Greek New Testament
3. John


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 o presbuteroV gaiw tw agaphtw on egw agapw en alhqeia

1:2 agaphte peri pantwn eucomai se euodousqai kai ugiainein kaqwV euodoutai sou h yuch

1:3 ecarhn gar lian ercomenwn adelfwn kai marturountwn sou th alhqeia kaqwV su en alhqeia peripateiV

1:4 meizoteran toutwn ouk ecw | carin | caran | ina akouw ta ema tekna en th alhqeia peripatounta

1:5 agaphte piston poieiV o ean ergash eiV touV adelfouV kai touto xenouV

1:6 oi emarturhsan sou th agaph enwpion ekklhsiaV ouV kalwV poihseiV propemyaV axiwV tou qeou

1:7 uper gar tou onomatoV exhlqon mhden lambanonteV apo twn eqnikwn

1:8 hmeiV oun ofeilomen upolambanein touV toioutouV ina sunergoi ginwmeqa th alhqeia

1:9 egraya ti th ekklhsia all o filoprwteuwn autwn diotrefhV ouk epidecetai hmaV

1:10 dia touto ean elqw upomnhsw autou ta erga a poiei logoiV ponhroiV fluarwn hmaV kai mh arkoumenoV epi toutoiV oute autoV epidecetai touV adelfouV kai touV boulomenouV kwluei kai ek thV ekklhsiaV ekballei

1:11 agaphte mh mimou to kakon alla to agaqon o agaqopoiwn ek tou qeou estin o kakopoiwn ouc ewraken ton qeon

1:12 dhmhtriw memarturhtai upo pantwn kai upo authV thV alhqeiaV kai hmeiV de marturoumen kai oidaV oti h marturia hmwn alhqhV estin

1:13 polla eicon grayai soi all ou qelw dia melanoV kai kalamou soi grafein

1:14 elpizw de euqewV se idein kai stoma proV stoma lalhsomen [1:15] eirhnh soi aspazontai se oi filoi aspazou touV filouV kat onoma