Папий Гиерапольский

Избранное

Папий (Παπίας) Гиерапольский (? — ок. 165) — христианский писатель, епископ Гиераполя (Фригия), автор не дошедшего до нас труда «Изложение изречений Господних» (κυριακῶν λογίων ἐξηγήσις) в пяти книгах.

 

Eusebius. Historia ecclesiastica.II.15:2

Κλήμης ἐν ἕκτῳ τῶν Ὑποτυπώσεων παρατέθειται τὴν ἱστορίαν, συνεπιμαρτυρεῖ δὲ αὐτῷ καὶ ὁ Ἱεραπολίτης ἐπίσκοπος ὀνόματι Παπίας, τοῦ δὲ Μάρκου μνημονεύειν τὸν Πέτρον ἐν τῇ προτέρᾳ ἐπιστολῇ, ἣν καὶ συντάξαι φασὶν ἐπ' αὐτῆς Ῥώμης, σημαίνειν τε τοῦτ' αὐτόν, τὴν πόλιν τροπικώτερον Βαβυλῶνα προσειπόντα διὰ τούτων, Ἀσπάζει ὑμᾶς ἡ ἐν Βαβυλῶνι συνεκλεκτὴ καὶ Μάρκος ὁ υἱός μου.

Клим[1] в шестой книге «Очерков» приводит эту историю, согласно с ним и свидетельство Гиерапольского епископа по имени Папий. О Марке упоминает Петр в Первом послании, которое, говорят, составил он в самом Риме. Символически он этот город называет Вавилоном, говоря так: “Приветствует вас в Вавилоне совместно избранная (экклесия) и Марк, сын мой”.

 

Eusebius. Historia ecclesiastica.III.39:1-7

1 Τοῦ δὲ Παπία συγγράμματα πέντε τὸν ἀριθμὸν φέρεται, ἃ καὶ ἐπιγέγραπται λογίων κυριακῶν ἐξηγήσεως. τούτων καὶ Εἰρηναῖος ὡς μόνων αὐτῷ γραφέντων μνημονεύει, ὧδέ πως λέγων· ταῦτα δὲ καὶ Παπίας ὁ Ἰωάννου μὲν ἀκουστής Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος γεγονώς, ἀρχαῖος ἀνήρ, ἐγγράφως ἐπιμαρτυρεῖ ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἑαυτοῦ βιβλίων. ἐστιν γὰρ αὐτῷ πέντε βιβλία συντεταγμένα.

1. Папию пять сочинений по числу приписывают, под заглавием «Истолкование изречений Господних». О них и Ириней[2] как о единственных его произведениях упоминает, говоря так: “Папий, Иоанна послушник, Поликарпа[3] товарищ, муж древний, письменно засвидетельствовал это в четвертой своей книге, ибо им пять книг составлено”.

2 Καὶ ὁ μὲν Εἰρηναῖος ταῦτα· αὐτός γε μὴν ὁ Παπίας κατὰ τὸ προοίμιον τῶν αὐτοὺ λόγων ἀκροατὴν μὲν καὶ αὐτόπτην οὐδαμῶς ἑαυτὸν γενέσθαι τῶν ἱερῶν ἀποστόλων ἐμφαίνει, παρειληφέναι δὲ τὰ τῆς πίστεως παρὰ τῶν ἐκείνοις γνωρίμων διδάσκει δι' ὧν φησιν λέξεων·

2. Так по Иринею. Сам Папий в предисловии к своим «Изречениям...» самого себя действительным слушателем и самовидцем никого из святых апостолов не обнаруживает, а говорит, что наставлен был в веру чрез известных им (людей). Как он говорит дословно:

