ASMA

1

1 asma asmatwn o estin tw Salwmwn

2 filhsatw me apo filhmatwn stomatoV autou oti agaqoi mastoi sou uper oinon

3 kai osmh murwn sou uper panta ta arwmata muron ekkenwqen onoma sou dia touto neanideV hgaphsan se

4 eilkusan se opisw sou eiV osmhn murwn sou dramoumen eishnegken me o basileuV eiV to tamieion autou agalliaswmeqa kai eufranqwmen en soi agaphsomen mastouV sou uper oinon euquthV hgaphsen se

5 melaina eimi kai kalh qugatereV Ierousalhm wV skhnwmata Khdar wV derreiV Salwmwn

6 mh bleyhte me oti egw eimi memelanwmenh oti parebleyen me o hlioV uioi mhtroV mou emacesanto en emoi eqento me fulakissan en ampelwsin ampelwna emon ouk efulaxa

7 apaggeilon moi on hgaphsen h yuch mou pou poimaineiV pou koitazeiV en meshmbria mhpote genwmai wV periballomenh ep agelaiV etairwn sou

8 ean mh gnwV seauthn h kalh en gunaixin exelqe su en pternaiV twn poimniwn kai poimaine taV erifouV sou epi skhnwmasin twn poimenwn

9 th ippw mou en armasin Faraw wmoiwsa se h plhsion mou

10 ti wraiwqhsan siagoneV sou wV trugoneV trachloV sou wV ormiskoi

11 omoiwmata crusiou poihsomen soi meta stigmatwn tou arguriou

12 ewV ou o basileuV en anaklisei autou nardoV mou edwken osmhn autou

13 apodesmoV thV stakthV adelfidoV mou emoi ana meson twn mastwn mou aulisqhsetai

14 botruV thV kuprou adelfidoV mou emoi en ampelwsin Eggaddi

15 idou ei kalh h plhsion mou idou ei kalh ofqalmoi sou peristerai

16 idou ei kaloV o adelfidoV mou kai ge wraioV proV klinh hmwn suskioV

17 dokoi oikwn hmwn kedroi fatnwmata hmwn kuparissoi

 

2

1 egw anqoV tou pediou krinon twn koiladwn

2 wV krinon en mesw akanqwn outwV h plhsion mou ana meson twn qugaterwn

3 wV mhlon en toiV xuloiV tou drumou outwV adelfidoV mou ana meson twn uiwn en th skia autou epequmhsa kai ekaqisa kai karpoV autou glukuV en laruggi mou

4 eisagagete me eiV oikon tou oinou taxate ep eme agaphn

5 sthrisate me en amoraiV stoibasate me en mhloiV oti tetrwmenh agaphV egw

6 euwnumoV autou upo thn kefalhn mou kai h dexia autou perilhmyetai me

7 wrkisa umaV qugatereV Ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ean egeirhte kai exegeirhte thn agaphn ewV ou qelhsh

8 fwnh adelfidou mou idou outoV hkei phdwn epi ta orh diallomenoV epi touV bounouV

9 omoioV estin adelfidoV mou th dorkadi h nebrw elafwn epi ta orh Baiqhl idou outoV esthken opisw tou toicou hmwn parakuptwn dia twn quridwn ekkuptwn dia twn diktuwn

10 apokrinetai adelfidoV mou kai legei moi anasta elqe h plhsion mou kalh mou peristera mou

11 oti idou o ceimwn parhlqen o uetoV aphlqen eporeuqh eautw

12 ta anqh wfqh en th gh kairoV thV tomhV efqaken fwnh tou trugonoV hkousqh en th gh hmwn

13 h sukh exhnegken olunqouV authV ai ampeloi kuprizousin edwkan osmhn anasta elqe h plhsion mou kalh mou peristera mou

14 kai elqe su peristera mou en skeph thV petraV ecomena tou proteicismatoV deixon moi thn oyin sou kai akoutison me thn fwnhn sou oti h fwnh sou hdeia kai h oyiV sou wraia

15 piasate hmin alwpekaV mikrouV afanizontaV ampelwnaV kai ai ampeloi hmwn kuprizousin

16 adelfidoV mou emoi kagw autw o poimainwn en toiV krinoiV

17 ewV ou diapneush h hmera kai kinhqwsin ai skiai apostreyon omoiwqhti su adelfide mou tw dorkwni h nebrw elafwn epi orh koilwmatwn

 

3

1 epi koithn mou en nuxin ezhthsa on hgaphsen h yuch mou ezhthsa auton kai ouc euron auton ekalesa auton kai ouc uphkousen mou

2 anasthsomai dh kai kuklwsw en th polei en taiV agoraiV kai en taiV plateiaiV kai zhthsw on hgaphsen h yuch mou ezhthsa auton kai ouc euron auton

3 eurosan me oi throunteV oi kuklounteV en th polei mh on hgaphsen h yuch mou eidete

4 wV mikron ote parhlqon ap autwn ewV ou euron on hgaphsen h yuch mou ekrathsa auton kai ouk afhsw auton ewV ou eishgagon auton eiV oikon mhtroV mou kai eiV tamieion thV sullaboushV me

5 wrkisa umaV qugatereV Ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ean egeirhte kai exegeirhte thn agaphn ewV an qelhsh

6 tiV auth h anabainousa apo thV erhmou wV stelech kapnou tequmiamenh smurnan kai libanon apo pantwn koniortwn mureyou

7 idou h klinh tou Salwmwn exhkonta dunatoi kuklw authV apo dunatwn Israhl

8 panteV kateconteV romfaian dedidagmenoi polemon anhr romfaia autou epi mhron autou apo qambouV en nuxin

9 foreion epoihsen eautw o basileuV Salwmwn apo xulwn tou Libanou

10 stulouV autou epoihsen argurion kai anakliton autou cruseon epibasiV autou porfura entoV autou liqostrwton agaphn apo qugaterwn Ierousalhm

11 exelqate kai idete en tw basilei Salwmwn en tw stefanw w estefanwsen auton h mhthr autou en hmera numfeusewV autou kai en hmera eufrosunhV kardiaV autou

 

4

1 idou ei kalh h plhsion mou idou ei kalh ofqalmoi sou peristerai ektoV thV siwphsewV sou tricwma sou wV agelai twn aigwn ai apekalufqhsan apo tou Galaad

2 odonteV sou wV agelai twn kekarmenwn ai anebhsan apo tou loutrou ai pasai didumeuousai kai ateknousa ouk estin en autaiV

3 wV spartion to kokkinon ceilh sou kai h lalia sou wraia wV lepuron thV roaV mhlon sou ektoV thV siwphsewV sou

4 wV purgoV Dauid trachloV sou o wkodomhmenoV eiV qalpiwq cilioi qureoi kremantai ep auton pasai bolideV twn dunatwn

5 duo mastoi sou wV duo nebroi didumoi dorkadoV oi nemomenoi en krinoiV

6 ewV ou diapneush h hmera kai kinhqwsin ai skiai poreusomai emautw proV to oroV thV smurnhV kai proV ton bounon tou Libanou

7 olh kalh ei h plhsion mou kai mwmoV ouk estin en soi

8 deuro apo Libanou numfh deuro apo Libanou eleush kai dieleush apo archV pistewV apo kefalhV Sanir kai Ermwn apo mandrwn leontwn apo orewn pardalewn

9 ekardiwsaV hmaV adelfh mou numfh ekardiwsaV hmaV eni apo ofqalmwn sou en mia enqemati trachlwn sou

10 ti ekalliwqhsan mastoi sou adelfh mou numfh ti ekalliwqhsan mastoi sou apo oinou kai osmh imatiwn sou uper panta ta arwmata

11 khrion apostazousin ceilh sou numfh meli kai gala upo thn glwssan sou kai osmh imatiwn sou wV osmh Libanou

12 khpoV kekleismenoV adelfh mou numfh khpoV kekleismenoV phgh esfragismenh

13 apostolai sou paradeisoV rown meta karpou akrodruwn kuproi meta nardwn

14 nardoV kai krokoV kalamoV kai kinnamwmon meta pantwn xulwn tou Libanou smurna alwq meta pantwn prwtwn murwn

15 phgh khpwn frear udatoV zwntoV kai roizountoV apo tou Libanou

16 exegerqhti borra kai ercou note diapneuson khpon mou kai reusatwsan arwmata mou katabhtw adelfidoV mou eiV khpon autou kai fagetw karpon akrodruwn autou

