PARALEIPOMENWN A

1

1 Adam Shq EnwV

2 Kainan Malelehl Iared

3 Enwc Maqousala Lamec

4 Nwe uioi Nwe Shm Cam Iafeq

5 uioi Iafeq Gamer Magwg Madai Iwuan Elisa Qobel Mosoc kai QiraV

6 kai uioi Gamer Ascanaz kai Rifaq kai Qorgama

7 kai uioi Iwuan Elisa kai QarsiV Kitioi kai Rodioi

8 kai uioi Cam CouV kai Mestraim Foud kai Canaan

9 kai uioi CouV Saba kai Euilat kai Sabaqa kai Regma kai Sebekaqa kai uioi Regma Saba kai Oudadan

10 kai CouV egennhsen ton Nebrwd outoV hrxato tou einai gigaV kunhgoV epi thV ghV

11

12

13

14

15

16

17 uioi Shm Ailam kai Assour kai Arfaxad

18

19

20

21

22

23

24 Sala

25 Eber Falek Ragau

26 Serouc Nacwr Qara

27 Abraam

28 uioi de Abraam Isaak kai Ismahl

29 autai de ai geneseiV prwtotokou Ismahl Nabaiwq kai Khdar Nabdehl Mabsan

30 Masma Idouma Massh Coddad Qaiman

31 Iettour NafeV kai Kedma outoi eisin uioi Ismahl

32 kai uioi CettouraV pallakhV Abraam kai eteken autw ton Zembran Iexan Madan Madiam Sobak Swe kai uioi Iexan Saba kai Daidan

33 kai uioi Madiam Gaifa kai Ofer kai Enwc kai Abida kai Eldaa panteV outoi uioi CettouraV

34 kai egennhsen Abraam ton Isaak kai uioi Isaak Hsau kai Iakwb

35 uioi Hsau ElifaV kai Ragouhl kai Ieoul kai Ieglom kai Kore

36 uioi ElifaV Qaiman kai Wmar Swfar kai Gowqam kai Kenez kai thV Qamna Amalhk

37 kai uioi Ragouhl Naceq Zare Some kai Moze

38 uioi Shir Lwtan Swbal Sebegwn Ana Dhswn Wsar Daiswn

39 kai uioi Lwtan Corri kai Aiman kai Ailaq kai Namna

40 uioi Swbal Gwlam Manacaq Gaibhl Swb kai Wnam uioi de Sebegwn Aia kai Ana

41 uioi Ana Daiswn uioi de Dhswn Emerwn kai Eseban kai Ieqran kai Carran

42 kai uioi Wsar Balaan kai Zoukan kai Iwkan uioi Daiswn WV kai Arran

43 kai outoi oi basileiV autwn Balak uioV Bewr kai onoma th polei autou Dennaba

44 kai apeqanen Balak kai ebasileusen ant autou Iwbab uioV Zara ek BosorraV

45 kai apeqanen Iwbab kai ebasileusen ant autou Asom ek thV ghV Qaimanwn

46 kai apeqanen Asom kai ebasileusen ant autou Adad uioV Barad o pataxaV Madiam en tw pediw Mwab kai onoma th polei autou Geqqaim

47 kai apeqanen Adad kai ebasileusen ant autou Samaa ek MasekkaV

48 kai apeqanen Samaa kai ebasileusen ant autou Saoul ek Rowbwq thV para potamon

49 kai apeqanen Saoul kai ebasileusen ant autou Balaennwn uioV Acobwr

50 kai apeqanen Balaennwn uioV Acobwr kai ebasileusen ant autou Adad uioV Barad kai onoma th polei autou Fogwr

51 kai apeqanen Adad kai hsan hgemoneV Edwm hgemwn Qamana hgemwn Gwla hgemwn Ieqet

52 hgemwn ElibamaV hgemwn HlaV hgemwn Finwn

53 hgemwn Kenez hgemwn Qaiman hgemwn Mabsar

54 hgemwn Megedihl hgemwn Hram outoi hgemoneV Edwm

 

2

1 tauta ta onomata twn uiwn Israhl Roubhn Sumewn Leui Iouda Issacar Zaboulwn

2 Dan Iwshf Beniamin Nefqali Gad Ashr

3 uioi Iouda Hr Aunan Shlwn treiV egennhqhsan autw ek thV qugatroV SauaV thV CanaanitidoV kai hn Hr o prwtotokoV Iouda ponhroV enantion kuriou kai apekteinen auton

4 kai Qamar h numfh autou eteken autw ton FareV kai ton Zara panteV uioi Iouda pente

5 uioi FareV Arswn kai Iemouhl

6 kai uioi Zara Zambri kai Aiqan kai Aiman kai Calcal kai Dara panteV pente

7 kai uioi Carmi Acar o empodostathV Israhl oV hqethsen eiV to anaqema

8 kai uioi Aiqan Azaria

9 kai uioi Eserwn oi etecqhsan autw o Iramehl kai o Ram kai o Caleb kai Aram

10 kai Aram egennhsen ton Aminadab kai Aminadab egennhsen ton Naasswn arconta tou oikou Iouda

11 kai Naasswn egennhsen ton Salmwn kai Salmwn egennhsen ton BooV

12 kai BooV egennhsen ton Wbhd kai Wbhd egennhsen ton Iessai

13 kai Iessai egennhsen ton prwtotokon autou Eliab Aminadab o deuteroV Samaa o tritoV

14 Naqanahl o tetartoV Raddai o pemptoV

15 Asom o ektoV Dauid o ebdomoV

16 kai adelfh autwn Sarouia kai Abigaia kai uioi Sarouia Abessa kai Iwab kai Asahl treiV

17 kai Abigaia egennhsen ton Amessa kai pathr Amessa Ioqor o IsmahlithV

18 kai Caleb uioV Eserwn egennhsen thn Gazouba gunaika kai thn Ieriwq kai outoi uioi authV Iwasar kai Swbab kai Orna

19 kai apeqanen Gazouba kai elaben eautw Caleb thn Efraq kai eteken autw ton Wr

20 kai Wr egennhsen ton Ouri kai Ouri egennhsen ton Beselehl

21 kai meta tauta eishlqen Eserwn proV thn qugatera Macir patroV Galaad kai outoV elaben authn kai autoV exhkonta hn etwn kai eteken autw ton Segoub

22 kai Segoub egennhsen ton Iair kai hsan autw eikosi treiV poleiV en th Galaad

23 kai elaben Gedsour kai Aram taV kwmaV Iair ex autwn thn Kanaq kai taV kwmaV authV exhkonta poleiV pasai autai uiwn Macir patroV Galaad

24 kai meta to apoqanein Eserwn hlqen Caleb eiV Efraqa kai h gunh Eserwn Abia kai eteken autw ton Ascwd patera Qekwe

25 kai hsan uioi Ieremehl prwtotokou Eserwn o prwtotokoV Ram kai Baana kai Aran kai Asom adelfoV autou

26 kai hn gunh etera tw Ieremehl kai onoma auth Atara auth estin mhthr Ozom

27 kai hsan uioi Ram prwtotokou Ieremehl MaaV kai Iamin kai Akor

28 kai hsan uioi Ozom Samai kai Iadae kai uioi Samai Nadab kai Abisour

29 kai onoma thV gunaikoV Abisour Abicail kai eteken autw ton Acabar kai ton Mwlid

30 uioi Nadab Salad kai Affaim kai apeqanen Salad ouk ecwn tekna

31 kai uioi Affaim Isemihl kai uioi Isemihl Swsan kai uioi Swsan Aclai

32 kai uioi Iadae Acisamai Ieqer Iwnaqan kai apeqanen Ieqer ouk ecwn tekna

33 kai uioi Iwnaqan Faleq kai Ozaza outoi hsan uioi Ieremehl

34 kai ouk hsan tw Swsan uioi all h qugatereV kai tw Swsan paiV AiguptioV kai onoma autw Iwchl

35 kai edwken Swsan thn qugatera autou tw Iwchl paidi autou eiV gunaika kai eteken autw ton Eqqi

36 kai Eqqi egennhsen ton Naqan kai Naqan egennhsen ton Zabed

37 kai Zabed egennhsen ton Afalhl kai Afalhl egennhsen ton Wbhd

38 kai Wbhd egennhsen ton Ihou kai Ihou egennhsen ton Azarian

39 kai AzariaV egennhsen ton CellhV kai CellhV egennhsen ton Eleasa

40 kai Eleasa egennhsen ton Sosomai kai Sosomai egennhsen ton Saloum

41 kai Saloum egennhsen ton Iecemian kai IecemiaV egennhsen ton Elisama

42 kai uioi Caleb adelfou Ieremehl Marisa o prwtotokoV autou outoV pathr Zif kai uioi Marisa patroV Cebrwn

43 kai uioi Cebrwn Kore kai QapouV kai Rekom kai Semaa

44 kai Semaa egennhsen ton Raem patera Ierkaan kai Ierkaan egennhsen ton Samai

45 kai uioV autou Mawn kai Mawn pathr Baiqsour

46 kai Gaifa h pallakh Caleb egennhsen ton Arran kai ton Mwsa kai ton Gezoue kai Arran egennhsen ton Gezoue

47 kai uioi Iadai Ragem kai Iwaqam kai Ghrswm kai Falet kai Gaifa kai Sagaf

48 kai h pallakh Caleb Mwca egennhsen ton Saber kai ton Qarcna

49 kai egennhsen Sagaf patera Marmhna kai ton Saou patera Macabhna kai patera Gaibaa kai qugathr Caleb Asca

50 outoi hsan uioi Caleb uioi Wr prwtotokou Efraqa Swbal pathr Kariaqiarim

51 Salwmwn pathr Baiqlaem Arim pathr Baiqgedwr

52 kai hsan uioi tw Swbal patri Kariaqiarim Araa Esi Ammaniq

53 EmosfewV poliV Iair Aiqalim kai Mifiqim kai Hsamaqim kai Hmasaraim ek toutwn exhlqosan oi Saraqaioi kai oi Esqawlaioi

54 uioi Salwmwn Baiqlaem Netwfaqi Atarwq oikou Iwab kai hmisu thV Manaqi Hsarei

55 patriai grammatewn katoikounteV IabeV Qargaqiim Samaqiim Swkaqiim outoi oi Kinaioi oi elqonteV ek Meshma patroV oikou Rhcab

 

3

1 kai outoi hsan uioi Dauid oi tecqenteV autw en Cebrwn o prwtotokoV Amnwn th Acinaam th Iezrahlitidi o deuteroV Danihl th Abigaia th Karmhlia

2 o tritoV Abessalwm uioV Mwca qugatroV Qolmai basilewV Gedsour o tetartoV Adwnia uioV Aggiq

3 o pemptoV Safatia thV Abital o ektoV Ieqraam th Agla gunaiki autou

4 ex egennhqhsan autw en Cebrwn kai ebasileusen ekei epta eth kai examhnon kai triakonta kai tria eth ebasileusen en Ierousalhm

5 kai outoi etecqhsan autw en Ierousalhm Samaa Swbab Naqan kai Salwmwn tessareV th Bhrsabee qugatri Amihl

6 kai Ibaar kai Elisama kai Elifalet

7 kai Nage kai Nafag kai Ianoue

8 kai Elisama kai Eliada kai Elifalet ennea

9 panteV uioi Dauid plhn twn uiwn twn pallakwn kai Qhmar adelfh autwn

10 uioi Salwmwn Roboam Abia uioV autou Asa uioV autou Iwsafat uioV autou

11 Iwram uioV autou Ocozia uioV autou IwaV uioV autou

12 AmasiaV uioV autou Azaria uioV autou Iwaqan uioV autou

13 Acaz uioV autou EzekiaV uioV autou ManasshV uioV autou

14 Amwn uioV autou Iwsia uioV autou

15 kai uioi Iwsia prwtotokoV Iwanan o deuteroV Iwakim o tritoV Sedekia o tetartoV Saloum

16 kai uioi Iwakim IeconiaV uioV autou SedekiaV uioV autou

17 kai uioi Ieconia&asir Salaqihl uioV autou

18 Melciram kai FadaiaV kai Sanesar kai Iekemia kai Wsamw kai Deneqi

19 kai uioi Salaqihl Zorobabel kai Semei kai uioi Zorobabel MosollamoV kai Anania kai Salwmiq adelfh autwn

20 kai Asoube kai Ool kai Baracia kai Asadia kai Asobaesd pente

21 kai uioi Anania Falletia kai Isaia uioV autou Rafaia uioV autou Orna uioV autou Abdia uioV autou Secenia uioV autou

22 kai uioV Secenia Samaia kai uioi Samaia CattouV kai Iwhl kai Mari kai Nwadia kai Safaq ex

23 kai uioi Nwadia Eliqenan kai Ezekia kai Ezrikam treiV

24 kai uioi Eliqenan Odouia kai Eliasib kai Falaia kai Akoun kai Iwanan kai Dalaia kai Anani epta

 

4

1 kai uioi Iouda FareV Arswn kai Carmi kai Wr Soubal

2 kai Raia uioV autou kai Soubal egennhsen ton Ieq kai Ieq egennhsen ton Acimi kai ton Laad autai ai geneseiV tou Saraqi

3 kai outoi uioi Aitam Iezrahl kai Ragma kai IabaV kai onoma adelfhV autwn Eshlebbwn

4 kai Fanouhl pathr Gedwr kai Azhr pathr Wsan outoi uioi Wr tou prwtotokou Efraqa patroV Baiqlaem

5 kai tw Saour patri Qekwe hsan duo gunaikeV Awda kai Qoada

6 kai eteken autw Awda ton Wcazam kai ton Hfad kai ton Qaiman kai ton Asqhran panteV outoi uioi AwdaV

7 kai uioi Qoada Sareq kai Saar kai Eqnan

8 kai KwV egennhsen ton Enwb kai ton Sabhba kai gennhseiV adelfou Rhcab uiou Iarim

9 kai hn IgabhV endoxoV uper touV adelfouV autou kai h mhthr ekalesen to onoma autou IgabhV legousa etekon wV gabhV

10 kai epekalesato IgabhV ton qeon Israhl legwn ean eulogwn euloghshV me kai plhqunhV ta oria mou kai h h ceir sou met emou kai poihseiV gnwsin tou mh tapeinwsai me kai ephgagen o qeoV panta osa hthsato

11 kai Caleb pathr Asca egennhsen ton Macir outoV pathr Assaqwn

12 kai Assaqwn egennhsen ton Baqrefan kai ton Fesshe kai ton Qana patera polewV NaaV adelfou Eselwn tou Kenezi outoi andreV Rhfa

13 kai uioi Kenez Goqonihl kai Saraia kai uioi Goqonihl Aqaq

14 kai Manaqi egennhsen ton Gofera kai Saraia egennhsen ton Iwab patera Ageaddair oti tektoneV hsan

15 kai uioi Caleb uiou Iefonnh Hra Ala kai Noom kai uioi Ala Kenez

16 kai uioV autou Gesehl Amhaci kai Zafa kai Zaira kai Eserahl

17 kai uioi Esri Ieqer Mwrad kai Afer kai Ialwn kai egennhsen Ieqer ton Marwn kai ton Semai kai ton Mareq patera Esqemwn

18 kai h gunh autou auth Adia eteken ton Iared patera Gedwr kai ton Aber patera Swcwn kai ton Iekqihl patera Zanw kai outoi uioi Gelia qugatroV Faraw hn elaben Mwrhd

19 kai uioi gunaikoV thV IdouiaV adelfhV Nacem kai Dalia pathr Keila kai Semeiwn pathr Iwman kai uioi Nahm patroV Keila Agarmi kai Esqemwh Macaqi

20 kai uioi Semiwn Amnwn kai Rana uioV Anan kai Qilwn kai uioi Isei Zwaq kai uioi Zwaq

21 uioi Shlwm uiou Iouda Hr pathr Lhca kai Laada pathr Marhsa kai geneseiV oikiwn efraq abak tw oikw Esoba

22 kai Iwakim kai andreV Cwzhba kai IwaV kai Saraf oi katwkhsan en Mwab kai apestreyen autouV abedhrin aqoukiin

23 outoi kerameiV oi katoikounteV en Nataim kai Gadhra meta tou basilewV en th basileia autou eniscusan kai katwkhsan ekei

24 uioi Sumewn Namouhl kai Iamin Iarib Zare Saoul

25 Salem uioV autou Mabasam uioV autou Masma uioV autou

26 Amouhl uioV autou Saboud uioV autou Zakcour uioV autou Semei uioV autou

27 kai tw Semei uioi ekkaideka kai qugatereV treiV kai toiV adelfoiV autwn ouk hsan uioi polloi kai pasai ai patriai autwn ouk epleonasan wV uioi Iouda

