ESDRAS

1

1 kai en tw prwtw etei Kurou tou basilewV Perswn tou telesqhnai logon kuriou apo stomatoV Ieremiou exhgeiren kurioV to pneuma Kurou basilewV Perswn kai parhggeilen fwnhn en pash basileia autou kai ge en graptw legwn

2 outwV eipen KuroV basileuV Perswn pasaV taV basileiaV thV ghV edwken moi kurioV o qeoV tou ouranou kai autoV epeskeyato ep eme tou oikodomhsai autw oikon en Ierousalhm th en th Ioudaia

3 tiV en umin apo pantoV tou laou autou kai estai o qeoV autou met autou kai anabhsetai eiV Ierousalhm thn en th Ioudaia kai oikodomhsatw ton oikon qeou Israhl autoV o qeoV o en Ierousalhm

4 kai paV o kataleipomenoV apo pantwn twn topwn ou autoV paroikei ekei kai lhmyontai auton andreV tou topou autou en arguriw kai crusiw kai aposkeuh kai kthnesin meta tou ekousiou eiV oikon tou qeou tou en Ierousalhm

5 kai anesthsan arconteV twn patriwn tw Iouda kai Beniamin kai oi iereiV kai oi Leuitai pantwn wn exhgeiren o qeoV to pneuma autwn tou anabhnai oikodomhsai ton oikon kuriou ton en Ierousalhm

6 kai panteV oi kukloqen eniscusan en cersin autwn en skeuesin arguriou en crusw en aposkeuh kai en kthnesin kai en xenioiV parex twn en ekousioiV

7 kai o basileuV KuroV exhnegken ta skeuh oikou kuriou a elaben Naboucodonosor apo Ierousalhm kai edwken auta en oikw qeou autou

8 kai exhnegken auta KuroV basileuV Perswn epi ceira Miqradatou gasbarhnou kai hriqmhsen auta tw Sasabasar arconti tou Iouda

9 kai outoV o ariqmoV autwn yukthreV crusoi triakonta kai yukthreV arguroi cilioi parhllagmena ennea kai eikosi

10 keffourh crusoi triakonta kai arguroi diakosioi kai skeuh etera cilia

11 panta ta skeuh tw crusw kai tw argurw pentakiscilia kai tetrakosia ta panta anabainonta meta Sasabasar apo thV apoikiaV ek BabulwnoV eiV Ierousalhm

 

2

1 kai outoi oi uioi thV cwraV oi anabainonteV apo thV aicmalwsiaV thV apoikiaV hV apwkisen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV eiV Babulwna kai epestreyan eiV Ierousalhm kai Iouda anhr eiV polin autou

2 oi hlqon meta Zorobabel IhsouV NeemiaV SaraiaV ReeliaV MardocaioV Balasan Masfar Bagoui Reoum Baana andrwn ariqmoV laou Israhl

3 uioi ForoV discilioi ekaton ebdomhkonta duo

4 uioi Safatia triakosioi ebdomhkonta duo

5 uioi Hra eptakosioi ebdomhkonta pente

6 uioi Faaqmwab toiV uioiV Ihsoue Iwab discilioi oktakosioi deka duo

7 uioi Ailam cilioi diakosioi penthkonta tessareV

8 uioi Zaqoua ennakosioi tessarakonta pente

9 uioi Zakcou eptakosioi exhkonta

10 uioi Banoui exakosioi tessarakonta duo

11 uioi Babi exakosioi eikosi treiV

12 uioi Asgad triscilioi diakosioi eikosi duo

13 uioi Adwnikam exakosioi exhkonta ex

14 uioi Bagoi discilioi penthkonta ex

15 uioi Adin tetrakosioi penthkonta tessareV

16 uioi Athr tw Ezekia enenhkonta oktw

17 uioi Basou triakosioi eikosi treiV

18 uioi Iwra ekaton deka duo

19 uioi Asem diakosioi eikosi treiV

20 uioi Gaber enenhkonta pente

21 uioi Baiqleem ekaton eikosi treiV

22 uioi Netwfa penthkonta ex

23 uioi Anaqwq ekaton eikosi oktw

24 uioi Asmwq tessarakonta duo

25 uioi Kariaqiarim Kafira kai Bhrwq eptakosioi tessarakonta treiV

26 uioi Arama kai Gabaa exakosioi eikosi eiV

27 andreV MacmaV ekaton eikosi duo

28 andreV Baiqhl kai Aia tetrakosioi eikosi treiV

29 uioi Nabou penthkonta duo

30 uioi MagebwV ekaton penthkonta ex

31 uioi Hlam&ar cilioi diakosioi penthkonta tessareV

32 uioi Hram triakosioi eikosi

33 uioi Lod Arwq kai Wnw eptakosioi eikosi pente

34 uioi Iericw triakosioi tessarakonta pente

35 uioi Sanaa triscilioi exakosioi triakonta

36 kai oi iereiV uioi Iedoua tw oikw Ihsou ennakosioi ebdomhkonta treiV

37 uioi Emmhr cilioi penthkonta duo

38 uioi Fassour cilioi diakosioi tessarakonta epta

39 uioi Hrem cilioi epta

40 kai oi Leuitai uioi Ihsou kai Kadmihl toiV uioiV Wdouia ebdomhkonta tessareV

41 oi adonteV uioi Asaf ekaton eikosi oktw

42 uioi twn pulwrwn uioi Saloum uioi Athr uioi Telmwn uioi Akoub uioi Atita uioi Sabaou oi panteV ekaton triakonta ennea

