Greek New Testament
1. Corinthian


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 pauloV klhtoV apostoloV | ihsou cristou | cristou ihsou | dia qelhmatoV qeou kai swsqenhV o adelfoV

1:2 th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw hgiasmenoiV en cristw ihsou klhtoiV agioiV sun pasin toiV epikaloumenoiV to onoma tou kuriou hmwn ihsou cristou en panti topw autwn kai hmwn

1:3 cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4 eucaristw tw qew | | mou | pantote peri umwn epi th cariti tou qeou th doqeish umin en cristw ihsou

1:5 oti en panti eploutisqhte en autw en panti logw kai pash gnwsei

1:6 kaqwV to marturion tou cristou ebebaiwqh en umin

1:7 wste umaV mh ustereisqai en mhdeni carismati apekdecomenouV thn apokaluyin tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:8 oV kai bebaiwsei umaV ewV telouV anegklhtouV en th hmera tou kuriou hmwn ihsou [cristou]

1:9 pistoV o qeoV di ou eklhqhte eiV koinwnian tou uiou autou ihsou cristou tou kuriou hmwn

1:10 parakalw de umaV adelfoi dia tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou ina to auto leghte panteV kai mh h en umin scismata hte de kathrtismenoi en tw autw noi kai en th auth gnwmh

1:11 edhlwqh gar moi peri umwn adelfoi mou upo twn clohV oti erideV en umin eisin

1:12 legw de touto oti ekastoV umwn legei egw men eimi paulou egw de apollw egw de khfa egw de cristou

1:13 memeristai o cristoV mh pauloV estaurwqh uper umwn h eiV to onoma paulou ebaptisqhte

1:14 eucaristw | | [tw qew] | oti oudena umwn ebaptisa ei mh krispon kai gaion

1:15 ina mh tiV eiph oti eiV to emon onoma ebaptisqhte

1:16 ebaptisa de kai ton stefana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

1:17 ou gar apesteilen me cristoV baptizein alla euaggelizesqai ouk en sofia logou ina mh kenwqh o stauroV tou cristou

1:18 o logoV gar o tou staurou toiV men apollumenoiV mwria estin toiV de swzomenoiV hmin dunamiV qeou estin

1:19 gegraptai gar apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn aqethsw

1:20 pou sofoV pou grammateuV pou suzhththV tou aiwnoV toutou ouci emwranen o qeoV thn sofian tou kosmou

1:21 epeidh gar en th sofia tou qeou ouk egnw o kosmoV dia thV sofiaV ton qeon eudokhsen o qeoV dia thV mwriaV tou khrugmatoV swsai touV pisteuontaV

1:22 epeidh kai ioudaioi shmeia aitousin kai ellhneV sofian zhtousin

1:23 hmeiV de khrussomen criston estaurwmenon ioudaioiV men skandalon eqnesin de mwrian

1:24 autoiV de toiV klhtoiV ioudaioiV te kai ellhsin criston qeou dunamin kai qeou sofian

1:25 oti to mwron tou qeou sofwteron twn anqrwpwn estin kai to asqeneV tou qeou iscuroteron twn anqrwpwn

1:26 blepete gar thn klhsin umwn adelfoi oti ou polloi sofoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneiV

1:27 alla ta mwra tou kosmou exelexato o qeoV ina kataiscunh touV sofouV kai ta asqenh tou kosmou exelexato o qeoV ina kataiscunh ta iscura

1:28 kai ta agenh tou kosmou kai ta exouqenhmena exelexato o qeoV | [kai] | | ta mh onta ina ta onta katarghsh

1:29 opwV mh kauchshtai pasa sarx enwpion tou qeou

1:30 ex autou de umeiV este en cristw ihsou oV egenhqh sofia hmin apo qeou dikaiosunh te kai agiasmoV kai apolutrwsiV

1:31 ina kaqwV gegraptai o kaucwmenoV en kuriw kaucasqw

2:1 kagw elqwn proV umaV adelfoi hlqon ou kaq uperochn logou h sofiaV kataggellwn umin to musthrion tou qeou

2:2 ou gar ekrina ti eidenai en umin ei mh ihsoun criston kai touton estaurwmenon

2:3 kagw en asqeneia kai en fobw kai en tromw pollw egenomhn proV umaV

2:4 kai o logoV mou kai to khrugma mou ouk en | peiqoiV sofiaV logoiV | <peiqoiV> sofiaV [logoiV] | all en apodeixei pneumatoV kai dunamewV

2:5 ina h pistiV umwn mh h en sofia anqrwpwn all en dunamei qeou

2:6 sofian de laloumen en toiV teleioiV sofian de ou tou aiwnoV toutou oude twn arcontwn tou aiwnoV toutou twn katargoumenwn

2:7 alla laloumen qeou sofian en musthriw thn apokekrummenhn hn prowrisen o qeoV pro twn aiwnwn eiV doxan hmwn

2:8 hn oudeiV twn arcontwn tou aiwnoV toutou egnwken ei gar egnwsan ouk an ton kurion thV doxhV estaurwsan

2:9 alla kaqwV gegraptai a ofqalmoV ouk eiden kai ouV ouk hkousen kai epi kardian anqrwpou ouk anebh | osa | a | htoimasen o qeoV toiV agapwsin auton

2:10 hmin | gar | de | apekaluyen o qeoV dia tou pneumatoV to gar pneuma panta erauna kai ta baqh tou qeou

2:11 tiV gar oiden anqrwpwn ta tou anqrwpou ei mh to pneuma tou anqrwpou to en autw outwV kai ta tou qeou oudeiV egnwken ei mh to pneuma tou qeou

2:12 hmeiV de ou to pneuma tou kosmou elabomen alla to pneuma to ek tou qeou ina eidwmen ta upo tou qeou carisqenta hmin

2:13 a kai laloumen ouk en didaktoiV anqrwpinhV sofiaV logoiV all en didaktoiV pneumatoV pneumatikoiV pneumatika sugkrinonteV

2:14 yucikoV de anqrwpoV ou decetai ta tou pneumatoV tou qeou mwria gar autw estin kai ou dunatai gnwnai oti pneumatikwV anakrinetai

2:15 o de pneumatikoV anakrinei | men | [ta] | panta autoV de up oudenoV anakrinetai

2:16 tiV gar egnw noun kuriou oV sumbibasei auton hmeiV de noun cristou ecomen

3:1 kagw adelfoi ouk hdunhqhn lalhsai umin wV pneumatikoiV all wV sarkinoiV wV nhpioiV en cristw

3:2 gala umaV epotisa ou brwma oupw gar edunasqe all oude | [eti] | eti | nun dunasqe

3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zhloV kai eriV ouci sarkikoi este kai kata anqrwpon peripateite

