IEZEKIHL

1

1 kai egeneto en tw triakostw etei en tw tetartw mhni pempth tou mhnoV kai egw hmhn en mesw thV aicmalwsiaV epi tou potamou tou Cobar kai hnoicqhsan oi ouranoi kai eidon oraseiV qeou

2 pempth tou mhnoV touto to etoV to pempton thV aicmalwsiaV tou basilewV Iwakim

3 kai egeneto logoV kuriou proV Iezekihl uion Bouzi ton ierea en gh Caldaiwn epi tou potamou tou Cobar kai egeneto ep eme ceir kuriou

4 kai eidon kai idou pneuma exairon hrceto apo borra kai nefelh megalh en autw kai feggoV kuklw autou kai pur exastrapton kai en tw mesw autou wV orasiV hlektrou en mesw tou puroV kai feggoV en autw

5 kai en tw mesw wV omoiwma tessarwn zwwn kai auth h orasiV autwn omoiwma anqrwpou ep autoiV

6 kai tessara proswpa tw eni kai tessareV pterugeV tw eni

7 kai ta skelh autwn orqa kai pterwtoi oi podeV autwn kai spinqhreV wV exastraptwn calkoV kai elafrai ai pterugeV autwn

8 kai ceir anqrwpou upokatwqen twn pterugwn autwn epi ta tessara merh autwn kai ta proswpa autwn twn tessarwn

9 ouk epestrefonto en tw badizein auta ekaston katenanti tou proswpou autwn eporeuonto

10 kai omoiwsiV twn proswpwn autwn proswpon anqrwpou kai proswpon leontoV ek dexiwn toiV tessarsin kai proswpon moscou ex aristerwn toiV tessarsin kai proswpon aetou toiV tessarsin

11 kai ai pterugeV autwn ektetamenai anwqen toiV tessarsin ekaterw duo sunezeugmenai proV allhlaV kai duo epekalupton epanw tou swmatoV autwn

12 kai ekateron kata proswpon autou eporeueto ou an hn to pneuma poreuomenon eporeuonto kai ouk epestrefon

13 kai en mesw twn zwwn orasiV wV anqrakwn puroV kaiomenwn wV oyiV lampadwn sustrefomenwn ana meson twn zwwn kai feggoV tou puroV kai ek tou puroV exeporeueto astraph

14

15 kai eidon kai idou trocoV eiV epi thV ghV ecomenoV twn zwwn toiV tessarsin

16 kai to eidoV twn trocwn wV eidoV qarsiV kai omoiwma en toiV tessarsin kai to ergon autwn hn kaqwV an eih trocoV en trocw

17 epi ta tessara merh autwn eporeuonto ouk epestrefon en tw poreuesqai auta

18 oud oi nwtoi autwn kai uyoV hn autoiV kai eidon auta kai oi nwtoi autwn plhreiV ofqalmwn kukloqen toiV tessarsin

19 kai en tw poreuesqai ta zwa eporeuonto oi trocoi ecomenoi autwn kai en tw exairein ta zwa apo thV ghV exhronto oi trocoi

20 ou an hn h nefelh ekei to pneuma tou poreuesqai eporeuonto ta zwa kai oi trocoi kai exhronto sun autoiV dioti pneuma zwhV hn en toiV trocoiV

21 en tw poreuesqai auta eporeuonto kai en tw estanai auta eisthkeisan kai en tw exairein auta apo thV ghV exhronto sun autoiV oti pneuma zwhV hn en toiV trocoiV

22 kai omoiwma uper kefalhV autoiV twn zwwn wsei sterewma wV orasiV krustallou ektetamenon epi twn pterugwn autwn epanwqen

23 kai upokatw tou sterewmatoV ai pterugeV autwn ektetamenai pterussomenai etera th etera ekastw duo sunezeugmenai epikaluptousai ta swmata autwn

24 kai hkouon thn fwnhn twn pterugwn autwn en tw poreuesqai auta wV fwnhn udatoV pollou kai en tw estanai auta katepauon ai pterugeV autwn

