PARALEIPOMENWN B

1

1 kai eniscusen Salwmwn uioV Dauid epi thn basileian autou kai kurioV o qeoV autou met autou kai emegalunen auton eiV uyoV

2 kai eipen Salwmwn proV panta Israhl toiV ciliarcoiV kai toiV ekatontarcoiV kai toiV kritaiV kai pasin toiV arcousin enantion Israhl toiV arcousi twn patriwn

3 kai eporeuqh Salwmwn kai pasa h ekklhsia met autou eiV thn uyhlhn thn en Gabawn ou ekei hn h skhnh tou marturiou tou qeou hn epoihsen MwushV paiV kuriou en th erhmw

4 alla kibwton tou qeou anhnegken Dauid ek polewV Kariaqiarim oti htoimasen auth skhnhn eiV Ierousalhm

5 kai to qusiasthrion to calkoun o epoihsen Beselehl uioV Ouriou uiou Wr ekei hn enanti thV skhnhV kuriou kai exezhthsen auto Salwmwn kai h ekklhsia

6 kai anhnegken ekei Salwmwn epi to qusiasthrion to calkoun enwpion kuriou to en th skhnh kai anhnegken ep auto olokautwsin cilian

7 en th nukti ekeinh wfqh o qeoV tw Salwmwn kai eipen autw aithsai ti soi dw

8 kai eipen Salwmwn proV ton qeon su epoihsaV meta Dauid tou patroV mou eleoV mega kai ebasileusaV me ant autou

9 kai nun kurie o qeoV pistwqhtw to onoma sou epi Dauid patera mou oti su ebasileusaV me epi laon polun wV o couV thV ghV

10 nun sofian kai sunesin doV moi kai exeleusomai enwpion tou laou toutou kai eiseleusomai oti tiV krinei ton laon sou ton megan touton

11 kai eipen o qeoV proV Salwmwn anq wn egeneto touto en th kardia sou kai ouk hthsw plouton crhmatwn oude doxan oude thn yuchn twn upenantiwn kai hmeraV pollaV ouk hthsw kai hthsaV seautw sofian kai sunesin opwV krinhV ton laon mou ef on ebasileusa se ep auton

12 thn sofian kai thn sunesin didwmi soi kai plouton kai crhmata kai doxan dwsw soi wV ouk egenhqh omoioV soi en toiV basileusi toiV emprosqe sou kai meta se ouk estai outwV

13 kai hlqen Salwmwn ek bama thV en Gabawn eiV Ierousalhm apo proswpou skhnhV marturiou kai ebasileusen epi Israhl

14 kai sunhgagen Salwmwn armata kai ippeiV kai egenonto autw cilia kai tetrakosia armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai katelipen auta en polesin twn armatwn kai o laoV meta tou basilewV en Ierousalhm

15 kai eqhken o basileuV to crusion kai to argurion en Ierousalhm wV liqouV kai taV kedrouV en th Ioudaia wV sukaminouV taV en th pedinh eiV plhqoV

16 kai h exodoV twn ippwn twn Salwmwn ex Aiguptou kai h timh twn emporwn tou basilewV emporeuesqai hgorazon

17 kai anebainon kai exhgon ex Aiguptou arma en exakosiwn arguriou kai ippon ekaton kai penthkonta kai outwV pasin toiV basileusin twn Cettaiwn kai basileusin SuriaV en cersin autwn eferon

18 kai eipen Salwmwn tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou kai oikon th basileia autou

 

2

1 kai sunhgagen Salwmwn ebdomhkonta ciliadaV andrwn kai ogdohkonta ciliadaV latomwn en tw orei kai oi epistatai ep autwn triscilioi exakosioi

2 kai apesteilen Salwmwn proV Ciram basilea Turou legwn wV epoihsaV meta tou patroV mou Dauid kai apesteilaV autw kedrouV tou oikodomhsai eautw oikon katoikhsai en autw

3 kai idou egw o uioV autou oikodomw oikon tw onomati kuriou qeou mou agiasai auton autw tou qumian apenanti autou qumiama kai proqesin dia pantoV kai tou anaferein olokautwmata dia pantoV to prwi kai to deilhV kai en toiV sabbatoiV kai en taiV noumhniaiV kai en taiV eortaiV tou kuriou qeou hmwn eiV ton aiwna touto epi ton Israhl

4 kai o oikoV on egw oikodomw megaV oti megaV o qeoV hmwn para pantaV touV qeouV

5 kai tiV iscusei oikodomhsai autw oikon oti o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou ou ferousin autou thn doxan kai tiV egw oikodomwn autw oikon oti all h tou qumian katenanti autou

6 kai nun aposteilon moi andra sofon kai eidota tou poihsai en tw crusiw kai en tw arguriw kai en tw calkw kai en tw sidhrw kai en th porfura kai en tw kokkinw kai en th uakinqw kai epistamenon gluyai glufhn meta twn sofwn twn met emou en Iouda kai en Ierousalhm wn htoimasen Dauid o pathr mou

7 kai aposteilon moi xula kedrina kai arkeuqina kai peukina ek tou Libanou oti egw oida wV oi douloi sou oidasin koptein xula ek tou Libanou kai idou oi paideV sou meta twn paidwn mou

8 poreusontai etoimasai moi xula eiV plhqoV oti o oikoV on egw oikodomw megaV kai endoxoV

9 kai idou toiV ergazomenoiV toiV koptousin xula eiV brwmata dedwka siton eiV domata toiV paisin sou korwn eikosi ciliadaV kai kriqwn korwn eikosi ciliadaV kai oinou metrwn eikosi ciliadaV kai elaiou metrwn eikosi ciliadaV

10 kai eipen Ciram basileuV Turou en grafh kai apesteilen proV Salwmwn en tw agaphsai kurion ton laon autou edwken se ep autouV eiV basilea

11 kai eipen Ciram euloghtoV kurioV o qeoV Israhl oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn oV edwken tw Dauid tw basilei uion sofon kai epistamenon sunesin kai episthmhn oV oikodomhsei oikon tw kuriw kai oikon th basileia autou

12 kai nun apestalka soi andra sofon kai eidota sunesin ton Ciram ton patera mou

13 h mhthr autou apo qugaterwn Dan kai o pathr autou anhr TurioV eidota poihsai en crusiw kai en arguriw kai en calkw kai en sidhrw en liqoiV kai xuloiV kai ufainein en th porfura kai en th uakinqw kai en th bussw kai en tw kokkinw kai gluyai glufaV kai dianoeisqai pasan dianohsin osa an dwV autw meta twn sofwn sou kai sofwn Dauid kuriou mou patroV sou

14 kai nun ton siton kai thn kriqhn kai to elaion kai ton oinon a eipen o kurioV mou aposteilatw toiV paisin autou

15 kai hmeiV koyomen xula ek tou Libanou kata pasan thn creian sou kai axomen auta scediaiV epi qalassan IopphV kai su axeiV auta eiV Ierousalhm

16 kai sunhgagen Salwmwn pantaV touV andraV touV proshlutouV en gh Israhl meta ton ariqmon on hriqmhsen autouV Dauid o pathr autou kai eureqhsan ekaton penthkonta ciliadeV kai triscilioi exakosioi

17 kai epoihsen ex autwn ebdomhkonta ciliadaV nwtoforwn kai ogdohkonta ciliadaV latomwn kai trisciliouV exakosiouV ergodiwktaV epi ton laon

 

3

1 kai hrxato Salwmwn tou oikodomein ton oikon kuriou en Ierousalhm en orei tou Amoria ou wfqh kurioV tw Dauid patri autou en tw topw w htoimasen Dauid en alw Orna tou Iebousaiou

2 kai hrxato oikodomhsai en tw mhni tw deuterw en tw etei tw tetartw thV basileiaV autou

3 kai tauta hrxato Salwmwn tou oikodomhsai ton oikon tou qeou mhkoV phcewn h diametrhsiV h prwth phcewn exhkonta kai euroV phcewn eikosi

4 kai ailam kata proswpon tou oikou mhkoV epi proswpon platouV tou oikou phcewn eikosi kai uyoV phcewn ekaton eikosi kai katecruswsen auton eswqen crusiw kaqarw

5 kai ton oikon ton megan exulwsen xuloiV kedrinoiV kai katecruswsen crusiw kaqarw kai egluyen ep autou foinikaV kai calasta

6 kai ekosmhsen ton oikon liqoiV timioiV eiV doxan kai crusiw crusiou tou ek Farouaim

7 kai ecruswsen ton oikon kai touV toicouV kai touV pulwnaV kai ta orofwmata kai ta qurwmata crusiw kai egluyen ceroubin epi twn toicwn

8 kai epoihsen ton oikon tou agiou twn agiwn mhkoV autou epi proswpon platouV phcewn eikosi kai to euroV phcewn eikosi kai katecruswsen auton crusiw kaqarw eiV ceroubin eiV talanta exakosia

9 kai olkh twn hlwn olkh tou enoV penthkonta sikloi crusiou kai to uperwon ecruswsen crusiw

10 kai epoihsen en tw oikw tw agiw twn agiwn ceroubin duo ergon ek xulwn kai ecruswsen auta crusiw

11 kai ai pterugeV twn ceroubin to mhkoV phcewn eikosi kai h pterux h mia phcewn pente aptomenh tou toicou tou oikou kai h pterux h etera phcewn pente aptomenh thV pterugoV tou ceroub tou eterou

12 kai h pterux tou ceroub tou enoV phcewn pente aptomenh tou toicou tou oikou kai h pterux h etera phcewn pente aptomenh tou pterugoV tou ceroub tou eterou

13 kai ai pterugeV twn ceroubin diapepetasmenai phcewn eikosi kai auta esthkota epi touV podaV autwn kai ta proswpa autwn eiV ton oikon

14 kai epoihsen to katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou kai bussou kai ufanen en autw ceroubin

15 kai epoihsen emprosqen tou oikou stulouV duo phcewn triakonta pente to uyoV kai taV kefalaV autwn phcewn pente

16 kai epoihsen serserwq en tw dabir kai edwken epi twn kefalwn twn stulwn kai epoihsen roiskouV ekaton kai epeqhken epi twn calastwn

17 kai esthsen touV stulouV kata proswpon tou naou ena ek dexiwn kai ton ena ex euwnumwn kai ekalesen to onoma tou ek dexiwn KatorqwsiV kai to onoma tou ex aristerwn IscuV

 

4

1 kai epoihsen to qusiasthrion calkoun phcewn eikosi mhkoV kai to euroV phcewn eikosi uyoV phcewn deka

2 kai epoihsen thn qalassan cuthn phcewn deka thn diametrhsin stroggulhn kukloqen kai phcewn pente to uyoV kai to kuklwma phcewn triakonta

3 kai omoiwma moscwn upokatwqen authV kuklw kuklousin authn phceiV deka periecousin ton louthra kukloqen duo genh ecwneusan touV moscouV en th cwneusei autwn

4 h epoihsan autouV dwdeka moscouV oi treiV bleponteV borran kai oi treiV bleponteV dusmaV kai oi treiV bleponteV noton kai oi treiV bleponteV kat anatolaV kai h qalassa ep autwn anw hsan ta opisqia autwn esw

5 kai to pacoV authV palaisthV kai to ceiloV authV wV ceiloV pothriou diageglummena blastouV krinou cwrousan metrhtaV trisciliouV kai exetelesen

6 kai epoihsen louthraV deka kai eqhken touV pente ek dexiwn kai touV pente ex aristerwn tou plunein en autoiV ta erga twn olokautwmatwn kai apokluzein en autoiV kai h qalassa eiV to niptesqai touV iereiV en auth

7 kai epoihsen taV lucniaV taV crusaV deka kata to krima autwn kai eqhken en tw naw pente ek dexiwn kai pente ex aristerwn

8 kai epoihsen trapezaV deka kai eqhken en tw naw pente ek dexiwn kai pente ex euwnumwn kai epoihsen fialaV crusaV ekaton

9 kai epoihsen thn aulhn twn ierewn kai thn aulhn thn megalhn kai quraV th aulh kai qurwmata autwn katakecalkwmena calkw

10 kai thn qalassan eqhken apo gwniaV tou oikou ek dexiwn wV proV anatolaV katenanti

11 kai epoihsen Ciram taV kreagraV kai ta pureia kai thn escaran tou qusiasthriou kai panta ta skeuh autou kai sunetelesen Ciram poihsai pasan thn ergasian hn epoihsen Salwmwn tw basilei en oikw tou qeou

12 stulouV duo kai ep autwn gwlaq th cwqareq epi twn kefalwn twn stulwn duo kai diktua duo sugkaluyai taV kefalaV twn cwqareq a estin epi twn kefalwn twn stulwn

13 kai kwdwnaV crusouV tetrakosiouV eiV ta duo diktua kai duo genh roiskwn en tw diktuw tw eni tou sugkaluyai taV duo gwlaq twn cwqareq a estin epanw twn stulwn

14 kai taV mecwnwq epoihsen deka kai touV louthraV epoihsen epi twn mecwnwq

15 kai thn qalassan mian kai touV moscouV touV dwdeka upokatw authV

16 kai touV podisthraV kai touV analhmpthraV kai touV lebhtaV kai taV kreagraV kai panta ta skeuh autwn a epoihsen Ciram kai anhnegken tw basilei Salwmwn en oikw kuriou calkou kaqarou

17 en tw pericwrw tou Iordanou ecwneusen auta o basileuV en tw pacei thV ghV en oikw Sokcwq kai ana meson Sirdaqa

18 kai epoihsen Salwmwn panta ta skeuh tauta eiV plhqoV sfodra oti ouk exelipen olkh tou calkou

19 kai epoihsen Salwmwn panta ta skeuh oikou kuriou kai to qusiasthrion to crusoun kai taV trapezaV kai ep autwn artoi proqesewV

20 kai taV lucniaV kai touV lucnouV tou fwtoV kata to krima kai kata proswpon tou dabir crusiou kaqarou

21 kai labideV autwn kai oi lucnoi autwn kai taV fialaV kai taV quiskaV kai ta pureia crusiou kaqarou

22 kai h qura tou oikou h eswtera eiV ta agia twn agiwn eiV taV quraV tou oikou tou naou crusaV

 

5

1 kai sunetelesqh pasa h ergasia hn epoihsen Salwmwn en oikw kuriou kai eishnegken Salwmwn ta agia Dauid tou patroV autou to argurion kai to crusion kai ta skeuh edwken eiV qhsauron oikou kuriou

2 tote exekklhsiasen Salwmwn touV presbuterouV Israhl kai pantaV touV arcontaV twn fulwn touV hgoumenouV patriwn uiwn Israhl eiV Ierousalhm tou anenegkai kibwton diaqhkhV kuriou ek polewV Dauid auth Siwn

3 kai exekklhsiasqhsan proV ton basilea paV anhr Israhl en th eorth outoV o mhn ebdomoV

4 kai hlqon panteV oi presbuteroi Israhl kai elabon panteV oi Leuitai thn kibwton

5 kai anhnegkan thn kibwton kai thn skhnhn tou marturiou kai panta ta skeuh ta agia ta en th skhnh kai anhnegkan authn oi iereiV kai oi Leuitai

6 kai o basileuV Salwmwn kai pasa sunagwgh Israhl kai oi foboumenoi kai oi episunhgmenoi autwn emprosqen thV kibwtou quonteV moscouV kai probata oi ouk ariqmhqhsontai kai oi ou logisqhsontai apo tou plhqouV

7 kai eishnegkan oi iereiV thn kibwton diaqhkhV kuriou eiV ton topon authV eiV to dabir tou oikou eiV ta agia twn agiwn upokatw twn pterugwn twn ceroubin

8 kai hn ta ceroubin diapepetakota taV pterugaV autwn epi ton topon thV kibwtou kai sunekalupten ta ceroubin epi thn kibwton kai epi touV anaforeiV authV epanwqen

9 kai upereicon oi anaforeiV kai ebleponto ai kefalai twn anaforewn ek twn agiwn eiV proswpon tou dabir ouk ebleponto exw kai hsan ekei ewV thV hmeraV tauthV

10 ouk hn en th kibwtw plhn duo plakeV aV eqhken MwushV en Cwrhb a dieqeto kurioV meta twn uiwn Israhl en tw exelqein autouV ek ghV Aiguptou

11 kai egeneto en tw exelqein touV iereiV ek twn agiwn oti panteV oi iereiV oi eureqenteV hgiasqhsan ouk hsan diatetagmenoi kat efhmerian

12 kai oi Leuitai oi yaltwdoi panteV toiV uioiV Asaf tw Aiman tw Idiqoun kai toiV uioiV autwn kai toiV adelfoiV autwn twn endedumenwn stolaV bussinaV en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV esthkoteV katenanti tou qusiasthriou kai met autwn iereiV ekaton eikosi salpizonteV taiV salpigxin

13 kai egeneto mia fwnh en tw salpizein kai en tw yaltwdein kai en tw anafwnein fwnh mia tou exomologeisqai kai ainein tw kuriw kai wV uywsan fwnhn en salpigxin kai en kumbaloiV kai en organoiV twn wdwn kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou kai o oikoV eneplhsqh nefelhV doxhV kuriou

14 kai ouk hdunanto oi iereiV tou sthnai leitourgein apo proswpou thV nefelhV oti eneplhsen doxa kuriou ton oikon tou qeou

 

6

1 tote eipen Salwmwn kurioV eipen tou kataskhnwsai en gnofw

2 kai egw wkodomhka oikon tw onomati sou agion soi kai etoimon tou kataskhnwsai eiV touV aiwnaV

3 kai epestreyen o basileuV to proswpon autou kai euloghsen thn pasan ekklhsian Israhl kai pasa ekklhsia Israhl pareisthkei

4 kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV Israhl oV elalhsen en stomati autou proV Dauid ton patera mou kai en cersin autou eplhrwsen legwn

5 apo thV hmeraV hV anhgagon ton laon mou ek ghV Aiguptou ouk exelexamhn en polei apo paswn fulwn Israhl tou oikodomhsai oikon tou einai onoma mou ekei kai ouk exelexamhn en andri tou einai eiV hgoumenon epi ton laon mou Israhl

6 kai exelexamhn en Ierousalhm genesqai to onoma mou ekei kai exelexamhn en Dauid wste einai epanw tou laou mou Israhl

7 kai egeneto epi kardian Dauid tou patroV mou tou oikodomhsai oikon tw onomati kuriou qeou Israhl

8 kai eipen kurioV proV Dauid patera mou dioti egeneto epi kardian sou tou oikodomhsai oikon tw onomati mou kalwV epoihsaV oti egeneto epi kardian sou

9 plhn su ouk oikodomhseiV ton oikon oti o uioV sou oV exeleusetai ek thV osfuoV sou outoV oikodomhsei ton oikon tw onomati mou

10 kai anesthsen kurioV ton logon autou on elalhsen kai egenhqhn anti Dauid patroV mou kai ekaqisa epi ton qronon Israhl kaqwV elalhsen kurioV kai wkodomhsa ton oikon tw onomati kuriou qeou Israhl

11 kai eqhka ekei thn kibwton en h ekei diaqhkh kuriou hn dieqeto tw Israhl

12 kai esth katenanti tou qusiasthriou kuriou enanti pashV ekklhsiaV Israhl kai diepetasen taV ceiraV autou

13 oti epoihsen Salwmwn basin calkhn kai eqhken authn en mesw thV aulhV tou ierou pente phcwn to mhkoV authV kai pente phcewn to euroV authV kai triwn phcewn to uyoV authV kai esth ep authV kai epesen epi ta gonata enanti pashV ekklhsiaV Israhl kai diepetasen taV ceiraV autou eiV ton ouranon

14 kai eipen kurie o qeoV Israhl ouk estin omoioV soi qeoV en ouranw kai epi thV ghV fulasswn thn diaqhkhn kai to eleoV toiV paisin sou toiV poreuomenoiV enantion sou en olh kardia

15 a efulaxaV tw paidi sou Dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn kai elalhsaV en stomati sou kai en cersin sou eplhrwsaV wV h hmera auth

16 kai nun kurie o qeoV Israhl fulaxon tw paidi sou tw Dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn ouk ekleiyei soi anhr apo proswpou mou kaqhmenoV epi qronou Israhl plhn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn tou poreuesqai en tw nomw mou wV eporeuqhV enantion mou

17 kai nun kurie o qeoV Israhl pistwqhtw dh to rhma sou o elalhsaV tw paidi sou tw Dauid

18 oti ei alhqwV katoikhsei qeoV meta anqrwpwn epi thV ghV ei o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou ouk arkesousin soi kai tiV o oikoV outoV on wkodomhsa

