IHSOUS NAUH

1

1 kai egeneto meta thn teleuthn Mwush eipen kurioV tw Ihsoi uiw Nauh tw upourgw Mwush legwn

2 MwushV o qerapwn mou teteleuthken nun oun anastaV diabhqi ton Iordanhn su kai paV o laoV outoV eiV thn ghn hn egw didwmi autoiV

3 paV o topoV ef on an epibhte tw icnei twn podwn umwn umin dwsw auton on tropon eirhka tw Mwush

4 thn erhmon kai ton Antilibanon ewV tou potamou tou megalou potamou Eufratou kai ewV thV qalasshV thV escathV af hliou dusmwn estai ta oria umwn

5 ouk antisthsetai anqrwpoV katenwpion umwn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai wsper hmhn meta Mwush outwV esomai kai meta sou kai ouk egkataleiyw se oude uperoyomai se

6 iscue kai andrizou su gar apodiasteleiV tw law toutw thn ghn hn wmosa toiV patrasin umwn dounai autoiV

7 iscue oun kai andrizou fulassesqai kai poiein kaqoti eneteilato soi MwushV o paiV mou kai ouk ekklineiV ap autwn eiV dexia oude eiV aristera ina sunhV en pasin oiV ean prasshV

8 kai ouk aposthsetai h bibloV tou nomou toutou ek tou stomatoV sou kai melethseiV en autw hmeraV kai nuktoV ina sunhV poiein panta ta gegrammena tote euodwqhsh kai euodwseiV taV odouV sou kai tote sunhseiV

9 idou entetalmai soi iscue kai andrizou mh deiliashV mhde fobhqhV oti meta sou kurioV o qeoV sou eiV panta ou ean poreuh

10 kai eneteilato IhsouV toiV grammateusin tou laou legwn

11 eiselqate kata meson thV parembolhV tou laou kai enteilasqe tw law legonteV etoimazesqe episitismon oti eti treiV hmerai kai umeiV diabainete ton Iordanhn touton eiselqonteV katascein thn ghn hn kurioV o qeoV twn paterwn umwn didwsin umin

12 kai tw Roubhn kai tw Gad kai tw hmisei fulhV Manassh eipen IhsouV

13 mnhsqhte to rhma kuriou o eneteilato umin MwushV o paiV kuriou legwn kurioV o qeoV umwn katepausen umaV kai edwken umin thn ghn tauthn

14 ai gunaikeV umwn kai ta paidia umwn kai ta kthnh umwn katoikeitwsan en th gh h edwken umin umeiV de diabhsesqe euzwnoi proteroi twn adelfwn umwn paV o iscuwn kai summachsete autoiV

15 ewV an katapaush kurioV o qeoV umwn touV adelfouV umwn wsper kai umaV kai klhronomhswsin kai outoi thn ghn hn kurioV o qeoV hmwn didwsin autoiV kai apeleusesqe ekastoV eiV thn klhronomian autou hn dedwken umin MwushV eiV to peran tou Iordanou ap anatolwn hliou

16 kai apokriqenteV tw Ihsoi eipan panta osa an enteilh hmin poihsomen kai eiV panta topon ou ean aposteilhV hmaV poreusomeqa

17 kata panta osa hkousamen Mwush akousomeqa sou plhn estw kurioV o qeoV hmwn meta sou on tropon hn meta Mwush

18 o de anqrwpoV oV ean apeiqhsh soi kai ostiV mh akoush twn rhmatwn sou kaqoti an autw enteilh apoqanetw alla iscue kai andrizou

 

2

1 kai apesteilen IhsouV uioV Nauh ek Sattin duo neaniskouV kataskopeusai legwn anabhte kai idete thn ghn kai thn Iericw kai poreuqenteV eishlqosan oi duo neaniskoi eiV Iericw kai eishlqosan eiV oikian gunaikoV pornhV h onoma Raab kai katelusan ekei

2 kai aphggelh tw basilei Iericw legonteV eispeporeuntai wde andreV twn uiwn Israhl kataskopeusai thn ghn

3 kai apesteilen o basileuV Iericw kai eipen proV Raab legwn exagage touV andraV touV eispeporeumenouV eiV thn oikian sou thn nukta kataskopeusai gar thn ghn hkasin

4 kai labousa h gunh touV andraV ekruyen autouV kai eipen autoiV legousa eiselhluqasin proV me oi andreV

5 wV de h pulh ekleieto en tw skotei kai oi andreV exhlqon ouk epistamai pou peporeuntai katadiwxate opisw autwn ei katalhmyesqe autouV

6 auth de anebibasen autouV epi to dwma kai ekruyen autouV en th linokalamh th estoibasmenh auth epi tou dwmatoV

7 kai oi andreV katediwxan opisw autwn odon thn epi tou Iordanou epi taV diabaseiV kai h pulh ekleisqh kai egeneto wV exhlqosan oi diwkonteV opisw autwn

8 kai autoi de prin h koimhqhnai autouV kai auth anebh epi to dwma proV autouV

9 kai eipen proV autouV epistamai oti dedwken umin kurioV thn ghn epipeptwken gar o foboV umwn ef hmaV

10 akhkoamen gar oti katexhranen kurioV o qeoV thn eruqran qalassan apo proswpou umwn ote exeporeuesqe ek ghV Aiguptou kai osa epoihsen toiV dusi basileusin twn Amorraiwn oi hsan peran tou Iordanou tw Shwn kai Wg ouV exwleqreusate autouV

11 kai akousanteV hmeiV exesthmen th kardia hmwn kai ouk esth eti pneuma en oudeni hmwn apo proswpou umwn oti kurioV o qeoV umwn qeoV en ouranw anw kai epi thV ghV katw

12 kai nun omosate moi kurion ton qeon oti poiw umin eleoV kai poihsete kai umeiV eleoV en tw oikw tou patroV mou

13 kai zwgrhsete ton oikon tou patroV mou kai thn mhtera mou kai touV adelfouV mou kai panta ton oikon mou kai panta osa estin autoiV kai exeleisqe thn yuchn mou ek qanatou

14 kai eipan auth oi andreV h yuch hmwn anq umwn eiV qanaton kai auth eipen wV an paradw kurioV umin thn polin poihsete eiV eme eleoV kai alhqeian

15 kai katecalasen autouV dia thV quridoV

16 kai eipen autoiV eiV thn oreinhn apelqete mh sunanthswsin umin oi katadiwkonteV kai krubhsesqe ekei treiV hmeraV ewV an apostreywsin oi katadiwkonteV opisw umwn kai meta tauta apeleusesqe eiV thn odon umwn

17 kai eipan oi andreV proV authn aqwoi esmen tw orkw sou toutw

18 idou hmeiV eisporeuomeqa eiV meroV thV polewV kai qhseiV to shmeion to spartion to kokkinon touto ekdhseiV eiV thn qurida di hV katebibasaV hmaV di authV ton de patera sou kai thn mhtera sou kai touV adelfouV sou kai panta ton oikon tou patroV sou sunaxeiV proV seauthn eiV thn oikian sou

19 kai estai paV oV an exelqh thn quran thV oikiaV sou exw enocoV eautw estai hmeiV de aqwoi tw orkw sou toutw kai osoi ean genwntai meta sou en th oikia sou hmeiV enocoi esomeqa

20 ean de tiV hmaV adikhsh h kai apokaluyh touV logouV hmwn toutouV esomeqa aqwoi tw orkw sou toutw

21 kai eipen autoiV kata to rhma umwn outwV estw kai exapesteilen autouV

22 kai eporeuqhsan kai hlqosan eiV thn oreinhn kai katemeinan ekei treiV hmeraV kai exezhthsan oi katadiwkonteV pasaV taV odouV kai ouc eurosan

23 kai upestreyan oi duo neaniskoi kai katebhsan ek tou orouV kai diebhsan proV Ihsoun uion Nauh kai dihghsanto autw panta ta sumbebhkota autoiV

24 kai eipan proV Ihsoun oti paredwken kurioV pasan thn ghn en ceiri hmwn kai katepthken paV o katoikwn thn ghn ekeinhn af hmwn

 

3

1 kai wrqrisen IhsouV to prwi kai aphran ek Sattin kai hlqosan ewV tou Iordanou kai katelusan ekei pro tou diabhnai

2 kai egeneto meta treiV hmeraV dihlqon oi grammateiV dia thV parembolhV

3 kai eneteilanto tw law legonteV otan idhte thn kibwton thV diaqhkhV kuriou tou qeou hmwn kai touV iereiV hmwn kai touV LeuitaV airontaV authn apareite apo twn topwn umwn kai poreuesqe opisw authV

4 alla makran estw ana meson umwn kai ekeinhV oson disciliouV phceiV sthsesqe mh proseggishte auth in episthsqe thn odon hn poreuesqe authn ou gar peporeusqe thn odon ap ecqeV kai trithV hmeraV

5 kai eipen IhsouV tw law agnisasqe eiV aurion oti aurion poihsei en umin kurioV qaumasta

6 kai eipen IhsouV toiV iereusin arate thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai proporeuesqe tou laou kai hran oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai eporeuonto emprosqen tou laou

7 kai eipen kurioV proV Ihsoun en th hmera tauth arcomai uywsai se katenwpion pantwn uiwn Israhl ina gnwsin kaqoti hmhn meta Mwush outwV esomai kai meta sou

8 kai nun enteilai toiV iereusin toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV legwn wV an eiselqhte epi merouV tou udatoV tou Iordanou kai en tw Iordanh sthsesqe

9 kai eipen IhsouV toiV uioiV Israhl prosagagete wde kai akousate to rhma kuriou tou qeou hmwn

10 en toutw gnwsesqe oti qeoV zwn en umin kai oleqreuwn oleqreusei apo proswpou hmwn ton Cananaion kai ton Cettaion kai ton Ferezaion kai ton Euaion kai ton Amorraion kai ton Gergesaion kai ton Iebousaion

11 idou h kibwtoV diaqhkhV kuriou pashV thV ghV diabainei ton Iordanhn

12 proceirisasqe umin dwdeka andraV apo twn uiwn Israhl ena af ekasthV fulhV

13 kai estai wV an katapauswsin oi podeV twn ierewn twn airontwn thn kibwton thV diaqhkhV kuriou pashV thV ghV en tw udati tou Iordanou to udwr tou Iordanou ekleiyei to de udwr to katabainon sthsetai

14 kai aphren o laoV ek twn skhnwmatwn autwn diabhnai ton Iordanhn oi de iereiV hrosan thn kibwton thV diaqhkhV kuriou proteroi tou laou

15 wV de eiseporeuonto oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV epi ton Iordanhn kai oi podeV twn ierewn twn airontwn thn kibwton thV diaqhkhV kuriou ebafhsan eiV meroV tou udatoV tou Iordanou o de IordanhV eplhrou kaq olhn thn krhpida autou wsei hmerai qerismou purwn

16 kai esth ta udata ta katabainonta anwqen esth phgma en afesthkoV makran sfodra sfodrwV ewV merouV Kariaqiarim to de katabainon katebh eiV thn qalassan Araba qalassan aloV ewV eiV to teloV exelipen kai o laoV eisthkei apenanti Iericw

17 kai esthsan oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou epi xhraV en mesw tou Iordanou kai panteV oi uioi Israhl diebainon dia xhraV ewV sunetelesen paV o laoV diabainwn ton Iordanhn

 

4

1 kai epei sunetelesen paV o laoV diabainwn ton Iordanhn kai eipen kurioV tw Ihsoi legwn

2 paralabwn andraV apo tou laou ena af ekasthV fulhV

3 suntaxon autoiV legwn anelesqe ek mesou tou Iordanou etoimouV dwdeka liqouV kai toutouV diakomisanteV ama umin autoiV qete autouV en th stratopedeia umwn ou ean parembalhte ekei thn nukta

4 kai anakalesamenoV IhsouV dwdeka andraV twn endoxwn apo twn uiwn Israhl ena af ekasthV fulhV

5 eipen autoiV prosagagete emprosqen mou pro proswpou kuriou eiV meson tou Iordanou kai anelomenoV ekeiqen ekastoV liqon aratw epi twn wmwn autou kata ton ariqmon twn dwdeka fulwn tou Israhl

6 ina uparcwsin umin outoi eiV shmeion keimenon dia pantoV ina otan erwta se o uioV sou aurion legwn ti eisin oi liqoi outoi umin

7 kai su dhlwseiV tw uiw sou legwn oti exelipen o IordanhV potamoV apo proswpou kibwtou diaqhkhV kuriou pashV thV ghV wV diebainen auton kai esontai oi liqoi outoi umin mnhmosunon toiV uioiV Israhl ewV tou aiwnoV

8 kai epoihsan outwV oi uioi Israhl kaqoti eneteilato kurioV tw Ihsoi kai labonteV dwdeka liqouV ek mesou tou Iordanou kaqaper sunetaxen kurioV tw Ihsoi en th sunteleia thV diabasewV twn uiwn Israhl kai diekomisan ama eautoiV eiV thn parembolhn kai apeqhkan ekei

9 esthsen de IhsouV kai allouV dwdeka liqouV en autw tw Iordanh en tw genomenw topw upo touV podaV twn ierewn twn airontwn thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai eisin ekei ewV thV shmeron hmeraV

10 eisthkeisan de oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV en tw Iordanh ewV ou sunetelesen IhsouV panta a eneteilato kurioV anaggeilai tw law kai espeusen o laoV kai diebhsan

11 kai egeneto wV sunetelesen paV o laoV diabhnai kai diebh h kibwtoV thV diaqhkhV kuriou kai oi liqoi emprosqen autwn

12 kai diebhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai oi hmiseiV fulhV Manassh dieskeuasmenoi emprosqen twn uiwn Israhl kaqaper eneteilato autoiV MwushV

13 tetrakismurioi euzwnoi eiV machn diebhsan enantion kuriou eiV polemon proV thn Iericw polin

14 en ekeinh th hmera huxhsen kurioV ton Ihsoun enantion pantoV tou genouV Israhl kai efobounto auton wsper Mwushn oson cronon ezh

15 kai eipen kurioV tw Ihsoi legwn

16 enteilai toiV iereusin toiV airousin thn kibwton thV diaqhkhV tou marturiou kuriou ekbhnai ek tou Iordanou

17 kai eneteilato IhsouV toiV iereusin legwn ekbhte ek tou Iordanou

18 kai egeneto wV exebhsan oi iereiV oi aironteV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou ek tou Iordanou kai eqhkan touV podaV epi thV ghV wrmhsen to udwr tou Iordanou kata cwran kai eporeueto kaqa ecqeV kai trithn hmeran di olhV thV krhpidoV

