Greek New Testament
Mark


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to “A Textual Commentary on the Greek New Testament” by Bruce M. Metzger, 2nd ed., 1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


 

1:1 arch tou euaggeliou ihsou cristou | | [uiou qeou*] |

1:2 kaqwV gegraptai en tw hsaia tw profhth idou apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou

1:3 fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

1:4 egeneto iwannhV | o | [o*] | baptizwn en th erhmw | | kai* | khrusswn baptisma metanoiaV eiV afesin amartiwn

1:5 kai exeporeueto proV auton pasa h ioudaia cwra kai oi ierosolumitai panteV kai ebaptizonto up autou en tw iordanh potamw exomologoumenoi taV amartiaV autwn

1:6 kai hn o iwannhV endedumenoV tricaV kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou kai esqiwn akridaV kai meli agrion

1:7 kai ekhrussen legwn ercetai o iscuroteroV mou opisw | [mou] | mou | ou ouk eimi ikanoV kuyaV lusai ton imanta twn upodhmatwn autou

1:8 egw ebaptisa umaV udati autoV de baptisei umaV | | en | pneumati agiw

1:9 kai egeneto en ekeinaiV taiV hmeraiV hlqen ihsouV apo nazaret thV galilaiaV kai ebaptisqh eiV ton iordanhn upo iwannou

1:10 kai euquV anabainwn ek tou udatoV eiden scizomenouV touV ouranouV kai to pneuma wV peristeran katabainon eiV auton

1:11 kai fwnh | [egeneto] | egeneto | ek twn ouranwn su ei o uioV mou o agaphtoV en soi eudokhsa

1:12 kai euquV to pneuma auton ekballei eiV thn erhmon

1:13 kai hn en th erhmw tesserakonta hmeraV peirazomenoV upo tou satana kai hn meta twn qhriwn kai oi aggeloi dihkonoun autw

1:14 | kai meta | meta de | to paradoqhnai ton iwannhn hlqen o ihsouV eiV thn galilaian khrusswn to euaggelion tou qeou

1:15 | [kai legwn] | kai legwn | oti peplhrwtai o kairoV kai hggiken h basileia tou qeou metanoeite kai pisteuete en tw euaggeliw

1:16 kai paragwn para thn qalassan thV galilaiaV eiden simwna kai andrean ton adelfon simwnoV amfiballontaV en th qalassh hsan gar alieiV

1:17 kai eipen autoiV o ihsouV deute opisw mou kai poihsw umaV genesqai alieiV anqrwpwn

1:18 kai euquV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

1:19 kai probaV oligon eiden iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou kai autouV en tw ploiw katartizontaV ta diktua

1:20 kai euquV ekalesen autouV kai afenteV ton patera autwn zebedaion en tw ploiw meta twn misqwtwn aphlqon opisw autou

1:21 kai eisporeuontai eiV kafarnaoum kai euquV toiV sabbasin eiselqwn eiV thn sunagwghn edidasken

1:22 kai exeplhssonto epi th didach autou hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV

1:23 kai euquV hn en th sunagwgh autwn anqrwpoV en pneumati akaqartw kai anekraxen

1:24 legwn ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

1:25 kai epetimhsen autw o ihsouV | [legwn] | legwn | fimwqhti kai exelqe ex autou

1:26 kai sparaxan auton to pneuma to akaqarton kai fwnhsan fwnh megalh exhlqen ex autou

1:27 kai eqambhqhsan apanteV wste suzhtein | autouV | proV eautouV | legontaV ti estin touto didach kainh kat exousian kai toiV pneumasin toiV akaqartoiV epitassei kai upakouousin autw

1:28 kai exhlqen h akoh autou euquV pantacou eiV olhn thn pericwron thV galilaiaV

1:29 kai euquV ek thV sunagwghV exelqonteV hlqon eiV thn oikian simwnoV kai andreou meta iakwbou kai iwannou

1:30 h de penqera simwnoV katekeito puressousa kai euquV legousin autw peri authV

1:31 kai proselqwn hgeiren authn krathsaV thV ceiroV kai afhken authn o puretoV kai dihkonei autoiV

1:32 oyiaV de genomenhV ote | edusen | edu | o hlioV eferon proV auton pantaV touV kakwV econtaV kai touV daimonizomenouV

1:33 kai hn olh h poliV episunhgmenh proV thn quran

1:34 kai eqerapeusen pollouV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai daimonia polla exebalen kai ouk hfien lalein ta daimonia oti hdeisan auton | [criston einai] | |

1:35 kai prwi ennuca lian anastaV exhlqen | [kai aphlqen] | kai aphlqen | eiV erhmon topon kakei proshuceto

1:36 kai katediwxen auton simwn kai oi met autou

1:37 kai euron auton kai legousin autw oti panteV zhtousin se

1:38 kai legei autoiV agwmen allacou eiV taV ecomenaV kwmopoleiV ina kai ekei khruxw eiV touto gar exhlqon

1:39 kai hlqen khrusswn eiV taV sunagwgaV autwn eiV olhn thn galilaian kai ta daimonia ekballwn

1:40 kai ercetai proV auton leproV parakalwn auton [kai gonupetwn*] | | kai | legwn autw oti ean qelhV dunasai me kaqarisai

1:41 kai splagcnisqeiV ekteinaV thn ceira autou hyato kai legei autw qelw kaqarisqhti

1:42 kai euquV aphlqen ap autou h lepra kai ekaqarisqh

1:43 kai embrimhsamenoV autw euquV exebalen auton

1:44 kai legei autw ora mhdeni mhden eiphV alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou a prosetaxen mwushV eiV marturion autoiV

1:45 o de exelqwn hrxato khrussein polla kai diafhmizein ton logon wste mhketi auton dunasqai fanerwV eiV polin eiselqein all exw ep erhmoiV topoiV | [hn] | hn | kai hrconto proV auton pantoqen

2:1 kai eiselqwn palin eiV kafarnaoum di hmerwn hkousqh oti en oikw estin

2:2 kai sunhcqhsan polloi wste mhketi cwrein mhde ta proV thn quran kai elalei autoiV ton logon

2:3 kai ercontai feronteV proV auton paralutikon airomenon upo tessarwn

2:4 kai mh dunamenoi prosenegkai autw dia ton oclon apestegasan thn steghn opou hn kai exoruxanteV calwsin ton krabatton opou o paralutikoV katekeito

2:5 kai idwn o ihsouV thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afientai sou ai amartiai

2:6 hsan de tineV twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en taiV kardiaiV autwn

2:7 ti outoV outwV lalei blasfhmei tiV dunatai afienai amartiaV ei mh eiV o qeoV

2:8 kai euquV epignouV o ihsouV tw pneumati autou oti | [outwV] | outwV | dialogizontai en eautoiV legei | [autoiV] | autoiV | ti tauta dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn

2:9 ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afientai sou ai amartiai h eipein | egeirou [kai] | egeire kai | aron ton krabatton sou kai peripatei

2:10 ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou afienai amartiaV epi thV ghV legei tw paralutikw

2:11 soi legw egeire aron ton krabatton sou kai upage eiV ton oikon sou

2:12 kai hgerqh kai euquV araV ton krabatton exhlqen emprosqen pantwn wste existasqai pantaV kai doxazein ton qeon | [legontaV] | legontaV | oti outwV oudepote eidomen

2:13 kai exhlqen palin para thn qalassan kai paV o ocloV hrceto proV auton kai edidasken autouV

2:14 kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anastaV hkolouqhsen autw

2:15 kai ginetai katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai toiV maqhtaiV autou hsan gar polloi kai hkolouqoun autw

2:16 kai oi grammateiV twn farisaiwn idonteV* oti esqiei meta twn amartwlwn kai telwnwn elegon toiV maqhtaiV autou oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei

2:17 kai akousaV o ihsouV legei autoiV [oti] ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou all oi kakwV econteV ouk hlqon kalesai dikaiouV alla amartwlouV

2:18 kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi farisaioi nhsteuonteV kai ercontai kai legousin autw dia ti oi maqhtai iwannou kai oi maqhtai twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi | [maqhtai] | maqhtai | ou nhsteuousin

2:19 kai eipen autoiV o ihsouV mh dunantai oi uioi tou numfwnoV en w o numfioV met autwn estin nhsteuein oson cronon ecousin ton numfion met autwn ou dunantai nhsteuein

2:20 eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV kai tote nhsteusousin en ekeinh th hmera

2:21 oudeiV epiblhma rakouV agnafou epiraptei epi imation palaion ei de mh airei to plhrwma ap autou to kainon tou palaiou kai ceiron scisma ginetai

2:22 kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mh rhxei o oinoV touV askouV kai o oinoV apollutai kai oi askoi | [alla | alla | oinon neon eiV askouV | kainouV] | kainouV* |

2:23 kai egeneto auton en toiV sabbasin | diaporeuesqai | paraporeuesqai | dia twn sporimwn kai oi maqhtai autou hrxanto odon poiein tillonteV touV stacuaV

2:24 kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin toiV sabbasin o ouk exestin

2:25 kai legei autoiV oudepote anegnwte ti epoihsen dauid ote creian escen kai epeinasen autoV kai oi met autou

2:26 | [pwV] | pwV | eishlqen eiV ton oikon tou qeou epi abiaqar arcierewV kai touV artouV thV proqesewV efagen ouV ouk exestin fagein ei mh touV iereiV kai edwken kai tois sun autw ousin

2:27 kai elegen autoiV to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto kai ouc o anqrwpoV dia to sabbaton

2:28 wste kurioV estin o uioV tou anqrwpou kai tou sabbatou

3:1 kai eishlqen palin eiV | | thn | sunagwghn kai hn ekei anqrwpoV exhrammenhn ecwn thn ceira

3:2 kai parethroun auton ei toiV sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou

3:3 kai legei tw anqrwpw tw thn | ceira econti xhran | xhran ceira econti | egeire eiV to meson

3:4 kai legei autoiV exestin toiV sabbasin | agaqopoihsai | agaqon poihsai | h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn

3:5 kai peribleyamenoV autouV met orghV sullupoumenoV epi th pwrwsei thV kardiaV autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira | sou | | kai exeteinen kai apekatestaqh h ceir autou

