BAROUC

1

1 kai outoi oi logoi tou bibliou ouV egrayen Barouc uioV Nhriou uiou Maasaiou uiou Sedekiou uiou Asadiou uiou Celkiou en Babulwni

2 en tw etei tw pemptw en ebdomh tou mhnoV en tw kairw w elabon oi Caldaioi thn Ierousalhm kai eneprhsan authn en puri

3 kai anegnw Barouc touV logouV tou bibliou toutou en wsin Ieconiou uiou Iwakim basilewV Iouda kai en wsi pantoV tou laou twn ercomenwn proV thn biblon

4 kai en wsin twn dunatwn kai uiwn twn basilewn kai en wsi twn presbuterwn kai en wsi pantoV tou laou apo mikrou ewV megalou pantwn twn katoikountwn en Babulwni epi potamou Soud

5 kai eklaion kai enhsteuon kai huconto enantion kuriou

6 kai sunhgagon argurion kaqa ekastou hdunato h ceir

7 kai apesteilan eiV Ierousalhm proV Iwakim uion Celkiou uiou Salwm ton ierea kai proV touV iereiV kai proV panta ton laon touV eureqentaV met autou en Ierousalhm

8 en tw labein auton ta skeuh oikou kuriou ta exenecqenta ek tou naou apostreyai eiV ghn Iouda th dekath tou Siouan skeuh argura a epoihsen SedekiaV uioV Iwsia basileuV Iouda

9 meta to apoikisai Naboucodonosor basilea BabulwnoV ton Ieconian kai touV arcontaV kai touV desmwtaV kai touV dunatouV kai ton laon thV ghV apo Ierousalhm kai hgagen auton eiV Babulwna

10 kai eipan idou apesteilamen proV umaV argurion kai agorasate tou arguriou olokautwmata kai peri amartiaV kai libanon kai poihsate manna kai anoisate epi to qusiasthrion kuriou qeou hmwn

11 kai proseuxasqe peri thV zwhV Naboucodonosor basilewV BabulwnoV kai eiV zwhn Baltasar uiou autou ina wsin ai hmerai autwn wV ai hmerai tou ouranou epi thV ghV

12 kai dwsei kurioV iscun hmin kai fwtisei touV ofqalmouV hmwn kai zhsomeqa upo thn skian Naboucodonosor basilewV BabulwnoV kai upo thn skian Baltasar uiou autou kai douleusomen autoiV hmeraV pollaV kai eurhsomen carin enantion autwn

13 kai proseuxasqe peri hmwn proV kurion ton qeon hmwn oti hmartomen tw kuriw qew hmwn kai ouk apestreyen o qumoV kuriou kai h orgh autou af hmwn ewV thV hmeraV tauthV

14 kai anagnwsesqe to biblion touto o apesteilamen proV umaV exagoreusai en oikw kuriou en hmera eorthV kai en hmeraiV kairou

15 kai ereite tw kuriw qew hmwn h dikaiosunh hmin de aiscunh twn proswpwn wV h hmera auth anqrwpw Iouda kai toiV katoikousin Ierousalhm

16 kai toiV basileusin hmwn kai toiV arcousin hmwn kai toiV iereusin hmwn kai toiV profhtaiV hmwn kai toiV patrasin hmwn

17 wn hmartomen enanti kuriou

18 kai hpeiqhsamen autw kai ouk hkousamen thV fwnhV kuriou qeou hmwn poreuesqai toiV prostagmasin kuriou oiV edwken kata proswpon hmwn

19 apo thV hmeraV hV exhgagen kurioV touV pateraV hmwn ek ghV Aiguptou kai ewV thV hmeraV tauthV hmeqa apeiqounteV proV kurion qeon hmwn kai escediazomen proV to mh akouein thV fwnhV autou

20 kai ekollhqh eiV hmaV ta kaka kai h ara hn sunetaxen kurioV tw Mwush paidi autou en hmera h exhgagen touV pateraV hmwn ek ghV Aiguptou dounai hmin ghn reousan gala kai meli wV h hmera auth

21 kai ouk hkousamen thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn kata pantaV touV logouV twn profhtwn wn apesteilen proV hmaV

22 kai wcomeqa ekastoV en dianoia kardiaV autou thV ponhraV ergazesqai qeoiV eteroiV poihsai ta kaka kat ofqalmouV kuriou qeou hmwn

 