19 kai epibleyh epi thn proseuchn paidoV sou kai epi thn dehsin mou kurie o qeoV tou epakousai thV dehsewV kai thV proseuchV hV o paiV sou proseucetai enantion sou shmeron

20 tou einai ofqalmouV sou anewgmenouV epi ton oikon touton hmeraV kai nuktoV eiV ton topon touton on eipaV epiklhqhnai to onoma sou ekei tou akousai thV proseuchV hV o paiV sou proseucetai eiV ton topon touton

21 kai akoush thV dehsewV tou paidoV sou kai laou sou Israhl a an proseuxwntai eiV ton topon touton kai su eisakoush en tw topw thV katoikhsewV sou ek tou ouranou kai akoush kai ilewV esh

22 ean amarth anhr tw plhsion autou kai labh ep auton aran tou arasqai auton kai elqh kai arashtai katenanti tou qusiasthriou en tw oikw toutw

23 kai su eisakoush ek tou ouranou kai poihseiV kai krineiV touV doulouV sou tou apodounai tw anomw kai apodounai odouV autou eiV kefalhn autou tou dikaiwsai dikaion tou apodounai autw kata thn dikaiosunhn autou

24 kai ean qrausqh o laoV sou Israhl katenanti tou ecqrou ean amartwsin soi kai epistreywsin kai exomologhswntai tw onomati sou kai proseuxwntai kai dehqwsin enantion sou en tw oikw toutw

25 kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV laou sou Israhl kai apostreyeiV autouV eiV thn ghn hn edwkaV autoiV kai toiV patrasin autwn

26 en tw susceqhnai ton ouranon kai mh genesqai ueton oti amarthsontai soi kai proseuxontai eiV ton topon touton kai ainesousin to onoma sou kai apo twn amartiwn autwn epistreyousin oti tapeinwseiV autouV

27 kai su eisakoush ek tou ouranou kai ilewV esh taiV amartiaiV twn paidwn sou kai tou laou sou Israhl oti dhlwseiV autoiV thn odon thn agaqhn en h poreusontai en auth kai dwseiV ueton epi thn ghn sou hn edwkaV tw law sou eiV klhronomian

28 limoV ean genhtai epi thV ghV qanatoV ean genhtai anemofqoria kai ikteroV akriV kai broucoV ean genhtai ean qliyh auton o ecqroV katenanti twn polewn autwn kata pasan plhghn kai pan ponon

29 kai pasa proseuch kai pasa dehsiV h ean genhtai panti anqrwpw kai panti law sou Israhl ean gnw anqrwpoV thn afhn autou kai thn malakian autou kai diapetash taV ceiraV autou eiV ton oikon touton

30 kai su eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai ilash kai dwseiV andri kata taV odouV autou wV an gnwV thn kardian autou oti monoV ginwskeiV thn kardian uiwn anqrwpwn

31 opwV fobwntai taV odouV sou pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi proswpou thV ghV hV edwkaV toiV patrasin hmwn

32 kai paV allotrioV oV ouk ek tou laou sou Israhl estin autoV kai elqh ek ghV makroqen dia to onoma sou to mega kai thn ceira sou thn krataian kai ton braciona sou ton uyhlon kai elqwsin kai proseuxwntai eiV ton topon touton

33 kai eisakoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou kai poihseiV kata panta osa ean epikaleshtai se o allotrioV opwV gnwsin panteV oi laoi thV ghV to onoma sou kai tou fobeisqai se wV o laoV sou Israhl kai tou gnwnai oti epikeklhtai to onoma sou epi ton oikon touton on wkodomhsa

34 ean de exelqh o laoV sou eiV polemon epi touV ecqrouV autou en odw h aposteleiV autouV kai proseuxwntai proV se kata thn odon thV polewV tauthV hn exelexw en auth kai oikou ou wkodomhsa tw onomati sou

35 kai akoush ek tou ouranou thV dehsewV autwn kai thV proseuchV autwn kai poihseiV to dikaiwma autwn

36 oti amarthsontai soi oti ouk estai anqrwpoV oV ouc amarthsetai kai pataxeiV autouV kai paradwseiV autouV kata proswpon ecqrwn kai aicmalwteusousin oi aicmalwteuonteV autouV eiV ghn ecqrwn eiV ghn makran h egguV

37 kai epistreywsin kardian autwn en th gh autwn ou methcqhsan ekei kai ge epistreywsin kai dehqwsin sou en th aicmalwsia autwn legonteV hmartomen hdikhsamen hnomhsamen

38 kai epistreywsin proV se en olh kardia kai en olh yuch autwn en gh aicmalwteusantwn autouV kai proseuxwntai odon ghV autwn hV edwkaV toiV patrasin autwn kai thV polewV hV exelexw kai tou oikou ou wkodomhsa tw onomati sou

39 kai akoush ek tou ouranou ex etoimou katoikhthriou sou thV proseuchV autwn kai thV dehsewV autwn kai poihseiV krimata kai ilewV esh tw law tw amartonti soi

40 nun kurie estwsan dh oi ofqalmoi sou anewgmenoi kai ta wta sou ephkoa eiV thn dehsin tou topou toutou

41 kai nun anasthqi kurie o qeoV eiV thn katapausin sou su kai h kibwtoV thV iscuoV sou oi iereiV sou kurie o qeoV endusainto swthrian kai oi uioi sou eufranqhtwsan en agaqoiV

42 kurie o qeoV mh apostreyhV to proswpon tou cristou sou mnhsqhti ta eleh Dauid tou doulou sou

 

7

1 kai wV sunetelesen Salwmwn proseucomenoV kai to pur katebh ek tou ouranou kai katefagen ta olokautwmata kai taV qusiaV kai doxa kuriou eplhsen ton oikon

2 kai ouk hdunanto oi iereiV eiselqein eiV ton oikon kuriou en tw kairw ekeinw oti eplhsen doxa kuriou ton oikon

3 kai panteV oi uioi Israhl ewrwn katabainon to pur kai h doxa kuriou epi ton oikon kai epeson epi proswpon epi thn ghn epi to liqostrwton kai prosekunhsan kai hnoun tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou

4 kai o basileuV kai paV o laoV quonteV qumata enanti kuriou

5 kai equsiasen Salwmwn thn qusian moscwn eikosi kai duo ciliadaV kai boskhmatwn ekaton kai eikosi ciliadaV kai enekainisen ton oikon tou qeou o basileuV kai paV o laoV

6 kai oi iereiV epi taV fulakaV autwn esthkoteV kai oi Leuitai en organoiV wdwn kuriou tou Dauid tou basilewV tou exomologeisqai enanti kuriou oti eiV ton aiwna to eleoV autou en umnoiV Dauid dia ceiroV autwn kai oi iereiV salpizonteV taiV salpigxin enantion autwn kai paV Israhl esthkwV

7 kai hgiasen Salwmwn to meson thV aulhV thV en oikw kuriou oti epoihsen ekei ta olokautwmata kai ta steata twn swthriwn oti to qusiasthrion to calkoun o epoihsen Salwmwn ouk exepoiei dexasqai ta olokautwmata kai ta manaa kai ta steata

8 kai epoihsen Salwmwn thn eorthn en tw kairw ekeinw epta hmeraiV kai paV Israhl met autou ekklhsia megalh sfodra apo eisodou Aimaq kai ewV ceimarrou Aiguptou

9 kai epoihsen en th hmera th ogdoh exodion oti egkainismon tou qusiasthriou epoihsen epta hmeraV eorthn

10 kai en th trith kai eikosth tou mhnoV tou ebdomou apesteilen ton laon eiV ta skhnwmata autwn eufrainomenouV kai agaqh kardia epi toiV agaqoiV oiV epoihsen kurioV tw Dauid kai tw Salwmwn kai tw Israhl law autou

11 kai sunetelesen Salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai panta osa hqelhsen en th yuch Salwmwn tou poihsai en oikw kuriou kai en oikw autou euodwqh

12 kai wfqh o qeoV tw Salwmwn thn nukta kai eipen autw hkousa thV proseuchV sou kai exelexamhn en tw topw toutw emautw eiV oikon qusiaV

13 ean suscw ton ouranon kai mh genhtai uetoV kai ean enteilwmai th akridi katafagein to xulon kai ean aposteilw qanaton en tw law mou

14 kai ean entraph o laoV mou ef ouV to onoma mou epikeklhtai ep autouV kai proseuxwntai kai zhthswsin to proswpon mou kai apostreywsin apo twn odwn autwn twn ponhrwn kai egw eisakousomai ek tou ouranou kai ilewV esomai taiV amartiaiV autwn kai iasomai thn ghn autwn

15 nun oi ofqalmoi mou esontai anewgmenoi kai ta wta mou ephkoa th proseuch tou topou toutou

16 kai nun exelexamhn kai hgiaka ton oikon touton tou einai onoma mou ekei ewV aiwnoV kai esontai oi ofqalmoi mou kai h kardia mou ekei pasaV taV hmeraV

17 kai su ean poreuqhV enantion mou wV Dauid o pathr sou kai poihshV kata panta a eneteilamhn soi kai ta prostagmata mou kai ta krimata mou fulaxh

18 kai anasthsw ton qronon thV basileiaV sou wV dieqemhn Dauid tw patri sou legwn ouk exarqhsetai soi anhr hgoumenoV en Israhl

19 kai ean apostreyhte umeiV kai egkataliphte ta prostagmata mou kai taV entolaV mou aV edwka enantion umwn kai poreuqhte kai latreushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

20 kai exarw umaV apo thV ghV hV edwka autoiV kai ton oikon touton on hgiasa tw onomati mou apostreyw ek proswpou mou kai dwsw auton eiV parabolhn kai eiV dihghma en pasin toiV eqnesin

21 kai o oikoV outoV o uyhloV paV o diaporeuomenoV auton eksthsetai kai erei carin tinoV epoihsen kurioV th gh tauth kai tw oikw toutw

22 kai erousin dioti egkatelipon kurion ton qeon twn paterwn autwn ton exagagonta autouV ek ghV Aiguptou kai antelabonto qewn eterwn kai prosekunhsan autoiV kai edouleusan autoiV dia touto ephgagen ep autouV pasan thn kakian tauthn

 

8

1 kai egeneto meta eikosi eth en oiV wkodomhsen Salwmwn ton oikon kuriou kai ton oikon eautou

2 kai taV poleiV aV edwken Ciram tw Salwmwn wkodomhsen autaV Salwmwn kai katwkisen ekei touV uiouV Israhl

3 kai hlqen Salwmwn eiV Aimaq Swba kai katiscusen authn

4 kai wkodomhsen thn Qedmor en th erhmw kai pasaV taV poleiV taV ocuraV aV wkodomhsen en Hmaq

5 kai wkodomhsen thn Baiqwrwn thn anw kai thn Baiqwrwn thn katw poleiV ocuraV teich pulai kai mocloi

6 kai thn Baalaq kai pasaV taV poleiV taV ocuraV ai hsan tw Salwmwn kai pasaV taV poleiV twn armatwn kai taV poleiV twn ippewn kai osa epequmhsen Salwmwn kata thn epiqumian tou oikodomhsai en Ierousalhm kai en tw Libanw kai en pash th basileia autou

7 paV o laoV o kataleifqeiV apo tou Cettaiou kai tou Amorraiou kai tou Ferezaiou kai tou Euaiou kai tou Iebousaiou oi ouk eisin ek tou Israhl

8 hsan ek twn uiwn autwn twn kataleifqentwn met autouV en th gh ouV ouk exwleqreusan oi uioi Israhl kai anhgagen autouV Salwmwn eiV foron ewV thV hmeraV tauthV

9 kai ek twn uiwn Israhl ouk edwken Salwmwn eiV paidaV th basileia autou oti autoi andreV polemistai kai arconteV kai dunatoi kai arconteV armatwn kai ippewn

10 kai outoi arconteV twn prostatwn basilewV Salwmwn penthkonta kai diakosioi ergodiwktounteV en tw law

11 kai thn qugatera Faraw Salwmwn anhgagen ek polewV Dauid eiV ton oikon on wkodomhsen auth oti eipen ou katoikhsei h gunh mou en polei Dauid tou basilewV Israhl oti agioV estin ou eishlqen ekei kibwtoV kuriou

12 tote anhnegken Salwmwn olokautwmata tw kuriw epi to qusiasthrion o wkodomhsen apenanti tou naou

13 kai kata ton logon hmeraV en hmera tou anaferein kata taV entolaV Mwush en toiV sabbatoiV kai en toiV mhsin kai en taiV eortaiV treiV kairouV tou eniautou en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth twn skhnwn

14 kai esthsen kata thn krisin Dauid taV diaireseiV twn ierewn kata taV leitourgiaV autwn kai oi Leuitai epi taV fulakaV autwn tou ainein kai leitourgein katenanti twn ierewn kata ton logon hmeraV en th hmera kai oi pulwroi kata taV diaireseiV autwn eiV pulhn kai pulhn oti outwV entolai Dauid anqrwpou tou qeou

15 ou parhlqon taV entolaV tou basilewV peri twn ierewn kai twn Leuitwn eiV panta logon kai eiV touV qhsaurouV

16 kai htoimasqh pasa h ergasia af hV hmeraV eqemeliwqh ewV ou eteleiwsen Salwmwn ton oikon kuriou

17 tote wceto Salwmwn eiV Gasiwngaber kai eiV thn Ailaq thn paraqalassian en gh Idoumaia

18 kai apesteilen Ciram en ceiri paidwn autou ploia kai paidaV eidotaV qalassan kai wconto meta twn paidwn Salwmwn eiV Swfira kai elabon ekeiqen tetrakosia kai penthkonta talanta crusiou kai hlqon proV ton basilea Salwmwn

 

9

1 kai basilissa Saba hkousen to onoma Salwmwn kai hlqen tou peirasai Salwmwn en ainigmasin eiV Ierousalhm en dunamei bareia sfodra kai kamhloi airousai arwmata kai crusion eiV plhqoV kai liqon timion kai hlqen proV Salwmwn kai elalhsen proV auton panta osa en th yuch authV

2 kai anhggeilen auth Salwmwn pantaV touV logouV authV kai ou parhlqen logoV apo Salwmwn on ouk aphggeilen auth

3 kai eiden basilissa Saba thn sofian Salwmwn kai ton oikon on wkodomhsen

4 kai ta brwmata twn trapezwn kai kaqedran paidwn autou kai stasin leitourgwn autou kai imatismon autwn kai oinocoouV autou kai stolismon autwn kai ta olokautwmata a aneferen en oikw kuriou kai ex eauthV egeneto

5 kai eipen proV ton basilea alhqinoV o logoV on hkousa en th gh mou peri twn logwn sou kai peri thV sofiaV sou

6 kai ouk episteusa toiV logoiV ewV ou hlqon kai eidon oi ofqalmoi mou kai idou ouk aphggelh moi hmisu tou plhqouV thV sofiaV sou proseqhkaV epi thn akohn hn hkousa

7 makarioi oi andreV makarioi oi paideV sou outoi oi paresthkoteV soi dia pantoV kai akouousin sofian sou

8 estw kurioV o qeoV sou huloghmenoV oV hqelhsen soi tou dounai se epi qronon autou eiV basilea tw kuriw qew sou en tw agaphsai kurion ton qeon sou ton Israhl tou sthsai auton eiV aiwna kai edwken se ep autouV eiV basilea tou poihsai krima kai dikaiosunhn

9 kai edwken tw basilei ekaton eikosi talanta crusiou kai arwmata eiV plhqoV polu kai liqon timion kai ouk hn kata ta arwmata ekeina a edwken basilissa Saba tw basilei Salwmwn

10 kai oi paideV Salwmwn kai oi paideV Ciram eferon crusion tw Salwmwn ek Soufir kai xula peukina kai liqon timion

11 kai epoihsen o basileuV ta xula ta peukina anabaseiV tw oikw kuriou kai tw oikw tou basilewV kai kiqaraV kai nablaV toiV wdoiV kai ouk wfqhsan toiauta emprosqen en gh Iouda

12 kai o basileuV Salwmwn edwken th basilissh Saba panta ta qelhmata authV a hthsen ektoV pantwn wn hnegken tw basilei Salwmwn kai apestreyen eiV thn ghn authV

13 kai hn o staqmoV tou crusiou tou enecqentoV tw Salwmwn en eniautw eni exakosia exhkonta ex talanta crusiou

14 plhn twn andrwn twn upotetagmenwn kai twn emporeuomenwn wn eferon kai pantwn twn basilewn thV ArabiaV kai satrapwn thV ghV eferon crusion kai argurion tw basilei Salwmwn

15 kai epoihsen o basileuV Salwmwn diakosiouV qureouV crusouV elatouV exakosioi crusoi kaqaroi tw eni qurew exakosioi crusoi ephsan epi ton ena qureon

16 kai triakosiaV aspidaV elataV crusaV triakosiwn cruswn anefereto epi thn aspida ekasthn kai edwken autaV o basileuV en oikw drumou tou Libanou

17 kai epoihsen o basileuV qronon elefantinon odontwn megan kai katecruswsen auton crusiw dokimw

18 kai ex anabaqmoi tw qronw endedemenoi crusiw kai agkwneV enqen kai enqen epi tou qronou thV kaqedraV kai duo leonteV esthkoteV para touV agkwnaV

19 kai dwdeka leonteV esthkoteV ekei epi twn ex anabaqmwn enqen kai enqen ouk egenhqh outwV en pash basileia

20 kai panta ta skeuh tou basilewV Salwmwn crusiou kai panta ta skeuh oikou drumou tou Libanou crusiw kateilhmmena ouk hn argurion logizomenon en hmeraiV Salwmwn eiV ouqen

21 oti nauV tw basilei eporeueto eiV QarsiV meta twn paidwn Ciram apax dia triwn etwn hrceto ploia ek QarsiV tw basilei gemonta crusiou kai arguriou kai odontwn elefantinwn kai piqhkwn

22 kai emegalunqh Salwmwn uper pantaV touV basileiV kai ploutw kai sofia

23 kai panteV oi basileiV thV ghV ezhtoun to proswpon Salwmwn akousai thV sofiaV autou hV edwken o qeoV en kardia autou

24 kai autoi eferon ekastoV ta dwra autou skeuh argura kai skeuh crusa kai imatismon stakthn kai hdusmata ippouV kai hmionouV to kat eniauton eniauton

25 kai hsan tw Salwmwn tessareV ciliadeV qhleiai ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai eqeto autouV en polesin twn armatwn kai meta tou basilewV en Ierousalhm

26 kai hn hgoumenoV pantwn twn basilewn apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriou Aiguptou

27 kai edwken o basileuV to crusion kai to argurion en Ierousalhm wV liqouV kai taV kedrouV wV sukaminouV taV en th pedinh eiV plhqoV

28 kai h exodoV twn ippwn ex Aiguptou tw Salwmwn kai ek pashV thV ghV

29 kai oi kataloipoi logoi Salwmwn oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi epi twn logwn Naqan tou profhtou kai epi twn logwn Acia tou Shlwnitou kai en taiV orasesin Iwhl tou orwntoV peri Ieroboam uiou Nabat

30 kai ebasileusen Salwmwn o basileuV epi panta Israhl tessarakonta eth

31 kai ekoimhqh Salwmwn kai eqayan auton en polei Dauid tou patroV autou kai ebasileusen Roboam uioV autou ant autou

 

10

1 kai hlqen Roboam eiV Sucem oti eiV Sucem hrceto paV Israhl basileusai auton

2 kai egeneto wV hkousen Ieroboam uioV Nabat kai autoV en Aiguptw wV efugen apo proswpou Salwmwn tou basilewV kai katwkhsen Ieroboam en Aiguptw kai apestreyen Ieroboam ex Aiguptou

3 kai apesteilan kai ekalesan auton kai hlqen Ieroboam kai pasa h ekklhsia Israhl proV Roboam legonteV

4 o pathr sou esklhrunen ton zugon hmwn kai nun afeV apo thV douleiaV tou patroV sou thV sklhraV kai apo tou zugou autou tou bareoV ou edwken ef hmaV kai douleusomen soi

5 kai eipen autoiV poreuesqe ewV triwn hmerwn kai ercesqe proV me kai aphlqen o laoV

6 kai sunhgagen o basileuV Roboam touV presbuterouV touV esthkotaV enantion Salwmwn tou patroV autou en tw zhn auton legwn pwV umeiV bouleuesqe tou apokriqhnai tw law toutw logon

7 kai elalhsan autw legonteV ean en th shmeron genh eiV agaqon tw law toutw kai eudokhshV kai lalhshV autoiV logouV agaqouV kai esontai soi paideV pasaV taV hmeraV

8 kai katelipen thn boulhn twn presbuterwn oi sunebouleusanto autw kai sunebouleusato meta twn paidariwn twn sunektrafentwn met autou twn esthkotwn enantion autou

9 kai eipen autoiV ti umeiV bouleuesqe kai apokriqhsomai logon tw law toutw oi elalhsan proV me legonteV aneV apo tou zugou ou edwken o pathr sou ef hmaV

10 kai elalhsan autw ta paidaria ta ektrafenta met autou outwV lalhseiV tw law tw lalhsanti proV se legwn o pathr sou ebarunen ton zugon hmwn kai su afeV af hmwn outwV ereiV o mikroV daktuloV mou pacuteroV thV osfuoV tou patroV mou

11 kai nun o pathr mou epaideusen umaV zugw barei kai egw prosqhsw epi ton zugon umwn o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin kai egw paideusw umaV en skorpioiV

12 kai hlqen Ieroboam kai paV o laoV proV Roboam th hmera th trith wV elalhsen o basileuV legwn epistreyate proV me th hmera th trith

13 kai apekriqh o basileuV sklhra kai egkatelipen o basileuV Roboam thn boulhn twn presbuterwn

14 kai elalhsen proV autouV kata thn boulhn twn newterwn legwn o pathr mou ebarunen ton zugon umwn kai egw prosqhsw ep auton o pathr mou epaideusen umaV en mastigxin kai egw paideusw umaV en skorpioiV

15 kai ouk hkousen o basileuV tou laou oti hn metastrofh para tou qeou legwn anesthsen kurioV ton logon autou on elalhsen en ceiri Acia tou Shlwnitou peri Ieroboam uiou Nabat

16 kai pantoV Israhl oti ouk hkousen o basileuV autwn kai apekriqh o laoV proV ton basilea legwn tiV hmin meriV en Dauid kai klhronomia en uiw Iessai eiV ta skhnwmata sou Israhl nun blepe ton oikon sou Dauid kai eporeuqh paV Israhl eiV ta skhnwmata autou17 kai andreV Israhl oi katoikounteV en polesin Iouda kai ebasileusen ep autwn Roboam

18 kai apesteilen o basileuV Roboam ton Adwniram ton epi tou forou kai eliqobolhsan auton oi uioi Israhl liqoiV kai apeqanen kai o basileuV Roboam espeusen tou anabhnai eiV to arma tou fugein eiV Ierousalhm

19 kai hqethsen Israhl en tw oikw Dauid ewV thV hmeraV tauthV

 

11

1 kai hlqen Roboam eiV Ierousalhm kai exekklhsiasen ton Ioudan kai Beniamin ekaton ogdohkonta ciliadaV neaniskwn poiountwn polemon kai epolemei proV Israhl tou epistreyai thn basileian tw Roboam

2 kai egeneto logoV kuriou proV Samaian anqrwpon tou qeou legwn

3 eipon proV Roboam ton tou Salwmwn kai proV panta Ioudan kai Beniamin legwn

4 tade legei kurioV ouk anabhsesqe kai ou polemhsete proV touV adelfouV umwn apostrefete ekastoV eiV ton oikon autou oti par emou egeneto to rhma touto kai ephkousan tou logou kuriou kai apestrafhsan tou mh poreuqhnai epi Ieroboam

5 kai katwkhsen Roboam eiV Ierousalhm kai wkodomhsen poleiV teichreiV en th Ioudaia

6 kai wkodomhsen thn Baiqleem kai thn Aitam kai thn Qekwe

7 kai thn Baiqsoura kai thn Sokcwq kai thn Odollam

8 kai thn Geq kai thn Marisan kai thn Zif

9 kai thn Adwraim kai thn LaciV kai thn Azhka

10 kai thn Saraa kai thn Aialwn kai thn Cebrwn h estin tou Iouda kai Beniamin poleiV teichreiV

11 kai wcurwsen autaV teicesin kai edwken en autaiV hgoumenouV kai paraqeseiV brwmatwn elaion kai oinon

12 kata polin kai kata polin qureouV kai dorata kai katiscusen autaV eiV plhqoV sfodra kai hsan autw Iouda kai Beniamin

13 kai oi iereiV kai oi Leuitai oi hsan en panti Israhl sunhcqhsan proV auton ek pantwn twn oriwn

14 oti egkatelipon oi Leuitai ta skhnwmata thV katascesewV autwn kai eporeuqhsan proV Ioudan eiV Ierousalhm oti exebalen autouV Ieroboam kai oi uioi autou tou mh leitourgein kuriw

15 kai katesthsen eautw iereiV twn uyhlwn kai toiV eidwloiV kai toiV mataioiV kai toiV moscoiV a epoihsen Ieroboam

16 kai exebalen autouV apo fulwn Israhl oi edwkan kardian autwn tou zhthsai kurion qeon Israhl kai hlqon eiV Ierousalhm qusai kuriw qew twn paterwn autwn

17 kai katiscusan thn basileian Iouda kai katiscusan Roboam ton tou Salwmwn eiV eth tria oti eporeuqh en taiV odoiV Dauid kai Salwmwn eth tria

18 kai elaben eautw Roboam gunaika thn Mollaq qugatera Ierimouq uiou Dauid Abaian qugatera Eliab tou Iessai

19 kai eteken autw uiouV ton IaouV kai ton Samarian kai ton Roollam

20 kai meta tauta elaben eautw thn Maaca qugatera Abessalwm kai eteken autw ton Abia kai ton Ieqqi kai ton Ziza kai ton Emmwq

21 kai hgaphsen Roboam thn Maacan qugatera Abessalwm uper pasaV taV gunaikaV autou kai taV pallakaV autou oti gunaikaV deka oktw eicen kai pallakaV triakonta kai egennhsen uiouV eikosi oktw kai qugateraV exhkonta

22 kai katesthsen eiV arconta Roboam ton Abia ton thV Maaca eiV hgoumenon en toiV adelfoiV autou oti basileusai dienoeito auton

23 kai huxhqh para pantaV touV uiouV autou en pasin toiV orioiV Iouda kai Beniamin kai en taiV polesin taiV ocuraiV kai edwken autaiV trofaV plhqoV polu kai hthsato plhqoV gunaikwn

 

12

1 kai egeneto wV htoimasqh h basileia Roboam kai wV katekrathqh egkatelipen taV entolaV kuriou kai paV Israhl met autou

2 kai egeneto en tw pemptw etei thV basileiaV Roboam anebh Sousakim basileuV Aiguptou epi Ierousalhm oti hmarton enantion kuriou

3 en cilioiV kai diakosioiV armasin kai exhkonta ciliasin ippwn kai ouk hn ariqmoV tou plhqouV tou elqontoV met autou ex Aiguptou LibueV Trwglodutai kai AiqiopeV

4 kai katekrathsan twn polewn twn ocurwn ai hsan en Iouda kai hlqen eiV Ierousalhm

5 kai SamaiaV o profhthV hlqen proV Roboam kai proV touV arcontaV Iouda touV sunacqentaV eiV Ierousalhm apo proswpou Sousakim kai eipen autoiV outwV eipen kurioV umeiV egkatelipete me kagw egkataleiyw umaV en ceiri Sousakim

6 kai hscunqhsan oi arconteV Israhl kai o basileuV kai eipan dikaioV o kurioV

7 kai en tw idein kurion oti enetraphsan kai egeneto logoV kuriou proV Samaian legwn enetraphsan ou katafqerw autouV kai dwsw autouV wV mikron eiV swthrian kai ou mh staxh o qumoV mou en Ierousalhm

8 oti esontai eiV paidaV kai gnwsontai thn douleian mou kai thn douleian thV basileiaV thV ghV

9 kai anebh Sousakim basileuV Aiguptou kai elaben touV qhsaurouV touV en oikw kuriou kai touV qhsaurouV touV en oikw tou basilewV ta panta elaben kai elaben touV qureouV touV crusouV ouV epoihsen Salwmwn

10 kai epoihsen Roboam qureouV calkouV ant autwn kai katesthsen ep auton Sousakim arcontaV paratrecontwn touV fulassontaV ton pulwna tou basilewV

11 kai egeneto en tw eiselqein ton basilea eiV oikon kuriou eiseporeuonto oi fulassonteV kai oi paratreconteV kai oi epistrefonteV eiV apanthsin twn paratrecontwn

12 kai en tw entraphnai auton apestrafh ap autou orgh kuriou kai ouk eiV katafqoran eiV teloV kai gar en Iouda hsan logoi agaqoi

13 kai katiscusen Roboam en Ierousalhm kai ebasileusen kai tessarakonta kai enoV etwn Roboam en tw basileusai auton kai eptakaideka eth ebasileusen en Ierousalhm en th polei h exelexato kurioV eponomasai to onoma autou ekei ek paswn fulwn uiwn Israhl kai onoma thV mhtroV autou Noomma h AmmanitiV

14 kai epoihsen to ponhron oti ou kateuqunen thn kardian autou ekzhthsai ton kurion

15 kai logoi Roboam oi prwtoi kai oi escatoi ouk idou gegrammenoi en toiV logoiV Samaia tou profhtou kai Addw tou orwntoV kai praxeiV autou kai epolemei Roboam ton Ieroboam pasaV taV hmeraV

16 kai apeqanen Roboam kai etafh meta twn paterwn autou kai etafh en polei Dauid kai ebasileusen Abia uioV autou ant autou

 

13

1 en tw oktwkaidekatw etei thV basileiaV Ieroboam ebasileusen Abia epi Ioudan

2 eth tria ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Maaca qugathr Ourihl apo Gabawn kai polemoV hn ana meson Abia kai ana meson Ieroboam

3 kai paretaxato Abia ton polemon en dunamei polemistaiV dunamewV tetrakosiaiV ciliasin andrwn dunatwn kai Ieroboam paretaxato proV auton polemon en oktakosiaiV ciliasin dunatoi polemistai dunamewV

4 kai anesth Abia apo tou orouV Somorwn o estin en tw orei Efraim kai eipen akousate Ieroboam kai paV Israhl

5 ouc umin gnwnai oti kurioV o qeoV Israhl edwken basileian epi ton Israhl eiV ton aiwna tw Dauid kai toiV uioiV autou diaqhkhn aloV

6 kai anesth Ieroboam o tou Nabat o paiV Salwmwn tou Dauid kai apesth apo tou kuriou autou

7 kai sunhcqhsan proV auton andreV loimoi uioi paranomoi kai antesth proV Roboam ton tou Salwmwn kai Roboam hn newteroV kai deiloV th kardia kai ouk antesth kata proswpon autou

8 kai nun legete umeiV antisthnai kata proswpon basileiaV kuriou dia ceiroV uiwn Dauid kai umeiV plhqoV polu kai meq umwn moscoi crusoi ouV epoihsen umin Ieroboam eiV qeouV

9 h ouk exebalete touV iereiV kuriou touV uiouV Aarwn kai touV LeuitaV kai epoihsate eautoiV iereiV ek tou laou thV ghV paV o prosporeuomenoV plhrwsai taV ceiraV en moscw ek bown kai krioiV epta kai egineto eiV ierea tw mh onti qew

10 kai hmeiV kurion ton qeon hmwn ouk egkatelipomen kai oi iereiV autou leitourgousin tw kuriw oi uioi Aarwn kai oi Leuitai en taiV efhmeriaiV autwn

11 qumiwsin tw kuriw olokautwmata prwi kai deilhV kai qumiama sunqesewV kai proqeseiV artwn epi thV trapezhV thV kaqaraV kai h lucnia h crush kai oi lucnoi thV kausewV anayai deilhV oti fulassomen hmeiV taV fulakaV kuriou tou qeou twn paterwn hmwn kai umeiV egkatelipete auton

12 kai idou meq hmwn en arch kurioV kai oi iereiV autou kai ai salpiggeV thV shmasiaV tou shmainein ef umaV oi uioi tou Israhl polemhsete proV kurion qeon twn paterwn hmwn oti ouk euodwqhsetai umin

13 kai Ieroboam apestreyen to enedron elqein autwn ek twn opisqen kai egeneto emprosqen Iouda kai to enedron ek twn opisqen

14 kai apestreyen IoudaV kai idou autoiV o polemoV ek twn emprosqen kai ek twn opisqen kai ebohsan proV kurion kai oi iereiV esalpisan taiV salpigxin

15 kai ebohsan andreV Iouda kai egeneto en tw boan andraV Iouda kai kurioV epataxen ton Ieroboam kai ton Israhl enantion Abia kai Iouda

16 kai efugon oi uioi Israhl apo proswpou Iouda kai paredwken autouV kurioV eiV taV ceiraV autwn

17 kai epataxen en autoiV Abia kai o laoV autou plhghn megalhn kai epeson traumatiai apo Israhl pentakosiai ciliadeV andreV dunatoi

18 kai etapeinwqhsan oi uioi Israhl en th hmera ekeinh kai katiscusan oi uioi Iouda oti hlpisan epi kurion qeon twn paterwn autwn

19 kai katediwxen Abia opisw Ieroboam kai prokatelabeto par autou poleiV thn Baiqhl kai taV kwmaV authV kai thn Isana kai taV kwmaV authV kai thn Efrwn kai taV kwmaV authV

20 kai ouk escen iscun Ieroboam eti pasaV taV hmeraV Abia kai epataxen auton kurioV kai eteleuthsen

21 kai katiscusen Abia kai elaben eautw gunaikaV deka tessaraV kai egennhsen uiouV eikosi duo kai qugateraV deka ex

22 kai oi loipoi logoi Abia kai ai praxeiV autou kai oi logoi autou gegrammenoi epi bibliw tou profhtou Addw

23 kai apeqanen Abia meta twn paterwn autou kai eqayan auton en polei Dauid kai ebasileusen Asa uioV autou ant autou en taiV hmeraiV Asa hsucasen h gh Iouda eth deka

 

14

1 kai epoihsen to kalon kai to euqeV enwpion kuriou qeou autou

2 kai apesthsen ta qusiasthria twn allotriwn kai ta uyhla kai sunetriyen taV sthlaV kai exekoyen ta alsh

3 kai eipen tw Iouda ekzhthsai ton kurion qeon twn paterwn autwn kai poihsai ton nomon kai taV entolaV

4 kai apesthsen apo paswn twn polewn Iouda ta qusiasthria kai ta eidwla kai eirhneusen

5 poleiV teichreiV en gh Iouda oti eirhneusen h gh kai ouk hn autw polemoV en toiV etesin toutoiV oti katepausen autw kurioV

6 kai eipen tw Iouda oikodomhswmen taV poleiV tautaV kai poihswmen teich kai purgouV kai pulaV kai moclouV en w thV ghV kurieusomen oti kaqwV exezhthsamen kurion qeon hmwn exezhthsen hmaV kai katepausen hmaV kukloqen kai euodwsen hmin

7 kai egeneto tw Asa dunamiV oploforwn airontwn qureouV kai dorata en gh Iouda triakosiai ciliadeV kai en gh Beniamin peltastai kai toxotai diakosiai kai penthkonta ciliadeV panteV outoi polemistai dunamewV

8 kai exhlqen ep autouV Zare o Aiqioy en dunamei en ciliaiV ciliasin kai armasin triakosioiV kai hlqen ewV Marisa

9 kai exhlqen Asa eiV sunanthsin autw kai paretaxato polemon en th faraggi kata borran MarishV

10 kai ebohsen Asa proV kurion qeon autou kai eipen kurie ouk adunatei para soi swzein en polloiV kai en oligoiV katiscuson hmaV kurie o qeoV hmwn oti epi soi pepoiqamen kai epi tw onomati sou hlqamen epi to plhqoV to polu touto kurie o qeoV hmwn mh katiscusatw proV se anqrwpoV

11 kai epataxen kurioV touV AiqiopaV enantion Iouda kai efugon oi AiqiopeV

12 kai katediwxen Asa kai o laoV autou ewV Gedwr kai epeson AiqiopeV wste mh einai en autoiV peripoihsin oti sunetribhsan enwpion kuriou kai enantion thV dunamewV autou kai eskuleusan skula polla

13 kai exekoyan taV kwmaV autwn kuklw Gedwr oti egenhqh ekstasiV kuriou ep autouV kai eskuleusan pasaV taV poleiV autwn oti polla skula egenhqh autoiV

14 kai ge skhnaV kthsewn touV AmazoneiV exekoyan kai elabon probata polla kai kamhlouV kai epestreyan eiV Ierousalhm

 

15

1 kai AzariaV uioV Wdhd egeneto ep auton pneuma kuriou

2 kai exhlqen eiV apanthsin Asa kai panti Iouda kai Beniamin kai eipen akousate mou Asa kai paV Iouda kai Beniamin kurioV meq umwn en tw einai umaV met autou kai ean ekzhthshte auton eureqhsetai umin kai ean egkataliphte auton egkataleiyei umaV

3 kai hmerai pollai tw Israhl en ou qew alhqinw kai ouc ierewV upodeiknuontoV kai en ou nomw

4 kai epistreyei epi kurion qeon Israhl kai eureqhsetai autoiV

5 kai en ekeinw tw kairw ouk estin eirhnh tw ekporeuomenw kai tw eisporeuomenw oti ekstasiV kuriou epi pantaV touV katoikountaV taV cwraV

6 kai polemhsei eqnoV proV eqnoV kai poliV proV polin oti o qeoV exesthsen autouV en pash qliyei

7 kai umeiV iscusate kai mh ekluesqwsan ai ceireV umwn oti estin misqoV th ergasia umwn

8 kai en tw akousai touV logouV toutouV kai thn profhteian Adad tou profhtou kai katiscusen kai exebalen ta bdelugmata apo pashV thV ghV Iouda kai Beniamin kai apo twn polewn wn katescen en orei Efraim kai enekainisen to qusiasthrion kuriou o hn emprosqen tou naou kuriou

9 kai exekklhsiasen ton Ioudan kai Beniamin kai touV proshlutouV touV paroikountaV met autou apo Efraim kai apo Manassh kai apo Sumewn oti proseteqhsan proV auton polloi tou Israhl en tw idein autouV oti kurioV o qeoV autou met autou

10 kai sunhcqhsan eiV Ierousalhm en tw mhni tw tritw en tw pentekaidekatw etei thV basileiaV Asa

11 kai equsen tw kuriw en ekeinh th hmera apo twn skulwn wn hnegkan moscouV eptakosiouV kai probata eptakiscilia

12 kai dihlqen en diaqhkh zhthsai kurion qeon twn paterwn autwn ex olhV thV kardiaV kai ex olhV thV yuchV

13 kai paV oV ean mh ekzhthsh kurion qeon Israhl apoqaneitai apo newterou ewV presbuterou apo androV ewV gunaikoV

14 kai wmosan en tw kuriw en fwnh megalh kai en salpigxin kai en keratinaiV

15 kai hufranqhsan paV Iouda peri tou orkou oti ex olhV thV yuchV wmosan kai en pash qelhsei ezhthsan auton kai eureqh autoiV kai katepausen autoiV kurioV kukloqen

16 kai thn Maaca thn mhtera autou metesthsen tou mh einai th Astarth leitourgousan kai katekoyen to eidwlon kai katekausen en ceimarrw Kedrwn

17 plhn ta uyhla ouk apesthsan eti uphrcen en tw Israhl all h kardia Asa egeneto plhrhV pasaV taV hmeraV autou

18 kai eishnegken ta agia Dauid tou patroV autou kai ta agia oikou kuriou tou qeou argurion kai crusion kai skeuh

19 kai polemoV ouk hn met autou ewV tou pemptou kai triakostou etouV thV basileiaV Asa

 

16

1 kai en tw ogdow kai triakostw etei thV basileiaV Asa anebh Baasa basileuV Israhl epi Ioudan kai wkodomhsen thn Rama tou mh dounai exodon kai eisodon tw Asa basilei Iouda

2 kai elaben Asa crusion kai argurion ek qhsaurwn oikou kuriou kai oikou tou basilewV kai apesteilen proV ton uion tou Ader basilewV SuriaV ton katoikounta en Damaskw legwn

3 diaqou diaqhkhn ana meson emou kai sou kai ana meson tou patroV mou kai ana meson tou patroV sou idou apestalka soi crusion kai argurion deuro kai diaskedason ap emou ton Baasa basilea Israhl kai apelqetw ap emou

4 kai hkousen uioV Ader tou basilewV Asa kai apesteilen touV arcontaV thV dunamewV autou epi taV poleiV Israhl kai epataxen thn Iwn kai thn Dan kai thn Abelmain kai pasaV taV pericwrouV Nefqali

