AMWS

1

1 logoi AmwV oi egenonto en nakkarim ek Qekoue ouV eiden uper Ierousalhm en hmeraiV Oziou basilewV Iouda kai en hmeraiV Ieroboam tou IwaV basilewV Israhl pro duo etwn tou seismou

2 kai eipen kurioV ek Siwn efqegxato kai ex Ierousalhm edwken fwnhn autou kai epenqhsan ai nomai twn poimenwn kai exhranqh h korufh tou Karmhlou

3 kai eipen kurioV epi taiV trisin asebeiaiV Damaskou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq wn eprizon priosin sidhroiV taV en gastri ecousaV twn en Galaad

4 kai exapostelw pur eiV ton oikon Azahl kai katafagetai qemelia uiou Ader

5 kai suntriyw moclouV Damaskou kai exoleqreusw katoikountaV ek pediou Wn kai katakoyw fulhn ex andrwn Carran kai aicmalwteuqhsetai laoV SuriaV epiklhtoV legei kurioV

6 tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV GazhV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneken tou aicmalwteusai autouV aicmalwsian tou Salwmwn tou sugkleisai eiV thn Idoumaian

7 kai exapostelw pur epi ta teich GazhV kai katafagetai qemelia authV

8 kai exoleqreusw katoikountaV ex Azwtou kai exarqhsetai fulh ex AskalwnoV kai epaxw thn ceira mou epi Akkarwn kai apolountai oi kataloipoi twn allofulwn legei kurioV

9 tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV Turou kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai authn anq wn sunekleisan aicmalwsian tou Salwmwn eiV thn Idoumaian kai ouk emnhsqhsan diaqhkhV adelfwn

10 kai exapostelw pur epi ta teich Turou kai katafagetai qemelia authV

11 tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV thV IdoumaiaV kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai autouV eneka tou diwxai autouV en romfaia ton adelfon autou kai elumhnato mhtran epi ghV kai hrpasen eiV marturion frikhn autou kai to ormhma autou efulaxen eiV neikoV

12 kai exapostelw pur eiV Qaiman kai katafagetai qemelia teicewn authV

13 tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn Ammwn kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq wn anescizon taV en gastri ecousaV twn Galaaditwn opwV emplatunwsin ta oria autwn

14 kai anayw pur epi ta teich Rabba kai katafagetai qemelia authV meta kraughV en hmera polemou kai seisqhsetai en hmera sunteleiaV authV

15 kai poreusontai oi basileiV authV en aicmalwsia oi iereiV autwn kai oi arconteV autwn epi to auto legei kurioV

 

2

1 tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV Mwab kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq wn katekausan ta osta basilewV thV IdoumaiaV eiV konian

2 kai exapostelw pur epi Mwab kai katafagetai qemelia twn polewn authV kai apoqaneitai en adunamia Mwab meta kraughV kai meta fwnhV salpiggoV

3 kai exoleqreusw krithn ex authV kai pantaV touV arcontaV authV apoktenw met autou legei kurioV

4 tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV uiwn Iouda kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton eneka tou apwsasqai autouV ton nomon kuriou kai ta prostagmata autou ouk efulaxanto kai eplanhsen autouV ta mataia autwn a epoihsan oiV exhkolouqhsan oi patereV autwn opisw autwn

5 kai exapostelw pur epi Ioudan kai katafagetai qemelia Ierousalhm

6 tade legei kurioV epi taiV trisin asebeiaiV Israhl kai epi taiV tessarsin ouk apostrafhsomai auton anq wn apedonto arguriou dikaion kai penhta eneken upodhmatwn

7 ta patounta epi ton coun thV ghV kai ekondulizon eiV kefalaV ptwcwn kai odon tapeinwn exeklinan kai uioV kai pathr autou eiseporeuonto proV thn authn paidiskhn opwV bebhlwswsin to onoma tou qeou autwn

8 kai ta imatia autwn desmeuonteV scoinioiV parapetasmata epoioun ecomena tou qusiasthriou kai oinon ek sukofantiwn epinon en tw oikw tou qeou autwn

9 egw de exhra ton Amorraion ek proswpou autwn ou hn kaqwV uyoV kedrou to uyoV autou kai iscuroV hn wV druV kai exhra ton karpon autou epanwqen kai taV rizaV autou upokatwqen

