Greek New Testament
Ephesian


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 pauloV apostoloV cristou ihsou dia qelhmatoV qeou tois agioiV toiV ousin [en efesw] kai pistoiV en cristw ihsou

1:2 cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:3 euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV en cristw

1:4 kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

1:5 proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

1:6 eiV epainon doxhV thV caritoV autou hV ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

1:7 en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata to ploutoV thV caritoV autou

1:8 hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

1:9 gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

1:10 eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta epi toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

1:11 en autw | | [1:11] | en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

1:12 eiV to einai hmaV eiV epainon doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

1:13 en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

1:14 o estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

1:15 dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn | | agaphn thn | eiV pantaV touV agiouV

1:16 ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian poioumenoV epi twn proseucwn mou

1:17 ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

1:18 pefwtismenouV touV ofqalmouV thV kardiaV [umwn] eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

1:19 kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

1:20 hn | enhrghken | enhrghsen | en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai kaqisaV en dexia autou en toiV epouranioiV

1:21 uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

1:22 kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

1:23 htiV estin to swma autou to plhrwma tou ta panta en pasin plhroumenou

2:1 kai umaV ontaV nekrouV toiV paraptwmasin kai taiV amartiaiV umwn

2:2 en aiV pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arconta thV exousiaV tou aeroV tou pneumatoV tou nun energountoV en toiV uioiV thV apeiqeiaV

2:3 en oiV kai hmeiV panteV anestrafhmen pote en taiV epiqumiaiV thV sarkoV hmwn poiounteV ta qelhmata thV sarkoV kai twn dianoiwn kai hmeqa tekna fusei orghV wV kai oi loipoi

2:4 o de qeoV plousioV wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hmaV

2:5 kai ontaV hmaV nekrouV toiV paraptwmasin sunezwopoihsen tw cristw cariti este seswsmenoi

2:6 kai sunhgeiren kai sunekaqisen en toiV epouranioiV en cristw ihsou

2:7 ina endeixhtai en toiV aiwsin toiV epercomenoiV to uperballon ploutoV thV caritoV autou en crhstothti ef hmaV en cristw ihsou

2:8 th gar cariti este seswsmenoi dia pistewV kai touto ouk ex umwn qeou to dwron

2:9 ouk ex ergwn ina mh tiV kauchshtai

2:10 autou gar esmen poihma ktisqenteV en cristw ihsou epi ergoiV agaqoiV oiV prohtoimasen o qeoV ina en autoiV peripathswmen

2:11 dio mnhmoneuete oti pote umeiV ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo thV legomenhV peritomhV en sarki ceiropoihtou

2:12 oti hte tw kairw ekeinw cwriV cristou aphllotriwmenoi thV politeiaV tou israhl kai xenoi twn diaqhkwn thV epaggeliaV elpida mh econteV kai aqeoi en tw kosmw

2:13 nuni de en cristw ihsou umeiV oi pote onteV makran egenhqhte egguV en tw aimati tou cristou

2:14 autoV gar estin h eirhnh hmwn o poihsaV ta amfotera en kai to mesotoicon tou fragmou lusaV

2:15 thn ecqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsaV ina touV duo ktish en autw eiV ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn

2:16 kai apokatallaxh touV amfoterouV en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteinaV thn ecqran en autw

2:17 kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin toiV makran kai eirhnhn toiV egguV

2:18 oti di autou ecomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati proV ton patera

2:19 ara oun ouketi este xenoi kai paroikoi alla este sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou

2:20 epoikodomhqenteV epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn ontoV akrogwniaiou autou cristou ihsou

2:21 en w pasa oikodomh sunarmologoumenh auxei eiV naon agion en kuriw

2:22 en w kai umeiV sunoikodomeisqe eiV katoikhthrion tou qeou en pneumati

3:1 toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou | ihsou | [ihsou] | uper umwn twn eqnwn

3:2 ei ge hkousate thn oikonomian thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi eiV umaV

