Greek New Testament
Matthew


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.

RED: Text in red indicates readings, where the UBS editorial committee had great difficulty in deciding which variant to place in the text. Please refer to “A Textual Commentary on the Greek New Testament” by Bruce M. Metzger, 2nd ed., 1994, for the details. The difficult readings are indicated by the letters C and D. To find these positions easy, they are labeled with an asterisk, *.


 

1:1 bibloV genesewV ihsou cristou uiou dauid uiou abraam

1:2 abraam egennhsen ton isaak isaak de egennhsen ton iakwb iakwb de egennhsen ton ioudan kai touV adelfouV autou

1:3 ioudaV de egennhsen ton fareV kai ton zara ek thV qamar fareV de egennhsen ton esrwm esrwm de egennhsen ton aram

1:4 aram de egennhsen ton aminadab aminadab de egennhsen ton naasswn naasswn de egennhsen ton salmwn

1:5 salmwn de egennhsen ton boeV ek thV racab boeV de egennhsen ton iwbhd ek thV rouq iwbhd de egennhsen ton iessai

1:6 iessai de egennhsen ton dauid ton basilea dauid de egennhsen ton solomwna ek thV tou ouriou

1:7 solomwn de egennhsen ton roboam roboam de egennhsen ton abia abia de egennhsen ton asaf

1:8 asaf de egennhsen ton iwsafat iwsafat de egennhsen ton iwram iwram de egennhsen ton ozian

1:9 oziaV de egennhsen ton iwaqam iwaqam de egennhsen ton | acaV acaV | acaz acaz | de egennhsen ton ezekian

1:10 ezekiaV de egennhsen ton manassh manasshV de egennhsen ton amwV amwV de egennhsen ton iwsian

1:11 iwsiaV de egennhsen ton ieconian kai touV adelfouV autou epi thV metoikesiaV babulwnoV

1:12 meta de thn metoikesian babulwnoV ieconiaV egennhsen ton salaqihl salaqihl de egennhsen ton zorobabel

1:13 zorobabel de egennhsen ton abioud abioud de egennhsen ton eliakim eliakim de egennhsen ton azwr

1:14 azwr de egennhsen ton sadwk sadwk de egennhsen ton acim acim de egennhsen ton elioud

1:15 elioud de egennhsen ton eleazar eleazar de egennhsen ton matqan matqan de egennhsen ton iakwb

1:16 iakwb de egennhsen ton iwshf ton andra mariaV ex hV egennhqh ihsouV o legomenoV cristoV

1:17 pasai oun ai geneai apo abraam ewV dauid geneai dekatessareV kai apo dauid ewV thV metoikesiaV babulwnoV geneai dekatessareV kai apo thV metoikesiaV babulwnoV ewV tou cristou geneai dekatessareV

1:18 tou de | [ihsou] | ihsou | cristou h genesiV outwV hn mnhsteuqeishV thV mhtroV autou mariaV tw iwshf prin h sunelqein autouV eureqh en gastri ecousa ek pneumatoV agiou

1:19 iwshf de o anhr authV dikaioV wn kai mh qelwn authn deigmatisai eboulhqh laqra apolusai authn

1:20 tauta de autou enqumhqentoV idou aggeloV kuriou kat onar efanh autw legwn iwshf uioV dauid mh fobhqhV paralabein marian thn gunaika sou to gar en auth gennhqen ek pneumatoV estin agiou

1:21 texetai de uion kai kaleseiV to onoma autou ihsoun autoV gar swsei ton laon autou apo twn amartiwn autwn

1:22 touto de olon gegonen ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontoV

1:23 idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouhl o estin meqermhneuomenon meq hmwn o qeoV

1:24 egerqeiV de | [o] | o | iwshf apo tou upnou epoihsen wV prosetaxen autw o aggeloV kuriou kai parelaben thn gunaika autou

1:25 kai ouk eginwsken authn ewV | [ou] | ou | eteken uion kai ekalesen to onoma autou ihsoun

2:1 tou de ihsou gennhqentoV en bhqleem thV ioudaiaV en hmeraiV hrwdou tou basilewV idou magoi apo anatolwn paregenonto eiV ierosoluma

2:2 legonteV pou estin o tecqeiV basileuV twn ioudaiwn eidomen gar autou ton astera en th anatolh kai hlqomen proskunhsai autw

2:3 akousaV de o basileuV hrwdhV etaracqh kai pasa ierosoluma met autou

2:4 kai sunagagwn pantaV touV arciereiV kai grammateiV tou laou epunqaneto par autwn pou o cristoV gennatai

2:5 oi de eipan autw en bhqleem thV ioudaiaV outwV gar gegraptai dia tou profhtou

2:6 kai su bhqleem gh iouda oudamwV elacisth ei en toiV hgemosin iouda ek sou gar exeleusetai hgoumenoV ostiV poimanei ton laon mou ton israhl

2:7 tote hrwdhV laqra kalesaV touV magouV hkribwsen par autwn ton cronon tou fainomenou asteroV

2:8 kai pemyaV autouV eiV bhqleem eipen poreuqenteV exetasate akribwV peri tou paidiou epan de eurhte apaggeilate moi opwV kagw elqwn proskunhsw autw

2:9 oi de akousanteV tou basilewV eporeuqhsan kai idou o asthr on eidon en th anatolh prohgen autouV ewV elqwn estaqh epanw ou hn to paidion

2:10 idonteV de ton astera ecarhsan caran megalhn sfodra

2:11 kai elqonteV eiV thn oikian eidon to paidion meta mariaV thV mhtroV autou kai pesonteV prosekunhsan autw kai anoixanteV touV qhsaurouV autwn proshnegkan autw dwra cruson kai libanon kai smurnan

2:12 kai crhmatisqenteV kat onar mh anakamyai proV hrwdhn di allhV odou anecwrhsan eiV thn cwran autwn

2:13 anacwrhsantwn de autwn idou aggeloV kuriou fainetai kat onar tw iwshf legwn egerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai feuge eiV aigupton kai isqi ekei ewV an eipw soi mellei gar hrwdhV zhtein to paidion tou apolesai auto

2:14 o de egerqeiV parelaben to paidion kai thn mhtera autou nuktoV kai anecwrhsen eiV aigupton

2:15 kai hn ekei ewV thV teleuthV hrwdou ina plhrwqh to rhqen upo kuriou dia tou profhtou legontoV ex aiguptou ekalesa ton uion mou

2:16 tote hrwdhV idwn oti enepaicqh upo twn magwn equmwqh lian kai aposteilaV aneilen pantaV touV paidaV touV en bhqleem kai en pasin toiV orioiV authV apo dietouV kai katwterw kata ton cronon on hkribwsen para twn magwn

2:17 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontoV

2:18 fwnh en rama hkousqh klauqmoV kai odurmoV poluV rachl klaiousa ta tekna authV kai ouk hqelen paraklhqhnai oti ouk eisin

2:19 teleuthsantoV de tou hrwdou idou aggeloV kuriou fainetai kat onar tw iwshf en aiguptw

2:20 legwn egerqeiV paralabe to paidion kai thn mhtera autou kai poreuou eiV ghn israhl teqnhkasin gar oi zhtounteV thn yuchn tou paidiou

2:21 o de egerqeiV parelaben to paidion kai thn mhtera autou kai eishlqen eiV ghn israhl

2:22 akousaV de oti arcelaoV basileuei thV ioudaiaV anti tou patroV autou hrwdou efobhqh ekei apelqein crhmatisqeiV de kat onar anecwrhsen eiV ta merh thV galilaiaV

2:23 kai elqwn katwkhsen eiV polin legomenhn nazaret opwV plhrwqh to rhqen dia twn profhtwn oti nazwraioV klhqhsetai

3:1 en de taiV hmeraiV ekeinaiV paraginetai iwannhV o baptisthV khrusswn en th erhmw thV ioudaiaV

3:2 | | [kai] | legwn metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

3:3 outoV gar estin o rhqeiV dia hsaiou tou profhtou legontoV fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV autou

3:4 autoV de o iwannhV eicen to enduma autou apo tricwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh hn autou akrideV kai meli agrion

3:5 tote exeporeueto proV auton ierosoluma kai pasa h ioudaia kai pasa h pericwroV tou iordanou

3:6 kai ebaptizonto en tw iordanh potamw up autou exomologoumenoi taV amartiaV autwn

3:7 idwn de pollouV twn farisaiwn kai saddoukaiwn ercomenouV epi to baptisma | | autou | eipen autoiV gennhmata ecidnwn tiV upedeixen umin fugein apo thV melloushV orghV

3:8 poihsate oun karpon axion thV metanoiaV

3:9 kai mh doxhte legein en eautoiV patera ecomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoV ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam

3:10 hdh de h axinh proV thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

3:11 egw men umaV baptizw en udati eiV metanoian o de opisw mou ercomenoV iscuroteroV mou estin ou ouk eimi ikanoV ta upodhmata bastasai autoV umaV baptisei en pneumati agiw kai puri

3:12 ou to ptuon en th ceiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunaxei ton siton autou eiV thn apoqhkhn to de acuron katakausei puri asbestw

3:13 tote paraginetai o ihsouV apo thV galilaiaV epi ton iordanhn proV ton iwannhn tou baptisqhnai up autou

3:14 o de | | iwannhV | diekwluen auton legwn egw creian ecw upo sou baptisqhnai kai su erch proV me

3:15 apokriqeiV de o ihsouV eipen | autw | proV auton | afeV arti outwV gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn tote afihsin auton

3:16 baptisqeiV de o ihsouV euquV anebh apo tou udatoV kai idou hnewcqhsan | | [autw*] | oi ouranoi kai eiden | pneuma | [to] pneuma [tou] | qeou katabainon wsei peristeran | | [kai*] | ercomenon ep auton

3:17 kai idou fwnh ek twn ouranwn legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa

4:1 tote | [o] | o | ihsouV anhcqh eiV thn erhmon upo tou pneumatoV peirasqhnai upo tou diabolou

4:2 kai nhsteusaV hmeraV tesserakonta kai nuktaV tesserakonta usteron epeinasen

4:3 kai proselqwn o peirazwn eipen autw ei uioV ei tou qeou | eipon | eipe | ina oi liqoi outoi artoi genwntai

4:4 o de apokriqeiV eipen gegraptai ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV all epi panti rhmati ekporeuomenw dia stomatoV qeou

4:5 tote paralambanei auton o diaboloV eiV thn agian polin kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou

4:6 kai legei autw ei uioV ei tou qeou bale seauton katw gegraptai gar oti tois aggeloiV autou enteleitai peri sou kai epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

4:7 efh autw o ihsouV palin gegraptai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

4:8 palin paralambanei auton o diaboloV eiV oroV uyhlon lian kai deiknusin autw pasaV taV basileiaV tou kosmou kai thn doxan autwn

4:9 kai eipen autw tauta soi panta dwsw ean peswn proskunhshV moi

4:10 tote legei autw o ihsouV upage satana gegraptai gar kurion ton qeon sou proskunhseiV kai autw monw latreuseiV

4:11 tote afihsin auton o diaboloV kai idou aggeloi proshlqon kai dihkonoun autw

4:12 akousaV de oti iwannhV paredoqh anecwrhsen eiV thn galilaian

4:13 kai katalipwn thn nazara elqwn katwkhsen eiV kafarnaoum thn paraqalassian en orioiV zaboulwn kai nefqalim

4:14 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

4:15 gh zaboulwn kai gh nefqalim odon qalasshV peran tou iordanou galilaia twn eqnwn

4:16 o laoV o kaqhmenoV en | skotia | skotei | fwV eiden mega kai toiV kaqhmenoiV en cwra kai skia qanatou fwV aneteilen autoiV

4:17 apo tote hrxato o ihsouV khrussein kai legein metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn

4:18 peripatwn de para thn qalassan thV galilaiaV eiden duo adelfouV simwna ton legomenon petron kai andrean ton adelfon autou ballontaV amfiblhstron eiV thn qalassan hsan gar alieiV

4:19 kai legei autoiV deute opisw mou kai poihsw umaV alieiV anqrwpwn

4:20 oi de euqewV afenteV ta diktua hkolouqhsan autw

4:21 kai probaV ekeiqen eiden allouV duo adelfouV iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon autou en tw ploiw meta zebedaiou tou patroV autwn katartizontaV ta diktua autwn kai ekalesen autouV

4:22 oi de euqewV afenteV to ploion kai ton patera autwn hkolouqhsan autw

4:23 kai perihgen en olh th galilaia didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law

4:24 kai aphlqen h akoh autou eiV olhn thn surian kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV poikilaiV nosoiV kai basanoiV sunecomenouV | | [kai] | daimonizomenouV kai selhniazomenouV kai paralutikouV kai eqerapeusen autouV

4:25 kai hkolouqhsan autw ocloi polloi apo thV galilaiaV kai dekapolewV kai ierosolumwn kai ioudaiaV kai peran tou iordanou

5:1 idwn de touV oclouV anebh eiV to oroV kai kaqisantoV autou proshlqan | [autw] | autw | oi maqhtai autou

5:2 kai anoixaV to stoma autou edidasken autouV legwn

5:3 makarioi oi ptwcoi tw pneumati oti autwn estin h basileia twn ouranwn

5:4 makarioi oi penqounteV oti autoi paraklhqhsontai

5:5 makarioi oi praeiV oti autoi klhronomhsousin thn ghn

5:6 makarioi oi peinwnteV kai diywnteV thn dikaiosunhn oti autoi cortasqhsontai

5:7 makarioi oi elehmoneV oti autoi elehqhsontai

5:8 makarioi oi kaqaroi th kardia oti autoi ton qeon oyontai

5:9 makarioi oi eirhnopoioi oti | [autoi] | autoi | uioi qeou klhqhsontai

5:10 makarioi oi dediwgmenoi eneken dikaiosunhV oti autwn estin h basileia twn ouranwn

5:11 makarioi este otan oneidiswsin umaV kai diwxwsin kai eipwsin pan ponhron kaq umwn | yeudomenoi | [yeudomenoi*] | eneken emou

5:12 cairete kai agalliasqe oti o misqoV umwn poluV en toiV ouranoiV outwV gar ediwxan touV profhtaV touV pro umwn

5:13 umeiV este to alaV thV ghV ean de to alaV mwranqh en tini alisqhsetai eiV ouden iscuei eti ei mh blhqen exw katapateisqai upo twn anqrwpwn

5:14 umeiV este to fwV tou kosmou ou dunatai poliV krubhnai epanw orouV keimenh

5:15 oude kaiousin lucnon kai tiqeasin auton upo ton modion all epi thn lucnian kai lampei pasin toiV en th oikia

5:16 outwV lamyatw to fwV umwn emprosqen twn anqrwpwn opwV idwsin umwn ta kala erga kai doxaswsin ton patera umwn ton en toiV ouranoiV

5:17 mh nomishte oti hlqon katalusai ton nomon h touV profhtaV ouk hlqon katalusai alla plhrwsai

5:18 amhn gar legw umin ewV an parelqh o ouranoV kai h gh iwta en h mia keraia ou mh parelqh apo tou nomou ewV | [an] | an | panta genhtai

5:19 oV ean oun lush mian twn entolwn toutwn twn elacistwn kai didaxh outwV touV anqrwpouV elacistoV klhqhsetai en th basileia twn ouranwn oV d an poihsh kai didaxh outoV megaV klhqhsetai en th basileia twn ouranwn

5:20 legw gar umin oti ean mh perisseush umwn h dikaiosunh pleion twn grammatewn kai farisaiwn ou mh eiselqhte eiV thn basileian twn ouranwn

5:21 hkousate oti erreqh toiV arcaioiV ou foneuseiV oV d an foneush enocoV estai th krisei

5:22 egw de legw umin oti paV o orgizomenoV tw adelfw autou enocoV estai th krisei oV d an eiph tw adelfw autou raka enocoV estai tw sunedriw oV d an eiph mwre enocoV estai eis thn geennan tou puroV

