EKKLHSIASTHS

1

1 rhmata Ekklhsiastou uiou Dauid basilewV Israhl en Ierousalhm

2 mataiothV mataiothtwn eipen o EkklhsiasthV mataiothV mataiothtwn ta panta mataiothV

3 tiV perisseia tw anqrwpw en panti mocqw autou w mocqei upo ton hlion

4 genea poreuetai kai genea ercetai kai h gh eiV ton aiwna esthken

5 kai anatellei o hlioV kai dunei o hlioV kai eiV ton topon autou elkei

6 anatellwn autoV ekei poreuetai proV noton kai kukloi proV borran kukloi kuklwn poreuetai to pneuma kai epi kuklouV autou epistrefei to pneuma

7 panteV oi ceimarroi poreuontai eiV thn qalassan kai h qalassa ouk estai empimplamenh eiV topon ou oi ceimarroi poreuontai ekei autoi epistrefousin tou poreuqhnai

8 panteV oi logoi egkopoi ou dunhsetai anhr tou lalein kai ouk emplhsqhsetai ofqalmoV tou oran kai ou plhrwqhsetai ouV apo akroasewV

9 ti to gegonoV auto to genhsomenon kai ti to pepoihmenon auto to poihqhsomenon kai ouk estin pan prosfaton upo ton hlion

10 oV lalhsei kai erei ide touto kainon estin hdh gegonen en toiV aiwsin toiV genomenoiV apo emprosqen hmwn

11 ouk estin mnhmh toiV prwtoiV kai ge toiV escatoiV genomenoiV ouk estai autoiV mnhmh meta twn genhsomenwn eiV thn escathn

12 egw EkklhsiasthV egenomhn basileuV epi Israhl en Ierousalhm

13 kai edwka thn kardian mou tou ekzhthsai kai tou kataskeyasqai en th sofia peri pantwn twn ginomenwn upo ton ouranon oti perispasmon ponhron edwken o qeoV toiV uioiV tou anqrwpou tou perispasqai en autw

14 eidon sun panta ta poihmata ta pepoihmena upo ton hlion kai idou ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV

15 diestrammenon ou dunhsetai tou epikosmhqhnai kai usterhma ou dunhsetai tou ariqmhqhnai

16 elalhsa egw en kardia mou tw legein egw idou emegalunqhn kai proseqhka sofian epi pasin oi egenonto emprosqen mou en Ierousalhm kai kardia mou eiden polla sofian kai gnwsin

17 kai edwka kardian mou tou gnwnai sofian kai gnwsin parabolaV kai episthmhn egnwn oti kai ge tout estin proairesiV pneumatoV

18 oti en plhqei sofiaV plhqoV gnwsewV kai o prostiqeiV gnwsin prosqhsei alghma

 

2

1 eipon egw en kardia mou deuro dh peirasw se en eufrosunh kai ide en agaqw kai idou kai ge touto mataiothV

2 tw gelwti eipa periforan kai th eufrosunh ti touto poieiV

3 kateskeyamhn en kardia mou tou elkusai eiV oinon thn sarka mou kai kardia mou wdhghsen en sofia kai tou krathsai ep afrosunh ewV ou idw poion to agaqon toiV uioiV tou anqrwpou o poihsousin upo ton hlion ariqmon hmerwn zwhV autwn

4 emegaluna poihma mou wkodomhsa moi oikouV efuteusa moi ampelwnaV

5 epoihsa moi khpouV kai paradeisouV kai efuteusa en autoiV xulon pan karpou

6 epoihsa moi kolumbhqraV udatwn tou potisai ap autwn drumon blastwnta xula

7 ekthsamhn doulouV kai paidiskaV kai oikogeneiV egenonto moi kai ge kthsiV boukoliou kai poimniou pollh egeneto moi uper pantaV touV genomenouV emprosqen mou en Ierousalhm

8 sunhgagon moi kai ge argurion kai crusion kai periousiasmouV basilewn kai twn cwrwn epoihsa moi adontaV kai adousaV kai entrufhmata uiwn tou anqrwpou oinocoon kai oinocoaV

9 kai emegalunqhn kai proseqhka para pantaV touV genomenouV emprosqen mou en Ierousalhm kai ge sofia mou estaqh moi

10 kai pan o hthsan oi ofqalmoi mou ouc ufeilon ap autwn ouk apekwlusa thn kardian mou apo pashV eufrosunhV oti kardia mou eufranqh en panti mocqw mou kai touto egeneto meriV mou apo pantoV mocqou mou

11 kai epebleya egw en pasin poihmasin mou oiV epoihsan ai ceireV mou kai en mocqw w emocqhsa tou poiein kai idou ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV kai ouk estin perisseia upo ton hlion

12 kai epebleya egw tou idein sofian kai periforan kai afrosunhn oti tiV o anqrwpoV oV epeleusetai opisw thV boulhV ta osa epoihsen authn

13 kai eidon egw oti estin perisseia th sofia uper thn afrosunhn wV perisseia tou fwtoV uper to skotoV

14 tou sofou oi ofqalmoi autou en kefalh autou kai o afrwn en skotei poreuetai kai egnwn kai ge egw oti sunanthma en sunanthsetai toiV pasin autoiV

15 kai eipa egw en kardia mou wV sunanthma tou afronoV kai ge emoi sunanthsetai moi kai ina ti esofisamhn egw tote perisson elalhsa en kardia mou dioti afrwn ek perisseumatoV lalei oti kai ge touto mataiothV

16 oti ouk estin mnhmh tou sofou meta tou afronoV eiV aiwna kaqoti hdh ai hmerai ai ercomenai ta panta epelhsqh kai pwV apoqaneitai o sofoV meta tou afronoV

17 kai emishsa sun thn zwhn oti ponhron ep eme to poihma to pepoihmenon upo ton hlion oti ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV

18 kai emishsa egw sun panta mocqon mou on egw mocqw upo ton hlion oti afiw auton tw anqrwpw tw ginomenw met eme

19 kai tiV oiden ei sofoV estai h afrwn kai exousiazetai en panti mocqw mou w emocqhsa kai w esofisamhn upo ton hlion kai ge touto mataiothV

20 kai epestreya egw tou apotaxasqai th kardia mou epi panti tw mocqw w emocqhsa upo ton hlion

21 oti estin anqrwpoV ou mocqoV autou en sofia kai en gnwsei kai en andreia kai anqrwpoV oV ouk emocqhsen en autw dwsei autw merida autou kai ge touto mataiothV kai ponhria megalh

22 oti ti ginetai tw anqrwpw en panti mocqw autou kai en proairesei kardiaV autou w autoV mocqei upo ton hlion

23 oti pasai ai hmerai autou alghmatwn kai qumou perispasmoV autou kai ge en nukti ou koimatai h kardia autou kai ge touto mataiothV estin

24 ouk estin agaqon en anqrwpw o fagetai kai o pietai kai o deixei th yuch autou agaqon en mocqw autou kai ge touto eidon egw oti apo ceiroV tou qeou estin

25 oti tiV fagetai kai tiV feisetai parex autou

26 oti tw anqrwpw tw agaqw pro proswpou autou edwken sofian kai gnwsin kai eufrosunhn kai tw amartanonti edwken perispasmon tou prosqeinai kai tou sunagagein tou dounai tw agaqw pro proswpou tou qeou oti kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

 

3

1 toiV pasin cronoV kai kairoV tw panti pragmati upo ton ouranon

2 kairoV tou tekein kai kairoV tou apoqanein kairoV tou futeusai kai kairoV tou ektilai pefuteumenon

3 kairoV tou apokteinai kai kairoV tou iasasqai kairoV tou kaqelein kai kairoV tou oikodomhsai

4 kairoV tou klausai kai kairoV tou gelasai kairoV tou koyasqai kai kairoV tou orchsasqai

5 kairoV tou balein liqouV kai kairoV tou sunagagein liqouV kairoV tou perilabein kai kairoV tou makrunqhnai apo perilhmyewV

6 kairoV tou zhthsai kai kairoV tou apolesai kairoV tou fulaxai kai kairoV tou ekbalein

7 kairoV tou rhxai kai kairoV tou rayai kairoV tou sigan kai kairoV tou lalein

8 kairoV tou filhsai kai kairoV tou mishsai kairoV polemou kai kairoV eirhnhV

9 tiV perisseia tou poiountoV en oiV autoV mocqei

10 eidon sun ton perispasmon on edwken o qeoV toiV uioiV tou anqrwpou tou perispasqai en autw

11 sun ta panta epoihsen kala en kairw autou kai ge sun ton aiwna edwken en kardia autwn opwV mh eurh o anqrwpoV to poihma o epoihsen o qeoV ap archV kai mecri telouV

12 egnwn oti ouk estin agaqon en autoiV ei mh tou eufranqhnai kai tou poiein agaqon en zwh autou

