Greek New Testament
John


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to “A Textual Commentary on the Greek New Testament” by Bruce M. Metzger, 2nd ed., 1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


 

1:1 en arch hn o logoV kai o logoV hn proV ton qeon kai qeoV hn o logoV

1:2 outoV hn en arch proV ton qeon

1:3 panta di autou egeneto kai cwriV autou egeneto oude en o gegonen

1:4 en autw zwh hn kai h zwh hn to fwV twn anqrwpwn

1:5 kai to fwV en th skotia fainei kai h skotia auto ou katelaben

1:6 egeneto anqrwpoV apestalmenoV para qeou onoma autw iwannhV

1:7 outoV hlqen eiV marturian ina marturhsh peri tou fwtoV ina panteV pisteuswsin di autou

1:8 ouk hn ekeinoV to fwV all ina marturhsh peri tou fwtoV

1:9 hn to fwV to alhqinon o fwtizei panta anqrwpon ercomenon eiV ton kosmon

1:10 en tw kosmw hn kai o kosmoV di autou egeneto kai o kosmoV auton ouk egnw

1:11 eiV ta idia hlqen kai oi idioi auton ou parelabon

1:12 osoi de elabon auton edwken autoiV exousian tekna qeou genesqai toiV pisteuousin eiV to onoma autou

1:13 oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatoV sarkoV oude ek qelhmatoV androV all ek qeou egennhqhsan

1:14 kai o logoV sarx egeneto kai eskhnwsen en hmin kai eqeasameqa thn doxan autou doxan wV monogenouV para patroV plhrhV caritoV kai alhqeiaV

1:15 iwannhV marturei peri autou kai kekragen legwn outoV hn | o eipwn | on eipon | o opisw mou ercomenoV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn

1:16 oti ek tou plhrwmatoV autou hmeiV panteV elabomen kai carin anti caritoV

1:17 oti o nomoV dia mwusewV edoqh h cariV kai h alhqeia dia ihsou cristou egeneto

1:18 qeon oudeiV ewraken pwpote monogenhV qeoV o wn eiV ton kolpon tou patroV ekeinoV exhghsato

1:19 kai auth estin h marturia tou iwannou ote apesteilan | proV auton | [proV auton*] | oi ioudaioi ex ierosolumwn iereiV kai leuitaV ina erwthswsin auton su tiV ei

1:20 kai wmologhsen kai ouk hrnhsato kai wmologhsen oti egw ouk eimi o cristoV

1:21 kai hrwthsan auton ti oun | [su] | su | hliaV* ei kai legei ouk eimi o profhthV ei su kai apekriqh ou

1:22 eipan oun autw tiV ei ina apokrisin dwmen toiV pemyasin hmaV ti legeiV peri seautou

1:23 efh egw fwnh bowntoV en th erhmw euqunate thn odon kuriou kaqwV eipen hsaiaV o profhthV

1:24 kai apestalmenoi hsan ek twn farisaiwn

1:25 kai hrwthsan auton kai eipan autw ti oun baptizeiV ei su ouk ei o cristoV oude hliaV oude o profhthV

1:26 apekriqh autoiV o iwannhV legwn egw baptizw en udati mesoV umwn | sthkei | esthken | on umeiV ouk oidate

1:27 | | o | opisw mou ercomenoV ou ouk eimi [egw] axioV ina lusw autou ton imanta tou upodhmatoV

1:28 tauta en bhqania egeneto* peran tou iordanou opou hn o iwannhV baptizwn

1:29 th epaurion blepei ton ihsoun ercomenon proV auton kai legei ide o amnoV tou qeou o airwn thn amartian tou kosmou

1:30 outoV estin uper ou egw eipon opisw mou ercetai anhr oV emprosqen mou gegonen oti prwtoV mou hn

1:31 kagw ouk hdein auton all ina fanerwqh tw israhl dia touto hlqon egw en udati baptizwn

1:32 kai emarturhsen iwannhV legwn oti teqeamai to pneuma katabainon wV peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton

1:33 kagw ouk hdein auton all o pemyaV me baptizein en udati ekeinoV moi eipen ef on an idhV to pneuma katabainon kai menon ep auton outoV estin o baptizwn en pneumati agiw

1:34 kagw ewraka kai memarturhka oti outoV estin o uioV tou qeou

1:35 th epaurion palin eisthkei | | o | iwannhV kai ek twn maqhtwn autou duo

1:36 kai embleyaV tw ihsou peripatounti legei ide o amnoV tou qeou

1:37 kai hkousan oi duo maqhtai autou lalountoV kai hkolouqhsan tw ihsou

1:38 strafeiV de o ihsouV kai qeasamenoV autouV akolouqountaV legei autoiV ti zhteite oi de eipan autw rabbi o legetai meqermhneuomenon didaskale pou meneiV

1:39 legei autoiV ercesqe kai oyesqe hlqan oun kai eidan pou menei kai par autw emeinan thn hmeran ekeinhn wra hn wV dekath

1:40 hn andreaV o adelfoV simwnoV petrou eiV ek twn duo twn akousantwn para iwannou kai akolouqhsantwn autw

1:41 euriskei outoV prwton ton adelfon ton idion simwna kai legei autw eurhkamen ton messian o estin meqermhneuomenon cristoV

1:42 hgagen auton proV ton ihsoun embleyaV autw o ihsouV eipen su ei simwn o uioV iwannou su klhqhsh khfaV o ermhneuetai petroV

1:43 th epaurion hqelhsen exelqein eiV thn galilaian kai euriskei filippon kai legei autw o ihsouV akolouqei moi

1:44 hn de o filippoV apo bhqsaida ek thV polewV andreou kai petrou

1:45 euriskei filippoV ton naqanahl kai legei autw on egrayen mwushV en tw nomw kai oi profhtai eurhkamen ihsoun uion tou iwshf ton apo nazaret

1:46 kai eipen autw naqanahl ek nazaret dunatai ti agaqon einai legei autw | o | [o] | filippoV ercou kai ide

1:47 eiden | | o | ihsouV ton naqanahl ercomenon proV auton kai legei peri autou ide alhqwV israhlithV en w doloV ouk estin

1:48 legei autw naqanahl poqen me ginwskeiV apekriqh ihsouV kai eipen autw pro tou se filippon fwnhsai onta upo thn sukhn eidon se

1:49 apekriqh autw naqanahl rabbi su ei o uioV tou qeou su basileuV ei tou israhl

1:50 apekriqh ihsouV kai eipen autw oti eipon soi oti eidon se upokatw thV sukhV pisteueiV meizw toutwn oyh

1:51 kai legei autw amhn amhn legw umin oyesqe ton ouranon anewgota kai touV aggelouV tou qeou anabainontaV kai katabainontaV epi ton uion tou anqrwpou

2:1 kai th hmera th trith gamoV egeneto en kana thV galilaiaV kai hn h mhthr tou ihsou ekei

2:2 eklhqh de kai o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV ton gamon

2:3 kai usterhsantoV oinou legei h mhthr tou ihsou proV auton oinon ouk ecousin

2:4 | kai | [kai] | legei auth o ihsouV ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou

2:5 legei h mhthr autou toiV diakonoiV o ti an legh umin poihsate

2:6 hsan de ekei liqinai udriai ex kata ton kaqarismon twn ioudaiwn keimenai cwrousai ana metrhtaV duo h treiV

2:7 legei autoiV o ihsouV gemisate taV udriaV udatoV kai egemisan autaV ewV anw

2:8 kai legei autoiV antlhsate nun kai ferete tw arcitriklinw oi de hnegkan

2:9 wV de egeusato o arcitriklinoV to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkoteV to udwr fwnei ton numfion o arcitriklinoV

2:10 kai legei autw paV anqrwpoV prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin ton elassw su tethrhkaV ton kalon oinon ewV arti

2:11 tauthn epoihsen archn twn shmeiwn o ihsouV en kana thV galilaiaV kai efanerwsen thn doxan autou kai episteusan eiV auton oi maqhtai autou

2:12 meta touto katebh eiV kafarnaoum autoV kai h mhthr autou kai oi adelfoi | | [autou] | kai oi maqhtai autou* kai ekei emeinan ou pollaV hmeraV

2:13 kai egguV hn to pasca twn ioudaiwn kai anebh eiV ierosoluma o ihsouV

2:14 kai euren en tw ierw touV pwlountaV boaV kai probata kai peristeraV kai touV kermatistaV kaqhmenouV

2:15 kai poihsaV fragellion ek scoiniwn pantaV exebalen ek tou ierou ta te probata kai touV boaV kai twn kollubistwn execeen | ta kermata | to kerma | kai taV trapezaV anetreyen

2:16 kai toiV taV peristeraV pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patroV mou oikon emporiou

2:17 emnhsqhsan oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhloV tou oikou sou katafagetai me

2:18 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipan autw ti shmeion deiknueiV hmin oti tauta poieiV

2:19 apekriqh ihsouV kai eipen autoiV lusate ton naon touton kai | [en] | en | trisin hmeraiV egerw auton

2:20 eipan oun oi ioudaioi tesserakonta kai ex etesin oikodomhqh o naoV outoV kai su en trisin hmeraiV egereiV auton

2:21 ekeinoV de elegen peri tou naou tou swmatoV autou

2:22 ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen kai episteusan th grafh kai tw logw on eipen o ihsouV

2:23 wV de hn en toiV ierosolumoiV en tw pasca en th eorth polloi episteusan eiV to onoma autou qewrounteV autou ta shmeia a epoiei

2:24 autoV de ihsouV ouk episteuen auton* autoiV dia to auton ginwskein pantaV

2:25 kai oti ou creian eicen ina tiV marturhsh peri tou anqrwpou autoV gar eginwsken ti hn en tw anqrwpw

3:1 hn de anqrwpoV ek twn farisaiwn nikodhmoV onoma autw arcwn twn ioudaiwn

3:2 outoV hlqen proV auton nuktoV kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqaV didaskaloV oudeiV gar dunatai tauta ta shmeia poiein a su poieiV ean mh h o qeoV met autou

3:3 apekriqh ihsouV kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou

3:4 legei proV auton [o] nikodhmoV pwV dunatai anqrwpoV gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eiV thn koilian thV mhtroV autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai

3:5 apekriqh | [o] | | ihsouV amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh ex udatoV kai pneumatoV ou dunatai eiselqein eiV thn basileian tou qeou

3:6 to gegennhmenon ek thV sarkoV sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatoV pneuma estin

3:7 mh qaumashV oti eipon soi dei umaV gennhqhnai anwqen

3:8 to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueiV all ouk oidaV poqen ercetai kai pou upagei outwV estin paV o gegennhmenoV ek tou pneumatoV

3:9 apekriqh nikodhmoV kai eipen autw pwV dunatai tauta genesqai

3:10 apekriqh ihsouV kai eipen autw su ei o didaskaloV tou israhl kai tauta ou ginwskeiV

3:11 amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete

3:12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pwV ean eipw umin ta epourania pisteusete

3:13 kai oudeiV anabebhken eiV ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabaV o uioV tou anqrwpou

3:14 kai kaqwV mwushV uywsen ton ofin en th erhmw outwV uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou

3:15 ina paV o pisteuwn en autw ech zwhn aiwnion

3:16 outwV gar hgaphsen o qeoV ton kosmon wste ton uion ton monogenh edwken ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

3:17 ou gar apesteilen o qeoV ton uion eiV ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmoV di autou

3:18 o pisteuwn eiV auton ou krinetai o | | de | mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eiV to onoma tou monogenouV uiou tou qeou

3:19 auth de estin h krisiV oti to fwV elhluqen eiV ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skotoV h to fwV hn gar autwn ponhra ta erga

3:20 paV gar o faula prasswn misei to fwV kai ouk ercetai proV to fwV ina mh elegcqh ta erga autou

3:21 o de poiwn thn alhqeian ercetai proV to fwV ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena

3:22 meta tauta hlqen o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen

3:23 hn de kai | [o] | o | iwannhV baptizwn en ainwn egguV tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

3:24 oupw gar hn beblhmenoV eiV thn fulakhn | | o | iwannhV

3:25 egeneto oun zhthsiV ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiou peri kaqarismou

3:26 kai hlqon proV ton iwannhn kai eipan autw rabbi oV hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkaV ide outoV baptizei kai panteV ercontai proV auton

3:27 apekriqh iwannhV kai eipen ou dunatai anqrwpoV lambanein | ouden | oude en | ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou

3:28 autoi umeiV moi martureite oti eipon | [egw] | [oti] | ouk eimi egw o cristoV all oti apestalmenoV eimi emprosqen ekeinou

