Greek New Testament
Luke


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to “A Textual Commentary on the Greek New Testament” by Bruce M. Metzger, 2nd ed., 1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


 

1:1 epeidhper polloi epeceirhsan anataxasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn

1:2 kaqwV paredosan hmin oi ap archV autoptai kai uphretai genomenoi tou logou

1:3 edoxen kamoi parhkolouqhkoti anwqen pasin akribwV kaqexhV soi grayai kratiste qeofile

1:4 ina epignwV peri wn kathchqhV logwn thn asfaleian

1:5 egeneto en taiV hmeraiV hrwdou basilewV thV ioudaiaV iereuV tiV onomati zacariaV ex efhmeriaV abia kai gunh autw ek twn qugaterwn aarwn kai to onoma authV elisabet

1:6 hsan de dikaioi amfoteroi enantion tou qeou poreuomenoi en pasaiV taiV entolaiV kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi

1:7 kai ouk hn autoiV teknon kaqoti hn | [h] | h | elisabet steira kai amfoteroi probebhkoteV en taiV hmeraiV autwn hsan

1:8 egeneto de en tw ierateuein auton en th taxei thV efhmeriaV autou enanti tou qeou

1:9 kata to eqoV thV ierateiaV elacen tou qumiasai eiselqwn eiV ton naon tou kuriou

1:10 kai pan to plhqoV hn tou laou proseucomenon exw th wra tou qumiamatoV

1:11 wfqh de autw aggeloV kuriou estwV ek dexiwn tou qusiasthriou tou qumiamatoV

1:12 kai etaracqh zacariaV idwn kai foboV epepesen ep auton

1:13 eipen de proV auton o aggeloV mh fobou zacaria dioti eishkousqh h dehsiV sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kaleseiV to onoma autou iwannhn

1:14 kai estai cara soi kai agalliasiV kai polloi epi th genesei autou carhsontai

1:15 estai gar megaV enwpion | | [tou] | kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumatoV agiou plhsqhsetai eti ek koiliaV mhtroV autou

1:16 kai pollouV twn uiwn israhl epistreyei epi kurion ton qeon autwn

1:17 kai autoV proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreyai kardiaV paterwn epi tekna kai apeiqeiV en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon

1:18 kai eipen zacariaV proV ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuthV kai h gunh mou probebhkuia en taiV hmeraiV authV

1:19 kai apokriqeiV o aggeloV eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkwV enwpion tou qeou kai apestalhn lalhsai proV se kai euaggelisasqai soi tauta

1:20 kai idou esh siwpwn kai mh dunamenoV lalhsai acri hV hmeraV genhtai tauta anq wn ouk episteusaV toiV logoiV mou oitineV plhrwqhsontai eiV ton kairon autwn

1:21 kai hn o laoV prosdokwn ton zacarian kai eqaumazon en tw cronizein en tw naw auton

1:22 exelqwn de ouk edunato lalhsai autoiV kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autoV hn dianeuwn autoiV kai diemenen kwfoV

1:23 kai egeneto wV eplhsqhsan ai hmerai thV leitourgiaV autou aphlqen eiV ton oikon autou

1:24 meta de tautaV taV hmeraV sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhnaV pente legousa

1:25 oti outwV moi pepoihken kurioV en hmeraiV aiV epeiden afelein oneidoV mou en anqrwpoiV

1:26 en de tw mhni tw ektw apestalh o aggeloV gabrihl apo tou qeou eiV polin thV galilaiaV h onoma nazareq

1:27 proV parqenon emnhsteumenhn andri w onoma iwshf ex oikou dauid kai to onoma thV parqenou mariam

1:28 kai eiselqwn proV authn eipen caire kecaritwmenh o kurioV meta sou

1:29 h de epi tw logw dietaracqh kai dielogizeto potapoV eih o aspasmoV outoV

1:30 kai eipen o aggeloV auth mh fobou mariam eureV gar carin para tw qew

1:31 kai idou sullhmyh en gastri kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun

1:32 outoV estai megaV kai uioV uyistou klhqhsetai kai dwsei autw kurioV o qeoV ton qronon dauid tou patroV autou

1:33 kai basileusei epi ton oikon iakwb eiV touV aiwnaV kai thV basileiaV autou ouk estai teloV

1:34 eipen de mariam proV ton aggelon pwV estai touto epei andra ou ginwskw

1:35 kai apokriqeiV o aggeloV eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamiV uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon agion klhqhsetai uioV qeou

1:36 kai idou elisabet h suggeniV sou kai auth suneilhfen uion en ghrei authV kai outoV mhn ektoV estin auth th kaloumenh steira

1:37 oti ouk adunathsei para tou qeou pan rhma

1:38 eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlqen ap authV o aggeloV

1:39 anastasa de mariam en taiV hmeraiV tautaiV eporeuqh eiV thn oreinhn meta spoudhV eiV polin iouda

1:40 kai eishlqen eiV ton oikon zacariou kai hspasato thn elisabet

1:41 kai egeneto wV hkousen ton aspasmon thV mariaV h elisabet eskirthsen to brefoV en th koilia authV kai eplhsqh pneumatoV agiou h elisabet

1:42 kai anefwnhsen kraugh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaixin kai euloghmenoV o karpoV thV koiliaV sou

1:43 kai poqen moi touto ina elqh h mhthr tou kuriou mou proV eme

1:44 idou gar wV egeneto h fwnh tou aspasmou sou eiV ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefoV en th koilia mou

1:45 kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsiV toiV lelalhmenoiV auth para kuriou

1:46 kai eipen mariam megalunei h yuch mou ton kurion

1:47 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou

1:48 oti epebleyen epi thn tapeinwsin thV doulhV autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai

1:49 oti epoihsen moi megala o dunatoV kai agion to onoma autou

1:50 kai to eleoV autou eiV geneaV kai geneaV toiV foboumenoiV auton

1:51 epoihsen kratoV en bracioni autou dieskorpisen uperhfanouV dianoia kardiaV autwn

1:52 kaqeilen dunastaV apo qronwn kai uywsen tapeinouV

1:53 peinwntaV eneplhsen agaqwn kai ploutountaV exapesteilen kenouV

1:54 antelabeto israhl paidoV autou mnhsqhnai eleouV

1:55 kaqwV elalhsen proV touV pateraV hmwn tw abraam kai tw spermati autou eiV ton aiwna

1:56 emeinen de mariam sun auth wV mhnaV treiV kai upestreyen eiV ton oikon authV

1:57 th de elisabet eplhsqh o cronoV tou tekein authn kai egennhsen uion

1:58 kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneiV authV oti emegalunen kurioV to eleoV autou met authV kai sunecairon auth

1:59 kai egeneto en th hmera th ogdoh hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patroV autou zacarian

1:60 kai apokriqeisa h mhthr autou eipen ouci alla klhqhsetai iwannhV

1:61 kai eipan proV authn oti oudeiV estin ek thV suggeneiaV sou oV kaleitai tw onomati toutw

1:62 eneneuon de tw patri autou to ti an qeloi kaleisqai auto

1:63 kai aithsaV pinakidion egrayen legwn iwannhV estin onoma autou kai eqaumasan panteV

1:64 anewcqh de to stoma autou paracrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton qeon

1:65 kai egeneto epi pantaV foboV touV perioikountaV autouV kai en olh th oreinh thV ioudaiaV dielaleito panta ta rhmata tauta

1:66 kai eqento panteV oi akousanteV en th kardia autwn legonteV ti ara to paidion touto estai kai gar ceir kuriou hn met autou

1:67 kai zacariaV o pathr autou eplhsqh pneumatoV agiou kai eprofhteusen legwn

1:68 euloghtoV kurioV o qeoV tou israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou

1:69 kai hgeiren keraV swthriaV hmin en oikw dauid paidoV autou

1:70 kaqwV elalhsen dia stomatoV twn agiwn ap aiwnoV profhtwn autou

1:71 swthrian ex ecqrwn hmwn kai ek ceiroV pantwn twn misountwn hmaV

1:72 poihsai eleoV meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkhV agiaV autou

1:73 orkon on wmosen proV abraam ton patera hmwn tou dounai hmin

1:74 afobwV ek ceiroV ecqrwn rusqentaV latreuein autw

1:75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasaiV taiV hmeraiV hmwn

1:76 kai su de paidion profhthV uyistou klhqhsh proporeush gar enwpion kuriou etoimasai odouV autou

1:77 tou dounai gnwsin swthriaV tw law autou en afesei amartiwn autwn

1:78 dia splagcna eleouV qeou hmwn en oiV episkeyetai hmaV anatolh ex uyouV

1:79 epifanai toiV en skotei kai skia qanatou kaqhmenoiV tou kateuqunai touV podaV hmwn eiV odon eirhnhV

1:80 to de paidion huxanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en taiV erhmoiV ewV hmeraV anadeixewV autou proV ton israhl

2:1 egeneto de en taiV hmeraiV ekeinaiV exhlqen dogma para kaisaroV augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn

2:2 auth apografh prwth egeneto hgemoneuontoV thV suriaV kurhniou

2:3 kai eporeuonto panteV apografesqai ekastoV eiV thn eautou polin

2:4 anebh de kai iwshf apo thV galilaiaV ek polewV nazareq eiV thn ioudaian eiV polin dauid htiV kaleitai bhqleem dia to einai auton ex oikou kai patriaV dauid

2:5 apograyasqai sun mariam th emnhsteumenh autw oush egkuw

2:6 egeneto de en tw einai autouV ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn

2:7 kai eteken ton uion authV ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en fatnh dioti ouk hn autoiV topoV en tw katalumati

2:8 kai poimeneV hsan en th cwra th auth agraulounteV kai fulassonteV fulakaV thV nuktoV epi thn poimnhn autwn

2:9 kai aggeloV kuriou epesth autoiV kai doxa kuriou perielamyen autouV kai efobhqhsan fobon megan

2:10 kai eipen autoiV o aggeloV mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin caran megalhn htiV estai panti tw law

2:11 oti etecqh umin shmeron swthr oV estin cristoV kurioV en polei dauid

2:12 kai touto umin | | to | shmeion eurhsete brefoV esparganwmenon kai keimenon en fatnh

2:13 kai exaifnhV egeneto sun tw aggelw plhqoV stratiaV ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn

2:14 doxa en uyistoiV qew kai epi ghV eirhnh en anqrwpoiV eudokiaV

2:15 kai egeneto wV aphlqon ap autwn eiV ton ouranon oi aggeloi oi poimeneV elaloun proV allhlouV dielqwmen dh ewV bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegonoV o o kurioV egnwrisen hmin

2:16 kai hlqan speusanteV kai aneuran thn te mariam kai ton iwshf kai to brefos keimenon en th fatnh

2:17 idonteV de egnwrisan peri tou rhmatoV tou lalhqentoV autoiV peri tou paidiou toutou

2:18 kai panteV oi akousanteV eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn pros autouV

2:19 h de | maria | mariam | panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia authV

2:20 kai upestreyan oi poimeneV doxazonteV kai ainounteV ton qeon epi pasin oiV hkousan kai eidon kaqwV elalhqh proV autouV

2:21 kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein auton kai eklhqh to onoma autou ihsouV to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhmfqhnai auton en th koilia

2:22 kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou autwn kata ton nomon mwusewV anhgagon auton eiV ierosoluma parasthsai tw kuriw

2:23 kaqwV gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai

2:24 kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en tw nomw kuriou zeugoV trugonwn h duo nossouV peristerwn

2:25 kai idou anqrwpoV hn en ierousalhm w onoma sumewn kai o anqrwpoV outoV dikaioV kai eulabhV prosdecomenoV paraklhsin tou israhl kai pneuma hn agion ep auton

2:26 kai hn autw kecrhmatismenon upo tou pneumatoV tou agiou mh idein qanaton prin [h] an idh ton criston kuriou

2:27 kai hlqen en tw pneumati eiV to ieron kai en tw eisagagein touV goneiV to paidion ihsoun tou poihsai autouV kata to eiqismenon tou nomou peri autou

2:28 kai autoV edexato auto eiV taV agkalaV kai euloghsen ton qeon kai eipen

2:29 nun apolueiV ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh

2:30 oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou

2:31 o htoimasaV kata proswpon pantwn twn lawn

2:32 fwV eiV apokaluyin eqnwn kai doxan laou sou israhl

2:33 kai hn o pathr autou kai h mhthr qaumazonteV epi toiV laloumenoiV peri autou

2:34 kai euloghsen autouV sumewn kai eipen proV mariam thn mhtera autou idou outoV keitai eiV ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai eiV shmeion antilegomenon

2:35 kai sou | | [de] | authV thn yuchn dieleusetai romfaia opwV an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi

2:36 kai hn anna profhtiV qugathr fanouhl ek fulhV ashr auth probebhkuia en hmeraiV pollaiV zhsasa meta androV eth epta apo thV parqeniaV authV

2:37 kai auth chra ewV etwn ogdohkonta tessarwn h ouk afistato tou ierou nhsteiaiV kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran

2:38 kai auth th wra epistasa anqwmologeito tw qew kai elalei peri autou pasin toiV prosdecomenoiV lutrwsin ierousalhm

2:39 kai wV etelesan panta ta kata ton nomon kuriou epestreyan eiV thn galilaian eiV polin eautwn nazareq

2:40 to de paidion huxanen kai ekrataiouto plhroumenon sofia kai cariV qeou hn ep auto

2:41 kai eporeuonto oi goneiV autou kat etoV eiV ierousalhm th eorth tou pasca

2:42 kai ote egeneto etwn dwdeka anabainontwn autwn kata to eqoV thV eorthV

2:43 kai teleiwsantwn taV hmeraV en tw upostrefein autouV upemeinen ihsouV o paiV en ierousalhm kai ouk egnwsan oi goneiV autou

2:44 nomisanteV de auton einai en th sunodia hlqon hmeraV odon kai anezhtoun auton en toiV suggeneusin kai toiV gnwstoiV

2:45 kai mh euronteV upestreyan eiV ierousalhm anazhtounteV auton

2:46 kai egeneto meta hmeraV treiV euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autouV

2:47 existanto de panteV oi akouonteV autou epi th sunesei kai taiV apokrisesin autou

2:48 kai idonteV auton exeplaghsan kai eipen proV auton h mhthr autou teknon ti epoihsaV hmin outwV idou o pathr sou | kai egw odunwmenoi zhtoumen | kagw odunwmenoi ezhtoumen | se

2:49 kai eipen proV autouV ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en toiV tou patroV mou dei einai me

2:50 kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autoiV

2:51 kai katebh met autwn kai hlqen eiV nazareq kai hn upotassomenoV autoiV kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata en th kardia authV

2:52 kai ihsouV proekopten | th | [en th] | sofia kai hlikia kai cariti para qew kai anqrwpoiV

3:1 en etei de pentekaidekatw thV hgemoniaV tiberiou kaisaroV hgemoneuontoV pontiou pilatou thV ioudaiaV kai tetraarcountoV thV galilaiaV hrwdou filippou de tou adelfou autou tetraarcountoV thV itouraiaV kai tracwnitidoV cwraV kai lusaniou thV abilhnhs tetraarcountoV

3:2 epi arcierewV anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton zacariou uion en th erhmw

3:3 kai hlqen eiV pasan | | [thn] | pericwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

3:4 wV gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

3:5 pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oroV kai bounoV tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eiV | euqeiaV | euqeian | kai ai traceiai eiV odouV leiaV

3:6 kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou

3:7 elegen oun toiV ekporeuomenoiV ocloiV baptisqhnai up autou gennhmata ecidnwn tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV

3:8 poihsate oun karpouV axiouV thV metanoiaV kai mh arxhsqe legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam

3:9 hdh de kai h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon | [kalon] | kalon | ekkoptetai kai eiV pur balletai

3:10 kai ephrwtwn auton oi ocloi legonteV ti oun poihswmen

3:11 apokriqeiV de elegen autoiV o ecwn duo citwnaV metadotw tw mh econti kai o ecwn brwmata omoiwV poieitw

3:12 hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipan proV auton didaskale ti poihswmen

3:13 o de eipen proV autouV mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete

3:14 ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legonteV ti poihswmen kai hmeiV kai eipen autoiV mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toiV oywnioiV umwn

3:15 prosdokwntoV de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en taiV kardiaiV autwn peri tou iwannou mhpote autoV eih o cristoV