13 kai ge paV o anqrwpoV oV fagetai kai pietai kai idh agaqon en panti mocqw autou doma qeou estin

14 egnwn oti panta osa epoihsen o qeoV auta estai eiV ton aiwna ep autw ouk estin prosqeinai kai ap autou ouk estin afelein kai o qeoV epoihsen ina fobhqwsin apo proswpou autou

15 to genomenon hdh estin kai osa tou ginesqai hdh gegonen kai o qeoV zhthsei ton diwkomenon

16 kai eti eidon upo ton hlion topon thV krisewV ekei o asebhV kai topon tou dikaiou ekei o asebhV

17 eipa egw en kardia mou sun ton dikaion kai sun ton asebh krinei o qeoV oti kairoV tw panti pragmati kai epi panti tw poihmati

18 ekei eipa egw en kardia mou peri laliaV uiwn tou anqrwpou oti diakrinei autouV o qeoV kai tou deixai oti autoi kthnh eisin kai ge autoiV

19 oti sunanthma uiwn tou anqrwpou kai sunanthma tou kthnouV sunanthma en autoiV wV o qanatoV toutou outwV o qanatoV toutou kai pneuma en toiV pasin kai ti eperisseusen o anqrwpoV para to kthnoV ouden oti ta panta mataiothV

20 ta panta poreuetai eiV topon ena ta panta egeneto apo tou cooV kai ta panta epistrefei eiV ton coun

21 kai tiV oiden pneuma uiwn tou anqrwpou ei anabainei auto eiV anw kai pneuma tou kthnouV ei katabainei auto katw eiV ghn

22 kai eidon oti ouk estin agaqon ei mh o eufranqhsetai o anqrwpoV en poihmasin autou oti auto meriV autou oti tiV axei auton tou idein en w ean genhtai met auton

 

4

1 kai epestreya egw kai eidon sun pasaV taV sukofantiaV taV ginomenaV upo ton hlion kai idou dakruon twn sukofantoumenwn kai ouk estin autoiV parakalwn kai apo ceiroV sukofantountwn autouV iscuV kai ouk estin autoiV parakalwn

2 kai ephnesa egw sun touV teqnhkotaV touV hdh apoqanontaV uper touV zwntaV osoi autoi zwsin ewV tou nun

3 kai agaqoV uper touV duo toutouV ostiV oupw egeneto oV ouk eiden sun to poihma to ponhron to pepoihmenon upo ton hlion

4 kai eidon egw sun panta ton mocqon kai sun pasan andreian tou poihmatoV oti auto zhloV androV apo tou etairou autou kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

5 o afrwn perielaben taV ceiraV autou kai efagen taV sarkaV autou

6 agaqon plhrwma drakoV anapausewV uper plhrwma duo drakwn mocqou kai proairesewV pneumatoV

7 kai epestreya egw kai eidon mataiothta upo ton hlion

8 estin eiV kai ouk estin deuteroV kai ge uioV kai adelfoV ouk estin autw kai ouk estin perasmoV tw panti mocqw autou kai ge ofqalmoV autou ouk empiplatai ploutou kai tini egw mocqw kai steriskw thn yuchn mou apo agaqwsunhV kai ge touto mataiothV kai perispasmoV ponhroV estin

9 agaqoi oi duo uper ton ena oiV estin autoiV misqoV agaqoV en mocqw autwn

10 oti ean peswsin o eiV egerei ton metocon autou kai ouai autw tw eni otan pesh kai mh h deuteroV tou egeirai auton

11 kai ge ean koimhqwsin duo kai qermh autoiV kai o eiV pwV qermanqh

12 kai ean epikrataiwqh o eiV oi duo sthsontai katenanti autou kai to spartion to entriton ou tacewV aporraghsetai

13 agaqoV paiV penhV kai sofoV uper basilea presbuteron kai afrona oV ouk egnw tou prosecein eti

14 oti ex oikou twn desmiwn exeleusetai tou basileusai oti kai ge en basileia autou egennhqh penhV

15 eidon sun pantaV touV zwntaV touV peripatountaV upo ton hlion meta tou neaniskou tou deuterou oV sthsetai ant autou

16 ouk estin perasmoV tw panti law toiV pasin osoi egenonto emprosqen autwn kai ge oi escatoi ouk eufranqhsontai en autw oti kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

17 fulaxon poda sou en w ean poreuh eiV oikon tou qeou kai egguV tou akouein uper doma twn afronwn qusia sou oti ouk eisin eidoteV tou poihsai kakon

 