2

1 kai esthsen kurioV ton logon autou on elalhsen ef hmaV kai epi touV dikastaV hmwn touV dikasantaV ton Israhl kai epi touV basileiV hmwn kai epi touV arcontaV hmwn kai epi anqrwpon Israhl kai Iouda

2 ouk epoihqh upokatw pantoV tou ouranou kaqa epoihsen en Ierousalhm kata ta gegrammena en tw nomw Mwush

3 tou fagein hmaV anqrwpon sarkaV uiou autou kai anqrwpon sarkaV qugatroV autou

4 kai edwken autouV upoceiriouV pasaiV taiV basileiaiV taiV kuklw hmwn eiV oneidismon kai eiV abaton en pasi toiV laoiV toiV kuklw ou diespeiren autouV kurioV ekei

5 kai egenhqhsan upokatw kai ouk epanw oti hmartomen kuriw qew hmwn proV to mh akouein thV fwnhV autou

6 tw kuriw qew hmwn h dikaiosunh hmin de kai toiV patrasin hmwn h aiscunh twn proswpwn wV h hmera auth

7 a elalhsen kurioV ef hmaV panta ta kaka tauta hlqen ef hmaV

8 kai ouk edehqhmen tou proswpou kuriou tou apostreyai ekaston apo twn nohmatwn thV kardiaV autwn thV ponhraV

9 kai egrhgorhsen kurioV epi toiV kakoiV kai ephgage kurioV ef hmaV oti dikaioV o kurioV epi panta ta erga autou a eneteilato hmin

10 kai ouk hkousamen thV fwnhV autou poreuesqai toiV prostagmasin kuriou oiV edwken kata proswpon hmwn

11 kai nun kurie o qeoV Israhl oV exhgageV ton laon sou ek ghV Aiguptou en ceiri krataia kai en shmeioiV kai en terasin kai en dunamei megalh kai en bracioni uyhlw kai epoihsaV seautw onoma wV h hmera auth

12 hmartomen hsebhsamen hdikhsamen kurie o qeoV hmwn epi pasin toiV dikaiwmasin sou

13 apostrafhtw o qumoV sou af hmwn oti kateleifqhmen oligoi en toiV eqnesin ou diespeiraV hmaV ekei

14 eisakouson kurie thV proseuchV hmwn kai thV dehsewV hmwn kai exelou hmaV eneken sou kai doV hmin carin kata proswpon twn apoikisantwn hmaV

15 ina gnw pasa h gh oti su kurioV o qeoV hmwn oti to onoma sou epeklhqh epi Israhl kai epi to genoV autou

16 kurie katide ek tou oikou tou agiou sou kai ennohson eiV hmaV klinon kurie to ouV sou kai akouson

17 anoixon kurie touV ofqalmouV sou kai ide oti ouc oi teqnhkoteV en tw adh wn elhmfqh to pneuma autwn apo twn splagcnwn autwn dwsousin doxan kai dikaiwma tw kuriw

18 alla h yuch h lupoumenh epi to megeqoV o badizei kupton kai asqenoun kai oi ofqalmoi oi ekleiponteV kai h yuch h peinwsa dwsousin soi doxan kai dikaiosunhn kurie

19 oti ouk epi ta dikaiwmata twn paterwn hmwn kai twn basilewn hmwn hmeiV kataballomen ton eleon hmwn kata proswpon sou kurie o qeoV hmwn

20 oti enhkaV ton qumon sou kai thn orghn sou eiV hmaV kaqaper elalhsaV en ceiri twn paidwn sou twn profhtwn legwn

21 outwV eipen kurioV klinate ton wmon umwn kai ergasasqe tw basilei BabulwnoV kai kaqisate epi thn ghn hn edwka toiV patrasin umwn

22 kai ean mh akoushte thV fwnhV kuriou ergasasqai tw basilei BabulwnoV

23 ekleiyein poihsw ek polewn Iouda kai exwqen Ierousalhm fwnhn eufrosunhV kai fwnhn carmosunhV fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV kai estai pasa h gh eiV abaton apo enoikountwn

24 kai ouk hkousamen thV fwnhV sou ergasasqai tw basilei BabulwnoV kai esthsaV touV logouV sou ouV elalhsaV en cersin twn paidwn sou twn profhtwn tou exenecqhnai ta osta basilewn hmwn kai ta osta twn paterwn hmwn ek tou topou autwn