3:16 apekrinato legwn pasin o iwannhV egw men udati baptizw umaV ercetai de o iscuroteroV mou ou ouk eimi ikanoV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autoV umaV baptisei en pneumati agiw kai puri

3:17 ou to ptuon en th ceiri autou diakaqarai thn alwna autou kai sunagagein ton siton eiV thn apoqhkhn autou to de acuron katakausei puri asbestw

3:18 polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon

3:19 o de hrwdhV o tetraarchV elegcomenoV up autou peri hrwdiadoV thV gunaikoV tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhV

3:20 proseqhken kai touto epi pasin | | [kai] | katekleisen ton iwannhn en fulakh

3:21 egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentoV kai proseucomenou anewcqhnai ton ouranon

3:22 kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei wV peristeran ep auton kai fwnhn ex ouranou genesqai su ei o uioV mou o agaphtoV en soi eudokhsa

3:23 kai autoV hn ihsouV arcomenoV wsei etwn triakonta wn uioV wV enomizeto iwshf tou hli

3:24 tou maqqat tou leui tou melci tou iannai tou iwshf

3:25 tou mattaqiou tou amwV tou naoum tou esli tou naggai

3:26 tou maaq tou mattaqiou tou semein tou iwshc tou iwda

3:27 tou iwanan tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri

3:28 tou melci tou addi tou kwsam tou elmadam tou hr

3:29 tou ihsou tou eliezer tou iwrim tou maqqat tou leui

3:30 tou sumewn tou iouda tou iwshf tou iwnam tou eliakim

3:31 tou melea tou menna tou mattaqa tou naqam tou dauid

3:32 tou iessai tou iwbhd tou booV tou sala tou naasswn

3:33 tou | | aminadab tou | admin tou arni* tou esrwm tou fareV tou iouda

3:34 tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou nacwr

3:35 tou serouc tou ragau tou falek tou eber tou sala

3:36 tou kainam tou arfaxad tou shm tou nwe tou lamec

3:37 tou maqousala tou enwc tou iaret tou malelehl tou kainam

3:38 tou enwV tou shq tou adam tou qeou

4:1 ihsouV de plhrhV pneumatoV agiou upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati en th erhmw

4:2 hmeraV tesserakonta peirazomenoV upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn epeinasen

4:3 eipen de autw o diaboloV ei uioV ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV

4:4 kai apekriqh proV auton o ihsouV gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV

4:5 kai anagagwn auton edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou

4:6 kai eipen autw o diaboloV soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn

4:7 su oun ean proskunhshV enwpion emou estai sou pasa

4:8 kai apokriqeiV o ihsouV eipen autw gegraptai kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV

4:9 hgagen de auton eiV ierousalhm kai esthsen epi to pterugion tou ierou kai eipen | [autw] | autw | ei uioV ei tou qeou bale seauton enteuqen katw

4:10 gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

4:11 kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

4:12 kai apokriqeiV eipen autw o ihsouV oti eirhtai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

4:13 kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou

4:14 kai upestreyen o ihsouV en th dunamei tou pneumatoV eiV thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhV thV pericwrou peri autou

4:15 kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn doxazomenoV upo pantwn

4:16 kai hlqen eiV nazara ou hn teqrammenoV kai eishlqen kata to eiwqoV autw en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn kai anesth anagnwnai

4:17 kai epedoqh autw biblion tou profhtou hsaiou kai | anoixaV | anaptuxaV | to biblion euren | [ton] | ton | topon ou hn gegrammenon

4:18 pneuma kuriou ep eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcoiV apestalken me khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin aposteilai teqrausmenouV en afesei

4:19 khruxai eniauton kuriou dekton

4:20 kai ptuxaV to biblion apodouV tw uphreth ekaqisen kai pantwn oi ofqalmoi en th sunagwgh hsan atenizonteV autw

4:21 hrxato de legein proV autouV oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn

4:22 kai panteV emarturoun autw kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou kai elegon ouci uioV estin iwshf outoV

4:23 kai eipen proV autouV pantwV ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena eiV thn kafarnaoum poihson kai wde en th patridi sou

4:24 eipen de amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou

4:25 ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV | | epi | eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn

4:26 kai proV oudemian autwn epemfqh hliaV ei mh eiV sarepta thV sidwniaV proV gunaika chran

4:27 kai polloi leproi hsan en tw israhl epi elisaiou tou profhtou kai oudeiV autwn ekaqarisqh ei mh naiman o suroV

4:28 kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh akouonteV tauta

4:29 kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV kai hgagon auton ewV ofruoV tou orouV ef ou h poliV wkodomhto autwn wste katakrhmnisai auton

4:30 autoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto

4:31 kai kathlqen eiV kafarnaoum polin thV galilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasin

4:32 kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logoV autou

4:33 kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh

4:34 ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

4:35 kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ap autou kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton

4:36 kai egeneto qamboV epi pantaV kai sunelaloun proV allhlouV legonteV tiV o logoV outoV oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasin kai exercontai

4:37 kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou

4:38 anastaV de apo thV sunagwghV eishlqen eiV thn oikian simwnoV penqera de tou simwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV

4:39 kai epistaV epanw authV epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV

4:40 dunontoV de tou hliou apanteV osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epitiqeiV eqerapeuen autouV

4:41 exhrceto de kai daimonia apo pollwn | krazonta | <kraugazonta> | kai legonta oti su ei o uioV tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai

4:42 genomenhV de hmeraV exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon kai oi ocloi epezhtoun auton kai hlqon ewV autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn

4:43 o de eipen proV autouV oti kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti epi touto apestalhn

4:44 kai hn khrusswn eiV taV sunagwgaV thV ioudaiaV

5:1 egeneto de en tw ton oclon epikeisqai autw kai akouein ton logon tou qeou kai autoV hn estwV para thn limnhn gennhsaret

5:2 kai eiden | ploia duo | duo ploia | estwta para thn limnhn oi de alieiV ap autwn apobanteV eplunon ta diktua

5:3 embaV de eiV en twn ploiwn o hn simwnoV hrwthsen auton apo thV ghV epanagagein oligon kaqisaV de ek tou ploiou edidasken touV oclouV

5:4 wV de epausato lalwn eipen proV ton simwna epanagage eiV to baqoV kai calasate ta diktua umwn eiV agran

5:5 kai apokriqeiV simwn eipen epistata di olhV nuktoV kopiasanteV ouden elabomen epi de tw rhmati sou calasw ta diktua

5:6 kai touto poihsanteV sunekleisan plhqoV icquwn polu dierrhsseto de ta diktua autwn

5:7 kai kateneusan toiV metocoiV en tw eterw ploiw tou elqontaV sullabesqai autoiV kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia wste buqizesqai auta

5:8 idwn de simwn petroV prosepesen toiV gonasin ihsou legwn exelqe ap emou oti anhr amartwloV eimi kurie

5:9 qamboV gar periescen auton kai pantaV touV sun autw epi th agra twn icquwn wn sunelabon

5:10 omoiwV de kai iakwbon kai iwannhn uiouV zebedaiou oi hsan koinwnoi tw simwni kai eipen proV ton simwna | | o | ihsouV mh fobou apo tou nun anqrwpouV esh zwgrwn

5:11 kai katagagonteV ta ploia epi thn ghn afenteV panta hkolouqhsan autw

5:12 kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou anhr plhrhV lepraV idwn de ton ihsoun peswn epi proswpon edehqh autou legwn kurie ean qelhV dunasai me kaqarisai

5:13 kai ekteinaV thn ceira hyato autou legwn qelw kaqarisqhti kai euqewV h lepra aphlqen ap autou

5:14 kai autoV parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deixon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou kaqwV prosetaxen mwushV eiV marturion autoiV

5:15 dihrceto de mallon o logoV peri autou kai sunhrconto ocloi polloi akouein kai qerapeuesqai apo twn asqeneiwn autwn

5:16 autoV de hn upocwrwn en taiV erhmoiV kai proseucomenoV

5:17 kai egeneto en mia twn hmerwn kai autoV hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi hsan elhluqoteV ek pashV kwmhV thV galilaiaV kai ioudaiaV kai ierousalhm kai dunamiV kuriou hn eiV to iasqai auton

5:18 kai idou andreV feronteV epi klinhV anqrwpon oV hn paralelumenoV kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai [auton] enwpion autou

5:19 kai mh euronteV poiaV eisenegkwsin auton dia ton oclon anabanteV epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eiV to meson emprosqen tou ihsou

5:20 kai idwn thn pistin autwn eipen anqrwpe afewntai soi ai amartiai sou

5:21 kai hrxanto dialogizesqai oi grammateiV kai oi farisaioi legonteV tiV estin outoV oV lalei blasfhmiaV tiV dunatai amartiaV afeinai ei mh monoV o qeoV

5:22 epignouV de o ihsouV touV dialogismouV autwn apokriqeiV eipen proV autouV ti dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn

5:23 ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou h eipein egeire kai peripatei

5:24 ina de eidhte oti o uioV tou anqrwpou exousian ecei epi thV ghV afienai amartiaV eipen tw paralelumenw soi legw egeire kai araV to klinidion sou poreuou eiV ton oikon sou

5:25 kai paracrhma anastaV enwpion autwn araV ef o katekeito aphlqen eiV ton oikon autou doxazwn ton qeon

5:26 kai ekstasiV elaben apantaV kai edoxazon ton qeon kai eplhsqhsan fobou legonteV oti eidomen paradoxa shmeron

5:27 kai meta tauta exhlqen kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon epi to telwnion kai eipen autw akolouqei moi

5:28 kai katalipwn panta anastaV hkolouqei autw

5:29 kai epoihsen dochn megalhn leuiV autw en th oikia autou kai hn ocloV poluV telwnwn kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi

5:30 kai egogguzon oi farisaioi kai oi grammateiV autwn proV touV maqhtaV autou legonteV dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete

5:31 kai apokriqeiV | [o] | o | ihsouV eipen proV autouV ou creian ecousin oi ugiainonteV iatrou alla oi kakwV econteV

5:32 ouk elhluqa kalesai dikaiouV alla amartwlouV eiV metanoian

5:33 oi de eipan proV auton oi maqhtai iwannou nhsteuousin pukna kai dehseiV poiountai omoiwV kai oi twn farisaiwn oi de soi esqiousin kai pinousin

5:34 o de ihsouV eipen proV autouV mh dunasqe touV uiouV tou numfwnoV en w o numfioV met autwn estin poihsai nhsteusai

5:35 eleusontai de hmerai kai otan aparqh ap autwn o numfioV tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV

5:36 elegen de kai parabolhn proV autouV oti oudeiV epiblhma apo imatiou kainou scisaV epiballei epi imation palaion ei de mh ge kai to kainon scisei kai tw palaiw ou sumfwnhsei to epiblhma to apo tou kainou

5:37 kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mh ge rhxei o oinoV o neoV touV askouV kai autoV ekcuqhsetai kai oi askoi apolountai

5:38 alla oinon neon eiV askouV kainouV blhteon

5:39 | [oudeiV | [kai*] oudeiV | piwn palaion qelei neon legei gar o palaioV crhstoV | estin] | estin |

6:1 egeneto de en sabbatw* diaporeuesqai auton dia sporimwn kai etillon oi maqhtai autou kai hsqion touV stacuaV ywconteV taiV cersin

6:2 tineV de twn farisaiwn eipan ti poieite o ouk exestin toiV sabbasin

6:3 kai apokriqeiV proV autouV eipen | [o] | o | ihsouV oude touto anegnwte o epoihsen dauid ote epeinasen autoV kai oi met autou | | [onteV] |

6:4 [wV] eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV labwn efagen kai edwken toiV met autou ouV ouk exestin fagein ei mh monouV touV iereiV

6:5 kai elegen autoiV kurioV estin tou sabbatou o uioV tou anqrwpou

6:6 egeneto de en eterw sabbatw eiselqein auton eiV thn sunagwghn kai didaskein kai hn anqrwpoV ekei kai h ceir autou h dexia hn xhra

6:7 parethrounto de auton oi grammateiV kai oi farisaioi ei en tw sabbatw qerapeuei ina eurwsin kathgorein autou

6:8 autoV de hdei touV dialogismouV autwn eipen de tw andri tw xhran econti thn ceira egeire kai sthqi eiV to meson kai anastaV esth

6:9 eipen de | [o] | o | ihsouV proV autouV eperwtw umaV ei exestin tw sabbatw agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apolesai

6:10 kai peribleyamenoV pantaV autouV eipen autw ekteinon thn ceira sou o de epoihsen kai apekatestaqh h ceir autou

6:11 autoi de eplhsqhsan anoiaV kai dielaloun proV allhlouV ti an poihsaien tw ihsou

6:12 egeneto de en taiV hmeraiV tautaiV exelqein auton eiV to oroV proseuxasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuch tou qeou

6:13 kai ote egeneto hmera prosefwnhsen touV maqhtaV autou kai eklexamenoV ap autwn dwdeka ouV kai apostolouV wnomasen

6:14 simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou kai iakwbon kai iwannhn kai filippon kai barqolomaion

6:15 kai maqqaion kai qwman | [kai] | kai | iakwbon alfaiou kai simwna ton kaloumenon zhlwthn

6:16 kai ioudan iakwbou kai ioudan iskariwq oV egeneto prodothV

6:17 kai katabaV met autwn esth epi topou pedinou kai ocloV poluV maqhtwn autou kai plhqoV polu tou laou apo pashV thV ioudaiaV kai ierousalhm kai thV paraliou turou kai sidwnoV [6:18] oi hlqon akousai autou kai iaqhnai apo twn noswn autwn

6:18 kai oi enocloumenoi apo pneumatwn akaqartwn eqerapeuonto

6:19 kai paV o ocloV ezhtoun aptesqai autou oti dunamiV par autou exhrceto kai iato pantaV

6:20 kai autoV eparaV touV ofqalmouV autou eiV touV maqhtaV autou elegen makarioi oi ptwcoi oti umetera estin h basileia tou qeou

6:21 makarioi oi peinwnteV nun oti cortasqhsesqe makarioi oi klaionteV nun oti gelasete

6:22 makarioi este otan mishswsin umaV oi anqrwpoi kai otan aforiswsin umaV kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn wV ponhron eneka tou uiou tou anqrwpou

6:23 carhte en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar o misqoV umwn poluV en tw ouranw kata ta auta gar epoioun toiV profhtaiV oi patereV autwn

6:24 plhn ouai umin toiV plousioiV oti apecete thn paraklhsin umwn

6:25 ouai umin oi empeplhsmenoi nun oti peinasete ouai oi gelwnteV nun oti penqhsete kai klausete

6:26 ouai otan | kalwV umaV | umaV kalwV | eipwsin panteV oi anqrwpoi kata ta auta gar epoioun toiV yeudoprofhtaiV oi patereV autwn

6:27 alla umin legw toiV akouousin agapate touV ecqrouV umwn kalwV poieite toiV misousin umaV

6:28 eulogeite touV katarwmenouV umaV proseucesqe peri twn ephreazontwn umaV

6:29 tw tuptonti se epi thn siagona parece kai thn allhn kai apo tou airontoV sou to imation kai ton citwna mh kwlushV

6:30 panti aitounti se didou kai apo tou airontoV ta sa mh apaitei

6:31 kai kaqwV qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi poieite autoiV omoiwV

6:32 kai ei agapate touV agapwntaV umaV poia umin cariV estin kai gar oi amartwloi touV agapwntaV autouV agapwsin

6:33 kai [gar] ean agaqopoihte touV agaqopoiountaV umaV poia umin cariV estin kai oi amartwloi to auto poiousin

6:34 kai ean danishte par wn elpizete labein poia umin cariV [estin] kai amartwloi amartwloiV danizousin ina apolabwsin ta isa

6:35 plhn agapate touV ecqrouV umwn kai agaqopoieite kai danizete mhden apelpizonteV kai estai o misqoV umwn poluV kai esesqe uioi uyistou oti autoV crhstoV estin epi touV acaristouV kai ponhrouV

6:36 ginesqe oiktirmoneV kaqwV | | [kai] | o pathr umwn oiktirmwn estin

6:37 kai mh krinete kai ou mh kriqhte kai mh katadikazete kai ou mh katadikasqhte apoluete kai apoluqhsesqe