3 Οὐκ ὀκνήσω δέ σοι καὶ ὅσα ποτὲ παρὰ τῶν πρεσβυτέρων καλῶς ἔμαθον καὶ καλῶς ἐμνημόνευσα συγκατατάξαι ταῖς ἑρμηνείας, διαβεβαιούμενος ὑπὲρ αὐτῶν ἀλήθειαν. οὐ γὰρ τοῖς τὰ πολλὰ λέγουσιν ἔχαιρον ὥσπερ οἱ πολλοί, ἀλλὰ τοῖς τἀληθῆ διδάσκουσιν, οὐδὲ τοῖς τὰς ἀλλοτρίας ἐντολὰς μνηνεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς τὰς παρὰ τοῦ κυρίου τῇ πίστει δεδομένας καὶ ἀπ' αὐτῆς παραγιγνομένας τῆς ἀληθείας·

3. “Я же не замедлю тебе восполнить мои толкования тем, чему я хорошо научился у пресвитеров и что хорошо запомнил, в подтверждение истины. Ибо я с удовольствием слушал не многих многоречивых, но истину преподававших, и не повторяемых чужие заповеди, но чрез Господа в вере данные и исходящие от Истины.

4 εἰ δέ που καὶ παρηκολουθηκώς τις τοῖς πρεσβυτέροις ἔλθοι, τοὺς τῶν πρεσβυτέρων ἀνέκρινον λόγους, τί Ἀνδρέας ἢ τί Πέτρος εἴπεν ἢ τί Φίλιππος ἢ τί Θωμᾶς ἢ Ἰάκωβος ἢ τί Ἰωάννης ἢ Ματθαῖος ἢ τις ἕτερος τῶν τοῦ κυρίου μαθητῶν ἅ τε Ἀριστίων καὶ ὁ πρεσβύτερος Ἰωάννης, τοῦ κυρίου μαθηταί, λέγουσιν. οὐ γὰρ τὰ ἐκ τῶν βιβλίων τοσοῦτόν με ὠφελεῖν ὑπελάμβανον ὅσον τὰ παρὰ ζώσης φωνῆς καὶ μενούσης.

4. Когда же приходил с пресвитерами общавшийся, о пресвитерских беседах я расспрашивал, чтó Андрей или чтó Петр говорил, или чтó Филипп, или чтó Фома, или Иаков, или чтó Иоанн, или Матфей, или кто другой из Господних учеников, а также чтó говорят Аристион и пресвитер Иоанн, Господни ученики. Ибо не из книг столько мне пользы, сколько чрез живой голос и непреходящее”.

5 Ἔνθα καὶ ἐπιστῆσαι ἄξιον δὶς καταριθμιοῦντι αὐτῷ τὸ Ἰωάννου ὄνομα, ὧν τὸν μὲν πρότερον Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ καὶ Ματθαίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς ἀποστόλοις συγκαταλέγει, σαφῶς δηλῶν τὸν εὐαγγελιστήν, τὸν δ' ἕτερον Ἰωάννην, διαστείλας τὸν λόγον, ἕτέροις παρὰ τὸν τῶν ἀποστόλων ἀριθμὸν κατάτασσει, προτάξας αὐτοῦ τὸν Ἀριστίωνα, σαφῶς τε αὐτὸν πρεσβύτερον ὀνομάζει·

5. Здесь обращает на себя внимание число Иоанновых имен: одного, упомянутого им раньше вместе с Петром, Иаковом, Матфеем и прочими апостолами, он, несомненно, считает евангелистом; другого Иоанна помещает в числе стоявших рядом с апостолами, ставя впереди него Аристиона, прямо его (Иоанна) пресвитером называя.

6 ὡς καὶ διὰ τούτων ἀποδείκνυσθαι τῆν ἱστορίαν ἀληθῆ τῶν δύο κατὰ τὴν Ἀσίαν ὁμωνυμίᾳ κεχρῆσθαι εἰρηκότων δύο τε ἐν Εφέσῳ γενέσθαι μνήματα καὶ ἐκάτερον ἔτι νῦν λέγεσθαι· οἷς καὶ ἀναγκαῖον προσέχειν τὸν νοῦν, εἰκὸς γὰρ τὸν δεύτερον, εἰ μή τις ἐθέλοι τὸν πρῶτον, τὴν ἐπ' ὀνόματος φερομένην Ἰωάννου ἀποκάλυψιν ἑορακέναι.