3:29 o ecwn thn numfhn numfioV estin o de filoV tou numfiou o esthkwV kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai

3:30 ekeinon dei auxanein eme de elattousqai

3:31 o anwqen ercomenoV epanw pantwn estin o wn ek thV ghV ek thV ghV estin kai ek thV ghV lalei o ek tou ouranou ercomenoV | epanw pantwn estin | [epanw pantwn estin] |

3:32 o ewraken kai hkousen touto marturei* kai thn marturian autou oudeiV lambanei

3:33 o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeoV alhqhV estin

3:34 on gar apesteilen o qeoV ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin to pneuma

3:35 o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou

3:36 o pisteuwn eiV ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton

4:1 wV oun egnw o | kurioV | ihsouV* | oti hkousan oi farisaioi oti ihsouV pleionaV maqhtaV poiei kai baptizei | [h] | h | iwannhV

4:2 kaitoige ihsouV autoV ouk ebaptizen all oi maqhtai autou

4:3 afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eiV thn galilaian

4:4 edei de auton diercesqai dia thV samareiaV

4:5 ercetai oun eiV polin thV samareiaV legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb [tw] iwshf tw uiw autou

4:6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouV kekopiakwV ek thV odoiporiaV ekaqezeto outwV epi th phgh wra hn wV ekth

4:7 ercetai gunh ek thV samareiaV antlhsai udwr legei auth o ihsouV doV moi pein

4:8 oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eiV thn polin ina trofaV agoraswsin

4:9 legei oun autw h gunh h samaritiV pwV su ioudaioV wn par emou pein aiteiV gunaikoV samaritidoV oushV | [ou | ou | gar sugcrwntai ioudaioi | samaritaiV] | samaritaiV |

4:10 apekriqh ihsouV kai eipen auth ei hdeiV thn dwrean tou qeou kai tiV estin o legwn soi doV moi pein su an hthsaV auton kai edwken an soi udwr zwn

4:11 legei autw | | [h gunh*] | kurie oute antlhma eceiV kai to frear estin baqu poqen oun eceiV to udwr to zwn

4:12 mh su meizwn ei tou patroV hmwn iakwb oV edwken hmin to frear kai autoV ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou

4:13 apekriqh ihsouV kai eipen auth paV o pinwn ek tou udatoV toutou diyhsei palin

4:14 oV d an pih ek tou udatoV ou egw dwsw autw ou mh diyhsei eiV ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatoV allomenou eiV zwhn aiwnion

4:15 legei proV auton h gunh kurie doV moi touto to udwr ina mh diyw mhde diercwmai enqade antlein

4:16 legei auth upage fwnhson | sou ton andra | ton andra sou | kai elqe enqade

4:17 apekriqh h gunh kai eipen | [autw] | autw | ouk ecw andra legei auth o ihsouV kalwV eipaV oti andra ouk ecw

4:18 pente gar andraV esceV kai nun on eceiV ouk estin sou anhr touto alhqeV eirhkaV

4:19 legei autw h gunh kurie qewrw oti profhthV ei su

4:20 oi patereV hmwn en tw orei toutw prosekunhsan kai umeiV legete oti en ierosolumoiV estin o topoV opou proskunein dei

4:21 legei auth o ihsouV pisteue moi gunai oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoiV proskunhsete tw patri

4:22 umeiV proskuneite o ouk oidate hmeiV proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin

4:23 alla ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutouV zhtei touV proskunountaV auton

4:24 pneuma o qeoV kai touV proskunountaV auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein

4:25 legei autw h gunh oida oti messiaV ercetai o legomenoV cristoV otan elqh ekeinoV anaggelei hmin apanta

4:26 legei auth o ihsouV egw eimi o lalwn soi

4:27 kai epi toutw hlqan oi maqhtai autou kai eqaumazon oti meta gunaikoV elalei oudeiV mentoi eipen ti zhteiV h ti laleiV met authV

4:28 afhken oun thn udrian authV h gunh kai aphlqen eiV thn polin kai legei toiV anqrwpoiV

4:29 deute idete anqrwpon oV eipen moi panta | a | osa | epoihsa mhti outoV estin o cristoV

4:30 exhlqon ek thV polewV kai hrconto proV auton

4:31 en tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legonteV rabbi fage

4:32 o de eipen autoiV egw brwsin ecw fagein hn umeiV ouk oidate

4:33 elegon oun oi maqhtai proV allhlouV mh tiV hnegken autw fagein

4:34 legei autoiV o ihsouV emon brwma estin ina poihsw to qelhma tou pemyantoV me kai teleiwsw autou to ergon

4:35 ouc umeiV legete oti eti tetramhnoV estin kai o qerismoV ercetai idou legw umin eparate touV ofqalmouV umwn kai qeasasqe taV cwraV oti leukai eisin proV qerismon hdh

4:36 o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eiV zwhn aiwnion ina o speirwn omou cairh kai o qerizwn

4:37 en gar toutw o logoV estin alhqinoV oti alloV estin o speirwn kai alloV o qerizwn

4:38 egw apesteila umaV qerizein o ouc umeiV kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeiV eiV ton kopon autwn eiselhluqate

4:39 ek de thV polewV ekeinhV polloi episteusan eiV auton twn samaritwn dia ton logon thV gunaikoV marturoushV oti eipen moi panta a epoihsa

4:40 wV oun hlqon proV auton oi samaritai hrwtwn auton meinai par autoiV kai emeinen ekei duo hmeraV

4:41 kai pollw pleiouV episteusan dia ton logon autou

4:42 th te gunaiki elegon | [oti] | oti | ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outoV estin alhqwV o swthr tou kosmou

4:43 meta de taV duo hmeraV exhlqen ekeiqen eiV thn galilaian

4:44 autoV gar ihsouV emarturhsen oti profhthV en th idia patridi timhn ouk ecei

4:45 ote oun hlqen eiV thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakoteV osa epoihsen en ierosolumoiV en th eorth kai autoi gar hlqon eiV thn eorthn

4:46 hlqen oun palin eiV thn kana thV galilaiaV opou epoihsen to udwr oinon kai hn tiV basilikoV ou o uioV hsqenei en kafarnaoum

4:47 outoV akousaV oti ihsouV hkei ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian aphlqen proV auton kai hrwta ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein

4:48 eipen oun o ihsouV proV auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte

4:49 legei proV auton o basilikoV kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou

4:50 legei autw o ihsouV poreuou o uioV sou zh episteusen o anqrwpoV tw logw on eipen autw o ihsouV kai eporeueto

4:51 hdh de autou katabainontoV oi douloi autou uphnthsan autw legonteV oti o paiV autou zh

4:52 epuqeto oun thn wran par autwn en h komyoteron escen eipan oun autw oti ecqeV wran ebdomhn afhken auton o puretoV

4:53 egnw oun o pathr oti | | [en] | ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouV o uioV sou zh kai episteusen autoV kai h oikia autou olh

4:54 touto [de] palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouV elqwn ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian

5:1 meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh ihsouV eiV ierosoluma

5:2 estin de en toiV ierosolumoiV epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqzaqa* pente stoaV ecousa

5:3 en tautaiV katekeito plhqoV twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn

5:4

5:5 hn de tiV anqrwpoV ekei triakonta [kai] oktw eth ecwn en th asqeneia autou

5:6 touton idwn o ihsouV katakeimenon kai gnouV oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleiV ugihV genesqai

5:7 apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk ecw ina otan taracqh to udwr balh me eiV thn kolumbhqran en w de ercomai egw alloV pro emou katabainei

5:8 legei autw o ihsouV egeire aron ton krabatton sou kai peripatei

5:9 kai euqewV egeneto ugihV o anqrwpoV kai hren ton krabatton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera

5:10 elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin kai ouk exestin soi arai ton krabatton | | sou |

5:11 | oV | o | de apekriqh autoiV o poihsaV me ugih ekeinoV moi eipen aron ton krabatton sou kai peripatei

5:12 hrwthsan auton tiV estin o anqrwpoV o eipwn soi aron kai peripatei

5:13 o de iaqeiV ouk hdei tiV estin o gar ihsouV exeneusen oclou ontoV en tw topw

5:14 meta tauta euriskei auton | [o] | o | ihsouV en tw ierw kai eipen autw ide ugihV gegonaV mhketi amartane ina mh ceiron soi ti genhtai

5:15 aphlqen o anqrwpoV kai | eipen | anhggeilen | toiV ioudaioiV oti ihsouV estin o poihsaV auton ugih

5:16 kai dia touto ediwkon oi ioudaioi ton ihsoun oti tauta epoiei en sabbatw

5:17 o de | | [ihsouV*] | apekrinato autoiV o pathr mou ewV arti ergazetai kagw ergazomai

5:18 dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew

5:19 apekrinato oun | [o ihsouV] | o ihsouV | kai elegen autoiV amhn amhn legw umin ou dunatai o uioV poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinoV poih tauta kai o uioV omoiwV poiei

5:20 o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autoV poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeiV qaumazhte

5:21 wsper gar o pathr egeirei touV nekrouV kai zwopoiei outwV kai o uioV ouV qelei zwopoiei

5:22 oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw

5:23 ina panteV timwsin ton uion kaqwV timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton

5:24 amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eiV krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eiV thn zwhn

5:25 amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousousin thV fwnhV tou uiou tou qeou kai oi akousanteV zhsousin

5:26 wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outwV kai tw uiw edwken zwhn ecein en eautw

5:27 kai exousian edwken autw krisin poiein oti uioV anqrwpou estin

5:28 mh qaumazete touto oti ercetai wra en h panteV oi en toiV mnhmeioiV akousousin thV fwnhV autou

5:29 kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsanteV eiV anastasin zwhV oi | | de | ta faula praxanteV eiV anastasin krisewV

5:30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqwV akouw krinw kai h krisiV h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me

5:31 ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhV

5:32 alloV estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhV estin h marturia hn marturei peri emou

5:33 umeiV apestalkate proV iwannhn kai memarturhken th alhqeia

5:34 egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeiV swqhte

5:35 ekeinoV hn o lucnoV o kaiomenoV kai fainwn umeiV de hqelhsate agalliaqhnai proV wran en tw fwti autou

5:36 egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a dedwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken

5:37 kai o pemyaV me pathr ekeinoV memarturhken peri emou oute fwnhn autou pwpote akhkoate oute eidoV autou ewrakate

5:38 kai ton logon autou ouk ecete en umin menonta oti on apesteilen ekeinoV toutw umeiV ou pisteuete

5:39 eraunate taV grafaV oti umeiV dokeite en autaiV zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou

5:40 kai ou qelete elqein proV me ina zwhn echte

5:41 doxan para anqrwpwn ou lambanw

5:42 alla egnwka umaV oti thn agaphn tou qeou ouk ecete en eautoiV

5:43 egw elhluqa en tw onomati tou patroV mou kai ou lambanete me ean alloV elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhmyesqe

5:44 pwV dunasqe umeiV pisteusai doxan para allhlwn lambanonteV kai thn doxan thn para tou monou | [qeou] | qeou | ou zhteite

5:45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn proV ton patera estin o kathgorwn umwn mwushV eiV on umeiV hlpikate

5:46 ei gar episteuete mwusei episteuete an emoi peri gar emou ekeinoV egrayen

5:47 ei de toiV ekeinou grammasin ou pisteuete pwV toiV emoiV rhmasin pisteusete

6:1 meta tauta aphlqen o ihsouV peran thV qalasshV thV galilaiaV thV tiberiadoV

6:2 hkolouqei de autw ocloV poluV oti eqewroun ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn

6:3 anhlqen de eiV to oroV ihsouV kai ekei ekaqhto meta twn maqhtwn autou

6:4 hn de egguV to pasca h eorth twn ioudaiwn

6:5 eparaV oun touV ofqalmouV o ihsouV kai qeasamenoV oti poluV ocloV ercetai proV auton legei proV filippon poqen agoraswmen artouV ina fagwsin outoi

6:6 touto de elegen peirazwn auton autoV gar hdei ti emellen poiein

6:7 apekriqh autw | | [o] | filippoV diakosiwn dhnariwn artoi ouk arkousin autoiV ina ekastoV bracu | | [ti] | labh

6:8 legei autw eiV ek twn maqhtwn autou andreaV o adelfoV simwnoV petrou

6:9 estin paidarion wde oV ecei pente artouV kriqinouV kai duo oyaria alla tauta ti estin eiV tosoutouV

6:10 eipen o ihsouV poihsate touV anqrwpouV anapesein hn de cortoV poluV en tw topw anepesan oun oi andreV ton ariqmon wV pentakiscilioi