5:23 ean oun prosferhV to dwron sou epi to qusiasthrion kakei mnhsqhV oti o adelfoV sou ecei ti kata sou

5:24 afeV ekei to dwron sou emprosqen tou qusiasthriou kai upage prwton diallaghqi tw adelfw sou kai tote elqwn prosfere to dwron sou

5:25 isqi eunown tw antidikw sou tacu ewV otou ei met autou en th odw mhpote se paradw o antidikoV tw krith kai o krithV tw uphreth kai eiV fulakhn blhqhsh

5:26 amhn legw soi ou mh exelqhV ekeiqen ewV an apodwV ton escaton kodranthn

5:27 hkousate oti erreqh ou moiceuseiV

5:28 egw de legw umin oti paV o blepwn gunaika proV to epiqumhsai | [authn] | authn | hdh emoiceusen authn en th kardia autou

5:29 ei de o ofqalmoV sou o dexioV skandalizei se exele auton kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou blhqh eiV geennan

5:30 kai ei h dexia sou ceir skandalizei se ekkoyon authn kai bale apo sou sumferei gar soi ina apolhtai en twn melwn sou kai mh olon to swma sou eiV geennan apelqh

5:31 erreqh de oV an apolush thn gunaika autou dotw auth apostasion

5:32 egw de legw umin oti paV o apoluwn thn gunaika autou parektoV logou porneiaV poiei authn moiceuqhnai | [kai | kai | oV ean apolelumenhn gamhsh | moicatai] | moicatai |

5:33 palin hkousate oti erreqh toiV arcaioiV ouk epiorkhseiV apodwseiV de tw kuriw touV orkouV sou

5:34 egw de legw umin mh omosai olwV mhte en tw ouranw oti qronoV estin tou qeou

5:35 mhte en th gh oti upopodion estin twn podwn autou mhte eiV ierosoluma oti poliV estin tou megalou basilewV

5:36 mhte en th kefalh sou omoshV oti ou dunasai mian trica leukhn poihsai h melainan

5:37 estw de o logoV umwn nai nai ou ou to de perisson toutwn ek tou ponhrou estin

5:38 hkousate oti erreqh ofqalmon anti ofqalmou kai odonta anti odontoV

5:39 egw de legw umin mh antisthnai tw ponhrw all ostiV se rapizei eiV thn dexian siagona [sou] streyon autw kai thn allhn

5:40 kai tw qelonti soi kriqhnai kai ton citwna sou labein afeV autw kai to imation

5:41 kai ostiV se aggareusei milion en upage met autou duo

5:42 tw aitounti se doV kai ton qelonta apo sou danisasqai mh apostrafhV

5:43 hkousate oti erreqh agaphseiV ton plhsion sou kai mishseiV ton ecqron sou

5:44 egw de legw umin agapate touV ecqrouV umwn kai proseucesqe uper twn diwkontwn umaV

5:45 opwV genhsqe uioi tou patroV umwn tou en ouranoiV oti ton hlion autou anatellei epi ponhrouV kai agaqouV kai brecei epi dikaiouV kai adikouV

5:46 ean gar agaphshte touV agapwntaV umaV tina misqon ecete ouci kai oi telwnai to auto poiousin

5:47 kai ean aspashsqe touV adelfouV umwn monon ti perisson poieite ouci kai oi eqnikoi to auto poiousin

5:48 esesqe oun umeiV teleioi wV o pathr umwn o ouranioV teleioV estin

6:1 prosecete [de] thn dikaiosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn proV to qeaqhnai autoiV ei de mh ge misqon ouk ecete para tw patri umwn tw en toiV ouranoiV

6:2 otan oun poihV elehmosunhn mh salpishV emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV rumaiV opwV doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

6:3 sou de poiountoV elehmosunhn mh gnwtw h aristera sou ti poiei h dexia sou

6:4 opwV h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi

6:5 kai otan proseuchsqe ouk esesqe wV oi upokritai oti filousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV gwniaiV twn plateiwn estwteV proseucesqai opwV fanwsin toiV anqrwpoiV amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

6:6 su de otan proseuch eiselqe eiV to tameion sou kai kleisaV thn quran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi

6:7 proseucomenoi de mh battaloghshte wsper oi eqnikoi dokousin gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai

6:8 mh oun omoiwqhte autoiV oiden gar | [o qeoV] | | o pathr umwn wn creian ecete pro tou umaV aithsai auton

6:9 outwV oun proseucesqe umeiV pater hmwn o en toiV ouranoiV agiasqhtw to onoma sou

6:10 elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wV en ouranw kai epi ghV

6:11 ton arton hmwn ton epiousion doV hmin shmeron

6:12 kai afeV hmin ta ofeilhmata hmwn wV kai hmeiV afhkamen toiV ofeiletaiV hmwn

6:13 kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmaV apo tou ponhrou

6:14 ean gar afhte toiV anqrwpoiV ta paraptwmata autwn afhsei kai umin o pathr umwn o ouranioV

6:15 ean de mh afhte toiV anqrwpoiV | [ta paraptwmata autwn*] | | oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn

6:16 otan de nhsteuhte mh ginesqe wV oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opwV fanwsin toiV anqrwpoiV nhsteuonteV amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

6:17 su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai

6:18 opwV mh fanhV toiV anqrwpoiV nhsteuwn alla tw patri sou tw en tw krufaiw kai o pathr sou o blepwn en tw krufaiw apodwsei soi

6:19 mh qhsaurizete umin qhsaurouV epi thV ghV opou shV kai brwsiV afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin

6:20 qhsaurizete de umin qhsaurouV en ouranw opou oute shV oute brwsiV afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin

6:21 opou gar estin o qhsauroV sou ekei estai | [kai] | kai | h kardia sou

6:22 o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV ean oun h o ofqalmoV sou aplouV olon to swma sou fwteinon estai

6:23 ean de o ofqalmoV sou ponhroV h olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fwV to en soi skotoV estin to skotoV poson

6:24 oudeiV dunatai dusin kurioiV douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna

6:25 dia touto legw umin mh merimnate th yuch umwn ti faghte [h ti pihte*] mhde tw swmati umwn ti endushsqe ouci h yuch pleion estin thV trofhV kai to swma tou endumatoV

6:26 embleyate eiV ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude qerizousin oude sunagousin eiV apoqhkaV kai o pathr umwn o ouranioV trefei auta ouc umeiV mallon diaferete autwn

6:27 tiV de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena

6:28 kai peri endumatoV ti merimnate katamaqete ta krina tou agrou pwV auxanousin ou kopiwsin oude nhqousin

6:29 legw de umin oti oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn

6:30 ei de ton corton tou agrou shmeron onta kai aurion eiV klibanon ballomenon o qeoV outwV amfiennusin ou pollw mallon umaV oligopistoi

6:31 mh oun merimnhshte legonteV ti fagwmen h ti piwmen h ti peribalwmeqa

6:32 panta gar tauta ta eqnh epizhtousin oiden gar o pathr umwn o ouranioV oti crhzete toutwn apantwn

6:33 zhteite de prwton thn basileian | | [tou qeou*] | kai thn dikaiosunhn autou kai tauta panta prosteqhsetai umin

6:34 mh oun merimnhshte eiV thn aurion h gar aurion merimnhsei eauthV arketon th hmera h kakia authV

7:1 mh krinete ina mh kriqhte

7:2 en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite metrhqhsetai umin

7:3 ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeiV

7:4 h pwV ereiV tw adelfw sou afeV ekbalw to karfoV ek tou ofqalmou sou kai idou h dokoV en tw ofqalmw sou

7:5 upokrita ekbale prwton ek tou ofqalmou sou thn dokon kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV ek tou ofqalmou tou adelfou sou

7:6 mh dwte to agion toiV kusin mhde balhte touV margaritaV umwn emprosqen twn coirwn mhpote katapathsousin autouV en toiV posin autwn kai strafenteV rhxwsin umaV

7:7 aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

7:8 paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

7:9 h tiV | | estin | ex umwn anqrwpoV on aithsei o uioV autou arton mh liqon epidwsei autw

7:10 h kai icqun aithsei mh ofin epidwsei autw

7:11 ei oun umeiV ponhroi onteV oidate domata agaqa didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr umwn o en toiV ouranoiV dwsei agaqa toiV aitousin auton

7:12 panta oun osa ean qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwV kai umeiV poieite autoiV outoV gar estin o nomoV kai oi profhtai

7:13 eiselqate dia thV stenhV pulhV oti plateia | | h pulh | kai eurucwroV h odoV h apagousa eiV thn apwleian kai polloi eisin oi eisercomenoi di authV

7:14 | oti | ti | stenh h pulh kai teqlimmenh h odoV h apagousa eiV thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskonteV authn

7:15 prosecete apo twn yeudoprofhtwn oitineV ercontai proV umaV en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpageV

7:16 apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV mhti sullegousin apo akanqwn stafulaV h apo tribolwn suka

7:17 outwV pan dendron agaqon karpouV kalouV poiei to de sapron dendron karpous ponhrouV poiei

7:18 ou dunatai dendron agaqon karpouV ponhrouV | enegkein | poiein | oude dendron sapron karpouV kalouV poiein

7:19 pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eiV pur balletai

7:20 ara ge apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouV

7:21 ou paV o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroV mou tou en toiV ouranoiV

7:22 polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati eprofhteusamen kai tw sw onomati daimonia exebalomen kai tw sw onomati dunameiV pollaV epoihsamen

7:23 kai tote omologhsw autoiV oti oudepote egnwn umaV apocwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian

7:24 paV oun ostiV akouei mou touV logouV | [toutouV] | toutouV | kai poiei autous omoiwqhsetai andri fronimw ostiV wkodomhsen autou thn oikian epi thn petran

7:25 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepesan th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran

7:26 kai paV o akouwn mou touV logouV toutouV kai mh poiwn autouV omoiwqhsetai andri mwrw ostiV wkodomhsen autou thn oikian epi thn ammon

7:27 kai katebh h broch kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsiV authV megalh

7:28 kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV exeplhssonto oi ocloi epi th didach autou

7:29 hn gar didaskwn autouV wV exousian ecwn kai ouc wV oi grammateiV autwn

8:1 katabantoV de autou apo tou orouV hkolouqhsan autw ocloi polloi

8:2 kai idou leproV proselqwn prosekunei autw legwn kurie ean qelhV dunasai me kaqarisai

8:3 kai ekteinaV thn ceira hyato autou legwn qelw kaqarisqhti kai euqewV ekaqarisqh autou h lepra

8:4 kai legei autw o ihsouV ora mhdeni eiphV alla upage seauton deixon tw ierei kai prosenegkon to dwron o prosetaxen mwushV eiV marturion autoiV

8:5 eiselqontoV de autou eiV kafarnaoum proshlqen autw ekatontarcoV parakalwn auton

8:6 kai legwn kurie o paiV mou beblhtai en th oikia paralutikoV deinwV basanizomenoV

8:7 | | kai | legei autw egw elqwn qerapeusw auton

8:8 | apokriqeiV de | kai apokriqeiV | o ekatontarcoV efh kurie ouk eimi ikanoV ina mou upo thn steghn eiselqhV alla monon eipe logw kai iaqhsetai o paiV mou

8:9 kai gar egw anqrwpoV eimi upo exousian | [tassomenoV] | | ecwn up emauton stratiwtaV kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw ercou kai ercetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei

8:10 akousaV de o ihsouV eqaumasen kai eipen toiV akolouqousin amhn legw umin par oudeni tosauthn pistin en tw israhl euron

8:11 legw de umin oti polloi apo anatolwn kai dusmwn hxousin kai anakliqhsontai meta abraam kai isaak kai iakwb en th basileia twn ouranwn

8:12 oi de uioi thV basileiaV ekblhqhsontai eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

8:13 kai eipen o ihsouV tw ekatontarch upage wV episteusaV genhqhtw soi kai iaqh o paiV | | [autou] | en th wra ekeinh

8:14 kai elqwn o ihsouV eiV thn oikian petrou eiden thn penqeran autou beblhmenhn kai puressousan

8:15 kai hyato thV ceiroV authV kai afhken authn o puretoV kai hgerqh kai dihkonei autw

8:16 oyiaV de genomenhV proshnegkan autw daimonizomenouV pollouV kai exebalen ta pneumata logw kai pantaV touV kakwV econtaV eqerapeusen

8:17 opwV plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV autoV taV asqeneiaV hmwn elaben kai taV nosouV ebastasen

8:18 idwn de o ihsouV oclon* peri auton ekeleusen apelqein eiV to peran

8:19 kai proselqwn eiV grammateuV eipen autw didaskale akolouqhsw soi opou ean aperch

8:20 kai legei autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

8:21 eteroV de twn maqhtwn | | [autou*] | eipen autw kurie epitreyon moi prwton apelqein kai qayai ton patera mou

8:22 o de ihsouV legei autw akolouqei moi kai afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV

8:23 kai embanti autw eiV | | to | ploion hkolouqhsan autw oi maqhtai autou

8:24 kai idou seismoV megaV egeneto en th qalassh wste to ploion kaluptesqai upo twn kumatwn autoV de ekaqeuden

8:25 kai proselqonteV hgeiran auton legonteV kurie swson apollumeqa

8:26 kai legei autoiV ti deiloi este oligopistoi tote egerqeiV epetimhsen toiV anemoiV kai th qalassh kai egeneto galhnh megalh

8:27 oi de anqrwpoi eqaumasan legonteV potapoV estin outoV oti kai oi anemoi kai h qalassa autw upakouousin

8:28 kai elqontoV autou eiV to peran eiV thn cwran twn gadarhnwn* uphnthsan autw duo daimonizomenoi ek twn mnhmeiwn exercomenoi calepoi lian wste mh iscuein tina parelqein dia thV odou ekeinhV

8:29 kai idou ekraxan legonteV ti hmin kai soi uie tou qeou hlqeV wde pro kairou basanisai hmaV

8:30 hn de makran ap autwn agelh coirwn pollwn boskomenh

8:31 oi de daimoneV parekaloun auton legonteV ei ekballeiV hmaV aposteilon hmaV eiV thn agelhn twn coirwn

8:32 kai eipen autoiV upagete oi de exelqonteV aphlqon eiV touV coirouV kai idou wrmhsen pasa h agelh kata tou krhmnou eiV thn qalassan kai apeqanon en toiV udasin

8:33 oi de boskonteV efugon kai apelqonteV eiV thn polin aphggeilan panta kai ta twn daimonizomenwn

8:34 kai idou pasa h poliV exhlqen eiV upanthsin tw ihsou kai idonteV auton parekalesan opwV metabh apo twn oriwn autwn

9:1 kai embaV eiV ploion dieperasen kai hlqen eiV thn idian polin

9:2 kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhV beblhmenon kai idwn o ihsouV thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afientai sou ai amartiai

9:3 kai idou tineV twn grammatewn eipan en eautoiV outoV blasfhmei

9:4 kai | eidwV | idwn | o ihsouV taV enqumhseiV autwn eipen ina ti enqumeisqe ponhra en taiV kardiaiV umwn

9:5 ti gar estin eukopwteron eipein afientai sou ai amartiai h eipein egeire kai peripatei

9:6 ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai amartiaV tote legei tw paralutikw | egeire | egerqeiV | aron sou thn klinhn kai upage eiV ton oikon sou

9:7 kai egerqeiV aphlqen eiV ton oikon autou

9:8 idonteV de oi ocloi efobhqhsan kai edoxasan ton qeon ton donta exousian toiauthn toiV anqrwpoiV

9:9 kai paragwn o ihsouV ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion maqqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anastaV hkolouqhsen autw

9:10 kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqonteV sunanekeinto tw ihsou kai toiV maqhtaiV autou