5 kai egeneto en tw akousai Baasa apelipen tou mhketi oikodomein thn Rama kai katepausen to ergon autou

6 kai Asa o basileuV elaben panta ton Ioudan kai elaben touV liqouV thV Rama kai ta xula authV a wkodomhsen Baasa kai wkodomhsen en autoiV thn Gabae kai thn Masfa

7 kai en tw kairw ekeinw hlqen Anani o profhthV proV Asa basilea Iouda kai eipen autw en tw pepoiqenai se epi basilea SuriaV kai mh pepoiqenai se epi kurion qeon sou dia touto eswqh dunamiV SuriaV apo thV ceiroV sou

8 ouc oi AiqiopeV kai LibueV hsan eiV dunamin pollhn eiV qarsoV eiV ippeiV eiV plhqoV sfodra kai en tw pepoiqenai se epi kurion paredwken eiV taV ceiraV sou

9 oti oi ofqalmoi kuriou epiblepousin en pash th gh katiscusai en pash kardia plhrei proV auton hgnohkaV epi toutw apo tou nun estai meta sou polemoV

10 kai equmwqh Asa tw profhth kai pareqeto auton eiV fulakhn oti wrgisqh epi toutw kai elumhnato Asa en tw law en tw kairw ekeinw

11 kai idou oi logoi Asa oi prwtoi kai oi escatoi gegrammenoi en bibliw basilewn Iouda kai Israhl

12 kai emalakisqh Asa en tw enatw kai triakostw etei thV basileiaV autou touV podaV ewV sfodra emalakisqh kai en th malakia autou ouk ezhthsen kurion alla touV iatrouV

13 kai ekoimhqh Asa meta twn paterwn autou kai eteleuthsen en tw enatw kai triakostw etei thV basileiaV autou

14 kai eqayan auton en tw mnhmati w wruxen eautw en polei Dauid kai ekoimisan auton epi thV klinhV kai eplhsan arwmatwn kai genh murwn mureywn kai epoihsan autw ekforan megalhn ewV sfodra

 

17

1 kai ebasileusen Iwsafat uioV autou ant autou kai katiscusen Iwsafat epi ton Israhl

2 kai edwken dunamin en pasaiV taiV polesin Iouda taiV ocuraiV kai katesthsen hgoumenouV en pasaiV taiV polesin Iouda kai en polesin Efraim aV prokatelabeto Asa o pathr autou

3 kai egeneto kurioV meta Iwsafat oti eporeuqh en odoiV tou patroV autou taiV prwtaiV kai ouk exezhthsen ta eidwla

4 alla kurion ton qeon tou patroV autou exezhthsen kai en taiV entolaiV tou patroV autou eporeuqh kai ouc wV tou Israhl ta erga

5 kai kathuqunen kurioV thn basileian en ceiri autou kai edwken paV Iouda dwra tw Iwsafat kai egeneto autw ploutoV kai doxa pollh

6 kai uywqh kardia autou en odw kuriou kai eti exhren ta uyhla kai ta alsh apo thV ghV Iouda

7 kai en tw tritw etei thV basileiaV autou apesteilen touV hgoumenouV autou kai touV uiouV twn dunatwn ton Abdian kai Zacarian kai Naqanahl kai Micaian didaskein en polesin Iouda

8 kai met autwn oi Leuitai SamouiaV kai NaqaniaV kai ZabdiaV kai Asihl kai Semiramwq kai Iwnaqan kai AdwniaV kai TwbiaV oi Leuitai kai met autwn Elisama kai Iwram oi iereiV

9 kai edidaskon en Iouda kai met autwn bubloV nomou kuriou kai dihlqon en taiV polesin Iouda kai edidaskon ton laon

10 kai egeneto ekstasiV kuriou epi pasaiV taiV basileiaiV thV ghV taiV kuklw Iouda kai ouk epolemoun proV Iwsafat

11 kai apo twn allofulwn eferon tw Iwsafat dwra kai argurion kai domata kai oi ArabeV eferon autw kriouV probatwn eptakisciliouV eptakosiouV

12 kai hn Iwsafat poreuomenoV meizwn ewV eiV uyoV kai wkodomhsen oikhseiV en th Ioudaia kai poleiV ocuraV

13 kai erga polla egeneto autw en th Ioudaia kai andreV polemistai dunatoi iscuonteV en Ierousalhm

14 kai outoV ariqmoV autwn kat oikouV patriwn autwn tw Iouda ciliarcoi EdnaV o arcwn kai met autou uioi dunatoi dunamewV triakosiai ciliadeV

15 kai met auton Iwanan o hgoumenoV kai met autou diakosiai ogdohkonta ciliadeV

16 kai met auton AmasiaV o tou Zacri o proqumoumenoV tw kuriw kai met autou diakosiai ciliadeV dunatoi dunamewV

17 kai ek tou Beniamin dunatoV dunamewV Eliada kai met autou toxotai kai peltastai diakosiai ciliadeV

18 kai met auton Iwzabad kai met autou ekaton ogdohkonta ciliadeV dunatoi polemou

19 outoi oi leitourgounteV tw basilei ektoV wn edwken o basileuV en taiV polesin taiV ocuraiV en pash th Ioudaia

 

18

1 kai egenhqh tw Iwsafat eti ploutoV kai doxa pollh kai epegambreusato en oikw Acaab

2 kai katebh dia telouV etwn proV Acaab eiV Samareian kai equsen autw Acaab probata kai moscouV pollouV kai tw law tw met autou kai hpata auton tou sunanabhnai met autou eiV Ramwq thV GalaaditidoV

3 kai eipen Acaab basileuV Israhl proV Iwsafat basilea Iouda poreush met emou eiV Ramwq thV GalaaditidoV kai eipen autw wV egw outwV kai su wV o laoV sou kai o laoV mou meta sou eiV polemon

4 kai eipen Iwsafat proV basilea Israhl zhthson dh shmeron ton kurion

5 kai sunhgagen o basileuV Israhl touV profhtaV tetrakosiouV andraV kai eipen autoiV ei poreuqw eiV Ramwq Galaad eiV polemon h episcw kai eipan anabaine kai dwsei o qeoV eiV taV ceiraV tou basilewV

6 kai eipen Iwsafat ouk estin wde profhthV tou kuriou eti kai epizhthsomen par autou

7 kai eipen basileuV Israhl proV Iwsafat eti anhr eiV tou zhthsai ton kurion di autou kai egw emishsa auton oti ouk estin profhteuwn peri emou eiV agaqa oti pasai ai hmerai autou eiV kaka outoV MicaiaV uioV Iemla kai eipen Iwsafat mh laleitw o basileuV outwV

8 kai ekalesen o basileuV Israhl eunoucon ena kai eipen tacoV Micaian uion Iemla

9 kai basileuV Israhl kai Iwsafat basileuV Iouda kaqhmenoi ekastoV epi qronou autou kai endedumenoi stolaV kaqhmenoi en tw eurucwrw quraV pulhV SamareiaV kai panteV oi profhtai eprofhteuon enantion autwn

10 kai epoihsen eautw SedekiaV uioV Canana kerata sidhra kai eipen tade legei kurioV en toutoiV keratieiV thn Surian ewV an suntelesqh

11 kai panteV oi profhtai eprofhteuon outwV legonteV anabaine eiV Ramwq Galaad kai euodwqhsh kai dwsei kurioV eiV ceiraV tou basilewV

12 kai o aggeloV o poreuqeiV tou kalesai ton Micaian elalhsen autw legwn idou elalhsan oi profhtai en stomati eni agaqa peri tou basilewV kai estwsan dh oi logoi sou wV enoV autwn kai lalhseiV agaqa

13 kai eipen MicaiaV zh kurioV oti o ean eiph o qeoV proV me auto lalhsw

14 kai hlqen proV ton basilea kai eipen autw o basileuV Micaia ei poreuqw eiV Ramwq Galaad eiV polemon h episcw kai eipen anabaine kai euodwseiV kai doqhsontai eiV ceiraV umwn

15 kai eipen autw o basileuV posakiV orkizw se ina mh lalhshV proV me plhn alhqeian en onomati kuriou

16 kai eipen eidon ton Israhl diesparmenouV en toiV oresin wV probata oiV ouk estin poimhn kai eipen kurioV ouk ecousin hgoumenon anastrefetwsan ekastoV eiV ton oikon autou en eirhnh

17 kai eipen o basileuV Israhl proV Iwsafat ouk eipa soi oti ou profhteuei peri emou agaqa all h kaka

18 kai eipen ouc outwV akousate logon kuriou eidon ton kurion kaqhmenon epi qronou autou kai pasa dunamiV tou ouranou eisthkei ek dexiwn autou kai ex aristerwn autou

19 kai eipen kurioV tiV apathsei ton Acaab basilea Israhl kai anabhsetai kai peseitai en Ramwq Galaad kai eipen outoV outwV kai outoV eipen outwV

20 kai exhlqen to pneuma kai esth enwpion kuriou kai eipen egw apathsw auton kai eipen kurioV en tini

21 kai eipen exeleusomai kai esomai pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn autou kai eipen apathseiV kai dunhsh exelqe kai poihson outwV

22 kai nun idou edwken kurioV pneuma yeudeV en stomati pantwn twn profhtwn sou toutwn kai kurioV elalhsen epi se kaka

23 kai hggisen SedekiaV uioV Canana kai epataxen ton Micaian epi thn siagona kai eipen autw poia th odw parhlqen pneuma kuriou par emou tou lalhsai proV se

24 kai eipen MicaiaV idou oyh en th hmera ekeinh en h eiseleush tamieion ek tamieiou tou katakrubhnai

25 kai eipen basileuV Israhl labete ton Micaian kai apostreyate proV Emhr arconta thV polewV kai proV IwaV arconta uion tou basilewV

26 kai ereiV outwV eipen o basileuV apoqesqe touton eiV oikon fulakhV kai esqietw arton qliyewV kai udwr qliyewV ewV tou epistreyai me en eirhnh

27 kai eipen MicaiaV ean epistrefwn epistreyhV en eirhnh ouk elalhsen kurioV en emoi akousate laoi panteV

28 kai anebh basileuV Israhl kai Iwsafat basileuV Iouda eiV Ramwq Galaad

29 kai eipen basileuV Israhl proV Iwsafat katakaluyomai kai eiseleusomai eiV ton polemon kai su endusai ton imatismon mou kai sunekaluyato basileuV Israhl kai eishlqen eiV ton polemon

30 kai basileuV SuriaV eneteilato toiV arcousin twn armatwn toiV met autou legwn mh polemeite ton mikron kai ton megan all h ton basilea Israhl monon

31 kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn ton Iwsafat kai autoi eipan BasileuV Israhl estin kai ekuklwsan auton tou polemein kai ebohsen Iwsafat kai kurioV eswsen auton kai apestreyen autouV o qeoV ap autou

32 kai egeneto wV eidon oi arconteV twn armatwn oti ouk hn basileuV Israhl kai apestreyan ap autou

33 kai anhr eneteinen toxon eustocwV kai epataxen ton basilea Israhl ana meson tou pneumonoV kai ana meson tou qwrakoV kai eipen tw hniocw epistrefe thn ceira sou kai exagage me ek tou polemou oti eponesa

34 kai etropwqh o polemoV en th hmera ekeinh kai o basileuV Israhl hn esthkwV epi tou armatoV ewV esperaV ex enantiaV SuriaV kai apeqanen dunontoV tou hliou

 

19

1 kai apestreyen Iwsafat basileuV Iouda eiV ton oikon autou en eirhnh eiV Ierousalhm

2 kai exhlqen eiV apanthsin autou Iou o tou Anani o profhthV kai eipen autw basileu Iwsafat ei amartwlw su bohqeiV h misoumenw upo kuriou filiazeiV dia touto egeneto epi se orgh para kuriou

3 all h logoi agaqoi hureqhsan en soi oti exhraV ta alsh apo thV ghV Iouda kai kathuqunaV thn kardian sou ekzhthsai ton kurion

4 kai katwkhsen Iwsafat en Ierousalhm kai palin exhlqen eiV ton laon apo Bhrsabee ewV orouV Efraim kai epestreyen autouV epi kurion qeon twn paterwn autwn

5 kai katesthsen kritaV en pasaiV taiV polesin Iouda taiV ocuraiV en polei kai polei

6 kai eipen toiV kritaiV idete ti umeiV poieite oti ouk anqrwpw umeiV krinete all h tw kuriw kai meq umwn logoi thV krisewV

7 kai nun genesqw foboV kuriou ef umaV kai fulassete kai poihsete oti ouk estin meta kuriou qeou hmwn adikia oude qaumasai proswpon oude labein dwra

8 kai gar en Ierousalhm katesthsen Iwsafat twn ierewn kai twn Leuitwn kai twn patriarcwn Israhl eiV krisin kuriou kai krinein touV katoikountaV en Ierousalhm

9 kai eneteilato proV autouV legwn outwV poihsete en fobw kuriou en alhqeia kai en plhrei kardia

10 paV anhr krisin thn elqousan ef umaV twn adelfwn umwn twn katoikountwn en taiV polesin autwn ana meson aimatoV aima kai ana meson prostagmatoV kai entolhV kai dikaiwmata kai krimata kai diasteleisqe autoiV kai ouc amarthsontai tw kuriw kai ouk estai ef umaV orgh kai epi touV adelfouV umwn outwV poihsete kai ouc amarthsesqe

11 kai idou AmariaV o iereuV hgoumenoV ef umaV eiV pan logon kuriou kai ZabdiaV uioV Ismahl o hgoumenoV eiV oikon Iouda proV pan logon basilewV kai oi grammateiV kai oi Leuitai pro proswpou umwn iscusate kai poihsate kai estai kurioV meta tou agaqou

 

20

1 kai meta tauta hlqon oi uioi Mwab kai oi uioi Ammwn kai met autwn ek twn Minaiwn proV Iwsafat eiV polemon

2 kai hlqon kai upedeixan tw Iwsafat legonteV hkei epi se plhqoV polu ek peran thV qalasshV apo SuriaV kai idou eisin en Asasanqamar auth estin Engaddi

3 kai efobhqh kai edwken Iwsafat to proswpon autou ekzhthsai ton kurion kai ekhruxen nhsteian en panti Iouda

4 kai sunhcqh IoudaV ekzhthsai ton kurion kai apo paswn twn polewn Iouda hlqon zhthsai ton kurion

5 kai anesth Iwsafat en ekklhsia Iouda en Ierousalhm en oikw kuriou kata proswpon thV aulhV thV kainhV

6 kai eipen kurie o qeoV twn paterwn hmwn ouci su ei qeoV en ouranw kai su kurieueiV paswn twn basileiwn twn eqnwn kai en th ceiri sou iscuV dunasteiaV kai ouk estin proV se antisthnai

7 ouci su ei o kurioV o exoleqreusaV touV katoikountaV thn ghn tauthn apo proswpou tou laou sou Israhl kai edwkaV authn spermati Abraam tw hgaphmenw sou eiV ton aiwna

8 kai katwkhsan en auth kai wkodomhsan en auth agiasma tw onomati sou legonteV

9 ean epelqh ef hmaV kaka romfaia krisiV qanatoV limoV sthsomeqa enantion tou oikou toutou kai enantion sou oti to onoma sou epi tw oikw toutw kai bohsomeqa proV se apo thV qliyewV kai akoush kai swseiV

10 kai nun idou uioi Ammwn kai Mwab kai oroV Shir eiV ouV ouk edwkaV tw Israhl dielqein di autwn exelqontwn autwn ek ghV Aiguptou oti exeklinan ap autwn kai ouk exwleqreusan autouV

11 kai nun idou autoi epiceirousin ef hmaV exelqein ekbalein hmaV apo thV klhronomiaV hmwn hV edwkaV hmin

12 kurie o qeoV hmwn ou krineiV en autoiV oti ouk estin hmin iscuV tou antisthnai proV to plhqoV to polu touto to elqon ef hmaV kai ouk oidamen ti poihswmen autoiV all h epi soi oi ofqalmoi hmwn

13 kai paV IoudaV esthkwV enanti kuriou kai ta paidia autwn kai ai gunaikeV

14 kai tw Ozihl tw tou Zacariou twn uiwn Banaiou twn uiwn Elehl tou Manqaniou tou Leuitou apo twn uiwn Asaf egeneto ep auton pneuma kuriou en th ekklhsia

15 kai eipen akousate paV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm kai o basileuV Iwsafat tade legei kurioV umin autoiV mh fobeisqe mhde ptohqhte apo proswpou tou oclou tou pollou toutou oti ouc umin estin h parataxiV all h tw qew

16 aurion katabhte ep autouV idou anabainousin kata thn anabasin AsaV kai eurhsete autouV ep akrou potamou thV erhmou Ierihl

17 ouc umin estin polemhsai tauta sunete kai idete thn swthrian kuriou meq umwn Iouda kai Ierousalhm mh fobeisqe mhde ptohqhte aurion exelqein eiV apanthsin autoiV kai kurioV meq umwn

18 kai kuyaV Iwsafat epi proswpon autou kai paV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm epesan enanti kuriou proskunhsai kuriw

19 kai anesthsan oi Leuitai apo twn uiwn Kaaq kai apo twn uiwn Kore ainein kuriw qew Israhl en fwnh megalh eiV uyoV

20 kai wrqrisan prwi kai exhlqon eiV thn erhmon Qekwe kai en tw exelqein esth Iwsafat kai ebohsen kai eipen akousate mou Iouda kai oi katoikounteV en Ierousalhm empisteusate en kuriw qew umwn kai empisteuqhsesqe empisteusate en profhth autou kai euodwqhsesqe

21 kai ebouleusato meta tou laou kai esthsen yaltwdouV kai ainountaV exomologeisqai kai ainein ta agia en tw exelqein emprosqen thV dunamewV kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti eiV ton aiwna to eleoV autou

22 kai en tw arxasqai thV ainesewV autou thV exomologhsewV edwken kurioV polemein touV uiouV Ammwn epi Mwab kai oroV Shir touV exelqontaV epi Ioudan kai etropwqhsan

23 kai anesthsan oi uioi Ammwn kai Mwab epi touV katoikountaV oroV Shir exoleqreusai kai ektriyai kai wV sunetelesan touV katoikountaV Shir anesthsan eiV allhlouV tou exoleqreuqhnai

24 kai IoudaV hlqen epi thn skopian thV erhmou kai epebleyen kai eiden to plhqoV kai idou panteV nekroi peptwkoteV epi thV ghV ouk hn swzomenoV

25 kai hlqen Iwsafat kai o laoV autou skuleusai ta skula autwn kai euron kthnh polla kai aposkeuhn kai skula kai skeuh epiqumhta kai eskuleusan eautoiV kai egenonto hmerai treiV skuleuontwn autwn ta skula oti polla hn

26 kai th hmera th tetarth episunhcqhsan eiV ton aulwna thV eulogiaV ekei gar huloghsan ton kurion dia touto ekalesan to onoma tou topou ekeinou KoilaV eulogiaV ewV thV hmeraV tauthV

27 kai epestreyen paV anhr Iouda eiV Ierousalhm kai Iwsafat hgoumenoV autwn en eufrosunh megalh oti eufranen autouV kurioV apo twn ecqrwn autwn

28 kai eishlqon eiV Ierousalhm en nablaiV kai en kinuraiV kai en salpigxin eiV oikon kuriou

29 kai egeneto ekstasiV kuriou epi pasaV taV basileiaV thV ghV en tw akousai autouV oti epolemhsen kurioV proV touV upenantiouV Israhl

30 kai eirhneusen h basileia Iwsafat kai katepausen autw o qeoV autou kukloqen

31 kai ebasileusen Iwsafat epi ton Ioudan etwn triakonta pente en tw basileusai auton kai eikosi pente eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Azouba qugathr Sali

32 kai eporeuqh en taiV odoiV tou patroV autou Asa kai ouk exeklinen tou poihsai to euqeV enwpion kuriou

33 alla ta uyhla eti uphrcen kai eti o laoV ou kateuqunen thn kardian proV kurion qeon twn paterwn autwn

34 kai oi loipoi logoi Iwsafat oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi en logoiV Iou tou Anani oV kategrayen biblion basilewn Israhl

35 kai meta tauta ekoinwnhsen Iwsafat basileuV Iouda proV Ocozian basilea Israhl kai outoV hnomhsen

36 en tw poihsai kai poreuqhnai proV auton tou poihsai ploia tou poreuqhnai eiV QarsiV kai epoihsen ploia en Gasiwngaber