19 kai o laoV anebh ek tou Iordanou dekath tou mhnoV tou prwtou kai katestratopedeusan oi uioi Israhl en GalgaloiV kata meroV to proV hliou anatolaV apo thV Iericw

20 kai touV dwdeka liqouV toutouV ouV elaben ek tou Iordanou esthsen IhsouV en GalgaloiV

21 legwn otan erwtwsin umaV oi uioi umwn legonteV ti eisin oi liqoi outoi

22 anaggeilate toiV uioiV umwn oti epi xhraV diebh Israhl ton Iordanhn

23 apoxhranantoV kuriou tou qeou hmwn to udwr tou Iordanou ek tou emprosqen autwn mecri ou diebhsan kaqaper epoihsen kurioV o qeoV hmwn thn eruqran qalassan hn apexhranen kurioV o qeoV hmwn emprosqen hmwn ewV parhlqomen

24 opwV gnwsin panta ta eqnh thV ghV oti h dunamiV tou kuriou iscura estin kai ina umeiV sebhsqe kurion ton qeon umwn en panti cronw

 

5

1 kai egeneto wV hkousan oi basileiV twn Amorraiwn oi hsan peran tou Iordanou kai oi basileiV thV FoinikhV oi para thn qalassan oti apexhranen kurioV o qeoV ton Iordanhn potamon ek twn emprosqen twn uiwn Israhl en tw diabainein autouV kai etakhsan autwn ai dianoiai kai kateplaghsan kai ouk hn en autoiV fronhsiV oudemia apo proswpou twn uiwn Israhl

2 upo de touton ton kairon eipen kurioV tw Ihsoi poihson seautw macairaV petrinaV ek petraV akrotomou kai kaqisaV periteme touV uiouV Israhl

3 kai epoihsen IhsouV macairaV petrinaV akrotomouV kai perietemen touV uiouV Israhl epi tou kaloumenou topou BounoV twn akrobustiwn

4 on de tropon periekaqaren IhsouV touV uiouV Israhl osoi pote egenonto en th odw kai osoi pote aperitmhtoi hsan twn exelhluqotwn ex Aiguptou

5 pantaV toutouV perietemen IhsouV

6 tessarakonta gar kai duo eth anestraptai Israhl en th erhmw th Madbaritidi dio aperitmhtoi hsan oi pleistoi autwn twn macimwn twn exelhluqotwn ek ghV Aiguptou oi apeiqhsanteV twn entolwn tou qeou oiV kai diwrisen mh idein autouV thn ghn hn wmosen kurioV toiV patrasin autwn dounai hmin ghn reousan gala kai meli

7 anti de toutwn antikatesthsen touV uiouV autwn ouV IhsouV perietemen dia to autouV gegenhsqai kata thn odon aperitmhtouV

8 peritmhqenteV de hsucian eicon autoqi kaqhmenoi en th parembolh ewV ugiasqhsan

9 kai eipen kurioV tw Ihsoi uiw Nauh en th shmeron hmera afeilon ton oneidismon Aiguptou af umwn kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou Galgala

10 kai epoihsan oi uioi Israhl to pasca th tessareskaidekath hmera tou mhnoV apo esperaV epi dusmwn Iericw en tw peran tou Iordanou en tw pediw

11 kai efagosan apo tou sitou thV ghV azuma kai nea en tauth th hmera

12 exelipen to manna meta to bebrwkenai autouV ek tou sitou thV ghV kai ouketi uphrcen toiV uioiV Israhl manna ekarpisanto de thn cwran twn Foinikwn en tw eniautw ekeinw

13 kai egeneto wV hn IhsouV en Iericw kai anableyaV toiV ofqalmoiV eiden anqrwpon esthkota enantion autou kai h romfaia espasmenh en th ceiri autou kai proselqwn IhsouV eipen autw hmeteroV ei h twn upenantiwn

14 o de eipen autw egw arcistrathgoV dunamewV kuriou nuni paragegona kai IhsouV epesen epi proswpon epi thn ghn kai eipen autw despota ti prostasseiV tw sw oiketh

15 kai legei o arcistrathgoV kuriou proV Ihsoun lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topoV ef w su esthkaV agioV estin

 

6

1 kai Iericw sugkekleismenh kai wcurwmenh kai ouqeiV exeporeueto ex authV oude eiseporeueto

2 kai eipen kurioV proV Ihsoun idou egw paradidwmi upoceirion sou thn Iericw kai ton basilea authV ton en auth dunatouV ontaV en iscui

3 su de peristhson auth touV macimouV kuklw

4 kai estai wV an salpishte th salpiggi anakragetw paV o laoV ama

5 kai anakragontwn autwn peseitai automata ta teich thV polewV kai eiseleusetai paV o laoV ormhsaV ekastoV kata proswpon eiV thn polin

6 kai eishlqen IhsouV o tou Nauh proV touV iereiV

7 kai eipen autoiV legwn paraggeilate tw law perielqein kai kuklwsai thn polin kai oi macimoi paraporeuesqwsan enwplismenoi enantion kuriou

8 kai epta iereiV econteV epta salpiggaV ieraV parelqetwsan wsautwV enantion tou kuriou kai shmainetwsan eutonwV kai h kibwtoV thV diaqhkhV kuriou epakolouqeitw

9 oi de macimoi emprosqen paraporeuesqwsan kai oi iereiV oi ouragounteV opisw thV kibwtou thV diaqhkhV kuriou poreuomenoi kai salpizonteV

10 tw de law eneteilato IhsouV legwn mh boate mhde akousatw mhqeiV umwn thn fwnhn ewV an hmeran autoV diaggeilh anabohsai kai tote anabohsete

11 kai perielqousa h kibwtoV thV diaqhkhV tou qeou thn polin euqewV aphlqen eiV thn parembolhn kai ekoimhqh ekei

12 kai th hmera th deutera anesth IhsouV to prwi kai hran oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou

13 kai oi epta iereiV oi feronteV taV salpiggaV taV epta proeporeuonto enantion kuriou kai meta tauta eiseporeuonto oi macimoi kai o loipoV ocloV opisqe thV kibwtou thV diaqhkhV kuriou kai oi iereiV esalpisan taiV salpigxi kai o loipoV ocloV apaV periekuklwse thn polin egguqen

14 kai aphlqen palin eiV thn parembolhn outwV epoiei epi ex hmeraV

15 kai th hmera th ebdomh anesthsan orqrou kai perihlqosan thn polin exakiV

16 kai th periodw th ebdomh esalpisan oi iereiV kai eipen IhsouV toiV uioiV Israhl kekraxate paredwken gar kurioV umin thn polin

17 kai estai h poliV anaqema auth kai panta osa estin en auth kuriw sabawq plhn Raab thn pornhn peripoihsasqe authn kai osa estin en tw oikw authV

18 alla umeiV fulaxasqe sfodra apo tou anaqematoV mhpote enqumhqenteV umeiV autoi labhte apo tou anaqematoV kai poihshte thn parembolhn twn uiwn Israhl anaqema kai ektriyhte hmaV

19 kai pan argurion h crusion h calkoV h sidhroV agion estai tw kuriw eiV qhsauron kuriou eisenecqhsetai

20 kai esalpisan taiV salpigxin oi iereiV wV de hkousen o laoV thn fwnhn twn salpiggwn hlalaxen paV o laoV ama alalagmw megalw kai iscurw kai epesen apan to teicoV kuklw kai anebh paV o laoV eiV thn polin

21 kai aneqematisen authn IhsouV kai osa hn en th polei apo androV kai ewV gunaikoV apo neaniskou kai ewV presbutou kai ewV moscou kai upozugiou en stomati romfaiaV

22 kai toiV dusin neaniskoiV toiV kataskopeusasin eipen IhsouV eiselqate eiV thn oikian thV gunaikoV kai exagagete authn ekeiqen kai osa estin auth

23 kai eishlqon oi duo neaniskoi oi kataskopeusanteV thn polin eiV thn oikian thV gunaikoV kai exhgagosan Raab thn pornhn kai ton patera authV kai thn mhtera authV kai touV adelfouV authV kai panta osa hn auth kai pasan thn suggeneian authV kai katesthsan authn exw thV parembolhV Israhl

24 kai h poliV eneprhsqh empurismw sun pasin toiV en auth plhn arguriou kai crusiou kai calkou kai sidhrou edwkan eiV qhsauron kuriou eisenecqhnai

25 kai Raab thn pornhn kai panta ton oikon ton patrikon authV ezwgrhsen IhsouV kai katwkhsen en tw Israhl ewV thV shmeron hmeraV dioti ekruyen touV kataskopeusantaV ouV apesteilen IhsouV kataskopeusai thn Iericw

26 kai wrkisen IhsouV en th hmera ekeinh enantion kuriou legwn epikataratoV o anqrwpoV oV oikodomhsei thn polin ekeinhn en tw prwtotokw autou qemeliwsei authn kai en tw elacistw autou episthsei taV pulaV authV kai outwV epoihsen Ozan o ek Baiqhl en tw Abirwn tw prwtotokw eqemeliwsen authn kai en tw elacistw diaswqenti epesthsen taV pulaV authV

27 kai hn kurioV meta Ihsou kai hn to onoma autou kata pasan thn ghn

 

7

1 kai eplhmmelhsan oi uioi Israhl plhmmeleian megalhn kai enosfisanto apo tou anaqematoV kai elaben Acar uioV Carmi uiou Zambri uiou Zara ek thV fulhV Iouda apo tou anaqematoV kai equmwqh orgh kurioV toiV uioiV Israhl

2 kai apesteilen IhsouV andraV eiV Gai h estin kata Baiqhl legwn kataskeyasqe thn Gai kai anebhsan oi andreV kai kateskeyanto thn Gai

3 kai anestreyan proV Ihsoun kai eipan proV auton mh anabhtw paV o laoV all wV discilioi h triscilioi andreV anabhtwsan kai ekpoliorkhsatwsan thn polin mh anagaghV ekei ton laon panta oligoi gar eisin

4 kai anebhsan wsei triscilioi andreV kai efugon apo proswpou twn andrwn Gai

5 kai apekteinan ap autwn andreV Gai eiV triakonta kai ex andraV kai katediwxan autouV apo thV pulhV kai sunetriyan autouV epi tou kataferouV kai eptohqh h kardia tou laou kai egeneto wsper udwr

6 kai dierrhxen IhsouV ta imatia autou kai epesen IhsouV epi thn ghn epi proswpon enantion kuriou ewV esperaV autoV kai oi presbuteroi Israhl kai epebalonto coun epi taV kefalaV autwn

7 kai eipen IhsouV deomai kurie ina ti diebibasen o paiV sou ton laon touton ton Iordanhn paradounai auton tw Amorraiw apolesai hmaV kai ei katemeinamen kai katwkisqhmen para ton Iordanhn

8 kai ti erw epei metebalen Israhl aucena apenanti tou ecqrou autou

9 kai akousaV o CananaioV kai panteV oi katoikounteV thn ghn perikuklwsousin hmaV kai ektriyousin hmaV apo thV ghV kai ti poihseiV to onoma sou to mega

10 kai eipen kurioV proV Ihsoun anasthqi ina ti touto su peptwkaV epi proswpon sou

11 hmarthken o laoV kai parebh thn diaqhkhn hn dieqemhn proV autouV kai kleyanteV apo tou anaqematoV enebalon eiV ta skeuh autwn

12 ou mh dunwntai oi uioi Israhl uposthnai kata proswpon twn ecqrwn autwn aucena epistreyousin enanti twn ecqrwn autwn oti egenhqhsan anaqema ou prosqhsw eti einai meq umwn ean mh exarhte to anaqema ex umwn autwn

13 anastaV agiason ton laon kai eipon agiasqhnai eiV aurion tade legei kurioV o qeoV Israhl to anaqema en umin estin ou dunhsesqe antisthnai apenanti twn ecqrwn umwn ewV an exarhte to anaqema ex umwn

14 kai sunacqhsesqe panteV to prwi kata fulaV kai estai h fulh hn an deixh kurioV prosaxete kata dhmouV kai ton dhmon on ean deixh kurioV prosaxete kat oikon kai ton oikon on ean deixh kurioV prosaxete kat andra

15 kai oV an endeicqh katakauqhsetai en puri kai panta osa estin autw oti parebh thn diaqhkhn kuriou kai epoihsen anomhma en Israhl

16 kai wrqrisen IhsouV kai proshgagen ton laon kata fulaV kai enedeicqh h fulh Iouda

17 kai proshcqh kata dhmouV kai enedeicqh dhmoV o Zarai kai proshcqh kata andra

18 kai enedeicqh Acar uioV Zambri uiou Zara

19 kai eipen IhsouV tw Acar doV doxan shmeron tw kuriw qew Israhl kai doV thn exomologhsin kai anaggeilon moi ti epoihsaV kai mh kruyhV ap emou

20 kai apekriqh Acar tw Ihsoi kai eipen alhqwV hmarton enantion kuriou qeou Israhl outwV kai outwV epoihsa

21 eidon en th pronomh yilhn poikilhn kalhn kai diakosia didracma arguriou kai glwssan mian crushn penthkonta didracmwn kai enqumhqeiV autwn elabon kai idou auta egkekruptai en th gh en th skhnh mou kai to argurion kekruptai upokatw autwn

22 kai apesteilen IhsouV aggelouV kai edramon eiV thn skhnhn eiV thn parembolhn kai tauta hn egkekrummena eiV thn skhnhn kai to argurion upokatw autwn

23 kai exhnegkan auta ek thV skhnhV kai hnegkan proV Ihsoun kai touV presbuterouV Israhl kai eqhkan auta enanti kuriou

24 kai elaben IhsouV ton Acar uion Zara kai anhgagen auton eiV faragga Acwr kai touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai touV moscouV autou kai ta upozugia autou kai panta ta probata autou kai thn skhnhn autou kai panta ta uparconta autou kai paV o laoV met autou kai anhgagen autouV eiV Emekacwr

25 kai eipen IhsouV tw Acar ti wleqreusaV hmaV exoleqreusai se kurioV kaqa kai shmeron kai eliqobolhsan auton liqoiV paV Israhl

26 kai epesthsan autw swron liqwn megan kai epausato kurioV tou qumou thV orghV dia touto epwnomasen auto Emekacwr ewV thV hmeraV tauthV

