Greek New Testament
Acts


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrxato | | o | ihsouV poiein te kai didaskein

1:2 acri hV hmeraV enteilamenoV toiV apostoloiV dia pneumatoV agiou ouV exelexato anelhmfqh

1:3 oiV kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en polloiV tekmhrioiV di hmerwn tesserakonta optanomenoV autoiV kai legwn ta peri thV basileiaV tou qeou

1:4 kai sunalizomenoV parhggeilen autoiV apo ierosolumwn mh cwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patroV hn hkousate mou

1:5 oti iwannhV men ebaptisen udati umeiV de en pneumati baptisqhsesqe agiw ou meta pollaV tautaV hmeraV

1:6 oi men oun sunelqonteV hrwtwn auton legonteV kurie ei en tw cronw toutw apokaqistaneiV thn basileian tw israhl

1:7 eipen | | de | proV autouV ouc umwn estin gnwnai cronouV h kairouV ouV o pathr eqeto en th idia exousia

1:8 alla lhmyesqe dunamin epelqontoV tou agiou pneumatoV ef umaV kai esesqe mou martureV en te ierousalhm kai [en] pash th ioudaia kai samareia kai ewV escatou thV ghV

1:9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn

1:10 kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon poreuomenou autou kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV en esqhsesin leukaiV

1:11 oi kai eipan andreV galilaioi ti esthkate | bleponteV | <embleponteV> | eiV ton ouranon outoV o ihsouV o analhmfqeiV af umwn eiV ton ouranon outwV eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eiV ton ouranon

1:12 tote upestreyan eiV ierousalhm apo orouV tou kaloumenou elaiwnoV o estin egguV ierousalhm sabbatou econ odon

1:13 kai ote eishlqon eiV to uperwon anebhsan ou hsan katamenonteV o te petroV kai iwannhV kai iakwboV kai andreaV filippoV kai qwmaV barqolomaioV kai maqqaioV iakwboV alfaiou kai simwn o zhlwthV kai ioudaV iakwbou

1:14 outoi panteV hsan proskarterounteV omoqumadon th proseuch sun gunaixin kai mariam th mhtri | [tou] | tou | ihsou kai | sun | | toiV adelfoiV autou

1:15 kai en taiV hmeraiV tautaiV anastaV petroV en mesw twn adelfwn eipen hn te ocloV onomatwn epi to auto | wV | wsei | ekaton eikosi

1:16 andreV adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatoV dauid peri iouda tou genomenou odhgou toiV sullabousin ihsoun

1:17 oti kathriqmhmenoV hn en hmin kai elacen ton klhron thV diakoniaV tauthV

1:18 outoV men oun ekthsato cwrion ek misqou thV adikiaV kai prhnhV genomenoV elakhsen mesoV kai execuqh panta ta splagcna autou

1:19 kai gnwston egeneto pasin toiV katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th | | idia | dialektw autwn akeldamac tout estin cwrion aimatoV

1:20 gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epauliV autou erhmoV kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou labetw eteroV

1:21 dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw w eishlqen kai exhlqen ef hmaV o kurioV ihsouV

1:22 arxamenoV apo tou baptismatoV iwannou ewV thV hmeraV hV anelhmfqh af hmwn martura thV anastasewV autou sun hmin genesqai ena toutwn

1:23 kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsabban oV epeklhqh ioustoV kai maqqian

1:24 kai proseuxamenoi eipan su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon on exelexw ek toutwn twn duo ena

1:25 labein ton topon thV diakoniaV tauthV kai apostolhV af hV parebh ioudaV poreuqhnai eiV ton topon ton idion

1:26 kai edwkan klhrouV autoiV kai epesen o klhroV epi maqqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn

2:1 kai en tw sumplhrousqai thn hmeran thV penthkosthV hsan panteV omou epi to auto

2:2 kai egeneto afnw ek tou ouranou hcoV wsper feromenhV pnohV biaiaV kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi

2:3 kai wfqhsan autoiV diamerizomenai glwssai wsei puroV kai ekaqisen ef ena ekaston autwn

2:4 kai eplhsqhsan panteV pneumatoV agiou kai hrxanto lalein eteraiV glwssaiV kaqwV to pneuma edidou apofqeggesqai autoiV

2:5 hsan de | en | eiV | ierousalhm katoikounteV ioudaioi andreV eulabeiV apo pantoV eqnouV twn upo ton ouranon

2:6 genomenhV de thV fwnhV tauthV sunhlqen to plhqoV kai sunecuqh oti | hkousen | hkouon | eiV ekastoV th idia dialektw lalountwn autwn

2:7 existanto de kai eqaumazon legonteV | ouci idou panteV | ouc idou apanteV | outoi eisin oi lalounteV galilaioi

2:8 kai pwV hmeiV akouomen ekastoV th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen

2:9 parqoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikounteV thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian

2:10 frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh thV libuhV thV kata kurhnhn kai oi epidhmounteV rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi

2:11 krhteV kai arabeV akouomen lalountwn autwn taiV hmeteraiV glwssaiV ta megaleia tou qeou

2:12 existanto de panteV kai | dihporounto | dihporoun | alloV proV allon legonteV ti qelei touto einai

2:13 eteroi de diacleuazonteV elegon oti gleukouV memestwmenoi eisin

2:14 staqeiV de o petroV sun toiV endeka ephren thn fwnhn autou kai apefqegxato autoiV andreV ioudaioi kai oi katoikounteV ierousalhm panteV touto umin gnwston estw kai enwtisasqe ta rhmata mou

2:15 ou gar wV umeiV upolambanete outoi mequousin estin gar wra trith thV hmeraV

2:16 alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl

2:17 kai estai en taiV escataiV hmeraiV legei o qeoV ekcew apo tou pneumatoV mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai oi neaniskoi umwn oraseiV oyontai kai oi presbuteroi umwn enupnioiV enupniasqhsontai

2:18 kai ge epi touV doulouV mou kai epi taV doulaV mou en taiV hmeraiV ekeinaiV ekcew apo tou pneumatoV mou kai profhteusousin

2:19 kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi thV ghV katw aima kai pur kai atmida kapnou

2:20 o hlioV metastrafhsetai eiV skotoV kai h selhnh eiV aima prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

2:21 kai estai paV oV | ean | an | epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai

2:22 andreV israhlitai akousate touV logouV toutouV ihsoun ton nazwraion andra apodedeigmenon apo tou qeou eiV umaV dunamesin kai terasin kai shmeioiV oiV epoihsen di autou o qeoV en mesw umwn kaqwV autoi oidate

2:23 touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou qeou ekdoton dia ceiroV anomwn prosphxanteV aneilate

2:24 on o qeoV anesthsen lusaV taV wdinaV tou qanatou kaqoti ouk hn dunaton krateisqai auton up autou

2:25 dauid gar legei eiV auton proorwmhn ton kurion enwpion mou dia pantoV oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw

2:26 dia touto hufranqh | mou h kardia | h kardia mou | kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi

2:27 oti ouk egkataleiyeiV thn yuchn mou eiV adhn oude dwseiV ton osion sou idein diafqoran

2:28 egnwrisaV moi odouV zwhV plhrwseiV me eufrosunhV meta tou proswpou sou

2:29 andreV adelfoi exon eipein meta parrhsiaV proV umaV peri tou patriarcou dauid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri thV hmeraV tauthV

2:30 profhthV oun uparcwn kai eidwV oti orkw wmosen autw o qeoV ek karpou thV osfuoV autou kaqisai epi ton qronon autou

2:31 proidwn elalhsen peri thV anastasewV tou cristou oti oute egkateleifqh eiV adhn oute h sarx autou eiden diafqoran

2:32 touton ton ihsoun anesthsen o qeoV ou panteV hmeiV esmen martureV

2:33 th dexia oun tou qeou uywqeiV thn te epaggelian tou pneumatoV tou agiou labwn para tou patroV execeen touto o umeiV [kai] blepete kai akouete

2:34 ou gar dauid anebh eiV touV ouranouV legei de autoV eipen | | [o] | kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

2:35 ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

2:36 asfalwV oun ginwsketw paV oikoV israhl oti kai kurion auton kai criston epoihsen o qeoV touton ton ihsoun on umeiV estaurwsate

2:37 akousanteV de katenughsan thn kardian eipon te proV ton petron kai touV loipouV apostolouV ti poihswmen andreV adelfoi

2:38 petroV de proV autouV metanohsate | | [fhsin] | kai baptisqhtw ekastoV umwn | en | epi | tw onomati ihsou cristou eiV afesin twn amartiwn umwn kai lhmyesqe thn dwrean tou agiou pneumatoV

2:39 umin gar estin h epaggelia kai toiV teknoiV umwn kai pasin toiV eiV makran osouV an proskaleshtai kurioV o qeoV hmwn

2:40 eteroiV te logoiV pleiosin diemarturato kai parekalei autouV legwn swqhte apo thV geneaV thV skoliaV tauthV

2:41 oi men oun apodexamenoi ton logon autou ebaptisqhsan kai proseteqhsan en th hmera ekeinh yucai wsei trisciliai

2:42 hsan de proskarterounteV th didach twn apostolwn kai th koinwnia th klasei tou artou kai taiV proseucaiV

2:43 egineto de pash yuch foboV polla | de | te | terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto

2:44 panteV de oi | pisteusanteV | pisteuonteV hsan | epi to auto | | kai | eicon apanta koina

2:45 kai ta kthmata kai taV uparxeiV epipraskon kai diemerizon auta pasin kaqoti an tiV creian eicen

2:46 kaq hmeran te proskarterounteV omoqumadon en tw ierw klwnteV te kat oikon arton metelambanon trofhV en agalliasei kai afelothti kardiaV

2:47 ainounteV ton qeon kai econteV carin proV olon ton laon o de kurioV prosetiqei touV swzomenouV kaq hmeran epi to auto

3:1 petroV de kai iwannhV anebainon eiV to ieron epi thn wran thV proseuchV thn enathn

3:2 kai tiV anhr cwloV ek koiliaV mhtroV autou uparcwn ebastazeto on etiqoun kaq hmeran proV thn quran tou ierou thn legomenhn wraian tou aitein elehmosunhn para twn eisporeuomenwn eiV to ieron

3:3 oV idwn petron kai iwannhn mellontaV eisienai eiV to ieron hrwta elehmosunhn labein

3:4 atenisaV de petroV eiV auton sun tw iwannh eipen bleyon eiV hmaV

3:5 o de epeicen autoiV prosdokwn ti par autwn labein

3:6 eipen de petroV argurion kai crusion ouc uparcei moi o de ecw touto soi didwmi en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou | | [egeire kai] | peripatei

3:7 kai piasaV auton thV dexiaV ceiroV hgeiren auton paracrhma de esterewqhsan ai baseiV autou kai ta sfudra

3:8 kai exallomenoV esth kai periepatei kai eishlqen sun autoiV eiV to ieron peripatwn kai allomenoV kai ainwn ton qeon

3:9 kai eiden paV o laoV auton peripatounta kai ainounta ton qeon

3:10 epeginwskon de auton oti | outoV | autoV | hn o proV thn elehmosunhn kaqhmenoV epi th wraia pulh tou ierou kai eplhsqhsan qambouV kai ekstasewV epi tw sumbebhkoti autw

3:11 kratountoV de autou ton petron kai ton iwannhn sunedramen paV o laoV proV autouV epi th stoa th kaloumenh solomwntoV ekqamboi

3:12 idwn de o petroV apekrinato proV ton laon andreV israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete wV idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton

3:13 o qeoV abraam kai | isaak kai | [o qeoV] isaak kai [o qeoV] | iakwb o qeoV twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umeiV men paredwkate kai hrnhsasqe kata proswpon pilatou krinantoV ekeinou apoluein

3:14 umeiV de ton agion kai dikaion hrnhsasqe kai hthsasqe andra fonea carisqhnai umin

3:15 ton de archgon thV zwhV apekteinate on o qeoV hgeiren ek nekrwn ou hmeiV martureV esmen

3:16 kai | | epi | th pistei tou onomatoV autou touton on qewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai h pistiV h di autou edwken autw thn oloklhrian tauthn apenanti pantwn umwn

3:17 kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epraxate wsper kai oi arconteV umwn

3:18 o de qeoV a prokathggeilen dia stomatoV pantwn twn profhtwn paqein ton criston autou eplhrwsen outwV

3:19 metanohsate oun kai epistreyate | proV | eiV | to exaleifqhnai umwn taV amartiaV [3:20] opwV an elqwsin kairoi anayuxewV apo proswpou tou kuriou

3:20 kai aposteilh ton prokeceirismenon umin criston ihsoun

3:21 on dei ouranon men dexasqai acri cronwn apokatastasewV pantwn wn elalhsen o qeoV dia stomatoV twn agiwn ap aiwnoV autou profhtwn

3:22 mwushV men eipen oti profhthn umin anasthsei kurioV o qeoV | | umwn | ek twn adelfwn umwn wV eme autou akousesqe kata panta osa an lalhsh proV umaV

3:23 estai de pasa yuch htiV ean mh akoush tou profhtou ekeinou exoleqreuqhsetai ek tou laou

3:24 kai panteV de oi profhtai apo samouhl kai twn kaqexhV osoi elalhsan kai kathggeilan taV hmeraV tautaV

3:25 umeiV este oi uioi twn profhtwn kai thV diaqhkhV hV | o qeoV dieqeto | dieqeto o qeoV | proV touV pateraV umwn legwn proV abraam kai en tw spermati sou | euloghqhsontai | <eneuloghqhsontai> | pasai ai patriai thV ghV

3:26 umin prwton anasthsaV o qeoV ton paida autou apesteilen auton eulogounta umaV en tw apostrefein ekaston apo twn ponhriwn | [umwn] | umwn |

4:1 lalountwn de autwn proV ton laon epesthsan autoiV oi | arciereiV | iereiV | kai o strathgoV tou ierou kai oi saddoukaioi

4:2 diaponoumenoi dia to didaskein autouV ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin thn ek nekrwn

4:3 kai epebalon autoiV taV ceiraV kai eqento eiV thrhsin eiV thn aurion hn gar espera hdh

4:4 polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh | | [o] | ariqmoV twn andrwn | wV | [wV] | ciliadeV pente

4:5 egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn touV arcontaV kai touV presbuterouV kai touV grammateiV en ierousalhm

4:6 kai annaV o arciereuV kai kaiafaV kai iwannhV kai alexandroV kai osoi hsan ek genouV arcieratikou

4:7 kai sthsanteV autouV en tw mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umeiV

4:8 tote petroV plhsqeiV pneumatoV agiou eipen proV autouV arconteV tou laou kai presbuteroi

4:9 ei hmeiV shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenouV en tini outoV | seswstai | seswtai |

4:10 gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou on umeiV estaurwsate on o qeoV hgeiren ek nekrwn en toutw outoV paresthken enwpion umwn ugihV

4:11 outoV estin o liqoV o exouqenhqeiV uf umwn twn oikodomwn o genomenoV eiV kefalhn gwniaV

4:12 kai ouk estin en allw oudeni h swthria oude gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anqrwpoiV en w dei swqhnai hmaV

4:13 qewrounteV de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autouV oti sun tw ihsou hsan

4:14 ton te anqrwpon bleponteV sun autoiV estwta ton teqerapeumenon ouden eicon anteipein

4:15 keleusanteV de autouV exw tou sunedriou apelqein suneballon proV allhlouV

4:16 legonteV ti poihswmen toiV anqrwpoiV toutoiV oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin toiV katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arneisqai

4:17 all ina mh epi pleion dianemhqh eiV ton laon apeilhswmeqa autoiV mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn

4:18 kai kalesanteV autouV parhggeilan | | to | kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati | [tou] | tou | ihsou

4:19 o de petroV kai iwannhV apokriqenteV eipon proV autouV ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate

4:20 ou dunameqa gar hmeiV a eidamen kai hkousamen mh lalein

4:21 oi de prosapeilhsamenoi apelusan autouV mhden euriskonteV to pwV kolaswntai autouV dia ton laon oti panteV edoxazon ton qeon epi tw gegonoti

4:22 etwn gar hn pleionwn tesserakonta o anqrwpoV ef on gegonei to shmeion touto thV iasewV

4:23 apoluqenteV de hlqon proV touV idiouV kai aphggeilan osa proV autouV oi arciereiV kai oi presbuteroi eipan

4:24 oi de akousanteV omoqumadon hran fwnhn proV ton qeon kai eipan despota su o poihsaV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV

4:25 o tou patroV hmwn dia pneumatoV agiou stomatoV dauid paidoV sou eipwn ina ti efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena

4:26 paresthsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou

4:27 sunhcqhsan gar ep alhqeiaV en th polei tauth epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisaV hrwdhV te kai pontioV pilatoV sun eqnesin kai laoiV israhl

4:28 poihsai osa h ceir sou kai h boulh | | [sou] | prowrisen genesqai

4:29 kai ta nun kurie epide epi taV apeilaV autwn kai doV toiV douloiV sou meta parrhsiaV pashV lalein ton logon sou

4:30 en tw thn ceira | | [sou] | ekteinein se eiV iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomatoV tou agiou paidoV sou ihsou

4:31 kai dehqentwn autwn esaleuqh o topoV en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apanteV tou agiou pneumatoV kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsiaV

4:32 tou de plhqouV twn pisteusantwn hn kardia kai yuch mia kai oude eiV ti twn uparcontwn autw elegen idion einai all hn autoiV | panta | apanta | koina

4:33 kai dunamei megalh apedidoun to marturion oi apostoloi | tou kuriou ihsou thV anastasewV | thV anastasewV tou kuriou ihsou | cariV te megalh hn epi pantaV autouV

4:34 oude gar endehV tiV hn en autoiV osoi gar kthtoreV cwriwn h oikiwn uphrcon pwlounteV eferon taV timaV twn pipraskomenwn

4:35 kai etiqoun para touV podaV twn apostolwn diedideto de ekastw kaqoti an tiV creian eicen

4:36 iwshf de o epiklhqeiV barnabaV apo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uioV paraklhsewV leuithV kuprioV tw genei

