DANIHL

1

1 epi basilewV Iwakim thV IoudaiaV etouV tritou paragenomenoV Naboucodonosor basileuV BabulwnoV eiV Ierousalhm epoliorkei authn

2 kai paredwken authn kurioV eiV ceiraV autou kai Iwakim ton basilea thV IoudaiaV kai meroV ti twn ierwn skeuwn tou kuriou kai aphnegken auta eiV Babulwna kai aphreisato auta en tw eidwliw autou

3 kai eipen o basileuV Abiesdri tw eautou arcieunoucw agagein autw ek twn uiwn twn megistanwn tou Israhl kai ek tou basilikou genouV kai ek twn epilektwn

4 neaniskouV amwmouV kai eueideiV kai episthmonaV en pash sofia kai grammatikouV kai sunetouV kai sofouV kai iscuontaV wste einai en tw oikw tou basilewV kai didaxai autouV grammata kai dialekton Caldaikhn

5 kai didosqai autoiV ekqesin ek tou oikou tou basilewV kaq ekasthn hmeran kai apo thV basilikhV trapezhV kai apo tou oinou ou pinei o basileuV kai ekpaideusai autouV eth tria kai ek toutwn sthsai emprosqen tou basilewV

6 kai hsan ek tou genouV twn uiwn Israhl twn apo thV IoudaiaV Danihl AnaniaV Misahl AzariaV

7 kai epeqhken autoiV o arcieunoucoV onomata tw men Danihl Baltasar tw de Anania Sedrac kai tw Misahl Misac kai tw Azaria Abdenagw

8 kai enequmhqh Danihl en th kardia opwV mh alisghqh en tw deipnw tou basilewV kai en w pinei oinw kai hxiwse ton arcieunoucon ina mh summolunqh

9 kai edwke kurioV tw Danihl timhn kai carin enantion tou arcieunoucou

10 kai eipen o arcieunoucoV tw Danihl agwniw ton kurion mou ton basilea ton ektaxanta thn brwsin umwn kai thn posin umwn ina mh idh ta proswpa umwn diatetrammena kai asqenh para touV suntrefomenouV umin neaniaV twn allogenwn kai kinduneusw tw idiw trachlw

11 kai eipen Danihl Abiesdri tw anadeicqenti arcieunoucw epi ton Danihl Ananian Misahl Azarian

12 peirason dh touV paidaV sou ef hmeraV deka kai doqhtw hmin apo twn ospriwn thV ghV wste kaptein kai udropotein

13 kai ean fanh h oyiV hmwn diatetrammenh para touV allouV neaniskouV touV esqiontaV apo tou basilikou deipnou kaqwV ean qelhV outw crhsai toiV paisi sou

14 kai ecrhsato autoiV ton tropon touton kai epeirasen autouV hmeraV deka

15 meta de taV deka hmeraV efanh h oyiV autwn kalh kai h exiV tou swmatoV kreisswn twn allwn neaniskwn twn esqiontwn to basilikon deipnon

16 kai hn Abiesdri anairoumenoV to deipnon autwn kai ton oinon autwn kai antedidou autoiV apo twn ospriwn

17 kai toiV neaniskoiV edwken o kurioV episthmhn kai sunesin kai fronhsin en pash grammatikh tecnh kai tw Danihl edwke sunesin en panti rhmati kai oramati kai enupnioiV kai en pash sofia

18 meta de taV hmeraV tautaV epetaxen o basileuV eisagagein autouV kai eishcqhsan apo tou arcieunoucou proV ton basilea Naboucodonosor

19 kai wmilhsen autoiV o basileuV kai ouc eureqh en toiV sofoiV omoioV tw Danihl kai Anania kai Misahl kai Azaria kai hsan para tw basilei

20 kai en panti logw kai sunesei kai paideia osa ezhthse par autwn o basileuV katelaben autouV sofwterouV dekaplasiwV uper touV sofistaV kai touV filosofouV touV en pash th basileia autou kai edoxasen autouV o basileuV kai katesthsen autouV arcontaV kai anedeixen autouV sofouV para pantaV touV autou en pragmasin en pash th gh autou kai en th basileia autou

21 kai hn Danihl ewV tou prwtou etouV thV basileiaV Kurou basilewV Perswn

 

2

1 kai en tw etei tw deuterw thV basileiaV Naboucodonosor sunebh eiV oramata kai enupnia empesein ton basilea kai taracqhnai en tw enupniw autou kai o upnoV autou egeneto ap autou

2 kai epetaxen o basileuV eisenecqhnai touV epaoidouV kai touV magouV kai touV farmakouV twn Caldaiwn anaggeilai tw basilei ta enupnia autou kai paragenomenoi esthsan para tw basilei

3 kai eipen autoiV o basileuV enupnion ewraka kai ekinhqh mou to pneuma epignwnai oun qelw to enupnion

4 kai elalhsan oi Caldaioi proV ton basilea Suristi kurie basileu ton aiwna zhqi anaggeilon to enupnion sou toiV paisi sou kai hmeiV soi frasomen thn sugkrisin autou

5 apokriqeiV de o basileuV eipe toiV CaldaioiV oti ean mh apaggeilhte moi ep alhqeiaV to enupnion kai thn toutou sugkrisin dhlwshte moi paradeigmatisqhsesqe kai analhfqhsetai umwn ta uparconta eiV to basilikon

6 ean de to enupnion diasafhshte moi kai thn toutou sugkrisin anaggeilhte lhyesqe domata pantoia kai doxasqhsesqe up emou dhlwsate moi to enupnion kai krinate

7 apekriqhsan de ek deuterou legonteV basileu to orama eipon kai oi paideV sou krinousi proV tauta

8 kai eipen autoiV o basileuV ep alhqeiaV oida oti kairon umeiV exagorazete kaqaper ewrakate oti apesth ap emou to pragma kaqaper oun prostetaca outwV estai

9 ean mh to enupnion apaggeilhte moi ep alhqeiaV kai thn toutou sugkrisin dhlwshte qanatw peripeseisqe suneipasqe gar logouV yeudeiV poihsasqai ep emou ewV an o kairoV alloiwqh nun oun ean to rhma eiphte moi o thn nukta ewraka gnwsomai oti kai thn toutou krisin dhlwsete

10 kai apekriqhsan oi Caldaioi epi tou basilewV oti oudeiV twn epi thV ghV dunhsetai eipein tw basilei o ewrake kaqaper su erwtaV kai paV basileuV kai paV dunasthV toiouto pragma ouk eperwta panta sofon kai magon kai Caldaion

11 kai o logoV on zhteiV basileu baruV esti kai epidoxoV kai oudeiV estin oV dhlwsei tauta tw basilei ei mhti aggeloV ou ouk esti katoikhthrion meta pashV sarkoV oqen ouk endecetai genesqai kaqaper oiei

12 tote o basileuV stugnoV genomenoV kai perilupoV prosetaxen exagagein pantaV touV sofouV thV BabulwniaV

13 kai edogmatisqh pantaV apokteinai ezhthqh de o Danihl kai panteV oi met autou carin tou sunapolesqai

14 tote Danihl eipe boulhn kai gnwmhn hn eicen Ariwch tw arcimageirw tou basilewV w prosetaxen exagagein touV sofistaV thV BabulwniaV

15 kai epunqaneto autou legwn peri tinoV dogmatizetai pikrwV para tou basilewV tote to prostagma eshmanen o AriwchV tw Danihl

16 o de Danihl eishlqe tacewV proV ton basilea kai hxiwsen ina doqh autw cronoV para tou basilewV kai dhlwsh panta epi tou basilewV

17 tote apelqwn Danihl eiV ton oikon autou tw Anania kai Misahl kai Azaria toiV sunetairoiV upedeixe panta

18 kai parhggeile nhsteian kai dehsin kai timwrian zhthsai para tou kuriou tou uyistou peri tou musthriou toutou opwV mh ekdoqwsi Danihl kai oi met autou eiV apwleian ama toiV sofistaiV BabulwnoV

19 tote tw Danihl en oramati en auth th nukti to musthrion tou basilewV exefanqh eushmwV tote Danihl euloghse ton kurion ton uyiston

20 kai ekfwnhsaV eipen estai to onoma tou kuriou tou megalou euloghmenon eiV ton aiwna oti h sofia kai h megalwsunh autou esti

21 kai autoV alloioi kairouV kai cronouV meqistwn basileiV kai kaqistwn didouV sofoiV sofian kai sunesin toiV en episthmh ousin

22 anakaluptwn ta baqea kai skoteina kai ginwskwn ta en tw skotei kai ta en tw fwti kai par autw katalusiV

23 soi kurie twn paterwn mou exomologoumai kai ainw oti sofian kai fronhsin edwkaV moi kai nun eshmanaV moi osa hxiwsa tou dhlwsai tw basilei proV tauta

24 eiselqwn de Danihl proV ton Ariwc ton katastaqenta upo tou basilewV apokteinai pantaV touV sofistaV thV BabulwniaV eipen autw touV men sofistaV thV BabulwniaV mh apoleshV eisagage de me proV ton basilea kai ekasta tw basilei dhlwsw

25 tote Ariwc kata spoudhn eishgagen ton Danihl proV ton basilea kai eipen autw oti eurhka anqrwpon sofon ek thV aicmalwsiaV twn uiwn thV IoudaiaV oV tw basilei dhlwsei ekasta

26 apokriqeiV de o basileuV eipe tw Danihl epikaloumenw de Caldaisti Baltasar dunhsh dhlwsai moi to orama o eidon kai thn toutou sugkrisin

27 ekfwnhsaV de o Danihl epi tou basilewV eipen to musthrion o ewraken o basileuV ouk esti sofwn kai farmakwn kai epaoidwn kai gazarhnwn h dhlwsiV

28 all esti qeoV en ouranw anakaluptwn musthria oV edhlwse tw basilei Naboucodonosor a dei genesqai ep escatwn twn hmerwn basileu eiV ton aiwna zhqi to enupnion kai to orama thV kefalhV sou epi thV koithV sou touto esti

29 su basileu katakliqeiV epi thV koithV sou ewrakaV panta osa dei genesqai ep escatwn twn hmerwn kai o anakaluptwn musthria edhlwse soi a dei genesqai

30 kamoi de ou para thn sofian thn ousan en emoi uper pantaV touV anqrwpouV to musthrion touto exefanqh all eneken tou dhlwqhnai tw basilei eshmanqh moi a upelabeV th kardia sou en gnwsei

31 kai su basileu ewrakaV kai idou eikwn mia kai hn h eikwn ekeinh megalh sfodra kai h prosoyiV authV uperferhV esthkei enantion sou kai h prosoyiV thV eikonoV fobera

32 kai hn h kefalh authV apo crusiou crhstou to sthqoV kai oi bracioneV arguroi h koilia kai oi mhroi calkoi

33 ta de skelh sidhra oi podeV meroV men ti sidhrou meroV de ti ostrakinon

34 ewrakaV ewV otou etmhqh liqoV ex orouV aneu ceirwn kai epataxe thn eikona epi touV podaV touV sidhrouV kai ostrakinouV kai kathlesen auta

35 tote lepta egeneto ama o sidhroV kai to ostrakon kai o calkoV kai o arguroV kai to crusion kai egeneto wsei leptoteron acurou en alwni kai erripisen auta o anemoV wste mhden kataleifqhnai ex autwn kai o liqoV o pataxaV thn eikona egeneto oroV mega kai epataxe pasan thn ghn

36 touto to orama kai thn krisin de eroumen epi tou basilewV

37 su basileu basileuV basilewn kai soi o kurioV tou ouranou thn archn kai thn basileian kai thn iscun kai thn timhn kai thn doxan edwken

38 en pash th oikoumenh apo anqrwpwn kai qhriwn agriwn kai peteinwn ouranou kai twn icquwn thV qalasshV paredwken upo taV ceiraV sou kurieuein pantwn su ei h kefalh h crush