5

1 mh speude epi stomati sou kai kardia sou mh tacunatw tou exenegkai logon pro proswpou tou qeou oti o qeoV en tw ouranw kai su epi thV ghV epi toutw estwsan oi logoi sou oligoi

2 oti paraginetai enupnion en plhqei perispasmou kai fwnh afronoV en plhqei logwn

3 kaqwV an euxh euchn tw qew mh cronishV tou apodounai authn oti ouk estin qelhma en afrosin sun osa ean euxh apodoV

4 agaqon to mh euxasqai se h to euxasqai se kai mh apodounai

5 mh dwV to stoma sou tou examarthsai thn sarka sou kai mh eiphV pro proswpou tou qeou oti agnoia estin ina mh orgisqh o qeoV epi fwnh sou kai diafqeirh ta poihmata ceirwn sou

6 oti en plhqei enupniwn kai mataiothteV kai logoi polloi oti sun ton qeon fobou

7 ean sukofantian penhtoV kai arpaghn krimatoV kai dikaiosunhV idhV en cwra mh qaumashV epi tw pragmati oti uyhloV epanw uyhlou fulaxai kai uyhloi ep autouV

8 kai perisseia ghV en panti esti basileuV tou agrou eirgasmenou

9 agapwn argurion ou plhsqhsetai arguriou kai tiV hgaphsen en plhqei autwn genhma kai ge touto mataiothV

10 en plhqei thV agaqwsunhV eplhqunqhsan esqonteV authn kai ti andreia tw par authV oti all h tou oran ofqalmoiV autou

11 glukuV upnoV tou doulou ei oligon kai ei polu fagetai kai tw emplhsqenti tou plouthsai ouk estin afiwn auton tou upnwsai

12 estin arrwstia hn eidon upo ton hlion plouton fulassomenon tw par autou eiV kakian autou

13 kai apoleitai o ploutoV ekeinoV en perispasmw ponhrw kai egennhsen uion kai ouk estin en ceiri autou ouden

14 kaqwV exhlqen apo gastroV mhtroV autou gumnoV epistreyei tou poreuqhnai wV hkei kai ouden ou lhmyetai en mocqw autou ina poreuqh en ceiri autou

15 kai ge touto ponhra arrwstia wsper gar paregeneto outwV kai apeleusetai kai tiV perisseia autw h mocqei eiV anemon

16 kai ge pasai ai hmerai autou en skotei kai penqei kai qumw pollw kai arrwstia kai colw

17 idou o eidon egw agaqon o estin kalon tou fagein kai tou piein kai tou idein agaqwsunhn en panti mocqw autou w ean mocqh upo ton hlion ariqmon hmerwn zwhV autou wn edwken autw o qeoV oti auto meriV autou

18 kai ge paV o anqrwpoV w edwken autw o qeoV plouton kai uparconta kai exousiasen auton tou fagein ap autou kai tou labein to meroV autou kai tou eufranqhnai en mocqw autou touto doma qeou estin

19 oti ou polla mnhsqhsetai taV hmeraV thV zwhV autou oti o qeoV perispa auton en eufrosunh kardiaV autou

 

6

1 estin ponhria hn eidon upo ton hlion kai pollh estin epi ton anqrwpon

2 anhr w dwsei autw o qeoV plouton kai uparconta kai doxan kai ouk estin usterwn th yuch autou apo pantwn wn epiqumhsei kai ouk exousiasei autw o qeoV tou fagein ap autou oti anhr xenoV fagetai auton touto mataiothV kai arrwstia ponhra estin

3 ean gennhsh anhr ekaton kai eth polla zhsetai kai plhqoV o ti esontai hmerai etwn autou kai yuch autou ouk emplhsqhsetai apo thV agaqwsunhV kai ge tafh ouk egeneto autw eipa agaqon uper auton to ektrwma

4 oti en mataiothti hlqen kai en skotei poreuetai kai en skotei onoma autou kalufqhsetai

5 kai ge hlion ouk eiden kai ouk egnw anapausiV toutw uper touton

6 kai ei ezhsen ciliwn etwn kaqodouV kai agaqwsunhn ouk eiden mh ouk eiV topon ena ta panta poreuetai

7 paV mocqoV tou anqrwpou eiV stoma autou kai ge h yuch ou plhrwqhsetai

8 oti tiV perisseia tw sofw uper ton afrona dioti o penhV oiden poreuqhnai katenanti thV zwhV

9 agaqon orama ofqalmwn uper poreuomenon yuch kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV

10 ei ti egeneto hdh keklhtai onoma autou kai egnwsqh o estin anqrwpoV kai ou dunhsetai tou kriqhnai meta tou iscurou uper auton

11 oti eisin logoi polloi plhqunonteV mataiothta ti perisson tw anqrwpw

12 oti tiV oiden ti agaqon tw anqrwpw en th zwh ariqmon hmerwn zwhV mataiothtoV autou kai epoihsen autaV en skia oti tiV apaggelei tw anqrwpw ti estai opisw autou upo ton hlion

 

7

1 agaqon onoma uper elaion agaqon kai hmera tou qanatou uper hmeran genesewV autou

2 agaqon poreuqhnai eiV oikon penqouV h oti poreuqhnai eiV oikon potou kaqoti touto teloV pantoV tou anqrwpou kai o zwn dwsei eiV kardian autou

3 agaqon qumoV uper gelwta oti en kakia proswpou agaqunqhsetai kardia

4 kardia sofwn en oikw penqouV kai kardia afronwn en oikw eufrosunhV

5 agaqon to akousai epitimhsin sofou uper andra akouonta asma afronwn

6 oti wV fwnh twn akanqwn upo ton lebhta outwV gelwV twn afronwn kai ge touto mataiothV

7 oti h sukofantia periferei sofon kai apollusi thn kardian eutoniaV autou

8 agaqh escath logwn uper archn autou agaqon makroqumoV uper uyhlon pneumati

9 mh speushV en pneumati sou tou qumousqai oti qumoV en kolpw afronwn anapausetai

10 mh eiphV ti egeneto oti ai hmerai ai proterai hsan agaqai uper tautaV oti ouk en sofia ephrwthsaV peri toutou

11 agaqh sofia meta klhrodosiaV kai perisseia toiV qewrousin ton hlion

12 oti en skia authV h sofia wV skia tou arguriou kai perisseia gnwsewV thV sofiaV zwopoihsei ton par authV

13 ide ta poihmata tou qeou oti tiV dunhsetai tou kosmhsai on an o qeoV diastreyh auton

14 en hmera agaqwsunhV zhqi en agaqw kai en hmera kakiaV ide kai ge sun touto sumfwnon toutw epoihsen o qeoV peri laliaV ina mh eurh o anqrwpoV opisw autou mhden

15 sun ta panta eidon en hmeraiV mataiothtoV mou estin dikaioV apollumenoV en dikaiw autou kai estin asebhV menwn en kakia autou

16 mh ginou dikaioV polu kai mh sofizou perissa mhpote ekplaghV

17 mh asebhshV polu kai mh ginou sklhroV ina mh apoqanhV en ou kairw sou

18 agaqon to antecesqai se en toutw kai ge apo toutou mh anhV thn ceira sou oti foboumenoV ton qeon exeleusetai ta panta

19 h sofia bohqhsei tw sofw uper deka exousiazontaV touV ontaV en th polei

20 oti anqrwpoV ouk estin dikaioV en th gh oV poihsei agaqon kai ouc amarthsetai

21 kai ge eiV pantaV touV logouV ouV lalhsousin mh qhV kardian sou opwV mh akoushV tou doulou sou katarwmenou se

22 oti pleistakiV ponhreusetai se kai kaqodouV pollaV kakwsei kardian sou opwV kai ge su kathrasw eterouV

23 panta tauta epeirasa en th sofia eipa sofisqhsomai

24 kai auth emakrunqh ap emou makran uper o hn kai baqu baqoV tiV eurhsei auto

25 ekuklwsa egw kai h kardia mou tou gnwnai kai tou kataskeyasqai kai zhthsai sofian kai yhfon kai tou gnwnai asebouV afrosunhn kai sklhrian kai periforan

26 kai euriskw egw pikroteron uper qanaton sun thn gunaika htiV estin qhreumata kai saghnai kardia authV desmoi ceireV authV agaqoV pro proswpou tou qeou exaireqhsetai ap authV kai amartanwn sullhmfqhsetai en auth

27 ide touto euron eipen o EkklhsiasthV mia th mia tou eurein logismon

28 on eti ezhthsen h yuch mou kai ouc euron anqrwpon ena apo ciliwn euron kai gunaika en pasi toutoiV ouc euron

29 plhn ide touto euron o epoihsen o qeoV sun ton anqrwpon euqh kai autoi ezhthsan logismouV pollouV

 