43 oi naqinaioi uioi Souia uioi Asoufe uioi Tabawq

44 uioi KhraoV uioi Swha uioi Fadwn

45 uioi Labanw uioi Agaba uioi Akabwq

46 uioi Agab uioi Samalai uioi Anan

47 uioi Kedel uioi Gaer uioi Reha

48 uioi Raswn uioi Nekwda uioi Gazem

49 uioi Ousa uioi Fash uioi Basi

50 uioi Asena uioi Mawnim uioi Nafiswn

51 uioi Bakbouk uioi Akifa uioi Arour

52 uioi Basalwq uioi Maouda uioi Arhsa

53 uioi BarkouV uioi Sisara uioi Qema

54 uioi Nasoue uioi Atoufa

55 uioi Abdhselma uioi Sati uioi Asefhraq uioi Fadoura

56 uioi Iehla uioi Darkwn uioi Gedhl

57 uioi Safatia uioi Atil uioi Faceraq&asebwin uioi Hmi

58 panteV oi naqinin kai uioi Abdhselma triakosioi enenhkonta duo

59 kai outoi oi anabanteV apo Qelmeleq Qelarhsa Caroub Hdan Emmhr kai ouk hdunasqhsan tou anaggeilai oikon patriaV autwn kai sperma autwn ei ex Israhl eisin

60 uioi Dalaia uioi Boua uioi Twbia uioi Nekwda exakosioi penthkonta duo

61 kai apo twn uiwn twn ierewn uioi Cabia uioi AkouV uioi Berzellai oV elaben apo qugaterwn Berzellai tou Galaaditou gunaika kai eklhqh epi tw onomati autwn

62 outoi ezhthsan grafhn autwn oi meqwesim kai ouc eureqhsan kai hgcisteuqhsan apo thV ierateiaV

63 kai eipen Aqersaqa autoiV tou mh fagein apo tou agiou twn agiwn ewV anasth iereuV toiV fwtizousin kai toiV teleioiV

64 pasa de h ekklhsia wV eiV tessareV muriadeV discilioi triakosioi exhkonta

65 cwriV doulwn autwn kai paidiskwn autwn outoi eptakiscilioi triakosioi triakonta epta kai outoi adonteV kai adousai diakosioi

66 ippoi autwn eptakosioi triakonta ex hmionoi autwn diakosioi tessarakonta pente

67 kamhloi autwn tetrakosioi triakonta pente onoi autwn exakiscilioi eptakosioi eikosi

68 kai apo arcontwn patriwn en tw elqein autouV eiV oikon kuriou ton en Ierousalhm hkousiasanto eiV oikon tou qeou tou sthsai auton epi thn etoimasian autou

69 wV h dunamiV autwn edwkan eiV qhsauron tou ergou crusion kaqaron mnai ex muriadeV kai ciliai kai argurion mnai pentakisciliai kai koqwnoi twn ierewn ekaton

70 kai ekaqisan oi iereiV kai oi Leuitai kai oi apo tou laou kai oi adonteV kai oi pulwroi kai oi naqinim en polesin autwn kai paV Israhl en polesin autwn

 

3

1 kai efqasen o mhn o ebdomoV kai oi uioi Israhl en polesin autwn kai sunhcqh o laoV wV anhr eiV eiV Ierousalhm

2 kai anesth IhsouV o tou Iwsedek kai oi adelfoi autou iereiV kai Zorobabel o tou Salaqihl kai oi adelfoi autou kai wkodomhsan to qusiasthrion qeou Israhl tou anenegkai ep auto olokautwseiV kata ta gegrammena en nomw Mwush anqrwpou tou qeou

3 kai htoimasan to qusiasthrion epi thn etoimasian autou oti en kataplhxei ep autouV apo twn lawn twn gaiwn kai anebh ep auto olokautwsiV tw kuriw to prwi kai eiV esperan

4 kai epoihsan thn eorthn twn skhnwn kata to gegrammenon kai olokautwseiV hmeran en hmera en ariqmw wV h krisiV logon hmeraV en hmera autou

5 kai meta touto olokautwseiV endelecismou kai eiV taV noumhniaV kai eiV pasaV eortaV taV hgiasmenaV kai panti ekousiazomenw ekousion tw kuriw

6 en hmera mia tou mhnoV tou ebdomou hrxanto anaferein olokautwseiV tw kuriw kai o oikoV kuriou ouk eqemeliwqh

7 kai edwkan argurion toiV latomoiV kai toiV tektosin kai brwmata kai pota kai elaion toiV Shdanin kai toiV Swrin enegkai xula kedrina apo tou Libanou proV qalassan IopphV kat epicwrhsin Kurou basilewV Perswn ep autouV

8 kai en tw etei tw deuterw tou elqein autouV eiV oikon tou qeou eiV Ierousalhm en mhni tw deuterw hrxato Zorobabel o tou Salaqihl kai IhsouV o tou Iwsedek kai oi kataloipoi twn adelfwn autwn oi iereiV kai oi Leuitai kai panteV oi ercomenoi apo thV aicmalwsiaV eiV Ierousalhm kai esthsan touV LeuitaV apo eikosaetouV kai epanw epi touV poiountaV ta erga en oikw kuriou

9 kai esth IhsouV kai oi uioi autou kai oi adelfoi autou Kadmihl kai oi uioi autou uioi Iouda epi touV poiountaV ta erga en oikw tou qeou uioi Hnadad uioi autwn kai adelfoi autwn oi Leuitai

10 kai eqemeliwsan tou oikodomhsai ton oikon kuriou kai esthsan oi iereiV estolismenoi en salpigxin kai oi Leuitai uioi Asaf en kumbaloiV tou ainein ton kurion epi ceiraV Dauid basilewV Israhl

11 kai apekriqhsan en ainw kai anqomologhsei tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou epi Israhl kai paV o laoV eshmainon fwnhn megalhn ainein tw kuriw epi qemeliwsei oikou kuriou

12 kai polloi apo twn ierewn kai twn Leuitwn kai arconteV twn patriwn oi presbuteroi oi eidosan ton oikon ton prwton en qemeliwsei autou kai touton ton oikon en ofqalmoiV autwn eklaion fwnh megalh kai ocloV en shmasia met eufrosunhV tou uywsai wdhn

13 kai ouk hn o laoV epiginwskwn fwnhn shmasiaV thV eufrosunhV apo thV fwnhV tou klauqmou tou laou oti o laoV ekraugasen fwnh megalh kai h fwnh hkoueto ewV apo makroqen