3:3 [oti] kata apokaluyin egnwrisqh moi to musthrion kaqwV proegraya en oligw

3:4 proV o dunasqe anaginwskonteV nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou cristou

3:5 o eteraiV geneaiV ouk egnwrisqh toiV uioiV twn anqrwpwn wV nun apekalufqh toiV agioiV apostoloiV autou kai profhtaiV en pneumati

3:6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoca thV epaggeliaV en cristw ihsou dia tou euaggeliou

3:7 ou egenhqhn diakonoV kata thn dwrean thV caritoV tou qeou thV doqeishV moi kata thn energeian thV dunamewV autou

3:8 emoi tw elacistoterw pantwn agiwn edoqh h cariV auth toiV eqnesin euaggelisasqai to anexicniaston ploutoV tou cristou

3:9 kai fwtisai | | [pantaV] | tiV h oikonomia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti

3:10 ina gnwrisqh nun taiV arcaiV kai taiV exousiaiV en toiV epouranioiV dia thV ekklhsiaV h polupoikiloV sofia tou qeou

3:11 kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en tw cristw ihsou tw kuriw hmwn

3:12 en w ecomen thn parrhsian kai prosagwghn en pepoiqhsei dia thV pistewV autou

3:13 dio aitoumai mh egkakein en taiV qliyesin mou uper umwn htiV estin doxa umwn

3:14 toutou carin kamptw ta gonata mou proV ton patera

3:15 ex ou pasa patria en ouranoiV kai epi ghV onomazetai

3:16 ina dw umin kata to ploutoV thV doxhV autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoV autou eiV ton esw anqrwpon

3:17 katoikhsai ton criston dia thV pistewV en taiV kardiaiV umwn

3:18 en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi [3:18] ina exiscushte katalabesqai sun pasin toiV agioiV ti to platoV kai mhkoV kai uyoV kai baqoV

3:19 gnwnai te thn uperballousan thV gnwsewV agaphn tou cristou ina plhrwqhte eiV pan to plhrwma tou qeou

3:20 tw de dunamenw uper panta poihsai uper ekperissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin

3:21 autw h doxa en th ekklhsia kai en cristw ihsou eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV twn aiwnwn amhn

4:1 parakalw oun umaV egw o desmioV en kuriw axiwV peripathsai thV klhsewV hV eklhqhte

4:2 meta pashV tapeinofrosunhV kai prauthtoV meta makroqumiaV anecomenoi allhlwn en agaph

4:3 spoudazonteV threin thn enothta tou pneumatoV en tw sundesmw thV eirhnhV

4:4 en swma kai en pneuma kaqwV | [kai] | kai | eklhqhte en mia elpidi thV klhsewV umwn

4:5 eiV kurioV mia pistiV en baptisma

4:6 eiV qeoV kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin

4:7 eni de ekastw hmwn edoqh | [h] | h | cariV kata to metron thV dwreaV tou cristou

4:8 dio legei anabaV eiV uyoV hcmalwteusen aicmalwsian | [kai] | | edwken domata toiV anqrwpoiV

4:9 to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh eiV ta katwtera | merh | [merh] | thV ghV

4:10 o katabaV autoV estin kai o anabaV uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta

4:11 kai autoV edwken touV men apostolouV touV de profhtaV touV de euaggelistaV touV de poimenaV kai didaskalouV

4:12 proV ton katartismon twn agiwn eiV ergon diakoniaV eiV oikodomhn tou swmatoV tou cristou

4:13 mecri katanthswmen oi panteV eiV thn enothta thV pistewV kai thV epignwsewV tou uiou tou qeou eiV andra teleion eiV metron hlikiaV tou plhrwmatoV tou cristou

4:14 ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw thV didaskaliaV en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia proV thn meqodeian thV planhV

4:15 alhqeuonteV de en agaph auxhswmen eiV auton ta panta oV estin h kefalh cristoV

