Επιστολη Κλημεντος προς Ιακωβον

I. Κλήμης Ἰακώβῳ τῷ κυρίῳ καὶ ἐπισκόπων ἐπισκόπῳ, διέποντι δὲ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἁγίαν Ἑβραίων ἐκκλησίαν καὶ τὰς πανταχῆ θεοῦ προνοίᾳ ἱδρυθείσας καλῶς, σύν τε πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις καὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ἀδελφοῖς. εἰρήνη εἴη πάντοτε.

Γνώριμον ἔστω σοι, κύριέ μου, ὅτι Σίμων, ὁ διὰ τὴν ἀληθῆ πίστιν καὶ τὴν ἀσφαλεστάτην αὐτοῦ τῆς διδασκαλίας ὑπόθεσιν τῆς ἐκκλησίας θεμέλιος εἶναι ὁρισθεὶς καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ ἀψευδεῖ στόματι μετονομασθεὶς Πέτρος, ἡ ἀπαρχὴ τοῦ κυρίου ἡμῶν, ὁ τῶν ἀποστόλων πρῶτος, ᾧ πρώτῳ ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἀπεκάλυψεν, ὃν ὁ Χριστὸς εὐλόγως ἐμακάρισεν, ὁ κλητὸς καὶ ἐκλεκτὸς καὶ συνέστιος καὶ συνοδοιπόρος, ὁ καλὸς καὶ δόκιμος μαθητής, ὁ τῆς δύσεως τὸ σκοτεινότερον τοῦ κόσμου μέρος ὡς πάντων ἱκανώτερος φωτίσαι κελευσθεὶς καὶ κατορθῶσαι δυνηθείς — καὶ δὴ μέχρι ποῦ μηκύνω τὸν λόγον, μὴ βουλόμενος σημῆναι τὸ λυποῦν, ὃ ἐξ ἀνάγκης κἂν βραδὺ πάντως εἰπεῖν με δεῖ; — οὗτος αὐτὸς διὰ τὴν ἄμετρον πρὸς ἀνθρώπους στοργὴν σαφῶς δημοσίᾳ ἐπὶ τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ τὸν ἐσόμενον ἀγαθὸν ὅλῳ τῷ κόσμῳ μηνύσας βασιλέα, μέχρις ἐνταῦθα τῇ Ῥώμῃ γενόμενος, θεοβουλήτῳ διδασκαλίᾳ σῴζων ἀνθρώπους, αὐτὸς τοῦ νῦν βίου βιαίως τὸ ζῆν μετήλλαξεν.

II. Πρὸς αὐταῖς δὲ ταῖς ἡμέραις, αἷς ἤμελλεν τελευτᾶν, συνηθροισμένων τῶν ἀδελφῶν, αἰφνιδίως λαβόμενός μου τῆς χειρὸς ἐγερθεὶς ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ἔφη· Ἀκούσατέ μου, ἀδελφοὶ καὶ σύνδουλοι. ἐπεί (ὡς ἐδιδάχθην ἀπὸ τοῦ με ἀποστείλαντος κυρίου τε καὶ διδασκάλου Ἰησοῦ Χριστοῦ) αἱ τοῦ θανάτου μου ἠγγίκασιν ἡμέραι, Κλήμεντα τοῦτον ἐπίσκοπον ὑμῖν χειροτονῶ, ᾧ τὴν ἐμὴν τῶν λόγων πιστεύω καθέδραν, τῷ ἀπ' ἀρχῆς μοι μέχρι τοῦ τέλους συνοδεύσαντι καὶ οὕτως πασῶν μου τῶν ὁμιλιῶν ἐπακούσαντι, συνελὼν ἐρῶ, ὃς ἐν πᾶσι πειρασμοῖς μου κοινωνήσας τῇ πίστει προσκαρτερῶν εὑρέθη, ὃν πλεῖον πάντων πεπείραμαι θεοσεβῆ, φιλάνθρωπον, ἁγνόν, πολυμαθῆ, σώφρονα, ἀγαθόν, δίκαιον, μακρόθυμον καὶ γενναίως εἰδότα φέρειν τὰς ἐνίων τῶν κατηχουμένων ἀχαριστίας. διὸ αὐτῷ μεταδίδωμι τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεσμεύειν καὶ λύειν, ἵνα περὶ παντὸς οὗ ἂν χειροτονήσῃ ἐπὶ γῆς ἔσται δεδογματισμένον ἐν οὐρανοῖς. δήσει γὰρ ὃ δεῖ δεθῆναι καὶ λύσει ὃ δεῖ λυθῆναι, ὡς τὸν τῆς ἐκκλησίας εἰδὼς κανόνα. αὐτοῦ οὖν ἀκούσατε ὡς γνόντες ὅτι ὁ τὸν ἀληθείας προκαθεζόμενον λυπῶν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνει καὶ τὸν πατέρα τῶν ὅλων παροργίζει· οὗ εἵνεκεν οὐ ζήσεται. καὶ αὐτὸν οὖν δεῖ τὸν προκαθεζόμενον ἰατροῦ τόπον ἐπέχειν, οὐ θηρίου ἀλόγου θυμὸν ἔχειν.