25 kai idou estin exerrimmena tw kaumati thV hmeraV kai tw pagetw thV nuktoV kai apeqanosan en ponoiV ponhroiV en limw kai en romfaia kai en apostolh

26 kai eqhkaV ton oikon ou epeklhqh to onoma sou ep autw wV h hmera auth dia ponhrian oikou Israhl kai oikou Iouda

27 kai epoihsaV eiV hmaV kurie o qeoV hmwn kata pasan epieikeian sou kai kata panta oiktirmon sou ton megan

28 kaqa elalhsaV en ceiri paidoV sou Mwush en hmera enteilamenou sou autw grayai ton nomon sou enantion uiwn Israhl legwn

29 ean mh akoushte thV fwnhV mou h mhn h bombhsiV h megalh h pollh auth apostreyei eiV mikran en toiV eqnesin ou diasperw autouV ekei

30 oti egnwn oti ou mh akouswsin mou oti laoV sklhrotrachloV estin kai epistreyousin epi kardian autwn en gh apoikismou autwn

31 kai gnwsontai oti egw kurioV o qeoV autwn kai dwsw autoiV kardian kai wta akouonta

32 kai ainesousin me en gh apoikismou autwn kai mnhsqhsontai tou onomatoV mou

33 kai apostreyousin apo tou nwtou autwn tou sklhrou kai apo ponhrwn pragmatwn autwn oti mnhsqhsontai thV odou paterwn autwn twn amartontwn enanti kuriou

34 kai apostreyw autouV eiV thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn tw Abraam kai tw Isaak kai tw Iakwb kai kurieusousin authV kai plhqunw autouV kai ou mh smikrunqwsin

35 kai sthsw autoiV diaqhkhn aiwnion tou einai me autoiV eiV qeon kai autoi esontai moi eiV laon kai ou kinhsw eti ton laon mou Israhl apo thV ghV hV edwka autoiV

 

3

1 kurie pantokratwr o qeoV Israhl yuch en stenoiV kai pneuma akhdiwn kekragen proV se

2 akouson kurie kai elehson oti hmartomen enantion sou

3 oti su kaqhmenoV ton aiwna kai hmeiV apollumenoi ton aiwna

4 kurie pantokratwr o qeoV Israhl akouson dh thV proseuchV twn teqnhkotwn Israhl kai uiwn twn amartanontwn enantion sou oi ouk hkousan thV fwnhV kuriou qeou autwn kai ekollhqh hmin ta kaka

5 mh mnhsqhV adikiwn paterwn hmwn alla mnhsqhti ceiroV sou kai onomatoV sou en tw kairw toutw

6 oti su kurioV o qeoV hmwn kai ainesomen se kurie

7 oti dia touto edwkaV ton fobon sou epi kardian hmwn tou epikaleisqai to onoma sou kai ainesomen se en th apoikia hmwn oti apestreyamen apo kardiaV hmwn pasan adikian paterwn hmwn twn hmarthkotwn enantion sou

8 idou hmeiV shmeron en th apoikia hmwn ou diespeiraV hmaV ekei eiV oneidismon kai eiV aran kai eiV oflhsin kata pasaV taV adikiaV paterwn hmwn oi apesthsan apo kuriou qeou hmwn

9 akoue Israhl entolaV zwhV enwtisasqe gnwnai fronhsin

10 ti estin Israhl ti oti en gh twn ecqrwn ei epalaiwqhV en gh allotria

11 sunemianqhV toiV nekroiV proselogisqhV meta twn eiV adou

12 egkatelipeV thn phghn thV sofiaV

13 th odw tou qeou ei eporeuqhV katwkeiV an en eirhnh ton aiwna

14 maqe pou estin fronhsiV pou estin iscuV pou estin sunesiV tou gnwnai ama pou estin makrobiwsiV kai zwh pou estin fwV ofqalmwn kai eirhnh

15 tiV euren ton topon authV kai tiV eishlqen eiV touV qhsaurouV authV

16 pou eisin oi arconteV twn eqnwn kai oi kurieuonteV twn qhriwn twn epi thV ghV

17 oi en toiV orneoiV tou ouranou empaizonteV kai to argurion qhsaurizonteV kai to crusion w epepoiqeisan anqrwpoi kai ouk estin teloV thV kthsewV autwn

18 oi to argurion tektainonteV kai merimnwnteV kai ouk estin exeuresiV twn ergwn autwn