39 kai meta se anasthsetai basileia elattwn sou kai trith basileia allh calkh h kurieusei pashV thV ghV

40 kai basileia tetarth iscura wsper o sidhroV o damazwn panta kai pan dendron ekkoptwn kai seisqhsetai pasa h gh

41 kai wV ewrakaV touV podaV authV meroV men ti ostrakou keramikou meroV de ti sidhrou basileia allh dimerhV estai en auth kaqaper eideV ton sidhron anamemeigmenon ama tw phlinw ostrakw

42 kai oi daktuloi twn podwn meroV men ti sidhroun meroV de ti ostrakinon meroV ti thV basileiaV estai iscuron kai meroV ti estai suntetrimmenon

43 kai wV eideV ton sidhron anamemeigmenon ama tw phlinw ostrakw summeigeiV esontai eiV genesin anqrwpwn ouk esontai de omonoounteV oute eunoounteV allhloiV wsper oude o sidhroV dunatai sugkraqhnai tw ostrakw

44 kai en toiV cronoiV twn basilewn toutwn sthsei o qeoV tou ouranou basileian allhn htiV estai eiV touV aiwnaV kai ou fqarhsetai kai auth h basileia allo eqnoV ou mh eash pataxei de kai afanisei taV basileiaV tautaV kai auth sthsetai eiV ton aiwna

45 kaqaper ewrakaV ex orouV tmhqhnai liqon aneu ceirwn kai sunhlohse to ostrakon ton sidhron kai ton calkon kai ton arguron kai ton cruson o qeoV o megaV eshmane tw basilei ta esomena ep escatwn twn hmerwn kai akribeV to orama kai pisth h toutou krisiV

46 tote Naboucodonosor o basileuV peswn epi proswpon camai prosekunhse tw Danihl kai epetaxe qusiaV kai spondaV poihsai autw

47 kai ekfwnhsaV o basileuV proV ton Danihl eipen ep alhqeiaV estin o qeoV umwn qeoV twn qewn kai kurioV twn basilewn o ekfainwn musthria krupta monoV oti edunasqhV dhlwsai to musthrion touto

48 tote o basileuV Naboucodonosor Danihl megalunaV kai douV dwreaV megalaV kai pollaV katesthsen epi twn pragmatwn thV BabulwniaV kai apedeixen auton arconta kai hgoumenon pantwn twn sofistwn BabulwniaV

49 kai Danihl hxiwse ton basilea ina katastaqwsin epi twn pragmatwn thV BabulwniaV Sedrac Misac Abdenagw kai Danihl hn en th basilikh aulh

 

3

1 etouV oktwkaidekatou Naboucodonosor basileuV dioikwn poleiV kai cwraV kai pantaV touV katoikountaV epi thV ghV apo IndikhV ewV AiqiopiaV epoihsen eikona crushn to uyoV authV phcwn exhkonta kai to platoV authV phcwn ex kai esthsen authn en pediw tou peribolou cwraV BabulwniaV

2 kai Naboucodonosor basileuV basilewn kai kurieuwn thV oikoumenhV olhV apesteilen episunagagein panta ta eqnh kai fulaV kai glwssaV satrapaV strathgouV toparcaV kai upatouV dioikhtaV kai touV ep exousiwn kata cwran kai pantaV touV kata thn oikoumenhn elqein eiV ton egkainismon thV eikonoV thV crushV hn esthse Naboucodonosor o basileuV

3 kai esthsan oi progegrammenoi katenanti thV eikonoV

4 kai o khrux ekhruxe toiV ocloiV umin paraggelletai eqnh kai cwrai laoi kai glwssai

5 otan akoushte thV fwnhV thV salpiggoV suriggoV kai kiqaraV sambukhV kai yalthriou sumfwniaV kai pantoV genouV mousikwn pesonteV proskunhsate th eikoni th crush hn esthse Naboucodonosor basileuV

6 kai paV oV an mh peswn proskunhsh embalousin auton eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn

7 kai en tw kairw ekeinw ote hkousan panta ta eqnh thV fwnhV thV salpiggoV kai pantoV hcou mousikwn piptonta panta ta eqnh fulai kai glwssai prosekunhsan th eikoni th crush hn esthse Naboucodonosor katenanti toutou

8 en ekeinw tw kairw proselqonteV andreV Caldaioi diebalon touV IoudaiouV

9 kai upolabonteV eipon kurie basileu eiV ton aiwna zhqi

10 su basileu prosetaxaV kai ekrinaV ina paV anqrwpoV oV an akoush thV fwnhV thV salpiggoV kai pantoV hcou mousikwn peswn proskunhsh th eikoni th crush

11 kai oV an mh peswn proskunhsh emblhqhsetai eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn

12 eisi de tineV andreV Ioudaioi ouV katesthsaV epi thV cwraV thV BabulwniaV Sedrac Misac Abdenagw oi anqrwpoi ekeinoi ouk efobhqhsan sou thn entolhn kai tw eidwlw sou ouk elatreusan kai th eikoni sou th crush h esthsaV ou prosekunhsan

13 tote Naboucodonosor qumwqeiV orgh prosetaxen agagein ton Sedrac Misac Abdenagw tote oi anqrwpoi hcqhsan proV ton basilea

14 ouV kai sunidwn Naboucodonosor o basileuV eipen autoiV dia ti Sedrac Misac Abdenagw toiV qeoiV mou ou latreuete kai th eikoni th crush hn esthsa ou proskuneite

15 kai nun ei men ecete etoimwV ama tw akousai thV salpiggoV kai pantoV hcou mousikwn pesonteV proskunhsai th eikoni th crush h esthsa ei de mh ge ginwskete oti mh proskunhsantwn umwn auqwri emblhqhsesqe eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn kai poioV qeoV exeleitai umaV ek twn ceirwn mou

16 apokriqenteV de Sedrac Misac Abdenagw eipan tw basilei Naboucodonosor basileu ou creian ecomen hmeiV epi th epitagh tauth apokriqhnai soi

17 esti gar qeoV en ouranoiV eiV kurioV hmwn on foboumeqa oV esti dunatoV exelesqai hmaV ek thV kaminou tou puroV kai ek twn ceirwn sou basileu exeleitai hmaV

18 kai tote faneron soi estai oti oute tw eidwlw sou latreuomen oute th eikoni sou th crush hn esthsaV proskunoumen

19 tote Naboucodonosor eplhsqh qumou kai h morfh tou proswpou autou hlloiwqh kai epetaxe kahnai thn kaminon eptaplasiwV par o edei authn kahnai

20 kai andraV iscurotatouV twn en th dunamei epetaxe sumpodisantaV ton Sedrac Misac Abdenagw embalein eiV thn kaminon tou puroV thn kaiomenhn

21 tote oi andreV ekeinoi sunepodisqhsan econteV ta upodhmata autwn kai taV tiaraV autwn epi twn kefalwn autwn sun tw imatismw autwn kai eblhqhsan eiV thn kaminon

22 epeidh to prostagma tou basilewV hpeigen kai h kaminoV exekauqh uper to proteron eptaplasiwV kai oi andreV oi proceirisqenteV sumpodisanteV autouV kai prosagagonteV th kaminw enebalosan eiV authn

23 touV men oun andraV touV sumpodisantaV touV peri ton Azarian exelqousa h flox ek thV kaminou enepurise kai apekteinen autoi de sunethrhqhsan

24 outwV oun proshuxato AnaniaV kai AzariaV kai Misahl kai umnhsan tw kuriw ote autouV o basileuV prosetaxen emblhqhnai eiV thn kaminon

25 staV de AzariaV proshuxato outwV kai anoixaV to stoma autou exwmologeito tw kuriw ama toiV sunetairoiV autou en mesw tw puri upokaiomenhV thV kaminou upo twn Caldaiwn sfodra kai eipan

26 euloghtoV ei kurie o qeoV twn paterwn hmwn kai aineton kai dedoxasmenon to onoma sou eiV touV aiwnaV

27 oti dikaioV ei epi pasin oiV epoihsaV hmin kai panta ta erga sou alhqina kai ai odoi sou euqeiai kai pasai ai kriseiV sou alhqinai

28 kai krimata alhqeiaV epoihsaV kata panta a ephgageV hmin kai epi thn polin sou thn agian thn twn paterwn hmwn Ierousalhm dioti en alhqeia kai krisei epoihsaV panta tauta dia taV amartiaV hmwn

29 oti hmartomen en pasi kai hnomhsamen aposthnai apo sou kai exhmartomen en pasi kai twn entolwn tou nomou sou ouc uphkousamen

30 oude sunethrhsamen oude epoihsamen kaqwV eneteilw hmin ina eu hmin genhtai

31 kai nun panta osa hmin ephgageV kai panta osa epoihsaV hmin en alhqinh krisei epoihsaV

32 kai paredwkaV hmaV eiV ceiraV ecqrwn hmwn anomwn kai ecqistwn apostatwn kai basilei adikw kai ponhrotatw para pasan thn ghn

33 kai nun ouk estin hmin anoixai to stoma aiscunh kai oneidoV egenhqh toiV douloiV sou kai toiV sebomenoiV se

34 mh paradwV hmaV eiV teloV dia to onoma sou kai mh diaskedashV sou thn diaqhkhn

35 kai mh aposthshV to eleoV sou af hmwn dia Abraam ton hgaphmenon upo sou kai dia Isaak ton doulon sou kai Israhl ton agion sou

36 wV elalhsaV proV autouV legwn plhqunai to sperma autwn wV ta astra tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV

37 oti despota esmikrunqhmen para panta ta eqnh kai esmen tapeinoi en pash th gh shmeron dia taV amartiaV hmwn

38 kai ouk estin en tw kairw toutw arcwn kai profhthV oude hgoumenoV oude olokautwsiV oude qusia oude prosfora oude qumiama oude topoV tou karpwsai enwpion sou kai eurein eleoV

39 all en yuch suntetrimmenh kai pneumati tetapeinwmenw prosdecqeihmen wV en olokautwmasi kriwn kai taurwn kai wV en muriasin arnwn pionwn

40 outw genesqw hmwn h qusia enwpion sou shmeron kai exilasai opisqen sou oti ouk estin aiscunh toiV pepoiqosin epi soi kai teleiwsai opisqen sou

41 kai nun exakolouqoumen en olh kardia kai foboumeqa se kai zhtoumen to proswpon sou mh kataiscunhV hmaV

42 alla poihson meq hmwn kata thn epieikeian sou kai kata to plhqoV tou eleouV sou

43 kai exelou hmaV kata ta qaumasia sou kai doV doxan tw onomati sou kurie

44 kai entrapeihsan panteV oi endeiknumenoi toiV douloiV sou kaka kai kataiscunqeihsan apo pashV dunasteiaV kai h iscuV autwn suntribeih

45 gnwtwsan oti su ei monoV kurioV o qeoV kai endoxoV ef olhn thn oikoumenhn

46 kai ou dielipon oi emballonteV autouV uphretai tou basilewV kaionteV thn kaminon kai hnika enebalosan touV treiV eiV apax eiV thn kaminon kai h kaminoV hn diapuroV kata thn qermasian authV eptaplasiwV kai ote autouV enebalosan oi men emballonteV autouV hsan uperanw autwn oi de upekaion upokatwqen autwn nafqan kai stippuon kai pissan kai klhmatida

47 kai dieceito h flox epanw thV kaminou epi phceiV tessarakonta ennea

48 kai diexwdeuse kai enepurisen ouV eure peri thn kaminon twn Caldaiwn

49 aggeloV de kuriou sugkatebh ama toiV peri ton Azarian eiV thn kaminon kai exetinaxe thn floga tou puroV ek thV kaminou

50 kai epoihse to meson thV kaminou wsei pneuma drosou diasurizon kai ouc hyato autwn kaqolou to pur kai ouk eluphse kai ou parhnwclhsen autouV

51 analabonteV de oi treiV wV ex enoV stomatoV umnoun kai edoxazon kai eulogoun kai exuyoun ton qeon en th kaminw legonteV