3:6 kai exelqonteV oi farisaioi euquV meta twn hrwdianwn sumboulion edidoun kat autou opwV auton apoleswsin

3:7 kai o ihsouV meta twn maqhtwn autou anecwrhsen proV thn qalassan kai polu plhqoV apo thV galilaiaV | hkolouqhsen | [hkolouqhsen] | kai apo ths ioudaiaV

3:8 kai apo ierosolumwn* kai apo thV idoumaiaV kai peran tou iordanou kai peri turon kai sidwna plhqoV polu akouonteV osa | poiei | epoiei | hlqon proV auton

3:9 kai eipen toiV maqhtaiV autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton

3:10 pollouV gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastigaV

3:11 kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewroun prosepipton autw kai ekrazon | legonta | legonteV | oti su ei o uioV tou qeou

3:12 kai polla epetima autoiV ina mh auton faneron poihswsin

3:13 kai anabainei eiV to oroV kai proskaleitai ouV hqelen autoV kai aphlqon proV auton

3:14 kai epoihsen dwdeka | ouV kai apostolouV wnomasen | [ouV kai apostolouV wnomasen*] | ina wsin met autou kai ina apostellh autouV khrussein

3:15 kai ecein exousian ekballein ta daimonia [3:16] | kai epoihsen touV dwdeka | [kai epoihsen touV dwdeka*] |

3:16 kai epeqhken onoma tw simwni petron

3:17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoiV | onoma | <onomata> | boanhrgeV o estin uioi bronthV

3:18 kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai maqqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananaion

3:19 kai ioudan iskariwq oV kai paredwken auton [3:20] kai ercetai eiV oikon

3:20 kai sunercetai palin [o] ocloV wste mh dunasqai autouV mhde arton fagein

3:21 kai akousanteV oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth

3:22 kai oi grammateiV oi apo ierosolumwn katabanteV elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

3:23 kai proskalesamenoV autouV en parabolaiV elegen autoiV pwV dunatai satanaV satanan ekballein

3:24 kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh

3:25 kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunhsetai h oikia ekeinh | sthnai | staqhnai |

3:26 kai ei o satanaV anesth ef eauton kai emerisqh ou dunatai sthnai alla teloV ecei

3:27 all ou dunatai oudeiV eiV thn oikian tou iscurou eiselqwn ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei

3:28 amhn legw umin oti panta afeqhsetai toiV uioiV twn anqrwpwn ta amarthmata kai ai blasfhmiai osa ean blasfhmhswsin

3:29 oV d an blasfhmhsh eiV to pneuma to agion ouk ecei afesin eiV ton aiwna alla enocoV estin aiwniou amarthmatoV

3:30 oti elegon pneuma akaqarton ecei

3:31 kai | ercontai | ercetai | h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai exw sthkonteV apesteilan proV auton kalounteV auton

3:32 kai ekaqhto peri auton ocloV kai legousin autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou | | [kai ai adelfai sou*] | exw zhtousin se

3:33 kai apokriqeiV autoiV legei tiV estin h mhthr mou kai oi adelfoi | | [mou] |

3:34 kai peribleyamenoV touV peri auton kuklw kaqhmenouV legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou

3:35 oV | | [gar] | an poihsh to qelhma tou qeou outoV adelfoV mou kai adelfh kai mhthr estin

4:1 kai palin hrxato didaskein para thn qalassan kai sunagetai proV auton ocloV pleistoV wste auton eiV ploion embanta kaqhsqai en th qalassh kai paV o ocloV proV thn qalassan epi thV ghV hsan

4:2 kai edidasken autouV en parabolaiV polla kai elegen autoiV en th didach autou

4:3 akouete idou exhlqen o speirwn speirai

4:4 kai egeneto en tw speirein o men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auto

4:5 kai allo epesen epi to petrwdeV | [kai] | | opou ouk eicen ghn pollhn kai euquV exaneteilen dia to mh ecein baqoV ghV

4:6 kai ote aneteilen o hlioV ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh

4:7 kai allo epesen eiV taV akanqaV kai anebhsan ai akanqai kai sunepnixan auto kai karpon ouk edwken

4:8 kai alla epesen eiV thn ghn thn kalhn kai edidou karpon anabainonta kai auxanomena* kai eferen | eiV | en* | triakonta kai en exhkonta kai en ekaton

4:9 kai elegen oV ecei wta akouein akouetw

4:10 kai ote egeneto kata monaV hrwtwn auton oi peri auton sun toiV dwdeka taV parabolaV

4:11 kai elegen autoiV umin to musthrion dedotai thV basileiaV tou qeou ekeinoiV de toiV exw en parabolaiV ta panta ginetai

4:12 ina bleponteV blepwsin kai mh idwsin kai akouonteV akouwsin kai mh suniwsin mhpote epistreywsin kai afeqh autoiV

4:13 kai legei autoiV ouk oidate thn parabolhn tauthn kai pwV pasaV taV parabolaV gnwsesqe

4:14 o speirwn ton logon speirei

4:15 outoi de eisin oi para thn odon opou speiretai o logoV kai otan akouswsin euquV ercetai o satanaV kai airei ton logon ton esparmenon eiV autouV*

4:16 kai outoi eisin | omoiwV | | oi epi ta petrwdh speiromenoi oi otan akouswsin ton logon euquV meta caraV lambanousin auton

4:17 kai ouk ecousin rizan en eautoiV alla proskairoi eisin eita genomenhV qliyewV h diwgmou dia ton logon euquV skandalizontai

4:18 kai alloi eisin oi eiV taV akanqaV speiromenoi outoi eisin oi ton logon akousanteV

4:19 kai ai merimnai tou aiwnoV kai h apath tou ploutou kai ai peri ta loipa epiqumiai eisporeuomenai sumpnigousin ton logon kai akarpoV ginetai

4:20 kai ekeinoi eisin oi epi thn ghn thn kalhn sparenteV oitineV akouousin ton logon kai paradecontai kai karpoforousin en triakonta kai | [en] | en* | exhkonta kai | [en] | en | ekaton

4:21 kai elegen autoiV | oti | | mhti ercetai o lucnoV ina upo ton modion teqh h upo thn klinhn ouc ina epi thn lucnian teqh

4:22 ou gar estin krupton ean mh ina fanerwqh oude egeneto apokrufon all ina elqh eiV faneron

4:23 ei tiV ecei wta akouein akouetw

4:24 kai elegen autoiV blepete ti akouete en w metrw metreite metrhqhsetai umin kai prosteqhsetai umin

4:25 oV gar ecei doqhsetai autw kai oV ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou

4:26 kai elegen outwV estin h basileia tou qeou wV anqrwpoV balh ton sporon epi thV ghV

4:27 kai kaqeudh kai egeirhtai nukta kai hmeran kai o sporoV blasta kai mhkunhtai wV ouk oiden autoV

4:28 automath h gh karpoforei prwton corton | eiten stacun eiten plhrh | eita stacun eita <plhrhV*> | siton en tw stacui

4:29 otan de paradoi o karpoV euquV apostellei to drepanon oti paresthken o qerismoV

4:30 kai elegen pwV omoiwswmen thn basileian tou qeou h en tini authn parabolh qwmen

4:31 wV kokkw sinapewV oV otan sparh epi thV ghV mikroteron on pantwn twn spermatwn twn epi thV ghV

4:32 kai otan sparh anabainei kai ginetai meizon pantwn twn lacanwn kai poiei kladouV megalouV wste dunasqai upo thn skian autou ta peteina tou ouranou kataskhnoun

4:33 kai toiautaiV parabolaiV pollaiV elalei autoiV ton logon kaqwV hdunanto akouein

4:34 cwriV de parabolhV ouk elalei autoiV kat idian de toiV idioiV maqhtaiV epeluen panta

4:35 kai legei autoiV en ekeinh th hmera oyiaV genomenhV dielqwmen eiV to peran

4:36 kai afenteV ton oclon paralambanousin auton wV hn en tw ploiw kai alla ploia hn met autou

4:37 kai ginetai lailay megalh anemou kai ta kumata epeballen eiV to ploion wste hdh gemizesqai to ploion

4:38 kai autoV hn en th prumnh epi to proskefalaion kaqeudwn kai egeirousin auton kai legousin autw didaskale ou melei soi oti apollumeqa

4:39 kai diegerqeiV epetimhsen tw anemw kai eipen th qalassh siwpa pefimwso kai ekopasen o anemoV kai egeneto galhnh megalh

4:40 kai eipen autoiV ti deiloi este oupw ecete pistin

4:41 kai efobhqhsan fobon megan kai elegon proV allhlouV tiV ara outoV estin oti kai o anemoV kai h qalassa upakouei autw

5:1 kai hlqon eiV to peran thV qalasshV eiV thn cwran twn gerashnwn*

5:2 kai exelqontoV autou ek tou ploiou | [euquV] | euquV | uphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpoV en pneumati akaqartw

5:3 oV thn katoikhsin eicen en toiV mnhmasin kai oude alusei ouketi oudeiV edunato auton dhsai

5:4 dia to auton pollakiV pedaiV kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou taV aluseiV kai taV pedaV suntetrifqai kai oudeiV iscuen auton damasai

5:5 kai dia pantoV nuktoV kai hmeraV en toiV mnhmasin kai en toiV oresin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqoiV

5:6 kai idwn ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen | auton | autw |

5:7 kai kraxaV fwnh megalh legei ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanishV

5:8 elegen gar autw exelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou

5:9 kai ephrwta auton ti onoma soi kai legei autw legiwn onoma moi oti polloi esmen

5:10 kai parekalei auton polla ina mh auta aposteilh exw thV cwraV

5:11 hn de ekei proV tw orei agelh coirwn megalh boskomenh

5:12 kai parekalesan auton legonteV pemyon hmaV eiV touV coirouV ina eiV autouV eiselqwmen

5:13 kai epetreyen autoiV kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn qalassan wV discilioi kai epnigonto en th qalassh

5:14 kai oi boskonteV autouV efugon kai aphggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV kai hlqon idein ti estin to gegonoV

5:15 kai ercontai proV ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legiwna kai efobhqhsan

5:16 kai dihghsanto autoiV oi idonteV pwV egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn

5:17 kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn

5:18 kai embainontoV autou eiV to ploion parekalei auton o daimonisqeiV ina met autou h