10 kai egw anhgagon umaV ek ghV Aiguptou kai perihgagon umaV en th erhmw tessarakonta eth tou kataklhronomhsai thn ghn twn Amorraiwn

11 kai elabon ek twn uiwn umwn eiV profhtaV kai ek twn neaniskwn umwn eiV agiasmon mh ouk estin tauta uioi Israhl legei kurioV

12 kai epotizete touV hgiasmenouV oinon kai toiV profhtaiV enetellesqe legonteV ou mh profhteushte

13 dia touto idou egw kuliw upokatw umwn on tropon kulietai h amaxa h gemousa kalamhV

14 kai apoleitai fugh ek dromewV kai o krataioV ou mh krathsh thV iscuoV autou kai o machthV ou mh swsh thn yuchn autou

15 kai o toxothV ou mh uposth kai o oxuV toiV posin autou ou mh diaswqh oude o ippeuV ou mh swsh thn yuchn autou

16 kai eurhsei thn kardian autou en dunasteiaiV o gumnoV diwxetai en ekeinh th hmera legei kurioV

 

3

1 akousate ton logon touton on elalhsen kurioV ef umaV oikoV Israhl kai kata pashV fulhV hV anhgagon ek ghV Aiguptou legwn

2 plhn umaV egnwn ek paswn fulwn thV ghV dia touto ekdikhsw ef umaV pasaV taV amartiaV umwn

3 ei poreusontai duo epi to auto kaqolou ean mh gnwriswsin eautouV

4 ei ereuxetai lewn ek tou drumou autou qhran ouk ecwn ei dwsei skumnoV fwnhn autou ek thV mandraV autou kaqolou ean mh arpash ti

5 ei peseitai orneon epi thn ghn aneu ixeutou ei scasqhsetai pagiV epi thV ghV aneu tou sullabein ti

6 ei fwnhsei salpigx en polei kai laoV ou ptohqhsetai ei estai kakia en polei hn kurioV ouk epoihsen

7 dioti ou mh poihsh kurioV o qeoV pragma ean mh apokaluyh paideian autou proV touV doulouV autou touV profhtaV

8 lewn ereuxetai kai tiV ou fobhqhsetai kurioV o qeoV elalhsen kai tiV ou profhteusei

9 apaggeilate cwraiV en AssurioiV kai epi taV cwraV thV Aiguptou kai eipate sunacqhte epi to oroV SamareiaV kai idete qaumasta polla en mesw authV kai thn katadunasteian thn en auth

10 kai ouk egnw a estai enantion authV legei kurioV oi qhsaurizonteV adikian kai talaipwrian en taiV cwraiV autwn

11 dia touto tade legei kurioV o qeoV TuroV kukloqen h gh sou erhmwqhsetai kai kataxei ek sou iscun sou kai diarpaghsontai ai cwrai sou

12 tade legei kurioV on tropon otan ekspash o poimhn ek stomatoV tou leontoV duo skelh h lobon wtiou outwV ekspasqhsontai oi uioi Israhl oi katoikounteV en Samareia katenanti fulhV kai en Damaskw iereiV

13 akousate kai epimarturasqe tw oikw Iakwb legei kurioV o qeoV o pantokratwr

14 dioti en th hmera otan ekdikw asebeiaV tou Israhl ep auton kai ekdikhsw epi ta qusiasthria Baiqhl kai kataskafhsetai ta kerata tou qusiasthriou kai pesountai epi thn ghn

15 sugcew kai pataxw ton oikon ton peripteron epi ton oikon ton qerinon kai apolountai oikoi elefantinoi kai prosteqhsontai oikoi eteroi polloi legei kurioV

 

4

1 akousate ton logon touton damaleiV thV BasanitidoV ai en tw orei thV SamareiaV ai katadunasteuousai ptwcouV kai katapatousai penhtaV ai legousai toiV kurioiV autwn epidote hmin opwV piwmen

2 omnuei kurioV kata twn agiwn autou dioti idou hmerai ercontai ef umaV kai lhmyontai umaV en oploiV kai touV meq umwn eiV lebhtaV upokaiomenouV embalousin empuroi loimoi

3 kai exenecqhsesqe gumnai katenanti allhlwn kai aporrifhsesqe eiV to oroV to Remman legei kurioV o qeoV

4 eishlqate eiV Baiqhl kai hnomhsate kai eiV Galgala eplhqunate tou asebhsai kai hnegkate eiV to prwi qusiaV umwn eiV thn trihmerian ta epidekata umwn