28 kai katwkhsan en Bhrsabee kai Sama kai Mwlada kai Eshrsoual

29 kai en Balaa kai Boasom kai Qoulad

30 kai Baqouhl kai Erma kai Seklag

31 kai Baiqmarcabwq kai hmisu Swsim kai oikon Baroumsewrim autai poleiV autwn ewV basilewV Dauid

32 kai epauleiV autwn Aitam kai Hnremmwn kai Qokkan kai Aisan poleiV pente

33 kai pasai ai epauleiV autwn kuklw twn polewn toutwn ewV Baal auth h katascesiV autwn kai o katalocismoV autwn

34 kai Moswbab kai Iemoloc kai Iwsia uioV Amasia

35 kai Iwhl kai outoV uioV Isabia uioV Saraia uioV Asihl

36 kai Eliwhnai kai Iakaba kai Iasouia kai Asaia kai Edihl kai Ismahl kai Banaia

37 kai Zouza uioV Sefei uiou Allwn uiou Iedia uiou Samari uiou Samaiou

38 outoi oi dielqonteV en onomasin arcontwn en taiV genesesin autwn kai en oikoiV patriwn autwn eplhqunqhsan eiV plhqoV

39 kai eporeuqhsan ewV tou elqein Gerara ewV twn anatolwn thV Gai tou zhthsai nomaV toiV kthnesin autwn

40 kai euron nomaV pionaV kai agaqaV kai h gh plateia enantion autwn kai eirhnh kai hsucia oti ek twn uiwn Cam twn katoikountwn ekei emprosqen

41 kai hlqosan outoi oi gegrammenoi ep onomatoV en hmeraiV Ezekiou basilewV Iouda kai epataxan touV oikouV autwn kai touV MinaiouV ouV eurosan ekei kai aneqematisan autouV ewV thV hmeraV tauthV kai wkhsan ant autwn oti nomai toiV kthnesin autwn ekei

42 kai ex autwn apo twn uiwn Sumewn eporeuqhsan eiV oroV Shir andreV pentakosioi kai Falettia kai Nwadia kai Rafaia kai Ozihl uioi Iesi arconteV autwn

43 kai epataxan touV kataloipouV touV kataleifqentaV tou Amalhk kai katwkhsan ekei ewV thV hmeraV tauthV

 

5

1 kai uioi Roubhn prwtotokou Israhl oti outoV o prwtotokoV kai en tw anabhnai epi thn koithn tou patroV autou edwken eulogian autou tw uiw autou Iwshf uiw Israhl kai ouk egenealoghqh eiV prwtotokia

2 oti IoudaV dunatoV iscui kai en toiV adelfoiV autou kai eiV hgoumenon ex autou kai h eulogia tou Iwshf

3 uioi Roubhn prwtotokou Israhl Enwc kai FallouV Arswn kai Carmi

4 uioi Iwhl Semei kai Banaia uioV autou kai uioi Goug uiou Semei

5 uioV autou Mica uioV autou Rhca uioV autou Baal

6 uioV autou Behra on metwkisen Qaglaqfalnasar basileuV Assour outoV arcwn twn Roubhn

7 kai adelfoi autou th patria autou en toiV katalocismoiV autwn kata geneseiV autwn o arcwn Iwhl kai Zacaria

8 kai Balek uioV Ozouz uioV Sama uioV Iwhl outoV katwkhsen en Arohr kai epi Nabau kai Beelmawn

9 kai proV anatolaV katwkhsen ewV ercomenwn thV erhmou apo tou potamou Eufratou oti kthnh autwn polla en gh Galaad

10 kai en hmeraiV Saoul epoihsan polemon proV touV paroikouV kai epeson en cersin autwn katoikounteV en skhnaiV ewV panteV kat anatolaV thV Galaad

11 uioi Gad katenanti autwn katwkhsan en th Basan ewV Selca

12 Iwhl o prwtotokoV kai Safam o deuteroV kai Iani o grammateuV en Basan

13 kai oi adelfoi autwn kat oikouV patriwn autwn Micahl Mosollam kai Sebee kai Iwree kai Iacan kai Zoue kai Wbhd epta

14 outoi uioi Abicail uiou Ouri uiou Idai uiou Galaad uiou Micahl uiou Isai uiou Iouri uiou Zaboucam

15 uiou Abdihl uiou Gouni arcwn oikou patriwn

16 katwkoun en Galaad en Basan kai en taiV kwmaiV autwn kai panta ta pericwra Sarwn ewV exodou

17 pantwn o katalocismoV en hmeraiV Iwaqam basilewV Iouda kai en hmeraiV Ieroboam basilewV Israhl

18 uioi Roubhn kai Gad kai hmisu fulhV Manassh ex uiwn dunamewV andreV aironteV aspidaV kai macairan kai teinonteV toxon kai dedidagmenoi polemon tessarakonta kai tessareV ciliadeV kai eptakosioi kai exhkonta ekporeuomenoi eiV parataxin

19 kai epoioun polemon meta twn Agarhnwn kai Itouraiwn kai Nafisaiwn kai Nadabaiwn

20 kai katiscusan ep autwn kai edoqhsan eiV ceiraV autwn oi Agaraioi kai panta ta skhnwmata autwn oti proV ton qeon ebohsan en tw polemw kai ephkousen autoiV oti hlpisan ep auton

21 kai hcmalwteusan thn aposkeuhn autwn kamhlouV pentakisciliaV kai probatwn diakosiaV penthkonta ciliadaV onouV disciliouV kai yucaV andrwn ekaton ciliadaV

22 oti traumatiai polloi epeson oti para tou qeou o polemoV kai katwkhsan ant autwn ewV thV metoikesiaV

23 kai oi hmiseiV fulhV Manassh katwkhsan en th gh apo Basan ewV Baalermwn kai Sanir kai oroV Aermwn kai en tw Libanw autoi epleonasqhsan

24 kai outoi archgoi oikou patriwn autwn Ofer kai Isei kai Elihl kai Esdrihl kai Iermia kai Wdouia kai Iedihl andreV iscuroi dunamei andreV onomastoi arconteV twn oikwn patriwn autwn

25 kai hqethsan en qew paterwn autwn kai eporneusan opisw qewn lawn thV ghV ouV exhren o qeoV apo proswpou autwn

26 kai ephgeiren o qeoV Israhl to pneuma Falwc basilewV Assour kai to pneuma Qaglaqfalnasar basilewV Assour kai metwkisen ton Roubhn kai ton Gaddi kai to hmisu fulhV Manassh kai hgagen autouV eiV Calac kai Cabwr kai epi potamon Gwzan ewV thV hmeraV tauthV

27 uioi Leui Gedswn Kaaq kai Merari

28 kai uioi Kaaq Ambram kai Issaar Cebrwn kai Ozihl

29 kai uioi Ambram Aarwn kai MwushV kai Mariam kai uioi Aarwn Nadab kai Abioud Eleazar kai Iqamar

30 Eleazar egennhsen ton FineeV FineeV egennhsen ton Abisou

31 Abisou egennhsen ton Bwkai Bwkai egennhsen ton Ozi

32 Ozi egennhse ton Zaraia Zaraia egennhsen ton Marihl

33 kai Marihl egennhsen ton Amaria kai Amaria egennhsen ton Acitwb

34 kai Acitwb egennhsen ton Sadwk kai Sadwk egennhsen ton AcimaaV

35 kai AcimaaV egennhsen ton Azaria kai AzariaV egennhsen ton Iwanan

36 kai IwanaV egennhsen ton Azarian outoV ierateusen en tw oikw w wkodomhsen Salwmwn en Ierousalhm

37 kai egennhsen Azaria ton Amaria kai Amaria egennhsen ton Acitwb

38 kai Acitwb egennhsen ton Sadwk kai Sadwk egennhsen ton Salwm

39 kai Salwm egennhsen ton Celkian kai CelkiaV egennhsen ton Azaria

40 kai AzariaV egennhsen ton Saraia kai SaraiaV egennhsen ton Iwsadak

41 kai Iwsadak eporeuqh en th metoikia meta Iouda kai Ierousalhm en ceiri Naboucodonosor

 

6

1 uioi Leui Gedswn Kaaq kai Merari

2 kai tauta ta onomata twn uiwn Gedswn Lobeni kai Semei

3 uioi Kaaq Ambram kai Issaar Cebrwn kai Ozihl

4 uioi Merari Mooli kai Omousi kai autai ai patriai tou Leui kata patriaV autwn

5 tw Gedswn tw Lobeni uiw autou Ieeq uioV autou Zemma uioV autou

6 Iwac uioV autou Addi uioV autou Zara uioV autou Ieqri uioV autou

7 uioi Kaaq Aminadab uioV autou Kore uioV autou Asir uioV autou

8 Elkana uioV autou kai Abiasaf uioV autou Asir uioV autou

9 Qaaq uioV autou Ourihl uioV autou Ozia uioV autou Saoul uioV autou

10 kai uioi Elkana Amasi kai Acimwq

11 Elkana uioV autou Soufi uioV autou kai Naaq uioV autou

12 Eliab uioV autou Idaer uioV autou Elkana uioV autou

13 uioi Samouhl o prwtotokoV Sani kai Abia

14 uioi Merari Mooli Lobeni uioV autou Semei uioV autou Oza uioV autou

15 Somea uioV autou Aggia uioV autou Asaia uioV autou

16 kai outoi ouV katesthsen Dauid epi ceiraV adontwn en oikw kuriou en th katapausei thV kibwtou

17 kai hsan leitourgounteV enantion thV skhnhV oikou marturiou en organoiV ewV ou wkodomhsen Salwmwn ton oikon kuriou en Ierousalhm kai esthsan kata thn krisin autwn epi taV leitourgiaV autwn

18 kai outoi oi esthkoteV kai oi uioi autwn ek twn uiwn tou Kaaq Aiman o yaltwdoV uioV Iwhl uiou Samouhl

19 uiou Elkana uiou Hdad uiou Elihl uiou Qie

20 uiou Souf uiou Elkana uiou Meq uiou Amasiou

21 uiou Elkana uiou Iwhl uiou Azaria uiou Safania

22 uiou Qaaq uiou Asir uiou Abiasaf uiou Kore

23 uiou Issaar uiou Kaaq uiou Leui uiou Israhl

24 kai adelfoV autou Asaf o esthkwV en dexia autou Asaf uioV Baracia uiou Samaa

25 uiou Micahl uiou Maasia uiou Melcia

26 uiou Aqani uiou Zarai uiou Adia

27 uiou Aiqan uiou Zamma uiou Semei

28 uiou Hca uiou Gedswn uiou Leui

29 kai uioi Merari adelfou autwn ex aristerwn Aiqan uioV Kisai uiou Abdi uiou Malwc

30 uiou Asebi uiou Amessia uiou Celkiou

31 uiou Amasai uiou Bani uiou Semmhr

32 uiou Mooli uiou Mousi uiou Merari uiou Leui

33 kai adelfoi autwn kat oikouV patriwn autwn oi Leuitai dedomenoi eiV pasan ergasian leitourgiaV skhnhV oikou tou qeou

34 kai Aarwn kai oi uioi autou qumiwnteV epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kai epi to qusiasthrion twn qumiamatwn eiV pasan ergasian agia twn agiwn kai exilaskesqai peri Israhl kata panta osa eneteilato MwushV paiV tou qeou

35 kai outoi uioi Aarwn Eleazar uioV autou FineeV uioV autou Abisou uioV autou

36 Bwkai uioV autou Ozi uioV autou Zaraia uioV autou

37 Marihl uioV autou Amaria uioV autou Acitwb uioV autou

38 Sadwk uioV autou AcimaaV uioV autou

39 kai autai ai katoikiai autwn en taiV kwmaiV autwn en toiV orioiV autwn toiV uioiV Aarwn th patria tou Kaaqi oti autoiV egeneto o klhroV

40 kai edwkan autoiV thn Cebrwn en gh Iouda kai ta perisporia authV kuklw authV

41 kai ta pedia thV polewV kai taV kwmaV authV edwkan tw Caleb uiw Iefonnh

42 kai toiV uioiV Aarwn edwkan taV poleiV twn fugadeuthriwn thn Cebrwn kai thn Lobna kai ta perisporia authV kai thn Selna kai ta perisporia authV kai thn Esqamw kai ta perisporia authV

43 kai thn Ieqqar kai ta perisporia authV kai thn Dabir kai ta perisporia authV

44 kai thn Asan kai ta perisporia authV kai thn Attan kai ta perisporia authV kai thn BasamuV kai ta perisporia authV

45 kai ek fulhV Beniamin thn Gabee kai ta perisporia authV kai thn Galemeq kai ta perisporia authV kai thn Agcwc kai ta perisporia authV pasai ai poleiV autwn triskaideka poleiV kata patriaV autwn

46 kai toiV uioiV Kaaq toiV kataloipoiV ek twn patriwn ek thV fulhV ek tou hmisouV fulhV Manassh klhrw poleiV deka

47 kai toiV uioiV Gedswn kata patriaV autwn ek fulhV Issacar ek fulhV Ashr ek fulhV Nefqali ek fulhV Manassh en th Basan poleiV triskaideka

48 kai toiV uioiV Merari kata patriaV autwn ek fulhV Roubhn ek fulhV Gad ek fulhV Zaboulwn klhrw poleiV deka duo

49 kai edwkan oi uioi Israhl toiV LeuitaiV taV poleiV kai ta perisporia autwn

50 kai edwkan en klhrw ek fulhV uiwn Iouda kai ek fulhV uiwn Sumewn taV poleiV tautaV aV ekalesen autaV ep onomatoV

51 kai apo twn patriwn uiwn Kaaq kai egenonto poleiV twn oriwn autwn ek fulhV Efraim

52 kai edwkan autw taV poleiV twn fugadeuthriwn thn Sucem kai ta perisporia authV en orei Efraim kai thn Gazer kai ta perisporia authV

53 kai thn Iekmaam kai ta perisporia authV kai thn Baiqwrwn kai ta perisporia authV

54 kai thn Eglam kai ta perisporia authV kai thn Geqremmwn kai ta perisporia authV

55 kai apo tou hmisouV fulhV Manassh thn Anar kai ta perisporia authV kai thn Ieblaam kai ta perisporia authV kata patrian toiV uioiV Kaaq toiV kataloipoiV

56 toiV uioiV Gedswn apo patriwn hmisouV fulhV Manassh thn Gwlan ek thV Basan kai ta perisporia authV kai thn Ashrwq kai ta perisporia authV

57 kai ek fulhV Issacar thn KedeV kai ta perisporia authV kai thn Deberi kai ta perisporia authV

58 kai thn Dabwr kai ta perisporia authV kai thn Anam kai ta perisporia authV

59 kai ek fulhV Ashr thn Masal kai ta perisporia authV kai thn Abaran kai ta perisporia authV

60 kai thn Ikak kai ta perisporia authV kai thn Rowb kai ta perisporia authV

61 kai apo fulhV Nefqali thn KedeV en th Galilaia kai ta perisporia authV kai thn Camwq kai ta perisporia authV kai thn Kariaqaim kai ta perisporia authV

62 toiV uioiV Merari toiV kataloipoiV ek fulhV Zaboulwn thn Remmwn kai ta perisporia authV kai thn Qaccia kai ta perisporia authV

63 kai ek tou peran tou Iordanou Iericw kata dusmaV tou Iordanou ek fulhV Roubhn thn Bosor en th erhmw kai ta perisporia authV kai thn Iasa kai ta perisporia authV

64 kai thn Kadhmwq kai ta perisporia authV kai thn Mwfaaq kai ta perisporia authV

65 kai ek fulhV Gad thn Ramwq Galaad kai ta perisporia authV kai thn Maanaim kai ta perisporia authV

66 kai thn Esebwn kai ta perisporia authV kai thn Iazhr kai ta perisporia authV

 

7

1 kai toiV uioiV Issacar Qwla kai Foua kai Iasoub kai Semerwn tessareV

2 kai uioi Qwla Ozi kai Rafaia kai Ierihl kai Iemou kai Iebasam kai Samouhl arconteV oikwn patriwn autwn tw Qwla iscuroi dunamei kata geneseiV autwn o ariqmoV autwn en hmeraiV Dauid eikosi kai duo ciliadeV kai exakosioi

3 kai uioi Ozi Iezria kai uioi Iezria Micahl kai Obdia kai Iwhl kai Iesia pente arconteV panteV

4 kai ep autwn kata geneseiV autwn kat oikouV patrikouV autwn iscuroi parataxasqai eiV polemon triakonta kai ex ciliadeV oti eplhqunan gunaikaV kai uiouV

5 kai adelfoi autwn eiV pasaV patriaV Issacar iscuroi dunamei ogdohkonta kai epta ciliadeV o ariqmoV autwn twn pantwn

6 beniamin Bale kai Bacir kai Iadihl treiV

7 kai uioi Bale Asebwn kai Ozi kai Ozihl kai Ierimwq kai Ouri pente arconteV oikwn patrikwn iscuroi dunamei kai o ariqmoV autwn eikosi kai duo ciliadeV kai triakonta tessareV