3:4 otan gar legh tiV egw men eimi paulou eteroV de egw apollw ouk anqrwpoi este

3:5 ti oun estin apollwV ti de estin pauloV diakonoi di wn episteusate kai ekastw wV o kurioV edwken

3:6 egw efuteusa apollwV epotisen alla o qeoV huxanen

3:7 wste oute o futeuwn estin ti oute o potizwn all o auxanwn qeoV

3:8 o futeuwn de kai o potizwn en eisin ekastoV de ton idion misqon lhmyetai kata ton idion kopon

3:9 qeou gar esmen sunergoi qeou gewrgion qeou oikodomh este

3:10 kata thn carin tou qeou thn doqeisan moi wV sofoV arcitektwn qemelion eqhka alloV de epoikodomei ekastoV de blepetw pwV epoikodomei

3:11 qemelion gar allon oudeiV dunatai qeinai para ton keimenon oV estin ihsouV cristoV

3:12 ei de tiV epoikodomei epi ton qemelion | crusion argurion | cruson arguron | liqouV timiouV xula corton kalamhn

3:13 ekastou to ergon faneron genhsetai h gar hmera dhlwsei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur | auto | [auto] | dokimasei

3:14 ei tinoV to ergon menei o epoikodomhsen misqon lhmyetai

3:15 ei tinoV to ergon katakahsetai zhmiwqhsetai autoV de swqhsetai outwV de wV dia puroV

3:16 ouk oidate oti naoV qeou este kai to pneuma tou qeou | en umin oikei | oikei en umin |

3:17 ei tiV ton naon tou qeou fqeirei fqerei touton o qeoV o gar naoV tou qeou agioV estin oitineV este umeiV

3:18 mhdeiV eauton exapatatw ei tiV dokei sofoV einai en umin en tw aiwni toutw mwroV genesqw ina genhtai sofoV

3:19 h gar sofia tou kosmou toutou mwria para tw qew estin gegraptai gar o drassomenoV touV sofouV en th panourgia autwn

3:20 kai palin kurioV ginwskei touV dialogismouV twn sofwn oti eisin mataioi

3:21 wste mhdeiV kaucasqw en anqrwpoiV panta gar umwn estin

3:22 eite pauloV eite apollwV eite khfaV eite kosmoV eite zwh eite qanatoV eite enestwta eite mellonta panta umwn

3:23 umeiV de cristou cristoV de qeou

4:1 outwV hmaV logizesqw anqrwpoV wV uphretaV cristou kai oikonomouV musthriwn qeou

4:2 wde loipon zhteitai en toiV oikonomoiV ina pistoV tiV eureqh

4:3 emoi de eiV elaciston estin ina uf umwn anakriqw h upo anqrwpinhV hmeraV all oude emauton anakrinw

4:4 ouden gar emautw sunoida all ouk en toutw dedikaiwmai o de anakrinwn me kurios estin

4:5 wste mh pro kairou ti krinete ewV an elqh o kurioV oV kai fwtisei ta krupta tou skotouV kai fanerwsei taV boulaV twn kardiwn kai tote o epainoV genhsetai ekastw apo tou qeou

4:6 tauta de adelfoi meteschmatisa eiV emauton kai apollwn di umaV ina en hmin maqhte to mh uper a gegraptai ina mh eiV uper tou enoV fusiousqe kata tou eterou

4:7 tiV gar se diakrinei ti de eceiV o ouk elabeV ei de kai elabeV ti kaucasai wV mh labwn

4:8 hdh kekoresmenoi este hdh eplouthsate cwriV hmwn ebasileusate kai ofelon ge ebasileusate ina kai hmeiV umin sumbasileuswmen

4:9 dokw gar o qeoV hmaV touV apostolouV escatouV apedeixen wV epiqanatiouV oti qeatron egenhqhmen tw kosmw kai aggeloiV kai anqrwpoiV

4:10 hmeiV mwroi dia criston umeiV de fronimoi en cristw hmeiV asqeneiV umeiV de iscuroi umeiV endoxoi hmeiV de atimoi

4:11 acri thV arti wraV kai peinwmen kai diywmen kai gumniteuomen kai kolafizomeqa kai astatoumen

4:12 kai kopiwmen ergazomenoi taiV idiaiV cersin loidoroumenoi eulogoumen diwkomenoi anecomeqa

4:13 dusfhmoumenoi parakaloumen wV perikaqarmata tou kosmou egenhqhmen pantwn periyhma ewV arti

4:14 ouk entrepwn umaV grafw tauta all wV tekna mou agaphta | nouqetwn | <nouqetwn> |

4:15 ean gar muriouV paidagwgouV echte en cristw all ou pollouV pateraV en gar cristw ihsou dia tou euaggeliou egw umaV egennhsa

4:16 parakalw oun umaV mimhtai mou ginesqe

4:17 dia touto epemya umin timoqeon oV estin mou teknon agaphton kai piston en kuriw oV umaV anamnhsei taV odouV mou taV en cristw [ihsou] kaqwV pantacou en pash ekklhsia didaskw

4:18 wV mh ercomenou de mou proV umaV efusiwqhsan tineV

4:19 eleusomai de tacewV proV umaV ean o kurioV qelhsh kai gnwsomai ou ton logon twn pefusiwmenwn alla thn dunamin

4:20 ou gar en logw h basileia tou qeou all en dunamei

4:21 ti qelete en rabdw elqw proV umaV h en agaph pneumati te prauthtoV

5:1 olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin wste gunaika tina tou patroV ecein

5:2 kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina arqh ek mesou umwn o to ergon touto praxaV

5:3 egw men gar apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outws touto katergasamenon

5:4 en tw onomati tou kuriou [hmwn] ihsou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou

5:5 paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou

5:6 ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

5:7 ekkaqarate thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn etuqh cristoV

5:8 wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

5:9 egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

5:10 ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV kai arpaxin h eidwlolatraiV epei wfeilete ara ek tou kosmou exelqein

5:11 nun de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

5:12 ti gar moi touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

5:13 touV de exw o qeoV krinei exarate ton ponhron ex umwn autwn

6:1 tolma tiV umwn pragma ecwn proV ton eteron krinesqai epi twn adikwn kai ouci epi twn agiwn

6:2 h ouk oidate oti oi agioi ton kosmon krinousin kai ei en umin krinetai o kosmoV anaxioi este krithriwn elacistwn

6:3 ouk oidate oti aggelouV krinoumen mhti ge biwtika

6:4 biwtika men oun krithria ean echte touV exouqenhmenouV en th ekklhsia toutouV kaqizete

6:5 proV entrophn umin legw outwV ouk eni en umin oudeiV sofoV oV dunhsetai diakrinai ana meson tou adelfou autou