5:19 kai ouk afhken auton alla legei autw upage eiV ton oikon sou proV touV souV kai apaggeilon autoiV osa o kurioV soi pepoihken kai hlehsen se

5:20 kai aphlqen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsouV kai panteV eqaumazon

5:21 kai diaperasantoV tou ihsou | en tw ploiw | [en tw ploiw*] | palin eiV to peran sunhcqh ocloV poluV ep auton kai hn para thn qalassan

5:22 kai ercetai eiV twn arcisunagwgwn onomati iairoV kai idwn auton piptei proV touV podaV autou

5:23 kai parakalei auton polla legwn oti to qugatrion mou escatwV ecei ina elqwn epiqhV taV ceiraV auth ina swqh kai zhsh

5:24 kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw ocloV poluV kai suneqlibon auton

5:25 kai gunh ousa en rusei aimatoV dwdeka eth

5:26 kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par authV panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon eiV to ceiron elqousa

5:27 akousasa | ta | | peri tou ihsou elqousa en tw oclw opisqen hyato tou imatiou autou

5:28 elegen gar oti ean aywmai kan twn imatiwn autou swqhsomai

5:29 kai euquV exhranqh h phgh tou aimatoV authV kai egnw tw swmati oti iatai apo thV mastigoV

5:30 kai euquV o ihsouV epignouV en eautw thn ex autou dunamin exelqousan epistrafeiV en tw oclw elegen tiV mou hyato twn imatiwn

5:31 kai elegon autw oi maqhtai autou blepeiV ton oclon sunqlibonta se kai legeiV tiV mou hyato

5:32 kai perieblepeto idein thn touto poihsasan

5:33 h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian

5:34 o de eipen auth qugathr h pistiV sou seswken se upage eiV eirhnhn kai isqi ugihV apo thV mastigoV sou

5:35 eti autou lalountoV ercontai apo tou arcisunagwgou legonteV oti h qugathr sou apeqanen ti eti skulleiV ton didaskalon

5:36 o de ihsouV parakousaV ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue

5:37 kai ouk afhken oudena met autou sunakolouqhsai ei mh ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou

5:38 kai ercontai eiV ton oikon tou arcisunagwgou kai qewrei qorubon kai klaiontaV kai alalazontaV polla

5:39 kai eiselqwn legei autoiV ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei

5:40 kai kategelwn autou autoV de ekbalwn pantaV paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touV met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion

5:41 kai krathsaV thV ceiroV tou paidiou legei auth taliqa koum o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeire

5:42 kai euquV anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan | euquV | [euquV] | ekstasei megalh

5:43 kai diesteilato autoiV polla ina mhdeiV gnoi touto kai eipen doqhnai auth fagein

6:1 kai exhlqen ekeiqen kai ercetai eiV thn patrida autou kai akolouqousin autw oi maqhtai autou

6:2 kai genomenou sabbatou hrxato didaskein en th sunagwgh kai | oi | | polloi akouonteV exeplhssonto legonteV poqen toutw tauta kai tiV h sofia h doqeisa toutw kai ai dunameiV toiautai dia twn ceirwn autou ginomenai*

6:3 ouc outoV estin o tektwn o uioV thV mariaV kai adelfoV iakwbou kai iwshtoV kai iouda kai simwnoV kai ouk eisin ai adelfai autou wde proV hmaV kai eskandalizonto en autw

6:4 kai elegen autoiV o ihsouV oti ouk estin profhthV atimoV ei mh en th patridi autou kai en toiV suggeneusin autou kai en th oikia autou

6:5 kai ouk edunato ekei poihsai oudemian dunamin ei mh oligoiV arrwstoiV epiqeiV taV ceiraV eqerapeusen

6:6 kai | eqaumasen | eqaumazen | dia thn apistian autwn kai perihgen taV kwmaV kuklw didaskwn

6:7 kai proskaleitai touV dwdeka kai hrxato autouV apostellein duo duo kai edidou autoiV exousian twn pneumatwn twn akaqartwn

6:8 kai parhggeilen autoiV ina mhden airwsin eiV odon ei mh rabdon monon mh arton mh phran mh eiV thn zwnhn calkon

6:9 alla upodedemenouV sandalia kai mh | endusasqai | endushsqe | duo citwnaV

6:10 kai elegen autoiV opou ean eiselqhte eiV oikian ekei menete ewV an exelqhte ekeiqen

6:11 kai oV an topoV mh dexhtai umaV mhde akouswsin umwn ekporeuomenoi ekeiqen ektinaxate ton coun ton upokatw twn podwn umwn eiV marturion autoiV

6:12 kai exelqonteV ekhruxan ina metanowsin

6:13 kai daimonia polla exeballon kai hleifon elaiw pollouV arrwstouV kai eqerapeuon

6:14 kai hkousen o basileuV hrwdhV faneron gar egeneto to onoma autou kai elegon oti iwannhV o baptizwn eghgertai ek nekrwn kai dia touto energousin ai dunameiV en autw

6:15 alloi de elegon oti hliaV estin alloi de elegon oti profhthV wV eiV twn profhtwn

6:16 akousaV de o hrwdhV elegen on egw apekefalisa iwannhn outoV hgerqh

6:17 autoV gar o hrwdhV aposteilaV ekrathsen ton iwannhn kai edhsen auton en fulakh dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou oti authn egamhsen

6:18 elegen gar o iwannhV tw hrwdh oti ouk exestin soi ecein thn gunaika tou adelfou sou

6:19 h de hrwdiaV eneicen autw kai hqelen auton apokteinai kai ouk hdunato

6:20 o gar hrwdhV efobeito ton iwannhn eidwV auton andra dikaion kai agion kai sunethrei auton kai akousaV autou polla hporei kai* hdewV autou hkouen

6:21 kai genomenhV hmeraV eukairou ote hrwdhV toiV genesioiV autou deipnon epoihsen toiV megistasin autou kai toiV ciliarcoiV kai toiV prwtoiV thV galilaiaV

6:22 kai eiselqoushV thV qugatroV autou hrwdiadoV* kai orchsamenhV hresen tw hrwdh kai toiV sunanakeimenoiV | o de basileuV eipen | eipen o basileuV | tw korasiw aithson me o ean qelhV kai dwsw soi

6:23 kai wmosen auth | | [polla] | o ti* ean me aithshV dwsw soi ewV hmisouV thV basileiaV mou

6:24 kai exelqousa eipen th mhtri authV ti aithswmai h de eipen thn kefalhn iwannou tou baptizontoV

6:25 kai eiselqousa euquV meta spoudhV proV ton basilea hthsato legousa qelw ina exauthV dwV moi epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou

6:26 kai perilupoV genomenoV o basileuV dia touV orkouV kai touV anakeimenouV ouk hqelhsen aqethsai authn

6:27 kai euquV aposteilaV o basileuV spekoulatora epetaxen enegkai thn kefalhn autou

6:28 kai apelqwn apekefalisen auton en th fulakh [6:28] kai hnegken thn kefalhn autou epi pinaki kai edwken authn tw korasiw kai to korasion edwken authn th mhtri authV

6:29 kai akousanteV oi maqhtai autou hlqon kai hran to ptwma autou kai eqhkan auto en mnhmeiw

6:30 kai sunagontai oi apostoloi proV ton ihsoun kai aphggeilan autw panta osa epoihsan kai osa edidaxan

6:31 kai legei autoiV deute umeiV autoi kat idian eiV erhmon topon kai anapausasqe oligon hsan gar oi ercomenoi kai oi upagonteV polloi kai oude fagein eukairoun

6:32 kai aphlqon en tw ploiw eiV erhmon topon kat idian

6:33 kai eidon autouV upagontaV kai | egnwsan | epegnwsan | polloi kai pezh apo paswn twn polewn sunedramon ekei kai prohlqon autouV

6:34 kai exelqwn eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autouV oti hsan wV probata mh econta poimena kai hrxato didaskein autouV polla

6:35 kai hdh wraV pollhV genomenhV proselqonteV autw oi maqhtai autou elegon oti erhmoV estin o topoV kai hdh wra pollh

6:36 apoluson autouV ina apelqonteV eiV touV kuklw agrouV kai kwmaV agoraswsin eautoiV ti fagwsin

6:37 o de apokriqeiV eipen autoiV dote autoiV umeiV fagein kai legousin autw apelqonteV agoraswmen dhnariwn diakosiwn artouV kai dwsomen autoiV fagein

6:38 o de legei autoiV posouV | ecete artouV | artouV ecete | upagete idete kai gnonteV legousin pente kai duo icquaV

6:39 kai epetaxen autoiV | anakliqhnai | anaklinai | pantaV sumposia sumposia epi tw clwrw cortw

6:40 kai anepesan prasiai prasiai kata ekaton kai kata penthkonta

6:41 kai labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen kai kateklasen touV artouV kai edidou toiV maqhtaiV | | [autou*] | ina paratiqwsin autoiV kai touV duo icquaV emerisen pasin

6:42 kai efagon panteV kai ecortasqhsan

6:43 kai hran klasmata dwdeka kofinwn plhrwmata kai apo twn icquwn

6:44 kai hsan oi fagonteV | touV artouV | [touV artouV*] | pentakiscilioi andreV

6:45 kai euquV hnagkasen touV maqhtaV autou embhnai eiV to ploion kai proagein eiV to peran proV bhqsaidan ewV autoV apoluei ton oclon

6:46 kai apotaxamenoV autoiV aphlqen eiV to oroV proseuxasqai

6:47 kai oyiaV genomenhV hn to ploion en mesw thV qalasshV kai autoV monoV epi thV ghV

6:48 kai idwn autouV basanizomenouV en tw elaunein hn gar o anemoV enantioV autoiV peri tetarthn fulakhn thV nuktoV ercetai proV autouV peripatwn epi thV qalasshV kai hqelen parelqein autouV

6:49 oi de idonteV auton epi thV qalasshV peripatounta edoxan oti fantasma estin kai anekraxan

6:50 panteV gar auton eidon kai etaracqhsan o de euquV elalhsen met autwn kai legei autoiV qarseite egw eimi mh fobeisqe

6:51 kai anebh proV autouV eiV to ploion kai ekopasen o anemoV kai lian | | [ek perissou*] | en eautoiV existanto