9:11 kai idonteV oi farisaioi elegon toiV maqhtaiV autou dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskaloV umwn

9:12 o de akousaV eipen ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou all oi kakwV econteV

9:13 poreuqenteV de maqete ti estin eleoV qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaiouV alla amartwlouV

9:14 tote prosercontai autw oi maqhtai iwannou legonteV dia ti hmeiV kai oi farisaioi nhsteuomen | | [polla*] | oi de maqhtai sou ou nhsteuousin

9:15 kai eipen autoiV o ihsouV mh dunantai oi uioi tou numfwnoV penqein ef oson met autwn estin o numfioV eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV kai tote nhsteusousin

9:16 oudeiV de epiballei epiblhma rakouV agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai ceiron scisma ginetai

9:17 oude ballousin oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mh ge rhgnuntai oi askoi kai o oinoV ekceitai kai oi askoi apolluntai alla ballousin oinon neon eiV askouV kainouV kai amfoteroi sunthrountai

9:18 tauta autou lalountoV autoiV idou arcwn | [eiV] proselqwn | eiV elqwn | prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqeV thn ceira sou ep authn kai zhsetai

9:19 kai egerqeiV o ihsouV | hkolouqei | hkolouqhsen | autw kai oi maqhtai autou

9:20 kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou

9:21 elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai

9:22 o de ihsouV strafeiV kai idwn authn eipen qarsei qugater h pistiV sou seswken se kai eswqh h gunh apo thV wraV ekeinhV

9:23 kai elqwn o ihsouV eiV thn oikian tou arcontoV kai idwn touV aulhtaV kai ton oclon qoruboumenon

9:24 elegen anacwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou

9:25 ote de exeblhqh o ocloV eiselqwn ekrathsen thV ceiroV authV kai hgerqh to korasion

9:26 kai exhlqen h fhmh auth eiV olhn thn ghn ekeinhn

9:27 kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan | | [autw] | duo tufloi krazonteV kai legonteV elehson hmaV | uie | uioV | dauid

9:28 elqonti de eiV thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autoiV o ihsouV pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie

9:29 tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin

9:30 kai hnewcqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhqh autoiV o ihsouV legwn orate mhdeiV ginwsketw

9:31 oi de exelqonteV diefhmisan auton en olh th gh ekeinh

9:32 autwn de exercomenwn idou proshnegkan autw | | anqrwpon | kwfon daimonizomenon

9:33 kai ekblhqentoV tou daimoniou elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi legonteV oudepote efanh outwV en tw israhl

9:34 | [oi | oi | de farisaioi elegon en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta | daimonia] | daimonia |

9:35 kai perihgen o ihsouV taV poleiV pasaV kai taV kwmaV didaskwn en taiV sunagwgaiV autwn kai khrusswn to euaggelion thV basileiaV kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian

9:36 idwn de touV oclouV esplagcnisqh peri autwn oti hsan eskulmenoi kai errimmenoi wsei probata mh econta poimena

9:37 tote legei toiV maqhtaiV autou o men qerismoV poluV oi de ergatai oligoi

9:38 dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwV ekbalh ergataV eiV ton qerismon autou

10:1 kai proskalesamenoV touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV exousian pneumatwn akaqartwn wste ekballein auta kai qerapeuein pasan noson kai pasan malakian

10:2 twn de dwdeka apostolwn ta onomata estin tauta prwtoV simwn o legomenoV petroV kai andreaV o adelfoV autou kai iakwboV o tou zebedaiou kai iwannhV o adelfoV autou

10:3 filippoV kai barqolomaioV qwmaV kai maqqaioV o telwnhV iakwboV o tou alfaiou kai qaddaioV

10:4 simwn o kananaioV kai ioudaV o iskariwthV o kai paradouV auton

10:5 toutouV touV dwdeka apesteilen o ihsouV paraggeilaV autoiV legwn eiV odon eqnwn mh apelqhte kai eiV polin samareitwn mh eiselqhte

10:6 poreuesqe de mallon proV ta probata ta apolwlota oikou israhl

10:7 poreuomenoi de khrussete legonteV oti hggiken h basileia twn ouranwn

10:8 asqenountaV qerapeuete nekrouV egeirete leprouV kaqarizete daimonia ekballete dwrean elabete dwrean dote

10:9 mh kthshsqe cruson mhde arguron mhde calkon eiV taV zwnaV umwn

10:10 mh phran eiV odon mhde duo citwnaV mhde upodhmata mhde rabdon axioV gar o ergathV thV trofhV autou

10:11 eiV hn d an polin h kwmhn eiselqhte exetasate tiV en auth axioV estin kakei meinate ewV an exelqhte

10:12 eisercomenoi de eiV thn oikian aspasasqe authn

10:13 kai ean men h h oikia axia elqatw h eirhnh umwn ep authn ean de mh h axia h eirhnh umwn | ef | proV | umaV epistrafhtw

10:14 kai oV an mh dexhtai umaV mhde akoush touV logouV umwn exercomenoi exw thV oikiaV h thV polewV ekeinhV ektinaxate ton koniorton twn podwn umwn

10:15 amhn legw umin anektoteron estai gh sodomwn kai gomorrwn en hmera krisewV h th polei ekeinh

10:16 idou egw apostellw umaV wV probata en mesw lukwn ginesqe oun fronimoi wV oi ofeiV kai akeraioi wV ai peristerai

10:17 prosecete de apo twn anqrwpwn paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai en taiV sunagwgaiV autwn mastigwsousin umaV

10:18 kai epi hgemonaV de kai basileiV acqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV kai toiV eqnesin

10:19 otan de paradwsin umaV mh merimnhshte pwV h ti lalhshte doqhsetai gar umin en ekeinh th wra ti lalhshte

10:20 ou gar umeiV este oi lalounteV alla to pneuma tou patroV umwn to laloun en umin

10:21 paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

10:22 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

10:23 otan de diwkwsin umaV en th polei tauth feugete eiV thn eteran* amhn gar legw umin ou mh teleshte taV poleiV | [tou] | tou | israhl ewV | | an | elqh o uioV tou anqrwpou

10:24 ouk estin maqhthV uper ton didaskalon oude douloV uper ton kurion autou

10:25 arketon tw maqhth ina genhtai wV o didaskaloV autou kai o douloV wV o kurioV autou ei ton oikodespothn beelzeboul epekalesan posw mallon touV oikiakouV autou

10:26 mh oun fobhqhte autouV ouden gar estin kekalummenon o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

10:27 o legw umin en th skotia eipate en tw fwti kai o eiV to ouV akouete khruxate epi twn dwmatwn

10:28 kai mh | fobhqhte | fobeisqe | apo twn | apokteinontwn | apoktennontwn | to swma thn de yuchn mh dunamenwn apokteinai fobeisqe de mallon ton dunamenon kai yuchn kai swma apolesai en geennh

10:29 ouci duo strouqia assariou pwleitai kai en ex autwn ou peseitai epi thn ghn aneu tou patroV umwn

10:30 umwn de kai ai triceV thV kefalhV pasai hriqmhmenai eisin

10:31 mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete umeiV

10:32 paV oun ostiV omologhsei en emoi emprosqen twn anqrwpwn omologhsw kagw en autw emprosqen tou patroV mou tou en | toiV | [toiV] | ouranoiV

10:33 ostiV | de | d an | arnhshtai me emprosqen twn anqrwpwn arnhsomai kagw auton emprosqen tou patroV mou tou en | toiV | [toiV] | ouranoiV

10:34 mh nomishte oti hlqon balein eirhnhn epi thn ghn ouk hlqon balein eirhnhn alla macairan

10:35 hlqon gar dicasai anqrwpon kata tou patroV autou kai qugatera kata thV mhtroV authV kai numfhn kata thV penqeraV authV

10:36 kai ecqroi tou anqrwpou oi oikiakoi autou

10:37 o filwn patera h mhtera uper eme ouk estin mou axioV kai o filwn uion h qugatera uper eme ouk estin mou axioV

10:38 kai oV ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisw mou ouk estin mou axioV

10:39 o eurwn thn yuchn autou apolesei authn kai o apolesaV thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

10:40 o decomenoV umaV eme decetai kai o eme decomenoV decetai ton aposteilanta me

10:41 o decomenoV profhthn eiV onoma profhtou misqon profhtou lhmyetai kai o decomenoV dikaion eiV onoma dikaiou misqon dikaiou lhmyetai

10:42 kai oV an potish ena twn mikrwn toutwn pothrion yucrou monon eiV onoma maqhtou amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

11:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouV diatasswn toiV dwdeka maqhtaiV autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en taiV polesin autwn

11:2 o de iwannhV akousaV en tw desmwthriw ta erga tou cristou pemyaV dia twn maqhtwn autou

11:3 eipen autw su ei o ercomenoV h eteron prosdokwmen

11:4 kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV poreuqenteV apaggeilate iwannh a akouete kai blepete

11:5 tufloi anablepousin kai cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin kai nekroi egeirontai kai ptwcoi euaggelizontai

11:6 kai makarioV estin oV ean mh skandalisqh en emoi

11:7 toutwn de poreuomenwn hrxato o ihsouV legein toiV ocloiV peri iwannou ti exhlqate eiV thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon

11:8 alla ti exhlqate idein anqrwpon en malakoiV hmfiesmenon idou oi ta malaka forounteV en toiV oikoiV twn basilewn | | eisin |

11:9 alla ti exhlqate | profhthn idein | idein profhthn | nai legw umin kai perissoteron profhtou

11:10 outoV estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

11:11 amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtoiV gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteroV en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin

11:12 apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ewV arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn

11:13 panteV gar oi profhtai kai o nomoV ewV iwannou eprofhteusan

11:14 kai ei qelete dexasqai autoV estin hliaV o mellwn ercesqai

11:15 o ecwn wta akouetw

11:16 tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidioiV kaqhmenoiV en taiV agoraiV a prosfwnounta toiV eteroiV

11:17 legousin hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen kai ouk ekoyasqe

11:18 hlqen gar iwannhV mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion ecei

11:19 hlqen o uioV tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpoV fagoV kai oinopothV telwnwn filoV kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn ergwn authV

11:20 tote hrxato oneidizein taV poleiV en aiV egenonto ai pleistai dunameiV autou oti ou metenohsan

11:21 ouai soi corazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameiV ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan

11:22 plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisewV h umin

11:23 kai su kafarnaoum mh ewV ouranou uywqhsh ewV adou katabhsh* oti ei en sodomoiV egenhqhsan ai dunameiV ai genomenai en soi emeinen an mecri thV shmeron

11:24 plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisewV h soi

11:25 en ekeinw tw kairw apokriqeiV o ihsouV eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thV ghV oti ekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta nhpioiV

11:26 nai o pathr oti outwV eudokia egeneto emprosqen sou

11:27 panta moi paredoqh upo tou patroV mou kai oudeiV epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera tiV epiginwskei ei mh o uioV kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai

11:28 deute proV me panteV oi kopiwnteV kai pefortismenoi kagw anapausw umaV

11:29 arate ton zugon mou ef umaV kai maqete ap emou oti prauV eimi kai tapeinoV th kardia kai eurhsete anapausin taiV yucaiV umwn

11:30 o gar zugoV mou crhstoV kai to fortion mou elafron estin

12:1 en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouV toiV sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrxanto tillein stacuaV kai esqiein

12:2 oi de farisaioi idonteV eipan autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk exestin poiein en sabbatw

12:3 o de eipen autoiV ouk anegnwte ti epoihsen dauid ote epeinasen kai oi met autou

12:4 pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV efagon* o ouk exon hn autw fagein oude toiV met autou ei mh toiV iereusin monoiV

12:5 h ouk anegnwte en tw nomw oti toiV sabbasin oi iereiV en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin

12:6 legw de umin oti tou ierou meizon estin wde

12:7 ei de egnwkeite ti estin eleoV qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touV anaitiouV

12:8 kurioV gar estin tou sabbatou o uioV tou anqrwpou

12:9 kai metabaV ekeiqen hlqen eiV thn sunagwghn autwn

12:10 kai idou anqrwpoV ceira ecwn xhran kai ephrwthsan auton legonteV ei exestin toiV sabbasin | qerapeuein | qerapeusai | ina kathgorhswsin autou

12:11 o de eipen autoiV tiV | [estai] | estai | ex umwn anqrwpoV oV exei probaton en kai ean empesh touto toiV sabbasin eiV boqunon ouci krathsei auto kai egerei

12:12 posw oun diaferei anqrwpoV probatou wste exestin toiV sabbasin kalwV poiein

12:13 tote legei tw anqrwpw ekteinon sou thn ceira kai exeteinen kai apekatestaqh ugihV wV h allh

12:14 exelqonteV de oi farisaioi sumboulion elabon kat autou opwV auton apoleswsin

12:15 o de ihsouV gnouV anecwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw | | [ocloi*] | polloi kai eqerapeusen autouV pantaV

12:16 kai epetimhsen autoiV ina mh faneron auton poihswsin

12:17 ina plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoV

12:18 idou o paiV mou on hretisa o agaphtoV mou | | eiV | on eudokhsen h yuch mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toiV eqnesin apaggelei

12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tiV en taiV plateiaiV thn fwnhn autou

12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateaxei kai linon tufomenon ou sbesei ewV an ekbalh eiV nikoV thn krisin

12:21 kai tw onomati autou eqnh elpiousin

12:22 tote | proshnegkan autw daimonizomenon tuflon kai kwfon | proshnecqh autw daimonizomenoV tufloV kai kwfoV | kai eqerapeusen auton wste ton kwfon lalein kai blepein

12:23 kai existanto panteV oi ocloi kai elegon mhti outoV estin o uioV dauid

12:24 oi de farisaioi akousanteV eipon outoV ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arconti twn daimoniwn

12:25 eidwV de* taV enqumhseiV autwn eipen autoiV pasa basileia merisqeisa kaq eauthV erhmoutai kai pasa poliV h oikia merisqeisa kaq eauthV ou staqhsetai

12:26 kai ei o satanaV ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwV oun staqhsetai h basileia autou

12:27 kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi kritai esontai umwn

12:28 ei de en pneumati qeou egw ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

12:29 h pwV dunatai tiV eiselqein eiV thn oikian tou iscurou kai ta skeuh autou arpasai ean mh prwton dhsh ton iscuron kai tote thn oikian autou diarpasei

12:30 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

12:31 dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toiV anqrwpoiV h de tou pneumatoV blasfhmia ouk afeqhsetai

12:32 kai oV ean eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oV d an eiph kata tou pneumatoV tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti

12:33 h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai

12:34 gennhmata ecidnwn pwV dunasqe agaqa lalein ponhroi onteV ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV to stoma lalei

12:35 o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou ekballei agaqa kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra

12:36 legw de umin oti pan rhma argon o lalhsousin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewV

12:37 ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh

12:38 tote apekriqhsan autw tineV twn grammatewn kai farisaiwn legonteV didaskale qelomen apo sou shmeion idein

12:39 o de apokriqeiV eipen autoiV genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

12:40 wsper gar hn iwnaV en th koilia tou khtouV treiV hmeraV kai treiV nuktaV outwV estai o uioV tou anqrwpou en th kardia thV ghV treiV hmeraV kai treiV nuktaV

12:41 andreV nineuitai anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

12:42 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwnoV kai idou pleion solomwnoV wde

12:43 otan de to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai ouc euriskei

12:44 tote legei eiV ton oikon mou epistreyw oqen exhlqon kai elqon euriskei scolazonta | [kai] | | sesarwmenon kai kekosmhmenon

12:45 tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn outwV estai kai th genea tauth th ponhra

12:46 eti autou lalountoV toiV ocloiV idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan exw zhtounteV autw lalhsai

12:47 | | [eipen de tiV autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw esthkasin zhtounteV soi lalhsai*] |

