DEUTERONOMION

1

1 outoi oi logoi ouV elalhsen MwushV panti Israhl peran tou Iordanou en th erhmw proV dusmaiV plhsion thV eruqraV ana meson Faran Tofol kai Lobon kai Aulwn kai katacrusea

2 endeka hmerwn en Cwrhb odoV ep oroV Shir ewV KadhV Barnh

3 kai egenhqh en tw tessarakostw etei en tw endekatw mhni mia tou mhnoV elalhsen MwushV proV pantaV uiouV Israhl kata panta osa eneteilato kurioV autw proV autouV

4 meta to pataxai Shwn basilea Amorraiwn ton katoikhsanta en Esebwn kai Wg basilea thV Basan ton katoikhsanta en Astarwq kai en Edrain

5 en tw peran tou Iordanou en gh Mwab hrxato MwushV diasafhsai ton nomon touton legwn

6 kurioV o qeoV hmwn elalhsen hmin en Cwrhb legwn ikanousqw umin katoikein en tw orei toutw

7 epistrafhte kai aparate umeiV kai eisporeuesqe eiV oroV Amorraiwn kai proV pantaV touV perioikouV Araba eiV oroV kai pedion kai proV liba kai paralian ghn Cananaiwn kai Antilibanon ewV tou potamou tou megalou Eufratou

8 idete paradedwka enwpion umwn thn ghn eisporeuqenteV klhronomhsate thn ghn hn wmosa toiV patrasin umwn tw Abraam kai Isaak kai Iakwb dounai autoiV kai tw spermati autwn met autouV

9 kai eipa proV umaV en tw kairw ekeinw legwn ou dunhsomai monoV ferein umaV

10 kurioV o qeoV umwn eplhqunen umaV kai idou este shmeron wsei ta astra tou ouranou tw plhqei

11 kurioV o qeoV twn paterwn umwn prosqeih umin wV este cilioplasiwV kai euloghsai umaV kaqoti elalhsen umin

12 pwV dunhsomai monoV ferein ton kopon umwn kai thn upostasin umwn kai taV antilogiaV umwn

13 dote eautoiV andraV sofouV kai episthmonaV kai sunetouV eiV taV fulaV umwn kai katasthsw ef umwn hgoumenouV umwn

14 kai apekriqhte moi kai eipate kalon to rhma o elalhsaV poihsai

15 kai elabon ex umwn andraV sofouV kai episthmonaV kai sunetouV kai katesthsa autouV hgeisqai ef umwn ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV kai grammatoeisagwgeiV toiV kritaiV umwn

16 kai eneteilamhn toiV kritaiV umwn en tw kairw ekeinw legwn diakouete ana meson twn adelfwn umwn kai krinate dikaiwV ana meson androV kai ana meson adelfou kai ana meson proshlutou autou

17 ouk epignwsh proswpon en krisei kata ton mikron kai kata ton megan krineiV ou mh uposteilh proswpon anqrwpou oti h krisiV tou qeou estin kai to rhma o ean sklhron h af umwn anoisete auto ep eme kai akousomai auto

18 kai eneteilamhn umin en tw kairw ekeinw pantaV touV logouV ouV poihsete

19 kai aparanteV ek Cwrhb eporeuqhmen pasan thn erhmon thn megalhn kai thn foberan ekeinhn hn eidete odon orouV tou Amorraiou kaqoti eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai hlqomen ewV KadhV Barnh

20 kai eipa proV umaV hlqate ewV tou orouV tou Amorraiou o o kurioV o qeoV hmwn didwsin umin

21 idete paradedwken umin kurioV o qeoV umwn pro proswpou umwn thn ghn anabanteV klhronomhsate on tropon eipen kurioV o qeoV twn paterwn umwn umin mh fobeisqe mhde deiliashte

22 kai proshlqate moi panteV kai eipate aposteilwmen andraV proterouV hmwn kai efodeusatwsan hmin thn ghn kai anaggeilatwsan hmin apokrisin thn odon di hV anabhsomeqa en auth kai taV poleiV eiV aV eisporeusomeqa eiV autaV

23 kai hresen enantion mou to rhma kai elabon ex umwn dwdeka andraV andra ena kata fulhn

24 kai epistrafenteV anebhsan eiV to oroV kai hlqosan ewV FaraggoV botruoV kai kateskopeusan authn

25 kai elabosan en taiV cersin autwn apo tou karpou thV ghV kai kathnegkan proV hmaV kai elegon agaqh h gh hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin

26 kai ouk hqelhsate anabhnai kai hpeiqhsate tw rhmati kuriou tou qeou umwn

27 kai diegogguzete en taiV skhnaiV umwn kai eipate dia to misein kurion hmaV exhgagen hmaV ek ghV Aiguptou paradounai hmaV eiV ceiraV Amorraiwn exoleqreusai hmaV

28 pou hmeiV anabainomen oi adelfoi umwn apesthsan umwn thn kardian legonteV eqnoV mega kai polu kai dunatwteron hmwn kai poleiV megalai kai teteicismenai ewV tou ouranou alla kai uiouV gigantwn ewrakamen ekei

29 kai eipa proV umaV mh pthxhte mhde fobhqhte ap autwn

30 kurioV o qeoV umwn o proporeuomenoV pro proswpou umwn autoV sunekpolemhsei autouV meq umwn kata panta osa epoihsen umin en gh Aiguptw

31 kai en th erhmw tauth hn eidete wV etrofoforhsen se kurioV o qeoV sou wV ei tiV trofoforhsei anqrwpoV ton uion autou kata pasan thn odon hn eporeuqhte ewV hlqete eiV ton topon touton

32 kai en tw logw toutw ouk enepisteusate kuriw tw qew umwn

33 oV proporeuetai proteroV umwn en th odw eklegesqai umin topon odhgwn umaV en puri nuktoV deiknuwn umin thn odon kaq hn poreuesqe ep authV kai en nefelh hmeraV

34 kai hkousen kurioV thn fwnhn twn logwn umwn kai paroxunqeiV wmosen legwn

35 ei oyetai tiV twn andrwn toutwn thn agaqhn tauthn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn

36 plhn Caleb uioV Iefonnh outoV oyetai authn kai toutw dwsw thn ghn ef hn epebh kai toiV uioiV autou dia to proskeisqai auton ta proV kurion

37 kai emoi equmwqh kurioV di umaV legwn oude su ou mh eiselqhV ekei

38 IhsouV uioV Nauh o paresthkwV soi outoV eiseleusetai ekei auton katiscuson oti autoV kataklhronomhsei authn tw Israhl

39 kai pan paidion neon ostiV ouk oiden shmeron agaqon h kakon outoi eiseleusontai ekei kai toutoiV dwsw authn kai autoi klhronomhsousin authn

40 kai umeiV epistrafenteV estratopedeusate eiV thn erhmon odon thn epi thV eruqraV qalasshV

41 kai apekriqhte moi kai eipate hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn hmeiV anabanteV polemhsomen kata panta osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai analabonteV ekastoV ta skeuh ta polemika autou kai sunaqroisqenteV anebainete eiV to oroV

42 kai eipen kurioV proV me eipon autoiV ouk anabhsesqe oude mh polemhsete ou gar eimi meq umwn kai ou mh suntribhte enwpion twn ecqrwn umwn

43 kai elalhsa umin kai ouk eishkousate mou kai parebhte to rhma kuriou kai parabiasamenoi anebhte eiV to oroV

44 kai exhlqen o AmorraioV o katoikwn en tw orei ekeinw eiV sunanthsin umin kai katediwxan umaV wV ei poihsaisan ai melissai kai etitrwskon umaV apo Shir ewV Erma

45 kai kaqisanteV eklaiete enanti kuriou kai ouk eishkousen kurioV thV fwnhV umwn oude prosescen umin

46 kai enekaqhsqe en KadhV hmeraV pollaV osaV pote hmeraV enekaqhsqe

 

2

1 kai epistrafenteV aphramen eiV thn erhmon odon qalassan eruqran on tropon elalhsen kurioV proV me kai ekuklwsamen to oroV to Shir hmeraV pollaV

2 kai eipen kurioV proV me

3 ikanousqw umin kukloun to oroV touto epistrafhte oun epi borran

4 kai tw law enteilai legwn umeiV paraporeuesqe dia twn oriwn twn adelfwn umwn uiwn Hsau oi katoikousin en Shir kai fobhqhsontai umaV kai eulabhqhsontai umaV sfodra

5 mh sunayhte proV autouV polemon ou gar mh dw umin apo thV ghV autwn oude bhma podoV oti en klhrw dedwka toiV uioiV Hsau to oroV to Shir

6 brwmata arguriou agorasate par autwn kai fagesqe kai udwr metrw lhmyesqe par autwn arguriou kai piesqe

7 o gar kurioV o qeoV hmwn euloghsen se en panti ergw twn ceirwn sou diagnwqi pwV dihlqeV thn erhmon thn megalhn kai thn foberan ekeinhn idou tessarakonta eth kurioV o qeoV sou meta sou ouk epedehqhV rhmatoV

8 kai parhlqomen touV adelfouV hmwn uiouV Hsau touV katoikountaV en Shir para thn odon thn Araba apo Ailwn kai apo Gasiwngaber kai epistreyanteV parhlqomen odon erhmon Mwab

9 kai eipen kurioV proV me mh ecqrainete toiV MwabitaiV kai mh sunayhte proV autouV polemon ou gar mh dw umin apo thV ghV autwn en klhrw toiV gar uioiV Lwt dedwka thn Shir klhronomein

10 oi Ommin proteroi enekaqhnto ep authV eqnoV mega kai polu kai iscuonteV wsper oi Enakim

11 Rafain logisqhsontai kai outoi wsper oi Enakim kai oi Mwabitai eponomazousin autouV Ommin

12 kai en Shir enekaqhto o CorraioV proteron kai uioi Hsau apwlesan autouV kai exetriyan autouV apo proswpou autwn kai katwkisqhsan ant autwn on tropon epoihsen Israhl thn ghn thV klhronomiaV autou hn dedwken kurioV autoiV

13 nun oun anasthte kai aparate umeiV kai paraporeuesqe thn faragga Zaret kai parhlqomen thn faragga Zaret

14 kai ai hmerai aV pareporeuqhmen apo KadhV Barnh ewV ou parhlqomen thn faragga Zaret triakonta kai oktw eth ewV ou diepesen pasa genea andrwn polemistwn apoqnhskonteV ek thV parembolhV kaqoti wmosen autoiV o qeoV

15 kai h ceir tou qeou hn ep autoiV exanalwsai autouV ek thV parembolhV ewV ou diepesan

16 kai egenhqh epei diepesan panteV oi andreV oi polemistai apoqnhskonteV ek mesou tou laou

17 kai elalhsen kurioV proV me legwn

18 su paraporeush shmeron ta oria Mwab thn Shir

19 kai prosaxete egguV uiwn Amman mh ecqrainete autoiV kai mh sunayhte autoiV eiV polemon ou gar mh dw apo thV ghV uiwn Amman soi en klhrw oti toiV uioiV Lwt dedwka authn en klhrw

20 gh Rafain logisqhsetai kai gar ep authV katwkoun oi Rafain to proteron kai oi Ammanitai onomazousin autouV Zomzommin

21 eqnoV mega kai polu kai dunatwteron umwn wsper oi Enakim kai apwlesen autouV kurioV pro proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant autwn ewV thV hmeraV tauthV

22 wsper epoihsan toiV uioiV Hsau toiV katoikousin en Shir on tropon exetriyan ton Corraion apo proswpou autwn kai kateklhronomhsan kai katwkisqhsan ant autwn ewV thV hmeraV tauthV

23 kai oi Euaioi oi katoikounteV en ashrwq ewV GazhV kai oi KappadokeV oi exelqonteV ek KappadokiaV exetriyan autouV kai katwkisqhsan ant autwn

24 nun oun anasthte kai aparate kai parelqate umeiV thn faragga Arnwn idou paradedwka eiV taV ceiraV sou ton Shwn basilea Esebwn ton Amorraion kai thn ghn autou enarcou klhronomein sunapte proV auton polemon

25 en th hmera tauth enarcou dounai ton tromon sou kai ton fobon sou epi proswpon pantwn twn eqnwn twn upokatw tou ouranou oitineV akousanteV to onoma sou taracqhsontai kai wdinaV exousin apo proswpou sou

26 kai apesteila presbeiV ek thV erhmou Kedamwq proV Shwn basilea Esebwn logoiV eirhnikoiV legwn

27 pareleusomai dia thV ghV sou en th odw pareleusomai ouci ekklinw dexia oude aristera

28 brwmata arguriou apodwsh moi kai fagomai kai udwr arguriou apodwsh moi kai piomai plhn oti pareleusomai toiV posin

29 kaqwV epoihsan moi oi uioi Hsau oi katoikounteV en Shir kai oi Mwabitai oi katoikounteV en Arohr ewV parelqw ton Iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin hmin

30 kai ouk hqelhsen Shwn basileuV Esebwn parelqein hmaV di autou oti esklhrunen kurioV o qeoV hmwn to pneuma autou kai katiscusen thn kardian autou ina paradoqh eiV taV ceiraV sou wV en th hmera tauth

31 kai eipen kurioV proV me idou hrgmai paradounai pro proswpou sou ton Shwn basilea Esebwn ton Amorraion kai thn ghn autou enarxai klhronomhsai thn ghn autou

32 kai exhlqen Shwn basileuV Esebwn eiV sunanthsin hmin autoV kai paV o laoV autou eiV polemon Iassa

33 kai paredwken auton kurioV o qeoV hmwn pro proswpou hmwn kai epataxamen auton kai touV uiouV autou kai panta ton laon autou

34 kai ekrathsamen paswn twn polewn autou en tw kairw ekeinw kai exwleqreusamen pasan polin exhV kai taV gunaikaV autwn kai ta tekna autwn ou katelipomen zwgreian

35 plhn ta kthnh epronomeusamen kai ta skula twn polewn elabomen

36 ex Arohr h estin para to ceiloV ceimarrou Arnwn kai thn polin thn ousan en th faraggi kai ewV orouV tou Galaad ouk egenhqh poliV htiV diefugen hmaV taV pasaV paredwken kurioV o qeoV hmwn eiV taV ceiraV hmwn

37 plhn eiV ghn uiwn Ammwn ou proshlqomen panta ta sugkurounta ceimarrou Iabok kai taV poleiV taV en th oreinh kaqoti eneteilato hmin kurioV o qeoV hmwn

 

3

1 kai epistrafenteV anebhmen odon thn eiV Basan kai exhlqen Wg basileuV thV Basan eiV sunanthsin hmin autoV kai paV o laoV autou eiV polemon eiV Edrain

2 kai eipen kurioV proV me mh fobhqhV auton oti eiV taV ceiraV sou paradedwka auton kai panta ton laon autou kai pasan thn ghn autou kai poihseiV autw wsper epoihsaV Shwn basilei twn Amorraiwn oV katwkei en Esebwn

3 kai paredwken auton kurioV o qeoV hmwn eiV taV ceiraV hmwn kai ton Wg basilea thV Basan kai panta ton laon autou kai epataxamen auton ewV tou mh katalipein autou sperma

4 kai ekrathsamen paswn twn polewn autou en tw kairw ekeinw ouk hn poliV hn ouk elabomen par autwn exhkonta poleiV panta ta pericwra Argob basileiaV Wg en Basan

5 pasai poleiV ocurai teich uyhla pulai kai mocloi plhn twn polewn twn Ferezaiwn twn pollwn sfodra

6 exwleqreusamen autouV wsper epoihsamen ton Shwn basilea Esebwn kai exwleqreusamen pasan polin exhV kai taV gunaikaV kai ta paidia

7 kai panta ta kthnh kai ta skula twn polewn epronomeusamen eautoiV

8 kai elabomen en tw kairw ekeinw thn ghn ek ceirwn duo basilewn twn Amorraiwn oi hsan peran tou Iordanou apo tou ceimarrou Arnwn kai ewV Aermwn

9 oi FoinikeV eponomazousin to Aermwn Saniwr kai o AmorraioV epwnomasen auto Sanir

10 pasai poleiV Miswr kai pasa Galaad kai pasa Basan ewV Selca kai Edrain poleiV basileiaV tou Wg en th Basan

11 oti plhn Wg basileuV Basan kateleifqh apo twn Rafain idou h klinh autou klinh sidhra idou auth en th akra twn uiwn Ammwn ennea phcwn to mhkoV authV kai tessarwn phcwn to euroV authV en phcei androV

12 kai thn ghn ekeinhn eklhronomhsamen en tw kairw ekeinw apo Arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou Arnwn kai to hmisu orouV Galaad kai taV poleiV autou edwka tw Roubhn kai tw Gad

13 kai to kataloipon tou Galaad kai pasan thn Basan basileian Wg edwka tw hmisei fulhV Manassh kai pasan pericwron Argob pasan thn Basan ekeinhn gh Rafain logisqhsetai

14 kai Iair uioV Manassh elaben pasan thn pericwron Argob ewV twn oriwn Gargasi kai Omacaqi epwnomasen autaV epi tw onomati autou thn Basan Auwq Iair ewV thV hmeraV tauthV

15 kai tw Macir edwka thn Galaad

16 kai tw Roubhn kai tw Gad dedwka apo thV Galaad ewV ceimarrou Arnwn meson tou ceimarrou orion kai ewV tou Iabok o ceimarrouV orion toiV uioiV Amman

17 kai h Araba kai o IordanhV orion Macanareq kai ewV qalasshV Araba qalasshV alukhV upo Ashdwq thn Fasga anatolwn

18 kai eneteilamhn umin en tw kairw ekeinw legwn kurioV o qeoV umwn edwken umin thn ghn tauthn en klhrw enoplisamenoi proporeuesqe pro proswpou twn adelfwn umwn uiwn Israhl paV dunatoV

19 plhn ai gunaikeV umwn kai ta tekna umwn kai ta kthnh umwn oida oti polla kthnh umin katoikeitwsan en taiV polesin umwn aiV edwka umin

20 ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai kataklhronomhsousin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV en tw peran tou Iordanou kai epanastrafhsesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn edwka umin

21 kai tw Ihsoi eneteilamhn en tw kairw ekeinw legwn oi ofqalmoi umwn ewrakasin panta osa epoihsen kurioV o qeoV hmwn toiV dusi basileusi toutoiV outwV poihsei kurioV o qeoV hmwn pasaV taV basileiaV ef aV su diabaineiV ekei

22 ou fobhqhsesqe oti kurioV o qeoV hmwn autoV polemhsei peri umwn

23 kai edehqhn kuriou en tw kairw ekeinw legwn

24 kurie kurie su hrxw deixai tw sw qeraponti thn iscun sou kai thn dunamin sou kai thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon tiV gar estin qeoV en tw ouranw h epi thV ghV ostiV poihsei kaqa su epoihsaV kai kata thn iscun sou

25 diabaV oun oyomai thn ghn thn agaqhn tauthn thn ousan peran tou Iordanou to oroV touto to agaqon kai ton Antilibanon

26 kai upereiden kurioV eme eneken umwn kai ouk eishkousen mou kai eipen kurioV proV me ikanousqw soi mh prosqhV eti lalhsai ton logon touton

27 anabhqi epi korufhn Lelaxeumenou kai anableyaV toiV ofqalmoiV kata qalassan kai borran kai liba kai anatolaV kai ide toiV ofqalmoiV sou oti ou diabhsh ton Iordanhn touton

28 kai enteilai Ihsoi kai katiscuson auton kai parakaleson auton oti outoV diabhsetai pro proswpou tou laou toutou kai autoV kataklhronomhsei autoiV thn ghn hn ewrakaV

29 kai enekaqhmeqa en naph sunegguV oikou Fogwr

 

4

1 kai nun Israhl akoue twn dikaiwmatwn kai twn krimatwn osa egw didaskw umaV shmeron poiein ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqonteV klhronomhshte thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin

2 ou prosqhsete proV to rhma o egw entellomai umin kai ouk afeleite ap autou fulassesqe taV entolaV kuriou tou qeou umwn osa egw entellomai umin shmeron

3 oi ofqalmoi umwn ewrakasin panta osa epoihsen kurioV o qeoV hmwn tw Beelfegwr oti paV anqrwpoV ostiV eporeuqh opisw Beelfegwr exetriyen auton kurioV o qeoV umwn ex umwn

4 umeiV de oi proskeimenoi kuriw tw qew umwn zhte panteV en th shmeron

5 idete dedeica umin dikaiwmata kai kriseiV kaqa eneteilato moi kurioV poihsai outwV en th gh eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomein authn