III. Αὐτοῦ ταῦτα λέγοντος ἐγὼ προσπεσὼν ἐδεόμην αὐτοῦ, παραιτούμενος τὴν τῆς καθέδρας τιμήν τε καὶ ἐξουσίαν. ὁ δ' ἀπεκρίνατο· Περὶ τούτου μή με ἀξίου· τοῦτο γὰρ γενέσθαι δέδοκταί μοι, καὶ ταύτῃ μᾶλλον εἰ παραιτῇ· ὅτι ἡ τοιαύτη καθέδρα οὐ φιλοκαθεδροῦντος τολμηροῦ χρείαν ἔχει, ἀλλ' εὐλαβοῦς τὸν τρόπον καὶ πολυμαθοῦς τὸν λόγον. δὸς δὲ τὸν κρείττονα, ὃς ἐμοὶ σοῦ πλέον συνώδευσεν καὶ τῶν λόγων ἐπήκουσεν καὶ τὴν διοίκησιν τῆς ἐκκλησίας ἐκμεμάθηκεν, καὶ οὐκ ἀναγκάσω σε καλῶς ποιεῖν οὐ θέλοντα. ἀλλ' οὐ δυνήσει νῦν τὸν σοῦ κρείττονα παρασχεῖν· σὺ γὰρ δι' ἐμοῦ τῶν σῳζομένων ἐθνῶν ἡ κρείττων ἀπαρχή. πλὴν καὶ τὸ ἕτερον λόγισαι ὅτι, εἰ τὸν κίνδυνον τῆς ἁμαρτίας φοβούμενος οὐκ ἀναδέχῃ τῆς ἐκκλησίας τὴν διοίκησιν, εὖ ἴσθι εἰδὼς ὅτι πλεῖον ἁμαρτάνεις, ὅστις τοῖς θεοσεβέσιν ὥσπερ πλέουσιν καὶ κινδυνεύουσιν βοηθεῖν δυνάμενος οὐ θέλεις, διασκοπῶν μόνον τὸ ἴδιον καὶ οὐ τὸ κοινῇ πᾶσι συμφέρον. ὅτι δὲ τὸν κίνδυνον πάντως ἀναδέξασθαί σε δεῖ, ἐμοῦ τοῦτο ἀξιοῦν μὴ παυομένου εἰς τὴν τῶν πάντων βοήθειαν, ὀρθῶς ἐπίσταμαι. ὅσῳ οὖν μοι ταχύτερον συνευδοκήσεις, τοσοῦτόν με τῆς ἀθυμίας κουφίσεις.  IV. οἶδα δὲ καὶ αὐτός, ὦ Κλήμης, λύπας καὶ ἀθυμίας καὶ κινδύνους καὶ ψόγους τοὺς ἐξ ἀπαιδεύτων ὄχλων σοι δωρούμενος, οὓς δυνήσει γενναίως φέρειν, ἐνορῶν τῆς ὑπομονῆς τὸν ἐκ θεοῦ σοι μέγαν ἀποδιδόμενον μισθόν. ἀλλὰ καὶ δικαίως συνενθυμήθητί μοι πότε σου τῆς ξυμμαχίας χρείαν ἔχει ὁ Χριστός, νῦν, ὅτε ὁ πονηρὸς κατὰ τῆς αὐτοῦ νύμφης πόλεμον ἤρατο, ἢ εἰς τὸν ἐπιόντα χρόνον, ὅτε νικήσας βασιλεύει μηδεμιᾶς τοῦ λοιποῦ χρείαν ἔχων βοηθείας; οὐχὶ καὶ τῷ βραχὺν νοῦν ἔχοντι δῆλον, ὅτι νῦν; πάσῃ οὖν προαιρέσει ἐν τῷ τῆς παρούσης ἀνάγκης χρόνῳ τάχυνον ξυμμαχῆσαι βασιλεῖ ἀγαθῷ, μισθοὺς μεγάλους μετὰ νίκην ἀποδιδόναι πεφυκότι. χαίρων οὖν ἐπισκόπησον (εὐκαίρως ταύτῃ μᾶλλον ὡς διοίκησιν ἐκκλησίας παρ' ἐμοῦ μεμαθηκώς) εἰς τὴν τῶν ἡμῖν προσφευγόντων ἀδελφῶν σωτηρίαν.

V. Πλὴν καὶ βραχέα σε ἐπὶ πάντων διὰ πάντας τὰ τῆς διοικήσεως ὑπομνῆσαι θέλω. σὲ μὲν χρὴ ἀνεπιλήπτως βιοῦντα σπουδῇ μεγίστῃ πάσας τὰς τοῦ βίου ἀσχολίας ἀποσείεσθαι, μήτε ἐγγυητὴν γινόμενον μήτε συνήγορον μηδὲ ἑτέρῳ τινὶ βιωτικῷ παρεμπεπλεγμένον πράγματι. οὐ γὰρ κριτὴν καὶ δικαστὴν χρημάτων ἢ ἀσχολημάτων καθεστάναι σε θέλει τῶν νῦν βιωτικῶν πραγμάτων ὁ Χριστός, ἵνα συνεχόμενος εἰς τὰς νῦν τῶν ἀνθρώπων φροντίδας μὴ εὐσχολῇς χωρίζειν λόγῳ ἀληθείας ἀνθρώπων τοὺς κρείττονας ἀπὸ τῶν χειρόνων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οἱ μανθάνοντες ἀλλήλοις παρεχέτωσαν, καὶ <σὲ> ἀπὸ τῶν σῴζειν δυναμένων λόγων μὴ ἀπασχολείτωσαν. ὡς γὰρ σοὶ ἀσεβές ἐστιν τὰς βιωτικὰς φροντίδας ἀναδέξασθαι καταλείψαντα ποιεῖν ὃ ἐκελεύσθης, οὕτως ἑκάστῳ λαϊκῷ ἁμαρτία ἐστίν, ἐὰν μὴ ἀλλήλοις καὶ ἐν ταῖς βιωτικαῖς χρείαις παρίστανται. καὶ σὲ δὲ περὶ ὧν χρὴ ἀμέριμνον εἶναι οἱ πάντες ποιεῖν ἐὰν μὴ νοῶσιν, παρὰ τῶν διακόνων μανθανέτωσαν, ἵνα μόνης τῆς ἐκκλησίας τὴν φροντίδα ἔχῃς, πρός τε τὸ διοικεῖν αὐτὴν καλῶς καὶ τὸ τοὺς τῆς ἀληθείας λόγους παρέχειν.  VI. ἐπεὶ ἐὰν βιωτικαῖς μερίμναις ἀσχοληθῇς, καὶ σεαυτὸν καὶ τοὺς ἀκροατὰς ἐνεδρεύσεις· τὰ γὰρ συμφέροντα ἐφοδιάζειν διὰ τὴν ἀσχολίαν οὐ δυνηθείς, καὶ σὺ ὡς μὴ διδάξας τὸ συμφέρον κολασθήσῃ, οἱ δὲ μὴ μαθόντες ἀγνοίας αἰτίᾳ ἀπολοῦνται. διὸ σὺ μὲν αὐτοῖς εὐσχολῶν προκαθέσθητι πρὸς τὸ εὐκαίρως παρέχειν τοὺς σῴζειν αὐτοὺς δυναμένους λόγους, καὶ οὗτοι ἐπακουέτωσάν σου, εἰδότες ὅτι ὁ τῆς ἀληθείας πρεσβευτὴς ὃ ἂν δήσῃ ἐπὶ γῆς, δέδεται καὶ ἐν οὐρανῷ, ὃ δ' ἂν λύσῃ, λέλυται. σὺ δὲ δήσεις ἃ δεῖ δεθῆναι καὶ λύσεις ἃ δεῖ λυθῆναι. καὶ τὰ μὲν κατὰ σὲ τὸν προεστῶτα ταῦτά ἐστιν καὶ τὰ τούτοις ὅμοια.