8 kai uioi Bacir ZamariaV kai IwaV kai Eliezer kai Eliqenan kai Amaria kai Ierimwq kai Abiou kai Anaqwq kai Gemeeq panteV outoi uioi Bacir

9 kai o ariqmoV autwn kata geneseiV autwn arconteV oikwn patriwn autwn iscuroi dunamei eikosi ciliadeV kai diakosioi

10 kai uioi Iadihl Balaan kai uioi Balaan IaouV kai Beniamin kai Awq kai Canana kai Zaiqan kai Ramessai kai Acisaar

11 panteV outoi uioi Iadihl arconteV twn patriwn iscuroi dunamei eptakaideka ciliadeV kai diakosioi ekporeuomenoi dunamei tou polemein

12 kai Sapfin kai Apfin kai uioi Rawm uioV autou Aer

13 uioi Nefqali Iasihl kai Gwni kai Issihr kai Salwm uioi Balaa

14 uioi Manassh Aserihl on eteken h pallakh autou h Sura eteken ton Macir patera Galaad

15 kai Macir elaben gunaika tw Amfin kai Mamfin kai onoma adelfhV autou Mowca kai onoma tw deuterw Salpaad kai egennhqhsan tw Salpaad qugatereV

16 kai eteken Mowca gunh Macir uion kai ekalesen to onoma autou FareV kai onoma adelfou autou SoroV uioV autou Oulam

17 kai uioi Oulam Badan outoi uioi Galaad uiou Macir uiou Manassh

18 kai adelfh autou h Maleceq eteken ton Isadek kai ton Abiezer kai ton Maela

19 kai hsan uioi Semira Iaaim kai Sucem kai Lakei kai Aniam

20 kai uioi Efraim Swqala kai Barad uioV autou kai Qaaq uioV autou Eleada uioV autou Nomee uioV autou

21 Zabed uioV autou Swqele uioV autou kai Ezer kai Elead kai apekteinan autouV andreV Geq oi tecqenteV en th gh oti katebhsan labein ta kthnh autwn

22 kai epenqhsen Efraim pathr autwn hmeraV pollaV kai hlqon adelfoi autou tou parakalesai auton

23 kai eishlqen proV thn gunaika autou kai elaben en gastri kai eteken uion kai ekalesen to onoma autou Baraga oti en kakoiV egeneto en oikw mou

24 kai en ekeinoiV toiV kataloipoiV kai wkodomhsen Baiqwrwn thn katw kai thn anw kai uioi Ozan Sehra

25 kai Rafh uioi autou Rasef kai Qale uioi autou Qaen uioV autou

26 tw Laadan uiw autou Amioud uioV autou Elisama uioV autou

27 Noum uioV autou Ihsoue uioV autou

28 kai katascesiV autwn kai katoikia autwn Baiqhl kai ai kwmai authV kat anatolaV Naaran proV dusmaiV Gazer kai ai kwmai authV kai Sucem kai ai kwmai authV ewV Gaian kai ai kwmai authV

29 kai ewV oriwn uiwn Manassh Baiqsaan kai ai kwmai authV Qaanac kai ai kwmai authV kai Balad kai ai kwmai authV Mageddw kai ai kwmai authV Dwr kai ai kwmai authV en tautaiV katwkhsan oi uioi Iwshf uiou Israhl

30 uioi Ashr Iemna kai Isoua kai Isoui kai Beriga kai Sore adelfh autwn

31 kai uioi Beriga Caber kai Melcihl outoV pathr Berzaiq

32 kai Caber egennhsen ton Iafalht kai ton Samhr kai ton Cwqam kai thn Swla adelfhn autwn

33 kai uioi Iafalht Feshci Bamahl kai Asiq outoi uioi Iafalht

34 kai uioi Semmhr Aciouraoga kai Oba kai Aram

35 kai Banhelam adelfoi autou Swfa kai Imana kai SellhV kai Amal

36 uioi Swfa Couci Arnafar kai Soual kai Bari kai Imarh

37 Sobal kai Wd kai Semma kai Salisa kai Ieqran kai Behra

38 kai uioi Ieqer Ifina kai Fasfa kai Ara

39 kai uioi Wla Orec Anihl kai Rasia

40 panteV outoi uioi Ashr panteV arconteV patriwn eklektoi iscuroi dunamei arconteV hgoumenoi ariqmoV autwn eiV parataxin tou polemein ariqmoV autwn andreV eikosi ex ciliadeV

 

8

1 kai Beniamin egennhsen ton Bale prwtotokon autou kai Asbhl ton deuteron Aara ton triton

2 Nwa ton tetarton kai Rafh ton pempton

3 kai hsan uioi tw Bale Ader kai Ghra kai Abioud

4 kai Abisoue kai Nooma kai Acia

5 kai Ghra kai Swfarfak kai Wim

6 outoi uioi Awd outoi eisin arconteV patriwn toiV katoikousin Gabee kai metwkisan autouV eiV Manacaqi

7 kai Nooma kai Acia kai Ghra outoV iglaam kai egennhsen ton Naana kai ton Acicwd

8 kai Saarhm egennhsen en tw pediw Mwab meta to aposteilai auton Wsim kai thn Baada gunaika autou

9 kai egennhsen ek thV Ada gunaikoV autou ton Iwbab kai ton Sebia kai ton Misa kai ton Melcam

10 kai ton IawV kai ton Sabia kai ton Marma outoi arconteV patriwn

11 kai ek thV Wsim egennhsen ton Abitwb kai ton Alfaal

12 kai uioi Alfaal Wbhd Messaam Semmhr outoV wkodomhsen thn Wnw kai thn Lod kai taV kwmaV authV

13 kai Beriga kai Sama outoi arconteV twn patriwn toiV katoikousin Ailam kai outoi exediwxan touV katoikountaV Geq

14 kai adelfoV autou Swshk kai Iarimwq

15 kai Zabadia kai Wrhr kai Wdhd

16 kai Micahl kai Iesfa kai Iwca uioi Bariga

17 kai Zabadia kai Mosollam kai Azaki kai Abar

18 kai Isamari kai Iezlia kai Iwbab uioi Elfaal

19 kai Iakim kai Zecri kai Zabdi

20 kai Eliwhnai kai Salqi kai Elihli

21 kai Adaia kai Baraia kai Samaraq uioi Samai

22 kai Isfan kai Wbhd kai Elehl

23 kai Abadwn kai Zecri kai Anan

24 kai Anania kai Ambri kai Ailam kai Anaqwqia

25 kai Aqin kai Ieferia kai Felihl uioi Swshk

26 kai Samsaria kai Saaria kai Ogoqolia

27 kai Iarasia kai Hlia kai Zecri uioi Iraam

28 outoi arconteV patriwn kata geneseiV autwn arconteV outoi katwkhsan en Ierousalhm

29 kai en Gabawn katwkhsen pathr Gabawn kai onoma gunaiki autou Maaca

30 kai uioV authV o prwtotokoV Abadwn kai Sour kai KiV kai Baal kai Nhr kai Nadab

31 kai Gedour kai adelfoV autou kai Zacour kai Makalwq

32 kai Makalwq egennhsen ton Semaa kai gar outoi katenanti twn adelfwn autwn katwkhsan en Ierousalhm meta twn adelfwn autwn

33 kai Nhr egennhsen ton KiV kai KiV egennhsen ton Saoul kai Saoul egennhsen ton Iwnaqan kai ton Melcisoue kai ton Aminadab kai ton Asabal

34 kai uioi Iwnaqan Meribaal kai Meribaal egennhsen ton Micia

35 kai uioi Micia Fiqwn kai Melchl kai Qeree kai Acaz

36 kai Acaz egennhsen ton Iwiada kai Iwiada egennhsen ton Galemaq kai ton Asmwq kai ton Zambri kai Zambri egennhsen ton Maisa

37 kai Maisa egennhsen ton Baana Rafaia uioV autou Elasa uioV autou Eshl uioV autou

38 kai tw Eshl ex uioi kai tauta ta onomata autwn Ezrikam prwtotokoV autou kai Ismahl kai Saraia kai Abdia kai Anan panteV outoi uioi Eshl

39 kai uioi Ashl adelfou autou Ailam prwtotokoV autou kai IaiV o deuteroV Elifalet o tritoV

40 kai hsan uioi Ailam iscuroi andreV dunamei teinonteV toxon kai plhqunonteV uiouV kai uiouV twn uiwn ekaton penthkonta panteV outoi ex uiwn Beniamin

 

9

1 kai paV Israhl o sullocismoV autwn kai outoi katagegrammenoi en bibliw twn basilewn Israhl kai Iouda meta twn apoikisqentwn eiV Babulwna en taiV anomiaiV autwn

2 kai oi katoikounteV proteron en taiV katascesesin autwn en taiV polesin Israhl oi iereiV oi Leuitai kai oi dedomenoi

3 kai en Ierousalhm katwkhsan apo twn uiwn Iouda kai apo twn uiwn Beniamin kai apo twn uiwn Efraim kai Manassh

4 Gwqi uioV Ammioud uiou Amri uiou uiwn FareV uiou Iouda

5 kai ek twn Shlwni Asaia prwtotokoV autou kai uioi autou

6 ek twn uiwn Zara Iihl kai adelfoi autwn exakosioi kai enenhkonta

7 kai ek twn uiwn Beniamin Salw uioV Mosollam uiou Wdouia uiou Sanaa

8 kai Ibanaa uioV Iraam kai outoi uioi Ozi uiou Macir kai Massalhm uioV Safatia uiou Ragouhl uiou Banaia

9 kai adelfoi autwn kata geneseiV autwn ennakosioi penthkonta ex panteV oi andreV arconteV patriwn kat oikouV patriwn autwn

10 kai apo twn ierewn Iwdae kai Iwarim kai Iacin

11 kai Azaria uioV Celkia uiou Mosollam uiou Sadwk uiou Maraiwq uiou Acitwb hgoumenoV oikou tou qeou

12 kai Adaia uioV Iraam uiou Pascwr uiou Malcia kai Maasaia uioV Adihl uiou Iediou uiou Mosollam uiou Maselmwq uiou Emmhr

13 kai adelfoi autwn arconteV oikwn patriwn cilioi eptakosioi exhkonta iscuroi dunamei eiV ergasian leitourgiaV oikou tou qeou

14 kai ek twn Leuitwn Samaia uioV Aswb uiou Esrikam uiou Asabia ek twn uiwn Merari

15 kai Bakbakar kai ArhV kai Galal kai ManqaniaV uioV Mica uiou Zecri uiou Asaf

16 kai Abdia uioV Samia uiou Galal uiou Idiqwn kai Baracia uioV Ossa uiou Hlkana o katoikwn en taiV kwmaiV Netwfati

17 oi pulwroi Salwm kai Akoub kai Talman kai Aiman kai adelfoi autwn Salwm o arcwn

18 kai ewV tauthV en th pulh tou basilewV kat anatolaV autai ai pulai twn parembolwn uiwn Leui

19 kai Salwm uioV Kwrh uiou Abiasaf uiou Kore kai oi adelfoi autou eiV oikon patroV autou oi Koritai epi twn ergwn thV leitourgiaV fulassonteV taV fulakaV thV skhnhV kai patereV autwn epi thV parembolhV kuriou fulassonteV thn eisodon

20 kai FineeV uioV Eleazar hgoumenoV hn ep autwn emprosqen kai outoi met autou

21 ZacariaV uioV Masalami pulwroV thV quraV thV skhnhV tou marturiou

22 panteV oi eklektoi taiV pulaiV en taiV pulaiV diakosioi kai deka duo outoi en taiV aulaiV autwn o katalocismoV autwn toutouV esthsen Dauid kai Samouhl o blepwn th pistei autwn

23 kai outoi kai oi uioi autwn epi twn pulwn en oikw kuriou en oikw thV skhnhV tou fulassein

24 kata touV tessaraV anemouV hsan ai pulai kat anatolaV qalassan borran noton

25 kai adelfoi autwn en taiV aulaiV autwn tou eisporeuesqai kata epta hmeraV apo kairou eiV kairon meta toutwn

26 oti en pistei eisin tessareV dunatoi twn pulwn oi Leuitai hsan epi twn pastoforiwn kai epi twn qhsaurwn oikou tou qeou

27 kai perikuklw oikou tou qeou parembalousin oti ep autouV fulakh kai outoi epi twn kleidwn to prwi prwi anoigein taV quraV tou ierou

28 kai ex autwn epi ta skeuh thV leitourgiaV oti en ariqmw eisoisousin auta kai en ariqmw exoisousin auta

29 kai ex autwn kaqestamenoi epi ta skeuh kai epi panta ta skeuh ta agia kai epi thV semidalewV tou oinou tou elaiou tou libanwtou kai twn arwmatwn

30 kai apo twn uiwn twn ierewn hsan mureyoi tou murou kai eiV ta arwmata

31 kai MattaqiaV ek twn Leuitwn outoV o prwtotokoV tw Salwm tw Korith en th pistei epi ta erga thV qusiaV tou thganou tou megalou ierewV

32 kai BanaiaV o KaaqithV ek twn adelfwn autwn epi twn artwn thV proqesewV tou etoimasai sabbaton kata sabbaton

33 kai outoi yaltwdoi arconteV twn patriwn twn Leuitwn diatetagmenai efhmeriai oti hmera kai nux ep autoiV en toiV ergoiV

34 outoi arconteV twn patriwn twn Leuitwn kata geneseiV autwn arconteV outoi katwkhsan en Ierousalhm

35 kai en Gabawn katwkhsen pathr Gabawn Iihl kai onoma gunaikoV autou Mowca

36 kai uioV autou o prwtotokoV Abadwn kai Sir kai KiV kai Baal kai Nhr kai Nadab

37 kai Gedour kai adelfoV kai Zacaria kai Makellwq

38 kai Makellwq egennhsen ton Samaa kai outoi en mesw twn adelfwn autwn katwkhsan en Ierousalhm meta twn adelfwn autwn

39 kai Nhr egennhsen ton KiV kai KiV egennhsen ton Saoul kai Saoul egennhsen ton Iwnaqan kai ton Melcisoue kai ton Aminadab kai ton Isbaal

40 kai uioV Iwnaqan Maribaal kai Maribaal egennhsen ton Mica

41 kai uioi Mica Faiqwn kai Malac kai Qarac

42 kai Acaz egennhsen ton Iada kai Iada egennhsen ton Galemeq kai ton Gazmwq kai ton Zambri kai Zambri egennhsen ton Masa

43 kai Masa egennhsen ton Baana Rafaia uioV autou Eleasa uioV autou Eshl uioV autou

44 kai tw Eshl ex uioi kai tauta ta onomata autwn Esdrikam prwtotokoV autou Ismahl kai Saria kai Abdia kai Anan outoi uioi Eshl

 

10

1 kai allofuloi epolemhsan proV Israhl kai efugon apo proswpou allofulwn kai epeson traumatiai en orei Gelboue

2 kai katediwxan allofuloi opisw Saoul kai opisw uiwn autou kai epataxan allofuloi ton Iwnaqan kai ton Aminadab kai ton Melcisoue uiouV Saoul

3 kai ebarunqh o polemoV epi Saoul kai euron auton oi toxotai en toiV toxoiV kai ponoiV kai eponesen apo twn toxwn

4 kai eipen Saoul tw aironti ta skeuh autou spasai thn romfaian sou kai ekkenthson me en auth mh elqwsin oi aperitmhtoi outoi kai empaixwsin moi kai ouk ebouleto o airwn ta skeuh autou oti efobeito sfodra kai elaben Saoul thn romfaian kai epepesen ep authn

5 kai eiden o airwn ta skeuh autou oti apeqanen Saoul kai epesen kai ge autoV epi thn romfaian autou kai apeqanen

6 kai apeqanen Saoul kai treiV uioi autou en th hmera ekeinh kai paV o oikoV autou epi to auto apeqanen

7 kai eiden paV anhr Israhl o en tw aulwni oti efugen Israhl kai oti apeqanen Saoul kai oi uioi autou kai katelipon taV poleiV autwn kai efugon kai hlqon allofuloi kai katwkhsan en autaiV

8 kai egeneto th ecomenh kai hlqon allofuloi tou skuleuein touV traumatiaV kai euron ton Saoul kai touV uiouV autou peptwkotaV en tw orei Gelboue

9 kai exedusan auton kai elabon thn kefalhn autou kai ta skeuh autou kai apesteilan eiV ghn allofulwn kuklw tou euaggelisasqai toiV eidwloiV autwn kai tw law

10 kai eqhkan ta skeuh autou en oikw qeou autwn kai thn kefalhn autou eqhkan en oikw Dagwn