6:11 elaben oun touV artouV o ihsouV kai eucaristhsaV diedwken toiV anakeimenoiV omoiwV kai ek twn oyariwn oson hqelon

6:12 wV de eneplhsqhsan legei toiV maqhtaiV autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai

6:13 sunhgagon oun kai egemisan dwdeka kofinouV klasmatwn ek twn pente artwn twn kriqinwn a eperisseusan toiV bebrwkosin

6:14 oi oun anqrwpoi idonteV | a epoihsen shmeia | o epoihsen shmeion | elegon oti outoV estin alhqwV o profhthV o ercomenoV eiV ton kosmon

6:15 ihsouV oun gnouV oti mellousin ercesqai kai arpazein auton ina poihswsin basilea anecwrhsen palin eiV to oroV autoV monoV

6:16 wV de oyia egeneto katebhsan oi maqhtai autou epi thn qalassan

6:17 kai embanteV eiV ploion hrconto peran thV qalasshV eiV kafarnaoum kai skotia hdh egegonei kai oupw elhluqei proV autouV o ihsouV

6:18 h te qalassa anemou megalou pneontoV diegeireto

6:19 elhlakoteV oun wV stadiouV eikosi pente h triakonta qewrousin ton ihsoun peripatounta epi thV qalasshV kai egguV tou ploiou ginomenon kai efobhqhsan

6:20 o de legei autoiV egw eimi mh fobeisqe

6:21 hqelon oun labein auton eiV to ploion kai euqewV egeneto to ploion epi thV ghV eiV hn uphgon

6:22 th epaurion o ocloV o esthkwV peran thV qalasshV eidon oti ploiarion allo ouk hn ekei ei mh en kai oti ou suneishlqen toiV maqhtaiV autou o ihsouV eiV to ploion alla monoi oi maqhtai autou aphlqon

6:23 alla hlqen | ploia | <ploiaria> | ek tiberiadoV* egguV tou topou opou efagon ton arton eucaristhsantoV tou kuriou

6:24 ote oun eiden o ocloV oti ihsouV ouk estin ekei oude oi maqhtai autou enebhsan autoi eiV ta ploiaria kai hlqon eiV kafarnaoum zhtounteV ton ihsoun

6:25 kai euronteV auton peran thV qalasshV eipon autw rabbi pote wde gegonaV

6:26 apekriqh autoiV o ihsouV kai eipen amhn amhn legw umin zhteite me ouc oti eidete shmeia all oti efagete ek twn artwn kai ecortasqhte

6:27 ergazesqe mh thn brwsin thn apollumenhn alla thn brwsin thn menousan eiV zwhn aiwnion hn o uioV tou anqrwpou umin dwsei touton gar o pathr esfragisen o qeoV

6:28 eipon oun proV auton ti poiwmen ina ergazwmeqa ta erga tou qeou

6:29 apekriqh | o | [o] | ihsouV kai eipen autoiV touto estin to ergon tou qeou ina pisteuhte eiV on apesteilen ekeinoV

6:30 eipon oun autw ti oun poieiV su shmeion ina idwmen kai pisteuswmen soi ti ergazh

6:31 oi patereV hmwn to manna efagon en th erhmw kaqwV estin gegrammenon arton ek tou ouranou edwken autoiV fagein

6:32 eipen oun autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin ou mwushV | edwken | dedwken | umin ton arton ek tou ouranou all o pathr mou didwsin umin ton arton ek tou ouranou ton alhqinon

6:33 o gar artoV tou qeou estin o katabainwn ek tou ouranou kai zwhn didouV tw kosmw

6:34 eipon oun proV auton kurie pantote doV hmin ton arton touton

6:35 eipen autoiV o ihsouV egw eimi o artoV thV zwhV o ercomenoV proV eme ou mh peinash kai o pisteuwn eiV eme ou mh diyhsei pwpote

6:36 all eipon umin oti kai ewrakate [me*] kai ou pisteuete

6:37 pan o didwsin moi o pathr proV eme hxei kai ton ercomenon proV | me | eme | ou mh ekbalw exw

6:38 oti katabebhka apo tou ouranou ouc ina poiw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me

6:39 touto de estin to qelhma tou pemyantoV me ina pan o dedwken moi mh apolesw ex autou alla anasthsw auto | | [en] | th escath hmera

6:40 touto gar estin to qelhma tou patroV mou ina paV o qewrwn ton uion kai pisteuwn eiV auton ech zwhn aiwnion kai anasthsw auton egw | | [en] | th escath hmera

6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egw eimi o artoV o katabaV ek tou ouranou

6:42 kai elegon | ouci | ouc | outoV estin ihsouV o uioV iwshf ou hmeiV oidamen ton patera kai thn mhtera pwV nun legei oti ek tou ouranou katabebhka

6:43 apekriqh ihsouV kai eipen autoiV mh gogguzete met allhlwn

6:44 oudeiV dunatai elqein proV me ean mh o pathr o pemyaV me elkush auton kagw anasthsw auton en th escath hmera

6:45 estin gegrammenon en toiV profhtaiV kai esontai panteV didaktoi qeou paV o akousaV para tou patroV kai maqwn ercetai proV eme

6:46 ouc oti ton patera ewraken tiV ei mh o wn para | [tou] | tou | qeou outoV ewraken ton patera

6:47 amhn amhn legw umin o pisteuwn ecei zwhn aiwnion

6:48 egw eimi o artoV thV zwhV

6:49 oi patereV umwn efagon en th erhmw to manna kai apeqanon

6:50 outoV estin o artoV o ek tou ouranou katabainwn ina tiV ex autou fagh kai mh apoqanh

6:51 egw eimi o artoV o zwn o ek tou ouranou katabaV ean tiV fagh ek toutou tou artou zhsei eiV ton aiwna kai o artoV de on egw dwsw h sarx mou estin uper thV tou kosmou zwhV

6:52 emaconto oun proV allhlouV oi ioudaioi legonteV pwV dunatai outoV hmin dounai thn sarka [autou*] fagein

6:53 eipen oun autoiV | [o] | o | ihsouV amhn amhn legw umin ean mh faghte thn sarka tou uiou tou anqrwpou kai pihte autou to aima ouk ecete zwhn en eautoiV

6:54 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima ecei zwhn aiwnion kagw anasthsw auton th escath hmera

6:55 h gar sarx mou alhqhV estin brwsiV kai to aima mou alhqhV estin posiV

6:56 o trwgwn mou thn sarka kai pinwn mou to aima en emoi menei kagw en autw

6:57 kaqwV apesteilen me o zwn pathr kagw zw dia ton patera kai o trwgwn me kakeinoV zhsei di eme

6:58 outoV estin o artoV o ex ouranou katabaV ou kaqwV efagon oi patereV kai apeqanon o trwgwn touton ton arton zhsei eiV ton aiwna

6:59 tauta eipen en sunagwgh didaskwn en kafarnaoum

6:60 polloi oun akousanteV ek twn maqhtwn autou eipan sklhroV estin o logoV outoV tiV dunatai autou akouein

6:61 eidwV de o ihsouV en eautw oti gogguzousin peri toutou oi maqhtai autou eipen autoiV touto umaV skandalizei

6:62 ean oun qewrhte ton uion tou anqrwpou anabainonta opou hn to proteron

6:63 to pneuma estin to zwopoioun h sarx ouk wfelei ouden ta rhmata a egw lelalhka umin pneuma estin kai zwh estin

6:64 all eisin ex umwn tineV oi ou pisteuousin hdei gar ex archV o ihsouV tineV eisin oi mh pisteuonteV kai tiV estin o paradwswn auton

6:65 kai elegen dia touto eirhka umin oti oudeiV dunatai elqein proV me ean mh h dedomenon autw ek tou patroV

6:66 ek toutou polloi | ek | [ek] | twn maqhtwn autou aphlqon eiV ta opisw kai ouketi met autou periepatoun

6:67 eipen oun o ihsouV toiV dwdeka mh kai umeiV qelete upagein

6:68 apekriqh autw simwn petroV kurie proV tina apeleusomeqa rhmata zwhV aiwniou eceiV

6:69 kai hmeiV pepisteukamen kai egnwkamen oti su ei o agioV tou qeou

6:70 apekriqh autoiV o ihsouV ouk egw umaV touV dwdeka exelexamhn kai ex umwn eiV diaboloV estin

6:71 elegen de ton ioudan simwnoV iskariwtou outoV gar emellen paradidonai auton eiV ek twn dwdeka

7:1 kai meta tauta periepatei | [o] | o | ihsouV en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai

7:2 hn de egguV h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia

7:3 eipon oun proV auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eiV thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhsousin | [sou] | sou | ta erga a poieiV

7:4 oudeiV gar ti en kruptw poiei kai zhtei autoV en parrhsia einai ei tauta poieiV fanerwson seauton tw kosmw

7:5 oude gar oi adelfoi autou episteuon eiV auton

7:6 legei oun autoiV o ihsouV o kairoV o emoV oupw parestin o de kairoV o umeteroV pantote estin etoimoV

7:7 ou dunatai o kosmoV misein umaV eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin

7:8 umeiV anabhte eiV thn eorthn egw | oupw | ouk* | anabainw eiV thn eorthn tauthn oti o emoV kairoV oupw peplhrwtai

7:9 tauta de eipwn | autoiV | autoV | emeinen en th galilaia

7:10 wV de anebhsan oi adelfoi autou eiV thn eorthn tote kai autoV anebh ou fanerwV alla | wV | [wV*] | en kruptw

7:11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinoV

7:12 kai goggusmoV peri autou hn poluV en toiV ocloiV oi men elegon oti agaqoV estin alloi [de] elegon ou alla plana ton oclon

7:13 oudeiV mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn

7:14 hdh de thV eorthV mesoushV anebh ihsouV eiV to ieron kai edidasken

7:15 eqaumazon oun oi ioudaioi legonteV pwV outoV grammata oiden mh memaqhkwV

7:16 apekriqh oun autoiV | | [o] | ihsouV kai eipen h emh didach ouk estin emh alla tou pemyantoV me

7:17 ean tiV qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri thV didachV poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw

7:18 o af eautou lalwn thn doxan thn idian zhtei o de zhtwn thn doxan tou pemyantoV auton outoV alhqhV estin kai adikia en autw ouk estin

7:19 ou mwushV | edwken | dedwken | umin ton nomon kai oudeiV ex umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai

7:20 apekriqh o ocloV daimonion eceiV tiV se zhtei apokteinai

7:21 apekriqh ihsouV kai eipen autoiV en ergon epoihsa kai panteV qaumazete

7:22 dia touto mwushV dedwken umin thn peritomhn ouc oti ek tou mwusewV estin all ek twn paterwn kai | [en] | en | sabbatw peritemnete anqrwpon

7:23 ei peritomhn lambanei | [o] | | anqrwpoV en sabbatw ina mh luqh o nomoV mwusewV emoi colate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw

7:24 mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinete

7:25 elegon oun tineV ek twn ierosolumitwn ouc outoV estin on zhtousin apokteinai

7:26 kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqwV egnwsan oi arconteV oti outoV estin o cristoV

7:27 alla touton oidamen poqen estin o de cristoV otan erchtai oudeiV ginwskei poqen estin

7:28 ekraxen oun en tw ierw didaskwn | [o] | o | ihsouV kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinoV o pemyaV me on umeiV ouk oidate

7:29 egw oida auton oti par autou eimi kakeinoV me apesteilen

7:30 ezhtoun oun auton piasai kai oudeiV epebalen ep auton thn ceira oti oupw elhluqei h wra autou

7:31 ek tou oclou de polloi episteusan eiV auton kai elegon o cristoV otan elqh mh pleiona shmeia poihsei wn outoV epoihsen

7:32 hkousan oi farisaioi tou oclou gogguzontoV peri autou tauta kai apesteilan oi arciereiV kai oi farisaioi uphretaV ina piaswsin auton

7:33 eipen oun o ihsouV eti cronon mikron meq umwn eimi kai upagw proV ton pemyanta me

7:34 zhthsete me kai ouc eurhsete | me | [me] | kai opou eimi egw umeiV ou dunasqe elqein

7:35 eipon oun oi ioudaioi proV eautouV pou outoV mellei poreuesqai oti hmeiV ouc eurhsomen auton mh eiV thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein touV ellhnaV

7:36 tiV estin o logoV outoV on eipen zhthsete me kai ouc eurhsete | me | [me] | kai opou eimi egw umeiV ou dunasqe elqein

7:37 en de th escath hmera th megalh thV eorthV eisthkei o ihsouV kai ekraxen legwn ean tiV diya ercesqw proV me kai pinetw