5 kai anegnwsan exw nomon kai epekalesanto omologiaV apaggeilate oti tauta hgaphsan oi uioi Israhl legei kurioV o qeoV

6 kai egw dwsw umin gomfiasmon odontwn en pasaiV taiV polesin umwn kai endeian artwn en pasi toiV topoiV umwn kai ouk epestreyate proV me legei kurioV

7 kai egw anescon ex umwn ton ueton pro triwn mhnwn tou trughtou kai brexw epi polin mian epi de polin mian ou brexw meriV mia brachsetai kai meriV ef hn ou brexw ep authn xhranqhsetai

8 kai sunaqroisqhsontai duo kai treiV poleiV eiV polin mian tou piein udwr kai ou mh emplhsqwsin kai ouk epestreyate proV me legei kurioV

9 epataxa umaV en purwsei kai en ikterw eplhqunate khpouV umwn ampelwnaV umwn kai sukwnaV umwn kai elaiwnaV umwn katefagen h kamph kai oud wV epestreyate proV me legei kurioV

10 exapesteila eiV umaV qanaton en odw Aiguptou kai apekteina en romfaia touV neaniskouV umwn meta aicmalwsiaV ippwn sou kai anhgagon en puri taV parembolaV umwn en th orgh mou kai oud wV epestreyate proV me legei kurioV

11 katestreya umaV kaqwV katestreyen o qeoV Sodoma kai Gomorra kai egenesqe wV daloV exespasmenoV ek puroV kai oud wV epestreyate proV me legei kurioV

12 dia touto outwV poihsw soi Israhl plhn oti outwV poihsw soi etoimazou tou epikaleisqai ton qeon sou Israhl

13 dioti idou egw sterewn bronthn kai ktizwn pneuma kai apaggellwn eiV anqrwpouV ton criston autou poiwn orqron kai omiclhn kai epibainwn epi ta uyh thV ghV kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

 

5

1 akousate ton logon kuriou touton on egw lambanw ef umaV qrhnon oikoV Israhl

2 epesen ouketi mh prosqh tou anasthnai parqenoV tou Israhl esfalen epi thV ghV authV ouk estin o anasthswn authn

3 dioti tade legei kurioV kurioV h poliV ex hV exeporeuonto cilioi upoleifqhsontai ekaton kai ex hV exeporeuonto ekaton upoleifqhsontai deka tw oikw Israhl

4 dioti tade legei kurioV proV ton oikon Israhl ekzhthsate me kai zhsesqe

5 kai mh ekzhteite Baiqhl kai eiV Galgala mh eisporeuesqe kai epi to frear tou orkou mh diabainete oti Galgala aicmalwteuomenh aicmalwteuqhsetai kai Baiqhl estai wV ouc uparcousa

6 ekzhthsate ton kurion kai zhsate opwV mh analamyh wV pur o oikoV Iwshf kai katafagetai auton kai ouk estai o sbeswn tw oikw Israhl

7 kurioV o poiwn eiV uyoV krima kai dikaiosunhn eiV ghn eqhken

8 poiwn panta kai metaskeuazwn kai ektrepwn eiV to prwi skian qanatou kai hmeran eiV nukta suskotazwn o proskaloumenoV to udwr thV qalasshV kai ekcewn auto epi proswpou thV ghV kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

9 o diairwn suntrimmon ep iscun kai talaipwrian epi ocurwma epagwn

10 emishsan en pulaiV elegconta kai logon osion ebdeluxanto

11 dia touto anq wn katekondulizete ptwcouV kai dwra eklekta edexasqe par autwn oikouV xustouV wkodomhsate kai ou mh katoikhshte en autoiV ampelwnaV epiqumhtouV efuteusate kai ou mh pihte ton oinon ex autwn

12 oti egnwn pollaV asebeiaV umwn kai iscurai ai amartiai umwn katapatounteV dikaion lambanonteV allagmata kai penhtaV en pulaiV ekklinonteV

13 dia touto o suniwn en tw kairw ekeinw siwphsetai oti kairoV ponhroV estin

14 ekzhthsate to kalon kai mh to ponhron opwV zhshte kai estai outwV meq umwn kurioV o qeoV o pantokratwr on tropon eipate