 

5

1 eishlqon eiV khpon mou adelfh mou numfh etrughsa smurnan mou meta arwmatwn mou efagon arton mou meta melitoV mou epion oinon mou meta galaktoV mou fagete plhsioi kai piete kai mequsqhte adelfoi

2 egw kaqeudw kai h kardia mou agrupnei fwnh adelfidou mou krouei epi thn quran anoixon moi adelfh mou h plhsion mou peristera mou teleia mou oti h kefalh mou eplhsqh drosou kai oi bostrucoi mou yekadwn nuktoV

3 exedusamhn ton citwna mou pwV enduswmai auton eniyamhn touV podaV mou pwV molunw autouV

4 adelfidoV mou apesteilen ceira autou apo thV ophV kai h koilia mou eqrohqh ep auton

5 anesthn egw anoixai tw adelfidw mou ceireV mou estaxan smurnan daktuloi mou smurnan plhrh epi ceiraV tou kleiqrou

6 hnoixa egw tw adelfidw mou adelfidoV mou parhlqen yuch mou exhlqen en logw autou ezhthsa auton kai ouc euron auton ekalesa auton kai ouc uphkousen mou

7 eurosan me oi fulakeV oi kuklounteV en th polei epataxan me etraumatisan me hran to qeristron mou ap emou fulakeV twn teicewn

8 wrkisa umaV qugatereV Ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ean eurhte ton adelfidon mou ti apaggeilhte autw oti tetrwmenh agaphV eimi egw

9 ti adelfidoV sou apo adelfidou h kalh en gunaixin ti adelfidoV sou apo adelfidou oti outwV wrkisaV hmaV

10 adelfidoV mou leukoV kai purroV eklelocismenoV apo muriadwn

11 kefalh autou crusion kai faz bostrucoi autou elatai melaneV wV korax

12 ofqalmoi autou wV peristerai epi plhrwmata udatwn lelousmenai en galakti kaqhmenai epi plhrwmata udatwn

13 siagoneV autou wV fialai tou arwmatoV fuousai mureyika ceilh autou krina stazonta smurnan plhrh

14 ceireV autou toreutai crusai peplhrwmenai qarsiV koilia autou puxion elefantinon epi liqou sapfeirou

15 knhmai autou stuloi marmarinoi teqemeliwmenoi epi baseiV crusaV eidoV autou wV LibanoV eklektoV wV kedroi

16 farugx autou glukasmoi kai oloV epiqumia outoV adelfidoV mou kai outoV plhsion mou qugatereV Ierousalhm

 

6

1 pou aphlqen o adelfidoV sou h kalh en gunaixin pou apebleyen o adelfidoV sou kai zhthsomen auton meta sou

2 adelfidoV mou katebh eiV khpon autou eiV fialaV tou arwmatoV poimainein en khpoiV kai sullegein krina

3 egw tw adelfidw mou kai adelfidoV mou emoi o poimainwn en toiV krinoiV

4 kalh ei h plhsion mou wV eudokia wraia wV Ierousalhm qamboV wV tetagmenai

5 apostreyon ofqalmouV sou apenantion mou oti autoi anepterwsan me tricwma sou wV agelai twn aigwn ai anefanhsan apo tou Galaad

6 odonteV sou wV agelai twn kekarmenwn ai anebhsan apo tou loutrou ai pasai didumeuousai kai ateknousa ouk estin en autaiV

7 wV spartion to kokkinon ceilh sou kai h lalia sou wraia wV lepuron thV roaV mhlon sou ektoV thV siwphsewV sou

8 exhkonta eisin basilissai kai ogdohkonta pallakai kai neanideV wn ouk estin ariqmoV

9 mia estin peristera mou teleia mou mia estin th mhtri authV eklekth estin th tekoush authV eidosan authn qugatereV kai makariousin authn basilissai kai pallakai kai ainesousin authn

10 tiV auth h ekkuptousa wsei orqroV kalh wV selhnh eklekth wV o hlioV qamboV wV tetagmenai

11 eiV khpon karuaV katebhn idein en genhmasin tou ceimarrou idein ei hnqhsen h ampeloV exhnqhsan ai roai ekei dwsw touV mastouV mou soi

12 ouk egnw h yuch mou eqeto me armata Aminadab

 