12:48 o de apokriqeiV eipen tw legonti autw tiV estin h mhthr mou kai tineV eisin oi adelfoi mou

12:49 kai ekteinaV thn ceira | [autou] | autou | epi touV maqhtaV autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou

12:50 ostiV gar an poihsh to qelhma tou patroV mou tou en ouranoiV autoV mou adelfoV kai adelfh kai mhthr estin

13:1 en th hmera ekeinh exelqwn o ihsouV thV oikiaV ekaqhto para thn qalassan

13:2 kai sunhcqhsan proV auton ocloi polloi wste auton eiV ploion embanta kaqhsqai kai paV o ocloV epi ton aigialon eisthkei

13:3 kai elalhsen autoiV polla en parabolaiV legwn idou exhlqen o speirwn tou speirein

13:4 kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai elqonta ta peteina katefagen auta

13:5 alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eicen ghn pollhn kai euqewV exaneteilen dia to mh ecein baqoV ghV

13:6 hliou de anateilantoV ekaumatisqh kai dia to mh ecein rizan exhranqh

13:7 alla de epesen epi taV akanqaV kai anebhsan ai akanqai kai | apepnixan | epnixan | auta

13:8 alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de exhkonta o de triakonta

13:9 o ecwn wta akouetw

13:10 kai proselqonteV oi maqhtai eipan autw dia ti en parabolaiV laleiV autoiV

13:11 o de apokriqeiV eipen | | autoiV | oti umin dedotai gnwnai ta musthria thV basileiaV twn ouranwn ekeinoiV de ou dedotai

13:12 ostiV gar ecei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostiV de ouk ecei kai o ecei arqhsetai ap autou

13:13 dia touto en parabolaiV autoiV lalw oti bleponteV ou blepousin kai akouonteV ouk akouousin oude suniousin

13:14 kai anaplhroutai autoiV h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte

13:15 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autouV

13:16 umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta | [umwn] | umwn | oti akouousin

13:17 amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidan kai akousai a akouete kai ouk hkousan

13:18 umeiV oun akousate thn parabolhn tou speirantoV

13:19 pantoV akouontoV ton logon thV basileiaV kai mh sunientoV ercetai o ponhroV kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outoV estin o para thn odon spareiV

13:20 o de epi ta petrwdh spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai euquV meta caraV lambanwn auton

13:21 ouk ecei de rizan en eautw alla proskairoV estin genomenhV de qliyewV h diwgmou dia ton logon euquV skandalizetai

13:22 o de eiV taV akanqaV spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwnoV kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpoV ginetai

13:23 o de epi thn kalhn ghn spareiV outoV estin o ton logon akouwn kai sunieiV oV dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de exhkonta o de triakonta

13:24 allhn parabolhn pareqhken autoiV legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speiranti kalon sperma en tw agrw autou

13:25 en de tw kaqeudein touV anqrwpouV hlqen autou o ecqroV kai epespeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen

13:26 ote de eblasthsen o cortoV kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania

13:27 proselqonteV de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouci kalon sperma espeiraV en tw sw agrw poqen oun ecei zizania

13:28 o de efh autoiV ecqroV anqrwpoV touto epoihsen oi de | autw legousin | douloi legousin autw | qeleiV oun apelqonteV sullexwmen auta

13:29 o de fhsin ou mhpote sullegonteV ta zizania ekrizwshte ama autoiV ton siton

13:30 afete sunauxanesqai amfotera ewV tou qerismou kai en kairw tou qerismou erw toiV qeristaiV sullexate prwton ta zizania kai dhsate auta | [eiV] | eiV | desmaV proV to katakausai auta ton de siton | sunagete | sunagagete | eiV thn apoqhkhn mou

13:31 allhn parabolhn pareqhken autoiV legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV espeiren en tw agrw autou

13:32 o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auxhqh meizon twn lacanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en tois kladoiV autou

13:33 allhn parabolhn | [elalhsen autoiV] | elalhsen autoiV | omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria ewV ou ezumwqh olon

13:34 tauta panta elalhsen o ihsouV en parabolaiV toiV ocloiV kai cwriV parabolhV ouden elalei autoiV

13:35 opwV plhrwqh to rhqen dia tou profhtou* legontoV anoixw en parabolaiV to stoma mou ereuxomai kekrummena apo katabolhV | | [kosmou*] |

13:36 tote afeiV touV oclouV hlqen eiV thn oikian kai proshlqon autw oi maqhtai autou legonteV diasafhson hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou

13:37 o de apokriqeiV eipen o speirwn to kalon sperma estin o uioV tou anqrwpou

13:38 o de agroV estin o kosmoV to de kalon sperma outoi eisin oi uioi thV basileiaV ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou

13:39 o de ecqroV o speiraV auta estin o diaboloV o de qerismoV sunteleia aiwnoV estin oi de qeristai aggeloi eisin

13:40 wsper oun sullegetai ta zizania kai puri | katakaietai | <katakaietai> | outwV estai en th sunteleia tou aiwnoV

13:41 apostelei o uioV tou anqrwpou touV aggelouV autou kai sullexousin ek thV basileiaV autou panta ta skandala kai touV poiountaV thn anomian

13:42 kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

13:43 tote oi dikaioi eklamyousin wV o hlioV en th basileia tou patroV autwn o ecwn wta akouetw

13:44 omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpoV ekruyen kai apo thV caraV autou upagei kai pwlei | | panta | osa ecei kai agorazei ton agron ekeinon

13:45 palin omoia estin h basileia twn ouranwn | | anqrwpw | emporw zhtounti kalouV margaritaV

13:46 eurwn de ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eicen kai hgorasen auton

13:47 palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eiV thn qalassan kai ek pantoV genouV sunagagoush

13:48 hn ote eplhrwqh anabibasanteV epi ton aigialon kai kaqisanteV sunelexan ta kala eiV aggh ta de sapra exw ebalon

13:49 outwV estai en th sunteleia tou aiwnoV exeleusontai oi aggeloi kai aforiousin touV ponhrouV ek mesou twn dikaiwn

13:50 kai balousin autouV eiV thn kaminon tou puroV ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

13:51 sunhkate tauta panta legousin autw nai

13:52 o de eipen autoiV dia touto paV grammateuV maqhteuqeiV th basileia twn ouranwn omoioV estin anqrwpw oikodespoth ostiV ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia

13:53 kai egeneto ote etelesen o ihsouV taV parabolaV tautaV methren ekeiqen

13:54 kai elqwn eiV thn patrida autou edidasken autouV en th sunagwgh autwn wste ekplhssesqai autouV kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunameiV

13:55 ouc outoV estin o tou tektonoV uioV ouc h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwboV kai iwshf kai simwn kai ioudaV

13:56 kai ai adelfai autou ouci pasai proV hmaV eisin poqen oun toutw tauta panta

13:57 kai eskandalizonto en autw o de ihsouV eipen autoiV ouk estin profhthV atimoV ei mh en th patridi kai en th oikia autou

13:58 kai ouk epoihsen ekei dunameiV pollaV dia thn apistian autwn

14:1 en ekeinw tw kairw hkousen hrwdhV o tetraarchV thn akohn ihsou

14:2 kai eipen toiV paisin autou outoV estin iwannhV o baptisthV autoV hgerqh apo twn nekrwn kai dia touto ai dunameiV energousin en autw

14:3 o gar hrwdhV krathsaV ton iwannhn edhsen | | [auton] | kai en fulakh apeqeto dia hrwdiada thn gunaika filippou tou adelfou autou

14:4 elegen gar o iwannhV autw ouk exestin soi ecein authn

14:5 kai qelwn auton apokteinai efobhqh ton oclon oti wV profhthn auton eicon

14:6 genesioiV de genomenoiV tou hrwdou wrchsato h qugathr thV hrwdiadoV en tw mesw kai hresen tw hrwdh

14:7 oqen meq orkou wmologhsen auth dounai o ean aithshtai

14:8 h de probibasqeisa upo thV mhtroV authV doV moi fhsin wde epi pinaki thn kefalhn iwannou tou baptistou

14:9 kai luphqeiV o basileuV dia touV orkouV kai touV sunanakeimenouV ekeleusen doqhnai

14:10 kai pemyaV apekefalisen | | [ton] | iwannhn en th fulakh

14:11 kai hnecqh h kefalh autou epi pinaki kai edoqh tw korasiw kai hnegken th mhtri authV

14:12 kai proselqonteV oi maqhtai autou hran to ptwma kai eqayan | auton | <auton> | kai elqonteV aphggeilan tw ihsou

14:13 akousaV de o ihsouV anecwrhsen ekeiqen en ploiw eiV erhmon topon kat idian kai akousanteV oi ocloi hkolouqhsan autw pezh apo twn polewn

14:14 kai exelqwn eiden polun oclon kai esplagcnisqh ep autoiV kai eqerapeusen touV arrwstouV autwn

14:15 oyiaV de genomenhV proshlqon autw oi maqhtai legonteV erhmoV estin o topoV kai h wra hdh parhlqen apoluson touV oclouV ina apelqonteV eiV taV kwmaV agoraswsin eautois brwmata

14:16 o de | ihsouV | [ihsouV] | eipen autoiV ou creian ecousin apelqein dote autoiV umeiV fagein

14:17 oi de legousin autw ouk ecomen wde ei mh pente artouV kai duo icquaV

14:18 o de eipen ferete moi wde autouV

14:19 kai keleusaV touV oclouV anakliqhnai epi tou cortou labwn touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen kai klasaV edwken toiV maqhtaiV touV artouV oi de maqhtai toiV ocloiV

14:20 kai efagon panteV kai ecortasqhsan kai hran to perisseuon twn klasmatwn dwdeka kofinouV plhreiV

14:21 oi de esqionteV hsan andreV wsei pentakiscilioi cwriV gunaikwn kai paidiwn

14:22 kai | [euqewV] | euqewV | hnagkasen touV maqhtaV embhnai eiV | | to | ploion kai proagein auton eiV to peran ewV ou apolush touV oclouV

14:23 kai apolusaV touV oclouV anebh eiV to oroV kat idian proseuxasqai oyiaV de genomenhV monoV hn ekei

14:24 to de ploion hdh stadiouV pollouV apo thV ghV apeicen* basanizomenon upo twn kumatwn hn gar enantioV o anemoV

14:25 tetarth de fulakh thV nuktoV hlqen proV autouV peripatwn epi thn qalassan

14:26 oi de maqhtai idonteV auton epi thV qalasshV peripatounta etaracqhsan legonteV oti fantasma estin kai apo tou fobou ekraxan

14:27 euquV de elalhsen [o ihsouV] autoiV legwn qarseite egw eimi mh fobeisqe

14:28 apokriqeiV de | o petroV eipen autw | autw o petroV eipen | kurie ei su ei keleuson me elqein proV se epi ta udata

14:29 o de eipen elqe kai katabaV apo tou ploiou | | [o] | petroV periepathsen epi ta udata kai hlqen proV ton ihsoun

14:30 blepwn de ton anemon | | [iscuron*] | efobhqh kai arxamenoV katapontizesqai ekraxen legwn kurie swson me

14:31 euqewV de o ihsouV ekteinaV thn ceira epelabeto autou kai legei autw oligopiste eiV ti edistasaV

14:32 kai anabantwn autwn eiV to ploion ekopasen o anemoV

14:33 oi de en tw ploiw prosekunhsan autw legonteV alhqwV qeou uioV ei

14:34 kai diaperasanteV hlqon epi thn ghn eiV gennhsaret

14:35 kai epignonteV auton oi andreV tou topou ekeinou apesteilan eiV olhn thn pericwron ekeinhn kai proshnegkan autw pantaV touV kakwV econtaV

14:36 kai parekaloun | [auton] | auton | ina monon aywntai tou kraspedou tou imatiou autou kai osoi hyanto dieswqhsan

15:1 tote prosercontai tw ihsou apo ierosolumwn farisaioi kai grammateiV legonteV

15:2 dia ti oi maqhtai sou parabainousin thn paradosin twn presbuterwn ou gar niptontai taV ceiraV | | [autwn] | otan arton esqiwsin

15:3 o de apokriqeiV eipen autoiV dia ti kai umeiV parabainete thn entolhn tou qeou dia thn paradosin umwn

15:4 o gar qeoV eipen tima ton patera kai thn mhtera kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

15:5 umeiV de legete oV an eiph tw patri h th mhtri dwron o ean ex emou wfelhqhV

15:6 ou mh timhsei ton patera autou* kai hkurwsate ton logon tou qeou dia thn paradosin umwn

15:7 upokritai kalwV eprofhteusen peri umwn hsaiaV legwn

15:8 o laoV outoV toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

15:9 mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn

15:10 kai proskalesamenoV ton oclon eipen autoiV akouete kai suniete

15:11 ou to eisercomenon eiV to stoma koinoi ton anqrwpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatoV touto koinoi ton anqrwpon

15:12 tote proselqonteV oi maqhtai legousin autw oidaV oti oi farisaioi akousanteV ton logon eskandalisqhsan

15:13 o de apokriqeiV eipen pasa futeia hn ouk efuteusen o pathr mou o ouranioV ekrizwqhsetai

15:14 afete autouV tufloi eisin odhgoi | | [tuflwn*] | tufloV de tuflon ean odhgh amfoteroi eiV boqunon pesountai

15:15 apokriqeiV de o petroV eipen autw frason hmin thn parabolhn | | [tauthn*] |

15:16 o de eipen akmhn kai umeiV asunetoi este

15:17 ou noeite oti pan to eisporeuomenon eiV to stoma eiV thn koilian cwrei kai eiV afedrwna ekballetai

15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatoV ek thV kardiaV exercetai kakeina koinoi ton anqrwpon

15:19 ek gar thV kardiaV exercontai dialogismoi ponhroi fonoi moiceiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfhmiai

15:20 tauta estin ta koinounta ton anqrwpon to de aniptoiV cersin fagein ou koinoi ton anqrwpon

15:21 kai exelqwn ekeiqen o ihsouV anecwrhsen eiV ta merh turou kai sidwnoV

15:22 kai idou gunh cananaia apo twn oriwn ekeinwn exelqousa ekrazen legousa elehson me kurie uioV dauid h qugathr mou kakwV daimonizetai

15:23 o de ouk apekriqh auth logon kai proselqonteV oi maqhtai autou hrwtoun auton legonteV apoluson authn oti krazei opisqen hmwn

15:24 o de apokriqeiV eipen ouk apestalhn ei mh eiV ta probata ta apolwlota oikou israhl

15:25 h de elqousa prosekunei autw legousa kurie bohqei moi

15:26 o de apokriqeiV eipen ouk estin kalon labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV

15:27 h de eipen nai kurie kai | [gar] | gar | ta kunaria esqiei apo twn yiciwn twn piptontwn apo thV trapezhV twn kuriwn autwn

15:28 tote apokriqeiV o ihsouV eipen auth w gunai megalh sou h pistiV genhqhtw soi wV qeleiV kai iaqh h qugathr authV apo thV wraV ekeinhV

15:29 kai metabaV ekeiqen o ihsouV hlqen para thn qalassan thV galilaiaV kai anabaV eiV to oroV ekaqhto ekei

15:30 kai proshlqon autw ocloi polloi econteV meq eautwn cwlouV | kullouV tuflouV | tuflouV kullouV | kwfouV kai eterouV pollouV kai erriyan autouV para touV podaV autou kai eqerapeusen autouV

15:31 wste ton oclon qaumasai blepontaV kwfouV lalountaV | | kullouV ugieiV* | kai cwlouV peripatountaV kai tuflouV blepontaV kai edoxasan ton qeon israhl

15:32 o de ihsouV proskalesamenoV touV maqhtaV autou eipen splagcnizomai epi ton oclon oti | [hdh] | hdh | hmerai treiV prosmenousin moi kai ouk ecousin ti fagwsin kai apolusai autouV nhsteiV ou qelw mhpote ekluqwsin en th odw