52 euloghtoV ei kurie o qeoV twn paterwn hmwn kai ainetoV kai uperuyoumenoV eiV touV aiwnaV kai euloghmenon to onoma thV doxhV sou to agion kai uperaineton kai uperuywmenon eiV pantaV touV aiwnaV

53 euloghmenoV ei en tw naw thV agiaV doxhV sou kai uperumnhtoV kai uperendoxoV eiV touV aiwnaV

54 euloghtoV ei epi qronou thV basileiaV sou kai umnhtoV kai uperuywmenoV eiV touV aiwnaV

55 euloghtoV ei o blepwn abussouV kaqhmenoV epi ceroubim kai ainetoV kai dedoxasmenoV eiV touV aiwnaV

56 euloghtoV ei en tw sterewmati kai umnhtoV kai dedoxasmenoV eiV touV aiwnaV

57 eulogeite panta ta erga tou kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

58 eulogeite aggeloi kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

59 eulogeite ouranoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

60 eulogeite udata panta ta epanw tou ouranou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

61 eulogeite pasai ai dunameiV kuriou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

62 eulogeite hlioV kai selhnh ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

63 eulogeite astra tou ouranou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

64 eulogeite paV ombroV kai drosoV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

65 eulogeite panta ta pneumata ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

66 eulogeite pur kai kauma ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

67 eulogeite rigoV kai yucoV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

68 eulogeite drosoi kai nifetoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

69 eulogeite pagoi kai yucoV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

70 eulogeite pacnai kai cioneV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

71 eulogeite nukteV kai hmerai ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

72 eulogeite fwV kai skotoV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

73 eulogeite astrapai kai nefelai ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

74 eulogeitw h gh ton kurion umneitw kai uperuyoutw auton eiV touV aiwnaV

75 eulogeite orh kai bounoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

76 eulogeite panta ta fuomena epi thV ghV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

77 eulogeite ai phgai ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

78 eulogeite qalassai kai potamoi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

79 eulogeite khth kai panta ta kinoumena en toiV udasi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

80 eulogeite panta ta peteina tou ouranou ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

81 eulogeite tetrapoda kai qhria thV ghV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

82 eulogeite oi uioi twn anqrwpwn ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

83 eulogeite Israhl ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

84 eulogeite iereiV ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

85 eulogeite douloi ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

86 eulogeite pneumata kai yucai dikaiwn ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

87 eulogeite osioi kai tapeinoi kardia ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV

88 eulogeite Anania Azaria Misahl ton kurion umneite kai uperuyoute auton eiV touV aiwnaV oti exeileto hmaV ex adou kai eswsen hmaV ek ceiroV qanatou kai errusato hmaV ek mesou kaiomenhV flogoV kai ek tou puroV elutrwsato hmaV

89 exomologeisqe tw kuriw oti crhstoV oti eiV ton aiwna to eleoV autou

90 eulogeite panteV oi sebomenoi ton qeon twn qewn umneite kai exomologeisqe oti eiV ton aiwna to eleoV autou kai eiV ton aiwna twn aiwnwn

91 kai egeneto en tw akousai ton basilea umnountwn autwn kai estwV eqewrei autouV zwntaV tote Naboucodonosor o basileuV eqaumase kai anesth speusaV kai eipen toiV filoiV autou

92 idou egw orw andraV tessaraV lelumenouV peripatountaV en tw puri kai fqora oudemia egenhqh en autoiV kai h orasiV tou tetartou omoiwma aggelou qeou

93 kai proselqwn o basileuV proV thn quran thV kaminou thV kaiomenhV tw puri ekalesen autouV ex onomatoV Sedrac Misac Abdenagw oi paideV tou qeou twn qewn tou uyistou exelqete ek tou puroV outwV oun exhlqon oi andreV ek mesou tou puroV

94 kai sunhcqhsan oi upatoi toparcai kai arcipatriwtai kai oi filoi tou basilewV kai eqewroun touV anqrwpouV ekeinouV oti ouc hyato to pur tou swmatoV autwn kai ai triceV autwn ou katekahsan kai ta sarabara autwn ouk hlloiwqhsan oude osmh tou puroV hn en autoiV

95 upolabwn de Naboucodonosor o basileuV eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou Sedrac Misac Abdenagw oV apesteile ton aggelon autou kai eswse touV paidaV autou touV elpisantaV ep auton thn gar prostaghn tou basilewV hqethsan kai paredwkan ta swmata autwn eiV empurismon ina mh latreuswsi mhde proskunhswsi qew eterw all h tw qew autwn

96 kai nun egw krinw ina pan eqnoV kai pasai fulai kai pasai glwssai oV an blasfhmhsh eiV ton kurion ton qeon Sedrac Misac Abdenagw diamelisqhsetai kai h oikia autou dhmeuqhsetai dioti ouk estin qeoV eteroV oV dunhsetai exelesqai outwV

97 outwV oun o basileuV tw Sedrac Misac Abdenagw exousian douV ef olhV thV cwraV katesthsen autouV arcontaV

 

4

1 etouV oktwkaidekatou thV basileiaV Naboucodonosor eipen eirhneuwn hmhn en tw oikw mou kai euqhnwn epi tou qronou mou

2 enupnion eidon kai eulabhqhn kai foboV moi epepesen

3

4

5

6

7 ekaqeudon kai idou dendron uyhlon fuomenon epi thV ghV h orasiV autou megalh kai ouk hn allo omoion autw

8

9 oi kladoi autou tw mhkei wV stadiwn triakonta kai upokatw autou eskiazon panta ta qhria thV ghV kai en autw ta peteina tou ouranou enosseuon o karpoV autou poluV kai agaqoV kai ecorhgei pasi toiV zwoiV

10 kai h orasiV autou megalh h korufh autou hggizen ewV tou ouranou kai to kutoV autou ewV twn nefelwn plhroun ta upokatw tou ouranou o hlioV kai h selhnh en autw wkoun kai efwtizon pasan thn ghn

11

12 eqewroun en tw upnw mou kai idou aggeloV apestalh en iscui ek tou ouranou

13 kai efwnhse kai eipen autw ekkoyate auto kai katafqeirate auto prostetaktai gar apo tou uyistou ekrizwsai kai acreiwsai auto

14 kai outwV eipe rizan mian afete autou en th gh opwV meta twn qhriwn thV ghV en toiV oresi corton wV bouV nemhtai

15 kai apo thV drosou tou ouranou to swma autou alloiwqh kai epta eth boskhqh sun autoiV

16 ewV an gnw ton kurion tou ouranou exousian ecein pantwn twn en tw ouranw kai twn epi thV ghV kai osa an qelh poiei en autoiV

17 kai anastaV to prwi ek thV koithV mou ekalesa ton Danihl ton arconta twn sofistwn kai ton hgoumenon twn krinontwn ta enupnia kai dihghsamhn autw to enupnion kai upedeixe moi pasan thn sugkrisin autou

18 megalwV de eqaumasen o Danihl kai uponoia katespeuden auton kai fobhqeiV tromou labontoV auton kai alloiwqeishV thV orasewV autou kinhsaV thn kefalhn wran mian apoqaumasaV apekriqh moi fwnh praeia basileu to enupnion touto toiV misousi se kai h sugkrisiV autou toiV ecqroiV sou epelqoi

19 to dendron to en th gh pefuteumenon ou h orasiV megalh su ei basileu

20 kai panta ta peteina tou ouranou ta nosseuonta en autw h iscuV thV ghV kai twn eqnwn kai twn glwsswn paswn ewV twn peratwn thV ghV kai pasai ai cwrai soi douleuousi

21 to de anuywqhnai to dendron ekeino kai eggisai tw ouranw kai to kutoV autou ayasqai twn nefelwn su basileu uywqhV uper pantaV touV anqrwpouV touV ontaV epi proswpou pashV thV ghV uywqh sou h kardia uperhfania kai iscui ta proV ton agion kai touV aggelouV autou ta erga sou wfqh kaqoti exerhmwsaV ton oikon tou qeou tou zwntoV epi taiV amartiaiV tou laou tou hgiasmenou

22 kai h orasiV hn eideV oti aggeloV en iscui apestalh para tou kuriou kai oti eipen exarai to dendron kai ekkoyai h krisiV tou qeou tou megalou hxei epi se

23 kai o uyistoV kai oi aggeloi autou epi se katatrecousin

24 eiV fulakhn apaxousi se kai eiV topon erhmon apostelousi se

25 kai h riza tou dendrou h afeqeisa epei ouk exerrizwqh o topoV tou qronou sou soi sunthrhqhsetai eiV kairon kai wran idou epi se etoimazontai kai mastigwsousi se kai epaxousi ta kekrimena epi se

26 kurioV zh en ouranw kai h exousia autou epi pash th gh autou dehqhti peri twn amartiwn sou kai pasaV taV adikiaV sou en elehmosunaiV lutrwsai ina epieikeia doqh soi kai poluhmeroV genh epi tou qronou thV basileiaV sou kai mh katafqeirh se toutouV touV logouV agaphson akribhV gar mou o logoV kai plhrhV o cronoV sou

27 kai epi sunteleia twn logwn Naboucodonosor wV hkouse thn krisin tou oramatoV touV logouV en th kardia sunethrhse

28 kai meta mhnaV dwdeka o basileuV epi twn teicwn thV polewV meta pashV thV doxhV autou periepatei kai epi twn purgwn authV dieporeueto

29 kai apokriqeiV eipen auth esti Babulwn h megalh hn egw wkodomhsa kai oikoV basileiaV mou en iscui kratouV mou klhqhsetai eiV timhn thV doxhV mou

30 kai epi sunteleiaV tou logou autou fwnhn ek tou ouranou hkouse soi legetai Naboucodonosor basileu h basileia BabulwnoV afhrhtai sou kai eterw didotai exouqenhmenw anqrwpw en tw oikw sou idou egw kaqisthmi auton epi thV basileiaV sou kai thn exousian sou kai thn doxan sou kai thn trufhn sou paralhyetai opwV epignwV oti exousian ecei o qeoV tou ouranou en th basileia twn anqrwpwn kai w ean boulhtai dwsei authn ewV de hliou anatolhV basileuV eteroV eufranqhsetai en tw oikw sou kai krathsei thV doxhV sou kai thV iscuoV sou kai thV exousiaV sou

31 kai oi aggeloi diwxontai se epi eth epta kai ou mh ofqhV oud ou mh lalhshV meta pantoV anqrwpou corton wV boun se ywmisousi kai apo thV clohV thV ghV estai h nomh sou idou anti thV doxhV sou dhsousi se kai ton oikon thV trufhV sou kai thn basileian sou eteroV exei

32 ewV de prwi panta telesqhsetai epi se Naboucodonosor basileu BabulwnoV kai ouc usterhsei apo pantwn toutwn ouqen

33 kai epi sunteleia twn epta etwn o cronoV mou thV apolutrwsewV hlqe kai ai amartiai mou kai ai agnoiai mou eplhrwqhsan enantion tou qeou tou ouranou kai edehqhn peri twn agnoiwn mou tou qeou twn qewn tou megalou kai idou aggeloV eiV ekalese me ek tou ouranou legwn Naboucodonosor douleuson tw qew tou ouranou tw agiw kai doV doxan tw uyistw to basileion tou eqnouV sou soi apodidotai

34

35 en ekeinw tw kairw apokatestaqh h basileia mou emoi kai h doxa mou apedoqh moi

36 tw uyistw anqomologoumai kai ainw tw ktisanti ton ouranon kai thn ghn kai taV qalassaV kai touV potamouV kai panta ta en autoiV exomologoumai kai ainw oti autoV esti qeoV twn qewn kai kurioV twn kuriwn kai basileuV twn basilewn oti autoV poiei shmeia kai terata kai alloioi kairouV kai cronouV afairwn basileian basilewn kai kaqistwn eterouV ant autwn

 

5

1 Baltasar o basileuV epoihsen estiatorian megalhn toiV etairoiV autou kai epinen oinon

2 kai anuywqh h kardia autou kai eipen enegkai ta skeuh ta crusa kai ta argura tou oikou tou qeou a hnegke Naboucodonosor o pathr autou apo Ierousalhm kai oinocohsai en autoiV toiV etairoiV autou

3 kai hnecqh kai epinon en autoiV

4 kai hulogoun ta eidwla ta ceiropoihta autwn kai ton qeon tou aiwnoV ouk euloghsan ton econta thn exousian tou pneumatoV autwn

5 en auth th wra ekeinh exhlqon daktuloi wsei ceiroV anqrwpou kai egrayan epi tou toicou tou oikou autou epi tou koniamatoV katenanti tou fwtoV enanti tou basilewV Baltasar kai eide ceira grafousan

6 kai h orasiV autou hlloiwqh kai foboi kai uponoiai auton katespeudon espeusen oun o basileuV kai exanesth kai ewra thn grafhn ekeinhn kai oi sunetairoi kuklw autou ekaucwnto

7 kai o basileuV efwnhse fwnh megalh kalesai touV epaoidouV kai farmakouV kai CaldaiouV kai gazarhnouV apaggeilai to sugkrima thV grafhV kai eiseporeuonto epi qewrian idein thn grafhn kai to sugkrima thV grafhV ouk edunanto sugkrinai tw basilei tote o basileuV exeqhke prostagma legwn paV anhr oV an upodeixh to sugkrima thV grafhV stoliei auton porfuran kai maniakhn crusoun periqhsei autw kai doqhsetai autw exousia tou tritou merouV thV basileiaV

8 kai eiseporeuonto oi epaoidoi kai farmakoi kai gazarhnoi kai ouk hdunato oudeiV to sugkrima thV grafhV apaggeilai

9 tote o basileuV ekalese thn basilissan peri tou shmeiou kai upedeixen auth wV mega esti kai oti paV anqrwpoV ou dunatai apaggeilai tw basilei to sugkrima thV grafhV

10 tote h basilissa emnhsqh proV auton peri tou Danihl oV hn ek thV aicmalwsiaV thV IoudaiaV

11 kai eipe tw basilei o anqrwpoV episthmwn hn kai sofoV kai uperecwn pantaV touV sofouV BabulwnoV

12 kai pneuma agion en autw esti kai en taiV hmeraiV tou patroV sou tou basilewV sugkrimata uperogka upedeixe Naboucodonosor tw patri sou

13 tote Danihl eishcqh proV ton basilea kai apokriqeiV o basileuV eipen autw

14

15

16 w Danihl dunh moi upodeixai to sugkrima thV grafhV kai stoliw se porfuran kai maniakhn crusoun periqhsw soi kai exeiV exousian tou tritou merouV thV basileiaV mou

17 tote Danihl esth katenanti thV grafhV kai anegnw kai outwV apekriqh tw basilei auth h grafh hriqmhtai katelogisqh exhrtai kai esth h grayasa ceir kai auth h sugkrisiV autwn

18

19

20

21

22

23 basileu su epoihsw estiatorian toiV filoiV sou kai epineV oinon kai ta skeuh tou oikou tou qeou tou zwntoV hnecqh soi kai epinete en autoiV su kai oi megistaneV sou kai hnesate panta ta eidwla ta ceiropoihta twn anqrwpwn kai tw qew tw zwnti ouk euloghsate kai to pneuma sou en th ceiri autou kai to basileion sou autoV edwke soi kai ouk euloghsaV auton oude hnesaV autw

24

25

26 touto to sugkrima thV grafhV hriqmhtai o cronoV sou thV basileiaV apolhgei h basileia sou suntetmhtai kai suntetelestai h basileia sou toiV MhdoiV kai toiV PersaiV didotai

27

28

29 tote Baltasar o basileuV eneduse ton Danihl porfuran kai maniakhn crusoun perieqhken autw kai edwken exousian autw tou tritou merouV thV basileiaV autou

30 kai to sugkrima ephlqe Baltasar tw basilei kai to basileion exhrtai apo twn Caldaiwn kai edoqh toiV MhdoiV kai toiV PersaiV

 

6

1 kai ArtaxerxhV o twn Mhdwn parelabe thn basileian kai DareioV plhrhV twn hmerwn kai endoxoV en ghrei

2 kai katesthse satrapaV ekaton eikosi epta epi pashV thV basileiaV autou

3 kai ep autwn andraV treiV hgoumenouV autwn kai Danihl eiV hn twn triwn andrwn

4 uper pantaV ecwn exousian en th basileia kai Danihl hn endedumenoV porfuran kai megaV kai endoxoV enanti Dareiou tou basilewV kaqoti hn endoxoV kai episthmwn kai sunetoV kai pneuma agion en autw kai euodoumenoV en taiV pragmateiaiV tou basilewV aiV eprasse tote o basileuV ebouleusato katasthsai ton Danihl epi pashV thV basileiaV autou kai touV duo andraV ouV katesthse met autou kai satrapaV ekaton eikosi epta

5 ote de ebouleusato o basileuV katasthsai ton Danihl epi pashV thV basileiaV autou tote boulhn kai gnwmhn ebouleusanto en eautoiV oi duo neaniskoi proV allhlouV legonteV epei oudemian amartian oude agnoian huriskon kata tou Danihl peri hV kathgorhsousin autou proV ton basilea

6 kai eipan deute sthswmen orismon kaq eautwn oti paV anqrwpoV ouk axiwsei axiwma kai ou mh euxhtai euchn apo pantoV qeou ewV hmerwn triakonta all h para Dareiou tou basilewV ei de mh apoqaneitai ina htthswsi ton Danihl enantion tou basilewV kai rifh eiV ton lakkon twn leontwn hdeisan gar oti Danihl proseucetai kai deitai kuriou tou qeou autou triV thV hmeraV

7 tote proshlqosan oi anqrwpoi ekeinoi kai eipan enantion tou basilewV

8 orismon kai stasin esthsamen oti paV anqrwpoV oV an euxhtai euchn h axiwsh axiwma ti para pantoV qeou ewV hmerwn triakonta all h para Dareiou tou basilewV rifhsetai eiV ton lakkon twn leontwn

9 kai hxiwsan ton basilea ina sthsh ton orismon kai mh alloiwsh auton dioti hdeisan oti Danihl proseucetai kai deitai triV thV hmeraV ina htthqh dia tou basilewV kai rifh eiV ton lakkon twn leontwn

10 kai outwV o basileuV DareioV esthse kai ekurwsen

11 epignouV de Danihl ton orismon on esthse kat autou quridaV hnoixen en tw uperww autou katenanti Ierousalhm kai epipten epi proswpon autou triV thV hmeraV kaqwV epoiei emprosqen kai edeito

12 kai autoi ethrhsan ton Danihl kai katelabosan auton eucomenon triV thV hmeraV kaq ekasthn hmeran

13 tote outoi oi anqrwpoi enetucon tw basilei kai eipan Dareie basileu ouc orismon wrisw ina paV anqrwpoV mh euxhtai euchn mhde axiwsh axiwma para pantoV qeou ewV hmerwn triakonta alla para sou basileu ei de mh rifhsetai eiV ton lakkon twn leontwn apokriqeiV de o basileuV eipen autoiV akribhV o logoV kai menei o orismoV

14 kai eipan idou euromen Danihl ton filon sou eucomenon kai deomenon tou proswpou tou qeou autou triV thV hmeraV

15 kai lupoumenoV o basileuV eipen rifhnai ton Danihl eiV ton lakkon twn leontwn kata ton orismon on esthse kat autou tote o basileuV sfodra eluphqh epi tw Danihl kai ebohqei tou exelesqai auton ewV dusmwn hliou apo twn ceirwn twn satrapwn

16 kai ouk hdunato exelesqai auton ap autwn

17 anabohsaV de DareioV o basileuV eipe tw Danihl o qeoV sou w su latreueiV endelecwV triV thV hmeraV autoV exeleitai se ek ceiroV twn leontwn ewV prwi qarrei

18 tote Danihl errifh eiV ton lakkon twn leontwn kai hnecqh liqoV kai eteqh eiV to stoma tou lakkou kai esfragisato o basileuV en tw daktuliw eautou kai en toiV daktulioiV twn megistanwn autou opwV mh ap autwn arqh o Danihl h o basileuV auton anaspash ek tou lakkou

19 tote upestreyen o basileuV eiV ta basileia autou kai hulisqh nhstiV kai hn lupoumenoV peri tou Danihl tote o qeoV tou Danihl pronoian poioumenoV autou apekleise ta stomata twn leontwn kai ou parhnwclhsan tw Danihl

20 kai o basileuV DareioV wrqrise prwi kai parelabe meq eautou touV satrapaV kai poreuqeiV esth epi tou stomatoV tou lakkou twn leontwn

21 tote o basileuV ekalese ton Danihl fwnh megalh meta klauqmou legwn w Danihl ei ara zhV kai o qeoV sou w latreueiV endelecwV seswke se apo twn leontwn kai ouk hcreiwkan se

22 tote Danihl ephkouse fwnh megalh kai eipen basileu eti eimi zwn

23 kai seswke me o qeoV apo twn leontwn kaqoti dikaiosunh en emoi eureqh enantion autou kai enantion de sou basileu oute agnoia oute amartia eureqh en emoi su de hkousaV anqrwpwn planwntwn basileiV kai erriyaV me eiV ton lakkon twn leontwn eiV apwleian

24 tote sunhcqhsan pasai ai dunameiV kai eidon ton Danihl wV ou parhnwclhsan autw oi leonteV

25 tote oi duo anqrwpoi ekeinoi oi katamarturhsanteV tou Danihl autoi kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn errifhsan toiV leousi kai oi leonteV apekteinan autouV kai eqlasan ta osta autwn

26 tote DareioV egraye pasi toiV eqnesi kai cwraiV kai glwssaiV toiV oikousin en pash th gh autou legwn

27 panteV oi anqrwpoi oi onteV en th basileia mou estwsan proskunounteV kai latreuonteV tw qew tou Danihl autoV gar esti qeoV menwn kai zwn eiV geneaV genewn ewV tou aiwnoV

28 egw DareioV esomai autw proskunwn kai douleuwn pasaV taV hmeraV mou ta gar eidwla ta ceiropoihta ou dunantai swsai wV elutrwsato o qeoV tou Danihl ton Danihl

29 kai o basileuV DareioV proseteqh proV to genoV autou kai Danihl katestaqh epi thV basileiaV Dareiou kai KuroV o PershV parelabe thn basileian autou

 

7

1 etouV prwtou basileuontoV Baltasar cwraV BabulwniaV Danihl orama eide para kefalhn epi thV koithV autou tote Danihl to orama o eiden egrayen eiV kefalaia logwn

2 epi thV koithV mou eqewroun kaq upnouV nuktoV kai idou tessareV anemoi tou ouranou enepeson eiV thn qalassan thn megalhn

3 kai tessara qhria anebainon ek thV qalasshV diaferonta en para to en

4 to prwton wsei leaina ecousa ptera wsei aetou eqewroun ewV otou etilh ta ptera authV kai hrqh apo thV ghV kai epi podwn anqrwpinwn estaqh kai anqrwpinh kardia edoqh auth

5 kai idou met authn allo qhrion omoiwsin econ arkou kai epi tou enoV pleurou estaqh kai tria pleura hn en tw stomati authV kai outwV eipen anasta katafage sarkaV pollaV

6 kai meta tauta eqewroun qhrion allo wsei pardalin kai ptera tessara epeteinon epanw autou kai tessareV kefalai tw qhriw kai glwssa edoqh autw

7 meta de tauta eqewroun en oramati thV nuktoV qhrion tetarton foberon kai o foboV autou uperferwn iscui econ odontaV sidhrouV megalouV esqion kai kopanizon kuklw toiV posi katapatoun diaforwV crwmenon para panta ta pro autou qhria eice de kerata deka