 

8

1 kai eipen kurioV proV Ihsoun mh fobhqhV mhde deiliashV labe meta sou touV andraV pantaV touV polemistaV kai anastaV anabhqi eiV Gai idou dedwka eiV taV ceiraV sou ton basilea Gai kai thn ghn autou

2 kai poihseiV thn Gai on tropon epoihsaV thn Iericw kai ton basilea authV kai thn pronomhn twn kthnwn pronomeuseiV seautw katasthson de seautw enedra th polei eiV ta opisw

3 kai anesth IhsouV kai paV o laoV o polemisthV wste anabhnai eiV Gai epelexen de IhsouV triakonta ciliadaV andrwn dunatouV en iscui kai apesteilen autouV nuktoV

4 kai eneteilato autoiV legwn umeiV enedreusate opisw thV polewV mh makran ginesqe apo thV polewV kai esesqe panteV etoimoi

5 kai egw kai panteV oi met emou prosaxomen proV thn polin kai estai wV an exelqwsin oi katoikounteV Gai eiV sunanthsin hmin kaqaper kai prwhn kai feuxomeqa apo proswpou autwn

6 kai wV an exelqwsin opisw hmwn apospasomen autouV apo thV polewV kai erousin feugousin outoi apo proswpou hmwn on tropon kai emprosqen

7 umeiV de exanasthsesqe ek thV enedraV kai poreusesqe eiV thn polin

8 kata to rhma touto poihsete idou entetalmai umin

9 kai apesteilen autouV IhsouV kai eporeuqhsan eiV thn enedran kai enekaqisan ana meson Baiqhl kai ana meson Gai apo qalasshV thV Gai

10 kai orqrisaV IhsouV to prwi epeskeyato ton laon kai anebhsan autoV kai oi presbuteroi kata proswpon tou laou epi Gai

11 kai paV o laoV o polemisthV met autou anebhsan kai poreuomenoi hlqon ex enantiaV thV polewV ap anatolwn

12 kai ta enedra thV polewV apo qalasshV

13

14 kai egeneto wV eiden basileuV Gai espeusen kai exhlqen eiV sunanthsin autoiV ep euqeiaV eiV ton polemon autoV kai paV o laoV o met autou kai autoV ouk hdei oti enedra autw estin opisw thV polewV

15 kai eiden kai anecwrhsen IhsouV kai Israhl apo proswpou autwn

16 kai katediwxan opisw twn uiwn Israhl kai autoi apesthsan apo thV polewV

17 ou kateleifqh ouqeiV en th Gai oV ou katediwxen opisw Israhl kai katelipon thn polin anewgmenhn kai katediwxan opisw Israhl

18 kai eipen kurioV proV Ihsoun ekteinon thn ceira sou en tw gaisw tw en th ceiri sou epi thn polin eiV gar taV ceiraV sou paradedwka authn kai ta enedra exanasthsontai en tacei ek tou topou autwn kai exeteinen IhsouV thn ceira autou ton gaison epi thn polin

19 kai ta enedra exanesthsan en tacei ek tou topou autwn kai exhlqosan ote exeteinen thn ceira kai hlqosan epi thn polin kai katelabonto authn kai speusanteV eneprhsan thn polin en puri

20 kai peribleyanteV oi katoikoi Gai eiV ta opisw autwn kai eqewroun kapnon anabainonta ek thV polewV eiV ton ouranon kai ouketi eicon pou fugwsin wde h wde

21 kai IhsouV kai paV Israhl eidon oti elabon ta enedra thn polin kai oti anebh o kapnoV thV polewV eiV ton ouranon kai metabalomenoi epataxan touV andraV thV Gai

22 kai outoi exhlqosan ek thV polewV eiV sunanthsin kai egenhqhsan ana meson thV parembolhV outoi enteuqen kai outoi enteuqen kai epataxan ewV tou mh kataleifqhnai autwn seswsmenon kai diapefeugota

23 kai ton basilea thV Gai sunelabon zwnta kai proshgagon auton proV Ihsoun

24 kai wV epausanto oi uioi Israhl apoktennonteV pantaV touV en th Gai touV en toiV pedioiV kai en tw orei epi thV katabasewV ou katediwxan autouV ap authV eiV teloV kai apestreyen IhsouV eiV Gai kai epataxen authn en stomati romfaiaV

25 kai egenhqhsan oi pesonteV en th hmera ekeinh apo androV kai ewV gunaikoV dwdeka ciliadeV pantaV touV katoikountaV Gai

26

27 plhn twn kthnwn kai twn skulwn twn en th polei panta a epronomeusan oi uioi Israhl kata prostagma kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw Ihsoi

28 kai enepurisen IhsouV thn polin en puri cwma aoikhton eiV ton aiwna eqhken authn ewV thV hmeraV tauthV

29 kai ton basilea thV Gai ekremasen epi xulou didumou kai hn epi tou xulou ewV esperaV kai epidunontoV tou hliou sunetaxen IhsouV kai kaqeilosan autou to swma apo tou xulou kai erriyan auton eiV ton boqron kai epesthsan autw swron liqwn ewV thV hmeraV tauthV

 

9

1 wV d hkousan oi basileiV twn Amorraiwn oi en tw peran tou Iordanou oi en th oreinh kai oi en th pedinh kai oi en pash th paralia thV qalasshV thV megalhV kai oi proV tw Antilibanw kai oi Cettaioi kai oi Cananaioi kai oi Ferezaioi kai oi Euaioi kai oi Amorraioi kai oi Gergesaioi kai oi Iebousaioi

2 sunhlqosan epi to auto ekpolemhsai Ihsoun kai Israhl ama panteV

3 kai oi katoikounteV Gabawn hkousan panta osa epoihsen kurioV th Iericw kai th Gai

4 kai epoihsan kai ge autoi meta panourgiaV kai elqonteV epesitisanto kai htoimasanto kai labonteV sakkouV palaiouV epi twn onwn autwn kai askouV oinou palaiouV kai katerrwgotaV apodedemenouV

5 kai ta koila twn upodhmatwn autwn kai ta sandalia autwn palaia kai katapepelmatwmena en toiV posin autwn kai ta imatia autwn pepalaiwmena epanw autwn kai o artoV autwn tou episitismou xhroV kai eurwtiwn kai bebrwmenoV

6 kai hlqosan proV Ihsoun eiV thn parembolhn Israhl eiV Galgala kai eipan proV Ihsoun kai Israhl ek ghV makroqen hkamen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn

7 kai eipan oi uioi Israhl proV ton Corraion ora mh en emoi katoikeiV kai pwV soi diaqwmai diaqhkhn

8 kai eipan proV Ihsoun oiketai sou esmen kai eipen proV autouV IhsouV poqen este kai poqen paragegonate

9 kai eipan ek ghV makroqen sfodra hkasin oi paideV sou en onomati kuriou tou qeou sou akhkoamen gar to onoma autou kai osa epoihsen en Aiguptw

10 kai osa epoihsen toiV basileusin twn Amorraiwn oi hsan peran tou Iordanou tw Shwn basilei Esebwn kai tw Wg basilei thV Basan oV katwkei en Astarwq kai en Edrain

11 kai akousanteV eipan proV hmaV oi presbuteroi hmwn kai panteV oi katoikounteV thn ghn hmwn legonteV labete eautoiV episitismon eiV thn odon kai poreuqhte eiV sunanthsin autwn kai ereite proV autouV oiketai sou esmen kai nun diaqesqe hmin diaqhkhn

12 outoi oi artoi qermouV efwdiasqhmen autouV en th hmera h exhlqomen paragenesqai proV umaV nun de exhranqhsan kai gegonasin bebrwmenoi

13 kai outoi oi askoi tou oinou ouV eplhsamen kainouV kai outoi errwgasin kai ta imatia hmwn kai ta upodhmata hmwn pepalaiwtai apo thV pollhV odou sfodra

14 kai elabon oi arconteV tou episitismou autwn kai kurion ouk ephrwthsan

15 kai epoihsen IhsouV proV autouV eirhnhn kai dieqeto proV autouV diaqhkhn tou diaswsai autouV kai wmosan autoiV oi arconteV thV sunagwghV

16 kai egeneto meta treiV hmeraV meta to diaqesqai proV autouV diaqhkhn hkousan oti egguqen autwn eisin kai oti en autoiV katoikousin

17 kai aphran oi uioi Israhl kai hlqon eiV taV poleiV autwn ai de poleiV autwn Gabawn kai Kefira kai Bhrwq kai poliV Iarin

18 kai ouk emacesanto autoiV oi uioi Israhl oti wmosan autoiV panteV oi arconteV kurion ton qeon Israhl kai diegoggusan pasa h sunagwgh epi toiV arcousin

19 kai eipan oi arconteV pash th sunagwgh hmeiV wmosamen autoiV kurion ton qeon Israhl kai nun ou dunhsomeqa ayasqai autwn

20 touto poihsomen zwgrhsai autouV kai peripoihsomeqa autouV kai ouk estai kaq hmwn orgh dia ton orkon on wmosamen autoiV

21 zhsontai kai esontai xulokopoi kai udroforoi pash th sunagwgh kaqaper eipan autoiV oi arconteV

22 kai sunekalesen autouV IhsouV kai eipen autoiV dia ti parelogisasqe me legonteV makran apo sou esmen sfodra umeiV de egcwrioi este twn katoikountwn en hmin

23 kai nun epikataratoi este ou mh ekliph ex umwn douloV oude xulokopoV emoi kai tw qew mou

24 kai apekriqhsan tw Ihsoi legonteV anhggelh hmin osa sunetaxen kurioV o qeoV sou Mwush tw paidi autou dounai umin thn ghn tauthn kai exoleqreusai hmaV kai pantaV touV katoikountaV ep authV apo proswpou umwn kai efobhqhmen sfodra peri twn yucwn hmwn apo proswpou umwn kai epoihsamen to pragma touto

25 kai nun idou hmeiV upoceirioi umin wV areskei umin kai wV dokei umin poihsate hmin

26 kai epoihsan autoiV outwV kai exeilato autouV IhsouV en th hmera ekeinh ek ceirwn uiwn Israhl kai ouk aneilon autouV

27 kai katesthsen autouV IhsouV en th hmera ekeinh xulokopouV kai udroforouV pash th sunagwgh kai tw qusiasthriw tou qeou dia touto egenonto oi katoikounteV Gabawn xulokopoi kai udroforoi tou qusiasthriou tou qeou ewV thV shmeron hmeraV kai eiV ton topon on ean eklexhtai kurioV

 

10

1 wV de hkousen Adwnibezek basileuV Ierousalhm oti elaben IhsouV thn Gai kai exwleqreusen authn on tropon epoihsan thn Iericw kai ton basilea authV outwV epoihsan thn Gai kai ton basilea authV kai oti automolhsan oi katoikounteV Gabawn proV Ihsoun kai proV Israhl

2 kai efobhqhsan en autoiV sfodra hdei gar oti megalh poliV Gabawn wsei mia twn mhtropolewn kai panteV oi andreV authV iscuroi

3 kai apesteilen Adwnibezek basileuV Ierousalhm proV Ailam basilea Cebrwn kai proV Fidwn basilea Ierimouq kai proV Iefqa basilea LaciV kai proV Dabir basilea Odollam legwn

4 deute anabhte proV me kai bohqhsate moi kai ekpolemhswmen Gabawn automolhsan gar proV Ihsoun kai proV touV uiouV Israhl

5 kai anebhsan oi pente basileiV twn Iebousaiwn basileuV Ierousalhm kai basileuV Cebrwn kai basileuV Ierimouq kai basileuV LaciV kai basileuV Odollam autoi kai paV o laoV autwn kai periekaqisan thn Gabawn kai exepoliorkoun authn

6 kai apesteilan oi katoikounteV Gabawn proV Ihsoun eiV thn parembolhn Israhl eiV Galgala legonteV mh eklushV taV ceiraV sou apo twn paidwn sou anabhqi proV hmaV to tacoV kai exelou hmaV kai bohqhson hmin oti sunhgmenoi eisin ef hmaV panteV oi basileiV twn Amorraiwn oi katoikounteV thn oreinhn

7 kai anebh IhsouV ek Galgalwn autoV kai paV o laoV o polemisthV met autou paV dunatoV en iscui

8 kai eipen kurioV proV Ihsoun mh fobhqhV autouV eiV gar taV ceiraV sou paradedwka autouV ouc upoleifqhsetai ex autwn ouqeiV enwpion umwn

9 kai epiparegeneto ep autouV IhsouV afnw olhn thn nukta eiseporeuqh ek Galgalwn

10 kai exesthsen autouV kurioV apo proswpou twn uiwn Israhl kai sunetriyen autouV kurioV suntriyin megalhn en Gabawn kai katediwxan autouV odon anabasewV Wrwnin kai katekopton autouV ewV Azhka kai ewV Makhda

11 en tw de feugein autouV apo proswpou twn uiwn Israhl epi thV katabasewV Wrwnin kai kurioV eperriyen autoiV liqouV calazhV ek tou ouranou ewV Azhka kai egenonto pleiouV oi apoqanonteV dia touV liqouV thV calazhV h ouV apekteinan oi uioi Israhl macaira en tw polemw

12 tote elalhsen IhsouV proV kurion h hmera paredwken o qeoV ton Amorraion upoceirion Israhl hnika sunetriyen autouV en Gabawn kai sunetribhsan apo proswpou uiwn Israhl kai eipen IhsouV sthtw o hlioV kata Gabawn kai h selhnh kata faragga Ailwn

13 kai esth o hlioV kai h selhnh en stasei ewV hmunato o qeoV touV ecqrouV autwn kai esth o hlioV kata meson tou ouranou ou proeporeueto eiV dusmaV eiV teloV hmeraV miaV

14 kai ouk egeneto hmera toiauth oude to proteron oude to escaton wste epakousai qeon anqrwpou oti kurioV sunepolemhsen tw Israhl

15

16 kai efugon oi pente basileiV outoi kai katekrubhsan eiV to sphlaion to en Makhda

17 kai aphggelh tw Ihsou legonteV eurhntai oi pente basileiV kekrummenoi en tw sphlaiw tw en Makhda

18 kai eipen IhsouV kulisate liqouV epi to stoma tou sphlaiou kai katasthsate andraV fulassein ep autouV

19 umeiV de mh esthkate katadiwkonteV opisw twn ecqrwn umwn kai katalabete thn ouragian autwn kai mh afhte eiselqein eiV taV poleiV autwn paredwken gar autouV kurioV o qeoV hmwn eiV taV ceiraV hmwn

