Greek New Testament
1. Timothy


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 pauloV apostoloV cristou ihsou kat epitaghn qeou swthroV hmwn kai cristou ihsou thV elpidoV hmwn

1:2 timoqew gnhsiw teknw en pistei cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

1:3 kaqwV parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenoV eiV makedonian ina paraggeilhs tisin mh eterodidaskalein

1:4 mhde prosecein muqoiV kai genealogiaiV aperantoiV aitineV ekzhthseiV parecousin mallon h oikonomian qeou thn en pistei

1:5 to de teloV thV paraggeliaV estin agaph ek kaqaraV kardiaV kai suneidhsewV agaqhs kai pistewV anupokritou

1:6 wn tineV astochsanteV exetraphsan eiV mataiologian

1:7 qelonteV einai nomodidaskaloi mh noounteV mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai

1:8 oidamen de oti kaloV o nomoV ean tiV autw nomimwV crhtai

1:9 eidwV touto oti dikaiw nomoV ou keitai anomoiV de kai anupotaktoiV asebesin kai amartwloiV anosioiV kai bebhloiV patrolwaiV kai mhtrolwaiV androfonoiV

1:10 pornoiV arsenokoitaiV andrapodistaiV yeustaiV epiorkoiV kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai

1:11 kata to euaggelion thV doxhV tou makariou qeou o episteuqhn egw

1:12 carin ecw tw endunamwsanti me cristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemenoV eiV diakonian

1:13 to proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn alla hlehqhn oti agnown epoihsa en apistia

1:14 uperepleonasen de h cariV tou kuriou hmwn meta pistewV kai agaphV thV en cristw ihsou

1:15 pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV oti cristoV ihsouV hlqen eiV ton kosmon amartwlouV swsai wn prwtoV eimi egw

1:16 alla dia touto hlehqhn ina en emoi prwtw endeixhtai cristoV ihsouV thn apasan makroqumian proV upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eiV zwhn aiwnion

1:17 tw de basilei twn aiwnwn afqartw aoratw monw qew timh kai doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

1:18 tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata taV proagousaV epi se profhteiaV ina strateuh en autaiV thn kalhn strateian

1:19 ecwn pistin kai agaqhn suneidhsin hn tineV apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan

1:20 wn estin umenaioV kai alexandroV ouV paredwka tw satana ina paideuqwsin mh blasfhmein

2:1 parakalw oun prwton pantwn poieisqai dehseiV proseucaV enteuxeiV eucaristiaV uper pantwn anqrwpwn

2:2 uper basilewn kai pantwn twn en uperoch ontwn ina hremon kai hsucion bion diagwmen en pash eusebeia kai semnothti

2:3 touto kalon kai apodekton enwpion tou swthroV hmwn qeou

2:4 oV pantaV anqrwpouV qelei swqhnai kai eiV epignwsin alhqeiaV elqein

2:5 eiV gar qeoV eiV kai mesithV qeou kai anqrwpwn anqrwpoV cristoV ihsouV

2:6 o douV eauton antilutron uper pantwn to marturion kairoiV idioiV

2:7 eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV alhqeian legw ou yeudomai didaskaloV eqnwn en pistei kai alhqeia

2:8 boulomai oun proseucesqai touV andraV en panti topw epairontaV osiouV ceiraV cwris orghV kai | dialogismwn | dialogismou |

2:9 wsautwV | | [kai] | gunaikaV en katastolh kosmiw meta aidouV kai swfrosunhV kosmein eautaV mh en plegmasin kai crusiw h margaritaiV h imatismw polutelei

2:10 all o prepei gunaixin epaggellomenaiV qeosebeian di ergwn agaqwn

2:11 gunh en hsucia manqanetw en pash upotagh

2:12 didaskein de gunaiki ouk epitrepw oude auqentein androV all einai en hsucia

2:13 adam gar prwtoV eplasqh eita eua

2:14 kai adam ouk hpathqh h de gunh exapathqeisa en parabasei gegonen

2:15 swqhsetai de dia thV teknogoniaV ean meinwsin en pistei kai agaph kai agiasmw meta swfrosunhV

3:1 pistoV o logoV ei tiV episkophV oregetai kalou ergou epiqumei

3:2 dei oun ton episkopon anepilhmpton einai miaV gunaikoV andra nhfalion swfrona kosmion filoxenon didaktikon

3:3 mh paroinon mh plhkthn alla epieikh amacon afilarguron

3:4 tou idiou oikou kalwV proistamenon tekna econta en upotagh meta pashV semnothtoV