4:16 ex ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pashV afhV thV epicorhgiaV kat energeian en metrw enoV ekastou merouV thn auxhsin tou swmatoV poieitai eiV oikodomhn eautou en agaph

4:17 touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umaV peripatein kaqwV kai ta eqnh peripatei en mataiothti tou nooV autwn

4:18 eskotwmenoi th dianoia onteV aphllotriwmenoi thV zwhV tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autoiV dia thn pwrwsin thV kardiaV autwn

4:19 oitineV aphlghkoteV eautouV paredwkan th aselgeia eiV ergasian akaqarsiaV pashV en pleonexia

4:20 umeiV de ouc outwV emaqete ton criston

4:21 ei ge auton hkousate kai en autw edidacqhte kaqwV estin alhqeia en tw ihsou

4:22 apoqesqai umaV kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata taV epiqumiaV thV apathV

4:23 ananeousqai de tw pneumati tou nooV umwn

4:24 kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti thV alhqeiaV

4:25 dio apoqemenoi to yeudoV laleite alhqeian ekastoV meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh

4:26 orgizesqe kai mh amartanete o hlioV mh epiduetw epi | | [tw] | parorgismw umwn

4:27 mhde didote topon tw diabolw

4:28 o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomenoV taiV | | [idiaiV] | cersin to agaqon ina ech metadidonai tw creian econti

4:29 paV logoV saproV ek tou stomatoV umwn mh ekporeuesqw alla ei tiV agaqoV proV oikodomhn thV creiaV ina dw carin toiV akouousin

4:30 kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte eiV hmeran apolutrwsewV

4:31 pasa pikria kai qumoV kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia

4:32 ginesqe [de] eiV allhlouV crhstoi eusplagcnoi carizomenoi eautoiV kaqwV kai o qeoV en cristw ecarisato umin

5:1 ginesqe oun mimhtai tou qeou wV tekna agaphta

5:2 kai peripateite en agaph kaqwV kai o cristoV hgaphsen | umaV | hmaV | kai paredwken eauton uper | umwn | hmwn | prosforan kai qusian tw qew eiV osmhn euwdiaV

5:3 porneia de kai akaqarsia pasa h pleonexia mhde onomazesqw en umin kaqwV prepei agioiV

5:4 kai aiscrothV kai mwrologia h eutrapelia a ouk anhken alla mallon eucaristia

5:5 touto gar iste ginwskonteV oti paV pornoV h akaqartoV h pleonekthV o estin eidwlolatrhV ouk ecei klhronomian en th basileia tou cristou kai qeou

5:6 mhdeiV umaV apatatw kenoiV logoiV dia tauta gar ercetai h orgh tou qeou epi touV uiouV thV apeiqeiaV

5:7 mh oun ginesqe summetocoi autwn

5:8 hte gar pote skotoV nun de fwV en kuriw wV tekna fwtoV peripateite

5:9 o gar karpoV tou fwtoV en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia

5:10 dokimazonteV ti estin euareston tw kuriw

5:11 kai mh sugkoinwneite toiV ergoiV toiV akarpoiV tou skotouV mallon de kai elegcete

5:12 ta gar krufh ginomena up autwn aiscron estin kai legein

5:13 ta de panta elegcomena upo tou fwtoV faneroutai pan gar to faneroumenon fwV estin

5:14 dio legei egeire o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o cristoV

5:15 blepete oun akribwV pwV peripateite mh wV asofoi all wV sofoi

5:16 exagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin

5:17 dia touto mh ginesqe afroneV alla suniete ti to qelhma tou kuriou

5:18 kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati

5:19 lalounteV eautoiV | | [en] | yalmoiV kai umnoiV kai wdaiV pneumatikaiV adonteV kai yallonteV th kardia umwn tw kuriw

5:20 eucaristounteV pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou tw qew kai patri