 

4

1 kai hkousan oi qlibonteV Iouda kai Beniamin oti oi uioi thV apoikiaV oikodomousin oikon tw kuriw qew Israhl

2 kai hggisan proV Zorobabel kai proV touV arcontaV twn patriwn kai eipan autoiV oikodomhsomen meq umwn oti wV umeiV ekzhtoumen tw qew umwn kai autw hmeiV qusiazomen apo hmerwn Asaraddwn basilewV Assour tou enegkantoV hmaV wde

3 kai eipen proV autouV Zorobabel kai IhsouV kai oi kataloipoi twn arcontwn twn patriwn tou Israhl ouc hmin kai umin tou oikodomhsai oikon tw qew hmwn oti hmeiV autoi epi to auto oikodomhsomen tw kuriw qew hmwn wV eneteilato hmin KuroV o basileuV Perswn

4 kai hn o laoV thV ghV ekluwn taV ceiraV tou laou Iouda kai enepodizon autouV tou oikodomein

5 kai misqoumenoi ep autouV bouleuomenoi tou diaskedasai boulhn autwn pasaV taV hmeraV Kurou basilewV Perswn kai ewV basileiaV Dareiou basilewV Perswn

6 kai en basileia Asouhrou en arch basileiaV autou egrayan epistolhn epi oikountaV Iouda kai Ierousalhm

7 kai en hmeraiV Arqasasqa egrayen en eirhnh Miqradath Tabehl sun kai toiV loipoiV sundouloiV autou proV Arqasasqa basilea Perswn egrayen o forologoV grafhn Suristi kai hrmhneumenhn

8 Raoum baaltam kai Samsai o grammateuV egrayan epistolhn mian kata Ierousalhm tw Arqasasqa basilei

9 tade ekrinen Raoum baaltam kai Samsai o grammateuV kai oi kataloipoi sundouloi hmwn Dinaioi Afarsaqacaioi Tarfallaioi Afarsaioi Arcuaioi Babulwnioi Sousanacaioi oi eisin Hlamaioi

10 kai oi kataloipoi eqnwn wn apwkisen Asennafar o megaV kai o timioV kai katwkisen autouV en polesin thV Somorwn kai to kataloipon peran tou potamou

11 auth h diatagh thV epistolhV hV apesteilan proV auton proV Arqasasqa basilea paideV sou andreV peran tou potamou

12 gnwston estw tw basilei oti oi Ioudaioi anabanteV apo sou ef hmaV hlqosan eiV Ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin kai ta teich authV kathrtismenoi eisin kai qemeliouV authV anuywsan

13 nun oun gnwston estw tw basilei oti ean h poliV ekeinh anoikodomhqh kai ta teich authV katartisqwsin foroi ouk esontai soi oude dwsousin kai touto basileiV kakopoiei

14 kai aschmosunhn basilewV ouk exestin hmin idein dia touto epemyamen kai egnwrisamen tw basilei

15 ina episkeyhtai en bibliw upomnhmatismou twn paterwn sou kai eurhseiV kai gnwsh oti h poliV ekeinh poliV apostatiV kai kakopoiousa basileiV kai cwraV kai fugadia doulwn en mesw authV apo cronwn aiwnoV dia tauta h poliV auth hrhmwqh

16 gnwrizomen oun hmeiV tw basilei oti ean h poliV ekeinh oikodomhqh kai ta teich authV katartisqh ouk estin soi eirhnh

17 kai apesteilen o basileuV proV Raoum baaltam kai Samsai grammatea kai touV kataloipouV sundoulouV autwn touV oikountaV en Samareia kai touV kataloipouV peran tou potamou eirhnhn kai fhsin

18 o forologoV on apesteilate proV hmaV eklhqh emprosqen emou

19 kai par emou eteqh gnwmh kai epeskeyameqa kai euramen oti h poliV ekeinh af hmerwn aiwnoV epi basileiV epairetai kai apostaseiV kai fugadia ginontai en auth

20 kai basileiV iscuroi ginontai epi Ierousalhm kai epikratounteV olhV thV esperaV tou potamou kai foroi plhreiV kai meroV didotai autoiV

21 kai nun qete gnwmhn katarghsai touV andraV ekeinouV kai h poliV ekeinh ouk oikodomhqhsetai eti opwV apo thV gnwmhV

22 pefulagmenoi hte anesin poihsai peri toutou mhpote plhqunqh afanismoV eiV kakopoihsin basileusin

23 tote o forologoV tou Arqasasqa basilewV anegnw enwpion Raoum kai Samsai grammatewV kai sundoulwn autwn kai eporeuqhsan spoudh eiV Ierousalhm kai en Iouda kai kathrghsan autouV en ippoiV kai dunamei

24 tote hrghsen to ergon oikou tou qeou tou en Ierousalhm kai hn argoun ewV deuterou etouV thV basileiaV Dareiou tou basilewV Perswn

 

5

1 kai eprofhteusen AggaioV o profhthV kai ZacariaV o tou Addw profhteian epi touV IoudaiouV touV en Iouda kai Ierousalhm en onomati qeou Israhl ep autouV

2 tote anesthsan Zorobabel o tou Salaqihl kai IhsouV o uioV Iwsedek kai hrxanto oikodomhsai ton oikon tou qeou ton en Ierousalhm kai met autwn oi profhtai tou qeou bohqounteV autoiV

3 en autw tw kairw hlqen ep autouV Qanqanai eparcoV peran tou potamou kai Saqarbouzana kai oi sundouloi autwn kai toia eipan autoiV tiV eqhken umin gnwmhn tou oikodomhsai ton oikon touton kai thn corhgian tauthn katartisasqai

4 tote tauta eiposan autoiV tina estin ta onomata twn andrwn twn oikodomountwn thn polin tauthn

5 kai oi ofqalmoi tou qeou epi thn aicmalwsian Iouda kai ou kathrghsan autouV ewV gnwmh tw Dareiw aphnecqh kai tote apestalh tw forologw uper toutou

6 diasafhsiV epistolhV hV apesteilen Qanqanai o eparcoV tou peran tou potamou kai Saqarbouzana kai oi sundouloi autwn Afarsacaioi oi en tw peran tou potamou Dareiw tw basilei

7 rhsin apesteilan proV auton kai tade gegraptai en autw Dareiw tw basilei eirhnh pasa

8 gnwston estw tw basilei oti eporeuqhmen eiV thn Ioudaian cwran eiV oikon tou qeou tou megalou kai autoV oikodomeitai liqoiV eklektoiV kai xula entiqetai en toiV toicoiV kai to ergon ekeino epidexion ginetai kai euodoutai en taiV cersin autwn

9 tote hrwthsamen touV presbuterouV ekeinouV kai outwV eipamen autoiV tiV eqhken umin gnwmhn ton oikon touton oikodomhsai kai thn corhgian tauthn katartisasqai

10 kai ta onomata autwn hrwthsamen autouV gnwrisai soi wste grayai soi ta onomata twn andrwn twn arcontwn autwn

11 kai toiouto rhma apekriqhsan hmin legonteV hmeiV esmen douloi tou qeou tou ouranou kai thV ghV kai oikodomoumen ton oikon oV hn wkodomhmenoV pro toutou eth polla kai basileuV tou Israhl megaV wkodomhsen auton kai kathrtisato auton

12 autoiV af ote de parwrgisan oi patereV hmwn ton qeon tou ouranou edwken autouV eiV ceiraV Naboucodonosor basilewV BabulwnoV tou Caldaiou kai ton oikon touton katelusen kai ton laon apwkisen eiV Babulwna

13 all en etei prwtw Kurou tou basilewV KuroV o basileuV eqeto gnwmhn ton oikon tou qeou touton oikodomhqhnai

14 kai ta skeuh tou oikou tou qeou ta crusa kai ta argura a Naboucodonosor exhnegken apo oikou tou en Ierousalhm kai aphnegken auta eiV naon tou basilewV exhnegken auta KuroV o basileuV apo naou tou basilewV kai edwken tw Sasabasar tw qhsaurofulaki tw epi tou qhsaurou

15 kai eipen autw panta ta skeuh labe kai poreuou qeV auta en tw oikw tw en Ierousalhm eiV ton eautwn topon

16 tote Sasabasar ekeinoV hlqen kai edwken qemeliouV tou oikou tou qeou tou en Ierousalhm kai apo tote ewV tou nun wkodomhqh kai ouk etelesqh

17 kai nun ei epi ton basilea agaqon episkephtw en oikw thV gazhV tou basilewV BabulwnoV opwV gnwV oti apo basilewV Kurou eteqh gnwmh oikodomhsai ton oikon tou qeou ekeinon ton en Ierousalhm kai gnouV o basileuV peri toutou pemyatw proV hmaV

 

6

1 tote DareioV o basileuV eqhken gnwmhn kai epeskeyato en taiV biblioqhkaiV opou h gaza keitai en Babulwni

2 kai eureqh en polei en th barei thV Mhdwn polewV kefaliV mia kai touto hn gegrammenon en auth upomnhma

3 en etei prwtw Kurou basilewV KuroV o basileuV eqhken gnwmhn peri oikou tou qeou tou en Ierousalhm oikoV oikodomhqhtw kai topoV ou qusiazousin ta qusiasmata kai eqhken eparma uyoV phceiV exhkonta platoV autou phcewn exhkonta

4 kai domoi liqinoi krataioi treiV kai domoV xulinoV eiV kai h dapanh ex oikou tou basilewV doqhsetai

5 kai ta skeuh oikou tou qeou ta argura kai ta crusa a Naboucodonosor exhnegken apo oikou tou en Ierousalhm kai ekomisen eiV Babulwna kai doqhtw kai apelqatw eiV ton naon ton en Ierousalhm epi topou ou eteqh en oikw tou qeou

6 nun dwsete eparcoi peran tou potamou Saqarbouzana kai oi sundouloi autwn Afarsacaioi oi en pera tou potamou makran onteV ekeiqen

7 afete to ergon oikou tou qeou oi afhgoumenoi twn Ioudaiwn kai oi presbuteroi twn Ioudaiwn oikon tou qeou ekeinon oikodomeitwsan epi tou topou autou

8 kai ap emou eteqh gnwmh mhpote ti poihshte meta twn presbuterwn twn Ioudaiwn tou oikodomhsai oikon tou qeou ekeinon kai apo uparcontwn basilewV twn forwn peran tou potamou epimelwV dapanh estw didomenh toiV andrasin ekeinoiV to mh katarghqhnai

9 kai o an usterhma kai uiouV bown kai kriwn kai amnouV eiV olokautwseiV tw qew tou ouranou purouV alaV oinon elaion kata to rhma twn ierewn twn en Ierousalhm estw didomenon autoiV hmeran en hmera o ean aithswsin

10 ina wsin prosferonteV euwdiaV tw qew tou ouranou kai proseucwntai eiV zwhn tou basilewV kai twn uiwn autou

11 kai ap emou eteqh gnwmh oti paV anqrwpoV oV allaxei to rhma touto kaqaireqhsetai xulon ek thV oikiaV autou kai wrqwmenoV paghsetai ep autou kai o oikoV autou to kat eme poihqhsetai

12 kai o qeoV ou kataskhnoi to onoma ekei katastreyei panta basilea kai laon oV ektenei thn ceira autou allaxai h afanisai ton oikon tou qeou ekeinon ton en Ierousalhm egw DareioV eqhka gnwmhn epimelwV estai

13 tote Qanqanai eparcoV peran tou potamou Saqarbouzana kai oi sundouloi autou proV o apesteilen DareioV o basileuV outwV epoihsan epimelwV

14 kai oi presbuteroi twn Ioudaiwn wkodomousan kai oi Leuitai en profhteia Aggaiou tou profhtou kai Zacariou uiou Addw kai anwkodomhsan kai kathrtisanto apo gnwmhV qeou Israhl kai apo gnwmhV Kurou kai Dareiou kai Arqasasqa basilewn Perswn