6 kai fulaxesqe kai poihsete oti auth h sofia umwn kai h sunesiV enantion pantwn twn eqnwn osoi ean akouswsin panta ta dikaiwmata tauta kai erousin idou laoV sofoV kai episthmwn to eqnoV to mega touto

7 oti poion eqnoV mega w estin autw qeoV eggizwn autoiV wV kurioV o qeoV hmwn en pasin oiV ean auton epikaleswmeqa

8 kai poion eqnoV mega w estin autw dikaiwmata kai krimata dikaia kata panta ton nomon touton on egw didwmi enwpion umwn shmeron

9 prosece seautw kai fulaxon thn yuchn sou sfodra mh epilaqh pantaV touV logouV ouV ewrakasin oi ofqalmoi sou kai mh aposthtwsan apo thV kardiaV sou pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai sumbibaseiV touV uiouV sou kai touV uiouV twn uiwn sou

10 hmeran hn esthte enantion kuriou tou qeou umwn en Cwrhb th hmera thV ekklhsiaV ote eipen kurioV proV me ekklhsiason proV me ton laon kai akousatwsan ta rhmata mou opwV maqwsin fobeisqai me pasaV taV hmeraV aV autoi zwsin epi thV ghV kai touV uiouV autwn didaxwsin

11 kai proshlqete kai esthte upo to oroV kai to oroV ekaieto puri ewV tou ouranou skotoV gnofoV quella fwnh megalh

12 kai elalhsen kurioV proV umaV ek mesou tou puroV fwnhn rhmatwn umeiV hkousate kai omoiwma ouk eidete all h fwnhn

13 kai anhggeilen umin thn diaqhkhn autou hn eneteilato umin poiein ta deka rhmata kai egrayen auta epi duo plakaV liqinaV

14 kai emoi eneteilato kurioV en tw kairw ekeinw didaxai umaV dikaiwmata kai kriseiV poiein auta umaV epi thV ghV eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomein authn

15 kai fulaxesqe sfodra taV yucaV umwn oti ouk eidete omoiwma en th hmera h elalhsen kurioV proV umaV en Cwrhb en tw orei ek mesou tou puroV

16 mh anomhshte kai poihshte umin eautoiV glupton omoiwma pasan eikona omoiwma arsenikou h qhlukou

17 omoiwma pantoV kthnouV twn ontwn epi thV ghV omoiwma pantoV orneou pterwtou o petatai upo ton ouranon

18 omoiwma pantoV erpetou o erpei epi thV ghV omoiwma pantoV icquoV osa estin en toiV udasin upokatw thV ghV

19 kai mh anableyaV eiV ton ouranon kai idwn ton hlion kai thn selhnhn kai touV asteraV kai panta ton kosmon tou ouranou planhqeiV proskunhshV autoiV kai latreushV autoiV a apeneimen kurioV o qeoV sou auta pasin toiV eqnesin toiV upokatw tou ouranou

20 umaV de elaben o qeoV kai exhgagen umaV ek thV kaminou thV sidhraV ex Aiguptou einai autw laon egklhron wV en th hmera tauth

21 kai kurioV equmwqh moi peri twn legomenwn uf umwn kai wmosen ina mh diabw ton Iordanhn touton kai ina mh eiselqw eiV thn ghn hn kurioV o qeoV didwsin soi en klhrw

22 egw gar apoqnhskw en th gh tauth kai ou diabainw ton Iordanhn touton umeiV de diabainete kai klhronomhsete thn ghn thn agaqhn tauthn

23 prosecete umeiV mh epilaqhsqe thn diaqhkhn kuriou tou qeou umwn hn dieqeto proV umaV kai poihshte umin eautoiV glupton omoiwma pantwn wn sunetaxen kurioV o qeoV sou

24 oti kurioV o qeoV sou pur katanaliskon estin qeoV zhlwthV

25 ean de gennhshV uiouV kai uiouV twn uiwn sou kai cronishte epi thV ghV kai anomhshte kai poihshte glupton omoiwma pantoV kai poihshte ta ponhra enantion kuriou tou qeou umwn parorgisai auton

26 diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisqe apo thV ghV eiV hn umeiV diabainete ton Iordanhn ekei klhronomhsai authn ouci polucronieite hmeraV ep authV all h ektribh ektribhsesqe

27 kai diasperei kurioV umaV en pasin toiV eqnesin kai kataleifqhsesqe oligoi ariqmw en toiV eqnesin eiV ouV eisaxei kurioV umaV ekei

28 kai latreusete ekei qeoiV eteroiV ergoiV ceirwn anqrwpwn xuloiV kai liqoiV oi ouk oyontai oude mh akouswsin oute mh fagwsin oute mh osfranqwsin

29 kai zhthsete ekei kurion ton qeon umwn kai eurhsete otan ekzhthshte auton ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou en th qliyei sou

30 kai eurhsousin se panteV oi logoi outoi ep escatw twn hmerwn kai epistrafhsh proV kurion ton qeon sou kai eisakoush thV fwnhV autou

31 oti qeoV oiktirmwn kurioV o qeoV sou ouk egkataleiyei se oude mh ektriyei se ouk epilhsetai thn diaqhkhn twn paterwn sou hn wmosen autoiV

32 eperwthsate hmeraV proteraV taV genomenaV proteraV sou apo thV hmeraV hV ektisen o qeoV anqrwpon epi thV ghV kai epi to akron tou ouranou ewV akrou tou ouranou ei gegonen kata to rhma to mega touto ei hkoustai toiouto

33 ei akhkoen eqnoV fwnhn qeou zwntoV lalountoV ek mesou tou puroV on tropon akhkoaV su kai ezhsaV

34 ei epeirasen o qeoV eiselqwn labein eautw eqnoV ek mesou eqnouV en peirasmw kai en shmeioiV kai en terasin kai en polemw kai en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en oramasin megaloiV kata panta osa epoihsen kurioV o qeoV hmwn en Aiguptw enwpion sou blepontoV

35 wste eidhsai se oti kurioV o qeoV sou outoV qeoV estin kai ouk estin eti plhn autou

36 ek tou ouranou akousth egeneto h fwnh autou paideusai se kai epi thV ghV edeixen soi to pur autou to mega kai ta rhmata autou hkousaV ek mesou tou puroV

37 dia to agaphsai auton touV pateraV sou kai exelexato to sperma autwn met autouV umaV kai exhgagen se autoV en th iscui autou th megalh ex Aiguptou

38 exoleqreusai eqnh megala kai iscurotera sou pro proswpou sou eisagagein se dounai soi thn ghn autwn klhronomein kaqwV eceiV shmeron

39 kai gnwsh shmeron kai epistrafhsh th dianoia oti kurioV o qeoV sou outoV qeoV en tw ouranw anw kai epi thV ghV katw kai ouk estin eti plhn autou

40 kai fulaxh ta dikaiwmata autou kai taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron ina eu soi genhtai kai toiV uioiV sou meta se opwV makrohmeroi genhsqe epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi pasaV taV hmeraV

41 tote afwrisen MwushV treiV poleiV peran tou Iordanou apo anatolwn hliou

42 fugein ekei ton foneuthn oV an foneush ton plhsion ouk eidwV kai outoV ou miswn auton pro thV ecqeV kai trithV kai katafeuxetai eiV mian twn polewn toutwn kai zhsetai

43 thn Bosor en th erhmw en th gh th pedinh tw Roubhn kai thn Ramwq en Galaad tw Gaddi kai thn Gaulwn en Basan tw Manassh

44 outoV o nomoV on pareqeto MwushV enwpion uiwn Israhl

45 tauta ta marturia kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa elalhsen MwushV toiV uioiV Israhl en th erhmw exelqontwn autwn ek ghV Aiguptou

46 en tw peran tou Iordanou en faraggi egguV oikou Fogwr en gh Shwn basilewV twn Amorraiwn oV katwkei en Esebwn ouV epataxen MwushV kai oi uioi Israhl exelqontwn autwn ek ghV Aiguptou

47 kai eklhronomhsan thn ghn autou kai thn ghn Wg basilewV thV Basan duo basilewn twn Amorraiwn oi hsan peran tou Iordanou kat anatolaV hliou

48 apo Arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou Arnwn kai epi tou orouV tou Shwn o estin Aermwn

49 pasan thn Araba peran tou Iordanou kat anatolaV hliou upo Ashdwq thn laxeuthn

 

5

1 kai ekalesen MwushV panta Israhl kai eipen proV autouV akoue Israhl ta dikaiwmata kai ta krimata osa egw lalw en toiV wsin umwn en th hmera tauth kai maqhsesqe auta kai fulaxesqe poiein auta

2 kurioV o qeoV umwn dieqeto proV umaV diaqhkhn en Cwrhb

3 ouci toiV patrasin umwn dieqeto kurioV thn diaqhkhn tauthn all h proV umaV umeiV wde panteV zwnteV shmeron

4 proswpon kata proswpon elalhsen kurioV proV umaV en tw orei ek mesou tou puroV

5 kagw eisthkein ana meson kuriou kai umwn en tw kairw ekeinw anaggeilai umin ta rhmata kuriou oti efobhqhte apo proswpou tou puroV kai ouk anebhte eiV to oroV legwn

6 egw kurioV o qeoV sou o exagagwn se ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV

7 ouk esontai soi qeoi eteroi pro proswpou mou

8 ou poihseiV seautw eidwlon oude pantoV omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en toiV udasin upokatw thV ghV

9 ou proskunhseiV autoiV oude mh latreushV autoiV oti egw eimi kurioV o qeoV sou qeoV zhlwthV apodidouV amartiaV paterwn epi tekna epi trithn kai tetarthn genean toiV misousin me

10 kai poiwn eleoV eiV ciliadaV toiV agapwsin me kai toiV fulassousin ta prostagmata mou

11 ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurioV ton lambanonta to onoma autou epi mataiw

12 fulaxai thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou

13 ex hmeraV erga kai poihseiV panta ta erga sou

14 th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai oi uioi sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi ina anapaushtai o paiV sou kai h paidiskh sou wsper kai su

15 kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh Aiguptw kai exhgagen se kurioV o qeoV sou ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw dia touto sunetaxen soi kurioV o qeoV sou wste fulassesqai thn hmeran twn sabbatwn kai agiazein authn

16 tima ton patera sou kai thn mhtera sou on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou ina eu soi genhtai kai ina makrocronioV genh epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

17 ou moiceuseiV

18 ou foneuseiV

19 ou kleyeiV

20 ou yeudomarturhseiV kata tou plhsion sou marturian yeudh

21 ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin

22 ta rhmata tauta elalhsen kurioV proV pasan sunagwghn umwn en tw orei ek mesou tou puroV skotoV gnofoV quella fwnh megalh kai ou proseqhken kai egrayen auta epi duo plakaV liqinaV kai edwken moi

23 kai egeneto wV hkousate thn fwnhn ek mesou tou puroV kai to oroV ekaieto puri kai proshlqete proV me panteV oi hgoumenoi twn fulwn umwn kai h gerousia umwn

24 kai elegete idou edeixen hmin kurioV o qeoV hmwn thn doxan autou kai thn fwnhn autou hkousamen ek mesou tou puroV en th hmera tauth eidomen oti lalhsei o qeoV proV anqrwpon kai zhsetai

25 kai nun mh apoqanwmen oti exanalwsei hmaV to pur to mega touto ean prosqwmeqa hmeiV akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn eti kai apoqanoumeqa

26 tiV gar sarx htiV hkousen fwnhn qeou zwntoV lalountoV ek mesou tou puroV wV hmeiV kai zhsetai

27 proselqe su kai akouson osa ean eiph kurioV o qeoV hmwn kai su lalhseiV proV hmaV panta osa an lalhsh kurioV o qeoV hmwn proV se kai akousomeqa kai poihsomen

28 kai hkousen kurioV thn fwnhn twn logwn umwn lalountwn proV me kai eipen kurioV proV me hkousa thn fwnhn twn logwn tou laou toutou osa elalhsan proV se orqwV panta osa elalhsan

29 tiV dwsei outwV einai thn kardian autwn en autoiV wste fobeisqai me kai fulassesqai taV entolaV mou pasaV taV hmeraV ina eu h autoiV kai toiV uioiV autwn di aiwnoV

30 badison eipon autoiV apostrafhte umeiV eiV touV oikouV umwn

31 su de autou sthqi met emou kai lalhsw proV se taV entolaV kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa didaxeiV autouV kai poieitwsan en th gh hn egw didwmi autoiV en klhrw

32 kai fulaxesqe poiein on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou ouk ekklineite eiV dexia oude eiV aristera

33 kata pasan thn odon hn eneteilato soi kurioV o qeoV sou poreuesqai en auth opwV katapaush se kai eu soi h kai makrohmereushte epi thV ghV hV klhronomhsete

 

6

1 kai autai ai entolai kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn didaxai umaV poiein outwV en th gh eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn

2 ina fobhsqe kurion ton qeon umwn fulassesqai panta ta dikaiwmata autou kai taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou pasaV taV hmeraV thV zwhV sou ina makrohmereushte

3 kai akouson Israhl kai fulaxai poiein opwV eu soi h kai ina plhqunqhte sfodra kaqaper elalhsen kurioV o qeoV twn paterwn sou dounai soi ghn reousan gala kai meli

4 kai tauta ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV toiV uioiV Israhl en th erhmw exelqontwn autwn ek ghV Aiguptou akoue Israhl kurioV o qeoV hmwn kurioV eiV estin

5 kai agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dunamewV sou

6 kai estai ta rhmata tauta osa egw entellomai soi shmeron en th kardia sou kai en th yuch sou

7 kai probibaseiV auta touV uiouV sou kai lalhseiV en autoiV kaqhmenoV en oikw kai poreuomenoV en odw kai koitazomenoV kai dianistamenoV

8 kai afayeiV auta eiV shmeion epi thV ceiroV sou kai estai asaleuton pro ofqalmwn sou

9 kai grayete auta epi taV fliaV twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn

10 kai estai otan eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn hn wmosen toiV patrasin sou tw Abraam kai Isaak kai Iakwb dounai soi poleiV megalaV kai kalaV aV ouk wkodomhsaV

11 oikiaV plhreiV pantwn agaqwn aV ouk eneplhsaV lakkouV lelatomhmenouV ouV ouk exelatomhsaV ampelwnaV kai elaiwnaV ouV ou katefuteusaV kai fagwn kai emplhsqeiV

12 prosece seautw mh epilaqh kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV

13 kurion ton qeon sou fobhqhsh kai autw latreuseiV kai proV auton kollhqhsh kai tw onomati autou omh

14 ou poreusesqe opisw qewn eterwn apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn

15 oti qeoV zhlwthV kurioV o qeoV sou en soi mh orgisqeiV qumwqh kurioV o qeoV sou en soi kai exoleqreush se apo proswpou thV ghV

16 ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou on tropon exepeirasasqe en tw Peirasmw

17 fulasswn fulaxh taV entolaV kuriou tou qeou sou ta marturia kai ta dikaiwmata osa eneteilato soi

18 kai poihseiV to areston kai to kalon enantion kuriou tou qeou umwn ina eu soi genhtai kai eiselqhV kai klhronomhshV thn ghn thn agaqhn hn wmosen kurioV toiV patrasin umwn

19 ekdiwxai pantaV touV ecqrouV sou pro proswpou sou kaqa elalhsen

20 kai estai otan erwthsh se o uioV sou aurion legwn ti estin ta marturia kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin

21 kai ereiV tw uiw sou oiketai hmen tw Faraw en gh Aiguptw kai exhgagen hmaV kurioV ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw

22 kai edwken kurioV shmeia kai terata megala kai ponhra en Aiguptw en Faraw kai en tw oikw autou enwpion hmwn

23 kai hmaV exhgagen ekeiqen ina eisagagh hmaV dounai hmin thn ghn tauthn hn wmosen dounai toiV patrasin hmwn

24 kai eneteilato hmin kurioV poiein panta ta dikaiwmata tauta fobeisqai kurion ton qeon hmwn ina eu h hmin pasaV taV hmeraV ina zwmen wsper kai shmeron

25 kai elehmosunh estai hmin ean fulasswmeqa poiein pasaV taV entolaV tautaV enantion kuriou tou qeou hmwn kaqa eneteilato hmin kurioV

 

7

1 ean de eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai kai exarei eqnh megala apo proswpou sou ton Cettaion kai Gergesaion kai Amorraion kai Cananaion kai Ferezaion kai Euaion kai Iebousaion epta eqnh polla kai iscurotera umwn

2 kai paradwsei autouV kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai pataxeiV autouV afanismw afanieiV autouV ou diaqhsh proV autouV diaqhkhn oude mh elehshte autouV

3 oude mh gambreushte proV autouV thn qugatera sou ou dwseiV tw uiw autou kai thn qugatera autou ou lhmyh tw uiw sou

4 aposthsei gar ton uion sou ap emou kai latreusei qeoiV eteroiV kai orgisqhsetai qumw kurioV eiV umaV kai exoleqreusei se to tacoV

5 all outwV poihsete autoiV touV bwmouV autwn kaqeleite kai taV sthlaV autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri

6 oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou kai se proeilato kurioV o qeoV sou einai se autw laon periousion para panta ta eqnh osa epi proswpou thV ghV

7 ouc oti poluplhqeite para panta ta eqnh proeilato kurioV umaV kai exelexato umaV umeiV gar este oligostoi para panta ta eqnh

8 alla para to agapan kurion umaV kai diathrwn ton orkon on wmosen toiV patrasin umwn exhgagen kurioV umaV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai elutrwsato ex oikou douleiaV ek ceiroV Faraw basilewV Aiguptou

9 kai gnwsh oti kurioV o qeoV sou outoV qeoV qeoV pistoV o fulasswn diaqhkhn kai eleoV toiV agapwsin auton kai toiV fulassousin taV entolaV autou eiV ciliaV geneaV

10 kai apodidouV toiV misousin kata proswpon exoleqreusai autouV kai ouci bradunei toiV misousin kata proswpon apodwsei autoiV

11 kai fulaxh taV entolaV kai ta dikaiwmata kai ta krimata tauta osa egw entellomai soi shmeron poiein

12 kai estai hnika an akoushte panta ta dikaiwmata tauta kai fulaxhte kai poihshte auta kai diafulaxei kurioV o qeoV sou soi thn diaqhkhn kai to eleoV o wmosen toiV patrasin umwn

13 kai agaphsei se kai euloghsei se kai plhqunei se kai euloghsei ta ekgona thV koiliaV sou kai ton karpon thV ghV sou ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin sou dounai soi

14 euloghtoV esh para panta ta eqnh ouk estai en umin agonoV oude steira kai en toiV kthnesin sou

15 kai perielei kurioV apo sou pasan malakian kai pasaV nosouV Aiguptou taV ponhraV aV ewrakaV kai osa egnwV ouk epiqhsei epi se kai epiqhsei auta epi pantaV touV misountaV se

16 kai fagh panta ta skula twn eqnwn a kurioV o qeoV sou didwsin soi ou feisetai o ofqalmoV sou ep autoiV kai ou latreuseiV toiV qeoiV autwn oti skwlon touto estin soi

17 ean de leghV en th dianoia sou oti polu to eqnoV touto h egw pwV dunhsomai exoleqreusai autouV

18 ou fobhqhsh autouV mneia mnhsqhsh osa epoihsen kurioV o qeoV sou tw Faraw kai pasi toiV AiguptioiV

19 touV peirasmouV touV megalouV ouV eidosan oi ofqalmoi sou ta shmeia kai ta terata ta megala ekeina thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon wV exhgagen se kurioV o qeoV sou outwV poihsei kurioV o qeoV hmwn pasin toiV eqnesin ouV su fobh apo proswpou autwn

20 kai taV sfhkiaV apostelei kurioV o qeoV sou eiV autouV ewV an ektribwsin oi kataleleimmenoi kai oi kekrummenoi apo sou

21 ou trwqhsh apo proswpou autwn oti kurioV o qeoV sou en soi qeoV megaV kai krataioV

22 kai katanalwsei kurioV o qeoV sou ta eqnh tauta apo proswpou sou kata mikron mikron ou dunhsh exanalwsai autouV to tacoV ina mh genhtai h gh erhmoV kai plhqunqh epi se ta qhria ta agria

23 kai paradwsei autouV kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai apolesei autouV apwleia megalh ewV an exoleqreush autouV

24 kai paradwsei touV basileiV autwn eiV taV ceiraV umwn kai apoleitai to onoma autwn ek tou topou ekeinou ouk antisthsetai oudeiV kata proswpon sou ewV an exoleqreushV autouV

25 ta glupta twn qewn autwn katakausete puri ouk epiqumhseiV argurion oude crusion ap autwn kai ou lhmyh seautw mh ptaishV di auto oti bdelugma kuriw tw qew sou estin