20 kai egeneto wV katepausen IhsouV kai paV uioV Israhl koptonteV autouV kophn megalhn sfodra ewV eiV teloV kai oi diaswzomenoi dieswqhsan eiV taV poleiV taV ocuraV

21 kai apestrafh paV o laoV proV Ihsoun eiV Makhda ugieiV kai ouk egruxen ouqeiV twn uiwn Israhl th glwssh autou

22 kai eipen IhsouV anoixate to sphlaion kai exagagete touV pente basileiV toutouV ek tou sphlaiou

23 kai exhgagosan touV pente basileiV ek tou sphlaiou ton basilea Ierousalhm kai ton basilea Cebrwn kai ton basilea Ierimouq kai ton basilea LaciV kai ton basilea Odollam

24 kai epei exhgagon autouV proV Ihsoun kai sunekalesen IhsouV panta Israhl kai touV enarcomenouV tou polemou touV sumporeuomenouV autw legwn autoiV proporeuesqe kai epiqete touV podaV umwn epi touV trachlouV autwn kai proselqonteV epeqhkan touV podaV autwn epi touV trachlouV autwn

25 kai eipen proV autouV IhsouV mh fobhqhte autouV mhde deiliashte andrizesqe kai iscuete oti outwV poihsei kurioV pasi toiV ecqroiV umwn ouV umeiV katapolemeite autouV

26 kai apekteinen autouV IhsouV kai ekremasen autouV epi pente xulwn kai hsan kremamenoi epi twn xulwn ewV esperaV

27 kai egenhqh proV hliou dusmaV eneteilato IhsouV kai kaqeilon autouV apo twn xulwn kai erriyan autouV eiV to sphlaion eiV o katefugosan ekei kai epekulisan liqouV epi to sphlaion ewV thV shmeron hmeraV

28 kai thn Makhda elabosan en th hmera ekeinh kai efoneusan authn en stomati xifouV kai exwleqreusan pan empneon en auth kai ou kateleifqh en auth oudeiV diaseswsmenoV kai diapefeugwV kai epoihsan tw basilei Makhda on tropon epoihsan tw basilei Iericw

29 kai aphlqen IhsouV kai paV Israhl met autou ek Makhda eiV Lebna kai epoliorkei Lebna

30 kai paredwken authn kurioV eiV ceiraV Israhl kai elabon authn kai ton basilea authV kai efoneusan authn en stomati xifouV kai pan empneon en auth kai ou kateleifqh en auth oude eiV diaseswsmenoV kai diapefeugwV kai epoihsan tw basilei authV on tropon epoihsan tw basilei Iericw

31 kai aphlqen IhsouV kai paV Israhl met autou ek Lebna eiV LaciV kai periekaqisen authn kai epoliorkei authn

32 kai paredwken kurioV thn LaciV eiV taV ceiraV Israhl kai elaben authn en th hmera th deutera kai efoneusan authn en stomati xifouV kai exwleqreusan authn on tropon epoihsan thn Lebna

33 tote anebh Ailam basileuV Gazer bohqhswn th LaciV kai epataxen auton IhsouV en stomati xifouV kai ton laon autou ewV tou mh kataleifqhnai autwn seswsmenon kai diapefeugota

34 kai aphlqen IhsouV kai paV Israhl met autou ek LaciV eiV Odollam kai periekaqisen authn kai epoliorkhsen authn

35 kai paredwken authn kurioV en ceiri Israhl kai elaben authn en th hmera ekeinh kai efoneusen authn en stomati xifouV kai pan empneon en auth efoneusan on tropon epoihsan th LaciV

36 kai aphlqen IhsouV kai paV Israhl met autou eiV Cebrwn kai periekaqisen authn

37 kai epataxen authn en stomati xifouV kai pan empneon osa hn en auth ouk hn diaseswsmenoV on tropon epoihsan thn Odollam exwleqreusan authn kai osa hn en auth

38 kai apestreyen IhsouV kai paV Israhl eiV Dabir kai perikaqisanteV authn

39 elabon authn kai ton basilea authV kai taV kwmaV authV kai epataxan authn en stomati xifouV kai exwleqreusan authn kai pan empneon en auth kai ou katelipon auth oudena diaseswsmenon on tropon epoihsan thn Cebrwn kai tw basilei authV outwV epoihsan th Dabir kai tw basilei authV

40 kai epataxen IhsouV pasan thn ghn thV oreinhV kai thn Nageb kai thn pedinhn kai thn Ashdwq kai touV basileiV authV ou katelipon autwn seswsmenon kai pan empneon zwhV exwleqreusen on tropon eneteilato kurioV o qeoV Israhl

41 apo KadhV Barnh ewV GazhV pasan thn Gosom ewV thV Gabawn

42 kai pantaV touV basileiV autwn kai thn ghn autwn epataxen IhsouV eiV apax oti kurioV o qeoV Israhl sunepolemei tw Israhl

 

11

1 wV de hkousen Iabin basileuV Aswr apesteilen proV Iwbab basilea Marrwn kai proV basilea Sumown kai proV basilea Azif

2 kai proV touV basileiV touV kata Sidwna thn megalhn eiV thn oreinhn kai eiV thn Raba apenanti Kenerwq kai eiV to pedion kai eiV Nafeddwr

3 kai eiV touV paraliouV CananaiouV apo anatolwn kai eiV touV paraliouV AmorraiouV kai EuaiouV kai IebousaiouV kai FerezaiouV touV en tw orei kai touV CettaiouV touV upo thn Aermwn eiV ghn Masshfa

4 kai exhlqon autoi kai oi basileiV autwn met autwn wsper h ammoV thV qalasshV tw plhqei kai ippoi kai armata polla sfodra

5 kai sunhlqon panteV oi basileiV outoi kai paregenonto epi to auto kai parenebalon epi tou udatoV Marrwn polemhsai ton Israhl

6 kai eipen kurioV proV Ihsoun mh fobhqhV apo proswpou autwn oti aurion tauthn thn wran egw paradidwmi tetropwmenouV autouV enantion tou Israhl touV ippouV autwn neurokophseiV kai ta armata autwn katakauseiV en puri

7 kai hlqen IhsouV kai paV o laoV o polemisthV ep autouV epi to udwr Marrwn exapina kai epepesan ep autouV en th oreinh

8 kai paredwken autouV kurioV upoceiriouV Israhl kai koptonteV autouV katediwkon ewV SidwnoV thV megalhV kai ewV Maserwn kai ewV twn pediwn Masswc kat anatolaV kai katekoyan autouV ewV tou mh kataleifqhnai autwn diaseswsmenon

9 kai epoihsen autoiV IhsouV on tropon eneteilato autw kurioV touV ippouV autwn eneurokophsen kai ta armata autwn eneprhsen en puri

10 kai apestrafh IhsouV en tw kairw ekeinw kai katelabeto Aswr kai ton basilea authV hn de Aswr to proteron arcousa paswn twn basileiwn toutwn

11 kai apekteinan pan empneon en auth en xifei kai exwleqreusan pantaV kai ou kateleifqh en auth empneon kai thn Aswr eneprhsan en puri

12 kai pasaV taV poleiV twn basilewn kai touV basileiV autwn elaben IhsouV kai aneilen autouV en stomati xifouV kai exwleqreusan autouV on tropon sunetaxen MwushV o paiV kuriou

13 alla pasaV taV poleiV taV kecwmatismenaV ouk eneprhsen Israhl plhn Aswr monhn eneprhsen IhsouV

14 kai panta ta skula authV epronomeusan eautoiV oi uioi Israhl autouV de pantaV exwleqreusan en stomati xifouV ewV apwlesen autouV ou katelipon ex autwn oude en empneon

15 on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush tw paidi autou kai MwushV wsautwV eneteilato tw Ihsoi kai outwV epoihsen IhsouV ou parebh ouden apo pantwn wn sunetaxen autw MwushV

16 kai elaben IhsouV pasan thn ghn thn oreinhn kai pasan thn Nageb kai pasan thn ghn Gosom kai thn pedinhn kai thn proV dusmaiV kai to oroV Israhl kai ta tapeina

17 ta proV tw orei apo orouV Acel kai o prosanabainei eiV Shir kai ewV Baalgad kai ta pedia tou Libanou upo to oroV to Aermwn kai pantaV touV basileiV autwn elaben kai aneilen autouV kai apekteinen

18 kai pleiouV hmeraV epoihsen IhsouV proV touV basileiV toutouV ton polemon

19 kai ouk hn poliV hn ouk elaben Israhl panta elabosan en polemw

20 oti dia kuriou egeneto katiscusai autwn thn kardian sunantan eiV polemon proV Israhl ina exoleqreuqwsin opwV mh doqh autoiV eleoV all ina exoleqreuqwsin on tropon eipen kurioV proV Mwushn

21 kai hlqen IhsouV en tw kairw ekeinw kai exwleqreusen touV Enakim ek thV oreinhV ek Cebrwn kai ek Dabir kai ex Anabwq kai ek pantoV genouV Israhl kai ek pantoV orouV Iouda sun taiV polesin autwn kai exwleqreusen autouV IhsouV

22 ou kateleifqh twn Enakim apo twn uiwn Israhl alla plhn en Gazh kai en Geq kai en Asedwq kateleifqh

23 kai elaben IhsouV pasan thn ghn kaqoti eneteilato kurioV tw Mwush kai edwken autouV IhsouV en klhronomia Israhl en merismw kata fulaV autwn kai h gh katepausen polemoumenh

 

12

1 kai outoi oi basileiV thV ghV ouV aneilon oi uioi Israhl kai kateklhronomhsan thn ghn autwn peran tou Iordanou af hliou anatolwn apo faraggoV Arnwn ewV tou orouV Aermwn kai pasan thn ghn Araba ap anatolwn

2 Shwn ton basilea twn Amorraiwn oV katwkei en Esebwn kurieuwn apo Arohr h estin en th faraggi kata meroV thV faraggoV kai to hmisu thV Galaad ewV Iabok oria uiwn Ammwn

3 kai Araba ewV thV qalasshV Cenereq kat anatolaV kai ewV thV qalasshV Araba qalassan twn alwn apo anatolwn odon thn kata Asimwq apo Qaiman thn upo Ashdwq Fasga

4 kai Wg basileuV Basan upeleifqh ek twn gigantwn o katoikwn en Astarwq kai en Edrain

5 arcwn apo orouV Aermwn kai apo Selca kai pasan thn Basan ewV oriwn Gesouri kai thn Macati kai to hmisu Galaad oriwn Shwn basilewV Esebwn

6 MwushV o paiV kuriou kai oi uioi Israhl epataxan autouV kai edwken authn MwushV en klhronomia Roubhn kai Gad kai tw hmisei fulhV Manassh

7 kai outoi oi basileiV twn Amorraiwn ouV aneilen IhsouV kai oi uioi Israhl en tw peran tou Iordanou para qalassan Baalgad en tw pediw tou Libanou kai ewV tou orouV Celca anabainontwn eiV Shir kai edwken authn IhsouV taiV fulaiV Israhl klhronomein kata klhron autwn

8 en tw orei kai en tw pediw kai en Araba kai en Ashdwq kai en th erhmw kai en Nageb ton Cettaion kai ton Amorraion kai ton Cananaion kai ton Ferezaion kai ton Euaion kai ton Iebousaion

9 ton basilea Iericw kai ton basilea thV Gai h estin plhsion Baiqhl

10 basilea Ierousalhm basilea Cebrwn

11 basilea Ierimouq basilea LaciV

12 basilea Ailam basilea Gazer

13 basilea Dabir basilea Gader

14 basilea Ermaq basilea Araq

15 basilea Lebna basilea Odollam

16 basilea Makhda

17 basilea Tafoug basilea Ofer

18 basilea Afek thV Sarwn

19 basilea Aswr

20 basilea Sumown basilea Marrwn basilea Azif

21 basilea KadhV basilea Tanac

22 basilea Magedwn basilea Iekonam tou Cermel

23 basilea Dwr tou Nafeddwr basilea Gwim thV GalilaiaV

24 basilea Qarsa panteV outoi basileiV eikosi ennea

 

13

1 kai IhsouV presbuteroV probebhkwV twn hmerwn kai eipen kurioV proV Ihsoun su probebhkaV twn hmerwn kai h gh upoleleiptai pollh eiV klhronomian

2 kai auth h gh h kataleleimmenh oria Fulistiim o Gesiri kai o CananaioV

3 apo thV aoikhtou thV kata proswpon Aiguptou ewV twn oriwn Akkarwn ex euwnumwn twn Cananaiwn proslogizetai taiV pente satrapeiaiV twn Fulistiim tw Gazaiw kai tw Azwtiw kai tw Askalwnith kai tw Geqqaiw kai tw Akkarwnith kai tw Euaiw

4 ek Qaiman kai pash gh Canaan enantion GazhV kai oi Sidwnioi ewV Afek ewV twn oriwn twn Amorraiwn

5 kai pasan thn ghn Gabli Fulistiim kai panta ton Libanon apo anatolwn hliou apo Galgal upo to oroV to Aermwn ewV thV eisodou Emaq

6 paV o katoikwn thn oreinhn apo tou Libanou ewV thV Maserefwqmaim pantaV touV SidwniouV egw autouV exoleqreusw apo proswpou Israhl alla diadoV authn en klhrw tw Israhl on tropon soi eneteilamhn

7 kai nun merison thn ghn tauthn en klhronomia taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV Manassh apo tou Iordanou ewV thV qalasshV thV megalhV kata dusmaV hliou dwseiV authn h qalassa h megalh oriei

8 taiV de duo fulaiV kai tw hmisei fulhV Manassh tw Roubhn kai tw Gad edwken MwushV en tw peran tou Iordanou kat anatolaV hliou dedwken authn MwushV o paiV kuriou

9 apo Arohr h estin epi tou ceilouV ceimarrou Arnwn kai thn polin thn en mesw thV faraggoV kai pasan thn Miswr apo Maidaba ewV Daiban

10 pasaV taV poleiV Shwn basilewV Amorraiwn oV ebasileusen en Esebwn ewV twn oriwn uiwn Ammwn

11 kai thn Galaaditida kai ta oria Gesiri kai tou Macati pan oroV Aermwn kai pasan thn Basanitin ewV Selca

12 pasan thn basileian Wg en th Basanitidi oV ebasileusen en Astarwq kai en Edrain outoV kateleifqh apo twn gigantwn kai epataxen auton MwushV kai exwleqreusen