15 kai etelesan ton oikon touton ewV hmeraV trithV mhnoV Adar o estin etoV ekton th basileia Dareiou tou basilewV

16 kai epoihsan oi uioi Israhl oi iereiV kai oi Leuitai kai oi kataloipoi uiwn apoikesiaV egkainia tou oikou tou qeou en eufrosunh

17 kai proshnegkan eiV ta egkainia tou oikou tou qeou moscouV ekaton kriouV diakosiouV amnouV tetrakosiouV cimarouV aigwn peri amartiaV uper pantoV Israhl dwdeka eiV ariqmon fulwn Israhl

18 kai esthsan touV iereiV en diairesesin autwn kai touV LeuitaV en merismoiV autwn epi douleia qeou tou en Ierousalhm kata thn grafhn bibliou Mwush

19 kai epoihsan oi uioi thV apoikesiaV to pasca th tessareskaidekath tou mhnoV tou prwtou

20 oti ekaqarisqhsan oi iereiV kai oi Leuitai ewV eiV panteV kaqaroi kai esfaxan to pasca toiV pasin uioiV thV apoikesiaV kai toiV adelfoiV autwn toiV iereusin kai eautoiV

21 kai efagon oi uioi Israhl to pasca oi apo thV apoikesiaV kai paV o cwrizomenoV thV akaqarsiaV eqnwn thV ghV proV autouV tou ekzhthsai kurion qeon Israhl

22 kai epoihsan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV en eufrosunh oti eufranen autouV kurioV kai epestreyen kardian basilewV Assour ep autouV krataiwsai taV ceiraV autwn en ergoiV oikou tou qeou Israhl

 

7

1 kai meta ta rhmata tauta en basileia Arqasasqa basilewV Perswn anebh EsdraV uioV Saraiou uiou Azariou uiou Elkia

2 uiou Saloum uiou Saddouk uiou Acitwb

3 uiou Samaria uiou Esria uiou Marerwq

4 uiou Zaraia uiou Saouia uiou Bokki

5 uiou Abisoue uiou FineeV uiou Eleazar uiou Aarwn tou ierewV tou prwtou

6 autoV EsdraV anebh ek BabulwnoV kai autoV grammateuV tacuV en nomw Mwush on edwken kurioV o qeoV Israhl kai edwken autw o basileuV oti ceir kuriou qeou autou ep auton en pasin oiV ezhtei autoV

7 kai anebhsan apo uiwn Israhl kai apo twn ierewn kai apo twn Leuitwn kai oi adonteV kai oi pulwroi kai oi naqinim eiV Ierousalhm en etei ebdomw tw Arqasasqa tw basilei

8 kai hlqosan eiV Ierousalhm tw mhni tw pemptw touto etoV ebdomon tw basilei

9 oti en mia tou mhnoV tou prwtou autoV eqemeliwsen thn anabasin thn apo BabulwnoV en de th prwth tou mhnoV tou pemptou hlqosan eiV Ierousalhm oti ceir qeou autou hn agaqh ep auton

10 oti EsdraV edwken en kardia autou zhthsai ton nomon kai poiein kai didaskein en Israhl prostagmata kai krimata

11 kai auth h diasafhsiV tou diatagmatoV ou edwken Arqasasqa tw Esdra tw ierei tw grammatei bibliou logwn entolwn kuriou kai prostagmatwn autou epi ton Israhl

12 Arqasasqa basileuV basilewn Esdra grammatei nomou tou qeou tou ouranou tetelestai o logoV kai h apokrisiV

13 ap emou eteqh gnwmh oti paV o ekousiazomenoV en basileia mou apo laou Israhl kai ierewn kai Leuitwn poreuqhnai eiV Ierousalhm meta sou poreuqhnai

14 apo proswpou tou basilewV kai twn epta sumboulwn apestalh episkeyasqai epi thn Ioudaian kai eiV Ierousalhm nomw qeou autwn tw en ceiri sou

15 kai eiV oikon kuriou argurion kai crusion o o basileuV kai oi sumbouloi hkousiasqhsan tw qew tou Israhl tw en Ierousalhm kataskhnounti

16 kai pan argurion kai crusion o ti ean eurhV en pash cwra BabulwnoV meta ekousiasmou tou laou kai ierewn twn ekousiazomenwn eiV oikon qeou ton en Ierousalhm

17 kai pan prosporeuomenon touton etoimwV entaxon en bibliw toutw moscouV kriouV amnouV kai qusiaV autwn kai spondaV autwn kai prosoiseiV auta epi qusiasthriou tou oikou tou qeou umwn tou en Ierousalhm

18 kai ei ti epi se kai touV adelfouV sou agaqunqh en kataloipw tou arguriou kai tou crusiou poihsai wV areston tw qew umwn poihsate

19 kai ta skeuh ta didomena soi eiV leitourgian oikou qeou paradoV enwpion tou qeou en Ierousalhm

20 kai kataloipon creiaV oikou qeou sou o an fanh soi dounai dwseiV apo oikwn gazhV basilewV

21 kai ap emou egw Arqasasqa basileuV eqhka gnwmhn pasaiV taiV gazaiV taiV en pera tou potamou oti pan o an aithsh umaV EsdraV o iereuV kai grammateuV tou nomou tou qeou tou ouranou etoimwV gignesqw

22 ewV arguriou talantwn ekaton kai ewV purou korwn ekaton kai ewV oinou badwn ekaton kai ewV elaiou badwn ekaton kai alaV ou ouk estin grafh

23 pan o estin en gnwmh qeou tou ouranou gignesqw prosecete mh tiV epiceirhsh eiV oikon qeou tou ouranou mhpote genhtai orgh epi thn basileian tou basilewV kai twn uiwn autou

24 kai umin egnwristai en pasin toiV iereusin kai toiV LeuitaiV adousin pulwroiV naqinim kai leitourgoiV oikou qeou toutou foroV mh estw soi ouk exousiaseiV katadoulousqai autouV