11 kai hkousan panteV oi katoikounteV Galaad apanta a epoihsan allofuloi tw Saoul kai tw Israhl

12 kai hgerqhsan ek Galaad paV anhr dunatoV kai elabon to swma Saoul kai to swma twn uiwn autou kai hnegkan auta eiV IabiV kai eqayan ta osta autwn upo thn drun en IabiV kai enhsteusan epta hmeraV

13 kai apeqanen Saoul en taiV anomiaiV autou aiV hnomhsen tw kuriw kata ton logon kuriou dioti ouk efulaxen oti ephrwthsen Saoul en tw eggastrimuqw tou zhthsai kai apekrinato autw Samouhl o profhthV

14 kai ouk ezhthsen kurion kai apekteinen auton kai epestreyen thn basileian tw Dauid uiw Iessai

 

11

1 kai hlqen paV Israhl proV Dauid en Cebrwn legonteV idou osta sou kai sarkeV sou hmeiV

2 kai ecqeV kai trithn ontoV Saoul basilewV su hsqa o exagwn kai eisagwn ton Israhl kai eipen kurioV o qeoV sou soi su poimaneiV ton laon mou ton Israhl kai su esh eiV hgoumenon epi Israhl

3 kai hlqon panteV presbuteroi Israhl proV ton basilea eiV Cebrwn kai dieqeto autoiV o basileuV Dauid diaqhkhn en Cebrwn enantion kuriou kai ecrisan ton Dauid eiV basilea epi Israhl kata ton logon kuriou dia ceiroV Samouhl

4 kai eporeuqh o basileuV kai andreV Israhl eiV Ierousalhm auth IebouV kai ekei oi Iebousaioi oi katoikounteV thn ghn

5 eipan de oi katoikounteV IebouV tw Dauid ouk eiseleush wde kai prokatelabeto thn periochn Siwn auth h poliV Dauid

6 kai eipen Dauid paV tuptwn Iebousaion en prwtoiV kai estai eiV arconta kai eiV strathgon kai anebh ep authn en prwtoiV Iwab uioV Sarouia kai egeneto eiV arconta

7 kai ekaqisen Dauid en th perioch dia touto ekalesen authn polin Dauid

8 kai wkodomhsen thn polin kuklw kai epolemhsen kai elaben thn polin

9 kai eporeueto Dauid poreuomenoV kai megalunomenoV kai kurioV pantokratwr met autou

10 kai outoi oi arconteV twn dunatwn oi hsan tw Dauid oi katiscuonteV met autou en th basileia autou meta pantoV Israhl tou basileusai auton kata ton logon kuriou epi Israhl

11 kai outoV o ariqmoV twn dunatwn tou Dauid Iesebaal uioV Acamani prwtoV twn triakonta outoV espasato thn romfaian autou apax epi triakosiouV traumatiaV en kairw eni

12 kai met auton Eleazar uioV Dwdai o Acwci outoV hn en toiV trisin dunatoiV

13 outoV hn meta Dauid en Fasodomin kai oi allofuloi sunhcqhsan ekei eiV polemon kai hn meriV tou agrou plhrhV kriqwn kai o laoV efugen apo proswpou allofulwn

14 kai esth en mesw thV meridoV kai eswsen authn kai epataxen touV allofulouV kai epoihsen kurioV swthrian megalhn

15 kai katebhsan treiV ek twn triakonta arcontwn eiV thn petran proV Dauid eiV to sphlaion Odollam kai parembolh twn allofulwn parembeblhkei en th koiladi twn gigantwn

16 kai Dauid tote en th perioch kai to sustema twn allofulwn tote en Baiqleem

17 kai epequmhsen Dauid kai eipen tiV potiei me udwr ek tou lakkou Baiqleem tou en th pulh

18 kai dierrhxan oi treiV thn parembolhn twn allofulwn kai udreusanto udwr ek tou lakkou tou en Baiqleem oV hn en th pulh kai elabon kai hlqon proV Dauid kai ouk hqelhsen Dauid tou piein auto kai espeisen auto tw kuriw

19 kai eipen ilewV moi o qeoV tou poihsai to rhma touto ei aima andrwn toutwn piomai en yucaiV autwn oti en yucaiV autwn hnegkan auto kai ouk ebouleto piein auto tauta epoihsan oi treiV dunatoi

20 kai Abessa adelfoV Iwab outoV hn arcwn twn triwn outoV espasato thn romfaian autou epi triakosiouV traumatiaV en kairw eni kai outoV hn onomastoV en toiV trisin

21 apo twn triwn uper touV duo endoxoV kai hn autoiV eiV arconta kai ewV twn triwn ouk hrceto

22 kai BanaiaV uioV Iwdae uioV androV dunatou polla erga autou uper Kabasahl outoV epataxen touV duo arihl Mwab kai outoV katebh kai epataxen ton leonta en tw lakkw en hmera cionoV

23 kai outoV epataxen ton andra ton Aiguption andra oraton pentaphcun kai en ceiri tou Aiguptiou doru wV antion ufainontwn kai katebh ep auton BanaiaV en rabdw kai afeilato ek thV ceiroV tou Aiguptiou to doru kai apekteinen auton en tw dorati autou

24 tauta epoihsen BanaiaV uioV Iwdae kai toutw onoma en toiV trisin toiV dunatoiV

25 uper touV triakonta endoxoV outoV kai proV touV treiV ouk hrceto kai katesthsen auton Dauid epi thn patrian autou

26 kai dunatoi twn dunamewn Asahl adelfoV Iwab Eleanan uioV Dwdw ek Baiqlaem

27 Sammwq o Adi CellhV o Felwni

28 Wrai uioV EkkhV o Qekwi Abiezer o Anaqwqi

29 Sobocai o Aswqi Hli o Acwi

30 Moorai o Netwfaqi Colod uioV Nooza o Netwfaqi

31 Aiqi uioV Ribai ek bounou Beniamin BanaiaV o Faraqwni

32 Ouri ek NacaligaaV Abihl o Garabeqqi

33 Azmwq o Beermi Eliaba o Salabwni

34 BennaiaV Osom o Gennouni Iwnaqan uioV Swla o Arari

35 Acim uioV Sacar o Arari Elfal uioV Our

36 Ofar o Mocoraqi Acia o Felwni

37 Hserai o Carmali Naarai uioV Azwbai

38 Iwhl adelfoV Naqan Mebaar uioV Agari

39 Selhk o Ammwni Nacwr o Berqi airwn skeuh Iwab uiou Sarouia

40 Ira o Ieqhri Garhb o Ieqhri

41 OuriaV o Cetti Zabet uioV Aclia

42 Adina uioV Saiza tou Roubhn arcwn kai ep autw triakonta

43 Anan uioV Mowca kai Iwsafat o Baiqani

44 Ozia o Astarwqi Samma kai Iihl uioi Cwqan tou Arari

45 Iedihl uioV Sameri kai Iwazae o adelfoV autou o Ieasi

46 Elihl o Mii kai Iaribi kai Iwsia uioV autou Elnaam kai Ieqema o MwabithV

47 Alihl kai Wbhd kai Iesihl o Misabia

 

12

1 kai outoi oi elqonteV proV Dauid eiV Swklag eti sunecomenou apo proswpou Saoul uiou KiV kai outoi en toiV dunatoiV bohqounteV en polemw

2 kai toxw ek dexiwn kai ex aristerwn kai sfendonhtai en liqoiV kai toxoiV ek twn adelfwn Saoul ek Beniamin

3 o arcwn Aciezer kai IwaV uioV Asma tou Gebwqitou kai Iwhl kai Iwfalht uioi Asmwq kai Bercia kai Ihoul o Anaqwqi

4 kai SamaiaV o GabawnithV dunatoV en toiV triakonta kai epi twn triakonta

5 IermiaV kai Iezihl kai Iwanan kai Iwzabad o Gadaraqi

6 Eliazai kai Iarimouq kai Baalia kai Samaria kai Safatia o Caraifi

7 Hlkana kai Ihsouni kai Ozrihl kai Iwazar kai Iesboam oi Koritai

8 kai Elia kai Zabadia uioi Iraam uioi tou gedwr

9 kai apo tou Gaddi ecwrisqhsan proV Dauid apo thV erhmou iscuroi dunatoi andreV parataxewV polemou aironteV qureouV kai dorata kai proswpon leontoV proswpa autwn kai koufoi wV dorkadeV epi twn orewn tw tacei

10 Azer o arcwn Abdia o deuteroV Eliab o tritoV

11 Masemannh o tetartoV Iermia o pemptoV

12 Eqqi o ektoV Eliab o ebdomoV

13 Iwanan o ogdooV Eliazer o enatoV

14 Iermia o dekatoV Macabannai o endekatoV

15 outoi ek twn uiwn Gad arconteV thV stratiaV eiV toiV ekaton mikroV kai megaV toiV cilioiV

16 outoi oi diabanteV ton Iordanhn en tw mhni tw prwtw kai outoV peplhrwkwV epi pasan krhpida autou kai exediwxan pantaV touV katoikountaV aulwnaV apo anatolwn ewV dusmwn

17 kai hlqon apo twn uiwn Beniamin kai Iouda eiV bohqeian tou Dauid

18 kai Dauid exhlqen eiV apanthsin autwn kai eipen autoiV ei eiV eirhnhn hkate proV me eih moi kardia kaq eauthn ef umaV kai ei tou paradounai me toiV ecqroiV mou ouk en alhqeia ceiroV idoi o qeoV twn paterwn hmwn kai elegxaito

19 kai pneuma eneduse ton Amasai arconta twn triakonta kai eipen poreuou kai o laoV sou Dauid uioV Iessai eirhnh eirhnh soi kai eirhnh toiV bohqoiV sou oti ebohqhsen soi o qeoV sou kai prosedexato autouV Dauid kai katesthsen autouV arcontaV twn dunamewn

20 kai apo Manassh prosecwrhsan proV Dauid en tw elqein touV allofulouV epi Saoul eiV polemon kai ouk ebohqhsen autoiV oti en boulh egeneto para twn strathgwn twn allofulwn legontwn en taiV kefalaiV twn andrwn ekeinwn epistreyei proV ton kurion autou Saoul

21 en tw poreuqhnai auton eiV Swklag prosecwrhsan autw apo Manassh Edna kai Iwzabaq kai Iwdihl kai Micahl kai Iwsabeq kai Elimouq kai Selaqi archgoi ciliadwn eisin tou Manassh

22 kai autoi sunemachsan tw Dauid epi ton geddour oti dunatoi iscuoV panteV kai hsan hgoumenoi en th stratia en th dunamei

23 oti hmeran ex hmeraV hrconto proV Dauid eiV dunamin megalhn wV dunamiV qeou

24 kai tauta ta onomata twn arcontwn thV stratiaV oi elqonteV proV Dauid eiV Cebrwn tou apostreyai thn basileian Saoul proV auton kata ton logon kuriou

25 uioi Iouda qureoforoi kai doratoforoi ex ciliadeV kai oktakosioi dunatoi parataxewV

26 twn uiwn Sumewn dunatoi iscuoV eiV parataxin epta ciliadeV kai ekaton

27 twn uiwn Leui tetrakiscilioi exakosioi

28 kai Iwadae o hgoumenoV tw Aarwn kai met autou treiV ciliadeV kai eptakosioi

29 kai Sadwk neoV dunatoV iscui kai thV patrikhV oikiaV autou arconteV eikosi duo

30 kai ek twn uiwn Beniamin twn adelfwn Saoul treiV ciliadeV kai eti to pleiston autwn apeskopei thn fulakhn oikou Saoul

31 kai apo uiwn Efraim eikosi ciliadeV kai oktakosioi dunatoi iscui andreV onomastoi kat oikouV patriwn autwn

32 kai apo tou hmisouV fulhV Manassh deka oktw ciliadeV oi wnomasqhsan en onomati tou basileusai ton Dauid

33 kai apo twn uiwn Issacar ginwskonteV sunesin eiV touV kairouV ginwskonteV ti poihsai Israhl eiV taV arcaV autwn diakosioi kai panteV adelfoi autwn met autwn

34 kai apo Zaboulwn ekporeuomenoi eiV parataxin polemou en pasin skeuesin polemikoiV penthkonta ciliadeV bohqhsai tw Dauid ouc eteroklinwV

35 kai apo Nefqali arconteV cilioi kai met autwn en qureoiV kai dorasin triakonta epta ciliadeV

36 kai apo twn Danitwn paratassomenoi eiV polemon eikosi oktw ciliadeV kai oktakosioi

37 kai apo tou Ashr ekporeuomenoi bohqhsai eiV polemon tessarakonta ciliadeV

38 kai ek peran tou Iordanou apo Roubhn kai Gaddi kai apo tou hmisouV fulhV Manassh en pasin skeuesin polemikoiV ekaton eikosi ciliadeV

39 panteV outoi andreV polemistai paratassomenoi parataxin en yuch eirhnikh kai hlqon eiV Cebrwn tou basileusai ton Dauid epi panta Israhl kai o kataloipoV Israhl yuch mia tou basileusai ton Dauid

40 kai hsan ekei hmeraV treiV esqionteV kai pinonteV oti htoimasan autoiV oi adelfoi autwn

41 kai oi omorounteV autoiV ewV Issacar kai Zaboulwn kai Nefqali eferon autoiV epi twn kamhlwn kai twn onwn kai twn hmionwn kai epi twn moscwn brwmata aleura palaqaV stafidaV oinon kai elaion moscouV kai probata eiV plhqoV oti eufrosunh en Israhl

 

13

1 kai ebouleusato Dauid meta twn ciliarcwn kai twn ekatontarcwn panti hgoumenw

2 kai eipen Dauid th pash ekklhsia Israhl ei ef umin agaqon kai para kuriou qeou hmwn euodwqh aposteilwmen proV touV adelfouV hmwn touV upoleleimmenouV en pash gh Israhl kai met autwn oi iereiV oi Leuitai en polesin katascesewV autwn kai sunacqhsontai proV hmaV

3 kai metenegkwmen thn kibwton tou qeou hmwn proV hmaV oti ouk ezhthsan authn af hmerwn Saoul

4 kai eipen pasa h ekklhsia tou poihsai outwV oti euqhV o logoV en ofqalmoiV pantoV tou laou

5 kai exekklhsiasen Dauid ton panta Israhl apo oriwn Aiguptou kai ewV eisodou Hmaq tou eisenegkai thn kibwton tou qeou ek polewV Iarim

6 kai anhgagen authn Dauid kai paV Israhl anebh eiV polin Dauid h hn tou Iouda tou anagagein ekeiqen thn kibwton tou qeou kuriou kaqhmenou epi ceroubin ou epeklhqh onoma autou

7 kai epeqhkan thn kibwton tou qeou epi amaxan kainhn ex oikou Aminadab kai Oza kai oi adelfoi autou hgon thn amaxan

8 kai Dauid kai paV Israhl paizonteV enantion tou qeou en pash dunamei kai en yaltwdoiV kai en kinuraiV kai en nablaiV en tumpanoiV kai en kumbaloiV kai en salpigxin

9 kai hlqosan ewV thV alwnoV kai exeteinen Oza thn ceira autou tou katascein thn kibwton oti exeklinen authn o moscoV

10 kai equmwqh orgh kurioV epi Oza kai epataxen auton ekei dia to ekteinai thn ceira autou epi thn kibwton kai apeqanen ekei apenanti tou qeou

11 kai hqumhsen Dauid oti diekoyen kurioV diakophn en Oza kai ekalesen ton topon ekeinon Diakoph Oza ewV thV hmeraV tauthV

12 kai efobhqh Dauid ton qeon en th hmera ekeinh legwn pwV eisoisw proV emauton thn kibwton tou qeou

13 kai ouk apestreyen Dauid thn kibwton proV eauton eiV polin Dauid kai exeklinen authn eiV oikon Abeddara tou Geqqaiou

14 kai ekaqisen h kibwtoV tou qeou en oikw Abeddara treiV mhnaV kai euloghsen o qeoV Abeddaram kai panta ta autou

 

14

1 kai apesteilen Ciram basileuV Turou aggelouV proV Dauid kai xula kedrina kai oikodomouV toicwn kai tektonaV xulwn tou oikodomhsai autw oikon

2 kai egnw Dauid oti htoimhsen auton kurioV epi Israhl oti huxhqh eiV uyoV h basileia autou dia ton laon autou Israhl

3 kai elaben Dauid eti gunaikaV en Ierousalhm kai etecqhsan Dauid eti uioi kai qugatereV

4 kai tauta ta onomata autwn twn tecqentwn oi hsan autw en Ierousalhm Samaa Isobaam Naqan Salwmwn

5 kai Ibaar kai Elisae kai Elifalet

6 kai Nage kai Nafag kai Ianouou

7 kai Elisamae kai Balegdae kai Elifalet

8 kai hkousan allofuloi oti ecrisqh Dauid basileuV epi panta Israhl kai anebhsan panteV oi allofuloi zhthsai ton Dauid kai hkousen Dauid kai exhlqen eiV apanthsin autoiV

