WSHE

1

1 logoV kuriou oV egenhqh proV Wshe ton tou Behri en hmeraiV Oziou kai Iwaqam kai Acaz kai Ezekiou basilewn Iouda kai en hmeraiV Ieroboam uiou IwaV basilewV Israhl

2 arch logou kuriou proV Wshe kai eipen kurioV proV Wshe badize labe seautw gunaika porneiaV kai tekna porneiaV dioti ekporneuousa ekporneusei h gh apo opisqen tou kuriou

3 kai eporeuqh kai elaben thn Gomer qugatera Debhlaim kai sunelaben kai eteken autw uion

4 kai eipen kurioV proV auton kaleson to onoma autou Iezrael dioti eti mikron kai ekdikhsw to aima tou Iezrael epi ton oikon Iou kai katapausw basileian oikou Israhl

5 kai estai en th hmera ekeinh suntriyw to toxon tou Israhl en th koiladi tou Iezrael

6 kai sunelaben eti kai eteken qugatera kai eipen autw kaleson to onoma authV Ouk&hlehmenh dioti ou mh prosqhsw eti elehsai ton oikon tou Israhl all h antitassomenoV antitaxomai autoiV

7 touV de uiouV Iouda elehsw kai swsw autouV en kuriw qew autwn kai ou swsw autouV en toxw oude en romfaia oude en polemw oude en armasin oude en ippoiV oude en ippeusin

8 kai apegalaktisen thn Ouk&hlehmenhn kai sunelaben eti kai eteken uion

9 kai eipen kaleson to onoma autou Ou&laos&mou dioti umeiV ou laoV mou kai egw ouk eimi umwn

 

2

1 kai hn o ariqmoV twn uiwn Israhl wV h ammoV thV qalasshV h ouk ekmetrhqhsetai oude exariqmhqhsetai kai estai en tw topw ou erreqh autoiV ou laoV mou umeiV ekei klhqhsontai uioi qeou zwntoV

2 kai sunacqhsontai oi uioi Iouda kai oi uioi Israhl epi to auto kai qhsontai eautoiV archn mian kai anabhsontai ek thV ghV oti megalh h hmera tou Iezrael

3 eipate tw adelfw umwn Laos&mou kai th adelfh umwn Hlehmenh

4 kriqhte proV thn mhtera umwn kriqhte oti auth ou gunh mou kai egw ouk anhr authV kai exarw thn porneian authV ek proswpou mou kai thn moiceian authV ek mesou mastwn authV

5 opwV an ekdusw authn gumnhn kai apokatasthsw authn kaqwV hmera genesewV authV kai qhsomai authn wV erhmon kai taxw authn wV ghn anudron kai apoktenw authn en diyei

6 kai ta tekna authV ou mh elehsw oti tekna porneiaV estin

7 oti exeporneusen h mhthr autwn kathscunen h tekousa auta eipen gar akolouqhsw opisw twn erastwn mou twn didontwn moi touV artouV mou kai to udwr mou kai ta imatia mou kai ta oqonia mou kai to elaion mou kai panta osa moi kaqhkei

8 dia touto idou egw frassw thn odon authV en skoloyin kai anoikodomhsw taV odouV authV kai thn tribon authV ou mh eurh

9 kai katadiwxetai touV erastaV authV kai ou mh katalabh autouV kai zhthsei autouV kai ou mh eurh autouV kai erei poreusomai kai epistreyw proV ton andra mou ton proteron oti kalwV moi hn tote h nun

10 kai auth ouk egnw oti egw dedwka auth ton siton kai ton oinon kai to elaion kai argurion eplhquna auth auth de argura kai crusa epoihsen th Baal

11 dia touto epistreyw kai komioumai ton siton mou kaq wran autou kai ton oinon mou en kairw autou kai afeloumai ta imatia mou kai ta oqonia mou tou mh kaluptein thn aschmosunhn authV

12 kai nun apokaluyw thn akaqarsian authV enwpion twn erastwn authV kai oudeiV ou mh exelhtai authn ek ceiroV mou

13 kai apostreyw pasaV taV eufrosunaV authV eortaV authV kai taV noumhniaV authV kai ta sabbata authV kai pasaV taV panhgureiV authV