6:6 alla adelfoV meta adelfou krinetai kai touto epi apistwn

6:7 hdh men | oun | [oun] | olwV htthma umin estin oti krimata ecete meq eautwn dia ti ouci mallon adikeisqe dia ti ouci mallon apostereisqe

6:8 alla umeiV adikeite kai apostereite kai touto adelfouV

6:9 h ouk oidate oti adikoi qeou basileian ou klhronomhsousin mh planasqe oute pornoi oute eidwlolatrai oute moicoi oute malakoi oute arsenokoitai

6:10 oute kleptai oute pleonektai ou mequsoi ou loidoroi ouc arpageV basileian qeou klhronomhsousin

6:11 kai tauta tineV hte alla apelousasqe alla hgiasqhte alla edikaiwqhte en tw onomati tou kuriou | [hmwn] | | ihsou cristou kai en tw pneumati tou qeou hmwn

6:12 panta moi exestin all ou panta sumferei panta moi exestin all ouk egw exousiasqhsomai upo tinoV

6:13 ta brwmata th koilia kai h koilia toiV brwmasin o de qeoV kai tauthn kai tauta katarghsei to de swma ou th porneia alla tw kuriw kai o kurioV tw swmati

6:14 o de qeoV kai ton kurion hgeiren kai hmaV exegerei dia thV dunamewV autou

6:15 ouk oidate oti ta swmata umwn melh cristou estin araV oun ta melh tou cristou poihsw pornhV melh mh genoito

6:16 | h | [h] | ouk oidate oti o kollwmenoV th pornh en swma estin esontai gar fhsin oi duo eiV sarka mian

6:17 o de kollwmenoV tw kuriw en pneuma estin

6:18 feugete thn porneian pan amarthma o ean poihsh anqrwpoV ektoV tou swmatoV estin o de porneuwn eiV to idion swma amartanei

6:19 h ouk oidate oti to swma umwn naoV tou en umin agiou pneumatoV estin ou ecete apo qeou kai ouk este eautwn

6:20 hgorasqhte gar timhV doxasate dh ton qeon en tw swmati umwn

7:1 peri de wn egrayate kalon anqrwpw gunaikoV mh aptesqai

7:2 dia de taV porneiaV ekastoV thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw

7:3 th gunaiki o anhr thn ofeilhn apodidotw omoiwV de kai h gunh tw andri

7:4 h gunh tou idiou swmatoV ouk exousiazei alla o anhr omoiwV de kai o anhr tou idiou swmatoV ouk exousiazei alla h gunh

7:5 mh apostereite allhlouV ei mhti | [an] | an | ek sumfwnou proV kairon ina scolashte th proseuch kai palin epi to auto hte ina mh peirazh umaV o satanaV dia thn akrasian | [umwn] | umwn |

7:6 touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn

7:7 qelw de pantaV anqrwpouV einai wV kai emauton alla ekastoV idion ecei carisma ek qeou o men outwV o de outwV

7:8 legw de toiV agamoiV kai taiV chraiV kalon autoiV ean meinwsin wV kagw

7:9 ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreitton gar estin | gamein | gamhsai | h purousqai

7:10 toiV de gegamhkosin paraggellw ouk egw alla o kurioV gunaika apo androV mh cwrisqhnai

7:11 ean de kai cwrisqh menetw agamoV h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai

7:12 toiV de loipoiV legw egw ouc o kurioV ei tiV adelfoV gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn

7:13 kai gunh | htiV | ei tiV | ecei andra apiston kai outoV suneudokei oikein met authV mh afietw ton andra

7:14 hgiastai gar o anhr o apistoV en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistoV en tw adelfw epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin

7:15 ei de o apistoV cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfoV h h adelfh en tois toioutoiV en de eirhnh keklhken umaV o qeoV

7:16 ti gar oidaV gunai ei ton andra swseiV h ti oidaV aner ei thn gunaika swseiV

7:17 ei mh ekastw wV | memeriken | emerisen | o kurioV ekaston wV keklhken o qeoV outwV peripateitw kai outwV en taiV ekklhsiaiV pasaiV diatassomai

7:18 peritetmhmenoV tiV eklhqh mh epispasqw en akrobustia keklhtai tiV mh peritemnesqw

7:19 h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsiV entolwn qeou

7:20 ekastoV en th klhsei h eklhqh en tauth menetw

7:21 douloV eklhqhV mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeroV genesqai mallon crhsai

7:22 o gar en kuriw klhqeiV douloV apeleuqeroV kuriou estin omoiwV o eleuqeroV klhqeiV douloV estin cristou

7:23 timhV hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn

7:24 ekastoV en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para qew

7:25 peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi wV hlehmenoV upo kuriou pistoV einai

7:26 nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outwV einai

7:27 dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikoV mh zhtei gunaika

7:28 ean de kai gamhshV ouc hmarteV kai ean ghmh | [h] | h | parqenoV ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

7:29 touto de fhmi adelfoi o kairoV sunestalmenoV estin to loipon ina kai oi econteV gunaikaV wV mh econteV wsin

7:30 kai oi klaionteV wV mh klaionteV kai oi caironteV wV mh caironteV kai oi agorazonteV wV mh kateconteV

7:31 kai oi crwmenoi ton kosmon wV mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou

7:32 qelw de umaV amerimnouV einai o agamoV merimna ta tou kuriou pwV aresh tw kuriw

7:33 o de gamhsaV merimna ta tou kosmou pwV aresh th gunaiki

7:34 kai memeristai kai h gunh h agamoV kai h parqenoV merimna ta tou kuriou ina h agia | [kai] | kai | tw swmati kai tw pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pwV aresh tw andri

7:35 touto de proV to umwn autwn sumforon legw ouc ina brocon umin epibalw alla proV to euschmon kai euparedron tw kuriw aperispastwV

7:36 ei de tiV aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmoV kai outwV ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan

7:37 oV de esthken en th kardia autou edraioV mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmatoV kai touto kekriken en th idia kardia threin thn eautou parqenon kalwV poihsei

7:38 wste kai o gamizwn thn eautou parqenon kalwV poiei kai o mh gamizwn kreisson poihsei

7:39 gunh dedetai ef oson cronon zh o anhr authV ean de koimhqh o anhr eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw

7:40 makariwtera de estin ean outwV meinh kata thn emhn gnwmhn dokw | gar | de | kagw pneuma qeou ecein

8:1 peri de twn eidwloqutwn oidamen oti panteV gnwsin ecomen h gnwsiV fusioi h de agaph oikodomei

8:2 ei tiV dokei egnwkenai ti oupw egnw kaqwV dei gnwnai

8:3 ei de tiV agapa ton qeon outoV egnwstai up autou

8:4 peri thV brwsewV oun twn eidwloqutwn oidamen oti ouden eidwlon en kosmw kai oti oudeiV qeoV ei mh eiV