9 kai allofuloi hlqon kai sunepeson en th koiladi twn gigantwn

10 kai hrwthsen Dauid dia tou qeou legwn ei anabw epi touV allofulouV kai dwseiV autouV eiV taV ceiraV mou kai eipen autw kurioV anabhqi kai dwsw autouV eiV taV ceiraV sou

11 kai anebh eiV Baalfarasin kai epataxen autouV ekei Dauid kai eipen Dauid diekoyen o qeoV touV ecqrouV mou en ceiri mou wV diakophn udatoV dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou Diakoph farasin

12 kai egkatelipon ekei touV qeouV autwn kai eipen Dauid katakausai autouV en puri

13 kai proseqento eti allofuloi kai sunepesan eti en th koiladi twn gigantwn

14 kai hrwthsen Dauid eti en qew kai eipen autw o qeoV ou poreush opisw autwn apostrefou ap autwn kai paresh autoiV plhsion twn apiwn

15 kai estai en tw akousai se thn fwnhn tou susseismou twn akrwn twn apiwn tote exeleush eiV ton polemon oti exhlqen o qeoV emprosqen sou tou pataxai thn parembolhn twn allofulwn

16 kai epoihsen kaqwV eneteilato autw o qeoV kai epataxen thn parembolhn twn allofulwn apo Gabawn ewV Gazara

17 kai egeneto onoma Dauid en pash th gh kai kurioV edwken ton fobon autou epi panta ta eqnh

 

15

1 kai epoihsen autw oikiaV en polei Dauid kai htoimasen ton topon th kibwtw tou qeou kai epoihsen auth skhnhn

2 tote eipen Dauid ouk estin arai thn kibwton tou qeou all h touV LeuitaV oti autouV exelexato kurioV airein thn kibwton kuriou kai leitourgein autw ewV aiwnoV

3 kai exekklhsiasen Dauid ton panta Israhl eiV Ierousalhm tou anenegkai thn kibwton kuriou eiV ton topon on htoimasen auth

4 kai sunhgagen Dauid touV uiouV Aarwn kai touV LeuitaV

5 twn uiwn Kaaq Ourihl o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton eikosi

6 twn uiwn Merari Asaia o arcwn kai oi adelfoi autou diakosioi penthkonta

7 twn uiwn Ghrsam Iwhl o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton penthkonta

8 twn uiwn Elisafan SamaiaV o arcwn kai oi adelfoi autou diakosioi

9 twn uiwn Cebrwn Elihl o arcwn kai oi adelfoi autou ogdohkonta

10 twn uiwn Ozihl Aminadab o arcwn kai oi adelfoi autou ekaton deka duo

11 kai ekalesen Dauid ton Sadwk kai Abiaqar touV iereiV kai touV LeuitaV ton Ourihl Asaia Iwhl Samaian Elihl Aminadab

12 kai eipen autoiV umeiV arconteV patriwn twn Leuitwn agnisqhte umeiV kai oi adelfoi umwn kai anoisete thn kibwton tou qeou Israhl ou htoimasa auth

13 oti ouk en tw proteron umaV einai diekoyen o qeoV hmwn en hmin oti ouk ezhthsamen en krimati

14 kai hgnisqhsan oi iereiV kai oi Leuitai tou anenegkai thn kibwton qeou Israhl

15 kai elabon oi uioi twn Leuitwn thn kibwton tou qeou wV eneteilato MwushV en logw qeou kata thn grafhn en anaforeusin ep autouV

16 kai eipen Dauid toiV arcousin twn Leuitwn sthsate touV adelfouV autwn touV yaltwdouV en organoiV wdwn nablaiV kai kinuraiV kai kumbaloiV tou fwnhsai eiV uyoV en fwnh eufrosunhV

17 kai esthsan oi Leuitai ton Aiman uion Iwhl ek twn adelfwn autou Asaf uioV Baracia kai ek twn uiwn Merari adelfwn autou Aiqan uioV Kisaiou

18 kai met autwn adelfoi autwn oi deuteroi ZacariaV kai Ozihl kai Semiramwq kai Iihl kai Wni kai Eliab kai Banaia kai Maasaia kai Mattaqia kai Elifalia kai Makenia kai Abdedom kai Iihl kai OziaV oi pulwroi

19 kai oi yaltwdoi Aiman Asaf kai Aiqan en kumbaloiV calkoiV tou akousqhnai poihsai

20 ZacariaV kai Ozihl Semiramwq Iihl Wni Eliab MasaiaV BanaiaV en nablaiV epi alaimwq

21 kai MattaqiaV kai ElifaliaV kai MakeniaV kai Abdedom kai Iihl kai OziaV en kinuraiV amaseniq tou eniscusai

22 kai Cwnenia arcwn twn Leuitwn arcwn twn wdwn oti sunetoV hn

23 kai Baracia kai Hlkana pulwroi thV kibwtou

24 kai Sobnia kai Iwsafat kai Naqanahl kai Amasai kai Zacaria kai Banai kai Eliezer oi iereiV salpizonteV taiV salpigxin emprosqen thV kibwtou tou qeou kai Abdedom kai Iia pulwroi thV kibwtou tou qeou

25 kai hn Dauid kai oi presbuteroi Israhl kai oi ciliarcoi oi poreuomenoi tou anagagein thn kibwton thV diaqhkhV kuriou ex oikou Abdedom en eufrosunh

26 kai egeneto en tw katiscusai ton qeon touV LeuitaV airontaV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai equsan epta moscouV kai epta kriouV

27 kai Dauid periezwsmenoV en stolh bussinh kai panteV oi Leuitai aironteV thn kibwton diaqhkhV kuriou kai oi yaltwdoi kai CwneniaV o arcwn twn wdwn twn adontwn kai epi Dauid stolh bussinh

28 kai paV Israhl anagonteV thn kibwton diaqhkhV kuriou en shmasia kai en fwnh swfer kai en salpigxin kai en kumbaloiV anafwnounteV nablaiV kai en kinuraiV

29 kai egeneto kibwtoV diaqhkhV kuriou kai hlqen ewV polewV Dauid kai Melcol qugathr Saoul parekuyen dia thV quridoV kai eiden ton basilea Dauid orcoumenon kai paizonta kai exoudenwsen auton en th yuch authV

 

16

1 kai eishnegkan thn kibwton tou qeou kai aphreisanto authn en mesw thV skhnhV hV ephxen auth Dauid kai proshnegkan olokautwmata kai swthriou enantion tou qeou

2 kai sunetelesen Dauid anaferwn olokautwmata kai swthriou kai euloghsen ton laon en onomati kuriou

3 kai diemerisen panti andri Israhl apo androV kai ewV gunaikoV tw andri arton ena artokopikon kai amorithn

4 kai etaxen kata proswpon thV kibwtou diaqhkhV kuriou ek twn Leuitwn leitourgountaV anafwnountaV kai exomologeisqai kai ainein kurion ton qeon Israhl

5 Asaf o hgoumenoV kai deutereuwn autw ZacariaV Iihl Semiramwq Iihl MattaqiaV Eliab kai BanaiaV kai Abdedom kai Iihl en organoiV nablaiV kai kinuraiV kai Asaf en kumbaloiV anafwnwn

6 kai BanaiaV kai Ozihl oi iereiV en taiV salpigxin dia pantoV enantion thV kibwtou thV diaqhkhV tou qeou

7 en th hmera ekeinh tote etaxen Dauid en arch tou ainein ton kurion en ceiri Asaf kai twn adelfwn autou

8 exomologeisqe tw kuriw epikaleisqe auton en onomati autou gnwrisate en laoiV ta epithdeumata autou

9 asate autw kai umnhsate autw dihghsasqe pasin ta qaumasia autou a epoihsen kurioV

10 aineite en onomati agiw autou eufranqhsetai kardia zhtousa thn eudokian autou

11 zhthsate ton kurion kai iscusate zhthsate to proswpon autou dia pantoV

12 mnhmoneuete ta qaumasia autou a epoihsen terata kai krimata tou stomatoV autou

13 sperma Israhl paideV autou uioi Iakwb eklektoi autou

14 autoV kurioV o qeoV hmwn en pash th gh ta krimata autou

15 mnhmoneuwn eiV aiwna diaqhkhV autou logon autou on eneteilato eiV ciliaV geneaV

16 on dieqeto tw Abraam kai ton orkon autou tw Isaak

17 esthsen auton tw Iakwb eiV prostagma tw Israhl diaqhkhn aiwnion

18 legwn soi dwsw thn ghn Canaan scoinisma klhronomiaV umwn

19 en tw genesqai autouV oligostouV ariqmw wV esmikrunqhsan kai parwkhsan en auth

20 kai eporeuqhsan apo eqnouV eiV eqnoV kai apo basileiaV eiV laon eteron

21 ouk afhken andra tou dunasteusai autouV kai hlegxen peri autwn basileiV

22 mh ayhsqe twn cristwn mou kai en toiV profhtaiV mou mh ponhreuesqe

23 asate tw kuriw pasa h gh anaggeilate ex hmeraV eiV hmeran swthrian autou

24 exhgeisqe en toiV eqnesi thn doxan autou en pasi toiV laoiV ta qaumasia autou

25 oti megaV kurioV kai ainetoV sfodra foberoV estin epi pantaV touV qeouV

26 oti panteV oi qeoi twn eqnwn eidwla kai o qeoV hmwn ouranon epoihsen

27 doxa kai epainoV kata proswpon autou iscuV kai kauchma en topw autou

28 dote tw kuriw patriai twn eqnwn dote tw kuriw doxan kai iscun

29 dote tw kuriw doxan onomatoV autou labete dwra kai enegkate kata proswpon autou kai proskunhsate tw kuriw en aulaiV agiaiV autou

30 fobhqhtw apo proswpou autou pasa h gh katorqwqhtw h gh kai mh saleuqhtw

31 eufranqhtw o ouranoV kai agalliasqw h gh kai eipatwsan en toiV eqnesin kurioV basileuwn

32 bombhsei h qalassa sun tw plhrwmati kai xulon agrou kai panta ta en autw

33 tote eufranqhsetai ta xula tou drumou apo proswpou kuriou oti hlqen krinai thn ghn

34 exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou

35 kai eipate swson hmaV o qeoV thV swthriaV hmwn kai exelou hmaV ek twn eqnwn tou ainein to onoma to agion sou kai kaucasqai en taiV ainesesin sou

36 euloghmenoV kurioV o qeoV Israhl apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai erei paV o laoV amhn kai hnesan tw kuriw

37 kai katelipon ekei enanti thV kibwtou diaqhkhV kuriou ton Asaf kai touV adelfouV autou tou leitourgein enantion thV kibwtou dia pantoV to thV hmeraV eiV hmeran

38 kai Abdedom kai oi adelfoi autou exhkonta kai oktw kai Abdedom uioV Idiqwn kai Ossa eiV pulwrouV

39 kai ton Sadwk ton ierea kai touV adelfouV autou touV iereiV enantion skhnhV kuriou en Bama th en Gabawn

40 tou anaferein olokautwmata tw kuriw epi tou qusiasthriou twn olokautwmatwn dia pantoV to prwi kai to esperaV kai kata panta ta gegrammena en nomw kuriou osa eneteilato ef uioiV Israhl en ceiri Mwush tou qerapontoV tou qeou

41 kai met autou Aiman kai Idiqwn kai oi loipoi eklegenteV ep onomatoV tou ainein ton kurion oti eiV ton aiwna to eleoV autou

42 kai met autwn salpiggeV kai kumbala tou anafwnein kai organa twn wdwn tou qeou uioi Idiqwn eiV thn pulhn

43 kai eporeuqh apaV o laoV ekastoV eiV ton oikon autou kai epestreyen Dauid tou euloghsai ton oikon autou

 

17

1 kai egeneto wV katwkhsen Dauid en oikw autou kai eipen Dauid proV Naqan ton profhthn idou egw katoikw en oikw kedrinw kai h kibwtoV diaqhkhV kuriou upokatw derrewn

2 kai eipen Naqan proV Dauid pan to en th yuch sou poiei oti o qeoV meta sou

3 kai egeneto en th nukti ekeinh kai egeneto logoV kuriou proV Naqan legwn

4 poreuou kai eipon proV Dauid ton paida mou outwV eipen kurioV ou su oikodomhseiV moi oikon tou katoikhsai me en autw

5 oti ou katwkhsa en oikw apo thV hmeraV hV anhgagon ton Israhl ewV thV hmeraV tauthV kai hmhn en skhnh kai en katalumati

6 en pasin oiV dihlqon en panti Israhl ei lalwn elalhsa proV mian fulhn Israhl tou poimainein ton laon mou legwn oti ouk wkodomhkate moi oikon kedrinon

7 kai nun outwV ereiV tw doulw mou Dauid tade legei kurioV pantokratwr elabon se ek thV mandraV exopisqen twn poimniwn tou einai eiV hgoumenon epi ton laon mou Israhl

8 kai hmhn meta sou en pasin oiV eporeuqhV kai exwleqreusa pantaV touV ecqrouV sou apo proswpou sou kai epoihsa soi onoma kata to onoma twn megalwn twn epi thV ghV

9 kai qhsomai topon tw law mou Israhl kai katafuteusw auton kai kataskhnwsei kaq eauton kai ou merimnhsei eti kai ou prosqhsei adikia tou tapeinwsai auton kaqwV ap archV

10 kai af hmerwn wn etaxa kritaV epi ton laon mou Israhl kai etapeinwsa apantaV touV ecqrouV sou kai auxhsw se kai oikon oikodomhsei soi kurioV

11 kai estai otan plhrwqwsin ai hmerai sou kai koimhqhsh meta twn paterwn sou kai anasthsw to sperma sou meta se oV estai ek thV koiliaV sou kai etoimasw thn basileian autou

12 autoV oikodomhsei moi oikon kai anorqwsw ton qronon autou ewV aiwnoV

13 egw esomai autw eiV patera kai autoV estai moi eiV uion kai to eleoV mou ouk aposthsw ap autou wV apesthsa apo twn ontwn emprosqen sou

14 kai pistwsw auton en oikw mou kai en basileia autou ewV aiwnoV kai o qronoV autou estai anwrqwmenoV ewV aiwnoV

15 kata pantaV touV logouV toutouV kai kata pasan thn orasin tauthn outwV elalhsen Naqan proV Dauid

16 kai hlqen o basileuV Dauid kai ekaqisen apenanti kuriou kai eipen tiV eimi egw kurie o qeoV kai tiV o oikoV mou oti hgaphsaV me ewV aiwnoV

17 kai esmikrunqh tauta enwpion sou o qeoV kai elalhsaV epi ton oikon tou paidoV sou ek makrwn kai epeideV me wV orasiV anqrwpou kai uywsaV me kurie o qeoV

18 ti prosqhsei eti Dauid proV se tou doxasai kai su ton doulon sou oidaV

19 kai kata thn kardian sou epoihsaV thn pasan megalwsunhn

20 kurie ouk estin omoioV soi kai ouk estin plhn sou kata panta osa hkousamen en wsin hmwn

21 kai ouk estin wV o laoV sou Israhl eqnoV eti epi thV ghV wV wdhghsen auton o qeoV tou lutrwsasqai eautw laon tou qesqai eautw onoma mega kai epifaneV tou ekbalein apo proswpou laou sou ouV elutrwsw ex Aiguptou eqnh

22 kai edwkaV ton laon sou Israhl seautw laon ewV aiwnoV kai su kurie autoiV eiV qeon

23 kai nun kurie o logoV sou on elalhsaV proV ton paida sou kai epi ton oikon autou pistwqhtw ewV aiwnoV

24 legontwn kurie kurie pantokratwr qeoV Israhl kai o oikoV Dauid paidoV sou anwrqwmenoV enantion sou

25 oti su kurie hnoixaV to ouV tou paidoV sou tou oikodomhsai autw oikon dia touto euren o paiV sou tou proseuxasqai kata proswpon sou

26 kai nun kurie su ei autoV o qeoV kai elalhsaV epi ton doulon sou ta agaqa tauta

27 kai nun hrxw tou euloghsai ton oikon tou paidoV sou tou einai eiV ton aiwna enantion sou oti su kurie euloghsaV kai euloghson eiV ton aiwna

 

18

1 kai egeneto meta tauta kai epataxen Dauid touV allofulouV kai etropwsato autouV kai elaben thn Geq kai taV kwmaV authV ek ceiroV allofulwn

2 kai epataxen thn Mwab kai hsan Mwab paideV tw Dauid feronteV dwra

3 kai epataxen Dauid ton Adraazar basilea Souba Hmaq poreuomenou autou episthsai ceira autou epi potamon Eufrathn