15 memishkamen ta ponhra kai hgaphkamen ta kala kai apokatasthsate en pulaiV krima opwV elehsh kurioV o qeoV o pantokratwr touV periloipouV tou Iwshf

16 dia touto tade legei kurioV o qeoV o pantokratwr en pasaiV plateiaiV kopetoV kai en pasaiV odoiV rhqhsetai ouai ouai klhqhsetai gewrgoV eiV penqoV kai kopeton kai eiV eidotaV qrhnon

17 kai en pasaiV odoiV kopetoV dioti dieleusomai dia mesou sou eipen kurioV

18 ouai oi epiqumounteV thn hmeran kuriou ina ti auth umin h hmera tou kuriou kai auth estin skotoV kai ou fwV

19 on tropon otan fugh anqrwpoV ek proswpou tou leontoV kai empesh autw h arkoV kai eisphdhsh eiV ton oikon autou kai apereishtai taV ceiraV autou epi ton toicon kai dakh auton o ofiV

20 ouci skotoV h hmera tou kuriou kai ou fwV kai gnofoV ouk ecwn feggoV auth

21 memishka apwsmai eortaV umwn kai ou mh osfranqw en taiV panhguresin umwn

22 dioti kai ean enegkhte moi olokautwmata kai qusiaV umwn ou prosdexomai auta kai swthriou epifaneiaV umwn ouk epibleyomai

23 metasthson ap emou hcon wdwn sou kai yalmon organwn sou ouk akousomai

24 kai kulisqhsetai wV udwr krima kai dikaiosunh wV ceimarrouV abatoV

25 mh sfagia kai qusiaV proshnegkate moi en th erhmw tessarakonta eth oikoV Israhl

26 kai anelabete thn skhnhn tou Moloc kai to astron tou qeou umwn Raifan touV tupouV autwn ouV epoihsate eautoiV

27 kai metoikiw umaV epekeina Damaskou legei kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

 

6

1 ouai toiV exouqenousin Siwn kai toiV pepoiqosin epi to oroV SamareiaV apetrughsan arcaV eqnwn kai eishlqon autoi oikoV tou Israhl

2 diabhte panteV kai idete kai dielqate ekeiqen eiV Emaq Rabba kai katabhte ekeiqen eiV Geq allofulwn taV kratistaV ek paswn twn basileiwn toutwn ei pleona ta oria autwn estin twn umeterwn oriwn

3 oi ercomenoi eiV hmeran kakhn oi eggizonteV kai efaptomenoi sabbatwn yeudwn

4 oi kaqeudonteV epi klinwn elefantinwn kai kataspatalwnteV epi taiV strwmnaiV autwn kai esqonteV erifouV ek poimniwn kai moscaria ek mesou boukoliwn galaqhna

5 oi epikrotounteV proV thn fwnhn twn organwn wV estwta elogisanto kai ouc wV feugonta

6 oi pinonteV ton diulismenon oinon kai ta prwta mura criomenoi kai ouk epascon ouden epi th suntribh Iwshf

7 dia touto nun aicmalwtoi esontai ap archV dunastwn kai exarqhsetai cremetismoV ippwn ex Efraim

8 oti wmosen kurioV kaq eautou dioti bdelussomai egw pasan thn ubrin Iakwb kai taV cwraV autou memishka kai exarw polin sun pasin toiV katoikousin authn

9 kai estai ean upoleifqwsin deka andreV en oikia mia kai apoqanountai kai upoleifqhsontai oi kataloipoi

10 kai lhmyontai oi oikeioi autwn kai parabiwntai tou exenegkai ta osta autwn ek tou oikou kai erei toiV proesthkosi thV oikiaV ei eti uparcei para soi kai erei ouketi kai erei siga eneka tou mh onomasai to onoma kuriou

11 dioti idou kurioV entelletai kai pataxei ton oikon ton megan qlasmasin kai ton oikon ton mikron ragmasin

12 ei diwxontai en petraiV ippoi ei parasiwphsontai en qhleiaiV oti umeiV exestreyate eiV qumon krima kai karpon dikaiosunhV eiV pikrian

13 oi eufrainomenoi ep oudeni logw oi legonteV ouk en th iscui hmwn escomen kerata

14 dioti idou egw epegeirw ef umaV oikoV tou Israhl eqnoV kai ekqliyousin umaV tou mh eiselqein eiV Emaq kai ewV tou ceimarrou twn dusmwn

 

7

1 outwV edeixen moi kurioV kai idou epigonh akridwn ercomenh ewqinh kai idou broucoV eiV Gwg o basileuV

2 kai estai ean suntelesh tou katafagein ton corton thV ghV kai eipa kurie kurie ilewV genou tiV anasthsei ton Iakwb oti oligostoV estin

3 metanohson kurie epi toutw kai touto ouk estai legei kurioV

4 outwV edeixen moi kurioV kai idou ekalesen thn dikhn en puri kurioV kai katefage thn abusson thn pollhn kai katefagen thn merida

5 kai eipa kurie kurie kopason dh tiV anasthsei ton Iakwb oti oligostoV estin

6 metanohson kurie epi toutw kai touto ou mh genhtai legei kurioV

7 outwV edeixen moi kurioV kai idou anhr esthkwV epi teicouV adamantinou kai en th ceiri autou adamaV

8 kai eipen kurioV proV me ti su oraV AmwV kai eipa adamanta kai eipen kurioV proV me idou egw entassw adamanta en mesw laou mou Israhl ouketi mh prosqw tou parelqein auton

9 kai afanisqhsontai bwmoi tou gelwtoV kai ai teletai tou Israhl exerhmwqhsontai kai anasthsomai epi ton oikon Ieroboam en romfaia

10 kai exapesteilen AmasiaV o iereuV Baiqhl proV Ieroboam basilea Israhl legwn sustrofaV poieitai kata sou AmwV en mesw oikou Israhl ou mh dunhtai h gh upenegkein apantaV touV logouV autou

11 dioti tade legei AmwV en romfaia teleuthsei Ieroboam o de Israhl aicmalwtoV acqhsetai apo thV ghV autou

12 kai eipen AmasiaV proV AmwV o orwn badize ekcwrhson eiV ghn Iouda kai ekei katabiou kai ekei profhteuseiV

13 eiV de Baiqhl ouketi mh prosqhV tou profhteusai oti agiasma basilewV estin kai oikoV basileiaV estin

14 kai apekriqh AmwV kai eipen proV Amasian ouk hmhn profhthV egw oude uioV profhtou all h aipoloV hmhn kai knizwn sukamina

15 kai anelaben me kurioV ek twn probatwn kai eipen kurioV proV me badize profhteuson epi ton laon mou Israhl

16 kai nun akoue logon kuriou su legeiV mh profhteue epi ton Israhl kai ou mh oclagwghshV epi ton oikon Iakwb

17 dia touto tade legei kurioV h gunh sou en th polei porneusei kai oi uioi sou kai ai qugatereV sou en romfaia pesountai kai h gh sou en scoiniw katametrhqhsetai kai su en gh akaqartw teleuthseiV o de Israhl aicmalwtoV acqhsetai apo thV ghV autou

 

8

1 outwV edeixen moi kurioV kai idou aggoV ixeutou

2 kai eipen ti su blepeiV AmwV kai eipa aggoV ixeutou kai eipen kurioV proV me hkei to peraV epi ton laon mou Israhl ouketi mh prosqw tou parelqein auton

3 kai ololuxei ta fatnwmata tou naou en ekeinh th hmera legei kurioV poluV o peptwkwV en panti topw epirriyw siwphn

4 akousate dh tauta oi ektribonteV eiV to prwi penhta kai katadunasteuonteV ptwcouV apo thV ghV

5 oi legonteV pote dieleusetai o mhn kai empolhsomen kai ta sabbata kai anoixomen qhsaurouV tou poihsai mikron metron kai tou megalunai staqmia kai poihsai zugon adikon

6 tou ktasqai en arguriw ptwcouV kai tapeinon anti upodhmatwn kai apo pantoV genhmatoV emporeusomeqa

7 omnuei kurioV kaq uperhfaniaV Iakwb ei epilhsqhsetai eiV neikoV panta ta erga umwn

8 kai epi toutoiV ou taracqhsetai h gh kai penqhsei paV o katoikwn en auth kai anabhsetai wV potamoV sunteleia kai katabhsetai wV potamoV Aiguptou

9 kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV o qeoV kai dusetai o hlioV meshmbriaV kai suskotasei epi thV ghV en hmera to fwV

10 kai metastreyw taV eortaV umwn eiV penqoV kai pasaV taV wdaV umwn eiV qrhnon kai anabibw epi pasan osfun sakkon kai epi pasan kefalhn falakrwma kai qhsomai auton wV penqoV agaphtou kai touV met autou wV hmeran odunhV

11 idou hmerai ercontai legei kurioV kai exapostelw limon epi thn ghn ou limon artou oude diyan udatoV alla limon tou akousai logon kuriou

12 kai saleuqhsontai udata ewV qalasshV kai apo borra ewV anatolwn peridramountai zhtounteV ton logon kuriou kai ou mh eurwsin

13 en th hmera ekeinh ekleiyousin ai parqenoi ai kalai kai oi neaniskoi en diyei

14 oi omnuonteV kata tou ilasmou SamareiaV kai oi legonteV zh o qeoV sou Dan kai zh o qeoV sou Bhrsabee kai pesountai kai ou mh anastwsin eti

 

9

1 eidon ton kurion efestwta epi tou qusiasthriou kai eipen pataxon epi to ilasthrion kai seisqhsetai ta propula kai diakoyon eiV kefalaV pantwn kai touV kataloipouV autwn en romfaia apoktenw ou mh diafugh ex autwn feugwn kai ou mh diaswqh ex autwn anaswzomenoV

2 ean katorugwsin eiV adou ekeiqen h ceir mou anaspasei autouV kai ean anabwsin eiV ton ouranon ekeiqen kataxw autouV

3 ean egkrubwsin eiV thn korufhn tou Karmhlou ekeiqen exereunhsw kai lhmyomai autouV kai ean kataduswsin ex ofqalmwn mou eiV ta baqh thV qalasshV ekei enteloumai tw drakonti kai dhxetai autouV

4 kai ean poreuqwsin en aicmalwsia pro proswpou twn ecqrwn autwn ekei enteloumai th romfaia kai apoktenei autouV kai sthriw touV ofqalmouV mou ep autouV eiV kaka kai ouk eiV agaqa

5 kai kurioV kurioV o qeoV o pantokratwr o efaptomenoV thV ghV kai saleuwn authn kai penqhsousin panteV oi katoikounteV authn kai anabhsetai wV potamoV sunteleia authV kai katabhsetai wV potamoV Aiguptou

6 o oikodomwn eiV ton ouranon anabasin autou kai thn epaggelian autou epi thV ghV qemeliwn o proskaloumenoV to udwr thV qalasshV kai ekcewn auto epi proswpon thV ghV kurioV o qeoV o pantokratwr onoma autw

7 ouc wV uioi Aiqiopwn umeiV este emoi uioi Israhl legei kurioV ou ton Israhl anhgagon ek ghV Aiguptou kai touV allofulouV ek KappadokiaV kai touV SurouV ek boqrou

8 idou oi ofqalmoi kuriou tou qeou epi thn basileian twn amartwlwn kai exarw authn apo proswpou thV ghV plhn oti ouk eiV teloV exarw ton oikon Iakwb legei kurioV

9 dioti idou egw entellomai kai likmiw en pasi toiV eqnesin ton oikon tou Israhl on tropon likmatai en tw likmw kai ou mh pesh suntrimma epi thn ghn

10 en romfaia teleuthsousi panteV amartwloi laou mou oi legonteV ou mh eggish oud ou mh genhtai ef hmaV ta kaka

11 en th hmera ekeinh anasthsw thn skhnhn Dauid thn peptwkuian kai anoikodomhsw ta peptwkota authV kai ta kateskammena authV anasthsw kai anoikodomhsw authn kaqwV ai hmerai tou aiwnoV

12 opwV ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn kai panta ta eqnh ef ouV epikeklhtai to onoma mou ep autouV legei kurioV o qeoV o poiwn tauta

13 idou hmerai ercontai legei kurioV kai katalhmyetai o alohtoV ton trughton kai perkasei h stafulh en tw sporw kai apostalaxei ta orh glukasmon kai panteV oi bounoi sumfutoi esontai

14 kai epistreyw thn aicmalwsian laou mou Israhl kai oikodomhsousin poleiV taV hfanismenaV kai katoikhsousin kai katafuteusousin ampelwnaV kai piontai ton oinon autwn kai futeusousin khpouV kai fagontai ton karpon autwn

15 kai katafuteusw autouV epi thV ghV autwn kai ou mh ekspasqwsin ouketi apo thV ghV autwn hV edwka autoiV legei kurioV o qeoV o pantokratwr

 


 

Septuagint_Index            Next: Obadiah