EPISTOLH IEREMIOU

1

1 dia taV amartiaV aV hmarthkate enantion tou qeou acqhsesqe eiV Babulwna aicmalwtoi upo Naboucodonosor basilewV twn Babulwniwn

2 eiselqonteV oun eiV Babulwna esesqe ekei eth pleiona kai cronon makron ewV genewn epta meta touto de exaxw umaV ekeiqen met eirhnhV

3 nuni de oyesqe en Babulwni qeouV argurouV kai crusouV kai xulinouV ep wmoiV airomenouV deiknuntaV fobon toiV eqnesin

4 eulabhqhte oun mh kai umeiV afomoiwqenteV toiV allofuloiV afomoiwqhte kai foboV umaV labh ep autoiV

5 idontaV oclon emprosqen kai opisqen autwn proskunountaV auta eipate de th dianoia soi dei proskunein despota

6 o gar aggeloV mou meq umwn estin autoV te ekzhtwn taV yucaV umwn

7 glwssa gar autwn estin katexusmenh upo tektonoV auta te pericrusa kai periargura yeudh d estin kai ou dunantai lalein

8 kai wsper parqenw filokosmw lambanonteV crusion kataskeuazousin stefanouV epi taV kefalaV twn qewn autwn

9 esti de kai ote ufairoumenoi oi iereiV apo twn qewn autwn crusion kai argurion eiV eautouV katanalwsousin dwsousin de ap autwn kai taiV epi tou tegouV pornaiV

10 kosmousi te autouV wV anqrwpouV toiV endumasin qeouV argurouV kai crusouV kai xulinouV outoi de ou diaswzontai apo iou kai brwmatwn

11 peribeblhmenwn autwn imatismon porfuroun ekmassontai to proswpon autwn dia ton ek thV oikiaV koniorton oV estin pleiwn ep autoiV

12 kai skhptron ecei wV anqrwpoV krithV cwraV oV ton eiV auton amartanonta ouk anelei

13 ecei de egceiridion en dexia kai pelekun eauton de ek polemou kai lhstwn ouk exeleitai

14 oqen gnwrimoi eisin ouk onteV qeoi mh oun fobhqhte autouV

15 wsper gar skeuoV anqrwpou suntriben acreion ginetai toioutoi uparcousin oi qeoi autwn kaqidrumenwn autwn en toiV oikoiV

16 oi ofqalmoi autwn plhreiV eisin koniortou apo twn podwn twn eisporeuomenwn

17 kai wsper tini hdikhkoti basilea peripefragmenai eisin ai aulai wV epi qanatw aphgmenw touV oikouV autwn ocurousin oi iereiV qurwmasin te kai kleiqroiV kai mocloiV opwV upo twn lhstwn mh sulhqwsi

18 lucnouV kaiousin kai pleiouV h eautoiV wn oudena dunantai idein

19 estin men wsper dokoV twn ek thV oikiaV taV de kardiaV autwn fasin ekleicesqai twn apo thV ghV erpetwn katesqontwn autouV te kai ton imatismon autwn ouk aisqanontai

20 memelanwmenoi to proswpon autwn apo tou kapnou tou ek thV oikiaV

21 epi to swma autwn kai epi thn kefalhn efiptantai nukterideV celidoneV kai ta ornea wsautwV de kai oi ailouroi

22 oqen gnwsesqe oti ouk eisin qeoi mh oun fobeisqe auta

23 to gar crusion o perikeintai eiV kalloV ean mh tiV ekmaxh ton ion ou mh stilywsin oude gar ote ecwneuonto hsqanonto

24 ek pashV timhV hgorasmena estin en oiV ouk estin pneuma

25 aneu podwn ep wmoiV ferontai endeiknumenoi thn eautwn atimian toiV anqrwpoiV aiscunontai te kai oi qerapeuonteV auta dia to mhpote epi thn ghn pesh di autwn anistasqai

26 mhte ean tiV auto orqon sthsh di eautou kinhqhsetai mhte ean kliqh ou mh orqwqh all wsper nekroiV ta dwra autoiV paratiqetai

27 taV de qusiaV autwn apodomenoi oi iereiV autwn katacrwntai wsautwV de kai ai gunaikeV autwn ap autwn tariceuousai oute ptwcw oute adunatw metadidoasin twn qusiwn autwn apokaqhmenh kai lecw aptontai

28 gnonteV oun apo toutwn oti ouk eisin qeoi mh fobhqhte autouV

29 poqen gar klhqeihsan qeoi oti gunaikeV paratiqeasin qeoiV arguroiV kai crusoiV kai xulinoiV

30 kai en toiV oikoiV autwn oi iereiV difreuousin econteV touV citwnaV dierrwgotaV kai taV kefalaV kai touV pwgwnaV exurhmenouV wn ai kefalai akaluptoi eisin

31 wruontai de bownteV enantion twn qewn autwn wsper tineV en perideipnw nekrou

32 apo tou imatismou autwn afelomenoi oi iereiV enduousin taV gunaikaV autwn kai ta paidia

33 oute ean kakon paqwsin upo tinoV oute ean agaqon dunhsontai antapodounai oute katasthsai basilea dunantai oute afelesqai

34 wsautwV oute plouton oute calkon ou mh dunwntai didonai ean tiV autoiV euchn euxamenoV mh apodw ou mh epizhthswsin

35 ek qanatou anqrwpon ou mh ruswntai oute httona apo iscurou ou mh exelwntai

36 anqrwpon tuflon eiV orasin ou mh peristhswsin en anagkh anqrwpon onta ou mh exelwntai