15:33 kai legousin autw oi maqhtai poqen hmin en erhmia artoi tosoutoi wste cortasai oclon tosouton

15:34 kai legei autoiV o ihsouV posouV artouV ecete oi de eipan epta kai oliga icqudia

15:35 kai paraggeilaV tw oclw anapesein epi thn ghn

15:36 elaben touV epta artouV kai touV icquaV kai eucaristhsaV eklasen kai edidou toiV maqhtaiV oi de maqhtai toiV ocloiV

15:37 kai efagon panteV kai ecortasqhsan kai to perisseuon twn klasmatwn hran epta spuridaV plhreiV

15:38 oi de esqionteV hsan tetrakiscilioi andreV cwriV gunaikwn kai paidiwn

15:39 kai apolusaV touV oclouV enebh eiV to ploion kai hlqen eiV ta oria magadan*

16:1 kai proselqonteV | [oi] | oi | farisaioi kai saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV

16:2 o de apokriqeiV eipen autois | [[oyiaV | [oyiaV | genomenhV legete eudia purrazei gar o ouranoV

16:3 kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou | dunasqe]] | dunasqe*] |

16:4 genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna kai katalipwn autouV aphlqen

16:5 kai elqonteV oi maqhtai eiV to peran epelaqonto artouV labein

16:6 o de ihsouV eipen autoiV orate kai prosecete apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:7 oi de dielogizonto en eautoiV legonteV oti artouV ouk elabomen

16:8 gnouV de o ihsouV eipen ti dialogizesqe en eautoiV oligopistoi oti artouV ouk ecete

16:9 oupw noeite oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn kai posouV kofinouV elabete

16:10 oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn kai posaV spuridaV elabete

16:11 pwV ou noeite oti ou peri artwn eipon umin prosecete de apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:12 tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV | [twn artwn*] | twn artwn | alla apo thV didachV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

16:13 elqwn de o ihsouV eiV ta merh kaisareiaV thV filippou hrwta touV maqhtaV autou legwn tina legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

16:14 oi de eipan oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

16:15 legei autoiV umeiV de tina me legete einai

16:16 apokriqeiV de simwn petroV eipen su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

16:17 apokriqeiV de o ihsouV eipen autw makarioV ei simwn bariwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en | [toiV] | toiV | ouranoiV

16:18 kagw de soi legw oti su ei petroV kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authV

16:19 dwsw soi taV kleidaV thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV estai lelumenon en toiV ouranoiV

16:20 tote | epetimhsen | diesteilato | toiV maqhtaiV ina mhdeni eipwsin oti autoV estin o cristoV

16:21 apo tote hrxato | ihsouV cristoV | o ihsouV | deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton eiV ierosoluma apelqein kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

16:22 kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw legwn ilewV soi kurie ou mh estai soi touto

16:23 o de strafeiV eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon ei emou oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

16:24 tote | [o] | o | ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

16:25 oV gar ean qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

16:26 ti gar wfelhqhsetai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

16:27 mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

16:28 amhn legw umin oti eisin tineV twn wde estwtwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

17:1 kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian

17:2 kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wV o hlioV ta de imatia autou egeneto leuka wV to fwV

17:3 kai idou wfqh autoiV mwushV kai hliaV sullalounteV met autou

17:4 apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihsw wde treiV skhnaV soi mian kai mwusei mian kai hlia mian

17:5 eti autou lalountoV idou nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa akouete autou

17:6 kai akousanteV oi maqhtai epesan epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

17:7 kai proshlqen o ihsouV kai ayamenoV autwn eipen egerqhte kai mh fobeisqe

17:8 eparanteV de touV ofqalmouV autwn oudena eidon ei mh auton ihsoun monon

17:9 kai katabainontwn autwn ek tou orouV eneteilato autoiV o ihsouV legwn mhdeni eiphte to orama ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn egerqh

17:10 kai ephrwthsan auton oi maqhtai legonteV ti oun oi grammateiV legousin oti hlian dei elqein prwton

17:11 o de apokriqeiV eipen hliaV men ercetai kai apokatasthsei panta

17:12 legw de umin oti hliaV hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton alla epoihsan en autw osa hqelhsan outwV kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn

17:13 tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiV

17:14 kai elqontwn proV ton oclon proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn auton

17:15 kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwV | ecei | pascei | pollakiV gar piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr

17:16 kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

17:17 apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote meq umwn esomai ewV pote anexomai umwn ferete moi auton wde

17:18 kai epetimhsen autw o ihsouV kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV

17:19 tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon dia ti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

17:20 o de legei autoiV dia thn oligopistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wV kokkon sinapewV ereite tw orei toutw metaba enqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

17:21

17:22 sustrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiV o ihsouV mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

17:23 kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

17:24 elqontwn de autwn eiV kafarnaoum proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw petrw kai eipan o didaskaloV umwn ou telei | ta | [ta] | didracma

17:25 legei nai kai elqonta eiV thn oikian proefqasen auton o ihsouV legwn ti soi dokei simwn oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

17:26 eipontoV de apo twn allotriwn efh autw o ihsouV ara ge eleuqeroi eisin oi uioi

17:27 ina de mh skandaliswmen autouV poreuqeiV eiV qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou

18:1 en ekeinh th wra proshlqon oi maqhtai tw ihsou legonteV tiV ara meizwn estin en th basileia twn ouranwn

18:2 kai proskalesamenoV paidion esthsen auto en mesw autwn

18:3 kai eipen amhn legw umin ean mh strafhte kai genhsqe wV ta paidia ou mh eiselqhte eiV thn basileian twn ouranwn

18:4 ostiV oun tapeinwsei eauton wV to paidion touto outoV estin o meizwn en th basileia twn ouranwn

18:5 kai oV ean dexhtai en paidion toiouto epi tw onomati mou eme decetai

18:6 oV d an skandalish ena twn mikrwn toutwn twn pisteuontwn eiV eme sumferei autw ina kremasqh muloV onikoV peri ton trachlon autou kai katapontisqh en tw pelagei thV qalasshV

18:7 ouai tw kosmw apo twn skandalwn anagkh gar elqein ta skandala plhn ouai tw anqrwpw di ou to skandalon ercetai

18:8 ei de h ceir sou h o pouV sou skandalizei se ekkoyon auton kai bale apo sou kalon soi estin eiselqein eiV thn zwhn kullon h cwlon h duo ceiraV h duo podaV econta blhqhnai eiV to pur to aiwnion

18:9 kai ei o ofqalmoV sou skandalizei se exele auton kai bale apo sou kalon soi estin monofqalmon eiV thn zwhn eiselqein h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV thn geennan tou puroV

18:10 orate mh katafronhshte enoV twn mikrwn toutwn legw gar umin oti oi aggeloi autwn en ouranoiV dia pantoV blepousin to proswpon tou patroV mou tou en ouranoiV

18:11

18:12 ti umin dokei ean genhtai tini anqrwpw ekaton probata kai planhqh en ex autwn ouci afhsei ta enenhkonta ennea epi ta orh kai poreuqeiV zhtei to planwmenon

18:13 kai ean genhtai eurein auto amhn legw umin oti cairei ep autw mallon h epi toiV enenhkonta ennea toiV mh peplanhmenoiV

18:14 outwV ouk estin qelhma emprosqen tou patroV | mou | umwn* | tou en ouranoiV ina apolhtai en twn mikrwn toutwn

18:15 ean de amarthsh | | [eiV se*] | o adelfoV sou upage elegxon auton metaxu sou kai autou monou ean sou akoush ekerdhsaV ton adelfon sou

18:16 ean de mh akoush paralabe meta sou eti ena h duo ina epi stomatoV duo marturwn h triwn staqh pan rhma

18:17 ean de parakoush autwn | eipon | eipe | th ekklhsia ean de kai thV ekklhsiaV parakoush estw soi wsper o eqnikoV kai o telwnhV

18:18 amhn legw umin osa ean dhshte epi thV ghV estai dedemena en ouranw kai osa ean lushte epi thV ghV estai lelumena en ouranw

18:19 palin [amhn*] legw umin oti ean duo sumfwnhswsin ex umwn epi thV ghV peri pantoV pragmatoV ou ean aithswntai genhsetai autoiV para tou patroV mou tou en ouranoiV

18:20 ou gar eisin duo h treiV sunhgmenoi eiV to emon onoma ekei eimi en mesw autwn

18:21 tote proselqwn o petroV eipen | [autw] | autw | kurie posakiV amarthsei eiV eme o adelfoV mou kai afhsw autw ewV eptakiV

18:22 legei autw o ihsouV ou legw soi ewV eptakiV alla ewV ebdomhkontakiV epta

18:23 dia touto wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei oV hqelhsen sunarai logon meta twn doulwn autou

18:24 arxamenou de autou sunairein | proshcqh eiV autw | proshnecqh autw eiV | ofeilethV muriwn talantwn

18:25 mh econtoV de autou apodounai ekeleusen auton o kurioV praqhnai kai thn gunaika kai ta tekna kai panta osa ecei kai apodoqhnai

18:26 peswn oun o douloV prosekunei autw legwn makroqumhson ep emoi kai panta apodwsw soi

18:27 splagcnisqeiV de o kurioV tou doulou | [ekeinou] | ekeinou | apelusen auton kai to daneion afhken autw

18:28 exelqwn de o douloV ekeinoV euren ena twn sundoulwn autou oV wfeilen autw ekaton dhnaria kai krathsaV auton epnigen legwn apodoV ei ti ofeileiV

18:29 peswn oun o sundouloV autou parekalei auton legwn makroqumhson ep emoi kai apodwsw soi

18:30 o de ouk hqelen alla apelqwn ebalen auton eiV fulakhn ewV apodw to ofeilomenon

18:31 idonteV oun oi sundouloi autou ta genomena eluphqhsan sfodra kai elqonteV diesafhsan tw kuriw eautwn panta ta genomena

18:32 tote proskalesamenoV auton o kurioV autou legei autw doule ponhre pasan thn ofeilhn ekeinhn afhka soi epei parekalesaV me

18:33 ouk edei kai se elehsai ton sundoulon sou wV kagw se hlehsa

18:34 kai orgisqeiV o kurioV autou paredwken auton toiV basanistaiV ewV | [ou] | ou | apodw pan to ofeilomenon

18:35 outwV kai o pathr mou o ouranioV poihsei umin ean mh afhte ekastoV tw adelfw autou apo twn kardiwn umwn

19:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouV touV logouV toutouV methren apo thV galilaiaV kai hlqen eiV ta oria thV ioudaiaV peran tou iordanou

19:2 kai hkolouqhsan autw ocloi polloi kai eqerapeusen autouV ekei

19:3 kai proshlqon autw farisaioi peirazonteV auton kai legonteV ei exestin | | anqrwpw | apolusai thn gunaika autou kata pasan aitian

19:4 o de apokriqeiV eipen ouk anegnwte oti o ktisaV ap archV arsen kai qhlu epoihsen autouV

19:5 kai eipen eneka toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera kai thn mhtera kai kollhqhsetai th gunaiki autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

19:6 wste ouketi eisin duo alla sarx mia o oun o qeoV sunezeuxen anqrwpoV mh cwrizetw

19:7 legousin autw ti oun mwushV eneteilato dounai biblion apostasiou kai apolusai | | [authn*] |

19:8 legei autoiV oti mwushV proV thn sklhrokardian umwn epetreyen umin apolusai taV gunaikaV umwn ap archV de ou gegonen outwV

19:9 legw de umin oti oV an apolush thn gunaika autou mh epi porneia kai gamhsh allhn moicatai

19:10 legousin autw oi maqhtai | | [autou*] | ei outwV estin h aitia tou anqrwpou meta thV gunaikoV ou sumferei gamhsai

19:11 o de eipen autoiV ou panteV cwrousin ton logon | | [touton*] | all oiV dedotai

19:12 eisin gar eunoucoi oitineV ek koiliaV mhtroV egennhqhsan outwV kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisqhsan upo twn anqrwpwn kai eisin eunoucoi oitineV eunoucisan eautouV dia thn basileian twn ouranwn o dunamenoV cwrein cwreitw

19:13 tote proshnecqhsan autw paidia ina taV ceiraV epiqh autoiV kai proseuxhtai oi de maqhtai epetimhsan autoiV

19:14 o de ihsouV eipen afete ta paidia kai mh kwluete auta elqein proV me twn gar toioutwn estin h basileia twn ouranwn

19:15 kai epiqeiV taV ceiraV autoiV eporeuqh ekeiqen

19:16 kai idou eiV proselqwn autw eipen didaskale ti agaqon poihsw ina scw zwhn aiwnion

19:17 o de eipen autw ti me erwtaV peri tou agaqou eiV estin o agaqoV ei de qeleiV eiV thn zwhn eiselqein | threi | thrhson | taV entolaV

19:18 legei autw poiaV o de ihsouV | efh | eipen | to ou foneuseiV ou moiceuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV

19:19 tima ton patera kai thn mhtera kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

19:20 legei autw o neaniskoV | tauta panta | panta tauta | efulaxa ti eti usterw

19:21 efh autw o ihsouV ei qeleiV teleioV einai upage pwlhson sou ta uparconta kai doV [toiV] ptwcoiV kai exeiV qhsauron en ouranoiV kai deuro akolouqei moi

19:22 akousaV de o neaniskoV ton logon | [touton] | | aphlqen lupoumenoV hn gar ecwn kthmata polla

19:23 o de ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou amhn legw umin oti plousioV duskolws eiseleusetai eiV thn basileian twn ouranwn

19:24 palin de legw umin eukopwteron estin kamhlon dia | trhmatoV rafidoV eiselqein h plousion | truphmatoV rafidoV dielqein h plousion eiselqein | eiV thn basileian tou qeou

19:25 akousanteV de oi maqhtai exeplhssonto sfodra legonteV tiV ara dunatai swqhnai

19:26 embleyaV de o ihsouV eipen autoiV para anqrwpoiV touto adunaton estin para de qew panta dunata

19:27 tote apokriqeiV o petroV eipen autw idou hmeiV afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi ti ara estai hmin

19:28 o de ihsouV eipen autoiV amhn legw umin oti umeiV oi akolouqhsanteV moi en th paliggenesia otan kaqish o uioV tou anqrwpou epi qronou doxhV autou kaqhsesqe kai umeiV epi dwdeka qronouV krinonteV taV dwdeka fulaV tou israhl

19:29 kai paV ostiV afhken oikiaV h adelfouV h adelfaV h patera h mhtera* h tekna h agrouV eneken tou | emou onomatoV pollaplasiona | onomatoV mou ekatontaplasiona | lhmyetai kai zwhn aiwnion klhronomhsei

19:30 polloi de esontai prwtoi escatoi kai escatoi prwtoi

20:1 omoia gar estin h basileia twn ouranwn anqrwpw oikodespoth ostiV exhlqen ama prwi misqwsasqai ergataV eiV ton ampelwna autou

20:2 sumfwnhsaV de meta twn ergatwn ek dhnariou thn hmeran apesteilen autouV eiV ton ampelwna autou

20:3 kai exelqwn peri trithn wran eiden allouV estwtaV en th agora argouV

20:4 kai ekeinoiV eipen upagete kai umeiV eiV ton ampelwna kai o ean h dikaion dwsw umin

20:5 oi de aphlqon palin [de] exelqwn peri ekthn kai enathn wran epoihsen wsautwV

20:6 peri de thn endekathn exelqwn euren allouV estwtaV kai legei autoiV ti wde esthkate olhn thn hmeran argoi

20:7 legousin autw oti oudeiV hmaV emisqwsato legei autoiV upagete kai umeiV eiV ton ampelwna

20:8 oyiaV de genomenhV legei o kurioV tou ampelwnoV tw epitropw autou kaleson touV ergataV kai apodoV | | autoiV | ton misqon arxamenoV apo twn escatwn ewV twn prwtwn