VII. Τὰ δὲ κατὰ τοὺς πρεσβυτέρους ἔστω τάδε. πρὸ πάντων τοὺς νέους πρὸς γάμον ζευγνύτωσαν ἐν τάχει, προλαμβάνοντες τῆς νεαζούσης ἐπιθυμίας τὰ παγιδεύματα. ἀλλὰ μηδὲ τῶν ἤδη γερόντων περὶ γάμου ἀμελείτωσαν· ἐνίοις γὰρ καὶ γηράσασιν ἀκμαία ἔνεστιν ἐπιθυμία. ἵνα οὖν μὴ ἡ πορνεία νομὴν λαβοῦσα καθ' ὑμῶν εἰς ὑμᾶς τὸν αὐτὸν ἐμβάλῃ λοιμόν, προασφαλίζεσθε καὶ ἐρευνᾶτε, μήπως τὸ τῆς μοιχείας λανθανόντως ἐν ὑμῖν ἀναφθῇ πῦρ. πολὺ γὰρ δεινὸν ἡ μοιχεία, τοσοῦτον ὅσον τὰ δευτερεῖα ἔχειν αὐτὴν τῆς κολάσεως· ἐπεὶ τὰ πρωτεῖα τοῖς ἐν πλάνῃ οὖσιν ἀποδίδοται, κἂν σωφρονῶσιν. διὸ ὑμεῖς ὡς ἐκκλησίας πρεσβύτεροι ἐξασκήσατε τὴν Χριστοῦ νύμφην εἰς σωφροσύνην (νύμφην δὲ λέγω τῆς ἐκκλησίας τὸ σύστημα)· ἐὰν γὰρ σώφρων καταληφθῇ ὑπὸ νυμφίου βασιλέως, τιμῆς μεγίστης τεύξεται, καὶ ὑμεῖς μεγάλης εὐφρασίας, ὡς κλητοὶ γάμων, ἀπολαύσετε. ἐὰν δὲ ἡμαρτηκυῖα φωραθῇ, αὐτὴ μὲν ἔκβλητος ἔσται, ὑμεῖς δὲ δίκην δώσετε, μήπως παρὰ τὴν ὑμετέραν ἀμέλειαν γέγονεν ἡ ἁμαρτία.  VIII. διὸ πρὸ πάντων περὶ σωφροσύνης φροντίζετε· λίαν γὰρ παρὰ τῷ θεῷ χαλεπὴ ὥρισται ἡ πορνεία. πορνείας δὲ εἴδη πολλά, ὡς καὶ αὐτὸς Κλήμης ὑμῖν διηγήσεται· πλὴν πρώτη μοιχεία ἐστὶν τὸ ἄνδρα μὴ ἰδίᾳ μόνῃ χρήσασθαι γυναικὶ καὶ γυναῖκα μὴ ἰδίῳ μόνῳ χρήσασθαι ἀνδρί. ἐὰν σώφρων ᾖ τις, καὶ φιλάνθρωπος γενέσθαι δύναται, οὗ εἵνεκεν ἐλέους αἰωνίου τεύξεται. ὡς δὲ ἡ μοιχεία μέγα κακόν, οὕτως ἡ φιλανθρωπία μέγιστον ἀγαθόν. διὸ ἀγαπᾶτε πάντας ὑμῶν τοὺς ἀδελφοὺς σεμνοῖς καὶ ἐλεήμοσιν ὀφθαλμοῖς, τοῖς μὲν ὀρφανοῖς ποιοῦντες τὰ γονέων, ταῖς δὲ χήραις τὰ ἀνδρῶν, παρέχοντες μετὰ πάσης εὐφροσύνης τὰς τροφάς, τοῖς ἀκμαίοις τοὺς γάμους καὶ τοῖς αὐτῶν ἀτέχνοις διὰ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐννοούμενοι τὰς προφάσεις τῆς ἀναγκαίας τροφῆς, τεχνίτῃ ἔργον, ἀδρανεῖ ἔλεος.  IX. οἶδα δὲ ταῦτα ποιήσειν ὑμᾶς, ἐὰν ἀγάπην εἰς τὸν ὑμέτερον ἱδρύσητε νοῦν. πρὸς δὲ τὴν αὐτῆς εἴσοδον μία τίς ἐστιν ἱκανὴ πρόφασις, ἡ κοινὴ τῶν ἁλῶν μετάληψις. διὸ σπουδάζετε πυκνότερον συνέστιοι ἀλλήλων γίνεσθαι ὡς δύνασθε, ὅπως αὐτὴν μὴ ἀπεμπολήσητε· αἰτία γάρ ἐστιν τῆς εὐποιίας, ἡ δὲ εὐποιία τῆς σωτηρίας. κοινοὺς οὖν πάντες πᾶσιν τοῖς κατὰ θεὸν ἀδελφοῖς τοὺς ἑαυτῶν παρέχετε βίους, εἰδότες ὅτι πρόσκαιρα δωρούμενοι αἰώνια λήψεσθε. πολλῷ μᾶλλον πεινῶντας τρέφετε καὶ διψῶσι παρέχετε ποτόν, γυμνοῖς ἔνδυμα, τοὺς νοσοῦντας ἐπισκέπτεσθε, τοῖς ἐν φυλακαῖς ἐπιφαινόμενοι ὡς δύνασθε βοηθεῖτε, τοὺς ξένους μετὰ πάσης προθυμίας εἰς τοὺς ἑαυτῶν οἴκους λαμβάνετε. πλὴν ἵνα μὴ τὸ κατ' εἶδος λέγω, πᾶν καλὸν ἡ φιλανθρωπία ὑμᾶς ποιεῖν διδάξει, ὥσπερ ἡ μισανθρωπία τοῖς μὴ βουλομένοις σῴζεσθαι τὴν κακοπραξίαν ὑποδείκνυσιν.  X. οἱ πράγματα ἔχοντες ἀδελφοὶ ἐπὶ τῶν ἐξουσιῶν μὴ κρινέσθωσαν, ἀλλ' ὑπὸ τῶν τῆς ἐκκλησίας πρεσβυτέρων συμβιβαζέσθωσαν παντὶ τρόπῳ, ἑτοίμως αὐτοῖς πειθόμενοι. πλὴν καὶ τὴν πλεονεξίαν οὕτως φεύγετε ὡς προφάσει προσκαίρου κέρδους ἀπὸ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ζημιοῦν δυναμένην. ζυγά, μέτρα, σταθμία, τὰ τῶν τόπων δίκαια ἐπιμελῶς φυλάσσετε, πρὸς τὰς παρακαταθήκας εὐγνωμονεῖτε. πλὴν ταῦτα καὶ τὰ τούτοις παραπλήσια μέχρι τέλους ποιεῖν ὑπομενεῖτε, ἐὰν ἀχώριστον μνήμην περὶ τῆς ἐκ θεοῦ γινομένης κρίσεως ἐν ταῖς καρδίαις ἔχητε. τίς γὰρ ἂν ἁμαρτήσῃ πεπληροφορημένος ὅτι ἐκ θεοῦ δικαίου, τοῦ νῦν μόνου μακροθύμου καὶ ἀγαθοῦ, ἐπὶ τῇ τοῦ βίου συντελείᾳ γενέσθαι ὡρίσθη κρίσις, ἵνα οἱ ἀγαθοὶ τοῦ λοιποῦ τῶν ἀπορρήτων ἀγαθῶν ἀιδίως ἀπολαύσωσιν, οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ εὑρεθέντες ὡς κακοὶ ἀπορρήτου κολάσεως τεύξωνται τὸν αἰῶνα; καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἔχειν, εἰ μὴ ὁ τῆς ἀληθείας προφήτης ἐνόρκως εἰρήκει ἔσεσθαι, τάχα ἂν εὔλογον ἦν ἀμφιβάλλειν.  XI. διὸ προφήτου ἀληθοῦς ὄντες μαθηταί, ἀποθέμενοι τὴν διχόνοιαν, ἐξ ἧς γίνεται ἡ κακοπραξία, προθύμως τὸ εὖ ποιεῖν ἀναδέξασθε. εἰ δὲ περὶ τῶν εἰρημένων ἔσεσθαι ἀμφιβάλλει τις ὑμῶν, μὴ αἰδεσθεὶς ὁμολογείτω, εἴπερ τῆς αὑτοῦ φροντίζει ψυχῆς, καὶ ὑπὸ τοῦ προεστῶτος πληροφορηθήσεται. εἰ δ' ὀρθῶς πεπίστευκεν, θαρρῶν πολιτευέσθω ὡς μέγα καταδίκης πῦρ φεύγων καὶ εἰς ἀιδίαν ἀγαθὴν θεοῦ βασιλείαν εἰσερχόμενος.