37 chran ou mh elehswsin oute orfanon eu poihsousin

38 toiV apo tou orouV liqoiV wmoiwmenoi eisin ta xulina kai ta pericrusa kai ta periargura oi de qerapeuonteV auta kataiscunqhsontai

39 pwV oun nomisteon h klhteon autouV uparcein qeouV

40 eti de kai autwn twn Caldaiwn atimazontwn auta oi otan idwsin eneon ou dunamenon lalhsai prosenegkamenoi ton Bhlon axiousin fwnhsai wV dunatou ontoV autou aisqesqai

41 kai ou dunantai autoi nohsanteV katalipein auta aisqhsin gar ouk ecousin

42 ai de gunaikeV periqemenai scoinia en taiV odoiV egkaqhntai qumiwsai ta pitura

43 otan de tiV autwn efelkusqeisa upo tinoV twn paraporeuomenwn koimhqh thn plhsion oneidizei oti ouk hxiwtai wsper kai auth oute to scoinion authV dierragh

44 panta ta ginomena autoiV estin yeudh pwV oun nomisteon h klhteon wste qeouV autouV uparcein

45 upo tektonwn kai crusocown kateskeuasmena eisin ouqen allo mh genwntai h o boulontai oi tecnitai auta genesqai

46 autoi te oi kataskeuazonteV auta ou mh genwntai polucronioi pwV te dh mellei ta up autwn kataskeuasqenta einai qeoi

47 katelipon gar yeudh kai oneidoV toiV epiginomenoiV

48 otan gar epelqh ep auta polemoV kai kaka bouleuontai proV eautouV oi iereiV pou sunapokrubwsi met autwn

49 pwV oun ouk estin aisqesqai oti ouk eisin qeoi oi oute swzousin eautouV ek polemou oute ek kakwn

50 uparconta gar xulina kai pericrusa kai periargura gnwsqhsetai meta tauta oti estin yeudh toiV eqnesi pasi toiV te basileusi faneron estai oti ouk eisi qeoi alla erga ceirwn anqrwpwn kai ouden qeou ergon en autoiV estin

51 tini oun gnwsteon estin oti ouk eisin qeoi

52 basilea gar cwraV ou mh anasthswsin oute ueton anqrwpoiV ou mh dwsin

53 krisin te ou mh diakrinwsin autwn oude mh ruswntai adikoumenon adunatoi onteV wsper gar korwnai ana meson tou ouranou kai thV ghV

54 kai gar otan empesh eiV oikian qewn xulinwn h pericruswn h periargurwn pur oi men iereiV autwn feuxontai kai diaswqhsontai autoi de wsper dokoi mesoi katakauqhsontai

55 basilei de kai polemioiV ou mh antistwsin

56 pwV oun ekdekteon h nomisteon oti eisin qeoi

57 oute apo kleptwn oute apo lhstwn ou mh diaswqwsin qeoi xulinoi kai periarguroi kai pericrusoi wn oi iscuonteV perielountai to crusion kai to argurion kai ton imatismon ton perikeimenon autoiV apeleusontai econteV oute eautoiV ou mh bohqhswsin

58 wste kreisson einai basilea epideiknumenon thn eautou andreian h skeuoV en oikia crhsimon ef w crhsetai o kekthmenoV h oi yeudeiV qeoi h kai qura en oikia diaswzousa ta en auth onta h oi yeudeiV qeoi kai xulinoV stuloV en basileioiV h oi yeudeiV qeoi

59 hlioV men gar kai selhnh kai astra onta lampra kai apostellomena epi creiaV euhkoa eisin

60 wsautwV kai astraph otan epifanh euoptoV estin to d auto kai pneuma en pash cwra pnei

61 kai nefelaiV otan epitagh upo tou qeou epiporeuesqai ef olhn thn oikoumenhn suntelousi to tacqen to te pur exapostalen anwqen exanalwsai orh kai drumouV poiei to suntacqen

62 tauta de oute taiV ideaiV oute taiV dunamesin autwn afwmoiwmena estin

63 oqen oute nomisteon oute klhteon uparcein autouV qeouV ou dunatwn ontwn autwn oute krisin krinai oute eu poiein anqrwpoiV

64 gnonteV oun oti ouk eisin qeoi mh fobhqhte autouV

65 oute gar basileusin ou mh kataraswntai oute mh euloghswsi

66 shmeia te en eqnesin en ouranw ou mh deixwsin oude wV o hlioV lamyousin oude fwtisousin wV selhnh

67 ta qhria estin kreittw autwn a dunantai ekfugonta eiV skephn eauta wfelhsai

68 kat oudena oun tropon estin hmin faneron oti eisin qeoi dio mh fobhqhte autouV

69 wsper gar en sikuhratw probaskanion ouden fulasson outwV oi qeoi autwn eisin xulinoi kai pericrusoi kai periarguroi

70 ton auton tropon kai th en khpw ramnw ef hV pan orneon epikaqhtai wsautwV de kai nekrw errimmenw en skotei afwmoiwntai oi qeoi autwn xulinoi kai pericrusoi kai periarguroi

71 apo te thV porfuraV kai thV marmarou thV ep autoiV shpomenhV gnwsesqe oti ouk eisin qeoi auta te ex usterou brwqhsontai kai estai oneidoV en th cwra

72 kreisswn oun anqrwpoV dikaioV ouk ecwn eidwla estai gar makran apo oneidismou

 


 

Septuagint_Index            Next: Ezekiel