3:5 ei de tiV tou idiou oikou prosthnai ouk oiden pwV ekklhsiaV qeou epimelhsetai

3:6 mh neofuton ina mh tufwqeiV eiV krima empesh tou diabolou

3:7 dei de kai marturian kalhn ecein apo twn exwqen ina mh eiV oneidismon empesh kai pagida tou diabolou

3:8 diakonouV wsautwV semnouV mh dilogouV mh oinw pollw prosecontaV mh aiscrokerdeiV

3:9 econtaV to musthrion thV pistewV en kaqara suneidhsei

3:10 kai outoi de dokimazesqwsan prwton eita diakoneitwsan anegklhtoi onteV

3:11 gunaikaV wsautwV semnaV mh diabolouV nhfaliouV pistaV en pasin

3:12 diakonoi estwsan miaV gunaikoV andreV teknwn kalwV proistamenoi kai twn idiwn oikwn

3:13 oi gar kalwV diakonhsanteV baqmon eautoiV kalon peripoiountai kai pollhn parrhsian en pistei th en cristw ihsou

3:14 tauta soi grafw elpizwn elqein | [proV se] | proV se | en tacei

3:15 ean de bradunw ina eidhV pwV dei en oikw qeou anastrefesqai htiV estin ekklhsia qeou zwntoV stuloV kai edraiwma thV alhqeiaV

3:16 kai omologoumenwV mega estin to thV eusebeiaV musthrion oV efanerwqh en sarki edikaiwqh en pneumati wfqh aggeloiV ekhrucqh en eqnesin episteuqh en kosmw anelhmfqh en doxh

4:1 to de pneuma rhtwV legei oti en usteroiV kairoiV aposthsontai tineV thV pistews proseconteV pneumasin planoiV kai didaskaliaiV daimoniwn

4:2 en upokrisei yeudologwn kekausthriasmenwn thn idian suneidhsin

4:3 kwluontwn gamein apecesqai brwmatwn a o qeoV ektisen eiV metalhmyin meta eucaristiaV toiV pistoiV kai epegnwkosin thn alhqeian

4:4 oti pan ktisma qeou kalon kai ouden apoblhton meta eucaristiaV lambanomenon

4:5 agiazetai gar dia logou qeou kai enteuxewV

4:6 tauta upotiqemenoV toiV adelfoiV kaloV esh diakonoV cristou ihsou entrefomenoV tois logoiV thV pistewV kai thV kalhV didaskaliaV h parhkolouqhkaV

4:7 touV de bebhlouV kai grawdeiV muqouV paraitou gumnaze de seauton proV eusebeian

4:8 h gar swmatikh gumnasia proV oligon estin wfelimoV h de eusebeia proV panta wfelimoV estin epaggelian ecousa zwhV thV nun kai thV melloushV

4:9 pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV

4:10 eiV touto gar kopiwmen kai agwnizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti oV estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn

4:11 paraggelle tauta kai didaske

4:12 mhdeiV sou thV neothtoV katafroneitw alla tupoV ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pistei en agneia

4:13 ewV ercomai prosece th anagnwsei th paraklhsei th didaskalia

4:14 mh amelei tou en soi carismatoV o edoqh soi dia profhteiaV meta epiqesewV twn ceirwn tou presbuteriou

4:15 tauta meleta en toutoiV isqi ina sou h prokoph fanera h pasin

4:16 epece seautw kai th didaskalia epimene autoiV touto gar poiwn kai seauton swseis kai touV akouontaV sou

5:1 presbuterw mh epiplhxhV alla parakalei wV patera newterouV wV adelfouV

5:2 presbuteraV wV mhteraV newteraV wV adelfaV en pash agneia

5:3 chraV tima taV ontwV chraV

5:4 ei de tiV chra tekna h ekgona ecei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibaV apodidonai toiV progonoiV touto gar estin apodekton enwpion tou qeou

5:5 h de ontwV chra kai memonwmenh hlpiken epi | [ton] | | qeon kai prosmenei tais dehsesin kai taiV proseucaiV nuktoV kai hmeraV

5:6 h de spatalwsa zwsa teqnhken

5:7 kai tauta paraggelle ina anepilhmptoi wsin

5:8 ei de tiV twn idiwn kai malista oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou ceirwn

5:9 chra katalegesqw mh elatton etwn exhkonta gegonuia enoV androV gunh

5:10 en ergoiV kaloiV marturoumenh ei eteknotrofhsen ei exenodochsen ei agiwn podas eniyen ei qlibomenoiV ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen

5:11 newteraV de chraV paraitou otan gar katastrhniaswsin tou cristou gamein qelousin

5:12 ecousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan

5:13 ama de kai argai manqanousin periercomenai taV oikiaV ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta

5:14 boulomai oun newteraV gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoriaV carin

5:15 hdh gar tineV exetraphsan opisw tou satana

5:16 ei tiV pisth ecei chraV eparkeitw autaiV kai mh bareisqw h ekklhsia ina taiV ontws chraiV eparkesh

5:17 oi kalwV proestwteV presbuteroi diplhV timhV axiousqwsan malista oi kopiwnteV en logw kai didaskalia

5:18 legei gar h grafh boun alownta ou fimwseiV kai axioV o ergathV tou misqou autou

5:19 kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektoV ei mh epi duo h triwn marturwn

5:20 touV | [de] | | amartanontaV enwpion pantwn elegce ina kai oi loipoi fobon ecwsin

5:21 diamarturomai enwpion tou qeou kai cristou ihsou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhV cwriV prokrimatoV mhden poiwn kata prosklisin

5:22 ceiraV tacewV mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiaiV allotriaiV seauton agnon threi

5:23 mhketi udropotei alla oinw oligw crw dia ton stomacon kai taV puknaV sou asqeneias

5:24 tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eiV krisin tisin de kai epakolouqousin

5:25 wsautwV kai ta erga ta kala prodhla kai ta allwV econta krubhnai ou dunantai

6:1 osoi eisin upo zugon douloi touV idiouV despotaV pashV timhV axiouV hgeisqwsan ina mh to onoma tou qeou kai h didaskalia blasfhmhtai

6:2 oi de pistouV econteV despotaV mh katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agaphtoi oi thV euergesiaV antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei

6:3 ei tiV eterodidaskalei kai mh prosercetai ugiainousin logoiV toiV tou kuriou hmwn ihsou cristou kai th kat eusebeian didaskalia

6:4 tetufwtai mhden epistamenoV alla noswn peri zhthseiV kai logomaciaV ex wn ginetai fqonoV eriV blasfhmiai uponoiai ponhrai

6:5 diaparatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn thV alhqeias nomizontwn porismon einai thn eusebeian

6:6 estin de porismoV megaV h eusebeia meta autarkeiaV

6:7 ouden gar eishnegkamen eiV ton kosmon oti oude exenegkein ti dunameqa

6:8 econteV de diatrofaV kai skepasmata toutoiV arkesqhsomeqa

6:9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin eiV peirasmon kai pagida kai epiqumiaV pollas anohtouV kai blaberaV aitineV buqizousin touV anqrwpouV eiV oleqron kai apwleian

6:10 riza gar pantwn twn kakwn estin h filarguria hV tineV oregomenoi apeplanhqhsan apo thV pistewV kai eautouV periepeiran odunaiV pollaiV

6:11 su de w anqrwpe qeou tauta feuge diwke de dikaiosunhn eusebeian pistin agaphn upomonhn praupaqian

6:12 agwnizou ton kalon agwna thV pistewV epilabou thV aiwniou zwhV eiV hn eklhqhV kai wmologhsaV thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn

6:13 paraggellw | soi | [soi] | enwpion tou qeou tou zwogonountoV ta panta kai cristou ihsou tou marturhsantoV epi pontiou pilatou thn kalhn omologian

6:14 thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhmpton mecri thV epifaneiaV tou kuriou hmwn ihsou cristou

6:15 hn kairoiV idioiV deixei o makarioV kai monoV dunasthV o basileuV twn basileuontwn kai kurioV twn kurieuontwn

6:16 o monoV ecwn aqanasian fwV oikwn aprositon on eiden oudeiV anqrwpwn oude idein dunatai w timh kai kratoV aiwnion amhn

6:17 toiV plousioiV en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all epi qew tw pareconti hmin panta plousiwV eiV apolausin

6:18 agaqoergein ploutein en ergoiV kaloiV eumetadotouV einai koinwnikouV

6:19 apoqhsaurizontaV eautoiV qemelion kalon eiV to mellon ina epilabwntai thV ontws zwhV

6:20 w timoqee thn paraqhkhn fulaxon ektrepomenoV taV bebhlouV kenofwniaV kai antiqeseiV thV yeudwnumou gnwsewV

6:21 hn tineV epaggellomenoi peri thn pistin hstochsan h cariV meq umwn