XII. Οἱ μὲν οὖν τῆς ἐκκλησίας διάκονοι τοῦ ἐπισκόπου συνετῶς ῥεμβόμενοι ἔστωσαν ὀφθαλμοί, ἑκάστου τῆς ἐκκλησίας πολυπραγμονοῦντες τὰς πράξεις, τίς μέλλει ἁμαρτάνειν, ἵνα νουθεσίᾳ καταληφθεὶς ὑπὸ τοῦ προκαθεζομένου τάχα οὐ μὴ τελέσῃ τὸ ἁμάρτημα· τοὺς λειποτάκτας ἐπιστρεφέτωσαν, τοῦ μὴ ἐπιλείπειν τοὺς συνερχομένους τῶν λόγων ἐπακούειν, ὅπως τὰς ἑκάστοτε τῇ καρδίᾳ προσπιπτούσας ἀθυμίας ἔκ τε βιωτικῶν συνπτώσεων καὶ ὁ μιλιῶν κακῶν λόγῳ ἀληθείας καθαίρεσθαι δύνωνται· ἐπεὶ γὰρ ἂν χρόνῳ πολλῷ χερσεύσωσιν, πυρὸς ἔργον γίνονται. τοὺς δὲ καὶ κατὰ σάρκα νοσοῦντας μανθανέτωσαν καὶ τῷ ἀγνοοῦντι πλήθει προσαντιβαλλέτωσαν, ἵν' ἐπιφαίνωνται, καὶ τὰ δέοντα ἐπὶ τῇ τοῦ προκαθεζομένου γνώμῃ παρεχέτωσαν· τοῦτο δὲ κἂν λάθρα αὐτοῦ ποιῶσιν, οὐχ ἁμαρτάνουσιν. ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τούτοις ὅμοια οἱ διάκονοι προνοείτωσαν.

XIII. Οἱ κατηχοῦντες πρῶτον κατηχηθέντες κατηχείτωσαν· ὅτι περὶ ψυχῆς ἀνθρώπων τὸ ἔργον· πρὸς γὰρ τὰς πολλὰς τῶν μανθανόντων γνώμας συναρμόζεσθαι δεῖ τὸν τῶν λόγων ὑφηγητήν. πολυμαθῆ οὖν καὶ ἀνεπίληπτον πέπειρόν τε καὶ ἄδειλον τὸν κατηχοῦντα εἶναι δεῖ, ὡς αὐτοὶ εἴσεσθε Κλήμεντα μετ' ἐμὲ κατηχεῖν μέλλοντα· πολὺ γάρ ἐστιν ἐμὲ νῦν τὸ κατ' εἶδος λέγειν. πλὴν ἐὰν ὁμονοήσητε, δυνήσεσθε εἰς τὸν τῆς ἀναπαύσεως ἐνεχθῆναι λιμένα, ἔνθα μεγάλου βασιλέως ἐστὶν εἰρηνικὴ πόλις.