4:37 uparcontoV autw agrou pwlhsaV hnegken to crhma kai eqhken | para | proV | touV podaV twn apostolwn

5:1 anhr de tiV ananiaV onomati sun sapfirh th gunaiki autou epwlhsen kthma

5:2 kai enosfisato apo thV timhV suneiduihV kai thV gunaikoV kai enegkaV meroV ti para touV podaV twn apostolwn eqhken

5:3 eipen de o petroV anania dia ti eplhrwsen o satanaV thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thV timhV tou cwriou

5:4 ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoiV alla tw qew

5:5 akouwn de o ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV

5:6 anastanteV de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkanteV eqayan

5:7 egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen

5:8 apekriqh de proV authn petroV eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou

5:9 o de petroV proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se

5:10 epesen de paracrhma proV touV podaV autou kai exeyuxen eiselqonteV de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkanteV eqayan proV ton andra authV

5:11 kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta

5:12 dia de twn ceirwn twn apostolwn egineto shmeia kai terata polla en tw law kai hsan omoqumadon | panteV | apanteV | en th stoa solomwntoV

5:13 twn de loipwn oudeiV etolma kollasqai autoiV all emegalunen autouV o laoV

5:14 mallon de prosetiqento pisteuonteV tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn

5:15 wste kai eiV taV plateiaV ekferein touV asqeneiV kai tiqenai epi klinariwn kai krabattwn ina ercomenou petrou kan h skia | episkiasei | episkiash | tini autwn

5:16 sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn ierousalhm feronteV asqeneiV kai ocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn oitineV eqerapeuonto apanteV

5:17 anastaV de o arciereuV kai panteV oi sun autw h ousa airesiV twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou

5:18 kai epebalon taV ceiraV epi touV apostolouV kai eqento autouV en thrhsei dhmosia

5:19 aggeloV de kuriou dia nuktoV | hnoixen | anoixaV | taV quraV thV fulakhV exagagwn te autouV eipen

5:20 poreuesqe kai staqenteV laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thV zwhV tauthV

5:21 akousanteV de eishlqon upo ton orqron eiV to ieron kai edidaskon paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiV to desmwthrion acqhnai autouV

5:22 oi de paragenomenoi uphretai ouc euron autouV en th fulakh anastreyanteV de aphggeilan

5:23 legonteV oti to desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touV fulakaV estwtaV epi twn qurwn anoixanteV de esw oudena euromen

5:24 wV de hkousan touV logouV toutouV o te strathgoV tou ierou kai oi arciereiV dihporoun peri autwn ti an genoito touto

5:25 paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon

5:26 tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV hgen autouV ou meta biaV efobounto gar ton laon mh liqasqwsin

5:27 agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouV o arciereuV

5:28 legwn | | [ou] | paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou

5:29 apokriqeiV de petroV kai oi apostoloi eipan peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoiV

5:30 o qeoV twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiV dieceirisasqe kremasanteV epi xulou

5:31 touton o qeoV archgon kai swthra uywsen th dexia autou [tou] dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn

5:32 kai hmeiV esmen martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw

5:33 oi de akousanteV dieprionto kai eboulonto anelein autouV

5:34 anastaV de tiV en tw sunedriw farisaioV onomati gamalihl nomodidaskaloV timioV panti tw law ekeleusen exw bracu touV anqrwpouV poihsai

5:35 eipen te proV autouV andreV israhlitai prosecete eautoiV epi toiV anqrwpoiV toutoiV ti mellete prassein

5:36 pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaV legwn einai tina eauton w prosekliqh andrwn ariqmoV wV tetrakosiwn oV anhreqh kai panteV osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eiV ouden

5:37 meta touton anesth ioudaV o galilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai apesthsen laon opisw autou kakeinoV apwleto kai panteV osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan

5:38 kai | [ta] | ta | nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai afete autouV oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai

5:39 ei de ek qeou estin ou dunhsesqe katalusai autouV mhpote kai qeomacoi eureqhte

5:40 epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touV apostolouV deiranteV parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan

5:41 oi men oun eporeuonto caironteV apo proswpou tou sunedriou oti kathxiwqhsan uper tou onomatoV atimasqhnai

5:42 pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV kai euaggelizomenoi ton criston ihsoun

6:1 en de taiV hmeraiV tautaiV plhqunontwn twn maqhtwn egeneto goggusmoV twn ellhnistwn proV touV ebraiouV oti pareqewrounto en th diakonia th kaqhmerinh ai chrai autwn

6:2 proskalesamenoi de oi dwdeka to plhqoV twn maqhtwn eipan ouk areston estin hmas kataleiyantaV ton logon tou qeou diakonein trapezaiV

6:3 episkeyasqe de adelfoi andraV ex umwn marturoumenouV epta plhreiV pneumatoV kai sofiaV ouV katasthsomen epi thV creiaV tauthV

6:4 hmeiV de th proseuch kai th diakonia tou logou proskarterhsomen

6:5 kai hresen o logoV enwpion pantoV tou plhqouV kai exelexanto stefanon andra | plhrh | plhrhV | pistewV kai pneumatoV agiou kai filippon kai procoron kai nikanora kai timwna kai parmenan kai nikolaon proshluton antiocea

6:6 ouV esthsan enwpion twn apostolwn kai proseuxamenoi epeqhkan autoiV taV ceiraV

6:7 kai o logoV tou qeou huxanen kai eplhquneto o ariqmoV twn maqhtwn en ierousalhm sfodra poluV te ocloV twn ierewn uphkouon th pistei

6:8 stefanoV de plhrhV caritoV kai dunamewV epoiei terata kai shmeia megala en tw law

6:9 anesthsan de tineV twn ek thV sunagwghV thV legomenhV libertinwn kai kurhnaiwn kai alexandrewn kai twn apo kilikiaV kai asiaV suzhtounteV tw stefanw

6:10 kai ouk iscuon antisthnai th sofia kai tw pneumati w elalei

6:11 tote upebalon andraV legontaV oti akhkoamen autou lalountoV rhmata blasfhma eiV mwushn kai ton qeon

6:12 sunekinhsan te ton laon kai touV presbuterouV kai touV grammateiV kai epistanteV sunhrpasan auton kai hgagon eiV to sunedrion

6:13 esthsan te marturaV yeudeiV legontaV o anqrwpoV outoV ou pauetai lalwn rhmata kata tou topou tou agiou [toutou] kai tou nomou

6:14 akhkoamen gar autou legontoV oti ihsouV o nazwraioV outoV katalusei ton topon touton kai allaxei ta eqh a paredwken hmin mwushV

6:15 kai atenisanteV eiV auton panteV oi kaqezomenoi en tw sunedriw eidon to proswpon autou wsei proswpon aggelou

7:1 eipen de o arciereuV ei tauta outwV ecei

7:2 o de efh andreV adelfoi kai patereV akousate o qeoV thV doxhV wfqh tw patri hmwn abraam onti en th mesopotamia prin h katoikhsai auton en carran

7:3 kai eipen proV auton exelqe ek thV ghV sou kai | | [ek] | thV suggeneiaV sou kai deuro eiV thn ghn hn an soi deixw

7:4 tote exelqwn ek ghV caldaiwn katwkhsen en carran kakeiqen meta to apoqanein ton patera autou metwkisen auton eiV thn ghn tauthn eiV hn umeiV nun katoikeite

7:5 kai ouk edwken autw klhronomian en auth oude bhma podoV kai ephggeilato dounai autw eiV katascesin authn kai tw spermati autou met auton ouk ontoV autw teknou

7:6 elalhsen de outwV o qeoV oti estai to sperma autou paroikon en gh allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin eth tetrakosia

7:7 kai to eqnoV w ean douleusousin krinw egw o qeoV eipen kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw

7:8 kai edwken autw diaqhkhn peritomhV kai outwV egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai isaak ton iakwb kai iakwb touV dwdeka patriarcaV

7:9 kai oi patriarcai zhlwsanteV ton iwshf apedonto eiV aigupton kai hn o qeoV met autou

7:10 kai exeilato auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilewV aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai | | [ef] | olon ton oikon autou

7:11 hlqen de limoV ef olhn thn aigupton kai canaan kai qliyiV megalh kai ouc huriskon cortasmata oi patereV hmwn

7:12 akousaV de iakwb onta sitia eiV aigupton exapesteilen touV pateraV hmwn prwton

7:13 kai en tw deuterw | egnwrisqh | anegnwrisqh | iwshf toiV adelfoiV autou kai faneron egeneto tw faraw to genoV | | [tou] | iwshf

7:14 aposteilaV de iwshf metekalesato iakwb ton patera autou kai pasan thn suggeneian en yucaiV ebdomhkonta pente

7:15 | katebh de iakwb [eiV aigupton] | kai katebh iakwb eiV aigupton | kai eteleuthsen autoV kai oi patereV hmwn

7:16 kai meteteqhsan eiV sucem kai eteqhsan en tw mnhmati w wnhsato abraam timhV arguriou para twn uiwn emmwr en sucem

7:17 kaqwV de hggizen o cronoV thV epaggeliaV hV wmologhsen o qeoV tw abraam huxhsen o laoV kai eplhqunqh en aiguptw

7:18 acriV ou anesth basileuV eteroV | ep aigupton | [ep aigupton] | oV ouk hdei ton iwshf

7:19 outoV katasofisamenoV to genoV hmwn ekakwsen touV pateraV | | [hmwn] | tou poiein ta brefh ekqeta autwn eiV to mh zwogoneisqai

7:20 en w kairw egennhqh mwushV kai hn asteioV tw qew oV anetrafh mhnaV treiV en tw oikw tou patroV

7:21 ekteqentoV de autou aneilato auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth eis uion

7:22 kai epaideuqh mwushV | | [en] | pash sofia aiguptiwn hn de dunatoV en logoiV kai ergoiV autou

7:23 wV de eplhrouto autw tesserakontaethV cronoV anebh epi thn kardian autou episkeyasqai touV adelfouV autou touV uiouV israhl

7:24 kai idwn tina adikoumenon hmunato kai epoihsen ekdikhsin tw kataponoumenw pataxaV ton aiguption

7:25 enomizen de sunienai touV adelfouV | | [autou] | oti o qeoV dia ceiroV autou didwsin swthrian autoiV oi de ou sunhkan

7:26 th te epioush hmera wfqh autoiV macomenoiV kai sunhllassen autouV eiV eirhnhn eipwn andreV adelfoi este ina ti adikeite allhlouV

7:27 o de adikwn ton plhsion apwsato auton eipwn tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef hmwn

7:28 mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV ecqeV ton aiguption

7:29 efugen de mwushV en tw logw toutw kai egeneto paroikoV en gh madiam ou egennhsen uiouV duo

7:30 kai plhrwqentwn etwn tesserakonta wfqh autw en th erhmw tou orouV sina aggeloV en flogi puroV batou

7:31 o de mwushV idwn | eqaumasen | eqaumazen | to orama prosercomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou

7:32 egw o qeoV twn paterwn sou o qeoV abraam kai isaak kai iakwb entromoV de genomenoV mwushV ouk etolma katanohsai

7:33 eipen de autw o kurioV luson to upodhma twn podwn sou o gar topoV ef w esthkaV gh agia estin

7:34 idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou | autou | autwn | hkousa kai katebhn exelesqai autouV kai nun deuro aposteilw se eiV aigupton

7:35 touton ton mwushn on hrnhsanto eiponteV tiV se katesthsen arconta kai dikasthn touton o qeoV | kai | [kai] | arconta kai lutrwthn apestalken sun ceiri aggelou tou ofqentoV autw en th batw

7:36 outoV exhgagen autouV poihsaV terata kai shmeia en | th | gh | aiguptw kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tesserakonta

7:37 outoV estin o mwushV o eipaV toiV uioiV israhl profhthn umin anasthsei o qeoV ek twn adelfwn umwn wV eme

7:38 outoV estin o genomenoV en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalountoV autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn oV edexato logia zwnta dounai | umin | hmin |

7:39 w ouk hqelhsan uphkooi genesqai oi patereV hmwn alla apwsanto kai estrafhsan en taiV kardiaiV autwn eiV aigupton

7:40 eiponteV tw aarwn poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwushV outoV oV exhgagen hmaV ek ghV aiguptou ouk oidamen ti egeneto autw

7:41 kai emoscopoihsan en taiV hmeraiV ekeinaiV kai anhgagon qusian tw eidwlw kai eufrainonto en toiV ergoiV twn ceirwn autwn

7:42 estreyen de o qeoV kai paredwken autouV latreuein th stratia tou ouranou kaqwV gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusiaV proshnegkate moi eth tesserakonta en th erhmw oikoV israhl

7:43 kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou | romfa | [umwn] raifan | touV tupouV ouV epoihsate proskunein autoiV kai metoikiw umaV epekeina babulwnoV

7:44 h skhnh tou marturiou hn toiV patrasin hmwn en th erhmw kaqwV dietaxato o lalwn tw mwush poihsai authn kata ton tupon on ewrakei

7:45 hn kai eishgagon diadexamenoi oi patereV hmwn meta ihsou en th katascesei twn eqnwn wn exwsen o qeoV apo proswpou twn paterwn hmwn ewV twn hmerwn dauid

7:46 oV euren carin enwpion tou qeou kai hthsato eurein skhnwma tw | qew | oikw | iakwb

7:47 solomwn de oikodomhsen autw oikon

7:48 all ouc o uyistoV en ceiropoihtoiV katoikei kaqwV o profhthV legei

7:49 o ouranoV moi qronoV | kai h | h de | gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi legei kurioV h tiV topoV thV katapausewV mou

7:50 ouci h ceir mou epoihsen tauta panta

7:51 sklhrotrachloi kai aperitmhtoi kardiaiV kai toiV wsin umeiV aei tw pneumati tw agiw antipiptete wV oi patereV umwn kai umeiV

7:52 tina twn profhtwn ouk ediwxan oi patereV umwn kai apekteinan touV prokataggeilantaV peri thV eleusewV tou dikaiou ou nun umeiV prodotai kai foneiV egenesqe

7:53 oitineV elabete ton nomon eiV diatagaV aggelwn kai ouk efulaxate

7:54 akouonteV de tauta dieprionto taiV kardiaiV autwn kai ebrucon touV odontaV ep auton

7:55 uparcwn de plhrhV pneumatoV agiou atenisaV eiV ton ouranon eiden doxan qeou kai ihsoun estwta ek dexiwn tou qeou

7:56 kai eipen idou qewrw touV ouranouV dihnoigmenouV kai ton uion tou anqrwpou ek dexiwn estwta tou qeou

7:57 kraxanteV de fwnh megalh sunescon ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep auton

7:58 kai ekbalonteV exw thV polewV eliqoboloun kai oi martureV apeqento ta imatia autwn para touV podaV neaniou kaloumenou saulou

7:59 kai eliqoboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie ihsou dexai to pneuma mou

7:60 qeiV de ta gonata ekraxen fwnh megalh kurie mh sthshV autoiV tauthn thn amartian kai touto eipwn ekoimhqh

8:1 sauloV de hn suneudokwn th anairesei autou egeneto de en ekeinh th hmera diwgmoV megaV epi thn ekklhsian thn en ierosolumoiV panteV | [de] | de | diesparhsan kata tas cwraV thV ioudaiaV kai samareiaV plhn twn apostolwn

8:2 sunekomisan de ton stefanon andreV eulabeiV kai epoihsan kopeton megan ep autw

8:3 sauloV de elumaineto thn ekklhsian kata touV oikouV eisporeuomenoV surwn te andraV kai gunaikaV paredidou eiV fulakhn

8:4 oi men oun diasparenteV dihlqon euaggelizomenoi ton logon

8:5 filippoV de katelqwn eiV | thn | [thn] | polin thV samareiaV ekhrussen autoiV ton criston

8:6 proseicon de oi ocloi toiV legomenoiV upo tou filippou omoqumadon en tw akouein autouV kai blepein ta shmeia a epoiei

8:7 polloi gar twn econtwn pneumata akaqarta bownta fwnh megalh exhrconto polloi de paralelumenoi kai cwloi eqerapeuqhsan

8:8 egeneto de pollh cara en th polei ekeinh

8:9 anhr de tiV onomati simwn prouphrcen en th polei mageuwn kai existanwn to eqnoV thV samareiaV legwn einai tina eauton megan

8:10 w proseicon panteV apo mikrou ewV megalou legonteV outoV estin h dunamiV tou qeou h kaloumenh megalh

8:11 proseicon de autw dia to ikanw cronw taiV mageiaiV exestakenai autouV

8:12 ote de episteusan tw filippw euaggelizomenw peri thV basileiaV tou qeou kai tou onomatoV ihsou cristou ebaptizonto andreV te kai gunaikeV

8:13 o de simwn kai autoV episteusen kai baptisqeiV hn proskarterwn tw filippw qewrwn te shmeia kai dunameiV megalaV ginomenaV existato

8:14 akousanteV de oi en ierosolumoiV apostoloi oti dedektai h samareia ton logon tou qeou apesteilan proV autouV petron kai iwannhn

8:15 oitineV katabanteV proshuxanto peri autwn opwV labwsin pneuma agion

8:16 oudepw gar hn ep oudeni autwn epipeptwkoV monon de bebaptismenoi uphrcon eiV to onoma tou kuriou ihsou

8:17 tote epetiqesan taV ceiraV ep autouV kai elambanon pneuma agion

8:18 idwn de o simwn oti dia thV epiqesewV twn ceirwn twn apostolwn didotai to pneuma proshnegken autoiV crhmata

8:19 legwn dote kamoi thn exousian tauthn ina w ean epiqw taV ceiraV lambanh pneuma agion

8:20 petroV de eipen proV auton to argurion sou sun soi eih eiV apwleian oti thn dwrean tou qeou enomisaV dia crhmatwn ktasqai

8:21 ouk estin soi meriV oude klhroV en tw logw toutw h gar kardia sou ouk estin euqeia enanti tou qeou

8:22 metanohson oun apo thV kakiaV sou tauthV kai dehqhti tou kuriou ei ara afeqhsetai soi h epinoia thV kardiaV sou