6:38 didote kai doqhsetai umin metron kalon pepiesmenon sesaleumenon uperekcunnomenon dwsousin eiV ton kolpon umwn w gar metrw metreite antimetrhqhsetai umin

6:39 eipen de kai parabolhn autoiV mhti dunatai tufloV tuflon odhgein ouci amfoteroi eiV boqunon empesountai

6:40 ouk estin maqhthV uper ton didaskalon kathrtismenoV de paV estai wV o didaskaloV autou

6:41 ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoeiV

6:42 pwV dunasai legein tw adelfw sou adelfe afeV ekbalw to karfoV to en tw ofqalmw sou autoV thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou ekbalein

6:43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude palin dendron sapron poioun karpon kalon

6:44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ex akanqwn sullegousin suka oude ek batou stafulhn trugwsin

6:45 o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou thV kardiaV proferei to agaqon kai o ponhroV ek tou ponhrou proferei to ponhron ek gar perisseumatoV kardiaV lalei to stoma autou

6:46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw

6:47 paV o ercomenoV proV me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autouV upodeixw umin tini estin omoioV

6:48 omoioV estin anqrwpw oikodomounti oikian oV eskayen kai ebaqunen kai eqhken qemelion epi thn petran plhmmurhV de genomenhV proserhxen o potamoV th oikia ekeinh kai ouk iscusen saleusai authn dia to kalwV oikodomhsqai authn

6:49 o de akousaV kai mh poihsaV omoioV estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn cwriV qemeliou h proserhxen o potamoV kai euquV sunepesen kai egeneto to rhgma thV oikiaV ekeinhV mega

7:1 epeidh eplhrwsen panta ta rhmata autou eiV taV akoaV tou laou eishlqen eiV kafarnaoum

7:2 ekatontarcou de tinoV douloV kakwV ecwn hmellen teleutan oV hn autw entimoV

7:3 akousaV de peri tou ihsou apesteilen proV auton presbuterouV twn ioudaiwn erwtwn auton opwV elqwn diaswsh ton doulon autou

7:4 oi de paragenomenoi proV ton ihsoun parekaloun auton spoudaiwV legonteV oti axioV estin w parexh touto

7:5 agapa gar to eqnoV hmwn kai thn sunagwghn autoV wkodomhsen hmin

7:6 o de ihsouV eporeueto sun autoiV hdh de autou ou makran apecontoV apo thV oikiaV epemyen filouV o ekatontarchV legwn autw kurie mh skullou ou gar ikanoV eimi ina upo thn steghn mou eiselqhV

7:7 dio oude emauton hxiwsa proV se elqein alla eipe logw kai iaqhtw o paiV mou

7:8 kai gar egw anqrwpoV eimi upo exousian tassomenoV ecwn up emauton stratiwtaV kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei

7:9 akousaV de tauta o ihsouV eqaumasen auton kai strafeiV tw akolouqounti autw oclw eipen legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron

7:10 kai upostreyanteV eiV ton oikon oi pemfqenteV euron ton doulon ugiainonta

7:11 kai egeneto en tw exhV eporeuqh eiV polin kaloumenhn nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai autou kai ocloV poluV

7:12 wV de hggisen th pulh thV polewV kai idou exekomizeto teqnhkwV monogenhV uioV th mhtri autou kai auth hn chra kai ocloV thV polewV ikanoV hn sun auth

7:13 kai idwn authn o kurioV esplagcnisqh ep auth kai eipen auth mh klaie

7:14 kai proselqwn hyato thV sorou oi de bastazonteV esthsan kai eipen neaniske soi legw egerqhti

7:15 kai anekaqisen o nekroV kai hrxato lalein kai edwken auton th mhtri autou

7:16 elaben de foboV pantaV kai edoxazon ton qeon legonteV oti profhthV megaV hgerqh en hmin kai oti epeskeyato o qeoV ton laon autou

7:17 kai exhlqen o logoV outoV en olh th ioudaia peri autou kai pash th pericwrw

7:18 kai aphggeilan iwannh oi maqhtai autou peri pantwn toutwn

7:19 kai proskalesamenoV duo tinaV twn maqhtwn autou o iwannhV epemyen proV ton kurion* legwn su ei o ercomenoV h | eteron | allon | prosdokwmen

7:20 paragenomenoi de proV auton oi andreV eipan iwannhV o baptisthV apesteilen hmaV proV se legwn su ei o ercomenoV h allon prosdokwmen

7:21 en ekeinh th wra eqerapeusen pollouV apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn kai tufloiV polloiV ecarisato blepein

7:22 kai apokriqeiV eipen autoiV poreuqenteV apaggeilate iwannh a eidete kai hkousate tufloi anablepousin cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai ptwcoi euaggelizontai

7:23 kai makarioV estin oV ean mh skandalisqh en emoi

7:24 apelqontwn de twn aggelwn iwannou hrxato legein proV touV oclouV peri iwannou ti exhlqate eiV thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon

7:25 alla ti exhlqate idein anqrwpon en malakoiV imatioiV hmfiesmenon idou oi en imatismw endoxw kai trufh uparconteV en toiV basileioiV eisin

7:26 alla ti exhlqate idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou

7:27 outoV estin peri ou gegraptai idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

7:28 legw umin meizwn en gennhtoiV gunaikwn iwannou oudeiV estin o de mikroteroV en th basileia tou qeou meizwn autou estin

7:29 kai paV o laoV akousaV kai oi telwnai edikaiwsan ton qeon baptisqenteV to baptisma iwannou

7:30 oi de farisaioi kai oi nomikoi thn boulhn tou qeou hqethsan eiV eautouV mh baptisqenteV up autou

7:31 tini oun omoiwsw touV anqrwpouV thV geneaV tauthV kai tini eisin omoioi

7:32 omoioi eisin paidioiV toiV en agora kaqhmenoiV kai prosfwnousin allhloiV a legei hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen kai ouk eklausate

7:33 elhluqen gar iwannhV o baptisthV mh esqiwn arton mhte pinwn oinon kai legete daimonion ecei

7:34 elhluqen o uioV tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legete idou anqrwpoV fagoV kai oinopothV filoV telwnwn kai amartwlwn

7:35 kai edikaiwqh h sofia apo pantwn twn teknwn authV

7:36 hrwta de tiV auton twn farisaiwn ina fagh met autou kai eiselqwn eiV ton oikon tou farisaiou katekliqh

7:37 kai idou gunh htiV hn en th polei amartwloV kai epignousa oti katakeitai en th oikia tou farisaiou komisasa alabastron murou

7:38 kai stasa opisw para touV podaV autou klaiousa toiV dakrusin hrxato brecein touV podaV autou kai taiV qrixin thV kefalhV authV exemassen kai katefilei touV podaV autou kai hleifen tw murw

7:39 idwn de o farisaioV o kalesaV auton eipen en eautw legwn outoV ei hn | [o] | | profhthV eginwsken an tiV kai potaph h gunh htiV aptetai autou oti amartwloV estin

7:40 kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV auton simwn ecw soi ti eipein o de didaskale eipe fhsin

7:41 duo creofeiletai hsan danisth tini o eiV wfeilen dhnaria pentakosia o de eteroV penthkonta

7:42 mh econtwn autwn apodounai amfoteroiV ecarisato tiV oun autwn pleion agaphsei auton

7:43 apokriqeiV simwn eipen upolambanw oti w to pleion ecarisato o de eipen autw orqwV ekrinaV

7:44 kai strafeiV proV thn gunaika tw simwni efh blepeiV tauthn thn gunaika eishlqon sou eiV thn oikian udwr moi epi podaV ouk edwkaV auth de toiV dakrusin ebrexen mou touV podaV kai taiV qrixin authV exemaxen

7:45 filhma moi ouk edwkaV auth de af hV eishlqon ou dielipen katafilousa mou touV podaV

7:46 elaiw thn kefalhn mou ouk hleiyaV auth de murw hleiyen touV podaV mou

7:47 ou carin legw soi afewntai ai amartiai authV ai pollai oti hgaphsen polu w de oligon afietai oligon agapa

7:48 eipen de auth afewntai sou ai amartiai

7:49 kai hrxanto oi sunanakeimenoi legein en eautoiV tiV outoV estin oV kai amartiaV afihsin

7:50 eipen de proV thn gunaika h pistiV sou seswken se poreuou eiV eirhnhn

8:1 kai egeneto en tw kaqexhV kai autoV diwdeuen kata polin kai kwmhn khrusswn kai euaggelizomenoV thn basileian tou qeou kai oi dwdeka sun autw

8:2 kai gunaikeV tineV ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn maria h kaloumenh magdalhnh af hV daimonia epta exelhluqei

8:3 kai iwanna gunh couza epitropou hrwdou kai sousanna kai eterai pollai aitineV dihkonoun autoiV ek twn uparcontwn autaiV

8:4 suniontoV de oclou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn proV auton eipen dia parabolhV

8:5 exhlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para thn odon kai katepathqh kai ta peteina tou ouranou katefagen auto

8:6 kai eteron katepesen epi thn petran kai fuen exhranqh dia to mh ecein ikmada

8:7 kai eteron epesen en mesw twn akanqwn kai sumfueisai ai akanqai apepnixan auto

8:8 kai eteron epesen eiV thn ghn thn agaqhn kai fuen epoihsen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o ecwn wta akouein akouetw

8:9 ephrwtwn de auton oi maqhtai autou tiV auth eih h parabolh

8:10 o de eipen umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV tou qeou toiV de loipoiV en parabolaiV ina bleponteV mh blepwsin kai akouonteV mh suniwsin

8:11 estin de auth h parabolh o sporoV estin o logoV tou qeou

8:12 oi de para thn odon eisin oi akousanteV eita ercetai o diaboloV kai airei ton logon apo thV kardiaV autwn ina mh pisteusanteV swqwsin

8:13 oi de epi thV petraV oi otan akouswsin meta caraV decontai ton logon kai outoi rizan ouk ecousin oi proV kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai

8:14 to de eiV taV akanqaV peson outoi eisin oi akousanteV kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin

8:15 to de en th kalh gh outoi eisin oitineV en kardia kalh kai agaqh akousanteV ton logon katecousin kai karpoforousin en upomonh

8:16 oudeiV de lucnon ayaV kaluptei auton skeuei h upokatw klinhV tiqhsin all epi lucniaV tiqhsin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fwV

8:17 ou gar estin krupton o ou faneron genhsetai oude apokrufon o ou mh gnwsqh kai eiV faneron elqh

8:18 blepete oun pwV akouete oV an gar ech doqhsetai autw kai oV an mh ech kai o dokei ecein arqhsetai ap autou

8:19 paregeneto de proV auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai ouk hdunanto suntucein autw dia ton oclon

8:20 aphggelh de autw h mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin exw idein qelonteV se

8:21 o de apokriqeiV eipen proV autouV mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou qeou akouonteV kai poiounteV

8:22 egeneto de en mia twn hmerwn kai autoV enebh eiV ploion kai oi maqhtai autou kai eipen proV autouV dielqwmen eiV to peran thV limnhV kai anhcqhsan

8:23 pleontwn de autwn afupnwsen kai katebh lailay anemou eiV thn limnhn kai suneplhrounto kai ekinduneuon

8:24 proselqonteV de dihgeiran auton legonteV epistata epistata apollumeqa o de diegerqeiV epetimhsen tw anemw kai tw kludwni tou udatoV kai epausanto kai egeneto galhnh

8:25 eipen de autoiV pou h pistiV umwn fobhqenteV de eqaumasan legonteV proV allhlouV tiV ara outoV estin oti kai toiV anemoiV epitassei kai tw udati kai upakouousin autw

8:26 kai katepleusan eiV thn cwran twn gerashnwn* htis estin antipera thV galilaiaV

8:27 exelqonti de autw epi thn ghn uphnthsen anhr tiV ek thV polewV ecwn daimonia kai cronw ikanw ouk enedusato imation kai en oikia ouk emenen all en toiV mnhmasin

8:28 idwn de ton ihsoun anakraxaV prosepesen autw kai fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie | [tou qeou] | tou qeou | tou uyistou deomai sou mh me basanishV

8:29 | parhggellen | parhggeilen | gar tw pneumati tw akaqartw exelqein apo tou anqrwpou polloiV gar cronoiV sunhrpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedaiV fulassomenoV kai diarrhsswn ta desma hlauneto | apo | upo | tou daimoniou eiV taV erhmouV

8:30 ephrwthsen de auton o ihsouV ti soi onoma estin o de eipen legiwn oti eishlqen daimonia polla eiV auton

8:31 kai parekaloun auton ina mh epitaxh autoiV eiV thn abusson apelqein

8:32 hn de ekei agelh coirwn ikanwn boskomenh en tw orei kai parekalesan auton ina epitreyh autoiV eiV ekeinouV eiselqein kai epetreyen autoiV

8:33 exelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqon eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn limnhn kai apepnigh

8:34 idonteV de oi boskonteV to gegonoV efugon kai aphggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV

8:35 exhlqon de idein to gegonoV kai hlqon proV ton ihsoun kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia exhlqen imatismenon kai swfronounta para touV podaV | [tou] | tou | ihsou kai efobhqhsan

8:36 aphggeilan de autoiV oi idonteV pwV eswqh o daimonisqeiV

8:37 kai hrwthsen auton apan to plhqoV thV pericwrou twn gerashnwn* apelqein ap autwn oti fobw megalw suneiconto autoV de embaV eiV ploion upestreyen

8:38 edeito de autou o anhr af ou exelhluqei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton legwn

8:39 upostrefe eiV ton oikon sou kai dihgou osa soi epoihsen o qeoV kai aphlqen kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o ihsouV

8:40 en de tw upostrefein ton ihsoun apedexato auton o ocloV hsan gar panteV prosdokwnteV auton

8:41 kai idou hlqen anhr w onoma iairoV kai outoV arcwn thV sunagwghV uphrcen kai peswn para touV podaV | | [tou] | ihsou parekalei auton eiselqein eiV ton oikon autou

8:42 oti qugathr monogenhV hn autw wV etwn dwdeka kai auth apeqnhsken en de tw upagein auton oi ocloi sunepnigon auton

8:43 kai gunh ousa en rusei aimatoV apo etwn dwdeka htiV | | [iatrois prosanalwsasa olon ton bion*] | ouk iscusen ap oudenoV qerapeuqhnai

8:44 proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paracrhma esth h rusiV tou aimatoV authV

8:45 kai eipen o ihsouV tiV o ayamenoV mou arnoumenwn de pantwn eipen o petroV epistata oi ocloi sunecousin se kai apoqlibousin

8:46 o de ihsouV eipen hyato mou tiV egw gar egnwn dunamin exelhluquian ap emou

8:47 idousa de h gunh oti ouk elaqen tremousa hlqen kai prospesousa autw di hn aitian hyato autou aphggeilen enwpion pantoV tou laou kai wV iaqh paracrhma

8:48 o de eipen auth qugathr h pistiV sou seswken se poreuou eiV eirhnhn

8:49 eti autou lalountoV ercetai tiV para tou arcisunagwgou legwn oti teqnhken h qugathr sou mhketi skulle ton didaskalon

8:50 o de ihsouV akousaV apekriqh autw mh fobou monon pisteuson kai swqhsetai

8:51 elqwn de eiV thn oikian ouk afhken eiselqein tina sun autw ei mh petron kai iwannhn kai iakwbon kai ton patera thV paidoV kai thn mhtera

8:52 eklaion de panteV kai ekoptonto authn o de eipen mh klaiete ou gar apeqanen alla kaqeudei

8:53 kai kategelwn autou eidoteV oti apeqanen

8:54 autoV de krathsaV thV ceiroV authV efwnhsen legwn h paiV egeire

8:55 kai epestreyen to pneuma authV kai anesth paracrhma kai dietaxen auth doqhnai fagein

8:56 kai exesthsan oi goneiV authV o de parhggeilen autoiV mhdeni eipein to gegonoV

9:1 sugkalesamenoV de touV dwdeka edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosouV qerapeuein

9:2 kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai | | [touV asqeneiV*] |

9:3 kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdon mhte phran mhte arton mhte argurion mhte | | [ana*] | duo citwnaV ecein

9:4 kai eiV hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

9:5 kai osoi an mh decwntai umaV exercomenoi apo thV polewV ekeinhV ton koniorton apo twn podwn umwn apotinassete eiV marturion ep autouV

