Greek New Testament
1. Peter


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV

1:2 kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih

1:3 euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn

1:4 eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV umaV

1:5 touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw

1:6 en w agalliasqe oligon arti ei deon | | [estin] | luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV

1:7 ina to dokimion umwn thV pistewV polutimoteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai doxan kai timhn en apokaluyei ihsou cristou

1:8 on ouk idonteV agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de | agalliate | agalliasqe | cara aneklalhtw kai dedoxasmenh

1:9 komizomenoi to teloV thV pistewV | | [umwn] | swthrian yucwn

1:10 peri hV swthriaV exezhthsan kai exhraunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV

1:11 eraunwnteV eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV

1:12 oiV apekalufqh oti ouc eautoiV umin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV | | [en] | pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai

1:13 dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou

1:14 wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV

1:15 alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte

1:16 dioti gegraptai [oti] agioi esesqe oti egw agioV | | [eimi] |

1:17 kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhmptwV krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte

1:18 eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou

1:19 alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou

1:20 proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatou twn cronwn di umaV

1:21 touV di autou pistouV eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon

1:22 taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV eiV filadelfian anupokriton ek | | [kaqaraV] | kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV

1:23 anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV

1:24 dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa authV wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV exepesen

1:25 to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV

2:1 apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai | upokrisin | upokriseiV | kai fqonouV kai pasaV katalaliaV

2:2 wV artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auxhqhte eiV swthrian

2:3 ei egeusasqe oti crhstoV o kurioV

2:4 proV on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon

2:5 kai autoi wV liqoi zwnteV oikodomeisqe oikoV pneumatikoV eiV ierateuma agion anenegkai pneumatikaV qusiaV euprosdektouV | | [tw] | qew dia ihsou cristou

2:6 dioti periecei en grafh idou tiqhmi en siwn liqon | eklekton akrogwniaion | akrogwniaion eklekton | entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh

2:7 umin oun h timh toiV pisteuousin apistousin de liqoV on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

2:8 kai liqoV proskommatoV kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqounteV eiV o kai eteqhsan

2:9 umeiV de genoV eklekton basileion ierateuma eqnoV agion laoV eiV peripoihsin opwV taV aretaV exaggeilhte tou ek skotouV umaV kalesantoV eiV to qaumaston autou fwV

2:10 oi pote ou laoV nun de laoV qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqenteV

2:11 agaphtoi parakalw wV paroikouV kai parepidhmouV apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitineV strateuontai kata thV yuchV

2:12 thn anastrofhn umwn en toiV eqnesin econteV kalhn ina en w katalalousin umwn wV kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteuonteV doxaswsin ton qeon en hmera episkophV

2:13 upotaghte pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei wV upereconti

2:14 eite hgemosin wV di autou pempomenoiV eiV ekdikhsin kakopoiwn epainon de agaqopoiwn

2:15 oti outwV estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaV fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian

2:16 wV eleuqeroi kai mh wV epikalumma econteV thV kakiaV thn eleuqerian all wV qeou douloi

2:17 pantaV timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate

2:18 oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toiV despotaiV ou monon toiV agaqoiV kai epieikesin alla kai toiV skolioiV

2:19 touto gar cariV ei dia suneidhsin qeou upoferei tiV lupaV pascwn adikwV

2:20 poion gar kleoV ei amartanonteV kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiounteV kai pasconteV upomeneite touto cariV para qew

2:21 eiV touto gar eklhqhte oti kai cristoV epaqen uper umwn umin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toiV icnesin autou

2:22 oV amartian ouk epoihsen oude eureqh doloV en tw stomati autou

2:23 oV loidoroumenoV ouk anteloidorei pascwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiwV

2:24 oV taV amartiaV hmwn autoV anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina taiV amartiaiV apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi iaqhte

2:25 hte gar wV probata planwmenoi alla epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yucwn umwn

3:1 omoiwV | | [ai] | gunaikeV upotassomenai toiV idioiV andrasin ina | | kai | ei tineV apeiqousin tw logw dia thV twn gunaikwn anastrofhV aneu logou kerdhqhsontai