XIV. Ἔοικεν γὰρ ὅλον τὸ πρᾶγμα τῆς ἐκκλησίας νηὶ μεγάλῃ, διὰ σφοδροῦ χειμῶνος ἄνδρας φερούσῃ ἐκ πολλῶν τόπων ὄντας καὶ μίαν τινὰ ἀγαθῆς βασιλείας πόλιν οἰκεῖν θέλοντας. ἔστω μὲν οὖν ὑμῖν ὁ ταύτης δεσπότης θεὸς καὶ παρεικάσθω ὁ μὲν κυβερνήτης Χριστῷ, ὁ πρωρεὺς ἐπισκόπῳ, οἱ ναῦται πρεσβυτέροις, οἱ τοίχαρχοι διακόνοις, οἱ ναυστολόγοι τοῖς κατηχοῦσιν, τοῖς ἐπιβάταις τὸ τῶν ἀδελφῶν πλῆθος, τῷ βυθῷ ὁ κόσμος, αἱ ἀντίπνοιαι τοῖς πειρασμοῖς, οἱ δὲ διωγμοὶ καὶ οἱ κίνδυνοι καὶ παντοδαπαὶ θλίψεις ταῖς τρικυμίαις, τὰ δὲ ἀπόγεια τῶν χειμάρρων [καὶ τὰ] φυσήματα ταῖς τῶν πλάνων καὶ ψευδοπροφητῶν ὁμιλίαις, τὰ δὲ ἀκρωτήρια καὶ τὰ τραχέα τῶν τόπων τοῖς ἐν ὑπεροχαῖς δεινὰ ἀπειλοῦσι δικασταῖς, διθάλασσοι δὲ καὶ θηριώδεις τόποι τοῖς ἀλογίστοις καὶ ἐνδοιάζουσι περὶ τῶν τῆς ἀληθείας ἐπαγγελμάτων. οἱ ὑποκριταὶ τοῖς πειραταῖς παρεικασμένοι νοείσθωσαν. πλὴν ἰσχυρὰν ἴλιγγα καὶ ταρταρέαν χάρυβδιν καὶ φόνια προσρήγματα καὶ θανατώδεις διαλύσεις μόνας τὰς ἁμαρτίας [αἰτίας] εἶναι νομίζετε. ἵνα οὖν οὐρίᾳ πλέοντες εἰς τὸν λιμένα τῆς ἐλπιζομένης πόλεως ἀκινδυνότερον ἐνεχθῆτε, ἐπηκόως εὔχεσθε· εὐχαὶ δὲ ἐπήκοοι γίνονται ταῖς εὐπραγίαις.  XV. εὐσταθείτωσαν οὖν οἱ ἐπιβάται ἑδραῖοι ἐπὶ τῶν ἰδίων καθεζόμενοι τόπων, ἵνα μὴ τῇ ἀταξίᾳ σεισμὸν ἢ ἑτεροκλινίαν παρέχωσιν. οἱ ναυστολόγοι τοὺς μισθοὺς ὑπομιμνησκέτωσαν. οἱ διάκονοι μηδὲν ἀμελείτωσαν ὧν ἐπιστεύθησαν. οἱ πρεσβύτεροι ὥσπερ ναῦται καταρτιζέτωσαν ἐπιμελῶς τὰ χρῄζοντα ἑκάστῳ. ὁ ἐπίσκοπος ὡς πρωρεὺς ἐγρηγορὼς τοῦ κυβερνήτου μόνου τοὺς λόγους ἀντιβαλλέτω. ὁ Χριστὸς ὡς σωτὴρ κυβερνήτης φιλείσθω καὶ μόνος περὶ ὧν λέγει πιστευέσθω. οἱ δὲ πάντες τῷ θεῷ περὶ τοῦ οὐρίᾳ πλέειν προσευχέσθωσαν. οἱ πλέοντες πᾶσαν θλίψιν προσδοκάτωσαν ὡς μέγαν καὶ ταραχώδη βυθὸν παραπλέοντες τὸν κόσμον· ὁτὲ μὲν ἀθυμοῦντες, διωκόμενοι, σκορπιζόμενοι, πεινῶντες, διψῶντες, γυμνητεύοντες, στενοχωρούμενοι, καὶ πάλιν [ὁτὲ μὲν] ἑνούμενοι, συναλιζόμενοι, ἡσυχάζοντες· ἀλλὰ καὶ ναυτιῶντες, ἰλιγγιῶντες, ἀπερῶντες (τουτέστιν ἐξομολογούμενοι τὰ παραπτώματα ὥσπερ νοσοποιοὺς χολάς, τὰς ἐκ πικρίας ἁμαρτίας λέγω καὶ τὰ ἐξ ἐπιθυμιῶν ἀτάκτων σωρευθέντα κακά, ἅτινα τῷ ὁμολογῆσαι ὥσπερ ἀπεράσαντες κουφίζεσθε τῆς νόσου, προσιέμενοι τὴν ἐκ τῆς ἐπιμελείας σωτήριον ὑγείαν).  XVI. πλὴν γινώσκετε πάντες πάντων ὑμῶν πλεῖον κάμνοντα τὸν ἐπίσκοπον, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν τὴν αὑτοῦ θλίψιν πάσχει, αὐτὸς δὲ τὴν αὑτοῦ καὶ τὴν ἑκάστου. διό, ὦ Κλήμης, ἑκάστῳ κατὰ τὸ δυνατὸν προκαθέσθητι βοηθός, τὰς πάντων φορτισθεὶς φροντίδας. ὅθεν τὸ σὲ οἰκονομεῖν ἀναδέξασθαι χάριν οἶδα εἰληφώς, οὐ δεδωκώς. ἀλλὰ θάρρει καὶ γενναίως φέρε ὡς εἰδὼς ὅτι ἀποδώσει σοι ὁ θεὸς εἰς τὸν λιμένα τῆς ἀναπαύσεως καταντήσαντι τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν, ἀναφαίρετον μισθόν, καθότι ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων σωτηρίας τὸν μείζονα ἀνεδέξω κάματον. ὥστε ἐάν σε πολλοὶ τῶν ἀδελφῶν διὰ ἐπ' ἄκρον δικαιοσύνην μισήσωσιν, τὸ αὐτῶν μὲν μῖσος οὐδέν σε βλάψει, ἡ δὲ τοῦ δικαίου θεοῦ φιλία πολύ σε ὀνήσει. ὥστε πειρῶ τὸν ἐξ ἀδικίας γινόμενον ἔπαινον ἀποσείεσθαι, διὰ δὲ δικαίαν διοίκησιν τὸν ἐκ Χριστοῦ ἐπωφελῆ θηρεύειν ἔπαινον.

XVII. Ταῦτα εἰπὼν καὶ τὰ τούτων πλείονα, πάλιν τῷ πλήθει προσεμβλέψας εἶπεν· Καὶ ὑμεῖς δέ, ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ σύνδουλοι, τῷ προκαθεζομένῳ ἀληθείας κατὰ πάντα ὑπείξατε, τοῦτ' εἰδότες ὅτι ὁ τοῦτον λυπήσας Χριστόν, οὗ τὴν καθέδραν πεπίστευται; οὐκ ἐδέξατο, καὶ ὁ Χριστὸν μὴ δεξάμενος ὡς ἀθετήσας τὸν πατέρα λογισθήσεται, διὸ τῆς ἀγαθῆς βασιλείας ἀποβληθήσεται. οὗ εἵνεκεν πειρᾶσθε κατὰ πάσας συνόδους ἔρχεσθαι, ἵνα μὴ ὡς λειποτάκται ὑπὸ τῆς τοῦ ταξιάρχου ἀθυμίας ἁμαρτίας ἔγκλημα λάβητε. διὸ πρὸ πάντων οἱ πάντες τὰ ὑπὲρ αὐτοῦ φρονεῖτε, τοῦτ' εἰδότες ὅτι δι' ἕκαστον ὑμῶν ὁ πονηρὸς αὐτῷ μόνῳ τὸ πλεῖον ἐχθραίνων προσπολεμεῖ. ὑμεῖς οὖν πειρᾶσθε τῇ πρὸς αὐτὸν στοργῇ καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλους εὐνοίᾳ διατελεῖν καὶ αὐτῷ ἐπακούειν, ἵνα καὶ αὐτὸς κουφίζηται καὶ ὑμεῖς σωθῆναι δυνηθῆτε.  XVIII. ἔνια δὲ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν νοεῖν ὀφείλετε διὰ τὸ αὐτὸν μὴ δύνασθαι ἐν φανερῷ λέγειν διὰ τὰς ἐπιβουλάς, οἷον ἐὰν ἐχθραίνῃ τινί, μὴ ἀναμένετε αὐτὸν εἰπεῖν· Τῷδε μὴ προσαμιλλᾶσθε, ἀλλὰ φρονίμως ἕπεσθε αὐτοῦ τῷ βουλήματι, ἐχθροὶ γινόμενοι οἷς ἐχθραίνει καὶ μὴ ὁμιλοῦντες οἷς μὴ ὁμιλεῖ· ἵνα ἕκαστος, ἐπιδικαζόμενος τοῦ πάντας φίλους ἔχειν, αὐτὸν διαλλάττων σῴζηται, τῆς αὐτοῦ ἐπακούων ὁμιλίας. εἰ δέ τις φίλος μένει οἷς αὐτὸς ἐχθραίνει καὶ λαλεῖ οἷς αὐτὸς οὐχ ὁμιλεῖ, εἷς ἐστιν καὶ αὐτὸς τῶν ὀλοθρεύειν θελόντων τὴν ἐκκλησίαν· τῷ γὰρ σώματι συνὼν ὑμῖν, τῇ γνώμῃ μὴ ὢν μεθ' ὑμῶν, καθ' ὑμῶν ἐστιν, πολλῷ χείρων τῶν ἔξωθεν φαινομένων ἐχθρῶν, μετὰ δοκούσης φιλίας σκορπίζων τοὺς ἔσω.