13 kai ouk exwleqreusan oi uioi Israhl ton Gesiri kai ton Macati kai ton Cananaion kai katwkei basileuV Gesiri kai o Macati en toiV uioiV Israhl ewV thV shmeron hmeraV

14 plhn thV fulhV Leui ouk edoqh klhronomia kurioV o qeoV Israhl outoV autwn klhronomia kaqa eipen autoiV kurioV kai outoV o katamerismoV on katemerisen MwushV toiV uioiV Israhl en Arabwq Mwab en tw peran tou Iordanou kata Iericw

15 kai edwken MwushV th fulh Roubhn kata dhmouV autwn

16 kai egenhqh autwn ta oria apo Arohr h estin kata proswpon faraggoV Arnwn kai h poliV h en th faraggi Arnwn kai pasan thn Miswr

17 ewV Esebwn kai pasaV taV poleiV taV ousaV en th Miswr kai Daibwn kai Bamwqbaal kai oikou Beelmwn

18 kai Iassa kai Kedhmwq kai Mefaaq

19 kai Kariaqaim kai Sebama kai Serada kai Siwr en tw orei Emak

20 kai Baiqfogwr kai Ashdwq Fasga kai Baiqasimwq

21 kai pasaV taV poleiV tou Miswr kai pasan thn basileian tou Shwn basilewV twn Amorraiwn on epataxen MwushV auton kai touV hgoumenouV Madiam kai ton Eui kai ton Rokom kai ton Sour kai ton Our kai ton Robe arcontaV para Shwn kai touV katoikountaV thn ghn22 kai ton Balaam ton tou Bewr ton mantin apekteinan en th roph

23 egeneto de ta oria Roubhn IordanhV orion auth h klhronomia uiwn Roubhn kata dhmouV autwn ai poleiV autwn kai ai epauleiV autwn

24 edwken de MwushV toiV uioiV Gad kata dhmouV autwn

25 kai egeneto ta oria autwn Iazhr pasai ai poleiV Galaad kai to hmisu ghV uiwn Ammwn ewV Arohr h estin kata proswpon Rabba

26 kai apo Esebwn ewV Ramwq kata thn Masshfa kai Botanin kai Maanain ewV twn oriwn Dabir

27 kai en Emek Baiqaram kai Baiqanabra kai Sokcwqa kai Safan kai thn loiphn basileian Shwn basilewV Esebwn kai o IordanhV oriei ewV merouV thV qalasshV Cenereq peran tou Iordanou ap anatolwn

28 auth h klhronomia uiwn Gad kata dhmouV autwn ai poleiV autwn kai ai epauleiV autwn

29 kai edwken MwushV tw hmisei fulhV Manassh kata dhmouV autwn

30 kai egeneto ta oria autwn apo Maanaim kai pasa basileia Basani kai pasa basileia Wg basilewV Basan kai pasaV taV kwmaV Iair ai eisin en th Basanitidi exhkonta poleiV

31 kai to hmisu thV Galaad kai en Astarwq kai en Edrain poleiV basileiaV Wg en Basanitidi kai edoqhsan toiV uioiV Macir uiou Manassh kai toiV hmisesin uioiV Macir uiou Manassh kata dhmouV autwn

32 outoi ouV kateklhronomhsen MwushV peran tou Iordanou en Arabwq Mwab en tw peran tou Iordanou kata Iericw apo anatolwn

 

14

1 kai outoi oi kataklhronomhsanteV uiwn Israhl en th gh Canaan oiV kateklhronomhsen autoiV Eleazar o iereuV kai IhsouV o tou Nauh kai oi arconteV patriwn fulwn twn uiwn Israhl

2 kata klhrouV eklhronomhsan on tropon eneteilato kurioV en ceiri Ihsou taiV ennea fulaiV kai tw hmisei fulhV

3 apo tou peran tou Iordanou kai toiV LeuitaiV ouk edwken klhron en autoiV

4 oti hsan oi uioi Iwshf duo fulai Manassh kai Efraim kai ouk edoqh meriV en th gh toiV LeuitaiV all h poleiV katoikein kai ta afwrismena autwn toiV kthnesin kai ta kthnh autwn

5 on tropon eneteilato kurioV tw Mwush outwV epoihsan oi uioi Israhl kai emerisan thn ghn

6 kai proshlqosan oi uioi Iouda proV Ihsoun en Galgal kai eipen proV auton Caleb o tou Iefonnh o KenezaioV su episth to rhma o elalhsen kurioV proV Mwushn anqrwpon tou qeou peri emou kai sou en KadhV Barnh

7 tessarakonta gar etwn hmhn ote apesteilen me MwushV o paiV tou qeou ek KadhV Barnh kataskopeusai thn ghn kai apekriqhn autw logon kata ton noun autou

8 oi de adelfoi mou oi anabanteV met emou metesthsan thn kardian tou laou egw de proseteqhn epakolouqhsai kuriw tw qew mou

9 kai wmosen MwushV en ekeinh th hmera legwn h gh ef hn epebhV soi estai en klhrw kai toiV teknoiV sou eiV ton aiwna oti proseteqhV epakolouqhsai opisw kuriou tou qeou hmwn

10 kai nun dieqreyen me kurioV on tropon eipen touto tessarakoston kai pempton etoV af ou elalhsen kurioV to rhma touto proV Mwushn kai eporeuqh Israhl en th erhmw kai nun idou egw shmeron ogdohkonta kai pente etwn

11 eti eimi shmeron iscuwn wsei ote apesteilen me MwushV wsautwV iscuw nun exelqein kai eiselqein eiV ton polemon

12 kai nun aitoumai se to oroV touto kaqa eipen kurioV th hmera ekeinh oti su akhkoaV to rhma touto th hmera ekeinh nuni de oi Enakim ekei eisin poleiV ocurai kai megalai ean oun kurioV met emou h exoleqreusw autouV on tropon eipen moi kurioV

13 kai euloghsen auton IhsouV kai edwken thn Cebrwn tw Caleb uiw Iefonnh uiou Kenez en klhrw

14 dia touto egenhqh h Cebrwn tw Caleb tw tou Iefonnh tou Kenezaiou en klhrw ewV thV hmeraV tauthV dia to auton epakolouqhsai tw prostagmati kuriou qeou Israhl

15 to de onoma thV Cebrwn hn to proteron poliV Arbok mhtropoliV twn Enakim auth kai h gh ekopasen tou polemou

 

15

1 kai egeneto ta oria fulhV Iouda kata dhmouV autwn apo twn oriwn thV IdoumaiaV apo thV erhmou Sin ewV KadhV proV liba

2 kai egenhqh autwn ta oria apo liboV ewV merouV thV qalasshV thV alukhV apo thV lofiaV thV feroushV epi liba

3 kai diaporeuetai apenanti thV prosanabasewV Akrabin kai ekperiporeuetai Senna kai anabainei apo liboV epi KadhV Barnh kai ekporeuetai Aswrwn kai prosanabainei eiV Addara kai periporeuetai thn kata dusmaV KadhV

4 kai poreuetai epi Asemwna kai diekbalei ewV faraggoV Aiguptou kai estai autou h diexodoV twn oriwn epi thn qalassan touto estin autwn oria apo liboV

5 kai ta oria apo anatolwn pasa h qalassa h alukh ewV tou Iordanou kai ta oria autwn apo borra kai apo thV lofiaV thV qalasshV kai apo tou merouV tou Iordanou

6 epibainei ta oria epi Baiqagla kai paraporeuetai apo borra epi Baiqaraba kai prosanabainei ta oria epi liqon Baiwn uiou Roubhn

7 kai prosanabainei ta oria epi to tetarton thV faraggoV Acwr kai katabainei epi Galgal h estin apenanti thV prosbasewV Addamin h estin kata liba th faraggi kai diekbalei epi to udwr phghV hliou kai estai autou h diexodoV phgh Rwghl

8 kai anabainei ta oria eiV faragga Onom epi nwtou IebouV apo liboV auth estin Ierousalhm kai diekballei ta oria epi korufhn orouV h estin kata proswpon faraggoV Onom proV qalasshV h estin ek merouV ghV Rafain epi borra

9 kai diekballei to orion apo korufhV tou orouV epi phghn udatoV Nafqw kai diekballei eiV to oroV Efrwn kai exaxei to orion eiV Baal auth estin poliV Iarim

10 kai perieleusetai orion apo Baal epi qalassan kai pareleusetai eiV oroV AssareV epi nwtou polin Iarim apo borra auth estin Caslwn kai katabhsetai epi Polin hliou kai pareleusetai epi liba

11 kai diekbalei to orion kata nwtou Akkarwn epi borran kai diekbalei ta oria eiV Sakcarwna kai pareleusetai oroV thV Bala kai diekbalei epi Iabnhl kai estai h diexodoV twn oriwn epi qalassan

12 kai ta oria autwn apo qalasshV h qalassa h megalh oriei tauta ta oria uiwn Iouda kuklw kata dhmouV autwn

13 kai tw Caleb uiw Iefonnh edwken merida en mesw uiwn Iouda dia prostagmatoV tou qeou kai edwken autw IhsouV thn polin Arbok mhtropolin Enak auth estin Cebrwn

14 kai exwleqreusen ekeiqen Caleb uioV Iefonnh touV treiV uiouV Enak ton Sousi kai ton Qolmi kai ton Acima

15 kai anebh ekeiqen Caleb epi touV katoikountaV Dabir to de onoma Dabir hn to proteron PoliV grammatwn

16 kai eipen Caleb oV ean labh kai ekkoyh thn Polin twn grammatwn kai kurieush authV dwsw autw thn Acsan qugatera mou eiV gunaika

17 kai elaben authn Goqonihl uioV Kenez adelfoV Caleb o newteroV kai edwken autw thn Acsan qugatera autou autw gunaika

18 kai egeneto en tw eisporeuesqai authn kai sunebouleusato autw legousa aithsomai ton patera mou agron kai ebohsen ek tou onou kai eipen auth Caleb ti estin soi

19 kai eipen autw doV moi eulogian oti eiV ghn Nageb dedwkaV me doV moi thn Golaqmain kai edwken auth Caleb thn Golaqmain thn anw kai thn Golaqmain thn katw

20 auth h klhronomia fulhV uiwn Iouda

21 egenhqhsan de ai poleiV autwn poliV prwth fulhV uiwn Iouda ef oriwn Edwm epi thV erhmou Kaibaiselehl kai Ara kai Aswr

22 kai Ikam kai Regma kai Arouhl

23 kai KadhV kai Asoriwnain

24 kai Mainam kai Balmainan kai ai kwmai autwn

25 kai ai poleiV Aserwn auth Aswr

26 kai Shn kai Salmaa kai Mwlada

27 kai Seri kai Baifalad

28 kai Colasewla kai Bhrsabee kai ai kwmai autwn kai ai epauleiV autwn

29 Bala kai Bakwk kai Asom

30 kai Elbwudad kai Baiqhl kai Erma

31 kai Sekelak kai Macarim kai Seqennak

32 kai LabwV kai Salh kai Erwmwq poleiV kq kai ai kwmai autwn

33 en th pedinh Astawl kai Raa kai Assa

34 kai Ramen kai Tanw kai Ilouqwq kai Maiani

35 kai Iermouq kai Odollam kai Membra kai Sawcw kai Azhka

36 kai Sakarim kai Gadhra kai ai epauleiV authV poleiV deka tessareV kai ai kwmai autwn

37 Senna kai Adasan kai Magadagad

38 kai Dalal kai Masfa kai Iakarehl

39 kai LachV kai Bashdwq kai Ideadalea

40 kai Cabra kai MaceV kai MaacwV

41 kai Geddwr kai Bagadihl kai Nwman kai Makhdan poleiV dekaex kai ai kwmai autwn

42 Lemna kai Iqak

43 kai Anwc kai Iana kai Nasib

44 kai Keilam kai Akiezi kai Kezib kai Baqhsar kai Ailwn poleiV deka kai ai kwmai autwn

45 Akkarwn kai ai kwmai authV kai ai epauleiV autwn

46 apo Akkarwn Gemna kai pasai osai eisin plhsion Ashdwq kai ai kwmai autwn

47 Asiedwq kai ai kwmai authV kai ai epauleiV authV Gaza kai ai kwmai authV kai ai epauleiV authV ewV tou ceimarrou Aiguptou kai h qalassa h megalh diorizei

48 kai en th oreinh Samir kai Ieqer kai Swca

49 kai Renna kai PoliV grammatwn auth Dabir

50 kai Anwn kai Eskaiman kai Aisam

51 kai Gosom kai Calou kai Canna poleiV endeka kai ai kwmai autwn

52 Airem kai Remna kai Soma

53 kai Iemain kai Baiqacou kai Fakoua

54 kai Euma kai poliV Arbok auth estin Cebrwn kai Swrq poleiV ennea kai ai epauleiV autwn

55 Mawr kai Cermel kai Ozib kai Itan

56 kai Iarihl kai Iarikam kai Zakanaim

57 kai Gabaa kai Qamnaqa poleiV ennea kai ai kwmai autwn

58 Aloua kai Baiqsour kai Geddwn

59 kai Magarwq kai Baiqanam kai Qekoum poleiV ex kai ai kwmai autwn

60 Kariaqbaal auth h poliV Iarim kai Swqhba poleiV duo kai ai epauleiV autwn

61 kai BaddargiV kai Qarabaam kai Ainwn kai Aicioza

62 kai Naflazwn kai ai poleiV Sadwm kai AnkadhV poleiV epta kai ai kwmai autwn

63 kai o IebousaioV katwkei en Ierousalhm kai ouk hdunasqhsan oi uioi Iouda apolesai autouV kai katwkhsan oi Iebousaioi en Ierousalhm ewV thV hmeraV ekeinhV

 

16

1 kai egeneto ta oria uiwn Iwshf apo tou Iordanou tou kata Iericw ap anatolwn kai anabhsetai apo Iericw eiV thn oreinhn thn erhmon eiV Baiqhl Louza

2 kai exeleusetai eiV Baiqhl kai pareleusetai epi ta oria tou Catarwqi

3 kai dieleusetai epi thn qalassan epi ta oria Aptalim ewV twn oriwn Baiqwrwn thn katw kai estai h diexodoV autwn epi thn qalassan

4 kai eklhronomhsan oi uioi Iwshf Efraim kai Manassh

5 kai egenhqh oria uiwn Efraim kata dhmouV autwn kai egenhqh ta oria thV klhronomiaV autwn apo anatolwn Atarwq kai Erok ewV Baiqwrwn thn anw kai Gazara

