Greek New Testament
2. Thessalonian


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 pauloV kai silouanoV kai timoqeoV th ekklhsia qessalonikewn en qew patri hmwn kai kuriw ihsou cristw

1:2 cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV | | [hmwn] | kai kuriou ihsou cristou

1:3 eucaristein ofeilomen tw qew pantote peri umwn adelfoi kaqwV axion estin oti uperauxanei h pistiV umwn kai pleonazei h agaph enoV ekastou pantwn umwn eiV allhlouV

1:4 wste autouV hmaV en umin egkaucasqai en taiV ekklhsiaiV tou qeou uper thV upomonhs umwn kai pistewV en pasin toiV diwgmoiV umwn kai taiV qliyesin aiV anecesqe

1:5 endeigma thV dikaiaV krisewV tou qeou eiV to kataxiwqhnai umaV thV basileiaV tou qeou uper hV kai pascete

1:6 eiper dikaion para qew antapodounai toiV qlibousin umaV qliyin

1:7 kai umin toiV qlibomenoiV anesin meq hmwn en th apokaluyei tou kuriou ihsou ap ouranou met aggelwn dunamewV autou

1:8 en puri flogoV didontoV ekdikhsin toiV mh eidosin qeon kai toiV mh upakouousin tw euaggeliw tou kuriou hmwn ihsou

1:9 oitineV dikhn tisousin oleqron aiwnion apo proswpou tou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou

1:10 otan elqh endoxasqhnai en toiV agioiV autou kai qaumasqhnai en pasin tois pisteusasin oti episteuqh to marturion hmwn ef umaV en th hmera ekeinh

1:11 eiV o kai proseucomeqa pantote peri umwn ina umaV axiwsh thV klhsewV o qeoV hmwn kai plhrwsh pasan eudokian agaqwsunhV kai ergon pistewV en dunamei

1:12 opwV endoxasqh to onoma tou kuriou hmwn ihsou en umin kai umeiV en autw kata thn carin tou qeou hmwn kai kuriou ihsou cristou

2:1 erwtwmen de umaV adelfoi uper thV parousiaV tou kuriou | [hmwn] | hmwn | ihsou cristou kai hmwn episunagwghV ep auton

2:2 eiV to mh tacewV saleuqhnai umaV apo tou nooV mhde qroeisqai mhte dia pneumatoV mhte dia logou mhte di epistolhV wV di hmwn wV oti enesthken h hmera tou kuriou

2:3 mh tiV umaV exapathsh kata mhdena tropon oti ean mh elqh h apostasia prwton kai apokalufqh o anqrwpoV thV anomiaV o uioV thV apwleiaV

2:4 o antikeimenoV kai uperairomenoV epi panta legomenon qeon h sebasma wste auton eiV ton naon tou qeou kaqisai apodeiknunta eauton oti estin qeoV

2:5 ou mnhmoneuete oti eti wn proV umaV tauta elegon umin

2:6 kai nun to katecon oidate eiV to apokalufqhnai auton en tw | autou | eautou | kairw

2:7 to gar musthrion hdh energeitai thV anomiaV monon o katecwn arti ewV ek mesou genhtai

2:8 kai tote apokalufqhsetai o anomoV on o kurioV [ihsouV] anelei tw pneumati tou stomatoV autou kai katarghsei th epifaneia thV parousiaV autou

2:9 ou estin h parousia kat energeian tou satana en pash dunamei kai shmeioiV kai terasin yeudouV

2:10 kai en pash apath adikiaV toiV apollumenoiV anq wn thn agaphn thV alhqeiaV ouk edexanto eiV to swqhnai autouV

2:11 kai dia touto pempei autoiV o qeoV energeian planhV eiV to pisteusai autouV tw yeudei

2:12 ina kriqwsin panteV oi mh pisteusanteV th alhqeia alla eudokhsanteV th adikia

2:13 hmeiV de ofeilomen eucaristein tw qew pantote peri umwn adelfoi hgaphmenoi upo kuriou oti eilato umaV o qeoV | ap archV | aparchn | eiV swthrian en agiasmw pneumatoV kai pistei alhqeiaV

2:14 eiV o | | [kai] | ekalesen umaV dia tou euaggeliou hmwn eiV peripoihsin doxhV tou kuriou hmwn ihsou cristou

2:15 ara oun adelfoi sthkete kai krateite taV paradoseiV aV edidacqhte eite dia logou eite di epistolhV hmwn

2:16 autoV de o kurioV hmwn ihsouV cristoV kai [o] qeoV o pathr hmwn o agaphsaV hmaV kai douV paraklhsin aiwnian kai elpida agaqhn en cariti

2:17 parakalesai umwn taV kardiaV kai sthrixai en panti ergw kai logw agaqw

3:1 to loipon proseucesqe adelfoi peri hmwn ina o logoV tou kuriou trech kai doxazhtai kaqwV kai proV umaV

3:2 kai ina rusqwmen apo twn atopwn kai ponhrwn anqrwpwn ou gar pantwn h pistiV

3:3 pistoV de estin o kurioV oV sthrixei umaV kai fulaxei apo tou ponhrou

3:4 pepoiqamen de en kuriw ef umaV oti a paraggellomen [kai] poieite kai poihsete

3:5 o de kurioV kateuqunai umwn taV kardiaV eiV thn agaphn tou qeou kai eiV thn upomonhn tou cristou

3:6 paraggellomen de umin adelfoi en onomati tou kuriou | | [hmwn] | ihsou cristou stellesqai umaV apo pantoV adelfou ataktwV peripatountoV kai mh kata thn paradosin hn | parelabete | parelabosan | par hmwn

3:7 autoi gar oidate pwV dei mimeisqai hmaV oti ouk htakthsamen en umin

3:8 oude dwrean arton efagomen para tinoV all en kopw kai mocqw nuktoV kai hmeraV ergazomenoi proV to mh epibarhsai tina umwn

3:9 ouc oti ouk ecomen exousian all ina eautouV tupon dwmen umin eiV to mimeisqai hmaV

3:10 kai gar ote hmen proV umaV touto parhggellomen umin oti ei tiV ou qelei ergazesqai mhde esqietw

3:11 akouomen gar tinaV peripatountaV en umin ataktwV mhden ergazomenouV alla periergazomenouV

3:12 toiV de toioutoiV paraggellomen kai parakaloumen en kuriw ihsou cristw ina meta hsuciaV ergazomenoi ton eautwn arton esqiwsin

3:13 umeiV de adelfoi mh egkakhshte kalopoiounteV

3:14 ei de tiV ouc upakouei tw logw hmwn dia thV epistolhV touton shmeiousqe mh sunanamignusqai autw ina entraph

3:15 kai mh wV ecqron hgeisqe alla nouqeteite wV adelfon

3:16 autoV de o kurioV thV eirhnhV dwh umin thn eirhnhn dia pantoV en panti tropw o kurioV meta pantwn umwn

3:17 o aspasmoV th emh ceiri paulou o estin shmeion en pash epistolh outwV grafw

3:18 h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn