Papyrus Egerton

1 ...
2 ... toiV nomikoiV
3 ... [...]nta ton paraprass[onta]
4 ... [...]mon kai mh eme
· [...]a[.]
5 ... [...]opoiei pwV poie[i
·] proV
6 [de touV] a[r]contaV tou laou [st]ra-
7 [feiV ei]pen ton logon touto[n
·] erau-
8 [nate t]aV grafaV
· en aiV umeiV do-
9 [keite] zwhn ecein
· ekeinai ei[s]in
10 [ai mart]urousai peri emou
· mh ...
11 ... [o]ti egw hlqon kathgo[r]hsai
12 [umwn] proV ton P(ate)ra mou
· estin
13 [o kath]gorwn umwn Mw(ushV) eiV on
14 [umeiV] hlpikate
a[u]twn de le-
15 [gontw]n [oti] oidamen oti Mw(usei) ela-
16 [lhsen] o Q(eo)V[·] se de ouk oidamen
17 [... ei]
· apokriqeiV o Ih(souV) ei-
18 [pen auto]iV nun kathgoreitai
19 [umwn to a]pistei[n] toiV up autou
20 [...]menoiV
· ei gar epi-
21 [steusate Mw(usei)]
· episteusate a[n]
22 [emoi
· pe]r[i] emou gar ekeino[V]
23 [egraye]n toiV pat[ra]sin umw[n].
24-25 ...
26 ... liqouV omou li[...]
27 si[... ...]ton
· kai epebalon [...]
28 cei[raV] autwn ep auton o[...]
29 teV [in]a piaswsin kai par[...]
30 ... tw oclw
· kai ouk e[dunanto]
31 auton piasai oti oupw e[lhluqei]
32 autou h wra thV parado[sewV
·]
33 autoV de o k(urio)V exelqwn ...
34 [...]wn apeneusen ap a[utwn
·]
35 kai [i]dou leproV proselq[wn autw]
36 legei
· didaskale Ih(sou) le[proiV sun-]
37 odeuwn kai sunesqiw[n ...]
38 en tw pandoceiw el[...]
39 kai autoV egw
· ean [o]un [su qelhV]
40 kaqarizomai
· o dh k(urio)V [efh autw·]
41 qel[w] kaqarisqhti
· [kai euqewV]
42 [a]pesth ap autou h lep[ra
· legei]
43 de autw o Ih(souV)[
·] pore[uqeiV seau-]
44 ton epideixon toi[V iereusin]
45 kai anenegkon [peri tou ka-]
46 [q]arismou wV pro[s]e[taxen Mw(ushV) kai]
47 [m]hketi a[ma]rtane...
48-49 ...
50 nomenoi proV auton ex[etas-]
51 tikwV epeirazon auton l[egonteV
·]
52 didaskale Ih(sou) oidamen oti [apo Q(eo)u]
53 elhluqaV
· a gar poieiV ma[rturei]
54 uper to[u]V prof(ht)aV pantaV[
· ...]
55 hmein
· [...]exon toiV ba(si)leus[... ...]
56 nai ta an[h]konta th arch a[... ...]
57 toi[.. ...] o de Ih(souV) eidwV [thn di-]
58 anoian [aut]wn embreim[hsamenoV]
59 eipen a[utoiV]
· ti me kaleit[e tw sto-]
60 mati um[wn di]daskalon
· m[.. ...]
61 onteV o [...]egw
· kalwV H[s(ai)aV peri u-]
62 mwn ep[ro]f(hteu)sen eipwn
· o [laoV ou-]
63 toV toiV [ceil]esin aut[wn timwsin]
64 me h [de kardi]a aut[wn porrw ape-]
65 cei ap e[mou
· m]ath[n [de] sebontai me]
66 ... ental[mata...]
67 [... ..]tw [..]w [k]atakleisan-
68 [...] upotetakta[i] adhlwV
69 [...] to baroV autou astato[n]
70 ... aporhqentwn de ekei-
71 [...] proV to xenon eperwthma
72 [... ..]ripatwn o Ih(souV) [e]staqh
73 [epi tou] ceilouV tou io[rda]nou
74 [potam]ou kai ekteina[V thn] cei-
75 [ra auto]u thn dexian [...]misen
76 [... k]ai katespeir[en ...] ton
77 [...]on
· kai tote [...] kate-
78 [...]enon udwr. e[...]n thn
79 [...]
· kai ep[...]qh enw-
80 [pion autwn e]xhga[g]en [de] karpo[n]
81 [...] poll[...] eiV ca-
82 [...] ta[...]utouV
·
83 ... parh
84 ... ean
85 ... autou
86 [...]hmenoV
87 ... eidwV
88 ...
89 enes[...]
90 menw p[...]
91 [..]ouV eiV [... apo-]
92 kteinw[sin ...]
93 legei
· o[...]
94 ...

 

 

Библиотека Руслана Хазарзара