9:6 exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou

9:7 hkousen de hrwdhV o tetraarchV ta ginomena panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhV hgerqh ek nekrwn

9:8 upo tinwn de oti hliaV efanh allwn de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

9:9 eipen de | [o] | | hrwdhV iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV peri ou akouw toiauta kai ezhtei idein auton

9:10 kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouV upecwrhsen kat idian eiV polin kaloumenhn bhqsaida

9:11 oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai apodexamenoV autouV elalei autoiV peri thV basileiaV tou qeou kai touV creian econtaV qerapeiaV iato

9:12 h de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipan autw apoluson ton oclon ina poreuqenteV eiV taV kuklw kwmaV kai agrouV kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

9:13 eipen de proV autouV dote autoiV | fagein umeiV | umeiV fagein | oi de eipan ouk eisin hmin pleion h artoi pente kai icqueV duo ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eis panta ton laon touton brwmata

9:14 hsan gar wsei andreV pentakiscilioi eipen de proV touV maqhtaV autou kataklinate autouV klisiaV | wsei | [wsei] | ana penthkonta

9:15 kai epoihsan outwV kai kateklinan apantaV

9:16 labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen autouV kai kateklasen kai edidou toiV maqhtaiV paraqeinai tw oclw

9:17 kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn kofinoi dwdeka

9:18 kai egeneto en tw einai auton proseucomenon kata monaV sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV legwn tina me | oi ocloi legousin | legousin oi ocloi | einai

9:19 oi de apokriqenteV eipan iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

9:20 eipen de autoiV umeiV de tina me legete einai petroV de apokriqeiV eipen ton criston tou qeou

9:21 o de epitimhsaV autoiV parhggeilen mhdeni legein touto

9:22 eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

9:23 elegen de proV pantaV ei tiV qelei opisw mou ercesqai arnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi

9:24 oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outoV swsei authn

9:25 ti gar wfeleitai anqrwpoV kerdhsaV ton kosmon olon eauton de apolesaV h zhmiwqeiV

9:26 oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn

9:27 legw de umin alhqwV eisin tineV twn autou esthkotwn oi ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou

9:28 egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw | | [kai] | paralabwn petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eiV to oroV proseuxasqai

9:29 kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidoV tou proswpou autou eteron kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn

9:30 kai idou andreV duo sunelaloun autw oitineV hsan mwushV kai hliaV

9:31 oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn hmellen plhroun en ierousalhm

9:32 o de petroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw

9:33 kai egeneto en tw diacwrizesqai autouV ap autou eipen o petroV proV ton ihsoun epistata kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV mian soi kai mian mwusei kai mian hlia mh eidwV o legei

9:34 tauta de autou legontoV egeneto nefelh kai epeskiazen autouV efobhqhsan de en tw eiselqein autouV eiV thn nefelhn

9:35 kai fwnh egeneto ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o eklelegmenoV autou akouete

9:36 kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh ihsouV monoV kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakan

9:37 egeneto de th exhV hmera katelqontwn autwn apo tou orouV sunhnthsen autw ocloV poluV

9:38 kai idou anhr apo tou oclou ebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyai epi ton uion mou oti monogenhV moi estin

9:39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhV krazei kai sparassei auton meta afrou kai | moliV | mogiV | apocwrei ap autou suntribon auton

9:40 kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekbalwsin auto kai ouk hdunhqhsan

9:41 apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai proV umaV kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

9:42 eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsouV tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

9:43 exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoiei eipen proV touV maqhtaV autou

9:44 qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

9:45 oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou

9:46 eishlqen de dialogismoV en autoiV to tiV an eih meizwn autwn

9:47 o de ihsouV eidwV* ton dialogismon thV kardiaV autwn epilabomenoV paidion esthsen auto par eautw

9:48 kai eipen autoiV oV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV an eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estin megaV

9:49 apokriqeiV de iwannhV eipen epistata eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

9:50 eipen de proV auton | | o | ihsouV mh kwluete oV gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin

9:51 egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhmyewV autou kai autoV to proswpon esthrisen tou poreuesqai eiV ierousalhm

9:52 kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn samaritwn wV etoimasai autw

9:53 kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV ierousalhm

9:54 idonteV de oi maqhtai iakwboV kai iwannhV eipan kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV

9:55 strafeiV de epetimhsen autoiV

9:56 kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn

9:57 kai poreuomenwn autwn en th odw eipen tiV proV auton akolouqhsw soi opou ean aperch

9:58 kai eipen autw | [o] | o | ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

9:59 eipen de proV eteron akolouqei moi o de eipen | epitreyon moi prwton apelqonti | [kurie*] epitreyon moi apelqonti prwton | qayai ton patera mou

9:60 eipen de autw afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

9:61 eipen de kai eteroV akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou

9:62 eipen de [proV auton] o ihsouV* oudeiV epibalwn thn ceira ep arotron kai blepwn eiV ta opisw* euqetos estin th basileia tou qeou

10:1 meta de tauta anedeixen o kurioV eterouV ebdomhkonta [duo*] kai apesteilen autouV ana duo [duo] pro proswpou autou eiV pasan polin kai topon ou hmellen autoV ercesqai

10:2 elegen de proV autouV o men qerismoV poluV oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwV ergataV ekbalh eiV ton qerismon autou

10:3 upagete idou apostellw umaV wV arnaV en mesw lukwn

10:4 mh bastazete ballantion mh phran mh upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe

10:5 eiV hn d an eiselqhte oikian prwton legete eirhnh tw oikw toutw

10:6 kai ean ekei h uioV eirhnhV epanapahsetai ep auton h eirhnh umwn ei de mh ge ef umaV anakamyei

10:7 en auth de th oikia menete esqionteV kai pinonteV ta par autwn axioV gar o ergathV tou misqou autou mh metabainete ex oikiaV eiV oikian

10:8 kai eiV hn an polin eiserchsqe kai decwntai umaV esqiete ta paratiqemena umin

10:9 kai qerapeuete touV en auth asqeneiV kai legete autoiV hggiken ef umaV h basileia tou qeou

10:10 eiV hn d an polin eiselqhte kai mh decwntai umaV exelqonteV eiV taV plateiaV authV eipate

10:11 kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek thV polewV umwn eiV touV podaV apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken h basileia tou qeou

10:12 legw umin oti sodomoiV en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh

10:13 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenhqhsan ai dunameiV ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenoi metenohsan

10:14 plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin

10:15 kai su kafarnaoum mh ewV ouranou uywqhsh ewV tou adou katabhsh*

10:16 o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umaV eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me

10:17 upestreyan de oi ebdomhkonta [duo*] meta caraV legonteV kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou

10:18 eipen de autoiV eqewroun ton satanan wV astraphn ek tou ouranou pesonta

10:19 idou dedwka umin thn exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou kai ouden umaV ou mh | adikhsei | adikhsh |

10:20 plhn en toutw mh cairete oti ta pneumata umin upotassetai cairete de oti ta onomata umwn eggegraptai en toiV ouranoiV

10:21 en auth th wra hgalliasato | | [en] | tw pneumati tw agiw* kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thV ghV oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta nhpioiV nai o pathr oti outwV eudokia egeneto emprosqen sou

10:22 panta moi paredoqh upo tou patroV mou kai oudeiV ginwskei tiV estin o uioV ei mh o pathr kai tiV estin o pathr ei mh o uioV kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai

10:23 kai strafeiV proV touV maqhtaV kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi bleponteV a blepete

10:24 legw gar umin oti polloi profhtai kai basileiV hqelhsan idein a umeiV blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk hkousan

10:25 kai idou nomikoV tiV anesth ekpeirazwn auton legwn didaskale ti poihsaV zwhn aiwnion klhronomhsw

10:26 o de eipen proV auton en tw nomw ti gegraptai pwV anaginwskeiV

10:27 o de apokriqeiV eipen agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV | | [thV] | kardiaV sou kai en olh th yuch sou kai en olh th iscui sou kai en olh th dianoia sou kai ton plhsion sou wV seauton

10:28 eipen de autw orqwV apekriqhV touto poiei kai zhsh

10:29 o de qelwn dikaiwsai eauton eipen proV ton ihsoun kai tiV estin mou plhsion

10:30 upolabwn o ihsouV eipen anqrwpoV tiV katebainen apo ierousalhm eiV iericw kai lhstaiV periepesen oi kai ekdusanteV auton kai plhgaV epiqenteV aphlqon afenteV hmiqanh

10:31 kata sugkurian de iereuV tiV katebainen | [en] | en | th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen

10:32 omoiwV de kai leuithV | | [genomenoV] | kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen

10:33 samarithV de tiV odeuwn hlqen kat auton kai idwn esplagcnisqh

10:34 kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epicewn elaion kai oinon epibibasaV de auton epi to idion kthnoV hgagen auton eiV pandoceion kai epemelhqh autou

10:35 kai epi thn aurion ekbalwn | duo dhnaria edwken | edwken duo dhnaria | tw pandocei kai eipen epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshV egw en tw epanercesqai me apodwsw soi

10:36 tiV toutwn twn triwn plhsion dokei soi gegonenai tou empesontoV eiV touV lhstaV

10:37 o de eipen o poihsaV to eleoV met autou eipen de autw | [o] | o | ihsouV poreuou kai su poiei omoiwV

10:38 en de tw poreuesqai autouV autoV eishlqen eiV kwmhn tina gunh de tiV onomati marqa upedexato auton | eiV thn oikian | |

10:39 kai thde hn adelfh kaloumenh mariam [h] kai parakaqesqeisa proV touV podaV tou kuriou hkouen ton logon autou

10:40 h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me | kateleipen diakonein eipon | katelipen diakonein eipe | oun auth ina moi sunantilabhtai

10:41 apokriqeiV de eipen auth o kurioV marqa marqa merimnaV kai qorubazh peri polla

10:42 | oligwn de estin creia* h enoV | enoV de estin creia | mariam gar thn agaqhn merida exelexato htiV ouk afaireqhsetai authV

11:1 kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon wV epausato eipen tiV twn maqhtwn autou proV auton kurie didaxon hmaV proseucesqai kaqwV kai iwannhV edidaxen tous maqhtaV autou

11:2 eipen de autoiV otan proseuchsqe legete pater agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou

11:3 ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

11:4 kai afeV hmin taV amartiaV hmwn kai gar autoi afiomen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon

11:5 kai eipen proV autouV tiV ex umwn exei filon kai poreusetai proV auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treiV artouV

11:6 epeidh filoV mou paregeneto ex odou proV me kai ouk ecw o paraqhsw autw

11:7 kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi

11:8 legw umin ei kai ou dwsei autw anastaV dia to einai filon autou dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oswn crhzei

11:9 kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

11:10 paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti | anoighsetai | <anoighsetai*> |

11:11 tina de ex umwn ton patera aithsei o uioV icqun | mh | kai | anti icquoV* ofin autw epidwsei

11:12 h kai aithsei won epidwsei* autw skorpion

11:13 ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr [o*] ex ouranou dwsei pneuma agion toiV aitousin auton

11:14 kai hn ekballwn daimonion | | [kai auto hn*] | kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontoV elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi

11:15 tineV de ex autwn eipon en beelzeboul tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

11:16 eteroi de peirazonteV shmeion ex ouranou ezhtoun par autou

11:17 autoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon piptei

11:18 ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh pwV staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

11:19 ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn kritai esontai

11:20 ei de en daktulw qeou [egw] ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

11:21 otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

11:22 epan de iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

11:23 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

11:24 otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon [tote*] legei upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon

11:25 kai elqon euriskei | [scolazonta] | | sesarwmenon kai kekosmhmenon

11:26 tote poreuetai kai paralambanei etera pneumata ponhrotera eautou epta kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

11:27 egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tiV fwnhn gunh ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouV eqhlasaV

11:28 autoV de eipen menoun makarioi oi akouonteV ton logon tou qeou kai fulassonteV

11:29 twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth genea ponhra estin shmeion zhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna

11:30 kaqwV gar egeneto | [o] | | iwnaV toiV nineuitaiV shmeion outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth

11:31 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwnoV kai idou pleion solomwnoV wde

11:32 andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

11:33 oudeiV lucnon ayaV eiV krupthn tiqhsin | oude upo ton modion | [oude upo ton modion*] | all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to fwV blepwsin

11:34 o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV sou otan o ofqalmoV sou aplouV h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h kai to swma sou skoteinon

11:35 skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin

11:36 ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ meroV ti skoteinon estai fwteinon olon wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se

11:37 en de tw lalhsai erwta auton farisaioV opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

11:38 o de farisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

11:39 eipen de o kurioV proV auton nun umeiV oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV

11:40 afroneV ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihsen

11:41 plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

11:42 alla ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta de edei poihsai kakeina mh pareinai

11:43 ouai umin toiV farisaioiV oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV

11:44 ouai umin oti este wV ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi | oi | [oi] | peripatounteV epanw ouk oidasin

11:45 apokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaV ubrizeiV

11:46 o de eipen kai umin toiV nomikoiV ouai oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV

11:47 ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patereV umwn apekteinan autouV

11:48 ara martureV este kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV umeiV de oikodomeite*

11:49 dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV kai ex autwn apoktenousin kai diwxousin

11:50 ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekkecumenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV

11:51 apo aimatoV abel ewV aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV

11:52 ouai umin toiV nomikoiV oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqate kai touV eisercomenouV ekwlusate

11:53 kakeiqen exelqontoV autou hrxanto oi grammateiV kai oi farisaioi deinwV enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

11:54 enedreuonteV auton qhreusai ti ek tou stomatoV autou

12:1 en oiV episunacqeiswn twn muriadwn tou oclou wste katapatein allhlouV hrxato legein proV touV maqhtaV autou prwton prosecete eautoiV apo thV zumhV htiV estin upokrisiV twn farisaiwn

12:2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

12:3 anq wn osa en th skotia eipate en tw fwti akousqhsetai kai o proV to ouV elalhsate en toiV tameioiV khrucqhsetai epi twn dwmatwn

12:4 legw de umin toiV filoiV mou mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh econtwn perissoteron ti poihsai

12:5 upodeixw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai econta exousian embalein eiV thn geennan nai legw umin touton fobhqhte

12:6 ouci pente strouqia pwlountai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou

12:7 alla kai ai triceV thV kefalhV umwn pasai hriqmhntai mh fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete

12:8 legw de umin paV oV an | omologhsei | omologhsh | en emoi emprosqen twn anqrwpwn kai o uioV tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou qeou

12:9 o de arnhsamenoV me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou qeou

12:10 kai paV oV erei logon eiV ton uion tou anqrwpou afeqhsetai autw tw de eiV to agion pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai

12:11 otan de eisferwsin umaV epi taV sunagwgaV kai taV arcaV kai taV exousiaV mh merimnhshte pwV | [h ti] | h ti | apologhshsqe h ti eiphte

12:12 to gar agion pneuma didaxei umaV en auth th wra a dei eipein

12:13 eipen de tiV ek tou oclou autw didaskale eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian

12:14 o de eipen autw anqrwpe tiV me katesthsen krithn h meristhn ef umaV

12:15 eipen de proV autouV orate kai fulassesqe apo pashV pleonexiaV oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autou estin ek twn uparcontwn autw

12:16 eipen de parabolhn proV autouV legwn anqrwpou tinoV plousiou euforhsen h cwra

12:17 kai dielogizeto en eautw legwn ti poihsw oti ouk ecw pou sunaxw touV karpouV mou

12:18 kai eipen touto poihsw kaqelw mou taV apoqhkaV kai meizonaV oikodomhsw kai sunaxw ekei panta ton siton kai ta agaqa mou

12:19 kai erw th yuch mou yuch eceiV polla agaqa | [keimena | keimena | eiV eth polla anapauou fage | pie] | pie | eufrainou

12:20 eipen de autw o qeoV afrwn tauth th nukti thn yuchn sou | aitousin | apaitousin | apo sou a de htoimasaV tini estai

12:21 | [outwV | outwV | o qhsaurizwn eautw kai mh eiV qeon | ploutwn] | ploutwn |

12:22 eipen de proV touV maqhtaV [autou*] dia touto legw umin mh merimnate th yuch ti faghte mhde tw swmati | [umwn] | | ti endushsqe

