Greek New Testament
Jude


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 ioudaV ihsou cristou douloV adelfoV de iakwbou toiV en qew patri hgaphmenoiV kai ihsou cristw tethrhmenoiV klhtoiV

1:2 eleoV umin kai eirhnh kai agaph plhqunqeih

1:3 agaphtoi pasan spoudhn poioumenoV grafein umin peri thV koinhV hmwn swthriaV anagkhn escon grayai umin parakalwn epagwnizesqai th apax paradoqeish toiV agioiV pistei

1:4 | pareiseduhsan | pareisedusan | gar tineV anqrwpoi oi palai progegrammenoi eiV touto to krima asebeiV thn tou qeou hmwn carita metatiqenteV eiV aselgeian kai ton monon despothn kai kurion hmwn ihsoun criston arnoumenoi

1:5 upomnhsai de umaV boulomai eidotaV | apax panta oti kurioV | [umaV] panta oti [o] kurioV apax | laon ek ghV aiguptou swsaV to deuteron touV mh pisteusantaV apwlesen

1:6 aggelouV te touV mh thrhsantaV thn eautwn archn alla apolipontaV to idion oikhthrion eiV krisin megalhV hmeraV desmoiV aidioiV upo zofon tethrhken

1:7 wV sodoma kai gomorra kai ai peri autaV poleiV ton omoion tropon toutoiV ekporneusasai kai apelqousai opisw sarkoV eteraV prokeintai deigma puroV aiwniou dikhn upecousai

1:8 omoiwV mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriothta de aqetousin doxaV de blasfhmousin

1:9 o de micahl o arcaggeloV ote tw diabolw diakrinomenoV dielegeto peri tou mwusewV swmatoV ouk etolmhsen krisin epenegkein blasfhmiaV alla eipen epitimhsai soi kurioV

1:10 outoi de osa men ouk oidasin blasfhmousin osa de fusikwV wV ta aloga zwa epistantai en toutoiV fqeirontai

1:11 ouai autoiV oti th odw tou kain eporeuqhsan kai th planh tou balaam misqou execuqhsan kai th antilogia tou kore apwlonto

1:12 outoi eisin oi en taiV agapaiV umwn spiladeV suneuwcoumenoi afobwV eautouV poimainonteV nefelai anudroi upo anemwn paraferomenai dendra fqinopwrina akarpa diV apoqanonta ekrizwqenta

1:13 kumata agria qalasshV epafrizonta taV eautwn aiscunaV astereV planhtai oiV o zofoV tou skotouV eiV aiwna tethrhtai

1:14 | eprofhteusen | proefhteusen | de kai toutoiV ebdomoV apo adam enwc legwn idou hlqen kurioV en agiaiV muriasin autou

1:15 poihsai krisin kata pantwn kai elegxai | pantaV touV asebeiV | pasan yuchn | peri pantwn twn ergwn asebeiaV autwn wn hsebhsan kai peri pantwn twn sklhrwn wn elalhsan kat autou amartwloi asebeiV

1:16 outoi eisin goggustai memyimoiroi kata taV epiqumiaV | autwn | eautwn | poreuomenoi kai to stoma autwn lalei uperogka qaumazonteV proswpa wfeleiaV carin

1:17 umeiV de agaphtoi mnhsqhte twn rhmatwn twn proeirhmenwn upo twn apostolwn tou kuriou hmwn ihsou cristou

1:18 oti elegon umin | ep escatou | [oti] ep escatou [tou] | cronou esontai empaiktai kata taV eautwn epiqumiaV poreuomenoi twn asebeiwn

1:19 outoi eisin oi apodiorizonteV yucikoi pneuma mh econteV

1:20 umeiV de agaphtoi epoikodomounteV eautouV th agiwtath umwn pistei en pneumati agiw proseucomenoi

1:21 eautouV en agaph qeou thrhsate prosdecomenoi to eleoV tou kuriou hmwn ihsou cristou eiV zwhn aiwnion

1:22 kai ouV men eleate diakrinomenouV | swzete ek puroV arpazonteV | |

1:23 ouV de | | swzete ek puroV arpazonteV ouV de | eleate en fobw misounteV kai ton apo thV sarkoV espilwmenon citwna

1:24 tw de dunamenw fulaxai umaV aptaistouV kai sthsai katenwpion thV doxhV autou amwmouV en agalliasei

1:25 monw qew swthri hmwn dia ihsou cristou tou kuriou hmwn doxa megalwsunh kratoV kai exousia pro pantoV tou aiwnoV kai nun kai eiV pantaV touV aiwnaV amhn