25 kai idou fwnh uperanwqen tou sterewmatoV tou ontoV uper kefalhV autwn

26 wV orasiV liqou sapfeirou omoiwma qronou ep autou kai epi tou omoiwmatoV tou qronou omoiwma wV eidoV anqrwpou anwqen

27 kai eidon wV oyin hlektrou apo orasewV osfuoV kai epanw kai apo orasewV osfuoV kai ewV katw eidon wV orasin puroV kai to feggoV autou kuklw

28 wV orasiV toxou otan h en th nefelh en hmera uetou outwV h stasiV tou feggouV kukloqen auth h orasiV omoiwmatoV doxhV kuriou kai eidon kai piptw epi proswpon mou kai hkousa fwnhn lalountoV

 

2

1 kai eipen proV me uie anqrwpou sthqi epi touV podaV sou kai lalhsw proV se

2 kai hlqen ep eme pneuma kai anelaben me kai exhren me kai esthsen me epi touV podaV mou kai hkouon autou lalountoV proV me

3 kai eipen proV me uie anqrwpou exapostellw egw se proV ton oikon tou Israhl touV parapikrainontaV me oitineV parepikranan me autoi kai oi patereV autwn ewV thV shmeron hmeraV

4 kai ereiV proV autouV tade legei kurioV

5 ean ara akouswsin h ptohqwsin dioti oikoV parapikrainwn estin kai gnwsontai oti profhthV ei su en mesw autwn

6 kai su uie anqrwpou mh fobhqhV autouV mhde eksthV apo proswpou autwn dioti paroistrhsousi kai episusthsontai epi se kuklw kai en mesw skorpiwn su katoikeiV touV logouV autwn mh fobhqhV kai apo proswpou autwn mh eksthV dioti oikoV parapikrainwn estin

7 kai lalhseiV touV logouV mou proV autouV ean ara akouswsin h ptohqwsin dioti oikoV parapikrainwn estin

8 kai su uie anqrwpou akoue tou lalountoV proV se mh ginou parapikrainwn kaqwV o oikoV o parapikrainwn cane to stoma sou kai fage a egw didwmi soi

9 kai eidon kai idou ceir ektetamenh proV me kai en auth kefaliV bibliou

10 kai aneilhsen authn enwpion emou kai en auth gegrammena hn ta opisqen kai ta emprosqen kai egegrapto eiV authn qrhnoV kai meloV kai ouai

 

3

1 kai eipen proV me uie anqrwpou katafage thn kefalida tauthn kai poreuqhti kai lalhson toiV uioiV Israhl

2 kai dihnoixa to stoma mou kai eywmisen me thn kefalida

3 kai eipen proV me uie anqrwpou to stoma sou fagetai kai h koilia sou plhsqhsetai thV kefalidoV tauthV thV dedomenhV eiV se kai efagon authn kai egeneto en tw stomati mou wV meli glukazon

4 kai eipen proV me uie anqrwpou badize eiselqe proV ton oikon tou Israhl kai lalhson touV logouV mou proV autouV

5 dioti ou proV laon baquceilon kai baruglwsson su exapostellh proV ton oikon tou Israhl

6 oude proV laouV pollouV allofwnouV h alloglwssouV oude stibarouV th glwssh ontaV wn ouk akoush touV logouV autwn kai ei proV toioutouV exapesteila se outoi an eishkousan sou

7 o de oikoV tou Israhl ou mh qelhswsin eisakousai sou dioti ou boulontai eisakouein mou oti paV o oikoV Israhl filoneikoi eisin kai sklhrokardioi

8 kai idou dedwka to proswpon sou dunaton katenanti twn proswpwn autwn kai to neikoV sou katiscusw katenanti tou neikouV autwn

9 kai estai dia pantoV krataioteron petraV mh fobhqhV ap autwn mhde ptohqhV apo proswpou autwn dioti oikoV parapikrainwn estin

10 kai eipen proV me uie anqrwpou pantaV touV logouV ouV lelalhka meta sou labe eiV thn kardian sou kai toiV wsin sou akoue