12:23 h gar yuch pleion estin thV trofhV kai to swma tou endumatoV

12:24 katanohsate touV korakaV oti ou speirousin oude qerizousin oiV ouk estin tameion oude apoqhkh kai o qeoV trefei autouV posw mallon umeiV diaferete twn peteinwn

12:25 tiV de ex umwn merimnwn dunatai epi thn hlikian autou prosqeinai phcun

12:26 ei oun oude elaciston dunasqe ti peri twn loipwn merimnate

12:27 katanohsate ta krina pwV auxanei ou kopia oude nhqei legw de umin oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn

12:28 ei de en agrw ton corton onta shmeron kai aurion eiV klibanon ballomenon o qeoV outwV amfiezei posw mallon umaV oligopistoi

12:29 kai umeiV mh zhteite ti faghte kai ti pihte kai mh metewrizesqe

12:30 tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtousin umwn de o pathr oiden oti crhzete toutwn

12:31 plhn zhteite thn basileian autou kai tauta prosteqhsetai umin

12:32 mh fobou to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian

12:33 pwlhsate ta uparconta umwn kai dote elehmosunhn poihsate eautoiV ballantia mh palaioumena qhsauron anekleipton en toiV ouranoiV opou klepthV ouk eggizei oude shs diafqeirei

12:34 opou gar estin o qhsauroV umwn ekei kai h kardia umwn estai

12:35 estwsan umwn ai osfueV periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi

12:36 kai umeiV omoioi anqrwpoiV prosdecomenoiV ton kurion eautwn pote analush ek twn gamwn ina elqontoV kai krousantoV euqewV anoixwsin autw

12:37 makarioi oi douloi ekeinoi ouV elqwn o kurioV eurhsei grhgorountaV amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autouV kai parelqwn diakonhsei autoiV

12:38 kan en th deutera kan en th trith fulakh elqh kai eurh outwV makarioi eisin ekeinoi

12:39 touto de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia wra o klepthV ercetai | egrhgorhsen an kai ouk | ouk an | afhken diorucqhnai ton oikon autou

12:40 kai umeiV ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

12:41 eipen de o petroV kurie proV hmaV thn parabolhn tauthn legeiV h kai proV pantaV

12:42 kai eipen o kurioV tiV ara estin o pistoV oikonomoV o fronimoV on katasthsei o kurioV epi thV qerapeiaV autou tou didonai en kairw [to] sitometrion

12:43 makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

12:44 alhqwV legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

12:45 ean de eiph o douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou ercesqai kai arxhtai tuptein touV paidaV kai taV paidiskaV esqiein te kai pinein kai mequskesqai

12:46 hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn apistwn qhsei

12:47 ekeinoV de o douloV o gnouV to qelhma tou kuriou autou kai mh etoimasaV h poihsaV proV to qelhma autou darhsetai pollaV

12:48 o de mh gnouV poihsaV de axia plhgwn darhsetai oligaV panti de w edoqh polu polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu perissoteron aithsousin auton

12:49 pur hlqon balein epi thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh

12:50 baptisma de ecw baptisqhnai kai pwV sunecomai ewV otou telesqh

12:51 dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh ouci legw umin all h diamerismon

12:52 esontai gar apo tou nun pente en eni oikw diamemerismenoi treiV epi dusin kai duo epi trisin

12:53 diamerisqhsontai pathr epi uiw kai uioV epi patri mhthr epi | | thn | qugatera kai qugathr epi thn mhtera penqera epi thn numfhn authV kai numfh epi thn penqeran

12:54 elegen de kai toiV ocloiV otan idhte | | [thn] | nefelhn anatellousan epi dusmwn euqewV legete oti ombroV ercetai kai ginetai outwV

12:55 kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai

12:56 upokritai to proswpon thV ghV kai tou ouranou oidate dokimazein ton kairon de touton pwV ouk oidate dokimazein

12:57 ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion

12:58 wV gar upageiV meta tou antidikou sou ep arconta en th odw doV ergasian aphllacqai | [ap] | ap | autou mhpote katasurh se proV ton krithn kai o krithV se paradwsei tw praktori kai o praktwr se balei eiV fulakhn

12:59 legw soi ou mh exelqhV ekeiqen ewV kai to escaton lepton apodwV

13:1 parhsan de tineV en autw tw kairw apaggellonteV autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatoV emixen meta twn qusiwn autwn

13:2 kai apokriqeiV eipen autoiV dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantaV touV galilaiouV egenonto oti tauta peponqasin

13:3 ouci legw umin all ean mh metanohte panteV omoiwV apoleisqe

13:4 h ekeinoi oi dekaoktw ef ouV epesen o purgoV en tw silwam kai apekteinen autouV dokeite oti autoi ofeiletai egenonto para pantaV touV anqrwpouV touV katoikountaV ierousalhm

13:5 ouci legw umin all ean mh | metanohshte | metanohte | panteV wsautwV apoleisqe

13:6 elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eicen tiV pefuteumenhn en tw ampelwni autou kai hlqen zhtwn karpon en auth kai ouc euren

13:7 eipen de proV ton ampelourgon idou tria eth af ou ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon | | [oun*] | authn ina ti kai thn ghn katargei

13:8 o de apokriqeiV legei autw kurie afeV authn kai touto to etoV ewV otou skayw peri authn kai balw kopria

13:9 kan men poihsh karpon eiV to mellon ei de mh ge ekkoyeiV authn

13:10 hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en toiV sabbasin

13:11 kai idou gunh pneuma ecousa asqeneiaV eth dekaoktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai eiV to panteleV

13:12 idwn de authn o ihsouV prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai thV asqeneiaV sou

13:13 kai epeqhken auth taV ceiraV kai paracrhma anwrqwqh kai edoxazen ton qeon

13:14 apokriqeiV de o arcisunagwgoV aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsouV elegen tw oclw oti ex hmerai eisin en aiV dei ergazesqai en autaiV oun ercomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou

13:15 apekriqh de autw o kurioV kai eipen upokritai ekastoV umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo thV fatnhV kai | apagwn | apagagwn | potizei

13:16 tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satanaV idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou

13:17 kai tauta legontoV autou kathscunonto panteV oi antikeimenoi autw kai paV o ocloV ecairen epi pasin toiV endoxoiV toiV ginomenoiV up autou

13:18 elegen oun tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn

13:19 omoia estin kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV ebalen eiV khpon eautou kai huxhsen kai egeneto eiV dendron kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toiV kladoiV autou

13:20 kai palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou

13:21 omoia estin zumh hn labousa gunh | ekruyen | <enekruyen> | eiV aleurou sata tria ewV ou ezumwqh olon

13:22 kai dieporeueto kata poleiV kai kwmaV didaskwn kai poreian poioumenoV eis ierosoluma

13:23 eipen de tiV autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen proV autouV

13:24 agwnizesqe eiselqein dia thV stenhV quraV oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk iscusousin

13:25 af ou an egerqh o oikodespothV kai apokleish thn quran kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran legonteV kurie anoixon hmin kai apokriqeiV erei umin ouk oida umaV poqen este

13:26 tote arxesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en taiV plateiaiV hmwn edidaxaV

13:27 kai erei legwn umin* ouk oida | | [umaV*] | poqen este aposthte ap emou panteV ergatai adikiaV

13:28 ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantaV touV profhtaV en th basileia tou qeou umaV de ekballomenouV exw

13:29 kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou

13:30 kai idou eisin escatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai escatoi

13:31 en auth th wra proshlqan tineV farisaioi legonteV autw exelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdhV qelei se apokteinai

13:32 kai eipen autoiV poreuqenteV eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iaseiV apotelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai

13:33 plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw ierousalhm

13:34 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn posakiV hqelhsa episunaxai ta tekna sou on tropon orniV thn eauthV nossian upo taV pterugaV kai ouk hqelhsate

13:35 idou afietai umin o oikoV umwn legw [de] umin ou mh idhte me ewV | | [hxei ote*] | eiphte euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

14:1 kai egeneto en tw elqein auton eiV oikon tinoV twn arcontwn [twn] farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi hsan parathroumenoi auton

14:2 kai idou anqrwpoV tiV hn udrwpikoV emprosqen autou

14:3 kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV touV nomikouV kai farisaiouV legwn exestin tw sabbatw qerapeusai h ou

14:4 oi de hsucasan kai epilabomenoV iasato auton kai apelusen

14:5 kai proV autouV eipen tinoV umwn uioV h bouV eiV frear peseitai kai ouk euqewV anaspasei auton en hmera tou sabbatou

14:6 kai ouk iscusan antapokriqhnai proV tauta

14:7 elegen de proV touV keklhmenouV parabolhn epecwn pwV taV prwtoklisiaV exelegonto legwn proV autouV

14:8 otan klhqhV upo tinoV eiV gamouV mh katakliqhV eiV thn prwtoklisian mhpote entimoteroV sou h keklhmenoV up autou

14:9 kai elqwn o se kai auton kalesaV erei soi doV toutw topon kai tote arxh meta aiscunhV ton escaton topon katecein

14:10 all otan klhqhV poreuqeiV anapese eiV ton escaton topon ina otan elqh o keklhkwV se erei soi file prosanabhqi anwteron tote estai soi doxa enwpion pantwn twn sunanakeimenwn soi

14:11 oti paV o uywn eauton tapeinwqhsetai kai o tapeinwn eauton uywqhsetai

14:12 elegen de kai tw keklhkoti auton otan poihV ariston h deipnon mh fwnei touV filouV sou mhde touV adelfouV sou mhde touV suggeneiV sou mhde geitonaV plousiouV mhpote kai autoi antikaleswsin se kai genhtai antapodoma soi

14:13 all otan dochn poihV kalei ptwcouV anapeirouV cwlouV tuflouV

14:14 kai makarioV esh oti ouk ecousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn

14:15 akousaV de tiV twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makarioV ostiV fagetai arton en th basileia tou qeou

14:16 o de eipen autw anqrwpoV tiV epoiei deipnon mega kai ekalesen pollouV

14:17 kai apesteilen ton doulon autou th wra tou deipnou eipein toiV keklhmenoiV ercesqe oti hdh etoima estin*

14:18 kai hrxanto apo miaV panteV paraiteisqai o prwtoV eipen autw agron hgorasa kai ecw anagkhn exelqwn idein auton erwtw se ece me parhthmenon

14:19 kai eteroV eipen zeugh bown hgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se ece me parhthmenon

14:20 kai eteroV eipen gunaika eghma kai dia touto ou dunamai elqein

14:21 kai paragenomenoV o douloV aphggeilen tw kuriw autou tauta tote orgisqeiV o oikodespothV eipen tw doulw autou exelqe tacewV eiV taV plateiaV kai rumaV thV polewV kai touV ptwcouV kai anapeirouV kai tuflouV kai cwlouV eisagage wde

14:22 kai eipen o douloV kurie gegonen o epetaxaV kai eti topoV estin

14:23 kai eipen o kurioV proV ton doulon exelqe eiV taV odouV kai fragmouV kai anagkason eiselqein ina gemisqh mou o oikoV

14:24 legw gar umin oti oudeiV twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou

14:25 suneporeuonto de autw ocloi polloi kai strafeiV eipen proV autouV

14:26 ei tiV ercetai proV me kai ou misei ton patera eautou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai touV adelfouV kai taV adelfaV eti te kai thn yuchn eautou ou dunatai einai mou maqhthV

14:27 ostiV ou bastazei ton stauron eautou kai ercetai opisw mou ou dunatai einai mou maqhthV

14:28 tiV gar ex umwn qelwn purgon oikodomhsai ouci prwton kaqisaV yhfizei thn dapanhn ei ecei eiV apartismon

14:29 ina mhpote qentoV autou qemelion kai mh iscuontoV ektelesai panteV oi qewrounteV arxwntai autw empaizein

14:30 legonteV oti outoV o anqrwpoV hrxato oikodomein kai ouk iscusen ektelesai

14:31 h tiV basileuV poreuomenoV eterw basilei sumbalein eiV polemon ouci kaqisaV prwton bouleusetai ei dunatoV estin en deka ciliasin upanthsai tw meta eikosi ciliadwn ercomenw ep auton

14:32 ei de mh ge eti autou porrw ontoV presbeian aposteilaV erwta | | ta | pros eirhnhn

14:33 outwV oun paV ex umwn oV ouk apotassetai pasin toiV eautou uparcousin ou dunatai einai mou maqhthV

14:34 kalon oun to alaV ean de kai to alaV mwranqh en tini artuqhsetai

14:35 oute eiV ghn oute eiV koprian euqeton estin exw ballousin auto o ecwn wta akouein akouetw

15:1 hsan de autw eggizonteV panteV oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou

15:2 kai diegogguzon oi te farisaioi kai oi grammateiV legonteV oti outoV amartwlouV prosdecetai kai sunesqiei autoiV

15:3 eipen de proV autouV thn parabolhn tauthn legwn

15:4 tiV anqrwpoV ex umwn ecwn ekaton probata kai apolesaV ex autwn en ou kataleipei ta enenhkonta ennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwloV ewV eurh auto

15:5 kai eurwn epitiqhsin epi touV wmouV autou cairwn

15:6 kai elqwn eiV ton oikon sugkalei touV filouV kai touV geitonaV legwn autoiV sugcarhte moi oti euron to probaton mou to apolwloV

15:7 legw umin oti outwV cara en tw ouranw estai epi eni amartwlw metanoounti h epi enenhkonta ennea dikaioiV oitineV ou creian ecousin metanoiaV

15:8 h tiV gunh dracmaV ecousa deka ean apolesh dracmhn mian ouci aptei lucnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelwV ewV ou eurh

15:9 kai eurousa sugkalei taV filaV kai geitonaV legousa sugcarhte moi oti euron thn dracmhn hn apwlesa

15:10 outwV legw umin ginetai cara enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti

15:11 eipen de anqrwpoV tiV eicen duo uiouV

15:12 kai eipen o newteroV autwn tw patri pater doV moi to epiballon meroV thV ousiaV o de dieilen autoiV ton bion

15:13 kai met ou pollaV hmeraV sunagagwn panta o newteroV uioV apedhmhsen eiV cwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtwV

15:14 dapanhsantoV de autou panta egeneto limoV iscura kata thn cwran ekeinhn kai autoV hrxato ustereisqai

15:15 kai poreuqeiV ekollhqh eni twn politwn thV cwraV ekeinhV kai epemyen auton eiV touV agrouV autou boskein coirouV

15:16 kai epequmei cortasqhnai ek twn keratiwn wn hsqion oi coiroi kai oudeiV edidou autw

15:17 eiV eauton de elqwn efh posoi misqioi tou patroV mou perisseuontai artwn egw de limw wde apollumai

15:18 anastaV poreusomai proV ton patera mou kai erw autw pater hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou

15:19 ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou poihson me wV ena twn misqiwn sou

15:20 kai anastaV hlqen proV ton patera eautou eti de autou makran apecontoV eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton

15:21 eipen de o uioV autw pater hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou | [poihson me wV ena twn misqiwn sou] | |

15:22 eipen de o pathr proV touV doulouV autou tacu exenegkate stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion eiV thn ceira autou kai upodhmata eiV touV podaV

15:23 kai ferete ton moscon ton siteuton qusate kai fagonteV eufranqwmen

15:24 oti outoV o uioV mou nekroV hn kai anezhsen hn apolwlwV kai eureqh kai hrxanto eufrainesqai

15:25 hn de o uioV autou o presbuteroV en agrw kai wV ercomenoV hggisen th oikia hkousen sumfwniaV kai corwn

15:26 kai proskalesamenoV ena twn paidwn epunqaneto ti an eih tauta

15:27 o de eipen autw oti o adelfoV sou hkei kai equsen o pathr sou ton moscon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben

15:28 wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o de pathr autou exelqwn parekalei auton

15:29 o de apokriqeiV eipen tw patri autou idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwkaV erifon ina meta twn filwn mou eufranqw

15:30 ote de o uioV sou outoV o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsaV autw ton siteuton moscon

15:31 o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin

15:32 eufranqhnai de kai carhnai edei oti o adelfoV sou outoV nekroV hn kai ezhsen kai apolwlwV kai eureqh

16:1 elegen de kai proV touV maqhtaV anqrwpoV tiV hn plousioV oV eicen oikonomon kai outoV dieblhqh autw wV diaskorpizwn ta uparconta autou