37 kai eprofhteusen Eliezer o tou Dwdia apo MarishV epi Iwsafat legwn wV efiliasaV tw Ocozia eqrausen kurioV to ergon sou kai sunetribh ta ploia sou kai ouk edunasqh tou poreuqhnai eiV QarsiV

 

21

1 kai ekoimhqh Iwsafat meta twn paterwn autou kai etafh para toiV patrasin autou en polei Dauid kai ebasileusen Iwram uioV autou ant autou

2 kai autw adelfoi uioi Iwsafat ex AzariaV kai Iihl kai ZacariaV kai AzariaV kai Micahl kai SafatiaV panteV outoi uioi Iwsafat basilewV Iouda

3 kai edwken autoiV o pathr autwn domata polla argurion kai crusion kai opla meta polewn teteicismenwn en Iouda kai thn basileian edwken tw Iwram oti outoV o prwtotokoV

4 kai anesth Iwram epi thn basileian autou kai ekrataiwqh kai apekteinen pantaV touV adelfouV autou en romfaia kai apo twn arcontwn Israhl

5 ontoV autou triakonta kai duo etwn katesth Iwram epi thn basileian autou kai oktw eth ebasileusen en Ierousalhm

6 kai eporeuqh en odw basilewn Israhl wV epoihsen oikoV Acaab oti qugathr Acaab hn autou gunh kai epoihsen to ponhron enantion kuriou

7 kai ouk ebouleto kurioV exoleqreusai ton oikon Dauid dia thn diaqhkhn hn dieqeto tw Dauid kai wV eipen autw dounai autw lucnon kai toiV uioiV autou pasaV taV hmeraV

8 en taiV hmeraiV ekeinaiV apesth Edwm apo tou Iouda kai ebasileusan ef eautouV basilea

9 kai wceto Iwram meta twn arcontwn kai pasa h ippoV met autou kai egeneto kai hgerqh nuktoV kai epataxen Edwm ton kuklounta auton kai touV arcontaV twn armatwn kai efugen o laoV eiV ta skhnwmata autwn

10 kai apesth apo Iouda Edwm ewV thV hmeraV tauthV tote apesth Lomna en tw kairw ekeinw apo ceiroV autou oti egkatelipen kurion qeon twn paterwn autou

11 kai gar autoV epoihsen uyhla en polesin Iouda kai exeporneusen touV katoikountaV en Ierousalhm kai apeplanhsen ton Ioudan

12 kai hlqen autw eggrafh para Hliou tou profhtou legwn tade legei kurioV o qeoV Dauid tou patroV sou anq wn ouk eporeuqhV en odw Iwsafat tou patroV sou kai en odoiV Asa basilewV Iouda

13 kai eporeuqhV en odoiV basilewn Israhl kai exeporneusaV ton Ioudan kai touV katoikountaV en Ierousalhm wV exeporneusen oikoV Acaab kai touV adelfouV sou uiouV tou patroV sou touV agaqouV uper se apekteinaV

14 idou kurioV pataxei se plhghn megalhn en tw law sou kai en toiV uioiV sou kai en gunaixin sou kai en pash th aposkeuh sou

15 kai su en malakia ponhra en nosw koiliaV ewV ou exelqh h koilia sou meta thV malakiaV ex hmerwn eiV hmeraV

16 kai ephgeiren kurioV epi Iwram touV allofulouV kai touV ArabaV kai touV omorouV twn Aiqiopwn

17 kai anebhsan epi Ioudan kai katedunasteuon kai apestreyan pasan thn aposkeuhn hn euron en oikw tou basilewV kai touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai ou kateleifqh autw uioV all h OcoziaV o mikrotatoV twn uiwn autou

18 kai meta tauta panta epataxen auton kurioV eiV thn koilian malakia en h ouk estin iatreia

19 kai egeneto ex hmerwn eiV hmeraV kai wV hlqen kairoV twn hmerwn hmeraV duo exhlqen h koilia autou meta thV nosou kai apeqanen en malakia ponhra kai ouk epoihsen o laoV autou ekforan kaqwV ekforan paterwn autou

20 hn triakonta kai duo etwn ote ebasileusen kai oktw eth ebasileusen en Ierousalhm kai eporeuqh en ouk epainw kai etafh en polei Dauid kai ouk en tafoiV twn basilewn

 

22

1 kai ebasileusan oi katoikounteV en Ierousalhm ton Ocozian uion autou ton mikron ant autou oti pantaV touV presbuterouV apekteinen to lhsthrion to epelqon ep autouV oi ArabeV kai oi AlimazoneiV kai ebasileusen OcoziaV uioV Iwram basilewV Iouda

2 wn eikosi etwn OcoziaV ebasileusen kai eniauton ena ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Goqolia qugathr Ambri

3 kai outoV eporeuqh en odw oikou Acaab oti mhthr autou hn sumbouloV tou amartanein

4 kai epoihsen to ponhron enantion kuriou wV oikoV Acaab oti autoi hsan autw meta to apoqanein ton patera autou sumbouloi tou exoleqreusai auton

5 kai en taiV boulaiV autwn eporeuqh kai eporeuqh meta Iwram uiou Acaab eiV polemon epi Azahl basilea SuriaV eiV Rama Galaad kai epataxan oi toxotai ton Iwram

6 kai epestreyen Iwram tou iatreuqhnai eiV Iezrael apo twn plhgwn wn epataxan auton oi Suroi en Rama en tw polemein auton proV Azahl basilea SuriaV kai OcoziaV uioV Iwram basileuV Iouda katebh qeasasqai ton Iwram uion Acaab eiV Iezrael oti hrrwstei

7 kai para tou qeou egeneto katastrofh Ocozia elqein proV Iwram kai en tw elqein auton exhlqen met autou Iwram proV Iou uion Namessi criston kuriou ton oikon Acaab

8 kai egeneto wV exedikhsen Iou ton oikon Acaab kai euren touV arcontaV Iouda kai touV adelfouV Ocozia leitourgountaV tw Ocozia kai apekteinen autouV

9 kai eipen tou zhthsai ton Ocozian kai katelabon auton iatreuomenon en Samareia kai hgagon auton proV Iou kai apekteinen auton kai eqayan auton oti eipan uioV Iwsafat estin oV ezhthsen ton kurion en olh kardia autou kai ouk hn en oikw Ocozia katiscusai dunamin peri thV basileiaV

10 kai Goqolia h mhthr Ocozia eiden oti teqnhken authV o uioV kai hgerqh kai apwlesen pan to sperma thV basileiaV en oikw Iouda

11 kai elaben Iwsabeq h qugathr tou basilewV ton IwaV uion Ocozia kai ekleyen auton ek mesou uiwn tou basilewV twn qanatoumenwn kai edwken auton kai thn trofon autou eiV tamieion twn klinwn kai ekruyen auton Iwsabeq qugathr tou basilewV Iwram adelfh Ocoziou gunh Iwdae tou ierewV kai ekruyen auton apo proswpou GoqoliaV kai ouk apekteinen auton

12 kai hn met authV en oikw tou qeou katakekrummenoV ex eth kai Goqolia ebasileusen epi thV ghV

 

23

1 kai en tw etei tw ebdomw ekrataiwsen Iwdae kai elaben touV ekatontarcouV ton Azarian uion Iwram kai ton Ismahl uion Iwanan kai ton Azarian uion Wbhd kai ton Maasaian uion Adaia kai ton Elisafan uion Zacaria met autou eiV oikon

2 kai ekuklwsan ton Ioudan kai sunhgagon touV LeuitaV ek paswn twn polewn Iouda kai arcontaV patriwn tou Israhl kai hlqon eiV Ierousalhm

3 kai dieqento pasa ekklhsia Iouda diaqhkhn en oikw tou qeou meta tou basilewV kai edeixen autoiV ton uion tou basilewV kai eipen autoiV idou o uioV tou basilewV basileusatw kaqwV elalhsen kurioV epi ton oikon Dauid

4 nun o logoV outoV on poihsete to triton ex umwn eisporeuesqwsan to sabbaton twn ierewn kai twn Leuitwn kai eiV taV pulaV twn eisodwn

5 kai to triton en oikw tou basilewV kai to triton en th pulh th mesh kai paV o laoV en aulaiV oikou kuriou

6 kai mh eiselqetw eiV oikon kuriou ean mh oi iereiV kai oi Leuitai kai oi leitourgounteV twn Leuitwn autoi eiseleusontai oti agioi eisin kai paV o laoV fulassetw fulakaV kuriou

7 kai kuklwsousin oi Leuitai ton basilea kuklw androV skeuoV en ceiri autou kai o eisporeuomenoV eiV ton oikon apoqaneitai kai esontai meta tou basilewV eisporeuomenou kai ekporeuomenou

8 kai epoihsan oi Leuitai kai paV Iouda kata panta osa eneteilato Iwdae o iereuV kai elabon ekastoV touV andraV autou ap archV tou sabbatou ewV exodou tou sabbatou oti ou katelusen Iwdae taV efhmeriaV

9 kai edwken taV macairaV kai touV qureouV kai ta opla a hn tou basilewV Dauid en oikw tou qeou

10 kai esthsen panta ton laon ekaston en toiV oploiV autou apo thV wmiaV tou oikou thV dexiaV ewV thV wmiaV thV aristeraV tou qusiasthriou kai tou oikou epi ton basilea kuklw

11 kai exhgagen ton uion tou basilewV kai edwken ep auton to basileion kai ta marturia kai ebasileusan kai ecrisan auton Iwdae kai oi uioi autou kai eipan zhtw o basileuV

12 kai hkousen Goqolia thn fwnhn tou laou twn trecontwn kai exomologoumenwn kai ainountwn ton basilea kai eishlqen proV ton basilea eiV oikon kuriou

13 kai eiden kai idou o basileuV epi thV stasewV autou kai epi thV eisodou oi arconteV kai ai salpiggeV peri ton basilea kai paV o laoV hufranqh kai esalpisan en taiV salpigxin kai oi adonteV en toiV organoiV wdoi kai umnounteV ainon kai dierrhxen Goqolia thn stolhn authV kai ebohsen kai eipen epitiqemenoi epitiqesqe

14 kai exhlqen Iwdae o iereuV kai eneteilato Iwdae o iereuV toiV ekatontarcoiV kai toiV archgoiV thV dunamewV kai eipen autoiV ekbalete authn ektoV tou oikou kai eiselqate opisw authV kai apoqanetw macaira oti eipen o iereuV mh apoqanetw en oikw kuriou

15 kai edwkan auth anesin kai dihlqen dia thV pulhV twn ippewn tou oikou tou basilewV kai eqanatwsan authn ekei

16 kai dieqeto Iwdae diaqhkhn ana meson autou kai tou laou kai tou basilewV einai laon tw kuriw

17 kai eishlqen paV o laoV thV ghV eiV oikon Baal kai katespasan auton kai ta qusiasthria kai ta eidwla autou eleptunan kai ton Matqan ierea thV Baal eqanatwsan enantion twn qusiasthriwn autou

18 kai eneceirhsen Iwdae o iereuV ta erga oikou kuriou dia ceiroV ierewn kai Leuitwn kai anesthsen taV efhmeriaV twn ierewn kai twn Leuitwn aV diesteilen Dauid epi ton oikon kuriou kai anenegkai olokautwmata kuriw kaqwV gegraptai en nomw Mwush en eufrosunh kai en wdaiV dia ceiroV Dauid

19 kai esthsan oi pulwroi epi taV pulaV oikou kuriou kai ouk eiseleusetai akaqartoV eiV pan pragma

20 kai elaben touV patriarcaV kai touV dunatouV kai touV arcontaV tou laou kai panta ton laon thV ghV kai anebibasan ton basilea eiV oikon kuriou kai eishlqen dia thV pulhV thV eswteraV eiV ton oikon tou basilewV kai ekaqisan ton basilea epi ton qronon thV basileiaV

21 kai hufranqh paV o laoV thV ghV kai h poliV hsucasen kai thn Goqolian eqanatwsan macaira

 

24

1 wn epta etwn IwaV en tw basileusai auton kai tessarakonta eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Sabia ek Bhrsabee

2 kai epoihsen IwaV to euqeV enwpion kuriou pasaV taV hmeraV Iwdae tou ierewV

3 kai elaben autw Iwdae gunaikaV duo kai egennhsen uiouV kai qugateraV

4 kai egeneto meta tauta kai egeneto epi kardian IwaV episkeuasai ton oikon kuriou

5 kai sunhgagen touV iereiV kai touV LeuitaV kai eipen autoiV exelqate eiV taV poleiV Iouda kai sunagagete apo pantoV Israhl argurion katiscusai ton oikon kuriou eniauton kat eniauton kai speusate lalhsai kai ouk espeusan oi Leuitai

6 kai ekalesen o basileuV IwaV ton Iwdae ton arconta kai eipen autw dia ti ouk epeskeyw peri twn Leuitwn tou eisenegkai apo Iouda kai Ierousalhm to kekrimenon upo Mwush anqrwpou tou qeou ote exekklhsiasen ton Israhl eiV thn skhnhn tou marturiou

7 oti Goqolia hn h anomoV kai oi uioi authV katespasan ton oikon tou qeou kai gar ta agia oikou kuriou epoihsan taiV Baalim

8 kai eipen o basileuV genhqhtw glwssokomon kai teqhtw en pulh oikou kuriou exw

9 kai khruxatwsan en Iouda kai en Ierousalhm eisenegkai kuriw kaqwV eipen MwushV paiV tou qeou epi ton Israhl en th erhmw

10 kai edwkan panteV arconteV kai paV o laoV kai eiseferon kai eneballon eiV to glwssokomon ewV ou eplhrwqh

11 kai egeneto wV eiseferon to glwssokomon proV touV prostataV tou basilewV dia ceiroV twn Leuitwn kai wV eidon oti epleonasen to argurion kai hlqen o grammateuV tou basilewV kai o prostathV tou ierewV tou megalou kai exekenwsan to glwssokomon kai katesthsan eiV ton topon autou outwV epoioun hmeran ex hmeraV kai sunhgagon argurion polu

12 kai edwken auto o basileuV kai Iwdae o iereuV toiV poiousin ta erga eiV thn ergasian oikou kuriou kai emisqounto latomouV kai tektonaV episkeuasai ton oikon kuriou kai calkeiV sidhrou kai calkou episkeuasai ton oikon kuriou

13 kai epoioun oi poiounteV ta erga kai anebh mhkoV twn ergwn en cersin autwn kai anesthsan ton oikon kuriou epi thn stasin autou kai eniscusan

14 kai wV sunetelesan hnegkan proV ton basilea kai proV Iwdae to kataloipon tou arguriou kai epoihsan skeuh eiV oikon kuriou skeuh leitourgika olokautwmatwn kai quiskaV crusaV kai arguraV kai anhnegkan olokautwseiV en oikw kuriou dia pantoV pasaV taV hmeraV Iwdae

15 kai eghrasen Iwdae plhrhV hmerwn kai eteleuthsen wn ekaton kai triakonta etwn en tw teleutan auton

16 kai eqayan auton en polei Dauid meta twn basilewn oti epoihsen agaqwsunhn meta Israhl kai meta tou qeou kai tou oikou autou

17 kai egeneto meta thn teleuthn Iwdae eishlqon oi arconteV Iouda kai prosekunhsan ton basilea tote ephkousen autoiV o basileuV

18 kai egkatelipon ton kurion qeon twn paterwn autwn kai edouleuon taiV AstartaiV kai toiV eidwloiV kai egeneto orgh epi Ioudan kai epi Ierousalhm en th hmera tauth

19 kai apesteilen proV autouV profhtaV epistreyai proV kurion kai ouk hkousan kai diemarturanto autoiV kai ouk hkousan

20 kai pneuma qeou enedusen ton Azarian ton tou Iwdae ton ierea kai anesth epanw tou laou kai eipen tade legei kurioV ti paraporeuesqe taV entolaV kuriou kai ouk euodwqhsesqe oti egkatelipete ton kurion kai egkataleiyei umaV

21 kai epeqento autw kai eliqobolhsan auton di entolhV IwaV tou basilewV en aulh oikou kuriou

22 kai ouk emnhsqh IwaV tou eleouV ou epoihsen met autou Iwdae o pathr autou kai eqanatwsen ton uion autou kai wV apeqnhsken eipen idoi kurioV kai krinatw

23 kai egeneto meta thn sunteleian tou eniautou anebh ep auton dunamiV SuriaV kai hlqen epi Ioudan kai epi Ierousalhm kai katefqeiran pantaV touV arcontaV tou laou en tw law kai panta ta skula autwn apesteilan tw basilei Damaskou

24 oti en oligoiV andrasin paregeneto dunamiV SuriaV kai o qeoV paredwken eiV taV ceiraV autwn dunamin pollhn sfodra oti egkatelipon kurion qeon twn paterwn autwn kai meta IwaV epoihsen krimata

25 kai meta to apelqein autouV ap autou en tw egkatalipein auton en malakiaiV megalaiV kai epeqento autw oi paideV autou en aimasin uiou Iwdae tou ierewV kai eqanatwsan auton epi thV klinhV autou kai apeqanen kai eqayan auton en polei Dauid kai ouk eqayan auton en tw tafw twn basilewn

26 kai oi epiqemenoi ep auton Zabed o tou Samaq o AmmanithV kai Iwzabed o tou Somarwq o MwabithV

27 kai oi uioi autou panteV kai proshlqon autw oi pente kai ta loipa idou gegrammena epi thn grafhn twn basilewn kai ebasileusen AmasiaV uioV autou ant autou

 

25

1 wn pente kai eikosi etwn ebasileusen AmasiaV kai eikosi ennea eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Iwaden apo Ierousalhm

2 kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou all ouk en kardia plhrei

3 kai egeneto wV katesth h basileia en ceiri autou kai eqanatwsen touV paidaV autou touV foneusantaV ton basilea patera autou

4 kai touV uiouV autwn ouk apekteinen kata thn diaqhkhn tou nomou kuriou kaqwV gegraptai wV eneteilato kurioV legwn ouk apoqanountai patereV uper teknwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn all h ekastoV th eautou amartia apoqanountai

5 kai sunhgagen AmasiaV ton oikon Iouda kai anesthsen autouV kat oikouV patriwn autwn eiV ciliarcouV kai ekatontarcouV en panti Iouda kai Ierousalhm kai hriqmhsen autouV apo eikosaetouV kai epanw kai euren autouV triakosiaV ciliadaV dunatouV exelqein eiV polemon kratountaV doru kai qureon

6 kai emisqwsato apo Israhl ekaton ciliadaV dunatouV iscui ekaton talantwn arguriou

7 kai anqrwpoV tou qeou hlqen proV auton legwn basileu ou poreusetai meta sou dunamiV Israhl oti ouk estin kurioV meta Israhl pantwn twn uiwn Efraim

8 oti ean upolabhV katiscusai en toutoiV kai tropwsetai se kurioV enantion twn ecqrwn oti estin para kuriou kai iscusai kai tropwsasqai

9 kai eipen AmasiaV tw anqrwpw tou qeou kai ti poihsw ta ekaton talanta a edwka th dunamei Israhl kai eipen o anqrwpoV tou qeou estin tw kuriw dounai soi pleista toutwn

10 kai diecwrisen AmasiaV th dunamei th elqoush proV auton apo Efraim apelqein eiV ton topon autwn kai equmwqhsan sfodra epi Ioudan kai epestreyan eiV ton topon autwn en orgh qumou

11 kai AmasiaV katiscusen kai parelaben ton laon autou kai eporeuqh eiV thn koilada twn alwn kai epataxen ekei touV uiouV Shir deka ciliadaV

12 kai deka ciliadaV ezwgrhsan oi uioi Iouda kai eferon autouV epi to akron tou krhmnou kai katekrhmnizon autouV apo tou akrou tou krhmnou kai panteV dierrhgnunto

13 kai oi uioi thV dunamewV ouV apestreyen AmasiaV tou mh poreuqhnai met autou eiV polemon kai epeqento epi taV poleiV Iouda apo SamareiaV ewV Baiqwrwn kai epataxan en autoiV treiV ciliadaV kai eskuleusan skula polla

14 kai egeneto meta to elqein Amasian pataxanta thn Idoumaian kai hnegken proV autouV touV qeouV uiwn Shir kai esthsen autouV eautw eiV qeouV kai enantion autwn prosekunei kai autoiV autoV equen

15 kai egeneto orgh kuriou epi Amasian kai apesteilen autw profhtaV kai eipan autw ti ezhthsaV touV qeouV tou laou oi ouk exeilanto ton laon autwn ek ceiroV sou

