Greek New Testament
2. Timothy


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 pauloV apostoloV cristou ihsou dia qelhmatoV qeou kat epaggelian zwhV thV en cristw ihsou

1:2 timoqew agaphtw teknw cariV eleoV eirhnh apo qeou patroV kai cristou ihsou tou kuriou hmwn

1:3 carin ecw tw qew w latreuw apo progonwn en kaqara suneidhsei wV adialeipton ecw thn peri sou mneian en taiV dehsesin mou nuktoV kai hmeraV

1:4 epipoqwn se idein memnhmenoV sou twn dakruwn ina caraV plhrwqw

1:5 upomnhsin labwn thV en soi anupokritou pistewV htiV enwkhsen prwton en th mammh sou lwidi kai th mhtri sou eunikh pepeismai de oti kai en soi

1:6 di hn aitian anamimnhskw se anazwpurein to carisma tou qeou o estin en soi dia thV epiqesewV twn ceirwn mou

1:7 ou gar edwken hmin o qeoV pneuma deiliaV alla dunamewV kai agaphV kai swfronismou

1:8 mh oun epaiscunqhV to marturion tou kuriou hmwn mhde eme ton desmion autou alla sugkakopaqhson tw euaggeliw kata dunamin qeou

1:9 tou swsantoV hmaV kai kalesantoV klhsei agia ou kata ta erga hmwn alla kata idian proqesin kai carin thn doqeisan hmin en cristw ihsou pro cronwn aiwniwn

1:10 fanerwqeisan de nun dia thV epifaneiaV tou swthroV hmwn cristou ihsou katarghsantoV men ton qanaton fwtisantoV de zwhn kai afqarsian dia tou euaggeliou

1:11 eiV o eteqhn egw khrux kai apostoloV kai didaskaloV

1:12 di hn aitian kai tauta pascw all ouk epaiscunomai oida gar w pepisteuka kai pepeismai oti dunatoV estin thn paraqhkhn mou fulaxai eiV ekeinhn thn hmeran

1:13 upotupwsin ece ugiainontwn logwn wn par emou hkousaV en pistei kai agaph th en cristw ihsou

1:14 thn kalhn paraqhkhn fulaxon dia pneumatoV agiou tou enoikountoV en hmin

1:15 oidaV touto oti apestrafhsan me panteV oi en th asia wn estin fugeloV kai ermogenhV

1:16 dwh eleoV o kurioV tw onhsiforou oikw oti pollakiV me aneyuxen kai thn alusin mou ouk epaiscunqh

1:17 alla genomenoV en rwmh spoudaiwV ezhthsen me kai euren

1:18 dwh autw o kurioV eurein eleoV para kuriou en ekeinh th hmera kai osa en efesw dihkonhsen beltion su ginwskeiV

2:1 su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou

2:2 kai a hkousaV par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoiV anqrwpoiV oitineV ikanoi esontai kai eterouV didaxai

2:3 sugkakopaqhson wV kaloV stratiwthV cristou ihsou

2:4 oudeiV strateuomenoV empleketai taiV tou biou pragmateiaiV ina tw stratologhsanti aresh

2:5 ean de kai aqlh tiV ou stefanoutai ean mh nomimwV aqlhsh

2:6 ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein

2:7 noei o legw dwsei gar soi o kurioV sunesin en pasin

2:8 mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermatoV dauid kata to euaggelion mou

2:9 en w kakopaqw mecri desmwn wV kakourgoV alla o logoV tou qeou ou dedetai

2:10 dia touto panta upomenw dia touV eklektouV ina kai autoi swthriaV tucwsin thV en cristw ihsou meta doxhV aiwniou

2:11 pistoV o logoV ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen

2:12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnhsomeqa kakeinoV arnhsetai hmaV

2:13 ei apistoumen ekeinoV pistoV menei arnhsasqai gar eauton ou dunatai

2:14 tauta upomimnhske diamarturomenoV enwpion tou qeou mh logomacein ep ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn

2:15 spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon thV alhqeiaV

2:16 taV de bebhlouV kenofwniaV periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeiaV

2:17 kai o logoV autwn wV gaggraina nomhn exei wn estin umenaioV kai filhtoV

2:18 oitineV peri thn alhqeian hstochsan legonteV | | [thn] | anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin

2:19 o mentoi stereoV qemelioV tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurioV touV ontaV autou kai aposthtw apo adikiaV paV o onomazwn to onoma kuriou

2:20 en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eiV timhn a de eiV atimian

2:21 ean oun tiV ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoV eiV timhn hgiasmenon eucrhston tw despoth eiV pan ergon agaqon htoimasmenon