7:38 o pisteuwn eiV eme kaqwV eipen h grafh potamoi ek thV koiliaV autou reusousin udatoV zwntoV

7:39 touto de eipen peri tou pneumatoV | ou | o | emellon lambanein oi pisteusanteV eis auton oupw gar hn pneuma oti ihsouV | oupw | oudepw | edoxasqh

7:40 ek tou oclou oun akousanteV twn logwn toutwn elegon | [oti] | | outoV estin alhqwV o profhthV

7:41 alloi elegon outoV estin o cristoV oi de elegon mh gar ek thV galilaiaV o cristoV ercetai

7:42 ouc h grafh eipen oti ek tou spermatoV dauid kai apo bhqleem thV kwmhV opou hn dauid ercetai o cristoV

7:43 scisma oun egeneto en tw oclw di auton

7:44 tineV de hqelon ex autwn piasai auton all oudeiV | ebalen | epebalen | ep auton taV ceiraV

7:45 hlqon oun oi uphretai proV touV arciereiV kai farisaiouV kai eipon autoiV ekeinoi dia ti ouk hgagete auton

7:46 apekriqhsan oi uphretai oudepote elalhsen outwV anqrwpoV

7:47 apekriqhsan oun | [autoiV] | autoiV | oi farisaioi mh kai umeiV peplanhsqe

7:48 mh tiV ek twn arcontwn episteusen eiV auton h ek twn farisaiwn

7:49 alla o ocloV outoV o mh ginwskwn ton nomon eparatoi eisin

7:50 legei nikodhmoV proV autouV o elqwn proV auton | | [to] | proteron eiV wn ex autwn

7:51 mh o nomoV hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush prwton par autou kai gnw ti poiei

7:52 apekriqhsan kai eipan autw mh kai su ek thV galilaiaV ei eraunhson kai ide oti ek thV galilaiaV profhthV ouk egeiretai

7:53 [[kai eporeuqhsan ekastoV eiV ton oikon autou

8:1 ihsouV de eporeuqh eiV to oroV twn elaiwn

8:2 orqrou de palin paregeneto eiV to ieron | [kai | kai | paV o laoV hrceto proV auton kai kaqisaV edidasken | autouV] | autouV |

8:3 agousin de oi grammateiV kai oi farisaioi gunaika epi moiceia kateilhmmenhn kai sthsanteV authn en mesw

8:4 legousin autw didaskale auth h gunh kateilhptai ep autofwrw moiceuomenh

8:5 en de tw nomw | [hmin] | hmin | mwushV eneteilato taV toiautaV liqazein su oun ti legeiV

8:6 | [touto | touto | de elegon peirazonteV auton ina ecwsin kathgorein | autou] | autou | o de ihsouV katw kuyaV tw daktulw kategrafen eiV thn ghn

8:7 wV de epemenon erwtwnteV | [auton] | auton | anekuyen kai eipen | [autoiV] | autoiV | o anamarthtoV umwn prwtoV ep authn baletw liqon

8:8 kai palin katakuyaV egrafen eiV thn ghn

8:9 oi de akousanteV exhrconto eiV kaq eiV arxamenoi apo twn presbuterwn kai kateleifqh monoV kai h gunh en mesw ousa

8:10 anakuyaV de o ihsouV eipen auth gunai pou eisin oudeiV se katekrinen

8:11 h de eipen oudeiV kurie eipen de o ihsouV oude egw se katakrinw poreuou | | [kai] | apo tou nun mhketi amartane]]

8:12 palin oun autoiV elalhsen | [o] | o | ihsouV legwn egw eimi to fwV tou kosmou o akolouqwn | moi | emoi | ou mh peripathsh en th skotia all exei to fwV thV zwhV

8:13 eipon oun autw oi farisaioi su peri seautou martureiV h marturia sou ouk estin alhqhV

8:14 apekriqh ihsouV kai eipen autoiV kan egw marturw peri emautou alhqhV estin h marturia mou oti oida poqen hlqon kai pou upagw umeiV de ouk oidate poqen ercomai h pou upagw

8:15 umeiV kata thn sarka krinete egw ou krinw oudena

8:16 kai ean krinw de egw h krisiV h emh alhqinh estin oti monoV ouk eimi all egw kai o pemyaV me | [pathr] | pathr |

8:17 kai en tw nomw de tw umeterw gegraptai oti duo anqrwpwn h marturia alhqhV estin

8:18 egw eimi o marturwn peri emautou kai marturei peri emou o pemyaV me pathr

8:19 elegon oun autw pou estin o pathr sou apekriqh ihsouV oute eme oidate oute ton patera mou ei eme hdeite kai ton patera mou an hdeite

8:20 tauta ta rhmata elalhsen en tw gazofulakiw didaskwn en tw ierw kai oudeiV epiasen auton oti oupw elhluqei h wra autou

8:21 eipen oun palin autoiV egw upagw kai zhthsete me kai en th amartia umwn apoqaneisqe opou egw upagw umeiV ou dunasqe elqein

8:22 elegon oun oi ioudaioi mhti apoktenei eauton oti legei opou egw upagw umeiV ou dunasqe elqein

8:23 kai elegen autoiV umeiV ek twn katw este egw ek twn anw eimi umeiV ek toutou tou kosmou este egw ouk eimi ek tou kosmou toutou

8:24 eipon oun umin oti apoqaneisqe en taiV amartiaiV umwn ean gar mh pisteushte oti egw eimi apoqaneisqe en taiV amartiaiV umwn

8:25 elegon oun autw su tiV ei eipen autoiV | [o] | o | ihsouV thn archn o ti kai lalw umin

8:26 polla ecw peri umwn lalein kai krinein all o pemyaV me alhqhV estin kagw a hkousa par autou tauta lalw eiV ton kosmon

8:27 ouk egnwsan oti ton patera autoiV elegen

8:28 eipen oun | | [autoiV] | o ihsouV otan uywshte ton uion tou anqrwpou tote gnwsesqe oti egw eimi kai ap emautou poiw ouden alla kaqwV edidaxen me o pathr tauta lalw

8:29 kai o pemyaV me met emou estin ouk afhken me monon oti egw ta aresta autw poiw pantote

8:30 tauta autou lalountoV polloi episteusan eiV auton

8:31 elegen oun o ihsouV proV touV pepisteukotaV autw ioudaiouV ean umeiV meinhte en tw logw tw emw alhqwV maqhtai mou este

8:32 kai gnwsesqe thn alhqeian kai h alhqeia eleuqerwsei umaV

8:33 apekriqhsan proV auton sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pwpote pwV su legeiV oti eleuqeroi genhsesqe

8:34 apekriqh autoiV | [o] | o | ihsouV amhn amhn legw umin oti paV o poiwn thn amartian douloV estin | [thV amartiaV] | thV amartiaV |

8:35 o de douloV ou menei en th oikia eiV ton aiwna o uioV menei eiV ton aiwna

8:36 ean oun o uioV umaV eleuqerwsh ontwV eleuqeroi esesqe

8:37 oida oti sperma abraam este alla zhteite me apokteinai oti o logoV o emoV ou cwrei en umin

8:38 a egw ewraka para tw patri lalw kai umeiV oun a hkousate para tou patroV poieite

8:39 apekriqhsan kai eipan autw o pathr hmwn abraam estin legei autoiV | [o] | o | ihsouV ei tekna tou abraam este ta erga tou abraam | poieite | epoieite |

8:40 nun de zhteite me apokteinai anqrwpon oV thn alhqeian umin lelalhka hn hkousa para tou qeou touto abraam ouk epoihsen

8:41 umeiV poieite ta erga tou patroV umwn eipan | | [oun] | autw hmeiV ek porneiaV | ouk egennhqhmen | ou gegennhmeqa | ena patera ecomen ton qeon

8:42 eipen autoiV | [o] | o | ihsouV ei o qeoV pathr umwn hn hgapate an eme egw gar ek tou qeou exhlqon kai hkw oude gar ap emautou elhluqa all ekeinoV me apesteilen

8:43 dia ti thn lalian thn emhn ou ginwskete oti ou dunasqe akouein ton logon ton emon

8:44 umeiV ek tou patroV tou diabolou este kai taV epiqumiaV tou patroV umwn qelete poiein ekeinoV anqrwpoktonoV hn ap archV kai en th alhqeia ouk esthken* oti ouk estin alhqeia en autw otan lalh to yeudoV ek twn idiwn lalei oti yeusthV estin kai o pathr autou

8:45 egw de oti thn alhqeian legw ou pisteuete moi

8:46 tiV ex umwn elegcei me peri amartiaV ei alhqeian legw dia ti umeiV ou pisteuete moi

8:47 o wn ek tou qeou ta rhmata tou qeou akouei dia touto umeiV ouk akouete oti ek tou qeou ouk este

8:48 apekriqhsan oi ioudaioi kai eipan autw ou kalwV legomen hmeiV oti samarithV ei su kai daimonion eceiV

8:49 apekriqh ihsouV egw daimonion ouk ecw alla timw ton patera mou kai umeiV atimazete me

8:50 egw de ou zhtw thn doxan mou estin o zhtwn kai krinwn

8:51 amhn amhn legw umin ean tiV ton emon logon thrhsh qanaton ou mh qewrhsh eiV ton aiwna

8:52 eipon | | [oun] | autw oi ioudaioi nun egnwkamen oti daimonion eceiV abraam apeqanen kai oi profhtai kai su legeiV ean tiV ton logon mou thrhsh ou mh geushtai qanatou eiV ton aiwna

8:53 mh su meizwn ei tou patroV hmwn abraam ostiV apeqanen kai oi profhtai apeqanon tina seauton poieiV

8:54 apekriqh ihsouV ean egw doxasw emauton h doxa mou ouden estin estin o pathr mou o doxazwn me on umeiV legete oti qeoV | umwn | hmwn | estin

8:55 kai ouk egnwkate auton egw de oida auton kan eipw oti ouk oida auton esomai omoioV umin yeusthV alla oida auton kai ton logon autou thrw

8:56 abraam o pathr umwn hgalliasato ina idh thn hmeran thn emhn kai eiden kai ecarh

8:57 eipon oun oi ioudaioi proV auton penthkonta eth oupw eceiV kai abraam ewrakaV

8:58 eipen autoiV ihsouV amhn amhn legw umin prin abraam genesqai egw eimi

8:59 hran oun liqouV ina balwsin ep auton ihsouV de ekrubh kai exhlqen ek tou ierou

9:1 kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek genethV

9:2 kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV rabbi tiV hmarten outoV h oi goneiV autou ina tufloV gennhqh

9:3 apekriqh ihsouV oute outoV hmarten oute oi goneiV autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw

9:4 hmaV dei ergazesqai ta erga tou pemyantoV me* ewV hmera estin ercetai nux ote oudeiV dunatai ergazesqai

9:5 otan en tw kosmw w fwV eimi tou kosmou

9:6 tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatoV kai | epeqhken | epecrisen | autou ton phlon epi touV ofqalmouV

9:7 kai eipen autw upage niyai eiV thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenoV aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn

9:8 oi oun geitoneV kai oi qewrounteV auton to proteron oti prosaithV hn elegon ouc outoV estin o kaqhmenoV kai prosaitwn

9:9 alloi elegon oti outoV estin alloi elegon ouci alla omoioV autw estin ekeinoV elegen oti egw eimi

9:10 elegon oun autw pwV [oun] hnewcqhsan sou oi ofqalmoi

9:11 apekriqh ekeinoV o anqrwpoV o legomenoV ihsouV phlon epoihsen kai epecrisen mou touV ofqalmouV kai eipen moi oti upage eiV ton silwam kai niyai apelqwn oun kai niyamenoV anebleya

9:12 kai eipan autw pou estin ekeinoV legei ouk oida

9:13 agousin auton proV touV farisaiouV ton pote tuflon

9:14 hn de sabbaton en h hmera ton phlon epoihsen o ihsouV kai anewxen autou tous ofqalmouV

9:15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwV anebleyen o de eipen autoiV phlon epeqhken mou epi touV ofqalmouV kai eniyamhn kai blepw

9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tineV ouk estin outoV para qeou o anqrwpoV oti to sabbaton ou threi alloi [de] elegon pwV dunatai anqrwpoV amartwloV toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autoiV

9:17 legousin oun tw tuflw palin ti su legeiV peri autou oti hnewxen sou touV ofqalmouV o de eipen oti profhthV estin

9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti hn tufloV kai anebleyen ewV otou efwnhsan touV goneiV autou tou anableyantoV

9:19 kai hrwthsan autouV legonteV outoV estin o uioV umwn on umeiV legete oti tufloV egennhqh pwV oun blepei arti