8:23 eiV gar colhn pikriaV kai sundesmon adikiaV orw se onta

8:24 apokriqeiV de o simwn eipen dehqhte umeiV uper emou proV ton kurion opwV mhden epelqh ep eme wn eirhkate

8:25 oi men oun diamarturamenoi kai lalhsanteV ton logon tou kuriou upestrefon eiV ierosoluma pollaV te kwmaV twn samaritwn euhggelizonto

8:26 aggeloV de kuriou elalhsen proV filippon legwn anasthqi kai poreuou kata meshmbrian epi thn odon thn katabainousan apo ierousalhm eiV gazan auth estin erhmoV

8:27 kai anastaV eporeuqh kai idou anhr aiqioy eunoucoV dunasthV kandakhV basilisshV aiqiopwn oV hn epi pashV thV gazhV authV | [oV] | oV | elhluqei proskunhswn eiV ierousalhm

8:28 hn | de | te | upostrefwn kai kaqhmenoV epi tou armatoV autou kai aneginwsken ton profhthn hsaian

8:29 eipen de to pneuma tw filippw proselqe kai kollhqhti tw armati toutw

8:30 prosdramwn de o filippoV hkousen autou anaginwskontoV hsaian ton profhthn kai eipen ara ge ginwskeiV a anaginwskeiV

8:31 o de eipen pwV gar an dunaimhn ean mh tiV odhghsei me parekalesen te ton filippon anabanta kaqisai sun autw

8:32 h de perioch thV grafhV hn aneginwsken hn auth wV probaton epi sfaghn hcqh kai wV amnoV enantion tou | keirontoV | keirantoV | auton afwnoV outwV ouk anoigei to stoma autou

8:33 en th tapeinwsei | | [autou] | h krisiV autou hrqh thn genean autou tiV dihghsetai oti airetai apo thV ghV h zwh autou

8:34 apokriqeiV de o eunoucoV tw filippw eipen deomai sou peri tinoV o profhthV legei touto peri eautou h peri eterou tinoV

8:35 anoixaV de o filippoV to stoma autou kai arxamenoV apo thV grafhV tauths euhggelisato autw ton ihsoun

8:36 wV de eporeuonto kata thn odon hlqon epi ti udwr kai fhsin o eunoucoV idou udwr ti kwluei me baptisqhnai

8:37

8:38 kai ekeleusen sthnai to arma kai katebhsan amfoteroi eiV to udwr o te filippoV kai o eunoucoV kai ebaptisen auton

8:39 ote de anebhsan ek tou udatoV pneuma kuriou hrpasen ton filippon kai ouk eiden auton ouketi o eunoucoV eporeueto gar thn odon autou cairwn

8:40 filippoV de eureqh eiV azwton kai diercomenoV euhggelizeto taV poleiV pasaV ewV tou elqein auton eiV kaisareian

9:1 o de sauloV eti empnewn apeilhV kai fonou eiV touV maqhtaV tou kuriou proselqwn tw arcierei

9:2 hthsato par autou epistolaV eiV damaskon proV taV sunagwgaV opwV ean tinaV eurh thV odou ontaV andraV te kai gunaikaV dedemenouV agagh eiV ierousalhm

9:3 en de tw poreuesqai egeneto auton eggizein th damaskw exaifnhV te auton perihstrayen fwV ek tou ouranou

9:4 kai peswn epi thn ghn hkousen fwnhn legousan autw saoul saoul ti me diwkeiV

9:5 eipen de tiV ei kurie o de egw eimi ihsouV on su diwkeiV

9:6 alla anasthqi kai eiselqe eiV thn polin kai lalhqhsetai soi o ti se dei poiein

9:7 oi de andreV oi sunodeuonteV autw eisthkeisan eneoi akouonteV men thV fwnhV mhdena de qewrounteV

9:8 hgerqh de sauloV apo thV ghV anewgmenwn de twn ofqalmwn autou ouden eblepen ceiragwgounteV de auton eishgagon eiV damaskon

9:9 kai hn hmeraV treiV mh blepwn kai ouk efagen oude epien

9:10 hn de tiV maqhthV en damaskw onomati ananiaV kai eipen proV auton en oramati o kurioV anania o de eipen idou egw kurie

9:11 o de kurioV proV auton | anasta | anastaV | poreuqhti epi thn rumhn thn kaloumenhn euqeian kai zhthson en oikia iouda saulon onomati tarsea idou gar proseucetai

9:12 kai eiden andra [en oramati] ananian onomati eiselqonta kai epiqenta autw [taV] ceiraV opwV anableyh

9:13 apekriqh de ananiaV kurie hkousa apo pollwn peri tou androV toutou osa kaka toiV agioiV sou epoihsen en ierousalhm

9:14 kai wde ecei exousian para twn arcierewn dhsai pantaV touV epikaloumenouV to onoma sou

9:15 eipen de proV auton o kurioV poreuou oti skeuoV ekloghV estin moi outoV tou bastasai to onoma mou enwpion | [twn] | | eqnwn te kai basilewn uiwn te israhl

9:16 egw gar upodeixw autw osa dei auton uper tou onomatoV mou paqein

9:17 aphlqen de ananiaV kai eishlqen eiV thn oikian kai epiqeiV ep auton taV ceiraV eipen saoul adelfe o kurioV apestalken me ihsouV o ofqeiV soi en th odw h hrcou opwV anableyhV kai plhsqhV pneumatoV agiou

9:18 kai euqewV apepesan autou apo twn ofqalmwn wV lepideV anebleyen te kai anastaV ebaptisqh

9:19 kai labwn trofhn | eniscuqh | eniscusen | egeneto de meta twn en damaskw maqhtwn hmeraV tinaV

9:20 kai euqewV en taiV sunagwgaiV ekhrussen ton ihsoun oti outoV estin o uioV tou qeou

9:21 existanto de panteV oi akouonteV kai elegon ouc outoV estin o porqhsaV | en | eiV | ierousalhm touV epikaloumenouV to onoma touto kai wde eiV touto elhluqei ina dedemenouV autouV agagh epi touV arciereiV

9:22 sauloV de mallon enedunamouto kai sunecunnen | | [touV] | ioudaiouV touV katoikountaV en damaskw sumbibazwn oti outoV estin o cristoV

9:23 wV de eplhrounto hmerai ikanai sunebouleusanto oi ioudaioi anelein auton

9:24 egnwsqh de tw saulw h epiboulh autwn parethrounto de kai taV pulaV hmeraV te kai nuktoV opwV auton anelwsin

9:25 labonteV de oi maqhtai autou nuktoV dia tou teicouV kaqhkan auton calasanteV en spuridi

9:26 paragenomenoV de eiV ierousalhm epeirazen kollasqai toiV maqhtaiV kai panteV efobounto auton mh pisteuonteV oti estin maqhthV

9:27 barnabaV de epilabomenoV auton hgagen proV touV apostolouV kai dihghsato autoiV pwV en th odw eiden ton kurion kai oti elalhsen autw kai pwV en damaskw eparrhsiasato en tw onomati | | tou | ihsou

9:28 kai hn met autwn eisporeuomenoV kai ekporeuomenoV eiV ierousalhm parrhsiazomenoV en tw onomati tou kuriou

9:29 elalei te kai sunezhtei proV touV ellhnistaV oi de epeceiroun anelein auton

9:30 epignonteV de oi adelfoi kathgagon auton eiV kaisareian kai exapesteilan auton eiV tarson

9:31 h men oun ekklhsia kaq olhV thV ioudaiaV kai galilaiaV kai samareiaV eicen eirhnhn oikodomoumenh kai poreuomenh tw fobw tou kuriou kai th paraklhsei tou agiou pneumatoV eplhquneto

9:32 egeneto de petron diercomenon dia pantwn katelqein kai proV touV agiouV touV katoikountaV ludda

9:33 euren de ekei anqrwpon tina onomati ainean ex etwn oktw katakeimenon epi krabattou oV hn paralelumenoV

9:34 kai eipen autw o petroV ainea iatai se ihsouV cristoV anasthqi kai strwson seautw kai euqewV anesth

9:35 kai eidan auton panteV oi katoikounteV ludda kai ton sarwna oitineV epestreyan epi ton kurion

9:36 en iopph de tiV hn maqhtria onomati tabiqa h diermhneuomenh legetai dorkaV auth hn plhrhV ergwn agaqwn kai elehmosunwn wn epoiei

9:37 egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV asqenhsasan authn apoqanein lousanteV de eqhkan | | [authn] | en uperww

9:38 egguV de oushV luddaV th iopph oi maqhtai akousanteV oti petroV estin en auth apesteilan duo andraV proV auton parakalounteV mh oknhshV dielqein ewV hmwn

9:39 anastaV de petroV sunhlqen autoiV on paragenomenon anhgagon eiV to uperwon kai paresthsan autw pasai ai chrai klaiousai kai epideiknumenai citwnaV kai imatia osa epoiei met autwn ousa h dorkaV

9:40 ekbalwn de exw pantaV o petroV kai qeiV ta gonata proshuxato kai epistreyaV proV to swma eipen tabiqa anasthqi h de hnoixen touV ofqalmouV authV kai idousa ton petron anekaqisen

9:41 douV de auth ceira anesthsen authn fwnhsaV de touV agiouV kai taV chraV paresthsen authn zwsan

9:42 gnwston de egeneto kaq olhV | | thV | iopphV kai episteusan polloi epi ton kurion

9:43 egeneto de hmeraV ikanaV meinai en iopph para tini simwni bursei

10:1 anhr de tiV en kaisareia onomati kornhlioV ekatontarchV ek speirhV thV kaloumenhV italikhV

10:2 eusebhV kai foboumenoV ton qeon sun panti tw oikw autou poiwn elehmosunaV pollaV tw law kai deomenoV tou qeou dia pantoV

10:3 eiden en oramati fanerwV wsei peri wran enathn thV hmeraV aggelon tou qeou eiselqonta proV auton kai eiponta autw kornhlie

10:4 o de atenisaV autw kai emfoboV genomenoV eipen ti estin kurie eipen de autw ai proseucai sou kai ai elehmosunai sou anebhsan eiV mnhmosunon emprosqen tou qeou

10:5 kai nun pemyon andraV eiV iopphn kai metapemyai simwna tina oV epikaleitai petroV

10:6 outoV xenizetai para tini simwni bursei w estin oikia para qalassan

10:7 wV de aphlqen o aggeloV o lalwn autw fwnhsaV duo twn oiketwn kai stratiwthn eusebh twn proskarterountwn autw

10:8 kai exhghsamenoV apanta autoiV apesteilen autouV eiV thn iopphn

10:9 th de epaurion odoiporountwn ekeinwn kai th polei eggizontwn anebh petroV epi to dwma proseuxasqai peri wran ekthn

10:10 egeneto de prospeinoV kai hqelen geusasqai paraskeuazontwn de autwn egeneto ep auton ekstasiV

10:11 kai qewrei ton ouranon anewgmenon kai katabainon skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV kaqiemenon epi thV ghV

10:12 en w uphrcen panta ta tetrapoda kai erpeta thV ghV kai peteina tou ouranou

10:13 kai egeneto fwnh proV auton anastaV petre quson kai fage

10:14 o de petroV eipen mhdamwV kurie oti oudepote efagon pan koinon kai akaqarton

10:15 kai fwnh palin ek deuterou proV auton a o qeoV ekaqarisen su mh koinou

10:16 touto de egeneto epi triV kai euquV anelhmfqh to skeuoV eiV ton ouranon

10:17 wV de en eautw dihporei o petroV ti an eih to orama o eiden idou oi andreV oi apestalmenoi upo tou kornhliou dierwthsanteV thn oikian tou simwnoV epesthsan epi ton pulwna

10:18 kai fwnhsanteV | epuqonto | epunqanonto | ei simwn o epikaloumenoV petroV enqade xenizetai

10:19 tou de petrou dienqumoumenou peri tou oramatoV eipen | | [autw] | to pneuma idou andreV | duo | treiV | zhtounteV se

10:20 alla anastaV katabhqi kai poreuou sun autoiV mhden diakrinomenoV oti egw apestalka autouV

10:21 katabaV de petroV proV touV andraV eipen idou egw eimi on zhteite tiV h aitia di hn pareste

10:22 oi de eipan kornhlioV ekatontarchV anhr dikaioV kai foboumenoV ton qeon marturoumenoV te upo olou tou eqnouV twn ioudaiwn ecrhmatisqh upo aggelou agiou metapemyasqai se eiV ton oikon autou kai akousai rhmata para sou

10:23 eiskalesamenoV oun autouV exenisen th de epaurion anastaV exhlqen sun autoiV kai tineV twn adelfwn twn apo iopphV sunhlqon autw

10:24 th de epaurion eishlqen eiV thn kaisareian o de kornhlioV hn prosdokwn autous sugkalesamenoV touV suggeneiV autou kai touV anagkaiouV filouV

10:25 wV de egeneto tou eiselqein ton petron sunanthsaV autw o kornhlioV peswn epi touV podaV prosekunhsen

10:26 o de petroV hgeiren auton legwn anasthqi kai egw autoV anqrwpoV eimi

10:27 kai sunomilwn autw eishlqen kai euriskei sunelhluqotaV pollouV

10:28 efh te proV autouV umeiV epistasqe wV aqemiton estin andri ioudaiw kollasqai h prosercesqai allofulw kamoi o qeoV edeixen mhdena koinon h akaqarton legein anqrwpon

10:29 dio kai anantirrhtwV hlqon metapemfqeiV punqanomai oun tini logw metepemyasqe me

10:30 kai o kornhlioV efh apo tetarthV hmeraV mecri tauthV thV wraV hmhn thn enathn proseucomenoV en tw oikw mou kai idou anhr esth enwpion mou en esqhti lampra

10:31 kai fhsin kornhlie eishkousqh sou h proseuch kai ai elehmosunai sou emnhsqhsan enwpion tou qeou

10:32 pemyon oun eiV iopphn kai metakalesai simwna oV epikaleitai petroV outoV xenizetai en oikia simwnoV bursewV para qalassan

10:33 exauthV oun epemya proV se su te kalwV epoihsaV paragenomenoV nun oun panteV hmeiV enwpion tou qeou paresmen akousai panta ta prostetagmena soi upo tou kuriou

10:34 anoixaV de petroV to stoma eipen ep alhqeiaV katalambanomai oti ouk estin proswpolhmpthV o qeoV

10:35 all en panti eqnei o foboumenoV auton kai ergazomenoV dikaiosunhn dektoV autw estin

10:36 ton logon | | [on] | apesteilen toiV uioiV israhl euaggelizomenoV eirhnhn dia ihsou cristou outoV estin pantwn kurioV

10:37 umeiV oidate to genomenon rhma kaq olhV thV ioudaiaV arxamenoV apo thV galilaiaV meta to baptisma o ekhruxen iwannhV

10:38 ihsoun ton apo nazareq wV ecrisen auton o qeoV pneumati agiw kai dunamei oV dihlqen euergetwn kai iwmenoV pantaV touV katadunasteuomenouV upo tou diabolou oti o qeoV hn met autou

10:39 kai hmeiV martureV pantwn wn epoihsen en te th cwra twn ioudaiwn kai | | [en] | ierousalhm on kai aneilan kremasanteV epi xulou

10:40 touton o qeoV hgeiren | | [en] | th trith hmera kai edwken auton emfanh genesqai

10:41 ou panti tw law alla martusin toiV prokeceirotonhmenoiV upo tou qeou hmin oitineV sunefagomen kai sunepiomen autw meta to anasthnai auton ek nekrwn

10:42 kai parhggeilen hmin khruxai tw law kai diamarturasqai oti outoV estin o wrismenoV upo tou qeou krithV zwntwn kai nekrwn

10:43 toutw panteV oi profhtai marturousin afesin amartiwn labein dia tou onomatoV autou panta ton pisteuonta eiV auton

10:44 eti lalountoV tou petrou ta rhmata tauta epepesen to pneuma to agion epi pantaV touV akouontaV ton logon

10:45 kai exesthsan oi ek peritomhV pistoi | oi | osoi | sunhlqan tw petrw oti kai epi ta eqnh h dwrea tou | pneumatoV tou agiou | agiou pneumatoV | ekkecutai

10:46 hkouon gar autwn lalountwn glwssaiV kai megalunontwn ton qeon tote apekriqh petroV

10:47 mhti to udwr dunatai kwlusai tiV tou mh baptisqhnai toutouV oitineV to pneuma to agion elabon wV kai hmeiV

10:48 prosetaxen de autouV en tw onomati ihsou cristou baptisqhnai tote hrwthsan auton epimeinai hmeraV tinaV

11:1 hkousan de oi apostoloi kai oi adelfoi oi onteV kata thn ioudaian oti kai ta eqnh edexanto ton logon tou qeou

11:2 ote de anebh petroV eiV ierousalhm diekrinonto proV auton oi ek peritomhV

11:3 legonteV oti | eishlqen | eishlqeV | proV andraV akrobustian econtaV kai | sunefagen | sunefageV | autoiV

11:4 arxamenoV de petroV exetiqeto autoiV kaqexhV legwn

11:5 egw hmhn en polei iopph proseucomenoV kai eidon en ekstasei orama katabainon skeuoV ti wV oqonhn megalhn tessarsin arcaiV kaqiemenhn ek tou ouranou kai hlqen acriV emou

11:6 eiV hn atenisaV katenooun kai eidon ta tetrapoda thV ghV kai ta qhria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou

11:7 hkousa de kai fwnhV legoushV moi anastaV petre quson kai fage

11:8 eipon de mhdamwV kurie oti koinon h akaqarton oudepote eishlqen eiV to stoma mou

11:9 apekriqh de | ek deuterou fwnh | fwnh ek deuterou | ek tou ouranou a o qeoV ekaqarisen su mh koinou

11:10 touto de egeneto epi triV kai anespasqh palin apanta eiV ton ouranon

11:11 kai idou exauthV treiV andreV epesthsan epi thn oikian en h hmen apestalmenoi apo kaisareiaV proV me

11:12 eipen de to pneuma moi sunelqein autoiV mhden diakrinanta hlqon de sun emoi kai oi ex adelfoi outoi kai eishlqomen eiV ton oikon tou androV

11:13 aphggeilen de hmin pwV eiden | ton | [ton] | aggelon en tw oikw autou staqenta kai eiponta aposteilon eiV iopphn kai metapemyai simwna ton epikaloumenon petron

11:14 oV lalhsei rhmata proV se en oiV swqhsh su kai paV o oikoV sou

11:15 en de tw arxasqai me lalein epepesen to pneuma to agion ep autouV wsper kai ef hmaV en arch

11:16 emnhsqhn de tou rhmatoV tou kuriou wV elegen iwannhV men ebaptisen udati umeiV de baptisqhsesqe en pneumati agiw

11:17 ei oun thn ishn dwrean edwken autoiV o qeoV wV kai hmin pisteusasin epi ton kurion ihsoun criston egw tiV hmhn dunatoV kwlusai ton qeon

11:18 akousanteV de tauta hsucasan kai edoxasan ton qeon legonteV ara kai toiV eqnesin o qeoV thn metanoian eiV zwhn edwken

11:19 oi men oun diasparenteV apo thV qliyewV thV genomenhV epi stefanw dihlqon ewV foinikhV kai kuprou kai antioceiaV mhdeni lalounteV ton logon ei mh monon ioudaioiV

11:20 hsan de tineV ex autwn andreV kuprioi kai kurhnaioi oitineV elqonteV eiV antioceian elaloun kai proV touV ellhnistaV euaggelizomenoi ton kurion ihsoun

11:21 kai hn ceir kuriou met autwn poluV te ariqmoV o pisteusaV epestreyen epi ton kurion

11:22 hkousqh de o logoV eiV ta wta thV ekklhsiaV thV oushV en ierousalhm peri autwn kai exapesteilan barnaban | | [dielqein] | ewV antioceiaV

11:23 oV paragenomenoV kai idwn thn carin | thn | [thn] | tou qeou ecarh kai parekalei pantaV th proqesei thV kardiaV prosmenein | [en] | | tw kuriw

11:24 oti hn anhr agaqoV kai plhrhV pneumatoV agiou kai pistewV kai proseteqh ocloV ikanoV tw kuriw

11:25 exhlqen de eiV tarson anazhthsai saulon

11:26 kai eurwn hgagen eiV antioceian egeneto de autoiV kai eniauton olon sunacqhnai en th ekklhsia kai didaxai oclon ikanon crhmatisai te prwtwV en antioceia touV maqhtaV cristianouV

11:27 en tautaiV de taiV hmeraiV kathlqon apo ierosolumwn profhtai eiV antioceian

11:28 anastaV de eiV ex autwn onomati agaboV | eshmainen | eshmanen | dia tou pneumatoV limon megalhn mellein esesqai ef olhn thn oikoumenhn htiV egeneto epi klaudiou

11:29 twn de maqhtwn kaqwV euporeito tiV wrisan ekastoV autwn eiV diakonian pemyai toiV katoikousin en th ioudaia adelfoiV

11:30 o kai epoihsan aposteilanteV proV touV presbuterouV dia ceiroV barnaba kai saulou

12:1 kat ekeinon de ton kairon epebalen hrwdhV o basileuV taV ceiraV kakwsai tinaV twn apo thV ekklhsiaV

12:2 aneilen de iakwbon ton adelfon iwannou macairh

12:3 idwn de oti areston estin toiV ioudaioiV proseqeto sullabein kai petron hsan de | | [ai] | hmerai twn azumwn

12:4 on kai piasaV eqeto eiV fulakhn paradouV tessarsin tetradioiV stratiwtwn fulassein auton boulomenoV meta to pasca anagagein auton tw law

12:5 o men oun petroV ethreito en th fulakh proseuch de hn ektenwV ginomenh upo thV ekklhsiaV proV ton qeon peri autou

12:6 ote de hmellen | prosagagein | proagagein | auton o hrwdhV th nukti ekeinh hn o petroV koimwmenoV metaxu duo stratiwtwn dedemenoV alusesin dusin fulakeV te pro thV quraV ethroun thn fulakhn

12:7 kai idou aggeloV kuriou epesth kai fwV elamyen en tw oikhmati pataxaV de thn pleuran tou petrou hgeiren auton legwn anasta en tacei kai exepesan autou ai aluseiV ek twn ceirwn

12:8 eipen de o aggeloV proV auton zwsai kai upodhsai ta sandalia sou epoihsen de outwV kai legei autw peribalou to imation sou kai akolouqei moi

12:9 kai exelqwn hkolouqei kai ouk hdei oti alhqeV estin to ginomenon dia tou aggelou edokei de orama blepein

12:10 dielqonteV de prwthn fulakhn kai deuteran hlqan epi thn pulhn thn sidhran thn ferousan eiV thn polin htiV automath hnoigh autoiV kai exelqonteV prohlqon rumhn mian kai euqewV apesth o aggeloV ap autou

12:11 kai o petroV en eautw genomenoV eipen nun oida alhqwV oti exapesteilen | o | [o] | kurioV ton aggelon autou kai exeilato me ek ceiroV hrwdou kai pashV thV prosdokiaV tou laou twn ioudaiwn

12:12 sunidwn te hlqen epi thn oikian thV mariaV thV mhtroV iwannou tou epikaloumenou markou ou hsan ikanoi sunhqroismenoi kai proseucomenoi

12:13 krousantoV de autou thn quran tou pulwnoV proshlqen paidiskh upakousai onomati rodh

12:14 kai epignousa thn fwnhn tou petrou apo thV caraV ouk hnoixen ton pulwna eisdramousa de aphggeilen estanai ton petron pro tou pulwnoV

12:15 oi de proV authn eipan mainh h de diiscurizeto outwV ecein oi de elegon o aggeloV estin autou

12:16 o de petroV epemenen krouwn anoixanteV de eidan auton kai exesthsan

12:17 kataseisaV de autoiV th ceiri sigan dihghsato | autoiV | [autoiV] | pwV o kurioV auton exhgagen ek thV fulakhV eipen te apaggeilate iakwbw kai toiV adelfoiV tauta kai exelqwn eporeuqh eiV eteron topon

12:18 genomenhV de hmeraV hn taracoV ouk oligoV en toiV stratiwtaiV ti ara o petroV egeneto

12:19 hrwdhV de epizhthsaV auton kai mh eurwn anakrinaV touV fulakaV ekeleusen apacqhnai kai katelqwn apo thV ioudaiaV eiV kaisareian dietriben

12:20 hn de qumomacwn turioiV kai sidwnioiV omoqumadon de parhsan proV auton kai peisanteV blaston ton epi tou koitwnoV tou basilewV htounto eirhnhn dia to trefesqai autwn thn cwran apo thV basilikhV

12:21 takth de hmera | [o] | o | hrwdhV endusamenoV esqhta basilikhn | | [kai] | kaqisaV epi tou bhmatoV edhmhgorei proV autouV

12:22 o de dhmoV epefwnei qeou fwnh kai ouk anqrwpou

12:23 paracrhma de epataxen auton aggeloV kuriou anq wn ouk edwken thn doxan tw qew kai genomenoV skwlhkobrwtoV exeyuxen

12:24 o de logoV tou | kuriou | qeou | huxanen kai eplhquneto

12:25 barnabaV de kai sauloV upestreyan eiV ierousalhm plhrwsanteV thn diakonian sumparalabonteV iwannhn ton epiklhqenta markon

13:1 hsan de en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaV kai sumewn o kaloumenoV niger kai loukioV o kurhnaioV manahn te hrwdou tou tetraarcou suntrofoV kai sauloV

13:2 leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton barnaban kai saulon eiV to ergon o proskeklhmai autouV

13:3 tote nhsteusanteV kai proseuxamenoi kai epiqenteV taV ceiraV autoiV apelusan

13:4 autoi men oun ekpemfqenteV upo tou agiou pneumatoV kathlqon eiV seleukeian ekeiqen te apepleusan eiV kupron

13:5 kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taiV sunagwgaiV twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn

13:6 dielqonteV de olhn thn nhson acri pafou euron andra tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma | barihsouV | barihsou |

13:7 oV hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoV proskalesamenoV barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou

13:8 anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV

13:9 sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou atenisaV eiV auton

13:10 eipen w plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV uie diabolou ecqre pashV dikaiosunhV ou paush diastrefwn taV odouV | tou | [tou] | kuriou taV euqeiaV

13:11 kai nun idou ceir kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma | de | te | epesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV

13:12 tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen ekplhssomenoV epi th didach tou kuriou

13:13 anacqenteV de apo thV pafou oi peri paulon hlqon eiV perghn thV pamfuliaV iwannhV de apocwrhsaV ap autwn upestreyen eiV ierosoluma

13:14 autoi de dielqonteV apo thV perghV paregenonto eiV antioceian thn pisidian kai | elqonteV | <eiselqonteV> | eiV thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan

13:15 meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi proV autouV legonteV andreV adelfoi ei tiV estin en umin logoV paraklhsewV proV ton laon legete

13:16 anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate

13:17 o qeoV tou laou toutou israhl exelexato touV pateraV hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptou kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV

13:18 kai wV tesserakontaeth cronon etropoforhsen autouV en th erhmw

13:19 | | kai | kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhronomhsen thn ghn autwn

13:20 wV etesin tetrakosioiV kai penthkonta kai meta tauta edwken kritaV ewV samouhl | | [tou] | profhtou

13:21 kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoiV o qeoV ton saoul uion kiV andra ek fulhV beniamin eth tesserakonta

13:22 kai metasthsaV auton hgeiren ton dauid autoiV eiV basilea w kai eipen marturhsaV euron dauid ton tou iessai | [andra] | andra | kata thn kardian mou oV poihsei panta ta qelhmata mou

13:23 toutou o qeoV apo tou spermatoV kat epaggelian hgagen tw israhl swthra ihsoun

13:24 prokhruxantoV iwannou pro proswpou thV eisodou autou baptisma metanoiaV panti tw law israhl

13:25 wV de eplhrou iwannhV ton dromon elegen ti eme uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai

13:26 andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon hmin o logoV thV swthriaV tauthV exapestalh

13:27 oi gar katoikounteV en ierousalhm kai oi arconteV autwn touton agnohsanteV kai taV fwnaV twn profhtwn taV kata pan sabbaton anaginwskomenaV krinanteV eplhrwsan

13:28 kai mhdemian aitian qanatou euronteV hthsanto pilaton anaireqhnai auton

13:29 wV de etelesan panta ta peri autou gegrammena kaqelonteV apo tou xulou eqhkan eiV mnhmeion

13:30 o de qeoV hgeiren auton ek nekrwn

13:31 oV wfqh epi hmeraV pleiouV toiV sunanabasin autw apo thV galilaiaV eiV ierousalhm oitineV [nun] eisin martureV autou proV ton laon

13:32 kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn [13:33] oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV | hmwn | [autwn] hmin | anasthsaV ihsoun

13:33 wV kai en tw yalmw gegraptai tw deuterw uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se

13:34 oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dauid ta pista

13:35 dioti kai en eterw legei ou dwseiV ton osion sou idein diafqoran

13:36 dauid men gar idia genea uphrethsaV th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proV touV pateraV autou kai eiden diafqoran

13:37 on de o qeoV hgeiren ouk eiden diafqoran

13:38 gnwston oun estw umin andreV adelfoi oti dia toutou umin afesiV amartiwn kataggelletai

13:39 | kai | [kai] | apo pantwn wn ouk hdunhqhte en nomw mwusewV dikaiwqhnai [13:39] en toutw paV o pisteuwn dikaioutai

13:40 blepete oun mh epelqh to eirhmenon en toiV profhtaiV

13:41 idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon ergazomai egw en taiV hmeraiV umwn ergon o ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai umin

13:42 exiontwn de autwn parekaloun eiV to metaxu sabbaton lalhqhnai autoiV ta rhmata tauta

13:43 luqeishV de thV sunagwghV hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitineV proslalounteV autoiV epeiqon autouV prosmenein th cariti tou qeou

13:44 tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h poliV sunhcqh akousai ton logon tou | qeou | kuriou |

13:45 idonteV de oi ioudaioi touV oclouV eplhsqhsan zhlou kai antelegon toiV upo paulou laloumenoiV blasfhmounteV

13:46 parrhsiasamenoi te o pauloV kai o barnabaV eipan umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh

13:47 outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

13:48 akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou | qeou | kuriou | kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiV zwhn aiwnion

13:49 diefereto de o logoV tou kuriou di olhV thV cwraV

13:50 oi de ioudaioi parwtrunan taV sebomenaV gunaikaV taV euschmonaV kai touV prwtouV thV polewV kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai barnaban kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn

13:51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn ep autouV hlqon eiV ikonion

13:52 oi te maqhtai eplhrounto caraV kai pneumatoV agiou

14:1 egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autouV eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outwV wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqoV

14:2 oi de apeiqhsanteV ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan taV yucaV twn eqnwn kata twn adelfwn

14:3 ikanon men oun cronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti | | [epi] | tw logw thV caritoV autou didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn ceirwn autwn

14:4 escisqh de to plhqoV thV polewV kai oi men hsan sun toiV ioudaioiV oi de sun toiV apostoloiV

14:5 wV de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun toiV arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autouV

14:6 sunidonteV katefugon eiV taV poleiV thV lukaoniaV lustran kai derbhn kai thn pericwron

14:7 kakei euaggelizomenoi hsan

14:8 kai tiV anhr adunatoV en lustroiV toiV posin ekaqhto cwloV ek koiliaV mhtroV autou oV oudepote periepathsen

14:9 outoV | hkouen | hkousen | tou paulou lalountoV oV atenisaV autw kai idwn oti ecei pistin tou swqhnai

14:10 eipen megalh fwnh anasthqi epi touV podaV sou orqoV kai hlato kai periepatei

14:11 oi te ocloi idonteV o epoihsen pauloV ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legonteV oi qeoi omoiwqenteV anqrwpoiV katebhsan proV hmaV

14:12 ekaloun te ton barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh autoV hn o hgoumenoV tou logou

14:13 o te iereuV tou dioV tou ontoV pro thV polewV taurouV kai stemmata epi touV pulwnaV enegkaV sun toiV ocloiV hqelen quein

14:14 akousanteV de oi apostoloi barnabaV kai pauloV diarrhxanteV ta imatia | eautwn | autwn | exephdhsan eiV ton oclon krazonteV

14:15 kai legonteV andreV ti tauta poieite kai hmeiV omoiopaqeiV esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umaV apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi qeon zwnta oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV

14:16 oV en taiV parwchmenaiV geneaiV eiasen panta ta eqnh poreuesqai taiV odoiV autwn

14:17 kaitoi ouk amarturon auton afhken agaqourgwn ouranoqen umin uetouV didouV kai kairouV karpoforouV empiplwn trofhV kai eufrosunhV taV kardiaV umwn

14:18 kai tauta legonteV moliV katepausan touV oclouV tou mh quein autoiV

14:19 ephlqan de apo antioceiaV kai ikoniou ioudaioi kai peisanteV touV oclouV kai liqasanteV ton paulon esuron exw thV polewV nomizonteV auton teqnhkenai

14:20 kuklwsantwn de twn maqhtwn auton anastaV eishlqen eiV thn polin kai th epaurion exhlqen sun tw barnaba eiV derbhn

14:21 euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusanteV ikanouV upestreyan eiV thn lustran kai eiV ikonion kai | [eiV] | eiV | antioceian

14:22 episthrizonteV taV yucaV twn maqhtwn parakalounteV emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hmaV eiselqein eiV thn basileian tou qeou

14:23 ceirotonhsanteV de autoiV kat ekklhsian presbuterouV proseuxamenoi meta nhsteiwn pareqento autouV tw kuriw eiV on pepisteukeisan

14:24 kai dielqonteV thn pisidian hlqon eiV thn pamfulian

14:25 kai lalhsanteV en pergh ton logon katebhsan eiV attaleian

14:26 kakeiqen apepleusan eiV antioceian oqen hsan paradedomenoi th cariti tou qeou eiV to ergon o eplhrwsan

14:27 paragenomenoi de kai sunagagonteV thn ekklhsian anhggellon osa epoihsen o qeoV met autwn kai oti hnoixen toiV eqnesin quran pistewV

14:28 dietribon de cronon ouk oligon sun toiV maqhtaiV

15:1 kai tineV katelqonteV apo thV ioudaiaV edidaskon touV adelfouV oti ean mh peritmhqhte tw eqei tw mwusewV ou dunasqe swqhnai

15:2 genomenhV de stasewV kai zhthsewV ouk olighV tw paulw kai tw barnaba proV autouV etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinaV allouV ex autwn proV touV apostolouV kai presbuterouV eiV ierousalhm peri tou zhthmatoV toutou

15:3 oi men oun propemfqenteV upo thV ekklhsiaV dihrconto thn te foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun caran megalhn pasin toiV adelfoiV

15:4 paragenomenoi de eiV | ierosoluma | ierousalhm | paredecqhsan apo thV ekklhsiaV kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeoV epoihsen met autwn

15:5 exanesthsan de tineV twn apo thV airesewV twn farisaiwn pepisteukoteV legonteV oti dei peritemnein autouV paraggellein te threin ton nomon mwusewV

15:6 sunhcqhsan te oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou

15:7 pollhV de zhthsewV genomenhV anastaV petroV eipen proV autouV andreV adelfoi umeiV epistasqe oti af hmerwn arcaiwn en umin exelexato o qeoV dia tou stomatoV mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai

15:8 kai o kardiognwsthV qeoV emarturhsen autoiV douV to pneuma to agion kaqwV kai hmin

15:9 kai ouqen diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisaV taV kardiaV autwn

15:10 nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi patereV hmwn oute hmeiV iscusamen bastasai

15:11 alla dia thV caritoV tou kuriou ihsou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi

15:12 esighsen de pan to plhqoV kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeoV shmeia kai terata en toiV eqnesin di autwn

