Papyrus Oxyrhynchos 840

Verso

1 proteron pro (tou) adikhsai panta sofi-
2 zetai. alla prosecete mh pwV kai
3 umeiV ta omoia autoiV paqhte. ou gar
4 en toiV zwoiV monoiV apolambanou-
5 sin oi kakourgoi twn AN(qrwp)WN. alla kai
6 kolasin upomenousin kai pollhn
7 basanon. kai paralabwn autouV
8 eishgagen eiV auto to agneuthrion kai
9 periepatei en tw ierw. kai prosel-
10 qwn farisaioV tiV arciereuV leu(eiV?)
11 to onoma sunetucen autoiV kai eipen
12 tw SW(th)RI, tiV epetreyen soi patein
13 touto to agneuthrion kai idein tau-
14 ta ta agia skeuh mhte lousamenw mh-
15 te mhn twn maqhtwn sou touV podaV ba-
16 ptisqentwn; alla memolummenoV
17 epathsaV touto to ieron topon on-
18 ta kaqaron, on oudeiV alloV ei mh
19 lousamenoV kai allaxaV ta endu-
20 mata patei, oude oran tolma tauta
21 ta agia skeuh. kai staV euqewV o SW(th)R
22 sun toiV maqhtaiV apekriqh autw,

Recto

23 su oun entauqa wn en tw ierw kaqa-
24 reueiV; legei autw ekeinoV, kaqareuw. elousa-
25 mhn gar en th limnh tou D(auei)D kai di¢ ete-
26 raV klimakoV katelqwn di¢ eteraV
27 anhlqon, kai leuka endumata ene-
28 dusamhn kai kaqara, kai tote hlqon
29 kai prosebleya toutoiV toiV agioiV
30 skeuesin. o SW(th)R proV auton apo-
31 kriqeiV eipen, ouai, tufloi mh orwn-
32 teV. su elousw toutoiV toiV ceomenoiV
33 udasin en oiV kuneV kai coiroi beblhn-
34 tai nuktoV kai hmeraV, kai niyame-
35 noV to ektoV derma esmhxw, oper
36 kai ai pornai kai ai aulhtrideV muri-
37 zousin kai louousin kai smhcousi
38 kai kallwpizousi proV epiqumi-
39 an twn AN(qrwp)WN. endoqen de ekei-
40 nai peplhrwntai skorpiwn kai
41 pashV kakiaV. egw de kai oi
42 maqhtai mou ouV legeiV mh beba-
43 ptisqai bebammeqa en udasi zw-
44 hV aiwniou toiV elqousin apo ...
45 ... ... alla ouai toiV ...

 

 

Библиотека Руслана Хазарзара