4 kai prokatelabeto Dauid autwn cilia armata kai epta ciliadaV ippwn kai eikosi ciliadaV andrwn pezwn kai parelusen Dauid panta ta armata kai upelipeto ex autwn ekaton armata

5 kai hlqen SuroV ek Damaskou bohqhsai Adraazar basilei Souba kai epataxen Dauid en tw Surw eikosi kai duo ciliadaV andrwn

6 kai eqeto Dauid frouran en Suria th kata Damaskon kai hsan tw Dauid eiV paidaV ferontaV dwra kai eswzen kurioV ton Dauid en pasin oiV eporeueto

7 kai elaben Dauid touV kloiouV touV crusouV oi hsan epi touV paidaV Adraazar kai hnegken autouV eiV Ierousalhm

8 kai ek thV metabhcaV kai ek twn eklektwn polewn twn Adraazar elaben Dauid calkon polun sfodra ex autou epoihsen Salwmwn thn qalassan thn calkhn kai touV stulouV kai ta skeuh ta calka

9 kai hkousen Qwa basileuV Hmaq oti epataxen Dauid thn pasan dunamin Adraazar basilewV Souba

10 kai apesteilen ton Idouram uion autou proV ton basilea Dauid tou erwthsai auton ta eiV eirhnhn kai tou euloghsai auton uper ou epolemhsen ton Adraazar kai epataxen auton oti anhr polemioV Qwa hn tw Adraazar kai panta ta skeuh argura kai crusa

11 kai tauta hgiasen Dauid tw kuriw meta tou arguriou kai tou crusiou ou elaben ek pantwn twn eqnwn ex IdoumaiaV kai Mwab kai ex uiwn Ammwn kai ek twn allofulwn kai ex Amalhk

12 kai Abessa uioV Sarouia epataxen thn Idoumaian en koiladi twn alwn oktw kai deka ciliadaV

13 kai eqeto en th koiladi frouraV kai hsan panteV oi Idoumaioi paideV Dauid kai eswzen kurioV ton Dauid en pasin oiV eporeueto

14 kai ebasileusen Dauid epi panta Israhl kai hn poiwn krima kai dikaiosunhn tw panti law autou

15 kai Iwab uioV Sarouia epi thV stratiaV kai Iwsafat uioV Aciloud upomnhmatografoV

16 kai Sadwk uioV Acitwb kai Acimelec uioV Abiaqar iereiV kai Sousa grammateuV

17 kai BanaiaV uioV Iwdae epi tou cereqqi kai tou feleqqi kai uioi Dauid oi prwtoi diadocoi tou basilewV

 

19

1 kai egeneto meta tauta apeqanen NaaV basileuV uiwn Ammwn kai ebasileusen Anan uioV autou ant autou

2 kai eipen Dauid poihsw eleoV meta Anan uiou NaaV wV epoihsen o pathr autou met emou eleoV kai apesteilen aggelouV Dauid tou parakalesai auton peri tou patroV autou kai hlqon paideV Dauid eiV ghn uiwn Ammwn tou parakalesai auton

3 kai eipon arconteV Ammwn proV Anan mh doxazwn Dauid ton patera sou enantion sou apesteilen soi parakalountaV ouc opwV exereunhswsin thn polin tou kataskophsai thn ghn hlqon paideV autou proV se

4 kai elaben Anan touV paidaV Dauid kai exurhsen autouV kai afeilen twn manduwn autwn to hmisu ewV thV anabolhV kai apesteilen autouV

5 kai hlqon apaggeilai tw Dauid peri twn andrwn kai apesteilen eiV apanthsin autoiV oti hsan htimwmenoi sfodra kai eipen o basileuV kaqisate en Iericw ewV tou anateilai touV pwgwnaV umwn kai anakamyate

6 kai eidon oi uioi Ammwn oti hscunqh laoV Dauid kai apesteilen Anan kai oi uioi Ammwn cilia talanta arguriou tou misqwsasqai eautoiV ek SuriaV MesopotamiaV kai ek SuriaV Mooca kai ek Swba armata kai ippeiV

7 kai emisqwsanto eautoiV duo kai triakonta ciliadaV armatwn kai ton basilea Mwca kai ton laon autou kai hlqon kai parenebalon katenanti Maidaba kai oi uioi Ammwn sunhcqhsan ek twn polewn autwn kai hlqon eiV to polemhsai

8 kai hkousen Dauid kai apesteilen ton Iwab kai pasan thn stratian twn dunatwn

9 kai exhlqon oi uioi Ammwn kai paratassontai eiV polemon para ton pulwna thV polewV kai oi basileiV oi elqonteV parenebalon kaq eautouV en tw pediw

10 kai eiden Iwab oti gegonasin antiproswpoi tou polemein proV auton kata proswpon kai exopisqen kai exelexato ek pantoV neaniou ex Israhl kai paretaxanto enantion tou Surou

11 kai to kataloipon tou laou edwken en ceiri Abessa adelfou autou kai paretaxanto ex enantiaV uiwn Ammwn

12 kai eipen ean krathsh uper eme SuroV kai esh moi eiV swthrian kai ean uioi Ammwn krathswsin uper se kai swsw se

13 andrizou kai eniscuswmen peri tou laou hmwn kai peri twn polewn tou qeou hmwn kai kurioV to agaqon en ofqalmoiV autou poihsei

14 kai paretaxato Iwab kai o laoV o met autou katenanti Surwn eiV polemon kai efugon ap autou

15 kai oi uioi Ammwn eidon oti efugon Suroi kai efugon kai autoi apo proswpou Iwab kai apo proswpou Abessa tou adelfou autou kai hlqon eiV thn polin kai hlqen Iwab eiV Ierousalhm

16 kai eiden SuroV oti etropwsato auton Israhl kai apesteilen aggelouV kai exhgagon ton Suron ek tou peran tou potamou kai Swfac arcistrathgoV dunamewV Adraazar emprosqen autwn

17 kai aphggelh tw Dauid kai sunhgagen ton panta Israhl kai diebh ton Iordanhn kai hlqen ep autouV kai paretaxato ep autouV kai paratassetai SuroV ex enantiaV Dauid kai epolemhsan auton

18 kai efugen SuroV apo proswpou Dauid kai apekteinen Dauid apo tou Surou epta ciliadaV armatwn kai tessarakonta ciliadaV pezwn kai ton Swfac arcistrathgon dunamewV apekteinen

19 kai eidon paideV Adraazar oti eptaikasin apo proswpou Israhl kai dieqento meta Dauid kai edouleusan autw kai ouk hqelhsen SuroV tou bohqhsai toiV uioiV Ammwn eti

 

20

1 kai egeneto en tw epionti etei en th exodw twn basilewn kai hgagen Iwab pasan thn dunamin thV stratiaV kai efqeiran thn cwran uiwn Ammwn kai hlqen kai periekaqisen thn Rabba kai Dauid ekaqhto en Ierousalhm kai epataxen Iwab thn Rabba kai kateskayen authn

2 kai elaben Dauid ton stefanon Molcol basilewV autwn apo thV kefalhV autou kai eureqh o staqmoV autou talanton crusiou kai en autw liqoV timioV kai hn epi thn kefalhn Dauid kai skula thV polewV exhnegken polla sfodra

3 kai ton laon ton en auth exhgagen kai dieprisen priosin kai en skeparnoiV sidhroiV kai outwV epoihsen Dauid toiV pasin uioiV Ammwn kai anestreyen Dauid kai paV o laoV autou eiV Ierousalhm

4 kai egeneto meta tauta kai egeneto eti polemoV en Gazer meta twn allofulwn tote epataxen Sobocai o Ousaqi ton Safou apo twn uiwn twn gigantwn kai etapeinwsen auton

5 kai egeneto eti polemoV meta twn allofulwn kai epataxen Ellanan uioV Iair ton Leemi adelfon Goliaq tou Geqqaiou kai xulon doratoV autou wV antion ufainontwn

6 kai egeneto eti polemoV en Geq kai hn anhr upermegeqhV kai daktuloi autou ex kai ex eikosi tessareV kai outoV hn apogonoV gigantwn

7 kai wneidisen ton Israhl kai epataxen auton Iwnaqan uioV Samaa adelfou Dauid

8 outoi egenonto Rafa en Geq panteV hsan tessareV giganteV kai epeson en ceiri Dauid kai en ceiri paidwn autou

 

21

1 kai esth diaboloV en tw Israhl kai epeseisen ton Dauid tou ariqmhsai ton Israhl

2 kai eipen o basileuV Dauid proV Iwab kai proV touV arcontaV thV dunamewV poreuqhte ariqmhsate ton Israhl apo Bhrsabee kai ewV Dan kai enegkate proV me kai gnwsomai ton ariqmon autwn

3 kai eipen Iwab prosqeih kurioV epi ton laon autou wV autoi ekatontaplasiwV kai oi ofqalmoi kuriou mou tou basilewV bleponteV panteV tw kuriw mou paideV ina ti zhtei o kurioV mou touto ina mh genhtai eiV amartian tw Israhl

4 to de rhma tou basilewV ekrataiwqh epi tw Iwab kai exhlqen Iwab kai dihlqen en panti oriw Israhl kai hlqen eiV Ierousalhm

5 kai edwken Iwab ton ariqmon thV episkeyewV tou laou tw Dauid kai hn paV Israhl ciliai ciliadeV kai ekaton ciliadeV andrwn espasmenwn macairan kai IoudaV tetrakosiai kai ogdohkonta ciliadeV andrwn espasmenwn macairan

6 kai ton Leui kai ton Beniamin ouk hriqmhsen en mesw autwn oti katiscusen logoV tou basilewV ton Iwab

7 kai ponhron efanh enantion tou qeou peri tou pragmatoV toutou kai epataxen ton Israhl

8 kai eipen Dauid proV ton qeon hmarthka sfodra oti epoihsa to pragma touto kai nun periele dh thn kakian paidoV sou oti emataiwqhn sfodra

9 kai elalhsen kurioV proV Gad orwnta Dauid legwn

10 poreuou kai lalhson proV Dauid legwn outwV legei kurioV tria airw egw epi se eklexai seautw en ex autwn kai poihsw soi

11 kai hlqen Gad proV Dauid kai eipen autw outwV legei kurioV eklexai seautw

12 h tria eth limou h treiV mhnaV feugein se ek proswpou ecqrwn sou kai macairan ecqrwn sou tou exoleqreusai h treiV hmeraV romfaian kuriou kai qanaton en th gh kai aggeloV kuriou exoleqreuwn en pash klhronomia Israhl kai nun ide ti apokriqw tw aposteilanti me logon

13 kai eipen Dauid proV Gad stena moi kai ta tria sfodra empesoumai dh eiV ceiraV kuriou oti polloi oi oiktirmoi autou sfodra kai eiV ceiraV anqrwpwn ou mh empesw

14 kai edwken kurioV qanaton en Israhl kai epeson ex Israhl ebdomhkonta ciliadeV andrwn

15 kai apesteilen o qeoV aggelon eiV Ierousalhm tou exoleqreusai authn kai wV exwleqreusen eiden kurioV kai metemelhqh epi th kakia kai eipen tw aggelw tw exoleqreuonti ikanousqw soi aneV thn ceira sou kai o aggeloV kuriou estwV en tw alw Orna tou Iebousaiou

16 kai ephren Dauid touV ofqalmouV autou kai eiden ton aggelon kuriou estwta ana meson thV ghV kai ana meson tou ouranou kai h romfaia autou espasmenh en th ceiri autou ektetamenh epi Ierousalhm kai epesen Dauid kai oi presbuteroi peribeblhmenoi en sakkoiV epi proswpon autwn

17 kai eipen Dauid proV ton qeon ouk egw eipa tou ariqmhsai en tw law kai egw eimi o amartwn kakopoiwn ekakopoihsa kai tauta ta probata ti epoihsan kurie o qeoV genhqhtw h ceir sou en emoi kai en tw oikw tou patroV mou kai mh en tw law sou eiV apwleian kurie

18 kai aggeloV kuriou eipen tw Gad tou eipein proV Dauid ina anabh tou sthsai qusiasthrion tw kuriw en alw Orna tou Iebousaiou

19 kai anebh Dauid kata ton logon Gad on elalhsen en onomati kuriou

20 kai epestreyen Orna kai eiden ton basilea kai tessareV uioi autou met autou meqacabin kai Orna hn alown purouV

21 kai hlqen Dauid proV Ornan kai Orna exhlqen ek thV alw kai prosekunhsen tw Dauid tw proswpw epi thn ghn

22 kai eipen Dauid proV Orna doV moi ton topon sou thV alw kai oikodomhsw ep autw qusiasthrion tw kuriw en arguriw axiw doV moi auton kai pausetai h plhgh ek tou laou

23 kai eipen Orna proV Dauid labe seautw kai poihsatw o kurioV mou o basileuV to agaqon enantion autou ide dedwka touV moscouV eiV olokautwsin kai to arotron kai taV amaxaV eiV xula kai ton siton eiV qusian ta panta dedwka

24 kai eipen o basileuV Dauid tw Orna ouci oti agorazwn agorazw en arguriw axiw oti ou mh labw a estin soi kuriw tou anenegkai olokautwsin dwrean kuriw

25 kai edwken Dauid tw Orna en tw topw autou siklouV crusiou olkhV exakosiouV

26 kai wkodomhsen Dauid ekei qusiasthrion kuriw kai anhnegken olokautwmata kai swthriou kai ebohsen proV kurion kai ephkousen autw en puri ek tou ouranou epi to qusiasthrion thV olokautwsewV kai katanalwsen thn olokautwsin

27 kai eipen kurioV proV ton aggelon kai kateqhken thn romfaian eiV ton koleon

28 en tw kairw ekeinw en tw idein ton Dauid oti ephkousen autw kurioV en tw alw Orna tou Iebousaiou kai equsiasen ekei

29 kai skhnh kuriou hn epoihsen MwushV en th erhmw kai qusiasthrion twn olokautwmatwn en tw kairw ekeinw en Bama en Gabawn

30 kai ouk hdunato Dauid tou poreuqhnai emprosqen autou tou zhthsai ton qeon oti katespeusen apo proswpou thV romfaiaV aggelou kuriou

 

22

1 kai eipen Dauid outoV estin o oikoV kuriou tou qeou kai touto to qusiasthrion eiV olokautwsin tw Israhl

2 kai eipen Dauid sunagagein pantaV touV proshlutouV en gh Israhl kai katesthsen latomouV latomhsai liqouV xustouV tou oikodomhsai oikon tw qew

3 kai sidhron polun eiV touV hlouV twn qurwmatwn kai twn pulwn kai touV strofeiV htoimasen Dauid kai calkon eiV plhqoV ouk hn staqmoV

4 kai xula kedrina ouk hn ariqmoV oti eferosan oi Sidwnioi kai oi Turioi xula kedrina eiV plhqoV tw Dauid

5 kai eipen Dauid Salwmwn o uioV mou paidarion apalon kai o oikoV tou oikodomhsai tw kuriw eiV megalwsunhn anw eiV onoma kai eiV doxan eiV pasan thn ghn etoimasw autw kai htoimasen Dauid eiV plhqoV emprosqen thV teleuthV autou

6 kai ekalesen Salwmwn ton uion autou kai eneteilato autw tou oikodomhsai ton oikon tw kuriw qew Israhl

7 kai eipen Dauid Salwmwn teknon emoi egeneto epi yuch tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou

8 kai egeneto ep emoi logoV kuriou legwn aima eiV plhqoV execeaV kai polemouV megalouV epoihsaV ouk oikodomhseiV oikon tw onomati mou oti aimata polla execeaV epi thV ghV enantion mou

9 idou uioV tiktetai soi outoV estai anhr anapausewV kai anapausw auton apo pantwn twn ecqrwn kukloqen oti Salwmwn onoma autw kai eirhnhn kai hsucian dwsw epi Israhl en taiV hmeraiV autou

10 outoV oikodomhsei oikon tw onomati mou kai outoV estai moi eiV uion kagw autw eiV patera kai anorqwsw qronon basileiaV autou en Israhl ewV aiwnoV

11 kai nun uie mou estai meta sou kurioV kai euodwsei kai oikodomhseiV oikon tw kuriw qew sou wV elalhsen peri sou

12 all h dwh soi sofian kai sunesin kurioV kai katiscusai se epi Israhl kai tou fulassesqai kai tou poiein ton nomon kuriou tou qeou sou

13 tote euodwsei ean fulaxhV tou poiein ta prostagmata kai ta krimata a eneteilato kurioV tw Mwush epi Israhl andrizou kai iscue mh fobou mhde ptohqhV

14 kai idou egw kata thn ptwceian mou htoimasa eiV oikon kuriou crusiou talantwn ekaton ciliadaV kai arguriou talantwn ciliaV ciliadaV kai calkon kai sidhron ou ouk estin staqmoV oti eiV plhqoV estin kai xula kai liqouV htoimasa kai proV tauta prosqeV

15 kai meta sou eiV plhqoV poiountwn erga tecnitai kai oikodomoi liqwn kai tektoneV xulwn kai paV sofoV en panti ergw

16 en crusiw en arguriw en calkw kai en sidhrw ouk estin ariqmoV anasthqi kai poiei kai kurioV meta sou

17 kai eneteilato Dauid toiV pasin arcousin Israhl antilabesqai tw Salwmwn uiw autou

18 ouci kurioV meq umwn kai anepausen umaV kukloqen oti edwken en cersin touV katoikountaV thn ghn kai upetagh h gh enantion kuriou kai enantion laou autou

19 nun dote kardiaV umwn kai yucaV umwn tou zhthsai tw kuriw qew umwn kai egerqhte kai oikodomhsate agiasma kuriw tw qew umwn tou eisenegkai thn kibwton diaqhkhV kuriou kai skeuh ta agia tou qeou eiV oikon ton oikodomoumenon tw onomati kuriou

 

23

1 kai Dauid presbuthV kai plhrhV hmerwn kai ebasileusen Salwmwn ton uion autou ant autou epi Israhl

2 kai sunhgagen touV pantaV arcontaV Israhl kai touV iereiV kai touV LeuitaV

3 kai hriqmhqhsan oi Leuitai apo triakontaetouV kai epanw kai egeneto o ariqmoV autwn kata kefalhn autwn eiV andraV triakonta kai oktw ciliadaV

4 apo toutwn ergodiwktai epi ta erga oikou kuriou eikosi tessareV ciliadeV kai grammateiV kai kritai exakiscilioi

5 kai tessareV ciliadeV pulwroi kai tessareV ciliadeV ainounteV tw kuriw en toiV organoiV oiV epoihsen tou ainein tw kuriw

6 kai dieilen autouV Dauid efhmeriaV toiV uioiV Leui tw Gedswn Kaaq Merari

7 kai tw Paroswm tw Edan kai tw Semei

8 uioi tw Edan o arcwn Iihl kai Zeqom kai Iwhl treiV

9 uioi Semei Salwmiq kai Iihl kai Aidan treiV outoi arconteV twn patriwn tw Edan

10 kai toiV uioiV Semei Ieq kai Ziza kai IwaV kai Beria outoi uioi Semei tessareV

11 kai hn Ieq o arcwn kai Ziza o deuteroV kai IwaV kai Beria ouk eplhqunan uiouV kai egenonto eiV oikon patriaV eiV episkeyin mian

12 uioi Kaaq Ambram Issaar Cebrwn Ozihl tessareV

13 uioi Ambram Aarwn kai MwushV kai diestalh Aarwn tou agiasqhnai agia agiwn autoV kai oi uioi autou ewV aiwnoV tou qumian enantion tou kuriou leitourgein kai epeucesqai epi tw onomati autou ewV aiwnoV

14 kai MwushV anqrwpoV tou qeou uioi autou eklhqhsan eiV fulhn tou Leui

15 uioi Mwush Ghrsam kai Eliezer

16 uioi Ghrsam Soubahl o arcwn

17 kai hsan uioi tw Eliezer Raabia o arcwn kai ouk hsan tw Eliezer uioi eteroi kai uioi Raabia huxhqhsan eiV uyoV

18 uioi Issaar Salwmwq o arcwn

19 uioi Cebrwn Idoud o arcwn Amadia o deuteroV Ozihl o tritoV IkemiaV o tetartoV

20 uioi Ozihl MicaV o arcwn kai Isia o deuteroV

21 uioi Merari Mooli kai Mousi uioi Mooli Eleazar kai KiV

22 kai apeqanen Eleazar kai ouk hsan autw uioi all h qugatereV kai elabon autaV uioi KiV adelfoi autwn

23 uioi Mousi Mooli kai Eder kai Iarimwq treiV

24 outoi uioi Leui kat oikouV patriwn autwn arconteV twn patriwn autwn kata thn episkeyin autwn kata ton ariqmon onomatwn autwn kata kefalhn autwn poiounteV ta erga leitourgiaV oikou kuriou apo eikosaetouV kai epanw

25 oti eipen Dauid katepausen kurioV o qeoV Israhl tw law autou kai kateskhnwsen en Ierousalhm ewV aiwnoV

26 kai oi Leuitai ouk hsan aironteV thn skhnhn kai ta panta skeuh authV eiV thn leitourgian authV

27 oti en toiV logoiV Dauid toiV escatoiV estin o ariqmoV uiwn Leui apo eikosaetouV kai epanw

28 oti esthsen autouV epi ceira Aarwn tou leitourgein en oikw kuriou epi taV aulaV kai epi ta pastoforia kai epi ton kaqarismon twn pantwn agiwn kai epi ta erga leitourgiaV oikou tou qeou

29 eiV touV artouV thV proqesewV eiV thn semidalin thV qusiaV kai eiV ta lagana ta azuma kai eiV thganon kai eiV thn pefuramenhn kai eiV pan metron

30 kai tou sthnai prwi tou ainein exomologeisqai tw kuriw kai outwV to esperaV

31 kai epi pantwn twn anaferomenwn olokautwmatwn tw kuriw en toiV sabbatoiV kai en taiV neomhniaiV kai en taiV eortaiV kata ariqmon kata thn krisin ep autoiV dia pantoV tw kuriw

32 kai fulaxousin taV fulakaV skhnhV tou marturiou kai taV fulakaV uiwn Aarwn adelfwn autwn tou leitourgein en oikw kuriou

 

24

1 kai toiV uioiV Aarwn diaireseiV uioi Aarwn Nadab kai Abioud Eleazar kai Iqamar

2 kai apeqanen Nadab kai Abioud enantion tou patroV autwn kai uioi ouk hsan autoiV kai ierateusen Eleazar kai Iqamar uioi Aarwn

3 kai dieilen autouV Dauid kai Sadwk ek twn uiwn Eleazar kai Acimelec ek twn uiwn Iqamar kata thn episkeyin autwn kata thn leitourgian autwn kat oikouV patriwn autwn

4 kai eureqhsan uioi Eleazar pleiouV eiV arcontaV twn dunatwn para touV uiouV Iqamar kai dieilen autouV toiV uioiV Eleazar arcontaV eiV oikouV patriwn ex kai deka kai toiV uioiV Iqamar oktw kat oikouV patriwn

5 kai dieilen autouV kata klhrouV toutouV proV toutouV oti hsan arconteV twn agiwn kai arconteV kuriou en toiV uioiV Eleazar kai en toiV uioiV Iqamar

6 kai egrayen autouV SamaiaV uioV Naqanahl o grammateuV ek tou Leui katenanti tou basilewV kai twn arcontwn kai Sadwk o iereuV kai Acimelec uioV Abiaqar kai arconteV twn patriwn twn ierewn kai twn Leuitwn oikou patriaV eiV eiV tw Eleazar kai eiV eiV tw Iqamar

7 kai exhlqen o klhroV o prwtoV tw Iarib tw Ideia o deuteroV

8 tw Carhm o tritoV tw Sewrim o tetartoV

9 tw Melcia o pemptoV tw Miamin o ektoV

10 tw KwV o ebdomoV tw Abia o ogdooV

11 tw Ihsou o enatoV tw Secenia o dekatoV

12 tw Eliasib o endekatoV tw Iakim o dwdekatoV

13 tw Occoffa o triskaidekatoV tw Isbaal o tessareskaidekatoV

14 tw Belga o pentekaidekatoV tw Emmhr o ekkaidekatoV

15 tw Chzir o eptakaidekatoV tw Afessh o oktwkaidekatoV

16 tw Fetaia o enneakaidekatoV tw Ezekhl o eikostoV

17 tw Iacin o eiV kai eikostoV tw Gamoul o deuteroV kai eikostoV

18 tw Dalaia o tritoV kai eikostoV tw Maasai o tetartoV kai eikostoV

19 auth h episkeyiV autwn kata thn leitourgian autwn tou eisporeuesqai eiV oikon kuriou kata thn krisin autwn dia ceiroV Aarwn patroV autwn wV eneteilato kurioV o qeoV Israhl

20 kai toiV uioiV Leui toiV kataloipoiV toiV uioiV Ambram Soubahl toiV uioiV Soubahl Iadia

21 tw Raabia o arcwn IesiaV

22 kai tw Issari Salwmwq toiV uioiV Salwmwq Iaq

23 uioi Iediou Amadia o deuteroV Iazihl o tritoV Iokom o tetartoV

24 uioi Ozihl Mica uioi Mica Samhr

25 adelfoV Mica Isia uioi Isia Zacaria

26 uioi Merari Mooli kai Mousi uioi Ozia uioi Bonni

27 uioi Merari tw Ozia uioi autou Isoam kai Zakcour kai Abdi

28 tw Mooli Eleazar kai Iqamar kai apeqanen Eleazar kai ouk hsan autw uioi

29 tw KiV uioi tou KiV Iramahl

30 kai uioi tou Mousi Mooli kai Eder kai Iarimwq outoi uioi twn Leuitwn kat oikouV patriwn autwn

31 kai elabon kai autoi klhrouV kaqwV oi adelfoi autwn uioi Aarwn enantion tou basilewV kai Sadwk kai Acimelec kai arcontwn patriwn twn ierewn kai twn Leuitwn patriarcai araab kaqwV oi adelfoi autou oi newteroi

 

25

1 kai esthsen Dauid o basileuV kai oi arconteV thV dunamewV eiV ta erga touV uiouV Asaf kai Aiman kai Idiqwn touV apofqeggomenouV en kinuraiV kai en nablaiV kai en kumbaloiV kai egeneto o ariqmoV autwn kata kefalhn autwn ergazomenwn en toiV ergoiV autwn

2 uioi Asaf Zakcour kai Iwshf kai NaqaniaV kai Erahl uioi Asaf ecomenoi Asaf tou profhtou ecomenoi tou basilewV

3 tw Idiqwn uioi Idiqwn Godolia kai Souri kai Isaia kai Semei kai Asabia kai MattaqiaV ex meta ton patera autwn Idiqwn en kinura anakrouomenoi exomologhsin kai ainesin tw kuriw

4 tw Aimani uioi Aiman BoukiaV kai ManqaniaV kai Azarahl kai Soubahl kai Ierimwq kai AnaniaV kai Anani kai Hliaqa kai Godollaqi kai Rwmemqi&wd kai Iesbakasa kai Mallhqi kai Wqhri kai Meazwq

5 panteV outoi uioi tw Aiman tw anakrouomenw tw basilei en logoiV qeou uywsai keraV kai edwken o qeoV tw Aiman uiouV deka tessaraV kai qugateraV treiV

6 panteV outoi meta tou patroV autwn umnwdounteV en oikw kuriou en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV ecomena tou basilewV kai Asaf kai Idiqwn kai Aimani

7 kai egeneto o ariqmoV autwn meta touV adelfouV autwn dedidagmenoi adein kuriw paV suniwn diakosioi ogdohkonta kai oktw

8 kai ebalon kai autoi klhrouV efhmeriwn kata ton mikron kai kata ton megan teleiwn kai manqanontwn

9 kai exhlqen o klhroV o prwtoV uiwn autou kai adelfwn autou tw Asaf tw Iwshf Godolia o deuteroV Hnia adelfoi autou kai uioi autou deka duo

10 o tritoV Zakcour uioi autou kai adelfoi autou deka duo

11 o tetartoV Iesdri uioi autou kai adelfoi autou deka duo

12 o pemptoV NaqaniaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

13 o ektoV BoukiaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

14 o ebdomoV Iserihl uioi autou kai adelfoi autou deka duo

15 o ogdooV Iwsia uioi autou kai adelfoi autou deka duo

16 o enatoV ManqaniaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

17 o dekatoV Semei uioi autou kai adelfoi autou deka duo

18 o endekatoV Azaria uioi autou kai adelfoi autou deka duo

19 o dwdekatoV Asabia uioi autou kai adelfoi autou deka duo

20 o triskaidekatoV Soubahl uioi autou kai adelfoi autou deka duo

21 o tessareskaidekatoV MattaqiaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

22 o pentekaidekatoV Ierimwq uioi autou kai adelfoi autou deka duo

23 o ekkaidekatoV AnaniaV uioi autou kai adelfoi autou deka duo

24 o eptakaidekatoV Iesbakasa uioi autou kai adelfoi autou deka duo

25 o oktwkaidekatoV Anani uioi autou kai adelfoi autou deka duo

26 o enneakaidekatoV Mellhqi uioi autou kai adelfoi autou deka duo

27 o eikostoV Eliaqa uioi autou kai adelfoi autou deka duo

28 o eikostoV prwtoV Hqir uioi autou kai adelfoi autou deka duo

29 o eikostoV deuteroV Godollaqi uioi autou kai adelfoi autou deka duo

30 o tritoV kai eikostoV Meazwq uioi autou kai adelfoi autou deka duo

31 o tetartoV kai eikostoV Rwmemqi&wd uioi autou kai adelfoi autou deka duo

 

26

1 eiV diaireseiV twn pulwn uioiV Koreim Mosollamia uioV Kwrh ek twn uiwn Abiasaf

2 kai tw Mosollamia uioi ZacariaV o prwtotokoV Idihl o deuteroV ZabadiaV o tritoV Ieqnouhl o tetartoV

3 Wlam o pemptoV Iwanan o ektoV Eliwhnai o ebdomoV

4 kai tw Abdedom uioi SamaiaV o prwtotokoV Iwzabad o deuteroV Iwaa o tritoV Swcar o tetartoV Naqanahl o pemptoV

5 Amihl o ektoV Issacar o ebdomoV Follaqi o ogdooV oti euloghsen auton o qeoV

6 kai tw Samaia uiw autou etecqhsan uioi tou prwtotokou Rwsai eiV ton oikon ton patrikon autou oti dunatoi hsan

7 uioi Samaia Goqni kai Rafahl kai Wbhd kai Elzabad kai Aciou uioi dunatoi Eliou kai Sabcia kai Isbakwm

8 panteV apo twn uiwn Abdedom autoi kai oi adelfoi autwn kai uioi autwn poiounteV dunatwV en th ergasia oi panteV exhkonta duo tw Abdedom

9 kai tw Mosollamia uioi kai adelfoi deka kai oktw dunatoi

10 kai tw Wsa twn uiwn Merari uioi fulassonteV thn archn oti ouk hn prwtotokoV kai epoihsen auton o pathr autou arconta

11 thV diairesewV thV deuteraV Tablai o tritoV ZacariaV o tetartoV panteV outoi uioi kai adelfoi tw Wsa triskaideka

12 toutoiV ai diaireseiV twn pulwn toiV arcousi twn dunatwn efhmeriai kaqwV oi adelfoi autwn leitourgein en oikw kuriou

13 kai ebalon klhrouV kata ton mikron kai kata ton megan kat oikouV patriwn autwn eiV pulwna kai pulwna

14 kai epesen o klhroV twn proV anatolaV tw Salamia kai Zacaria uioi IwaV tw Melcia ebalon klhrouV kai exhlqen o klhroV borra

15 tw Abdedom noton katenanti oikou esefin

16 eiV deuteron tw Wsa proV dusmaiV meta thn pulhn pastoforiou thV anabasewV fulakh katenanti fulakhV

17 proV anatolaV ex thn hmeran borra thV hmeraV tessareV noton thV hmeraV tessareV kai eiV to esefin duo

18 eiV diadecomenouV kai proV dusmaiV tessareV kai eiV ton tribon duo diadecomenouV

19 autai ai diaireseiV twn pulwrwn toiV uioiV Kore kai toiV uioiV Merari

20 kai oi Leuitai adelfoi autwn epi twn qhsaurwn oikou kuriou kai epi twn qhsaurwn twn kaqhgiasmenwn

21 uioi Ladan uioi tw Ghrswni tw Ladan arconteV patriwn tw Ladan tw Ghrswni Iihl

22 kai uioi Iihl Zeqom kai Iwhl oi adelfoi epi twn qhsaurwn oikou kuriou

23 tw Ambram kai Issaar Cebrwn kai Ozihl

24 kai Soubahl o tou Ghrsam tou Mwush hgoumenoV epi twn qhsaurwn

25 kai tw adelfw autou tw Eliezer RaabiaV uioV kai IwsaiaV kai Iwram kai Zecri kai Salwmwq

26 autoV Salwmwq kai oi adelfoi autou epi pantwn twn qhsaurwn twn agiwn ouV hgiasen Dauid o basileuV kai oi arconteV twn patriwn ciliarcoi kai ekatontarcoi kai archgoi thV dunamewV

27 a elaben ek twn polemwn kai ek twn lafurwn kai hgiasen ap autwn tou mh kaqusterhsai thn oikodomhn tou oikou tou qeou