15:13 meta de to sighsai autouV apekriqh iakwboV legwn andreV adelfoi akousate mou

15:14 sumewn exhghsato kaqwV prwton o qeoV epeskeyato labein ex eqnwn laon tw onomati autou

15:15 kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqwV gegraptai

15:16 meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dauid thn peptwkuian kai ta | katestrammena | kateskammena | authV anoikodomhsw kai anorqwsw authn

15:17 opwV an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ouV epikeklhtai to onoma mou ep autouV legei kurioV poiwn tauta

15:18 gnwsta ap aiwnoV

15:19 dio egw krinw mh parenoclein toiV apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon

15:20 alla episteilai autoiV tou apecesqai twn alisghmatwn twn eidwlwn kai thV porneiaV kai | | tou | pniktou kai tou aimatoV

15:21 mwushV gar ek genewn arcaiwn kata polin touV khrussontaV auton ecei en taiV sunagwgaiV kata pan sabbaton anaginwskomenoV

15:22 tote edoxen toiV apostoloiV kai toiV presbuteroiV sun olh th ekklhsia eklexamenouV andraV ex autwn pemyai eiV antioceian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton kaloumenon barsabban kai silan andraV hgoumenouV en toiV adelfoiV

15:23 grayanteV dia ceiroV autwn oi apostoloi kai oi presbuteroi adelfoi toiV kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfoiV toiV ex eqnwn cairein

15:24 epeidh hkousamen oti tineV ex hmwn | | [exelqonteV] | etaraxan umaV logoiV anaskeuazonteV taV yucaV umwn oiV ou diesteilameqa

15:25 edoxen hmin genomenoiV omoqumadon eklexamenoiV andraV pemyai proV umaV sun toiV agaphtoiV hmwn barnaba kai paulw

15:26 anqrwpoiV paradedwkosin taV yucaV autwn uper tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou

15:27 apestalkamen oun ioudan kai silan kai autouV dia logou apaggellontaV ta auta

15:28 edoxen gar tw pneumati tw agiw kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baroV plhn toutwn twn epanagkeV

15:29 apecesqai eidwloqutwn kai aimatoV kai pniktwn kai porneiaV ex wn diathrounteV eautouV eu praxete errwsqe

15:30 oi men oun apoluqenteV kathlqon eiV antioceian kai sunagagonteV to plhqoV epedwkan thn epistolhn

15:31 anagnonteV de ecarhsan epi th paraklhsei

15:32 ioudaV te kai silaV kai autoi profhtai onteV dia logou pollou parekalesan touV adelfouV kai epesthrixan

15:33 poihsanteV de cronon apeluqhsan met eirhnhV apo twn adelfwn proV touV aposteilantaV autouV

15:34

15:35 pauloV de kai barnabaV dietribon en antioceia didaskonteV kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou

15:36 meta de tinaV hmeraV eipen proV barnaban pauloV epistreyanteV dh episkeywmeqa touV adelfouV kata polin pasan en aiV kathggeilamen ton logon tou kuriou pwV ecousin

15:37 barnabaV de ebouleto sumparalabein kai ton iwannhn ton kaloumenon markon

15:38 pauloV de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfuliaV kai mh sunelqonta autoiV eiV to ergon mh sumparalambanein touton

15:39 egeneto de paroxusmoV wste apocwrisqhnai autouV ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eiV kupron

15:40 pauloV de epilexamenoV silan exhlqen paradoqeiV th cariti tou kuriou upo twn adelfwn

15:41 dihrceto de thn surian kai [thn] kilikian episthrizwn taV ekklhsiaV

16:1 kathnthsen de | kai | [kai] | eiV derbhn kai eiV lustran kai idou maqhthV tiV hn ekei onomati timoqeoV uioV gunaikoV ioudaiaV pisthV patroV de ellhnoV

16:2 oV emartureito upo twn en lustroiV kai ikoniw adelfwn

16:3 touton hqelhsen o pauloV sun autw exelqein kai labwn perietemen auton dia touV ioudaiouV touV ontaV en toiV topoiV ekeinoiV hdeisan gar apanteV oti ellhn o pathr autou uphrcen

16:4 wV de dieporeuonto taV poleiV paredidosan autoiV fulassein ta dogmata ta kekrimena upo twn apostolwn kai presbuterwn twn en ierosolumoiV

16:5 ai men oun ekklhsiai estereounto th pistei kai eperisseuon tw ariqmw kaq hmeran

16:6 dihlqon de thn frugian kai galatikhn cwran kwluqenteV upo tou agiou pneumatoV lalhsai ton logon en th asia

16:7 elqonteV de kata thn musian epeirazon eiV thn biqunian poreuqhnai kai ouk eiasen autouV to pneuma ihsou

16:8 parelqonteV de thn musian katebhsan eiV trwada

16:9 kai orama dia | | [thV] | nuktoV tw paulw wfqh anhr makedwn tiV hn estwV kai parakalwn auton kai legwn diabaV eiV makedonian bohqhson hmin

16:10 wV de to orama eiden euqewV ezhthsamen exelqein eiV makedonian sumbibazonteV oti proskeklhtai hmaV o qeoV euaggelisasqai autouV

16:11 anacqenteV | oun | de | apo trwadoV euqudromhsamen eiV samoqrakhn th de epioush eiV nean polin

16:12 kakeiqen eiV filippouV htiV estin | prwth thV meridoV | <prwthV> meridoV thV | makedoniaV poliV kolwnia hmen de en tauth th polei diatribonteV hmeraV tinaV

16:13 th te hmera twn sabbatwn exhlqomen exw thV pulhV para potamon ou enomizomen proseuchn einai kai kaqisanteV elaloumen taiV sunelqousaiV gunaixin

16:14 kai tiV gunh onomati ludia porfuropwliV polewV quateirwn sebomenh ton qeon hkouen hV o kurioV dihnoixen thn kardian prosecein toiV laloumenoiV upo | | tou | paulou

16:15 wV de ebaptisqh kai o oikoV authV parekalesen legousa ei kekrikate me pisthn tw kuriw einai eiselqonteV eiV ton oikon mou menete kai parebiasato hmaV

16:16 egeneto de poreuomenwn hmwn eiV thn proseuchn paidiskhn tina ecousan pneuma puqwna upanthsai hmin htiV ergasian pollhn pareicen toiV kurioiV authV manteuomenh

16:17 auth katakolouqousa | [tw] | tw | paulw kai hmin ekrazen legousa outoi oi anqrwpoi douloi tou qeou tou uyistou eisin oitineV kataggellousin umin odon swthriaV

16:18 touto de epoiei epi pollaV hmeraV diaponhqeiV de pauloV kai epistreyaV tw pneumati eipen paraggellw soi en onomati ihsou cristou exelqein ap authV kai exhlqen auth th wra

16:19 idonteV de oi kurioi authV oti exhlqen h elpiV thV ergasiaV autwn epilabomenoi ton paulon kai ton silan eilkusan eiV thn agoran epi touV arcontaV

16:20 kai prosagagonteV autouV toiV strathgoiV eipan outoi oi anqrwpoi ektarassousin hmwn thn polin ioudaioi uparconteV

16:21 kai kataggellousin eqh a ouk exestin hmin paradecesqai oude poiein rwmaioiV ousin

16:22 kai sunepesth o ocloV kat autwn kai oi strathgoi perirhxanteV autwn ta imatia ekeleuon rabdizein

16:23 pollaV | de | te | epiqenteV autoiV plhgaV ebalon eiV fulakhn paraggeilanteV tw desmofulaki asfalwV threin autouV

16:24 oV paraggelian toiauthn labwn ebalen autouV eiV thn eswteran fulakhn kai touV podaV hsfalisato autwn eiV to xulon

16:25 kata de to mesonuktion pauloV kai silaV proseucomenoi umnoun ton qeon ephkrownto de autwn oi desmioi

16:26 afnw de seismoV egeneto megaV wste saleuqhnai ta qemelia tou desmwthriou hnewcqhsan de | [paracrhma] | paracrhma | ai qurai pasai kai pantwn ta desma aneqh

16:27 exupnoV de genomenoV o desmofulax kai idwn anewgmenaV taV quraV thV fulakhV spasamenoV | thn | [thn] | macairan hmellen eauton anairein nomizwn ekpefeugenai touV desmiouV

16:28 efwnhsen de | pauloV megalh fwnh | megalh fwnh [o] pauloV | legwn mhden praxhV seautw kakon apanteV gar esmen enqade

16:29 aithsaV de fwta eisephdhsen kai entromoV genomenoV prosepesen tw paulw kai | | [tw] | sila

16:30 kai proagagwn autouV exw efh kurioi ti me dei poiein ina swqw

16:31 oi de eipan pisteuson epi ton kurion ihsoun kai swqhsh su kai o oikoV sou

16:32 kai elalhsan autw ton logon tou | qeou | kuriou | sun pasin toiV en th oikia autou

16:33 kai paralabwn autouV en ekeinh th wra thV nuktoV elousen apo twn plhgwn kai ebaptisqh autoV kai oi autou | apanteV | panteV | paracrhma

16:34 anagagwn te autouV eiV ton oikon pareqhken trapezan kai hgalliasato panoikei pepisteukwV tw qew

16:35 hmeraV de genomenhV apesteilan oi strathgoi touV rabdoucouV legonteV apoluson touV anqrwpouV ekeinouV

16:36 aphggeilen de o desmofulax touV logouV | | [toutouV] | proV ton paulon oti apestalkan oi strathgoi ina apoluqhte nun oun exelqonteV poreuesqe en eirhnh

16:37 o de pauloV efh proV autouV deiranteV hmaV dhmosia akatakritouV anqrwpouV rwmaiouV uparcontaV ebalan eiV fulakhn kai nun laqra hmaV ekballousin ou gar alla elqonteV autoi hmaV exagagetwsan

16:38 aphggeilan de toiV strathgoiV oi rabdoucoi ta rhmata tauta efobhqhsan de akousanteV oti rwmaioi eisin

16:39 kai elqonteV parekalesan autouV kai exagagonteV hrwtwn apelqein apo thV polewV

16:40 exelqonteV de apo thV fulakhV eishlqon proV thn ludian kai idonteV parekalesan touV adelfouV kai exhlqan

17:1 diodeusanteV de thn amfipolin kai thn apollwnian hlqon eiV qessalonikhn opou hn sunagwgh twn ioudaiwn

17:2 kata de to eiwqoV tw paulw eishlqen proV autouV kai epi sabbata tria dielexato autoiV apo twn grafwn

17:3 dianoigwn kai paratiqemenoV oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoV estin o cristoV | o | [o] | ihsouV on egw kataggellw umin

17:4 kai tineV ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai | [tw] | tw | sila twn te sebomenwn ellhnwn plhqoV polu gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai

17:5 zhlwsanteV de oi ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn andraV tinaV ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin kai epistanteV th oikia iasonoV ezhtoun autouV proagagein eiV ton dhmon

17:6 mh euronteV de autouV esuron iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin

17:7 ouV upodedektai iaswn kai outoi panteV apenanti twn dogmatwn kaisaroV prassousin basilea eteron legonteV einai ihsoun

17:8 etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta

17:9 kai labonteV to ikanon para tou iasonoV kai twn loipwn apelusan autouV

17:10 oi de adelfoi euqewV dia nuktoV exepemyan ton te paulon kai ton silan eiV beroian oitineV paragenomenoi eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan

17:11 outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitineV edexanto ton logon meta pashV proqumiaV | [to] | | kaq hmeran anakrinonteV taV grafaV ei ecoi tauta outwV

17:12 polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi

17:13 wV de egnwsan oi apo thV qessalonikhV ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoV tou qeou hlqon kakei saleuonteV kai tarassonteV touV oclouV

17:14 euqewV de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai ewV epi thn qalassan upemeinan te o te silaV kai o timoqeoV ekei

17:15 oi de kaqistanonteV ton paulon hgagon ewV aqhnwn kai labonteV entolhn proV ton silan kai ton timoqeon ina wV tacista elqwsin proV auton exhesan

17:16 en de taiV aqhnaiV ekdecomenou autouV tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrountoV kateidwlon ousan thn polin

17:17 dielegeto men oun en th sunagwgh toiV ioudaioiV kai toiV sebomenoiV kai en th agora kata pasan hmeran proV touV paratugcanontaV

17:18 tineV de kai twn epikoureiwn kai stoikwn filosofwn suneballon autw kai tineV elegon ti an qeloi o spermologoV outoV legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuV einai oti ton ihsoun kai thn anastasin euhggelizeto

17:19 epilabomenoi | de | te | autou epi ton areion pagon hgagon legonteV dunameqa gnwnai tiV h kainh auth | [h] | h | upo sou laloumenh didach

17:20 xenizonta gar tina eisfereiV eiV taV akoaV hmwn boulomeqa oun gnwnai tina qelei tauta einai

17:21 aqhnaioi de panteV kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden eteron hukairoun h legein ti h akouein ti kainoteron

17:22 staqeiV de | | [o] | pauloV en mesw tou areiou pagou efh andreV aqhnaioi kata panta wV deisidaimonesterouV umaV qewrw

17:23 diercomenoV gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew o oun agnoounteV eusebeite touto egw kataggellw umin

17:24 o qeoV o poihsaV ton kosmon kai panta ta en autw outoV ouranou kai ghV uparcwn kurioV ouk en ceiropoihtoiV naoiV katoikei

17:25 oude upo ceirwn anqrwpinwn qerapeuetai prosdeomenoV tinoV autoV didouV pasin zwhn kai pnohn kai ta panta

17:26 epoihsen te ex enoV pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pantoV proswpou thV ghV orisaV prostetagmenouV kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn

17:27 zhtein ton qeon ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kai ge ou makran apo enoV ekastou hmwn uparconta

17:28 en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wV kai tineV twn kaq umaV poihtwn eirhkasin tou gar kai genoV esmen

17:29 genoV oun uparconteV tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhV kai enqumhsewV anqrwpou to qeion einai omoion

17:30 touV men oun cronouV thV agnoiaV uperidwn o qeoV ta nun | apaggellei | paraggellei | toiV anqrwpoiV pantaV pantacou metanoein

17:31 kaqoti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsaV auton ek nekrwn

17:32 akousanteV de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipan akousomeqa sou peri toutou kai palin

17:33 outwV o pauloV exhlqen ek mesou autwn

17:34 tineV de andreV kollhqenteV autw episteusan en oiV kai dionusioV | [o] | o | areopagithV kai gunh onomati damariV kai eteroi sun autoiV

18:1 meta tauta cwrisqeiV ek twn aqhnwn hlqen eiV korinqon

18:2 kai eurwn tina ioudaion onomati akulan pontikon tw genei prosfatwV elhluqota apo thV italiaV kai priskillan gunaika autou dia to diatetacenai klaudion cwrizesqai pantaV touV ioudaiouV apo thV rwmhV proshlqen autoiV

18:3 kai dia to omotecnon einai emenen par autoiV kai | hrgazonto | hrgazeto | hsan gar skhnopoioi th tecnh

18:4 dielegeto de en th sunagwgh kata pan sabbaton epeiqen te ioudaiouV kai ellhnaV

18:5 wV de kathlqon apo thV makedoniaV o te silaV kai o timoqeoV suneiceto tw logw o pauloV diamarturomenoV toiV ioudaioiV einai ton criston ihsoun

18:6 antitassomenwn de autwn kai blasfhmountwn ektinaxamenoV ta imatia eipen proV autouV to aima umwn epi thn kefalhn umwn kaqaroV egw apo tou nun eiV ta eqnh poreusomai

18:7 kai metabaV ekeiqen | hlqen | eishlqen | eiV oikian tinoV onomati titiou ioustou sebomenou ton qeon ou h oikia hn sunomorousa th sunagwgh

18:8 krispoV de o arcisunagwgoV episteusen tw kuriw sun olw tw oikw autou kai polloi twn korinqiwn akouonteV episteuon kai ebaptizonto

18:9 eipen de o kurioV en nukti di oramatoV tw paulw mh fobou alla lalei kai mh siwphshV

18:10 dioti egw eimi meta sou kai oudeiV epiqhsetai soi tou kakwsai se dioti laoV estin moi poluV en th polei tauth

18:11 ekaqisen de eniauton kai mhnaV ex didaskwn en autoiV ton logon tou qeou

18:12 galliwnoV de anqupatou ontoV thV acaiaV katepesthsan | oi ioudaioi omoqumadon | omoqumadon oi ioudaioi | tw paulw kai hgagon auton epi to bhma

18:13 legonteV oti para ton nomon anapeiqei outoV touV anqrwpouV sebesqai ton qeon

18:14 mellontoV de tou paulou anoigein to stoma eipen o galliwn proV touV ioudaiouV ei men hn adikhma ti h radiourghma ponhron w ioudaioi kata logon an anescomhn umwn

18:15 ei de zhthmata estin peri logou kai onomatwn kai nomou tou kaq umaV oyesqe autoi krithV egw toutwn ou boulomai einai

18:16 kai aphlasen autouV apo tou bhmatoV

18:17 epilabomenoi de panteV swsqenhn ton arcisunagwgon etupton emprosqen tou bhmatoV kai ouden toutwn tw galliwni emelen

18:18 o de pauloV eti prosmeinaV hmeraV ikanaV toiV adelfoiV apotaxamenoV exeplei eiV thn surian kai sun autw priskilla kai akulaV keiramenoV en kegcreaiV thn kefalhn eicen gar euchn

18:19 kathnthsan de eiV efeson kakeinouV katelipen autou autoV de eiselqwn eiV thn sunagwghn dielexato toiV ioudaioiV

18:20 erwtwntwn de autwn epi pleiona cronon meinai ouk epeneusen

18:21 alla apotaxamenoV kai eipwn palin anakamyw proV umaV tou qeou qelontoV anhcqh apo thV efesou

18:22 kai katelqwn eiV kaisareian anabaV kai aspasamenoV thn ekklhsian katebh eiV antioceian

18:23 kai poihsaV cronon tina exhlqen diercomenoV kaqexhV thn galatikhn cwran kai frugian | sthrizwn | episthrizwn | pantaV touV maqhtaV