6 kai dieleusetai ta oria epi thn qalassan eiV Ikasmwn apo borra Qerma perieleusetai epi anatolaV eiV Qhnasa kai Sellhsa kai pareleusetai ap anatolwn eiV Ianwka

7 kai eiV Macw kai Atarwq kai ai kwmai autwn kai eleusetai epi Iericw kai diekbalei epi ton Iordanhn

8 kai apo Tafou poreusetai ta oria epi qalassan epi Celkana kai estai h diexodoV autwn epi qalassan auth h klhronomia fulhV Efraim kata dhmouV autwn

9 kai ai poleiV ai aforisqeisai toiV uioiV Efraim ana meson thV klhronomiaV uiwn Manassh pasai ai poleiV kai ai kwmai autwn

10 kai ouk apwlesen Efraim ton Cananaion ton katoikounta en Gazer kai katwkei o CananaioV en tw Efraim ewV thV hmeraV tauthV ewV anebh Faraw basileuV Aiguptou kai elaben authn kai eneprhsen authn en puri kai touV CananaiouV kai touV FerezaiouV kai touV katoikountaV en Gazer exekenthsan kai edwken authn Faraw en fernh th qugatri autou

 

17

1 kai egeneto ta oria fulhV uiwn Manassh oti outoV prwtotokoV tw Iwshf tw Macir prwtotokw Manassh patri Galaad anhr gar polemisthV hn en th Galaaditidi kai en th Basanitidi

2 kai egenhqh toiV uioiV Manassh toiV loipoiV kata dhmouV autwn toiV uioiV Iezer kai toiV uioiV Kelez kai toiV uioiV Iezihl kai toiV uioiV Sucem kai toiV uioiV Sumarim kai toiV uioiV Ofer outoi oi arseneV kata dhmouV autwn

3 kai tw Salpaad uiw Ofer ouk hsan autw uioi all h qugatereV kai tauta ta onomata twn qugaterwn Salpaad Maala kai Noua kai Egla kai Melca kai Qersa

4 kai esthsan enantion Eleazar tou ierewV kai enantion Ihsou kai enantion twn arcontwn legousai o qeoV eneteilato dia ceiroV Mwush dounai hmin klhronomian en mesw twn adelfwn hmwn kai edoqh autaiV dia prostagmatoV kuriou klhroV en toiV adelfoiV tou patroV autwn

5 kai epesen o scoinismoV autwn apo Anassa kai pedion Labek ek thV Galaad h estin peran tou Iordanou

6 oti qugatereV uiwn Manassh eklhronomhsan klhron en mesw twn adelfwn autwn h de gh Galaad egenhqh toiV uioiV Manassh toiV kataleleimmenoiV

7 kai egenhqh oria uiwn Manassh Dhlanaq h estin kata proswpon uiwn Anaq kai poreuetai epi ta oria epi Iamin kai Iassib epi phghn Qafqwq

8 tw Manassh estai kai Qafeq epi twn oriwn Manassh toiV uioiV Efraim

9 kai katabhsetai ta oria epi faragga Karana epi liba kata faragga Iarihl tereminqoV tw Efraim ana meson polewV Manassh kai oria Manassh epi ton borran eiV ton ceimarroun kai estai autou h diexodoV qalassa

10 apo liboV tw Efraim kai epi borran Manassh kai estai h qalassa oria autoiV kai epi Ashr sunayousin epi borran kai tw Issacar ap anatolwn

11 kai estai Manassh en Issacar kai en Ashr Baiqsan kai ai kwmai autwn kai touV katoikountaV Dwr kai taV kwmaV authV kai touV katoikountaV Mageddw kai taV kwmaV authV kai to triton thV Nafeta kai taV kwmaV authV

12 kai ouk hdunasqhsan oi uioi Manassh exoleqreusai taV poleiV tautaV kai hrceto o CananaioV katoikein en th gh tauth

13 kai egenhqh kai epei katiscusan oi uioi Israhl kai epoihsan touV CananaiouV uphkoouV exoleqreusai de autouV ouk exwleqreusan

14 anteipan de oi uioi Iwshf tw Ihsou legonteV dia ti eklhronomhsaV hmaV klhron ena kai scoinisma en egw de laoV poluV eimi kai o qeoV euloghsen me

15 kai eipen autoiV IhsouV ei laoV poluV ei anabhqi eiV ton drumon kai ekkaqaron seautw ei stenocwrei se to oroV to Efraim

16 kai eipan ouk arkesei hmin to oroV to Efraim kai ippoV epilektoV kai sidhroV tw Cananaiw tw katoikounti en autw en Baiqsan kai en taiV kwmaiV authV en th koiladi Iezrael

17 kai eipen IhsouV toiV uioiV Iwshf ei laoV poluV ei kai iscun megalhn eceiV ouk estai soi klhroV eiV

18 o gar drumoV estai soi oti drumoV estin kai ekkaqarieiV auton kai estai soi kai otan exoleqreushV ton Cananaion oti ippoV epilektoV estin autw su gar uperiscueiV autou

 

18

1 kai exekklhsiasqh pasa sunagwgh uiwn Israhl eiV Shlw kai ephxan ekei thn skhnhn tou marturiou kai h gh ekrathqh up autwn

2 kai kateleifqhsan oi uioi Israhl oi ouk eklhronomhsan epta fulai

3 kai eipen IhsouV toiV uioiV Israhl ewV tinoV ekluqhsesqe klhronomhsai thn ghn hn edwken kurioV o qeoV hmwn

4 dote ex umwn treiV andraV ek fulhV kai anastanteV dielqetwsan thn ghn kai diagrayatwsan authn enantion mou kaqa dehsei dielein authn kai hlqosan proV auton

5 kai dieilen autoiV epta meridaV IoudaV sthsetai autoiV orion apo liboV kai oi uioi Iwshf sthsontai autoiV apo borra

6 umeiV de merisate thn ghn epta meridaV kai enegkate proV me wde kai exoisw umin klhron enanti kuriou tou qeou hmwn

7 ou gar estin meriV toiV uioiV Leui en umin ierateia gar kuriou meriV autou kai Gad kai Roubhn kai to hmisu fulhV Manassh elabosan thn klhronomian autwn peran tou Iordanou ep anatolaV hn edwken autoiV MwushV o paiV kuriou

8 kai anastanteV oi andreV eporeuqhsan kai eneteilato IhsouV toiV andrasin toiV poreuomenoiV cwrobathsai thn ghn legwn poreuesqe kai cwrobathsate thn ghn kai paragenhqhte proV me kai wde exoisw umin klhron enanti kuriou en Shlw

9 kai eporeuqhsan kai ecwrobathsan thn ghn kai eidosan authn kai egrayan authn kata poleiV authV epta meridaV eiV biblion kai hnegkan proV Ihsoun

10 kai enebalen autoiV IhsouV klhron en Shlw enanti kuriou

11 kai exhlqen o klhroV fulhV Beniamin prwtoV kata dhmouV autwn kai exhlqen oria tou klhrou autwn ana meson Iouda kai ana meson twn uiwn Iwshf

12 kai egenhqh autwn ta oria apo borra apo tou Iordanou prosanabhsetai ta oria kata nwtou Iericw apo borra kai anabhsetai epi to oroV epi thn qalassan kai estai autou h diexodoV h MadbaritiV Baiqwn

13 kai dieleusetai ekeiqen ta oria Louza epi nwtou Louza apo liboV auth estin Baiqhl kai katabhsetai ta oria Maatarwqorec epi thn oreinhn h estin proV liba Baiqwrwn h katw

14 kai dieleusetai ta oria kai perieleusetai epi to meroV to blepon para qalassan apo liboV apo tou orouV epi proswpon Baiqwrwn liba kai estai autou h diexodoV eiV Kariaqbaal auth estin Kariaqiarin poliV uiwn Iouda touto estin to meroV to proV qalassan

15 kai meroV to proV liba apo merouV Kariaqbaal kai dieleusetai oria eiV Gasin epi phghn udatoV Nafqw

16 kai katabhsetai ta oria epi merouV tou orouV o estin kata proswpon naphV Onnam o estin ek merouV Emekrafain apo borra kai katabhsetai Gaienna epi nwtou Iebousai apo liboV kai katabhsetai epi phghn Rwghl

17 kai dieleusetai epi phghn BaiqsamuV kai pareleusetai epi Galilwq h estin apenanti proV anabasin Aiqamin kai katabhsetai epi liqon Baiwn uiwn Roubhn

18 kai dieleusetai kata nwtou Baiqaraba apo borra kai katabhsetai

19 epi ta oria epi nwtou Baiqagla apo borra kai estai h diexodoV twn oriwn epi lofian thV qalasshV twn alwn epi borran eiV meroV tou Iordanou apo liboV tauta ta oria estin apo liboV

20 kai o IordanhV oriei apo merouV anatolwn auth h klhronomia uiwn Beniamin ta oria authV kuklw kata dhmouV

21 kai egenhqhsan ai poleiV twn uiwn Beniamin kata dhmouV autwn Iericw kai Baiqegliw kai AmekasiV

22 kai Baiqabara kai Sara kai Bhsana

23 kai Aiin kai Fara kai Efraqa

24 kai Karafa kai Kefira kai Moni kai Gabaa poleiV deka duo kai ai kwmai autwn

25 Gabawn kai Rama kai Behrwqa

26 kai Masshma kai Mirwn kai Amwkh

27 kai Fira kai Kafan kai Nakan kai Selhkan kai Qarehla

28 kai IebouV auth estin Ierousalhm kai poleiV kai Gabawqiarim poleiV treiV kai deka kai ai kwmai autwn auth h klhronomia uiwn Beniamin kata dhmouV autwn

 

19

1 kai exhlqen o deuteroV klhroV twn uiwn Sumewn kai egenhqh h klhronomia autwn ana meson klhrwn uiwn Iouda

2 kai egenhqh o klhroV autwn Bhrsabee kai Samaa kai Kwladam

3 kai Arswla kai Bwla kai Asom

4 kai Elqoula kai Boula kai Erma

5 kai Sikelak kai Baiqmacereb kai Sarsousin

6 kai Baqarwq kai oi agroi autwn poleiV deka treiV kai ai kwmai autwn

7 Eremmwn kai Qalca kai Eqer kai Asan poleiV tessareV kai ai kwmai autwn

8 kuklw twn polewn autwn ewV Barek poreuomenwn Bameq kata liba auth h klhronomia fulhV uiwn Sumewn kata dhmouV autwn

9 apo tou klhrou Iouda h klhronomia fulhV uiwn Sumewn oti egenhqh h meriV uiwn Iouda meizwn thV autwn kai eklhronomhsan oi uioi Sumewn en mesw tou klhrou autwn

10 kai exhlqen o klhroV o tritoV tw Zaboulwn kata dhmouV autwn estai ta oria thV klhronomiaV autwn Esedek

11 Gwla oria autwn h qalassa kai Maragella kai sunayei epi Baiqaraba eiV thn faragga h estin kata proswpon Iekman

12 kai anestreyen apo Seddouk ex enantiaV ap anatolwn BaiqsamuV epi ta oria Caselwqaiq kai dieleusetai epi Dabirwq kai prosanabhsetai epi Faggai

13 kai ekeiqen perieleusetai ex enantiaV ep anatolaV epi Gebere epi polin Katasem kai dieleusetai epi Remmwna Amaqar Aoza

14 kai perieleusetai oria epi borran epi Amwq kai estai h diexodoV autwn epi Gaifahl

15 kai Katanaq kai Nabaal kai Sumown kai Iericw kai Baiqman

16 auth h klhronomia fulhV uiwn Zaboulwn kata dhmouV autwn poleiV kai ai kwmai autwn

17 kai tw Issacar exhlqen o klhroV o tetartoV

18 kai egenhqh ta oria autwn Iazhl kai Casalwq kai Sounan

19 kai Agin kai Siwna kai Rehrwq kai Anacereq

20 kai Dabirwn kai Kiswn kai RebeV

21 kai RemmaV kai Iewn kai Tomman kai Aimarek kai BhrsafhV

22 kai sunayei ta oria epi Gaiqbwr kai epi Salim kata qalassan kai BaiqsamuV kai estai autou h diexodoV twn oriwn o IordanhV

23 auth h klhronomia fulhV uiwn Issacar kata dhmouV autwn ai poleiV kai ai kwmai autwn

24 kai exhlqen o klhroV o pemptoV Ashr

25 kai egenhqh ta oria autwn ex Elekeq kai Alef kai Baiqok kai Keaf

26 kai Elimelek kai Amihl kai Maasa kai sunayei tw Karmhlw kata qalassan kai tw Siwn kai Labanaq

27 kai epistreyei ap anatolwn hliou kai Baiqegeneq kai sunayei tw Zaboulwn kai ek Gai kai Fqaihl kata borran kai eiseleusetai oria Safqaibaiqme kai Inahl kai dieleusetai eiV Cwba masomel

28 kai Elbwn kai Raab kai Ememawn kai Kanqan ewV SidwnoV thV megalhV

29 kai anastreyei ta oria eiV Rama kai ewV phghV Masfassat kai twn Turiwn kai anastreyei ta oria epi Iasif kai estai h diexodoV autou h qalassa kai apo Leb kai Ecozob

30 kai Arcwb kai Afek kai Raau

31 auth h klhronomia fulhV uiwn Ashr kata dhmouV autwn poleiV kai ai kwmai autwn

32 kai tw Nefqali exhlqen o klhroV o ektoV

33 kai egenhqh ta oria autwn Moolam kai Mwla kai Besemiin kai Arme kai Nabwk kai Iefqamai ewV Dwdam kai egenhqhsan ai diexodoi autou o IordanhV

34 kai epistreyei ta oria epi qalassan Enaq Qabwr kai dieleusetai ekeiqen iakana kai sunayei tw Zaboulwn apo notou kai Ashr sunayei kata qalassan kai o IordanhV ap anatolwn hliou