9:20 apekriqhsan oun oi goneiV autou kai eipan oidamen oti outoV estin o uioV hmwn kai oti tufloV egennhqh

9:21 pwV de nun blepei ouk oidamen h tiV hnoixen autou touV ofqalmouV hmeiV ouk oidamen auton erwthsate hlikian ecei autoV peri eautou lalhsei

9:22 tauta eipan oi goneiV autou oti efobounto touV ioudaiouV hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tiV auton omologhsh criston aposunagwgoV genhtai

9:23 dia touto oi goneiV autou eipan oti hlikian ecei auton eperwthsate

9:24 efwnhsan oun ton anqrwpon ek deuterou oV hn tufloV kai eipan autw doV doxan tw qew hmeiV oidamen oti outoV o anqrwpoV amartwloV estin

9:25 apekriqh oun ekeinoV ei amartwloV estin ouk oida en oida oti tufloV wn arti blepw

9:26 eipon oun autw ti epoihsen soi pwV hnoixen sou touV ofqalmouV

9:27 apekriqh autoiV eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeiV qelete autou maqhtai genesqai

9:28 kai eloidorhsan auton kai eipon su maqhthV ei ekeinou hmeiV de tou mwusewV esmen maqhtai

9:29 hmeiV oidamen oti mwusei lelalhken o qeoV touton de ouk oidamen poqen estin

9:30 apekriqh o anqrwpoV kai eipen autoiV en toutw gar to qaumaston estin oti umeiV ouk oidate poqen estin kai hnoixen mou touV ofqalmouV

9:31 oidamen oti | o qeoV amartwlwn | amartwlwn o qeoV | ouk akouei all ean tiV qeosebhV h kai to qelhma autou poih toutou akouei

9:32 ek tou aiwnoV ouk hkousqh oti hnewxen tiV ofqalmouV tuflou gegennhmenou

9:33 ei mh hn outoV para qeou ouk hdunato poiein ouden

9:34 apekriqhsan kai eipan autw en amartiaiV su egennhqhV oloV kai su didaskeiV hmaV kai exebalon auton exw

9:35 hkousen ihsouV oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen su pisteueiV eiV ton uion tou anqrwpou

9:36 apekriqh ekeinoV | [kai eipen] | kai eipen | kai tiV estin kurie ina pisteusw eiV auton

9:37 eipen autw o ihsouV kai ewrakaV auton kai o lalwn meta sou ekeinoV estin

9:38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw

9:39 kai eipen o ihsouV eiV krima egw eiV ton kosmon touton hlqon ina oi mh bleponteV blepwsin kai oi bleponteV tufloi genwntai

9:40 hkousan ek twn farisaiwn tauta oi met autou onteV kai eipon autw mh kai hmeiV tufloi esmen

9:41 eipen autoiV | [o] | o | ihsouV ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h amartia umwn menei

10:1 amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV

10:2 o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn

10:3 toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata fwnei kat onoma kai exagei auta

10:4 otan ta idia panta ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou

10:5 allotriw de ou mh akolouqhsousin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn

10:6 tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV

10:7 eipen oun palin | [o] | o | ihsouV amhn amhn legw umin | | oti | egw eimi h qura twn probatwn

10:8 panteV osoi hlqon | pro emou | [pro emou*] | kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata

10:9 egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei

10:10 o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin

10:11 egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn

10:12 o misqwtoV kai ouk wn poimhn ou ouk estin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei

10:13 oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn

10:14 egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskousin me ta ema

10:15 kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn

10:16 kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina dei me agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsontai* mia poimnh eiV poimhn

10:17 dia touto me o pathr agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn

10:18 oudeiV | hren | airei | authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou

10:19 scisma palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV

10:20 elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete

10:21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoixai

10:22 egeneto tote ta egkainia en toiV ierosolumoiV ceimwn hn

10:23 kai periepatei | [o] | o | ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwnoV

10:24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV | eipon | eipe | hmin parrhsia

10:25 apekriqh autoiV | [o] | o | ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou

10:26 alla umeiV ou pisteuete oti ouk este ek twn probatwn twn emwn

10:27 ta probata ta ema thV fwnhV mou akouousin kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi

10:28 kagw didwmi autoiV zwhn aiwnion kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou

10:29 o pathr mou o dedwken moi pantwn meizon estin* kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV

10:30 egw kai o pathr en esmen

10:31 ebastasan palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton

10:32 apekriqh autoiV o ihsouV polla erga | edeixa umin kala | kala edeixa umin | ek tou patroV dia poion autwn ergon eme liqazete

10:33 apekriqhsan autw oi ioudaioi peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon

10:34 apekriqh autoiV [o] ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn oti egw eipa qeoi este

10:35 ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh

10:36 on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi

10:37 ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi

10:38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteuete ina gnwte kai ginwskhte oti en emoi o pathr kagw en tw patri

10:39 ezhtoun [oun*] auton palin piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn

10:40 kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai | emenen | emeinen | ekei

10:41 kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn

10:42 kai polloi episteusan eiV auton ekei

11:1 hn de tiV asqenwn lazaroV apo bhqaniaV ek thV kwmhV mariaV kai marqaV thV adelfhV authV

11:2 hn de mariam h aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa touV podaV autou taiV qrixin authV hV o adelfoV lazaroV hsqenei

11:3 apesteilan oun ai adelfai proV auton legousai kurie ide on fileiV asqenei

11:4 akousaV de o ihsouV eipen auth h asqeneia ouk estin proV qanaton all uper thV doxhV tou qeou ina doxasqh o uioV tou qeou di authV

11:5 hgapa de o ihsouV thn marqan kai thn adelfhn authV kai ton lazaron

11:6 wV oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeraV

11:7 epeita meta touto legei toiV maqhtaiV agwmen eiV thn ioudaian palin

11:8 legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageiV ekei

11:9 apekriqh ihsouV ouci dwdeka wrai eisin thV hmeraV ean tiV peripath en th hmera ou proskoptei oti to fwV tou kosmou toutou blepei

11:10 ean de tiV peripath en th nukti proskoptei oti to fwV ouk estin en autw

11:11 tauta eipen kai meta touto legei autoiV lazaroV o filoV hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton

11:12 eipan oun oi maqhtai autw kurie ei kekoimhtai swqhsetai

11:13 eirhkei de o ihsouV peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri thV koimhsewV tou upnou legei

11:14 tote oun eipen autoiV o ihsouV parrhsia lazaroV apeqanen

11:15 kai cairw di umaV ina pisteushte oti ouk hmhn ekei alla agwmen proV auton

11:16 eipen oun qwmaV o legomenoV didumoV toiV summaqhtaiV agwmen kai hmeiV ina apoqanwmen met autou

11:17 elqwn oun o ihsouV euren auton tessaraV hdh hmeraV econta en tw mnhmeiw

11:18 hn de | | h | bhqania egguV twn ierosolumwn wV apo stadiwn dekapente

11:19 polloi de ek twn ioudaiwn elhluqeisan proV thn marqan kai mariam ina paramuqhswntai autaV peri tou adelfou

11:20 h oun marqa wV hkousen oti ihsouV ercetai uphnthsen autw mariam de en tw oikw ekaqezeto

11:21 eipen oun h marqa proV | | ton | ihsoun kurie ei hV wde ouk an apeqanen o adelfoV mou

11:22 | | [alla] | kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeoV

11:23 legei auth o ihsouV anasthsetai o adelfoV sou

11:24 legei autw h marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera

11:25 eipen auth o ihsouV egw eimi h anastasiV kai h zwh o pisteuwn eiV eme kan apoqanh zhsetai

11:26 kai paV o zwn kai pisteuwn eiV eme ou mh apoqanh eiV ton aiwna pisteueiV touto

11:27 legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristoV o uioV tou qeou o eiV ton kosmon ercomenoV

11:28 kai touto eipousa aphlqen kai efwnhsen mariam thn adelfhn authV laqra eipousa o didaskaloV parestin kai fwnei se

11:29 ekeinh de wV hkousen hgerqh tacu kai hrceto proV auton

11:30 oupw de elhluqei o ihsouV eiV thn kwmhn all hn eti en tw topw opou uphnthsen autw h marqa

11:31 oi oun ioudaioi oi onteV met authV en th oikia kai paramuqoumenoi authn idonteV thn mariam oti tacewV anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth doxanteV oti upagei eiV to mnhmeion ina klaush ekei

11:32 h oun mariam wV hlqen opou hn ihsouV idousa auton epesen autou proV touV podaV legousa autw kurie ei hV wde ouk an mou apeqanen o adelfoV

11:33 ihsouV oun wV eiden authn klaiousan kai touV sunelqontaV auth ioudaiouV klaiontaV enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton

11:34 kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide

11:35 edakrusen o ihsouV

11:36 elegon oun oi ioudaioi ide pwV efilei auton

11:37 tineV de ex autwn eipan ouk edunato outoV o anoixaV touV ofqalmouV tou tuflou poihsai ina kai outoV mh apoqanh

11:38 ihsouV oun palin embrimwmenoV en eautw ercetai eiV to mnhmeion hn de sphlaion kai liqoV epekeito ep autw

11:39 legei o ihsouV arate ton liqon legei autw h adelfh tou teteleuthkotoV marqa kurie hdh ozei tetartaioV gar estin

11:40 legei auth o ihsouV ouk eipon soi oti ean pisteushV oyh thn doxan tou qeou

11:41 hran oun ton liqon o de ihsouV hren touV ofqalmouV anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousaV mou

11:42 egw de hdein oti pantote mou akoueiV alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilaV

11:43 kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw

11:44 exhlqen o teqnhkwV dedemenoV touV podaV kai taV ceiraV keiriaiV kai h oyiV autou soudariw periededeto legei | [o] ihsouV autoiV | autoiV o ihsouV | lusate auton kai afete auton upagein

11:45 polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqonteV proV thn mariam kai qeasamenoi | o | a | epoihsen episteusan eiV auton

11:46 tineV de ex autwn aphlqon proV touV farisaiouV kai eipan autoiV a epoihsen ihsouV

11:47 sunhgagon oun oi arciereiV kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outoV o anqrwpoV polla poiei shmeia

11:48 ean afwmen auton outwV panteV pisteusousin eiV auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnoV

11:49 eiV de tiV ex autwn kaiafaV arciereuV wn tou eniautou ekeinou eipen autoiV umeiV ouk oidate ouden

11:50 oude logizesqe oti sumferei umin ina eiV anqrwpoV apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnoV apolhtai

11:51 touto de af eautou ouk eipen alla arciereuV wn tou eniautou ekeinou eprofhteusen oti emellen ihsouV apoqnhskein uper tou eqnouV

11:52 kai ouc uper tou eqnouV monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eiV en

11:53 ap ekeinhV oun thV hmeraV ebouleusanto ina apokteinwsin auton

11:54 o oun ihsouV ouketi parrhsia periepatei en toiV ioudaioiV alla aphlqen ekeiqen eiV thn cwran egguV thV erhmou eiV efraim legomenhn polin kakei emeinen meta twn maqhtwn

11:55 hn de egguV to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eiV ierosoluma ek thV cwraV pro tou pasca ina agniswsin eautouV

11:56 ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkoteV ti dokei umin oti ou mh elqh eiV thn eorthn

11:57 dedwkeisan de oi arciereiV kai oi farisaioi entolaV ina ean tiV gnw pou estin mhnush opwV piaswsin auton

12:1 o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV on hgeiren ek nekrwn ihsouV

12:2 epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn ek twn anakeimenwn sun autw

12:3 h oun mariam labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV | [tou] | tou | ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

12:4 legei | [de] | de | ioudaV o iskariwthV eiV | | [ek] | twn maqhtwn autou o mellwn auton paradidonai

12:5 dia ti touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

12:6 eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthV hn kai to glwssokomon ecwn ta ballomena ebastazen

12:7 eipen oun o ihsouV afeV authn ina eiV thn hmeran tou entafiasmou mou thrhsh auto

12:8 touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

12:9 egnw oun | o | [o] | ocloV poluV ek twn ioudaiwn* oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

12:10 ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

12:11 oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

12:12 th epaurion o ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai | | o | ihsouV eiV ierosoluma

12:13 elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekraugazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou | kai | [kai] | o basileuV tou israhl

12:14 eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

12:15 mh fobou qugathr siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

12:16 tauta ouk egnwsan autou oi maqhtai to prwton all ote edoxasqh ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

12:17 emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

12:18 dia touto | kai | [kai] | uphnthsen autw o ocloV oti hkousan touto auton pepoihkenai to shmeion