14 kai afaniw ampelon authV kai taV sukaV authV osa eipen misqwmata mou tauta estin a edwkan moi oi erastai mou kai qhsomai auta eiV marturion kai katafagetai auta ta qhria tou agrou kai ta peteina tou ouranou kai ta erpeta thV ghV

15 kai ekdikhsw ep authn taV hmeraV twn Baalim en aiV epequen autoiV kai perietiqeto ta enwtia authV kai ta kaqormia authV kai eporeueto opisw twn erastwn authV emou de epelaqeto legei kurioV

16 dia touto idou egw planw authn kai taxw authn eiV erhmon kai lalhsw epi thn kardian authV

17 kai dwsw auth ta kthmata authV ekeiqen kai thn koilada Acwr dianoixai sunesin authV kai tapeinwqhsetai ekei kata taV hmeraV nhpiothtoV authV kai kata taV hmeraV anabasewV authV ek ghV Aiguptou

18 kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV kalesei me o anhr mou kai ou kalesei me eti Baalim

19 kai exarw ta onomata twn Baalim ek stomatoV authV kai ou mh mnhsqwsin ouketi ta onomata autwn

20 kai diaqhsomai autoiV en ekeinh th hmera diaqhkhn meta twn qhriwn tou agrou kai meta twn peteinwn tou ouranou kai meta twn erpetwn thV ghV kai toxon kai romfaian kai polemon suntriyw apo thV ghV kai katoikiw se ep elpidi

21 kai mnhsteusomai se emautw eiV ton aiwna kai mnhsteusomai se emautw en dikaiosunh kai en krimati kai en eleei kai en oiktirmoiV

22 kai mnhsteusomai se emautw en pistei kai epignwsh ton kurion

23 kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV epakousomai tw ouranw kai o ouranoV epakousetai th gh

24 kai h gh epakousetai ton siton kai ton oinon kai to elaion kai auta epakousetai tw Iezrael

25 kai sperw authn emautw epi thV ghV kai elehsw thn Ouk&hlehmenhn kai erw tw Ou&law&mou laoV mou ei su kai autoV erei kurioV o qeoV mou ei su

 

3

1 kai eipen kurioV proV me eti poreuqhti kai agaphson gunaika agapwsan ponhra kai moicalin kaqwV agapa o qeoV touV uiouV Israhl kai autoi apoblepousin epi qeouV allotriouV kai filousin pemmata meta stafidwn

2 kai emisqwsamhn emautw pentekaideka arguriou kai gomor kriqwn kai nebel oinou

3 kai eipa proV authn hmeraV pollaV kaqhsh ep emoi kai ou mh porneushV oude mh genh andri eterw kai egw epi soi

4 dioti hmeraV pollaV kaqhsontai oi uioi Israhl ouk ontoV basilewV oude ontoV arcontoV oude oushV qusiaV oude ontoV qusiasthriou oude ierateiaV oude dhlwn

5 kai meta tauta epistreyousin oi uioi Israhl kai epizhthsousin kurion ton qeon autwn kai Dauid ton basilea autwn kai eksthsontai epi tw kuriw kai epi toiV agaqoiV autou ep escatwn twn hmerwn

 

4

1 akousate logon kuriou uioi Israhl dioti krisiV tw kuriw proV touV katoikountaV thn ghn dioti ouk estin alhqeia oude eleoV oude epignwsiV qeou epi thV ghV

2 ara kai yeudoV kai fonoV kai kloph kai moiceia kecutai epi thV ghV kai aimata ef aimasin misgousin

3 dia touto penqhsei h gh kai smikrunqhsetai sun pasin toiV katoikousin authn sun toiV qhrioiV tou agrou kai sun toiV erpetoiV thV ghV kai sun toiV peteinoiV tou ouranou kai oi icqueV thV qalasshV ekleiyousin

4 opwV mhdeiV mhte dikazhtai mhte elegch mhdeiV o de laoV mou wV antilegomenoV iereuV

5 kai asqenhseiV hmeraV kai asqenhsei kai profhthV meta sou nukti wmoiwsa thn mhtera sou

6 wmoiwqh o laoV mou wV ouk ecwn gnwsin oti su epignwsin apwsw kagw apwsomai se tou mh ierateuein moi kai epelaqou nomon qeou sou kagw epilhsomai teknwn sou

7 kata to plhqoV autwn outwV hmarton moi thn doxan autwn eiV atimian qhsomai

8 amartiaV laou mou fagontai kai en taiV adikiaiV autwn lhmyontai taV yucaV autwn

9 kai estai kaqwV o laoV outwV kai o iereuV kai ekdikhsw ep auton taV odouV autou kai ta diaboulia autou antapodwsw autw

10 kai fagontai kai ou mh emplhsqwsin eporneusan kai ou mh kateuqunwsin dioti ton kurion egkatelipon tou fulaxai

11 porneian kai oinon kai mequsma edexato kardia laou mou

12 en sumboloiV ephrwtwn kai en rabdoiV autou aphggellon autw pneumati porneiaV eplanhqhsan kai exeporneusan apo tou qeou autwn

13 epi taV korufaV twn orewn equsiazon kai epi touV bounouV equon upokatw druoV kai leukhV kai dendrou suskiazontoV oti kalon skeph dia touto ekporneusousin ai qugatereV umwn kai ai numfai umwn moiceusousin

14 kai ou mh episkeywmai epi taV qugateraV umwn otan porneuwsin kai epi taV numfaV umwn otan moiceuwsin dioti kai autoi meta twn pornwn sunefuronto kai meta twn tetelesmenwn equon kai o laoV o suniwn sunepleketo meta pornhV

15 su de Israhl mh agnoei kai Iouda mh eisporeuesqe eiV Galgala kai mh anabainete eiV ton oikon Wn kai mh omnuete zwnta kurion

16 oti wV damaliV paroistrwsa paroistrhsen Israhl nun nemhsei autouV kurioV wV amnon en eurucwrw

17 metocoV eidwlwn Efraim eqhken eautw skandala

18 hretisen CananaiouV porneuonteV exeporneusan hgaphsan atimian ek fruagmatoV autwn

19 sustrofh pneumatoV su ei en taiV pteruxin authV kai kataiscunqhsontai ek twn qusiasthriwn autwn

 

5

1 akousate tauta oi iereiV kai prosecete oikoV Israhl kai o oikoV tou basilewV enwtizesqe dioti proV umaV estin to krima oti pagiV egenhqhte th skopia kai wV diktuon ektetamenon epi to itaburion

2 o oi agreuonteV thn qhran katephxan egw de paideuthV umwn

3 egw egnwn ton Efraim kai Israhl ouk apestin ap emou dioti nun exeporneusen Efraim emianqh Israhl

4 ouk edwkan ta diaboulia autwn tou epistreyai proV ton qeon autwn oti pneuma porneiaV en autoiV estin ton de kurion ouk epegnwsan

5 kai tapeinwqhsetai h ubriV tou Israhl eiV proswpon autou kai Israhl kai Efraim asqenhsousin en taiV adikiaiV autwn kai asqenhsei kai IoudaV met autwn

6 meta probatwn kai moscwn poreusontai tou ekzhthsai ton kurion kai ou mh eurwsin auton oti exeklinen ap autwn

7 oti ton kurion egkatelipon oti tekna allotria egennhqhsan autoiV nun katafagetai autouV h erusibh kai touV klhrouV autwn

8 salpisate salpiggi epi touV bounouV hchsate epi twn uyhlwn khruxate en tw oikw Wn exesth Beniamin

9 Efraim eiV afanismon egeneto en hmeraiV elegcou en taiV fulaiV tou Israhl edeixa pista

10 egenonto oi arconteV Iouda wV metatiqenteV oria ep autouV ekcew wV udwr to ormhma mou

11 katedunasteusen Efraim ton antidikon autou katepathsen krima oti hrxato poreuesqai opisw twn mataiwn

12 kai egw wV tarach tw Efraim kai wV kentron tw oikw Iouda

13 kai eiden Efraim thn noson autou kai IoudaV thn odunhn autou kai eporeuqh Efraim proV AssuriouV kai apesteilen presbeiV proV basilea Iarim kai autoV ouk hdunasqh iasasqai umaV kai ou mh diapaush ex umwn odunh

14 dioti egw eimi wV panqhr tw Efraim kai wV lewn tw oikw Iouda kai egw arpwmai kai poreusomai kai lhmyomai kai ouk estai o exairoumenoV

15 poreusomai kai epistreyw eiV ton topon mou ewV ou afanisqwsin kai epizhthsousin to proswpon mou en qliyei autwn orqriousi proV me legonteV

 

6

1 poreuqwmen kai epistreywmen proV kurion ton qeon hmwn oti autoV hrpaken kai iasetai hmaV pataxei kai motwsei hmaV

2 ugiasei hmaV meta duo hmeraV en th hmera th trith anasthsomeqa kai zhsomeqa enwpion autou

3 kai gnwsomeqa diwxomen tou gnwnai ton kurion wV orqron etoimon eurhsomen auton kai hxei wV uetoV hmin proimoV kai oyimoV th gh

4 ti soi poihsw Efraim ti soi poihsw Iouda to de eleoV umwn wV nefelh prwinh kai wV drosoV orqrinh poreuomenh

5 dia touto apeqerisa touV profhtaV umwn apekteina autouV en rhmasin stomatoV mou kai to krima mou wV fwV exeleusetai

6 dioti eleoV qelw kai ou qusian kai epignwsin qeou h olokautwmata

7 autoi de eisin wV anqrwpoV parabainwn diaqhkhn ekei katefronhsen mou

8 Galaad poliV ergazomenh mataia tarassousa udwr

9 kai h iscuV sou androV peiratou ekruyan iereiV odon kuriou efoneusan Sikima oti anomian epoihsan

10 en tw oikw Israhl eidon frikwdh ekei porneian tou Efraim emianqh Israhl kai Iouda

11 arcou trugan seautw en tw epistrefein me thn aicmalwsian tou laou mou

 

7

1 en tw iasasqai me ton Israhl kai apokalufqhsetai h adikia Efraim kai h kakia SamareiaV oti hrgasanto yeudh kai klepthV proV auton eiseleusetai ekdiduskwn lhsthV en th odw autou

2 opwV sunadwsin wV sunadonteV th kardia autwn pasaV taV kakiaV autwn emnhsqhn nun ekuklwsen autouV ta diaboulia autwn apenanti tou proswpou mou egenonto

3 en taiV kakiaiV autwn eufranan basileiV kai en toiV yeudesin autwn arcontaV

4 panteV moiceuonteV wV klibanoV kaiomenoV eiV peyin katakaumatoV apo thV flogoV apo furasewV steatoV ewV tou zumwqhnai auto

5 ai hmerai twn basilewn umwn hrxanto oi arconteV qumousqai ex oinou exeteinen thn ceira autou meta loimwn

6 dioti anekauqhsan wV klibanoV ai kardiai autwn en tw katarassein autouV olhn thn nukta upnou Efraim eneplhsqh prwi egenhqh anekauqh wV puroV feggoV

7 panteV eqermanqhsan wV klibanoV kai katefagon touV kritaV autwn panteV oi basileiV autwn epesan ouk hn o epikaloumenoV en autoiV proV me

8 Efraim en toiV laoiV autou sunanemeignuto Efraim egeneto egkrufiaV ou metastrefomenoV

9 katefagon allotrioi thn iscun autou autoV de ouk epegnw kai poliai exhnqhsan autw kai autoV ouk egnw

10 kai tapeinwqhsetai h ubriV Israhl eiV proswpon autou kai ouk epestreyan proV kurion ton qeon autwn kai ouk exezhthsan auton en pasi toutoiV

11 kai hn Efraim wV peristera anouV ouk ecousa kardian Aigupton epekaleito kai eiV AssuriouV eporeuqhsan

12 kaqwV an poreuwntai epibalw ep autouV to diktuon mou kaqwV ta peteina tou ouranou kataxw autouV paideusw autouV en th akoh thV qliyewV autwn

13 ouai autoiV oti apephdhsan ap emou deilaioi eisin oti hsebhsan eiV eme egw de elutrwsamhn autouV autoi de katelalhsan kat emou yeudh

14 kai ouk ebohsan proV me ai kardiai autwn all h wloluzon en taiV koitaiV autwn epi sitw kai oinw katetemnonto epaideuqhsan en emoi

15 kagw katiscusa touV bracionaV autwn kai eiV eme elogisanto ponhra

16 apestrafhsan eiV ouqen egenonto wV toxon entetamenon pesountai en romfaia oi arconteV autwn di apaideusian glwsshV autwn outoV o faulismoV autwn en gh Aiguptw

 

8

1 eiV kolpon autwn wV gh wV aetoV ep oikon kuriou anq wn parebhsan thn diaqhkhn mou kai kata tou nomou mou hsebhsan

2 eme kekraxontai o qeoV egnwkamen se

3 oti Israhl apestreyato agaqa ecqron katediwxan

4 eautoiV ebasileusan kai ou di emou hrxan kai ouk egnwrisan moi to argurion autwn kai to crusion autwn epoihsan eautoiV eidwla opwV exoleqreuqwsin

5 apotriyai ton moscon sou Samareia parwxunqh o qumoV mou ep autouV ewV tinoV ou mh dunwntai kaqarisqhnai

6 en tw Israhl kai auto tektwn epoihsen kai ou qeoV estin dioti planwn hn o moscoV sou Samareia

7 oti anemofqora espeiran kai h katastrofh autwn ekdexetai auta dragma ouk econ iscun tou poihsai aleuron ean de kai poihsh allotrioi katafagontai auto

8 katepoqh Israhl nun egeneto en toiV eqnesin wV skeuoV acrhston

9 oti autoi anebhsan eiV AssuriouV aneqalen kaq eauton Efraim dwra hgaphsan

10 dia touto paradoqhsontai en toiV eqnesin nun eisdexomai autouV kai kopasousin mikron tou criein basilea kai arcontaV

11 oti eplhqunen Efraim qusiasthria eiV amartiaV egenonto autw qusiasthria hgaphmena

12 katagrayw autw plhqoV kai ta nomima autou eiV allotria elogisqhsan qusiasthria ta hgaphmena

13 dioti ean quswsin qusian kai fagwsin krea kurioV ou prosdexetai auta nun mnhsqhsetai taV adikiaV autwn kai ekdikhsei taV amartiaV autwn autoi eiV Aigupton apestreyan kai en AssurioiV akaqarta fagontai

14 kai epelaqeto Israhl tou poihsantoV auton kai wkodomhsan temenh kai IoudaV eplhqunen poleiV teteicismenaV kai exapostelw pur eiV taV poleiV autou kai katafagetai ta qemelia autwn

 

9

1 mh caire Israhl mhde eufrainou kaqwV oi laoi dioti eporneusaV apo tou qeou sou hgaphsaV domata epi panta alwna sitou

2 alwn kai lhnoV ouk egnw autouV kai o oinoV eyeusato autouV

3 ou katwkhsan en th gh tou kuriou katwkhsen Efraim eiV Aigupton kai en AssurioiV akaqarta fagontai

4 ouk espeisan tw kuriw oinon kai ouc hdunan autw ai qusiai autwn wV artoV penqouV autoiV panteV oi esqonteV auta mianqhsontai dioti oi artoi autwn taiV yucaiV autwn ouk eiseleusontai eiV ton oikon kuriou

5 ti poihsete en hmera panhgurewV kai en hmera eorthV tou kuriou

6 dia touto idou poreusontai ek talaipwriaV Aiguptou kai ekdexetai autouV MemfiV kai qayei autouV MacmaV to argurion autwn oleqroV klhronomhsei akanqai en toiV skhnwmasin autwn

7 hkasin ai hmerai thV ekdikhsewV hkasin ai hmerai thV antapodosewV sou kai kakwqhsetai Israhl wsper o profhthV o parexesthkwV anqrwpoV o pneumatoforoV upo tou plhqouV twn adikiwn sou eplhqunqh mania sou

8 skopoV Efraim meta qeou profhthV pagiV skolia epi pasaV taV odouV autou manian en oikw kuriou katephxan

9 efqarhsan kata taV hmeraV tou bounou mnhsqhsetai adikiaV autou ekdikhsei amartiaV autou