6. Истинность этой истории подтверждается тем, что в Асии называли двоих с этим именем, (а) в Эфесе есть гробницы, и каждая еще и поныне зовется (Иоанновой). Необходимо обратить внимание: Откровение, несущее имя Иоанна, по всей вероятности, было (открыто) второму, а не первому[4].

7 καὶ ὁ νῦν δὲ δηλούμενος Παπίας τοὺς μὲν τῶν ἀποστόλων λόγους παρὰ τῶν αὐτοῖς παρηκολουθηκότων ὁμολογεῖ παρειληφέναι, Ἀριστίωνος δὲ καὶ τοῦ πρεσβύτερου Ἰωάννου αὐτήκοον ἑαυτόν φησι γενέσθαι· ὀνομαστὶ γοῦν πολλάκις αὐτῶν μνημονεύσας ἐν τοῖς αὐτοῦ συγγράμμασιν τίθησιν αὐτῶν παραδόσεις.

7. И объявленный нами Папий признает, что апостольские слова он слышал от людей, с ним общавшихся; Аристиона же и пресвитера Иоанна слушал лично. Часто, упоминая их в своих книгах по имени, он передает их рассказы.

 

Eusebius. Historia ecclesiastica.III.39:14-17

14 Καὶ ἄλλας δὲ τῇ ἰδίᾳ γραφῇ παραδίδωσιν Ἀριστίωνος τοῦ πρόσθεν δεδηλωμένου τῶν τοῦ κυρίου λόγων διηγήσεις καὶ τοῦ πρεσβύτερου Ἰωάννου παραδόσεις· ἐφ' ἃς τοῦς φιλομαθεῖς ἀναπέμψαντες, ἀναγκαίως νῦν προσθήσομεν ταῖς προεκτεθείσαις αὐτοῦ φωναῖς παράδοσιν ἣν περὶ Μάρκου τοῦ τὸ εὐαγγέλιον γεγραφότος ἐκτέθειται διὰ τούτων·

14. Сообщает он в своем писании и другие Господни слова в передаче упомянутого Аристиона и пресвитером Иоанном передаваемое. К ним любознательных отсылаем. Сейчас необходимо добавить ко всему сказанному передаваемое о Марке-евангелисте, записанное чрез них.

15 καὶ τοῦθ' ὁ πρεσβύτερος ἔλεγεν· Μάρκος μὲν ἑρμηνευτὴς Πέτρου γενόμενος, ὅσα ἐμνημόνευσεν, ἀκριβῶς ἔγραψεν, οὐ μέντοι τάξει τὰ ὐπὸ τοῦ κυρίου η λεχθέντα ἢ πραχθέντα. οὔτε γὰρ ἤκουσεν τοῦ κυρίου οὔτε παρηκολούθησεν αὐτῷ, ὕστερον δὲ, ὡς ἔφην, Πέτρῳ· ὃς πρὸς τὰς χρείας ἐποιεῖτο τὰς διδασκαλίας, ἀλλ' οὐχ ὥσπερ σύνταξιν τῶν κυριακῶν ποιούμενος λογίων, ὥστε οὐδὲν ἥμαρτεν Μάρκος οὕτως ἔνια γράψας ὡς ἀπεμνημόσευσεν. ἐνὸς γὰρ ἐποιήσατο πρόνοιαν, τοῦ μηδὲν ὧν ἤκουσεν παραλιπεῖν ἢ ψεύσασθαί τι ἐν αὐτοῖς.

15. И вот что пресвитер говорил: “Марк поистине переводчиком[5] Петра был; то, что запомнил из Господом сказанного или содеянного, он точно записал, но не по порядку, ибо он и не слышал Господа, и не сопровождал Его. Позднее, как сказано, (он слышал и сопровождал) Петра, который проповедовал, применяясь к обстоятельствам, но не собирался располагать в порядке Господни изречения. Потому и не погрешил Марк, записывая так, как запомнил. Ибо он заботился только о том, чтобы ничего не пропустить и не передать неверно”.