18:24 ioudaioV de tiV apollwV onomati alexandreuV tw genei anhr logioV kathnthsen eiV efeson dunatoV wn en taiV grafaiV

18:25 outoV hn kathchmenoV thn odon tou kuriou kai zewn tw pneumati elalei kai edidasken akribwV ta peri tou ihsou epistamenoV monon to baptisma iwannou

18:26 outoV te hrxato parrhsiazesqai en th sunagwgh akousanteV de autou priskilla kai akulaV proselabonto auton kai akribesteron autw exeqento thn odon | tou qeou | [tou qeou] |

18:27 boulomenou de autou dielqein eiV thn acaian protreyamenoi oi adelfoi egrayan toiV maqhtaiV apodexasqai auton oV paragenomenoV sunebaleto polu toiV pepisteukosin dia thV caritoV

18:28 eutonwV gar toiV ioudaioiV diakathlegceto dhmosia epideiknuV dia twn grafwn einai ton criston ihsoun

19:1 egeneto de en tw ton apollw einai en korinqw paulon dielqonta ta anwterika merh | elqein | <katelqein> | eiV efeson kai eurein tinaV maqhtaV

19:2 eipen te proV autouV ei pneuma agion elabete pisteusanteV oi de proV auton all oud ei pneuma agion estin hkousamen

19:3 eipen te eiV ti oun ebaptisqhte oi de eipan eiV to iwannou baptisma

19:4 eipen de pauloV iwannhV ebaptisen baptisma metanoiaV tw law legwn eiV ton ercomenon met auton ina pisteuswsin tout estin eiV ton ihsoun

19:5 akousanteV de ebaptisqhsan eiV to onoma tou kuriou ihsou

19:6 kai epiqentoV autoiV tou paulou | | [taV] | ceiraV hlqen to pneuma to agion ep autouV elaloun te glwssaiV kai eprofhteuon

19:7 hsan de oi panteV andreV wsei dwdeka

19:8 eiselqwn de eiV thn sunagwghn eparrhsiazeto epi mhnaV treiV dialegomenoV kai peiqwn | | [ta] | peri thV basileiaV tou qeou

19:9 wV de tineV esklhrunonto kai hpeiqoun kakologounteV thn odon enwpion tou plhqouV apostaV ap autwn afwrisen touV maqhtaV kaq hmeran dialegomenoV en th scolh turannou

19:10 touto de egeneto epi eth duo wste pantaV touV katoikountaV thn asian akousai ton logon tou kuriou ioudaiouV te kai ellhnaV

19:11 dunameiV te ou taV tucousaV o qeoV epoiei dia twn ceirwn paulou

19:12 wste kai epi touV asqenountaV apoferesqai apo tou crwtoV autou soudaria h simikinqia kai apallassesqai ap autwn taV nosouV ta te pneumata ta ponhra ekporeuesqai

19:13 epeceirhsan de tineV kai twn periercomenwn ioudaiwn exorkistwn onomazein epi touV econtaV ta pneumata ta ponhra to onoma tou kuriou ihsou legonteV orkizw umaV ton ihsoun on pauloV khrussei

19:14 hsan de tinoV skeua ioudaiou arcierewV epta uioi touto poiounteV

19:15 apokriqen de to pneuma to ponhron eipen autoiV ton [men] ihsoun ginwskw kai ton paulon epistamai umeiV de tineV este

19:16 kai efalomenoV o anqrwpoV ep autouV en w hn to pneuma to ponhron katakurieusaV amfoterwn iscusen kat autwn wste gumnouV kai tetraumatismenouV ekfugein ek tou oikou ekeinou

19:17 touto de egeneto gnwston pasin ioudaioiV te kai ellhsin toiV katoikousin thn efeson kai epepesen foboV epi pantaV autouV kai emegaluneto to onoma tou kuriou ihsou

19:18 polloi te twn pepisteukotwn hrconto exomologoumenoi kai anaggellonteV taV praxeiV autwn

19:19 ikanoi de twn ta perierga praxantwn sunenegkanteV taV biblouV katekaion enwpion pantwn kai suneyhfisan taV timaV autwn kai euron arguriou muriadaV pente

19:20 outwV kata kratoV tou kuriou o logoV huxanen kai iscuen

19:21 wV de eplhrwqh tauta eqeto o pauloV en tw pneumati dielqwn thn makedonian kai acaian poreuesqai eiV ierosoluma eipwn oti meta to genesqai me ekei dei me kai rwmhn idein

19:22 aposteilaV de eiV thn makedonian duo twn diakonountwn autw timoqeon kai eraston autoV epescen cronon eiV thn asian

19:23 egeneto de kata ton kairon ekeinon taracoV ouk oligoV peri thV odou

19:24 dhmhtrioV gar tiV onomati argurokopoV poiwn naouV | [argurouV] | argurouV | artemidoV pareiceto toiV tecnitaiV ouk olighn ergasian

19:25 ouV sunaqroisaV kai touV peri ta toiauta ergataV eipen andreV epistasqe oti ek tauthV thV ergasiaV h euporia hmin estin

19:26 kai qewreite kai akouete oti ou monon efesou alla scedon pashV thV asiaV o pauloV outoV peisaV metesthsen ikanon oclon legwn oti ouk eisin qeoi oi dia ceirwn ginomenoi

19:27 ou monon de touto kinduneuei hmin to meroV eiV apelegmon elqein alla kai to thV megalhV qeaV artemidoV ieron eiV ouqen logisqhnai mellein te kai kaqaireisqai thV megaleiothtoV authV hn olh | [h] | h | asia kai | [h] | h | oikoumenh sebetai

19:28 akousanteV de kai genomenoi plhreiV qumou ekrazon legonteV megalh h artemiV efesiwn

19:29 kai eplhsqh h poliV thV sugcusewV wrmhsan te omoqumadon eiV to qeatron sunarpasanteV gaion kai aristarcon makedonaV sunekdhmouV paulou

19:30 paulou de boulomenou eiselqein eiV ton dhmon ouk eiwn auton oi maqhtai

19:31 tineV de kai twn asiarcwn onteV autw filoi pemyanteV proV auton parekaloun mh dounai eauton eiV to qeatron

19:32 alloi men oun allo ti ekrazon hn gar h ekklhsia sugkecumenh kai oi pleiouV ouk hdeisan tinoV eneka sunelhluqeisan

19:33 ek de tou oclou sunebibasan alexandron probalontwn auton twn ioudaiwn o de alexandroV kataseisaV thn ceira hqelen apologeisqai tw dhmw

19:34 epignonteV de oti ioudaioV estin fwnh egeneto mia ek pantwn | wsei | wV | epi wraV duo krazontwn megalh h artemiV efesiwn

19:35 katasteilaV de | ton oclon o grammateuV | o grammateuV ton oclon | fhsin andreV efesioi tiV gar estin anqrwpwn oV ou ginwskei thn efesiwn polin newkoron ousan thV megalhV artemidoV kai tou diopetouV

19:36 anantirrhtwn oun ontwn toutwn deon estin umaV katestalmenouV uparcein kai mhden propeteV prassein

19:37 hgagete gar touV andraV toutouV oute ierosulouV oute blasfhmountaV thn qeon hmwn

19:38 ei men oun dhmhtrioV kai oi sun autw tecnitai ecousin proV tina logon agoraioi agontai kai anqupatoi eisin egkaleitwsan allhloiV

19:39 ei de ti peraiterw epizhteite en th ennomw ekklhsia epiluqhsetai

19:40 kai gar kinduneuomen egkaleisqai stasewV peri thV shmeron mhdenoV aitiou uparcontoV peri ou | ou | [ou] | dunhsomeqa apodounai logon peri thV sustrofhV tauthV

19:41 kai tauta eipwn apelusen thn ekklhsian

20:1 meta de to pausasqai ton qorubon metapemyamenoV o pauloV touV maqhtaV kai parakalesaV aspasamenoV exhlqen poreuesqai eiV makedonian

20:2 dielqwn de ta merh ekeina kai parakalesaV autouV logw pollw hlqen eiV thn ellada

20:3 poihsaV te mhnaV treiV genomenhV epiboulhV autw upo twn ioudaiwn mellonti anagesqai eiV thn surian egeneto gnwmhV tou upostrefein dia makedoniaV

20:4 suneipeto de autw swpatroV purrou beroiaioV qessalonikewn de aristarcoV kai sekoundoV kai gaioV derbaioV kai timoqeoV asianoi de tucikoV kai trofimoV

20:5 outoi de | proselqonteV | proelqonteV | emenon hmaV en trwadi

20:6 hmeiV de exepleusamen meta taV hmeraV twn azumwn apo filippwn kai hlqomen proV autouV eiV thn trwada acriV hmerwn pente | ou | opou | dietriyamen hmeraV epta

20:7 en de th mia twn sabbatwn sunhgmenwn hmwn klasai arton o pauloV dielegeto autoiV mellwn exienai th epaurion pareteinen te ton logon mecri mesonuktiou

20:8 hsan de lampadeV ikanai en tw uperww ou hmen sunhgmenoi

20:9 kaqezomenoV de tiV neaniaV onomati eutucoV epi thV quridoV kataferomenoV upnw baqei dialegomenou tou paulou epi pleion katenecqeiV apo tou upnou epesen apo tou tristegou katw kai hrqh nekroV

20:10 katabaV de o pauloV epepesen autw kai sumperilabwn eipen mh qorubeisqe h gar yuch autou en autw estin

20:11 anabaV de | [kai] | kai | klasaV ton arton kai geusamenoV ef ikanon te omilhsaV acriV aughV outwV exhlqen

20:12 hgagon de ton paida zwnta kai pareklhqhsan ou metriwV

20:13 hmeiV de proelqonteV epi to ploion anhcqhmen epi thn asson ekeiqen mellonteV analambanein ton paulon outwV gar diatetagmenoV hn mellwn autoV pezeuein

20:14 wV de suneballen hmin eiV thn asson analabonteV auton hlqomen eiV mitulhnhn

20:15 kakeiqen apopleusanteV th epioush kathnthsamen antikruV ciou th de etera parebalomen eiV samon th de ecomenh hlqomen eiV milhton

20:16 kekrikei gar o pauloV parapleusai thn efeson opwV mh genhtai autw cronotribhsai en th asia espeuden gar ei dunaton eih autw thn hmeran thV penthkosthV genesqai eis ierosoluma

20:17 apo de thV milhtou pemyaV eiV efeson metekalesato touV presbuterouV thV ekklhsiaV

20:18 wV de paregenonto proV auton eipen autoiV umeiV epistasqe apo prwthV hmeraV af hV epebhn eiV thn asian pwV meq umwn ton panta cronon egenomhn

20:19 douleuwn tw kuriw meta pashV tapeinofrosunhV kai dakruwn kai peirasmwn twn sumbantwn moi en taiV epiboulaiV twn ioudaiwn

20:20 wV ouden upesteilamhn twn sumferontwn tou mh anaggeilai umin kai didaxai umaV dhmosia kai kat oikouV

20:21 diamarturomenoV ioudaioiV te kai ellhsin thn eiV qeon metanoian kai pistin eiV ton kurion hmwn ihsoun

20:22 kai nun idou dedemenoV egw tw pneumati poreuomai eiV ierousalhm ta en auth sunanthsonta | emoi | moi | mh eidwV

20:23 plhn oti to pneuma to agion kata polin diamarturetai moi legon oti desma kai qliyeiV me menousin

20:24 all oudenoV logou poioumai thn yuchn timian emautw wV | teleiwsw | teleiwsai | ton dromon mou kai thn diakonian hn elabon para tou kuriou ihsou diamarturasqai to euaggelion thV caritoV tou qeou

20:25 kai nun idou egw oida oti ouketi oyesqe to proswpon mou umeiV panteV en ois dihlqon khrusswn thn basileian

20:26 dioti marturomai umin en th shmeron hmera oti kaqaroV eimi apo tou aimatoV pantwn

20:27 ou gar upesteilamhn tou mh anaggeilai pasan thn boulhn tou qeou umin

20:28 prosecete eautoiV kai panti tw poimniw en w umaV to pneuma to agion eqeto episkopouV poimainein thn ekklhsian tou qeou hn periepoihsato dia tou aimatoV tou idiou

20:29 egw oida oti eiseleusontai meta thn afixin mou lukoi bareiV eiV umaV mh feidomenoi tou poimniou

20:30 kai ex umwn | [autwn] | autwn | anasthsontai andreV lalounteV diestrammena tou apospan touV maqhtaV opisw | eautwn | autwn |

20:31 dio grhgoreite mnhmoneuonteV oti trietian nukta kai hmeran ouk epausamhn meta dakruwn nouqetwn ena ekaston

20:32 kai ta nun paratiqemai umaV tw | kuriw | qew | kai tw logw thV caritoV autou tw dunamenw oikodomhsai kai dounai thn klhronomian en toiV hgiasmenoiV pasin

20:33 arguriou h crusiou h imatismou oudenoV epequmhsa

20:34 autoi ginwskete oti taiV creiaiV mou kai toiV ousin met emou uphrethsan ai ceireV autai

20:35 panta upedeixa umin oti outwV kopiwntaV dei antilambanesqai twn asqenountwn mnhmoneuein te twn logwn tou kuriou ihsou oti autoV eipen makarion estin mallon didonai h lambanein

20:36 kai tauta eipwn qeiV ta gonata autou sun pasin autoiV proshuxato

20:37 ikanoV de klauqmoV egeneto pantwn kai epipesonteV epi ton trachlon tou paulou katefiloun auton

20:38 odunwmenoi malista epi tw logw w eirhkei oti ouketi mellousin to proswpon autou qewrein proepempon de auton eiV to ploion

21:1 wV de egeneto anacqhnai hmaV apospasqentaV ap autwn euqudromhsanteV hlqomen eiV thn kw th de exhV eiV thn rodon kakeiqen eiV patara

21:2 kai euronteV ploion diaperwn eiV foinikhn epibanteV anhcqhmen

21:3 anafananteV de thn kupron kai kataliponteV authn euwnumon epleomen eiV surian kai kathlqomen eiV turon ekeise gar to ploion hn apofortizomenon ton gomon

21:4 aneuronteV de touV maqhtaV epemeinamen autou hmeraV epta oitineV tw paulw elegon dia tou pneumatoV mh epibainein eiV ierosoluma

21:5 ote de egeneto | exartisai hmaV | hmaV exartisai | taV hmeraV exelqonteV eporeuomeqa propempontwn hmaV pantwn sun gunaixin kai teknoiV ewV exw thV polewV kai qenteV ta gonata epi ton aigialon proseuxamenoi

21:6 aphspasameqa allhlouV kai | enebhmen | anebhmen | eiV to ploion ekeinoi de upestreyan eiV ta idia

21:7 hmeiV de ton ploun dianusanteV apo turou kathnthsamen eiV ptolemaida kai aspasamenoi touV adelfouV emeinamen hmeran mian par autoiV

21:8 th de epaurion exelqonteV hlqomen eiV kaisareian kai eiselqonteV eiV ton oikon filippou tou euaggelistou ontoV ek twn epta emeinamen par autw

21:9 toutw de hsan qugatereV tessareV parqenoi profhteuousai

21:10 epimenontwn de hmeraV pleiouV kathlqen tiV apo thV ioudaiaV profhthV onomati agaboV

21:11 kai elqwn proV hmaV kai araV thn zwnhn tou paulou dhsaV eautou touV podaV kai taV ceiraV eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outwV dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin eiV ceiraV eqnwn

21:12 wV de hkousamen tauta parekaloumen hmeiV te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eiV ierousalhm

21:13 tote apekriqh | [o] | o | pauloV ti poieite klaionteV kai sunqruptonteV mou thn kardian egw gar ou monon deqhnai alla kai apoqanein eiV ierousalhm etoimwV ecw uper tou onomatoV tou kuriou ihsou

21:14 mh peiqomenou de autou hsucasamen eiponteV tou kuriou to qelhma ginesqw

21:15 meta de taV hmeraV tautaV episkeuasamenoi anebainomen eiV ierosoluma

21:16 sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareiaV sun hmin agonteV par w xenisqwmen mnaswni tini kupriw arcaiw maqhth

21:17 genomenwn de hmwn eiV ierosoluma asmenwV apedexanto hmaV oi adelfoi

21:18 th de epioush eishei o pauloV sun hmin proV iakwbon panteV te paregenonto oi presbuteroi

21:19 kai aspasamenoV autouV exhgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeoV en toiV eqnesin dia thV diakoniaV autou

21:20 oi de akousanteV edoxazon ton qeon eipon te autw qewreiV adelfe posai muriadeV eisin en toiV ioudaioiV twn pepisteukotwn kai panteV zhlwtai tou nomou uparcousin

21:21 kathchqhsan de peri sou oti apostasian didaskeiV apo mwusewV touV kata ta eqnh pantaV ioudaiouV legwn mh peritemnein autouV ta tekna mhde toiV eqesin peripatein

21:22 ti oun estin pantwV akousontai oti elhluqaV

21:23 touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andreV tessareV euchn econteV | af | ef | eautwn

21:24 toutouV paralabwn agnisqhti sun autoiV kai dapanhson ep autoiV ina xurhsontai thn kefalhn kai gnwsontai panteV oti wn kathchntai peri sou ouden estin alla stoiceiV kai autoV fulasswn ton nomon

21:25 peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmeiV | apesteilamen | epesteilamen | krinanteV fulassesqai autouV to te eidwloquton kai aima kai pnikton kai porneian

21:26 tote o pauloV paralabwn touV andraV th ecomenh hmera sun autoiV agnisqeiV eishei eiV to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ewV ou proshnecqh uper enoV ekastou autwn h prosfora

21:27 wV de emellon ai epta hmerai sunteleisqai oi apo thV asiaV ioudaioi qeasamenoi auton en tw ierw suneceon panta ton oclon kai epebalon ep auton taV ceiraV

21:28 krazonteV andreV israhlitai bohqeite outoV estin o anqrwpoV o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantaV pantach didaskwn eti te kai ellhnaV eishgagen eiV to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton

21:29 hsan gar proewrakoteV trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti eiV to ieron eishgagen o pauloV