6:52 ou gar sunhkan epi toiV artoiV all hn autwn h kardia pepwrwmenh

6:53 kai diaperasanteV epi thn ghn hlqon eiV gennhsaret kai proswrmisqhsan

6:54 kai exelqontwn autwn ek tou ploiou euquV epignonteV auton

6:55 periedramon olhn thn cwran ekeinhn kai hrxanto epi toiV krabattoiV touV kakwV econtaV periferein opou hkouon oti estin

6:56 kai opou an eiseporeueto eiV kwmaV h eiV poleiV h eiV agrouV en taiV agoraiV etiqesan touV asqenountaV kai parekaloun auton ina kan tou kraspedou tou imatiou autou aywntai kai osoi an hyanto autou eswzonto

7:1 kai sunagontai proV auton oi farisaioi kai tineV twn grammatewn elqonteV apo ierosolumwn

7:2 kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou oti koinaiV cersin tout estin aniptoiV esqiousin touV artouV

7:3 oi gar farisaioi kai panteV oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai taV ceiraV ouk esqiousin kratounteV thn paradosin twn presbuterwn

7:4 kai ap agoraV ean mh | rantiswntai | baptiswntai | ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouV pothriwn kai xestwn kai calkiwn | | [kai klinwn*] |

7:5 kai eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateiV dia ti ou peripatousin oi maqhtai sou kata thn paradosin twn presbuterwn alla koinaiV cersin esqiousin ton arton

7:6 o de eipen autoiV kalwV eprofhteusen hsaiaV peri umwn twn upokritwn wV gegraptai | oti | [oti] | outoV o laoV toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

7:7 mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn

7:8 afenteV thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn

7:9 kai elegen autoiV kalwV aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn | thrhshte | sthshte* |

7:10 mwushV gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

7:11 umeiV de legete ean eiph anqrwpoV tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqhV

7:12 ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri h th mhtri

7:13 akurounteV ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite

7:14 kai proskalesamenoV palin ton oclon elegen autoiV akousate mou panteV kai sunete

7:15 ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eiV auton o dunatai koinwsai auton alla ta ek tou anqrwpou ekporeuomena estin ta koinounta ton anqrwpon

7:16

7:17 kai ote eishlqen eiV oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou thn parabolhn

7:18 kai legei autoiV outwV kai umeiV asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eiV ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai

7:19 oti ouk eisporeuetai autou eiV thn kardian all eiV thn koilian kai eiV ton afedrwna ekporeuetai kaqarizwn panta ta brwmata

7:20 elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon

7:21 eswqen gar ek thV kardiaV twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai porneiai klopai fonoi

7:22 moiceiai pleonexiai ponhriai doloV aselgeia ofqalmoV ponhroV blasfhmia uperhfania afrosunh

7:23 panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon

7:24 ekeiqen de anastaV aphlqen eiV ta oria turou | [kai sidwnoV] | | kai eiselqwn eiV oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk | hdunasqh | hdunhqh | laqein

7:25 all euquV akousasa gunh peri autou hV eicen to qugatrion authV pneuma akaqarton elqousa prosepesen proV touV podaV autou

7:26 h de gunh hn ellhniV surofoinikissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekbalh ek thV qugatroV authV

7:27 kai elegen auth afeV prwton cortasqhnai ta tekna ou gar estin kalon labein ton arton twn teknwn kai toiV kunarioiV balein

7:28 h de apekriqh kai legei autw | nai | | kurie kai ta kunaria upokatw thV trapezhV esqiousin apo twn yiciwn twn paidiwn

7:29 kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen ek thV qugatroV sou to daimonion

7:30 kai apelqousa eiV ton oikon authV euren to paidion beblhmenon epi thn klinhn kai to daimonion exelhluqoV

7:31 kai palin exelqwn ek twn oriwn turou hlqen dia sidwnoV eiV thn qalassan ths galilaiaV ana meson twn oriwn dekapolewV

7:32 kai ferousin autw kwfon kai mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira

7:33 kai apolabomenoV auton apo tou oclou kat idian ebalen touV daktulouV autou eiV ta wta autou kai ptusaV hyato thV glwsshV autou

7:34 kai anableyaV eiV ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti

7:35 kai | | [euqewV*] | hnoighsan autou ai akoai kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou kai elalei orqwV

7:36 kai diesteilato autoiV ina mhdeni legwsin oson de autoiV diestelleto autoi mallon perissoteron ekhrusson

7:37 kai uperperisswV exeplhssonto legonteV kalwV panta pepoihken kai touV kwfouV poiei akouein kai | | [touV] | alalouV lalein

8:1 en ekeinaiV taiV hmeraiV palin pollou oclou ontoV kai mh econtwn ti fagwsin proskalesamenoV touV maqhtaV legei autoiV

8:2 splagcnizomai epi ton oclon oti hdh hmerai treiV prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin

8:3 kai ean apolusw autouV nhsteiV eiV oikon autwn ekluqhsontai en th odw kai tineV autwn apo makroqen | eisin | hkasin |

8:4 kai apekriqhsan autw oi maqhtai autou oti poqen toutouV dunhsetai tiV wde cortasai artwn ep erhmiaV

8:5 kai hrwta autouV posouV ecete artouV oi de eipan epta

8:6 kai paraggellei tw oclw anapesein epi thV ghV kai labwn touV epta artouV eucaristhsaV eklasen kai edidou toiV maqhtaiV autou ina paratiqwsin kai pareqhkan tw oclw

8:7 kai eicon icqudia oliga kai euloghsaV auta eipen kai tauta paratiqenai

8:8 kai efagon kai ecortasqhsan kai hran perisseumata klasmatwn epta spuridaV

8:9 hsan de wV tetrakiscilioi kai apelusen autouV

8:10 kai euquV embaV eiV to ploion meta twn maqhtwn autou hlqen eiV ta merh dalmanouqa

8:11 kai exhlqon oi farisaioi kai hrxanto suzhtein autw zhtounteV par autou shmeion apo tou ouranou peirazonteV auton

8:12 kai anastenaxaV tw pneumati autou legei ti h genea auth zhtei shmeion amhn legw | | umin | ei doqhsetai th genea tauth shmeion

8:13 kai afeiV autouV palin embaV aphlqen eiV to peran

8:14 kai epelaqonto labein artouV kai ei mh ena arton ouk eicon meq eautwn en tw ploiw

8:15 kai diestelleto autoiV legwn orate blepete apo thV zumhV twn farisaiwn kai thV zumhV hrwdou

8:16 kai dielogizonto proV allhlouV oti artouV ouk ecousin

8:17 kai gnouV legei autoiV ti dialogizesqe oti artouV ouk ecete oupw noeite oude suniete pepwrwmenhn ecete thn kardian umwn

8:18 ofqalmouV econteV ou blepete kai wta econteV ouk akouete kai ou mnhmoneuete

8:19 ote touV pente artouV eklasa eiV touV pentakisciliouV posouV kofinouV klasmatwn plhreiV hrate legousin autw dwdeka

8:20 ote touV epta eiV touV tetrakisciliouV poswn spuridwn plhrwmata klasmatwn hrate kai legousin | autw | [autw] | epta

8:21 kai elegen autoiV oupw suniete

8:22 kai ercontai eiV bhqsaidan kai ferousin autw tuflon kai parakalousin auton ina autou ayhtai

8:23 kai epilabomenoV thV ceiroV tou tuflou exhnegken auton exw thV kwmhV kai ptusaV eiV ta ommata autou epiqeiV taV ceiraV autw ephrwta auton ei ti blepeiV

8:24 kai anableyaV elegen blepw touV anqrwpouV oti wV dendra orw peripatountaV

8:25 eita palin | eqhken | epeqhken | taV ceiraV epi touV ofqalmouV autou kai diebleyen kai apekatesth kai eneblepen thlaugwV apanta

8:26 kai apesteilen auton eiV oikon autou legwn mhde eiV thn kwmhn eiselqhV

8:27 kai exhlqen o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV taV kwmaV kaisareiaV thV filippou kai en th odw ephrwta touV maqhtaV autou legwn autoiV tina me legousin oi anqrwpoi einai

8:28 oi de eipan autw legonteV | oti | [oti] | iwannhn ton baptisthn kai alloi hlian alloi de oti eiV twn profhtwn

8:29 kai autoV ephrwta autouV umeiV de tina me legete einai apokriqeiV o petroV legei autw su ei o cristoV

8:30 kai epetimhsen autoiV ina mhdeni legwsin peri autou

8:31 kai hrxato didaskein autouV oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai upo twn presbuterwn kai twn arcierewn kai twn grammatewn kai apoktanqhnai kai meta treiV hmeraV anasthnai

8:32 kai parrhsia ton logon elalei kai proslabomenoV o petroV auton hrxato epitiman autw

8:33 o de epistrafeiV kai idwn touV maqhtaV autou epetimhsen petrw kai legei upage opisw mou satana oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

8:34 kai proskalesamenoV ton oclon sun toiV maqhtaiV autou eipen autoiV ei tiV qelei opisw mou | elqein | akolouqein | aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

8:35 oV gar ean qelh thn | eautou yuchn | yuchn autou | swsai apolesei authn oV d an apolesei thn yuchn autou eneken | [emou kai] | emou kai | tou euaggeliou swsei authn

8:36 ti gar wfelei anqrwpon kerdhsai ton kosmon olon kai zhmiwqhnai thn yuchn autou

8:37 ti gar doi anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

8:38 oV gar ean epaiscunqh me kai touV emouV logouV en th genea tauth th moicalidi kai amartwlw kai o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai auton otan elqh en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn twn agiwn

9:1 kai elegen autoiV amhn legw umin oti eisin tineV wde twn esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei

9:2 kai meta hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai ton iakwbon kai | | ton | iwannhn kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian monouV kai metemorfwqh emprosqen autwn

9:3 kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian oia gnafeuV epi thV ghV ou dunatai outwV leukanai

9:4 kai wfqh autoiV hliaV sun mwusei kai hsan sullalounteV tw ihsou

9:5 kai apokriqeiV o petroV legei tw ihsou rabbi kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen treiV skhnaV soi mian kai mwusei mian kai hlia mian