8

1 tiV oiden sofouV kai tiV oiden lusin rhmatoV sofia anqrwpou fwtiei proswpon autou kai anaidhV proswpw autou mishqhsetai

2 stoma basilewV fulaxon kai peri logou orkou qeou mh spoudashV

3 apo proswpou autou poreush mh sthV en logw ponhrw oti pan o ean qelhsh poihsei

4 kaqwV lalei basileuV exousiazwn kai tiV erei autw ti poihseiV

5 o fulasswn entolhn ou gnwsetai rhma ponhron kai kairon krisewV ginwskei kardia sofou

6 oti panti pragmati estin kairoV kai krisiV oti gnwsiV tou anqrwpou pollh ep auton

7 oti ouk estin ginwskwn ti to esomenon oti kaqwV estai tiV anaggelei autw

8 ouk estin anqrwpoV exousiazwn en pneumati tou kwlusai sun to pneuma kai ouk estin exousia en hmera tou qanatou kai ouk estin apostolh en tw polemw kai ou diaswsei asebeia ton par authV

9 kai sun pan touto eidon kai edwka thn kardian mou eiV pan poihma o pepoihtai upo ton hlion ta osa exousiasato o anqrwpoV en anqrwpw tou kakwsai auton

10 kai tote eidon asebeiV eiV tafouV eisacqentaV kai ek topou agiou eporeuqhsan kai ephneqhsan en th polei oti outwV epoihsan kai ge touto mataiothV

11 oti ouk estin ginomenh antirrhsiV apo twn poiountwn to ponhron tacu dia touto eplhroforhqh kardia uiwn tou anqrwpou en autoiV tou poihsai to ponhron

12 oV hmarten epoihsen to ponhron apo tote kai apo makrothtoV autw oti kai ge ginwskw egw oti estai agaqon toiV foboumenoiV ton qeon opwV fobwntai apo proswpou autou

13 kai agaqon ouk estai tw asebei kai ou makrunei hmeraV en skia oV ouk estin foboumenoV apo proswpou tou qeou

14 estin mataiothV h pepoihtai epi thV ghV oti eisi dikaioi oti fqanei proV autouV wV poihma twn asebwn kai eisin asebeiV oti fqanei proV autouV wV poihma twn dikaiwn eipa oti kai ge touto mataiothV

15 kai ephnesa egw sun thn eufrosunhn oti ouk estin agaqon tw anqrwpw upo ton hlion oti ei mh tou fagein kai tou piein kai tou eufranqhnai kai auto sumprosestai autw en mocqw autou hmeraV zwhV autou osaV edwken autw o qeoV upo ton hlion

16 en oiV edwka thn kardian mou tou gnwnai sofian kai tou idein ton perispasmon ton pepoihmenon epi thV ghV oti kai ge en hmera kai en nukti upnon en ofqalmoiV autou ouk estin blepwn

17 kai eidon sun panta ta poihmata tou qeou oti ou dunhsetai anqrwpoV tou eurein sun to poihma to pepoihmenon upo ton hlion osa an mocqhsh o anqrwpoV tou zhthsai kai ouc eurhsei kai ge osa an eiph o sofoV tou gnwnai ou dunhsetai tou eurein

 

9

1 oti sun pan touto edwka eiV kardian mou kai kardia mou sun pan eiden touto wV oi dikaioi kai oi sofoi kai ergasiai autwn en ceiri tou qeou kai ge agaphn kai ge misoV ouk estin eidwV o anqrwpoV ta panta pro proswpou autwn

2 mataiothV en toiV pasin sunanthma en tw dikaiw kai tw asebei tw agaqw kai tw kakw kai tw kaqarw kai tw akaqartw kai tw qusiazonti kai tw mh qusiazonti wV o agaqoV wV o amartanwn wV o omnuwn kaqwV o ton orkon foboumenoV

3 touto ponhron en panti pepoihmenw upo ton hlion oti sunanthma en toiV pasin kai ge kardia uiwn tou anqrwpou eplhrwqh ponhrou kai perifereia en kardia autwn en zwh autwn kai opisw autwn proV touV nekrouV

4 oti tiV oV koinwnei proV pantaV touV zwntaV estin elpiV oti o kuwn o zwn autoV agaqoV uper ton leonta ton nekron

5 oti oi zwnteV gnwsontai oti apoqanountai kai oi nekroi ouk eisin ginwskonteV ouden kai ouk estin autoiV eti misqoV oti epelhsqh h mnhmh autwn