16 ταῦτα μὲν οὖν ἱστόρηται τῷ Παπίᾳ περὶ τοῦ Μάρκου· περὶ δὲ τοῦ Ματθαῖου ταῦτ' εἴρηται· Ματθαῖος μὲν οὖν Ἑβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνετάξατο, ἡρμήνευσεν δ' αὐτὰ ὡς ἧν δυνατὸς ἕκαστος.

16. Такова история Папия о Марке; о Матфее же он сообщает следующее: “Матфей на еврейском диалекте[6] изречения (Господни) записал, переводил[7] же их кто как мог”.

17 κέχρηται δ' ὁ αὐτὸς μαρτυρίαις ἀπὸ τῆς Ἰωάννου πρότερας ἐπιστολῆς καὶ ἀπὸ τῆς Πέτρου ὁμοίως, ἐκτέθειται δὲ καὶ ἄλλην ἱστορίαν περὶ γυναικὸς ἐπὶ πολλαῖς ἁμαρτίαις διαβληθείσης ἐπὶ τοῦ κυρίου, ἣν τὸ καθ' Ἐβραίους εὐαγγέλιον περιέχει.

17. Он же пользуется свидетельствами Иоаннова Первого послания, а также Петра, и рассказывает историю о женщине, во многих грехах обвиняемую пред Господом. Рассказ этот есть в Евангелии от Евреев.

 

Hieronymus. De viris illustribus. XVIII

Papias, Johannis auditor, Hierapolitanus in Asia episcopus, quinque tantum scripsit volumina, quae praenotavit: Explanatio sermonum Domini. In quibus, cum se in praefatione adserat non varias opiniones sequi, sed apostolos habere auctores, ait:

Папий, Иоаннов послушник, епископ Гиераполя в Азии, написал пять больших книг, названных им «Истолкование изречений Господних», в которых после утверждения в предисловии, что он не следовал различным мнениям, а опирался лишь на апостолов, сказал:

Considerabam quid Andreas, quid Petrus dixissent, quid Philippus, quid Thomas, quid Jacobus, quid Johannes, quid Matthaeus vel alius quilibet discipulorum Domini, quid etiam Artistion et senior Johannes, discipuli Domini loquebantur. Non enim tantum mihi libri ad legendum prosunt, quantum viva vox et usque hodie in suis auctoribus personans.

“Я рассмотрел, чтó сказали Андрей, Петр, чтó Филипп, чтó Фома, чтó Иаков, чтó Иоанн, чтó Матфей или другой из учеников Господних, чтó еще Аристион и старец Иоанн, ученики Господни, говорят. Мне будет полезнее взятое не столько из книг, сколько из живого и неумолкающего голоса”.

Ex quo apparet ex ipso catalogo nominum, alium esse Johannem qui inter apostolos ponitur, et alium seniorem Johannem quem post Aristionem enumerat. Hoc autem dicimus propter superiorem opinionem, qua a plerisque rettulimus traditum duas posteriores epistulas Johannis non apostoli esse, sed presbyteri. Hic dicitur mille annorum Judaicam edidisse δευτερωσιν quem secuti sunt Irenaeus et Apollinaris et caeteri, qui post resurectionem aiunt in carne cum sanctis domimum regnaturum. Tertullianus quoque in libro de spe fidelium et Victorinus Petabionenses et Lactantius hac opinione ducuntur.

Из этого перечня имен обнаруживается, что Иоанн, поставленный в ряд учеников, не тот старец Иоанн, которого он помещает (в своем перечислении) после Аристиона. По мнению многих, два последних послания Иоанна — это работа не апостола, а пресвитера. Он, говорят, утверждал тысячелетие иудейской традиции Второго (пришествия), за которой, как Ириней, Аполлинарий и другие говорят, после воскресения Господь во плоти будет править вместе со святыми. Тертуллиан в своей книге о надежде верующих, а также Викторин Петабионенс и Лактанций придерживаются того же мнения.

 

Codex Baroccianus 142
Epitome Philippi Sideris
Historia ecclesiastica (V cen.)