8:5 kai gar eiper eisin legomenoi qeoi eite en ouranw eite epi ghV wsper eisin qeoi polloi kai kurioi polloi

8:6 | [all] | all | hmin eiV qeoV o pathr ex ou ta panta kai hmeiV eiV auton kai eiV kurioV ihsouV cristoV di ou ta panta kai hmeiV di autou

8:7 all ouk en pasin h gnwsiV tineV de th sunhqeia ewV arti tou eidwlou wV eidwloquton esqiousin kai h suneidhsiV autwn asqenhV ousa molunetai

8:8 brwma de hmaV ou parasthsei tw qew oute ean mh fagwmen usteroumeqa oute ean fagwmen perisseuomen

8:9 blepete de mh pwV h exousia umwn auth proskomma genhtai toiV asqenesin

8:10 ean gar tiV idh | [se] | se | ton econta gnwsin en eidwleiw katakeimenon ouci h suneidhsiV autou asqenouV ontoV oikodomhqhsetai eiV to ta eidwloquta esqiein

8:11 apollutai gar o asqenwn en th sh gnwsei o adelfoV di on cristoV apeqanen

8:12 outwV de amartanonteV eiV touV adelfouV kai tuptonteV autwn thn suneidhsin asqenousan eiV criston amartanete

8:13 dioper ei brwma skandalizei ton adelfon mou ou mh fagw krea eiV ton aiwna ina mh ton adelfon mou skandalisw

9:1 ouk eimi eleuqeroV ouk eimi apostoloV ouci ihsoun ton kurion hmwn eoraka ou to ergon mou umeiV este en kuriw

9:2 ei alloiV ouk eimi apostoloV alla ge umin eimi h gar sfragiV mou thV apostolhV umeiV este en kuriw

9:3 h emh apologia toiV eme anakrinousin estin auth

9:4 mh ouk ecomen exousian fagein kai pein

9:5 mh ouk ecomen exousian adelfhn gunaika periagein wV kai oi loipoi apostoloi kai oi adelfoi tou kuriou kai khfaV

9:6 h monoV egw kai barnabaV ouk ecomen exousian mh ergazesqai

9:7 tiV strateuetai idioiV oywnioiV pote tiV futeuei ampelwna kai ton karpon autou ouk esqiei | [h] | h | tiV poimainei poimnhn kai ek tou galaktoV thV poimnhV ouk esqiei

9:8 mh kata anqrwpon tauta lalw h kai o nomoV tauta ou legei

9:9 en gar tw mwusewV nomw gegraptai ou | fimwseiV | khmwseiV | boun alownta mh twn bown melei tw qew

9:10 h di hmaV pantwV legei di hmaV gar egrafh oti ofeilei ep elpidi o arotriwn arotrian kai o alown ep elpidi tou metecein

9:11 ei hmeiV umin ta pneumatika espeiramen mega ei hmeiV umwn ta sarkika qerisomen

9:12 ei alloi thV umwn exousiaV metecousin ou mallon hmeiV all ouk ecrhsameqa th exousia tauth alla panta stegomen ina mh tina egkophn dwmen tw euaggeliw tou cristou

9:13 ouk oidate oti oi ta iera ergazomenoi | ta | [ta] | ek tou ierou esqiousin oi tw qusiasthriw paredreuonteV tw qusiasthriw summerizontai

9:14 outwV kai o kurioV dietaxen toiV to euaggelion kataggellousin ek tou euaggeliou zhn

9:15 egw de ou kecrhmai oudeni toutwn ouk egraya de tauta ina outwV genhtai en emoi kalon gar moi mallon apoqanein h to kauchma mou oudeiV kenwsei

9:16 ean gar euaggelizwmai ouk estin moi kauchma anagkh gar moi epikeitai ouai gar moi estin ean mh euaggeliswmai

9:17 ei gar ekwn touto prassw misqon ecw ei de akwn oikonomian pepisteumai

9:18 tiV oun mou estin o misqoV ina euaggelizomenoV adapanon qhsw to euaggelion eiV to mh katacrhsasqai th exousia mou en tw euaggeliw

9:19 eleuqeroV gar wn ek pantwn pasin emauton edoulwsa ina touV pleionaV kerdhsw

9:20 kai egenomhn toiV ioudaioiV wV ioudaioV ina ioudaiouV kerdhsw toiV upo nomon wV upo nomon mh wn autoV upo nomon ina touV upo nomon kerdhsw

9:21 toiV anomoiV wV anomoV mh wn anomoV qeou all ennomoV cristou ina kerdanw touV anomouV

9:22 egenomhn toiV asqenesin asqenhV ina touV asqeneiV kerdhsw toiV pasin gegona panta ina pantwV tinaV swsw

9:23 panta de poiw dia to euaggelion ina sugkoinwnoV autou genwmai

9:24 ouk oidate oti oi en stadiw treconteV panteV men trecousin eiV de lambanei to brabeion outwV trecete ina katalabhte

9:25 paV de o agwnizomenoV panta egkrateuetai ekeinoi men oun ina fqarton stefanon labwsin hmeiV de afqarton

9:26 egw toinun outwV trecw wV ouk adhlwV outwV pukteuw wV ouk aera derwn

9:27 alla upwpiazw mou to swma kai doulagwgw mh pwV alloiV khruxaV autoV adokimoV genwmai

10:1 ou qelw gar umaV agnoein adelfoi oti oi patereV hmwn panteV upo thn nefelhn hsan kai panteV dia thV qalasshV dihlqon

10:2 kai panteV eiV ton mwushn | ebaptisanto | ebaptisqhsan | en th nefelh kai en th qalassh

10:3 kai panteV | [to auto] | to auto | pneumatikon brwma efagon

10:4 kai panteV to auto pneumatikon epion poma epinon gar ek pneumatikhV akolouqoushV petraV h petra de hn o cristoV

10:5 all ouk en toiV pleiosin autwn eudokhsen o qeoV katestrwqhsan gar en th erhmw

10:6 tauta de tupoi hmwn egenhqhsan eiV to mh einai hmaV epiqumhtaV kakwn kaqwV kakeinoi epequmhsan

10:7 mhde eidwlolatrai ginesqe kaqwV tineV autwn wsper gegraptai ekaqisen o laoV fagein kai pein kai anesthsan paizein

10:8 mhde porneuwmen kaqwV tineV autwn eporneusan kai epesan mia hmera eikosi treiV ciliadeV

10:9 mhde ekpeirazwmen ton | kurion | criston | kaqwV tineV autwn epeirasan kai upo twn ofewn apwllunto

10:10 mhde gogguzete kaqaper tineV autwn egoggusan kai apwlonto upo tou oloqreutou

10:11 tauta de tupikwV sunebainen ekeinoiV egrafh de proV nouqesian hmwn eiV ouV ta telh twn aiwnwn kathnthken