6 kai ge agaph autwn kai ge misoV autwn kai ge zhloV autwn hdh apwleto kai meriV ouk estin autoiV eti eiV aiwna en panti tw pepoihmenw upo ton hlion

7 deuro fage en eufrosunh arton sou kai pie en kardia agaqh oinon sou oti hdh eudokhsen o qeoV ta poihmata sou

8 en panti kairw estwsan imatia sou leuka kai elaion epi kefalhn sou mh usterhsatw

9 ide zwhn meta gunaikoV hV hgaphsaV pasaV hmeraV zwhV mataiothtoV sou taV doqeisaV soi upo ton hlion pasaV hmeraV mataiothtoV sou oti auto meriV sou en th zwh sou kai en tw mocqw sou w su mocqeiV upo ton hlion

10 panta osa an eurh h ceir sou tou poihsai wV h dunamiV sou poihson oti ouk estin poihma kai logismoV kai gnwsiV kai sofia en adh opou su poreuh ekei

11 epestreya kai eidon upo ton hlion oti ou toiV koufoiV o dromoV kai ou toiV dunatoiV o polemoV kai ge ou toiV sofoiV artoV kai ge ou toiV sunetoiV ploutoV kai ge ou toiV ginwskousin cariV oti kairoV kai apanthma sunanthsetai toiV pasin autoiV

12 oti kai ge ouk egnw o anqrwpoV ton kairon autou wV oi icqueV oi qhreuomenoi en amfiblhstrw kakw kai wV ornea ta qhreuomena en pagidi wV auta pagideuontai oi uioi tou anqrwpou eiV kairon ponhron otan epipesh ep autouV afnw

13 kai ge touto eidon sofian upo ton hlion kai megalh estin proV me

14 poliV mikra kai andreV en auth oligoi kai elqh ep authn basileuV megaV kai kuklwsh authn kai oikodomhsh ep authn carakaV megalouV

15 kai eurh en auth andra penhta sofon kai diaswsei autoV thn polin en th sofia autou kai anqrwpoV ouk emnhsqh sun tou androV tou penhtoV ekeinou

16 kai eipa egw agaqh sofia uper dunamin kai sofia tou penhtoV exoudenwmenh kai logoi autou ouk eisin akouomenoi

17 logoi sofwn en anapausei akouontai uper kraughn exousiazontwn en afrosunaiV

18 agaqh sofia uper skeuh polemou kai amartanwn eiV apolesei agaqwsunhn pollhn

 

10

1 muiai qanatousai sapriousin skeuasian elaiou hdusmatoV timion oligon sofiaV uper doxan afrosunhV megalhV

2 kardia sofou eiV dexion autou kai kardia afronoV eiV aristeron autou

3 kai ge en odw otan afrwn poreuhtai kardia autou usterhsei kai a logieitai panta afrosunh estin

4 ean pneuma tou exousiazontoV anabh epi se topon sou mh afhV oti iama katapausei amartiaV megalaV

5 estin ponhria hn eidon upo ton hlion wV akousion o exhlqen apo proswpou tou exousiazontoV

6 edoqh o afrwn en uyesi megaloiV kai plousioi en tapeinw kaqhsontai

7 eidon doulouV ef ippouV kai arcontaV poreuomenouV wV doulouV epi thV ghV

8 o orusswn boqron en autw empeseitai kai kaqairounta fragmon dhxetai auton ofiV

9 exairwn liqouV diaponhqhsetai en autoiV scizwn xula kinduneusei en autoiV

10 ean ekpesh to sidhrion kai autoV proswpon etaraxen kai dunameiV dunamwsei kai perisseia tou andreiou sofia

11 ean dakh o ofiV en ou yiqurismw kai ouk estin perisseia tw epadonti

12 logoi stomatoV sofou cariV kai ceilh afronoV katapontiousin auton

13 arch logwn stomatoV autou afrosonh kai escath stomatoV autou perifereia ponhra

14 kai o afrwn plhqunei logouV ouk egnw o anqrwpoV ti to genomenon kai ti to esomenon opisw autou tiV anaggelei autw

15 mocqoV twn afronwn kopwsei autouV oV ouk egnw tou poreuqhnai eiV polin

16 ouai soi poliV hV o basileuV sou newteroV kai oi arconteV sou en prwia esqiousin

17 makaria su gh hV o basileuV sou uioV eleuqerwn kai oi arconteV sou proV kairon fagontai en dunamei kai ouk aiscunqhsontai

18 en oknhriaiV tapeinwqhsetai h dokwsiV kai en argia ceirwn staxei h oikia

19 eiV gelwta poiousin arton kai oinoV eufrainei zwntaV kai tou arguriou epakousetai sun ta panta