20:9 | elqonteV de | kai elqonteV | oi peri thn endekathn wran elabon ana dhnarion

20:10 kai elqonteV oi prwtoi enomisan oti pleion lhmyontai kai elabon [to*] ana dhnarion kai autoi

20:11 labonteV de egogguzon kata tou oikodespotou

20:12 legonteV outoi oi escatoi mian wran epoihsan kai isouV | autouV hmin | hmin autouV | epoihsaV toiV bastasasin to baroV thV hmeraV kai ton kauswna

20:13 o de apokriqeiV eni autwn eipen etaire ouk adikw se ouci dhnariou sunefwnhsaV moi

20:14 aron to son kai upage qelw de toutw tw escatw dounai wV kai soi

20:15 | | [h*] | ouk exestin moi o qelw poihsai en toiV emoiV h o ofqalmoV sou ponhroV estin oti egw agaqoV eimi

20:16 outwV esontai oi escatoi prwtoi kai oi prwtoi escatoi

20:17 | mellwn de anabainein | kai anabainwn o | ihsouV eiV ierosoluma parelaben touV dwdeka [maqhtaV*] kat idian kai en th odw eipen autoiV

20:18 idou anabainomen eiV ierosoluma kai o uioV tou anqrwpou paradoqhsetai tois arciereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton | [qanatw] | qanatw |

20:19 kai paradwsousin auton toiV eqnesin eiV to empaixai kai mastigwsai kai staurwsai kai th trith hmera egerqhsetai

20:20 tote proshlqen autw h mhthr twn uiwn zebedaiou meta twn uiwn authV proskunousa kai aitousa ti ap autou

20:21 o de eipen auth ti qeleiV legei autw eipe ina kaqiswsin outoi oi duo uioi mou eiV ek dexiwn | | sou | kai eiV ex euwnumwn sou en th basileia sou

20:22 apokriqeiV de o ihsouV eipen ouk oidate ti aiteisqe dunasqe piein to pothrion o egw mellw pinein legousin autw dunameqa

20:23 legei autoiV to men pothrion mou piesqe to de kaqisai ek dexiwn mou kai ex euwnumwn ouk estin emon | | [touto*] | dounai all ois htoimastai upo tou patroV mou

20:24 kai akousanteV oi deka hganakthsan peri twn duo adelfwn

20:25 o de ihsouV proskalesamenoV autouV eipen oidate oti oi arconteV twn eqnwn katakurieuousin autwn kai oi megaloi katexousiazousin autwn

20:26 ouc outwV | estin | estai | en umin all oV | an | ean | qelh en umin megaV genesqai estai umwn diakonoV

20:27 kai oV an qelh en umin einai prwtoV estai umwn douloV

20:28 wsper o uioV tou anqrwpou ouk hlqen diakonhqhnai alla diakonhsai kai dounai thn yuchn autou lutron anti pollwn

20:29 kai ekporeuomenwn autwn apo iericw hkolouqhsen autw ocloV poluV

20:30 kai idou duo tufloi kaqhmenoi para thn odon akousanteV oti ihsouV paragei ekraxan legonteV | kurie elehson hmaV | elehson hmaV [kurie*] | uios dauid

20:31 o de ocloV epetimhsen autoiV ina siwphswsin oi de meizon ekraxan legonteV | kurie elehson hmaV | elehson hmaV kurie* | uioV dauid

20:32 kai staV | [o] | o | ihsouV efwnhsen autouV kai eipen ti qelete poihsw umin

20:33 legousin autw kurie ina anoigwsin oi ofqalmoi hmwn

20:34 splagcnisqeiV de o ihsouV hyato twn ommatwn autwn kai euqewV anebleyan kai hkolouqhsan autw

21:1 kai ote hggisan eiV ierosoluma kai hlqon eiV bhqfagh eiV to oroV twn elaiwn tote ihsouV apesteilen duo maqhtaV

21:2 legwn autoiV poreuesqe eiV thn kwmhn thn katenanti umwn kai euqewV eurhsete onon dedemenhn kai pwlon met authV lusanteV agagete moi

21:3 kai ean tiV umin eiph ti ereite oti o kurioV autwn creian ecei euquV de apostelei autouV

21:4 touto de gegonen ina plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoV

21:5 eipate th qugatri siwn idou o basileuV sou ercetai soi prauV kai epibebhkwV epi onon kai epi pwlon uion upozugiou

21:6 poreuqenteV de oi maqhtai kai poihsanteV kaqwV sunetaxen autoiV o ihsouV

21:7 hgagon thn onon kai ton pwlon kai epeqhkan ep autwn ta imatia kai epekaqisen epanw autwn

21:8 o de pleistoV ocloV estrwsan eautwn ta imatia en th odw alloi de ekopton kladouV apo twn dendrwn kai estrwnnuon en th odw

21:9 oi de ocloi oi proagonteV auton kai oi akolouqounteV ekrazon legonteV wsanna tw uiw dauid euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou wsanna en toiV uyistoiV

21:10 kai eiselqontoV autou eiV ierosoluma eseisqh pasa h poliV legousa tiV estin outoV

21:11 oi de ocloi elegon outoV estin o profhthV ihsouV o apo nazareq thV galilaiaV

21:12 kai eishlqen ihsouV eiV to ieron kai exebalen pantaV touV pwlountaV kai agorazontaV en tw ierw kai taV trapezaV twn kollubistwn katestreyen kai taV kaqedraV twn pwlountwn taV peristeraV

21:13 kai legei autoiV gegraptai o oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai umeiV de auton poieite sphlaion lhstwn

21:14 kai proshlqon autw tufloi kai cwloi en tw ierw kai eqerapeusen autouV

21:15 idonteV de oi arciereiV kai oi grammateiV ta qaumasia a epoihsen kai touV paidaV touV krazontaV en tw ierw kai legontaV wsanna tw uiw dauid hganakthsan

21:16 kai eipan autw akoueiV ti outoi legousin o de ihsouV legei autoiV nai oudepote anegnwte oti ek stomatoV nhpiwn kai qhlazontwn kathrtisw ainon

21:17 kai katalipwn autouV exhlqen exw thV polewV eiV bhqanian kai hulisqh ekei

21:18 prwi de | epanagagwn | epanagwn | eiV thn polin epeinasen

21:19 kai idwn sukhn mian epi thV odou hlqen ep authn kai ouden euren en auth ei mh fulla monon kai legei auth | ou | | mhketi ek sou karpoV genhtai eiV ton aiwna kai exhranqh paracrhma h sukh

21:20 kai idonteV oi maqhtai eqaumasan legonteV pwV paracrhma exhranqh h sukh

21:21 apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV amhn legw umin ean echte pistin kai mh diakriqhte ou monon to thV sukhV poihsete alla kan tw orei toutw eiphte arqhti kai blhqhti eiV thn qalassan genhsetai

21:22 kai panta osa an aithshte en th proseuch pisteuonteV lhmyesqe

21:23 kai elqontoV autou eiV to ieron proshlqon autw didaskonti oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou legonteV en poia exousia tauta poieiV kai tiV soi edwken thn exousian tauthn

21:24 apokriqeiV | [de] | de | o ihsouV eipen autoiV erwthsw umaV kagw logon ena on ean eiphte moi kagw umin erw en poia exousia tauta poiw

21:25 to baptisma to iwannou poqen hn ex ouranou h ex anqrwpwn oi de dielogizonto en eautoiV legonteV ean eipwmen ex ouranou erei hmin dia ti oun ouk episteusate autw

21:26 ean de eipwmen ex anqrwpwn foboumeqa ton oclon panteV gar wV profhthn ecousin ton iwannhn

21:27 kai apokriqenteV tw ihsou eipan ouk oidamen efh autoiV kai autoV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

21:28 ti de umin dokei anqrwpoV eicen tekna duo | | kai | proselqwn tw prwtw eipen teknon upage shmeron ergazou en tw ampelwni

21:29 o de apokriqeiV eipen | egw kurie kai ouk | ou qelw usteron de metamelhqeiV | aphlqen

21:30 proselqwn de tw | deuterw | eterw | eipen wsautwV o de apokriqeiV eipen | ou qelw usteron metamelhqeiV | egw kurie kai ouk | aphlqen

21:31 tiV ek twn duo epoihsen to qelhma tou patroV legousin o | usteroV | prwtoV* | legei autoiV o ihsouV amhn legw umin oti oi telwnai kai ai pornai proagousin umaV eiV thn basileian tou qeou

21:32 hlqen gar iwannhV proV umaV en odw dikaiosunhV kai ouk episteusate autw oi de telwnai kai ai pornai episteusan autw umeiV de idonteV oude metemelhqhte usteron tou pisteusai autw

21:33 allhn parabolhn akousate anqrwpoV hn oikodespothV ostiV efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wruxen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai exedeto auton gewrgoiV kai apedhmhsen

21:34 ote de hggisen o kairoV twn karpwn apesteilen touV doulouV autou proV touV gewrgouV labein touV karpouV autou

21:35 kai labonteV oi gewrgoi touV doulouV autou on men edeiran on de apekteinan on de eliqobolhsan

21:36 palin apesteilen allouV doulouV pleionaV twn prwtwn kai epoihsan autoiV wsautwV

21:37 usteron de apesteilen proV autouV ton uion autou legwn entraphsontai ton uion mou

21:38 oi de gewrgoi idonteV ton uion eipon en eautoiV outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton kai scwmen thn klhronomian autou

21:39 kai labonteV auton exebalon exw tou ampelwnoV kai apekteinan

21:40 otan oun elqh o kurioV tou ampelwnoV ti poihsei toiV gewrgoiV ekeinoiV

21:41 legousin autw kakouV kakwV apolesei autouV kai ton ampelwna ekdwsetai alloiV gewrgoiV oitineV apodwsousin autw touV karpouV en toiV kairoiV autwn

21:42 legei autoiV o ihsouV oudepote anegnwte en taiV grafaiV liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

21:43 dia touto legw umin oti arqhsetai af umwn h basileia tou qeou kai doqhsetai eqnei poiounti touV karpouV authV

21:44 [kai o peswn epi ton liqon touton sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton*]

21:45 kai akousanteV oi arciereiV kai oi farisaioi taV parabolaV autou egnwsan oti peri autwn legei

21:46 kai zhtounteV auton krathsai efobhqhsan touV oclouV epei eiV profhthn auton eicon

22:1 kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen en parabolaiV autoiV legwn

22:2 wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

22:3 kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

22:4 palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimaka oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

22:5 oi de amelhsanteV aphlqon oV men eiV ton idion agron oV de epi thn emporian autou

22:6 oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

22:7 o de basileuV wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

22:8 tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

22:9 poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV ean eurhte kalesate eiV touV gamouV

22:10 kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV ouV euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o | numfwn | gamoV | anakeimenwn

22:11 eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

22:12 kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

22:13 tote o basileuV eipen toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV ekbalete auton eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

22:14 polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

22:15 tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

22:16 kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn | legontaV | legonteV | didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

22:17 | eipon | eipe | oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

22:18 gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

22:19 epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

22:20 kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

22:21 legousin | | autw | kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

22:22 kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqan

22:23 en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

22:24 legonteV didaskale mwushV eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

22:25 hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV ghmaV eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

22:26 omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

22:27 usteron de pantwn apeqanen h gunh

22:28 en th anastasei oun tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

22:29 apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

22:30 en gar th anastasei oute gamousin oute gamizontai all wV aggeloi en tw ouranw eisin

22:31 peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

22:32 egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin [o*] qeoV nekrwn alla zwntwn

22:33 kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

22:34 oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

22:35 kai ephrwthsen eiV ex autwn | nomikoV | [nomikoV*] | peirazwn auton

22:36 didaskale poia entolh megalh en tw nomw

22:37 o de efh autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh | | th | kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

22:38 auth estin h megalh kai prwth entolh

22:39 deutera | | de | omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

22:40 en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV krematai kai oi profhtai

22:41 sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

22:42 legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dauid

22:43 legei autoiV pwV oun dauid en pneumati kalei auton kurion legwn

22:44 eipen kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upokatw twn podwn sou

22:45 ei oun dauid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

22:46 kai oudeiV edunato apokriqhnai autw logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

23:1 tote | [o] | o | ihsouV elalhsen toiV ocloiV kai toiV maqhtaiV autou

23:2 legwn epi thV mwusewV kaqedraV ekaqisan oi grammateiV kai oi farisaioi

23:3 panta oun osa ean eipwsin umin poihsate kai threite kata de ta erga autwn mh poieite legousin gar kai ou poiousin

23:4 desmeuousin de fortia barea | | [kai dusbastakta*] | kai epitiqeasin epi touV wmouV twn anqrwpwn autoi de tw daktulw autwn ou qelousin kinhsai auta

23:5 panta de ta erga autwn poiousin proV to qeaqhnai toiV anqrwpoiV platunousin gar ta fulakthria autwn kai megalunousin ta kraspeda

23:6 filousin de thn prwtoklisian en toiV deipnoiV kai taV prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV

23:7 kai touV aspasmouV en taiV agoraiV kai kaleisqai upo twn anqrwpwn rabbi

23:8 umeiV de mh klhqhte rabbi eiV gar estin umwn o didaskaloV panteV de umeiV adelfoi este

23:9 kai patera mh kaleshte umwn epi thV ghV eiV gar estin umwn o pathr o ouranioV

23:10 mhde klhqhte kaqhghtai oti kaqhghthV umwn estin eiV o cristoV

23:11 o de meizwn umwn estai umwn diakonoV

23:12 ostiV de uywsei eauton tapeinwqhsetai kai ostiV tapeinwsei eauton uywqhsetai

23:13 ouai de umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti kleiete thn basileian twn ouranwn emprosqen twn anqrwpwn umeiV gar ouk eisercesqe oude touV eisercomenouV afiete eiselqein

23:14

23:15 ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti periagete thn qalassan kai thn xhran poihsai ena proshluton kai otan genhtai poieite auton uion geennhV diploteron umwn

23:16 ouai umin odhgoi tufloi oi legonteV oV an omosh en tw naw ouden estin oV d an omosh en tw crusw tou naou ofeilei

23:17 mwroi kai tufloi tiV gar meizwn estin o crusoV h o naoV o agiasaV ton cruson

23:18 kai oV an omosh en tw qusiasthriw ouden estin oV d an omosh en tw dwrw tw epanw autou ofeilei

23:19 tufloi ti gar meizon to dwron h to qusiasthrion to agiazon to dwron

23:20 o oun omosaV en tw qusiasthriw omnuei en autw kai en pasin toiV epanw autou

23:21 kai o omosaV en tw naw omnuei en autw kai en tw katoikounti auton

23:22 kai o omosaV en tw ouranw omnuei en tw qronw tou qeou kai en tw kaqhmenw epanw autou

23:23 ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to hduosmon kai to anhqon kai to kuminon kai afhkate ta barutera tou nomou thn krisin kai to eleoV kai thn pistin tauta | de | [de] | edei poihsai kakeina mh | afeinai | afienai* |

23:24 odhgoi tufloi | | oi | diulizonteV ton kwnwpa thn de kamhlon katapinonteV

23:25 ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti kaqarizete to exwqen tou pothriou kai thV paroyidoV eswqen de gemousin ex arpaghV kai akrasiaV

23:26 farisaie tufle kaqarison prwton to entoV tou pothriou | [kai thV paroyidoV] | | ina genhtai kai to ektoV autou* kaqaron

23:27 ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafoiV kekoniamenoiV oitineV exwqen men fainontai wraioi eswqen de gemousin ostewn nekrwn kai pashV akaqarsiaV

23:28 outwV kai umeiV exwqen men fainesqe toiV anqrwpoiV dikaioi eswqen de este mestoi upokrisewV kai anomiaV