35 kai ai poleiV teichreiV twn Turiwn TuroV kai Wmaqa Dakeq kai Kenereq

36 kai Armaiq kai Arahl kai Aswr

37 kai KadeV kai Assari kai phgh Asor

38 kai Kerwe kai Megala Arim kai Baiqqame kai QessamuV

39 auth h klhronomia fulhV uiwn Nefqali

40 kai tw Dan exhlqen o klhroV o ebdomoV

41 kai egenhqh ta oria autwn Saraq kai Asa poleiV SammauV

42 kai Salabin kai Ammwn kai Silaqa

43 kai Ailwn kai Qamnaqa kai Akkarwn

44 kai Alkaqa kai Begeqwn kai Gebeelan

45 kai Azwr kai Banaibakat kai Geqremmwn

46 kai apo qalasshV Ierakwn orion plhsion IopphV

47 auth h klhronomia fulhV uiwn Dan kata dhmouV autwn ai poleiV autwn kai ai kwmai autwn

48 kai eporeuqhsan oi uioi Iouda kai epolemhsan thn LaciV kai katelabonto authn kai epataxan authn en stomati macairaV kai katwkhsan authn kai ekalesan to onoma authV Lasendak

49 kai eporeuqhsan embateusai thn ghn kata to orion autwn kai edwkan oi uioi Israhl klhron Ihsoi tw uiw Nauh en autoiV

50 dia prostagmatoV tou qeou kai edwkan autw thn polin hn hthsato Qamnasarac h estin en tw orei Efraim kai wkodomhsen thn polin kai katwkei en auth

51 autai ai diaireseiV aV kateklhronomhsen Eleazar o iereuV kai IhsouV o tou Nauh kai oi arconteV twn patriwn en taiV fulaiV Israhl kata klhrouV en Shlw enantion kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai eporeuqhsan embateusai thn ghn

 

20

1 kai elalhsen kurioV tw Ihsoi legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl legwn dote taV poleiV twn fugadeuthriwn aV eipa proV umaV dia Mwush

3 fugadeuthrion tw foneuth tw pataxanti yuchn akousiwV kai esontai umin ai poleiV fugadeuthrion kai ouk apoqaneitai o foneuthV upo tou agcisteuontoV to aima ewV an katasth enantion thV sunagwghV eiV krisin

4 kai diesteilen thn KadhV en th Galilaia en tw orei tw Nefqali kai Sucem en tw orei tw Efraim kai thn polin Arbok auth estin Cebrwn en tw orei tw Iouda

5 kai en tw peran tou Iordanou edwken Bosor en th erhmw en tw pediw apo thV fulhV Roubhn kai Arhmwq en th Galaad ek thV fulhV Gad kai thn Gaulwn en th Basanitidi ek thV fulhV Manassh

6 autai ai poleiV ai epiklhtoi toiV uioiV Israhl kai tw proshlutw tw proskeimenw en autoiV katafugein ekei panti paionti yuchn akousiwV ina mh apoqanh en ceiri tou agcisteuontoV to aima ewV an katasth enanti thV sunagwghV eiV krisin

 

21

1 kai proshlqosan oi arcipatriwtai twn uiwn Leui proV Eleazar ton ierea kai proV Ihsoun ton tou Nauh kai proV touV arcifulouV patriwn ek twn fulwn Israhl

2 kai eipon proV autouV en Shlw en gh Canaan legonteV eneteilato kurioV en ceiri Mwush dounai hmin poleiV katoikein kai ta perisporia toiV kthnesin hmwn

3 kai edwkan oi uioi Israhl toiV LeuitaiV en tw kataklhronomein dia prostagmatoV kuriou taV poleiV kai ta perisporia autwn

4 kai exhlqen o klhroV tw dhmw Kaaq kai egeneto toiV uioiV Aarwn toiV iereusin toiV LeuitaiV apo fulhV Iouda kai apo fulhV Sumewn kai apo fulhV Beniamin klhrwti poleiV deka treiV

5 kai toiV uioiV Kaaq toiV kataleleimmenoiV ek thV fulhV Efraim kai ek thV fulhV Dan kai apo tou hmisouV fulhV Manassh klhrwti poleiV deka

6 kai toiV uioiV Gedswn apo thV fulhV Issacar kai apo thV fulhV Ashr kai apo thV fulhV Nefqali kai apo tou hmisouV fulhV Manassh en tw Basan poleiV deka treiV

7 kai toiV uioiV Merari kata dhmouV autwn apo fulhV Roubhn kai apo fulhV Gad kai apo fulhV Zaboulwn klhrwti poleiV dwdeka

8 kai edwkan oi uioi Israhl toiV LeuitaiV taV poleiV kai ta perisporia autwn on tropon eneteilato kurioV tw Mwush klhrwti

9 kai edwken h fulh uiwn Iouda kai h fulh uiwn Sumewn kai apo thV fulhV uiwn Beniamin taV poleiV kai epeklhqhsan

10 toiV uioiV Aarwn apo tou dhmou tou Kaaq twn uiwn Leui oti toutoiV egenhqh o klhroV

11 kai edwken autoiV thn Kariaqarbok mhtropolin twn Enak auth estin Cebrwn en tw orei Iouda ta de perisporia kuklw authV

12 kai touV agrouV thV polewV kai taV kwmaV authV edwken IhsouV toiV uioiV Caleb uiou Iefonnh en katascesei

13 kai toiV uioiV Aarwn thn polin fugadeuthrion tw foneusanti thn Cebrwn kai ta afwrismena ta sun auth kai thn Lemna kai ta afwrismena ta proV auth

14 kai thn Ailwm kai ta afwrismena auth kai thn Tema kai ta afwrismena auth

15 kai thn Gella kai ta afwrismena auth kai thn Dabir kai ta afwrismena auth

16 kai Asa kai ta afwrismena auth kai Tanu kai ta afwrismena auth kai BaiqsamuV kai ta afwrismena auth poleiV ennea para twn duo fulwn toutwn

17 kai para thV fulhV Beniamin thn Gabawn kai ta afwrismena auth kai Gaqeq kai ta afwrismena auth

18 kai Anaqwq kai ta afwrismena auth kai Gamala kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

19 pasai ai poleiV uiwn Aarwn twn ierewn deka treiV

20 kai toiV dhmoiV uioiV Kaaq toiV LeuitaiV toiV kataleleimmenoiV apo twn uiwn Kaaq kai egenhqh poliV twn oriwn autwn apo fulhV Efraim

21 kai edwkan autoiV thn polin tou fugadeuthriou thn tou foneusantoV thn Sucem kai ta afwrismena auth kai Gazara kai ta proV authn kai ta afwrismena auth

22 kai thn Kabsaim kai ta afwrismena ta proV auth kai thn anw Baiqwrwn kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

23 kai ek thV fulhV Dan thn Elkwqaim kai ta afwrismena auth kai thn Geqedan kai ta afwrismena auth

24 kai Ailwn kai ta afwrismena auth kai Geqeremmwn kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

25 kai apo tou hmisouV fulhV Manassh thn Tanac kai ta afwrismena auth kai thn Iebaqa kai ta afwrismena auth poleiV duo

26 pasai poleiV deka kai ta afwrismena ta proV autaiV toiV dhmoiV uiwn Kaaq toiV upoleleimmenoiV

27 kai toiV uioiV Gedswn toiV LeuitaiV ek tou hmisouV fulhV Manassh taV poleiV taV afwrismenaV toiV foneusasi thn Gaulwn en th Basanitidi kai ta afwrismena auth kai thn Bosoran kai ta afwrismena auth poleiV duo

28 kai ek thV fulhV Issacar thn Kiswn kai ta afwrismena auth kai Debba kai ta afwrismena auth

29 kai thn Remmaq kai ta afwrismena auth kai Phghn grammatwn kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

30 kai ek thV fulhV Ashr thn Basellan kai ta afwrismena auth kai Dabbwn kai ta afwrismena auth

31 kai Celkat kai ta afwrismena auth kai Raab kai ta afwrismena auth poleiV tessareV

32 kai ek thV fulhV Nefqali thn polin thn afwrismenhn tw foneusanti thn KadeV en th Galilaia kai ta afwrismena auth kai thn Emmaq kai ta afwrismena auth kai Qemmwn kai ta afwrismena auth poleiV treiV

33 pasai ai poleiV tou Gedswn kata dhmouV autwn poleiV deka treiV

34 kai tw dhmw uiwn Merari toiV LeuitaiV toiV loipoiV ek thV fulhV uiwn Zaboulwn thn Maan kai ta perisporia authV kai thn KadhV kai ta perisporia authV

35 kai Demna kai ta perisporia authV kai Sella kai ta perisporia authV poleiV tessareV

36 kai peran tou Iordanou tou kata Iericw ek thV fulhV Roubhn thn polin to fugadeuthrion tou foneusantoV thn Bosor en th erhmw th Miswr kai ta perisporia authV kai thn Iazhr kai ta perisporia authV

37 kai thn Dekmwn kai ta perisporia authV kai thn Mafa kai ta perisporia authV poleiV tessareV

38 kai apo thV fulhV Gad thn polin to fugadeuthrion tou foneusantoV thn Ramwq en th Galaad kai ta perisporia authV kai thn Kamin kai ta perisporia authV

39 kai thn Esebwn kai ta perisporia authV kai thn Iazhr kai ta perisporia authV ai pasai poleiV tessareV

40 pasai poleiV toiV uioiV Merari kata dhmouV autwn twn kataleleimmenwn apo thV fulhV Leui kai egenhqh ta oria poleiV deka duo

41 pasai ai poleiV twn Leuitwn en mesw katascesewV uiwn Israhl tessarakonta oktw poleiV kai ta perisporia autwn

42 kuklw twn polewn toutwn poliV kai ta perisporia kuklw thV polewV pasaiV taiV polesin tautaiV

43 kai edwken kurioV tw Israhl pasan thn ghn hn wmosen dounai toiV patrasin autwn kai kateklhronomhsan authn kai katwkhsan en auth

44 kai katepausen autouV kurioV kukloqen kaqoti wmosen toiV patrasin autwn ouk anesth ouqeiV katenwpion autwn apo pantwn twn ecqrwn autwn pantaV touV ecqrouV autwn paredwken kurioV eiV taV ceiraV autwn

45 ou diepesen apo pantwn twn rhmatwn twn kalwn wn elalhsen kurioV toiV uioiV Israhl panta paregeneto

 

22

1 tote sunekalesen IhsouV touV uiouV Roubhn kai touV uiouV Gad kai to hmisu fulhV Manassh

2 kai eipen autoiV umeiV akhkoate panta osa eneteilato umin MwushV o paiV kuriou kai ephkousate thV fwnhV mou kata panta osa eneteilamhn umin

3 ouk egkataleloipate touV adelfouV umwn tautaV taV hmeraV kai pleiouV ewV thV shmeron hmeraV efulaxasqe thn entolhn kuriou tou qeou umwn

4 nun de katepausen kurioV o qeoV hmwn touV adelfouV hmwn on tropon eipen autoiV nun oun apostrafenteV apelqate eiV touV oikouV umwn kai eiV thn ghn thV katascesewV umwn hn edwken umin MwushV en tw peran tou Iordanou

5 alla fulaxasqe poiein sfodra taV entolaV kai ton nomon on eneteilato hmin poiein MwushV o paiV kuriou agapan kurion ton qeon umwn poreuesqai pasaiV taiV odoiV autou fulaxasqai taV entolaV autou kai proskeisqai autw kai latreuein autw ex olhV thV dianoiaV umwn kai ex olhV thV yuchV umwn

6 kai huloghsen autouV IhsouV kai exapesteilen autouV kai eporeuqhsan eiV touV oikouV autwn

7 kai tw hmisei fulhV Manassh edwken MwushV en th Basanitidi kai tw hmisei edwken IhsouV meta twn adelfwn autou en tw peran tou Iordanou para qalassan kai hnika exapesteilen autouV IhsouV eiV touV oikouV autwn kai euloghsen autouV

8 kai en crhmasin polloiV aphlqosan eiV touV oikouV autwn kai kthnh polla sfodra kai argurion kai crusion kai sidhron kai imatismon polun kai dieilanto thn pronomhn twn ecqrwn meta twn adelfwn autwn

9 kai eporeuqhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu fulhV uiwn Manassh apo twn uiwn Israhl ek Shlw en gh Canaan apelqein eiV ghn Galaad eiV ghn katascesewV autwn hn eklhronomhsan authn dia prostagmatoV kuriou en ceiri Mwush

10 kai hlqon eiV Galgala tou Iordanou h estin en gh Canaan kai wkodomhsan oi uioi Gad kai oi uioi Roubhn kai to hmisu fulhV Manassh ekei bwmon epi tou Iordanou bwmon megan tou idein

11 kai hkousan oi uioi Israhl legontwn idou wkodomhsan oi uioi Gad kai oi uioi Roubhn kai to hmisu fulhV Manassh bwmon ef oriwn ghV Canaan epi tou Galaad tou Iordanou en tw peran uiwn Israhl

12 kai sunhqroisqhsan panteV oi uioi Israhl eiV Shlw wste anabanteV ekpolemhsai autouV

13 kai apesteilan oi uioi Israhl proV touV uiouV Roubhn kai proV touV uiouV Gad kai proV to hmisu fulhV Manassh eiV ghn Galaad ton te FineeV uion Eleazar uiou Aarwn tou arcierewV

14 kai deka twn arcontwn met autou arcwn eiV apo oikou patriaV apo paswn fulwn Israhl arconteV oikwn patriwn eisin ciliarcoi Israhl

15 kai paregenonto proV touV uiouV Gad kai proV touV uiouV Roubhn kai proV touV hmiseiV fulhV Manassh eiV ghn Galaad kai elalhsan proV autouV legonteV

16 tade legei pasa h sunagwgh kuriou tiV h plhmmeleia auth hn eplhmmelhsate enantion tou qeou Israhl apostrafhnai shmeron apo kuriou oikodomhsanteV umin eautoiV bwmon apostataV umaV genesqai apo kuriou

17 mh mikron hmin to amarthma Fogwr oti ouk ekaqarisqhmen ap autou ewV thV hmeraV tauthV kai egenhqh plhgh en th sunagwgh kuriou

18 kai umeiV apostrafhsesqe shmeron apo kuriou kai estai ean aposthte shmeron apo kuriou kai aurion epi panta Israhl estai h orgh

19 kai nun ei mikra umin h gh thV katascesewV umwn diabhte eiV thn ghn thV katascesewV kuriou ou kataskhnoi ekei h skhnh kuriou kai kataklhronomhsate en hmin kai mh apostatai apo qeou genhqhte kai mh aposthte apo kuriou dia to oikodomhsai umaV bwmon exw tou qusiasthriou kuriou tou qeou hmwn

20 ouk idou Acar o tou Zara plhmmeleia eplhmmelhsen apo tou anaqematoV kai epi pasan sunagwghn Israhl egenhqh orgh kai outoV eiV monoV hn mh monoV outoV apeqanen th eautou amartia