25 kai su Esdra wV h sofia tou qeou en ceiri sou katasthson grammateiV kai kritaV ina wsin krinonteV panti tw law tw en pera tou potamou pasin toiV eidosin nomon tou qeou sou kai tw mh eidoti gnwrieite

26 kai paV oV an mh h poiwn nomon tou qeou kai nomon tou basilewV etoimwV to krima estai gignomenon ex autou ean te eiV qanaton ean te eiV paideian ean te eiV zhmian tou biou ean te eiV desma

27 euloghtoV kurioV o qeoV twn paterwn hmwn oV edwken outwV en kardia tou basilewV tou doxasai ton oikon kuriou ton en Ierousalhm

28 kai ep eme eklinen eleoV en ofqalmoiV tou basilewV kai twn sumboulwn autou kai pantwn twn arcontwn tou basilewV twn ephrmenwn kai egw ekrataiwqhn wV ceir qeou h agaqh ep eme kai sunhxa apo Israhl arcontaV anabhnai met emou

 

8

1 kai outoi oi arconteV patriwn autwn oi odhgoi anabainonteV met emou en basileia Arqasasqa tou basilewV BabulwnoV

2 apo uiwn FineeV Ghrswm apo uiwn Iqamar Danihl apo uiwn Dauid AtouV

3 apo uiwn Sacania apo uiwn ForoV ZacariaV kai met autou to sustremma ekaton kai penthkonta

4 apo uiwn Faaqmwab Eliana uioV Zaraia kai met autou diakosioi ta arsenika

5 apo uiwn ZaqohV SeceniaV uioV Azihl kai met autou triakosioi ta arsenika

6 kai apo uiwn Adin Wbhq uioV Iwnaqan kai met autou penthkonta ta arsenika

7 kai apo uiwn Hlam Iesia uioV Aqelia kai met autou ebdomhkonta ta arsenika

8 kai apo uiwn Safatia Zabdia uioV Micahl kai met autou ogdohkonta ta arsenika

9 kai apo uiwn Iwab Abadia uioV Iihl kai met autou diakosioi deka oktw ta arsenika

10 kai apo uiwn Baani Salimouq uioV Iwsefia kai met autou ekaton exhkonta ta arsenika

11 kai apo uiwn Babi Zacaria uioV Babi kai met autou ebdomhkonta oktw ta arsenika

12 kai apo uiwn Asgad Iwanan uioV Akatan kai met autou ekaton deka ta arsenika

13 kai apo uiwn Adwnikam escatoi kai tauta ta onomata autwn Alifalat Iihl kai Samaia kai met autwn exhkonta ta arsenika

14 kai apo uiwn Bago Ouqi kai met autou ebdomhkonta ta arsenika

15 kai sunhxa autouV proV ton potamon ton ercomenon proV ton Eui kai parenebalomen ekei hmeraV treiV kai sunhka en tw law kai en toiV iereusin kai apo uiwn Leui ouc euron ekei

16 kai apesteila tw Eleazar tw Arihl tw Samaia kai tw Alwnam kai tw Iarib kai tw Elnaqan kai tw Naqan kai tw Zacaria kai tw Mesoulam andraV kai tw Iwarib kai tw Elnaqan suniontaV

17 kai exhnegka autouV epi arcontoV en arguriw tou topou kai eqhka en stomati autwn logouV lalhsai proV touV adelfouV autwn touV naqinim en arguriw tou topou tou enegkai hmin adontaV eiV oikon qeou hmwn

18 kai hlqosan hmin wV ceir qeou hmwn agaqh ef hmaV anhr sacwl apo uiwn Mooli uiou Leui uiou Israhl kai archn hlqosan uioi autou kai adelfoi autou oktwkaideka

19 kai ton Asebia kai ton Wsaian apo uiwn Merari adelfoi autou kai uioi autwn eikosi

20 kai apo twn naqinim wn edwken Dauid kai oi arconteV eiV douleian twn Leuitwn naqinim diakosioi kai eikosi panteV sunhcqhsan en onomasin

21 kai ekalesa ekei nhsteian epi ton potamon Aoue tou tapeinwqhnai enwpion qeou hmwn zhthsai par autou odon euqeian hmin kai toiV teknoiV hmwn kai pash th kthsei hmwn

22 oti hscunqhn aithsasqai para tou basilewV dunamin kai ippeiV swsai hmaV apo ecqrou en th odw oti eipamen tw basilei legonteV ceir tou qeou hmwn epi pantaV touV zhtountaV auton eiV agaqon kai kratoV autou kai qumoV autou epi pantaV egkataleipontaV auton

23 kai enhsteusamen kai ezhthsamen para tou qeou hmwn peri toutou kai ephkousen hmin

24 kai diesteila apo arcontwn twn ierewn dwdeka tw Saraia Asabia kai met autwn apo adelfwn autwn deka

25 kai esthsa autoiV to argurion kai to crusion kai ta skeuh aparchV oikou qeou hmwn a uywsen o basileuV kai oi sumbouloi autou kai oi arconteV autou kai paV Israhl oi euriskomenoi

26 kai esthsa epi ceiraV autwn arguriou talanta exakosia kai penthkonta kai skeuh argura ekaton kai talanta crusiou ekaton

27 kai kafourh crusoi eikosi eiV thn odon camanim cilioi kai skeuh calkou stilbontoV agaqou diafora epiqumhta en crusiw

28 kai eipa proV autouV umeiV agioi tw kuriw kai ta skeuh agia kai to argurion kai to crusion ekousia tw kuriw qew paterwn umwn

29 agrupneite kai threite ewV sthte enwpion arcontwn twn ierewn kai twn Leuitwn kai twn arcontwn twn patriwn en Ierousalhm eiV skhnaV oikou kuriou

30 kai edexanto oi iereiV kai oi Leuitai staqmon tou arguriou kai tou crusiou kai twn skeuwn enegkein eiV Ierousalhm eiV oikon qeou hmwn