10 wV stafulhn en erhmw euron ton Israhl kai wV skopon en sukh proimon eidon pateraV autwn autoi eishlqon proV ton Beelfegwr kai aphllotriwqhsan eiV aiscunhn kai egenonto oi hgaphmenoi wV oi ebdelugmenoi

11 Efraim wV orneon exepetasqh ai doxai autwn ek tokwn kai wdinwn kai sullhmyewn

12 dioti kai ean ekqreywsin ta tekna autwn ateknwqhsontai ex anqrwpwn dioti kai ouai autoiV estin sarx mou ex autwn

13 Efraim on tropon eidon eiV qhran paresthsan ta tekna autwn kai Efraim tou exagagein eiV apokenthsin ta tekna autou

14 doV autoiV kurie ti dwseiV autoiV doV autoiV mhtran ateknousan kai mastouV xhrouV

15 pasai ai kakiai autwn eiV Galgal oti ekei autouV emishsa dia taV kakiaV twn epithdeumatwn autwn ek tou oikou mou ekbalw autouV ou mh prosqhsw tou agaphsai autouV panteV oi arconteV autwn apeiqounteV

16 eponesen Efraim taV rizaV autou exhranqh karpon ouketi mh enegkh dioti kai ean gennhswsin apoktenw ta epiqumhmata koiliaV autwn

17 apwsetai autouV o qeoV oti ouk eishkousan autou kai esontai planhtai en toiV eqnesin

 

10

1 ampeloV euklhmatousa Israhl o karpoV authV euqhnwn kata to plhqoV twn karpwn autou eplhqunen ta qusiasthria kata ta agaqa thV ghV autou wkodomhsen sthlaV

2 emerisan kardiaV autwn nun afanisqhsontai autoV kataskayei ta qusiasthria autwn talaipwrhsousin ai sthlai autwn

3 dioti nun erousin ouk estin basileuV hmin oti ouk efobhqhmen ton kurion o de basileuV ti poihsei hmin

4 lalwn rhmata profaseiV yeudeiV diaqhsetai diaqhkhn anatelei wV agrwstiV krima epi cerson agrou

5 tw moscw tou oikou Wn paroikhsousin oi katoikounteV Samareian oti epenqhsen o laoV autou ep auton kai kaqwV parepikranan auton epicarountai epi thn doxan autou oti metwkisqh ap autou

6 kai auton eiV AssuriouV dhsanteV aphnegkan xenia tw basilei Iarim en domati Efraim dexetai kai aiscunqhsetai Israhl en th boulh autou

7 aperriyen Samareia basilea authV wV fruganon epi proswpou udatoV

8 kai exarqhsontai bwmoi Wn amarthmata tou Israhl akanqai kai triboloi anabhsontai epi ta qusiasthria autwn kai erousin toiV oresin kaluyate hmaV kai toiV bounoiV pesate ef hmaV

9 af ou oi bounoi hmarten Israhl ekei esthsan ou mh katalabh autouV en tw bounw polemoV epi ta tekna adikiaV

10 hlqen paideusai autouV kai sunacqhsontai ep autouV laoi en tw paideuesqai autouV en taiV dusin adikiaiV autwn

11 Efraim damaliV dedidagmenh agapan neikoV egw de epeleusomai epi to kalliston tou trachlou authV epibibw Efraim kai parasiwphsomai Ioudan eniscusei autw Iakwb

12 speirate eautoiV eiV dikaiosunhn trughsate eiV karpon zwhV fwtisate eautoiV fwV gnwsewV ekzhthsate ton kurion ewV tou elqein genhmata dikaiosunhV umin

13 ina ti paresiwphsate asebeian kai taV adikiaV authV etrughsate efagete karpon yeudh oti hlpisaV en toiV armasin sou en plhqei dunamewV sou

14 kai exanasthsetai apwleia en tw law sou kai panta ta periteteicismena sou oichsetai wV arcwn Salaman ek tou oikou Ierobaal en hmeraiV polemou mhtera epi teknoiV hdafisan

15 outwV poihsw umin oikoV tou Israhl apo proswpou kakiwn umwn orqrou aperrifhsan aperrifh basileuV Israhl

 

11

1 dioti nhpioV Israhl kai egw hgaphsa auton kai ex Aiguptou metekalesa ta tekna autou

2 kaqwV metekalesa autouV outwV apwconto ek proswpou mou autoi toiV Baalim equon kai toiV gluptoiV equmiwn

3 kai egw sunepodisa ton Efraim anelabon auton epi ton braciona mou kai ouk egnwsan oti iamai autouV

4 en diafqora anqrwpwn exeteina autouV en desmoiV agaphsewV mou kai esomai autoiV wV rapizwn anqrwpoV epi taV siagonaV autou kai epibleyomai proV auton dunhsomai autw

5 katwkhsen Efraim en Aiguptw kai Assour autoV basileuV autou oti ouk hqelhsen epistreyai

6 kai hsqenhsen romfaia en taiV polesin autou kai katepausen en taiV cersin autou kai fagontai ek twn diabouliwn autwn

7 kai o laoV autou epikremamenoV ek thV katoikiaV autou kai o qeoV epi ta timia autou qumwqhsetai kai ou mh uywsh auton

8 ti se diaqw Efraim uperaspiw sou Israhl ti se diaqw wV Adama qhsomai se kai wV Sebwim metestrafh h kardia mou en tw autw sunetaracqh h metameleia mou

9 ou mh poihsw kata thn orghn tou qumou mou ou mh egkatalipw tou exaleifqhnai ton Efraim dioti qeoV egw eimi kai ouk anqrwpoV en soi agioV kai ouk eiseleusomai eiV polin

10 opisw kuriou poreusomai wV lewn ereuxetai oti autoV wrusetai kai eksthsontai tekna udatwn

11 kai eksthsontai wV orneon ex Aiguptou kai wV peristera ek ghV Assuriwn kai apokatasthsw autouV eiV touV oikouV autwn legei kurioV

 

12

1 ekuklwsen me en yeudei Efraim kai en asebeiaiV oikoV Israhl kai Iouda nun egnw autouV o qeoV kai laoV agioV keklhsetai qeou

2 o de Efraim ponhron pneuma ediwxen kauswna olhn thn hmeran kena kai mataia eplhqunen kai diaqhkhn meta Assuriwn dieqeto kai elaion eiV Aigupton eneporeueto

3 kai krisiV tw kuriw proV Ioudan tou ekdikhsai ton Iakwb kata taV odouV autou kai kata ta epithdeumata autou antapodwsei autw

4 en th koilia epternisen ton adelfon autou kai en kopoiV autou eniscusen proV qeon

5 kai eniscusen meta aggelou kai hdunasqh eklausan kai edehqhsan mou en tw oikw Wn eurosan me kai ekei elalhqh proV auton

6 o de kurioV o qeoV o pantokratwr estai mnhmosunon autou

7 kai su en qew sou epistreyeiV eleon kai krima fulassou kai eggize proV ton qeon sou dia pantoV

8 Canaan en ceiri autou zugoV adikiaV katadunasteuein hgaphse

9 kai eipen Efraim plhn peplouthka eurhka anayuchn emautw panteV oi ponoi autou ouc eureqhsontai autw di adikiaV aV hmarten

10 egw de kurioV o qeoV sou anhgagon se ek ghV Aiguptou eti katoikiw se en skhnaiV kaqwV hmera eorthV

11 kai lalhsw proV profhtaV kai egw oraseiV eplhquna kai en cersin profhtwn wmoiwqhn

12 ei mh Galaad estin ara yeudeiV hsan en Galgal arconteV qusiazonteV kai ta qusiasthria autwn wV celwnai epi cerson agrou

13 kai anecwrhsen Iakwb eiV pedion SuriaV kai edouleusen Israhl en gunaiki kai en gunaiki efulaxato

14 kai en profhth anhgagen kurioV ton Israhl ex Aiguptou kai en profhth diefulacqh

15 equmwsen Efraim kai parwrgisen kai to aima autou ep auton ekcuqhsetai kai ton oneidismon autou antapodwsei autw kurioV

 

13

1 kata ton logon Efraim dikaiwmata autoV elaben en tw Israhl kai eqeto auta th Baal kai apeqanen