23:29 ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti oikodomeite touV tafouV twn profhtwn kai kosmeite ta mnhmeia twn dikaiwn

23:30 kai legete ei hmeqa en taiV hmeraiV twn paterwn hmwn ouk an hmeqa autwn koinwnoi en tw aimati twn profhtwn

23:31 wste martureite eautoiV oti uioi este twn foneusantwn touV profhtaV

23:32 kai umeiV plhrwsate to metron twn paterwn umwn

23:33 ofeiV gennhmata ecidnwn pwV fughte apo thV krisewV thV geennhV

23:34 dia touto idou egw apostellw proV umaV profhtaV kai sofouV kai grammateiV ex autwn apokteneite kai staurwsete kai ex autwn mastigwsete en taiV sunagwgaiV umwn kai diwxete apo polewV eiV polin

23:35 opwV elqh ef umaV pan aima dikaion ekcunnomenon epi thV ghV apo tou aimatoV abel tou dikaiou ewV tou aimatoV zacariou uiou baraciou on efoneusate metaxu tou naou kai tou qusiasthriou

23:36 amhn legw umin hxei tauta panta epi thn genean tauthn

23:37 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn posakiV hqelhsa episunagagein ta tekna sou on tropon orniV episunagei ta nossia | [authV] | authV | upo taV pterugaV kai ouk hqelhsate

23:38 idou afietai umin o oikoV umwn | | erhmoV |

23:39 legw gar umin ou mh me idhte ap arti ewV an eiphte euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou

24:1 kai exelqwn o ihsouV apo tou ierou eporeueto kai proshlqon oi maqhtai autou epideixai autw taV oikodomaV tou ierou

24:2 o de apokriqeiV eipen autoiV ou blepete tauta panta amhn legw umin ou mh afeqh wde liqoV epi liqon oV ou kataluqhsetai

24:3 kaqhmenou de autou epi tou orouV twn elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat idian legonteV | eipon | eipe | hmin pote tauta estai kai ti to shmeion thV shV parousiaV kai sunteleiaV tou aiwnoV

24:4 kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV blepete mh tiV umaV planhsh

24:5 polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV egw eimi o cristoV kai pollouV planhsousin

24:6 mellhsete de akouein polemouV kai akoaV polemwn orate mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw estin to teloV

24:7 egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai seismoi kata topouV

24:8 panta de tauta arch wdinwn

24:9 tote paradwsousin umaV eiV qliyin kai apoktenousin umaV kai esesqe misoumenoi upo pantwn twn eqnwn dia to onoma mou

24:10 kai tote skandalisqhsontai polloi kai allhlouV paradwsousin kai mishsousin allhlouV

24:11 kai polloi yeudoprofhtai egerqhsontai kai planhsousin pollouV

24:12 kai dia to plhqunqhnai thn anomian yughsetai h agaph twn pollwn

24:13 o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

24:14 kai khrucqhsetai touto to euaggelion thV basileiaV en olh th oikoumenh eis marturion pasin toiV eqnesin kai tote hxei to teloV

24:15 otan oun idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen dia danihl tou profhtou estoV en topw agiw o anaginwskwn noeitw

24:16 tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

24:17 o epi tou dwmatoV mh katabatw arai ta ek thV oikiaV autou

24:18 kai o en tw agrw mh epistreyatw opisw arai to imation autou

24:19 ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

24:20 proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV mhde sabbatw

24:21 estai gar tote qliyiV megalh oia ou gegonen ap archV kosmou ewV tou nun oud ou mh genhtai

24:22 kai ei mh ekolobwqhsan ai hmerai ekeinai ouk an eswqh pasa sarx dia de touV eklektouV kolobwqhsontai ai hmerai ekeinai

24:23 tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h wde mh pisteushte

24:24 egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia megala kai terata wste | planasqai | planhsai | ei dunaton kai touV eklektouV

24:25 idou proeirhka umin

24:26 ean oun eipwsin umin idou en th erhmw estin mh exelqhte idou en toiV tameioiV mh pisteushte

24:27 wsper gar h astraph exercetai apo anatolwn kai fainetai ewV dusmwn outwV estai h parousia tou uiou tou anqrwpou

24:28 opou ean h to ptwma ekei sunacqhsontai oi aetoi

24:29 euqewV de meta thn qliyin twn hmerwn ekeinwn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV kai oi astereV pesountai apo tou ouranou kai ai dunameiV twn ouranwn saleuqhsontai

24:30 kai tote fanhsetai to shmeion tou uiou tou anqrwpou en ouranw kai tote koyontai pasai ai fulai thV ghV kai oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou meta dunamewV kai doxhV pollhV

24:31 kai apostelei touV aggelouV autou meta salpiggoV megalhV kai episunaxousin touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrwn ouranwn ewV [twn] akrwn autwn

24:32 apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan hdh o kladoV authV genhtai apaloV kai ta fulla ekfuh ginwskete oti egguV to qeroV

24:33 outwV kai umeiV otan idhte panta tauta ginwskete oti egguV estin epi quraiV

24:34 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ewV | [an] | an | panta tauta genhtai

24:35 o ouranoV kai h gh pareleusetai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

24:36 peri de thV hmeraV ekeinhV kai wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi twn ouranwn oude o uioV ei mh o pathr monoV

24:37 wsper gar ai hmerai tou nwe outwV estai h parousia tou uiou tou anqrwpou

24:38 wV gar hsan en taiV hmeraiV [ekeinaiV*] taiV pro tou kataklusmou trwgonteV kai pinonteV gamounteV kai gamizonteV acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton

24:39 kai ouk egnwsan ewV hlqen o kataklusmoV kai hren apantaV outwV estai | | [kai] | h parousia tou uiou tou anqrwpou

24:40 tote | esontai duo | duo esontai | en tw agrw eiV paralambanetai kai eiV afietai

24:41 duo alhqousai en tw mulw mia paralambanetai kai mia afietai

24:42 grhgoreite oun oti ouk oidate poia hmera o kurioV umwn ercetai

24:43 ekeino de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia fulakh o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an eiasen diorucqhnai thn oikian autou

24:44 dia touto kai umeiV ginesqe etoimoi oti h ou dokeite wra o uioV tou anqrwpou ercetai

24:45 tiV ara estin o pistoV douloV kai fronimoV on katesthsen o kurioV epi ths oiketeiaV autou tou dounai autoiV thn trofhn en kairw

24:46 makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei outwV poiounta

24:47 amhn legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

24:48 ean de eiph o kakoV douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei mou o kurioV

24:49 kai arxhtai tuptein touV sundoulouV autou esqih de kai pinh meta twn mequontwn

24:50 hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei

24:51 kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn upokritwn qhsei ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

25:1 tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoiV aitineV labousai taV lampadaV eautwn exhlqon eiV upanthsin tou numfiou

25:2 pente de ex autwn hsan mwrai kai pente fronimoi

25:3 ai gar mwrai labousai taV lampadaV | [autwn] | autwn | ouk elabon meq eautwn elaion

25:4 ai de fronimoi elabon elaion en toiV aggeioiV meta twn lampadwn eautwn

25:5 cronizontoV de tou numfiou enustaxan pasai kai ekaqeudon

25:6 meshV de nuktoV kraugh gegonen idou o numfioV exercesqe eiV apanthsin | | [autou] |

25:7 tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan taV lampadaV eautwn

25:8 ai de mwrai taiV fronimoiV eipan dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampadeV hmwn sbennuntai

25:9 apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ou mh arkesh hmin kai umin poreuesqe mallon proV touV pwlountaV kai agorasate eautaiV

25:10 apercomenwn de autwn agorasai hlqen o numfioV kai ai etoimoi eishlqon met autou eiV touV gamouV kai ekleisqh h qura

25:11 usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoixon hmin

25:12 o de apokriqeiV eipen amhn legw umin ouk oida umaV

25:13 grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran

25:14 wsper gar anqrwpoV apodhmwn ekalesen touV idiouV doulouV kai paredwken autoiV ta uparconta autou

25:15 kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewV

25:16 poreuqeiV o ta pente talanta labwn hrgasato en autoiV kai ekerdhsen alla pente

25:17 wsautwV o ta duo ekerdhsen alla duo

25:18 o de to en labwn apelqwn wruxen ghn kai ekruyen to argurion tou kuriou autou

25:19 meta de polun cronon ercetai o kurioV twn doulwn ekeinwn kai sunairei logon met autwn

25:20 kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkaV ide alla pente talanta ekerdhsa

25:21 efh autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou

25:22 proselqwn | | [de] | kai o ta duo talanta eipen kurie duo talanta moi paredwkas ide alla duo talanta ekerdhsa

25:23 efh autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou

25:24 proselqwn de kai o to en talanton eilhfwV eipen kurie egnwn se oti sklhroV ei anqrwpoV qerizwn opou ouk espeiraV kai sunagwn oqen ou dieskorpisaV

25:25 kai fobhqeiV apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide eceiV to son

25:26 apokriqeiV de o kurioV autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeiV oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa

25:27 edei se oun balein ta arguria mou toiV trapezitaiV kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw

25:28 arate oun ap autou to talanton kai dote tw econti ta deka talanta

25:29 tw gar econti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai tou de mh econtoV kai o ecei arqhsetai ap autou

25:30 kai ton acreion doulon ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

25:31 otan de elqh o uioV tou anqrwpou en th doxh autou kai panteV oi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou doxhV autou

25:32 kai sunacqhsontai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforisei autouV ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn

25:33 kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn

25:34 tote erei o basileuV toiV ek dexiwn autou deute oi euloghmenoi tou patroV mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhV kosmou

25:35 epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me xenoV hmhn kai sunhgagete me

25:36 gumnoV kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqate proV me

25:37 tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen

25:38 pote de se eidomen xenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen

25:39 pote de se eidomen asqenounta h en fulakh kai hlqomen proV se

25:40 kai apokriqeiV o basileuV erei autoiV amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn emoi epoihsate

25:41 tote erei kai toiV ex euwnumwn poreuesqe ap emou | | [oi] | kathramenoi eiV to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai toiV aggeloiV autou

25:42 epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein | [kai] | | ediyhsa kai ouk epotisate me

25:43 xenoV hmhn kai ou sunhgagete me gumnoV kai ou periebalete me asqenhV kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me

25:44 tote apokriqhsontai kai autoi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi

25:45 tote apokriqhsetai autoiV legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn oude emoi epoihsate

25:46 kai apeleusontai outoi eiV kolasin aiwnion oi de dikaioi eiV zwhn aiwnion

26:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouV pantaV touV logouV toutouV eipen toiV maqhtaiV autou

26:2 oidate oti meta duo hmeraV to pasca ginetai kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV to staurwqhnai

26:3 tote sunhcqhsan oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou eiV thn aulhn tou arcierewV tou legomenou kaiafa

26:4 kai sunebouleusanto ina ton ihsoun dolw krathswsin kai apokteinwsin

26:5 elegon de mh en th eorth ina mh qoruboV genhtai en tw law

26:6 tou de ihsou genomenou en bhqania en oikia simwnoV tou leprou

26:7 proshlqen autw gunh ecousa alabastron murou barutimou kai kateceen epi thV kefalhV autou anakeimenou

26:8 idonteV de oi maqhtai hganakthsan legonteV eiV ti h apwleia auth

26:9 edunato gar touto praqhnai pollou kai doqhnai ptwcoiV

26:10 gnouV de o ihsouV eipen autoiV ti kopouV parecete th gunaiki ergon gar kalon hrgasato eiV eme

26:11 pantote gar touV ptwcouV ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

26:12 balousa gar auth to muron touto epi tou swmatoV mou proV to entafiasai me epoihsen

26:13 amhn legw umin opou ean khrucqh to euaggelion touto en olw tw kosmw lalhqhsetai kai o epoihsen auth eiV mnhmosunon authV

26:14 tote poreuqeiV eiV twn dwdeka o legomenoV ioudaV iskariwthV proV touV arciereiV

26:15 eipen ti qelete moi dounai kagw umin paradwsw auton oi de esthsan autw triakonta arguria

26:16 kai apo tote ezhtei eukairian ina auton paradw

26:17 th de prwth twn azumwn proshlqon oi maqhtai tw ihsou legonteV pou qeleiV etoimaswmen soi fagein to pasca

26:18 o de eipen upagete eiV thn polin proV ton deina kai eipate autw o didaskaloV legei o kairoV mou egguV estin proV se poiw to pasca meta twn maqhtwn mou

26:19 kai epoihsan oi maqhtai wV sunetaxen autoiV o ihsouV kai htoimasan to pasca

26:20 oyiaV de genomenhV anekeito meta twn dwdeka | [maqhtwn*] | |

26:21 kai esqiontwn autwn eipen amhn legw umin oti eiV ex umwn paradwsei me

26:22 kai lupoumenoi sfodra hrxanto legein autw eiV ekastoV mhti egw eimi kurie

26:23 o de apokriqeiV eipen o embayaV met emou thn ceira en tw trubliw outoV me paradwsei

26:24 o men uioV tou anqrwpou upagei kaqwV gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioV tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoV ekeinoV

26:25 apokriqeiV de ioudaV o paradidouV auton eipen mhti egw eimi rabbi legei autw su eipaV

26:26 esqiontwn de autwn labwn o ihsouV arton kai euloghsaV eklasen kai douV toiV maqhtaiV eipen labete fagete touto estin to swma mou

26:27 kai labwn pothrion | [kai] | kai | eucaristhsaV edwken autoiV legwn piete ex autou panteV

26:28 touto gar estin to aima mou thV diaqhkhV to peri pollwn ekcunnomenon eiV afesin amartiwn

26:29 legw de umin ou mh piw ap arti ek toutou tou genhmatoV thV ampelou ewV thV hmeraV ekeinhV otan auto pinw meq umwn kainon en th basileia tou patroV mou

26:30 kai umnhsanteV exhlqon eiV to oroV twn elaiwn

26:31 tote legei autoiV o ihsouV panteV umeiV skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth gegraptai gar pataxw ton poimena kai diaskorpisqhsontai ta probata thV poimnhV

26:32 meta de to egerqhnai me proaxw umaV eiV thn galilaian

26:33 apokriqeiV de o petroV eipen autw ei panteV skandalisqhsontai en soi egw oudepote skandalisqhsomai

26:34 efh autw o ihsouV amhn legw soi oti en tauth th nukti prin alektora fwnhsai triV aparnhsh me

26:35 legei autw o petroV kan deh me sun soi apoqanein ou mh se aparnhsomai omoiwV kai panteV oi maqhtai eipan

26:36 tote ercetai met autwn o ihsouV eiV cwrion legomenon geqshmani kai legei toiV maqhtaiV kaqisate autou ewV [ou] apelqwn ekei proseuxwmai

26:37 kai paralabwn ton petron kai touV duo uiouV zebedaiou hrxato lupeisqai kai adhmonein

26:38 tote legei autoiV perilupoV estin h yuch mou ewV qanatou meinate wde kai grhgoreite met emou

26:39 kai proelqwn mikron epesen epi proswpon autou proseucomenoV kai legwn pater mou ei dunaton estin parelqatw ap emou to pothrion touto plhn ouc wV egw qelw all wV su

26:40 kai ercetai proV touV maqhtaV kai euriskei autouV kaqeudontaV kai legei tw petrw outwV ouk iscusate mian wran grhgorhsai met emou

26:41 grhgoreite kai proseucesqe ina mh eiselqhte eiV peirasmon to men pneuma proqumon h de sarx asqenhV

26:42 palin ek deuterou apelqwn proshuxato | [legwn] | legwn | pater mou ei ou dunatai touto parelqein ean mh auto piw genhqhtw to qelhma sou

26:43 kai elqwn palin euren autouV kaqeudontaV hsan gar autwn oi ofqalmoi bebarhmenoi