8 kai boulai pollai en toiV kerasin autou kai idou allo en keraV anefuh ana meson autwn mikron en toiV kerasin autou kai tria twn keratwn twn prwtwn exhranqhsan di autou kai idou ofqalmoi wsper ofqalmoi anqrwpinoi en tw kerati toutw kai stoma laloun megala kai epoiei polemon proV touV agiouV

9 eqewroun ewV ote qronoi eteqhsan kai palaioV hmerwn ekaqhto ecwn peribolhn wsei ciona kai to tricwma thV kefalhV autou wsei erion leukon kaqaron o qronoV wsei flox puroV

10 kai exeporeueto kata proswpon autou potamoV puroV ciliai ciliadeV eqerapeuon auton kai muriai muriadeV pareisthkeisan autw kai krithrion ekaqise kai bibloi hnewcqhsan

11 eqewroun tote thn fwnhn twn logwn twn megalwn wn to keraV elalei kai apetumpanisqh to qhrion kai apwleto to swma autou kai edoqh eiV kausin puroV

12 kai touV kuklw autou apesthse thV exousiaV autwn kai cronoV zwhV edoqh autoiV ewV cronou kai kairou

13 eqewroun en oramati thV nuktoV kai idou epi twn nefelwn tou ouranou wV uioV anqrwpou hrceto kai wV palaioV hmerwn parhn kai oi paresthkoteV parhsan autw

14 kai edoqh autw exousia kai panta ta eqnh thV ghV kata genh kai pasa doxa autw latreuousa kai h exousia autou exousia aiwnioV htiV ou mh arqh kai h basileia autou htiV ou mh fqarh

15 kai akhdiasaV egw Danihl en toutoiV en tw oramati thV nuktoV

16 proshlqon proV ena twn estwtwn kai thn akribeian ezhtoun par autou uper pantwn toutwn apokriqeiV de legei moi kai thn krisin twn logwn edhlwse moi

17 tauta ta qhria ta megala eisi tessareV basileiai ai apolountai apo thV ghV

18 kai paralhyontai thn basileian agioi uyistou kai kaqexousi thn basileian ewV tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV twn aiwnwn

19 tote hqelon exakribasasqai peri tou qhriou tou tetartou tou diafqeirontoV panta kai uperfobou kai idou oi odonteV autou sidhroi kai oi onuceV autou calkoi katesqionteV pantaV kukloqen kai katapatounteV toiV posi

20 kai peri twn deka keratwn autou twn epi thV kefalhV kai tou enoV tou allou tou prosfuentoV kai exepesan di autou tria kai to keraV ekeino eicen ofqalmouV kai stoma laloun megala kai h prosoyiV autou uperefere ta alla

21 kai katenooun to keraV ekeino polemon sunistamenon proV touV agiouV kai tropoumenon autouV

22 ewV tou elqein ton palaion hmerwn kai thn krisin edwke toiV agioiV tou uyistou kai o kairoV edoqh kai to basileion katescon oi agioi

23 kai erreqh moi peri tou qhriou tou tetartou oti basileia tetarth estai epi thV ghV htiV dioisei para pasan thn ghn kai anastatwsei authn kai kataleanei authn

24 kai ta deka kerata thV basileiaV deka basileiV sthsontai kai o alloV basileuV meta toutouV sthsetai kai autoV dioisei kakoiV uper touV prwtouV kai treiV basileiV tapeinwsei

25 kai rhmata eiV ton uyiston lalhsei kai touV agiouV tou uyistou katatriyei kai prosdexetai alloiwsai kairouV kai nomon kai paradoqhsetai panta eiV taV ceiraV autou ewV kairou kai kairwn kai ewV hmisouV kairou

26 kai h krisiV kaqisetai kai thn exousian apolousi kai bouleusontai mianai kai apolesai ewV telouV

27 kai thn basileian kai thn exousian kai thn megaleiothta autwn kai thn archn paswn twn upo ton ouranon basileiwn edwke law agiw uyistou basileusai basileian aiwnion kai pasai ai exousiai autw upotaghsontai kai peiqarchsousin autw

28 ewV katastrofhV tou logou egw Danihl sfodra ekstasei perieicomhn kai h exiV mou dihnegken emoi kai to rhma en kardia mou esthrixa

 

8

1 etouV tritou basileuontoV Baltasar orasiV hn eidon egw Danihl meta to idein me thn prwthn

2 kai eidon en tw oramati tou enupniou mou emou ontoV en SousoiV th polei htiV estin en Elumaidi cwra eti ontoV mou proV th pulh Ailam

3 anableyaV eidon krion ena megan estwta apenanti thV pulhV kai eice kerata kai to en uyhloteron tou eterou kai to uyhloteron anebaine

4 meta de tauta eidon ton krion keratizonta proV anatolaV kai proV borran kai proV dusmaV kai meshmbrian kai panta ta qhria ouk esthsan enwpion autou kai ouk hn o ruomenoV ek twn ceirwn autou kai epoiei wV hqele kai uywqh

5 kai egw dienooumhn kai idou tragoV aigwn hrceto apo dusmwn epi proswpou thV ghV kai ouc hpteto thV ghV kai hn tou tragou keraV en ana meson twn ofqalmwn autou

6 kai hlqen epi ton krion ton ta kerata econta on eidon estwta proV th pulh kai edrame proV auton en qumw orghV

7 kai eidon auton prosagonta proV ton krion kai equmwqh ep auton kai epataxe kai sunetriye ta duo kerata autou kai ouketi hn iscuV en tw kriw sthnai katenanti tou tragou kai esparaxen auton epi thn ghn kai sunetriyen auton kai ouk hn o ruomenoV ton krion apo tou tragou

8 kai o tragoV twn aigwn katiscuse sfodra kai ote katiscuse sunetribh autou to keraV to mega kai anebh etera tessara kerata katopisqen autou eiV touV tessaraV anemouV tou ouranou

9 kai ex enoV autwn anefuh keraV iscuron en kai katiscuse kai epataxen epi meshmbrian kai ep anatolaV kai epi borran

10 kai uywqh ewV twn asterwn tou ouranou kai erracqh epi thn ghn apo twn asterwn kai apo autwn katepathqh

11 ewV o arcistrathgoV rusetai thn aicmalwsian kai di auton ta orh ta ap aiwnoV erracqh kai exhrqh o topoV autwn kai qusia kai eqhken authn ewV camai epi thn ghn kai euwdwqh kai egenhqh kai to agion erhmwqhsetai

12 kai egenhqhsan epi th qusia ai amartiai kai errifh camai h dikaiosunh kai epoihse kai euwdwqh

13 kai hkouon eterou agiou lalountoV kai eipen o eteroV tw felmouni tw lalounti ewV tinoV to orama sthsetai kai h qusia h arqeisa kai h amartia erhmwsewV h doqeisa kai ta agia erhmwqhsetai eiV katapathma

14 kai eipen autw ewV esperaV kai prwi hmerai disciliai triakosiai kai kaqarisqhsetai to agion

15 kai egeneto en tw qewrein me egw Danihl to orama ezhtoun dianohqhnai kai idou esth katenantion mou wV orasiV anqrwpou

16 kai hkousa fwnhn anqrwpou ana meson tou Oulai kai ekalese kai eipen Gabrihl sunetison ekeinon thn orasin kai anabohsaV eipen o anqrwpoV epi to prostagma ekeino h orasiV

17 kai hlqe kai esth ecomenoV mou thV stasewV kai en tw ercesqai auton eqorubhqhn kai epesa epi proswpon mou kai eipen moi dianohqhti uie anqrwpou eti gar eiV wran kairou touto to orama

18 kai lalountoV autou met emou ekoimhqhn epi proswpon camai kai ayamenoV mou hgeire me epi tou topou

19 kai eipe moi idou egw apaggellw soi a estai ep escatou thV orghV toiV uioiV tou laou sou eti gar eiV wraV kairou sunteleiaV menei

20 ton krion on eideV ton econta ta kerata basileuV Mhdwn kai Perswn esti

21 kai o tragoV twn aigwn basileuV twn Ellhnwn esti kai to keraV to mega to ana meson twn ofqalmwn autou autoV o basileuV o prwtoV

22 kai ta suntribenta kai anabanta opisw autou tessara kerata tessareV basileiV tou eqnouV autou anasthsontai ou kata thn iscun autou

23 kai ep escatou thV basileiaV autwn plhroumenwn twn amartiwn autwn anasthsetai basileuV anaidhV proswpw dianooumenoV ainigmata

24 kai sterewqhsetai h iscuV autou kai ouk en th iscui autou kai qaumastwV fqerei kai euodwqhsetai kai poihsei kai fqerei dunastaV kai dhmon agiwn

25 kai epi touV agiouV to dianohma autou kai euodwqhsetai to yeudoV en taiV cersin autou kai h kardia autou uywqhsetai kai dolw afaniei pollouV kai epi apwleiaV andrwn sthsetai kai poihsei sunagwghn ceiroV kai apodwsetai

26 to orama to esperaV kai prwi hureqh ep alhqeiaV kai nun pefragmenon to orama eti gar eiV hmeraV pollaV

27 egw Danihl asqenhsaV hmeraV pollaV kai anastaV epragmateuomhn palin basilika kai exeluomhn epi tw oramati kai oudeiV hn o dianooumenoV

 

9

1 etouV prwtou epi Dareiou tou Xerxou apo thV geneaV thV MhdikhV oi ebasileusan epi thn basileian twn Caldaiwn

2 tw prwtw etei thV basileiaV autou egw Danihl dienohqhn en taiV bibloiV ton ariqmon twn etwn ote egeneto prostagma th gh epi Ieremian ton profhthn egeirai eiV anaplhrwsin oneidismou Ierousalhm ebdomhkonta eth

3 kai edwka to proswpon mou epi kurion ton qeon eurein proseuchn kai eleoV en nhsteiaiV kai sakkw kai spodw

4 kai proshuxamhn proV kurion ton qeon kai exwmologhsamhn kai eipa idou kurie su ei o qeoV o megaV kai o iscuroV kai o foberoV thrwn thn diaqhkhn kai to eleoV toiV agapwsi se kai toiV fulassousi ta prostagmata sou

5 hmartomen hdikhsamen hsebhsamen kai apesthmen kai parebhmen taV entolaV sou kai ta krimata sou

6 kai ouk hkousamen twn paidwn sou twn profhtwn a elalhsan epi tw onomati sou epi touV basileiV hmwn kai dunastaV hmwn kai pateraV hmwn kai panti eqnei epi thV ghV

7 soi kurie h dikaiosunh kai hmin h aiscunh tou proswpou kata thn hmeran tauthn anqrwpoiV Iouda kai kaqhmenoiV en Ierousalhm kai panti tw law Israhl tw eggista kai tw apwterw en pasaiV taiV cwraiV eiV aV dieskorpisaV autouV ekei en th plhmmeleia h eplhmmelhsan enantion sou

8 despota hmin h aiscunh tou proswpou kai toiV basileusin hmwn kai dunastaiV kai toiV patrasin hmwn oti hmartomen soi

9 tw kuriw h dikaiosunh kai to eleoV oti apesthmen apo sou

10 kai ouk hkousamen thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn katakolouqhsai tw nomw sou w edwkaV enwpion Mwsh kai hmwn dia twn paidwn sou twn profhtwn

11 kai paV Israhl egkatelipe ton nomon sou kai apesthsan tou mh akousai thV fwnhV sou kai ephlqen ef hmaV h katara kai o orkoV o gegrammenoV en tw nomw Mwsh paidoV tou qeou oti hmartomen autw

12 kai esthsen hmin ta prostagmata autou osa elalhsen ef hmaV kai epi touV kritaV hmwn osa ekrinaV hmin epagagein ef hmaV kaka megala oia ouk egenhqh upo ton ouranon kaqoti egenhqh en Ierousalhm

13 kata ta gegrammena en diaqhkh Mwsh panta ta kaka ephlqen hmin kai ouk exezhthsamen to proswpon kuriou qeou hmwn aposthnai apo twn amartiwn hmwn kai dianohqhnai thn dikaiosunhn sou kurie

14 kai hgrupnhse kurioV o qeoV epi ta kaka kai ephgagen ef hmaV oti dikaioV kurioV o qeoV hmwn epi panta osa an poihsh kai ouk hkousamen thV fwnhV autou

15 kai nun despota kurie o qeoV hmwn o exagagwn ton laon sou ex Aiguptou tw bracioni sou tw uyhlw kai epoihsaV seautw onoma kata thn hmeran tauthn hmartomen hgnohkamen

16 despota kata thn dikaiosunhn sou apostrafhtw o qumoV sou kai h orgh sou apo thV polewV sou Ierousalhm orouV tou agiou sou oti en taiV amartiaiV hmwn kai en taiV agnoiaiV twn paterwn hmwn Ierousalhm kai o dhmoV sou kurie eiV oneidismon en pasi toiV perikuklw hmwn

17 kai nun epakouson despota thV proseuchV tou paidoV sou kai epi taV dehseiV mou kai epibleyatw to proswpon sou epi to oroV to agion sou to erhmon eneken twn doulwn sou despota

18 prosceV kurie to ouV sou kai epakouson mou anoixon touV ofqalmouV sou kai ide thn erhmwsin hmwn kai thV polewV sou ef hV epeklhqh to onoma sou ep authV ou gar epi taiV dikaiosunaiV hmwn hmeiV deomeqa en taiV proseucaiV hmwn enwpion sou alla dia to son eleoV

19 kurie su ilateuson kurie epakouson kai poihson kai mh cronishV eneka seautou despota oti to onoma sou epeklhqh epi thn polin sou Siwn kai epi ton laon sou Israhl

20 kai ewV egw elaloun proseucomenoV kai exomologoumenoV taV amartiaV mou kai taV amartiaV tou laou mou Israhl kai deomenoV en taiV proseucaiV enantion kuriou qeou mou kai uper tou orouV tou agiou tou qeou hmwn

21 kai eti lalountoV mou en th proseuch mou kai idou o anhr on eidon en tw upnw mou thn archn Gabrihl tacei feromenoV proshggise moi en wra qusiaV esperinhV

22 kai proshlqe kai elalhse met emou kai eipen Danihl arti exhlqon upodeixai soi dianoian

23 en arch thV dehsewV sou exhlqe prostagma para kuriou kai egw hlqon upodeixai soi oti eleeinoV ei kai dianohqhti to prostagma

24 ebdomhkonta ebdomadeV ekriqhsan epi ton laon sou kai epi thn polin Siwn suntelesqhnai thn amartian kai taV adikiaV spanisai kai apaleiyai taV adikiaV kai dianohqhnai to orama kai doqhnai dikaiosunhn aiwnion kai suntelesqhnai to orama kai eufranai agion agiwn

25 kai gnwsh kai dianohqhsh kai eufranqhsh kai eurhseiV prostagmata apokriqhnai kai oikodomhseiV Ierousalhm polin kuriw

26 kai meta epta kai ebdomhkonta kai exhkonta duo apostaqhsetai crisma kai ouk estai kai basileia eqnwn fqerei thn polin kai to agion meta tou cristou kai hxei h sunteleia autou met orghV kai ewV kairou sunteleiaV apo polemou polemhqhsetai

27 kai dunasteusei h diaqhkh eiV pollouV kai palin epistreyei kai anoikodomhqhsetai eiV platoV kai mhkoV kai kata sunteleian kairwn kai meta epta kai ebdomhkonta kairouV kai exhkonta duo eth ewV kairou sunteleiaV polemou kai afaireqhsetai h erhmwsiV en tw katiscusai thn diaqhkhn epi pollaV ebdomadaV kai en tw telei thV ebdomadoV arqhsetai h qusia kai h spondh kai epi to ieron bdelugma twn erhmwsewn estai ewV sunteleiaV kai sunteleia doqhsetai epi thn erhmwsin

 

10

1 en tw eniautw tw prwtw Kurou tou basilewV Perswn prostagma edeicqh tw Danihl oV epeklhqh to onoma Baltasar kai alhqeV to orama kai to prostagma kai to plhqoV to iscuron dianohqhsetai to prostagma kai dienohqhn auto en oramati

2 en taiV hmeraiV ekeinaiV egw Danihl hmhn penqwn treiV ebdomadaV

3 arton epiqumiwn ouk efagon kai kreaV kai oinoV ouk eishlqen eiV to stoma mou elaion ouk hleiyamhn ewV tou suntelesai me taV treiV ebdomadaV twn hmerwn

4 kai egeneto th hmera th tetarth kai eikadi tou mhnoV tou prwtou kai egw hmhn epi tou ceilouV tou potamou tou megalou oV esti TigrhV

5 kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou anqrwpoV eiV endedumenoV bussina kai thn osfun periezwsmenoV bussinw kai ek mesou autou fwV

6 kai to swma autou wsei qarsiV kai to proswpon autou wsei orasiV astraphV kai oi ofqalmoi autou wsei lampadeV puroV kai oi bracioneV autou kai oi podeV wsei calkoV exastraptwn kai fwnh laliaV autou wsei fwnh qorubou

7 kai eidon egw Danihl thn orasin thn megalhn tauthn kai oi anqrwpoi oi onteV met emou ouk eidosan thn orasin tauthn kai foboV iscuroV epepesen ep autouV kai apedrasan en spoudh

8 kai egw kateleifqhn monoV kai eidon thn orasin thn megalhn tauthn kai ouk egkateleifqh en emoi iscuV kai idou pneuma epestrafh ep eme eiV fqoran kai ou katiscusa

9 kai ouk hkousa thn fwnhn laliaV autou egw hmhn peptwkwV epi proswpon mou epi thn ghn

10 kai idou ceira proshgage moi kai hgeire me epi twn gonatwn epi ta icnh twn podwn mou

11 kai eipen moi Danihl anqrwpoV eleeinoV ei dianohqhti toiV prostagmasin oiV egw lalw epi se kai sthqi epi tou topou sou arti gar apestalhn epi se kai en tw lalhsai auton met emou to prostagma touto esthn tremwn

12 kai eipen proV me mh fobou Danihl oti apo thV hmeraV thV prwthV hV edwkaV to proswpon sou dianohqhnai kai tapeinwqhnai enantion kuriou tou qeou sou eishkousqh to rhma sou kai egw eishlqon en tw rhmati sou

13 kai o strathgoV basilewV Perswn anqeisthkei enantion mou eikosi kai mian hmeran kai idou Micahl eiV twn arcontwn twn prwtwn ephlqe bohqhsai moi kai auton ekei katelipon meta tou strathgou tou basilewV Perswn

14 kai eipen moi hlqon upodeixai soi ti upanthsetai tw law sou ep escatou twn hmerwn eti gar orasiV eiV hmeraV

15 kai en tw auton lalhsai met emou ta prostagmata tauta edwka to proswpon mou epi thn ghn kai esiwphsa

16 kai idou wV omoiwsiV ceiroV anqrwpou hyato mou twn ceilewn kai hnoixa to stoma mou kai elalhsa kai eipa tw esthkoti apenanti mou kurie kai wV orasiV apestrafh epi to pleuron mou ep eme kai ouk hn en emoi iscuV

17 kai pwV dunhsetai o paiV lalhsai meta tou kuriou autou kai egw hsqenhsa kai ouk estin en emoi iscuV kai pneuma ou kateleifqh en emoi

18 kai proseqhke kai hyato mou wV orasiV anqrwpou kai katiscuse me

19 kai eipe moi anqrwpoV eleeinoV ei mh fobou ugiaine andrizou kai iscue kai en tw lalhsai auton met emou iscusa kai eipa lalhsatw o kurioV mou oti eniscuse me

20 kai eipen proV me ginwskeiV ti hlqon proV se kai nun epistreyw diamacesqai meta tou strathgou basilewV twn Perswn kai egw exeporeuomhn kai idou strathgoV Ellhnwn eiseporeueto

21 kai mala upodeixw soi ta prwta en apografh alhqeiaV kai ouqeiV hn o bohqwn met emou uper toutwn all h Micahl o aggeloV

 

11

1 kai en tw eniautw tw prwtw Kurou tou basilewV eipen moi eniscusai kai andrizesqai

2 kai nun hlqon thn alhqeian upodeixai soi idou treiV basileiV anqesthkasin en th Persidi kai o tetartoV plouthsei plouton megan para pantaV kai en tw katiscusai auton en tw ploutw autou epanasthsetai panti basilei Ellhnwn

3 kai sthsetai basileuV dunatoV kai kurieusei kurieiaV pollhV kai poihsei kaqwV an boulhtai

4 kai en tw anasthnai auton suntribhsetai h basileia autou kai merisqhsetai eiV touV tessaraV anemouV tou ouranou ou kata thn alkhn autou oude kata thn kurieian autou hn edunasteuse oti apostaqhsetai h basileia autou kai eterouV didaxei tauta

5 kai eniscusei basileian Aiguptou kai eiV ek twn dunastwn katiscusei auton kai dunasteusei dunasteia megalh h dunasteia autou

6 kai eiV sunteleian eniautwn axei autouV kai eiseleusetai basileuV Aiguptou eiV thn basileian thn borra poihsasqai sunqhkaV kai ou mh katiscush oti o braciwn autou ou sthsei iscun kai o braciwn autou narkhsei kai twn sumporeuomenwn met autou kai menei eiV wraV

7 kai anasthsetai futon ek thV rizhV autou kaq eauton kai hxei epi thn dunamin autou en iscui autou basileuV borra kai poihsei tarachn kai katiscusei

8 kai touV qeouV autwn katastreyei meta twn cwneutwn autwn kai touV oclouV autwn meta twn skeuwn twn epiqumhmatwn autwn to argurion kai to crusion en aicmalwsia apoisousin eiV Aigupton kai estai etoV basilei borra

9 kai eiseleusetai eiV basileian Aiguptou hmeraV kai epistreyei epi thn ghn autou

10 kai o uioV autou kai ereqisqhsetai kai sunaxei sunagwghn oclou pollou kai eiseleusetai kat authn katasurwn pareleusetai kai epistreyei kai paroxunqhsetai epi polu

11 kai orgisqhsetai basileuV Aiguptou kai polemhsei meta basilewV borra kai paradoqhsetai h sunagwgh eiV taV ceiraV autou

12 kai lhyetai thn sunagwghn kai uywqhsetai h kardia autou kai taraxei pollouV kai ou mh fobhqh

13 kai epistreyei basileuV borra kai sunaxei polewV sunagwghn meizona para thn prwthn kata sunteleian kairou eniautou kai eiseleusetai eiV authn ep auton en oclw pollw kai en crhmasi polloiV

14 kai en toiV kairoiV ekeinoiV dianoiai anasthsontai epi ton basilea Aiguptou kai anoikodomhsei ta peptwkota tou eqnouV sou kai anasthsetai eiV to anasthsai thn profhteian kai proskoyousi

15 kai epeleusetai basileuV borra kai epistreyei ta dorata autou kai lhyetai thn polin thn ocuran kai oi bracioneV basilewV Aiguptou sthsontai meta twn dunastwn autou kai ouk estai autw iscuV eiV to antisthnai autw

16 kai poihsei o eisporeuomenoV ep auton kata to qelhma autou kai ouk estai o anqesthkwV enantion autou kai sthsetai en th cwra kai epitelesqhsetai panta en taiV cersin autou

17 kai dwsei to proswpon autou epelqein bia pan to ergon autou kai sunqhkaV met autou poihsetai kai qugatera anqrwpou dwsei autw eiV to fqeirai authn kai ou peisetai kai ouk estai

18 kai dwsei to proswpon autou epi thn qalassan kai lhyetai pollouV kai epistreyei orghn oneidismou autwn en orkw kata ton oneidismon autou