16:2 kai fwnhsaV auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodoV ton logon thV oikonomiaV sou ou gar dunh eti oikonomein

16:3 eipen de en eautw o oikonomoV ti poihsw oti o kurioV mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk iscuw epaitein aiscunomai

16:4 egnwn ti poihsw ina otan metastaqw ek thV oikonomiaV dexwntai me eiV touV oikouV | eautwn | autwn |

16:5 kai proskalesamenoV ena ekaston twn creofeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileiV tw kuriw mou

16:6 o de eipen ekaton batouV elaiou o de eipen autw dexai sou ta grammata kai kaqisaV tacewV grayon penthkonta

16:7 epeita eterw eipen su de poson ofeileiV o de eipen ekaton korouV sitou legei autw dexai sou ta grammata kai grayon ogdohkonta

16:8 kai ephnesen o kurioV ton oikonomon thV adikiaV oti fronimwV epoihsen oti oi uioi tou aiwnoV toutou fronimwteroi uper touV uiouV tou fwtoV eiV thn genean thn eautwn eisin

16:9 kai egw umin legw eautoiV poihsate filouV ek tou mamwna thV adikiaV ina otan ekliph dexwntai umaV eiV taV aiwniouV skhnaV

16:10 o pistoV en elacistw kai en pollw pistoV estin kai o en elacistw adikoV kai en pollw adikoV estin

16:11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon tiV umin pisteusei

16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to | hmeteron tiV dwsei umin | umeteron tiV umin dwsei |

16:13 oudeiV oikethV dunatai dusin kurioiV douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna

16:14 hkouon de tauta panta oi farisaioi filarguroi uparconteV kai exemukthrizon auton

16:15 kai eipen autoiV umeiV este oi dikaiounteV eautouV enwpion twn anqrwpwn o de qeoV ginwskei taV kardiaV umwn oti to en anqrwpoiV uyhlon bdelugma enwpion tou qeou

16:16 o nomoV kai oi profhtai mecri iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai paV eiV authn biazetai

16:17 eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein

16:18 paV o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moiceuei kai o apolelumenhn apo androV gamwn moiceuei

16:19 anqrwpoV de tiV hn plousioV kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenoV kaq hmeran lamprwV

16:20 ptwcoV de tiV onomati lazaroV ebeblhto proV ton pulwna autou eilkwmenoV

16:21 kai epiqumwn cortasqhnai apo twn piptontwn apo thV trapezhV tou plousiou alla kai oi kuneV ercomenoi epeleicon ta elkh autou

16:22 egeneto de apoqanein ton ptwcon kai apenecqhnai auton upo twn aggelwn eiV ton kolpon abraam apeqanen de kai o plousioV kai etafh

16:23 kai en tw adh eparaV touV ofqalmouV autou uparcwn en basanoiV ora abraam apo makroqen kai lazaron en toiV kolpoiV autou

16:24 kai autoV fwnhsaV eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udatoV kai katayuxh thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth

16:25 eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabeV ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaroV omoiwV ta kaka nun de wde parakaleitai su de odunasai

16:26 kai en pasin toutoiV metaxu hmwn kai umwn casma mega esthriktai opwV oi qelonteV diabhnai enqen proV umaV mh dunwntai mhde ekeiqen proV hmaV diaperwsin

16:27 eipen de erwtw se oun pater ina pemyhV auton eiV ton oikon tou patroV mou

16:28 ecw gar pente adelfouV opwV diamarturhtai autoiV ina mh kai autoi elqwsin eiV ton topon touton thV basanou

16:29 legei de abraam ecousin mwusea kai touV profhtaV akousatwsan autwn

16:30 o de eipen ouci pater abraam all ean tiV apo nekrwn poreuqh proV autouV metanohsousin

16:31 eipen de autw ei mwusewV kai twn profhtwn ouk akouousin oud ean tiV ek nekrwn anasth peisqhsontai

17:1 eipen de proV touV maqhtaV autou anendekton estin tou ta skandala mh elqein plhn ouai di ou ercetai

17:2 lusitelei autw ei liqoV mulikoV perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai eiV thn qalassan h ina skandalish twn mikrwn toutwn ena

17:3 prosecete eautoiV ean amarth o adelfoV sou epitimhson autw kai ean metanohsh afeV autw

17:4 kai ean eptakiV thV hmeraV amarthsh eiV se kai eptakiV epistreyh proV se legwn metanow afhseiV autw

17:5 kai eipan oi apostoloi tw kuriw prosqeV hmin pistin

17:6 eipen de o kurioV ei ecete pistin wV kokkon sinapewV elegete an th sukaminw [tauth] ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin

17:7 tiV de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta oV eiselqonti ek tou agrou erei autw euqewV parelqwn anapese

17:8 all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenoV diakonei moi ewV fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su

17:9 mh ecei carin tw doulw oti epoihsen ta diatacqenta

17:10 outwV kai umeiV otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen o wfeilomen poihsai pepoihkamen

17:11 kai egeneto en tw poreuesqai eiV ierousalhm kai autoV dihrceto dia meson samareiaV kai galilaiaV

17:12 kai eisercomenou autou eiV tina kwmhn aphnthsan | | [autw] | deka leproi andreV oi | anesthsan | esthsan | porrwqen

17:13 kai autoi hran fwnhn legonteV ihsou epistata elehson hmaV

17:14 kai idwn eipen autoiV poreuqenteV epideixate eautouV toiV iereusin kai egeneto en tw upagein autouV ekaqarisqhsan

17:15 eiV de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhV megalhV doxazwn ton qeon

17:16 kai epesen epi proswpon para touV podaV autou eucaristwn autw kai autoV hn samarithV

17:17 apokriqeiV de o ihsouV eipen | ouc | ouci | oi deka ekaqarisqhsan oi | [de] | de | ennea pou

17:18 ouc eureqhsan upostreyanteV dounai doxan tw qew ei mh o allogenhV outoV

17:19 kai eipen autw anastaV poreuou h pistiV sou seswken se

17:20 eperwthqeiV de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autoiV kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsewV

17:21 oude erousin idou wde h ekei idou gar h basileia tou qeou entoV umwn estin

17:22 eipen de proV touV maqhtaV eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe

17:23 kai erousin umin idou ekei | h | [h] | idou wde* mh | [apelqhte mhde] | apelqhte mhde | diwxhte

17:24 wsper gar h astraph astraptousa ek thV upo ton ouranon eiV thn up ouranon lampei outwV estai o uioV tou anqrwpou | | [en th hmera autou*] |

17:25 prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo thV geneaV tauthV

17:26 kai kaqwV egeneto en taiV hmeraiV nwe outwV estai kai en taiV hmeraiV tou uiou tou anqrwpou

17:27 hsqion epinon egamoun egamizonto acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton kai hlqen o kataklusmoV kai apwlesen pantaV

17:28 omoiwV kaqwV egeneto en taiV hmeraiV lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun

17:29 h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen pantaV

17:30 kata ta auta estai h hmera o uioV tou anqrwpou apokaluptetai

17:31 en ekeinh th hmera oV estai epi tou dwmatoV kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en agrw omoiwV mh epistreyatw eiV ta opisw

17:32 mnhmoneuete thV gunaikoV lwt

17:33 oV ean zhthsh thn yuchn autou peripoihsasqai apolesei authn oV d an | apolesei | apolesh | zwogonhsei authn

17:34 legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhV | [miaV] | miaV | o eis paralhmfqhsetai kai o eteroV afeqhsetai

17:35 esontai duo alhqousai epi to auto h mia paralhmfqhsetai h de etera afeqhsetai

17:36

17:37 kai apokriqenteV legousin autw pou kurie o de eipen autoiV opou to swma ekei kai oi aetoi episunacqhsontai

18:1 elegen de parabolhn autoiV proV to dein pantote proseucesqai autouV kai mh egkakein

18:2 legwn krithV tiV hn en tini polei ton qeon mh foboumenoV kai anqrwpon mh entrepomenoV

18:3 chra de hn en th polei ekeinh kai hrceto proV auton legousa ekdikhson me apo tou antidikou mou

18:4 kai ouk hqelen epi cronon meta | tauta de | de tauta | eipen en eautw ei kai ton qeon ou foboumai oude anqrwpon entrepomai

18:5 dia ge to parecein moi kopon thn chran tauthn ekdikhsw authn ina mh eiV teloV ercomenh upwpiazh me

18:6 eipen de o kurioV akousate ti o krithV thV adikiaV legei

18:7 o de qeoV ou mh poihsh thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn autw hmeraV kai nuktoV kai makroqumei ep autoiV

18:8 legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en tacei plhn o uioV tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi thV ghV

18:9 eipen de kai proV tinaV touV pepoiqotaV ef eautoiV oti eisin dikaioi kai exouqenountaV touV loipouV thn parabolhn tauthn

18:10 anqrwpoi duo anebhsan eiV to ieron proseuxasqai | | o | eiV farisaioV kai o eteroV telwnhV

18:11 o farisaioV staqeiV | tauta proV eauton | proV eauton tauta* | proshuceto o qeoV eucaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn arpageV adikoi moicoi h kai wV outoV o telwnhV

18:12 nhsteuw diV tou sabbatou | apodekateuw | apodekatw | panta osa ktwmai

18:13 o de telwnhV makroqen estwV ouk hqelen oude touV ofqalmouV eparai eiV ton ouranon all etupten to sthqoV | eautou | autou | legwn o qeoV ilasqhti moi tw amartwlw

18:14 legw umin katebh outoV dedikaiwmenoV eiV ton oikon autou par ekeinon oti paV o uywn eauton tapeinwqhsetai o de tapeinwn eauton uywqhsetai

18:15 proseferon de autw kai ta brefh ina autwn apthtai idonteV de oi maqhtai epetimwn autoiV

18:16 o de ihsouV prosekalesato | [auta] | auta | legwn afete ta paidia ercesqai proV me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou

18:17 amhn legw umin oV an mh dexhtai thn basileian tou qeou wV paidion ou mh eiselqh eiV authn

18:18 kai ephrwthsen tiV auton arcwn legwn didaskale agaqe ti poihsaV zwhn aiwnion klhronomhsw

18:19 eipen de autw o ihsouV ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV | [o] | o | qeoV

18:20 taV entolaV oidaV mh moiceushV mh foneushV mh kleyhV mh yeudomarturhshV tima ton patera sou kai thn mhtera

18:21 o de eipen tauta panta efulaxa ek neothtoV

18:22 akousaV de o ihsouV eipen autw eti en soi leipei panta osa eceiV pwlhson kai diadoV ptwcoiV kai exeiV qhsauron en [toiV] ouranoiV kai deuro akolouqei moi

18:23 o de akousaV tauta perilupoV egenhqh hn gar plousioV sfodra

18:24 idwn de auton | [o] ihsouV | o ihsouV [perilupon genomenon] | eipen* pwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiV thn basileian tou qeou eisporeuontai

18:25 eukopwteron gar estin kamhlon dia trhmatoV belonhV eiselqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

18:26 eipan de oi akousanteV kai tiV dunatai swqhnai

18:27 o de eipen ta adunata para anqrwpoiV dunata para tw qew estin

18:28 eipen de o petroV idou hmeiV afenteV ta idia hkolouqhsamen soi

18:29 o de eipen autoiV amhn legw umin oti oudeiV estin oV afhken oikian h gunaika h adelfouV h goneiV h tekna eneken thV basileiaV tou qeou

18:30 oV ouci mh | labh | <apolabh> | pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion

18:31 paralabwn de touV dwdeka eipen proV autouV idou anabainomen eiV ierousalhm kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou

18:32 paradoqhsetai gar toiV eqnesin kai empaicqhsetai kai ubrisqhsetai kai emptusqhsetai

18:33 kai mastigwsanteV apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai

18:34 kai autoi ouden toutwn sunhkan kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena

18:35 egeneto de en tw eggizein auton eiV iericw tufloV tiV ekaqhto para thn odon epaitwn

18:36 akousaV de oclou diaporeuomenou epunqaneto ti eih touto

18:37 aphggeilan de autw oti ihsouV o nazwraioV parercetai

18:38 kai ebohsen legwn ihsou uie dauid elehson me

18:39 kai oi proagonteV epetimwn autw ina sighsh autoV de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me

18:40 staqeiV de | | o | ihsouV ekeleusen auton acqhnai proV auton eggisantoV de autou ephrwthsen auton

18:41 ti soi qeleiV poihsw o de eipen kurie ina anableyw

18:42 kai o ihsouV eipen autw anableyon h pistiV sou seswken se

18:43 kai paracrhma anebleyen kai hkolouqei autw doxazwn ton qeon kai paV o laoV idwn edwken ainon tw qew

19:1 kai eiselqwn dihrceto thn iericw

19:2 kai idou anhr onomati kaloumenoV zakcaioV kai autoV hn arcitelwnhV kai autoV plousioV

19:3 kai ezhtei idein ton ihsoun tiV estin kai ouk hdunato apo tou oclou oti th hlikia mikroV hn

19:4 kai prodramwn eiV to emprosqen anebh epi sukomorean ina idh auton oti ekeinhV hmellen diercesqai

19:5 kai wV hlqen epi ton topon anableyaV | [o] | o | ihsouV eipen proV auton zakcaie speusaV katabhqi shmeron gar en tw oikw sou dei me meinai

19:6 kai speusaV katebh kai upedexato auton cairwn

19:7 kai idonteV panteV diegogguzon legonteV oti para amartwlw andri eishlqen katalusai

19:8 staqeiV de zakcaioV eipen proV ton kurion idou ta hmisia mou twn uparcontwn kurie | [toiV] | toiV | ptwcoiV didwmi kai ei tinoV ti esukofanthsa apodidwmi tetraploun

19:9 eipen de proV auton | [o] | o | ihsouV oti shmeron swthria tw oikw toutw egeneto kaqoti kai autoV uioV abraam | [estin] | estin |

19:10 hlqen gar o uioV tou anqrwpou zhthsai kai swsai to apolwloV

19:11 akouontwn de autwn tauta prosqeiV eipen parabolhn dia to egguV einai ierousalhm auton kai dokein autouV oti paracrhma mellei h basileia tou qeou anafainesqai

19:12 eipen oun anqrwpoV tiV eugenhV eporeuqh eiV cwran makran labein eautw basileian kai upostreyai

19:13 kalesaV de deka doulouV eautou edwken autoiV deka mnaV kai eipen proV autouV | pragmateusasqai | pragmateusasqe | en w ercomai

19:14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisw autou legonteV ou qelomen touton basileusai ef hmaV

19:15 kai egeneto en tw epanelqein auton labonta thn basileian kai eipen fwnhqhnai autw touV doulouV toutouV oiV dedwkei to argurion ina gnoi ti diepragmateusanto

19:16 paregeneto de o prwtoV legwn kurie h mna sou deka proshrgasato mnaV

19:17 kai eipen autw euge agaqe doule oti en elacistw pistoV egenou isqi exousian ecwn epanw deka polewn

19:18 kai hlqen o deuteroV legwn h mna sou kurie epoihsen pente mnaV

19:19 eipen de kai toutw kai su epanw ginou pente polewn

19:20 kai o eteroV hlqen legwn kurie idou h mna sou hn eicon apokeimenhn en soudariw

19:21 efoboumhn gar se oti anqrwpoV austhroV ei aireiV o ouk eqhkaV kai qerizeiV o ouk espeiraV

19:22 legei autw ek tou stomatoV sou krinw se ponhre doule hdeiV oti egw anqrwpoV austhroV eimi airwn o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira

19:23 kai dia ti ouk edwkaV mou to argurion epi trapezan kagw elqwn sun tokw an auto epraxa

19:24 kai toiV parestwsin eipen arate ap autou thn mnan kai dote tw taV deka mnaV econti

19:25 kai eipan autw kurie ecei deka mnaV

19:26 legw umin oti panti tw econti doqhsetai apo de tou mh econtoV kai o ecei arqhsetai

19:27 plhn touV ecqrouV mou toutouV touV mh qelhsantaV me basileusai ep autouV agagete wde kai katasfaxate autouV emprosqen mou

19:28 kai eipwn tauta eporeueto emprosqen anabainwn eiV ierosoluma

19:29 kai egeneto wV hggisen eiV bhqfagh kai | bhqania | <bhqanian> | proV to oroV to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn maqhtwn