9:6 ou gar hdei ti apokriqh ekfoboi gar egenonto

9:7 kai egeneto nefelh episkiazousa autoiV kai egeneto fwnh ek thV nefelhV outoV estin o uioV mou o agaphtoV akouete autou

9:8 kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon | meq eautwn ei mh ton ihsoun monon | alla ton ihsoun monon meq eautwn |

9:9 kai katabainontwn autwn ek tou orouV diesteilato autoiV ina mhdeni a eidon dihghswntai ei mh otan o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

9:10 kai ton logon ekrathsan proV eautouV suzhtounteV ti estin to ek nekrwn anasthnai

9:11 kai ephrwtwn auton legonteV oti legousin oi grammateiV oti hlian dei elqein prwton

9:12 o de efh autoiV hliaV men elqwn prwton apokaqistanei panta kai pwV gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai exoudenhqh

9:13 alla legw umin oti kai hliaV elhluqen kai epoihsan autw osa hqelon kaqwV gegraptai ep auton

9:14 kai elqonteV proV touV maqhtaV eidon oclon polun peri autouV kai grammateiV suzhtountaV proV autouV

9:15 kai euquV paV o ocloV idonteV auton exeqambhqhsan kai prostreconteV hspazonto auton

9:16 kai ephrwthsen autouV ti suzhteite proV autouV

9:17 kai apekriqh autw eiV ek tou oclou didaskale hnegka ton uion mou proV se econta pneuma alalon

9:18 kai opou ean auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei touV odontaV kai xhrainetai kai eipa toiV maqhtaiV sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan

9:19 o de apokriqeiV autoiV legei w genea apistoV ewV pote proV umaV esomai ewV pote anexomai umwn ferete auton proV me

9:20 kai hnegkan auton proV auton kai idwn auton to pneuma euquV sunesparaxen auton kai peswn epi thV ghV ekulieto afrizwn

9:21 kai ephrwthsen ton patera autou posoV cronoV estin wV touto gegonen autw o de eipen ek paidioqen

9:22 kai pollakiV kai eiV pur auton ebalen kai eiV udata ina apolesh auton all ei ti dunh bohqhson hmin splagcnisqeiV ef hmaV

9:23 o de ihsouV eipen autw to ei dunh panta dunata tw pisteuonti

9:24 euquV kraxaV o pathr tou paidiou elegen pisteuw bohqei mou th apistia

9:25 idwn de o ihsouV oti episuntrecei ocloV epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to alalon kai kwfon pneuma egw epitassw soi exelqe ex autou kai mhketi eiselqhV eiV auton

9:26 kai kraxaV kai polla sparaxaV exhlqen kai egeneto wsei nekroV wste touV pollouV legein oti apeqanen

9:27 o de ihsouV krathsaV thV ceiroV autou hgeiren auton kai anesth

9:28 kai eiselqontoV autou eiV oikon oi maqhtai autou kat idian ephrwtwn auton oti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

9:29 kai eipen autoiV touto to genoV en oudeni dunatai exelqein ei mh en proseuch

9:30 kakeiqen exelqonteV | eporeuonto | pareporeuonto | dia thV galilaiaV kai ouk hqelen ina tiV gnoi

9:31 edidasken gar touV maqhtaV autou kai elegen | [autoiV] | autoiV | oti o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeiV meta treiV hmeraV anasthsetai

9:32 oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai

9:33 kai hlqon eiV kafarnaoum kai en th oikia genomenoV ephrwta autouV ti en th odw dielogizesqe

9:34 oi de esiwpwn proV allhlouV gar dielecqhsan en th odw tiV meizwn

9:35 kai kaqisaV efwnhsen touV dwdeka kai legei autoiV ei tiV qelei prwtoV einai estai pantwn escatoV kai pantwn diakonoV

9:36 kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenoV auto eipen autoiV

9:37 oV an | [en] | en | twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai oV an eme dechtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me

9:38 efh autw o iwannhV didaskale eidomen tina en tw onomati sou ekballonta daimonia kai ekwluomen auton oti ouk hkolouqei hmin

9:39 o de ihsouV eipen mh kwluete auton oudeiV gar estin oV poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me

9:40 oV gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin

9:41 oV gar an potish umaV pothrion udatoV en onomati oti cristou este amhn legw umin oti ou mh apolesh ton misqon autou

9:42 kai oV an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn | | [eiV eme*] | kalon estin autw mallon ei perikeitai muloV onikoV peri ton trachlon autou kai beblhtai eiV thn qalassan

9:43 kai ean | skandalish | skandalizh | se h ceir sou apokoyon authn kalon estin se kullon eiselqein eiV thn zwhn h taV duo ceiraV econta apelqein eiV thn geennan eiV to pur to asbeston

9:44

9:45 kai ean o pouV sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin se eiselqein eiV thn zwhn cwlon h touV duo podaV econta blhqhnai eiV thn geennan

9:46

9:47 kai ean o ofqalmoV sou skandalizh se ekbale auton kalon se estin monofqalmon eiselqein eiV thn basileian tou qeou h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV | | thn | geennan

9:48 opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:49 paV gar puri alisqhsetai

9:50 kalon to alaV ean de to alaV analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautoiV ala kai eirhneuete en allhloiV

10:1 kai ekeiqen anastaV ercetai eiV ta oria thV ioudaiaV | kai | [kai*] | peran tou iordanou kai sumporeuontai palin ocloi proV auton kai wV eiwqei palin edidasken autouV

10:2 kai | [proselqonteV farisaioi] | proselqonteV farisaioi | ephrwtwn auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazonteV auton

10:3 o de apokriqeiV eipen autoiV ti umin eneteilato mwushV

10:4 oi de eipan epetreyen mwushV biblion apostasiou grayai kai apolusai

10:5 o de ihsouV eipen autoiV proV thn sklhrokardian umwn egrayen umin thn entolhn tauthn

10:6 apo de archV ktisewV arsen kai qhlu epoihsen | [autouV] | autouV |

10:7 eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera | | [kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou*] |

10:8 kai esontai oi duo eiV sarka mian wste ouketi eisin duo alla mia sarx

10:9 o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

10:10 kai eiV thn oikian palin oi maqhtai peri toutou ephrwtwn auton

10:11 kai legei autoiV oV an apolush thn gunaika autou kai gamhsh allhn moicatai ep authn

10:12 kai ean auth apolusasa ton andra authV gamhsh allon moicatai

10:13 kai proseferon autw paidia ina autwn ayhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV

10:14 idwn de o ihsouV hganakthsen kai eipen autoiV afete ta paidia ercesqai proV me mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou

10:15 amhn legw umin oV an mh dexhtai thn basileian tou qeou wV paidion ou mh eiselqh eiV authn

10:16 kai enagkalisamenoV auta kateulogei tiqeiV taV ceiraV ep auta

10:17 kai ekporeuomenou autou eiV odon prosdramwn eiV kai gonupethsaV auton ephrwta auton didaskale agaqe ti poihsw ina zwhn aiwnion klhronomhsw

10:18 o de ihsouV eipen autw ti me legeiV agaqon oudeiV agaqoV ei mh eiV o qeoV

10:19 taV entolaV oidaV mh foneushV mh moiceushV mh kleyhV mh yeudomarturhshV mh aposterhshV tima ton patera sou kai thn mhtera

10:20 o de efh autw didaskale tauta panta efulaxamhn ek neothtoV mou

10:21 o de ihsouV embleyaV autw hgaphsen auton kai eipen autw en se usterei upage osa eceiV pwlhson kai doV [toiV] ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi

10:22 o de stugnasaV epi tw logw aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

10:23 kai peribleyamenoV o ihsouV legei toiV maqhtaiV autou pwV duskolwV oi ta crhmata econteV eiV thn basileian tou qeou eiseleusontai

10:24 oi de maqhtai eqambounto epi toiV logoiV autou o de ihsouV palin apokriqeiV legei autoiV tekna pwV duskolon estin eiV thn basileian tou qeou eiselqein

10:25 eukopwteron estin kamhlon dia | trumaliaV | [thV] trumaliaV [thV] | rafidoV dielqein h plousion eiV thn basileian tou qeou eiselqein

10:26 oi de perisswV exeplhssonto legonteV proV | auton | eautouV | kai tiV dunatai swqhnai

10:27 embleyaV autoiV o ihsouV legei para anqrwpoiV adunaton all ou para qew panta gar dunata para | [tw] | tw | qew

10:28 hrxato legein o petroV autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhkamen soi

10:29 efh o ihsouV amhn legw umin oudeiV estin oV afhken oikian h adelfouV h adelfaV h mhtera h patera h tekna h agrouV eneken emou kai | [eneken] | eneken | tou euaggeliou

10:30 ean mh labh ekatontaplasiona nun en tw kairw toutw oikiaV kai adelfouV kai adelfaV kai mhteraV kai tekna kai agrouV meta diwgmwn kai en tw aiwni tw ercomenw zwhn aiwnion

10:31 polloi de esontai prwtoi escatoi kai [oi*] escatoi prwtoi

10:32 hsan de en th odw anabainonteV eiV ierosoluma kai hn proagwn autouV o ihsouV kai eqambounto oi de akolouqounteV efobounto kai paralabwn palin touV dwdeka hrxato autoiV legein ta mellonta autw sumbainein

10:33 oti idou anabainomen eiV ierosoluma kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai toiV arciereusin kai toiV grammateusin kai katakrinousin auton qanatw kai paradwsousin auton toiV eqnesin

10:34 kai empaixousin autw kai emptusousin autw kai mastigwsousin auton kai apoktenousin kai meta treiV hmeraV anasthsetai

10:35 kai prosporeuontai autw iakwboV kai iwannhV oi | [duo] | | uioi zebedaiou legonteV autw didaskale qelomen ina o ean aithswmen se poihshV hmin

10:36 o de eipen autoiV ti qelete | | [me*] | poihsw umin

10:37 oi de eipan autw doV hmin ina eiV sou ek dexiwn kai eiV ex aristerwn kaqiswmen en th doxh sou

10:38 o de ihsouV eipen autoiV ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw pinw h to baptisma o egw baptizomai baptisqhnai

10:39 oi de eipan autw dunameqa o de ihsouV eipen autoiV to pothrion o egw pinw piesqe kai to baptisma o egw baptizomai baptisqhsesqe

10:40 to de kaqisai ek dexiwn mou h ex euwnumwn ouk estin emon dounai all oiV htoimastai

10:41 kai akousanteV oi deka hrxanto aganaktein peri iakwbou kai iwannou

10:42 kai proskalesamenoV autouV o ihsouV legei autoiV oidate oti oi dokounteV arcein twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi autwn katexousiazousin autwn

10:43 ouc outwV de estin en umin all oV an qelh megaV genesqai en umin estai umwn diakonoV

10:44 kai oV an qelh en umin einai prwtoV estai pantwn douloV

10:45 kai gar o uioV tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn

10:46 kai ercontai eiV iericw kai ekporeuomenou autou apo iericw kai twn maqhtwn autou kai oclou ikanou o uioV timaiou bartimaioV tufloV prosaithV ekaqhto para thn odon

10:47 kai akousaV oti ihsouV o nazarhnoV estin hrxato krazein kai legein uie dauid ihsou elehson me

10:48 kai epetimwn autw polloi ina siwphsh o de pollw mallon ekrazen uie dauid elehson me

10:49 kai staV o ihsouV eipen fwnhsate auton kai fwnousin ton tuflon legonteV autw qarsei egeire fwnei se

10:50 o de apobalwn to imation autou anaphdhsaV hlqen proV ton ihsoun

10:51 kai apokriqeiV autw o ihsouV eipen ti soi qeleiV poihsw o de tufloV eipen autw rabbouni ina anableyw

10:52 kai o ihsouV eipen autw upage h pistiV sou seswken se kai euquV anebleyen kai hkolouqei autw en th odw

11:1 kai ote eggizousin eiV ierosoluma eiV bhqfagh kai bhqanian proV to oroV twn elaiwn apostellei duo twn maqhtwn autou

11:2 kai legei autoiV upagete eiV thn kwmhn thn katenanti umwn kai euquV eisporeuomenoi eiV authn eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeiV oupw anqrwpwn ekaqisen lusate auton kai ferete

11:3 kai ean tiV umin eiph ti poieite touto eipate o kurioV autou creian ecei kai euquV auton apostellei palin wde

11:4 kai aphlqon kai euron pwlon dedemenon proV quran exw epi tou amfodou kai luousin auton

11:5 kai tineV twn ekei esthkotwn elegon autoiV ti poieite luonteV ton pwlon

11:6 oi de eipan autoiV kaqwV eipen o ihsouV kai afhkan autouV

11:7 kai ferousin ton pwlon proV ton ihsoun kai epiballousin autw ta imatia autwn kai ekaqisen ep auton

11:8 kai polloi ta imatia autwn estrwsan eiV thn odon alloi de stibadaV koyanteV ek twn agrwn

11:9 kai oi proagonteV kai oi akolouqounteV ekrazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

11:10 euloghmenh h ercomenh basileia tou patroV hmwn dauid wsanna en toiV uyistoiV

11:11 kai eishlqen eiV ierosoluma eiV to ieron kai peribleyamenoV panta | oye | oyiaV | hdh oushV thV wraV exhlqen eiV bhqanian meta twn dwdeka

11:12 kai th epaurion exelqontwn autwn apo bhqaniaV epeinasen

11:13 kai idwn sukhn apo makroqen ecousan fulla hlqen ei ara ti eurhsei en auth kai elqwn ep authn ouden euren ei mh fulla o gar kairoV ouk hn sukwn

11:14 kai apokriqeiV eipen auth mhketi eiV ton aiwna ek sou mhdeiV karpon fagoi kai hkouon oi maqhtai autou

11:15 kai ercontai eiV ierosoluma kai eiselqwn eiV to ieron hrxato ekballein touV pwlountaV kai touV agorazontaV en tw ierw kai taV trapezaV twn kollubistwn kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV katestreyen

11:16 kai ouk hfien ina tiV dienegkh skeuoV dia tou ierou

11:17 kai edidasken kai elegen | | autoiV | ou gegraptai oti o oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai pasin toiV eqnesin umeiV de pepoihkate auton sphlaion lhstwn

11:18 kai hkousan oi arciereiV kai oi grammateiV kai ezhtoun pwV auton apoleswsin efobounto gar auton paV gar o ocloV exeplhsseto epi th didach autou

11:19 kai otan oye egeneto exeporeuonto exw thV polewV*

11:20 kai paraporeuomenoi prwi eidon thn sukhn exhrammenhn ek rizwn

11:21 kai anamnhsqeiV o petroV legei autw rabbi ide h sukh hn kathrasw exhrantai

11:22 kai apokriqeiV o ihsouV legei autoiV ecete pistin qeou

11:23 amhn legw umin oti oV an eiph tw orei toutw arqhti kai blhqhti eiV thn qalassan kai mh diakriqh en th kardia autou alla pisteuh oti o lalei ginetai estai autw

11:24 dia touto legw umin panta osa proseucesqe kai aiteisqe pisteuete oti elabete kai estai umin

11:25 kai otan sthkete proseucomenoi afiete ei ti ecete kata tinoV ina kai o pathr umwn o en toiV ouranoiV afh umin ta paraptwmata umwn

11:26

11:27 kai ercontai palin eiV ierosoluma kai en tw ierw peripatountoV autou ercontai proV auton oi arciereiV kai oi grammateiV kai oi presbuteroi

11:28 kai elegon autw en poia exousia tauta poieiV h tiV soi edwken thn exousian tauthn ina tauta poihV

11:29 o de ihsouV eipen autoiV eperwthsw umaV ena logon kai apokriqhte moi kai erw umin en poia exousia tauta poiw

11:30 to baptisma to iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn apokriqhte moi

11:31 kai dielogizonto proV eautouV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei dia ti [oun] ouk episteusate autw

11:32 alla eipwmen ex anqrwpwn efobounto ton oclon apanteV gar eicon ton iwannhn ontwV oti profhthV hn

11:33 kai apokriqenteV tw ihsou legousin ouk oidamen kai o ihsouV legei autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

12:1 kai hrxato autoiV en parabolaiV lalein ampelwna anqrwpoV efuteusen kai perieqhken fragmon kai wruxen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai exedeto auton gewrgoiV kai apedhmhsen

12:2 kai apesteilen proV touV gewrgouV tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo twn karpwn tou ampelwnoV

12:3 kai labonteV auton edeiran kai apesteilan kenon

12:4 kai palin apesteilen proV autouV allon doulon kakeinon ekefaliwsan kai htimasan

12:5 kai allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollouV allouV ouV men deronteV ouV de apoktennonteV

12:6 eti ena eicen uion agaphton apesteilen auton escaton proV autouV legwn oti entraphsontai ton uion mou

12:7 ekeinoi de oi gewrgoi proV eautouV eipan oti outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia

12:8 kai labonteV apekteinan auton kai exebalon auton exw tou ampelwnoV

12:9 ti | | [oun] | poihsei o kurioV tou ampelwnoV eleusetai kai apolesei touV gewrgouV kai dwsei ton ampelwna alloiV

12:10 oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

12:11 para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

12:12 kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn eipen kai afenteV auton aphlqon

12:13 kai apostellousin proV auton tinaV twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw

12:14 kai elqonteV legousin autw didaskale oidamen oti alhqhV ei kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV exestin dounai khnson kaisari h ou

12:15 dwmen h mh dwmen [12:15] o de eidwV autwn thn upokrisin eipen autoiV ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw

12:16 oi de hnegkan kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipan autw kaisaroV

12:17 o de ihsouV eipen | | autoiV | ta kaisaroV apodote kaisari kai ta tou qeou tw qew kai exeqaumazon ep autw

12:18 kai ercontai saddoukaioi proV auton oitineV legousin anastasin mh einai kai ephrwtwn auton legonteV

12:19 didaskale mwushV egrayen hmin oti ean tinoV adelfoV apoqanh kai kataliph gunaika kai mh afh teknon ina labh o adelfoV autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

12:20 epta adelfoi hsan kai o prwtoV elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma

12:21 kai o deuteroV elaben authn kai apeqanen mh katalipwn sperma kai o tritoV wsautwV

12:22 kai oi epta ouk afhkan sperma escaton pantwn kai h gunh apeqanen

12:23 en th anastasei | | [otan anastwsin*] | tinoV autwn estai gunh oi gar epta escon authn gunaika

12:24 efh autoiV o ihsouV ou dia touto planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

12:25 otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamizontai all eisin wV aggeloi en toiV ouranoiV

12:26 peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwusewV epi tou batou pwV eipen autw o qeoV legwn egw o qeoV abraam kai | | [o] | qeoV isaak kai | | [o*] | qeoV iakwb

12:27 ouk estin qeoV nekrwn alla zwntwn polu planasqe

12:28 kai proselqwn eiV twn grammatewn akousaV autwn suzhtountwn | eidwV | idwn | oti kalwV apekriqh autoiV ephrwthsen auton poia estin entolh prwth pantwn

12:29 apekriqh o ihsouV oti prwth estin akoue israhl kurioV o qeoV hmwn kurioV eis estin

12:30 kai agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV | | thV | kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou kai ex olhV thV iscuoV sou

12:31 deutera auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin

12:32 | | kai | eipen autw o grammateuV kalwV didaskale ep alhqeiaV eipeV oti eiV estin kai ouk estin alloV plhn autou

12:33 kai to agapan auton ex olhV | | thV | kardiaV kai ex olhV thV sunesewV kai ex olhV thV iscuoV kai to agapan ton plhsion wV eauton perissoteron estin pantwn twn olokautwmatwn kai qusiwn

12:34 kai o ihsouV idwn | auton | [auton*] | oti nounecwV apekriqh eipen autw ou makran | [ei] | ei | apo thV basileiaV tou qeou kai oudeiV ouketi etolma auton eperwthsai

12:35 kai apokriqeiV o ihsouV elegen didaskwn en tw ierw pwV legousin oi grammateiV oti o cristoV uioV dauid estin

12:36 autoV dauid eipen en tw pneumati tw agiw eipen kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upokatw* twn podwn sou

12:37 autoV dauid legei auton kurion kai poqen autou estin uioV kai | o | [o] | polus ocloV hkouen autou hdewV