12:19 oi oun farisaioi eipan proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

12:20 hsan de ellhneV tineV ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

12:21 outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

12:22 ercetai o filippoV kai legei tw andrea ercetai andreaV kai filippoV kai legousin tw ihsou

12:23 o de ihsouV apokrinetai autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

12:24 amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

12:25 o filwn thn yuchn autou apolluei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

12:26 ean emoi tiV diakonh emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

12:27 nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

12:28 pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

12:29 o | [oun] | oun | ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

12:30 apekriqh | kai eipen ihsouV | ihsouV kai eipen | ou di eme h fwnh auth gegonen alla di umaV

12:31 nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

12:32 kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

12:33 touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

12:34 apekriqh oun autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eis ton aiwna kai pwV legeiV su oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

12:35 eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV en umin estin peripateite ws to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

12:36 wV to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

12:37 tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

12:38 ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

12:39 dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

12:40 tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai epwrwsen* autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai strafwsin kai iasomai autouV

12:41 tauta eipen hsaiaV oti eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

12:42 omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

12:43 hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

12:44 ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme alla eiV ton pemyanta me

12:45 kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

12:46 egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

12:47 kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh fulaxh egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

12:48 o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

12:49 oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn dedwken ti eipw kai ti lalhsw

12:50 kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun egw lalw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

13:1 pro de thV eorthV tou pasca eidwV o ihsouV oti hlqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou proV ton patera agaphsaV touV idiouV touV en tw kosmw eiV teloV hgaphsen autouV

13:2 kai deipnou ginomenou tou diabolou hdh beblhkotoV eiV thn kardian ina paradoi auton ioudaV simwnoV | iskariwthV | iskariwtou* |

13:3 eidwV oti panta edwken autw o pathr eiV taV ceiraV kai oti apo qeou exhlqen kai proV ton qeon upagei

13:4 egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton

13:5 eita ballei udwr eiV ton nipthra kai hrxato niptein touV podaV twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenoV

13:6 ercetai oun proV simwna petron legei autw kurie su mou nipteiV touV podaV

13:7 apekriqh ihsouV kai eipen autw o egw poiw su ouk oidaV arti gnwsh de meta tauta

13:8 legei autw petroV ou mh niyhV mou touV podaV eiV ton aiwna apekriqh ihsouV autw ean mh niyw se ouk eceiV meroV met emou

13:9 legei autw simwn petroV kurie mh touV podaV mou monon alla kai taV ceiraV kai thn kefalhn

13:10 legei autw | | o | ihsouV o leloumenoV ouk ecei creian | [ei mh touV podaV] | ei mh touV podaV | niyasqai all estin kaqaroV oloV kai umeiV kaqaroi este all ouci panteV

13:11 hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen oti ouci panteV kaqaroi este

13:12 ote oun eniyen touV podaV autwn | kai | [kai] | elaben ta imatia autou kai anepesen palin eipen autoiV ginwskete ti pepoihka umin

13:13 umeiV fwneite me o didaskaloV kai o kurioV kai kalwV legete eimi gar

13:14 ei oun egw eniya umwn touV podaV o kurioV kai o didaskaloV kai umeiV ofeilete allhlwn niptein touV podaV

13:15 upodeigma gar edwka umin ina kaqwV egw epoihsa umin kai umeiV poihte

13:16 amhn amhn legw umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou oude apostoloV meizwn tou pemyantoV auton

13:17 ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta

13:18 ou peri pantwn umwn legw egw oida tinaV exelexamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn mou* ton arton ephren ep eme thn pternan autou

13:19 ap arti legw umin pro tou genesqai ina | pisteuhte | pisteushte | otan genhtai oti egw eimi

13:20 amhn amhn legw umin o lambanwn an tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me

13:21 tauta eipwn | | [o] | ihsouV etaracqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me

13:22 eblepon eiV allhlouV oi maqhtai aporoumenoi peri tinoV legei

13:23 hn anakeimenoV eiV ek twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa | [o] | o | ihsouV

13:24 neuei oun toutw simwn petroV | kai legei autw eipe tiV estin | puqesqai tiV an eih | peri ou legei

13:25 anapeswn | | oun | ekeinoV outwV epi to sthqoV tou ihsou legei autw kurie tiV estin

13:26 apokrinetai | oun | | [o] ihsouV ekeinoV estin w egw bayw to ywmion kai dwsw autw bayaV oun | [to] ywmion lambanei kai | to ywmion [lambanei kai] | didwsin* iouda simwnoV iskariwtou

13:27 kai meta to ywmion tote eishlqen eiV ekeinon o satanaV legei oun autw | | o | ihsouV o poieiV poihson tacion

13:28 touto [de] oudeiV egnw twn anakeimenwn proV ti eipen autw

13:29 tineV gar edokoun epei to glwssokomon eicen ioudaV oti legei autw | | [o] | ihsouV agorason wn creian ecomen eiV thn eorthn h toiV ptwcoiV ina ti dw

13:30 labwn oun to ywmion ekeinoV exhlqen euquV hn de nux

13:31 ote oun exhlqen legei ihsouV nun edoxasqh o uioV tou anqrwpou kai o qeoV edoxasqh en autw

13:32 | | [ei o qeoV edoxasqh en autw*] | kai o qeoV doxasei auton en autw kai euquV doxasei auton

13:33 teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqwV eipon toiV ioudaioiV oti opou egw upagw umeiV ou dunasqe elqein kai umin legw arti

13:34 entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV ina kai umeiV agapate allhlouV

13:35 en toutw gnwsontai panteV oti emoi maqhtai este ean agaphn echte en allhloiV

13:36 legei autw simwn petroV kurie pou upageiV apekriqh | | [autw] | ihsouV opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai akolouqhseiV de usteron

13:37 legei autw | [o] | o | petroV kurie dia ti ou dunamai soi | akolouqein | akolouqhsai | arti thn yuchn mou uper sou qhsw

13:38 apokrinetai ihsouV thn yuchn sou uper emou qhseiV amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsh ewV ou arnhsh me triV

14:1 mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eiV ton qeon kai eiV eme pisteuete

14:2 en th oikia tou patroV mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin oti poreuomai etoimasai topon umin

14:3 kai ean poreuqw kai etoimasw topon umin palin ercomai kai paralhmyomai umaV proV emauton ina opou eimi egw kai umeiV hte

14:4 kai opou | egw | [egw] | upagw oidate thn odon

14:5 legei autw qwmaV kurie ouk oidamen pou upageiV pwV | oidamen thn odon | dunameqa thn odon eidenai |

14:6 legei autw | | [o] | ihsouV egw eimi h odoV kai h alhqeia kai h zwh oudeiV ercetai proV ton patera ei mh di emou

14:7 ei | egnwkeite | egnwkate | me* kai ton patera mou | an hdeite | gnwsesqe kai* | ap arti ginwskete auton kai ewrakate | | auton |

14:8 legei autw filippoV kurie deixon hmin ton patera kai arkei hmin

14:9 legei autw | [o] | o | ihsouV | tosouton cronon | tosoutw cronw | meq umwn eimi kai ouk egnwkaV me filippe o ewrakwV eme ewraken ton patera pwV su legeiV deixon hmin ton patera

14:10 ou pisteueiV oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw legw umin ap emautou ou lalw o de pathr en emoi menwn poiei ta erga autou

14:11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete

14:12 amhn amhn legw umin o pisteuwn eiV eme ta erga a egw poiw kakeinoV poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw proV ton patera poreuomai

14:13 kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina doxasqh o pathr en tw uiw

14:14 ean ti aithshte | [me] | me | en tw onomati mou | touto | egw | poihsw

14:15 ean agapate me taV entolaV taV emaV thrhsete*

14:16 kagw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina | h meq umwn eiV ton aiwna | meq umwn eiV ton aiwna h |

14:17 to pneuma thV alhqeiaV o o kosmoV ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei umeiV ginwskete auto oti par umin menei kai en umin | estin | estai* |

14:18 ouk afhsw umaV orfanouV ercomai proV umaV

14:19 eti mikron kai o kosmoV me ouketi qewrei umeiV de qewreite me oti egw zw kai umeiV zhsete

14:20 en ekeinh th hmera | umeiV gnwsesqe | gnwsesqe umeiV | oti egw en tw patri mou kai umeiV en emoi kagw en umin

14:21 o ecwn taV entolaV mou kai thrwn autaV ekeinoV estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patroV mou kagw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton

14:22 legei autw ioudaV ouc o iskariwthV kurie | | [kai] | ti gegonen oti hmin melleiV emfanizein seauton kai ouci tw kosmw

14:23 apekriqh ihsouV kai eipen autw ean tiV agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai proV auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomeqa

14:24 o mh agapwn me touV logouV mou ou threi kai o logoV on akouete ouk estin emoV alla tou pemyantoV me patroV

14:25 tauta lelalhka umin par umin menwn

14:26 o de paraklhtoV to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinoV umaV didaxei panta kai upomnhsei umaV panta a eipon umin | egw | [egw] |

14:27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqwV o kosmoV didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw

14:28 hkousate oti egw eipon umin upagw kai ercomai proV umaV ei hgapate me ecarhte an oti poreuomai proV ton patera oti o pathr meizwn mou estin

14:29 kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte

14:30 ouketi polla lalhsw meq umwn ercetai gar o tou kosmou arcwn kai en emoi ouk ecei ouden

14:31 all ina gnw o kosmoV oti agapw ton patera kai kaqwV | entolhn edwken | eneteilato | moi o pathr outwV poiw egeiresqe agwmen enteuqen

15:1 egw eimi h ampeloV h alhqinh kai o pathr mou o gewrgoV estin

15:2 pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina karpon pleiona ferh

15:3 hdh umeiV kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin

15:4 meinate en emoi kagw en umin kaqwV to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh menh en th ampelw outwV oude umeiV ean mh en emoi menhte

15:5 egw eimi h ampeloV umeiV ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outoV ferei karpon polun oti cwriV emou ou dunasqe poiein ouden

15:6 ean mh tiV menh en emoi eblhqh exw wV to klhma kai exhranqh kai sunagousin auta kai eiV to pur ballousin kai kaietai

15:7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsasqe kai genhsetai umin

15:8 en toutw edoxasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsqe* emoi maqhtai

15:9 kaqwV hgaphsen me o pathr kagw umaV hgaphsa meinate en th agaph th emh

15:10 ean taV entolaV mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqwV egw | tou patroV taV entolaV | taV entolaV tou patroV mou | tethrhka kai menw autou en th agaph

15:11 tauta lelalhka umin ina h cara h emh en umin h kai h cara umwn plhrwqh

15:12 auth estin h entolh h emh ina agapate allhlouV kaqwV hgaphsa umaV

15:13 meizona tauthV agaphn oudeiV ecei ina tiV thn yuchn autou qh uper twn filwn autou

15:14 umeiV filoi mou este ean poihte | o | a | egw entellomai umin

15:15 ouketi legw umaV doulouV oti o douloV ouk oiden ti poiei autou o kurioV umaV de eirhka filouV oti panta a hkousa para tou patroV mou egnwrisa umin

15:16 ouc umeiV me exelexasqe all egw exelexamhn umaV kai eqhka umaV ina umeiV upaghte kai karpon ferhte kai o karpoV umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin

15:17 tauta entellomai umin ina agapate allhlouV

15:18 ei o kosmoV umaV misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken

15:19 ei ek tou kosmou hte o kosmoV an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw exelexamhn umaV ek tou kosmou dia touto misei umaV o kosmoV

15:20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin douloV meizwn tou kuriou autou ei eme ediwxan kai umaV diwxousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin

15:21 alla tauta panta poihsousin eiV umaV dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me

15:22 ei mh hlqon kai elalhsa autoiV amartian ouk eicosan nun de profasin ouk ecousin peri thV amartiaV autwn

15:23 o eme miswn kai ton patera mou misei

15:24 ei ta erga mh epoihsa en autoiV a oudeiV alloV epoihsen amartian ouk eicosan nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou

15:25 all ina plhrwqh o logoV o en tw nomw autwn gegrammenoV oti emishsan me dwrean

15:26 otan elqh o paraklhtoV on egw pemyw umin para tou patroV to pneuma thV alhqeiaV o para tou patroV ekporeuetai ekeinoV marturhsei peri emou

15:27 kai umeiV de martureite oti ap archV met emou este

16:1 tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte

16:2 aposunagwgouV poihsousin umaV all ercetai wra ina paV o apokteinaV | [umaV] | umaV | doxh latreian prosferein tw qew