26 kai ouk eisoiseiV bdelugma eiV ton oikon sou kai esh anaqhma wsper touto prosocqismati prosocqieiV kai bdelugmati bdeluxh oti anaqhma estin

 

8

1 pasaV taV entolaV aV egw entellomai umin shmeron fulaxesqe poiein ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqhte kai klhronomhshte thn ghn hn kurioV o qeoV umwn wmosen toiV patrasin umwn

2 kai mnhsqhsh pasan thn odon hn hgagen se kurioV o qeoV sou en th erhmw opwV an kakwsh se kai ekpeirash se kai diagnwsqh ta en th kardia sou ei fulaxh taV entolaV autou h ou

3 kai ekakwsen se kai elimagconhsen se kai eywmisen se to manna o ouk eidhsan oi patereV sou ina anaggeilh soi oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV all epi panti rhmati tw ekporeuomenw dia stomatoV qeou zhsetai o anqrwpoV

4 ta imatia sou ou katetribh apo sou oi podeV sou ouk etulwqhsan idou tessarakonta eth

5 kai gnwsh th kardia sou oti wV ei tiV paideusai anqrwpoV ton uion autou outwV kurioV o qeoV sou paideusei se

6 kai fulaxh taV entolaV kuriou tou qeou sou poreuesqai en taiV odoiV autou kai fobeisqai auton

7 o gar kurioV o qeoV sou eisagei se eiV ghn agaqhn kai pollhn ou ceimarroi udatwn kai phgai abusswn ekporeuomenai dia twn pediwn kai dia twn orewn

8 gh purou kai kriqhV ampeloi sukai roai gh elaiaV elaiou kai melitoV

9 gh ef hV ou meta ptwceiaV fagh ton arton sou kai ouk endehqhsh ouden ep authV gh hV oi liqoi sidhroV kai ek twn orewn authV metalleuseiV calkon

10 kai fagh kai emplhsqhsh kai euloghseiV kurion ton qeon sou epi thV ghV thV agaqhV hV edwken soi

11 prosece seautw mh epilaqh kuriou tou qeou sou tou mh fulaxai taV entolaV autou kai ta krimata kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron

12 mh fagwn kai emplhsqeiV kai oikiaV kalaV oikodomhsaV kai katoikhsaV en autaiV

13 kai twn bown sou kai twn probatwn sou plhqunqentwn soi arguriou kai crusiou plhqunqentoV soi kai pantwn oswn soi estai plhqunqentwn soi

14 uywqhV th kardia kai epilaqh kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV

15 tou agagontoV se dia thV erhmou thV megalhV kai thV foberaV ekeinhV ou ofiV daknwn kai skorpioV kai diya ou ouk hn udwr tou exagagontoV soi ek petraV akrotomou phghn udatoV

16 tou ywmisantoV se to manna en th erhmw o ouk eidhsan oi patereV sou ina kakwsh se kai ekpeirash se kai eu se poihsh ep escatwn twn hmerwn sou

17 mh eiphV en th kardia sou h iscuV mou kai to kratoV thV ceiroV mou epoihsen moi thn dunamin thn megalhn tauthn

18 kai mnhsqhsh kuriou tou qeou sou oti autoV soi didwsin iscun tou poihsai dunamin kai ina sthsh thn diaqhkhn autou hn wmosen kurioV toiV patrasin sou wV shmeron

19 kai estai ean lhqh epilaqh kuriou tou qeou sou kai poreuqhV opisw qewn eterwn kai latreushV autoiV kai proskunhshV autoiV diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn oti apwleia apoleisqe

20 kaqa kai ta loipa eqnh osa kurioV apolluei pro proswpou umwn outwV apoleisqe anq wn ouk hkousate thV fwnhV kuriou tou qeou umwn

 

9

1 akoue Israhl su diabaineiV shmeron ton Iordanhn eiselqein klhronomhsai eqnh megala kai iscurotera mallon h umeiV poleiV megalaV kai teichreiV ewV tou ouranou

2 laon megan kai polun kai eumhkh uiouV Enak ouV su oisqa kai su akhkoaV tiV antisthsetai kata proswpon uiwn Enak

3 kai gnwsh shmeron oti kurioV o qeoV sou outoV proporeuetai pro proswpou sou pur katanaliskon estin outoV exoleqreusei autouV kai outoV apostreyei autouV apo proswpou sou kai apoleiV autouV kaqaper eipen soi kurioV

4 mh eiphV en th kardia sou en tw exanalwsai kurion ton qeon sou ta eqnh tauta apo proswpou sou legwn dia taV dikaiosunaV mou eishgagen me kurioV klhronomhsai thn ghn thn agaqhn tauthn alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV pro proswpou sou

5 ouci dia thn dikaiosunhn sou oude dia thn osiothta thV kardiaV sou su eisporeuh klhronomhsai thn ghn autwn alla dia thn asebeian twn eqnwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV apo proswpou sou kai ina sthsh thn diaqhkhn autou hn wmosen toiV patrasin umwn tw Abraam kai tw Isaak kai tw Iakwb

6 kai gnwsh shmeron oti ouci dia taV dikaiosunaV sou kurioV o qeoV sou didwsin soi thn ghn thn agaqhn tauthn klhronomhsai oti laoV sklhrotrachloV ei

7 mnhsqhti mh epilaqh osa parwxunaV kurion ton qeon sou en th erhmw af hV hmeraV exhlqete ex Aiguptou ewV hlqete eiV ton topon touton apeiqounteV dieteleite ta proV kurion

8 kai en Cwrhb parwxunate kurion kai equmwqh kurioV ef umin exoleqreusai umaV

9 anabainontoV mou eiV to oroV labein taV plakaV taV liqinaV plakaV diaqhkhV aV dieqeto kurioV proV umaV kai kateginomhn en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV arton ouk efagon kai udwr ouk epion

10 kai edwken kurioV emoi taV duo plakaV taV liqinaV gegrammenaV en tw daktulw tou qeou kai ep autaiV egegrapto panteV oi logoi ouV elalhsen kurioV proV umaV en tw orei hmera ekklhsiaV

11 kai egeneto dia tessarakonta hmerwn kai tessarakonta nuktwn edwken kurioV emoi taV duo plakaV taV liqinaV plakaV diaqhkhV

12 kai eipen kurioV proV me anasthqi katabhqi to tacoV enteuqen oti hnomhsen o laoV sou ouV exhgageV ek ghV Aiguptou parebhsan tacu ek thV odou hV eneteilw autoiV epoihsan eautoiV cwneuma

13 kai eipen kurioV proV me lelalhka proV se apax kai diV legwn ewraka ton laon touton kai idou laoV sklhrotrachloV estin

14 eason me exoleqreusai autouV kai exaleiyw to onoma autwn upokatwqen tou ouranou kai poihsw se eiV eqnoV mega kai iscuron kai polu mallon h touto

15 kai epistreyaV katebhn ek tou orouV kai to oroV ekaieto puri kai ai duo plakeV epi taiV dusi cersin mou

16 kai idwn oti hmartete enantion kuriou tou qeou umwn kai epoihsate umin eautoiV cwneuton kai parebhte apo thV odou hV eneteilato umin kurioV

17 kai epilabomenoV twn duo plakwn erriya autaV apo twn duo ceirwn mou kai sunetriya enantion umwn

18 kai edehqhn enantion kuriou deuteron kaqaper kai to proteron tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV arton ouk efagon kai udwr ouk epion peri paswn twn amartiwn umwn wn hmartete poihsai to ponhron enantion kuriou tou qeou umwn paroxunai auton

19 kai ekfoboV eimi dia thn orghn kai ton qumon oti parwxunqh kurioV ef umin exoleqreusai umaV kai eishkousen kurioV emou kai en tw kairw toutw

20 kai epi Aarwn equmwqh kurioV sfodra exoleqreusai auton kai huxamhn kai peri Aarwn en tw kairw ekeinw

21 kai thn amartian umwn hn epoihsate ton moscon elabon auton kai katekausa auton en puri kai sunekoya auton katalesaV sfodra ewV ou egeneto lepton kai egenhqh wsei koniortoV kai erriya ton koniorton eiV ton ceimarroun ton katabainonta ek tou orouV

22 kai en tw Empurismw kai en tw Peirasmw kai en toiV Mnhmasin thV epiqumiaV paroxunonteV hte kurion ton qeon umwn

23 kai ote exapesteilen kurioV umaV ek KadhV Barnh legwn anabhte kai klhronomhsate thn ghn hn didwmi umin kai hpeiqhsate tw rhmati kuriou tou qeou umwn kai ouk episteusate autw kai ouk eishkousate thV fwnhV autou

24 apeiqounteV hte ta proV kurion apo thV hmeraV hV egnwsqh umin

25 kai edehqhn enantion kuriou tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV osaV edehqhn eipen gar kurioV exoleqreusai umaV

26 kai euxamhn proV ton qeon kai eipa kurie kurie basileu twn qewn mh exoleqreushV ton laon sou kai thn merida sou hn elutrwsw en th iscui sou th megalh ouV exhgageV ek ghV Aiguptou en th iscui sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia kai en tw bracioni sou tw uyhlw

27 mnhsqhti Abraam kai Isaak kai Iakwb twn qerapontwn sou oiV wmosaV kata seautou mh epibleyhV epi thn sklhrothta tou laou toutou kai ta asebhmata kai ta amarthmata autwn

28 mh eipwsin oi katoikounteV thn ghn oqen exhgageV hmaV ekeiqen legonteV para to mh dunasqai kurion eisagagein autouV eiV thn ghn hn eipen autoiV kai para to mishsai autouV exhgagen autouV apokteinai en th erhmw

29 kai outoi laoV sou kai klhroV sou ouV exhgageV ek ghV Aiguptou en th iscui sou th megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw

 

10

1 en ekeinw tw kairw eipen kurioV proV me laxeuson seautw duo plakaV liqinaV wsper taV prwtaV kai anabhqi proV me eiV to oroV kai poihseiV seautw kibwton xulinhn

2 kai grayw epi taV plakaV ta rhmata a hn en taiV plaxin taiV prwtaiV aV sunetriyaV kai embaleiV autaV eiV thn kibwton

3 kai epoihsa kibwton ek xulwn ashptwn kai elaxeusa taV duo plakaV taV liqinaV wV ai prwtai kai anebhn eiV to oroV kai ai duo plakeV epi taiV cersin mou

4 kai egrayen epi taV plakaV kata thn grafhn thn prwthn touV deka logouV ouV elalhsen kurioV proV umaV en tw orei ek mesou tou puroV kai edwken autaV kurioV emoi

5 kai epistreyaV katebhn ek tou orouV kai enebalon taV plakaV eiV thn kibwton hn epoihsa kai hsan ekei kaqa eneteilato moi kurioV

6 kai oi uioi Israhl aphran ek Bhrwq uiwn Iakim Misadai ekei apeqanen Aarwn kai etafh ekei kai ierateusen Eleazar uioV autou ant autou

7 ekeiqen aphran eiV Gadgad kai apo Gadgad eiV Etebaqa gh ceimarroi udatwn

8 en ekeinw tw kairw diesteilen kurioV thn fulhn thn Leui airein thn kibwton thV diaqhkhV kuriou parestanai enanti kuriou leitourgein kai epeucesqai epi tw onomati autou ewV thV hmeraV tauthV

9 dia touto ouk estin toiV LeuitaiV meriV kai klhroV en toiV adelfoiV autwn kurioV autoV klhroV autou kaqa eipen autw

10 kagw eisthkein en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV kai eishkousen kurioV emou kai en tw kairw toutw kai ouk hqelhsen kurioV exoleqreusai umaV

11 kai eipen kurioV proV me badize aparon enantion tou laou toutou kai eisporeuesqwsan kai klhronomeitwsan thn ghn hn wmosa toiV patrasin autwn dounai autoiV

12 kai nun Israhl ti kurioV o qeoV sou aiteitai para sou all h fobeisqai kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou kai agapan auton kai latreuein kuriw tw qew sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

13 fulassesqai taV entolaV kuriou tou qeou sou kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron ina eu soi h

14 idou kuriou tou qeou sou o ouranoV kai o ouranoV tou ouranou h gh kai panta osa estin en auth

15 plhn touV pateraV umwn proeilato kurioV agapan autouV kai exelexato to sperma autwn met autouV umaV para panta ta eqnh kata thn hmeran tauthn

16 kai peritemeisqe thn sklhrokardian umwn kai ton trachlon umwn ou sklhruneite eti

17 o gar kurioV o qeoV umwn outoV qeoV twn qewn kai kurioV twn kuriwn o qeoV o megaV kai iscuroV kai o foberoV ostiV ou qaumazei proswpon oud ou mh labh dwron

18 poiwn krisin proshlutw kai orfanw kai chra kai agapa ton proshluton dounai autw arton kai imation

19 kai agaphsete ton proshluton proshlutoi gar hte en gh Aiguptw

20 kurion ton qeon sou fobhqhsh kai autw latreuseiV kai proV auton kollhqhsh kai tw onomati autou omh

21 outoV kauchma sou kai outoV qeoV sou ostiV epoihsen en soi ta megala kai ta endoxa tauta a eidosan oi ofqalmoi sou

22 en ebdomhkonta yucaiV katebhsan oi patereV sou eiV Aigupton nuni de epoihsen se kurioV o qeoV sou wsei ta astra tou ouranou tw plhqei

 

11

1 kai agaphseiV kurion ton qeon sou kai fulaxh ta fulagmata autou kai ta dikaiwmata autou kai taV kriseiV autou pasaV taV hmeraV

2 kai gnwsesqe shmeron oti ouci ta paidia umwn osoi ouk oidasin oude eidosan thn paideian kuriou tou qeou sou kai ta megaleia autou kai thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon

3 kai ta shmeia autou kai ta terata autou osa epoihsen en mesw Aiguptou Faraw basilei Aiguptou kai pash th gh autou

4 kai osa epoihsen thn dunamin twn Aiguptiwn ta armata autwn kai thn ippon autwn wV epeklusen to udwr thV qalasshV thV eruqraV epi proswpou autwn katadiwkontwn autwn ek twn opisw umwn kai apwlesen autouV kurioV ewV thV shmeron hmeraV

5 kai osa epoihsen umin en th erhmw ewV hlqete eiV ton topon touton

6 kai osa epoihsen tw Daqan kai Abirwn uioiV Eliab uiou Roubhn ouV anoixasa h gh to stoma authV katepien autouV kai touV oikouV autwn kai taV skhnaV autwn kai pasan autwn thn upostasin thn met autwn en mesw pantoV Israhl

7 oti oi ofqalmoi umwn ewrakan panta ta erga kuriou ta megala osa epoihsen umin shmeron

8 kai fulaxesqe pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron ina zhte kai poluplasiasqhte kai eiselqonteV klhronomhshte thn ghn eiV hn umeiV diabainete ton Iordanhn ekei klhronomhsai authn

9 ina makrohmereushte epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin umwn dounai autoiV kai tw spermati autwn met autouV ghn reousan gala kai meli

10 estin gar h gh eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn ouc wsper h gh Aiguptou estin oqen ekpeporeusqe ekeiqen otan speirwsin ton sporon kai potizwsin toiV posin wsei khpon lacaneiaV

11 h de gh eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn gh oreinh kai pedinh ek tou uetou tou ouranou pietai udwr

12 gh hn kurioV o qeoV sou episkopeitai authn dia pantoV oi ofqalmoi kuriou tou qeou sou ep authV ap archV tou eniautou kai ewV sunteleiaV tou eniautou

13 ean de akoh eisakoushte pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou kai latreuein autw ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

14 kai dwsei ton ueton th gh sou kaq wran proimon kai oyimon kai eisoiseiV ton siton sou kai ton oinon sou kai to elaion sou

15 kai dwsei cortasmata en toiV agroiV sou toiV kthnesin sou kai fagwn kai emplhsqeiV

16 prosece seautw mh platunqh h kardia sou kai parabhte kai latreushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

17 kai qumwqeiV orgh kurioV ef umin kai susch ton ouranon kai ouk estai uetoV kai h gh ou dwsei ton karpon authV kai apoleisqe en tacei apo thV ghV thV agaqhV hV edwken o kurioV umin

18 kai embaleite ta rhmata tauta eiV thn kardian umwn kai eiV thn yuchn umwn kai afayete auta eiV shmeion epi thV ceiroV umwn kai estai asaleuton pro ofqalmwn umwn

19 kai didaxete auta ta tekna umwn lalein auta kaqhmenouV en oikw kai poreuomenouV en odw kai koitazomenouV kai dianistamenouV

20 kai grayete auta epi taV fliaV twn oikiwn umwn kai twn pulwn umwn

21 ina poluhmereushte kai ai hmerai twn uiwn umwn epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin umwn dounai autoiV kaqwV ai hmerai tou ouranou epi thV ghV

22 kai estai ean akoh akoushte pasaV taV entolaV tautaV osaV egw entellomai soi shmeron poiein agapan kurion ton qeon hmwn kai poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou kai proskollasqai autw

23 kai ekbalei kurioV panta ta eqnh tauta apo proswpou umwn kai klhronomhsete eqnh megala kai iscurotera mallon h umeiV

24 panta ton topon ou ean pathsh to icnoV tou podoV umwn umin estai apo thV erhmou kai Antilibanou kai apo tou potamou tou megalou potamou Eufratou kai ewV thV qalasshV thV epi dusmwn estai ta oria sou

25 ouk antisthsetai oudeiV kata proswpon umwn ton tromon umwn kai ton fobon umwn epiqhsei kurioV o qeoV umwn epi proswpon pashV thV ghV ef hV ean epibhte ep authV on tropon elalhsen kurioV proV umaV

26 idou egw didwmi enwpion umwn shmeron eulogian kai kataran

27 thn eulogian ean akoushte taV entolaV kuriou tou qeou umwn aV egw entellomai umin shmeron

28 kai taV kataraV ean mh akoushte taV entolaV kuriou tou qeou umwn osaV egw entellomai umin shmeron kai planhqhte apo thV odou hV eneteilamhn umin poreuqenteV latreuein qeoiV eteroiV ouV ouk oidate

29 kai estai otan eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn eiV hn diabaineiV ekei klhronomhsai authn kai dwseiV thn eulogian ep oroV Garizin kai thn kataran ep oroV Gaibal

30 ouk idou tauta peran tou Iordanou opisw odon dusmwn hliou en gh Canaan to katoikoun epi dusmwn ecomenon tou Golgol plhsion thV druoV thV uyhlhV

31 umeiV gar diabainete ton Iordanhn eiselqonteV klhronomhsai thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin en klhrw pasaV taV hmeraV kai klhronomhsete authn kai katoikhsete en auth

32 kai fulaxesqe tou poiein panta ta prostagmata autou kai taV kriseiV tautaV osaV egw didwmi enwpion umwn shmeron

 

12

1 kai tauta ta prostagmata kai ai kriseiV aV fulaxete tou poiein epi thV ghV hV kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin en klhrw pasaV taV hmeraV aV umeiV zhte epi thV ghV

2 apwleia apoleite pantaV touV topouV en oiV elatreusan ekei toiV qeoiV autwn ouV umeiV klhronomeite autouV epi twn orewn twn uyhlwn kai epi twn qinwn kai upokatw dendrou daseoV

3 kai kataskayete touV bwmouV autwn kai suntriyete taV sthlaV autwn kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete puri kai apoleitai to onoma autwn ek tou topou ekeinou

4 ou poihsete outwV kuriw tw qew umwn

5 all h eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV umwn en mia twn fulwn umwn eponomasai to onoma autou ekei epiklhqhnai kai ekzhthsete kai eiseleusesqe ekei

6 kai oisete ekei ta olokautwmata umwn kai ta qusiasmata umwn kai taV aparcaV umwn kai taV eucaV umwn kai ta ekousia umwn kai ta prwtotoka twn bown umwn kai twn probatwn umwn

7 kai fagesqe ekei enantion kuriou tou qeou umwn kai eufranqhsesqe epi pasin ou an thn ceira epibalhte umeiV kai oi oikoi umwn kaqoti euloghsen se kurioV o qeoV sou

8 ou poihsete panta a hmeiV poioumen wde shmeron ekastoV to areston enwpion autou

9 ou gar hkate ewV tou nun eiV thn katapausin kai eiV thn klhronomian hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin

10 kai diabhsesqe ton Iordanhn kai katoikhsete epi thV ghV hV kurioV o qeoV umwn kataklhronomei umin kai katapausei umaV apo pantwn twn ecqrwn umwn twn kuklw kai katoikhsete meta asfaleiaV