5:21 upotassomenoi allhloiV en fobw cristou

5:22 ai gunaikeV toiV idioiV andrasin wV tw kuriw

5:23 oti anhr estin kefalh thV gunaikoV wV kai o cristoV kefalh thV ekklhsiaV autoV swthr tou swmatoV

5:24 alla wV h ekklhsia upotassetai tw cristw outwV kai ai gunaikeV toiV andrasin en panti

5:25 oi andreV agapate taV gunaikaV kaqwV kai o cristoV hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper authV

5:26 ina authn agiash kaqarisaV tw loutrw tou udatoV en rhmati

5:27 ina parasthsh autoV eautw endoxon thn ekklhsian mh ecousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmoV

5:28 outwV ofeilousin [kai] oi andreV agapan taV eautwn gunaikaV wV ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa

5:29 oudeiV gar pote thn eautou sarka emishsen alla ektrefei kai qalpei authn kaqwV kai o cristoV thn ekklhsian

5:30 oti melh esmen tou swmatoV autou

5:31 anti toutou kataleiyei anqrwpoV [ton] patera kai [thn] mhtera kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

5:32 to musthrion touto mega estin egw de legw eiV criston kai | [eiV] | eiV | thn ekklhsian

5:33 plhn kai umeiV oi kaq ena ekastoV thn eautou gunaika outwV agapatw wV eauton h de gunh ina fobhtai ton andra

6:1 ta tekna upakouete toiV goneusin umwn [en kuriw] touto gar estin dikaion

6:2 tima ton patera sou kai thn mhtera htiV estin entolh prwth en epaggelia

6:3 ina eu soi genhtai kai esh makrocronioV epi thV ghV

6:4 kai oi patereV mh parorgizete ta tekna umwn alla ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou

6:5 oi douloi upakouete toiV kata sarka kurioiV meta fobou kai tromou en aplothti thV kardiaV umwn wV tw cristw

6:6 mh kat ofqalmodoulian wV anqrwpareskoi all wV douloi cristou poiounteV to qelhma tou qeou ek yuchV

6:7 met eunoiaV douleuonteV wV tw kuriw kai ouk anqrwpoiV

6:8 eidoteV oti ekastoV ean ti poihsh agaqon touto komisetai para kuriou eite douloV eite eleuqeroV

6:9 kai oi kurioi ta auta poieite proV autouV anienteV thn apeilhn eidoteV oti kai autwn kai umwn o kurioV estin en ouranoiV kai proswpolhmyia ouk estin par autw

6:10 tou loipou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei thV iscuoV autou

6:11 endusasqe thn panoplian tou qeou proV to dunasqai umaV sthnai proV taV meqodeiaV tou diabolou

6:12 oti ouk estin hmin h palh proV aima kai sarka alla proV taV arcaV proV taV exousiaV proV touV kosmokratoraV tou skotouV toutou proV ta pneumatika thV ponhriaV en toiV epouranioiV

6:13 dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai

6:14 sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka thV dikaiosunhV

6:15 kai upodhsamenoi touV podaV en etoimasia tou euaggeliou thV eirhnhV

6:16 en pasin analabonteV ton qureon thV pistewV en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou [ta] pepurwmena sbesai

6:17 kai thn perikefalaian tou swthriou dexasqe kai thn macairan tou pneumatoV o estin rhma qeou

6:18 dia pashV proseuchV kai dehsewV proseucomenoi en panti kairw en pneumati kai eiV auto agrupnounteV en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn

6:19 kai uper emou ina moi doqh logoV en anoixei tou stomatoV mou en parrhsia gnwrisai to musthrion | [tou euaggeliou] | tou euaggeliou |

6:20 uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai wV dei me lalhsai

6:21 ina de eidhte kai umeiV ta kat eme ti prassw panta gnwrisei umin tucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV en kuriw

6:22 on epemya proV umaV eiV auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh taV kardiaV umwn

6:23 eirhnh toiV adelfoiV kai agaph meta pistewV apo qeou patroV kai kuriou ihsou cristou

6:24 h cariV meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun criston en afqarsia