10:12 wste o dokwn estanai blepetw mh pesh

10:13 peirasmoV umaV ouk eilhfen ei mh anqrwpinoV pistoV de o qeoV oV ouk easei umaV peirasqhnai uper o dunasqe alla poihsei sun tw peirasmw kai thn ekbasin tou dunasqai upenegkein

10:14 dioper agaphtoi mou feugete apo thV eidwlolatriaV

10:15 wV fronimoiV legw krinate umeiV o fhmi

10:16 to pothrion thV eulogiaV o eulogoumen ouci koinwnia estin tou aimatoV tou cristou ton arton on klwmen ouci koinwnia tou swmatoV tou cristou estin

10:17 oti eiV artoV en swma oi polloi esmen oi gar panteV ek tou enoV artou metecomen

10:18 blepete ton israhl kata sarka ouc oi esqionteV taV qusiaV koinwnoi tou qusiasthriou eisin

10:19 ti oun fhmi oti eidwloquton ti estin h oti eidwlon ti estin

10:20 all oti a quousin | [ta eqnh] | | daimonioiV kai ou qew | quousin | [quousin] | ou qelw de umaV koinwnouV twn daimoniwn ginesqai

10:21 ou dunasqe pothrion kuriou pinein kai pothrion daimoniwn ou dunasqe trapezhV kuriou metecein kai trapezhV daimoniwn

10:22 h parazhloumen ton kurion mh iscuroteroi autou esmen

10:23 panta exestin all ou panta sumferei panta exestin all ou panta oikodomei

10:24 mhdeiV to eautou zhteitw alla to tou eterou

10:25 pan to en makellw pwloumenon esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

10:26 tou kuriou gar h gh kai to plhrwma authV

10:27 ei tiV kalei umaV twn apistwn kai qelete poreuesqai pan to paratiqemenon umin esqiete mhden anakrinonteV dia thn suneidhsin

10:28 ean de tiV umin eiph touto ieroquton estin mh esqiete di ekeinon ton mhnusanta kai thn suneidhsin

10:29 suneidhsin de legw ouci thn eautou alla thn tou eterou ina ti gar h eleuqeria mou krinetai upo allhV suneidhsewV

10:30 ei egw cariti metecw ti blasfhmoumai uper ou egw eucaristw

10:31 eite oun esqiete eite pinete eite ti poieite panta eiV doxan qeou poieite

10:32 aproskopoi kai ioudaioiV ginesqe kai ellhsin kai th ekklhsia tou qeou

10:33 kaqwV kagw panta pasin areskw mh zhtwn to emautou sumforon alla to twn pollwn ina swqwsin

11:1 mimhtai mou ginesqe kaqwV kagw cristou

11:2 epainw de umaV oti panta mou memnhsqe kai kaqwV paredwka umin taV paradoseiV katecete

11:3 qelw de umaV eidenai oti pantoV androV h kefalh o cristoV estin kefalh de gunaikoV o anhr kefalh de tou cristou o qeoV

11:4 paV anhr proseucomenoV h profhteuwn kata kefalhV ecwn kataiscunei thn kefalhn autou

11:5 pasa de gunh proseucomenh h profhteuousa akatakaluptw th kefalh kataiscunei thn kefalhn authV en gar estin kai to auto th exurhmenh

11:6 ei gar ou katakaluptetai gunh kai keirasqw ei de aiscron gunaiki to keirasqai h xurasqai katakaluptesqw

11:7 anhr men gar ouk ofeilei katakaluptesqai thn kefalhn eikwn kai doxa qeou uparcwn h gunh de doxa androV estin

11:8 ou gar estin anhr ek gunaikoV alla gunh ex androV

11:9 kai gar ouk ektisqh anhr dia thn gunaika alla gunh dia ton andra

11:10 dia touto ofeilei h gunh exousian ecein epi thV kefalhV dia touV aggelouV

11:11 plhn oute gunh cwriV androV oute anhr cwriV gunaikoV en kuriw

11:12 wsper gar h gunh ek tou androV outwV kai o anhr dia thV gunaikoV ta de panta ek tou qeou

11:13 en umin autoiV krinate prepon estin gunaika akatakalupton tw qew proseucesqai

11:14 oude h fusiV auth didaskei umaV oti anhr men ean koma atimia autw estin

11:15 gunh de ean koma doxa auth estin oti h komh anti peribolaiou dedotai | auth | [auth] |

11:16 ei de tiV dokei filoneikoV einai hmeiV toiauthn sunhqeian ouk ecomen oude ai ekklhsiai tou qeou

11:17 touto de paraggellwn ouk epainw oti ouk eiV to kreisson alla eiV to hsson sunercesqe

11:18 prwton men gar sunercomenwn umwn en ekklhsia akouw scismata en umin uparcein kai meroV ti pisteuw

11:19 dei gar kai aireseiV en umin einai ina [kai] oi dokimoi faneroi genwntai en umin

11:20 sunercomenwn oun umwn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon fagein

11:21 ekastoV gar to idion deipnon prolambanei en tw fagein kai oV men peina oV de mequei

11:22 mh gar oikiaV ouk ecete eiV to esqiein kai pinein h thV ekklhsiaV tou qeou katafroneite kai kataiscunete touV mh econtaV ti eipw umin epainesw umaV en toutw ouk epainw

11:23 egw gar parelabon apo tou kuriou o kai paredwka umin oti o kurioV ihsouV en th nukti h paredideto elaben arton

11:24 kai eucaristhsaV eklasen kai eipen touto mou estin to swma to uper umwn touto poieite eiV thn emhn anamnhsin

11:25 wsautwV kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh estin en tw emw aimati touto poieite osakiV ean pinhte eiV thn emhn anamnhsin

11:26 osakiV gar ean esqihte ton arton touton kai to pothrion pinhte ton qanaton tou kuriou kataggellete acriV ou elqh

11:27 wste oV an esqih ton arton h pinh to pothrion tou kuriou anaxiwV enocoV estai tou swmatoV kai tou aimatoV tou kuriou

11:28 dokimazetw de anqrwpoV eauton kai outwV ek tou artou esqietw kai ek tou pothriou pinetw

11:29 o gar esqiwn kai pinwn krima eautw esqiei kai pinei mh diakrinwn to swma

11:30 dia touto en umin polloi asqeneiV kai arrwstoi kai koimwntai ikanoi

11:31 ei de eautouV diekrinomen ouk an ekrinomeqa

11:32 krinomenoi de upo | tou | [tou] | kuriou paideuomeqa ina mh sun tw kosmw katakriqwmen

11:33 wste adelfoi mou sunercomenoi eiV to fagein allhlouV ekdecesqe

11:34 ei tiV peina en oikw esqietw ina mh eiV krima sunerchsqe ta de loipa wV an elqw diataxomai

12:1 peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umaV agnoein

12:2 oidate oti ote eqnh hte proV ta eidwla ta afwna wV an hgesqe apagomenoi

12:3 dio gnwrizw umin oti oudeiV en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsouV kai oudeiV dunatai eipein kurioV ihsouV ei mh en pneumati agiw

12:4 diaireseiV de carismatwn eisin to de auto pneuma

12:5 kai diaireseiV diakoniwn eisin kai o autoV kurioV

12:6 kai diaireseiV energhmatwn eisin | kai o | o de | autoV qeoV o energwn ta panta en pasin

12:7 ekastw de didotai h fanerwsiV tou pneumatoV proV to sumferon

12:8 w men gar dia tou pneumatoV didotai logoV sofiaV allw de logoV gnwsewV kata to auto pneuma

12:9 eterw pistiV en tw autw pneumati allw de carismata iamatwn en tw eni pneumati

12:10 allw de energhmata dunamewn allw [de] profhteia allw [de] diakriseiV pneumatwn eterw genh glwsswn allw de ermhneia glwsswn

12:11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw kaqws bouletai

12:12 kaqaper gar to swma en estin kai melh polla ecei panta de ta melh tou swmatos polla onta en estin swma outwV kai o cristoV

12:13 kai gar en eni pneumati hmeiV panteV eiV en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhneV eite douloi eite eleuqeroi kai panteV en pneuma epotisqhmen

12:14 kai gar to swma ouk estin en meloV alla polla

12:15 ean eiph o pouV oti ouk eimi ceir ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV

12:16 kai ean eiph to ouV oti ouk eimi ofqalmoV ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV

12:17 ei olon to swma ofqalmoV pou h akoh ei olon akoh pou h osfrhsiV

12:18 | nun | nuni | de o qeoV eqeto ta melh en ekaston autwn en tw swmati kaqws hqelhsen

12:19 ei de hn | [ta] | ta | panta en meloV pou to swma

12:20 nun de polla | | men | melh en de swma

12:21 ou dunatai | [de] | de | o ofqalmoV eipein th ceiri creian sou ouk ecw h palin h kefalh toiV posin creian umwn ouk ecw

12:22 alla pollw mallon ta dokounta melh tou swmatoV asqenestera uparcein anagkaia estin

12:23 kai a dokoumen atimotera einai tou swmatoV toutoiV timhn perissoteran peritiqemen kai ta aschmona hmwn euschmosunhn perissoteran ecei

12:24 ta de euschmona hmwn ou creian ecei alla o qeoV sunekerasen to swma tw usteroumenw perissoteran douV timhn

12:25 ina mh h scisma en tw swmati alla to auto uper allhlwn merimnwsin ta melh

12:26 kai eite pascei en meloV sumpascei panta ta melh eite doxazetai | | [en] | meloV sugcairei panta ta melh

12:27 umeiV de este swma cristou kai melh ek merouV

12:28 kai ouV men eqeto o qeoV en th ekklhsia prwton apostolouV deuteron profhtas triton didaskalouV epeita dunameiV epeita carismata iamatwn antilhmyeiV kubernhseiV genh glwsswn

12:29 mh panteV apostoloi mh panteV profhtai mh panteV didaskaloi mh panteV dunameiV

12:30 mh panteV carismata ecousin iamatwn mh panteV glwssaiV lalousin mh pantes diermhneuousin

12:31 zhloute de ta carismata ta meizona kai eti kaq uperbolhn odon umin deiknumi

13:1 ean taiV glwssaiV twn anqrwpwn lalw kai twn aggelwn agaphn de mh ecw gegona calkoV hcwn h kumbalon alalazon

13:2 | kan | kai ean | ecw profhteian kai eidw ta musthria panta kai pasan thn gnwsin | kan | kai ean | ecw pasan thn pistin wste orh | meqistanein | meqistanai | agaphn de mh ecw ouqen eimi

13:3 kan ywmisw panta ta uparconta mou | kan | kai ean | paradw to swma mou ina kauchswmai agaphn de mh ecw ouden wfeloumai

13:4 h agaph makroqumei crhsteuetai h agaph ou zhloi | | [h agaph] | ou perpereuetai ou fusioutai

13:5 ouk aschmonei ou zhtei ta eauthV ou paroxunetai ou logizetai to kakon

13:6 ou cairei epi th adikia sugcairei de th alhqeia

13:7 panta stegei panta pisteuei panta elpizei panta upomenei

13:8 h agaph oudepote piptei eite de profhteiai katarghqhsontai eite glwssai pausontai eite gnwsiV katarghqhsetai

13:9 ek merouV gar ginwskomen kai ek merouV profhteuomen

13:10 otan de elqh to teleion to ek merouV katarghqhsetai

13:11 ote hmhn nhpioV elaloun wV nhpioV efronoun wV nhpioV elogizomhn wV nhpioV ote gegona anhr kathrghka ta tou nhpiou

13:12 blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati tote de proswpon proV proswpon arti ginwskw ek merouV tote de epignwsomai kaqwV kai epegnwsqhn

13:13 nuni de menei pistiV elpiV agaph ta tria tauta meizwn de toutwn h agaph

14:1 diwkete thn agaphn zhloute de ta pneumatika mallon de ina profhteuhte

14:2 o gar lalwn glwssh ouk anqrwpoiV lalei alla qew oudeiV gar akouei pneumati de lalei musthria

14:3 o de profhteuwn anqrwpoiV lalei oikodomhn kai paraklhsin kai paramuqian

14:4 o lalwn glwssh eauton oikodomei o de profhteuwn ekklhsian oikodomei

14:5 qelw de pantaV umaV lalein glwssaiV mallon de ina profhteuhte meizwn de o profhteuwn h o lalwn glwssaiV ektoV ei mh diermhneuh ina h ekklhsia oikodomhn labh

14:6 nun de adelfoi ean elqw proV umaV glwssaiV lalwn ti umaV wfelhsw ean mh umin lalhsw h en apokaluyei h en gnwsei h en profhteia h | en | [en] | didach

14:7 omwV ta ayuca fwnhn didonta eite auloV eite kiqara ean diastolhn toiV fqoggoiV mh dw pwV gnwsqhsetai to auloumenon h to kiqarizomenon

14:8 kai gar ean adhlon salpigx fwnhn dw tiV paraskeuasetai eiV polemon

14:9 outwV kai umeiV dia thV glwsshV ean mh eushmon logon dwte pwV gnwsqhsetai to laloumenon esesqe gar eiV aera lalounteV

14:10 tosauta ei tucoi genh fwnwn eisin en kosmw kai ouden afwnon

14:11 ean oun mh eidw thn dunamin thV fwnhV esomai tw lalounti barbaroV kai o lalwn en emoi barbaroV