2:22 taV de newterikaV epiqumiaV feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaraV kardiaV

2:23 taV de mwraV kai apaideutouV zhthseiV paraitou eidwV oti gennwsin macaV

2:24 doulon de kuriou ou dei macesqai alla hpion einai proV pantaV didaktikon anexikakon

2:25 en prauthti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dwh autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV

2:26 kai ananhywsin ek thV tou diabolou pagidoV ezwgrhmenoi up autou eiV to ekeinou qelhma

3:1 touto de ginwske oti en escataiV hmeraiV ensthsontai kairoi calepoi

3:2 esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazoneV uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeiV acaristoi anosioi

3:3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateiV anhmeroi afilagaqoi

3:4 prodotai propeteiV tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi

3:5 econteV morfwsin eusebeiaV thn de dunamin authV hrnhmenoi kai toutouV apotrepou

3:6 ek toutwn gar eisin oi endunonteV eiV taV oikiaV kai aicmalwtizonteV gunaikaria seswreumena amartiaiV agomena epiqumiaiV poikilaiV

3:7 pantote manqanonta kai mhdepote eiV epignwsin alhqeiaV elqein dunamena

3:8 on tropon de iannhV kai iambrhV antesthsan mwusei outwV kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin

3:9 all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloV estai pasin wV kai h ekeinwn egeneto

3:10 su de parhkolouqhsaV mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh

3:11 toiV diwgmoiV toiV paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustroiV oiouV diwgmouV uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioV

3:12 kai panteV de oi qelonteV | zhn eusebwV | eusebwV zhn | en cristw ihsou diwcqhsontai

3:13 ponhroi de anqrwpoi kai gohteV prokoyousin epi to ceiron planwnteV kai planwmenoi

3:14 su de mene en oiV emaqeV kai epistwqhV eidwV para tinwn emaqeV

3:15 kai oti apo brefouV | | [ta] | iera grammata oidaV ta dunamena se sofisai eis swthrian dia pistewV thV en cristw ihsou

3:16 pasa grafh qeopneustoV kai wfelimoV proV didaskalian proV elegmon proV epanorqwsin proV paideian thn en dikaiosunh

3:17 ina artioV h o tou qeou anqrwpoV proV pan ergon agaqon exhrtismenoV

4:1 diamarturomai enwpion tou qeou kai cristou ihsou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kai thn epifaneian autou kai thn basileian autou

4:2 khruxon ton logon episthqi eukairwV akairwV elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach

4:3 estai gar kairoV ote thV ugiainoushV didaskaliaV ouk anexontai alla kata taV idiaV epiqumiaV eautoiV episwreusousin didaskalouV knhqomenoi thn akohn

4:4 kai apo men thV alhqeiaV thn akohn apostreyousin epi de touV muqouV ektraphsontai

4:5 su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson

4:6 egw gar hdh spendomai kai o kairoV thV analusewV mou efesthken

4:7 ton kalon agwna hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka

4:8 loipon apokeitai moi o thV dikaiosunhV stefanoV on apodwsei moi o kurioV en ekeinh th hmera o dikaioV krithV ou monon de emoi alla kai pasin toiV hgaphkosin thn epifaneian autou

4:9 spoudason elqein proV me tacewV

4:10 dhmaV gar me | egkateleipen | egkatelipen | agaphsaV ton nun aiwna kai eporeuqh eiV qessalonikhn krhskhV eiV galatian titoV eiV dalmatian

4:11 loukaV estin monoV met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhstoV eiV diakonian

4:12 tucikon de apesteila eiV efeson

4:13 ton failonhn on | apeleipon | apelipon | en trwadi para karpw ercomenoV fere kai ta biblia malista taV membranaV

4:14 alexandroV o calkeuV polla moi kaka enedeixato apodwsei autw o kurioV kata ta erga autou

4:15 on kai su fulassou lian gar antesth toiV hmeteroiV logoiV

4:16 en th prwth mou apologia oudeiV moi paregeneto alla panteV me | egkateleipon | egkatelipon | mh autoiV logisqeih

4:17 o de kurioV moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akouswsin panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoV leontoV

4:18 rusetai me o kurioV apo pantoV ergou ponhrou kai swsei eiV thn basileian autou thn epouranion w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

4:19 aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon

4:20 erastoV emeinen en korinqw trofimon de | apeleipon | apelipon | en milhtw asqenounta

4:21 spoudason pro ceimwnoV elqein aspazetai se eubouloV kai poudhV kai linoV kai klaudia kai oi adelfoi | [panteV] | panteV |

4:22 o kurioV meta tou pneumatoV sou h cariV meq umwn