12:38 kai en th didach autou elegen blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolaiV peripatein kai aspasmouV en taiV agoraiV

12:39 kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

12:40 oi katesqionteV taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi outoi lhmyontai perissoteron krima

12:41 kai kaqisaV katenanti tou gazofulakiou eqewrei pwV o ocloV ballei calkon eiV to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla

12:42 kai elqousa mia chra ptwch ebalen lepta duo o estin kodranthV

12:43 kai proskalesamenoV touV maqhtaV autou eipen autoiV amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn ebalen twn ballontwn eiV to gazofulakion

12:44 panteV gar ek tou perisseuontoV autoiV ebalon auth de ek thV usterhsewV authV panta osa eicen ebalen olon ton bion authV

13:1 kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiV twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

13:2 kai o ihsouV eipen autw blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou mh kataluqh

13:3 kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwta auton kat idian petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV

13:4 eipon hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta sunteleisqai panta

13:5 o de ihsouV hrxato legein autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

13:6 polloi eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai pollouV planhsousin

13:7 otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn mh qroeisqe dei genesqai all oupw to teloV

13:8 egerqhsetai gar eqnoV ep eqnoV kai basileia epi basileian esontai seismoi kata topouV esontai limoi arch wdinwn tauta

13:9 blepete de umeiV eautouV paradwsousin umaV eiV sunedria kai eiV sunagwgaV darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV

13:10 kai eiV panta ta eqnh prwton dei khrucqhnai to euaggelion

13:11 kai otan agwsin umaV paradidonteV mh promerimnate ti lalhshte all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV alla to pneuma to agion

13:12 kai paradwsei adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

13:13 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

13:14 otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV esthkota opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

13:15 o | | [de] | epi tou dwmatoV mh katabatw mhde eiselqatw | ti arai | arai ti | ek thV oikiaV autou

13:16 kai o eiV ton agron mh epistreyatw eiV ta opisw arai to imation autou

13:17 ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

13:18 proseucesqe de ina mh genhtai ceimwnoV

13:19 esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV oia ou gegonen toiauth ap archV ktisewV hn ektisen o qeoV ewV tou nun kai ou mh genhtai

13:20 kai ei mh ekolobwsen kurioV taV hmeraV ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV ouV exelexato ekolobwsen taV hmeraV

13:21 kai tote ean tiV umin eiph ide wde o cristoV ide ekei mh pisteuete

13:22 egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proV to apoplanan ei dunaton touV eklektouV

13:23 umeiV de blepete proeirhka umin panta

13:24 alla en ekeinaiV taiV hmeraiV meta thn qliyin ekeinhn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV

13:25 kai oi astereV esontai ek tou ouranou piptonteV kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai

13:26 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV

13:27 kai tote apostelei touV aggelouV kai episunaxei touV eklektouV [autou] ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghV ewV akrou ouranou

13:28 apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguV to qeroV estin

13:29 outwV kai umeiV otan idhte tauta ginomena ginwskete oti egguV estin epi quraiV

13:30 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecriV ou tauta panta genhtai

13:31 o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou | | mh | pareleusontai

13:32 peri de thV hmeraV ekeinhV h thV wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi en ouranw oude o uioV ei mh o pathr

13:33 blepete agrupneite ouk oidate gar pote o kairoV | [estin] | estin |

13:34 wV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou kai douV toiV douloiV autou thn exousian ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

13:35 grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai h oye h mesonuktion h alektorofwniaV h prwi

13:36 mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV

13:37 o de umin legw pasin legw grhgoreite

14:1 hn de to pasca kai ta azuma meta duo hmeraV kai ezhtoun oi arciereiV kai oi grammateiV pwV auton en dolw krathsanteV apokteinwsin

14:2 elegon gar mh en th eorth mhpote estai qoruboV tou laou

14:3 kai ontoV autou en bhqania en th oikia simwnoV tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh ecousa alabastron murou nardou pistikhV polutelouV suntriyasa thn alabastron kateceen autou thV kefalhV

14:4 hsan de tineV aganaktounteV proV eautouV eiV ti h apwleia auth tou murou gegonen

14:5 hdunato gar touto to muron praqhnai epanw dhnariwn triakosiwn kai doqhnai toiV ptwcoiV kai enebrimwnto auth

14:6 o de ihsouV eipen afete authn ti auth kopouV parecete kalon ergon hrgasato en emoi

14:7 pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autoiV | [pantote] | | eu poihsai eme de ou pantote ecete

14:8 o escen epoihsen proelaben murisai to swma mou eiV ton entafiasmon

14:9 amhn de legw umin opou ean khrucqh to euaggelion eiV olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eiV mnhmosunon authV

14:10 kai ioudaV iskariwq o eiV twn dwdeka aphlqen proV touV arciereiV ina auton paradoi autoiV

14:11 oi de akousanteV ecarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwV auton eukairwV paradoi

14:12 kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasca equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleiV apelqonteV etoimaswmen ina faghV to pasca

14:13 kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoiV upagete eiV thn polin kai apanthsei umin anqrwpoV keramion udatoV bastazwn akolouqhsate autw

14:14 kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskaloV legei pou estin to kataluma mou opou to pasca meta twn maqhtwn mou fagw

14:15 kai autoV umin deixei anagaion mega estrwmenon etoimon kai ekei etoimasate hmin

14:16 kai exhlqon oi maqhtai kai hlqon eiV thn polin kai euron kaqwV eipen autoiV kai htoimasan to pasca

14:17 kai oyiaV genomenhV ercetai meta twn dwdeka

14:18 kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn o ihsouV eipen amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me o esqiwn met emou

14:19 hrxanto lupeisqai kai legein autw eiV kata eiV mhti egw

14:20 o de eipen autoiV eiV twn dwdeka o embaptomenoV met emou eiV to | [en] | | trublion

14:21 oti o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV

14:22 kai esqiontwn autwn labwn arton euloghsaV eklasen kai edwken autoiV kai eipen labete touto estin to swma mou

14:23 kai labwn pothrion eucaristhsaV edwken autoiV kai epion ex autou panteV

14:24 kai eipen autoiV touto estin to aima mou thV diaqhkhV to ekcunnomenon uper pollwn

14:25 amhn legw umin oti ouketi ou mh piw* ek tou genhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou

14:26 kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn

14:27 kai legei autoiV o ihsouV oti panteV skandalisqhsesqe oti gegraptai pataxw ton poimena kai ta probata diaskorpisqhsontai

14:28 alla meta to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian

14:29 o de petroV efh autw ei kai panteV skandalisqhsontai all ouk egw

14:30 kai legei autw o ihsouV amhn legw soi oti su shmeron tauth th nukti prin h diV alektora fwnhsai* triV me aparnhsh

14:31 o de ekperisswV elalei ean deh me sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwV | [de] | de | kai panteV elegon

14:32 kai ercontai eiV cwrion ou to onoma geqshmani kai legei toiV maqhtaiV autou kaqisate wde ewV proseuxwmai

14:33 kai paralambanei ton petron kai | ton | [ton] | iakwbon kai | ton | [ton] | iwannhn met autou kai hrxato ekqambeisqai kai adhmonein

14:34 kai legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite

14:35 kai proelqwn mikron epipten epi thV ghV kai proshuceto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra

14:36 kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion touto ap emou all ou ti egw qelw alla ti su

14:37 kai ercetai kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw simwn kaqeudeiV ouk iscusaV mian wran grhgorhsai

14:38 grhgoreite kai proseucesqe ina mh elqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV

14:39 kai palin apelqwn proshuxato | [ton auton logon eipwn] | ton auton logon eipwn |

14:40 kai palin elqwn euren autouV kaqeudontaV hsan gar autwn oi ofqalmoi katabarunomenoi kai ouk hdeisan ti apokriqwsin autw

14:41 kai ercetai to triton kai legei autoiV kaqeudete | [to] | to | loipon kai anapauesqe apecei hlqen h wra idou paradidotai o uioV tou anqrwpou eiV taV ceiraV twn amartwlwn

14:42 egeiresqe agwmen idou o paradidouV me hggiken

14:43 kai euquV eti autou lalountoV paraginetai | [o] | | ioudaV eiV twn dwdeka kai met autou ocloV meta macairwn kai xulwn para twn arcierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn

14:44 dedwkei de o paradidouV auton susshmon autoiV legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton kai apagete asfalwV

14:45 kai elqwn euquV proselqwn autw legei rabbi kai katefilhsen auton

14:46 oi de epebalon taV ceiraV autw kai ekrathsan auton

14:47 eiV de [tiV] twn paresthkotwn spasamenoV thn macairan epaisen ton doulon tou arcierewV kai afeilen autou to wtarion

14:48 kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV wV epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn sullabein me

14:49 kaq hmeran hmhn proV umaV en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai

14:50 kai afenteV auton efugon panteV

14:51 kai neaniskoV tiV sunhkolouqei autw peribeblhmenoV sindona epi gumnou kai kratousin auton

14:52 o de katalipwn thn sindona gumnoV efugen

14:53 kai aphgagon ton ihsoun proV ton arcierea kai sunercontai panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi kai oi grammateiV

14:54 kai o petroV apo makroqen hkolouqhsen autw ewV esw eiV thn aulhn tou arcierewV kai hn sugkaqhmenoV meta twn uphretwn kai qermainomenoV proV to fwV

14:55 oi de arciereiV kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eiV to qanatwsai auton kai ouc huriskon

14:56 polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan

14:57 kai tineV anastanteV eyeudomarturoun kat autou legonteV

14:58 oti hmeiV hkousamen autou legontoV oti egw katalusw ton naon touton ton ceiropoihton kai dia triwn hmerwn allon aceiropoihton oikodomhsw

14:59 kai oude outwV ish hn h marturia autwn

14:60 kai anastaV o arciereuV eiV meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin

14:61 o de esiwpa kai ouk apekrinato ouden palin o arciereuV ephrwta auton kai legei autw su ei o cristoV o uioV tou euloghtou

14:62 o de ihsouV eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou ek dexiwn kaqhmenon thV dunamewV kai ercomenon meta twn nefelwn tou ouranou

14:63 o de arciereuV diarrhxaV touV citwnaV autou legei ti eti creian ecomen marturwn