28 kai epi pantwn twn agiwn Samouhl tou profhtou kai Saoul tou KiV kai Abennhr tou Nhr kai Iwab tou Sarouia pan o hgiasan dia ceiroV Salwmwq kai twn adelfwn autou

29 tw Issari Cwnenia kai uioi autou thV ergasiaV thV exw epi ton Israhl tou grammateuein kai diakrinein

30 tw Cebrwni AsabiaV kai oi adelfoi autou uioi dunatoi cilioi kai eptakosioi epi thV episkeyewV tou Israhl peran tou Iordanou proV dusmaiV eiV pasan leitourgian kuriou kai ergasian tou basilewV

31 tou Cebrwni IoudiaV o arcwn twn Cebrwni kata geneseiV autwn kata patriaV en tw tessarakostw etei thV basileiaV autou epeskephsan kai eureqh anhr dunatoV en autoiV en Iazhr thV GalaaditidoV

32 kai oi adelfoi autou uioi dunatoi discilioi eptakosioi arconteV patriwn kai katesthsen autouV Dauid o basileuV epi tou Roubhni kai Gaddi kai hmisouV fulhV Manassh eiV pan prostagma kuriou kai logon basilewV

 

27

1 kai uioi Israhl kat ariqmon autwn arconteV twn patriwn ciliarcoi kai ekatontarcoi kai grammateiV oi leitourgounteV tw law kai eiV pan logon tou basilewV kata diaireseiV eiV pan logon tou eisporeuomenou kai ekporeuomenou mhna ek mhnoV eiV pantaV touV mhnaV tou eniautou diairesiV mia eikosi kai tessareV ciliadeV

2 kai epi thV diairesewV thV prwthV tou mhnoV tou prwtou Iesboam o tou Zabdihl kai epi thV diairesewV autou eikosi kai tessareV ciliadeV

3 apo twn uiwn FareV arcwn pantwn twn arcontwn thV dunamewV tou mhnoV tou prwtou

4 kai epi thV diairesewV tou mhnoV tou deuterou Dwdia o Ecwci kai epi thV diairesewV autou eikosi kai tessareV ciliadeV arconteV dunamewV

5 o tritoV ton mhna ton triton BanaiaV o tou Iwdae o iereuV o arcwn kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

6 autoV BanaiaV dunatwteroV twn triakonta kai epi twn triakonta kai epi thV diairesewV autou Amizabaq uioV autou

7 o tetartoV eiV ton mhna ton tetarton Asahl o adelfoV Iwab kai ZabdiaV o uioV autou kai oi adelfoi kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

8 o pemptoV tw mhni tw pemptw o hgoumenoV Samawq o Iesrae kai epi thV diairesewV autou eikosi tessareV ciliadeV

9 o ektoV tw mhni tw ektw OdouiaV o tou EkkhV o QekwithV kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

10 o ebdomoV tw mhni tw ebdomw CellhV o ek FallouV apo twn uiwn Efraim kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

11 o ogdooV tw mhni tw ogdow Sobocai o Isaqi tw Zarai kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

12 o enatoV tw mhni tw enatw Abiezer o ex Anaqwq ek ghV Beniamin kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

13 o dekatoV tw mhni tw dekatw Mehra o ek Netoufat tw Zarai kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

14 o endekatoV tw mhni tw endekatw BanaiaV o ek Faraqwn twn uiwn Efraim kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

15 o dwdekatoV eiV ton mhna ton dwdekaton Coldai o Netwfati tw Goqonihl kai epi thV diairesewV autou tessareV kai eikosi ciliadeV

16 kai epi twn fulwn Israhl tw Roubhn hgoumenoV Eliezer o tou Zecri tw Sumewn SafatiaV o tou Maaca

17 tw Leui AsabiaV o tou Kamouhl tw Aarwn Sadwk

18 tw Iouda Eliab twn adelfwn Dauid tw Issacar Ambri o tou Micahl

19 tw Zaboulwn SamaiaV o tou Abdiou tw Nefqali Ierimwq o tou Esrihl

20 tw Efraim Wsh o tou Oziou tw hmisei fulhV Manassh Iwhl o tou Fadaia

21 tw hmisei fulhV Manassh tw en th Galaad Iaddai o tou Zabdiou toiV uioiV Beniamin Asihl o tou Abennhr

22 tw Dan Azarahl o tou Iwram outoi patriarcai twn fulwn Israhl

23 kai ouk elaben Dauid ton ariqmon autwn apo eikosaetouV kai katw oti kurioV eipen plhqunai ton Israhl wV touV asteraV tou ouranou

24 kai Iwab o tou Sarouia hrxato ariqmein en tw law kai ou sunetelesen kai egeneto en toutoiV orgh epi ton Israhl kai ou katecwrisqh o ariqmoV en bibliw logwn twn hmerwn tou basilewV Dauid

25 kai epi twn qhsaurwn tou basilewV Asmwq o tou Wdihl kai epi twn qhsaurwn twn en agrw kai en taiV kwmaiV kai en toiV epoikioiV kai en toiV purgoiV Iwnaqan o tou Oziou

26 epi de twn gewrgountwn thn ghn twn ergazomenwn Esdri o tou Coloub

27 kai epi twn cwriwn Semei o ek Rama kai epi twn qhsaurwn twn en toiV cwrioiV tou oinou Zacri o tou Sefni

28 kai epi twn elaiwnwn kai epi twn sukaminwn twn en th pedinh BalanaV o GedwrithV epi de twn qhsaurwn tou elaiou IwaV

29 kai epi twn bown twn nomadwn twn en tw Asidwn SatraiV o SarwnithV kai epi twn bown twn en toiV aulwsin Swfat o tou Adli

30 epi de twn kamhlwn Wbil o IsmahlithV epi de twn onwn IadiaV o ek Meraqwn

31 kai epi twn probatwn Iaziz o AgarithV panteV outoi prostatai uparcontwn Dauid tou basilewV

32 kai Iwnaqan o patradelfoV Dauid sumbouloV anqrwpoV sunetoV kai grammateuV autoV kai Iihl o tou Acamani meta twn uiwn tou basilewV

33 kai Acitofel sumbouloV tou basilewV kai Cousi prwtoV filoV tou basilewV

34 kai meta touton Acitofel ecomenoV Iwdae o tou Banaiou kai Abiaqar kai Iwab arcistrathgoV tou basilewV

 

28

1 kai exekklhsiasen Dauid pantaV touV arcontaV Israhl arcontaV twn kritwn kai touV arcontaV twn efhmeriwn twn peri to swma tou basilewV kai arcontaV twn ciliadwn kai twn ekatontadwn kai touV gazofulakaV kai touV epi twn uparcontwn autou kai touV dunastaV kai touV machtaV thV stratiaV en Ierousalhm

2 kai esth Dauid en mesw thV ekklhsiaV kai eipen akousate mou adelfoi kai laoV mou emoi egeneto epi kardian oikodomhsai oikon anapausewV thV kibwtou diaqhkhV kuriou kai stasin podwn kuriou hmwn kai htoimasa ta eiV thn kataskhnwsin epithdeia

3 kai o qeoV eipen ouk oikodomhseiV emoi oikon tou eponomasai to onoma mou ep autw oti anqrwpoV polemisthV ei su kai aimata execeaV

4 kai exelexato kurioV o qeoV Israhl en emoi apo pantoV oikou patroV mou einai basilea epi Israhl eiV ton aiwna kai en Iouda hretiken to basileion kai ex oikou Iouda ton oikon tou patroV mou kai en toiV uioiV tou patroV mou en emoi hqelhsen tou genesqai me basilea epi tw panti Israhl

5 kai apo pantwn twn uiwn mou oti pollouV uiouV edwken moi kurioV exelexato en Salwmwn tw uiw mou kaqisai auton epi qronou basileiaV kuriou epi ton Israhl

6 kai eipen moi o qeoV Salwmwn o uioV sou oikodomhsei ton oikon mou kai thn aulhn mou oti hretika en autw einai mou uion kagw esomai autw eiV patera

7 kai katorqwsw thn basileian autou ewV aiwnoV ean iscush tou fulaxasqai taV entolaV mou kai ta krimata mou wV h hmera auth

8 kai nun kata proswpon pashV ekklhsiaV kuriou kai en wsin qeou hmwn fulaxasqe kai zhthsate pasaV taV entolaV kuriou tou qeou hmwn ina klhronomhshte thn ghn thn agaqhn kai kataklhronomhshte toiV uioiV umwn meq umaV ewV aiwnoV

9 kai nun Salwmwn uie mou gnwqi ton qeon twn paterwn sou kai douleue autw en kardia teleia kai yuch qeloush oti pasaV kardiaV etazei kurioV kai pan enqumhma gignwskei ean zhthshV auton eureqhsetai soi kai ean kataleiyhV auton kataleiyei se eiV teloV

10 ide toinun oti kurioV hretiken se oikodomhsai autw oikon eiV agiasma iscue kai poiei

11 kai edwken Dauid Salwmwn tw uiw autou to paradeigma tou naou kai twn oikwn autou kai twn zakcw autou kai twn uperwwn kai twn apoqhkwn twn eswterwn kai tou oikou tou exilasmou

12 kai to paradeigma o eicen en pneumati autou twn aulwn oikou kuriou kai pantwn twn pastoforiwn twn kuklw twn eiV taV apoqhkaV oikou kuriou kai twn apoqhkwn twn agiwn

13 kai twn katalumatwn twn efhmeriwn twn ierewn kai twn Leuitwn eiV pasan ergasian leitourgiaV oikou kuriou kai twn apoqhkwn twn leitourghsimwn skeuwn thV latreiaV oikou kuriou

14 kai ton staqmon thV olkhV autwn twn te cruswn kai argurwn

15 lucniwn thn olkhn edwken autw kai twn lucnwn

16 edwken autw omoiwV ton staqmon twn trapezwn thV proqesewV ekasthV trapezhV crushV kai wsautwV twn argurwn

17 kai twn kreagrwn kai spondeiwn kai twn fialwn twn cruswn kai ton staqmon twn cruswn kai twn argurwn keffoure ekastou staqmou

18 kai ton tou qusiasthriou twn qumiamatwn ek crusiou dokimou staqmon upedeixen autw kai to paradeigma tou armatoV twn ceroubin twn diapepetasmenwn taiV pteruxin kai skiazontwn epi thV kibwtou diaqhkhV kuriou

19 panta en grafh ceiroV kuriou edwken Dauid Salwmwn kata thn perigenhqeisan autw sunesin thV katergasiaV tou paradeigmatoV

20 kai eipen Dauid Salwmwn tw uiw autou iscue kai andrizou kai poiei mh fobou mhde ptohqhV oti kurioV o qeoV mou meta sou ouk anhsei se kai ou mh se egkataliph ewV tou suntelesai se pasan ergasian leitourgiaV oikou kuriou

21 kai idou ai efhmeriai twn ierewn kai twn Leuitwn eiV pasan leitourgian oikou tou qeou kai meta sou en pash pragmateia kai paV proqumoV en sofia kata pasan tecnhn kai oi arconteV kai paV o laoV eiV pantaV touV logouV sou

 

29

1 kai eipen Dauid o basileuV pash th ekklhsia Salwmwn o uioV mou eiV on hretiken en autw kurioV neoV kai apaloV kai to ergon mega oti ouk anqrwpw h oikodomh all h kuriw qew

2 kata pasan thn dunamin htoimaka eiV oikon qeou mou crusion argurion calkon sidhron xula liqouV soom kai plhrwsewV kai liqouV poluteleiV kai poikilouV kai panta liqon timion kai parion polun

3 kai eti en tw eudokhsai me en oikw qeou mou estin moi o peripepoihmai crusion kai argurion kai idou dedwka eiV oikon qeou mou eiV uyoV ektoV wn htoimaka eiV ton oikon twn agiwn

4 triscilia talanta crusiou tou ek Soufir kai eptakiscilia talanta arguriou dokimou exaleifqhnai en autoiV touV toicouV tou ierou

5 dia ceiroV tecnitwn kai tiV o proqumoumenoV plhrwsai taV ceiraV autou shmeron kuriw

6 kai proequmhqhsan arconteV twn patriwn kai oi arconteV twn uiwn Israhl kai oi ciliarcoi kai oi ekatontarcoi kai oi prostatai twn ergwn kai oi oikonomoi tou basilewV

7 kai edwkan eiV ta erga oikou kuriou crusiou talanta pentakiscilia kai crusouV muriouV kai arguriou talantwn deka ciliadaV kai calkou talanta muria oktakiscilia kai sidhrou talantwn ciliadaV ekaton

8 kai oiV eureqh par autoiV liqoV edwkan eiV taV apoqhkaV oikou kuriou dia ceiroV Iihl tou Ghrswni

9 kai eufranqh o laoV uper tou proqumhqhnai oti en kardia plhrei proequmhqhsan tw kuriw kai Dauid o basileuV eufranqh megalwV

10 kai euloghsen o basileuV Dauid ton kurion enwpion thV ekklhsiaV legwn euloghtoV ei kurie o qeoV Israhl o pathr hmwn apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV

11 soi kurie h megalwsunh kai h dunamiV kai to kauchma kai h nikh kai h iscuV oti su pantwn twn en tw ouranw kai epi thV ghV despozeiV apo proswpou sou tarassetai paV basileuV kai eqnoV

12 para sou o ploutoV kai h doxa su pantwn arceiV kurie o arcwn pashV archV kai en ceiri sou iscuV kai dunasteia kai en ceiri sou pantokratwr megalunai kai katiscusai ta panta

13 kai nun kurie exomologoumeqa soi kai ainoumen to onoma thV kauchsewV sou

14 kai tiV eimi egw kai tiV o laoV mou oti iscusamen proqumhqhnai soi kata tauta oti sa ta panta kai ek twn swn dedwkamen soi

15 oti paroikoi esmen enantion sou kai paroikounteV wV panteV oi patereV hmwn wV skia ai hmerai hmwn epi ghV kai ouk estin upomonh

16 kurie o qeoV hmwn pan to plhqoV touto o htoimaka oikodomhqhnai oikon tw onomati tw agiw sou ek ceiroV sou estin kai soi ta panta

17 kai egnwn kurie oti su ei o etazwn kardiaV kai dikaiosunhn agapaV en aplothti kardiaV proequmhqhn panta tauta kai nun ton laon sou ton eureqenta wde eidon en eufrosunh proqumhqenta soi

18 kurie o qeoV Abraam kai Isaak kai Israhl twn paterwn hmwn fulaxon tauta en dianoia kardiaV laou sou eiV ton aiwna kai kateuqunon taV kardiaV autwn proV se

19 kai Salwmwn tw uiw mou doV kardian agaqhn poiein taV entolaV sou kai ta marturia sou kai ta prostagmata sou kai tou epi teloV agagein thn kataskeuhn tou oikou sou

20 kai eipen Dauid pash th ekklhsia euloghsate kurion ton qeon umwn kai euloghsen pasa h ekklhsia kurion ton qeon twn paterwn autwn kai kamyanteV ta gonata prosekunhsan tw kuriw kai tw basilei

21 kai equsen Dauid tw kuriw qusiaV kai anhnegken olokautwmata tw qew th epaurion thV prwthV hmeraV moscouV ciliouV kriouV ciliouV arnaV ciliouV kai taV spondaV autwn kai qusiaV eiV plhqoV panti tw Israhl

22 kai efagon kai epion enantion kuriou en ekeinh th hmera meta caraV kai ebasileusan ek deuterou ton Salwmwn uion Dauid kai ecrisan auton tw kuriw eiV basilea kai Sadwk eiV ierwsunhn

23 kai ekaqisen Salwmwn epi qronou Dauid tou patroV autou kai eudokhqh kai ephkousan autou paV Israhl

24 oi arconteV kai oi dunastai kai panteV uioi tou basilewV Dauid patroV autou upetaghsan autw

25 kai emegalunen kurioV ton Salwmwn epanwqen enantion pantoV Israhl kai edwken autw doxan basilewV o ouk egeneto epi pantoV basilewV emprosqen autou

26 kai Dauid uioV Iessai ebasileusen epi Israhl

27 eth tessarakonta en Cebrwn eth epta kai en Ierousalhm eth triakonta tria

28 kai eteleuthsen en ghrei kalw plhrhV hmerwn ploutw kai doxh kai ebasileusen Salwmwn uioV autou ant autou

29 oi de loipoi logoi tou basilewV Dauid oi proteroi kai oi usteroi gegrammenoi eisin en logoiV Samouhl tou blepontoV kai epi logwn Naqan tou profhtou kai epi logwn Gad tou blepontoV

30 peri pashV thV basileiaV autou kai thV dunasteiaV autou kai oi kairoi oi egenonto ep autw kai epi ton Israhl kai epi pasaV basileiaV thV ghV

 


 

Septuagint_Index            Next: Chronicles II