2 kai proseqeto tou amartanein eti kai epoihsan eautoiV cwneuma ek tou arguriou autwn kat eikona eidwlwn erga tektonwn suntetelesmena autoiV autoi legousin qusate anqrwpouV moscoi gar ekleloipasin

3 dia touto esontai wV nefelh prwinh kai wV drosoV orqrinh poreuomenh wsper cnouV apofuswmenoV af alwnoV kai wV atmiV apo akridwn

4 egw de kurioV o qeoV sou sterewn ouranon kai ktizwn ghn ou ai ceireV ektisan pasan thn stratian tou ouranou kai ou paredeixa soi auta tou poreuesqai opisw autwn kai egw anhgagon se ek ghV Aiguptou kai qeon plhn emou ou gnwsh kai swzwn ouk estin parex emou

5 egw epoimainon se en th erhmw en gh aoikhtw

6 kata taV nomaV autwn kai eneplhsqhsan eiV plhsmonhn kai uywqhsan ai kardiai autwn eneka toutou epelaqonto mou

7 kai esomai autoiV wV panqhr kai wV pardaliV kata thn odon Assuriwn

8 apanthsomai autoiV wV arkoV aporoumenh kai diarrhxw sugkleismon kardiaV autwn kai katafagontai autouV ekei skumnoi drumou qhria agrou diaspasei autouV

9 th diafqora sou Israhl tiV bohqhsei

10 pou o basileuV sou outoV kai diaswsatw se en pasaiV taiV polesin sou krinatw se on eipaV doV moi basilea kai arconta

11 kai edwka soi basilea en orgh mou kai escon en tw qumw mou

12 sustrofhn adikiaV Efraim egkekrummenh h amartia autou

13 wdineV wV tiktoushV hxousin autw outoV o uioV sou ou fronimoV dioti ou mh uposth en suntribh teknwn

14 ek ceiroV adou rusomai autouV kai ek qanatou lutrwsomai autouV pou h dikh sou qanate pou to kentron sou adh paraklhsiV kekruptai apo ofqalmwn mou

15 dioti outoV ana meson adelfwn diastelei epaxei anemon kauswna kurioV ek thV erhmou ep auton kai anaxhranei taV flebaV autou exerhmwsei taV phgaV autou autoV kataxhranei thn ghn autou kai panta ta skeuh ta epiqumhta autou

 

14

1 afanisqhsetai Samareia oti antesth proV ton qeon authV en romfaia pesountai autoi kai ta upotitqia autwn edafisqhsontai kai ai en gastri ecousai autwn diarraghsontai

2 epistrafhti Israhl proV kurion ton qeon sou dioti hsqenhsaV en taiV adikiaiV sou

3 labete meq eautwn logouV kai epistrafhte proV kurion ton qeon umwn eipate autw opwV mh labhte adikian kai labhte agaqa kai antapodwsomen karpon ceilewn hmwn

4 Assour ou mh swsh hmaV ef ippon ouk anabhsomeqa ouketi mh eipwmen qeoi hmwn toiV ergoiV twn ceirwn hmwn o en soi elehsei orfanon

5 iasomai taV katoikiaV autwn agaphsw autouV omologwV oti apestreyen h orgh mou ap autwn

6 esomai wV drosoV tw Israhl anqhsei wV krinon kai balei taV rizaV autou wV o LibanoV

7 poreusontai oi kladoi autou kai estai wV elaia katakarpoV kai h osfrasia autou wV Libanou

8 epistreyousin kai kaqiountai upo thn skephn autou zhsontai kai mequsqhsontai sitw kai exanqhsei wV ampeloV to mnhmosunon autou wV oinoV Libanou

9 tw Efraim ti autw eti kai eidwloiV egw etapeinwsa auton kai egw katiscusw auton egw wV arkeuqoV pukazousa ex emou o karpoV sou eurhtai

10 tiV sofoV kai sunhsei tauta h sunetoV kai epignwsetai auta dioti euqeiai ai odoi tou kuriou kai dikaioi poreusontai en autaiV oi de asebeiV asqenhsousin en autaiV

 


 

Septuagint_Index            Next: Joel