Παπίας Ἱεραπόλεως ἐπίσκοπος ἀκουστὴς τοῦ θεολόγου Ἰωάννου γενόμενος, Πολυκάρπου δὲ ἑταῖρος, πέντε λόγους κυριακῶν λογίων ἔγραψεν.

Папий, епископ Гиерапольский, послушник Иоанна Богослова, товарищ Поликарпа, пять книг «Изречений Господних» написал.

ἐν οἷς ἀπαρίθμησιν ἀποστόλων ποιούμενος μετὰ Πέτρον καὶ Ἰωάννην, Φίλιππον καὶ Θωμᾶν καὶ Ματθαῖον εἰς μαθητὰς τοῦ κυρίου ἀνέγραψεν Ἀριστίωνα καὶ Ἰωάννην ἕτερον, ὃν καὶ πρεσβύτερον ἐκάλεσεν.

В них, перечисляя апостолов по порядку, после Петра и Иоанна, Филиппа, Фомы и Матфея, учеников Господних, он записал Аристиона и другого Иоанна, которого пресвитером называет.

ὥς τινας οἴεσθαι, ὅτι <τούτου> τοῦ Ἰωάννου εἰσὶν αἱ δύο ἐπιστολαὶ αἱ μικραὶ καὶ καθολικαὶ, αἱ ἑξ ὀνόματος Ἰωάννου φερόμεναι, διὰ τὸ τοὺς ἀρχαίους τὴν πρώτην μόνην ἐγκρίνειν.

Некоторые предполагают, что <этому> Иоанну принадлежат два послания, коротких и соборных, распространенных под именем Иоанна, по одному изначальному признанию древних.

τινὲς δὲ καὶ τὴν ἀποκάλυψιν τούτου πλανηθέντες ἐνόμισαν. καὶ Παπίας δὲ περὶ τὴν χιλιονταετηρίδα σφάλλεται, ἐξ οὗ καὶ ὁ Εἰρηναῖος.

Некоторые же, введенные в заблуждение, полагают, что и Апокалипсис его. И Папий относительно тысячелетия ошибался, а чрез него и Ириней.

Παπίας ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ λέγει, ὅτι Ἰωάννης ὁ θεολόγος καὶ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὑπὸ Ἰουδαίων ἀνῃρέθησαν.

Папий во второй книге говорит, что Иоанн Богослов и Иаков, брат его, иудеями были убиты.

Παπίας ὁ εἰρημένος ἱστόρησεν ὡς παραλαβὼν ἀπὸ τῶν θυγατέρων Φιλίππου, ὅτι Βαρσαβᾶς ὁ καὶ Ἰοῦστος δοκιμαζόμενος ὑπὸ τῶν ἀπίστων ἰὸν ἐχίδνης πιὼν ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ ἀπαθῆς διεφυλάχθη.

Папий рассказал историю, полученную чрез дочерей Филипповых, что Варсава, он же Иуст, испытываемый неверующими, яд ехидны пил во имя Христово и невредимым оставался.

ἱστορεῖ δὲ καὶ ἄλλα θαύματα καὶ μάλιστα τὸ κατὰ τὴν μητέρα Μαναΐμου τὴν ἐκ νεκρῶν ἀναστᾶσαν. περὶ τῶν ὐπὸ τοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντων, ὅτι ἕως Ἀδριανοῦ ἔζων.

И другие изумительные истории сообщает он, а в особенности о матери Манаима, из мертвых воскрешенной; о воскрешенных из мертвых Христом, что жили до Адриана.

 

Codex Coislinianus 305
Интерполяция в «Грешнике» Григория
Chronicon (IX cen.)

Μετὰ δὲ Δομετιανὸν ἐβασίλευσε Νερούας ἔτος ἐν, ὃς ἀνακαλεσάμενος Ἰωάννην ἐκ τῆς νήσου ἀπέλυσεν οἰκεῖν ἐν Ἐφέσῳ. μόνος τότε περιὼν τῷ βίῳ ἐκ τῶν δώδεκα μαθητῶν καὶ συγγραψαμένος τὸ κατ' αὐτὸν εὐαγγέλιον· μαρτυρίου κατηξίωται.

