Greek New Testament
Titus


Apparatus: Variant readings are given in the text in this presentation: | Westcott-Hort text | NA-26 text |

< > indicates a word where NA26 encloses only a part of the word in square brackets. Since this would affect the search tools, we use these brackets. The reader should consult the printed NA26 edition for the details.

[ ] indicates doubtful text.


 

1:1 pauloV douloV qeou apostoloV de ihsou cristou kata pistin eklektwn qeou kai epignwsin alhqeiaV thV kat eusebeian

1:2 ep elpidi zwhV aiwniou hn ephggeilato o ayeudhV qeoV pro cronwn aiwniwn

1:3 efanerwsen de kairoiV idioiV ton logon autou en khrugmati o episteuqhn egw kat epitaghn tou swthroV hmwn qeou

1:4 titw gnhsiw teknw kata koinhn pistin cariV kai eirhnh apo qeou patroV kai cristou ihsou tou swthroV hmwn

1:5 toutou carin | apeleipon | apelipon | se en krhth ina ta leiponta epidiorqwsh kai katasthshV kata polin presbuterouV wV egw soi dietaxamhn

1:6 ei tiV estin anegklhtoV miaV gunaikoV anhr tekna ecwn pista mh en kathgoria aswtiaV h anupotakta

1:7 dei gar ton episkopon anegklhton einai wV qeou oikonomon mh auqadh mh orgilon mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh

1:8 alla filoxenon filagaqon swfrona dikaion osion egkrath

1:9 antecomenon tou kata thn didachn pistou logou ina dunatoV h kai parakalein en th didaskalia th ugiainoush kai touV antilegontaV elegcein

1:10 eisin gar polloi | | [kai] | anupotaktoi mataiologoi kai frenapatai malista oi ek thV peritomhV

1:11 ouV dei epistomizein oitineV olouV oikouV anatrepousin didaskonteV a mh dei aiscrou kerdouV carin

1:12 eipen tiV ex autwn idioV autwn profhthV krhteV aei yeustai kaka qhria gastereV argai

1:13 h marturia auth estin alhqhV di hn aitian elegce autouV apotomwV ina ugiainwsin | [en] | en | th pistei

1:14 mh proseconteV ioudaikoiV muqoiV kai entolaiV anqrwpwn apostrefomenwn thn alhqeian

1:15 panta kaqara toiV kaqaroiV toiV de memiammenoiV kai apistoiV ouden kaqaron alla memiantai autwn kai o nouV kai h suneidhsiV

1:16 qeon omologousin eidenai toiV de ergoiV arnountai bdeluktoi onteV kai apeiqeiV kai proV pan ergon agaqon adokimoi

2:1 su de lalei a prepei th ugiainoush didaskalia

2:2 presbutaV nhfaliouV einai semnouV swfronaV ugiainontaV th pistei th agaph th upomonh

2:3 presbutidaV wsautwV en katasthmati ieroprepeiV mh diabolouV | mhde | mh | oinw pollw dedoulwmenaV kalodidaskalouV

2:4 ina swfronizwsin taV neaV filandrouV einai filoteknouV

2:5 swfronaV agnaV oikourgouV agaqaV upotassomenaV toiV idioiV andrasin ina mh o logoV tou qeou blasfhmhtai

2:6 touV newterouV wsautwV parakalei swfronein

2:7 peri panta seauton parecomenoV tupon kalwn ergwn en th didaskalia afqorian semnothta

2:8 logon ugih akatagnwston ina o ex enantiaV entraph mhden ecwn legein peri hmwn faulon

2:9 doulouV idioiV despotaiV upotassesqai en pasin euarestouV einai mh antilegontaV

2:10 mh nosfizomenouV alla pasan pistin endeiknumenouV agaqhn ina thn didaskalian thn tou swthroV hmwn qeou kosmwsin en pasin

2:11 epefanh gar h cariV tou qeou swthrioV pasin anqrwpoiV

2:12 paideuousa hmaV ina arnhsamenoi thn asebeian kai taV kosmikaV epiqumiaV swfronwV kai dikaiwV kai eusebwV zhswmen en tw nun aiwni

2:13 prosdecomenoi thn makarian elpida kai epifaneian thV doxhV tou megalou qeou kai swthroV hmwn | cristou ihsou | ihsou cristou |

2:14 oV edwken eauton uper hmwn ina lutrwshtai hmaV apo pashV anomiaV kai kaqarish eautw laon periousion zhlwthn kalwn ergwn

2:15 tauta lalei kai parakalei kai elegce meta pashV epitaghV mhdeiV sou perifroneitw

3:1 upomimnhske autouV arcaiV exousiaiV upotassesqai peiqarcein proV pan ergon agaqon etoimouV einai

3:2 mhdena blasfhmein amacouV einai epieikeiV pasan endeiknumenouV prauthta proV pantaV anqrwpouV

3:3 hmen gar pote kai hmeiV anohtoi apeiqeiV planwmenoi douleuonteV epiqumiaiV kai hdonaiV poikilaiV en kakia kai fqonw diagonteV stughtoi misounteV allhlouV

3:4 ote de h crhstothV kai h filanqrwpia epefanh tou swthroV hmwn qeou

3:5 ouk ex ergwn twn en dikaiosunh a epoihsamen hmeiV alla kata to autou eleoV eswsen hmaV dia loutrou paliggenesiaV kai anakainwsewV pneumatoV agiou

3:6 ou execeen ef hmaV plousiwV dia ihsou cristou tou swthroV hmwn

3:7 ina dikaiwqenteV th ekeinou cariti klhronomoi genhqwmen kat elpida zwhV aiwniou

3:8 pistoV o logoV kai peri toutwn boulomai se diabebaiousqai ina frontizwsin kalwn ergwn proistasqai oi pepisteukoteV qew tauta estin kala kai wfelima toiV anqrwpoiV

3:9 mwraV de zhthseiV kai genealogiaV kai | erin | ereiV | kai macaV nomikaV periistaso eisin gar anwfeleiV kai mataioi

3:10 airetikon anqrwpon meta mian kai deuteran nouqesian paraitou

3:11 eidwV oti exestraptai o toioutoV kai amartanei wn autokatakritoV

3:12 otan pemyw arteman proV se h tucikon spoudason elqein proV me eiV nikopolin ekei gar kekrika paraceimasai

3:13 zhnan ton nomikon kai apollwn spoudaiwV propemyon ina mhden autoiV leiph

3:14 manqanetwsan de kai oi hmeteroi kalwn ergwn proistasqai eiV taV anagkaiaV creiaV ina mh wsin akarpoi

3:15 aspazontai se oi met emou panteV aspasai touV filountaV hmaV en pistei h cariV meta pantwn umwn