XIX. Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐν μέσῳ ἐπὶ πάντων μοι τὰς χεῖρας ἐπιθεὶς εἰς τὴν αὐτοῦ καθέδραν καθεσθῆναί με ἐδυσώπησεν. καθεσθέντι δὲ τοῦτό μοι εὐθέως ἔφη· Ἀξιῶ σε ἐπὶ πάντων μου τῶν συνπαρόντων ἀδελφῶν, ὅπως ὁπόταν τοῦ ἐνταῦθα (ὡς ἐμοὶ ὀφείλεται) ἀπαλλάξω βίου, σὲ Ἰακώβῳ τῷ ἀδελφῷ τοῦ κυρίου διαπέμψαι ἐν ἐπιτομῇ ἀναγραψάμενον μέχρι καὶ τῶν ἐκ παίδων σου λογισμῶν καὶ ὡς ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τοῦ νῦν συνώδευσάς μοι, ἐπακούων τῶν κατὰ πόλιν ὑπ' ἐμοῦ κηρυχθέντων λόγων τε καὶ πράξεων, ἔπειτα πρὸς τῷ τέλει καὶ τὴν τοῦ θανάτου μου πρόφασιν ὡς προεῖπον δηλῶσαι μὴ ὀκνήσῃς. οὔτε γὰρ λίαν αὐτὸν λυπήσει τοῦτο, εἰδότα ὅτι ὃ πάντως ἔδει με παθεῖν εὐσεβῶς ἀπεδόμην, μεγίστης δὲ παραμυθίας τεύξεται, μαθὼν ὅτι μετ' ἐμὲ οὐκ ἀμαθὴς ἀνὴρ καὶ ζωοποιοὺς λόγους ἀγνοῶν καὶ ἐκκλησίας κανόνα οὐκ εἰδὼς τὴν τοῦ διδάσκοντος ἐπιστεύθη καθέδραν· πλάνος γὰρ ὁμιλία τῶν ἀκουόντων ὄχλων ἀναιρεῖ τὰς ψυχάς.

XX. Ὅθεν ἐγώ, κύριέ μου Ἰάκωβε, αὐτοῦ ταῦτα εἰπόντος ὑποσχόμενος οὐκ ὤκνησα, ὡς ἐκελεύσθην, τὸ πολὺ τῶν κατὰ πόλιν λόγων τῶν ἤδη σοι προγραφέντων καὶ ὑπ' αὐτοῦ διαπεμφθέντων ἐν βίβλοις ἐπὶ κεφαλαίων ποιῆσαι ὥσπερ σημείου χάριν καὶ οὕτως διαπέμψαι σοι ἐπιγράψαντα· Κλήμεντος τῶν Πέτρου ἐπιδημίων κηρυγμάτων ἐπιτομή.

 


 

Послание Климента Римского Иакову

I. Климент Иакову, господину и епископу епископов, правящему святою Иерусалимскою Церковью евреев, и всеми, которые везде прекрасно основаны Божиим провидением, с пресвитерами и диаконами, и всеми прочими братьями, — да будет мир вечно.

Да будет тебе известно, господин мой, что Симон, ради истинной веры и прочнейшего учения поставленный оплотом основания Церкви и от самых непогрешимых уст Иисусовых переименованный Петром, начаток Господа нашего, первый из апостолов, кому Отец открыл Сына, кого Христос достойно провозгласил блаженным, призванный и избранный, неразлучный товарищ и спутник, благой и испытанный ученик, которому, как самому способному из всех, было повелено просветить Запад, темнейшую область мира, и который сумел исполнить это как должно. Но доколе я буду продолжать слово, не желая высказать то, что необходимо, и, хотя и поздно, мне сделать? Он из огромной любви к людям, чтобы возвестить им ясно и открыто, несмотря на противодействие лукавого, грядущего благого Царя всего мира, прибыл сюда в Рим и спасая людей угодным Богу учением, сам насильственно принял смерть взамен здешней жизни.

II. В те же дни, когда ему вскоре надлежало умереть, он, созвав братьев, вдруг взял меня за руку и сказал перед церковью: «Слушайте меня, братья и сослужители! Ибо, как мне возвестил Пославший меня Господь и Учитель Иисус Христос, приблизился день моей смерти, и я поставляю вам епископом сего Климента; ему я вверяю мой словесный престол; ибо он от начала до конца пребыл моим спутником, и так слышал все мои слова. Скажу кратко: быв сопричастником во всех моих искушениях, он оказался стойким в вере; на опыте я увидел его благочестивым, человеколюбивым, целомудренным, просвещенным, умеренным, благим, справедливым, терпеливым более остальных и умело переносящим неблагодарные души иных из оглашенных. Поэтому я передаю ему власть вязать и решить, чтобы то, что было утверждено на небесах, он постановил на земле. И он будет связывать то, что надлежит связывать, и развязывать то, чему надлежит быть развязанным, как тот, кто знает правило Церкви. Посему его слушайте, как знающие то, что печалящий председательствующего в истине грешит против Христа и прогневляет Отца всяческих и за это недостоин жизни. Самому же председательствующему надлежит исполнять дело врача и не иметь свирепости дикого зверя.

III. Когда он сказал это, я, простершись, умолял его не давать мне достоинства и власти престола. И он ответил: «Об этом не проси меня; ибо этому определено быть, тем более оттого, что ты отказываешься; ибо на этом престоле следует сидеть не беззрассудно вожделевающему, но мужу святого нрава и просвещенному учением. Поэтому назови мне более достойного, такого, кто был больше со мною и слушал мои слова и научился управлению Церковью; и я не стану принуждать тебя, не хотящего сотворить благое. Ибо ты среди тех, кто через меня спасся из числа язычников, получаешь место наилучших начатков. Но подумай и о другом: если ты, убоявшись грехов, не примешь правление Церковью, знай наверняка, что согрешишь еще больше, имея возможность помогать почитающим Бога как плавающим и терпящим крушение, отказываясь сделать это, поскольку ты думаешь только о себе, а не о том, что полезно всем. Ты превосходно знаешь, что тебе надо подвергнуться этой опасности, как и то, что я не прекращаю молиться о помощи тебе. И, следовательно, чем скорее ты дашь мне свое согласие, тем большую скорбь снимешь с меня.