11 kai estai o topoV on an eklexhtai kurioV o qeoV umwn epiklhqhnai to onoma autou ekei ekei oisete panta osa egw entellomai umin shmeron ta olokautwmata umwn kai ta qusiasmata umwn kai ta epidekata umwn kai taV aparcaV twn ceirwn umwn kai ta domata umwn kai pan eklekton twn dwrwn umwn osa ean euxhsqe tw qew umwn

12 kai eufranqhsesqe enantion kuriou tou qeou umwn umeiV kai oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn oi paideV umwn kai ai paidiskai umwn kai o LeuithV o epi twn pulwn umwn oti ouk estin autw meriV oude klhroV meq umwn

13 prosece seautw mh anenegkhV ta olokautwmata sou en panti topw ou ean idhV

14 all h eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou auton en mia twn fulwn sou ekei anoiseiV ta olokautwmata sou kai ekei poihseiV panta osa egw entellomai soi shmeron

15 all h en pash epiqumia sou quseiV kai fagh krea kata thn eulogian kuriou tou qeou sou hn edwken soi en pash polei o akaqartoV en soi kai o kaqaroV epi to auto fagetai auto wV dorkada h elafon

16 plhn to aima ou fagesqe epi thn ghn ekceeite auto wV udwr

17 ou dunhsh fagein en taiV polesin sou to epidekaton tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou kai pasaV eucaV osaV an euxhsqe kai taV omologiaV umwn kai taV aparcaV twn ceirwn umwn

18 all h enantion kuriou tou qeou sou fagh auta en tw topw w an eklexhtai kurioV o qeoV sou autw su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou kai o proshlutoV o en taiV polesin umwn kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou epi panta ou an epibalhV thn ceira sou

19 prosece seautw mh egkataliphV ton Leuithn panta ton cronon oson ean zhV epi thV ghV

20 ean de emplatunh kurioV o qeoV sou ta oria sou kaqaper elalhsen soi kai ereiV fagomai krea ean epiqumhsh h yuch sou wste fagein krea en pash epiqumia thV yuchV sou fagh krea

21 ean de makroteron apech sou o topoV on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei kai quseiV apo twn bown sou kai apo twn probatwn sou wn an dw o qeoV soi on tropon eneteilamhn soi kai fagh en taiV polesin sou kata thn epiqumian thV yuchV sou

22 wV esqetai h dorkaV kai h elafoV outwV fagh auto o akaqartoV en soi kai o kaqaroV wsautwV edetai

23 prosece iscurwV tou mh fagein aima oti to aima autou yuch ou brwqhsetai h yuch meta twn krewn

24 ou fagesqe epi thn ghn ekceeite auto wV udwr

25 ou fagh auto ina eu soi genhtai kai toiV uioiV sou meta se ean poihshV to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou

26 plhn ta agia sou ean genhtai soi kai taV eucaV sou labwn hxeiV eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

27 kai poihseiV ta olokautwmata sou ta krea anoiseiV epi to qusiasthrion kuriou tou qeou sou to de aima twn qusiwn sou prosceeiV proV thn basin tou qusiasthriou kuriou tou qeou sou ta de krea fagh

28 fulassou kai akoue kai poihseiV pantaV touV logouV ouV egw entellomai soi ina eu soi genhtai kai toiV uioiV sou di aiwnoV ean poihshV to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou

29 ean de exoleqreush kurioV o qeoV sou ta eqnh eiV ouV su eisporeuh ekei klhronomhsai thn ghn autwn apo proswpou sou kai kataklhronomhshV autouV kai katoikhshV en th gh autwn

30 prosece seautw mh ekzhthshV epakolouqhsai autoiV meta to exoleqreuqhnai autouV apo proswpou sou ou mh ekzhthshV touV qeouV autwn legwn pwV poiousin ta eqnh tauta toiV qeoiV autwn poihsw kagw

31 ou poihseiV outwV kuriw tw qew sou ta gar bdelugmata a kurioV emishsen epoihsan toiV qeoiV autwn oti touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn katakaiousin en puri toiV qeoiV autwn

 

13

1 pan rhma o egw entellomai soi shmeron touto fulaxh poiein ou prosqhseiV ep auto oude afeleiV ap autou

2 ean de anasth en soi profhthV h enupniazomenoV enupnion kai dw soi shmeion h teraV

3 kai elqh to shmeion h to teraV o elalhsen proV se legwn poreuqwmen kai latreuswmen qeoiV eteroiV ouV ouk oidate

4 ouk akousesqe twn logwn tou profhtou ekeinou h tou enupniazomenou to enupnion ekeino oti peirazei kurioV o qeoV umaV eidenai ei agapate kurion ton qeon umwn ex olhV thV kardiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn

5 opisw kuriou tou qeou umwn poreuesqe kai auton fobhqhsesqe kai taV entolaV autou fulaxesqe kai thV fwnhV autou akousesqe kai autw prosteqhsesqe

6 kai o profhthV ekeinoV h o to enupnion enupniazomenoV ekeinoV apoqaneitai elalhsen gar planhsai se apo kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV Aiguptou tou lutrwsamenou se ek thV douleiaV exwsai se ek thV odou hV eneteilato soi kurioV o qeoV sou poreuesqai en auth kai afanieiV ton ponhron ex umwn autwn

7 ean de parakalesh se o adelfoV sou ek patroV sou h ek mhtroV sou h o uioV sou h h qugathr sou h h gunh h en kolpw sou h o filoV o isoV thV yuchV sou laqra legwn badiswmen kai latreuswmen qeoiV eteroiV ouV ouk hdeiV su kai oi patereV sou

8 apo twn qewn twn eqnwn twn perikuklw umwn twn eggizontwn soi h twn makran apo sou ap akrou thV ghV ewV akrou thV ghV

9 ou sunqelhseiV autw kai ouk eisakoush autou kai ou feisetai o ofqalmoV sou ep autw ouk epipoqhseiV ep autw oud ou mh skepashV auton

10 anaggellwn anaggeleiV peri autou ai ceireV sou esontai ep auton en prwtoiV apokteinai auton kai ai ceireV pantoV tou laou ep escatw

11 kai liqobolhsousin auton en liqoiV kai apoqaneitai oti ezhthsen aposthsai se apo kuriou tou qeou sou tou exagagontoV se ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV

12 kai paV Israhl akousaV fobhqhsetai kai ou prosqhsousin eti poihsai kata to rhma to ponhron touto en umin

13 ean de akoushV en mia twn polewn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi katoikein se ekei legontwn

14 exhlqosan andreV paranomoi ex umwn kai apesthsan pantaV touV katoikountaV thn polin autwn legonteV poreuqwmen kai latreuswmen qeoiV eteroiV ouV ouk hdeite

15 kai erwthseiV kai eraunhseiV sfodra kai idou alhqhV safwV o logoV gegenhtai to bdelugma touto en umin

16 anairwn aneleiV pantaV touV katoikountaV en th polei ekeinh en fonw macairaV anaqemati anaqematieite authn kai panta ta en auth

17 kai panta ta skula authV sunaxeiV eiV taV diodouV authV kai emprhseiV thn polin en puri kai panta ta skula authV pandhmei enantion kuriou tou qeou sou kai estai aoikhtoV eiV ton aiwna ouk anoikodomhqhsetai eti

18 ou proskollhqhsetai en th ceiri sou ouden apo tou anaqematoV ina apostrafh kurioV apo qumou thV orghV autou kai dwsei soi eleoV kai elehsei se kai plhqunei se on tropon wmosen kurioV toiV patrasin sou

19 ean akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulassein pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron poiein to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou

 

14

1 uioi este kuriou tou qeou umwn ou foibhsete ouk epiqhsete falakrwma ana meson twn ofqalmwn umwn epi nekrw

2 oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou kai se exelexato kurioV o qeoV sou genesqai se autw laon periousion apo pantwn twn eqnwn twn epi proswpou thV ghV

3 ou fagesqe pan bdelugma

4 tauta ta kthnh a fagesqe moscon ek bown kai amnon ek probatwn kai cimaron ex aigwn

5 elafon kai dorkada kai boubalon kai tragelafon kai pugargon oruga kai kamhlopardalin

6 pan kthnoV dichloun oplhn kai onucisthraV onucizon duo chlwn kai anagon mhrukismon en toiV kthnesin tauta fagesqe

7 kai tauta ou fagesqe apo twn anagontwn mhrukismon kai apo twn dichlountwn taV oplaV kai onucizontwn onucisthraV ton kamhlon kai dasupoda kai coirogrullion oti anagousin mhrukismon kai oplhn ou dichlousin akaqarta tauta umin estin

8 kai ton un oti dichlei oplhn touto kai onucizei onucaV oplhV kai touto mhrukismon ou marukatai akaqarton touto umin apo twn krewn autwn ou fagesqe kai twn qnhsimaiwn autwn ouc ayesqe

9 kai tauta fagesqe apo pantwn twn en toiV udasin panta osa estin en autoiV pterugia kai lepideV fagesqe

10 kai panta osa ouk estin autoiV pterugia kai lepideV ou fagesqe akaqarta umin estin

11 pan orneon kaqaron fagesqe

12 kai tauta ou fagesqe ap autwn ton aeton kai ton grupa kai ton aliaieton

13 kai ton gupa kai ton iktina kai ta omoia autw

14 kai panta koraka kai ta omoia autw

15 kai strouqon kai glauka kai laron

16 kai erwdion kai kuknon kai ibin

17 kai katarakthn kai ieraka kai ta omoia autw kai epopa kai nuktikoraka

18 kai pelekana kai caradrion kai ta omoia autw kai porfuriwna kai nukterida

19 panta ta erpeta twn peteinwn akaqarta tauta estin umin ou fagesqe ap autwn

20 pan peteinon kaqaron fagesqe

21 pan qnhsimaion ou fagesqe tw paroikw tw en taiV polesin sou doqhsetai kai fagetai h apodwsh tw allotriw oti laoV agioV ei kuriw tw qew sou ouc eyhseiV arna en galakti mhtroV autou

22 dekathn apodekatwseiV pantoV genhmatoV tou spermatoV sou to genhma tou agrou sou eniauton kat eniauton

23 kai fagh auto enanti kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei oisete ta epidekata tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou ta prwtotoka twn bown sou kai twn probatwn sou ina maqhV fobeisqai kurion ton qeon sou pasaV taV hmeraV

24 ean de makran genhtai apo sou h odoV kai mh dunh anaferein auta oti makran apo sou o topoV on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei oti euloghsei se kurioV o qeoV sou

25 kai apodwsh auta arguriou kai lhmyh to argurion en taiV cersin sou kai poreush eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou auton

26 kai dwseiV to argurion epi pantoV ou ean epiqumh h yuch sou epi bousi h epi probatoiV epi oinw h epi sikera h epi pantoV ou ean epiqumh h yuch sou kai fagh ekei enantion kuriou tou qeou sou kai eufranqhsh su kai o oikoV sou

27 kai o LeuithV o en taiV polesin sou oti ouk estin autw meriV oude klhroV meta sou

28 meta tria eth exoiseiV pan to epidekaton twn genhmatwn sou en tw eniautw ekeinw qhseiV auto en taiV polesin sou

29 kai eleusetai o leuithV oti ouk estin autw meriV oude klhroV meta sou kai o proshlutoV kai o orfanoV kai h chra h en taiV polesin sou kai fagontai kai emplhsqhsontai ina euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasin toiV ergoiV oiV ean poihV

 

15

1 di epta etwn poihseiV afesin

2 kai outwV to prostagma thV afesewV afhseiV pan creoV idion o ofeilei soi o plhsion kai ton adelfon sou ouk apaithseiV oti epikeklhtai afesiV kuriw tw qew sou

3 ton allotrion apaithseiV osa ean h soi par autw tou adelfou sou afesin poihseiV tou creouV sou

4 oti ouk estai en soi endehV oti eulogwn euloghsei se kurioV o qeoV sou en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kataklhronomhsai authn

5 ean de akoh eisakoushte thV fwnhV kuriou tou qeou umwn fulassein kai poiein pasaV taV entolaV tautaV osaV egw entellomai soi shmeron

6 oti kurioV o qeoV sou euloghsen se on tropon elalhsen soi kai danieiV eqnesin polloiV su de ou danih kai arxeiV su eqnwn pollwn sou de ouk arxousin

7 ean de genhtai en soi endehV twn adelfwn sou en mia twn polewn sou en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi ouk aposterxeiV thn kardian sou oud ou mh susfigxhV thn ceira sou apo tou adelfou sou tou epideomenou

8 anoigwn anoixeiV taV ceiraV sou autw daneion danieiV autw oson epideetai kaq oson endeeitai

9 prosece seautw mh genhtai rhma krupton en th kardia sou anomhma legwn eggizei to etoV to ebdomon etoV thV afesewV kai ponhreushtai o ofqalmoV sou tw adelfw sou tw epideomenw kai ou dwseiV autw kai bohsetai kata sou proV kurion kai estai en soi amartia megalh

10 didouV dwseiV autw kai daneion danieiV autw oson epideetai kai ou luphqhsh th kardia sou didontoV sou autw oti dia to rhma touto euloghsei se kurioV o qeoV sou en pasin toiV ergoiV kai en pasin ou an epibalhV thn ceira sou

11 ou gar mh ekliph endehV apo thV ghV dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto legwn anoigwn anoixeiV taV ceiraV sou tw adelfw sou tw penhti kai tw epideomenw tw epi thV ghV sou

12 ean de praqh soi o adelfoV sou o EbraioV h h Ebraia douleusei soi ex eth kai tw ebdomw exaposteleiV auton eleuqeron apo sou

13 otan de exapostellhV auton eleuqeron apo sou ouk exaposteleiV auton kenon

14 efodion efodiaseiV auton apo twn probatwn sou kai apo tou sitou sou kai apo thV lhnou sou kaqa euloghsen se kurioV o qeoV sou dwseiV autw

15 kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh Aiguptou kai elutrwsato se kurioV o qeoV sou ekeiqen dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

16 ean de legh proV se ouk exeleusomai apo sou oti hgaphken se kai thn oikian sou oti eu autw estin para soi

17 kai lhmyh to ophtion kai truphseiV to wtion autou proV thn quran kai estai soi oikethV eiV ton aiwna kai thn paidiskhn sou poihseiV wsautwV

18 ou sklhron estai enantion sou exapostellomenwn autwn eleuqerwn apo sou oti efetion misqon tou misqwtou edouleusen soi ex eth kai euloghsei se kurioV o qeoV sou en pasin oiV ean poihV

19 pan prwtotokon o ean tecqh en toiV bousin sou kai en toiV probatoiV sou ta arsenika agiaseiV kuriw tw qew sou ouk erga en tw prwtotokw moscw sou kai ou mh keirhV to prwtotokon twn probatwn sou

20 enanti kuriou fagh auto eniauton ex eniautou en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou su kai o oikoV sou

21 ean de h en autw mwmoV cwlon h tuflon h kai paV mwmoV ponhroV ou quseiV auto kuriw tw qew sou

22 en taiV polesin sou fagh auto o akaqartoV en soi kai o kaqaroV wsautwV edetai wV dorkada h elafon

23 plhn to aima ou fagesqe epi thn ghn ekceeiV auto wV udwr

 

16

1 fulaxai ton mhna twn newn kai poihseiV to pasca kuriw tw qew sou oti en tw mhni twn newn exhlqeV ex Aiguptou nuktoV

2 kai quseiV to pasca kuriw tw qew sou probata kai boaV en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou auton epiklhqhnai to onoma autou ekei

3 ou fagh ep autou zumhn epta hmeraV fagh ep autou azuma arton kakwsewV oti en spoudh exhlqete ex Aiguptou ina mnhsqhte thn hmeran thV exodiaV umwn ek ghV Aiguptou pasaV taV hmeraV thV zwhV umwn

4 ouk ofqhsetai soi zumh en pasi toiV orioiV sou epta hmeraV kai ou koimhqhsetai apo twn krewn wn ean qushV to esperaV th hmera th prwth eiV to prwi

5 ou dunhsh qusai to pasca en oudemia twn polewn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi

6 all h eiV ton topon on ean eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei quseiV to pasca esperaV proV dusmaV hliou en tw kairw w exhlqeV ex Aiguptou

7 kai eyhseiV kai opthseiV kai fagh en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou auton kai apostrafhsh to prwi kai apeleush eiV touV oikouV sou

8 ex hmeraV fagh azuma kai th hmera th ebdomh exodion eorth kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon plhn osa poihqhsetai yuch

9 epta ebdomadaV oloklhrouV exariqmhseiV seautw arxamenou sou drepanon ep amhton arxh exariqmhsai epta ebdomadaV

10 kai poihseiV eorthn ebdomadwn kuriw tw qew sou kaqoti h ceir sou iscuei osa an dw soi kaqoti huloghsen se kurioV o qeoV sou

11 kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou kai o LeuithV o en taiV polesin sou kai o proshlutoV kai o orfanoV kai h chra h en umin en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

12 kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh Aiguptw kai fulaxh kai poihseiV taV entolaV tautaV

13 eorthn skhnwn poihseiV seautw epta hmeraV en tw sunagagein se ek tou alwnoV sou kai apo thV lhnou sou

14 kai eufranqhsh en th eorth sou su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou kai o LeuithV kai o proshlutoV kai o orfanoV kai h chra h ousa en taiV polesin sou

15 epta hmeraV eortaseiV kuriw tw qew sou en tw topw w ean eklexhtai kurioV o qeoV sou autw ean de euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasin toiV genhmasin sou kai en panti ergw twn ceirwn sou kai esh eufrainomenoV

16 treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enantion kuriou tou qeou sou en tw topw w ean eklexhtai auton kurioV en th eorth twn azumwn kai en th eorth twn ebdomadwn kai en th eorth thV skhnophgiaV ouk ofqhsh enwpion kuriou tou qeou sou kenoV

17 ekastoV kata dunamin twn ceirwn umwn kata thn eulogian kuriou tou qeou sou hn edwken soi

18 kritaV kai grammatoeisagwgeiV katasthseiV seautw en pasaiV taiV polesin sou aiV kurioV o qeoV sou didwsin soi kata fulaV kai krinousin ton laon krisin dikaian

19 ouk ekklinousin krisin ouk epignwsontai proswpon oude lhmyontai dwron ta gar dwra ektufloi ofqalmouV sofwn kai exairei logouV dikaiwn

20 dikaiwV to dikaion diwxh ina zhte kai eiselqonteV klhronomhshte thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi

21 ou futeuseiV seautw alsoV pan xulon para to qusiasthrion kuriou tou qeou sou o poihseiV seautw

22 ou sthseiV seautw sthlhn a emishsen kurioV o qeoV sou

 

17

1 ou quseiV kuriw tw qew sou moscon h probaton en w estin en autw mwmoV pan rhma ponhron oti bdelugma kuriw tw qew sou estin

2 ean de eureqh en soi en mia twn polewn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi anhr h gunh ostiV poihsei to ponhron enantion kuriou tou qeou sou parelqein thn diaqhkhn autou

3 kai elqonteV latreuswsin qeoiV eteroiV kai proskunhswsin autoiV tw hliw h th selhnh h panti twn ek tou kosmou tou ouranou a ou prosetaxen

4 kai anaggelh soi kai ekzhthseiV sfodra kai idou alhqwV gegonen to rhma gegenhtai to bdelugma touto en Israhl

5 kai exaxeiV ton anqrwpon ekeinon h thn gunaika ekeinhn kai liqobolhsete autouV en liqoiV kai teleuthsousin

6 epi dusin martusin h epi trisin martusin apoqaneitai o apoqnhskwn ouk apoqaneitai ef eni marturi

7 kai h ceir twn marturwn estai ep autw en prwtoiV qanatwsai auton kai h ceir pantoV tou laou ep escatwn kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

8 ean de adunathsh apo sou rhma en krisei ana meson aima aimatoV kai ana meson krisiV krisewV kai ana meson afh afhV kai ana meson antilogia antilogiaV rhmata krisewV en taiV polesin umwn kai anastaV anabhsh eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

9 kai eleush proV touV iereiV touV LeuitaV kai proV ton krithn oV an genhtai en taiV hmeraiV ekeinaiV kai ekzhthsanteV anaggelousin soi thn krisin

10 kai poihseiV kata to pragma o ean anaggeilwsin soi ek tou topou ou an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei kai fulaxh sfodra poihsai kata panta osa ean nomoqethqh soi

11 kata ton nomon kai kata thn krisin hn an eipwsin soi poihseiV ouk ekklineiV apo tou rhmatoV ou ean anaggeilwsin soi dexia oude aristera