31 kai exhramen apo tou potamou Aoue en th dwdekath tou mhnoV tou prwtou tou elqein eiV Ierousalhm kai ceir qeou hmwn hn ef hmin kai errusato hmaV apo ceiroV ecqrou kai polemiou en th odw

32 kai hlqomen eiV Ierousalhm kai ekaqisamen ekei hmeraV treiV

33 kai egenhqh th hmera th tetarth esthsamen to argurion kai to crusion kai ta skeuh en oikw qeou hmwn epi ceira Merimwq uiou Ouria tou ierewV kai met autou Eleazar uioV FineeV kai met autwn Iwzabad uioV Ihsou kai Nwadia uioV Banaia oi Leuitai

34 en ariqmw kai en staqmw ta panta kai egrafh paV o staqmoV en tw kairw ekeinw

35 oi elqonteV apo thV aicmalwsiaV uioi thV paroikiaV proshnegkan olokautwseiV tw qew Israhl moscouV dwdeka peri pantoV Israhl kriouV enenhkonta ex amnouV ebdomhkonta kai epta cimarouV peri amartiaV dwdeka ta panta olokautwmata tw kuriw

36 kai edwkan to nomisma tou basilewV toiV dioikhtaiV tou basilewV kai eparcoiV peran tou potamou kai edoxasan ton laon kai ton oikon tou qeou

 

9

1 kai wV etelesqh tauta hggisan proV me oi arconteV legonteV ouk ecwrisqh o laoV Israhl kai oi iereiV kai oi Leuitai apo lawn twn gaiwn en makrummasin autwn tw Canani o Eqi o Ferezi o Iebousi o Ammwni o Mwabi o Moseri kai o Amori

2 oti elabosan apo qugaterwn autwn eautoiV kai toiV uioiV autwn kai parhcqh sperma to agion en laoiV twn gaiwn kai ceir twn arcontwn en th asunqesia tauth en arch

3 kai wV hkousa ton logon touton dierrhxa ta imatia mou kai epallomhn kai etillon apo twn tricwn thV kefalhV mou kai apo tou pwgwnoV mou kai ekaqhmhn hremazwn

4 kai sunhcqhsan proV me paV o diwkwn logon qeou Israhl epi asunqesia thV apoikiaV kai egw kaqhmenoV hremazwn ewV thV qusiaV thV esperinhV

5 kai en qusia th esperinh anesthn apo tapeinwsewV mou kai en tw diarrhxai me ta imatia mou kai epallomhn kai klinw epi ta gonata mou kai ekpetazw taV ceiraV mou proV kurion ton qeon

6 kai eipa kurie hscunqhn kai enetraphn tou uywsai to proswpon mou proV se oti ai anomiai hmwn eplhqunqhsan uper kefalhV hmwn kai ai plhmmeleiai hmwn emegalunqhsan ewV eiV ouranon

7 apo hmerwn paterwn hmwn esmen en plhmmeleia megalh ewV thV hmeraV tauthV kai en taiV anomiaiV hmwn paredoqhmen hmeiV kai oi basileiV hmwn kai oi uioi hmwn en ceiri basilewn twn eqnwn en romfaia kai en aicmalwsia kai en diarpagh kai en aiscunh proswpou hmwn wV h hmera auth

8 kai nun epieikeusato hmin kurioV o qeoV hmwn tou katalipein hmin eiV swthrian kai dounai hmin sthrigma en topw agiasmatoV autou tou fwtisai ofqalmouV hmwn kai dounai zwopoihsin mikran en th douleia hmwn

9 oti douloi esmen kai en th douleia hmwn ouk egkatelipen hmaV kurioV o qeoV hmwn kai eklinen ef hmaV eleoV enwpion basilewn Perswn dounai hmin zwopoihsin tou uywsai autouV ton oikon tou qeou hmwn kai anasthsai ta erhma authV kai tou dounai hmin fragmon en Iouda kai en Ierousalhm

10 ti eipwmen o qeoV hmwn meta touto oti egkatelipomen entolaV sou

11 aV edwkaV hmin en ceiri doulwn sou twn profhtwn legwn h gh eiV hn eisporeuesqe klhronomhsai authn gh metakinoumenh estin en metakinhsei lawn twn eqnwn en makrummasin autwn wn eplhsan authn apo stomatoV epi stoma en akaqarsiaiV autwn

12 kai nun taV qugateraV umwn mh dwte toiV uioiV autwn kai apo twn qugaterwn autwn mh labhte toiV uioiV umwn kai ouk ekzhthsete eirhnhn autwn kai agaqon autwn ewV aiwnoV opwV eniscushte kai faghte ta agaqa thV ghV kai klhrodothshte toiV uioiV umwn ewV aiwnoV

13 kai meta pan to ercomenon ef hmaV en poihmasin hmwn toiV ponhroiV kai en plhmmeleia hmwn th megalh oti ouk estin wV o qeoV hmwn oti ekoufisaV hmwn taV anomiaV kai edwkaV hmin swthrian

14 oti epestreyamen diaskedasai entolaV sou kai epigambreusai toiV laoiV twn gaiwn mh paroxunqhV en hmin ewV sunteleiaV tou mh einai egkataleimma kai diaswzomenon

15 kurie o qeoV Israhl dikaioV su oti kateleifqhmen diaswzomenoi wV h hmera auth idou hmeiV enantion sou en plhmmeleiaiV hmwn oti ouk estin sthnai enwpion sou epi toutw

 

10

1 kai wV proshuxato EsdraV kai wV exhgoreusen klaiwn kai proseucomenoV enwpion oikou tou qeou sunhcqhsan proV auton apo Israhl ekklhsia pollh sfodra andreV kai gunaikeV kai neaniskoi oti eklausen o laoV kai uywsen klaiwn

2 kai apekriqh SeceniaV uioV Iihl apo uiwn Hlam kai eipen tw Esdra hmeiV hsunqethsamen tw qew hmwn kai ekaqisamen gunaikaV allotriaV apo lawn thV ghV kai nun estin upomonh tw Israhl epi toutw