26:44 kai afeiV autouV palin apelqwn proshuxato ek tritou ton auton logon eipwn palin

26:45 tote ercetai proV touV maqhtaV kai legei autoiV kaqeudete | | [to] | loipon kai anapauesqe idou hggiken h wra kai o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV amartwlwn

26:46 egeiresqe agwmen idou hggiken o paradidouV me

26:47 kai eti autou lalountoV idou ioudaV eiV twn dwdeka hlqen kai met autou ocloV poluV meta macairwn kai xulwn apo twn arcierewn kai presbuterwn tou laou

26:48 o de paradidouV auton edwken autoiV shmeion legwn on an filhsw autoV estin krathsate auton

26:49 kai euqewV proselqwn tw ihsou eipen caire rabbi kai katefilhsen auton

26:50 o de ihsouV eipen autw etaire ef o parei tote proselqonteV epebalon taV ceiraV epi ton ihsoun kai ekrathsan auton

26:51 kai idou eiV twn meta ihsou ekteinaV thn ceira apespasen thn macairan autou kai pataxaV ton doulon tou arcierewV afeilen autou to wtion

26:52 tote legei autw o ihsouV apostreyon thn macairan sou eiV ton topon authV panteV gar oi labonteV macairan en macairh apolountai

26:53 h dokeiV oti ou dunamai parakalesai ton patera mou kai parasthsei moi arti pleiw dwdeka legiwnaV aggelwn

26:54 pwV oun plhrwqwsin ai grafai oti outwV dei genesqai

26:55 en ekeinh th wra eipen o ihsouV toiV ocloiV wV epi lhsthn exhlqate meta macairwn kai xulwn sullabein me kaq hmeran en tw ierw ekaqezomhn didaskwn kai ouk ekrathsate me

26:56 touto de olon gegonen ina plhrwqwsin ai grafai twn profhtwn tote oi maqhtai panteV afenteV auton efugon

26:57 oi de krathsanteV ton ihsoun aphgagon proV kaiafan ton arcierea opou oi grammateiV kai oi presbuteroi sunhcqhsan

26:58 o de petroV hkolouqei autw | [apo] | apo | makroqen ewV thV aulhV tou arcierewV kai eiselqwn esw ekaqhto meta twn uphretwn idein to teloV

26:59 oi de arciereiV kai to sunedrion olon ezhtoun yeudomarturian kata tou ihsou opwV auton qanatwswsin

26:60 kai ouc euron pollwn proselqontwn yeudomarturwn

26:61 usteron de proselqonteV duo [26:61] eipan outoV efh dunamai katalusai ton naon tou qeou kai dia triwn hmerwn oikodomhsai

26:62 kai anastaV o arciereuV eipen autw ouden apokrinh ti outoi sou katamarturousin

26:63 o de ihsouV esiwpa kai o arciereuV eipen autw exorkizw se kata tou qeou tou zwntoV ina hmin eiphV ei su ei o cristoV o uioV tou qeou

26:64 legei autw o ihsouV su eipaV plhn legw umin ap arti oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek dexiwn thV dunamewV kai ercomenon epi twn nefelwn tou ouranou

26:65 tote o arciereuV dierrhxen ta imatia autou legwn eblasfhmhsen ti eti creian ecomen marturwn ide nun hkousate thn blasfhmian

26:66 ti umin dokei oi de apokriqenteV eipan enocoV qanatou estin

26:67 tote eneptusan eiV to proswpon autou kai ekolafisan auton oi de erapisan

26:68 legonteV profhteuson hmin criste tiV estin o paisaV se

26:69 o de petroV ekaqhto exw en th aulh kai proshlqen autw mia paidiskh legousa kai su hsqa meta ihsou tou galilaiou

26:70 o de hrnhsato emprosqen pantwn legwn ouk oida ti legeiV

26:71 exelqonta de eiV ton pulwna eiden auton allh kai legei toiV ekei outoV hn meta ihsou tou nazwraiou

26:72 kai palin hrnhsato meta orkou oti ouk oida ton anqrwpon

26:73 meta mikron de proselqonteV oi estwteV eipon tw petrw alhqwV kai su ex autwn ei kai gar h lalia sou dhlon se poiei

26:74 tote hrxato kataqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon kai euqewV alektwr efwnhsen

26:75 kai emnhsqh o petroV tou rhmatoV ihsou eirhkotoV oti prin alektora fwnhsai triV aparnhsh me kai exelqwn exw eklausen pikrwV

27:1 prwiaV de genomenhV sumboulion elabon panteV oi arciereiV kai oi presbuteroi tou laou kata tou ihsou wste qanatwsai auton

27:2 kai dhsanteV auton aphgagon kai paredwkan pilatw tw hgemoni

27:3 tote idwn ioudaV o | paradouV | paradidouV | auton oti katekriqh metamelhqeiV estreyen ta triakonta arguria toiV arciereusin kai presbuteroiV

27:4 legwn hmarton paradouV aima | dikaion | aqwon | oi de eipan ti proV hmaV su oyh

27:5 kai riyaV ta arguria eiV ton naon anecwrhsen kai apelqwn aphgxato

27:6 oi de arciereiV labonteV ta arguria eipan ouk exestin balein auta eiV ton korbanan epei timh aimatoV estin

27:7 sumboulion de labonteV hgorasan ex autwn ton agron tou keramewV eiV tafhn toiV xenoiV

27:8 dio eklhqh o agroV ekeinoV agroV aimatoV ewV thV shmeron

27:9 tote eplhrwqh to rhqen dia ieremiou tou profhtou legontoV kai elabon ta triakonta arguria thn timhn tou tetimhmenou on etimhsanto apo uiwn israhl

27:10 kai edwkan auta eiV ton agron tou keramewV kaqa sunetaxen moi kurioV

27:11 o de ihsouV estaqh emprosqen tou hgemonoV kai ephrwthsen auton o hgemwn legwn su ei o basileuV twn ioudaiwn o de ihsouV efh su legeiV

27:12 kai en tw kathgoreisqai auton upo twn arcierewn kai presbuterwn ouden apekrinato

27:13 tote legei autw o pilatoV ouk akoueiV posa sou katamarturousin

27:14 kai ouk apekriqh autw proV oude en rhma wste qaumazein ton hgemona lian

27:15 kata de eorthn eiwqei o hgemwn apoluein ena tw oclw desmion on hqelon

27:16 eicon de tote desmion epishmon legomenon | | [ihsoun*] | barabban

27:17 sunhgmenwn oun autwn eipen autoiV o pilatoV tina qelete apolusw umin | [ton] | [ihsoun ton*] | barabban h ihsoun ton legomenon criston

27:18 hdei gar oti dia fqonon paredwkan auton

27:19 kaqhmenou de autou epi tou bhmatoV apesteilen proV auton h gunh autou legousa mhden soi kai tw dikaiw ekeinw polla gar epaqon shmeron kat onar di auton

27:20 oi de arciereiV kai oi presbuteroi epeisan touV oclouV ina aithswntai ton barabban ton de ihsoun apoleswsin

27:21 apokriqeiV de o hgemwn eipen autoiV tina qelete apo twn duo apolusw umin oi de eipan ton barabban

27:22 legei autoiV o pilatoV ti oun poihsw ihsoun ton legomenon criston legousin panteV staurwqhtw

27:23 o de efh ti gar kakon epoihsen oi de perisswV ekrazon legonteV staurwqhtw

27:24 idwn de o pilatoV oti ouden wfelei alla mallon qoruboV ginetai labwn udwr apeniyato taV ceiraV | katenanti | apenanti | tou oclou legwn aqwoV eimi apo tou aimatoV toutou umeiV oyesqe

27:25 kai apokriqeiV paV o laoV eipen to aima autou ef hmaV kai epi ta tekna hmwn

27:26 tote apelusen autoiV ton barabban ton de ihsoun fragellwsaV paredwken ina staurwqh

27:27 tote oi stratiwtai tou hgemonoV paralabonteV ton ihsoun eiV to praitwrion sunhgagon ep auton olhn thn speiran

27:28 kai ekdusanteV auton clamuda kokkinhn perieqhkan autw

27:29 kai plexanteV stefanon ex akanqwn epeqhkan epi thV kefalhV autou kai kalamon en th dexia autou kai gonupethsanteV emprosqen autou enepaixan autw legonteV caire basileu twn ioudaiwn

27:30 kai emptusanteV eiV auton elabon ton kalamon kai etupton eiV thn kefalhn autou

27:31 kai ote enepaixan autw exedusan auton thn clamuda kai enedusan auton ta imatia autou kai aphgagon auton eiV to staurwsai

27:32 exercomenoi de euron anqrwpon kurhnaion onomati simwna touton hggareusan ina arh ton stauron autou

27:33 kai elqonteV eiV topon legomenon golgoqa o estin kraniou topoV legomenoV

27:34 edwkan autw piein oinon meta colhV memigmenon kai geusamenoV ouk hqelhsen piein

27:35 staurwsanteV de auton diemerisanto ta imatia autou ballonteV klhron

27:36 kai kaqhmenoi ethroun auton ekei

27:37 kai epeqhkan epanw thV kefalhV autou thn aitian autou gegrammenhn outoV estin ihsouV o basileuV twn ioudaiwn

27:38 tote staurountai sun autw duo lhstai eiV ek dexiwn kai eiV ex euwnumwn

27:39 oi de paraporeuomenoi eblasfhmoun auton kinounteV taV kefalaV autwn

27:40 kai legonteV o kataluwn ton naon kai en trisin hmeraiV oikodomwn swson seauton ei uioV ei tou qeou | | [kai*] | katabhqi apo tou staurou

27:41 omoiwV | [kai] | kai | oi arciereiV empaizonteV meta twn grammatewn kai presbuterwn elegon

27:42 allouV eswsen eauton ou dunatai swsai basileuV israhl estin katabatw nun apo tou staurou kai pisteusomen ep auton

27:43 pepoiqen epi ton qeon rusasqw nun ei qelei auton eipen gar oti qeou eimi uioV

27:44 to d auto kai oi lhstai oi sustaurwqenteV sun autw wneidizon auton

27:45 apo de ekthV wraV skotoV egeneto epi pasan thn ghn ewV wraV enathV

27:46 peri de thn enathn wran | ebohsen | anebohsen | o ihsouV fwnh megalh legwn | elwi elwi | hli hli | lema sabacqani tout estin qee mou qee mou ina ti me egkatelipeV

27:47 tineV de twn ekei esthkotwn akousanteV elegon oti hlian fwnei outoV

27:48 kai euqewV dramwn eiV ex autwn kai labwn spoggon plhsaV te oxouV kai periqeiV kalamw epotizen auton

27:49 oi de loipoi | eipan | elegon | afeV idwmen ei ercetai hliaV swswn auton | [[alloV de labwn logchn enuxen autou thn pleuran kai exhlqen udwr kai aima]] | |

27:50 o de ihsouV palin kraxaV fwnh megalh afhken to pneuma

27:51 kai idou to katapetasma tou naou escisqh | [ap] | ap | anwqen ewV katw eiV duo kai h gh eseisqh kai ai petrai escisqhsan

27:52 kai ta mnhmeia anewcqhsan kai polla swmata twn kekoimhmenwn agiwn hgerqhsan

27:53 kai exelqonteV ek twn mnhmeiwn meta thn egersin autou eishlqon eiV thn agian polin kai enefanisqhsan polloiV

27:54 o de ekatontarcoV kai oi met autou throunteV ton ihsoun idonteV ton seismon kai ta | ginomena | genomena | efobhqhsan sfodra legonteV alhqwV qeou uioV hn outoV

27:55 hsan de ekei gunaikeV pollai apo makroqen qewrousai aitineV hkolouqhsan tw ihsou apo thV galilaiaV diakonousai autw

27:56 en aiV hn maria h magdalhnh kai maria h tou iakwbou kai iwshf mhthr kai h mhthr twn uiwn zebedaiou

27:57 oyiaV de genomenhV hlqen anqrwpoV plousioV apo arimaqaiaV tounoma iwshf oV kai autoV emaqhteuqh tw ihsou

27:58 outoV proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou tote o pilatoV ekeleusen apodoqhnai

27:59 kai labwn to swma o iwshf enetulixen auto [en] sindoni kaqara

27:60 kai eqhken auto en tw kainw autou mnhmeiw o elatomhsen en th petra kai proskulisaV liqon megan th qura tou mnhmeiou aphlqen

27:61 hn de ekei mariam h magdalhnh kai h allh maria kaqhmenai apenanti tou tafou

27:62 th de epaurion htiV estin meta thn paraskeuhn sunhcqhsan oi arciereiV kai oi farisaioi proV pilaton

27:63 legonteV kurie emnhsqhmen oti ekeinoV o planoV eipen eti zwn meta treiV hmeraV egeiromai

27:64 keleuson oun asfalisqhnai ton tafon ewV thV trithV hmeraV mhpote elqonteV oi maqhtai | | autou | kleywsin auton kai eipwsin tw law hgerqh apo twn nekrwn kai estai h escath planh ceirwn thV prwthV

27:65 efh autoiV o pilatoV ecete koustwdian upagete asfalisasqe wV oidate

27:66 oi de poreuqenteV hsfalisanto ton tafon sfragisanteV ton liqon meta ths koustwdiaV

28:1 oye de sabbatwn th epifwskoush eiV mian sabbatwn hlqen | maria | mariam | h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon

28:2 kai idou seismoV egeneto megaV aggeloV gar kuriou katabaV ex ouranou kai proselqwn apekulisen ton liqon kai ekaqhto epanw autou

28:3 hn de h eidea autou wV astraph kai to enduma autou leukon wV ciwn

28:4 apo de tou fobou autou eseisqhsan oi throunteV kai egenhqhsan wV nekroi

28:5 apokriqeiV de o aggeloV eipen taiV gunaixin mh fobeisqe umeiV oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite

28:6 ouk estin wde hgerqh gar kaqwV eipen deute idete ton topon opou ekeito

28:7 kai tacu poreuqeisai eipate toiV maqhtaiV autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin

28:8 kai apelqousai tacu apo tou mnhmeiou meta fobou kai caraV megalhV edramon apaggeilai toiV maqhtaiV autou

28:9 kai idou ihsouV uphnthsen autaiV legwn cairete ai de proselqousai ekrathsan autou touV podaV kai prosekunhsan autw

28:10 tote legei autaiV o ihsouV mh fobeisqe upagete apaggeilate toiV adelfoiV mou ina apelqwsin eiV thn galilaian kakei me oyontai

28:11 poreuomenwn de autwn idou tineV thV koustwdiaV elqonteV eiV thn polin aphggeilan toiV arciereusin apanta ta genomena

28:12 kai sunacqenteV meta twn presbuterwn sumboulion te labonteV arguria ikana edwkan toiV stratiwtaiV

28:13 legonteV eipate oti oi maqhtai autou nuktoV elqonteV ekleyan auton hmwn koimwmenwn

28:14 kai ean akousqh touto epi tou hgemonoV hmeiV peisomen | | [auton] | kai umaV amerimnouV poihsomen

28:15 oi de labonteV | | ta | arguria epoihsan wV edidacqhsan kai diefhmisqh o logoV outoV para ioudaioiV mecri thV shmeron [hmeraV*]

28:16 oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eiV thn galilaian eiV to oroV ou etaxato autoiV o ihsouV

28:17 kai idonteV auton prosekunhsan oi de edistasan

28:18 kai proselqwn o ihsouV elalhsen autoiV legwn edoqh moi pasa exousia en ouranw kai epi [thV] ghV

28:19 poreuqenteV oun maqhteusate panta ta eqnh baptizonteV autouV eiV to onoma tou patroV kai tou uiou kai tou agiou pneumatoV

28:20 didaskonteV autouV threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasaV taV hmeraV ewV thV sunteleiaV tou aiwnoV