7

1 epistrefe epistrefe h SoulamitiV epistrefe epistrefe kai oyomeqa en soi ti oyesqe en th Soulamitidi h ercomenh wV coroi twn parembolwn

2 ti wraiwqhsan diabhmata sou en upodhmasin qugater Nadab ruqmoi mhrwn sou omoioi ormiskoiV ergw ceirwn tecnitou

3 omfaloV sou krathr toreutoV mh usteroumenoV krama koilia sou qimwnia sitou pefragmenh en krinoiV

4 duo mastoi sou wV duo nebroi didumoi dorkadoV

5 trachloV sou wV purgoV elefantinoV ofqalmoi sou wV limnai en Esebwn en pulaiV qugatroV pollwn mukthr sou wV purgoV tou Libanou skopeuwn proswpon Damaskou

6 kefalh sou epi se wV KarmhloV kai plokion kefalhV sou wV porfura basileuV dedemenoV en paradromaiV

7 ti wraiwqhV kai ti hdunqhV agaph en trufaiV sou

8 touto megeqoV sou wmoiwqh tw foiniki kai oi mastoi sou toiV botrusin

9 eipa anabhsomai en tw foiniki krathsw twn uyewn autou kai esontai dh mastoi sou wV botrueV thV ampelou kai osmh rinoV sou wV mhla

10 kai larugx sou wV oinoV o agaqoV poreuomenoV tw adelfidw mou eiV euquqhta ikanoumenoV ceilesin mou kai odousin

11 egw tw adelfidw mou kai ep eme h epistrofh autou

12 elqe adelfide mou exelqwmen eiV agron aulisqwmen en kwmaiV

13 orqriswmen eiV ampelwnaV idwmen ei hnqhsen h ampeloV hnqhsen o kuprismoV hnqhsan ai roai ekei dwsw touV mastouV mou soi

14 oi mandragorai edwkan osmhn kai epi quraiV hmwn panta akrodrua nea proV palaia adelfide mou ethrhsa soi

 

8

1 tiV dwh se adelfidon mou qhlazonta mastouV mhtroV mou eurousa se exw filhsw se kai ge ouk exoudenwsousin moi

2 paralhmyomai se eisaxw se eiV oikon mhtroV mou kai eiV tamieion thV sullaboushV me potiw se apo oinou tou mureyikou apo namatoV rown mou

3 euwnumoV autou upo thn kefalhn mou kai h dexia autou perilhmyetai me

4 wrkisa umaV qugatereV Ierousalhm en taiV dunamesin kai en taiV iscusesin tou agrou ti egeirhte kai ti exegeirhte thn agaphn ewV an qelhsh

5 tiV auth h anabainousa leleukanqismenh episthrizomenh epi ton adelfidon authV upo mhlon exhgeira se ekei wdinhsen se h mhthr sou ekei wdinhsen se h tekousa sou

6 qeV me wV sfragida epi thn kardian sou wV sfragida epi ton braciona sou oti krataia wV qanatoV agaph sklhroV wV adhV zhloV periptera authV periptera puroV flogeV authV

7 udwr polu ou dunhsetai sbesai thn agaphn kai potamoi ou sugklusousin authn ean dw anhr ton panta bion autou en th agaph exoudenwsei exoudenwsousin auton

8 adelfh hmin mikra kai mastouV ouk ecei ti poihswmen th adelfh hmwn en hmera h ean lalhqh en auth

9 ei teicoV estin oikodomhswmen ep authn epalxeiV arguraV kai ei qura estin diagraywmen ep authn sanida kedrinhn

10 egw teicoV kai mastoi mou wV purgoi egw hmhn en ofqalmoiV autou wV euriskousa eirhnhn

11 ampelwn egenhqh tw Salwmwn en Beelamwn edwken ton ampelwna autou toiV throusin anhr oisei en karpw autou ciliouV arguriou

12 ampelwn mou emoV enwpion mou oi cilioi soi Salwmwn kai oi diakosioi toiV throusi ton karpon autou

13 o kaqhmenoV en khpoiV etairoi proseconteV th fwnh sou akoutison me

14 fuge adelfide mou kai omoiwqhti th dorkadi h tw nebrw twn elafwn epi orh arwmatwn

 


 

Septuagint_Index            Next: Odes of Solomon