Greek New Testament
2. Peter


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 | simwn | sumewn | petroV douloV kai apostoloV ihsou cristou toiV isotimon hmin lacousin pistin en dikaiosunh tou qeou hmwn kai swthroV ihsou cristou

1:2 cariV umin kai eirhnh plhqunqeih en epignwsei tou qeou kai ihsou tou kuriou hmwn

1:3 wV panta hmin thV qeiaV dunamewV autou ta proV zwhn kai eusebeian dedwrhmenhV dia thV epignwsewV tou kalesantoV hmaV | dia doxhV kai arethV | idia doxh kai areth |

1:4 di wn ta timia kai megista hmin epaggelmata dedwrhtai ina dia toutwn genhsqe qeiaV koinwnoi fusewV apofugonteV thV en tw kosmw en epiqumia fqoraV

1:5 kai auto touto de spoudhn pasan pareisenegkanteV epicorhghsate en th pistei umwn thn arethn en de th areth thn gnwsin

1:6 en de th gnwsei thn egkrateian en de th egkrateia thn upomonhn en de th upomonh thn eusebeian

1:7 en de th eusebeia thn filadelfian en de th filadelfia thn agaphn

1:8 tauta gar umin uparconta kai pleonazonta ouk argouV oude akarpouV kaqisthsin eiV thn tou kuriou hmwn ihsou cristou epignwsin

1:9 w gar mh parestin tauta tufloV estin muwpazwn lhqhn labwn tou kaqarismou twn palai autou amartiwn

1:10 dio mallon adelfoi spoudasate bebaian umwn thn klhsin kai ekloghn poieisqai tauta gar poiounteV ou mh ptaishte pote

1:11 outwV gar plousiwV epicorhghqhsetai umin h eisodoV eiV thn aiwnion basileian tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou

1:12 dio mellhsw aei umaV upomimnhskein peri toutwn kaiper eidotaV kai esthrigmenouV en th paroush alhqeia

1:13 dikaion de hgoumai ef oson eimi en toutw tw skhnwmati diegeirein umaV en upomnhsei

1:14 eidwV oti tacinh estin h apoqesiV tou skhnwmatoV mou kaqwV kai o kurioV hmwn ihsouV cristoV edhlwsen moi

1:15 spoudasw de kai ekastote ecein umaV meta thn emhn exodon thn toutwn mnhmhn poieisqai

1:16 ou gar sesofismenoiV muqoiV exakolouqhsanteV egnwrisamen umin thn tou kuriou hmwn ihsou cristou dunamin kai parousian all epoptai genhqenteV thV ekeinou megaleiothtoV

1:17 labwn gar para qeou patroV timhn kai doxan fwnhV enecqeishV autw toiasde upo thV megaloprepouV doxhV o uioV mou o agaphtoV mou outoV estin eiV on egw eudokhsa

1:18 kai tauthn thn fwnhn hmeiV hkousamen ex ouranou enecqeisan sun autw onteV en tw agiw orei

1:19 kai ecomen bebaioteron ton profhtikon logon w kalwV poieite proseconteV wV lucnw fainonti en aucmhrw topw ewV ou hmera diaugash kai fwsforoV anateilh en taiV kardiaiV umwn

1:20 touto prwton ginwskonteV oti pasa profhteia grafhV idiaV epilusewV ou ginetai

1:21 ou gar qelhmati anqrwpou hnecqh profhteia pote alla upo pneumatoV agiou feromenoi elalhsan apo qeou anqrwpoi

2:1 egenonto de kai yeudoprofhtai en tw law wV kai en umin esontai yeudodidaskaloi oitineV pareisaxousin aireseiV apwleiaV kai ton agorasanta autouV despothn arnoumenoi epagonteV eautoiV tacinhn apwleian

2:2 kai polloi exakolouqhsousin autwn taiV aselgeiaiV di ouV h odoV thV alhqeiaV blasfhmhqhsetai

2:3 kai en pleonexia plastoiV logoiV umaV emporeusontai oiV to krima ekpalai ouk argei kai h apwleia autwn ou nustazei

2:4 ei gar o qeoV aggelwn amarthsantwn ouk efeisato alla | seiroiV | seiraiV | zofou tartarwsaV paredwken eiV krisin throumenouV

2:5 kai arcaiou kosmou ouk efeisato alla ogdoon nwe dikaiosunhV khruka efulaxen kataklusmon kosmw asebwn epaxaV

2:6 kai poleiV sodomwn kai gomorraV tefrwsaV | | [katastrofh] | katekrinen upodeigma mellontwn | asebesin | <asebesin> | teqeikwV

2:7 kai dikaion lwt kataponoumenon upo thV twn aqesmwn en aselgeia anastrofhV errusato

2:8 blemmati gar kai akoh | | o | dikaioV egkatoikwn en autoiV hmeran ex hmeraV yuchn dikaian anomoiV ergoiV ebasanizen

2:9 oiden kurioV eusebeiV ek peirasmou ruesqai adikouV de eiV hmeran krisewV kolazomenouV threin

2:10 malista de touV opisw sarkoV en epiqumia miasmou poreuomenouV kai kuriothtoV katafronountaV tolmhtai auqadeiV doxaV ou tremousin blasfhmounteV