19:30 legwn upagete eiV thn katenanti kwmhn en h eisporeuomenoi eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeiV pwpote anqrwpwn ekaqisen kai lusanteV auton agagete

19:31 kai ean tiV umaV erwta dia ti luete outwV ereite oti o kurioV autou creian ecei

19:32 apelqonteV de oi apestalmenoi euron kaqwV eipen autoiV

19:33 luontwn de autwn ton pwlon eipan oi kurioi autou proV autouV ti luete ton pwlon

19:34 oi de eipan oti o kurioV autou creian ecei

19:35 kai hgagon auton proV ton ihsoun kai epiriyanteV autwn ta imatia epi ton pwlon epebibasan ton ihsoun

19:36 poreuomenou de autou upestrwnnuon ta imatia | eautwn | autwn | en th odw

19:37 eggizontoV de autou hdh proV th katabasei tou orouV twn elaiwn hrxanto apan to plhqoV twn maqhtwn caironteV ainein ton qeon fwnh megalh peri paswn wn eidon dunamewn

19:38 legonteV euloghmenoV o ercomenoV o basileuV* en onomati kuriou en ouranw eirhnh kai doxa en uyistoiV

19:39 kai tineV twn farisaiwn apo tou oclou eipan proV auton didaskale epitimhson toiV maqhtaiV sou

19:40 kai apokriqeiV eipen legw umin ean outoi siwphsousin oi liqoi kraxousin

19:41 kai wV hggisen idwn thn polin eklausen ep authn

19:42 legwn oti ei egnwV en th hmera tauth kai su ta proV eirhnhn nun de ekrubh apo ofqalmwn sou

19:43 oti hxousin hmerai epi se kai parembalousin oi ecqroi sou caraka soi kai perikuklwsousin se kai sunexousin se pantoqen

19:44 kai edafiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk afhsousin liqon epi liqon en soi anq wn ouk egnwV ton kairon thV episkophV sou

19:45 kai eiselqwn eiV to ieron hrxato ekballein touV pwlountaV

19:46 legwn autoiV gegraptai kai estai o oikoV mou oikoV proseuchV umeiV de auton epoihsate sphlaion lhstwn

19:47 kai hn didaskwn to kaq hmeran en tw ierw oi de arciereiV kai oi grammateiV ezhtoun auton apolesai kai oi prwtoi tou laou

19:48 kai ouc euriskon to ti poihswsin o laoV gar apaV exekremato autou akouwn

20:1 kai egeneto en mia twn hmerwn didaskontoV autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arciereiV kai oi grammateiV sun toiV presbuteroiV

20:2 kai eipan legonteV proV auton eipon hmin en poia exousia tauta poieiV h tiV estin o douV soi thn exousian tauthn

20:3 apokriqeiV de eipen proV autouV erwthsw umaV kagw logon kai eipate moi

20:4 to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn

20:5 oi de sunelogisanto proV eautouV legonteV oti ean eipwmen ex ouranou erei dia ti ouk episteusate autw

20:6 ean de eipwmen ex anqrwpwn o laoV apaV kataliqasei hmaV pepeismenoV gar estin iwannhn profhthn einai

20:7 kai apekriqhsan mh eidenai poqen

20:8 kai o ihsouV eipen autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

20:9 hrxato de proV ton laon legein thn parabolhn tauthn anqrwpoV | | [tiV] | efuteusen ampelwna* kai exedeto auton gewrgoiV kai apedhmhsen cronouV ikanouV

20:10 kai kairw apesteilen proV touV gewrgouV doulon ina apo tou karpou tou ampelwnoV dwsousin autw oi de gewrgoi exapesteilan auton deiranteV kenon

20:11 kai proseqeto eteron pemyai doulon oi de kakeinon deiranteV kai atimasanteV exapesteilan kenon

20:12 kai proseqeto triton pemyai oi de kai touton traumatisanteV exebalon

20:13 eipen de o kurioV tou ampelwnoV ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton iswV touton entraphsontai

20:14 idonteV de auton oi gewrgoi dielogizonto proV allhlouV legonteV outoV estin o klhronomoV apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia

20:15 kai ekbalonteV auton exw tou ampelwnoV apekteinan ti oun poihsei autoiV o kurioV tou ampelwnoV

20:16 eleusetai kai apolesei touV gewrgouV toutouV kai dwsei ton ampelwna alloiV akousanteV de eipan mh genoito

20:17 o de embleyaV autoiV eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

20:18 paV o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton

20:19 kai ezhthsan oi grammateiV kai oi arciereiV epibalein ep auton taV ceiraV en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti proV autouV eipen thn parabolhn tauthn

20:20 kai parathrhsanteV apesteilan egkaqetouV upokrinomenouV eautouV dikaiouV einai ina epilabwntai autou logou wste paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemonoV

20:21 kai ephrwthsan auton legonteV didaskale oidamen oti orqwV legeiV kai didaskeiV kai ou lambaneiV proswpon all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV

20:22 exestin hmaV kaisari foron dounai h ou

20:23 katanohsaV de autwn thn panourgian eipen proV autouV

20:24 deixate moi dhnarion tinoV ecei eikona kai epigrafhn oi de eipan kaisaroV

20:25 o de eipen proV autouV toinun apodote ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

20:26 kai ouk iscusan epilabesqai | tou | autou | rhmatoV enantion tou laou kai qaumasanteV epi th apokrisei autou esighsan

20:27 proselqonteV de tineV twn saddoukaiwn oi | legonteV | <antilegonteV*> | anastasin mh einai ephrwthsan auton

20:28 legonteV didaskale mwushV egrayen hmin ean tinoV adelfoV apoqanh ecwn gunaika kai outoV ateknoV h ina labh o adelfoV autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

20:29 epta oun adelfoi hsan kai o prwtoV labwn gunaika apeqanen ateknoV

20:30 kai o deuteroV

20:31 kai o tritoV elaben authn wsautwV de kai oi epta ou katelipon tekna kai apeqanon

20:32 usteron kai h gunh apeqanen

20:33 h gunh oun en th anastasei tinoV autwn ginetai gunh oi gar epta escon authn gunaika

20:34 kai eipen autoiV o ihsouV oi uioi tou aiwnoV toutou gamousin kai gamiskontai

20:35 oi de kataxiwqenteV tou aiwnoV ekeinou tucein kai thV anastasewV thV ek nekrwn oute gamousin oute gamizontai

20:36 oude gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin qeou thV anastasewV uioi onteV

20:37 oti de egeirontai oi nekroi kai mwushV emhnusen epi thV batou wV legei kurion ton qeon abraam kai qeon isaak kai qeon iakwb

20:38 qeoV de ouk estin nekrwn alla zwntwn panteV gar autw zwsin

20:39 apokriqenteV de tineV twn grammatewn eipan didaskale kalwV eipaV

20:40 ouketi gar etolmwn eperwtan auton ouden

20:41 eipen de proV autouV pwV legousin ton criston einai dauid uion

20:42 autoV gar dauid legei en biblw yalmwn eipen kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

20:43 ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

20:44 dauid oun | auton kurion | kurion auton | kalei kai pwV autou uioV estin

20:45 akouontoV de pantoV tou laou eipen toiV maqhtaiV | | [autou*] |

20:46 prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolaiV kai filountwn aspasmouV en taiV agoraiV kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

20:47 oi katesqiousin taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucontai outoi lhmyontai perissoteron krima

21:1 anableyaV de eiden touV ballontaV eiV to gazofulakion ta dwra autwn plousiouV

21:2 eiden de tina chran penicran ballousan ekei lepta duo

21:3 kai eipen alhqwV legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn ebalen

21:4 panteV gar outoi ek tou perisseuontoV autoiV ebalon eiV ta dwra auth de ek tou usterhmatoV authV panta ton bion on eicen ebalen

21:5 kai tinwn legontwn peri tou ierou oti liqoiV kaloiV kai anaqhmasin kekosmhtai eipen

21:6 tauta a qewreite eleusontai hmerai en aiV ouk afeqhsetai liqoV epi liqw | wde | | oV ou kataluqhsetai

21:7 ephrwthsan de auton legonteV didaskale pote oun tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta ginesqai

21:8 o de eipen blepete mh planhqhte polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi kai o kairoV hggiken mh poreuqhte opisw autwn

21:9 otan de akoushte polemouV kai akatastasiaV mh ptohqhte dei gar tauta genesqai prwton all ouk euqewV to teloV

21:10 tote elegen autoiV egerqhsetai eqnoV ep eqnoV kai basileia epi basileian

21:11 seismoi te megaloi kai kata topouV | loimoi kai limoi | limoi kai loimoi | esontai fobhtra te kai ap ouranou shmeia megala estai*

21:12 pro de toutwn pantwn epibalousin ef umaV taV ceiraV autwn kai diwxousin paradidonteV eiV taV sunagwgaV kai fulakaV apagomenouV epi basileiV kai hgemonaV eneken tou onomatoV mou

21:13 apobhsetai umin eiV marturion

21:14 qete oun en taiV kardiaiV umwn mh promeletan apologhqhnai

21:15 egw gar dwsw umin stoma kai sofian h ou dunhsontai antisthnai h anteipein apanteV oi antikeimenoi umin

21:16 paradoqhsesqe de kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn kai qanatwsousin ex umwn

21:17 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou

21:18 kai qrix ek thV kefalhV umwn ou mh apolhtai

21:19 en th upomonh umwn | kthsesqe | kthsasqe* | taV yucaV umwn

21:20 otan de idhte kukloumenhn upo stratopedwn ierousalhm tote gnwte oti hggiken h erhmwsiV authV

21:21 tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh kai oi en mesw authV ekcwreitwsan kai oi en taiV cwraiV mh eisercesqwsan eiV authn

21:22 oti hmerai ekdikhsewV autai eisin tou plhsqhnai panta ta gegrammena

21:23 ouai taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV estai gar anagkh megalh epi thV ghV kai orgh tw law toutw

21:24 kai pesountai stomati macairhV kai aicmalwtisqhsontai eiV ta eqnh panta kai ierousalhm estai patoumenh upo eqnwn acriV ou plhrwqwsin | [kai esontai] | | kairoi eqnwn

21:25 kai esontai shmeia en hliw kai selhnh kai astroiV kai epi thV ghV sunoch eqnwn en aporia hcouV qalasshV kai salou

21:26 apoyucontwn anqrwpwn apo fobou kai prosdokiaV twn epercomenwn th oikoumenh ai gar dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

21:27 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelh meta dunamewV kai doxhV pollhV

21:28 arcomenwn de toutwn ginesqai anakuyate kai eparate taV kefalaV umwn dioti eggizei h apolutrwsiV umwn

21:29 kai eipen parabolhn autoiV idete thn sukhn kai panta ta dendra

21:30 otan probalwsin hdh bleponteV af eautwn ginwskete oti hdh egguV to qeroV estin

21:31 outwV kai umeiV otan idhte tauta ginomena ginwskete oti egguV estin h basileia tou qeou

21:32 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ewV | [an] | an | panta genhtai

21:33 o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh pareleusontai

21:34 prosecete de eautoiV mhpote barhqwsin | ai kardiai umwn | umwn ai kardiai | en kraipalh kai meqh kai merimnaiV biwtikaiV kai episth ef umaV aifnidioV h hmera ekeinh

21:35 wV pagiV epeiseleusetai gar epi pantaV touV kaqhmenouV epi proswpon pashV thV ghV

21:36 agrupneite de en panti kairw deomenoi ina katiscushte ekfugein tauta panta ta mellonta ginesqai kai staqhnai emprosqen tou uiou tou anqrwpou

21:37 hn de taV hmeraV en tw ierw didaskwn taV de nuktaV exercomenoV hulizeto eiV to oroV to kaloumenon elaiwn

21:38 kai paV o laoV wrqrizen proV auton en tw ierw akouein autou

22:1 hggizen de h eorth twn azumwn h legomenh pasca

22:2 kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV to pwV anelwsin auton efobounto gar ton laon

22:3 eishlqen de satanaV eiV ioudan ton kaloumenon iskariwthn onta ek tou ariqmou twn dwdeka

22:4 kai apelqwn sunelalhsen toiV arciereusin kai strathgoiV to pwV autoiV paradw auton

22:5 kai ecarhsan kai suneqento autw argurion dounai

22:6 kai exwmologhsen kai ezhtei eukairian tou paradounai auton ater oclou autoiV

22:7 hlqen de h hmera twn azumwn | | [en] | h edei quesqai to pasca

22:8 kai apesteilen petron kai iwannhn eipwn poreuqenteV etoimasate hmin to pasca ina fagwmen

22:9 oi de eipan autw pou qeleiV etoimaswmen

22:10 o de eipen autoiV idou eiselqontwn umwn eiV thn polin sunanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw eiV thn oikian eiV hn eisporeuetai

22:11 kai ereite tw oikodespoth thV oikiaV legei soi o didaskaloV pou estin to kataluma opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

22:12 kakeinoV umin deixei anagaion mega estrwmenon ekei etoimasate

22:13 apelqonteV de euron kaqwV eirhkei autoiV kai htoimasan to pasca

22:14 kai ote egeneto h wra anepesen kai oi apostoloi sun autw

22:15 kai eipen proV autouV epiqumia epequmhsa touto to pasca fagein meq umwn pro tou me paqein

22:16 legw gar umin oti ou mh fagw auto ewV otou plhrwqh en th basileia tou qeou

22:17 kai dexamenoV pothrion eucaristhsaV eipen labete touto kai diamerisate eiV eautouV

22:18 legw gar umin | | [oti] | ou mh piw apo tou nun apo tou genhmatoV thV ampelou ewV ou h basileia tou qeou elqh

22:19 kai labwn arton eucaristhsaV eklasen kai edwken autoiV legwn touto estin to swma mou | [[to | to | uper umwn didomenon touto poieite eiV thn emhn anamnhsin

22:20 kai to pothrion wsautwV meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh en tw aimati mou to uper umwn | ekcunnomenon]] | ekcunnomenon |

22:21 plhn idou h ceir tou paradidontoV me met emou epi thV trapezhV

22:22 oti o uioV men tou anqrwpou kata to wrismenon poreuetai plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou paradidotai

22:23 kai autoi hrxanto suzhtein proV eautouV to tiV ara eih ex autwn o touto mellwn prassein

22:24 egeneto de kai filoneikia en autoiV to tiV autwn dokei einai meizwn

22:25 o de eipen autoiV oi basileiV twn eqnwn kurieuousin autwn kai oi exousiazonteV autwn euergetai kalountai

22:26 umeiV de ouc outwV all o meizwn en umin ginesqw wV o newteroV kai o hgoumenoV wV o diakonwn

22:27 tiV gar meizwn o anakeimenoV h o diakonwn ouci o anakeimenoV egw de en mesw umwn eimi wV o diakonwn

22:28 umeiV de este oi diamemenhkoteV met emou en toiV peirasmoiV mou

22:29 kagw diatiqemai umin kaqwV dieqeto moi o pathr mou basileian

22:30 ina esqhte kai pinhte epi thV trapezhV mou en th basileia mou kai | kaqhsqe | kaqhsesqe | epi qronwn taV dwdeka fulaV krinonteV tou israhl

22:31 simwn simwn idou o satanaV exhthsato umaV tou siniasai wV ton siton

22:32 egw de edehqhn peri sou ina mh ekliph h pistiV sou kai su pote epistreyaV sthrison touV adelfouV sou

22:33 o de eipen autw kurie meta sou etoimoV eimi kai eiV fulakhn kai eiV qanaton poreuesqai

22:34 o de eipen legw soi petre ou fwnhsei shmeron alektwr ewV triV me aparnhsh eidenai

22:35 kai eipen autoiV ote apesteila umaV ater ballantiou kai phraV kai upodhmatwn mh tinoV usterhsate oi de eipan ouqenoV

22:36 eipen de autoiV alla nun o ecwn ballantion aratw omoiwV kai phran kai o mh ecwn pwlhsatw to imation autou kai agorasatw macairan

22:37 legw gar umin oti touto to gegrammenon dei telesqhnai en emoi to kai meta anomwn elogisqh kai gar to peri emou teloV ecei