После Домициана царствовал Нерва в течение года, который отозвал Иоанна с острова для поселения в Эфесе. В тот период он был единственным из двенадцати учеников, кто оставался в живых, и оставил от себя Евангелие, мученичества удостоясь.

Παπίας γὰρ ὁ Ἱεραπόλεως ἐπίσκοπος αὐτόπτης τούτου γενόμενος ἐν τῷ δευτέρῳ λόγῳ τῶν κυριακῶν λογίων φάσκει, ὅτι ὐπὸ Ἰουδαίων ἀνῃρέθη. πληρώσας δηλαδὴ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ τὴν τοῦ Χριστοῦ περὶ αὐτῶν πρόρρησιν καὶ τὴν ἑαυτῶν ὁμολογίαν περὶ τούτου καὶ συγκατάθεσιν·

Ибо епископ Гиераполя Папий, очевидец этого, во второй книге «Изречений Господних» утверждает, что он иудеями был убит, очевидно исполнив вместе с братом предсказание Христово относительно них и их собственное согласие относительно этого и одобрение.

εἰπὼν γὰρ ὁ κυρίος πρὸς αὐτούς· δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω; καὶ κατανευσάντων προθύμως καὶ συνθεμένων· τὸ ποτήριόν μου, φησί, πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα, ὁ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε. καὶ εἰκότως· ἀδύνατον γὰρ θεὸν ψεύσασθαι.

Ибо сказал Господь им: “Можете ли пить чашу, которую Я пью?”[8] — и они усердно закивали головами и согласились. “Чашу Мою, — говорит, — будете пить и крещением, которым Я крещусь, будете креститься”. И справедливо, ибо бессилен пред Богом лгущий.

οὕτω δὲ καὶ ὁ πολυμαθὴς Ὠριγένης ἐν τῇ κατὰ Ματθαῖον ἑρμηνείᾳ διαβεβαιοῦται, ὡς ὅτι μεμαρτύρηκεν Ἰωάννης, ἐκ τῶν διαδόξων τῶν ἀποστόλων ὑποσημαινάμενος τοῦτο μεμαθηκέναι. καὶ ὁ πολυΐστωρ Εὐσέβειος ἐν τῇ ἐκκλ. ἱστορ. φησί· Θωμᾶς μὲν τὴν Παρθίαν εἴληχεν· Ἰωάννης δὲ τὴν Ἀσίαν, πρὸς οὓς καὶ διατρίψας ἐτελεύτησεν ἐν Ἐφέσῳ.

Так и весьма ученый Ориген подтверждал, что Иоанн пострадал, в своем «Комментарии на Матфея», это учение из восхвалений апостолов узнано. И весьма знающий Евсевий в своей «Церковной истории»[9] говорит: “Фоме выпала Парфия, Иоанну же Иоанну — Асия, где он жил и скончался в Эфесе”.

 

Codex vaticanus
Пролог к Иоанну (IX в.)

Evangelium Iohannis manifestum et datum est ecclesiis ab Johanne adhuc in corpore constituto; sicut Papias nomine, Hieropolitanus, discipulus Johannis carus, in exotericis, id est in extremis quinque libris retulit; descripsit vero evangelium dictante Johanne recte verum. Marcion haereticus cum ab eo fuisset improbatus eo quod contraria sentiebat, abjectus est a Johanne. Is vero scripta vel epistolas ad eum pertulerat a fratribus qui in Ponto fuerunt.

Евангелие Иоанна было обнародовано и дано экклесиям Иоанном, когда он еще был жив, как Папий Гиерапольский, любимый ученик Иоанна, в экзотерике, т. е. во внешней стороне пяти книг воспроизводит; он записал Евангелие верно, ибо Иоанн диктовал верно. Маркион-еретик, когда он был порицаем им, ибо имел противоположную мысль, был отвержен Иоанном. Он даже писания писем принес ему от братьев, бывших в Понте.