IV. Я сам знаю, о Климент, сколько взваливаю на тебя затруднений, скорбей, опасностей и поношений от непросвещенной и дерзкой черни; ты имеешь достаточно сил и мощи перенести это, взирая на великую милость терпения, дарованную тебе от Бога. Но рассмотри справедливо со мною и это: когда ты нуждаешься в помощи Христа — теперь, когда лукавый начинает войну против Его невесты, или потом, когда родившись, воцарится победа, не нуждаясь более ни в чьей поддержке? Неужто даже малоразумному мужу неясно, что — теперь? Посему всеми силами души в нынешнее время нужды поспеши принести работу Благому Царю, Которому обычно воздавать великие награды после победы. Прими же епископство радостной душою, тем более своевременно, что ты узнал от меня устроение Церкви, ради братьев, прибегающих к нам за спасением.

V. Однако я вкратце перед всеми и для всех напомню тебе то, что относится к этому устроению. Тебе надлежит жить безукоризненно, и особенно тщательно избегать житейских занятий, и не быть ни поручителем, ни адвокатом, ни втягиваться ни в какое иное мирское дело. Ибо Христос не хочет, чтобы ты сделался судьей и удостоверителем в денежных или торговых делах, относящихся к сей жизни, так чтобы постоянно удерживаемый нынешними людскими заботами, ты не имел времени поистине разделять людей добрых и дурных. Но пусть учащиеся являются таковыми друг перед другом, и не отвлекают тебя от слов, способных приносить спасение. Таким образом нечестиво для тебя заниматься мирскими заботами, оставив то, что тебе повелено делать: также и каждому мирянину греховно не оказывать услуг даже в житейских нуждах. Ведь если не все станут делать так, чтобы ты был спокоен и безопасен в надлежащих вещах, пусть они научаются диаконом, дабы ты занимался только нуждами Церкви — как дойстойным ее управлением, так и преданием слов истины.

VI. Ибо если ты станешь заниматься мирскими заботами, ты обманешь сам себя и слушающих тебя. Не будучи способен из-за занятости подавать то, что жизненно, ты будешь наказан, как не учащий пользе; а те, кто не научатся, погибнут по невежеству. Посему делай так, чтобы править ими свободно, дабы уместно предавать им слова, могущие принести спасение: так пусть тебя слушают, зная, что ты — посланник истины, который что свяжет, то будет связано, и что развяжет, будет развязано. Ты же связывай то, что надлежит связывать, и развязывай то, что надлежит развязывать. Итак, вот это и подобное этому следует делать тебе как правителю.

VII. Пресвитерам же надлежит делать вот что. Прежде всего они пусть молодыми вступают в брак, избегая жгучих в юности сетей вожделения. Но и в старости пусть не отвергают попечение о браке, ибо в иных вожделение сильно и тогда, когда они состарятся. Чтобы блуд, взяв отсюда повод свирепствовать против вас, не навлек на вас недуг, молитесь и взыскивайте, да не возгорится в вас тайный огонь блуда. Ибо весьма велик грех блуда, — настолько, что за него воздается вторая по тяжести кара; первая же надлежит тем, кто впадает в заблуждение, даже если и живет пристойно. Посему вы, как пресвитеры Церкви, приучайте невесту Христову к целомудрию. Невестой же я называю состав Церкви. Ибо если Жених-Царь обретет ее целомудренной, она стяжает величайшую честь; вы же вкусите великую радость как приглашенные на пир. Если же она будет застигнута в грехе, то будет отвергнута; вы же понесете кару, если этот грех совершится по вашей небрежности.

VIII. Посему заботьтесь прежде всего о целомудрии. Ибо весьма тяжек у Бога суд блуду. Видов же блуда много, как вам об этом расскажет Климент. Все же первый блуд — когда муж живет не с одною женой, а жена — не с одним мужем. Если кто пребудет чистым, может быть и человеколюбивым; и ради этого стяжает вечное милосердие. И так же, как блуд есть великое зло, так и человеколюбие есть величайшее благо. Посему любите всех ваших братьев святыми и милосердными очами, являя сиротам заботу родных, вдовам — мужей, творя милостыню со всяческою щедростью, стараясь о браке для тех, кто в цветущем возрасте; тем же из них, кто не владеют никаким искусством, подавать необходимые средства к существованию в жизненных обстоятельствах: мастеру — занятие, немощному — милосердие.

IX. Я знаю, что вы будете так делать, если вы утвердите любовь в уме своем; и есть один пригодный способ привлечь ее — пища с солью с одного стола. Поэтому старайтесь устраивать между собою пиры, столь часто, как сможете, чтобы не утратить любви: ибо она есть причина благотворительности, благотворительность же — спасения. И так все подавайте всем братьям в Боге пропитание для всех вас, зная, что отдавая временное, вы стяжаете вечное. Более того, питайте голодных, давайте жаждущим питье, нагим — одежду, навещайте больных; тем, кто в темнице, помогайте посильно; чужеземцев все спешите принять к себе в дом. Я не стану говорить о каждом деле, обо всем благом, что вам надлежит делать, научит вас человеколюбие; точно также, как и тем, кто не желает быть спасенным, ненависть к людям внушает делать зло.

Х. Братья, имеющие тяжбы, не должны судиться у мирских властей, но всячески примиряться пресвитерами Церкви, оказывая им скорое повиновение. И избегайте стяжательства, оттого, что оно может из-за временной выгоды лишить вечного блага. Тщательно соблюдайте правильные весы, меры, гири; с тем, что дается вам на хранение, обращайтесь прилично и верно. Также и подобное этому вы сумеете соблюсти до конца, если будете постоянно удерживать в памяти суд Божий. Ибо кто согрешит, будучи убежден наверняка, что это — от Бога праведного? Разве только терпеливому и праведному во исполнение века сего определен грядущий суд, чтобы добрые после того вечно вкушали несказанные блага? Те же, кто будут обретены согрешившими, подвергнутся, как неописуемому бедствию, вечному мучению. И это так, если только пророк истины, клятвенно вещавший о будущем, не достоин сомнения.

XI. Поэтому, будучи истинными учениками пророка, отложив колебания духа, от которых рождаются дурные дела, поспешите приняться за делание доброго. Если же кто из вас недоумевает о грядущих вещах, о которых мы рассказали, то пусть не стыдится признаться в этом, если только имеет попечение о своей душе, и пусть ищет успокоения у настоятеля; если же он поверит ему как должно, будет жить уверенно, как тот, кто избежал великого огня осуждения и кому надлежит войти в царство вечных Божьих благ.

XII. Далее, диаконы в Церкви для епископа — глаза, искусно все проницающие; исследующие дела каждого человека в Церкви, кто близок ко греху, кто, предупрежденный увещеванием настоятеля, не совершает греха. Пусть они исправляют тех, кто пренебрегает Церковью, чтобы те не отставали от слушания речей в собрании, на которых они могут словом истины очиститься от душевных тягот, иногда приходящих от мирских дел и неправедных бесед; если же они долгое время останутся без учения, они сделаются пищею огня. Также и о телесно больных пусть осведомляются диаконы и внушают невежественному народу являться к таковым и навещать их; и по решению настоятеля пусть они подают им необходимое. И даже если они это будут делать тайно, не погрешат. Это и подобное этому пусть будет предметом заботы диаконов.