3:2 epopteusanteV thn en fobw agnhn anastrofhn umwn

3:3 wn estw ouc o exwqen emplokhV tricwn kai periqesewV crusiwn h endusewV imatiwn kosmoV

3:4 all o kruptoV thV kardiaV anqrwpoV en tw afqartw tou | hsuciou kai praewV | praewV kai hsuciou | pneumatoV o estin enwpion tou qeou poluteleV

3:5 outwV gar pote kai ai agiai gunaikeV ai elpizousai eiV qeon ekosmoun eautaV upotassomenai toiV idioiV andrasin

3:6 wV sarra | uphkouen | uphkousen | tw abraam kurion auton kalousa hV egenhqhte tekna agaqopoiousai kai mh foboumenai mhdemian ptohsin

3:7 oi andreV omoiwV sunoikounteV kata gnwsin wV asqenesterw skeuei tw gunaikeiw aponemonteV timhn wV kai | sugklhronomoi | sugklhronomoiV | caritoV zwhV eiV to mh egkoptesqai taV proseucaV umwn

3:8 to de teloV panteV omofroneV sumpaqeiV filadelfoi eusplagcnoi tapeinofroneV

3:9 mh apodidonteV kakon anti kakou h loidorian anti loidoriaV tounantion de eulogounteV oti eiV touto eklhqhte ina eulogian klhronomhshte

3:10 o gar qelwn zwhn agapan kai idein hmeraV agaqaV pausatw thn glwssan apo kakou kai ceilh tou mh lalhsai dolon

3:11 ekklinatw de apo kakou kai poihsatw agaqon zhthsatw eirhnhn kai diwxatw authn

3:12 oti ofqalmoi kuriou epi dikaiouV kai wta autou eiV dehsin autwn proswpon de kuriou epi poiountaV kaka

3:13 kai tiV o kakwswn umaV ean tou agaqou zhlwtai genhsqe

3:14 all ei kai pascoite dia dikaiosunhn makarioi ton de fobon autwn mh fobhqhte mhde taracqhte

3:15 kurion de ton criston agiasate en taiV kardiaiV umwn etoimoi aei proV apologian panti tw aitounti umaV logon peri thV en umin elpidoV alla meta prauthtoV kai fobou

3:16 suneidhsin econteV agaqhn ina en w katalaleisqe kataiscunqwsin oi ephreazonteV umwn thn agaqhn en cristw anastrofhn

3:17 kreitton gar agaqopoiountaV ei qeloi to qelhma tou qeou pascein h kakopoiountaV

3:18 oti kai cristoV apax peri amartiwn | apeqanen | epaqen | dikaioV uper adikwn ina umaV prosagagh tw qew qanatwqeiV men sarki zwopoihqeiV de pneumati

3:19 en w kai toiV en fulakh pneumasin poreuqeiV ekhruxen

3:20 apeiqhsasin pote ote apexedeceto h tou qeou makroqumia en hmeraiV nwe kataskeuazomenhV kibwtou eiV hn oligoi tout estin oktw yucai dieswqhsan di udatoV

3:21 o kai umaV antitupon nun swzei baptisma ou sarkoV apoqesiV rupou alla suneidhsewV agaqhV eperwthma eiV qeon di anastasewV ihsou cristou

3:22 oV estin en dexia | | [tou] | qeou poreuqeiV eiV ouranon upotagentwn autw aggelwn kai exousiwn kai dunamewn

4:1 cristou oun paqontoV sarki kai umeiV thn authn ennoian oplisasqe oti o paqwn sarki pepautai | amartiaiV | amartiaV |

4:2 eiV to mhketi anqrwpwn epiqumiaiV alla qelhmati qeou ton epiloipon en sarki biwsai cronon

4:3 arketoV gar o parelhluqwV cronoV to boulhma twn eqnwn kateirgasqai peporeumenouV en aselgeiaiV epiqumiaiV oinoflugiaiV kwmoiV potoiV kai aqemitoiV eidwlolatriaiV

4:4 en w xenizontai mh suntrecontwn umwn eiV thn authn thV aswtiaV anacusin blasfhmounteV