14:12 outwV kai umeiV epei zhlwtai este pneumatwn proV thn oikodomhn thV ekklhsiaV zhteite ina perisseuhte

14:13 dio o lalwn glwssh proseucesqw ina diermhneuh

14:14 ean [gar] proseucwmai glwssh to pneuma mou proseucetai o de nouV mou akarpoV estin

14:15 ti oun estin proseuxomai tw pneumati proseuxomai de kai tw noi yalw tw pneumati yalw | [de] | de | kai tw noi

14:16 epei ean euloghV [en] pneumati o anaplhrwn ton topon tou idiwtou pwV erei to amhn epi th sh eucaristia epeidh ti legeiV ouk oiden

14:17 su men gar kalwV eucaristeiV all o eteroV ouk oikodomeitai

14:18 eucaristw tw qew pantwn umwn mallon glwssaiV lalw

14:19 alla en ekklhsia qelw pente logouV tw noi mou lalhsai ina kai allouV kathchsw h muriouV logouV en glwssh

14:20 adelfoi mh paidia ginesqe taiV fresin alla th kakia nhpiazete taiV de fresin teleioi ginesqe

14:21 en tw nomw gegraptai oti en eteroglwssoiV kai en ceilesin eterwn lalhsw tw law toutw kai oud outwV eisakousontai mou legei kurioV

14:22 wste ai glwssai eiV shmeion eisin ou toiV pisteuousin alla toiV apistoiV h de profhteia ou toiV apistoiV alla toiV pisteuousin

14:23 ean oun sunelqh h ekklhsia olh epi to auto kai panteV lalwsin glwssaiV eiselqwsin de idiwtai h apistoi ouk erousin oti mainesqe

14:24 ean de panteV profhteuwsin eiselqh de tiV apistoV h idiwthV elegcetai upo pantwn anakrinetai upo pantwn

14:25 ta krupta thV kardiaV autou fanera ginetai kai outwV peswn epi proswpon proskunhsei tw qew apaggellwn oti ontwV o qeoV en umin estin

14:26 ti oun estin adelfoi otan sunerchsqe ekastoV yalmon ecei didachn ecei apokaluyin ecei glwssan ecei ermhneian ecei panta proV oikodomhn ginesqw

14:27 eite glwssh tiV lalei kata duo h to pleiston treiV kai ana meroV kai eiV diermhneuetw

14:28 ean de mh h diermhneuthV sigatw en ekklhsia eautw de laleitw kai tw qew

14:29 profhtai de duo h treiV laleitwsan kai oi alloi diakrinetwsan

14:30 ean de allw apokalufqh kaqhmenw o prwtoV sigatw

14:31 dunasqe gar kaq ena panteV profhteuein ina panteV manqanwsin kai panteV parakalwntai

14:32 kai pneumata profhtwn profhtaiV upotassetai

14:33 ou gar estin akatastasiaV o qeoV alla eirhnhV wV en pasaiV taiV ekklhsiaiV twn agiwn

14:34 ai gunaikeV en taiV ekklhsiaiV sigatwsan ou gar epitrepetai autaiV lalein alla upotassesqwsan kaqwV kai o nomoV legei

14:35 ei de ti | manqanein | maqein | qelousin en oikw touV idiouV andraV eperwtatwsan aiscron gar estin gunaiki lalein en ekklhsia

14:36 h af umwn o logoV tou qeou exhlqen h eiV umaV monouV kathnthsen

14:37 ei tiV dokei profhthV einai h pneumatikoV epiginwsketw a grafw umin oti kuriou estin entolh

14:38 ei de tiV agnoei agnoeitai

14:39 wste adelfoi | mou | [mou] | zhloute to profhteuein kai to lalein mh kwluete glwssaiV

14:40 panta de euschmonwV kai kata taxin ginesqw

15:1 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion o euhggelisamhn umin o kai parelabete en w kai esthkate

15:2 di ou kai swzesqe tini logw euhggelisamhn umin ei katecete ektoV ei mh eikh episteusate

15:3 paredwka gar umin en prwtoiV o kai parelabon oti cristoV apeqanen uper twn amartiwn hmwn kata taV grafaV

15:4 kai oti etafh kai oti eghgertai th hmera th trith kata taV grafaV

15:5 kai oti wfqh khfa eita toiV dwdeka

15:6 epeita wfqh epanw pentakosioiV adelfoiV efapax ex wn oi pleioneV menousin ewV arti tineV de ekoimhqhsan

15:7 epeita wfqh iakwbw eita toiV apostoloiV pasin

15:8 escaton de pantwn wsperei tw ektrwmati wfqh kamoi

15:9 egw gar eimi o elacistoV twn apostolwn oV ouk eimi ikanoV kaleisqai apostoloV dioti ediwxa thn ekklhsian tou qeou

15:10 cariti de qeou eimi o eimi kai h cariV autou h eiV eme ou kenh egenhqh alla perissoteron autwn pantwn ekopiasa ouk egw de alla h cariV tou qeou | | [h] | sun emoi

15:11 eite oun egw eite ekeinoi outwV khrussomen kai outwV episteusate

15:12 ei de cristoV khrussetai oti ek nekrwn eghgertai pwV legousin en umin tineV oti anastasiV nekrwn ouk estin

15:13 ei de anastasiV nekrwn ouk estin oude cristoV eghgertai

15:14 ei de cristoV ouk eghgertai kenon ara | | [kai] | to khrugma hmwn kenh kai h pistiV | hmwn | umwn |

15:15 euriskomeqa de kai yeudomartureV tou qeou oti emarturhsamen kata tou qeou oti hgeiren ton criston on ouk hgeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai

15:16 ei gar nekroi ouk egeirontai oude cristoV eghgertai

15:17 ei de cristoV ouk eghgertai mataia h pistiV umwn | [estin] | | eti este en taiV amartiaiV umwn

15:18 ara kai oi koimhqenteV en cristw apwlonto

15:19 ei en th zwh tauth en cristw hlpikoteV esmen monon eleeinoteroi pantwn anqrwpwn esmen

15:20 nuni de cristoV eghgertai ek nekrwn aparch twn kekoimhmenwn

15:21 epeidh gar di anqrwpou qanatoV kai di anqrwpou anastasiV nekrwn

15:22 wsper gar en tw adam panteV apoqnhskousin outwV kai en tw cristw pantes zwopoihqhsontai

15:23 ekastoV de en tw idiw tagmati aparch cristoV epeita oi tou cristou en th parousia autou

15:24 eita to teloV otan paradidw thn basileian tw qew kai patri otan katarghsh pasan archn kai pasan exousian kai dunamin

15:25 dei gar auton basileuein acriV ou qh pantaV touV ecqrouV upo touV podaV autou

15:26 escatoV ecqroV katargeitai o qanatoV

15:27 panta gar upetaxen upo touV podaV autou otan de eiph oti panta upotetaktai dhlon oti ektoV tou upotaxantoV autw ta panta