21:30 ekinhqh te h poliV olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqewV ekleisqhsan ai qurai

21:31 zhtountwn te auton apokteinai anebh fasiV tw ciliarcw thV speirhV oti olh sugcunnetai ierousalhm

21:32 oV exauthV paralabwn stratiwtaV kai ekatontarcaV katedramen ep autouV oi de idonteV ton ciliarcon kai touV stratiwtaV epausanto tuptonteV ton paulon

21:33 tote eggisaV o ciliarcoV epelabeto autou kai ekeleusen deqhnai alusesin dusin kai epunqaneto tiV eih kai ti estin pepoihkwV

21:34 alloi de allo ti epefwnoun en tw oclw mh dunamenou de autou gnwnai to asfaleV dia ton qorubon ekeleusen agesqai auton eiV thn parembolhn

21:35 ote de egeneto epi touV anabaqmouV sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou

21:36 hkolouqei gar to plhqoV tou laou krazonteV aire auton

21:37 mellwn te eisagesqai eiV thn parembolhn o pauloV legei tw ciliarcw ei exestin moi eipein ti proV se o de efh ellhnisti ginwskeiV

21:38 ouk ara su ei o aiguptioV o pro toutwn twn hmerwn anastatwsaV kai exagagwn eiV thn erhmon touV tetrakisciliouV andraV twn sikariwn

21:39 eipen de o pauloV egw anqrwpoV men eimi ioudaioV tarseuV thV kilikiaV ouk ashmou polewV polithV deomai de sou epitreyon moi lalhsai proV ton laon

21:40 epitreyantoV de autou o pauloV estwV epi twn anabaqmwn kateseisen th ceiri tw law pollhV de sighV genomenhV prosefwnhsen th ebraidi dialektw legwn

22:1 andreV adelfoi kai patereV akousate mou thV proV umaV nuni apologiaV

22:2 akousanteV de oti th ebraidi dialektw prosefwnei autoiV mallon parescon hsucian kai fhsin

22:3 egw eimi anhr ioudaioV gegennhmenoV en tarsw thV kilikiaV anateqrammenoV de en th polei tauth para touV podaV gamalihl pepaideumenoV kata akribeian tou patrwou nomou zhlwthV uparcwn tou qeou kaqwV panteV umeiV este shmeron

22:4 oV tauthn thn odon ediwxa acri qanatou desmeuwn kai paradidouV eiV fulakaV andraV te kai gunaikaV

22:5 wV kai o arciereuV marturei moi kai pan to presbuterion par wn kai epistolaV dexamenoV proV touV adelfouV eiV damaskon eporeuomhn axwn kai touV ekeise ontaV dedemenouV eiV ierousalhm ina timwrhqwsin

22:6 egeneto de moi poreuomenw kai eggizonti th damaskw peri meshmbrian exaifnhV ek tou ouranou periastrayai fwV ikanon peri eme

22:7 epesa te eiV to edafoV kai hkousa fwnhV legoushV moi saoul saoul ti me diwkeiV

22:8 egw de apekriqhn tiV ei kurie eipen te proV | eme | me | egw eimi ihsouV o nazwraioV on su diwkeiV

22:9 oi de sun emoi onteV to men fwV eqeasanto thn de fwnhn ouk hkousan tou lalountoV moi

22:10 eipon de ti poihsw kurie o de kurioV eipen proV me anastaV poreuou eiV damaskon kakei soi lalhqhsetai peri pantwn wn tetaktai soi poihsai

22:11 wV de ouk eneblepon apo thV doxhV tou fwtoV ekeinou ceiragwgoumenoV upo twn sunontwn moi hlqon eiV damaskon

22:12 ananiaV de tiV anhr eulabhV kata ton nomon marturoumenoV upo pantwn twn katoikountwn ioudaiwn

22:13 elqwn proV | eme | me | kai epistaV eipen moi saoul adelfe anableyon kagw auth th wra anebleya eiV auton

22:14 o de eipen o qeoV twn paterwn hmwn proeceirisato se gnwnai to qelhma autou kai idein ton dikaion kai akousai fwnhn ek tou stomatoV autou

22:15 oti esh martuV autw proV pantaV anqrwpouV wn ewrakaV kai hkousaV

22:16 kai nun ti melleiV anastaV baptisai kai apolousai taV amartiaV sou epikalesamenoV to onoma autou

22:17 egeneto de moi upostreyanti eiV ierousalhm kai proseucomenou mou en tw ierw genesqai me en ekstasei

22:18 kai idein auton legonta moi speuson kai exelqe en tacei ex ierousalhm dioti ou paradexontai sou marturian peri emou

22:19 kagw eipon kurie autoi epistantai oti egw hmhn fulakizwn kai derwn kata taV sunagwgaV touV pisteuontaV epi se

22:20 kai ote execunneto to aima stefanou tou marturoV sou kai autoV hmhn efestwV kai suneudokwn kai fulasswn ta imatia twn anairountwn auton

22:21 kai eipen proV me poreuou oti egw eiV eqnh makran exapostelw se

22:22 hkouon de autou acri toutou tou logou kai ephran thn fwnhn autwn legonteV aire apo thV ghV ton toiouton ou gar kaqhken auton zhn

22:23 kraugazontwn te autwn kai riptountwn ta imatia kai koniorton ballontwn eiV ton aera

22:24 ekeleusen o ciliarcoV eisagesqai auton eiV thn parembolhn eipaV mastixin anetazesqai auton ina epignw di hn aitian outwV epefwnoun autw

22:25 wV de proeteinan auton toiV imasin eipen proV ton estwta ekatontarcon o pauloV ei anqrwpon rwmaion kai akatakriton exestin umin mastizein

22:26 akousaV de o ekatontarchV proselqwn tw ciliarcw aphggeilen legwn ti melleiV poiein o gar anqrwpoV outoV rwmaioV estin

22:27 proselqwn de o ciliarcoV eipen autw lege moi su rwmaioV ei o de efh nai

22:28 apekriqh de o ciliarcoV egw pollou kefalaiou thn politeian tauthn ekthsamhn o de pauloV efh egw de kai gegennhmai

22:29 euqewV oun apesthsan ap autou oi mellonteV auton anetazein kai o ciliarcoV de efobhqh epignouV oti rwmaioV estin kai oti auton hn dedekwV

22:30 th de epaurion boulomenoV gnwnai to asfaleV to ti kathgoreitai upo twn ioudaiwn elusen auton kai ekeleusen sunelqein touV arciereiV kai pan to sunedrion kai katagagwn ton paulon esthsen eiV autouV

23:1 atenisaV de | | o | pauloV tw sunedriw eipen andreV adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew acri tauthV thV hmeraV

23:2 o de arciereuV ananiaV epetaxen toiV parestwsin autw tuptein autou to stoma

23:3 tote o pauloV proV auton eipen tuptein se mellei o qeoV toice kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueiV me tuptesqai

23:4 oi de parestwteV eipan ton arcierea tou qeou loidoreiV

23:5 efh te o pauloV ouk hdein adelfoi oti estin arciereuV gegraptai gar oti arconta tou laou sou ouk ereiV kakwV

23:6 gnouV de o pauloV oti to en meroV estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekrazen en tw sunedriw andreV adelfoi egw farisaioV eimi uioV farisaiwn peri elpidoV kai anastasewV nekrwn | | [egw] | krinomai

23:7 touto de autou | lalountoV | eipontoV | egeneto stasiV twn farisaiwn kai saddoukaiwn kai escisqh to plhqoV

23:8 saddoukaioi | | men | gar legousin mh einai anastasin mhte aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera

23:9 egeneto de kraugh megalh kai anastanteV tineV twn grammatewn tou merouV twn farisaiwn diemaconto legonteV ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloV

23:10 pollhV de ginomenhV stasewV fobhqeiV o ciliarcoV mh diaspasqh o pauloV up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein | | te | eiV thn parembolhn

23:11 th de epioush nukti epistaV autw o kurioV eipen qarsei wV gar diemarturw ta peri emou eiV ierousalhm outwV se dei kai eiV rwmhn marturhsai

23:12 genomenhV de hmeraV poihsanteV sustrofhn oi ioudaioi aneqematisan eautouV legonteV mhte fagein mhte piein ewV ou apokteinwsin ton paulon

23:13 hsan de pleiouV tesserakonta oi tauthn thn sunwmosian poihsamenoi

23:14 oitineV proselqonteV toiV arciereusin kai toiV presbuteroiV eipan anaqemati aneqematisamen eautouV mhdenoV geusasqai ewV ou apokteinwmen ton paulon

23:15 nun oun umeiV emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opwV katagagh auton eiV umaV wV mellontaV diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeiV de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

23:16 akousaV de o uioV thV adelfhV paulou thn enedran paragenomenoV kai eiselqwn eiV thn parembolhn aphggeilen tw paulw

23:17 proskalesamenoV de o pauloV ena twn ekatontarcwn efh ton neanian touton | apage | apagage | proV ton ciliarcon ecei gar apaggeilai ti autw

23:18 o men oun paralabwn auton hgagen proV ton ciliarcon kai fhsin o desmioV pauloV proskalesamenoV me hrwthsen touton ton | neanian | neaniskon | agagein proV se econta ti lalhsai soi

23:19 epilabomenoV de thV ceiroV autou o ciliarcoV kai anacwrhsaV kat idian epunqaneto ti estin o eceiV apaggeilai moi

23:20 eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opwV aurion ton paulon katagaghV eiV to sunedrion wV | mellwn | mellon | ti akribesteron punqanesqai peri autou

23:21 su oun mh peisqhV autoiV enedreuousin gar auton ex autwn andreV pleiouV tesserakonta oitineV aneqematisan eautouV mhte fagein mhte piein ewV ou anelwsin auton kai nun eisin etoimoi prosdecomenoi thn apo sou epaggelian

23:22 o men oun ciliarcoV apelusen ton neaniskon paraggeilaV mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisaV proV | eme | me |

23:23 kai proskalesamenoV | tinaV duo | duo [tinaV] | twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtaV diakosiouV opwV poreuqwsin ewV kaisareiaV kai ippeiV ebdomhkonta kai dexiolabouV diakosiouV apo trithV wraV thV nuktoV

23:24 kthnh te parasthsai ina epibibasanteV ton paulon diaswswsin proV fhlika ton hgemona

23:25 grayaV epistolhn ecousan ton tupon touton

23:26 klaudioV lusiaV tw kratistw hgemoni fhliki cairein

23:27 ton andra touton sullhmfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epistaV sun tw strateumati exeilamhn maqwn oti rwmaioV estin

23:28 boulomenoV te epignwnai thn aitian di hn enekaloun autw | [kathgagon eiV to sunedrion autwn] | kathgagon eiV to sunedrion autwn |

23:29 on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de axion qanatou h desmwn econta egklhma

23:30 mhnuqeishV de moi epiboulhV eiV ton andra esesqai exauthV epemya proV se paraggeilaV kai toiV kathgoroiV legein | | [ta] | proV auton epi sou

23:31 oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoiV analabonteV ton paulon hgagon dia nuktoV eiV thn antipatrida

23:32 th de epaurion easanteV touV ippeiV apercesqai sun autw upestreyan eiV thn parembolhn

23:33 oitineV eiselqonteV eiV thn kaisareian kai anadonteV thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw

23:34 anagnouV de kai eperwthsaV ek poiaV eparceiaV estin kai puqomenoV oti apo kilikiaV

23:35 diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai keleusaV en tw praitwriw tou hrwdou fulassesqai auton

24:1 meta de pente hmeraV katebh o arciereuV ananiaV meta presbuterwn tinwn kai rhtoroV tertullou tinoV oitineV enefanisan tw hgemoni kata tou paulou

24:2 klhqentoV de | [autou] | autou | hrxato kathgorein o tertulloV legwn [24:3] pollhV eirhnhV tugcanonteV dia sou kai diorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia thV shV pronoiaV

24:3 panth te kai pantacou apodecomeqa kratiste fhlix meta pashV eucaristiaV

24:4 ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomwV th sh epieikeia

24:5 euronteV gar ton andra touton loimon kai kinounta staseiV pasin toiV ioudaioiV toiV kata thn oikoumenhn prwtostathn te thV twn nazwraiwn airesewV

24:6 oV kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen

24:7

24:8 par ou dunhsh autoV anakrinaV peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeiV kathgoroumen autou

24:9 sunepeqento de kai oi ioudaioi faskonteV tauta outwV ecein

24:10 apekriqh te o pauloV neusantoV autw tou hgemonoV legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistamenoV euqumwV ta peri emautou apologoumai

24:11 dunamenou sou epignwnai oti ou pleiouV eisin moi hmerai dwdeka af hV anebhn proskunhswn eiV ierousalhm

24:12 kai oute en tw ierw euron me proV tina dialegomenon h epistasin poiounta oclou oute en taiV sunagwgaiV oute kata thn polin

24:13 oude parasthsai dunantai soi peri wn nuni kathgorousin mou

24:14 omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outwV latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin toiV kata ton nomon kai toiV en toiV profhtaiV gegrammenoiV

24:15 elpida ecwn eiV ton qeon hn kai autoi outoi prosdecontai anastasin mellein esesqai dikaiwn te kai adikwn

24:16 en toutw kai autoV askw aproskopon suneidhsin ecein proV ton qeon kai touV anqrwpouV dia pantoV

24:17 di etwn de pleionwn elehmosunaV poihswn eiV to eqnoV mou paregenomhn kai prosforaV

24:18 en aiV euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oclou oude meta qorubou tineV de apo thV asiaV ioudaioi

24:19 ouV edei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti ecoien proV eme

24:20 h autoi outoi eipatwsan ti euron adikhma stantoV mou epi tou sunedriou

24:21 h peri miaV tauthV fwnhV hV ekekraxa en autoiV estwV oti peri anastasewV nekrwn egw krinomai shmeron ef umwn

24:22 anebaleto de autouV o fhlix akribesteron eidwV ta peri thV odou eipaV otan lusiaV o ciliarcoV katabh diagnwsomai ta kaq umaV

24:23 diataxamenoV tw ekatontarch threisqai auton ecein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein autw

24:24 meta de hmeraV tinaV paragenomenoV o fhlix sun drousillh th idia gunaiki oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thV eiV criston ihsoun pistewV

24:25 dialegomenou de autou peri dikaiosunhV kai egkrateiaV kai tou krimatoV tou mellontoV emfoboV genomenoV o fhlix apekriqh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se

24:26 ama kai elpizwn oti crhmata doqhsetai | [autw] | autw | upo tou paulou dio kai puknoteron auton metapempomenoV wmilei autw

24:27 dietiaV de plhrwqeishV elaben diadocon o fhlix porkion fhston qelwn te carita kataqesqai toiV ioudaioiV o fhlix katelipen ton paulon dedemenon

25:1 fhstoV oun epibaV th eparceia meta treiV hmeraV anebh eiV ierosoluma apo kaisareiaV

25:2 enefanisan te autw oi arciereiV kai oi prwtoi twn ioudaiwn kata tou paulou kai parekaloun auton

25:3 aitoumenoi carin kat autou opwV metapemyhtai auton eiV ierousalhm enedran poiounteV anelein auton kata thn odon

25:4 o men oun fhstoV apekriqh threisqai ton paulon eiV kaisareian eauton de mellein en tacei ekporeuesqai

25:5 oi oun en umin fhsin dunatoi sugkatabanteV ei ti estin en tw andri atopon kathgoreitwsan autou

25:6 diatriyaV de en autoiV hmeraV ou pleiouV oktw h deka katabaV eiV kaisareian th epaurion kaqisaV epi tou bhmatoV ekeleusen ton paulon acqhnai

25:7 paragenomenou de autou periesthsan auton oi apo ierosolumwn katabebhkoteV ioudaioi polla kai barea aitiwmata kataferonteV a ouk iscuon apodeixai

25:8 tou paulou apologoumenou oti oute eiV ton nomon twn ioudaiwn oute eiV to ieron oute eiV kaisara ti hmarton

25:9 o fhstoV de qelwn toiV ioudaioiV carin kataqesqai apokriqeiV tw paulw eipen qeleiV eiV ierosoluma anabaV ekei peri toutwn kriqhnai ep emou

25:10 eipen de o pauloV | estwV epi tou bhmatoV kaisaroV | epi tou bhmatoV kaisaroV estwV | eimi ou me dei krinesqai ioudaiouV ouden | hdikhka | hdikhsa | wV kai su kallion epiginwskeiV

25:11 ei men oun adikw kai axion qanatou pepraca ti ou paraitoumai to apoqanein ei de ouden estin wn outoi kathgorousin mou oudeiV me dunatai autoiV carisasqai kaisara epikaloumai

25:12 tote o fhstoV sullalhsaV meta tou sumbouliou apekriqh kaisara epikeklhsai epi kaisara poreush

25:13 hmerwn de diagenomenwn tinwn agrippaV o basileuV kai bernikh kathnthsan eiV kaisareian aspasamenoi ton fhston

25:14 wV de pleiouV hmeraV dietribon ekei o fhstoV tw basilei aneqeto ta kata ton paulon legwn anhr tiV estin kataleleimmenoV upo fhlikoV desmioV

25:15 peri ou genomenou mou eiV ierosoluma enefanisan oi arciereiV kai oi presbuteroi twn ioudaiwn aitoumenoi kat autou katadikhn

25:16 proV ouV apekriqhn oti ouk estin eqoV rwmaioiV carizesqai tina anqrwpon prin h o kathgoroumenoV kata proswpon ecoi touV kathgorouV topon te apologiaV laboi peri tou egklhmatoV

25:17 sunelqontwn oun | | [autwn] | enqade anabolhn mhdemian poihsamenoV th exhV kaqisaV epi tou bhmatoV ekeleusa acqhnai ton andra

25:18 peri ou staqenteV oi kathgoroi oudemian aitian eferon wn egw upenooun ponhrwn

25:19 zhthmata de tina peri thV idiaV deisidaimoniaV eicon proV auton kai peri tinoV ihsou teqnhkotoV on efasken o pauloV zhn