  

Catena Graecorum Patrum in Joannem
(ed. B. Corder, Antwerp, 1630)

Ὕστατος γὰρ τούτων Ἰωάννης ὁ τὴς βροντῆς υἱὸς μετακληθείς, πάνυ γηραλέου αὐτοῦ γενομένου, ὡς παρέδοσαν ἡμῖν ὁ τε Εἰρηναῖος καὶ Εὐσέβιος καὶ ἄλλοι πιστοὶ κατὰ διαδοχὴν γεγονότες ἱστορικοί, κατ' ἐκεῖνο καιροῦ αἱρέσεων ἀναφυεισῶν δεινῶν ὑπηγόρευσε τὸ εὐανγγέλιον τῷ ἑαυτοῦ μαθητῇ Παπίᾳ εὐβιότῳ τῷ Ἰεραπολίτῃ πρὸς ἀναπλήρωσιν τῶν πρὸ αὐτοῦ κηρυξάντων τὸν λόγον τοῖς ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἔθνεσιν.

Последний из них Иоанн, поименованный Сыном Грома, когда стар он стал, — как передано нам Иринеем, Евсевием и другими верующими, по преемственности ставшими историками, — в время оно вновь разрастающихся страшных ересей диктовал Евангелие своему ученику Папию, благоживущему в Гиераполе, для восполнения проповедующим Слово ко всем народам ойкумены.

 

 

 

Перевод с греческого и латинского
и примечания — Руслан Хазарзар

 


[1] Имеется в виду Климент Александрийский (ок. 150 — ок. 217) — христианский писатель и апологет; язычник по воспитанию, он после долгих странствований по Империи и общения с различными учителями философии, обратившись в христианство, ок. 175 г. обосновался в Александрии; ок. 190 г. был избран главой Александрийского Огласительного собрания; во время гонений на христиан при императоре Септимии Севере (193 — 211), начавшихся в 201 г., переселился в Каппадокию.

[2] Ириней Лугудунский (Лионский) (ок. 140 — 202) — христианский писатель и апологет, по происхождению грек, родом из Малой Азии; ок. 160 г. был послан своим учителем Поликарпом Смирнским в Галию для проповеди христианства; Ириней был пресвитером в Лугудуне (совр. Лион), а с 178 г., после казни епископа Фотина (Потина) римлянами, принял кафедру; вероятно, погиб во время массовых гонений на христиан при императоре Септимии Севере.

[3] Поликарп — ученик апостола Иоанна, епископ Смирны; согласно сочинению «Мученичество смирнского епископа Поликарпа» (9:3), он в возрасте восьмидесяти шести лет умер мученической смертью в Риме; по мнению современных исследователей, Поликарп пострадал 23 февраля 155 или 22 февраля 156 года; однако эти даты не согласуются с указанием Евсевия в «Церковной истории» (IV.15), датирующего мученичество Поликарпа седьмым годом правления Марка Аврелия (161 — 180), что послужило основанием для других исследователей датировать смерть Поликарпа 23 февраля 167 года; третьи переносят эту дату на 26 марта 166 года.

[4] Т. е. пресвитеру, а не апостолу.

[5] Вариант перевода слова ερμηνευτης — “толкователь”.

[6] Выражение Εβραιδι διαλεκτος, как и πατριος φωνη, означает, по всей вероятности, так называемый арамейский язык, т. е. наречие, на котором говорил Иисус (Мф.27:46; Мк.3:17; 5:41; 7:34; 15:34). Не совсем ясно, какой язык — еврейский или арамейский — у писателей того времени означало слово Εβραιστι (2 Макк.7:21,27; 12:37; Ин.19:20; Деян.21:40; 22:2; 26:14; Josephus Flavius. Antiquitas Judaeorum.XVIII.6:10; Bellum Judaeorum.V.6:3; 9:2; VI.2:1; Contra Apionem.I.9).

[7] Вариант перевода — “толковал”.

[8] Мк.10:38.

[9] Eusebius. Historia ecclesiastica.III.1.

 

 

   

Библиотека Руслана Хазарзара