19 hfanisqhsan kai eiV adou katebhsan kai alloi antanesthsan ant autwn

20 newteroi eidon fwV kai katwkhsan epi thV ghV odon de episthmhV ouk egnwsan

21 oude sunhkan tribouV authV oude antelabonto authV oi uioi autwn apo thV odou autwn porrw egenhqhsan

22 oude hkousqh en Canaan oude wfqh en Qaiman

23 oute uioi Agar oi ekzhtounteV thn sunesin epi thV ghV oi emporoi thV Merran kai Qaiman oi muqologoi kai oi ekzhthtai thV sunesewV odon thV sofiaV ouk egnwsan oude emnhsqhsan taV tribouV authV

24 w Israhl wV megaV o oikoV tou qeou kai epimhkhV o topoV thV kthsewV autou

25 megaV kai ouk ecei teleuthn uyhloV kai ametrhtoV

26 ekei egennhqhsan oi giganteV oi onomastoi oi ap archV genomenoi eumegeqeiV epistamenoi polemon

27 ou toutouV exelexato o qeoV oude odon episthmhV edwken autoiV

28 kai apwlonto para to mh ecein fronhsin apwlonto dia thn aboulian autwn

29 tiV anebh eiV ton ouranon kai elaben authn kai katebibasen authn ek twn nefelwn

30 tiV diebh peran thV qalasshV kai euren authn kai oisei authn crusiou eklektou

31 ouk estin o ginwskwn thn odon authV oude o enqumoumenoV thn tribon authV

32 alla o eidwV ta panta ginwskei authn exeuren authn th sunesei autou o kataskeuasaV thn ghn eiV ton aiwna cronon eneplhsen authn kthnwn tetrapodwn

33 o apostellwn to fwV kai poreuetai ekalesen auto kai uphkousen autw tromw

34 oi de astereV elamyan en taiV fulakaiV autwn kai eufranqhsan

35 ekalesen autouV kai eipon paresmen elamyan met eufrosunhV tw poihsanti autouV

36 outoV o qeoV hmwn ou logisqhsetai eteroV proV auton

37 exeuren pasan odon episthmhV kai edwken authn Iakwb tw paidi autou kai Israhl tw hgaphmenw up autou

38 meta touto epi thV ghV wfqh kai en toiV anqrwpoiV sunanestrafh

 

4

1 auth h bibloV twn prostagmatwn tou qeou kai o nomoV o uparcwn eiV ton aiwna panteV oi kratounteV authV eiV zwhn oi de kataleiponteV authn apoqanountai

2 epistrefou Iakwb kai epilabou authV diodeuson proV thn lamyin katenanti tou fwtoV authV

3 mh dwV eterw thn doxan sou kai ta sumferonta soi eqnei allotriw

4 makarioi esmen Israhl oti ta aresta tw qew hmin gnwsta estin

5 qarseite laoV mou mnhmosunon Israhl

6 epraqhte toiV eqnesin ouk eiV apwleian dia de to parorgisai umaV ton qeon paredoqhte toiV upenantioiV

7 parwxunate gar ton poihsanta umaV qusanteV daimonioiV kai ou qew

8 epelaqesqe de ton trofeusanta umaV qeon aiwnion eluphsate de kai thn ekqreyasan umaV Ierousalhm

9 eiden gar thn epelqousan umin orghn para tou qeou kai eipen akousate ai paroikoi Siwn ephgagen moi o qeoV penqoV mega

10 eidon gar thn aicmalwsian twn uiwn mou kai twn qugaterwn hn ephgagen autoiV o aiwnioV

11 eqreya gar autouV met eufrosunhV exapesteila de meta klauqmou kai penqouV

12 mhdeiV epicairetw moi th chra kai kataleifqeish upo pollwn hrhmwqhn dia taV amartiaV twn teknwn mou dioti exeklinan ek nomou qeou

13 dikaiwmata de autou ouk egnwsan oude eporeuqhsan odoiV entolwn qeou oude tribouV paideiaV en dikaiosunh autou epebhsan

14 elqatwsan ai paroikoi Siwn kai mnhsqhte thn aicmalwsian twn uiwn mou kai qugaterwn hn ephgagen autoiV o aiwnioV

15 ephgagen gar ep autouV eqnoV makroqen eqnoV anaideV kai alloglwsson oi ouk hscunqhsan presbuthn oude paidion hlehsan

16 kai aphgagon touV agaphtouV thV chraV kai apo twn qugaterwn thn monhn hrhmwsan