14:64 hkousate thV blasfhmiaV ti umin fainetai oi de panteV katekrinan auton enocon einai qanatou

14:65 kai hrxanto tineV emptuein autw kai perikaluptein autou to proswpon kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton elabon

14:66 kai ontoV tou petrou katw en th aulh ercetai mia twn paidiskwn tou arcierewV

14:67 kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou hsqa tou ihsou

14:68 o de hrnhsato legwn oute oida oute epistamai su ti legeiV kai exhlqen exw eiV to proaulion | | [kai alektwr efwnhsen*] |

14:69 kai h paidiskh idousa auton hrxato palin legein toiV parestwsin oti outoV ex autwn estin

14:70 o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwteV elegon tw petrw alhqwV ex autwn ei kai gar galilaioV ei

14:71 o de hrxato anaqematizein kai omnunai oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete

14:72 kai euquV ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petroV to rhma wV eipen autw o ihsouV oti prin alektora | diV fwnhsai | fwnhsai diV | triV me aparnhsh kai epibalwn eklaien

15:1 kai euquV prwi sumboulion poihsanteV oi arciereiV meta twn presbuterwn kai grammatewn kai olon to sunedrion dhsanteV ton ihsoun aphnegkan kai paredwkan pilatw

15:2 kai ephrwthsen auton o pilatoV su ei o basileuV twn ioudaiwn o de apokriqeiV autw legei su legeiV

15:3 kai kathgoroun autou oi arciereiV polla

15:4 o de pilatoV palin ephrwta auton | [legwn] | legwn | ouk apokrinh ouden ide posa sou kathgorousin

15:5 o de ihsouV ouketi ouden apekriqh wste qaumazein ton pilaton

15:6 kata de eorthn apeluen autoiV ena desmion on parhtounto

15:7 hn de o legomenoV barabbaV meta twn stasiastwn dedemenoV oitineV en th stasei fonon pepoihkeisan

15:8 kai anabaV o ocloV hrxato aiteisqai kaqwV epoiei autoiV

15:9 o de pilatoV apekriqh autoiV legwn qelete apolusw umin ton basilea twn ioudaiwn

15:10 eginwsken gar oti dia fqonon paradedwkeisan auton | [oi arciereiV] | oi arciereiV |

15:11 oi de arciereiV aneseisan ton oclon ina mallon ton barabban apolush autoiV

15:12 o de pilatoV palin apokriqeiV elegen autoiV ti oun | poihsw [on] legete | [qelete] poihsw [on legete*] | ton basilea twn ioudaiwn

15:13 oi de palin ekraxan staurwson auton

15:14 o de pilatoV elegen autoiV ti gar epoihsen kakon oi de perisswV ekraxan staurwson auton

15:15 o de pilatoV boulomenoV tw oclw to ikanon poihsai apelusen autoiV ton barabban kai paredwken ton ihsoun fragellwsaV ina staurwqh

15:16 oi de stratiwtai aphgagon auton esw thV aulhV o estin praitwrion kai sugkalousin olhn thn speiran

15:17 kai endiduskousin auton porfuran kai peritiqeasin autw plexanteV akanqinon stefanon

15:18 kai hrxanto aspazesqai auton caire basileu twn ioudaiwn

15:19 kai etupton autou thn kefalhn kalamw kai eneptuon autw kai tiqenteV ta gonata prosekunoun autw

15:20 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn porfuran kai enedusan auton ta imatia autou kai exagousin auton ina staurwswsin auton

15:21 kai aggareuousin paragonta tina simwna kurhnaion ercomenon ap agrou ton patera alexandrou kai roufou ina arh ton stauron autou

15:22 kai ferousin auton epi ton golgoqan topon o estin | meqermhneuomenoV | meqermhneuomenon | kraniou topoV

15:23 kai edidoun autw esmurnismenon oinon oV de ouk elaben

15:24 kai staurousin auton kai diamerizontai ta imatia autou ballonteV klhron ep auta tiV ti arh

15:25 hn de wra trith kai estaurwsan auton

15:26 kai hn h epigrafh thV aitiaV autou epigegrammenh o basileuV twn ioudaiwn

15:27 kai sun autw staurousin duo lhstaV ena ek dexiwn kai ena ex euwnumwn autou

15:28

15:29 kai oi paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounteV taV kefalaV autwn kai legonteV oua o kataluwn ton naon kai oikodomwn | [en] | en | trisin hmeraiV

15:30 swson seauton katabaV apo tou staurou

15:31 omoiwV kai oi arciereiV empaizonteV proV allhlouV meta twn grammatewn elegon allouV eswsen eauton ou dunatai swsai

15:32 o cristoV o basileuV israhl katabatw nun apo tou staurou ina idwmen kai pisteuswmen kai oi sunestaurwmenoi sun autw wneidizon auton

15:33 kai genomenhV wraV ekthV skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV enathV

15:34 kai th enath wra ebohsen o ihsouV fwnh megalh elwi elwi | lama | lema | sabacqani o estin meqermhneuomenon o qeoV mou | [o qeoV mou] | o qeoV mou | eiV ti egkatelipeV me

15:35 kai tineV twn paresthkotwn akousanteV elegon ide hlian fwnei

15:36 dramwn de tiV | | [kai] | gemisaV spoggon oxouV periqeiV kalamw epotizen auton legwn afete idwmen ei ercetai hliaV kaqelein auton

15:37 o de ihsouV afeiV fwnhn megalhn exepneusen

15:38 kai to katapetasma tou naou escisqh eiV duo ap anwqen ewV katw

15:39 idwn de o kenturiwn o paresthkwV ex enantiaV autou oti outwV exepneusen* eipen alhqwV outoV o anqrwpoV uioV qeou hn

15:40 hsan de kai gunaikeV apo makroqen qewrousai en aiV kai | mariam | maria | h magdalhnh kai maria h iakwbou tou mikrou kai iwshtoV mhthr kai salwmh

15:41 ai ote hn en th galilaia hkolouqoun autw kai dihkonoun autw kai allai pollai ai sunanabasai autw eiV ierosoluma

15:42 kai hdh oyiaV genomenhV epei hn paraskeuh o estin prosabbaton

15:43 elqwn iwshf | | [o] | apo arimaqaiaV euschmwn bouleuthV oV kai autoV hn prosdecomenoV thn basileian tou qeou tolmhsaV eishlqen proV ton pilaton kai hthsato to swma tou ihsou

15:44 o de pilatoV eqaumasen ei hdh teqnhken kai proskalesamenoV ton kenturiwna ephrwthsen auton ei | hdh | palai | apeqanen

15:45 kai gnouV apo tou kenturiwnoV edwrhsato to ptwma tw iwshf

15:46 kai agorasaV sindona kaqelwn auton eneilhsen th sindoni kai eqhken auton en | mnhmati | mnhmeiw | o hn lelatomhmenon ek petraV kai prosekulisen liqon epi thn quran tou mnhmeiou

15:47 h de maria h magdalhnh kai maria h iwshtoV eqewroun pou teqeitai

16:1 kai diagenomenou tou sabbatou | [h] | | maria h magdalhnh kai maria h [tou] iakwbou kai salwmh hgorasan arwmata ina elqousai aleiywsin auton

16:2 kai lian prwi | [th] | th | mia twn sabbatwn ercontai epi to mnhmeion anateilantoV tou hliou

16:3 kai elegon proV eautaV tiV apokulisei hmin ton liqon ek thV quraV tou mnhmeiou

16:4 kai anableyasai qewrousin oti | anakekulistai | apokekulistai | o liqoV hn gar megaV sfodra

16:5 kai eiselqousai eiV to mnhmeion eidon neaniskon kaqhmenon en toiV dexioiV peribeblhmenon stolhn leukhn kai exeqambhqhsan

16:6 o de legei autaiV mh ekqambeisqe ihsoun zhteite ton nazarhnon ton estaurwmenon hgerqh ouk estin wde ide o topoV opou eqhkan auton

16:7 alla upagete eipate toiV maqhtaiV autou kai tw petrw oti proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe kaqwV eipen umin

16:8 kai exelqousai efugon apo tou mnhmeiou eicen gar autaV tromoV kai ekstasiV kai oudeni ouden eipan efobounto gar

16:9 [[anastaV de prwi prwth sabbatou efanh prwton maria th magdalhnh par hV ekbeblhkei epta daimonia

16:10 ekeinh poreuqeisa aphggeilen toiV met autou genomenoiV penqousin kai klaiousin

16:11 kakeinoi akousanteV oti zh kai eqeaqh up authV hpisthsan

16:12 meta de tauta dusin ex autwn peripatousin efanerwqh en etera morfh poreuomenoiV eiV agron

16:13 kakeinoi apelqonteV aphggeilan toiV loipoiV oude ekeinoiV episteusan

16:14 usteron [de] anakeimenoiV autoiV toiV endeka efanerwqh kai wneidisen thn apistian autwn kai sklhrokardian oti toiV qeasamenoiV auton eghgermenon | [ek nekrwn] | | ouk episteusan

16:15 kai eipen autoiV poreuqenteV eiV ton kosmon apanta khruxate to euaggelion pash th ktisei

16:16 o pisteusaV kai baptisqeiV swqhsetai o de apisthsaV katakriqhsetai

16:17 shmeia de toiV pisteusasin | akolouqhsei tauta | tauta parakolouqhsei | en tw onomati mou daimonia ekbalousin glwssaiV lalhsousin | | kainaiV |

16:18 [kai en taiV cersin*] ofeiV arousin kan qanasimon ti piwsin ou mh autouV blayh epi arrwstouV ceiraV epiqhsousin kai kalwV exousin

16:19 o men oun kurioV | [ihsouV] | ihsouV* | meta to lalhsai autoiV anelhmfqh eiV ton ouranon kai ekaqisen ek dexiwn tou qeou

16:20 ekeinoi de exelqonteV ekhruxan pantacou tou kuriou sunergountoV kai ton logon bebaiountoV dia twn epakolouqountwn shmeiwn ]] [[panta de ta parhggelmena toiV peri ton petron suntomwV exhggeilan meta de tauta kai autoV o ihsouV apo anatolhV kai acri dusewV exapesteilen di autwn to ieron kai afqarton khrugma thV aiwniou | swthriaV]] | swthriaV amhn]] |