Εὐσεβίου τοῦ Παμφίλου
εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου
Κωνσταντίνου τοῦ βασιλέως

 


 

Eusebius

Vita Constantini

(ed. F. Winkelmann)

Die griechischen christlichen Schriftsteller.
Berlin: Akademie-Verlag, 1975, ss. 3–151.

 


 

Λόγος α´

Λόγος β´

Λόγος γ´

Λόγος δ´