16:3 kai tauta poihsousin oti ouk egnwsan ton patera oude eme

16:4 alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra autwn mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ex archV ouk eipon oti meq umwn hmhn

16:5 nun de upagw proV ton pemyanta me kai oudeiV ex umwn erwta me pou upageiV

16:6 all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian

16:7 all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtoV | ou mh elqh | ouk eleusetai | proV umaV ean de poreuqw pemyw auton proV umaV

16:8 kai elqwn ekeinoV elegxei ton kosmon peri amartiaV kai peri dikaiosunhV kai peri krisewV

16:9 peri amartiaV men oti ou pisteuousin eiV eme

16:10 peri dikaiosunhV de oti proV ton patera upagw kai ouketi qewreite me

16:11 peri de krisewV oti o arcwn tou kosmou toutou kekritai

16:12 eti polla ecw umin legein all ou dunasqe bastazein arti

16:13 otan de elqh ekeinoV to pneuma thV alhqeiaV odhghsei umaV | eiV thn alhqeian pasan | en th alhqeia pash | ou gar lalhsei af eautou all osa | akouei | akousei | lalhsei kai ta ercomena anaggelei umin

16:14 ekeinoV eme doxasei oti ek tou emou lhmyetai kai anaggelei umin

16:15 panta osa ecei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lambanei kai anaggelei umin

16:16 mikron kai ouketi qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me

16:17 eipan oun ek twn maqhtwn autou proV allhlouV ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti upagw proV ton patera

16:18 elegon oun ti estin touto | o legei | [o legei] to* | mikron ouk oidamen | [ti lalei] | ti lalei |

16:19 egnw | | [o] | ihsouV oti hqelon auton erwtan kai eipen autoiV peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me

16:20 amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeiV o de kosmoV carhsetai umeiV luphqhsesqe all h luph umwn eiV caran genhsetai

16:21 h gunh otan tikth luphn ecei oti hlqen h wra authV otan de gennhsh to paidion ouketi mnhmoneuei thV qliyewV dia thn caran oti egennhqh anqrwpoV eiV ton kosmon

16:22 kai umeiV oun nun men luphn ecete palin de oyomai umaV kai carhsetai umwn h kardia kai thn caran umwn oudeiV | arei | airei | af umwn

16:23 kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin an ti aithshte ton patera | dwsei umin en tw onomati mou | en tw onomati mou dwsei umin* |

16:24 ewV arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhmyesqe ina h cara umwn h peplhrwmenh

16:25 tauta en paroimiaiV lelalhka umin ercetai wra ote ouketi en paroimiaiV lalhsw umin alla parrhsia peri tou patroV apaggelw umin

16:26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn

16:27 autoV gar o pathr filei umaV oti umeiV eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para | tou patroV | [tou] qeou* | exhlqon

16:28 exhlqon | ek | para | tou patroV* kai elhluqa eiV ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai proV ton patera

16:29 legousin oi maqhtai autou ide nun en parrhsia laleiV kai paroimian oudemian legeiV

16:30 nun oidamen oti oidaV panta kai ou creian eceiV ina tiV se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou exhlqeV

16:31 apekriqh autoiV ihsouV arti pisteuete

16:32 idou ercetai wra kai elhluqen ina skorpisqhte ekastoV eiV ta idia kame monon afhte kai ouk eimi monoV oti o pathr met emou estin

16:33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn echte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon

17:1 tauta elalhsen ihsouV kai eparaV touV ofqalmouV autou eiV ton ouranon eipen pater elhluqen h wra doxason sou ton uion ina o uioV doxash se

17:2 kaqwV edwkaV autw exousian pashV sarkoV ina pan o dedwkaV autw | dwsei | dwsh | autoiV zwhn aiwnion

17:3 auth de estin h aiwnioV zwh ina ginwskwsin se ton monon alhqinon qeon kai on apesteilaV ihsoun criston

17:4 egw se edoxasa epi thV ghV to ergon teleiwsaV o dedwkaV moi ina poihsw

17:5 kai nun doxason me su pater para seautw th doxh h eicon pro tou ton kosmon einai para soi

17:6 efanerwsa sou to onoma toiV anqrwpoiV ouV edwkaV moi ek tou kosmou soi hsan kamoi autouV edwkaV kai ton logon sou tethrhkan

17:7 nun egnwkan oti panta osa | edwkaV | dedwkaV | moi para sou eisin

17:8 oti ta rhmata a edwkaV moi dedwka autoiV kai autoi elabon kai egnwsan alhqwV oti para sou exhlqon kai episteusan oti su me apesteilaV

17:9 egw peri autwn erwtw ou peri tou kosmou erwtw alla peri wn dedwkaV moi oti soi eisin

17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autoiV

17:11 kai ouketi eimi en tw kosmw kai autoi en tw kosmw eisin kagw proV se ercomai pater agie thrhson autouV en tw onomati sou w dedwkaV moi ina wsin en kaqwV hmeiV

17:12 ote hmhn met autwn egw ethroun autouV en tw onomati sou w dedwkaV moi kai efulaxa kai oudeiV ex autwn apwleto ei mh o uioV thV apwleiaV ina h grafh plhrwqh

17:13 nun de proV se ercomai kai tauta lalw en tw kosmw ina ecwsin thn caran thn emhn peplhrwmenhn en eautoiV

17:14 egw dedwka autoiV ton logon sou kai o kosmoV emishsen autouV oti ouk eisin ek tou kosmou kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

17:15 ouk erwtw ina arhV autouV ek tou kosmou all ina thrhshV autouV ek tou ponhrou

17:16 ek tou kosmou ouk eisin kaqwV egw ouk eimi ek tou kosmou

17:17 agiason autouV en th alhqeia o logoV o soV alhqeia estin

17:18 kaqwV eme apesteilaV eiV ton kosmon kagw apesteila autouV eiV ton kosmon

17:19 kai uper autwn | [egw] | egw | agiazw emauton ina wsin kai autoi hgiasmenoi en alhqeia

17:20 ou peri toutwn de erwtw monon alla kai peri twn pisteuontwn dia tou logou autwn eiV eme

17:21 ina panteV en wsin kaqwV su | pathr | pater | en emoi kagw en soi ina kai autoi en hmin wsin ina o kosmoV pisteuh oti su me apesteilaV

17:22 kagw thn doxan hn dedwkaV moi dedwka autoiV ina wsin en kaqwV hmeiV en

17:23 egw en autoiV kai su en emoi ina wsin teteleiwmenoi eiV en ina ginwskh o kosmoV oti su me apesteilaV kai hgaphsaV autouV kaqwV eme hgaphsaV

17:24 | pathr | pater | o dedwkaV moi qelw ina opou eimi egw kakeinoi wsin met emou ina qewrwsin thn doxan thn emhn hn dedwkaV moi oti hgaphsaV me pro katabolhV kosmou

17:25 | pathr | pater | dikaie kai o kosmoV se ouk egnw egw de se egnwn kai outoi egnwsan oti su me apesteilaV

17:26 kai egnwrisa autoiV to onoma sou kai gnwrisw ina h agaph hn hgaphsaV me en autoiV h kagw en autoiV

18:1 tauta eipwn ihsouV exhlqen sun toiV maqhtaiV autou peran tou ceimarrou | twn | tou | kedrwn opou hn khpoV eiV on eishlqen autoV kai oi maqhtai autou

18:2 hdei de kai ioudaV o paradidouV auton ton topon oti pollakiV sunhcqh ihsouV ekei meta twn maqhtwn autou

18:3 o oun ioudaV labwn thn speiran kai ek twn arcierewn kai | [ek] | ek | twn farisaiwn uphretaV ercetai ekei meta fanwn kai lampadwn kai oplwn

18:4 ihsouV oun eidwV panta ta ercomena ep auton exhlqen kai legei autoiV tina zhteite

18:5 apekriqhsan autw ihsoun ton nazwraion legei autoiV egw eimi* eisthkei de kai ioudaV o paradidouV auton met autwn

18:6 wV oun eipen autoiV egw eimi aphlqon eiV ta opisw kai epesan camai

18:7 palin oun ephrwthsen autouV tina zhteite oi de eipan ihsoun ton nazwraion

18:8 apekriqh ihsouV eipon umin oti egw eimi ei oun eme zhteite afete toutouV upagein

18:9 ina plhrwqh o logoV on eipen oti ouV dedwkaV moi ouk apwlesa ex autwn oudena

18:10 simwn oun petroV ecwn macairan eilkusen authn kai epaisen ton tou arcierewV doulon kai apekoyen autou to wtarion to dexion hn de onoma tw doulw malcoV

18:11 eipen oun o ihsouV tw petrw bale thn macairan eiV thn qhkhn to pothrion o dedwken moi o pathr ou mh piw auto

18:12 h oun speira kai o ciliarcoV kai oi uphretai twn ioudaiwn sunelabon ton ihsoun kai edhsan auton

18:13 kai hgagon proV annan prwton hn gar penqeroV tou kaiafa oV hn arciereuV tou eniautou ekeinou

18:14 hn de kaiafaV o sumbouleusaV toiV ioudaioiV oti sumferei ena anqrwpon apoqanein uper tou laou

18:15 hkolouqei de tw ihsou simwn petroV kai alloV maqhthV o de maqhthV ekeinoV hn gnwstoV tw arcierei kai suneishlqen tw ihsou eiV thn aulhn tou arcierewV

18:16 o de petroV eisthkei proV th qura exw exhlqen oun o maqhthV o alloV o gnwstoV tou arcierewV kai eipen th qurwrw kai eishgagen ton petron

18:17 legei oun tw petrw h paidiskh h qurwroV mh kai su ek twn maqhtwn ei tou anqrwpou toutou legei ekeinoV ouk eimi

18:18 eisthkeisan de oi douloi kai oi uphretai anqrakian pepoihkoteV oti yucoV hn kai eqermainonto hn de kai o petroV met autwn estwV kai qermainomenoV

18:19 o oun arciereuV hrwthsen ton ihsoun peri twn maqhtwn autou kai peri thV didachV autou

18:20 apekriqh autw ihsouV egw parrhsia lelalhka tw kosmw egw pantote edidaxa en sunagwgh kai en tw ierw opou panteV oi ioudaioi sunercontai kai en kruptw elalhsa ouden

18:21 ti me erwtaV erwthson touV akhkootaV ti elalhsa autoiV ide outoi oidasin a eipon egw

18:22 tauta de autou eipontoV eiV paresthkwV twn uphretwn edwken rapisma tw ihsou eipwn outwV apokrinh tw arcierei

18:23 apekriqh autw ihsouV ei kakwV elalhsa marturhson peri tou kakou ei de kalwV ti me dereiV

18:24 apesteilen oun auton o annaV dedemenon proV kaiafan ton arcierea

18:25 hn de simwn petroV estwV kai qermainomenoV eipon oun autw mh kai su ek twn maqhtwn autou ei hrnhsato ekeinoV kai eipen ouk eimi

18:26 legei eiV ek twn doulwn tou arcierewV suggenhV wn ou apekoyen petroV to wtion ouk egw se eidon en tw khpw met autou

18:27 palin oun hrnhsato petroV kai euqewV alektwr efwnhsen

18:28 agousin oun ton ihsoun apo tou kaiafa eiV to praitwrion hn de prwi kai autoi ouk eishlqon eiV to praitwrion ina mh mianqwsin alla fagwsin to pasca

18:29 exhlqen oun o pilatoV exw proV autouV kai fhsin tina kathgorian ferete | | [kata] | tou anqrwpou toutou

18:30 apekriqhsan kai eipan autw ei mh hn outoV kakon poiwn ouk an soi paredwkamen auton

18:31 eipen oun autoiV | | o | pilatoV labete auton umeiV kai kata ton nomon umwn krinate auton eipon autw oi ioudaioi hmin ouk exestin apokteinai oudena

18:32 ina o logoV tou ihsou plhrwqh on eipen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

18:33 eishlqen oun palin eiV to praitwrion o pilatoV kai efwnhsen ton ihsoun kai eipen autw su ei o basileuV twn ioudaiwn

18:34 apekriqh ihsouV apo seautou su touto legeiV h alloi eipon soi peri emou

18:35 apekriqh o pilatoV mhti egw ioudaioV eimi to eqnoV to son kai oi arciereis paredwkan se emoi ti epoihsaV

18:36 apekriqh ihsouV h basileia h emh ouk estin ek tou kosmou toutou ei ek tou kosmou toutou hn h basileia h emh oi uphretai oi emoi hgwnizonto | an | [an] | ina mh paradoqw toiV ioudaioiV nun de h basileia h emh ouk estin enteuqen