15:28 otan de upotagh autw ta panta tote [kai] autoV o uioV upotaghsetai tw upotaxanti autw ta panta ina h o qeoV | | [ta] | panta en pasin

15:29 epei ti poihsousin oi baptizomenoi uper twn nekrwn ei olwV nekroi ouk egeirontai ti kai baptizontai uper autwn

15:30 ti kai hmeiV kinduneuomen pasan wran

15:31 kaq hmeran apoqnhskw nh thn umeteran kauchsin | adelfoi | [adelfoi] | hn ecw en cristw ihsou tw kuriw hmwn

15:32 ei kata anqrwpon eqhriomachsa en efesw ti moi to ofeloV ei nekroi ouk egeirontai fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

15:33 mh planasqe fqeirousin hqh crhsta omiliai kakai

15:34 eknhyate dikaiwV kai mh amartanete agnwsian gar qeou tineV ecousin proV entrophn umin lalw

15:35 alla erei tiV pwV egeirontai oi nekroi poiw de swmati ercontai

15:36 afrwn su o speireiV ou zwopoieitai ean mh apoqanh

15:37 kai o speireiV ou to swma to genhsomenon speireiV alla gumnon kokkon ei tucoi sitou h tinoV twn loipwn

15:38 o de qeoV didwsin autw swma kaqwV hqelhsen kai ekastw twn spermatwn idion swma

15:39 ou pasa sarx h auth sarx alla allh men anqrwpwn allh de sarx kthnwn allh de sarx pthnwn allh de icquwn

15:40 kai swmata epourania kai swmata epigeia alla etera men h twn epouraniwn doxa etera de h twn epigeiwn

15:41 allh doxa hliou kai allh doxa selhnhV kai allh doxa asterwn asthr gar asteroV diaferei en doxh

15:42 outwV kai h anastasiV twn nekrwn speiretai en fqora egeiretai en afqarsia

15:43 speiretai en atimia egeiretai en doxh speiretai en asqeneia egeiretai en dunamei

15:44 speiretai swma yucikon egeiretai swma pneumatikon ei estin swma yucikon estin kai pneumatikon

15:45 outwV kai gegraptai egeneto o prwtoV anqrwpoV adam eiV yuchn zwsan o escatoV adam eiV pneuma zwopoioun

15:46 all ou prwton to pneumatikon alla to yucikon epeita to pneumatikon

15:47 o prwtoV anqrwpoV ek ghV coikoV o deuteroV anqrwpoV ex ouranou

15:48 oioV o coikoV toioutoi kai oi coikoi kai oioV o epouranioV toioutoi kai oi epouranioi

15:49 kai kaqwV eforesamen thn eikona tou coikou | foreswmen | foresomen | kai thn eikona tou epouraniou

15:50 touto de fhmi adelfoi oti sarx kai aima basileian qeou klhronomhsai ou dunatai oude h fqora thn afqarsian klhronomei

15:51 idou musthrion umin legw panteV ou koimhqhsomeqa panteV de allaghsomeqa

15:52 en atomw en riph ofqalmou en th escath salpiggi salpisei gar kai oi nekroi egerqhsontai afqartoi kai hmeiV allaghsomeqa

15:53 dei gar to fqarton touto endusasqai afqarsian kai to qnhton touto endusasqai aqanasian

15:54 otan de to | | fqarton touto endushtai afqarsian kai to | qnhton touto endushtai | [thn] | | aqanasian tote genhsetai o logoV o gegrammenoV katepoqh o qanatoV eiV nikoV

15:55 pou sou qanate to nikoV pou sou qanate to kentron

15:56 to de kentron tou qanatou h amartia h de dunamiV thV amartiaV o nomoV

15:57 tw de qew cariV tw didonti hmin to nikoV dia tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:58 wste adelfoi mou agaphtoi edraioi ginesqe ametakinhtoi perisseuonteV en tw ergw tou kuriou pantote eidoteV oti o kopoV umwn ouk estin kenoV en kuriw

16:1 peri de thV logeiaV thV eiV touV agiouV wsper dietaxa taiV ekklhsiaiV thV galatiaV outwV kai umeiV poihsate

16:2 kata mian sabbatou ekastoV umwn par eautw tiqetw qhsaurizwn o ti ean euodwtai ina mh otan elqw tote logeiai ginwntai

16:3 otan de paragenwmai ouV ean dokimashte di epistolwn toutouV pemyw apenegkein thn carin umwn eiV ierousalhm

16:4 ean de axion h tou kame poreuesqai sun emoi poreusontai

16:5 eleusomai de proV umaV otan makedonian dielqw makedonian gar diercomai

16:6 proV umaV de tucon | katamenw h | paramenw h kai | paraceimasw ina umeiV me propemyhte ou ean poreuwmai

16:7 ou qelw gar umaV arti en parodw idein elpizw gar cronon tina epimeinai proV umaV ean o kurioV epitreyh

16:8 epimenw de en efesw ewV thV penthkosthV

16:9 qura gar moi anewgen megalh kai energhV kai antikeimenoi polloi

16:10 ean de elqh timoqeoV blepete ina afobwV genhtai proV umaV to gar ergon kuriou ergazetai wV | egw | kagw |

16:11 mh tiV oun auton exouqenhsh propemyate de auton en eirhnh ina elqh proV me ekdecomai gar auton meta twn adelfwn

16:12 peri de apollw tou adelfou polla parekalesa auton ina elqh proV umaV meta twn adelfwn kai pantwV ouk hn qelhma ina nun elqh eleusetai de otan eukairhsh

16:13 grhgoreite sthkete en th pistei andrizesqe krataiousqe

16:14 panta umwn en agaph ginesqw

16:15 parakalw de umaV adelfoi oidate thn oikian stefana oti estin aparch thV acaiaV kai eiV diakonian toiV agioiV etaxan eautouV

16:16 ina kai umeiV upotasshsqe toiV toioutoiV kai panti tw sunergounti kai kopiwnti

16:17 cairw de epi th parousia stefana kai fortounatou kai acaikou oti to umeteron usterhma outoi aneplhrwsan

16:18 anepausan gar to emon pneuma kai to umwn epiginwskete oun touV toioutouV

16:19 aspazontai umaV ai ekklhsiai thV asiaV aspazetai umaV en kuriw polla akulaV kai priska sun th kat oikon autwn ekklhsia

16:20 aspazontai umaV oi adelfoi panteV aspasasqe allhlouV en filhmati agiw

16:21 o aspasmoV th emh ceiri paulou

16:22 ei tiV ou filei ton kurion htw anaqema marana qa

16:23 h cariV tou kuriou ihsou meq umwn

16:24 h agaph mou meta pantwn umwn en cristw ihsou