4:5 oi apodwsousin logon tw etoimwV | krinonti | econti krinai | zwntaV kai nekrouV

4:6 eiV touto gar kai nekroiV euhggelisqh ina kriqwsin men kata anqrwpouV sarki zwsin de kata qeon pneumati

4:7 pantwn de to teloV hggiken swfronhsate oun kai nhyate eiV proseucaV

4:8 pro pantwn thn eiV eautouV agaphn ektenh econteV oti agaph kaluptei plhqoV amartiwn

4:9 filoxenoi eiV allhlouV aneu goggusmou

4:10 ekastoV kaqwV elaben carisma eiV eautouV auto diakonounteV wV kaloi oikonomoi poikilhV caritoV qeou

4:11 ei tiV lalei wV logia qeou ei tiV diakonei wV ex iscuoV hV corhgei o qeoV ina en pasin doxazhtai o qeoV dia ihsou cristou w estin h doxa kai to kratoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

4:12 agaphtoi mh xenizesqe th en umin purwsei proV peirasmon umin ginomenh wV xenou umin sumbainontoV

4:13 alla kaqo koinwneite toiV tou cristou paqhmasin cairete ina kai en th apokaluyei thV doxhV autou carhte agalliwmenoi

4:14 ei oneidizesqe en onomati cristou makarioi oti to thV doxhV kai to tou qeou pneuma ef umaV anapauetai

4:15 mh gar tiV umwn pascetw wV foneuV h klepthV h kakopoioV h wV allotriepiskopoV

4:16 ei de wV cristianoV mh aiscunesqw doxazetw de ton qeon en tw onomati toutw

4:17 oti [o] kairoV tou arxasqai to krima apo tou oikou tou qeou ei de prwton af hmwn ti to teloV twn apeiqountwn tw tou qeou euaggeliw

4:18 kai ei o dikaioV moliV swzetai o | [de] | | asebhV kai amartwloV pou faneitai

4:19 wste kai oi pasconteV kata to qelhma tou qeou pistw ktisth paratiqesqwsan taV yucaV | | autwn | en agaqopoiia

5:1 presbuterouV oun en umin parakalw o sumpresbuteroV kai martuV twn tou cristou paqhmatwn o kai thV melloushV apokaluptesqai doxhV koinwnoV

5:2 poimanate to en umin poimnion tou qeou | | [episkopounteV] | mh anagkastwV alla ekousiwV | | kata qeon | mhde aiscrokerdwV alla proqumwV

5:3 mhd wV katakurieuonteV twn klhrwn alla tupoi ginomenoi tou poimniou

5:4 kai fanerwqentoV tou arcipoimenoV komieisqe ton amarantinon thV doxhV stefanon

5:5 omoiwV newteroi upotaghte presbuteroiV panteV de allhloiV thn tapeinofrosunhn egkombwsasqe oti [o] qeoV uperhfanoiV antitassetai tapeinoiV de didwsin carin

5:6 tapeinwqhte oun upo thn krataian ceira tou qeou ina umaV uywsh en kairw

5:7 pasan thn merimnan umwn epiriyanteV ep auton oti autw melei peri umwn

5:8 nhyate grhgorhsate o antidikoV umwn diaboloV wV lewn wruomenoV peripatei zhtwn | | [tina] | katapiein

5:9 w antisthte stereoi th pistei eidoteV ta auta twn paqhmatwn th en | tw | [tw] | kosmw umwn adelfothti epiteleisqai

5:10 o de qeoV pashV caritoV o kalesaV umaV eiV thn aiwnion autou doxan en cristw | | [ihsou] | oligon paqontaV autoV katartisei sthrixei sqenwsei | | qemeliwsei |

5:11 autw to kratoV eiV touV aiwnaV amhn

5:12 dia silouanou umin tou pistou adelfou wV logizomai di oligwn egraya parakalwn kai epimarturwn tauthn einai alhqh carin tou qeou eiV hn sthte

5:13 aspazetai umaV h en babulwni suneklekth kai markoV o uioV mou

5:14 aspasasqe allhlouV en filhmati agaphV eirhnh umin pasin toiV en cristw