22:38 oi de eipan kurie idou macairai wde duo o de eipen autoiV ikanon estin

22:39 kai exelqwn eporeuqh kata to eqoV eiV to oroV twn elaiwn hkolouqhsan de autw | [kai] | kai | oi maqhtai

22:40 genomenoV de epi tou topou eipen autoiV proseucesqe mh eiselqein eiV peirasmon

22:41 kai autoV apespasqh ap autwn wsei liqou bolhn kai qeiV ta gonata proshuceto

22:42 legwn pater ei boulei parenegke touto to pothrion ap emou plhn mh to qelhma mou alla to son ginesqw

22:43 [[wfqh de autw aggeloV | apo tou | ap | ouranou eniscuwn auton

22:44 kai genomenoV en agwnia ektenesteron proshuceto kai egeneto o idrwV autou wsei qromboi aimatoV katabainonteV epi thn ghn]]

22:45 kai anastaV apo thV proseuchV elqwn proV touV maqhtaV euren koimwmenouV autouV apo thV luphV

22:46 kai eipen autoiV ti kaqeudete anastanteV proseucesqe ina mh eiselqhte eis peirasmon

22:47 eti autou lalountoV idou ocloV kai o legomenoV ioudaV eiV twn dwdeka prohrceto autouV kai hggisen tw ihsou filhsai auton

22:48 ihsouV de eipen autw iouda filhmati ton uion tou anqrwpou paradidwV

22:49 idonteV de oi peri auton to esomenon eipan kurie ei pataxomen en macairh

22:50 kai epataxen eiV tiV ex autwn tou arcierewV ton doulon kai afeilen to ouV autou to dexion

22:51 apokriqeiV de | [o] | o | ihsouV eipen eate ewV toutou kai ayamenoV tou wtiou iasato auton

22:52 eipen de ihsouV proV touV paragenomenouV ep auton arciereiV kai strathgouV tou ierou kai presbuterouV wV epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn

22:53 kaq hmeran ontoV mou meq umwn en tw ierw ouk exeteinate taV ceiraV ep eme all auth estin umwn h wra kai h exousia tou skotouV

22:54 sullabonteV de auton hgagon kai eishgagon eiV thn oikian tou arcierewV o de petroV hkolouqei makroqen

22:55 periayantwn de pur en mesw thV aulhV kai sugkaqisantwn ekaqhto o petroV mesoV autwn

22:56 idousa de auton paidiskh tiV kaqhmenon proV to fwV kai atenisasa autw eipen kai outoV sun autw hn

22:57 o de hrnhsato legwn ouk oida auton gunai

22:58 kai meta bracu eteroV idwn auton efh kai su ex autwn ei o de petroV efh anqrwpe ouk eimi

22:59 kai diastashV wsei wraV miaV alloV tiV diiscurizeto legwn ep alhqeiaV kai outoV met autou hn kai gar galilaioV estin

22:60 eipen de o petroV anqrwpe ouk oida o legeiV kai paracrhma eti lalountoV autou efwnhsen alektwr

22:61 kai strafeiV o kurioV enebleyen tw petrw kai upemnhsqh o petroV tou rhmatoV tou kuriou wV eipen autw oti prin alektora fwnhsai shmeron aparnhsh me triV

22:62 | [kai | kai | exelqwn exw eklausen | pikrwV] | pikrwV |

22:63 kai oi andreV oi suneconteV auton enepaizon autw deronteV

22:64 kai perikaluyanteV auton ephrwtwn legonteV profhteuson tiV estin o paisaV se

22:65 kai etera polla blasfhmounteV elegon eiV auton

22:66 kai wV egeneto hmera sunhcqh to presbuterion tou laou arciereiV te kai grammateiV kai aphgagon auton eiV to sunedrion autwn legonteV

22:67 ei su ei o cristoV eipon hmin eipen de autoiV ean umin eipw ou mh pisteushte

22:68 ean de erwthsw ou mh apokriqhte

22:69 apo tou nun de estai o uioV tou anqrwpou kaqhmenoV ek dexiwn thV dunamewV tou qeou

22:70 eipan de panteV su oun ei o uioV tou qeou o de proV autouV efh umeiV legete oti egw eimi

22:71 oi de eipan ti eti ecomen marturiaV creian autoi gar hkousamen apo tou stomatoV autou

23:1 kai anastan apan to plhqoV autwn hgagon auton epi ton pilaton

23:2 hrxanto de kathgorein autou legonteV touton euramen diastrefonta to eqnoV hmwn kai kwluonta forouV kaisari didonai kai legonta eauton criston basilea einai

23:3 o de pilatoV hrwthsen auton legwn su ei o basileuV twn ioudaiwn o de apokriqeiV autw efh su legeiV

23:4 o de pilatoV eipen proV touV arciereiV kai touV oclouV ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw

23:5 oi de episcuon legonteV oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olhV thV ioudaiaV kai arxamenoV apo thV galilaiaV ewV wde

23:6 pilatoV de akousaV ephrwthsen ei | [o] | o | anqrwpoV galilaioV estin

23:7 kai epignouV oti ek thV exousiaV hrwdou estin anepemyen auton proV hrwdhn onta kai auton en ierosolumoiV en tautaiV taiV hmeraiV

23:8 o de hrwdhV idwn ton ihsoun ecarh lian hn gar ex ikanwn cronwn qelwn idein auton dia to akouein peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon

23:9 ephrwta de auton en logoiV ikanoiV autoV de ouden apekrinato autw

23:10 eisthkeisan de oi arciereiV kai oi grammateiV eutonwV kathgorounteV autou

23:11 exouqenhsaV de auton | | [kai*] | o hrwdhV sun toiV strateumasin autou kai empaixaV peribalwn esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw

23:12 egenonto de filoi o te hrwdhV kai o pilatoV en auth th hmera met allhlwn prouphrcon gar en ecqra onteV proV autouV

23:13 pilatoV de sugkalesamenoV touV arciereiV kai touV arcontaV kai ton laon

23:14 eipen proV autouV proshnegkate moi ton anqrwpon touton wV apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinaV ouqen euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou

23:15 all oude hrwdhV anepemyen gar auton proV hmaV kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw

23:16 paideusaV oun auton apolusw

23:17

23:18 anekragon de pamplhqei legonteV aire touton apoluson de hmin ton barabban

23:19 ostiV hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon blhqeiV en th fulakh

23:20 palin de o pilatoV prosefwnhsen autoiV qelwn apolusai ton ihsoun

23:21 oi de epefwnoun legonteV staurou staurou auton

23:22 o de triton eipen proV autouV ti gar kakon epoihsen outoV ouden aition qanatou euron en autw paideusaV oun auton apolusw

23:23 oi de epekeinto fwnaiV megalaiV aitoumenoi auton staurwqhnai kai katiscuon ai fwnai autwn

23:24 kai pilatoV epekrinen genesqai to aithma autwn

23:25 apelusen de ton dia stasin kai fonon beblhmenon eiV fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn

23:26 kai wV aphgagon auton epilabomenoi simwna tina kurhnaion ercomenon ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou

23:27 hkolouqei de autw polu plhqoV tou laou kai gunaikwn ai ekoptonto kai eqrhnoun auton

23:28 strafeiV de proV autaV | | [o] | ihsouV eipen qugatereV ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eautaV klaiete kai epi ta tekna umwn

23:29 oti idou ercontai hmerai en aiV erousin makariai ai steirai kai ai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqreyan

23:30 tote arxontai legein toiV oresin pesete ef hmaV kai toiV bounoiV kaluyate hmaV

23:31 oti ei en | | tw | ugrw xulw tauta poiousin en tw xhrw ti genhtai

23:32 hgonto de kai eteroi kakourgoi duo sun autw anaireqhnai

23:33 kai ote hlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai touV kakourgouV on men ek dexiwn on de ex aristerwn

23:34 [[o de ihsouV elegen pater afeV autoiV ou gar oidasin ti poiousin]] diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon | klhron | klhrouV |

23:35 kai eisthkei o laoV qewrwn exemukthrizon de kai oi arconteV legonteV allouV eswsen swsatw eauton ei outoV estin o cristoV tou qeou o eklektoV

23:36 enepaixan de autw kai oi stratiwtai prosercomenoi oxoV prosferonteV autw

23:37 kai legonteV ei su ei o basileuV twn ioudaiwn swson seauton

23:38 hn de kai epigrafh ep autw o basileuV twn ioudaiwn outoV

23:39 eiV de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton | | legwn | ouci su ei o cristoV swson seauton kai hmaV

23:40 apokriqeiV de o eteroV epitimwn autw efh oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei

23:41 kai hmeiV men dikaiwV axia gar wn epraxamen apolambanomen outoV de ouden atopon epraxen

23:42 kai elegen ihsou mnhsqhti mou otan elqhV eiV thn basileian sou

23:43 kai eipen autw amhn soi legw shmeron met emou esh en tw paradeisw

23:44 kai hn hdh wsei wra ekth kai skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV enathV

23:45 tou hliou | ekleipontoV | eklipontoV | escisqh de to katapetasma tou naou meson

23:46 kai fwnhsaV fwnh megalh o ihsouV eipen pater eiV ceiraV sou paratiqemai to pneuma mou touto de eipwn exepneusen

23:47 idwn de o ekatontarchV to genomenon edoxazen ton qeon legwn ontwV o anqrwpoV outoV dikaioV hn

23:48 kai panteV oi sumparagenomenoi ocloi epi thn qewrian tauthn qewrhsanteV ta genomena tuptonteV ta sthqh upestrefon

23:49 eisthkeisan de panteV oi gnwstoi autw apo makroqen kai gunaikeV ai sunakolouqousai autw apo thV galilaiaV orwsai tauta

23:50 kai idou anhr onomati iwshf bouleuthV uparcwn | | [kai] | anhr agaqoV kai dikaioV

23:51 outoV ouk hn sugkatateqeimenoV th boulh kai th praxei autwn apo arimaqaiaV polewV twn ioudaiwn oV prosedeceto thn basileian tou qeou

23:52 outoV proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou

23:53 kai kaqelwn enetulixen auto sindoni kai eqhken auton en mnhmati laxeutw ou ouk hn oudeiV oupw keimenoV

23:54 kai hmera hn paraskeuhV kai sabbaton epefwsken

23:55 katakolouqhsasai de ai gunaikeV aitineV hsan sunelhluquiai ek thV galilaiaV autw eqeasanto to mnhmeion kai wV eteqh to swma autou

23:56 upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn

24:1 th de mia twn sabbatwn orqrou baqewV epi to mnhma hlqon ferousai a htoimasan arwmata

24:2 euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou

24:3 eiselqousai de ouc euron to swma | [[tou kuriou ihsou]] | tou kuriou ihsou |

24:4 kai egeneto en tw aporeisqai autaV peri toutou kai idou andreV duo epesthsan autaiV en esqhti astraptoush

24:5 emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn ta proswpa eiV thn ghn eipan proV autaV ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn

24:6 | [[ouk estin wde alla hgerqh]] | ouk estin wde alla hgerqh | mnhsqhte wV elalhsen umin eti wn en th galilaia

24:7 legwn ton uion tou anqrwpou oti dei paradoqhnai eiV ceiraV anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai

24:8 kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou

24:9 kai upostreyasai | [apo tou mnhmeiou] | apo tou mnhmeiou | aphggeilan tauta panta toiV endeka kai pasin toiV loipoiV

24:10 hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria h iakwbou kai ai loipai sun autaiV elegon proV touV apostolouV tauta

24:11 kai efanhsan enwpion autwn wsei lhroV ta rhmata tauta kai hpistoun autaiV

24:12 | [[o | o | de petroV anastaV edramen epi to mnhmeion kai parakuyaV blepei ta oqonia mona kai aphlqen proV eauton qaumazwn to | gegonoV]] | gegonoV |

24:13 kai idou duo ex autwn en auth th hmera hsan poreuomenoi eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaouV

24:14 kai autoi wmiloun proV allhlouV peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn

24:15 kai egeneto en tw omilein autouV kai suzhtein | [kai] | kai | autoV ihsouV eggisaV suneporeueto autoiV

24:16 oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton

24:17 eipen de proV autouV tineV oi logoi outoi ouV antiballete proV allhlouV peripatounteV kai estaqhsan skuqrwpoi

24:18 apokriqeiV de eiV onomati kleopaV eipen proV auton su monoV paroikeiV ierousalhm kai ouk egnwV ta genomena en auth en taiV hmeraiV tautaiV

24:19 kai eipen autoiV poia oi de eipan autw ta peri ihsou tou nazarhnou oV egeneto anhr profhthV dunatoV en ergw kai logw enantion tou qeou kai pantoV tou laou

24:20 opwV te paredwkan auton oi arciereiV kai oi arconteV hmwn eiV krima qanatou kai estaurwsan auton

24:21 hmeiV de hlpizomen oti autoV estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge kai sun pasin toutoiV trithn tauthn hmeran agei af ou tauta egeneto

24:22 alla kai gunaikeV tineV ex hmwn exesthsan hmaV genomenai orqrinai epi to mnhmeion

24:23 kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn

24:24 kai aphlqon tineV twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outwV kaqwV | | kai | ai gunaikeV eipon auton de ouk eidon

24:25 kai autoV eipen proV autouV w anohtoi kai bradeiV th kardia tou pisteuein epi pasin oiV elalhsan oi profhtai

24:26 ouci tauta edei paqein ton criston kai eiselqein eiV thn doxan autou

24:27 kai arxamenoV apo mwusewV kai apo pantwn twn profhtwn diermhneusen autoiV en pasaiV taiV grafaiV ta peri eautou

24:28 kai hggisan eiV thn kwmhn ou eporeuonto kai autoV prosepoihsato porrwteron poreuesqai

24:29 kai parebiasanto auton legonteV meinon meq hmwn oti proV esperan estin kai kekliken hdh h hmera kai eishlqen tou meinai sun autoiV

24:30 kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasaV epedidou autoiV

24:31 autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai autoV afantoV egeneto ap autwn

24:32 kai eipan proV allhlouV ouci h kardia hmwn kaiomenh hn | | [en hmin] | wV elalei hmin* en th odw wV dihnoigen hmin taV grafaV

24:33 kai anastanteV auth th wra upestreyan eiV ierousalhm kai euron hqroismenouV touV endeka kai touV sun autoiV

24:34 legontaV oti ontwV hgerqh o kurioV kai wfqh simwni

24:35 kai autoi exhgounto ta en th odw kai wV egnwsqh autoiV en th klasei tou artou

24:36 tauta de autwn lalountwn autoV esth en mesw autwn | [[kai legei autoiV eirhnh umin]] | kai legei autoiV eirhnh umin |

24:37 ptohqenteV de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein

24:38 kai eipen autoiV ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en th kardia umwn

24:39 idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou oti egw eimi autoV yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei kaqwV eme qewreite econta

24:40 | [[kai | kai | touto eipwn edeixen autoiV taV ceiraV kai touV | podaV]] | podaV |

24:41 eti de apistountwn autwn apo thV caraV kai qaumazontwn eipen autoiV ecete ti brwsimon enqade

24:42 oi de epedwkan autw icquoV optou meroV

24:43 kai labwn enwpion autwn efagen

24:44 eipen de proV autouV outoi oi logoi mou ouV elalhsa proV umaV eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwusewV kai toiV profhtaiV kai yalmoiV peri emou

24:45 tote dihnoixen autwn ton noun tou sunienai taV grafaV

24:46 kai eipen autoiV oti outwV gegraptai paqein ton criston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera

24:47 kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian eiV afesin amartiwn eiV panta ta eqnh arxamenoi apo ierousalhm

24:48 umeiV martureV toutwn

24:49 kai | idou egw exapostellw | [idou] egw apostellw* | thn epaggelian tou patroV mou ef umaV umeiV de kaqisate en th polei ewV ou endushsqe ex uyouV dunamin

24:50 exhgagen de autouV | | [exw] | ewV proV bhqanian kai eparaV taV ceiraV autou euloghsen autouV

24:51 kai egeneto en tw eulogein auton autouV diesth ap autwn | [[kai anefereto eiV ton ouranon]] | kai anefereto eiV ton ouranon |

24:52 kai autoi | [[proskunhsanteV auton]] | proskunhsanteV auton | upestreyan eiV ierousalhm meta caraV megalhV

24:53 kai hsan dia pantoV en tw ierw eulogounteV ton qeon