2:11 opou aggeloi iscui kai dunamei meizoneV onteV ou ferousin kat autwn | [para kuriw] | para kuriou | blasfhmon krisin

2:12 outoi de wV aloga zwa gegennhmena fusika eiV alwsin kai fqoran en oiV agnoousin blasfhmounteV en th fqora autwn kai fqarhsontai

2:13 adikoumenoi misqon adikiaV hdonhn hgoumenoi thn en hmera trufhn spiloi kai mwmoi entrufwnteV en taiV apataiV autwn suneuwcoumenoi umin

2:14 ofqalmouV econteV mestouV moicalidoV kai | akatapastouV | akatapaustouV | amartiaV deleazonteV yucaV asthriktouV kardian gegumnasmenhn pleonexiaV econteV kataraV tekna

2:15 kataleiponteV euqeian odon eplanhqhsan exakolouqhsanteV th odw tou balaam tou | bewr | bosor | oV misqon adikiaV hgaphsen

2:16 elegxin de escen idiaV paranomiaV upozugion afwnon en anqrwpou fwnh fqegxamenon ekwlusen thn tou profhtou parafronian

2:17 outoi eisin phgai anudroi kai omiclai upo lailapoV elaunomenai oiV o zofoV tou skotouV tethrhtai

2:18 uperogka gar mataiothtoV fqeggomenoi deleazousin en epiqumiaiV sarkoV aselgeiaiV touV oligwV apofeugontaV touV en planh anastrefomenouV

2:19 eleuqerian autoiV epaggellomenoi autoi douloi uparconteV thV fqoraV w gar tiV htthtai toutw dedoulwtai

2:20 ei gar apofugonteV ta miasmata tou kosmou en epignwsei tou kuriou | | [hmwn] | kai swthroV ihsou cristou toutoiV de palin emplakenteV httwntai gegonen autoiV ta escata ceirona twn prwtwn

2:21 kreitton gar hn autoiV mh epegnwkenai thn odon thV dikaiosunhV h epignousin upostreyai ek thV paradoqeishV autoiV agiaV entolhV

2:22 sumbebhken autoiV to thV alhqouV paroimiaV kuwn epistreyaV epi to idion exerama kai uV lousamenh eiV kulismon borborou

3:1 tauthn hdh agaphtoi deuteran umin grafw epistolhn en aiV diegeirw umwn en upomnhsei thn eilikrinh dianoian

3:2 mnhsqhnai twn proeirhmenwn rhmatwn upo twn agiwn profhtwn kai thV twn apostolwn umwn entolhV tou kuriou kai swthroV

3:3 touto prwton ginwskonteV oti eleusontai ep escatwn twn hmerwn | en | [en] | empaigmonh empaiktai kata taV idiaV epiqumiaV autwn poreuomenoi

3:4 kai legonteV pou estin h epaggelia thV parousiaV autou af hV gar oi patereV ekoimhqhsan panta outwV diamenei ap archV ktisewV

3:5 lanqanei gar autouV touto qelontaV oti ouranoi hsan ekpalai kai gh ex udatoV kai di udatoV sunestwsa tw tou qeou logw

3:6 di wn o tote kosmoV udati kataklusqeiV apwleto

3:7 oi de nun ouranoi kai h gh tw autw logw teqhsaurismenoi eisin puri throumenoi eiV hmeran krisewV kai apwleiaV twn asebwn anqrwpwn

3:8 en de touto mh lanqanetw umaV agaphtoi oti mia hmera para kuriw wV cilia eth kai cilia eth wV hmera mia

3:9 ou bradunei kurioV thV epaggeliaV wV tineV braduthta hgountai alla makroqumei eiV umaV mh boulomenoV tinaV apolesqai alla pantaV eiV metanoian cwrhsai

3:10 hxei de hmera kuriou wV klepthV en h oi ouranoi roizhdon pareleusontai stoiceia de kausoumena luqhsetai kai gh kai ta en auth erga eureqhsetai

3:11 toutwn outwV pantwn luomenwn potapouV dei uparcein [umaV] en agiaiV anastrofaiV kai eusebeiaiV

3:12 prosdokwntaV kai speudontaV thn parousian thV tou qeou hmeraV di hn ouranoi puroumenoi luqhsontai kai stoiceia kausoumena thketai

3:13 kainouV de ouranouV kai ghn kainhn kata to epaggelma autou prosdokwmen en oiV dikaiosunh katoikei

3:14 dio agaphtoi tauta prosdokwnteV spoudasate aspiloi kai amwmhtoi autw eureqhnai en eirhnh

3:15 kai thn tou kuriou hmwn makroqumian swthrian hgeisqe kaqwV kai o agaphtoV hmwn adelfoV pauloV kata thn doqeisan autw sofian egrayen umin

3:16 wV kai en pasaiV epistolaiV lalwn en autaiV peri toutwn en aiV estin dusnohta tina a oi amaqeiV kai asthriktoi streblousin wV kai taV loipaV grafaV proV thn idian autwn apwleian

3:17 umeiV oun agaphtoi proginwskonteV fulassesqe ina mh th twn aqesmwn planh sunapacqenteV ekpeshte tou idiou sthrigmou

3:18 auxanete de en cariti kai gnwsei tou kuriou hmwn kai swthroV ihsou cristou autw h doxa kai nun kai eiV hmeran aiwnoV | | [amhn] |