XIII. Те, кто наставляет других в благочестии, пусть поучают, будучи прежде наставлены сами, ибо дело идет о человеческих душах. Ибо тому, кто служит Божьему слову и учит ему, надлежит быть готовым ко множеству мнений учащихся. Поэтому учитель должен быть весьма учен, безупречен, много испытан и проницателен, — также, как вы испытаете Климента, который будет после меня исполнять служение учителя. Ныне же для меня слишком долго описывать все в частности. Если же вы соблюдете согласие, вы сможете достичь врат покоя, где находится мирный город Вышнего Царя.

XIV. Ибо Церковь во всем подобна большому кораблю, который в великую бурю перевозит мужей из различных мест, желающих поселиться в едином городе благого царства. Кораблем же да будет для вас Господь Бог; и подобиями будут: кормчий — Христа, вперед смотрящий — епископа, моряки — пресвитеров, надсмотрщики над веслами — диаконов, лоцманы — учителей, гребцов — все сообщество братьев, море — мира, встречный ветер — искушений, гонения же и опасности и скорби всякого рода — высоких волн, приходящие с материка бури и ветры — слов обольстителей и лжепророков, а мысы и мели — неким судьям, возвышенным должностью и жестоко угрожающим; дикие места, омываемые морями с двух сторон — тех слабых разумом людей, которые сомневаются в обетованиях истины; пусть лицемеры считаюся подобными пиратам; но только грехи почитайте за огромную бездну и тартар Харибды, кровавое и смертоносное разрушение и истребление. И чтобы вам, безопасно плавая при благоприятном ветре, придти в гавань ожидаемого города, молитесь молитвами, достойными того, чтобы им внять: такие молитвы идут от добрых дел.

XV. Итак, да пребудут плавающие в покое, сидят на своих собственных местах, чтобы не нарушать порядка и не причинить качку, опасно накренив корабль. Лоцманы пусть наставляют в милосердии. Диаконы пусть не пренебрегают ничем из вверенного им. Пресвитеры, как моряки, пусть тщательно готовят то, что необходимо каждому. Епископ, как вперед смотрящий, пусть бдительно помышляет лишь об учении кормчего. Христа и кормчего любите и ему одному верьте во всем, что он говорит. Все же пусть молят Бога о благоприятном плавании. Плавающие пусть будут готовы ко всяким скорбям, переходя великое и возмущающееся море, то есть мир: иногда уязвляясь, терпя гонения, рассеяние, голод, жажду, наготу, притеснения; иногда же, вновь объединившись, собранные, спокойные, но испытывая тошноту, головокружения, рвоту, то есть открывая свои проступки как смертную желчь, грехи, говорю я, рожденные горечью, и зло, накопившееся от безпорядочных похотей, через исповедь словно изблевывая, облегчаясь от недуга, взирая на спасительное лечение, происходящее от прилежания.

XVI. Каждый же из вас пусть знает, что епископ трудится больше вас всех; ибо любой из вас терпит свои невзгоды, он же — свои и каждого. Поэтому, о Климент, так управляй и будь по силам помощником каждому, ведь на тебя возложено бремя заботы обо всех. Оттого, что ты принимаешь это правление, я знаю, что я стяжаю, а не раздаю благодать; но доверься и покажи себя сильным, поскольку ты знаешь, что Бог тебе, стучащему во врата покоя, подаст величайшее благо, прочную милость, ибо ты взял на себя большой труд ради всеобщего спасения. Поэтому, если и многие из братьев возненавидят тебя за высшую праведность, их ненависть никак не повредит тебе, дружба же праведного Бога принесет тебе многое. Итак постарайся отгонять славу, рожденную неправедностью, и, следуя через праведное восхищение полезной славе, исходящей от Христа».

XVII. Произнеся это и многое другое, он, глядя на собравшихся, сказал еще: «А вы же, возлюбленные мои братья и сослужители, во всем будьте согласны с предстоятелем истины, зная, что тот, кто его печалит, не принимает Христа, Чей престол он занимает; а кто не принимает Христа, причтется к отверженным Отцом и потому извергнутым из благого царства. Ради этой причины стремитесь быть на каждом собрании, чтобы, подобно беглецам от малодушия вождя, не принять позор греха. Поэтому прежде всего помышляйте все делать для него, сознавая, что из-за каждого из вас враг дьявол ведет с ним более тяжкую войну. Вы же дерзайте быть стойкими в любви и во многой благожелательности к нему, и повинуйтесь ему, чтобы и ему вознестись, и вы смогли стяжать спасение.

XVIII. Более того, вы сами должны понимать и некоторые вещи, которые он не может сказать открыто из-за козней. Например, если он будет в негодовании на кого-нибудь, не ждите, что он сам выскажет это; не спорьте с ним, но с рассудительностью исполняйте его волю, ненавидя тех, кого он ненавидит, и не разговаривайте с теми, с кем он не разговаривает, чтобы любой, кто стремится стяжать дружбу со всеми, спасся, примирившись с тем, чьему слову он обязан послушанием. Если же кто сохранит дружбу с теми, кого епископ ненавидит и будет разговаривать с теми, к кому епископ не обращает слова, — сам заодно с теми, кто желает уничтожить Церковь: телесно пребывая с нами, мыслями не будучи с вами, он — ваш противник; ведь гораздо хуже явных врагов извне тот, кто при внешней дружбе рассеивает находящихся внутри».

XIX. И сказав это перед всеми и возложив на меня руки, принудил меня, покрасневшего, воссесть на его престол. Когда я сел, тотчас же он сказал мне: «Прошу тебя перед лицом всех братьев о том, чтобы ты, после того, как я, следуя неизбежности, покину эту жизнь, послал послание к Иакову, описав ему вкратце и самые помышления твоего детства, и то, как от начала доныне ты был моим спутником, внимая словам моей проповеди по городам, и моим делам, а после этого не постыдись изложить обстоятельства моей смерти. Ибо он не сильно опечалится этим, зная, что я благочестиво исполнил то, что всякому необходимо претерпеть; но он весьма будет утешен, узнав, что после меня престол не принял муж непросвещенный, не ведающий живоносных слов, и не знающий правила учительства в Церкви. Ибо слово невежды и соблазнителя губит души слушающих простецов».

XX. Посему я, господин мой Иаков, и не замедлил, как было мне повелено и как я обещал, собрать вкратце большую часть высказанных им слов жителям разных городов, которые он сам уже собрал и послал тебе, словно бы с тем, чтобы возвестить тебе о них, и так отправить тебе под заглавием «Климентово сокращение того, что Петр проповедал в путешествиях».