12 kai o anqrwpoV oV an poihsh en uperhfania tou mh upakousai tou ierewV tou paresthkotoV leitourgein epi tw onomati kuriou tou qeou sou h tou kritou oV an h en taiV hmeraiV ekeinaiV kai apoqaneitai o anqrwpoV ekeinoV kai exareiV ton ponhron ex Israhl

13 kai paV o laoV akousaV fobhqhsetai kai ouk asebhsei eti

14 ean de eiselqhV eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kai klhronomhshV authn kai katoikhshV ep authV kai eiphV katasthsw ep emauton arconta kaqa kai ta loipa eqnh ta kuklw mou

15 kaqistwn katasthseiV epi seauton arconta on an eklexhtai kurioV o qeoV sou auton ek twn adelfwn sou katasthseiV epi seauton arconta ou dunhsh katasthsai epi seauton anqrwpon allotrion oti ouk adelfoV sou estin

16 dioti ou plhqunei eautw ippon oude mh apostreyh ton laon eiV Aigupton opwV plhqunh eautw ippon o de kurioV eipen ou prosqhsete apostreyai th odw tauth eti

17 kai ou plhqunei eautw gunaikaV oude metasthsetai autou h kardia kai argurion kai crusion ou plhqunei eautw sfodra

18 kai estai otan kaqish epi thV archV autou kai grayei eautw to deuteronomion touto eiV biblion para twn ierewn twn Leuitwn

19 kai estai met autou kai anagnwsetai en autw pasaV taV hmeraV thV zwhV autou ina maqh fobeisqai kurion ton qeon autou fulassesqai pasaV taV entolaV tautaV kai ta dikaiwmata tauta poiein

20 ina mh uywqh h kardia autou apo twn adelfwn autou ina mh parabh apo twn entolwn dexia h aristera opwV an makrocronish epi thV archV autou autoV kai oi uioi autou en toiV uioiV Israhl

 

18

1 ouk estai toiV iereusin toiV LeuitaiV olh fulh Leui meriV oude klhroV meta Israhl karpwmata kuriou o klhroV autwn fagontai auta

2 klhroV de ouk estai autoiV en toiV adelfoiV autwn kurioV autoV klhroV autou kaqoti eipen autw

3 kai auth h krisiV twn ierewn ta para tou laou para twn quontwn ta qumata ean te moscon ean te probaton kai dwsei tw ierei ton braciona kai ta siagonia kai to enustron

4 kai taV aparcaV tou sitou sou kai tou oinou sou kai tou elaiou sou kai thn aparchn twn kourwn twn probatwn sou dwseiV autw

5 oti auton exelexato kurioV o qeoV sou ek paswn twn fulwn sou parestanai enanti kuriou tou qeou sou leitourgein kai eulogein epi tw onomati autou autoV kai oi uioi autou en toiV uioiV Israhl

6 ean de paragenhtai o LeuithV ek miaV twn polewn umwn ek pantwn twn uiwn Israhl ou autoV paroikei kaqoti epiqumei h yuch autou eiV ton topon on an eklexhtai kurioV

7 kai leitourghsei tw onomati kuriou tou qeou autou wsper panteV oi adelfoi autou oi Leuitai oi paresthkoteV ekei enanti kuriou

8 merida memerismenhn fagetai plhn thV prasewV thV kata patrian

9 ean de eiselqhV eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi ou maqhsh poiein kata ta bdelugmata twn eqnwn ekeinwn

10 ouc eureqhsetai en soi perikaqairwn ton uion autou h thn qugatera autou en puri manteuomenoV manteian klhdonizomenoV kai oiwnizomenoV farmakoV

11 epaeidwn epaoidhn eggastrimuqoV kai teratoskopoV eperwtwn touV nekrouV

12 estin gar bdelugma kuriw tw qew sou paV poiwn tauta eneken gar twn bdelugmatwn toutwn kurioV exoleqreusei autouV apo sou

13 teleioV esh enantion kuriou tou qeou sou

14 ta gar eqnh tauta ouV su kataklhronomeiV autouV outoi klhdonwn kai manteiwn akousontai soi de ouc outwV edwken kurioV o qeoV sou

15 profhthn ek twn adelfwn sou wV eme anasthsei soi kurioV o qeoV sou autou akousesqe

16 kata panta osa hthsw para kuriou tou qeou sou en Cwrhb th hmera thV ekklhsiaV legonteV ou prosqhsomen akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn kai to pur to mega touto ouk oyomeqa eti oude mh apoqanwmen

17 kai eipen kurioV proV me orqwV panta osa elalhsan

18 profhthn anasthsw autoiV ek twn adelfwn autwn wsper se kai dwsw to rhma mou en tw stomati autou kai lalhsei autoiV kaqoti an enteilwmai autw

19 kai o anqrwpoV oV ean mh akoush osa ean lalhsh o profhthV epi tw onomati mou egw ekdikhsw ex autou

20 plhn o profhthV oV an asebhsh lalhsai epi tw onomati mou rhma o ou prosetaxa lalhsai kai oV an lalhsh ep onomati qewn eterwn apoqaneitai o profhthV ekeinoV

21 ean de eiphV en th kardia sou pwV gnwsomeqa to rhma o ouk elalhsen kurioV

22 osa ean lalhsh o profhthV epi tw onomati kuriou kai mh genhtai to rhma kai mh sumbh touto to rhma o ouk elalhsen kurioV en asebeia elalhsen o profhthV ekeinoV ouk afexesqe autou

 

19

1 ean de afanish kurioV o qeoV sou ta eqnh a o qeoV sou didwsin soi thn ghn autwn kai kataklhronomhshte autouV kai katoikhshte en taiV polesin autwn kai en toiV oikoiV autwn

2 treiV poleiV diasteleiV seautw en mesw thV ghV sou hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

3 stocasai soi thn odon kai trimerieiV ta oria thV ghV sou hn katamerizei soi kurioV o qeoV sou kai estai katafugh ekei panti foneuth

4 touto de estai to prostagma tou foneutou oV an fugh ekei kai zhsetai oV an pataxh ton plhsion autou akousiwV kai outoV ou miswn auton pro thV ecqeV kai pro thV trithV

5 kai oV an eiselqh meta tou plhsion eiV ton drumon sunagagein xula kai ekkrousqh h ceir autou th axinh koptontoV to xulon kai ekpeson to sidhrion apo tou xulou tuch tou plhsion kai apoqanh outoV katafeuxetai eiV mian twn polewn toutwn kai zhsetai

6 ina mh diwxaV o agcisteuwn tou aimatoV opisw tou foneusantoV oti parateqermantai th kardia kai katalabh auton ean makrotera h h odoV kai pataxh autou thn yuchn kai apoqanh kai toutw ouk estin krisiV qanatou oti ou miswn hn auton pro thV ecqeV kai pro thV trithV

7 dia touto egw soi entellomai to rhma touto legwn treiV poleiV diasteleiV seautw

8 ean de emplatunh kurioV o qeoV sou ta oria sou on tropon wmosen toiV patrasin sou kai dw soi kurioV pasan thn ghn hn eipen dounai toiV patrasin sou

9 ean akoushV poiein pasaV taV entolaV tautaV aV egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou pasaV taV hmeraV kai prosqhseiV seautw eti treiV poleiV proV taV treiV tautaV

10 kai ouk ekcuqhsetai aima anaition en th gh sou h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kai ouk estai en soi aimati enocoV

11 ean de genhtai anqrwpoV miswn ton plhsion kai enedreush auton kai epanasth ep auton kai pataxh autou yuchn kai apeqanh kai fugh eiV mian twn polewn toutwn

12 kai apostelousin h gerousia thV polewV autou kai lhmyontai auton ekeiqen kai paradwsousin auton eiV ceiraV tw agcisteuonti tou aimatoV kai apoqaneitai

13 ou feisetai o ofqalmoV sou ep autw kai kaqarieiV to aima to anaition ex Israhl kai eu soi estai

14 ou metakinhseiV oria tou plhsion sou a esthsan oi patereV sou en th klhronomia sou h kateklhronomhqhV en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw

15 ouk emmenei martuV eiV marturhsai kata anqrwpou kata pasan adikian kai kata pan amarthma kai kata pasan amartian hn an amarth epi stomatoV duo marturwn kai epi stomatoV triwn marturwn staqhsetai pan rhma

16 ean de katasth martuV adikoV kata anqrwpou katalegwn autou asebeian

17 kai sthsontai oi duo anqrwpoi oiV estin autoiV h antilogia enanti kuriou kai enanti twn ierewn kai enanti twn kritwn oi ean wsin en taiV hmeraiV ekeinaiV

18 kai exetaswsin oi kritai akribwV kai idou martuV adikoV emarturhsen adika antesth kata tou adelfou autou

19 kai poihsete autw on tropon eponhreusato poihsai kata tou adelfou autou kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

20 kai oi epiloipoi akousanteV fobhqhsontai kai ou prosqhsousin eti poihsai kata to rhma to ponhron touto en umin

21 ou feisetai o ofqalmoV sou ep autw yuchn anti yuchV ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontoV ceira anti ceiroV poda anti podoV

 

20

1 ean de exelqhV eiV polemon epi touV ecqrouV sou kai idhV ippon kai anabathn kai laon pleiona sou ou fobhqhsh ap autwn oti kurioV o qeoV sou meta sou o anabibasaV se ek ghV Aiguptou

2 kai estai otan eggishV tw polemw kai proseggisaV o iereuV lalhsei tw law

3 kai erei proV autouV akoue Israhl umeiV prosporeuesqe shmeron eiV polemon epi touV ecqrouV umwn mh ekluesqw h kardia umwn mh fobeisqe mhde qrauesqe mhde ekklinhte apo proswpou autwn

4 oti kurioV o qeoV umwn o proporeuomenoV meq umwn sunekpolemhsai umin touV ecqrouV umwn diaswsai umaV

5 kai lalhsousin oi grammateiV proV ton laon legonteV tiV o anqrwpoV o oikodomhsaV oikian kainhn kai ouk enekainisen authn poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpoV eteroV egkainiei authn

6 kai tiV o anqrwpoV ostiV efuteusen ampelwna kai ouk eufranqh ex autou poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpoV eteroV eufranqhsetai ex autou

7 kai tiV o anqrwpoV ostiV memnhsteutai gunaika kai ouk elaben authn poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou mh apoqanh en tw polemw kai anqrwpoV eteroV lhmyetai authn

8 kai prosqhsousin oi grammateiV lalhsai proV ton laon kai erousin tiV o anqrwpoV o foboumenoV kai deiloV th kardia poreuesqw kai apostrafhtw eiV thn oikian autou ina mh deilianh thn kardian tou adelfou autou wsper h autou

9 kai estai otan pauswntai oi grammateiV lalounteV proV ton laon kai katasthsousin arcontaV thV stratiaV prohgoumenouV tou laou

10 ean de proselqhV proV polin ekpolemhsai authn kai ekkalesh autouV met eirhnhV

11 ean men eirhnika apokriqwsin soi kai anoixwsin soi estai paV o laoV oi eureqenteV en auth esontai soi forologhtoi kai uphkooi sou

12 ean de mh upakouswsin soi kai poihswsin proV se polemon perikaqieiV authn

13 kai paradwsei authn kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai pataxeiV pan arsenikon authV en fonw macairaV

14 plhn twn gunaikwn kai thV aposkeuhV kai panta ta kthnh kai panta osa an uparch en th polei kai pasan thn apartian pronomeuseiV seautw kai fagh pasan thn pronomhn twn ecqrwn sou wn kurioV o qeoV sou didwsin soi

15 outwV poihseiV pasaV taV poleiV taV makran ousaV apo sou sfodra ai ouci ek twn polewn twn eqnwn toutwn

16 idou de apo twn polewn twn eqnwn toutwn wn kurioV o qeoV sou didwsin soi klhronomein thn ghn autwn ou zwgrhsete ap autwn pan empneon

17 all h anaqemati anaqematieite autouV ton Cettaion kai Amorraion kai Cananaion kai Ferezaion kai Euaion kai Iebousaion kai Gergesaion on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou

18 ina mh didaxwsin umaV poiein panta ta bdelugmata autwn osa epoihsan toiV qeoiV autwn kai amarthsesqe enantion kuriou tou qeou umwn

19 ean de perikaqishV peri polin hmeraV pleiouV ekpolemhsai authn eiV katalhmyin authV ouci exoleqreuseiV ta dendra authV epibalein ep auta sidhron all h ap autou fagh auto de ouk ekkoyeiV mh anqrwpoV to xulon to en tw agrw eiselqein apo proswpou sou eiV ton caraka

20 alla xulon o epistasai oti ou karpobrwton estin touto exoleqreuseiV kai ekkoyeiV kai oikodomhseiV carakwsin epi thn polin htiV poiei proV se ton polemon ewV an paradoqh

 

21

1 ean de eureqh traumatiaV en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi klhronomhsai peptwkwV en tw pediw kai ouk oidasin ton pataxanta

2 exeleusetai h gerousia sou kai oi kritai sou kai ekmetrhsousin epi taV poleiV taV kuklw tou traumatiou

3 kai estai h poliV h eggizousa tw traumatia kai lhmyetai h gerousia thV polewV ekeinhV damalin ek bown htiV ouk eirgastai kai htiV ouc eilkusen zugon

4 kai katabibasousin h gerousia thV polewV ekeinhV thn damalin eiV faragga traceian htiV ouk eirgastai oude speiretai kai neurokophsousin thn damalin en th faraggi

5 kai proseleusontai oi iereiV oi Leuitai oti autouV epelexen kurioV o qeoV sou paresthkenai autw kai eulogein epi tw onomati autou kai epi tw stomati autwn estai pasa antilogia kai pasa afh

6 kai pasa h gerousia thV polewV ekeinhV oi eggizonteV tw traumatia niyontai taV ceiraV epi thn kefalhn thV damalewV thV neneurokophmenhV en th faraggi

7 kai apokriqenteV erousin ai ceireV hmwn ouk execean to aima touto kai oi ofqalmoi hmwn ouc ewrakasin

8 ilewV genou tw law sou Israhl ouV elutrwsw kurie ek ghV Aiguptou ina mh genhtai aima anaition en tw law sou Israhl kai exilasqhsetai autoiV to aima

9 su de exareiV to aima to anaition ex umwn autwn ean poihshV to kalon kai to areston enanti kuriou tou qeou sou

10 ean de exelqwn eiV polemon epi touV ecqrouV sou kai paradw soi kurioV o qeoV sou eiV taV ceiraV sou kai pronomeuseiV thn pronomhn autwn

11 kai idhV en th pronomh gunaika kalhn tw eidei kai enqumhqhV authV kai labhV authn sautw gunaika

12 kai eisaxeiV authn endon eiV thn oikian sou kai xurhseiV thn kefalhn authV kai perionucieiV authn

13 kai perieleiV ta imatia thV aicmalwsiaV authV ap authV kai kaqietai en th oikia sou kai klausetai ton patera kai thn mhtera mhnoV hmeraV kai meta tauta eiseleush proV authn kai sunoikisqhsh auth kai estai sou gunh

14 kai estai ean mh qelhV authn exaposteleiV authn eleuqeran kai prasei ou praqhsetai arguriou ouk aqethseiV authn dioti etapeinwsaV authn

15 ean de genwntai anqrwpw duo gunaikeV mia autwn hgaphmenh kai mia autwn misoumenh kai tekwsin autw h hgaphmenh kai h misoumenh kai genhtai uioV prwtotokoV thV misoumenhV

16 kai estai h an hmera kataklhrodoth toiV uioiV autou ta uparconta autou ou dunhsetai prwtotokeusai tw uiw thV hgaphmenhV uperidwn ton uion thV misoumenhV ton prwtotokon

17 alla ton prwtotokon uion thV misoumenhV epignwsetai dounai autw dipla apo pantwn wn an eureqh autw oti outoV estin arch teknwn autou kai toutw kaqhkei ta prwtotokia

18 ean de tini h uioV apeiqhV kai ereqisthV ouc upakouwn fwnhn patroV kai fwnhn mhtroV kai paideuswsin auton kai mh eisakouh autwn

19 kai sullabonteV auton o pathr autou kai h mhthr autou kai exaxousin auton epi thn gerousian thV polewV autou kai epi thn pulhn tou topou autou

20 kai erousin toiV andrasin thV polewV autwn o uioV hmwn outoV apeiqei kai ereqizei ouc upakouei thV fwnhV hmwn sumbolokopwn oinoflugei

21 kai liqobolhsousin auton oi andreV thV polewV autou en liqoiV kai apoqaneitai kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn kai oi epiloipoi akousanteV fobhqhsontai

22 ean de genhtai en tini amartia krima qanatou kai apoqanh kai kremashte auton epi xulou

23 ouk epikoimhqhsetai to swma autou epi tou xulou alla tafh qayete auton en th hmera ekeinh oti kekathramenoV upo qeou paV kremamenoV epi xulou kai ou mianeite thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw

 

22

1 mh idwn ton moscon tou adelfou sou h to probaton autou planwmena en th odw uperidhV auta apostrofh apostreyeiV auta tw adelfw sou kai apodwseiV autw

2 ean de mh eggizh o adelfoV sou proV se mhde episth auton sunaxeiV auta endon eiV thn oikian sou kai estai meta sou ewV an zhthsh auta o adelfoV sou kai apodwseiV autw

3 outwV poihseiV ton onon autou kai outwV poihseiV to imation autou kai outwV poihseiV kata pasan apwleian tou adelfou sou osa ean apolhtai par autou kai eurhV ou dunhsh uperidein

4 ouk oyh ton onon tou adelfou sou h ton moscon autou peptwkotaV en th odw mh uperidhV autouV anistwn anasthseiV met autou

5 ouk estai skeuh androV epi gunaiki oude mh endushtai anhr stolhn gunaikeian oti bdelugma kuriw tw qew sou estin paV poiwn tauta

6 ean de sunanthshV nossia ornewn pro proswpou sou en th odw h epi panti dendrei h epi thV ghV neossoiV h woiV kai h mhthr qalph epi twn neosswn h epi twn wwn ou lhmyh thn mhtera meta twn teknwn

7 apostolh aposteleiV thn mhtera ta de paidia lhmyh seautw ina eu soi genhtai kai poluhmeroV esh

8 ean de oikodomhshV oikian kainhn kai poihseiV stefanhn tw dwmati sou kai ou poihseiV fonon en th oikia sou ean pesh o peswn ap autou

9 ou kataspereiV ton ampelwna sou diaforon ina mh agiasqh to genhma kai to sperma o ean speirhV meta tou genhmatoV tou ampelwnoV sou

10 ouk arotriaseiV en moscw kai onw epi to auto

11 ouk endush kibdhlon eria kai linon en tw autw

12 strepta poihseiV seautw epi twn tessarwn kraspedwn twn peribolaiwn sou a ean peribalh en autoiV

13 ean de tiV labh gunaika kai sunoikhsh auth kai mishsh authn

14 kai epiqh auth profasistikouV logouV kai katenegkh authV onoma ponhron kai legh thn gunaika tauthn eilhfa kai proselqwn auth ouc eurhka authV parqenia

15 kai labwn o pathr thV paidoV kai h mhthr exoisousin ta parqenia thV paidoV proV thn gerousian epi thn pulhn

16 kai erei o pathr thV paidoV th gerousia thn qugatera mou tauthn dedwka tw anqrwpw toutw gunaika kai mishsaV authn

17 autoV nun epitiqhsin auth profasistikouV logouV legwn ouc eurhka th qugatri sou parqenia kai tauta ta parqenia thV qugatroV mou kai anaptuxousin to imation enantion thV gerousiaV thV polewV

18 kai lhmyetai h gerousia thV polewV ekeinhV ton anqrwpon ekeinon kai paideusousin auton

19 kai zhmiwsousin auton ekaton siklouV kai dwsousin tw patri thV neanidoV oti exhnegken onoma ponhron epi parqenon Israhlitin kai autou estai gunh ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon

20 ean de ep alhqeiaV genhtai o logoV outoV kai mh eureqh parqenia th neanidi

21 kai exaxousin thn neanin epi taV quraV oikou patroV authV kai liqobolhsousin authn oi andreV thV polewV authV en liqoiV kai apoqaneitai oti epoihsen afrosunhn en uioiV Israhl ekporneusai ton oikon tou patroV authV kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn22 ean de eureqh anqrwpoV koimwmenoV meta gunaikoV sunwkismenhV andri apokteneite amfoterouV ton andra ton koimwmenon meta thV gunaikoV kai thn gunaika kai exareiV ton ponhron ex Israhl

23 ean de genhtai paiV parqenoV memnhsteumenh andri kai eurwn authn anqrwpoV en polei koimhqh met authV

24 exaxete amfoterouV epi thn pulhn thV polewV autwn kai liqobolhqhsontai en liqoiV kai apoqanountai thn neanin oti ouk ebohsen en th polei kai ton anqrwpon oti etapeinwsen thn gunaika tou plhsion kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

25 ean de en pediw eurh anqrwpoV thn paida thn memnhsteumenhn kai biasamenoV koimhqh met authV apokteneite ton anqrwpon ton koimwmenon met authV monon

26 kai th neanidi ou poihsete ouden ouk estin th neanidi amarthma qanatou oti wV ei tiV epanasth anqrwpoV epi ton plhsion kai foneush autou yuchn outwV to pragma touto

27 oti en tw agrw euren authn ebohsen h neaniV h memnhsteumenh kai o bohqhswn ouk hn auth

28 ean de tiV eurh thn paida thn parqenon htiV ou memnhsteutai kai biasamenoV koimhqh met authV kai eureqh

29 dwsei o anqrwpoV o koimhqeiV met authV tw patri thV neanidoV penthkonta didracma arguriou kai autou estai gunh anq wn etapeinwsen authn ou dunhsetai exaposteilai authn ton apanta cronon

 

23

1 ou lhmyetai anqrwpoV thn gunaika tou patroV autou kai ouk apokaluyei sugkalumma tou patroV autou

2 ouk eiseleusetai qladiaV kai apokekommenoV eiV ekklhsian kuriou

3 ouk eiseleusetai ek pornhV eiV ekklhsian kuriou

4 ouk eiseleusetai AmmanithV kai MwabithV eiV ekklhsian kuriou kai ewV dekathV geneaV ouk eiseleusetai eiV ekklhsian kuriou kai ewV eiV ton aiwna

5 para to mh sunanthsai autouV umin meta artwn kai udatoV en th odw ekporeuomenwn umwn ex Aiguptou kai oti emisqwsanto epi se ton Balaam uion Bewr ek thV MesopotamiaV katarasasqai se

6 kai ouk hqelhsen kurioV o qeoV sou eisakousai tou Balaam kai metestreyen kurioV o qeoV sou taV kataraV eiV eulogian oti hgaphsen se kurioV o qeoV sou

7 ou prosagoreuseiV eirhnika autoiV kai sumferonta autoiV pasaV taV hmeraV sou eiV ton aiwna

8 ou bdeluxh Idoumaion oti adelfoV sou estin ou bdeluxh Aiguption oti paroikoV egenou en th gh autou

9 uioi ean genhqwsin autoiV genea trith eiseleusontai eiV ekklhsian kuriou

10 ean de exelqhV parembalein epi touV ecqrouV sou kai fulaxh apo pantoV rhmatoV ponhrou

11 ean h en soi anqrwpoV oV ouk estai kaqaroV ek rusewV autou nuktoV kai exeleusetai exw thV parembolhV kai ouk eiseleusetai eiV thn parembolhn

12 kai estai to proV esperan lousetai to swma autou udati kai dedukotoV hliou eiseleusetai eiV thn parembolhn

13 kai topoV estai soi exw thV parembolhV kai exeleush ekei exw

14 kai passaloV estai soi epi thV zwnhV sou kai estai otan diakaqizanhV exw kai oruxeiV en autw kai epagagwn kaluyeiV thn aschmosunhn sou en autw

15 oti kurioV o qeoV sou emperipatei en th parembolh sou exelesqai se kai paradounai ton ecqron sou pro proswpou sou kai estai h parembolh sou agia kai ouk ofqhsetai en soi aschmosunh pragmatoV kai apostreyei apo sou

16 ou paradwseiV paida tw kuriw autou oV prosteqeitai soi para tou kuriou autou

17 meta sou katoikhsei en umin katoikhsei en panti topw ou ean aresh autw ou qliyeiV auton

18 ouk estai pornh apo qugaterwn Israhl kai ouk estai porneuwn apo uiwn Israhl ouk estai telesforoV apo qugaterwn Israhl kai ouk estai teliskomenoV apo uiwn Israhl

19 ou prosoiseiV misqwma pornhV oude allagma kunoV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou proV pasan euchn oti bdelugma kuriw tw qew sou estin kai amfotera

20 ouk ektokieiV tw adelfw sou tokon arguriou kai tokon brwmatwn kai tokon pantoV pragmatoV ou an ekdaneishV

21 tw allotriw ektokieiV tw de adelfw sou ouk ektokieiV ina euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasi toiV ergoiV sou epi thV ghV eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn

22 ean de euxh euchn kuriw tw qew sou ou cronieiV apodounai authn oti ekzhtwn ekzhthsei kurioV o qeoV sou para sou kai estai en soi amaria

23 ean de mh qelhV euxasqai ouk estin en soi amartia

24 ta ekporeuomena dia twn ceilewn sou fulaxh kai poihseiV on tropon euxw kuriw tw qew sou doma o elalhsaV tw stomati sou

25 ean de eiselqhV eiV amhton tou plhsion sou kai sullexeiV en taiV cersin sou stacuV kai drepanon ou mh epibalhV epi ton amhton tou plhsion sou

26 ean de eiselqhV eiV ton ampelwna tou plhsion sou fagh stafulhn oson yuchn sou emplhsqhnai eiV de aggoV ouk embaleiV

 

24

1 ean de tiV labh gunaika kai sunoikhsh auth kai estai ean mh eurh carin enantion autou oti euren en auth aschmon pragma kai grayei auth biblion apostasiou kai dwsei eiV taV ceiraV authV kai exapostelei authn ek thV oikiaV autou

2 kai apelqousa genhtai andri eterw

3 kai mishsh authn o anhr o escatoV kai grayei auth biblion apostasiou kai dwsei eiV taV ceiraV authV kai exapostelei authn ek thV oikiaV autou h apoqanh o anhr o escatoV oV elaben authn eautw gunaika

4 ou dunhsetai o anhr o proteroV o exaposteilaV authn epanastreyaV labein authn eautw gunaika meta to mianqhnai authn oti bdelugma estin enantion kuriou tou qeou sou kai ou mianeite thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin en klhrw

5 ean de tiV labh gunaika prosfatwV ouk exeleusetai eiV ton polemon kai ouk epiblhqhsetai autw ouden pragma aqwoV estai en th oikia autou eniauton ena eufranei thn gunaika autou hn elaben

6 ouk enecuraseiV mulon oude epimulion oti yuchn outoV enecurazei

7 ean de alw anqrwpoV kleptwn yuchn twn adelfwn autou twn uiwn Israhl kai katadunasteusaV auton apodwtai apoqaneitai o klepthV ekeinoV kai exareiV ton ponhron ex umwn autwn

8 prosece seautw en th afh thV lepraV fulaxh sfodra poiein kata panta ton nomon on ean anaggeilwsin umin oi iereiV oi Leuitai on tropon eneteilamhn umin fulaxasqe poiein

9 mnhsqhti osa epoihsen kurioV o qeoV sou th Mariam en th odw ekporeuomenwn umwn ex Aiguptou

10 ean ofeilhma h en tw plhsion sou ofeilhma otioun ouk eiseleush eiV thn oikian autou enecurasai to enecuron

11 exw sthsh kai o anqrwpoV ou to daneion sou estin en autw exoisei soi to enecuron exw

12 ean de o anqrwpoV penhtai ou koimhqhsh en tw enecurw autou

13 apodosei apodwseiV to enecuron autou peri dusmaV hliou kai koimhqhsetai en tw imatiw autou kai euloghsei se kai estai soi elehmosunh enantion kuriou tou qeou sou

14 ouk apadikhseiV misqon penhtoV kai endeouV ek twn adelfwn sou h ek twn proshlutwn twn en taiV polesin sou

15 auqhmeron apodwseiV ton misqon autou ouk epidusetai o hlioV ep autw oti penhV estin kai en autw ecei thn elpida kai ou katabohsetai kata sou proV kurion kai estai en soi amartia

16 ouk apoqanountai patereV uper teknwn kai uioi ouk apoqanountai uper paterwn ekastoV th eautou amartia apoqaneitai

17 ouk ekklineiV krisin proshlutou kai orfanou kai chraV kai ouk enecuraseiV imation chraV

18 kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh Aiguptw kai elutrwsato se kurioV o qeoV sou ekeiqen dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

19 ean de amhshV amhton en tw agrw sou kai epilaqh dragma en tw agrw sou ouk epanastrafhsh labein auto tw ptwcw kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai ina euloghsh se kurioV o qeoV sou en pasi toiV ergoiV twn ceirwn sou

20 ean de elaialoghshV ouk epanastreyeiV kalamhsasqai ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh Aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

21 ean de trughshV ton ampelwna sou ouk epanatrughseiV auton ta opisw sou tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra estai

22 kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh Aiguptw dia touto egw soi entellomai poiein to rhma touto

 

25

1 ean de genhtai antilogia ana meson anqrwpwn kai proselqwsin eiV krisin kai krinwsin kai dikaiwswsin ton dikaion kai katagnwsin tou asebouV

2 kai estai ean axioV h plhgwn o asebwn kai kaqieiV auton enanti twn kritwn kai mastigwsousin auton enantion autwn kata thn asebeian autou ariqmw

3 tessarakonta mastigwsousin auton ou prosqhsousin ean de prosqwsin mastigwsai auton uper tautaV taV plhgaV pleiouV aschmonhsei o adelfoV sou enantion sou

4 ou fimwseiV boun alownta

5 ean de katoikwsin adelfoi epi to auto kai apoqanh eiV ex autwn sperma de mh h autw ouk estai h gunh tou teqnhkotoV exw andri mh eggizonti o adelfoV tou androV authV eiseleusetai proV authn kai lhmyetai authn eautw gunaika kai sunoikhsei auth

6 kai estai to paidion o ean tekh katastaqhsetai ek tou onomatoV tou teteleuthkotoV kai ouk exaleifqhsetai to onoma autou ex Israhl

7 ean de mh boulhtai o anqrwpoV labein thn gunaika tou adelfou autou kai anabhsetai h gunh epi thn pulhn epi thn gerousian kai erei ou qelei o adelfoV tou androV mou anasthsai to onoma tou adelfou autou en Israhl ouk hqelhsen o adelfoV tou androV mou

8 kai kalesousin auton h gerousia thV polewV autou kai erousin autw kai staV eiph ou boulomai labein authn

9 kai proselqousa h gunh tou adelfou autou enanti thV gerousiaV kai upolusei to upodhma autou to en apo tou podoV autou kai emptusetai eiV to proswpon autou kai apokriqeisa erei outwV poihsousin tw anqrwpw oV ouk oikodomhsei ton oikon tou adelfou autou

10 kai klhqhsetai to onoma autou en Israhl oikoV tou upoluqentoV to upodhma

11 ean de macwntai anqrwpoi epi to auto anqrwpoV meta tou adelfou autou kai proselqh gunh enoV autwn exelesqai ton andra authV ek ceiroV tou tuptontoV auton kai ekteinasa thn ceira epilabhtai twn didumwn autou

12 apokoyeiV thn ceira authV ou feisetai o ofqalmoV sou ep auth

13 ouk estai en tw marsippw sou staqmion kai staqmion mega h mikron

14 ouk estai en th oikia sou metron kai metron mega h mikron

15 staqmion alhqinon kai dikaion estai soi kai metron alhqinon kai dikaion estai soi ina poluhmeroV genh epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw

16 oti bdelugma kuriw tw qew sou paV poiwn tauta paV poiwn adikon

17 mnhsqhti osa epoihsen soi Amalhk en th odw ekporeuomenou sou ex Aiguptou

18 pwV antesth soi en th odw kai ekoyen sou thn ouragian touV kopiwntaV opisw sou su de epeinaV kai ekopiaV kai ouk efobhqh ton qeon

19 kai estai hnika ean katapaush se kurioV o qeoV sou apo pantwn twn ecqrwn sou twn kuklw sou en th gh h kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kataklhronomhsai exaleiyeiV to onoma Amalhk ek thV upo ton ouranon kai ou mh epilaqh

 

26

1 kai estai ean eiselqhV eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi en klhrw kai kataklhronomhshV authn kai katoikhshV ep authV

2 kai lhmyh apo thV aparchV twn karpwn thV ghV sou hV kurioV o qeoV sou didwsin soi kai embaleiV eiV kartallon kai poreush eiV ton topon on an eklexhtai kurioV o qeoV sou epiklhqhnai to onoma autou ekei

3 kai eleush proV ton ierea oV ean h en taiV hmeraiV ekeinaiV kai ereiV proV auton anaggellw shmeron kuriw tw qew mou oti eiselhluqa eiV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin hmwn dounai hmin

4 kai lhmyetai o iereuV ton kartallon ek twn ceirwn sou kai qhsei auton apenanti tou qusiasthriou kuriou tou qeou sou

5 kai apokriqhsh kai ereiV enanti kuriou tou qeou sou Surian apebalen o pathr mou kai katebh eiV Aigupton kai parwkhsen ekei en ariqmw bracei kai egeneto ekei eiV eqnoV mega kai plhqoV polu kai mega

6 kai ekakwsan hmaV oi Aiguptioi kai etapeinwsan hmaV kai epeqhkan hmin erga sklhra

7 kai anebohsamen proV kurion ton qeon twn paterwn hmwn kai eishkousen kurioV thV fwnhV hmwn kai eiden thn tapeinwsin hmwn kai ton mocqon hmwn kai ton qlimmon hmwn

8 kai exhgagen hmaV kurioV ex Aiguptou autoV en iscui megalh kai en ceiri krataia kai en bracioni autou tw uyhlw kai en oramasin megaloiV kai en shmeioiV kai en terasin

9 kai eishgagen hmaV eiV ton topon touton kai edwken hmin thn ghn tauthn ghn reousan gala kai meli

10 kai nun idou enhnoca thn aparchn twn genhmatwn thV ghV hV edwkaV moi kurie ghn reousan gala kai meli kai afhseiV auta apenanti kuriou tou qeou sou kai proskunhseiV ekei enanti kuriou tou qeou sou

11 kai eufranqhsh en pasin toiV agaqoiV oiV edwken soi kurioV o qeoV sou kai th oikia sou su kai o LeuithV kai o proshlutoV o en soi

12 ean de sunteleshV apodekatwsai pan to epidekaton twn genhmatwn thV ghV sou en tw etei tw tritw to deuteron epidekaton dwseiV tw Leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kai fagontai en taiV polesin sou kai emplhsqhsontai

13 kai ereiV enantion kuriou tou qeou sou exekaqara ta agia ek thV oikiaV mou kai edwka auta tw Leuith kai tw proshlutw kai tw orfanw kai th chra kata pasaV taV entolaV aV eneteilw moi ou parhlqon thn entolhn sou kai ouk epelaqomhn

14 kai ouk efagon en odunh mou ap autwn ouk ekarpwsa ap autwn eiV akaqarton ouk edwka ap autwn tw teqnhkoti uphkousa thV fwnhV kuriou tou qeou mou epoihsa kaqa eneteilw moi

15 katide ek tou oikou tou agiou sou ek tou ouranou kai euloghson ton laon sou ton Israhl kai thn ghn hn edwkaV autoiV kaqa wmosaV toiV patrasin hmwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli

16 en th hmera tauth kurioV o qeoV sou eneteilato soi poihsai panta ta dikaiwmata tauta kai ta krimata kai fulaxesqe kai poihsete auta ex olhV thV kardiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn

17 ton qeon eilou shmeron einai sou qeon kai poreuesqai en taiV odoiV autou kai fulassesqai ta dikaiwmata kai ta krimata autou kai upakouein thV fwnhV autou

18 kai kurioV eilato se shmeron genesqai se autw laon periousion kaqaper eipen soi fulassein pasaV taV entolaV autou

19 kai einai se uperanw pantwn twn eqnwn wV epoihsen se onomaston kai kauchma kai doxaston einai se laon agion kuriw tw qew sou kaqwV elalhsen

 

27

1 kai prosetaxen MwushV kai h gerousia Israhl legwn fulassesqe pasaV taV entolaV tautaV osaV egw entellomai umin shmeron

2 kai estai h an hmera diabhte ton Iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV sou didwsin soi kai sthseiV seautw liqouV megalouV kai koniaseiV autouV konia

3 kai grayeiV epi twn liqwn pantaV touV logouV tou nomou toutou wV an diabhte ton Iordanhn hnika ean eiselqhte eiV thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn sou didwsin soi ghn reousan gala kai meli on tropon eipen kurioV o qeoV twn paterwn sou soi

4 kai estai wV an diabhte ton Iordanhn sthsete touV liqouV toutouV ouV egw entellomai soi shmeron en orei Gaibal kai koniaseiV autouV konia

5 kai oikodomhseiV ekei qusiasthrion kuriw tw qew sou qusiasthrion ek liqwn ouk epibaleiV ep autouV sidhron

6 liqouV oloklhrouV oikodomhseiV qusiasthrion kuriw tw qew sou kai anoiseiV ep auto olokautwmata kuriw tw qew sou

7 kai quseiV ekei qusian swthriou kuriw tw qew sou kai fagh kai emplhsqhsh kai eufranqhsh enantion kuriou tou qeou sou

8 kai grayeiV epi twn liqwn panta ton nomon touton safwV sfodra

9 kai elalhsen MwushV kai oi iereiV oi Leuitai panti Israhl legonteV siwpa kai akoue Israhl en th hmera tauth gegonaV eiV laon kuriw tw qew sou

10 kai eisakoush thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai poihseiV pasaV taV entolaV autou kai ta dikaiwmata autou osa egw entellomai soi shmeron

11 kai eneteilato MwushV tw law en th hmera ekeinh legwn

12 outoi sthsontai eulogein ton laon en orei Garizin diabanteV ton Iordanhn Sumewn Leui IoudaV Issacar Iwshf kai Beniamin

13 kai outoi sthsontai epi thV kataraV en orei Gaibal Roubhn Gad kai Ashr Zaboulwn Dan kai Nefqali

14 kai apokriqenteV oi Leuitai erousin panti Israhl fwnh megalh

15 epikataratoV anqrwpoV ostiV poihsei glupton kai cwneuton bdelugma kuriw ergon ceirwn tecnitou kai qhsei auto en apokrufw kai apokriqeiV paV o laoV erousin genoito

16 epikataratoV o atimazwn patera autou h mhtera autou kai erousin paV o laoV genoito

17 epikataratoV o metatiqeiV oria tou plhsion kai erousin paV o laoV genoito

18 epikataratoV o planwn tuflon en odw kai erousin paV o laoV genoito

19 epikataratoV oV an ekklinh krisin proshlutou kai orfanou kai chraV kai erousin paV o laoV genoito

20 epikataratoV o koimwmenoV meta gunaikoV tou patroV autou oti apekaluyen sugkalumma tou patroV autou kai erousin paV o laoV genoito

21 epikataratoV o koimwmenoV meta pantoV kthnouV kai erousin paV o laoV genoito

22 epikataratoV o koimwmenoV meta adelfhV ek patroV h ek mhtroV autou kai erousin paV o laoV genoito

23 epikataratoV o koimwmenoV meta penqeraV autou kai erousin paV o laoV genoito epikataratoV o koimwmenoV meta adelfhV gunaikoV autou kai erousin paV o laoV genoito

24 epikataratoV o tuptwn ton plhsion autou dolw kai erousin paV o laoV genoito

25 epikataratoV oV an labh dwra pataxai yuchn aimatoV aqwou kai erousin paV o laoV genoito

26 epikataratoV paV anqrwpoV oV ouk emmenei en pasin toiV logoiV tou nomou toutou tou poihsai autouV kai erousin paV o laoV genoito

 

28

1 kai estai wV an diabhte ton Iordanhn eiV thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin ean akoh eisakoushte thV fwnhV kuriou tou qeou umwn fulassein kai poiein pasaV taV entolaV autou aV egw entellomai soi shmeron kai dwsei se kurioV o qeoV sou uperanw pantwn twn eqnwn thV ghV

2 kai hxousin epi se pasai ai eulogiai autai kai eurhsousin se ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou

3 euloghmenoV su en polei kai euloghmenoV su en agrw

4 euloghmena ta ekgona thV koiliaV sou kai ta genhmata thV ghV sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou

5 euloghmenai ai apoqhkai sou kai ta egkataleimmata sou

6 euloghmenoV su en tw eisporeuesqai se kai euloghmenoV su en tw ekporeuesqai se

7 paradw kurioV o qeoV sou touV ecqrouV sou touV anqesthkotaV soi suntetrimmenouV pro proswpou sou odw mia exeleusontai proV se kai en epta odoiV feuxontai apo proswpou sou

8 aposteilai kurioV epi se thn eulogian en toiV tamieioiV sou kai en pasin ou an epibalhV thn ceira sou epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

9 anasthsai se kurioV o qeoV sou eautw laon agion on tropon wmosen toiV patrasin sou ean eisakoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai poreuqhV en taiV odoiV autou

10 kai oyontai se panta ta eqnh thV ghV oti to onoma kuriou epikeklhtai soi kai fobhqhsontai se

11 kai plhqunei se kurioV o qeoV sou eiV agaqa epi toiV ekgonoiV thV koiliaV sou kai epi toiV genhmasin thV ghV sou kai epi toiV ekgonoiV twn kthnwn sou epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin sou dounai soi

12 anoixai soi kurioV ton qhsauron autou ton agaqon ton ouranon dounai ton ueton th gh sou epi kairou autou euloghsai panta ta erga twn ceirwn sou kai danieiV eqnesin polloiV su de ou danih kai arxeiV su eqnwn pollwn sou de ouk arxousin

13 katasthsai se kurioV o qeoV sou eiV kefalhn kai mh eiV ouran kai esh tote epanw kai ouk esh upokatw ean akoushV twn entolwn kuriou tou qeou sou osa egw entellomai soi shmeron fulassein kai poiein

14 ou parabhsh apo pantwn twn logwn wn egw entellomai soi shmeron dexia oude aristera poreuesqai opisw qewn eterwn latreuein autoiV

15 kai estai ean mh eisakoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulassein kai poiein pasaV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron kai eleusontai epi se pasai ai katarai autai kai katalhmyontai se

16 epikataratoV su en polei kai epikataratoV su en agrw

17 epikataratoi ai apoqhkai sou kai ta egkataleimmata sou

18 epikatarata ta ekgona thV koiliaV sou kai ta genhmata thV ghV sou ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou

19 epikataratoV su en tw ekporeuesqai se kai epikataratoV su en tw eisporeuesqai se

20 exaposteilai kurioV soi thn endeian kai thn eklimian kai thn analwsin epi panta ou an epibalhV thn ceira sou osa ean poihshV ewV an exoleqreush se kai ewV an apolesh se en tacei dia ta ponhra epithdeumata sou dioti egkatelipeV me

21 proskollhsai kurioV eiV se ton qanaton ewV an exanalwsh se apo thV ghV eiV hn su eisporeuh ekei klhronomhsai authn

22 pataxai se kurioV aporia kai puretw kai rigei kai ereqismw kai fonw kai anemofqoria kai th wcra kai katadiwxontai se ewV an apoleswsin se

23 kai estai soi o ouranoV o uper kefalhV sou calkouV kai h gh h upokatw sou sidhra

24 dwh kurioV ton ueton th gh sou koniorton kai couV ek tou ouranou katabhsetai epi se ewV an ektriyh se kai ewV an apolesh se

25 dwh se kurioV epikophn enantion twn ecqrwn sou en odw mia exeleush proV autouV kai en epta odoiV feuxh apo proswpou autwn kai esh en diaspora en pasaiV taiV basileiaiV thV ghV

26 kai esontai oi nekroi umwn katabrwma toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai ouk estai o aposobwn

27 pataxai se kurioV en elkei Aiguptiw en taiV edraiV kai ywra agria kai knhfh wste mh dunasqai se iaqhnai

28 pataxai se kurioV paraplhxia kai aorasia kai ekstasei dianoiaV

29 kai esh yhlafwn meshmbriaV wsei yhlafhsai o tufloV en tw skotei kai ouk euodwsei taV odouV sou kai esh tote adikoumenoV kai diarpazomenoV pasaV taV hmeraV kai ouk estai soi o bohqwn

30 gunaika lhmyh kai anhr eteroV exei authn oikian oikodomhseiV kai ouk oikhseiV en auth ampelwna futeuseiV kai ou trughseiV auton

31 o moscoV sou esfagmenoV enantion sou kai ou fagh ex autou o onoV sou hrpasmenoV apo sou kai ouk apodoqhsetai soi ta probata sou dedomena toiV ecqroiV sou kai ouk estai soi o bohqwn

32 oi uioi sou kai ai qugatereV sou dedomenai eqnei eterw kai oi ofqalmoi sou bleyontai sfakelizonteV eiV auta kai ouk iscusei h ceir sou

33 ta ekforia thV ghV sou kai pantaV touV ponouV sou fagetai eqnoV o ouk epistasai kai esh adikoumenoV kai teqrausmenoV pasaV taV hmeraV

34 kai esh paraplhktoV dia ta oramata twn ofqalmwn sou a bleyh

35 pataxai se kurioV en elkei ponhrw epi ta gonata kai epi taV knhmaV wste mh dunasqai se iaqhnai apo icnouV twn podwn sou ewV thV korufhV sou

36 apagagoi kurioV se kai touV arcontaV sou ouV ean katasthshV epi seauton eiV eqnoV o ouk epistasai su kai oi patereV sou kai latreuseiV ekei qeoiV eteroiV xuloiV kai liqoiV

37 kai esh ekei en ainigmati kai parabolh kai dihghmati en pasin toiV eqnesin eiV ouV an apagagh se kurioV ekei

38 sperma polu exoiseiV eiV to pedion kai oliga eisoiseiV oti katedetai auta h akriV

39 ampelwna futeuseiV kai katerga kai oinon ou piesai oude eufranqhsh ex autou oti katafagetai auta o skwlhx

40 elaiai esontai soi en pasi toiV orioiV sou kai elaion ou crish oti ekruhsetai h elaia sou

41 uiouV kai qugateraV gennhseiV kai ouk esontai soi apeleusontai gar en aicmalwsia

42 panta ta xulina sou kai ta genhmata thV ghV sou exanalwsei h erusibh

43 o proshlutoV oV estin en soi anabhsetai epi se anw anw su de katabhsh katw katw

44 outoV daniei soi su de toutw ou danieiV outoV estai kefalh su de esh oura

45 kai eleusontai epi se pasai ai katarai autai kai katadiwxontai se kai katalhmyontai se ewV an exoleqreush se kai ewV an apolesh se oti ouk eishkousaV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulaxai taV entolaV autou kai ta dikaiwmata autou osa eneteilato soi

46 kai estai en soi shmeia kai terata kai en tw spermati sou ewV tou aiwnoV

47 anq wn ouk elatreusaV kuriw tw qew sou en eufrosunh kai agaqh kardia dia to plhqoV pantwn

48 kai latreuseiV toiV ecqroiV sou ouV epapostelei kurioV epi se en limw kai en diyei kai en gumnothti kai en ekleiyei pantwn kai epiqhsei kloion sidhroun epi ton trachlon sou ewV an exoleqreush se

49 epaxei kurioV epi se eqnoV makroqen ap escatou thV ghV wsei ormhma aetou eqnoV o ouk akoush thV fwnhV autou

50 eqnoV anaideV proswpw ostiV ou qaumasei proswpon presbutou kai neon ouk elehsei

51 kai katedetai ta ekgona twn kthnwn sou kai ta genhmata thV ghV sou wste mh katalipein soi siton oinon elaion ta boukolia twn bown sou kai ta poimnia twn probatwn sou ewV an apolesh se

52 kai ektriyh se en pasaiV taiV polesin sou ewV an kaqaireqwsin ta teich sou ta uyhla kai ta ocura ef oiV su pepoiqaV ep autoiV en pash th gh sou kai qliyei se en pasaiV taiV polesin sou aiV edwken soi kurioV o qeoV sou

53 kai fagh ta ekgona thV koiliaV sou krea uiwn sou kai qugaterwn sou osa edwken soi kurioV o qeoV sou en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h qliyei se o ecqroV sou

54 o apaloV en soi kai o truferoV sfodra baskanei tw ofqalmw ton adelfon kai thn gunaika thn en tw kolpw autou kai ta kataleleimmena tekna a an kataleifqh

55 wste dounai eni autwn apo twn sarkwn twn teknwn autou wn an katesqh dia to mh kataleifqhnai autw mhqen en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h an qliywsin se oi ecqroi sou en pasaiV taiV polesin sou

56 kai h apalh en umin kai h trufera sfodra hV ouci peiran elaben o pouV authV bainein epi thV ghV dia thn truferothta kai dia thn apalothta baskanei tw ofqalmw authV ton andra authV ton en tw kolpw authV kai ton uion kai thn qugatera authV

57 kai to corion authV to exelqon dia twn mhrwn authV kai to teknon o an tekh katafagetai gar auta dia thn endeian pantwn krufh en th stenocwria sou kai en th qliyei sou h qliyei se o ecqroV sou en pasaiV taiV polesin sou

58 ean mh eisakoushte poiein panta ta rhmata tou nomou toutou ta gegrammena en tw bibliw toutw fobeisqai to onoma to entimon kai to qaumaston touto kurion ton qeon sou

59 kai paradoxasei kurioV taV plhgaV sou kai taV plhgaV tou spermatoV sou plhgaV megalaV kai qaumastaV kai nosouV ponhraV kai pistaV

60 kai epistreyei epi se pasan thn odunhn Aiguptou thn ponhran hn dieulabou apo proswpou autwn kai kollhqhsontai en soi

61 kai pasan malakian kai pasan plhghn thn mh gegrammenhn en tw bibliw tou nomou toutou epaxei kurioV epi se ewV an exoleqreush se

62 kai kataleifqhsesqe en ariqmw bracei anq wn oti hte wsei ta astra tou ouranou tw plhqei oti ouk eishkousate thV fwnhV kuriou tou qeou umwn

63 kai estai on tropon eufranqh kurioV ef umin eu poihsai umaV kai plhqunai umaV outwV eufranqhsetai kurioV ef umin exoleqreusai umaV kai exarqhsesqe apo thV ghV eiV hn umeiV eisporeuesqe ekei klhronomhsai authn

64 kai diasperei se kurioV o qeoV sou eiV panta ta eqnh ap akrou thV ghV ewV akrou thV ghV kai douleuseiV ekei qeoiV eteroiV xuloiV kai liqoiV ouV ouk hpistw su kai oi patereV sou

65 alla kai en toiV eqnesin ekeinoiV ouk anapausei se oud ou mh genhtai stasiV tw icnei tou podoV sou kai dwsei soi kurioV ekei kardian aqumousan kai ekleipontaV ofqalmouV kai thkomenhn yuchn

66 kai estai h zwh sou kremamenh apenanti twn ofqalmwn sou kai fobhqhsh hmeraV kai nuktoV kai ou pisteuseiV th zwh sou

67 to prwi ereiV pwV an genoito espera kai to esperaV ereiV pwV an genoito prwi apo tou fobou thV kardiaV sou a fobhqhsh kai apo twn oramatwn twn ofqalmwn sou wn oyh

68 kai apostreyei se kurioV eiV Aigupton en ploioiV kai en th odw h eipa ou prosqhsesqe eti idein authn kai praqhsesqe ekei toiV ecqroiV umwn eiV paidaV kai paidiskaV kai ouk estai o ktwmenoV

69 outoi oi logoi thV diaqhkhV ouV eneteilato kurioV Mwush sthsai toiV uioiV Israhl en gh Mwab plhn thV diaqhkhV hV dieqeto autoiV en Cwrhb

 

29

1 kai ekalesen MwushV pantaV touV uiouV Israhl kai eipen proV autouV umeiV ewrakate panta osa epoihsen kurioV en gh Aiguptw enwpion umwn Faraw kai toiV qerapousin autou kai pash th gh autou

2 touV peirasmouV touV megalouV ouV ewrakasin oi ofqalmoi sou ta shmeia kai ta terata ta megala ekeina

3 kai ouk edwken kurioV o qeoV umin kardian eidenai kai ofqalmouV blepein kai wta akouein ewV thV hmeraV tauthV

4 kai hgagen umaV tessarakonta eth en th erhmw ouk epalaiwqh ta imatia umwn kai ta upodhmata umwn ou katetribh apo twn podwn umwn

5 arton ouk efagete oinon kai sikera ouk epiete ina gnwte oti outoV kurioV o qeoV umwn

6 kai hlqete ewV tou topou toutou kai exhlqen Shwn basileuV Esebwn kai Wg basileuV thV Basan eiV sunanthsin hmin en polemw kai epataxamen autouV

7 kai elabomen thn ghn autwn kai edwka authn en klhrw tw Roubhn kai tw Gaddi kai tw hmisei fulhV Manassh

8 kai fulaxesqe poiein pantaV touV logouV thV diaqhkhV tauthV ina sunhte panta osa poihsete

9 umeiV esthkate panteV shmeron enantion kuriou tou qeou umwn oi arcifuloi umwn kai h gerousia umwn kai oi kritai umwn kai oi grammatoeisagwgeiV umwn paV anhr Israhl

10 ai gunaikeV umwn kai ta ekgona umwn kai o proshlutoV o en mesw thV parembolhV umwn apo xulokopou umwn kai ewV udroforou umwn

11 parelqein en th diaqhkh kuriou tou qeou sou kai en taiV araiV autou osa kurioV o qeoV sou diatiqetai proV se shmeron

12 ina sthsh se autw eiV laon kai autoV estai sou qeoV on tropon eipen soi kai on tropon wmosen toiV patrasin sou Abraam kai Isaak kai Iakwb

13 kai ouc umin monoiV egw diatiqemai thn diaqhkhn tauthn kai thn aran tauthn

14 alla kai toiV wde ousi meq hmwn shmeron enantion kuriou tou qeou umwn kai toiV mh ousin meq hmwn wde shmeron

15 oti umeiV oidate wV katwkhsamen en gh Aiguptw kai parhlqomen en mesw twn eqnwn ouV parhlqete

16 kai eidete ta bdelugmata autwn kai ta eidwla autwn xulon kai liqon argurion kai crusion a estin par autoiV

17 mh tiV estin en umin anhr h gunh h patria h fulh tinoV h dianoia exeklinen apo kuriou tou qeou umwn poreuesqai latreuein toiV qeoiV twn eqnwn ekeinwn mh tiV estin en umin riza anw fuousa en colh kai pikria

18 kai estai ean akoush ta rhmata thV araV tauthV kai epifhmishtai en th kardia autou legwn osia moi genoito oti en th apoplanhsei thV kardiaV mou poreusomai ina mh sunapolesh o amartwloV ton anamarthton

19 ou mh qelhsh o qeoV euilateusai autw all h tote ekkauqhsetai orgh kuriou kai o zhloV autou en tw anqrwpw ekeinw kai kollhqhsontai en autw pasai ai arai thV diaqhkhV tauthV ai gegrammenai en tw bibliw tou nomou toutou kai exaleiyei kurioV to onoma autou ek thV upo ton ouranon

20 kai diastelei auton kurioV eiV kaka ek pantwn twn uiwn Israhl kata pasaV taV araV thV diaqhkhV taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou

21 kai erousin h genea h etera oi uioi umwn oi anasthsontai meq umaV kai o allotrioV oV an elqh ek ghV makroqen kai oyontai taV plhgaV thV ghV ekeinhV kai taV nosouV authV aV apesteilen kurioV ep authn

22 qeion kai ala katakekaumenon pasa h gh authV ou sparhsetai oude anatelei oude mh anabh ep authn pan clwron wsper katestrafh Sodoma kai Gomorra Adama kai Sebwim aV katestreyen kurioV en qumw kai orgh

23 kai erousin panta ta eqnh dia ti epoihsen kurioV outwV th gh tauth tiV o qumoV thV orghV o megaV outoV

24 kai erousin oti kateliposan thn diaqhkhn kuriou tou qeou twn paterwn autwn a dieqeto toiV patrasin autwn ote exhgagen autouV ek ghV Aiguptou

25 kai poreuqenteV elatreusan qeoiV eteroiV kai prosekunhsan autoiV oiV ouk hpistanto oude dieneimen autoiV

26 kai wrgisqh qumw kurioV epi thn ghn ekeinhn epagagein ep authn kata pasaV taV kataraV taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou

27 kai exhren autouV kurioV apo thV ghV autwn en qumw kai orgh kai paroxusmw megalw sfodra kai exebalen autouV eiV ghn eteran wsei nun

28 ta krupta kuriw tw qew hmwn ta de fanera hmin kai toiV teknoiV hmwn eiV ton aiwna poiein panta ta rhmata tou nomou toutou

 

30

1 kai estai wV an elqwsin epi se panta ta rhmata tauta h eulogia kai h katara hn edwka pro proswpou sou kai dexh eiV thn kardian sou en pasin toiV eqnesin ou ean se diaskorpish kurioV ekei

2 kai epistrafhsh epi kurion ton qeon sou kai upakoush thV fwnhV autou kata panta osa egw entellomai soi shmeron ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

3 kai iasetai kurioV taV amartiaV sou kai elehsei se kai palin sunaxei se ek pantwn twn eqnwn eiV ouV dieskorpisen se kurioV ekei

4 ean h h diaspora sou ap akrou tou ouranou ewV akrou tou ouranou ekeiqen sunaxei se kurioV o qeoV sou kai ekeiqen lhmyetai se kurioV o qeoV sou

5 kai eisaxei se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn hn eklhronomhsan oi patereV sou kai klhronomhseiV authn kai eu se poihsei kai pleonaston se poihsei uper touV pateraV sou

6 kai perikaqariei kurioV thn kardian sou kai thn kardian tou spermatoV sou agapan kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou ina zhV su

7 kai dwsei kurioV o qeoV sou taV araV tautaV epi touV ecqrouV sou kai epi touV misountaV se oi ediwxan se

8 kai su epistrafhsh kai eisakoush thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai poihseiV taV entolaV autou osaV egw entellomai soi shmeron

9 kai poluwrhsei se kurioV o qeoV sou en panti ergw twn ceirwn sou en toiV ekgonoiV thV koiliaV sou kai en toiV genhmasin thV ghV sou kai en toiV ekgonoiV twn kthnwn sou oti epistreyei kurioV o qeoV sou eufranqhnai epi se eiV agaqa kaqoti hufranqh epi toiV patrasin sou

10 ean eisakoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou fulassesqai kai poiein pasaV taV entolaV autou kai ta dikaiwmata autou kai taV kriseiV autou taV gegrammenaV en tw bibliw tou nomou toutou ean epistrafhV epi kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou

11 oti h entolh auth hn egw entellomai soi shmeron ouc uperogkoV estin oude makran apo sou

12 ouk en tw ouranw anw estin legwn tiV anabhsetai hmin eiV ton ouranon kai lhmyetai authn hmin kai akousanteV authn poihsomen

13 oude peran thV qalasshV estin legwn tiV diaperasei hmin eiV to peran thV qalasshV kai lhmyetai hmin authn kai akousthn hmin poihsei authn kai poihsomen

14 estin sou egguV to rhma sfodra en tw stomati sou kai en th kardia sou kai en taiV cersin sou auto poiein

15 idou dedwka pro proswpou sou shmeron thn zwhn kai ton qanaton to agaqon kai to kakon

16 ean eisakoushV taV entolaV kuriou tou qeou sou aV egw entellomai soi shmeron agapan kurion ton qeon sou poreuesqai en pasaiV taiV odoiV autou fulassesqai ta dikaiwmata autou kai taV kriseiV autou kai zhsesqe kai polloi esesqe kai euloghsei se kurioV o qeoV sou en pash th gh eiV hn eisporeuh ekei klhronomhsai authn

17 kai ean metasth h kardia sou kai mh eisakoushV kai planhqeiV proskunhshV qeoiV eteroiV kai latreushV autoiV

18 anaggellw soi shmeron oti apwleia apoleisqe kai ou mh poluhmeroi genhsqe epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi eiV hn umeiV diabainete ton Iordanhn ekei klhronomhsai authn

19 diamarturomai umin shmeron ton te ouranon kai thn ghn thn zwhn kai ton qanaton dedwka pro proswpou umwn thn eulogian kai thn kataran eklexai thn zwhn ina zhV su kai to sperma sou

20 agapan kurion ton qeon sou eisakouein thV fwnhV autou kai ecesqai autou oti touto h zwh sou kai h makrothV twn hmerwn sou katoikein se epi thV ghV hV wmosen kurioV toiV patrasin sou Abraam kai Isaak kai Iakwb dounai autoiV

 

31

1 kai sunetelesen MwushV lalwn pantaV touV logouV toutouV proV pantaV uiouV Israhl

2 kai eipen proV autouV ekaton kai eikosi etwn egw eimi shmeron ou dunhsomai eti eisporeuesqai kai ekporeuesqai kurioV de eipen proV me ou diabhsh ton Iordanhn touton

3 kurioV o qeoV sou o proporeuomenoV pro proswpou sou autoV exoleqreusei ta eqnh tauta apo proswpou sou kai kataklhronomhseiV autouV kai IhsouV o proporeuomenoV pro proswpou sou kaqa elalhsen kurioV