16 kai egeneto en tw lalhsai autw kai eipen autw mh sumboulon tou basilewV dedwka se prosece mh mastigwqhV kai esiwphsen o profhthV kai eipen oti ginwskw oti ebouleto epi soi tou katafqeirai se oti epoihsaV touto kai ouk ephkousaV thV sumbouliaV mou

17 kai ebouleusato AmasiaV kai apesteilen proV IwaV uion Iwacaz uiou Iou basilea Israhl legwn deuro ofqwmen proswpoiV

18 kai apesteilen IwaV basileuV Israhl proV Amasian basilea Iouda legwn o acouc o en tw Libanw apesteilen proV thn kedron thn en tw Libanw legwn doV thn qugatera sou tw uiw mou eiV gunaika kai idou eleusetai ta qhria tou agrou ta en tw Libanw kai hlqan ta qhria kai katepathsan ton acouc

19 eipaV idou epataxaV thn Idoumaian kai epairei se h kardia h bareia nun kaqhso en oikw sou kai ina ti sumballeiV en kakia kai pesh su kai IoudaV meta sou

20 kai ouk hkousen AmasiaV oti para kuriou egeneto tou paradounai auton eiV ceiraV oti exezhthsen touV qeouV twn Idoumaiwn

21 kai anebh IwaV basileuV Israhl kai wfqhsan allhloiV autoV kai AmasiaV basileuV Iouda en BaiqsamuV h estin tou Iouda

22 kai etropwqh IoudaV kata proswpon Israhl kai efugen ekastoV eiV to skhnwma

23 kai ton Amasian basilea Iouda ton tou IwaV katelaben IwaV basileuV Israhl en BaiqsamuV kai eishgagen auton eiV Ierousalhm kai katespasen apo tou teicouV Ierousalhm apo pulhV Efraim ewV pulhV gwniaV tetrakosiouV phceiV

24 kai pan to crusion kai to argurion kai panta ta skeuh ta eureqenta en oikw kuriou kai para tw Abdedom kai touV qhsaurouV oikou tou basilewV kai touV uiouV twn summixewn kai epestreyen eiV Samareian

25 kai ezhsen AmasiaV o tou IwaV basileuV Iouda meta to apoqanein IwaV ton tou Iwacaz basilea Israhl eth deka pente

26 kai oi loipoi logoi Amasiou oi prwtoi kai oi escatoi ouk idou gegrammenoi epi bibliou basilewn Iouda kai Israhl

27 kai en tw kairw w apesth AmasiaV apo kuriou kai epeqento autw epiqesin kai efugen apo Ierousalhm eiV LaciV kai apesteilan katopisqen autou eiV LaciV kai eqanatwsan auton ekei

28 kai anelabon auton epi twn ippwn kai eqayan auton meta twn paterwn autou en polei Dauid

 

26

1 kai elaben paV o laoV thV ghV ton Ozian kai autoV deka kai ex etwn kai ebasileusan auton anti tou patroV autou Amasiou

2 autoV wkodomhsen thn Ailaq autoV epestreyen authn tw Iouda meta to koimhqhnai ton basilea meta twn paterwn autou

3 uioV deka ex etwn ebasileusen OziaV kai penthkonta kai duo eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Calia apo Ierousalhm

4 kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou kata panta osa epoihsen AmasiaV o pathr autou

5 kai hn ekzhtwn ton kurion en taiV hmeraiV Zacariou tou suniontoV en fobw kuriou kai en taiV hmeraiV autou ezhthsen ton kurion kai euodwsen autw kurioV

6 kai exhlqen kai epolemhsen proV touV allofulouV kai katespasen ta teich Geq kai ta teich Iabnh kai ta teich Azwtou kai wkodomhsen poleiV Azwtou kai en toiV allofuloiV

7 kai katiscusen auton kurioV epi touV allofulouV kai epi touV ArabaV touV katoikountaV epi thV petraV kai epi touV MinaiouV

8 kai edwkan oi Minaioi dwra tw Ozia kai hn to onoma autou ewV eisodou Aiguptou oti katiscusen ewV anw

9 kai wkodomhsen OziaV purgouV en Ierousalhm kai epi thn pulhn thV gwniaV kai epi thn pulhn thV faraggoV kai epi twn gwniwn kai katiscusen

10 kai wkodomhsen purgouV en th erhmw kai elatomhsen lakkouV pollouV oti kthnh polla uphrcen autw en Sefhla kai en th pedinh kai ampelourgoi en th oreinh kai en tw Karmhlw oti filogewrgoV hn

11 kai egeneto tw Ozia dunameiV poiousai polemon kai ekporeuomenai eiV parataxin eiV ariqmon kai o ariqmoV autwn dia ceiroV Iihl tou grammatewV kai Maasaiou tou kritou dia ceiroV Ananiou tou diadocou tou basilewV

12 paV o ariqmoV twn patriarcwn twn dunatwn eiV polemon discilioi exakosioi

13 kai met autwn dunamiV polemikh triakosiai ciliadeV kai eptakiscilioi pentakosioi outoi oi poiounteV polemon en dunamei iscuoV bohqhsai tw basilei epi touV upenantiouV

14 kai htoimazen autoiV OziaV pash th dunamei qureouV kai dorata kai perikefalaiaV kai qwrakaV kai toxa kai sfendonaV eiV liqouV

15 kai epoihsen en Ierousalhm mhcanaV memhcaneumenaV logistou tou einai epi twn purgwn kai epi twn gwniwn ballein belesin kai liqoiV megaloiV kai hkousqh h kataskeuh autwn ewV porrw oti eqaumastwqh tou bohqhqhnai ewV ou katiscusen

16 kai wV katiscusen uywqh h kardia autou tou katafqeirai kai hdikhsen en kuriw qew autou kai eishlqen eiV ton naon kuriou qumiasai epi to qusiasthrion twn qumiamatwn

17 kai eishlqen opisw autou AzariaV o iereuV kai met autou iereiV tou kuriou ogdohkonta uioi dunatoi

18 kai esthsan epi Ozian ton basilea kai eipan autw ou soi Ozia qumiasai tw kuriw all h toiV iereusin uioiV Aarwn toiV hgiasmenoiV qumiasai exelqe ek tou agiasmatoV oti apesthV apo kuriou kai ouk estai soi touto eiV doxan para kuriou qeou

19 kai equmwqh OziaV kai en th ceiri autou to qumiathrion tou qumiasai en tw naw kai en tw qumwqhnai auton proV touV iereiV kai h lepra aneteilen en tw metwpw autou enantion twn ierewn en oikw kuriou epanw tou qusiasthriou twn qumiamatwn

20 kai epestreyen ep auton o iereuV o prwtoV kai oi iereiV kai idou autoV leproV en tw metwpw kai katespeusan auton ekeiqen kai gar autoV espeusen exelqein oti hlegxen auton kurioV

21 kai hn OziaV o basileuV leproV ewV hmeraV thV teleuthV autou kai en oikw affouswq ekaqhto leproV oti apescisqh apo oikou kuriou kai Iwaqam o uioV autou epi thV basileiaV autou krinwn ton laon thV ghV

22 kai oi loipoi logoi Oziou oi prwtoi kai oi escatoi gegrammenoi upo Iessiou tou profhtou

23 kai ekoimhqh OziaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton meta twn paterwn autou en tw pediw thV tafhV twn basilewn oti eipan oti leproV estin kai ebasileusen Iwaqam uioV autou ant autou

 

27

1 uioV eikosi pente etwn Iwaqam en tw basileusai auton kai deka ex eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou Ierousa qugathr Sadwk

2 kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou kata panta osa epoihsen OziaV o pathr autou all ouk eishlqen eiV ton naon kuriou kai eti o laoV katefqeireto

3 autoV wkodomhsen thn pulhn oikou kuriou thn uyhlhn kai en teicei tou Ofla wkodomhsen polla

4 kai poleiV wkodomhsen en orei Iouda kai en toiV drumoiV kai oikhseiV kai purgouV

5 autoV emacesato proV basilea uiwn Ammwn kai katiscusen ep auton kai edidoun autw oi uioi Ammwn kat eniauton ekaton talanta arguriou kai deka ciliadaV korwn purou kai kriqwn deka ciliadaV tauta eferen autw basileuV Ammwn kat eniauton en tw prwtw etei kai tw deuterw kai tw tritw

6 kai katiscusen Iwaqam oti htoimasen taV odouV autou enanti kuriou qeou autou

7 kai oi loipoi logoi Iwaqam kai o polemoV kai ai praxeiV autou idou gegrammenoi epi bibliw basilewn Iouda kai Israhl

8

9 kai ekoimhqh Iwaqam meta twn paterwn autou kai etafh en polei Dauid kai ebasileusen Acaz uioV autou ant autou

 

28

1 uioV eikosi etwn Acaz en tw basileusai auton kai deka ex eth ebasileusen en Ierousalhm kai ouk epoihsen to euqeV enwpion kuriou wV Dauid o pathr autou

2 kai eporeuqh kata taV odouV basilewn Israhl kai gar glupta epoihsen toiV eidwloiV autwn

3 kai equen en Gaibenenom kai dihgen ta tekna autou dia puroV kata ta bdelugmata twn eqnwn wn exwleqreusen kurioV apo proswpou uiwn Israhl

4 kai equmia epi twn uyhlwn kai epi twn dwmatwn kai upokatw pantoV xulou alswdouV

5 kai paredwken auton kurioV o qeoV autou dia ceiroV basilewV SuriaV kai epataxen en autw kai hcmalwteusen ex autwn aicmalwsian pollhn kai hgagen eiV Damaskon kai gar eiV taV ceiraV basilewV Israhl paredwken auton kai epataxen en autw plhghn megalhn

6 kai apekteinen Fakee o tou Romelia basileuV Israhl en Iouda en mia hmera ekaton eikosi ciliadaV andrwn dunatwn iscui en tw autouV katalipein ton kurion qeon twn paterwn autwn

7 kai apekteinen Ezekri o dunatoV tou Efraim ton Maasaian ton uion tou basilewV kai ton Esdrikam hgoumenon tou oikou autou kai ton Elkana ton diadocon tou basilewV

8 kai hcmalwtisan oi uioi Israhl apo twn adelfwn autwn triakosiaV ciliadaV gunaikaV uiouV kai qugateraV kai skula polla eskuleusan ex autwn kai hnegkan ta skula eiV Samareian

9 kai ekei hn o profhthV tou kuriou Wdhd onoma autw kai exhlqen eiV apanthsin thV dunamewV twn ercomenwn eiV Samareian kai eipen autoiV idou orgh kuriou qeou twn paterwn umwn epi ton Ioudan kai paredwken autouV eiV taV ceiraV umwn kai apekteinate en autoiV en orgh ewV twn ouranwn efqaken

10 kai nun uiouV Iouda kai Ierousalhm umeiV legete katakthsesqai eiV doulouV kai doulaV ouk idou eimi meq umwn marturhsai kuriw qew umwn

11 kai nun akousate mou kai apostreyate thn aicmalwsian hn hcmalwteusate twn adelfwn umwn oti orgh qumou kuriou ef umin

12 kai anesthsan arconteV apo twn uiwn Efraim Oudia o tou Iwanou kai BaraciaV o tou Mosolamwq kai EzekiaV o tou Sellhm kai AmasiaV o tou Codli epi touV ercomenouV apo tou polemou

13 kai eipan autoiV ou mh eisagaghte thn aicmalwsian wde proV hmaV oti eiV to amartanein tw kuriw ef hmaV umeiV legete prosqeinai epi taiV amartiaiV hmwn kai epi thn agnoian oti pollh h amartia hmwn kai orgh qumou kuriou epi ton Israhl

14 kai afhkan oi polemistai thn aicmalwsian kai ta skula enantion twn arcontwn kai pashV thV ekklhsiaV

15 kai anesthsan andreV oi epeklhqhsan en onomati kai antelabonto thV aicmalwsiaV kai pantaV touV gumnouV periebalon apo twn skulwn kai enedusan autouV kai upedhsan autouV kai edwkan fagein kai aleiyasqai kai antelabonto en upozugioiV pantoV asqenountoV kai katesthsan autouV eiV Iericw polin foinikwn proV touV adelfouV autwn kai epestreyan eiV Samareian

16 en tw kairw ekeinw apesteilen Acaz proV basilea Assour bohqhsai autw

17 kai en toutw oti Idoumaioi epeqento kai epataxan en Iouda kai hcmalwtisan aicmalwsian

18 kai oi allofuloi epeqento epi taV poleiV thV pedinhV kai apo liboV tou Iouda kai elabon thn BaiqsamuV kai thn Ailwn kai thn Gadhrwq kai thn Swcw kai taV kwmaV authV kai thn Qamna kai taV kwmaV authV kai thn Gamzw kai taV kwmaV authV kai katwkhsan ekei19 oti etapeinwsen kurioV ton Ioudan di Acaz basilea Iouda oti apesth apostasei apo kuriou

20 kai hlqen ep auton Qaglaqfellasar basileuV Assour kai epataxen auton

21 kai elaben Acaz ta en oikw kuriou kai ta en oikw tou basilewV kai twn arcontwn kai edwken tw basilei Assour kai ouk eiV bohqeian autw

22 all h tw qlibhnai auton kai proseqhken tou aposthnai apo kuriou kai eipen o basileuV

23 ekzhthsw touV qeouV Damaskou touV tuptontaV me kai eipen oti qeoi basilewV SuriaV autoi katiscusousin autouV autoiV toinun qusw kai antilhmyontai mou kai autoi egenonto autw eiV skwlon kai panti Israhl

24 kai apesthsen Acaz ta skeuh oikou kuriou kai katekoyen auta kai ekleisen taV quraV oikou kuriou kai epoihsen eautw qusiasthria en pash gwnia en Ierousalhm

25 kai en pash polei kai polei en Iouda epoihsen uyhla qumian qeoiV allotrioiV kai parwrgisan kurion ton qeon twn paterwn autwn

26 kai oi loipoi logoi autou kai ai praxeiV autou ai prwtai kai ai escatai idou gegrammenai epi bibliw basilewn Iouda kai Israhl

27 kai ekoimhqh Acaz meta twn paterwn autou kai etafh en polei Dauid oti ouk eishnegkan auton eiV touV tafouV twn basilewn Israhl kai ebasileusen EzekiaV uioV autou ant autou

 

29

1 kai EzekiaV ebasileusen wn eikosi kai pente etwn kai eikosi kai ennea eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Abba qugathr Zacaria

2 kai epoihsen to euqeV enwpion kuriou kata panta osa epoihsen Dauid o pathr autou

3 kai egeneto wV esth epi thV basileiaV autou en tw prwtw mhni anewxen taV quraV oikou kuriou kai epeskeuasen autaV

4 kai eishgagen touV iereiV kai touV LeuitaV kai katesthsen autouV eiV to klitoV to proV anatolaV

5 kai eipen autoiV akousate oi Leuitai nun agnisqhte kai agnisate ton oikon kuriou qeou twn paterwn umwn kai ekbalete thn akaqarsian ek twn agiwn

6 oti apesthsan oi patereV hmwn kai epoihsan to ponhron enantion kuriou kai egkatelipan auton kai apestreyan to proswpon apo thV skhnhV kuriou kai edwkan aucena

7 kai apekleisan taV quraV tou naou kai esbesan touV lucnouV kai qumiama ouk equmiasan kai olokautwmata ou proshnegkan en tw agiw qew Israhl

8 kai wrgisqh orgh kurioV epi ton Ioudan kai epi thn Ierousalhm kai edwken autouV eiV ekstasin kai eiV afanismon kai eiV surismon wV umeiV orate toiV ofqalmoiV umwn

9 kai idou peplhgasin oi patereV umwn macaira kai oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai ai gunaikeV umwn en aicmalwsia en gh ouk autwn o kai nun estin

10 epi toutoiV nun estin epi kardiaV diaqesqai diaqhkhn kuriou qeou Israhl kai apostreyei thn orghn qumou autou af hmwn

11 kai nun mh dialiphte oti en umin hretiken kurioV sthnai enantion autou leitourgein kai einai autw leitourgountaV kai qumiwntaV

12 kai anesthsan oi Leuitai Maaq o tou Amasi kai Iwhl o tou Azariou ek twn uiwn Kaaq kai ek twn uiwn Merari KiV o tou Abdi kai AzariaV o tou Iallelhl kai apo twn uiwn Gedswni Iwa o tou Zemmaq kai Iwdan o tou Iwaca

13 kai twn uiwn Elisafan Sambri kai Iihl kai twn uiwn Asaf ZacariaV kai MaqqaniaV

14 kai twn uiwn Aiman Iihl kai Semei kai twn uiwn Idiqwn SamaiaV kai Ozihl

15 kai sunhgagon touV adelfouV autwn kai hgnisqhsan kata thn entolhn tou basilewV dia prostagmatoV kuriou kaqarisai ton oikon kuriou

16 kai eishlqon oi iereiV esw eiV ton oikon kuriou agnisai kai exebalon pasan thn akaqarsian thn eureqeisan en tw oikw kuriou kai eiV thn aulhn oikou kuriou kai edexanto oi Leuitai ekbalein eiV ton ceimarroun Kedrwn exw

17 kai hrxanto th hmera th prwth noumhnia tou mhnoV tou prwtou agnisai kai th hmera th ogdoh tou mhnoV eishlqan eiV ton naon kuriou kai hgnisan ton oikon kuriou en hmeraiV oktw kai th hmera th ekkaidekath tou mhnoV tou prwtou sunetelesan

18 kai eishlqan esw proV Ezekian ton basilea kai eipan hgnisamen panta ta en oikw kuriou to qusiasthrion thV olokautwsewV kai ta skeuh autou kai thn trapezan thV proqesewV kai ta skeuh authV

19 kai panta ta skeuh a emianen Acaz o basileuV en th basileia autou en th apostasia autou htoimakamen kai hgnikamen idou estin enantion tou qusiasthriou kuriou

20 kai wrqrisen EzekiaV o basileuV kai sunhgagen touV arcontaV thV polewV kai anebh eiV oikon kuriou

21 kai anhnegken moscouV epta kriouV epta amnouV epta cimarouV aigwn epta peri amartiaV peri thV basileiaV kai peri twn agiwn kai peri Israhl kai eipen toiV uioiV Aarwn toiV iereusin anabainein epi to qusiasthrion kuriou

22 kai equsan touV moscouV kai edexanto oi iereiV to aima kai proseceon epi to qusiasthrion kai equsan touV kriouV kai proseceon to aima epi to qusiasthrion kai equsan touV amnouV kai perieceon to aima tw qusiasthriw

23 kai proshgagon touV cimarouV touV peri amartiaV enantion tou basilewV kai thV ekklhsiaV kai epeqhkan taV ceiraV autwn ep autouV

24 kai equsan autouV oi iereiV kai exilasanto to aima autwn proV to qusiasthrion kai exilasanto peri pantoV Israhl oti peri pantoV Israhl eipen o basileuV h olokautwsiV kai ta peri amartiaV

25 kai esthsen touV LeuitaV en oikw kuriou en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV kata thn entolhn Dauid tou basilewV kai Gad tou orwntoV tw basilei kai Naqan tou profhtou oti di entolhV kuriou to prostagma en ceiri twn profhtwn

26 kai esthsan oi Leuitai en organoiV Dauid kai oi iereiV taiV salpigxin

27 kai eipen EzekiaV anenegkai thn olokautwsin epi to qusiasthrion kai en tw arxasqai anaferein thn olokautwsin hrxanto adein kuriw kai ai salpiggeV proV ta organa Dauid basilewV Israhl

28 kai pasa h ekklhsia prosekunei kai oi yaltwdoi adonteV kai ai salpiggeV salpizousai ewV ou sunetelesqh h olokautwsiV

29 kai wV sunetelesan anaferonteV ekamyen o basileuV kai panteV oi eureqenteV kai prosekunhsan

30 kai eipen EzekiaV o basileuV kai oi arconteV toiV LeuitaiV umnein ton kurion en logoiV Dauid kai Asaf tou profhtou kai umnoun en eufrosunh kai epeson kai prosekunhsan

31 kai apekriqh EzekiaV kai eipen nun eplhrwsate taV ceiraV umwn kuriw prosagagete kai ferete qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai anhnegken h ekklhsia qusiaV kai ainesewV eiV oikon kuriou kai paV proqumoV th kardia olokautwseiV

32 kai egeneto o ariqmoV thV olokautwsewV hV anhnegken h ekklhsia moscoi ebdomhkonta krioi ekaton amnoi diakosioi eiV olokautwsin kuriw panta tauta

33 kai oi hgiasmenoi moscoi exakosioi probata triscilia

34 all h oi iereiV oligoi hsan kai ouk edunanto deirai thn olokautwsin kai antelabonto autwn oi adelfoi autwn oi Leuitai ewV ou sunetelesqh to ergon kai ewV ou hgnisqhsan oi iereiV oti oi Leuitai proqumwV hgnisqhsan para touV iereiV

35 kai h olokautwsiV pollh en toiV steasin thV teleiwsewV tou swthriou kai twn spondwn thV olokautwsewV kai katwrqwqh to ergon en oikw kuriou

36 kai hufranqh EzekiaV kai paV o laoV dia to htoimakenai ton qeon tw law oti exapina egeneto o logoV

 

30

1 kai apesteilen EzekiaV epi panta Israhl kai Ioudan kai epistolaV egrayen epi ton Efraim kai Manassh elqein eiV oikon kuriou eiV Ierousalhm poihsai to fasek tw kuriw qew Israhl

2 kai ebouleusato o basileuV kai oi arconteV kai pasa h ekklhsia h en Ierousalhm poihsai to fasek tw mhni tw deuterw

3 ou gar hdunasqhsan auto poihsai en tw kairw ekeinw oti oi iereiV ouc hgnisqhsan ikanoi kai o laoV ou sunhcqh eiV Ierousalhm

4 kai hresen o logoV enantion tou basilewV kai enantion thV ekklhsiaV

5 kai esthsan logon dielqein khrugma en panti Israhl apo Bhrsabee ewV Dan elqontaV poihsai to fasek kuriw qew Israhl en Ierousalhm oti plhqoV ouk epoihsen kata thn grafhn

6 kai eporeuqhsan oi treconteV sun taiV epistolaiV para tou basilewV kai twn arcontwn eiV panta Israhl kai Ioudan kata to prostagma tou basilewV legonteV uioi Israhl epistreyate proV qeon Abraam kai Isaak kai Israhl kai epistreyei touV anaseswsmenouV touV kataleifqentaV apo ceiroV basilewV Assour

7 kai mh ginesqe kaqwV oi patereV umwn kai oi adelfoi umwn oi apesthsan apo kuriou qeou paterwn autwn kai paredwken autouV eiV erhmwsin kaqwV umeiV orate

8 kai nun mh sklhrunhte touV trachlouV umwn dote doxan kuriw tw qew kai eiselqate eiV to agiasma autou o hgiasen eiV ton aiwna kai douleusate tw kuriw qew umwn kai apostreyei af umwn qumon orghV

9 oti en tw epistrefein umaV proV kurion oi adelfoi umwn kai ta tekna umwn esontai en oiktirmoiV enanti pantwn twn aicmalwtisantwn autouV kai apostreyei eiV thn ghn tauthn oti elehmwn kai oiktirmwn kurioV o qeoV hmwn kai ouk apostreyei to proswpon autou af hmwn ean epistreywmen proV auton

10 kai hsan oi treconteV diaporeuomenoi polin ek polewV en tw orei Efraim kai Manassh kai ewV Zaboulwn kai egenonto wV katagelwnteV autwn kai katamwkwmenoi

11 alla anqrwpoi Ashr kai apo Manassh kai apo Zaboulwn enetraphsan kai hlqon eiV Ierousalhm

12 kai en Iouda egeneto ceir kuriou dounai autoiV kardian mian elqein tou poihsai kata to prostagma tou basilewV kai twn arcontwn en logw kuriou

13 kai sunhcqhsan eiV Ierousalhm laoV poluV tou poihsai thn eorthn twn azumwn en tw mhni tw deuterw ekklhsia pollh sfodra

14 kai anesthsan kai kaqeilan ta qusiasthria ta en Ierousalhm kai panta en oiV equmiwsan toiV yeudesin katespasan kai erriyan eiV ton ceimarroun Kedrwn

15 kai equsan to fasek th tessareskaidekath tou mhnoV tou deuterou kai oi iereiV kai oi Leuitai enetraphsan kai hgnisqhsan kai eishnegkan olokautwmata eiV oikon kuriou

16 kai esthsan epi thn stasin autwn kata to krima autwn kata thn entolhn Mwush anqrwpou tou qeou kai oi iereiV edeconto ta aimata ek ceiroV twn Leuitwn

17 oti plhqoV thV ekklhsiaV ouc hgnisqh kai oi Leuitai hsan tou quein to fasek panti tw mh dunamenw agnisqhnai tw kuriw

18 oti to pleiston tou laou apo Efraim kai Manassh kai Issacar kai Zaboulwn ouc hgnisqhsan alla efagon to fasek para thn grafhn kai proshuxato EzekiaV peri autwn legwn kurioV o agaqoV exilasasqw uper

19 pashV kardiaV kateuqunoushV ekzhthsai kurion ton qeon twn paterwn autwn kai ou kata thn agneian twn agiwn

20 kai ephkousen kurioV tw Ezekia kai iasato ton laon

21 kai epoihsan oi uioi Israhl oi eureqenteV en Ierousalhm thn eorthn twn azumwn epta hmeraV en eufrosunh megalh kai kaqumnounteV tw kuriw hmeran kaq hmeran kai oi iereiV kai oi Leuitai en organoiV tw kuriw

22 kai elalhsen EzekiaV epi pasan kardian twn Leuitwn kai twn suniontwn sunesin agaqhn tw kuriw kai sunetelesan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV quonteV qusiaV swthriou kai exomologoumenoi tw kuriw qew twn paterwn autwn

23 kai ebouleusato h ekklhsia ama poihsai epta hmeraV allaV kai epoihsan epta hmeraV en eufrosunh

24 oti EzekiaV aphrxato tw Iouda th ekklhsia moscouV ciliouV kai eptakiscilia probata kai oi arconteV aphrxanto tw law moscouV ciliouV kai probata deka ciliadaV kai ta agia twn ierewn eiV plhqoV

25 kai hufranqh pasa h ekklhsia oi iereiV kai oi Leuitai kai pasa h ekklhsia Iouda kai oi eureqenteV ex Israhl kai oi proshlutoi oi elqonteV apo ghV Israhl kai oi katoikounteV en Iouda

26 kai egeneto eufrosunh megalh en Ierousalhm apo hmerwn Salwmwn uiou Dauid basilewV Israhl ouk egeneto toiauth eorth en Ierousalhm

27 kai anesthsan oi iereiV oi Leuitai kai huloghsan ton laon kai ephkousqh h fwnh autwn kai hlqen h proseuch autwn eiV to katoikhthrion to agion autou eiV ton ouranon

 

31

1 kai wV sunetelesqh panta tauta exhlqen paV Israhl oi eureqenteV en polesin Iouda kai sunetriyan taV sthlaV kai exekoyan ta alsh kai katespasan ta uyhla kai touV bwmouV apo pashV thV IoudaiaV kai Beniamin kai ex Efraim kai apo Manassh ewV eiV teloV kai epestreyan paV Israhl ekastoV eiV thn klhronomian autou kai eiV taV poleiV autwn

2 kai etaxen EzekiaV taV efhmeriaV twn ierewn kai twn Leuitwn kai taV efhmeriaV ekastou kata thn eautou leitourgian toiV iereusin kai toiV LeuitaiV eiV thn olokautwsin kai eiV thn qusian tou swthriou kai ainein kai exomologeisqai kai leitourgein en taiV pulaiV en taiV aulaiV oikou kuriou

3 kai meriV tou basilewV ek twn uparcontwn autou eiV taV olokautwseiV thn prwinhn kai thn deilinhn kai olokautwseiV eiV sabbata kai eiV taV noumhniaV kai eiV taV eortaV taV gegrammenaV en tw nomw kuriou

4 kai eipen tw law toiV katoikousin en Ierousalhm dounai thn merida twn ierewn kai twn Leuitwn opwV katiscuswsin en th leitourgia oikou kuriou

5 kai wV prosetaxen ton logon epleonasan oi uioi Israhl aparchn sitou kai oinou kai elaiou kai melitoV kai pan genhma agrou kai epidekata panta eiV plhqoV hnegkan

6 oi uioi Israhl kai Iouda kai oi katoikounteV en taiV polesin Iouda kai autoi hnegkan epidekata moscwn kai probatwn kai epidekata aigwn kai hgiasan tw kuriw qew autwn kai eishnegkan kai eqhkan swrouV swrouV

7 en tw mhni tw tritw hrxanto oi swroi qemeliousqai kai en tw ebdomw mhni sunetelesqhsan

8 kai hlqen EzekiaV kai oi arconteV kai eidon touV swrouV kai huloghsan ton kurion kai ton laon autou Israhl

9 kai epunqaneto EzekiaV twn ierewn kai twn Leuitwn uper twn swrwn

10 kai eipen proV auton AzariaV o iereuV o arcwn eiV oikon Sadwk kai eipen ex ou hrktai h aparch feresqai eiV oikon kuriou efagomen kai epiomen kai katelipomen oti kurioV huloghsen ton laon autou kai katelipomen eti to plhqoV touto

11 kai eipen EzekiaV etoimasai pastoforia eiV oikon kuriou kai htoimasan

12 kai eishnegkan ekei taV aparcaV kai ta epidekata en pistei kai ep autwn epistathV CwneniaV o LeuithV kai Semei o adelfoV autou diadecomenoV

13 kai Iihl kai OzaziaV kai Naeq kai Asahl kai Ierimwq kai Iwzabaq kai Elihl kai Samacia kai Maaq kai BanaiaV kai oi uioi autou kaqestamenoi dia Cwneniou kai Semei tou adelfou autou kaqwV prosetaxen o basileuV EzekiaV kai AzariaV o hgoumenoV oikou kuriou

14 kai Kwrh o tou Iemna o LeuithV o pulwroV kata anatolaV epi twn domatwn dounai taV aparcaV kuriw kai ta agia twn agiwn

15 dia ceiroV Odom kai Beniamin kai IhsouV kai Semei kai AmariaV kai SeconiaV dia ceiroV twn ierewn en pistei dounai toiV adelfoiV autwn kata taV efhmeriaV kata ton megan kai ton mikron

16 ektoV thV epigonhV twn arsenikwn apo trietouV kai epanw panti tw eisporeuomenw eiV oikon kuriou eiV logon hmerwn eiV hmeran eiV leitourgian efhmeriaiV diataxewV autwn

17 outoV o katalocismoV twn ierewn kat oikouV patriwn kai oi Leuitai en taiV efhmeriaiV autwn apo eikosaetouV kai epanw en diataxei

18 en katalociaiV en pash epigonh uiwn autwn kai qugaterwn autwn eiV pan to plhqoV oti en pistei hgnisan to agion

19 toiV uioiV Aarwn toiV ierateuousin kai oi apo twn polewn autwn en pash polei kai polei andreV oi wnomasqhsan en onomati dounai merida panti arsenikw en toiV iereusin kai panti katariqmoumenw en toiV LeuitaiV

20 kai epoihsen outwV EzekiaV en panti Iouda kai epoihsen to kalon kai to euqeV enantion tou kuriou qeou autou

21 kai en panti ergw en w hrxato en ergasia en oikw kuriou kai en tw nomw kai en toiV prostagmasin exezhthsen ton qeon autou ex olhV yuchV autou kai epoihsen kai euodwqh

 

32

1 kai meta touV logouV toutouV kai thn alhqeian tauthn hlqen Sennachrim basileuV Assuriwn kai hlqen epi Ioudan kai parenebalen epi taV poleiV taV teichreiV kai eipen prokatalabesqai autaV

2 kai eiden EzekiaV oti hkei Sennachrim kai to proswpon autou tou polemhsai epi Ierousalhm

3 kai ebouleusato meta twn presbuterwn autou kai twn dunatwn emfraxai ta udata twn phgwn a hn exw thV polewV kai sunepiscusan autw

4 kai sunhgagen laon polun kai enefraxen ta udata twn phgwn kai ton potamon ton diorizonta dia thV polewV legwn mh elqh basileuV Assour kai eurh udwr polu kai katiscush

5 kai katiscusen EzekiaV kai wkodomhsen pan to teicoV to kateskammenon kai purgouV kai exw proteicisma allo kai katiscusen to analhmma polewV Dauid kai kateskeuasen opla polla

6 kai eqeto arcontaV tou polemou epi ton laon kai sunhcqhsan proV auton eiV thn plateian thV pulhV thV faraggoV kai elalhsen epi kardian autwn legwn

7 iscusate kai andrizesqe mh ptohqhte apo proswpou basilewV Assour kai apo proswpou pantoV tou eqnouV tou met autou oti meq hmwn pleioneV h met autou

8 met autou bracioneV sarkinoi meq hmwn de kurioV o qeoV hmwn tou swzein kai tou polemein ton polemon hmwn kai kateqarshsen o laoV epi toiV logoiV Ezekiou basilewV Iouda

9 kai meta tauta apesteilen Sennachrim basileuV Assuriwn touV paidaV autou epi Ierousalhm kai autoV epi LaciV kai pasa h stratia met autou kai apesteilen proV Ezekian basilea Iouda kai proV panta Ioudan ton en Ierousalhm legwn

10 outwV legei Sennachrim o basileuV Assuriwn epi tini umeiV pepoiqate kai kaqhsqe en th perioch en Ierousalhm

11 ouci EzekiaV apata umaV tou paradounai umaV eiV qanaton kai eiV limon kai eiV diyan legwn kurioV o qeoV hmwn swsei hmaV ek ceiroV basilewV Assour

12 ouc outoV estin EzekiaV oV perieilen ta qusiasthria autou kai ta uyhla autou kai eipen tw Iouda kai toiV katoikousin Ierousalhm legwn katenanti tou qusiasthriou toutou proskunhsete kai ep autw qumiasete

13 ou gnwsesqe o ti epoihsa egw kai oi patereV mou pasi toiV laoiV twn cwrwn mh dunamenoi hdunanto qeoi twn eqnwn pashV thV ghV swsai ton laon autwn ek ceiroV mou

14 tiV en pasi toiV qeoiV twn eqnwn toutwn ouV exwleqreusan oi patereV mou mh hdunanto swsai ton laon autwn ek ceiroV mou oti dunhsetai o qeoV umwn swsai umaV ek ceiroV mou

15 nun mh apatatw umaV EzekiaV kai mh pepoiqenai umaV poieitw kata tauta kai mh pisteuete autw oti ou mh dunhtai o qeoV pantoV eqnouV kai basileiaV tou swsai ton laon autou ek ceiroV mou kai ek ceiroV paterwn mou oti o qeoV umwn ou mh swsei umaV ek ceiroV mou

16 kai eti elalhsan oi paideV autou epi kurion qeon kai epi Ezekian paida autou

17 kai biblion egrayen oneidizein ton kurion qeon Israhl kai eipen peri autou legwn wV qeoi twn eqnwn thV ghV ouk exeilanto touV laouV autwn ek ceiroV mou outwV ou mh exelhtai o qeoV Ezekiou laon autou ek ceiroV mou

18 kai ebohsen fwnh megalh Ioudaisti epi laon Ierousalhm ton epi tou teicouV tou fobhsai autouV kai kataspasai opwV prokatalabwntai thn polin

19 kai elalhsen epi qeon Ierousalhm wV kai epi qeouV lawn thV ghV erga ceirwn anqrwpwn

20 kai proshuxato EzekiaV o basileuV kai HsaiaV uioV AmwV o profhthV peri toutwn kai ebohsan eiV ton ouranon

21 kai apesteilen kurioV aggelon kai exetriyen pan dunaton polemisthn kai arconta kai strathgon en th parembolh basilewV Assour kai apestreyen meta aiscunhV proswpou eiV thn ghn autou kai hlqen eiV oikon tou qeou autou kai twn exelqontwn ek koiliaV autou katebalon auton en romfaia

22 kai eswsen kurioV Ezekian kai touV katoikountaV en Ierousalhm ek ceiroV Sennachrim basilewV Assour kai ek ceiroV pantwn kai katepausen autouV kukloqen

23 kai polloi eferon dwra tw kuriw eiV Ierousalhm kai domata tw Ezekia basilei Iouda kai uperhrqh kat ofqalmouV pantwn twn eqnwn meta tauta

24 en taiV hmeraiV ekeinaiV hrrwsthsen EzekiaV ewV qanatou kai proshuxato proV kurion kai ephkousen autou kai shmeion edwken autw

25 kai ou kata to antapodoma o edwken autw antapedwken EzekiaV alla uywqh h kardia autou kai egeneto ep auton orgh kai epi Ioudan kai Ierousalhm

26 kai etapeinwqh EzekiaV apo tou uyouV thV kardiaV autou kai oi katoikounteV Ierousalhm kai ouk ephlqen ep autouV orgh kuriou en taiV hmeraiV Ezekiou

27 kai egeneto tw Ezekia ploutoV kai doxa pollh sfodra kai qhsaurouV epoihsen eautw arguriou kai crusiou kai tou liqou tou timiou kai eiV ta arwmata kai oploqhkaV kai eiV skeuh epiqumhta

28 kai poleiV eiV ta genhmata sitou kai elaiou kai oinou kai fatnaV pantoV kthnouV kai mandraV eiV ta poimnia

29 kai poleiV aV wkodomhsen autw kai aposkeuhn probatwn kai bown eiV plhqoV oti edwken autw kurioV aposkeuhn pollhn sfodra

30 autoV EzekiaV enefraxen thn exodon tou udatoV Giwn to anw kai kathuqunen auta katw proV liba thV polewV Dauid kai euodwqh EzekiaV en pasi toiV ergoiV autou

31 kai outwV toiV presbeutaiV twn arcontwn apo BabulwnoV toiV apostaleisin proV auton puqesqai par autou to teraV o egeneto epi thV ghV kai egkatelipen auton kurioV tou peirasai auton eidenai ta en th kardia autou

32 kai ta kataloipa twn logwn Ezekiou kai to eleoV autou idou gegraptai en th profhteia Hsaiou uiou AmwV tou profhtou kai epi bibliou basilewn Iouda kai Israhl

33 kai ekoimhqh EzekiaV meta twn paterwn autou kai eqayan auton en anabasei tafwn uiwn Dauid kai doxan kai timhn edwkan autw en tw qanatw autou paV Iouda kai oi katoikounteV en Ierousalhm kai ebasileusen ManasshV uioV autou ant autou

 

33

1 wn deka duo etwn ManasshV en tw basileusai auton kai penthkonta pente eth ebasileusen en Ierousalhm

2 kai epoihsen to ponhron enantion kuriou apo pantwn twn bdelugmatwn twn eqnwn ouV exwleqreusen kurioV apo proswpou twn uiwn Israhl

3 kai epestreyen kai wkodomhsen ta uyhla a katespasen EzekiaV o pathr autou kai esthsen sthlaV taiV Baalim kai epoihsen alsh kai prosekunhsen pash th stratia tou ouranou kai edouleusen autoiV

4 kai wkodomhsen qusiasthria en oikw kuriou ou eipen kurioV en Ierousalhm estai to onoma mou eiV ton aiwna

5 kai wkodomhsen qusiasthria pash th stratia tou ouranou en taiV dusin aulaiV oikou kuriou

6 kai autoV dihgagen ta tekna autou en puri en Gai&banai&ennom kai eklhdonizeto kai oiwnizeto kai efarmakeueto kai epoihsen eggastrimuqouV kai epaoidouV eplhqunen tou poihsai to ponhron enantion kuriou tou parorgisai auton

7 kai eqhken to glupton kai to cwneuton eikona hn epoihsen en oikw qeou ou eipen o qeoV proV Dauid kai proV Salwmwn uion autou en tw oikw toutw kai Ierousalhm hn exelexamhn ek paswn fulwn Israhl qhsw to onoma mou eiV ton aiwna

8 kai ou prosqhsw saleusai ton poda Israhl apo thV ghV hV edwka toiV patrasin autwn plhn ean fulasswntai tou poihsai panta a eneteilamhn autoiV kata panta ton nomon kai ta prostagmata kai ta krimata en ceiri Mwush

9 kai eplanhsen ManasshV ton Ioudan kai touV katoikountaV en Ierousalhm tou poihsai to ponhron uper panta ta eqnh a exhren kurioV apo proswpou uiwn Israhl

10 kai elalhsen kurioV epi Manassh kai epi ton laon autou kai ouk ephkousan

11 kai hgagen kurioV ep autouV touV arcontaV thV dunamewV basilewV Assour kai katelabon ton Manassh en desmoiV kai edhsan auton en pedaiV kai hgagon eiV Babulwna

12 kai wV eqlibh ezhthsen to proswpon kuriou tou qeou autou kai etapeinwqh sfodra apo proswpou qeou twn paterwn autou