17 egw de ti dunath bohqhsai umin

18 o gar epagagwn ta kaka umin exeleitai umaV ek ceiroV ecqrwn umwn

19 badizete tekna badizete egw gar kateleifqhn erhmoV

20 exedusamhn thn stolhn thV eirhnhV enedusamhn de sakkon thV dehsewV mou kekraxomai proV ton aiwnion en taiV hmeraiV mou

21 qarseite tekna bohsate proV ton qeon kai exeleitai umaV ek dunasteiaV ek ceiroV ecqrwn

22 egw gar hlpisa epi tw aiwniw thn swthrian umwn kai hlqen moi cara para tou agiou epi th elehmosunh h hxei umin en tacei para tou aiwniou swthroV umwn

23 exepemya gar umaV meta penqouV kai klauqmou apodwsei de moi o qeoV umaV meta carmosunhV kai eufrosunhV eiV ton aiwna

24 wsper gar nun ewrakasin ai paroikoi Siwn thn umeteran aicmalwsian outwV oyontai en tacei thn para tou qeou umwn swthrian h epeleusetai umin meta doxhV megalhV kai lamprothtoV tou aiwniou

25 tekna makroqumhsate thn para tou qeou epelqousan umin orghn katediwxen se o ecqroV sou kai oyei autou thn apwleian en tacei kai epi trachlouV autwn epibhsh

26 oi truferoi mou eporeuqhsan odouV traceiaV hrqhsan wV poimnion hrpasmenon upo ecqrwn

27 qarshsate tekna kai bohsate proV ton qeon estai gar umwn upo tou epagontoV mneia

28 wsper gar egeneto h dianoia umwn eiV to planhqhnai apo tou qeou dekaplasiasate epistrafenteV zhthsai auton

29 o gar epagagwn umin ta kaka epaxei umin thn aiwnion eufrosunhn meta thV swthriaV umwn

30 qarsei Ierousalhm parakalesei se o onomasaV se

31 deilaioi oi se kakwsanteV kai epicarenteV th sh ptwsei

32 deilaiai ai poleiV aiV edouleusan ta tekna sou deilaia h dexamenh touV uiouV sou

33 wsper gar ecarh epi th sh ptwsei kai eufranqh epi tw ptwmati sou outwV luphqhsetai epi th eauthV erhmia

34 kai perielw authV to agalliama thV poluocliaV kai to agauriama authV estai eiV penqoV

35 pur gar epeleusetai auth para tou aiwniou eiV hmeraV makraV kai katoikhqhsetai upo daimoniwn ton pleiona cronon

36 peribleyai proV anatolaV Ierousalhm kai ide thn eufrosunhn thn para tou qeou soi ercomenhn

37 idou ercontai oi uioi sou ouV exapesteilaV ercontai sunhgmenoi ap anatolwn ewV dusmwn tw rhmati tou agiou caironteV th tou qeou doxh

 

5

1 ekdusai Ierousalhm thn stolhn tou penqouV kai thV kakwsewV sou kai endusai thn euprepeian thV para tou qeou doxhV eiV ton aiwna

2 peribalou thn diploida thV para tou qeou dikaiosunhV epiqou thn mitran epi thn kefalhn sou thV doxhV tou aiwniou

3 o gar qeoV deixei th up ouranon pash thn shn lamprothta

4 klhqhsetai gar sou to onoma para tou qeou eiV ton aiwna eirhnh dikaiosunhV kai doxa qeosebeiaV

5 anasthqi Ierousalhm kai sthqi epi tou uyhlou kai peribleyai proV anatolaV kai ide sou sunhgmena ta tekna apo hliou dusmwn ewV anatolwn tw rhmati tou agiou cairontaV th tou qeou mneia

6 exhlqon gar para sou pezoi agomenoi upo ecqrwn eisagei de autouV o qeoV proV se airomenouV meta doxhV wV qronon basileiaV

7 sunetaxen gar o qeoV tapeinousqai pan oroV uyhlon kai qinaV aenaouV kai faraggaV plhrousqai eiV omalismon thV ghV ina badish Israhl asfalwV th tou qeou doxh

8 eskiasan de kai oi drumoi kai pan xulon euwdiaV tw Israhl prostagmati tou qeou

9 hghsetai gar o qeoV Israhl met eufrosunhV tw fwti thV doxhV autou sun elehmosunh kai dikaiosunh th par autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Epistle of Jeremiah