4 kai poihsei kurioV autoiV kaqa epoihsen Shwn kai Wg toiV dusi basileusin twn Amorraiwn oi hsan peran tou Iordanou kai th gh autwn kaqoti exwleqreusen autouV

5 kai paredwken autouV kurioV umin kai poihsete autoiV kaqoti eneteilamhn umin

6 andrizou kai iscue mh fobou mhde deilia mhde ptohqhV apo proswpou autwn oti kurioV o qeoV sou o proporeuomenoV meq umwn en umin ou mh se anh oute mh se egkataliph

7 kai ekalesen MwushV Ihsoun kai eipen autw enanti pantoV Israhl andrizou kai iscue su gar eiseleush pro proswpou tou laou toutou eiV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin hmwn dounai autoiV kai su kataklhronomhseiV authn autoiV

8 kai kurioV o sumporeuomenoV meta sou ouk anhsei se oude mh egkataliph se mh fobou mhde deilia

9 kai egrayen MwushV ta rhmata tou nomou toutou eiV biblion kai edwken toiV iereusin toiV uioiV Leui toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai toiV presbuteroiV twn uiwn Israhl

10 kai eneteilato autoiV MwushV en th hmera ekeinh legwn meta epta eth en kairw eniautou afesewV en eorth skhnophgiaV

11 en tw sumporeuesqai panta Israhl ofqhnai enwpion kuriou tou qeou sou en tw topw w an eklexhtai kurioV anagnwsesqe ton nomon touton enantion pantoV Israhl eiV ta wta autwn

12 ekklhsiasaV ton laon touV andraV kai taV gunaikaV kai ta ekgona kai ton proshluton ton en taiV polesin umwn ina akouswsin kai ina maqwsin fobeisqai kurion ton qeon umwn kai akousontai poiein pantaV touV logouV tou nomou toutou

13 kai oi uioi autwn oi ouk oidasin akousontai kai maqhsontai fobeisqai kurion ton qeon umwn pasaV taV hmeraV osaV autoi zwsin epi thV ghV eiV hn umeiV diabainete ton Iordanhn ekei klhronomhsai authn

14 kai eipen kurioV proV Mwushn idou hggikasin ai hmerai tou qanatou sou kaleson Ihsoun kai sthte para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai enteloumai autw kai eporeuqh MwushV kai IhsouV eiV thn skhnhn tou marturiou kai esthsan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

15 kai katebh kurioV en nefelh kai esth para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai esth o stuloV thV nefelhV para taV quraV thV skhnhV

16 kai eipen kurioV proV Mwushn idou su koima meta twn paterwn sou kai anastaV o laoV outoV ekporneusei opisw qewn allotriwn thV ghV eiV hn outoV eisporeuetai ekei eiV authn kai egkataleiyousin me kai diaskedasousin thn diaqhkhn mou hn dieqemhn autoiV

17 kai orgisqhsomai qumw eiV autouV en th hmera ekeinh kai kataleiyw autouV kai apostreyw to proswpon mou ap autwn kai estai katabrwma kai eurhsousin auton kaka polla kai qliyeiV kai erei en th hmera ekeinh dioti ouk estin kurioV o qeoV mou en emoi eurosan me ta kaka tauta

18 egw de apostrofh apostreyw to proswpon mou ap autwn en th hmera ekeinh dia pasaV taV kakiaV aV epoihsan oti epestreyan epi qeouV allotriouV

19 kai nun grayate ta rhmata thV wdhV tauthV kai didaxete authn touV uiouV Israhl kai embaleite authn eiV to stoma autwn ina genhtai moi h wdh auth eiV marturion en uioiV Israhl

20 eisaxw gar autouV eiV thn ghn thn agaqhn hn wmosa toiV patrasin autwn dounai autoiV ghn reousan gala kai meli kai fagontai kai emplhsqenteV korhsousin kai epistrafhsontai epi qeouV allotriouV kai latreusousin autoiV kai paroxunousin me kai diaskedasousin thn diaqhkhn mou

21 kai antikatasthsetai h wdh auth kata proswpon marturousa ou gar mh epilhsqh apo stomatoV autwn kai apo stomatoV tou spermatoV autwn egw gar oida thn ponhrian autwn osa poiousin wde shmeron pro tou eisagagein me autouV eiV thn ghn thn agaqhn hn wmosa toiV patrasin autwn

22 kai egrayen MwushV thn wdhn tauthn en ekeinh th hmera kai edidaxen authn touV uiouV Israhl

23 kai eneteilato MwushV Ihsoi kai eipen autw andrizou kai iscue su gar eisaxeiV touV uiouV Israhl eiV thn ghn hn wmosen kurioV autoiV kai autoV estai meta sou

24 hnika de sunetelesen MwushV grafwn pantaV touV logouV tou nomou toutou eiV biblion ewV eiV teloV

25 kai eneteilato toiV LeuitaiV toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV kuriou legwn

26 labonteV to biblion tou nomou toutou qhsete auto ek plagiwn thV kibwtou thV diaqhkhV kuriou tou qeou umwn kai estai ekei en soi eiV marturion

27 oti egw epistamai ton ereqismon sou kai ton trachlon sou ton sklhron eti gar emou zwntoV meq umwn shmeron parapikrainonteV hte ta proV ton qeon pwV ouci kai escaton tou qanatou mou

28 ekklhsiasate proV me touV fularcouV umwn kai touV presbuterouV umwn kai touV kritaV umwn kai touV grammatoeisagwgeiV umwn ina lalhsw eiV ta wta autwn pantaV touV logouV toutouV kai diamarturwmai autoiV ton te ouranon kai thn ghn

29 oida gar oti escaton thV teleuthV mou anomia anomhsete kai ekklineite ek thV odou hV eneteilamhn umin kai sunanthsetai umin ta kaka escaton twn hmerwn oti poihsete to ponhron enantion kuriou parorgisai auton en toiV ergoiV twn ceirwn umwn

30 kai elalhsen MwushV eiV ta wta pashV ekklhsiaV Israhl ta rhmata thV wdhV tauthV ewV eiV teloV

 

32

1 prosece ourane kai lalhsw kai akouetw gh rhmata ek stomatoV mou

2 prosdokasqw wV uetoV to apofqegma mou kai katabhtw wV drosoV ta rhmata mou wsei ombroV ep agrwstin kai wsei nifetoV epi corton

3 oti onoma kuriou ekalesa dote megalwsunhn tw qew hmwn

4 qeoV alhqina ta erga autou kai pasai ai odoi autou kriseiV qeoV pistoV kai ouk estin adikia dikaioV kai osioV kurioV

5 hmartosan ouk autw tekna mwmhta genea skolia kai diestrammenh

6 tauta kuriw antapodidote outw laoV mwroV kai ouci sofoV ouk autoV outoV sou pathr ekthsato se kai epoihsen se kai ektisen se

7 mnhsqhte hmeraV aiwnoV sunete eth geneaV genewn eperwthson ton patera sou kai anaggelei soi touV presbuterouV sou kai erousin soi

8 ote diemerizen o uyistoV eqnh wV diespeiren uiouV Adam esthsen oria eqnwn kata ariqmon aggelwn qeou

9 kai egenhqh meriV kuriou laoV autou Iakwb scoinisma klhronomiaV autou Israhl

10 autarkhsen auton en gh erhmw en diyei kaumatoV en anudrw ekuklwsen auton kai epaideusen auton kai diefulaxen auton wV koran ofqalmou

11 wV aetoV skepasai nossian autou kai epi toiV neossoiV autou epepoqhsen dieiV taV pterugaV autou edexato autouV kai anelaben autouV epi twn metafrenwn autou

12 kurioV monoV hgen autouV kai ouk hn met autwn qeoV allotrioV

13 anebibasen autouV epi thn iscun thV ghV eywmisen autouV genhmata agrwn eqhlasan meli ek petraV kai elaion ek stereaV petraV

14 bouturon bown kai gala probatwn meta steatoV arnwn kai kriwn uiwn taurwn kai tragwn meta steatoV nefrwn purou kai aima stafulhV epion oinon

15 kai efagen Iakwb kai eneplhsqh kai apelaktisen o hgaphmenoV elipanqh epacunqh eplatunqh kai egkatelipen qeon ton poihsanta auton kai apesth apo qeou swthroV autou

16 parwxunan me ep allotrioiV en bdelugmasin autwn exepikranan me

17 equsan daimonioiV kai ou qew qeoiV oiV ouk hdeisan kainoi prosfatoi hkasin ouV ouk hdeisan oi patereV autwn

18 qeon ton gennhsanta se egkatelipeV kai epelaqou qeou tou trefontoV se

19 kai eiden kurioV kai ezhlwsen kai parwxunqh di orghn uiwn autou kai qugaterwn

20 kai eipen apostreyw to proswpon mou ap autwn kai deixw ti estai autoiV ep escatwn oti genea exestrammenh estin uioi oiV ouk estin pistiV en autoiV

21 autoi parezhlwsan me ep ou qew parwrgisan me en toiV eidwloiV autwn kagw parazhlwsw autouV ep ouk eqnei ep eqnei asunetw parorgiw autouV

22 oti pur ekkekautai ek tou qumou mou kauqhsetai ewV adou katw katafagetai ghn kai ta genhmata authV flexei qemelia orewn

23 sunaxw eiV autouV kaka kai ta belh mou suntelesw eiV autouV

24 thkomenoi limw kai brwsei ornewn kai opisqotonoV aniatoV odontaV qhriwn apostelw eiV autouV meta qumou surontwn epi ghV

25 exwqen ateknwsei autouV macaira kai ek twn tamieiwn foboV neaniskoV sun parqenw qhlazwn meta kaqesthkotoV presbutou

26 eipa diasperw autouV pausw dh ex anqrwpwn to mnhmosunon autwn

27 ei mh di orghn ecqrwn ina mh makrocroniswsin kai ina mh sunepiqwntai oi upenantioi mh eipwsin h ceir hmwn h uyhlh kai ouci kurioV epoihsen tauta panta

28 oti eqnoV apolwlekoV boulhn estin kai ouk estin en autoiV episthmh

29 ouk efronhsan sunienai tauta katadexasqwsan eiV ton epionta cronon

30 pwV diwxetai eiV ciliouV kai duo metakinhsousin muriadaV ei mh o qeoV apedoto autouV kai kurioV paredwken autouV

31 oti ouk estin wV o qeoV hmwn oi qeoi autwn oi de ecqroi hmwn anohtoi

32 ek gar ampelou Sodomwn h ampeloV autwn kai h klhmatiV autwn ek GomorraV h stafulh autwn stafulh colhV botruV pikriaV autoiV

33 qumoV drakontwn o oinoV autwn kai qumoV aspidwn aniatoV

34 ouk idou tauta sunhktai par emoi kai esfragistai en toiV qhsauroiV mou

35 en hmera ekdikhsewV antapodwsw en kairw otan sfalh o pouV autwn oti egguV hmera apwleiaV autwn kai parestin etoima umin

36 oti krinei kurioV ton laon autou kai epi toiV douloiV autou paraklhqhsetai eiden gar paralelumenouV autouV kai ekleloipotaV en epagwgh kai pareimenouV

37 kai eipen kurioV pou eisin oi qeoi autwn ef oiV epepoiqeisan ep autoiV

38 wn to stear twn qusiwn autwn hsqiete kai epinete ton oinon twn spondwn autwn anasthtwsan kai bohqhsatwsan umin kai genhqhtwsan umin skepastai

39 idete idete oti egw eimi kai ouk estin qeoV plhn emou egw apoktenw kai zhn poihsw pataxw kagw iasomai kai ouk estin oV exeleitai ek twn ceirwn mou

40 oti arw eiV ton ouranon thn ceira mou kai omoumai th dexia mou kai erw zw egw eiV ton aiwna

41 oti paroxunw wV astraphn thn macairan mou kai anqexetai krimatoV h ceir mou kai antapodwsw dikhn toiV ecqroiV kai toiV misousin me antapodwsw

42 mequsw ta belh mou af aimatoV kai h macaira mou katafagetai krea af aimatoV traumatiwn kai aicmalwsiaV apo kefalhV arcontwn ecqrwn

43 eufranqhte ouranoi ama autw kai proskunhsatwsan autw panteV uioi qeou eufranqhte eqnh meta tou laou autou kai eniscusatwsan autw panteV aggeloi qeou oti to aima twn uiwn autou ekdikatai kai ekdikhsei kai antapodwsei dikhn toiV ecqroiV kai toiV misousin antapodwsei kai ekkaqariei kurioV thn ghn tou laou autou

44 kai egrayen MwushV thn wdhn tauthn en ekeinh th hmera kai edidaxen authn touV uiouV Israhl kai eishlqen MwushV kai elalhsen pantaV touV logouV tou nomou toutou eiV ta wta tou laou autoV kai IhsouV o tou Nauh

45 kai sunetelesen MwushV lalwn panti Israhl

46 kai eipen proV autouV prosecete th kardia epi pantaV touV logouV toutouV ouV egw diamarturomai umin shmeron a enteleisqe toiV uioiV umwn fulassein kai poiein pantaV touV logouV tou nomou toutou

47 oti ouci logoV kenoV outoV umin oti auth h zwh umwn kai eneken tou logou toutou makrohmereusete epi thV ghV eiV hn umeiV diabainete ton Iordanhn ekei klhronomhsai authn

48 kai elalhsen kurioV proV Mwushn en th hmera tauth legwn

49 anabhqi eiV to oroV to Abarin touto oroV Nabau o estin en gh Mwab kata proswpon Iericw kai ide thn ghn Canaan hn egw didwmi toiV uioiV Israhl eiV katascesin

50 kai teleuta en tw orei eiV o anabaineiV ekei kai prosteqhti proV ton laon sou on tropon apeqanen Aarwn o adelfoV sou en Wr tw orei kai proseteqh proV ton laon autou

51 dioti hpeiqhsate tw rhmati mou en toiV uioiV Israhl epi tou udatoV antilogiaV KadhV en th erhmw Sin dioti ouc hgiasate me en toiV uioiV Israhl

52 oti apenanti oyh thn ghn kai ekei ouk eiseleush

 

33

1 kai auth h eulogia hn euloghsen MwushV anqrwpoV tou qeou touV uiouV Israhl pro thV teleuthV autou

2 kai eipen kurioV ek Sina hkei kai epefanen ek Shir hmin kai katespeusen ex orouV Faran sun muriasin KadhV ek dexiwn autou aggeloi met autou

3 kai efeisato tou laou autou kai panteV oi hgiasmenoi upo taV ceiraV sou kai outoi upo se eisin kai edexato apo twn logwn autou

4 nomon on eneteilato hmin MwushV klhronomian sunagwgaiV Iakwb

5 kai estai en tw hgaphmenw arcwn sunacqentwn arcontwn lawn ama fulaiV Israhl

6 zhtw Roubhn kai mh apoqanetw kai estw poluV en ariqmw

7 kai auth Iouda eisakouson kurie fwnhV Iouda kai eiV ton laon autou eiselqoisan ai ceireV autou diakrinousin autw kai bohqoV ek twn ecqrwn autou esh

8 kai tw Leui eipen dote Leui dhlouV autou kai alhqeian autou tw andri tw osiw on epeirasan auton en peira eloidorhsan auton epi udatoV antilogiaV

9 o legwn tw patri kai th mhtri ouc eoraka se kai touV adelfouV autou ouk epegnw kai touV uiouV autou apegnw efulaxen ta logia sou kai thn diaqhkhn sou diethrhsen

10 dhlwsousin ta dikaiwmata sou tw Iakwb kai ton nomon sou tw Israhl epiqhsousin qumiama en orgh sou dia pantoV epi to qusiasthrion sou

11 euloghson kurie thn iscun autou kai ta erga twn ceirwn autou dexai kataxon osfun ecqrwn epanesthkotwn autw kai oi misounteV auton mh anasthtwsan

12 kai tw Beniamin eipen hgaphmenoV upo kuriou kataskhnwsei pepoiqwV kai o qeoV skiazei ep autw pasaV taV hmeraV kai ana meson twn wmwn autou katepausen

13 kai tw Iwshf eipen ap eulogiaV kuriou h gh autou apo wrwn ouranou kai drosou kai apo abusswn phgwn katwqen

14 kai kaq wran genhmatwn hliou tropwn kai apo sunodwn mhnwn

15 kai apo korufhV orewn archV kai apo korufhV bounwn aenawn

16 kai kaq wran ghV plhrwsewV kai ta dekta tw ofqenti en tw batw elqoisan epi kefalhn Iwshf kai epi korufhV doxasqeiV en adelfoiV

17 prwtotokoV taurou to kalloV autou kerata monokerwtoV ta kerata autou en autoiV eqnh keratiei ama ewV ep akrou ghV autai muriadeV Efraim kai autai ciliadeV Manassh

18 kai tw Zaboulwn eipen eufranqhti Zaboulwn en exodia sou kai Issacar en toiV skhnwmasin autou

19 eqnh exoleqreusousin kai epikalesesqe ekei kai qusete qusian dikaiosunhV oti ploutoV qalasshV qhlasei se kai emporia paralion katoikountwn

20 kai tw Gad eipen euloghmenoV emplatunwn Gad wV lewn anepausato suntriyaV braciona kai arconta

21 kai eiden aparchn autou oti ekei emerisqh gh arcontwn sunhgmenwn ama archgoiV lawn dikaiosunhn kurioV epoihsen kai krisin autou meta Israhl

22 kai tw Dan eipen Dan skumnoV leontoV kai ekphdhsetai ek tou Basan

23 kai tw Nefqali eipen Nefqali plhsmonh dektwn kai emplhsqhtw eulogian para kuriou qalassan kai liba klhronomhsei

24 kai tw Ashr eipen euloghtoV apo teknwn Ashr kai estai dektoV toiV adelfoiV autou bayei en elaiw ton poda autou

25 sidhroV kai calkoV to upodhma autou estai kai wV ai hmerai sou h iscuV sou

26 ouk estin wsper o qeoV tou hgaphmenou o epibainwn epi ton ouranon bohqoV sou kai o megaloprephV tou sterewmatoV

27 kai skepasiV qeou archV kai upo iscun bracionwn aenawn kai ekbalei apo proswpou sou ecqron legwn apoloio

28 kai kataskhnwsei Israhl pepoiqwV monoV epi ghV Iakwb epi sitw kai oinw kai o ouranoV autw sunnefhV drosw

29 makarioV su Israhl tiV omoioV soi laoV swzomenoV upo kuriou uperaspiei o bohqoV sou kai h macaira kauchma sou kai yeusontai se oi ecqroi sou kai su epi ton trachlon autwn epibhsh

 

34

1 kai anebh MwushV apo Arabwq Mwab epi to oroV Nabau epi korufhn Fasga h estin epi proswpou Iericw kai edeixen autw kurioV pasan thn ghn Galaad ewV Dan

2 kai pasan thn ghn Nefqali kai pasan thn ghn Efraim kai Manassh kai pasan thn ghn Iouda ewV thV qalasshV thV escathV

3 kai thn erhmon kai ta pericwra Iericw polin foinikwn ewV Shgwr

4 kai eipen kurioV proV Mwushn auth h gh hn wmosa Abraam kai Isaak kai Iakwb legwn tw spermati umwn dwsw authn kai edeixa authn toiV ofqalmoiV sou kai ekei ouk eiseleush

5 kai eteleuthsen MwushV oikethV kuriou en gh Mwab dia rhmatoV kuriou

6 kai eqayan auton en Gai en gh Mwab egguV oikou Fogwr kai ouk oiden oudeiV thn tafhn autou ewV thV hmeraV tauthV

7 MwushV de hn ekaton kai eikosi etwn en tw teleutan auton ouk hmaurwqhsan oi ofqalmoi autou oude efqarhsan ta celunia autou

8 kai eklausan oi uioi Israhl ton Mwushn en Arabwq Mwab epi tou Iordanou kata Iericw triakonta hmeraV kai sunetelesqhsan ai hmerai penqouV klauqmou Mwush

9 kai IhsouV uioV Nauh eneplhsqh pneumatoV sunesewV epeqhken gar MwushV taV ceiraV autou ep auton kai eishkousan autou oi uioi Israhl kai epoihsan kaqoti eneteilato kurioV tw Mwush

10 kai ouk anesth eti profhthV en Israhl wV MwushV on egnw kurioV auton proswpon kata proswpon

11 en pasi toiV shmeioiV kai terasin on apesteilen auton kurioV poihsai auta en gh Aiguptw Faraw kai toiV qerapousin autou kai pash th gh autou

12 ta qaumasia ta megala kai thn ceira thn krataian a epoihsen MwushV enanti pantoV Israhl

 


 

Septuagint_Index            Next: Joshua