20 kai ge en suneidhsei sou basilea mh katarash kai en tamieioiV koitwnwn sou mh katarash plousion oti peteinon tou ouranou apoisei sun thn fwnhn kai o ecwn taV pterugaV apaggelei logon

 

11

1 aposteilon ton arton sou epi proswpon tou udatoV oti en plhqei twn hmerwn eurhseiV auton

2 doV merida toiV epta kai ge toiV oktw oti ou ginwskeiV ti estai ponhron epi thn ghn

3 ean plhrwqwsin ta nefh uetou epi thn ghn ekceousin kai ean pesh xulon en tw notw kai ean en tw borra topw ou peseitai to xulon ekei estai

4 thrwn anemon ou sperei kai blepwn en taiV nefelaiV ou qerisei

5 en oiV ouk estin ginwskwn tiV h odoV tou pneumatoV wV osta en gastri thV kuoforoushV outwV ou gnwsh ta poihmata tou qeou osa poihsei sun ta panta

6 en prwia speiron to sperma sou kai eiV esperan mh afetw h ceir sou oti ou ginwskeiV poion stoichsei h touto h touto kai ean ta duo epi to auto agaqa

7 kai gluku to fwV kai agaqon toiV ofqalmoiV tou blepein sun ton hlion

8 oti kai ean eth polla zhsetai o anqrwpoV en pasin autoiV eufranqhsetai kai mnhsqhsetai taV hmeraV tou skotouV oti pollai esontai pan to ercomenon mataiothV

9 eufrainou neaniske en neothti sou kai agaqunatw se h kardia sou en hmeraiV neothtoV sou kai peripatei en odoiV kardiaV sou kai en orasei ofqalmwn sou kai gnwqi oti epi pasi toutoiV axei se o qeoV en krisei

10 kai aposthson qumon apo kardiaV sou kai paragage ponhrian apo sarkoV sou oti h neothV kai h anoia mataiothV

 

12

1 kai mnhsqhti tou ktisantoV se en hmeraiV neothtoV sou ewV otou mh elqwsin hmerai thV kakiaV kai fqaswsin eth en oiV ereiV ouk estin moi en autoiV qelhma

2 ewV ou mh skotisqh o hlioV kai to fwV kai h selhnh kai oi astereV kai epistreywsin ta nefh opisw tou uetou

3 en hmera h ean saleuqwsin fulakeV thV oikiaV kai diastrafwsin andreV thV dunamewV kai hrghsan ai alhqousai oti wligwqhsan kai skotasousin ai blepousai en taiV opaiV

4 kai kleisousin quraV en agora en asqeneia fwnhV thV alhqoushV kai anasthsetai eiV fwnhn tou strouqiou kai tapeinwqhsontai pasai ai qugatereV tou asmatoV

5 kai ge apo uyouV oyontai kai qamboi en th odw kai anqhsh to amugdalon kai pacunqh h akriV kai diaskedasqh h kappariV oti eporeuqh o anqrwpoV eiV oikon aiwnoV autou kai ekuklwsan en agora oi koptomenoi

6 ewV otou mh anatraph scoinion tou arguriou kai sunqlibh anqemion tou crusiou kai suntribh udria epi thn phghn kai suntrocash o trocoV epi ton lakkon

7 kai epistreyh o couV epi thn ghn wV hn kai to pneuma epistreyh proV ton qeon oV edwken auto

8 mataiothV mataiothtwn eipen o EkklhsiasthV ta panta mataiothV

9 kai perisson oti egeneto EkklhsiasthV sofoV eti edidaxen gnwsin sun ton laon kai ouV exicniasetai kosmion parabolwn

10 polla ezhthsen EkklhsiasthV tou eurein logouV qelhmatoV kai gegrammenon euquthtoV logouV alhqeiaV

11 logoi sofwn wV ta boukentra kai wV hloi pefuteumenoi oi para twn sunagmatwn edoqhsan ek poimenoV enoV kai perisson ex autwn

12 uie mou fulaxai poihsai biblia polla ouk estin perasmoV kai meleth pollh kopwsiV sarkoV

13 teloV logou to pan akouetai ton qeon fobou kai taV entolaV autou fulasse oti touto paV o anqrwpoV

14 oti sun pan to poihma o qeoV axei en krisei en panti parewramenw ean agaqon kai ean ponhron

 


 

Septuagint_Index            Next: Song of Solomon