3 kai nun diaqwmeqa diaqhkhn tw qew hmwn ekbalein pasaV taV gunaikaV kai ta genomena ex autwn wV an boulh anasthqi kai foberison autouV en entolaiV qeou hmwn kai wV o nomoV genhqhtw

4 anasta oti epi se to rhma kai hmeiV meta sou krataiou kai poihson

5 kai anesth EsdraV kai wrkisen touV arcontaV touV iereiV kai LeuitaV kai panta Israhl tou poihsai kata to rhma touto kai wmosan

6 kai anesth EsdraV apo proswpou oikou tou qeou kai eporeuqh eiV gazofulakion Iwanan uiou Elisoub kai eporeuqh ekei arton ouk efagen kai udwr ouk epien oti epenqei epi th asunqesia thV apoikiaV

7 kai parhnegkan fwnhn en Iouda kai en Ierousalhm pasin toiV uioiV thV apoikiaV tou sunaqroisqhnai eiV Ierousalhm

8 kai paV oV an mh elqh eiV treiV hmeraV wV h boulh twn arcontwn kai twn presbuterwn anaqematisqhsetai pasa h uparxiV autou kai autoV diastalhsetai apo ekklhsiaV thV apoikiaV

9 kai sunhcqhsan panteV andreV Iouda kai Beniamin eiV Ierousalhm eiV taV treiV hmeraV outoV o mhn o enatoV en eikadi tou mhnoV ekaqisen paV o laoV en plateia oikou tou qeou apo qorubou autwn peri tou rhmatoV kai apo tou ceimwnoV

10 kai anesth EsdraV o iereuV kai eipen proV autouV umeiV hsunqethkate kai ekaqisate gunaikaV allotriaV tou prosqeinai epi plhmmeleian Israhl

11 kai nun dote ainesin kuriw tw qew twn paterwn umwn kai poihsate to areston enwpion autou kai diastalhte apo lawn thV ghV kai apo twn gunaikwn twn allotriwn

12 kai apekriqhsan pasa h ekklhsia kai eipan mega touto to rhma sou ef hmaV poihsai

13 alla o laoV poluV kai o kairoV ceimerinoV kai ouk estin dunamiV sthnai exw kai to ergon ouk eiV hmeran mian kai ouk eiV duo oti eplhqunamen tou adikhsai en tw rhmati toutw

14 sthtwsan dh oi arconteV hmwn th pash ekklhsia kai panteV oi en polesin hmwn oV ekaqisen gunaikaV allotriaV elqetwsan eiV kairouV apo suntagwn kai met autwn presbuteroi polewV kai polewV kai kritai tou apostreyai orghn qumou qeou hmwn ex hmwn peri tou rhmatoV toutou

15 plhn Iwnaqan uioV Asahl kai Iazia uioV Qekoue met emou peri toutou kai Mesoulam kai Sabaqai o LeuithV bohqwn autoiV

16 kai epoihsan outwV uioi thV apoikiaV kai diestalhsan EsdraV o iereuV kai andreV arconteV patriwn tw oikw kai panteV en onomasin oti epestreyan en hmera mia tou mhnoV tou dekatou ekzhthsai to rhma

17 kai etelesan en pasin andrasin oi ekaqisan gunaikaV allotriaV ewV hmeraV miaV tou mhnoV tou prwtou

18 kai eureqhsan apo uiwn twn ierewn oi ekaqisan gunaikaV allotriaV apo uiwn Ihsou uiou Iwsedek kai adelfoi autou Maasha kai Eliezer kai Iarib kai Gadalia

19 kai edwkan ceira autwn tou exenegkai gunaikaV autwn kai plhmmeleiaV krion ek probatwn peri plhmmelhsewV autwn

20 kai apo uiwn Emmhr Anani kai Zabdia

21 kai apo uiwn Hram Masaia kai Elia kai Samaia kai Iihl kai Ozia

22 kai apo uiwn Fasour Eliwhnai Maasaia kai Ismahl kai Naqanahl kai Iwzabad kai Hlasa

23 kai apo twn Leuitwn Iwzabad kai Samou kai Kwlia autoV KwlitaV kai Faqaia kai Iodom kai Eliezer

24 kai apo twn adontwn Elisaf kai apo twn pulwrwn Sellhm kai Telhm kai Wdoue

25 kai apo Israhl apo uiwn ForoV Ramia kai Iazia kai Melcia kai Meamin kai Eleazar kai Asabia kai Banaia

26 kai apo uiwn Hlam Maqania kai Zacaria kai Iaihl kai Abdia kai Iarimwq kai Hlia

27 kai apo uiwn Zaqoua Eliwhnai Elisoub Maqania kai Iarmwq kai Zabad kai Oziza

28 kai apo uiwn Babi Iwanan Anania kai Zabou Oqali

29 kai apo uiwn Banoui Mesoulam Malouc AdaiaV Iasoub kai Salouia kai Rhmwq

30 kai apo uiwn Faaqmwab Edene Calhl Banaia Masha Maqania Beselhl kai Banoui kai Manassh

31 kai apo uiwn Hram Eliezer Iessia Melcia Samaia Semewn

32 Beniamin Malouc Samaria

33 kai apo uiwn Hsam Maqani Maqaqa Zabed Elifaleq Ierami Manassh Semei

34 apo uiwn Bani Moodi Amram Ouhl

35 Banaia Badaia Celia

36 Ouiecwa Ieramwq Eliasib

37 Maqania Maqanai kai epoihsan

38 oi uioi Banoui kai oi uioi Semei

39 kai Selemia kai Naqan kai Adaia

40 Macnadabou Sesi Sarou

41 Ezerhl kai Selemia kai Samaria

42 kai Saloum Amaria Iwshf

43 apo uiwn Nabou Iihl Maqaqia Sedem Zambina Iadai kai Iwhl kai Banaia

44 panteV outoi elabosan gunaikaV allotriaV kai egennhsan ex autwn uiouV

 


 

Septuagint_Index            Next: Nehemiah