18:37 eipen oun autw o pilatoV oukoun basileuV ei su apekriqh | [o] | o | ihsouV su legeiV oti basileuV eimi egw eiV touto gegennhmai kai eiV touto elhluqa eiV ton kosmon ina marturhsw th alhqeia paV o wn ek thV alhqeiaV akouei mou thV fwnhV

18:38 legei autw o pilatoV ti estin alhqeia kai touto eipwn palin exhlqen proV touV ioudaiouV kai legei autoiV egw oudemian euriskw en autw aitian

18:39 estin de sunhqeia umin ina ena apolusw umin | [en] | en | tw pasca boulesqe oun apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

18:40 ekraugasan oun palin legonteV mh touton alla ton barabban hn de o barabbaV lhsthV

19:1 tote oun elaben o pilatoV ton ihsoun kai emastigwsen

19:2 kai oi stratiwtai plexanteV stefanon ex akanqwn epeqhkan autou th kefalh kai imation porfuroun periebalon auton

19:3 kai hrconto proV auton kai elegon caire o basileuV twn ioudaiwn kai edidosan autw rapismata

19:4 kai exhlqen palin exw o pilatoV kai legei autoiV ide agw umin auton exw ina gnwte oti oudemian aitian euriskw en autw

19:5 exhlqen oun | [o] | o | ihsouV exw forwn ton akanqinon stefanon kai to porfuroun imation kai legei autoiV idou o anqrwpoV

19:6 ote oun eidon auton oi arciereiV kai oi uphretai ekraugasan legonteV staurwson staurwson legei autoiV o pilatoV labete auton umeiV kai staurwsate egw gar ouc euriskw en autw aitian

19:7 apekriqhsan autw oi ioudaioi hmeiV nomon ecomen kai kata ton nomon ofeilei apoqanein oti uion qeou eauton epoihsen

19:8 ote oun hkousen o pilatoV touton ton logon mallon efobhqh

19:9 kai eishlqen eiV to praitwrion palin kai legei tw ihsou poqen ei su o de ihsouV apokrisin ouk edwken autw

19:10 legei oun autw o pilatoV emoi ou laleiV ouk oidaV oti exousian ecw apolusai se kai exousian ecw staurwsai se

19:11 apekriqh | autw | [autw] | ihsouV ouk eiceV exousian kat emou oudemian ei mh hn dedomenon soi anwqen dia touto o paradouV me soi meizona amartian ecei

19:12 ek toutou o pilatoV ezhtei apolusai auton oi de ioudaioi ekraugasan legonteV ean touton apolushV ouk ei filoV tou kaisaroV paV o basilea eauton poiwn antilegei tw kaisari

19:13 o oun pilatoV akousaV twn logwn toutwn hgagen exw ton ihsoun kai ekaqisen epi bhmatoV eiV topon legomenon liqostrwton ebraisti de gabbaqa

19:14 hn de paraskeuh tou pasca wra hn wV ekth kai legei toiV ioudaioiV ide o basileuV umwn

19:15 ekraugasan oun ekeinoi aron aron staurwson auton legei autoiV o pilatoV ton basilea umwn staurwsw apekriqhsan oi arciereiV ouk ecomen basilea ei mh kaisara

19:16 tote oun paredwken auton autoiV ina staurwqh parelabon oun ton ihsoun

19:17 kai bastazwn eautw ton stauron exhlqen eiV ton legomenon kraniou topon o legetai ebraisti golgoqa

19:18 opou auton estaurwsan kai met autou allouV duo enteuqen kai enteuqen meson de ton ihsoun

19:19 egrayen de kai titlon o pilatoV kai eqhken epi tou staurou hn de gegrammenon ihsouV o nazwraioV o basileuV twn ioudaiwn

19:20 touton oun ton titlon polloi anegnwsan twn ioudaiwn oti egguV hn o topoV ths polewV opou estaurwqh o ihsouV kai hn gegrammenon ebraisti rwmaisti ellhnisti

19:21 elegon oun tw pilatw oi arciereiV twn ioudaiwn mh grafe o basileuV twn ioudaiwn all oti ekeinoV eipen basileuV | twn ioudaiwn eimi | eimi twn ioudaiwn |

19:22 apekriqh o pilatoV o gegrafa gegrafa

19:23 oi oun stratiwtai ote estaurwsan ton ihsoun elabon ta imatia autou kai epoihsan tessara merh ekastw stratiwth meroV kai ton citwna hn de o citwn arafoV ek twn anwqen ufantoV di olou

19:24 eipan oun proV allhlouV mh sciswmen auton alla lacwmen peri autou tinoV estai ina h grafh plhrwqh | | [h legousa*] | diemerisanto ta imatia mou eautoiV kai epi ton imatismon mou ebalon klhron oi men oun stratiwtai tauta epoihsan

19:25 eisthkeisan de para tw staurw tou ihsou h mhthr autou kai h adelfh thV mhtros autou maria h tou klwpa kai maria h magdalhnh

19:26 ihsouV oun idwn thn mhtera kai ton maqhthn parestwta on hgapa legei th mhtri gunai ide o uioV sou

19:27 eita legei tw maqhth ide h mhthr sou kai ap ekeinhV thV wraV elaben o maqhthV authn eiV ta idia

19:28 meta touto eidwV o ihsouV oti hdh panta tetelestai ina teleiwqh h grafh legei diyw

19:29 skeuoV ekeito oxouV meston spoggon oun meston tou oxouV usswpw periqenteV proshnegkan autou tw stomati

19:30 ote oun elaben to oxoV [o] ihsouV eipen tetelestai kai klinaV thn kefalhn paredwken to pneuma

19:31 oi oun ioudaioi epei paraskeuh hn ina mh meinh epi tou staurou ta swmata en tw sabbatw hn gar megalh h hmera ekeinou tou sabbatou hrwthsan ton pilaton ina kateagwsin autwn ta skelh kai arqwsin

19:32 hlqon oun oi stratiwtai kai tou men prwtou kateaxan ta skelh kai tou allou tou sustaurwqentoV autw

19:33 epi de ton ihsoun elqonteV wV eidon hdh auton teqnhkota ou kateaxan autou ta skelh

19:34 all eiV twn stratiwtwn logch autou thn pleuran enuxen kai exhlqen euquV aima kai udwr

19:35 kai o ewrakwV memarturhken kai alhqinh autou estin h marturia kai ekeinoV oiden oti alhqh legei ina kai umeiV | pisteuhte | <pisteushte> |

19:36 egeneto gar tauta ina h grafh plhrwqh ostoun ou suntribhsetai autou

19:37 kai palin etera grafh legei oyontai eiV on exekenthsan

19:38 meta de tauta hrwthsen ton pilaton iwshf | | [o] | apo arimaqaiaV wn maqhthV | [tou] | tou | ihsou kekrummenoV de dia ton fobon twn ioudaiwn ina arh to swma tou ihsou kai epetreyen o pilatoV hlqen oun kai hren to swma autou

19:39 hlqen de kai nikodhmoV o elqwn proV auton nuktoV to prwton ferwn | eligma | migma | smurnhV kai alohV wV litraV ekaton

19:40 elabon oun to swma tou ihsou kai edhsan auto oqonioiV meta twn arwmatwn kaqwV eqoV estin toiV ioudaioiV entafiazein

19:41 hn de en tw topw opou estaurwqh khpoV kai en tw khpw mnhmeion kainon en w oudepw oudeiV hn teqeimenoV

19:42 ekei oun dia thn paraskeuhn twn ioudaiwn oti egguV hn to mnhmeion eqhkan ton ihsoun

20:1 th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou

20:2 trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton

20:3 exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion

20:4 etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion

20:5 kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen

20:6 ercetai oun kai simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena

20:7 kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon

20:8 tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen

20:9 oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai

20:10 aphlqon oun palin proV autouV oi maqhtai

20:11 maria de eisthkei proV tw mnhmeiw exw klaiousa wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion

20:12 kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou

20:13 kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton

20:14 tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti ihsouV estin

20:15 legei auth ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouros estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou eqhkaV auton kagw auton arw

20:16 legei auth ihsouV mariam strafeisa ekeinh legei autw ebraisti rabbouni o legetai didaskale

20:17 legei auth ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn

20:18 ercetai mariam h magdalhnh aggellousa toiV maqhtaiV oti ewraka ton kurion kai tauta eipen auth

20:19 oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin

20:20 kai touto eipwn edeixen | kai | | taV ceiraV kai thn pleuran autoiV ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion

20:21 eipen oun autoiV [o ihsouV] palin* eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV

20:22 kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion

20:23 an tinwn afhte taV amartiaV afewntai autoiV an tinwn krathte kekrathntai

20:24 qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen ihsouV

20:25 elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw mou thn ceira eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw

20:26 kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin

20:27 eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV

20:28 apekriqh qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou

20:29 legei autw | [o] | o | ihsouV oti ewrakaV me pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV

20:30 polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn | | [autou*] | a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw

20:31 tauta de gegraptai ina | pisteuhte | <pisteushte*> | oti ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou

21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin | | o | ihsouV toiV maqhtaiV epi thV qalasshV thV tiberiadoV efanerwsen de outwV

21:2 hsan omou simwn petroV kai qwmaV o legomenoV didumoV kai naqanahl o apo kana thV galilaiaV kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo

21:3 legei autoiV simwn petroV upagw alieuein legousin autw ercomeqa kai hmeiV sun soi exhlqon kai enebhsan eiV to ploion kai en ekeinh th nukti epiasan ouden

21:4 prwiaV de hdh | ginomenhV | genomenhV | esth ihsouV eiV ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouV estin

21:5 legei oun autoiV | | [o] | ihsouV paidia mh ti prosfagion ecete apekriqhsan autw ou

21:6 o de eipen autoiV balete eiV ta dexia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai iscuon apo tou plhqouV twn icquwn

21:7 legei oun o maqhthV ekeinoV on hgapa o ihsouV tw petrw o kurioV estin simwn oun petroV akousaV oti o kurioV estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoV kai ebalen eauton eiV thn qalassan

21:8 oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thV ghV alla wV apo phcwn diakosiwn suronteV to diktuon twn icquwn

21:9 wV oun apebhsan eiV thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton

21:10 legei autoiV | [o] | o | ihsouV enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun

21:11 anebh oun simwn petroV kai eilkusen to diktuon eiV thn ghn meston icquwn megalwn ekaton penthkonta triwn kai tosoutwn ontwn ouk escisqh to diktuon

21:12 legei autoiV | [o] | o | ihsouV deute aristhsate oudeiV | | de | etolma twn maqhtwn exetasai auton su tiV ei eidoteV oti o kurioV estin

21:13 ercetai ihsouV kai lambanei ton arton kai didwsin autoiV kai to oyarion omoiwV

21:14 touto hdh triton efanerwqh ihsouV toiV maqhtaiV egerqeiV ek nekrwn

21:15 ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouV simwn iwannou agapaV me pleon toutwn legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw boske ta arnia mou

21:16 legei autw palin deuteron simwn iwannou agapaV me legei autw nai kurie su oidaV oti filw se legei autw poimaine ta | probatia | probata | mou

21:17 legei autw to triton simwn iwannou fileiV me eluphqh o petroV oti eipen autw to triton fileiV me kai | eipen | legei | autw kurie panta su oidaV su ginwskeiV oti filw se legei autw | ihsouV | [o ihsouV] | boske ta | probatia | probata | mou

21:18 amhn amhn legw soi ote hV newteroV ezwnnueV seauton kai periepateiV opou hqeleV otan de ghrashV ekteneiV taV ceiraV sou kai alloV | zwsei se | se zwsei | kai oisei opou ou qeleiV

21:19 touto de eipen shmainwn poiw qanatw doxasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi

21:20 epistrafeiV o petroV blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouV akolouqounta oV kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoV autou kai eipen kurie tiV estin o paradidouV se

21:21 touton oun idwn o petroV legei tw ihsou kurie outoV de ti

21:22 legei autw o ihsouV ean auton qelw menein ewV ercomai ti proV se su moi akolouqei

21:23 exhlqen oun outoV o logoV eiV touV adelfouV oti o maqhthV ekeinoV ouk apoqnhskei ouk eipen de autw o ihsouV oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewV ercomai | ti proV se | [ti proV se*] |

21:24 outoV estin o maqhthV o marturwn peri toutwn kai o grayaV tauta kai oidamen oti alhqhV autou h marturia estin

21:25 estin de kai alla polla a epoihsen o ihsouV atina ean grafhtai kaq en oud auton oimai ton kosmon | cwrhsein | cwrhsai | ta grafomena biblia