19 epistreyei to proswpon autou eiV to katiscusai thn cwran autou kai proskoyei kai peseitai kai ouc eureqhsetai

20 kai anasthsetai ek thV rizhV autou futon basileiaV eiV anastasin anhr tuptwn doxan basilewV kai en hmeraiV escataiV suntribhsetai kai ouk en orgh oude en polemw

21 kai anasthsetai epi ton topon autou eukatafronhtoV kai ou doqhsetai ep auton doxa basilewV kai hxei exapina katiscusei basileuV en klhrodosia autou

22 kai touV bracionaV touV suntribentaV suntriyei apo proswpou autou

23 kai meta thV diaqhkhV kai dhmou suntagentoV met autou poihsei yeudoV kai epi eqnoV iscuron en oligostw eqnei

24 exapina erhmwsei polin kai poihsei osa ouk epoihsan oi patereV autou oude oi patereV twn paterwn autou pronomhn kai skula kai crhmata autoiV dwsei kai epi thn polin thn iscuran dianohqhsetai kai oi logismoi autou eiV mathn

25 kai egerqhsetai h iscuV autou kai h kardia autou epi ton basilea Aiguptou en oclw pollw kai o basileuV Aiguptou ereqisqhsetai eiV polemon en oclw iscurw sfodra lian kai ou sthsetai oti dianohqhsetai ep auton dianoia

26 kai katanalwsousin auton merimnai autou kai apostreyousin auton kai pareleusetai kai katasuriei kai pesountai traumatiai polloi

27 kai duo basileiV monoi deipnhsousin epi to auto kai epi miaV trapezhV fagontai kai yeudologhsousi kai ouk euodwqhsontai eti gar sunteleia eiV kairon

28 kai epistreyei eiV thn cwran autou en crhmasi polloiV kai h kardia autou epi thn diaqhkhn tou agiou poihsei kai epistreyei epi thn cwran autou

29 eiV kairon kai eiseleusetai eiV Aigupton kai ouk estai wV h prwth kai h escath

30 kai hxousi Rwmaioi kai exwsousin auton kai embrimhsontai autw kai epistreyei kai orgisqhsetai epi thn diaqhkhn tou agiou kai poihsei kai epistreyei kai dianohqhsetai ep autouV anq wn egkatelipon thn diaqhkhn tou agiou

31 kai bracioneV par autou sthsontai kai mianousi to agion tou fobou kai aposthsousi thn qusian kai dwsousi bdelugma erhmwsewV

32 kai en amartiaiV diaqhkhV mianousin en sklhrw law kai o dhmoV o ginwskwn tauta katiscusousi kai poihsousi

33 kai ennooumenoi tou eqnouV sunhsousin eiV pollouV kai proskoyousi romfaia kai palaiwqhsontai en auth kai en aicmalwsia kai en pronomh hmerwn khlidwqhsontai

34 kai otan suntribwntai sunaxousin iscun braceian kai episunacqhsontai ep autouV polloi epi polewV kai polloi wV en klhrodosia

35 kai ek twn sunientwn dianohqhsontai eiV to kaqarisai eautouV kai eiV to ekleghnai kai eiV to kaqarisqhnai ewV kairou sunteleiaV eti gar kairoV eiV wraV

36 kai poihsei kata to qelhma autou o basileuV kai parorgisqhsetai kai uywqhsetai epi panta qeon kai epi ton qeon twn qewn exalla lalhsei kai euodwqhsetai ewV an suntelesqh h orgh eiV auton gar sunteleia ginetai

37 kai epi touV qeouV twn paterwn autou ou mh pronohqh kai en epiqumia gunaikoV ou mh pronohqh oti en panti uywqhsetai kai upotaghsetai autw eqnh iscura

38 epi ton topon autou kinhsei kai qeon on ouk egnwsan oi patereV autou timhsei en crusiw kai arguriw kai liqw polutelei kai en epiqumhmasi

39 poihsei polewn kai eiV ocurwma iscuron hxei meta qeou allotriou ou ean epignw plhqunei doxan kai katakurieusei autou epi polu kai cwran apomeriei eiV dwrean

40 kai kaq wran sunteleiaV sugkeratisqhsetai autw o basileuV Aiguptou kai eporgisqhsetai autw basileuV borra en armasi kai en ippoiV polloiV kai en ploioiV polloiV kai eiseleusetai eiV cwran Aiguptou

41 kai epeleusetai eiV thn cwran mou

42 kai en cwra Aiguptou ouk estai en auth diaswzomenoV

43 kai krathsei tou topou tou crusiou kai tou topou tou arguriou kai pashV thV epiqumiaV Aiguptou kai LibueV kai AiqiopeV esontai en tw oclw autou

44 kai akoh taraxei auton apo anatolwn kai borra kai exeleusetai en qumw iscurw kai romfaia afanisai kai apokteinai pollouV

45 kai sthsei autou thn skhnhn tote ana meson twn qalasswn kai tou orouV thV qelhsewV tou agiou kai hxei wra thV sunteleiaV autou kai ouk estai o bohqwn autw

 

12

1 kai kata thn wran ekeinhn pareleusetai Micahl o aggeloV o megaV o esthkwV epi touV uiouV tou laou sou ekeinh h hmera qliyewV oia ouk egenhqh af ou egenhqhsan ewV thV hmeraV ekeinhV kai en ekeinh th hmera uywqhsetai paV o laoV oV an eureqh eggegrammenoV en tw bibliw

2 kai polloi twn kaqeudontwn en tw platei thV ghV anasthsontai oi men eiV zwhn aiwnion oi de eiV oneidismon oi de eiV diasporan kai aiscunhn aiwnion

3 kai oi sunienteV fanousin wV fwsthreV tou ouranou kai oi katiscuonteV touV logouV mou wsei ta astra tou ouranou eiV ton aiwna tou aiwnoV

4 kai su Danihl kaluyon ta prostagmata kai sfragisai to biblion ewV kairou sunteleiaV ewV an apomanwsin oi polloi kai plhsqh h gh adikiaV

5 kai eidon egw Danihl kai idou duo eteroi eisthkeisan eiV enqen tou potamou kai eiV enqen

6 kai eipa tw eni tw peribeblhmenw ta bussina tw epanw pote oun sunteleia wn eirhkaV moi twn qaumastwn kai o kaqarismoV toutwn

7 kai hkousa tou peribeblhmenou ta bussina oV hn epanw tou udatoV tou potamou ewV kairou sunteleiaV kai uywse thn dexian kai thn aristeran eiV ton ouranon kai wmose ton zwnta eiV ton aiwna qeon oti eiV kairon kai kairouV kai hmisu kairou h sunteleia ceirwn afesewV laou agiou kai suntelesqhsetai panta tauta

8 kai egw hkousa kai ou dienohqhn par auton ton kairon kai eipa kurie tiV h lusiV tou logou toutou kai tinoV ai parabolai autai

9 kai eipen moi apotrece Danihl oti katakekalummena kai esfragismena ta prostagmata ewV an

10 peirasqwsi kai agiasqwsi polloi kai amartwsin oi amartwloi kai ou mh dianohqwsi panteV oi amartwloi kai oi dianooumenoi prosexousin

11 af ou an apostaqh h qusia dia pantoV kai etoimasqh doqhnai to bdelugma thV erhmwsewV hmeraV ciliaV diakosiaV enenhkonta

12 makarioV o emmenwn kai sunaxei eiV hmeraV ciliaV triakosiaV triakonta pente

13 kai su badison anapauou eti gar eisin hmerai kai wrai eiV anaplhrwsin sunteleiaV kai anapaush kai anasthsh epi thn doxan sou eiV sunteleian hmerwn

 

13

1 kai hn anhr oikwn en Babulwni kai onoma autw Iwakim

2 kai elaben gunaika h onoma Sousanna qugathr Celkiou kalh sfodra kai foboumenh ton kurion

3 kai oi goneiV authV dikaioi kai edidaxan thn qugatera autwn kata ton nomon Mwush

4 kai hn Iwakim plousioV sfodra kai hn autw paradeisoV geitniwn tw oikw autou kai proV auton proshgonto oi Ioudaioi dia to einai auton endoxoteron pantwn

5 kai apedeicqhsan duo presbuteroi ek tou laou kritai en tw eniautw ekeinw peri wn elalhsen o despothV oti exhlqen anomia ek BabulwnoV ek presbuterwn kritwn oi edokoun kubernan ton laon

6 outoi prosekarteroun en th oikia Iwakim kai hrconto proV autouV panteV oi krinomenoi

7 kai egeneto hnika apetrecen o laoV meson hmeraV eiseporeueto Sousanna kai periepatei en tw paradeisw tou androV authV

8 kai eqewroun authn oi duo presbuteroi kaq hmeran eisporeuomenhn kai peripatousan kai egenonto en epiqumia authV

9 kai diestreyan ton eautwn noun kai exeklinan touV ofqalmouV autwn tou mh blepein eiV ton ouranon mhde mnhmoneuein krimatwn dikaiwn

10 kai hsan amfoteroi katanenugmenoi peri authV kai ouk anhggeilan allhloiV thn odunhn autwn

11 oti hscunonto anaggeilai thn epiqumian autwn oti hqelon suggenesqai auth

12 kai parethrousan filotimwV kaq hmeran oran authn

13 kai eipan eteroV tw eterw poreuqwmen dh eiV oikon oti aristou wra estin kai exelqonteV diecwrisqhsan ap allhlwn

14 kai anakamyanteV hlqon epi to auto kai anetazonteV allhlouV thn aitian wmologhsan thn epiqumian autwn kai tote koinh sunetaxanto kairon ote authn dunhsontai eurein monhn

15 kai egeneto en tw parathrein autouV hmeran euqeton eishlqen pote kaqwV ecqeV kai trithV hmeraV meta duo monwn korasiwn kai epequmhse lousasqai en tw paradeisw oti kauma hn

16 kai ouk hn oudeiV ekei plhn oi duo presbuteroi kekrummenoi kai parathrounteV authn

17 kai eipen toiV korasioiV enegkate dh moi elaion kai smhgma kai taV quraV tou paradeisou kleisate opwV louswmai

18 kai epoihsan kaqwV eipen kai apekleisan taV quraV tou paradeisou kai exhlqan kata taV plagiaV quraV enegkai ta prostetagmena autaiV kai ouk eidosan touV presbuterouV oti hsan kekrummenoi

19 kai egeneto wV exhlqosan ta korasia kai anesthsan oi duo presbutai kai epedramon auth

20 kai eipon idou ai qurai tou paradeisou kekleintai kai oudeiV qewrei hmaV kai en epiqumia sou esmen dio sugkataqou hmin kai genou meq hmwn

21 ei de mh katamarturhsomen sou oti hn meta sou neaniskoV kai dia touto exapesteilaV ta korasia apo sou

22 kai anestenaxen Sousanna kai eipen stena moi pantoqen ean te gar touto praxw qanatoV moi estin ean te mh praxw ouk ekfeuxomai taV ceiraV umwn

23 aireton moi estin mh praxasan empesein eiV taV ceiraV umwn h amartein enwpion kuriou

24 kai anebohsen fwnh megalh Sousanna ebohsan de kai oi duo presbutai katenanti authV

25 kai dramwn o eiV hnoixen taV quraV tou paradeisou

26 wV de hkousan thn kraughn en tw paradeisw oi ek thV oikiaV eisephdhsan dia thV plagiaV quraV idein to sumbebhkoV auth

27 hnika de eipan oi presbutai touV logouV autwn kathscunqhsan oi douloi sfodra oti pwpote ouk erreqh logoV toioutoV peri SousannhV

28 kai egeneto th epaurion wV sunhlqen o laoV proV ton andra authV Iwakim hlqon oi duo presbutai plhreiV thV anomou ennoiaV kata SousannhV tou qanatwsai authn