21 kai apekriqhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu fulhV Manassh kai elalhsan toiV ciliarcoiV Israhl legonteV

22 o qeoV qeoV estin kurioV kai o qeoV qeoV kurioV autoV oiden kai Israhl autoV gnwsetai ei en apostasia eplhmmelhsamen enanti tou kuriou mh rusaito hmaV en tauth

23 kai ei wkodomhsamen autoiV bwmon wste aposthnai apo kuriou tou qeou hmwn wste anabibasai ep auton qusian olokautwmatwn h wste poihsai ep autou qusian swthriou kurioV ekzhthsei

24 all eneken eulabeiaV rhmatoV epoihsamen touto legonteV ina mh eipwsin aurion ta tekna umwn toiV teknoiV hmwn ti umin kuriw tw qew Israhl

25 kai oria eqhken kurioV ana meson hmwn kai umwn ton Iordanhn kai ouk estin umin meriV kuriou kai apallotriwsousin oi uioi umwn touV uiouV hmwn ina mh sebwntai kurion

26 kai eipamen poihsai outwV tou oikodomhsai ton bwmon touton ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn

27 all ina h touto marturion ana meson hmwn kai umwn kai ana meson twn genewn hmwn meq hmaV tou latreuein latreian kuriw enantion autou en toiV karpwmasin hmwn kai en taiV qusiaiV hmwn kai en taiV qusiaiV twn swthriwn hmwn kai ouk erousin ta tekna umwn toiV teknoiV hmwn aurion ouk estin umin meriV kuriou

28 kai eipamen ean genhtai pote kai lalhswsin proV hmaV kai taiV geneaiV hmwn aurion kai erousin idete omoiwma tou qusiasthriou kuriou o epoihsan oi patereV hmwn ouc eneken karpwmatwn oude eneken qusiwn alla marturion estin ana meson umwn kai ana meson hmwn kai ana meson twn uiwn hmwn

29 mh genoito oun hmaV apostrafhnai apo kuriou en taiV shmeron hmeraiV aposthnai apo kuriou wste oikodomhsai hmaV qusiasthrion toiV karpwmasin kai taiV qusiaiV salamin kai th qusia tou swthriou plhn tou qusiasthriou kuriou o estin enantion thV skhnhV autou

30 kai akousaV FineeV o iereuV kai panteV oi arconteV thV sunagwghV Israhl oi hsan met autou touV logouV ouV elalhsan oi uioi Roubhn kai oi uioi Gad kai to hmisu fulhV Manassh kai hresen autoiV

31 kai eipen FineeV o iereuV toiV uioiV Roubhn kai toiV uioiV Gad kai tw hmisei fulhV Manassh shmeron egnwkamen oti meq hmwn kurioV dioti ouk eplhmmelhsate enantion kuriou plhmmeleian kai oti errusasqe touV uiouV Israhl ek ceiroV kuriou

32 kai apestreyen FineeV o iereuV kai oi arconteV apo twn uiwn Roubhn kai apo twn uiwn Gad kai apo tou hmisouV fulhV Manassh ek ghV Galaad eiV ghn Canaan proV touV uiouV Israhl kai apekriqhsan autoiV touV logouV

33 kai hresen toiV uioiV Israhl kai elalhsan proV touV uiouV Israhl kai euloghsan ton qeon uiwn Israhl kai eipan mhketi anabhnai proV autouV eiV polemon exoleqreusai thn ghn twn uiwn Roubhn kai twn uiwn Gad kai tou hmisouV fulhV Manassh kai katwkhsan ep authV

34 kai epwnomasen IhsouV ton bwmon twn Roubhn kai twn Gad kai tou hmisouV fulhV Manassh kai eipen oti marturion estin ana meson autwn oti kurioV o qeoV autwn estin

 

23

1 kai egeneto meq hmeraV pleiouV meta to katapausai kurion ton Israhl apo pantwn twn ecqrwn autwn kukloqen kai IhsouV presbuteroV probebhkwV taiV hmeraiV

2 kai sunekalesen IhsouV pantaV touV uiouV Israhl kai thn gerousian autwn kai touV arcontaV autwn kai touV grammateiV autwn kai touV dikastaV autwn kai eipen proV autouV egw geghraka kai probebhka taiV hmeraiV

3 umeiV de ewrakate osa epoihsen kurioV o qeoV umwn pasin toiV eqnesin toutoiV apo proswpou umwn oti kurioV o qeoV umwn o ekpolemhsaV umin

4 idete oti eperrifa umin ta eqnh ta kataleleimmena umin tauta en toiV klhroiV eiV taV fulaV umwn apo tou Iordanou panta ta eqnh a exwleqreusa kai apo thV qalasshV thV megalhV oriei epi dusmaV hliou

5 kurioV de o qeoV umwn outoV exoleqreusei autouV apo proswpou umwn ewV an apolwntai kai apostelei autoiV ta qhria ta agria ewV an exoleqreush autouV kai touV basileiV autwn apo proswpou umwn kai kataklhronomhsate thn ghn autwn kaqa elalhsen kurioV o qeoV umwn umin

6 katiscusate oun sfodra fulassein kai poiein panta ta gegrammena en tw bibliw tou nomou Mwush ina mh ekklinhte eiV dexian h euwnuma

7 opwV mh eiselqhte eiV ta eqnh ta kataleleimmena tauta kai ta onomata twn qewn autwn ouk onomasqhsetai en umin oude mh proskunhshte autoiV oude mh latreushte autoiV

8 alla kuriw tw qew umwn proskollhqhsesqe kaqaper epoihsate ewV thV hmeraV tauthV

9 kai exwleqreusen autouV kurioV apo proswpou umwn eqnh megala kai iscura kai umin ouqeiV antesth katenwpion umwn ewV thV hmeraV tauthV

10 eiV umwn ediwxen ciliouV oti kurioV o qeoV umwn exepolemei umin kaqaper eipen umin

11 kai fulaxasqe sfodra tou agapan kurion ton qeon umwn

12 ean gar apostrafhte kai prosqhsqe toiV upoleifqeisin eqnesin toutoiV toiV meq umwn kai epigamiaV poihshte proV autouV kai sugkatamighte autoiV kai autoi umin

13 ginwskete oti ou mh prosqh kurioV tou exoleqreusai ta eqnh tauta apo proswpou umwn kai esontai umin eiV pagidaV kai eiV skandala kai eiV hlouV en taiV pternaiV umwn kai eiV bolidaV en toiV ofqalmoiV umwn ewV an apolhsqe apo thV ghV thV agaqhV tauthV hn edwken umin kurioV o qeoV umwn

14 egw de apotrecw thn odon kaqa kai panteV oi epi thV ghV kai gnwsesqe th kardia umwn kai th yuch umwn dioti ou diepesen eiV logoV apo pantwn twn logwn wn eipen kurioV o qeoV umwn proV panta ta anhkonta umin ou diefwnhsen ex autwn

15 kai estai on tropon hkei ef umaV panta ta rhmata ta kala a elalhsen kurioV proV umaV outwV epaxei kurioV o qeoV ef umaV panta ta rhmata ta ponhra ewV an exoleqreush umaV apo thV ghV thV agaqhV tauthV hV edwken kurioV umin

16 en tw parabhnai umaV thn diaqhkhn kuriou tou qeou umwn hn eneteilato umin kai poreuqenteV latreushte qeoiV eteroiV kai proskunhshte autoiV

 

24

1 kai sunhgagen IhsouV pasaV fulaV Israhl eiV Shlw kai sunekalesen touV presbuterouV autwn kai touV grammateiV autwn kai touV dikastaV autwn kai esthsen autouV apenanti tou qeou

2 kai eipen IhsouV proV panta ton laon tade legei kurioV o qeoV Israhl peran tou potamou katwkhsan oi patereV umwn to ap archV Qara o pathr Abraam kai o pathr Nacwr kai elatreusan qeoiV eteroiV

3 kai elabon ton patera umwn ton Abraam ek tou peran tou potamou kai wdhghsa auton en pash th gh kai eplhquna autou sperma kai edwka autw ton Isaak

4 kai tw Isaak ton Iakwb kai ton Hsau kai edwka tw Hsau to oroV to Shir klhronomhsai autw kai Iakwb kai oi uioi autou katebhsan eiV Aigupton kai egenonto ekei eiV eqnoV mega kai polu kai krataion

5 kai ekakwsan autouV oi Aiguptioi kai epataxen kurioV thn Aigupton en oiV epoihsen autoiV kai meta tauta exhgagen umaV

6 ex Aiguptou kai eishlqate eiV thn qalassan thn eruqran kai katediwxan oi Aiguptioi opisw twn paterwn umwn en armasin kai en ippoiV eiV thn qalassan thn eruqran

7 kai anebohsamen proV kurion kai edwken nefelhn kai gnofon ana meson hmwn kai ana meson twn Aiguptiwn kai ephgagen ep autouV thn qalassan kai ekaluyen autouV kai eidosan oi ofqalmoi umwn osa epoihsen kurioV en gh Aiguptw kai hte en th erhmw hmeraV pleiouV

8 kai hgagen umaV eiV ghn Amorraiwn twn katoikountwn peran tou Iordanou kai paretaxanto umin kai paredwken autouV kurioV eiV taV ceiraV umwn kai kateklhronomhsate thn ghn autwn kai exwleqreusate autouV apo proswpou umwn

9 kai anesth Balak o tou Sepfwr basileuV Mwab kai paretaxato tw Israhl kai aposteilaV ekalesen ton Balaam arasasqai umin

10 kai ouk hqelhsen kurioV o qeoV sou apolesai se kai eulogian euloghsen umaV kai exeilato umaV ek ceirwn autwn kai paredwken autouV

11 kai diebhte ton Iordanhn kai paregenhqhte eiV Iericw kai epolemhsan proV umaV oi katoikounteV Iericw o AmorraioV kai o CananaioV kai o FerezaioV kai o EuaioV kai o IebousaioV kai o CettaioV kai o GergesaioV kai paredwken autouV kurioV eiV taV ceiraV umwn

12 kai exapesteilen proteran umwn thn sfhkian kai exebalen autouV apo proswpou umwn dwdeka basileiV twn Amorraiwn ouk en th romfaia sou oude en tw toxw sou

13 kai edwken umin ghn ef hn ouk ekopiasate ep authV kai poleiV aV ouk wkodomhsate kai katwkisqhte en autaiV kai ampelwnaV kai elaiwnaV ouV ouk efuteusate umeiV edesqe

14 kai nun fobhqhte kurion kai latreusate autw en euquthti kai en dikaiosunh kai perielesqe touV qeouV touV allotriouV oiV elatreusan oi patereV umwn en tw peran tou potamou kai en Aiguptw kai latreuete kuriw

15 ei de mh areskei umin latreuein kuriw elesqe umin eautoiV shmeron tini latreushte eite toiV qeoiV twn paterwn umwn toiV en tw peran tou potamou eite toiV qeoiV twn Amorraiwn en oiV umeiV katoikeite epi thV ghV autwn egw de kai h oikia mou latreusomen kuriw oti agioV estin

16 kai apokriqeiV o laoV eipen mh genoito hmin katalipein kurion wste latreuein qeoiV eteroiV

17 kurioV o qeoV hmwn autoV qeoV estin autoV anhgagen hmaV kai touV pateraV hmwn ex Aiguptou kai diefulaxen hmaV en pash th odw h eporeuqhmen en auth kai en pasin toiV eqnesin ouV parhlqomen di autwn

18 kai exebalen kurioV ton Amorraion kai panta ta eqnh ta katoikounta thn ghn apo proswpou hmwn alla kai hmeiV latreusomen kuriw outoV gar qeoV hmwn estin

19 kai eipen IhsouV proV ton laon ou mh dunhsqe latreuein kuriw oti qeoV agioV estin kai zhlwsaV outoV ouk anhsei umwn ta amarthmata kai ta anomhmata umwn

20 hnika ean egkataliphte kurion kai latreushte qeoiV eteroiV kai epelqwn kakwsei umaV kai exanalwsei umaV anq wn eu epoihsen umaV

21 kai eipen o laoV proV Ihsoun ouci alla kuriw latreusomen

22 kai eipen IhsouV proV ton laon martureV umeiV kaq umwn oti umeiV exelexasqe kurion latreuein autw

23 kai nun perielesqe touV qeouV touV allotriouV touV en umin kai euqunate thn kardian umwn proV kurion qeon Israhl

24 kai eipen o laoV proV Ihsoun kuriw latreusomen kai thV fwnhV autou akousomeqa

25 kai dieqeto IhsouV diaqhkhn proV ton laon en th hmera ekeinh kai edwken autw nomon kai krisin en Shlw enwpion thV skhnhV tou qeou Israhl

26 kai egrayen ta rhmata tauta eiV biblion nomon tou qeou kai elaben liqon megan kai esthsen auton IhsouV upo thn tereminqon apenanti kuriou

27 kai eipen IhsouV proV ton laon idou o liqoV outoV estai en umin eiV marturion oti autoV akhkoen panta ta lecqenta autw upo kuriou o ti elalhsen proV hmaV shmeron kai estai outoV en umin eiV marturion ep escatwn twn hmerwn hnika ean yeushsqe kuriw tw qew mou

28 kai apesteilen IhsouV ton laon kai eporeuqhsan ekastoV eiV ton topon autou

29 kai elatreusen Israhl tw kuriw pasaV taV hmeraV Ihsou kai pasaV taV hmeraV twn presbuterwn osoi efeilkusan ton cronon meta Ihsou kai osoi eidosan panta ta erga kuriou osa epoihsen tw Israhl

30 kai egeneto met ekeina kai apeqanen IhsouV uioV Nauh douloV kuriou ekaton deka etwn

31 kai eqayan auton proV toiV orioiV tou klhrou autou en Qamnaqasacara en tw orei tw Efraim apo borra tou orouV GaaV

32 kai ta osta Iwshf anhgagon oi uioi Israhl ex Aiguptou kai katwruxan en SikimoiV en th meridi tou agrou ou ekthsato Iakwb para twn Amorraiwn twn katoikountwn en SikimoiV amnadwn ekaton kai edwken authn Iwshf en meridi

33 kai egeneto meta tauta kai Eleazar uioV Aarwn o arciereuV eteleuthsen kai etafh en Gabaaq FineeV tou uiou autou hn edwken autw en tw orei tw Efraim

 


 

Septuagint_Index            Next: Judges