13 kai proshuxato proV auton kai ephkousen autou kai ephkousen thV bohV autou kai epestreyen auton eiV Ierousalhm epi thn basileian autou kai egnw ManasshV oti kurioV autoV estin o qeoV

14 kai meta tauta wkodomhsen teicoV exw thV polewV Dauid apo liboV kata Giwn en tw ceimarrw kai ekporeuomenwn thn pulhn thn kukloqen kai eiV to Ofla kai uywsen sfodra kai katesthsen arcontaV thV dunamewV en pasaiV taiV polesin taiV teichresin en Iouda

15 kai perieilen touV qeouV touV allotriouV kai to glupton ex oikou kuriou kai panta ta qusiasthria a wkodomhsen en orei oikou kuriou kai en Ierousalhm kai exw thV polewV

16 kai katwrqwsen to qusiasthrion kuriou kai equsiasen ep auto qusian swthriou kai ainesewV kai eipen tw Iouda tou douleuein kuriw qew Israhl

17 plhn o laoV eti epi twn uyhlwn plhn kurioV o qeoV autwn

18 kai ta loipa twn logwn Manassh kai h proseuch autou h proV ton qeon kai logoi twn orwntwn lalountwn proV auton ep onomati kuriou qeou Israhl idou epi logwn

19 proseuchV autou kai wV ephkousen autou kai pasai ai amartiai autou kai ai apostaseiV autou kai oi topoi ef oiV wkodomhsen ta uyhla kai esthsen ekei alsh kai glupta pro tou epistreyai idou gegraptai epi twn logwn twn orwntwn

20 kai ekoimhqh ManasshV meta twn paterwn autou kai eqayan auton en paradeisw oikou autou kai ebasileusen ant autou Amwn uioV autou

21 wn eikosi kai duo etwn Amwn en tw basileuein auton kai duo eth ebasileusen en Ierousalhm

22 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou wV epoihsen ManasshV o pathr autou kai pasin toiV eidwloiV oiV epoihsen ManasshV o pathr autou equen Amwn kai edouleusen autoiV

23 kai ouk etapeinwqh enantion kuriou wV etapeinwqh ManasshV o pathr autou oti uioV autou Amwn eplhqunen plhmmeleian

24 kai epeqento autw oi paideV autou kai epataxan auton en oikw autou

25 kai epataxen o laoV thV ghV touV epiqemenouV epi ton basilea Amwn kai ebasileusen o laoV thV ghV ton Iwsian uion autou ant autou

 

34

1 wn oktw etwn IwsiaV en tw basileusai auton kai triakonta en etoV ebasileusen en Ierousalhm

2 kai epoihsen to euqeV enantion kuriou kai eporeuqh en odoiV Dauid tou patroV autou kai ouk exeklinen dexia kai aristera

3 kai en tw ogdow etei thV basileiaV autou kai autoV eti paidarion hrxato tou zhthsai kurion ton qeon Dauid tou patroV autou kai en tw dwdekatw etei thV basileiaV autou hrxato tou kaqarisai ton Ioudan kai thn Ierousalhm apo twn uyhlwn kai twn alsewn kai apo twn cwneutwn

4 kai katespasen kata proswpon autou ta qusiasthria twn Baalim kai ta uyhla ta ep autwn kai ekoyen ta alsh kai ta glupta kai ta cwneuta sunetriyen kai eleptunen kai erriyen epi proswpon twn mnhmatwn twn qusiazontwn autoiV

5 kai osta ierewn katekausen epi ta qusiasthria kai ekaqarisen ton Ioudan kai thn Ierousalhm

6 kai en polesin Efraim kai Manassh kai Sumewn kai Nefqali kai toiV topoiV autwn kuklw

7 kai katespasen ta alsh kai ta qusiasthria kai ta eidwla katekoyen lepta kai panta ta uyhla ekoyen apo pashV thV ghV Israhl kai apestreyen eiV Ierousalhm

8 kai en tw oktwkaidekatw etei thV basileiaV autou tou kaqarisai thn ghn kai ton oikon apesteilen ton Safan uion Eselia kai ton Maasian arconta thV polewV kai ton Iouac uion Iwacaz ton upomnhmatografon autou krataiwsai ton oikon kuriou tou qeou autou

9 kai hlqon proV Celkian ton ierea ton megan kai edwkan to argurion to eisenecqen eiV oikon qeou o sunhgagon oi Leuitai fulassonteV thn pulhn ek ceiroV Manassh kai Efraim kai twn arcontwn kai apo pantoV kataloipou en Israhl kai uiwn Iouda kai Beniamin kai oikountwn en Ierousalhm

10 kai edwkan auto epi ceira poiountwn ta erga oi kaqestamenoi en oikw kuriou kai edwkan auto poiousi ta erga oi epoioun en oikw kuriou episkeuasai katiscusai ton oikon

11 kai edwkan toiV tektosi kai toiV oikodomoiV agorasai liqouV tetrapedouV kai xula eiV dokouV stegasai touV oikouV ouV exwleqreusan basileiV Iouda

12 kai oi andreV en pistei epi twn ergwn kai ep autwn episkopoi Ieq kai AbdiaV oi Leuitai ex uiwn Merari kai ZacariaV kai Mosollam ek twn uiwn Kaaq episkopein kai paV LeuithV paV suniwn en organoiV wdwn

13 kai epi twn nwtoforwn kai epi pantwn twn poiountwn ta erga ergasia kai ergasia kai apo twn Leuitwn grammateiV kai kritai kai pulwroi

14 kai en tw ekferein autouV to argurion to eisodiasqen eiV oikon kuriou euren CelkiaV o iereuV biblion nomou kuriou dia ceiroV Mwush

15 kai apekriqh CelkiaV kai eipen proV Safan ton grammatea biblion nomou euron en oikw kuriou kai edwken CelkiaV to biblion tw Safan

16 kai eishnegken Safan to biblion proV ton basilea kai apedwken eti tw basilei logon pan to doqen argurion en ceiri twn paidwn sou twn poiountwn to ergon

17 kai ecwneusan to argurion to eureqen en oikw kuriou kai edwkan epi ceira twn episkopwn kai epi ceira twn poiountwn ergasian

18 kai aphggeilen Safan o grammateuV tw basilei legwn biblion edwken moi CelkiaV o iereuV kai anegnw auto Safan enantion tou basilewV

19 kai egeneto wV hkousen o basileuV touV logouV tou nomou kai dierrhxen ta imatia autou

20 kai eneteilato o basileuV tw Celkia kai tw Acikam uiw Safan kai tw Abdwn uiw Micaia kai tw Safan tw grammatei kai tw Asaia paidi tou basilewV legwn

21 poreuqhte zhthsate ton kurion peri emou kai peri pantoV tou kataleifqentoV en Israhl kai Iouda peri twn logwn tou bibliou tou eureqentoV oti megaV o qumoV kuriou ekkekautai en hmin dioti ouk eishkousan oi patereV hmwn twn logwn kuriou tou poihsai kata panta ta gegrammena en tw bibliw toutw

22 kai eporeuqh CelkiaV kai oiV eipen o basileuV proV Oldan thn profhtin gunaika Sellhm uiou Qakouaq uiou CellhV fulassousan taV stolaV kai auth katwkei en Ierousalhm en masana kai elalhsan auth kata tauta

23 kai eipen autoiV outwV eipen kurioV o qeoV Israhl eipate tw andri tw aposteilanti umaV proV me

24 outwV legei kurioV idou egw epagw kaka epi ton topon touton touV pantaV logouV touV gegrammenouV en tw bibliw tw anegnwsmenw enantion tou basilewV Iouda

25 anq wn egkatelipon me kai equmiasan qeoiV allotrioiV ina parorgiswsin me en pasin toiV ergoiV twn ceirwn autwn kai exekauqh o qumoV mou en tw topw toutw kai ou sbesqhsetai

26 kai epi basilea Iouda ton aposteilanta umaV tou zhthsai ton kurion outwV ereite autw outwV legei kurioV o qeoV Israhl touV logouV ouV hkousaV

27 kai enetraph h kardia sou kai etapeinwqhV apo proswpou mou en tw akousai se touV logouV mou epi ton topon touton kai epi touV katoikountaV auton kai etapeinwqhV enantion mou kai dierrhxaV ta imatia sou kai eklausaV katenantion mou kai egw hkousa fhsin kurioV

28 idou prostiqhmi se proV touV pateraV sou kai prosteqhsh proV ta mnhmata sou en eirhnh kai ouk oyontai oi ofqalmoi sou en pasin toiV kakoiV oiV egw epagw epi ton topon touton kai epi touV katoikountaV auton kai apedwkan tw basilei logon

29 kai apesteilen o basileuV kai sunhgagen touV presbuterouV Iouda kai Ierousalhm

30 kai anebh o basileuV eiV oikon kuriou kai paV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm kai oi iereiV kai oi Leuitai kai paV o laoV apo megalou ewV mikrou kai anegnw en wsin autwn touV pantaV logouV bibliou thV diaqhkhV tou eureqentoV en oikw kuriou

31 kai esth o basileuV epi ton stulon kai dieqeto diaqhkhn enantion kuriou tou poreuqhnai enwpion kuriou tou fulassein taV entolaV autou kai marturia autou kai prostagmata autou en olh kardia kai en olh yuch touV logouV thV diaqhkhV touV gegrammenouV epi tw bibliw toutw

32 kai esthsen pantaV touV eureqentaV en Ierousalhm kai Beniamin kai epoihsan oi katoikounteV Ierousalhm diaqhkhn en oikw kuriou qeou paterwn autwn

33 kai perieilen IwsiaV ta panta bdelugmata ek pashV thV ghV h hn uiwn Israhl kai epoihsen pantaV touV eureqentaV en Ierousalhm kai en Israhl tou douleuein kuriw qew autwn pasaV taV hmeraV autou ouk exeklinen apo opisqen kuriou qeou paterwn autou

 

35

1 kai epoihsen IwsiaV to fasec tw kuriw qew autou kai equsan to fasec th tessareskaidekath tou mhnoV tou prwtou

2 kai esthsen touV iereiV epi taV fulakaV autwn kai katiscusen autouV eiV ta erga oikou kuriou

3 kai eipen toiV LeuitaiV toiV dunatoiV en panti Israhl tou agiasqhnai autouV tw kuriw kai eqhkan thn kibwton thn agian eiV ton oikon on wkodomhsen Salwmwn uioV Dauid tou basilewV Israhl kai eipen o basileuV ouk estin umin arai ep wmwn ouqen nun oun leitourghsate tw kuriw qew umwn kai tw law autou Israhl

4 kai etoimasqhte kat oikouV patriwn umwn kai kata taV efhmeriaV umwn kata thn grafhn Dauid basilewV Israhl kai dia ceiroV Salwmwn uiou autou

5 kai sthte en tw oikw kata taV diaireseiV oikwn patriwn umwn toiV adelfoiV umwn uioiV tou laou kai meriV oikou patriaV toiV LeuitaiV

6 kai qusate to fasec kai ta agia etoimasate toiV adelfoiV umwn tou poihsai kata ton logon kuriou dia ceiroV Mwush

7 kai aphrxato IwsiaV toiV uioiV tou laou probata kai amnouV kai erifouV apo twn teknwn twn aigwn panta eiV to fasec eiV pantaV touV eureqentaV eiV ariqmon triakonta ciliadaV kai moscwn treiV ciliadaV tauta apo thV uparxewV tou basilewV

8 kai oi arconteV autou aphrxanto tw law kai toiV iereusin kai LeuitaiV edwken CelkiaV kai ZacariaV kai Iihl oi arconteV oikou tou qeou toiV iereusin kai edwkan eiV to fasec probata kai amnouV kai erifouV discilia exakosia kai moscouV triakosiouV

9 kai CwneniaV kai BanaiaV kai SamaiaV kai Naqanahl adelfoV autou kai Asabia kai Iihl kai Iwzabad arconteV twn Leuitwn aphrxanto toiV LeuitaiV eiV to fasec probata pentakiscilia kai moscouV pentakosiouV

10 kai katwrqwqh h leitourgia kai esthsan oi iereiV epi thn stasin autwn kai oi Leuitai epi taV diaireseiV autwn kata thn entolhn tou basilewV

11 kai equsan to fasec kai prosecean oi iereiV to aima ek ceiroV autwn kai oi Leuitai exedeiran

12 kai htoimasan thn olokautwsin paradounai autoiV kata thn diairesin kat oikouV patriwn toiV uioiV tou laou tou prosagein tw kuriw wV gegraptai en bibliw Mwush kai outwV eiV to prwi

13 kai wpthsan to fasec en puri kata thn krisin kai ta agia hyhsan en toiV calkeioiV kai en toiV lebhsin kai euodwqh kai edramon proV pantaV touV uiouV tou laou

14 kai meta to etoimasai autoiV kai toiV iereusin oti oi iereiV en tw anaferein ta steata kai ta olokautwmata ewV nuktoV kai oi Leuitai htoimasan autoiV kai toiV adelfoiV autwn uioiV Aarwn

15 kai oi yaltwdoi uioi Asaf epi thV stasewV autwn kata taV entolaV Dauid kai Asaf kai Aiman kai Idiqwn oi profhtai tou basilewV kai oi arconteV kai oi pulwroi pulhV kai pulhV ouk hn autoiV kineisqai apo thV leitourgiaV agiwn oti oi adelfoi autwn oi Leuitai htoimasan autoiV

16 kai katwrqwqh kai htoimasqh pasa h leitourgia kuriou en th hmera ekeinh tou poihsai to fasec kai enegkein ta olokautwmata epi to qusiasthrion kuriou kata thn entolhn tou basilewV Iwsia

17 kai epoihsan oi uioi Israhl oi eureqenteV to fasec en tw kairw ekeinw kai thn eorthn twn azumwn epta hmeraV

18 kai ouk egeneto fasec omoion autw en Israhl apo hmerwn Samouhl tou profhtou kai panteV basileiV Israhl ouk epoihsan wV to fasec o epoihsen IwsiaV kai oi iereiV kai oi Leuitai kai paV Iouda kai Israhl o eureqeiV kai oi katoikounteV en Ierousalhm tw kuriw

19 tw oktwkaidekatw etei thV basileiaV Iwsia

20 kai anebh Faraw Necaw basileuV Aiguptou epi ton basilea Assuriwn epi ton potamon Eufrathn kai eporeuqh o basileuV IwsiaV eiV sunanthsin autw

21 kai apesteilen proV auton aggelouV legwn ti emoi kai soi basileu Iouda ouk epi se hkw shmeron polemon poihsai kai o qeoV eipen kataspeusai me prosece apo tou qeou tou met emou mh katafqeirh se

22 kai ouk apestreyen IwsiaV to proswpon autou ap autou all h polemein auton ekrataiwqh kai ouk hkousen twn logwn Necaw dia stomatoV qeou kai hlqen tou polemhsai en tw pediw Magedwn

23 kai etoxeusan oi toxotai epi basilea Iwsian kai eipen o basileuV toiV paisin autou exagagete me oti eponesa sfodra

24 kai exhgagon auton oi paideV autou apo tou armatoV kai anebibasan auton epi to arma to deutereuon o hn autw kai hgagon auton eiV Ierousalhm kai apeqanen kai etafh meta twn paterwn autou kai paV Iouda kai Ierousalhm epenqhsan epi Iwsian

25 kai eqrhnhsen IeremiaV epi Iwsian kai eipan panteV oi arconteV kai ai arcousai qrhnon epi Iwsian ewV thV shmeron kai edwkan auton eiV prostagma epi Israhl kai idou gegraptai epi twn qrhnwn

26 kai hsan oi logoi Iwsia kai h elpiV autou gegrammena en nomw kuriou

27 kai oi logoi autou oi prwtoi kai oi escatoi idou gegrammenoi epi bibliw basilewn Israhl kai Iouda

 

36

1 kai elaben o laoV thV ghV ton Iwacaz uion Iwsiou kai ecrisan auton kai katesthsan auton eiV basilea anti tou patroV autou en Ierousalhm

2 uioV eikosi kai triwn etwn Iwacaz en tw basileuein auton kai trimhnon ebasileusen en Ierousalhm

3 kai methgagen auton o basileuV eiV Aigupton kai epebalen foron epi thn ghn ekaton talanta arguriou kai talanton crusiou

4 kai katesthsen Faraw Necaw ton Eliakim uion Iwsiou basilea Iouda anti Iwsiou tou patroV autou kai metestreyen to onoma autou Iwakim kai ton Iwacaz adelfon autou elaben Faraw Necaw kai eishgagen auton eiV Aigupton kai apeqanen ekei

5 wn eikosi kai pente etwn Iwakim en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma thV mhtroV autou Zecwra qugathr Nhriou ek Rama kai epoihsen to ponhron enantion kuriou kata panta osa epoihsan oi patereV autou

6 kai anebh ep auton Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai edhsen auton en calkaiV pedaiV kai aphgagen auton eiV Babulwna

7 kai meroV twn skeuwn oikou kuriou aphnegken eiV Babulwna kai eqhken auta en tw naw autou en Babulwni

8 kai ta loipa twn logwn Iwakim kai panta a epoihsen ouk idou tauta gegrammena epi bibliw logwn twn hmerwn toiV basileusin Iouda kai ekoimhqh Iwakim meta twn paterwn autou kai etafh en Ganoza meta twn paterwn autou kai ebasileusen IeconiaV uioV autou ant autou

9 uioV oktwkaideka etwn IeconiaV en tw basileuein auton kai trimhnon kai deka hmeraV ebasileusen en Ierousalhm kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou

10 kai epistrefontoV tou eniautou apesteilen o basileuV Naboucodonosor kai eishnegken auton eiV Babulwna meta twn skeuwn twn epiqumhtwn oikou kuriou kai ebasileusen Sedekian adelfon tou patroV autou epi Ioudan kai Ierousalhm

11 etwn eikosi enoV SedekiaV en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en Ierousalhm

12 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou qeou autou ouk enetraph apo proswpou Ieremiou tou profhtou kai ek stomatoV kuriou

13 en tw ta proV ton basilea Naboucodonosor aqethsai a wrkisen auton kata tou qeou kai esklhrunen ton trachlon autou kai thn kardian autou katiscusen tou mh epistreyai proV kurion qeon Israhl

14 kai panteV oi endoxoi Iouda kai oi iereiV kai o laoV thV ghV eplhqunan tou aqethsai aqethmata bdelugmatwn eqnwn kai emianan ton oikon kuriou ton en Ierousalhm

15 kai exapesteilen kurioV o qeoV twn paterwn autwn en ceiri profhtwn orqrizwn kai apostellwn touV aggelouV autou oti hn feidomenoV tou laou autou kai tou agiasmatoV autou

16 kai hsan mukthrizonteV touV aggelouV autou kai exoudenounteV touV logouV autou kai empaizonteV en toiV profhtaiV autou ewV anebh o qumoV kuriou en tw law autou ewV ouk hn iama

17 kai hgagen ep autouV basilea Caldaiwn kai apekteinen touV neaniskouV autwn en romfaia en oikw agiasmatoV autou kai ouk efeisato tou Sedekiou kai taV parqenouV autwn ouk hlehsan kai touV presbuterouV autwn aphgagon ta panta paredwken en cersin autwn

18 kai panta ta skeuh oikou qeou ta megala kai ta mikra kai touV qhsaurouV kai pantaV touV qhsaurouV basilewV kai megistanwn panta eishnegken eiV Babulwna

19 kai eneprhsen ton oikon kuriou kai kateskayen to teicoV Ierousalhm kai taV bareiV authV eneprhsen en puri kai pan skeuoV wraion eiV afanismon

20 kai apwkisen touV kataloipouV eiV Babulwna kai hsan autw kai toiV uioiV autou eiV doulouV ewV basileiaV Mhdwn

21 tou plhrwqhnai logon kuriou dia stomatoV Ieremiou ewV tou prosdexasqai thn ghn ta sabbata authV sabbatisai pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV esabbatisen eiV sumplhrwsin etwn ebdomhkonta

22 etouV prwtou Kurou basilewV Perswn meta to plhrwqhnai rhma kuriou dia stomatoV Ieremiou exhgeiren kurioV to pneuma Kurou basilewV Perswn kai parhggeilen khruxai en pash th basileia autou en graptw legwn

23 tade legei KuroV basileuV Perswn pasaV taV basileiaV thV ghV edwken moi kurioV o qeoV tou ouranou kai autoV eneteilato moi oikodomhsai autw oikon en Ierousalhm en th Ioudaia tiV ex umwn ek pantoV tou laou autou estai o qeoV autou met autou kai anabhtw

 


 

Septuagint_Index            Next: Ezra