29 kai eipan emprosqen tou laou aposteilate epi Sousannan qugatera Celkiou h estin gunh Iwakim oi de apesteilan

30 kai hlqen auth kai oi goneiV authV kai ta tekna authV kai panteV oi suggeneiV authV

31 h de Sousanna hn trufera sfodra kai kalh tw eidei

32 oi de paranomoi ekeleusan apokalufqhnai authn hn gar katakekalummenh opwV emplhsqwsin tou kallouV authV

33 eklaion de oi par authV kai panteV oi idonteV authn

34 anastanteV de oi duo presbutai en mesw tw law eqhkan taV ceiraV epi thn kefalhn authV

35 h de klaiousa anebleyen eiV ton ouranon oti hn h kardia authV pepoiquia epi tw kuriw

36 eipan de oi presbutai peripatountwn hmwn en tw paradeisw monwn eishlqen auth meta duo paidiskwn kai apekleisen taV quraV tou paradeisou kai apelusen taV paidiskaV

37 kai hlqen proV authn neaniskoV oV hn kekrummenoV kai anepese met authV

38 hmeiV de onteV en th gwnia tou paradeisou idonteV thn anomian edramomen ep autouV

39 kai idonteV sugginomenouV autouV ekeinou men ouk hdunhqhmen egkrateiV genesqai dia to iscuein auton uper hmaV kai anoixanta taV quraV ekpephdhkenai

40 tauthV de epilabomenoi ephrwtwmen tiV hn o neaniskoV

41 kai ouk hqelhsen anaggeilai hmin tauta marturoumen kai episteusen autoiV h sunagwgh wV presbuteroiV tou laou kai kritaiV kai katekrinan authn apoqanein

42 anebohsen de fwnh megalh Sousanna kai eipen o qeoV o aiwnioV o twn kruptwn gnwsthV o eidwV ta panta prin genesewV autwn

43 su epistasai oti yeudh mou katemarturhsan kai idou apoqnhskw mh poihsasa mhden wn outoi eponhreusanto kat emou

44 kai eishkousen kurioV thV fwnhV authV

45 kai apagomenhV authV apolesqai exhgeiren o qeoV to pneuma to agion paidariou newterou w onoma Danihl

46 kai ebohsen fwnh megalh kaqaroV egw apo tou aimatoV tauthV

47 epestreyen de paV o laoV proV auton kai eipan tiV o logoV outoV on su lelalhkaV

48 o de staV en mesw autwn eipen outwV mwroi oi uioi Israhl ouk anakrinanteV oude to safeV epignonteV katekrinate qugatera Israhl

49 anastreyate eiV to krithrion yeudh gar outoi katemarturhsan authV

50 kai anestreyen paV o laoV meta spoudhV kai eipan autw oi presbuteroi deuro kaqison en mesw hmwn kai anaggeilon hmin oti soi dedwken o qeoV to presbeion

51 kai eipen proV autouV Danihl diacwrisate autouV ap allhlwn makran kai anakrinw autouV

52 wV de diecwrisqhsan eiV apo tou enoV ekalesen ton ena autwn kai eipen proV auton pepalaiwmene hmerwn kakwn nun hkasin ai amartiai sou aV epoieiV to proteron

53 krinwn kriseiV adikouV kai touV men aqwouV katakrinwn apoluwn de touV aitiouV legontoV tou kuriou aqwon kai dikaion ouk apokteneiV

54 nun oun tauthn eiper eideV eipon upo ti dendron eideV autouV omilountaV allhloiV o de eipen upo scinon

55 eipen de Danihl orqwV eyeusai eiV thn seautou kefalhn hdh gar aggeloV tou qeou labwn fasin para tou qeou scisei se meson

56 kai metasthsaV auton ekeleusen prosagagein ton eteron kai eipen autw sperma Canaan kai ouk Iouda to kalloV exhpathsen se kai h epiqumia diestreyen thn kardian sou

57 outwV epoieite qugatrasin Israhl kai ekeinai foboumenai wmiloun umin all ou qugathr Iouda upemeinen thn anomian umwn

58 nun oun lege moi upo ti dendron katelabeV autouV omilountaV allhloiV o de eipen upo prinon

59 eipen de autw Danihl orqwV eyeusai kai su eiV thn seautou kefalhn menei gar o aggeloV tou qeou thn romfaian ecwn prisai se meson opwV exoleqreush umaV

60 kai anebohsen pasa h sunagwgh fwnh megalh kai euloghsan tw qew tw swzonti touV elpizontaV ep auton

61 kai anesthsan epi touV duo presbutaV oti sunesthsen autouV Danihl ek tou stomatoV autwn yeudomarturhsantaV kai epoihsan autoiV on tropon eponhreusanto tw plhsion

62 poihsai kata ton nomon Mwush kai apekteinan autouV kai eswqh aima anaition en th hmera ekeinh

63 CelkiaV de kai h gunh autou hnesan ton qeon peri thV qugatroV autwn SousannaV meta Iwakim tou androV authV kai twn suggenwn pantwn oti ouc eureqh en auth aschmon pragma

64 kai Danihl egeneto megaV enwpion tou laou apo thV hmeraV ekeinhV kai epekeina

 

14

1 kai o basileuV AstuaghV proseteqh proV touV pateraV autou kai parelaben KuroV o PershV thn basileian autou

2 kai hn Danihl sumbiwthV tou basilewV kai endoxoV uper pantaV touV filouV autou

3 kai hn eidwlon toiV BabulwnioiV w onoma Bhl kai edapanwnto eiV auton ekasthV hmeraV semidalewV artabai dwdeka kai probata tessarakonta kai oinou metrhtai ex

4 kai o basileuV esebeto auton kai eporeueto kaq ekasthn hmeran proskunein autw Danihl de prosekunei tw qew autou

5 kai eipen autw o basileuV dia ti ou proskuneiV tw Bhl o de eipen oti ou sebomai eidwla ceiropoihta alla ton zwnta qeon ton ktisanta ton ouranon kai thn ghn kai econta pashV sarkoV kurieian

6 kai eipen autw o basileuV ou dokei soi Bhl einai zwn qeoV h ouc oraV osa esqiei kai pinei kaq ekasthn hmeran

7 kai eipen Danihl gelasaV mh planw basileu outoV gar eswqen men esti phloV exwqen de calkoV kai ou bebrwken oude pepwken pwpote

8 kai qumwqeiV o basileuV ekalesen touV iereiV autou kai eipen autoiV ean mh eiphte moi tiV o katesqwn thn dapanhn tauthn apoqaneisqe ean de deixhte oti Bhl katesqiei auta apoqaneitai Danihl oti eblasfhmhsen eiV ton Bhl

9 kai eipen Danihl tw basilei ginesqw kata to rhma sou kai hsan iereiV tou Bhl ebdomhkonta ektoV gunaikwn kai teknwn

10 kai hlqen o basileuV meta Danihl eiV ton oikon tou Bhl

11 kai eipan oi iereiV tou Bhl idou hmeiV apotrecomen exw su de basileu paraqeV ta brwmata kai ton oinon kerasaV qeV kai apokleison thn quran kai sfragison tw daktuliw sou kai elqwn prwi ean mh eurhV panta bebrwmena upo tou Bhl apoqanoumeqa h Danihl o yeudomenoV kaq hmwn

12 autoi de katefronoun oti pepoihkeisan upo thn trapezan kekrummenhn eisodon kai di authV eiseporeuonto diolou kai anhloun auta

13 kai egeneto wV exhlqosan ekeinoi kai o basileuV pareqhken ta brwmata tw Bhl

14 kai epetaxen Danihl toiV paidarioiV autou kai hnegkan tefran kai kateshsan olon ton naon enwpion tou basilewV monou kai exelqonteV ekleisan thn quran kai esfragisanto en tw daktuliw tou basilewV kai aphlqon

15 oi de iereiV hlqon thn nukta kata to eqoV autwn kai ai gunaikeV kai ta tekna autwn kai katefagon panta kai exepion

16 kai wrqrisen o basileuV to prwi kai Danihl met autou

17 kai eipen o basileuV swoi ai sfragideV Danihl o de eipen swoi basileu

18 kai egeneto ama tw anoixai taV quraV epibleyaV o basileuV epi thn trapezan ebohsen fwnh megalh megaV ei Bhl kai ouk estin para soi doloV oude eiV

19 kai egelasen Danihl kai ekrathsen ton basilea tou mh eiselqein auton esw kai eipen ide dh to edafoV kai gnwqi tinoV ta icnh tauta

20 kai eipen o basileuV orw ta icnh andrwn kai gunaikwn kai paidiwn

21 kai orgisqeiV o basileuV tote sunelaben touV iereiV kai taV gunaikaV kai ta tekna autwn kai edeixan autw taV kruptaV quraV di wn eiseporeuonto kai edapanwn ta epi th trapezh

22 kai apekteinen autouV o basileuV kai edwken ton Bhl ekdoton tw Danihl kai katestreyen auton kai to ieron autou

23 kai hn drakwn megaV kai esebonto auton oi Babulwnioi

24 kai eipen o basileuV tw Danihl ou dunasai eipein oti ouk estin outoV qeoV zwn kai proskunhson autw

25 kai eipen Danihl kuriw tw qew mou proskunhsw oti outoV estin qeoV zwn su de basileu doV moi exousian kai apoktenw ton drakonta aneu macairaV kai rabdou

26 kai eipen o basileuV didwmi soi

27 kai elaben Danihl pissan kai sthr kai tricaV kai hyhsen epi to auto kai epoihsen mazaV kai edwken eiV to stoma tou drakontoV kai fagwn dierragh o drakwn kai eipen idete ta sebasmata umwn

28 kai egeneto wV hkousan oi Babulwnioi hganakthsan lian kai sunestrafhsan epi ton basilea kai eipan IoudaioV gegonen o basileuV ton Bhl katespasen kai ton drakonta apekteinen kai touV iereiV katesfaxen

29 kai eipan elqonteV proV ton basilea paradoV hmin ton Danihl ei de mh apoktenoumen se kai ton oikon sou

30 kai eiden o basileuV oti epeigousin auton sfodra kai anagkasqeiV paredwken autoiV ton Danihl

31 oi de enebalon auton eiV ton lakkon twn leontwn kai hn ekei hmeraV ex

32 hsan de en tw lakkw epta leonteV kai edideto autoiV thn hmeran duo swmata kai duo probata tote de ouk edoqh autoiV ina katafagwsin ton Danihl

33 kai hn Ambakoum o profhthV en th Ioudaia kai autoV hyhsen eyema kai eneqruyen artouV eiV skafhn kai eporeueto eiV to pedion apenegkai toiV qeristaiV

34 kai eipen aggeloV kuriou tw Ambakoum apenegke to ariston o eceiV eiV Babulwna tw Danihl eiV ton lakkon twn leontwn

35 kai eipen Ambakoum kurie Babulwna ouc ewraka kai ton lakkon ou ginwskw

36 kai epelabeto o aggeloV kuriou thV korufhV autou kai bastasaV thV komhV thV kefalhV autou eqhken auton eiV Babulwna epanw tou lakkou en tw roizw tou pneumatoV autou

37 kai ebohsen Ambakoum legwn Danihl Danihl labe to ariston o apesteilen soi o qeoV

38 kai eipen Danihl emnhsqhV gar mou o qeoV kai ouk egkatelipeV touV agapwntaV se

39 kai anastaV Danihl efagen o de aggeloV tou qeou apekatesthsen ton Ambakoum paracrhma eiV ton topon autou

40 o de basileuV hlqen th hmera th ebdomh penqhsai ton Danihl kai hlqen epi ton lakkon kai enebleyen kai idou Danihl kaqhmenoV

41 kai anabohsaV fwnh megalh eipen megaV ei kurie o qeoV tou Danihl kai ouk estin plhn sou alloV

42 kai anespasen auton touV de aitiouV thV apwleiaV autou enebalen eiV ton lakkon kai katebrwqhsan paracrhma enwpion autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Hosea