Greek New Testament
Philemon


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn

1:2 kai apfia th adelfh kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia

1:3 cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

1:4 eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou

1:5 akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV | eiV | proV | ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV

1:6 opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou | [tou] | tou | en hmin eiV criston

1:7 caran gar pollhn escon kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe

1:8 dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon

1:9 dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV cristou ihsou

1:10 parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV onhsimon

1:11 ton pote soi acrhston nuni de | | [kai] | soi kai emoi eucrhston

1:12 on anepemya soi auton tout estin ta ema splagcna

1:13 on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou moi diakonh en toiV desmoiV tou euaggeliou

1:14 cwriV de thV shV gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion

1:15 taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV

1:16 ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw

1:17 ei oun me eceiV koinwnon proslabou auton wV eme

1:18 ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi elloga

1:19 egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV

1:20 nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en cristw

1:21 pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper a legw poihseiV

1:22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin

1:23 aspazetai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou

1:24 markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou

1:25 h cariV tou kuriou ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn