MAKKABAIWN D

1

1 filosofwtaton logon epideiknusqai mellwn ei autodespotoV estin twn paqwn o eusebhV logismoV sumbouleusaim an umin orqwV opwV prosechte proqumwV th filosofia

2 kai gar anagkaioV eiV episthmhn panti o logoV kai allwV thV megisthV arethV legw dh fronhsewV periecei epainon

3 ei ara twn swfrosunhV kwlutikwn paqwn o logismoV fainetai epikratein gastrimargiaV te kai epiqumiaV

4 alla kai twn thV dikaiosunhV empodistikwn paqwn kurieuein anafainetai oion kakohqeiaV kai twn thV andreiaV empodistikwn paqwn qumou te kai fobou kai ponou

5 pwV oun iswV eipoien an tineV ei twn paqwn o logismoV kratei lhqhV kai agnoiaV ou despozei geloion epiceirounteV legein

6 ou gar twn autou paqwn o logismoV kratei alla twn thV dikaiosunhV kai andreiaV kai swfrosunhV enantiwn kai toutwn ouc wste auta katalusai all wste autoiV mh eixai

7 pollacoqen men oun kai allacoqen ecoim an umin epideixai oti autokratwr estin twn paqwn o logismoV

8 polu de pleon touto apodeixaimi apo thV andragaqiaV twn uper arethV apoqanontwn Eleazarou te kai twn epta adelfwn kai thV toutwn mhtroV

9 apanteV gar outoi touV ewV qanatou ponouV uperidonteV epedeixanto oti perikratei twn paqwn o logismoV

10 twn men oun aretwn epesti moi epainein touV kata touton ton kairon uper thV kalokagaqiaV apoqanontaV meta thV mhtroV andraV twn de timwn makarisaim an

11 qaumasqenteV gar ou monon upo pantwn anqrwpwn epi th andreia kai upomonh alla kai upo twn aikisamenwn aitioi katesthsan tou kataluqhnai thn kata tou eqnouV turannida nikhsanteV ton turannon th upomonh wste kaqarisqhnai di autwn thn patrida

12 alla kai peri toutou nun autika dh legein exestai arxamenw thV upoqesewV oper eiwqa poiein kai outwV eiV ton peri autwn treyomai logon doxan didouV tw pansofw qew

13 zhtoumen dh toinun ei autokratwr estin twn paqwn o logismoV

14 diakrinomen ti pote estin logismoV kai ti paqoV kai posai paqwn ideai kai ei pantwn epikratei toutwn o logismoV

15 logismoV men dh toinun estin nouV meta orqou logou protimwn ton sofiaV bion

16 sofia dh toinun estin gnwsiV qeiwn kai anqrwpinwn pragmatwn kai twn toutwn aitiwn

17 auth dh toinun estin h tou nomou paideia di hV ta qeia semnwV kai ta anqrwpina sumferontwV manqanomen

18 thV de sofiaV ideai kaqesthkasin fronhsiV kai dikaiosunh kai andreia kai swfrosunh

19 kuriwtath de pantwn h fronhsiV ex hV dh twn paqwn o logismoV epikratei

20 paqwn de fuseiV eisin ai periektikwtatai duo hdonh te kai ponoV toutwn de ekateron kai peri to swma kai peri thn yuchn pefuken

21 pollai de kai peri thn hdonhn kai ton ponon paqwn eisin akolouqiai

22 pro men oun thV hdonhV estin epiqumia meta de thn hdonhn cara

23 pro de tou ponou estin foboV meta de ton ponon luph

24 qumoV de koinon paqoV estin hdonhV kai ponou ean ennohqh tiV oti autw periepesen

25 en th hdonh de enestin kai h kakohqhV diaqesiV polutropwtath pantwn ousa twn paqwn

26 kai ta men yuchV alazoneia kai filarguria kai filodoxia kai filoneikia kai baskania

27 kata de to swma pantofagia kai laimargia kai monofagia

28 kaqaper oun duein tou swmatoV kai thV yuchV futwn ontwn hdonhV te kai ponou pollai toutwn twn futwn eisin parafuadeV

29 wn ekasthn o paggewrgoV logismoV perikaqairwn kai apoknizwn kai periplekwn kai epardwn kai panta tropon metacewn exhmeroi taV twn hqwn kai paqwn ulaV

30 o gar logismoV twn men aretwn estin hgemwn twn de paqwn autokratwr epiqewreite toinun prwton dia twn kwlutikwn thV swfrosunhV ergwn oti autodespotoV estin twn paqwn o logismoV

31 swfrosunh dh toinun estin epikrateia twn epiqumiwn

32 twn de epiqumiwn ai men eisin yucikai ai de swmatikai kai toutwn amfoterwn epikratein o logismoV fainetai

33 epei poqen kinoumenoi proV taV apeirhmenaV trofaV apostrefomeqa taV ex autwn hdonaV ouc oti dunatai twn orexewn epikratein o logismoV egw men oimai

34 toigaroun enudrwn epiqumounteV kai ornewn kai tetrapodwn kai pantoiwn brwmatwn twn aphgoreumenwn hmin kata ton nomon apecomeqa dia thn tou logismou epikrateian

35 anecetai gar ta twn orexewn paqh upo tou swfronoV nooV anakoptomena kai fimoutai panta ta tou swmatoV kinhmata upo tou logismou

 

2

1 kai ti qaumaston ei ai thV yuchV epiqumiai proV thn tou kallouV metousian akurountai

2 tauth goun o swfrwn Iwshf epaineitai oti dianoia periekrathsen thV hdupaqeiaV

3 neoV gar wn kai akmazwn proV sunousiasmon hkurwse tw logismw ton twn paqwn oistron

4 kai ou monon de thn thV hdupaqeiaV oistrhlasian o logismoV epikratein fainetai alla kai pashV epiqumiaV

5 legei goun o nomoV ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou oude osa tw plhsion sou estin

6 kaitoi ote mh epiqumein eirhken hmaV o nomoV polu pleon peisaim an umaV oti twn epiqumiwn kratein dunatai o logismoV wsper kai twn kwlutikwn thV dikaiosunhV paqwn

7 epei tina tiV tropon monofagoV wn to hqoV kai gastrimargoV h kai mequsoV metapaideuetai ei mh dhlon oti kurioV estin twn paqwn o logismoV

8 autika goun tw nomw politeuomenoV kan filarguroV tiV h biazetai ton autou tropon toiV deomenoiV daneizwn cwriV tokwn kai to daneion twn ebdomadwn enstaswn creokopoumenoV

9 kan feidwloV tiV h upo tou nomou krateitai dia ton logismon mhte epikarpologoumenoV touV amhtouV mhte epirrwgologoumenoV touV ampelwnaV kai epi twn eterwn de estin epignwnai touto oti twn paqwn estin o logismoV kratwn

10 o gar nomoV kai thV proV goneiV eunoiaV kratei mh kataprodidouV thn arethn di autouV

11 kai thV proV gamethn filiaV epikratei dia thn paranomian authn apelegcwn

12 kai thV teknwn filiaV kurieuei dia kakian auta kolazwn

13 kai thV filwn sunhqeiaV despozei dia ponhrian autouV exelegcwn

14 kai mh nomishte paradoxon einai opou kai ecqraV epikratein o logismoV dunatai dia ton nomon mhte dendrotomwn ta hmera twn polemiwn futa ta de twn ecqrwn toiV apolesasi diaswzwn kai ta peptwkota sunegeirwn

15 kai twn biaioterwn de paqwn kratein o logismoV fainetai filarciaV kai kenodoxiaV kai alazoneiaV kai megalauciaV kai baskaniaV

16 panta gar tauta ta kakohqh paqh o swfrwn nouV apwqeitai wsper kai ton qumon kai gar toutou despozei

17 qumoumenoV ge toi MwushV kata Daqan kai Abirwn ou qumw ti kat autwn epoihsen alla logismw ton qumon dihthsen

18 dunatoV gar o swfrwn nouV wV efhn kata twn paqwn aristeusai kai ta men autwn metaqeinai ta de kai akurwsai

19 epei dia ti o pansofoV hmwn pathr Iakwb touV peri Sumewn kai Leuin aitiatai mh logismw touV SikimitaV eqnhdon aposfaxantaV legwn epikataratoV o qumoV autwn

20 ei mh gar edunato tou qumou o logismoV kratein ouk an eipen outwV

21 ophnika gar o qeoV ton anqrwpon kateskeuasen ta paqh autou kai ta hqh periefuteusen

22 hnika de epi pantwn ton ieron hgemona noun dia twn aisqhthriwn eneqronisen

23 kai toutw nomon edwken kaq on politeuomenoV basileusei basileian swfrona te kai dikaian kai agaqhn kai andreian

24 pwV oun eipoi tiV an ei twn paqwn despothV estin o logismoV lhqhV kai agnoiaV ou kratei

 

3

1 estin de komidh geloioV o logoV ou gar twn eautou paqwn o logismoV epikratein fainetai alla twn swmatikwn

2 oion epiqumian tiV ou dunatai ekkoyai hmwn alla mh doulwqhnai th epiqumia dunatai o logismoV parascesqai

3 qumon tiV ou dunatai ekkoyai umwn thV yuchV alla tw qumw dunaton ton logismon bohqhsai

4 kakohqeian tiV hmwn ou dunatai ekkoyai alla to mh kamfqhnai th kakohqeia dunait an o logismoV summachsai

5 ou gar ekrizwthV twn paqwn o logismoV estin alla antagwnisthV

6 estin goun touto dia thV Dauid tou basilewV diyhV safesteron epilogisasqai

7 epei gar di olhV hmeraV prosbalwn toiV allofuloiV o Dauid pollouV autwn apekteinen meta twn tou eqnouV stratiwtwn

8 tote dh genomenhV esperaV idrwn kai sfodra kekmhkwV epi thn basileion skhnhn hlqen peri hn o paV twn progonwn stratoV estratopedeukei

9 oi men oun alloi panteV epi to deipnon hsan

10 o de basileuV wV malista diywn kaiper afqonouV ecwn phgaV ouk hdunato di autwn iasasqai thn diyan

11 alla tiV auton alogistoV epiqumia tou para toiV polemioiV udatoV epiteinousa sunefrugen kai luousa kateflegen

12 oqen twn upaspistwn epi th tou basilewV epiqumia scetliazontwn duo neaniskoi stratiwtai karteroi kataidesqenteV thn tou basilewV epiqumian taV panteuciaV kaqwplisanto kai kalphn labonteV uperebhsan touV twn polemiwn carakaV

13 kai laqonteV touV twn pulwn akrofulakaV diexhesan anereunwmenoi kata pan to twn polemiwn stratopedon

14 kai aneuramenoi thn phghn ex authV qarralewV ekomisan tw basilei to poton

15 o de kaiper th diyh diapuroumenoV elogisato pandeinon einai kindunon yuch logisqen isodunamon poton aimati

16 oqen antiqeiV th epiqumia ton logismon espeisen to poma tw qew

17 dunatoV gar o swfrwn nouV nikhsai taV twn paqwn anagkaV kai sbesai taV twn oistrwn flegmonaV

18 kai taV twn swmatwn alghdonaV kaq uperbolhn ousaV katapalaisai kai th kalokagaqia tou logismou apoptusai pasaV taV twn paqwn epikrateiaV

19 hdh de kai o kairoV hmaV kalei epi thn apodeixin thV istoriaV tou swfronoV logismou

20 epeidh gar baqeian eirhnhn dia thn eunomian oi patereV hmwn eicon kai epratton kalwV wste kai ton thV AsiaV basilea Seleukon ton Nikanora kai crhmata eiV thn ierourgian autoiV aforisai kai thn politeian autwn apodecesqai

21 tote dh tineV proV thn koinhn newterisanteV omonoian polutropoiV ecrhsanto sumforaiV

 

4

1 Simwn gar tiV proV Onian antipoliteuomenoV ton pote thn arcierwsunhn econta dia biou kalon kai agaqon andra epeidh panta tropon diaballwn uper tou eqnouV ouk iscusen kakwsai fugaV wceto thn patrida prodwswn

2 oqen hkwn proV Apollwnion ton SuriaV te kai FoinikhV kai KilikiaV strathgon elegen

3 eunouV wn toiV tou basilewV pragmasin hkw mhnuwn pollaV idiwtikwn crhmatwn muriadaV en toiV Ierosolumwn gazofulakioiV teqhsaurisqai toiV ieroiV mh epikoinwnousaV kai proshkein tauta Seleukw tw basilei

4 toutwn ekasta gnouV o ApollwnioV ton men Simwna thV eiV ton basilea khdemoniaV epainei proV de ton Seleukon anabaV katemhnuse ton twn crhmatwn qhsauron

5 kai labwn thn peri autwn exousian tacu eiV thn patrida hmwn meta tou kataratou SimwnoV kai barutatou stratou

6 proselqwn taiV tou basilewV entolaiV hkein elegen opwV ta idiwtika tou gazofulakiou laboi crhmata

7 kai tou eqnouV proV ton logon scetliazontoV antilegontoV te pandeinon einai nomisanteV ei oi taV parakataqhkaV pisteusanteV tw ierw qhsaurw sterhqhsontai wV oion te hn ekwluon

8 meta apeilwn de o ApollwnioV aphei eiV to ieron

9 twn de ierewn meta gunaikwn kai paidiwn en tw ierw iketeusantwn ton qeon uperaspisai tou ierou katafronoumenou topou

10 aniontoV te meta kaqwplismenhV thV stratiaV tou Apollwniou proV thn twn crhmatwn arpaghn ouranoqen efippoi proufanhsan aggeloi periastraptonteV toiV oploiV kai polun autoiV fobon te kai tromon enienteV

11 katapeswn ge toi hmiqanhV o ApollwnioV epi ton pamfulon tou ierou peribolon taV ceiraV exeteinen eiV ton ouranon kai meta dakruwn touV EbraiouV parekalei opwV peri autou proseuxamenoi ton ouranion exeumeniswntai straton

12 elegen gar hmarthkwV wste kai apoqanein axioV uparcein pasin te anqrwpoiV umnhsein swqeiV thn tou ierou topou makariothta

13 toutoiV upacqeiV toiV logoiV OniaV o arciereuV kaiper allwV eulabhqeiV mhpote nomiseien o basileuV SeleukoV ex anqrwpinhV epiboulhV kai mh qeiaV dikhV anhrhsqai ton Apollwnion huxato peri autou

14 kai o men paradoxwV diaswqeiV wceto dhlwswn tw basilei ta sumbanta autw

15 teleuthsantoV de Seleukou tou basilewV diadecetai thn archn o uioV autou AntiocoV o EpifanhV anhr uperhfanoV kai deinoV

16 oV katalusaV ton Onian thV arcierwsunhV Iasona ton adelfon autou katesthsen arcierea

17 sunqemenon dwsein ei epitreyeien autw thn archn kat eniauton triscilia exakosia exhkonta talanta

18 o de epetreyen autw kai arcierasqai kai tou eqnouV afhgeisqai

19 kai exedihthsen to eqnoV kai exepoliteusen epi pasan paranomian

20 wste mh monon ep auth th akra thV patridoV hmwn gumnasion kataskeuasai alla kai katalusai thn tou ierou khdemonian

21 ef oiV aganakthsasa h qeia dikh auton autoiV ton Antiocon epolemwsen

22 epeidh gar polemwn hn kat Aigupton Ptolemaiw hkousen te oti fhmhV diadoqeishV peri tou teqnanai auton wV eni malista cairoien oi Ierosolumitai tacewV ep autouV anezeuxen

23 kai wV eporqhsen autouV dogma eqeto opwV ei tineV autwn fanoien tw patriw politeuomenoi nomw qanoien

24 kai epei kata mhdena tropon iscuen katalusai dia twn dogmatwn thn tou eqnouV eunomian alla pasaV taV eautou apeilaV kai timwriaV ewra kataluomenaV

25 wste kai gunaikaV oti perietemon ta paidia meta twn brefwn katakrhmnisqhnai proeiduiaV oti touto peisontai

26 epei oun ta dogmata autou katefroneito upo tou laou autoV dia basanwn ena ekaston tou eqnouV hnagkazen miarwn apogeuomenouV trofwn exomnusqai ton Ioudaismon

 

5

1 prokaqisaV ge toi meta twn sunedrwn o turannoV AntiocoV epi tinoV uyhlou topou kai twn strateumatwn autw paresthkotwn kukloqen enoplwn

2 parekeleuen toiV doruforoiV ena ekaston Ebraion epispasqai kai krewn ueiwn kai eidwloqutwn anagkazein apogeuesqai

3 ei de tineV mh qeloien miarofaghsai toutouV trocisqentaV anaireqhnai

4 pollwn de sunarpasqentwn eiV prwtoV ek thV agelhV onomati EleazaroV to genoV iereuV thn episthmhn nomikoV kai thn hlikian prohkwn kai polloiV twn peri ton turannon dia thn hlikian gnwrimoV parhcqh plhsion autou

5 kai auton idwn o AntiocoV efh

6 egw prin arxasqai twn kata sou basanwn w presbuta sumbouleusaim an soi tauta opwV apogeusamenoV twn ueiwn swzoio

7 aidoumai gar sou thn hlikian kai thn polian hn meta tosouton ecwn cronon ou moi dokeiV filosofein th Ioudaiwn crwmenoV qrhskeia

8 dia ti gar thV fusewV kecarismenhV kallisthn thn toude tou zwou sarkofagian bdelutth

9 kai gar anohton touto to mh apolauein twn cwriV oneidouV hdewn kai adikon apostrefesqai taV thV fusewV caritaV

10 su de moi kai anohtoteron poihsein dokeiV ei kenodoxwn peri to alhqeV eti kamou katafronhseiV epi th idia timwria

11 ouk exupnwseiV apo thV fluarou filosofiaV umwn kai aposkedaseiV twn logismwn sou ton lhron kai axion thV hlikiaV analabwn noun filosofhseiV thn tou sumferontoV alhqeian

12 kai proskunhsaV mou thn filanqrwpon parhgorian oiktirhseiV to seautou ghraV

13 kai gar enqumhqhti wV ei kai tiV estin thsde thV qrhskeiaV umwn epoptikh dunamiV suggnwmonhseien an soi epi pash di anagkhn paranomia ginomenh

14 touton ton tropon epi thn ekqesmon sarkofagian epotrunontoV tou turannou logon hthsen o EleazaroV

15 kai labwn tou legein exousian hrxato dhmhgorein outwV

16 hmeiV Antioce qeiw pepeismenoi nomw politeuesqai oudemian anagkhn biaioteran einai nomizomen thV proV ton nomon hmwn eupeiqeiaV

17 dio dh kat oudena tropon paranomein axioumen

18 kaitoi ei kata alhqeian mh hn o nomoV hmwn wV upolambaneiV qeioV allwV de enomizomen auton einai qeion oude outwV exon hn hmin thn epi th eusebeia doxan akurwsai

19 mh mikran oun einai nomishV tauthn ei miarofaghsaimen amartian

20 to gar epi mikroiV kai megaloiV paranomein isodunamon estin

21 di ekaterou gar wV omoiwV o nomoV uperhfaneitai

22 cleuazeiV de hmwn thn filosofian wsper ou meta eulogistiaV en auth biountwn

23 swfrosunhn te gar hmaV ekdidaskei wste paswn twn hdonwn kai epiqumiwn kratein kai andreian exaskei wste panta ponon ekousiwV upomenein

24 kai dikaiosunhn paideuei wste dia pantwn twn hqwn isonomein kai eusebeian ekdidaskei wste monon ton onta qeon sebein megaloprepwV

25 dio ou miarofagoumen pisteuonteV gar qeou kaqestanai ton nomon oidamen oti kata fusin hmin sumpaqei nomoqetwn o tou kosmou ktisthV

26 ta men oikeiwqhsomena hmwn taiV yucaiV epetreyen esqiein ta de enantiwqhsomena ekwlusen sarkofagein

27 turannikon de ou monon anagkazein hmaV paranomein alla kai esqiein opwV th ecqisth hmwn miarofagia tauth epeggelashV

28 all ou gelaseiV kat emou touton ton gelwta

29 oute touV ierouV twn progonwn peri tou fulaxai ton nomon orkouV ou parhsw

30 oud an ekkoyeiaV mou ta ommata kai ta splagcna mou thxeiaV

31 ouc outwV eimi gerwn egw kai anandroV wste moi dia thn eusebeian mh neazein ton logismon

32 proV tauta trocouV eutrepize kai to pur ekfusa sfodroteron

33 ouc outwV oiktiromai to emautou ghraV wste di emautou ton patrion katalusai nomon

34 ou yeusomai se paideuta nome oude exomoumai se filh egkrateia

35 oude kataiscunw se filosofe loge oude exarnhsomai se ierwsunh timia kai nomoqesiaV episthmh

36 oude mianeiV mou to semnon ghrwV stoma oude nomimou biou hlikian

37 agnon me oi patereV eisdexontai mh fobhqenta sou taV mecri qanatou anagkaV

38 asebwn men gar turannhseiV twn de emwn uper thV eusebeiaV logismwn oute logoiV desposeiV oute di ergwn

 

6

1 touton ton tropon antirrhtoreusanta taiV tou turannou parhgoriaiV parastanteV oi doruforoi pikrwV esuran epi ta basanisthria ton Eleazaron

2 kai prwton men periedusan ton geraion egkosmoumenon th peri thn eusebeian euschmosunh

3 epeita periagkwnisanteV ekaterwqen mastixin kathkizon

4 peisqhti taiV tou basilewV entolaiV eterwqen khrukoV epibowntoV

5 o de megalofrwn kai eugenhV wV alhqwV EleazaroV wsper en oneirw basanizomenoV kat oudena tropon metetrepeto

6 alla uyhlouV anateinaV eiV ouranon touV ofqalmouV apexaineto taiV mastixin taV sarkaV o gerwn kai katerreito tw aimati kai ta pleura katetitrwsketo

7 kai piptwn eiV to edafoV apo tou mh ferein to swma taV alghdonaV orqon eicen kai aklinh ton logismon

8 lax ge toi twn pikrwn tiV doruforwn eiV touV kenewnaV enallomenoV etupten opwV exanistaito piptwn

9 o de upemene touV ponouV kai periefronei thV anagkhV kai diekarterei touV aikismouV

10 kai kaqaper gennaioV aqlhthV tuptomenoV enika touV basanizontaV o gerwn

11 idrwn ge toi to proswpon kai epasqmainwn sfodrwV kai up autwn twn basanizontwn eqaumazeto epi th euyucia

12 oqen ta men elewnteV ta tou ghrwV autou

13 ta de en sumpaqeia thV sunhqeiaV onteV ta de en qaumasmw thV karteriaV prosionteV autw tineV tou basilewV elegon

14 ti toiV kakoiV toutoiV seauton alogistwV apolleiV Eleazar

15 hmeiV men toi twn hyhmenwn brwmatwn paraqhsomen su de upokrinomenoV twn ueiwn apogeuesqai swqhti

16 kai o EleazaroV wsper pikroteron dia thV sumbouliaV aikisqeiV anebohsen

17 mh outwV kakwV fronhsaimen oi Abraam paideV wste malakoyuchsantaV aprepeV hmin drama upokrinasqai

18 kai gar alogiston ei proV alhqeian zhsanteV ton mecri ghrwV bion kai thn ep autw doxan nomimwV fulassonteV nun metabaloimeqa

19 kai autoi men hmeiV genoimeqa toiV neoiV asebeiaV tupoV ina paradeigma genwmeqa thV miarofagiaV

20 aiscron de ei epibiwsomen oligon cronon kai touton katagelwmenoi proV apantwn epi deilia

21 kai upo men tou turannou katafronhqwmen wV anandroi ton de qeion hmwn nomon mecri qanatou mh proaspisaimen

22 proV tauta umeiV men w Abraam paideV eugenwV uper thV eusebeiaV teleutate

23 oi de tou turannou doruforoi ti mellete

24 proV taV anagkaV outwV megalofronounta auton idonteV kai mhde proV ton oiktirmon autwn metaballomenon epi to pur auton anhgon

25 enqa dia kakotecnwn organwn kataflegonteV auton uperriptosan kai duswdeiV culouV eiV touV mukthraV autou kateceon

26 o de mecri twn ostewn hdh katakekaumenoV kai mellwn lipoqumein aneteine ta ommata proV ton qeon kai eipen

27 su oisqa qee paron moi swzesqai basanoiV kaustikaiV apoqnhskw dia ton nomon

28 ilewV genou tw eqnei sou arkesqeiV th hmetera uper autwn dikh

29 kaqarsion autwn poihson to emon aima kai antiyucon autwn labe thn emhn yuchn

30 kai tauta eipwn o ieroV anhr eugenwV taiV basanoiV enapeqanen kai mecri twn tou qanatou basanwn antesth tw logismw dia ton nomon

31 omologoumenwV oun despothV twn paqwn estin o eusebhV logismoV

32 ei gar ta paqh tou logismou kekrathkei toutoiV an apedomen thn thV epikrateiaV marturian

33 nuni de tou logismou ta paqh nikhsantoV autw proshkontwV thn thV hgemoniaV prosnemomen exousian

34 kai dikaion estin omologein hmaV to kratoV einai tou logismou opou ge kai twn exwqen alghdonwn epikratei epei kai geloion

35 kai ou monon twn alghdonwn epideiknumi kekrathkenai ton logismon alla kai twn hdonwn kratein kai mhden autaiV upeikein

 

7

1 wsper gar aristoV kubernhthV o tou patroV hmwn Eleazarou logismoV phdalioucwn thn thV eusebeiaV naun en tw twn paqwn pelagei

2 kai kataikizomenoV taiV tou turannou apeilaiV kai katantloumenoV taiV twn basanwn trikumiaiV

3 kat oudena tropon etreye touV thV eusebeiaV oiakaV ewV ou epleusen epi ton thV aqanatou nikhV limena

4 ouc outwV poliV polloiV kai poikiloiV mhcanhmasin antesce pote poliorkoumenh wV o panagioV ekeinoV thn ieran yuchn aikismoiV te kai streblaiV purpoloumenoV enikhsen touV poliorkountaV dia ton uperaspizonta thV eusebeiaV logismon

5 wsper gar prokrhmnon akran thn eautou dianoian o pathr Eleazar ekteinaV perieklasen touV epimainomenouV twn paqwn kludwnaV

6 w axie thV ierwsunhV iereu ouk emianaV touV ierouV odontaV oude thn qeosebeian kai kaqarismon cwrhsasan gastera ekoinwsaV miarofagia

7 w sumfwne nomou kai filosofe qeiou biou

8 toioutouV dei einai touV dhmiourgountaV ton nomon idiw aimati kai gennaiw idrwti toiV mecri qanatou paqesin uperaspizontaV

9 su pater thn eunomian hmwn dia twn upomonwn eiV doxan ekurwsaV kai thn agiastian semnologhsaV ou katelusaV kai dia twn ergwn epistopoihsaV touV thV qeiaV filosofiaV sou logouV

10 w basanwn biaiotere gerwn kai puroV eutonwtere presbuta kai paqwn megiste basileu Eleazar

11 wsper gar o pathr Aarwn tw qumiathriw kaqwplismenoV dia tou eqnoplhqouV epitrecwn ton empuristhn enikhsen aggelon

12 outwV o AarwnidhV Eleazar dia tou puroV uperthkomenoV ou metetraph ton logismon

13 kaitoi to qaumasiwtaton gerwn wn lelumenwn men hdh twn tou swmatoV tonwn perikecalasmenwn de twn sarkwn kekmhkotwn de kai twn neurwn aneneasen

14 tw pneumati dia tou logismou kai tw Isakiw logismw thn polukefalon streblan hkurwsen

15 w makariou ghrwV kai semnhV poliaV kai biou nomimou on pisth qanatou sfragiV eteleiwsen

16 ei dh toinun gerwn anhr twn mecri qanatou basanwn periefronei di eusebeian omologoumenwV hgemwn estin twn paqwn o eusebhV logismoV

17 iswV d an eipoien tineV twn paqwn ou panteV perikratousin oti oude panteV fronimon ecousin ton logismon

18 all osoi thV eusebeiaV pronoousin ex olhV kardiaV outoi monoi dunantai kratein twn thV sarkoV paqwn

19 pisteuonteV oti qew ouk apoqnhskousin wsper oude oi patriarcai hmwn Abraam kai Isaak kai Iakwb alla zwsin tw qew

20 ouden oun enantioutai to fainesqai tinaV paqokrateisqai dia ton asqenh logismon

21 epei tiV proV olon ton thV filosofiaV kanona filosofwn kai pepisteukwV qew

22 kai eidwV oti dia thn arethn panta ponon upomenein makarion estin ouk an perikrathseien twn paqwn dia thn qeosebeian

23 monoV gar o sofoV kai andreioV estin twn paqwn kurioV

 

8

1 dia touto ge toi kai meirakiskoi tw thV eusebeiaV logismw filosofounteV calepwterwn basanisthriwn epekrathsan

2 epeidh gar kata thn prwthn peiran enikhqh perifanwV o turannoV mh dunhqeiV anagkasai geronta miarofaghsai tote dh sfodra peripaqwV ekeleusen allouV ek thV leiaV twn Ebraiwn agagein kai ei men miarofaghsaien apoluein fagontaV ei d antilegoien pikroteron basanizein

3 tauta diataxamenou tou turannou parhsan agomenoi meta geraiaV mhtroV epta adelfoi kaloi te kai aidhmoneV kai gennaioi kai en panti carienteV

4 ouV idwn o turannoV kaqaper en corw meshn thn mhtera periecontaV hsqeto ep autoiV kai thV euprepeiaV ekplageiV kai thV eugeneiaV prosemeidiasen autoiV kai plhsion kalesaV efh

5 w neaniai filofronwV egw kaq enoV ekastou umwn qaumazw to kalloV kai to plhqoV tosoutwn adelfwn upertimwn ou monon sumbouleuw mh manhnai thn authn tw probasanisqenti geronti manian alla kai parakalw suneixantaV moi thV emhV apolauein filiaV

6 dunaimhn d an wsper kolazein touV apeiqountaV mou toiV epitagmasin outw kai euergetein touV eupeiqountaV moi

7 pisteusate oun kai arcaV epi twn emwn pragmatwn hgemonikaV lhmyesqe arnhsamenoi ton patrion umwn thV politeiaV qesmon

8 kai metalabonteV Ellhnikou biou kai metadiaithqenteV entrufhsate taiV neothsin umwn

9 epei ean orgilwV me diaqhsqe dia thV apeiqeiaV anagkasete me epi deinaiV kolasesin ena ekaston umwn dia twn basanwn apolesai

10 katelehsate oun eautouV ouV kai o polemioV egwge kai thV hlikiaV kai thV eumorfiaV oiktiromai

11 ou dialogieisqe touto oti ouden umin apeiqhsasin plhn tou meta streblwn apoqanein apokeitai

12 tauta de legwn ekeleusen eiV to emprosqen tiqenai ta basanisthria opwV kai dia tou fobou peiseien autouV miarofaghsai

13 wV de trocouV te kai arqrembola streblwthria te kai trocanthraV kai katapeltaV kai lebhtaV thgana te kai daktulhqraV kai ceiraV sidhraV kai sfhnaV kai ta zwpura tou puroV oi doruforoi proeqesan upolabwn o turannoV efh

14 meirakia fobhqhte kai hn sebesqe dikhn ilewV umin estai di anagkhn paranomhsasin

15 oi de akousanteV epagwga kai orwnteV deina ou monon ouk efobhqhsan alla kai antefilosofhsan tw turannw kai dia thV eulogistiaV thn turannida autou katelusan

16 kaitoi logiswmeqa ei deiloyucoi tineV hsan en autoiV kai anandroi poioiV an ecrhsanto logoiV ouci toutoiV

17 w talaneV hmeiV kai lian anohtoi basilewV hmaV kalountoV kai epi euergesia parakalountoV ei peisqeihmen autw

18 ti boulhmasin kenoiV eautouV eufrainomen kai qanathforon apeiqeian tolmwmen

19 ou fobhqhsomeqa andreV adelfoi ta basanisthria kai logioumeqa taV twn basanwn apeilaV kai feuxomeqa thn kenodoxian tauthn kai oleqroforon alazoneian

20 elehswmen taV eautwn hlikiaV kai katoiktirwmen to thV mhtroV ghraV

21 kai enqumhqwmen oti apeiqounteV teqnhxomeqa

22 suggnwsetai de hmin kai h qeia dikh di anagkhn ton basilea fobhqeisin

23 ti exagomen eautouV tou hdistou biou kai aposteroumen eautouV tou glukeoV kosmou

24 mh biazwmeqa thn anagkhn mhde kenodoxhswmen epi th eautwn streblh

25 oud autoV o nomoV ekousiwV hmaV qanatoi fobhqentaV ta basanisthria

26 poqen hmin h tosauth entethke filoneikia kai h qanathforoV areskei karteria paron meta ataraxiaV zhn tw basilei peisqentaV

27 alla toutwn ouden eipon oi neaniai basanizesqai mellonteV oude enequmhqhsan

28 hsan gar perifroneV twn paqwn kai autokratoreV twn alghdonwn

29 wste ama tw pausasqai ton turannon sumbouleuonta autoiV miarofaghsai panteV dia miaV fwnhV omou wsper apo thV authV yuchV eipon

 

9

1 ti melleiV w turanne etoimoi gar esmen apoqnhskein h parabainein taV patriouV hmwn entolaV

2 aiscunomeqa gar touV progonouV hmwn eikotwV ei mh th tou nomou eupeiqeia kai sumboulw Mwusei crhsaimeqa

3 sumboule turanne paranomiaV mh hmaV miswn uper autouV hmaV elea

4 calepwteron gar autou tou qanatou nomizomen einai sou ton epi th paranomw swthria hmwn eleon

5 ekfobeiV de hmaV ton dia twn basanwn qanaton hmin apeilwn wsper ouci pro bracewV par Eleazarou maqwn

6 ei d oi geronteV twn Ebraiwn dia thn eusebeian kai basanismouV upomeinanteV eusebhsan apoqanoimen an dikaioteron hmeiV oi neoi taV basanouV twn swn anagkwn uperidonteV aV kai o paideuthV hmwn gerwn enikhsen

7 peiraze toigaroun turanne kai taV hmwn yucaV ei qanatwseiV dia thn eusebeian mh nomishV hmaV blaptein basanizwn

8 hmeiV men gar dia thsde thV kakopaqeiaV kai upomonhV ta thV arethV aqla exomen kai esomeqa para qew di on kai pascomen

9 su de dia thn hmwn miaifonian autarkh karterhseiV upo thV qeiaV dikhV aiwnion basanon dia puroV

10 tauta autwn eipontwn ou monon wV kata apeiqountwn ecalepainen o turannoV alla kai wV kata acaristwn wrgisqh

11 oqen ton presbutaton autwn keleusqenteV parhgon oi upaspistai kai diarrhxanteV ton citwna diedhsan taV ceiraV autou kai touV bracionaV imasin ekaterwqen

12 wV de tuptonteV taiV mastixin ekopiasan mhden anuonteV anebalon auton epi ton trocon

13 peri on katateinomenoV o eugenhV neaniaV exarqroV egineto

14 kai kata pan meloV klwmenoV ekakhgorei legwn

15 turanne miarwtate kai thV ouraniou dikhV ecqre kai wmofrwn ouk androfonhsanta me touton kataikizeiV ton tropon oude asebhsanta alla qeiou nomou proaspizonta

16 kai twn doruforwn legontwn omologhson fagein opwV apallaghV twn basanwn

17 o de eipen ouc outwV iscuroV umwn estin o trocoV w miaroi diakonoi wste mou ton logismon agxai temnete mou ta melh kai puroute mou taV sarkaV kai strebloute ta arqra

18 dia paswn gar umaV peisw twn basanwn oti monoi paideV Ebraiwn uper arethV eisin anikhtoi

19 tauta legonti upestrwsan pur kai to diereqizon ton trocon prosepikateteinon

20 emoluneto de pantoqen aimati o trocoV kai o swroV thV anqrakiaV toiV twn icwrwn esbennuto stalagmoiV kai peri touV axonaV tou organou perierreon ai sarkeV

21 kai peritetmhmenon hdh ecwn to twn ostewn phgma o megalofrwn kai AbramiaioV neaniaV ouk estenaxen

22 all wsper en puri metaschmatizomenoV eiV afqarsian upemeinen eugenwV taV streblaV

23 mimhsasqe me adelfoi legwn mh mou ton agwna leipotakthshte mhde exomoshsqe mou thn thV euyuciaV adelfothta

24 ieran kai eugenh strateian strateusasqe peri thV eusebeiaV di hV ilewV h dikaia kai patrioV hmwn pronoia tw eqnei genhqeisa timwrhseien ton alastora turannon

25 kai tauta eipwn o ieroprephV neaniaV aperrhxen thn yuchn

26 qaumasantwn de pantwn thn karteroyucian autou hgon oi doruforoi ton kaq hlikian tou proterou deuteron kai sidhraV enarmosamenoi ceiraV oxesi toiV onuxin organw kai katapelth prosedhsan auton

27 wV d ei fagein bouloito prin basanizesqai punqanomenoi thn eugenh gnwmhn hkousan

28 apo twn tenontwn taiV sidhraiV cersin epispasamenoi mecri twn geneiwn thn sarka pasan kai thn thV kefalhV doran oi pardaleoi qhreV apesuron o de tauthn barewV thn alghdona karterwn elegen

29 wV hduV paV qanatou tropoV dia thn patrion hmwn eusebeian efh te proV ton turannon

30 ou dokeiV pantwn wmotate turanne pleon emou se basanizesqai orwn sou nikwmenon ton thV turannidoV uperhfanon logismon upo thV dia thn eusebeian hmwn upomonhV

31 egw men gar taiV dia thn arethn hdonaiV ton ponon epikoufizomai

32 su de en taiV thV asebeiaV apeilaiV basanizh ouk ekfeuxh de miarwtate turanne taV thV qeiaV orghV dikaV

 

10

1 kai toutou ton aoidimon qanaton karterhsantoV o tritoV hgeto parakaloumenoV polla upo pollwn opwV apogeusamenoV swzoito

2 o de anabohsaV efh agnoeite oti autoV me toiV apoqanousin espeiren pathr kai h auth mhthr egennhsen kai epi toiV autoiV anetrafhn dogmasin

3 ouk exomnumai thn eugenh thV adelfothtoV suggeneian

4 proV tauta ei ti ecete kolasthrion prosagagete tw swmati mou thV gar yuchV mou oud an qelhte ayasqai dunasqe

5 oi de pikrwV enegkanteV thn parrhsian tou androV arqremboloiV organoiV taV ceiraV autou kai touV podaV exhrqroun kai ex armwn anamocleuonteV exemelizon

6 touV daktulouV kai touV bracionaV kai ta skelh kai touV agkwnaV perieklwn

7 kai kata mhdena tropon iscuonteV auton agxai perilusanteV ta organa sun akraiV taiV twn daktulwn korufaiV apeskuqizon

8 kai euqewV hgon epi ton trocon peri on ek spondulwn ekmelizomenoV ewra taV eautou sarkaV perilakizomenaV kai kata splagcnwn stagonaV aimatoV aporreousaV

9 mellwn de apoqnhskein efh

10 hmeiV men w miarwtate turanne dia paideian kai arethn qeou tauta pascomen

11 su de dia thn asebeian kai miaifonian akatalutouV karterhseiV basanouV

12 kai toutou qanontoV adelfoprepwV ton tetarton epespwnto legonteV

13 mh manhV kai su toiV adelfoiV sou thn authn manian alla peisqeiV tw basilei swze seauton

14 o de autoiV efh ouc outwV kaustikwteron ecete kat emou to pur wste me deilandrhsai

15 ma ton makarion twn adelfwn mou qanaton kai ton aiwnion tou turannou oleqron kai ton aidion twn eusebwn bion ouk arnhsomai thn eugenh adelfothta

16 epinoei turanne basanouV ina kai di autwn maqhV oti adelfoV eimi twn probasanisqentwn

17 tauta akousaV o aimoboroV kai fonwdhV kai pammiarwtatoV AntiocoV ekeleusen thn glwttan autou ektemein

18 o de efh kan afelhV to thV fwnhV organon kai siwpwntwn akouei o qeoV

19 idou prokecalastai h glwssa temne ou gar para touto ton logismon hmwn glwttotomhseiV

20 hdewV uper tou qeou ta tou swmatoV melh akrwthriazomeqa

21 se de tacewV meteleusetai o qeoV thn gar twn qeiwn umnwn melwdon glwttan ektemneiV

 

11

1 wV de kai outoV taiV basanoiV kataikisqeiV enapeqanen o pemptoV parephdhsen legwn

2 ou mellw turanne proV ton uper thV arethV basanismon paraiteisqai

3 autoV d ap emautou parhlqon opwV kame katakteinaV peri pleionwn adikhmatwn ofeilhshV th ouraniw dikh timwrian

4 w misarete kai misanqrwpe ti drasantaV hmaV touton porqeiV ton tropon

5 oti ton pantwn ktisthn euseboumen kai kata ton enareton autou zwmen nomon

6 alla tauta timwn ou basanwn estin axia

7 eiper hsqanou anqrwpou poqwn kai elpida eiceV para qew swthriou

8 nun ide allotrioV en qeou polemeiV touV eusebountaV eiV ton qeon

9 toiauta de legonta oi doruforoi dhsanteV auton eilkon epi ton katapelthn

10 ef on dhsanteV auton epi ta gonata kai tauta podagraiV sidhraiV efarmosanteV thn osfun autou peri trociaion sfhna katekamyan peri on oloV peri ton trocon skorpiou tropon anaklwmenoV exemelizeto

11 kata touton ton tropon kai to pneuma stenocwroumenoV kai to swma agcomenoV

12 kalaV elegen akwn w turanne caritaV hmin carizh dia gennaioterwn ponwn epideixasqai parecwn thn eiV ton nomon hmwn karterian

13 teleuthsantoV de kai toutou o ektoV hgeto meirakiskoV oV punqanomenou tou turannou ei bouloito fagwn apoluesqai o de efh

14 egw th men hlikia twn adelfwn mou eimi newteroV th de dianoia hlikiwthV

15 eiV tauta gar gennhqenteV kai anatrafenteV uper twn autwn kai apoqnhskein ofeilomen omoiwV

16 wste ei soi dokei basanizein mh miarofagounta basanize

17 tauta auton eiponta parhgon epi ton trocon

18 ef ou katateinomenoV epimelwV kai ekspondulizomenoV upekaieto

19 kai obeliskouV oxeiV purwsanteV toiV nwtoiV proseferon kai ta pleura diapeiranteV autou ta splagcna diekaion

20 o de basanizomenoV w ieroprepouV agwnoV elegen ef on dia thn eusebeian eiV gumnasian ponwn adelfoi tosoutoi klhqenteV ouk enikhqhmen

21 anikhtoV gar estin w turanne h eusebhV episthmh

22 kalokagaqia kaqwplismenoV teqnhxomai kagw meta twn adelfwn mou

23 megan soi kai autoV prosballwn alastora kainourge twn basanwn kai polemie twn alhqwV eusebountwn

24 ex meirakia katalelukamen sou thn turannida

25 to gar mh dunhqhnai se metapeisai ton logismon hmwn mhte biasasqai proV thn miarofagian ou katalusiV estin sou

26 to pur sou yucron hmin kai aponoi oi katapeltai kai adunatoV h bia sou

27 ou gar turannou alla qeiou nomou proesthkasin hmwn oi doruforoi dia touto anikhton ecomen ton logismon

 

12

1 wV de kai outoV makariwV apeqanen katablhqeiV eiV lebhta o ebdomoV paregineto pantwn newteroV

2 on katoiktiraV o turannoV kaiper deinwV upo twn adelfwn autou kakisqeiV orwn hdh ta desma perikeimena plhsiesteron auton metepemyato kai parhgorein epeirato legwn

3 thV men twn adelfwn sou aponoiaV to teloV oraV dia gar apeiqeian streblwqenteV teqnasin

4 su de ei men mh peisqeihV talaV basanisqeiV kai autoV teqnhxh pro wraV

5 peisqeiV de filoV esh kai twn epi thV basileiaV afhghsh pragmatwn

6 kai tauta parakalwn thn mhtera tou paidoV metepemyato opwV authn elehsaV tosoutwn uiwn sterhqeisan parormhseien epi thn swthrion eupeiqeian ton perileipomenon

7 o de thV mhtroV th Ebraidi fwnh protreyamenhV auton wV eroumen meta mikron usteron

8 lusate me fhsin eipw tw basilei kai toiV sun autw filoiV pasin

9 kai epicarenteV malista epi th epaggelia tou paidoV tacewV elusan auton

10 kai dramwn epi plhsion twn thganwn

11 anosie fhsin kai pantwn ponhrwn asebestate turanne ouk hdesqhV para tou qeou labwn ta agaqa kai thn basileian touV qerapontaV autou katakteinai kai touV thV eusebeiaV askhtaV streblwsai

12 anq wn tamieusetai se h dikh puknoterw kai aiwniw puri kai basanoiV ai eiV olon ton aiwna ouk anhsousin se

13 ouk hdesqhV anqrwpoV wn qhriwdestate touV omoiopaqeiV kai ek twn autwn gegonotaV stoiceiwn glwttotomhsai kai touton kataikisaV ton tropon basanisai

14 all oi men eugenwV apoqanonteV eplhrwsan thn eiV ton qeon eusebeian su de kakwV oimwxeiV touV thV arethV agwnistaV anaitiwV apokteinaV

15 oqen kai autoV apoqnhskein mellwn efh

16 ouk apautomolw thV twn adelfwn mou aristeiaV

17 epikaloumai de ton patrwon qeon opwV ilewV genhtai tw eqnei hmwn

18 se de kai en tw nun biw kai qanonta timwrhsetai

19 kai tauta kateuxamenoV eauton erriye kata twn thganwn kai outwV apedwken

 

13

1 ei de toinun twn mecri qanatou ponwn uperefronhsan oi epta adelfoi sunomologeitai pantacoqen oti autodespotoV estin twn paqwn o eusebhV logismoV

2 ei gar toiV paqesi doulwqenteV emiarofaghsan elegomen an toutoiV autouV nenikhsqai

3 nuni de ouc outwV alla tw epainoumenw para qew logismw periegenonto twn paqwn

4 wn ouk estin paridein thn hgemonian thV dianoiaV epekrathsan gar kai paqouV kai ponwn

5 pwV oun ouk estin toutoiV thn thV eulogistiaV paqokrateian omologein oi twn men dia puroV alghdonwn ouk epestrafhsan

6 kaqaper gar problhteV limenwn purgoi taV twn kumatwn apeilaV anakoptonteV galhnon parecousi toiV eispleousi ton ormon

7 outwV h eptapurgoV twn neaniskwn eulogistia ton thV eusebeiaV ocurwsasa limena thn twn paqwn enikhsen akolasian

8 ieron gar eusebeiaV sthsanteV coron pareqarsunon allhlouV legonteV

9 adelfikwV apoqanwmen adelfoi peri tou nomou mimhswmeqa touV treiV touV epi thV AssuriaV neaniskouV oi thV isopolitidoV kaminou katefronhsan

10 mh deilandrhswmen proV thn thV eusebeiaV epideixin

11 kai o men qarrei adelfe elegen o de eugenwV karterhson

12 o de katamnhsqeiV elegen mnhsqhte poqen este h tinoV patroV ceiri sfagiasqhnai dia thn eusebeian upemeinen Isaak

13 eiV de ekastoV allhlouV omou panteV eforwnteV faidroi kai mala qarraleoi eautouV elegon tw qew afierwswmen ex olhV thV kardiaV tw donti taV yucaV kai crhswmen th peri ton nomon fulakh ta swmata

14 mh fobhqwmen ton dokounta apoktennein

15 megaV gar yuchV agwn kai kindunoV en aiwniw basanw keimenoV toiV parabasi thn entolhn tou qeou

16 kaqopliswmeqa toigaroun thn tou qeiou logismou paqokrateian

17 outw gar qanontaV hmaV Abraam kai Isaak kai Iakwb upodexontai kai panteV oi patereV epainesousin

18 kai eni ekastw twn apospwmenwn autwn adelfwn elegon oi perileipomenoi mh kataiscunhV hmaV adelfe mhde yeush touV proapoqanontaV hmwn adelfouV

19 ouk agnoeite de ta thV adelfothtoV filtra aper h qeia kai pansofoV pronoia dia paterwn toiV gennwmenoiV emerisen kai dia thV mhtrwaV futeusasa gastroV

20 en h ton ison adelfoi katoikhsanteV cronon kai en tw autw cronw plasqenteV kai apo tou autou aimatoV auxhqenteV kai dia thV authV yuchV telesforhqenteV

21 kai dia twn iswn apotecqenteV cronwn kai apo twn autwn galaktopotounteV phgwn af wn suntrefontai enagkalismatwn filadelfoi yucai

22 kai auxontai sfodroteron dia suntrofiaV kai thV kaq hmeran sunhqeiaV kai thV allhV paideiaV kai thV hmeteraV en nomw qeou askhsewV

23 outwV dh toinun kaqesthkuihV sumpaqouV thV filadelfiaV oi epta adelfoi sumpaqesteron escon proV allhlouV

24 nomw gar tw autw paideuqenteV kai taV autaV exaskhsanteV aretaV kai tw dikaiw suntrafenteV biw mallon eautouV hgapwn

25 h gar omozhlia thV kalokagaqiaV epeteinen autwn thn proV allhlouV eunoian kai omonoian

26 sun gar th eusebeia poqeinoteran autoiV kateskeuazon thn filadelfian

27 all omwV kaiper thV fusewV kai thV sunhqeiaV kai twn thV arethV hqwn ta thV adelfothtoV autoiV filtra sunauxontwn anesconto dia thn eusebeian touV adelfouV oi upoleipomenoi touV kataikizomenouV orwnteV mecri qanatou basanizomenouV

 

14

1 proseti kai epi ton aikismon epotrunonteV wV mh monon twn alghdonwn perifronhsai autouV alla kai twn thV filadelfiaV paqwn krathsai

2 w basilewn logismoi basilikwteroi kai eleuqerwn eleuqerwteroi

3 w ieraV kai euarmostou peri thV eusebeiaV twn epta adelfwn sumfwniaV

4 oudeiV ek twn epta meirakiwn edeiliasen oude proV ton qanaton wknhsen

5 alla panteV wsper ep aqanasiaV odon treconteV epi ton dia twn basanwn qanaton espeudon

6 kaqaper ai ceireV kai oi podeV sumfwnwV toiV thV yuchV afhghmasin kinountai outwV oi ieroi meirakeV ekeinoi wV upo yuchV aqanatou thV eusebeiaV proV ton uper authV sunefwnhsan qanaton

7 w panagie sumfwnwn adelfwn ebdomaV kaqaper gar epta thV kosmopoiiaV hmerai peri thn eusebeian

8 outwV peri thn ebdomada coreuonteV oi meirakeV ekukloun ton twn basanwn fobon kataluonteV

9 nun hmeiV akouonteV thn qliyin twn neaniwn ekeinwn frittomen oi de ou monon orwnteV all oude monon akouonteV ton paracrhma apeilhV logon alla kai pasconteV enekarteroun kai touto taiV dia puroV odunaiV

10 wn ti genoito epalgesteron oxeia gar kai suntomoV ousa h tou puroV dunamiV tacewV dieluen ta swmata

11 kai mh qaumaston hgeisqe ei o logismoV periekrathse twn andrwn ekeinwn en taiV basanoiV opou ge kai gunaikoV nouV polutropwterwn uperefronhsen alghdonwn

12 h mhthr gar twn epta neaniskwn uphnegken taV ef eni ekastw twn teknwn streblaV

13 qewreite de pwV poluplokoV estin h thV filotekniaV storgh elkousa panta proV thn twn splagcnwn sumpaqeian

14 opou ge kai ta aloga zwa omoian thn eiV ta ex autwn gennwmena sumpaqeian kai storghn ecei toiV anqrwpoiV

15 kai gar twn peteinwn ta men hmera kata taV oikiaV orofoitounta proaspizei twn neottwn

16 ta de kata korufaV orewn kai faraggwn aporrwgaV kai dendrwn opaV kai taV toutwn akraV ennossopoihsamena apotiktei kai ton prosionta kwluei

17 ei de kai mh dunainto kwluein periiptamena kukloqen autwn algounta th storgh anakaloumena th idia fwnh kaq o dunatai bohqei toiV teknoiV

18 kai ti dei thn dia twn alogwn zwwn epideiknunai proV ta tekna sumpaqeian

19 opou ge kai melissai peri ton thV khrogoniaV kairon epamunontai touV prosiontaV kai kaqaper sidhrw tw kentrw plhssousi touV prosiontaV th nossia autwn kai apamunousin ewV qanatou

20 all ouci thn Abraam omoyucon twn neaniskwn mhtera metekinhsen sumpaqeia teknwn

 

15

1 w logisme teknwn paqwn turanne kai eusebeia mhtri teknwn poqeinotera

2 mhthr duein prokeimenwn eusebeiaV kai thV epta uiwn swthriaV proskairou kata thn tou turannou uposcesin

3 thn eusebeian mallon hgaphsen thn swzousan eiV aiwnian zwhn kata qeon

4 w tina tropon hqologhsaimi filotekna gonewn paqh yuchV te kai morfhV omoiothta eiV mikron paidoV carakthra qaumasion enaposfragizomen malista dia to twn paqwn toiV gennhqeisin taV mhteraV twn paterwn kaqestanai sumpaqesteraV

5 osw gar kai asqenoyucoi kai polugonwterai uparcousin ai mhtereV tosoutw mallon eisin filoteknoterai

6 paswn de twn mhterwn egeneto h twn epta paidwn mhthr filoteknotera htiV epta kuoforiaiV thn proV autouV epifuteuomenh filostorgian

7 kai dia pollaV taV kaq ekaston autwn wdinaV hnagkasmenh thn eiV autouV ecein sumpaqeian

8 dia ton proV ton qeon fobon upereiden thn twn teknwn proskairon swthrian

9 ou mhn de alla kai dia thn kalokagaqian twn uiwn kai thn proV ton nomon autwn eupeiqeian meizw thn en autoiV escen filostorgian

10 dikaioi te gar hsan kai swfroneV kai andreioi kai megaloyucoi kai filadelfoi kai filomhtoreV outwV wste kai mecri qanatou ta nomima fulassontaV peiqesqai auth

11 all omwV kaiper tosoutwn ontwn twn peri thn filoteknian eiV sumpaqeian elkontwn thn mhtera ep oudenoV autwn ton logismon authV ai pampoikiloi basanoi iscusan metatreyai

12 alla kai kaq ena paida kai omou pantaV h mhthr epi ton thV eusebeiaV proetrepeto qanaton

13 w fusiV iera kai filtra gonewn kai genesi filostorge kai trofeia kai mhterwn adamasta paqh

14 kaqena strebloumenon kai flegomenon orwsa mhthr ou meteballeto dia thn eusebeian

15 taV sarkaV twn teknwn ewra peri to pur thkomenaV kai touV twn podwn kai ceirwn daktulouV epi ghV spairontaV kai taV twn kefalwn mecri twn peri ta geneia sarkaV wsper proswpeia prokeimenaV

16 w pikroterwn nun ponwn peirasqeisa mhthr hper twn ep autoiV wdinwn

17 w monh gunai thn eusebeian oloklhron apokuhsasa

18 ou metetreyen se prwtotokoV apopnewn oude deuteroV eiV se oiktron blepwn en basanoiV ou tritoV apoyucwn

19 oude touV ofqalmouV enoV ekastou qewrousa taurhdon epi twn basanwn orwntaV ton auton aikismon kai touV mukthraV proshmeioumenouV ton qanaton autwn ouk eklausaV

20 epi sarxin teknwn orwsa sarkaV teknwn apokaiomenaV kai epi cersin ceiraV apotemnomenaV kai epi kefalaiV kefalaV apodeirotomoumenaV kai epi nekroiV nekrouV piptontaV kai poluandrion orwsa twn teknwn to cwrion dia twn basanwn ouk edakrusaV

21 ouc outwV seirhnioi melwdiai oude kukneioi proV filhkoian fwnai touV akouontaV efelkontai wV teknwn fwnai meta basanwn mhtera fwnountwn

22 phlikaiV kai posaiV tote h mhthr twn uiwn basanizomenwn trocoiV te kai kauthrioiV ebasanizeto basanoiV

23 alla ta splagcna authV o eusebhV logismoV en autoiV toiV paqesin andreiwsaV epeteinen thn proskairon filoteknian paridein

24 kaiper epta teknwn orwsa apwleian kai thn twn streblwn poluplokon poikilian apasaV h gennaia mhthr exelusen dia thn proV qeon pistin

25 kaqaper gar en bouleuthriw th eauthV yuch deinouV orwsa sumboulouV fusin kai genesin kai filoteknian kai teknwn streblaV

26 duo yhfouV kratousa mhthr qanathforon te kai swthrion uper teknwn

27 ouk epegnw thn swzousan epta uiouV proV oligon cronon swthrian

28 alla thV qeosebouV Abraam karteriaV h qugathr emnhsqh

29 w mhthr eqnouV ekdike tou nomou kai uperaspistria thV eusebeiaV kai tou dia splagcnwn agwnoV aqlofore

30 w arrenwn proV karterian gennaiotera kai andrwn proV upomonhn andreiotera

31 kaqaper gar h Nwe kibwtoV en tw kosmoplhqei kataklusmw kosmoforousa karterwV upemeinen touV kludwnaV

32 outwV su h nomofulax pantacoqen en tw twn paqwn periantloumenh kataklusmw kai karteroiV anemoiV taiV twn uiwn basanoiV sunecomenh gennaiwV upemeinaV touV uper thV eusebeiaV ceimwnaV

 

16

1 ei de toinun kai gunh kai geraia kai epta paidwn mhthr upemeinen taV mecri qanatou basanouV twn teknwn orwsa omologoumenwV autokratwr estin twn paqwn o eusebhV logismoV

2 apedeixa oun oti ou monon andreV twn paqwn ekrathsan alla kai gunh twn megistwn basanwn uperefronhsen

3 kai ouc outwV oi peri Danihl leonteV hsan agrioi oude h Misahl ekflegomenh kaminoV labrotatw puri wV h thV filotekniaV periekaien ekeinhn fusiV orwsan authV outwV poikilwV basanizomenouV touV epta uiouV

4 alla tw logismw thV eusebeiaV katesbesen ta tosauta kai thlikauta paqh h mhthr

5 kai gar touto epilogisasqe oti deiloyucoV ei hn h gunh kaiper mhthr ousa wlofureto an ep autoiV kai iswV an tauta eipen

6 w melea egwge kai pollakiV trisaqlia htiV epta paidaV tekousa oudenoV mhthr gegenhmai

7 w mataioi epta kuoforiai kai anonhtoi epta dekamhnoi kai akarpoi tiqhniai kai talaipwroi galaktotrofiai

8 mathn de ef umin w paideV pollaV upemeina wdinaV kai calepwteraV frontidaV anatrofhV

9 w twn emwn paidwn oi men agamoi oi de ghmanteV anonhtoi ouk oyomai umwn tekna oude mammh klhqeisa makarisqhsomai

10 w h polupaiV kai kallipaiV egw gunh chra kai monh poluqrhnoV

11 oud an apoqanw qaptonta twn uiwn exw tina

12 alla toutw tw qrhnw oudena wlofureto h iera kai qeosebhV mhthr oud ina mh apoqanwsin apetrepen autwn tina oud wV apoqnhskontwn eluphqh

13 all wsper adamantinon ecousa ton noun kai eiV aqanasian anatiktousa ton twn uiwn ariqmon mallon uper thV eusebeiaV epi ton qanaton autouV proetrepeto iketeuousa

14 w mhter di eusebeian qeou stratiwti presbuti kai gunai dia karterian kai turannon enikhsaV kai ergoiV dunatwtera kai logoiV eureqhV androV

15 kai gar ote sunelhmfqhV meta twn paidwn eisthkeiV ton Eleazaron orwsa basanizomenon kai elegeV toiV paisin en th Ebraidi fwnh

16 w paideV gennaioV o agwn ef on klhqenteV uper thV diamarturiaV tou eqnouV enagwnisasqe proqumwV uper tou patrwou nomou

17 kai gar aiscron ton men geronta touton upomenein taV dia thn eusebeian alghdonaV umaV de touV neaniskouV kataplaghnai taV basanouV

18 anamnhsqhte oti dia ton qeon tou kosmou metelabete kai tou biou apelausate

19 kai dia touto ofeilete panta ponon upomenein dia ton qeon

20 di on kai o pathr hmwn Abraam espeuden ton eqnopatora uion sfagiasai Isaak kai thn patrwan ceira xifhforon kataferomenhn ep auton orwn ouk epthxen

21 kai Danihl o dikaioV eiV leontaV eblhqh kai AnaniaV kai AzariaV kai Misahl eiV kaminon puroV apesfendonhqhsan kai upemeinan dia ton qeon

22 kai umeiV oun thn authn pistin proV ton qeon econteV mh calepainete

23 alogiston gar eidotaV eusebeian mh anqistasqai toiV ponoiV

24 dia toutwn twn logwn h eptamhtwr ena ekaston twn uiwn parakalousa apoqanein epeisen mallon h parabhnai thn entolhn tou qeou

25 eti de kai tauta eidoteV oti oi dia ton qeon apoqnhskonteV zwsin tw qew wsper Abraam kai Isaak kai Iakwb kai panteV oi patriarcai

 

17

1 elegon de kai twn doruforwn tineV oti wV emellen sullambanesqai kai auth proV qanaton ina mh yauseien tiV tou swmatoV authV eauthn erriye kata thV puraV

2 w mhthr sun epta paisin katalusasa thn tou turannou bian kai akurwsasa taV kakaV epinoiaV autou kai deixasa thn thV pistewV gennaiothta

3 kaqaper gar su stegh epi touV stulouV twn paidwn gennaiwV idrumenh aklinhV uphnegkaV ton dia twn basanwn seismon

4 qarrei toigaroun w mhthr ieroyuce thn elpida thV upomonhV bebaian ecousa proV ton qeon

5 ouc outwV selhnh kat ouranon sun astroiV semnh kaqesthken wV su touV isasterouV epta paidaV fwtagwghsasa proV thn eusebeian entimoV kaqesthkaV qew kai esthrisai sun autoiV en ouranw

6 hn gar h paidopoiia sou apo Abraam tou patroV

7 ei de exon hmin hn wsper epi tinoV zwgrafhsai thn thV eusebeiaV sou istorian ouk an efritton oi qewrounteV orwnteV mhtera epta teknwn di eusebeian poikilaV basanouV mecri qanatou upomeinasan

8 kai gar axion hn kai ep autou tou epitafiou anagrayai kai tauta toiV apo tou eqnouV eiV mneian legomena

9 entauqa gerwn iereuV kai gunh geraia kai epta paideV egkekhdeuntai dia turannou bian thn Ebraiwn politeian katalusai qelontoV

10 oi kai exedikhsan to genoV eiV qeon aforwnteV kai mecri qanatou taV basanouV upomeinanteV

11 alhqwV gar hn agwn qeioV o di autwn gegenhmenoV

12 hqloqetei gar tote areth di upomonhV dokimazousa to nikoV afqarsia en zwh polucroniw

13 Eleazar de prohgwnizeto h de mhthr twn epta paidwn enhqlei oi de adelfoi hgwnizonto

14 o turannoV anthgwnizeto o de kosmoV kai o twn anqrwpwn bioV eqewrei

15 qeosebeia de enika touV eauthV aqlhtaV stefanousa

16 tineV ouk eqaumasan touV thV qeiaV nomoqesiaV aqlhtaV tineV ouk exeplaghsan

17 autoV ge toi o turannoV kai olon to sumboulion eqaumasan autwn thn upomonhn

18 di hn kai tw qeiw nun paresthkasin qronw kai ton makarion biousin aiwna

19 kai gar fhsin o MwushV kai panteV oi hgiasmenoi upo taV ceiraV sou

20 kai outoi oun agiasqenteV dia qeon tetimhntai ou monon tauth th timh alla kai tw di autouV to eqnoV hmwn touV polemiouV mh epikrathsai

21 kai ton turannon timwrhqhnai kai thn patrida kaqarisqhnai wsper antiyucon gegonotaV thV tou eqnouV amartiaV

22 kai dia tou aimatoV twn eusebwn ekeinwn kai tou ilasthriou tou qanatou autwn h qeia pronoia ton Israhl prokakwqenta dieswsen

23 proV gar thn andreian autwn thV arethV kai thn epi taiV basanoiV autwn upomonhn o turannoV apidwn anekhruxen o AntiocoV toiV stratiwtaiV autou eiV upodeigma thn ekeinwn upomonhn

24 escen te autouV gennaiouV kai andreiouV eiV pezomacian kai poliorkian kai ekporqhsaV enikhsen pantaV touV polemiouV

 

18

1 w twn Abramiaiwn spermatwn apogonoi paideV Israhlitai peiqesqe tw nomw toutw kai panta tropon eusebeite

2 ginwskonteV oti twn paqwn estin despothV o eusebhV logismoV kai ou monon twn endoqen alla kai twn exwqen ponwn

3 anq wn dia thn eusebeian proemenoi ta swmata toiV ponoiV ekeinoi ou monon upo twn anqrwpwn eqaumasqhsan alla kai qeiaV meridoV kathxiwqhsan

4 kai di autouV eirhneusen to eqnoV kai thn eunomian thn epi thV patridoV ananewsamenoi ekpeporqhkan touV polemiouV

5 kai o turannoV AntiocoV kai epi ghV tetimwrhtai kai apoqanwn kolazetai wV gar ouden oudamwV iscusen anagkasai touV IerosolumitaV allofulhsai kai twn patriwn eqwn ekdiaithqhnai tote aparaV apo twn Ierosolumwn estrateusen epi PersaV

6 elegen de h mhthr twn epta paidwn kai tauta ta dikaiwmata toiV teknoiV

7 oti egw egenhqhn parqenoV agnh oude uperebhn patrikon oikon efulasson de thn wkodomhmenhn pleuran

8 oude efqeiren me lumewn erhmiaV fqoreuV en pediw oude elumhnato mou ta agna thV parqeniaV lumewn apathV ofiV

9 emeina de cronon akmhV sun andri toutwn de enhlikwn genomenwn eteleuthsen o pathr autwn makarioV men ekeinoV ton gar thV eutekniaV bion epizhsaV ton thV atekniaV ouk wdunhqh kairon

10 oV edidasken umaV eti wn sun umin ton nomon kai touV profhtaV

11 ton anaireqenta Abel upo Kain aneginwsken te umin kai ton olokarpoumenon Isaak kai ton en fulakh Iwshf

12 elegen de umin ton zhlwthn FineeV edidasken te umaV touV en puri Ananian kai Azarian kai Misahl

13 edoxazen de kai ton en lakkw leontwn Danihl on emakarizen

14 upemimnhsken de umaV kai thn Hsaiou grafhn thn legousan kan dia puroV dielqhV flox ou katakausei se

15 ton umnografon emelwdei umin Dauid legonta pollai ai qliyeiV twn dikaiwn

16 ton Salwmwnta eparoimiazen umin legonta xulon zwhV estin toiV poiousin autou to qelhma

17 ton Iezekihl epistopoiei ton legonta ei zhsetai ta osta ta xhra tauta

18 wdhn men gar hn edidaxen MwushV ouk epelaqeto didaskwn thn legousan

19 egw apoktenw kai zhn poihsw auth h zwh umwn kai h makrothV twn hmerwn

20 w pikraV thV tote hmeraV kai ou pikraV ote o pikroV Ellhnwn turannoV pur puri sbesaV lebhsin wmoiV kai zeousi qumoiV agagwn epi ton katapelthn kai palin taV basanouV autou touV epta paidaV thV AbraamitidoV

21 taV twn ommatwn koraV ephrwsen kai glwssaV exetemen kai basanoiV poikilaiV apekteinen

22 uper wn h qeia dikh methlqen kai meteleusetai ton alastora turannon

23 oi de Abramiaioi paideV sun th aqloforw mhtri eiV paterwn coron sunagelazontai yucaV agnaV kai aqanatouV apeilhfoteV para tou qeou

24 w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn

 


 

Septuagint_Index