25:20 aporoumenoV de egw thn peri toutwn zhthsin elegon ei bouloito poreuesqai eiV ierosoluma kakei krinesqai peri toutwn

25:21 tou de paulou epikalesamenou thrhqhnai auton eiV thn tou sebastou diagnwsin ekeleusa threisqai auton ewV ou anapemyw auton proV kaisara

25:22 agrippaV de proV ton fhston eboulomhn kai autoV tou anqrwpou akousai aurion fhsin akoush autou

25:23 th oun epaurion elqontoV tou agrippa kai thV bernikhV meta pollhV fantasiaV kai eiselqontwn eiV to akroathrion sun te ciliarcoiV kai andrasin toiV kat exochn thV polewV kai keleusantoV tou fhstou hcqh o pauloV

25:24 kai fhsin o fhstoV agrippa basileu kai panteV oi sumparonteV hmin andreV qewreite touton peri ou apan to plhqoV twn ioudaiwn | enetucen | enetucon | moi en te ierosolumoiV kai enqade bownteV mh dein auton zhn mhketi

25:25 egw de katelabomhn mhden axion auton qanatou pepracenai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein

25:26 peri ou asfaleV ti grayai tw kuriw ouk ecw dio prohgagon auton ef umwn kai malista epi sou basileu agrippa opwV thV anakrisewV genomenhV scw ti grayw

25:27 alogon gar moi dokei pemponta desmion mh kai taV kat autou aitiaV shmanai

26:1 agrippaV de proV ton paulon efh epitrepetai soi | uper | peri | seautou legein tote o pauloV ekteinaV thn ceira apelogeito

26:2 peri pantwn wn egkaloumai upo ioudaiwn basileu agrippa hghmai emauton makarion epi sou mellwn shmeron apologeisqai

26:3 malista gnwsthn onta se pantwn twn kata ioudaiouV eqwn te kai zhthmatwn dio deomai makroqumwV akousai mou

26:4 thn men oun biwsin mou | | [thn] | ek neothtoV thn ap archV genomenhn en tw eqnei mou en te ierosolumoiV isasin panteV | | [oi] | ioudaioi

26:5 proginwskonteV me anwqen ean qelwsin marturein oti kata thn akribestathn airesin thV hmeteraV qrhskeiaV ezhsa farisaioV

26:6 kai nun ep elpidi thV eiV touV pateraV hmwn epaggeliaV genomenhV upo tou qeou esthka krinomenoV

26:7 eiV hn to dwdekafulon hmwn en ekteneia nukta kai hmeran latreuon elpizei katanthsai peri hV elpidoV egkaloumai upo ioudaiwn basileu

26:8 ti apiston krinetai par umin ei o qeoV nekrouV egeirei

26:9 egw men oun edoxa emautw proV to onoma ihsou tou nazwraiou dein polla enantia praxai

26:10 o kai epoihsa en ierosolumoiV kai pollouV te twn agiwn egw en fulakaiV katekleisa thn para twn arcierewn exousian labwn anairoumenwn te autwn kathnegka yhfon

26:11 kai kata pasaV taV sunagwgaV pollakiV timwrwn autouV hnagkazon blasfhmein perisswV te emmainomenoV autoiV ediwkon ewV kai eiV taV exw poleiV

26:12 en oiV poreuomenoV eiV thn damaskon met exousiaV kai epitrophV thV twn arcierewn

26:13 hmeraV meshV kata thn odon eidon basileu ouranoqen uper thn lamprothta tou hliou perilamyan me fwV kai touV sun emoi poreuomenouV

26:14 pantwn te katapesontwn hmwn eiV thn ghn hkousa fwnhn legousan proV me th ebraidi dialektw saoul saoul ti me diwkeiV sklhron soi proV kentra laktizein

26:15 egw de eipa tiV ei kurie o de kurioV eipen egw eimi ihsouV on su diwkeiV

26:16 alla anasthqi kai sthqi epi touV podaV sou eiV touto gar wfqhn soi proceirisasqai se uphrethn kai martura wn te eideV | me | [me] | wn te ofqhsomai soi

26:17 exairoumenoV se ek tou laou kai ek twn eqnwn eiV ouV egw apostellw se

26:18 anoixai ofqalmouV autwn tou epistreyai apo skotouV eiV fwV kai thV exousiaV tou satana epi ton qeon tou labein autouV afesin amartiwn kai klhron en toiV hgiasmenoiV pistei th eiV eme

26:19 oqen basileu agrippa ouk egenomhn apeiqhV th ouraniw optasia

26:20 alla toiV en damaskw prwton te kai ierosolumoiV pasan te thn cwran thV ioudaiaV kai toiV eqnesin aphggellon metanoein kai epistrefein epi ton qeon axia thV metanoiaV erga prassontaV

26:21 eneka toutwn me ioudaioi sullabomenoi | | [onta] | en tw ierw epeirwnto diaceirisasqai

26:22 epikouriaV oun tucwn thV apo tou qeou acri thV hmeraV tauthV esthka marturomenoV mikrw te kai megalw ouden ektoV legwn wn te oi profhtai elalhsan mellontwn ginesqai kai mwushV

26:23 ei paqhtoV o cristoV ei prwtoV ex anastasewV nekrwn fwV mellei kataggellein tw te law kai toiV eqnesin

26:24 tauta de autou apologoumenou o fhstoV megalh th fwnh fhsin mainh paule ta polla se grammata eiV manian peritrepei

26:25 o de pauloV ou mainomai fhsin kratiste fhste alla alhqeiaV kai swfrosunhV rhmata apofqeggomai

26:26 epistatai gar peri toutwn o basileuV proV on | | kai | parrhsiazomenoV lalw lanqanein gar auton | | [ti] | toutwn ou peiqomai ouqen ou gar estin en gwnia pepragmenon touto

26:27 pisteueiV basileu agrippa toiV profhtaiV oida oti pisteueiV

26:28 o de agrippaV proV ton paulon en oligw me peiqeiV cristianon poihsai

26:29 o de pauloV euxaimhn an tw qew kai en oligw kai en megalw ou monon se alla kai pantaV touV akouontaV mou shmeron genesqai toioutouV opoioV kai egw eimi parektoV twn desmwn toutwn

26:30 anesth te o basileuV kai o hgemwn h te bernikh kai oi sugkaqhmenoi autoiV

26:31 kai anacwrhsanteV elaloun proV allhlouV legonteV oti ouden qanatou h desmwn axion | | [ti] | prassei o anqrwpoV outoV

26:32 agrippaV de tw fhstw efh apolelusqai edunato o anqrwpoV outoV ei mh epekeklhto kaisara

27:1 wV de ekriqh tou apoplein hmaV eiV thn italian paredidoun ton te paulon kai tinaV eterouV desmwtaV ekatontarch onomati iouliw speirhV sebasthV

27:2 epibanteV de ploiw adramutthnw mellonti plein eiV touV kata thn asian topouV anhcqhmen ontoV sun hmin aristarcou makedonoV qessalonikewV

27:3 th te etera kathcqhmen eiV sidwna filanqrwpwV te o ioulioV tw paulw crhsamenoV epetreyen proV touV filouV poreuqenti epimeleiaV tucein

27:4 kakeiqen anacqenteV upepleusamen thn kupron dia to touV anemouV einai enantiouV

27:5 to te pelagoV to kata thn kilikian kai pamfulian diapleusanteV kathlqomen eiV mura thV lukiaV

27:6 kakei eurwn o ekatontarchV ploion alexandrinon pleon eiV thn italian enebibasen hmaV eiV auto

27:7 en ikanaiV de hmeraiV braduploounteV kai moliV genomenoi kata thn knidon mh prosewntoV hmaV tou anemou upepleusamen thn krhthn kata salmwnhn

27:8 moliV te paralegomenoi authn hlqomen eiV topon tina kaloumenon kalouV limenaV w egguV | hn poliV lasea | poliV hn lasaia |

27:9 ikanou de cronou diagenomenou kai ontoV hdh episfalouV tou plooV dia to kai thn nhsteian hdh parelhluqenai parhnei o pauloV

27:10 legwn autoiV andreV qewrw oti meta ubrewV kai pollhV zhmiaV ou monon tou fortiou kai tou ploiou alla kai twn yucwn hmwn mellein esesqai ton ploun

27:11 o de ekatontarchV tw kubernhth kai tw nauklhrw mallon epeiqeto h toiV upo paulou legomenoiV

27:12 aneuqetou de tou limenoV uparcontoV proV paraceimasian oi pleioneV eqento boulhn anacqhnai ekeiqen eipwV dunainto katanthsanteV eiV foinika paraceimasai limena thV krhthV bleponta kata liba kai kata cwron

27:13 upopneusantoV de notou doxanteV thV proqesewV kekrathkenai aranteV asson parelegonto thn krhthn

27:14 met ou polu de ebalen kat authV anemoV tufwnikoV o kaloumenoV eurakulwn

27:15 sunarpasqentoV de tou ploiou kai mh dunamenou antofqalmein tw anemw epidonteV eferomeqa

27:16 nhsion de ti upodramonteV kaloumenon kauda iscusamen moliV perikrateiV genesqai thV skafhV

27:17 hn aranteV bohqeiaiV ecrwnto upozwnnunteV to ploion foboumenoi te mh eiV thn surtin ekpeswsin calasanteV to skeuoV outwV eferonto

27:18 sfodrwV de ceimazomenwn hmwn th exhV ekbolhn epoiounto

27:19 kai th trith autoceireV thn skeuhn tou ploiou erriyan

27:20 mhte de hliou mhte astrwn epifainontwn epi pleionaV hmeraV ceimwnoV te ouk oligou epikeimenou loipon perihreito elpiV pasa tou swzesqai hmaV

27:21 pollhV te asitiaV uparcoushV tote staqeiV o pauloV en mesw autwn eipen edei men w andreV peiqarchsantaV moi mh anagesqai apo thV krhthV kerdhsai te thn ubrin tauthn kai thn zhmian

27:22 kai ta nun parainw umaV euqumein apobolh gar yuchV oudemia estai ex umwn plhn tou ploiou

27:23 paresth gar moi tauth th nukti tou qeou ou eimi | | [egw] | w kai latreuw aggeloV

27:24 legwn mh fobou paule kaisari se dei parasthnai kai idou kecaristai soi o qeoV pantaV touV pleontaV meta sou

27:25 dio euqumeite andreV pisteuw gar tw qew oti outwV estai kaq on tropon lelalhtai moi

27:26 eiV nhson de tina dei hmaV ekpesein

27:27 wV de tessareskaidekath nux egeneto diaferomenwn hmwn en tw adria kata meson thV nuktoV upenooun oi nautai prosagein tina autoiV cwran

27:28 kai bolisanteV euron orguiaV eikosi bracu de diasthsanteV kai palin bolisanteV euron orguiaV dekapente

27:29 foboumenoi te mh pou kata traceiV topouV ekpeswmen ek prumnhV riyanteV agkuraV tessaraV huconto hmeran genesqai

27:30 twn de nautwn zhtountwn fugein ek tou ploiou kai calasantwn thn skafhn eiV thn qalassan profasei wV ek prwrhV agkuraV mellontwn ekteinein

27:31 eipen o pauloV tw ekatontarch kai toiV stratiwtaiV ean mh outoi meinwsin en tw ploiw umeiV swqhnai ou dunasqe

27:32 tote apekoyan oi stratiwtai ta scoinia thV skafhV kai eiasan authn ekpesein

27:33 acri de ou hmera hmellen ginesqai parekalei o pauloV apantaV metalabein trofhV legwn tessareskaidekathn shmeron hmeran prosdokwnteV asitoi diateleite mhqen proslabomenoi

27:34 dio parakalw umaV metalabein trofhV touto gar proV thV umeteraV swthriaV uparcei oudenoV gar umwn qrix apo thV kefalhV apoleitai

27:35 eipaV de tauta kai labwn arton eucaristhsen tw qew enwpion pantwn kai klasaV hrxato esqiein

27:36 euqumoi de genomenoi panteV kai autoi proselabonto trofhV

27:37 hmeqa de ai pasai yucai en tw ploiw | wV | diakosiai | ebdomhkonta ex

27:38 koresqenteV de trofhV ekoufizon to ploion ekballomenoi ton siton eiV thn qalassan

27:39 ote de hmera egeneto thn ghn ouk epeginwskon kolpon de tina katenooun econta aigialon eiV on ebouleuonto ei dunainto | ekswsai | exwsai | to ploion

27:40 kai taV agkuraV perielonteV eiwn eiV thn qalassan ama anenteV taV zeukthriaV twn phdaliwn kai eparanteV ton artemwna th pneoush kateicon eiV ton aigialon

27:41 peripesonteV de eiV topon diqalasson epekeilan thn naun kai h men prwra ereisasa emeinen asaleutoV h de prumna elueto upo thV biaV | | [twn kumatwn] |

27:42 twn de stratiwtwn boulh egeneto ina touV desmwtaV apokteinwsin mh tis ekkolumbhsaV diafugh

27:43 o de ekatontarchV boulomenoV diaswsai ton paulon ekwlusen autouV tou boulhmatoV ekeleusen te touV dunamenouV kolumban aporiyantaV prwtouV epi thn ghn exienai

27:44 kai touV loipouV ouV men epi sanisin ouV de epi tinwn twn apo tou ploiou kai outwV egeneto pantaV diaswqhnai epi thn ghn

28:1 kai diaswqenteV tote epegnwmen oti | melithnh | melith | h nhsoV kaleitai

28:2 oi te barbaroi pareicon ou thn tucousan filanqrwpian hmin ayanteV gar puran proselabonto pantaV hmaV dia ton ueton ton efestwta kai dia to yucoV

28:3 sustreyantoV de tou paulou fruganwn ti plhqoV kai epiqentoV epi thn puran ecidna apo thV qermhV exelqousa kaqhyen thV ceiroV autou

28:4 wV de eidon oi barbaroi kremamenon to qhrion ek thV ceiroV autou proV allhlouV elegon pantwV foneuV estin o anqrwpoV outoV on diaswqenta ek thV qalasshV h dikh zhn ouk eiasen

28:5 o men oun apotinaxaV to qhrion eiV to pur epaqen ouden kakon

28:6 oi de prosedokwn auton mellein pimprasqai h katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai qewrountwn mhden atopon eiV auton ginomenon metabalomenoi elegon auton einai qeon

28:7 en de toiV peri ton topon ekeinon uphrcen cwria tw prwtw thV nhsou onomati popliw oV anadexamenoV hmaV | hmeraV treiV | treiV hmeraV | filofronwV exenisen

28:8 egeneto de ton patera tou popliou puretoiV kai dusenteriw sunecomenon katakeisqai proV on o pauloV eiselqwn kai proseuxamenoV epiqeiV taV ceiraV autw iasato auton

28:9 toutou de genomenou | [kai] | kai | oi loipoi oi en th nhsw econteV asqeneiaV proshrconto kai eqerapeuonto

28:10 oi kai pollaiV timaiV etimhsan hmaV kai anagomenoiV epeqento ta proV taV creiaV

28:11 meta de treiV mhnaV anhcqhmen en ploiw parakeceimakoti en th nhsw alexandrinw parashmw dioskouroiV

28:12 kai katacqenteV eiV surakousaV epemeinamen hmeraV treiV

28:13 oqen perielonteV kathnthsamen eiV rhgion kai meta mian hmeran epigenomenou notou deuteraioi hlqomen eiV potiolouV

28:14 ou euronteV adelfouV pareklhqhmen par autoiV epimeinai hmeraV epta kai outwV eiV thn rwmhn hlqamen

28:15 kakeiqen oi adelfoi akousanteV ta peri hmwn hlqan eiV apanthsin hmin acriV appiou forou kai triwn tabernwn ouV idwn o pauloV eucaristhsaV tw qew elaben qarsoV

28:16 ote de eishlqomen eiV rwmhn epetraph tw paulw menein kaq eauton sun tw fulassonti auton stratiwth

28:17 egeneto de meta hmeraV treiV sugkalesasqai auton touV ontaV twn ioudaiwn prwtouV sunelqontwn de autwn elegen proV autouV egw andreV adelfoi ouden enantion poihsaV tw law h toiV eqesin toiV patrwoiV desmioV ex ierosolumwn paredoqhn eiV taV ceiraV twn rwmaiwn

28:18 oitineV anakrinanteV me eboulonto apolusai dia to mhdemian aitian qanatou uparcein en emoi

28:19 antilegontwn de twn ioudaiwn hnagkasqhn epikalesasqai kaisara ouc wV tou eqnouV mou ecwn ti kathgorein

28:20 dia tauthn oun thn aitian parekalesa umaV idein kai proslalhsai eneken gar thV elpidoV tou israhl thn alusin tauthn perikeimai

28:21 oi de proV auton eipan hmeiV oute grammata peri sou edexameqa apo thV ioudaiaV oute paragenomenoV tiV twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron

28:22 axioumen de para sou akousai a froneiV peri men gar thV airesewV tauthV gnwston hmin estin oti pantacou antilegetai

28:23 taxamenoi de autw hmeran hlqon proV auton eiV thn xenian pleioneV oiV exetiqeto diamarturomenoV thn basileian tou qeou peiqwn te autouV peri tou ihsou apo te tou nomou mwusewV kai twn profhtwn apo prwi ewV esperaV

28:24 kai oi men epeiqonto toiV legomenoiV oi de hpistoun

28:25 asumfwnoi de onteV proV allhlouV apeluonto eipontoV tou paulou rhma en oti kalwV to pneuma to agion elalhsen dia hsaiou tou profhtou proV touV pateraV umwn

28:26 legwn poreuqhti proV ton laon touton kai eipon akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte

28:27 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autouV

28:28 gnwston oun | umin estw | estw umin | oti toiV eqnesin apestalh touto to swthrion tou qeou autoi kai akousontai

28:29

28:30 enemeinen de dietian olhn en idiw misqwmati kai apedeceto pantaV touV eisporeuomenouV proV auton

28:31 khrusswn thn basileian tou qeou kai didaskwn ta peri tou kuriou ihsou cristou meta pashV parrhsiaV akwlutwV