11 kai badize eiselqe eiV thn aicmalwsian proV touV uiouV tou laou sou kai lalhseiV proV autouV kai ereiV proV autouV tade legei kurioV ean ara akouswsin ean ara endwsin

12 kai anelaben me pneuma kai hkousa katopisqen mou fwnhn seismou megalou euloghmenh h doxa kuriou ek tou topou autou

13 kai eidon fwnhn pterugwn twn zwwn pterussomenwn etera proV thn eteran kai fwnh twn trocwn ecomenh autwn kai fwnh tou seismou

14 kai to pneuma exhren me kai anelaben me kai eporeuqhn en ormh tou pneumatoV mou kai ceir kuriou egeneto ep eme krataia

15 kai eishlqon eiV thn aicmalwsian metewroV kai perihlqon touV katoikountaV epi tou potamou tou Cobar touV ontaV ekei kai ekaqisa ekei epta hmeraV anastrefomenoV en mesw autwn

16 kai egeneto meta taV epta hmeraV logoV kuriou proV me legwn

17 uie anqrwpou skopon dedwka se tw oikw Israhl kai akoush ek stomatoV mou logon kai diapeilhsh autoiV par emou

18 en tw legein me tw anomw qanatw qanatwqhsh kai ou diesteilw autw oude elalhsaV tou diasteilasqai tw anomw apostreyai apo twn odwn autou tou zhsai auton o anomoV ekeinoV th adikia autou apoqaneitai kai to aima autou ek ceiroV sou ekzhthsw

19 kai su ean diasteilh tw anomw kai mh apostreyh apo thV anomiaV autou kai thV odou autou o anomoV ekeinoV en th adikia autou apoqaneitai kai su thn yuchn sou rush

20 kai en tw apostrefein dikaion apo twn dikaiosunwn autou kai poihsh paraptwma kai dwsw thn basanon eiV proswpon autou autoV apoqaneitai oti ou diesteilw autw kai en taiV amartiaiV autou apoqaneitai dioti ou mh mnhsqwsin ai dikaiosunai autou aV epoihsen kai to aima autou ek thV ceiroV sou ekzhthsw

21 su de ean diasteilh tw dikaiw tou mh amartein kai autoV mh amarth o dikaioV zwh zhsetai oti diesteilw autw kai su thn seautou yuchn rush

22 kai egeneto ep eme ceir kuriou kai eipen proV me anasthqi kai exelqe eiV to pedion kai ekei lalhqhsetai proV se

23 kai anesthn kai exhlqon eiV to pedion kai idou ekei doxa kuriou eisthkei kaqwV h orasiV kai kaqwV h doxa hn eidon epi tou potamou tou Cobar kai piptw epi proswpon mou

24 kai hlqen ep eme pneuma kai esthsen me epi podaV mou kai elalhsen proV me kai eipen moi eiselqe kai egkleisqhti en mesw tou oikou sou

25 kai su uie anqrwpou idou dedontai epi se desmoi kai dhsousin se en autoiV kai ou mh exelqhV ek mesou autwn

26 kai thn glwssan sou sundhsw kai apokwfwqhsh kai ouk esh autoiV eiV andra elegconta dioti oikoV parapikrainwn estin

27 kai en tw lalein me proV se anoixw to stoma sou kai ereiV proV autouV tade legei kurioV o akouwn akouetw kai o apeiqwn apeiqeitw dioti oikoV parapikrainwn estin

 

4

1 kai su uie anqrwpou labe seautw plinqon kai qhseiV authn pro proswpou sou kai diagrayeiV ep authn polin thn Ierousalhm

2 kai dwseiV ep authn periochn kai oikodomhseiV ep authn promacwnaV kai peribaleiV ep authn caraka kai dwseiV ep authn parembolaV kai taxeiV taV belostaseiV kuklw

3 kai su labe seautw thganon sidhroun kai qhseiV auto toicon sidhroun ana meson sou kai ana meson thV polewV kai etoimaseiV to proswpon sou ep authn kai estai en sugkleismw kai sugkleiseiV authn shmeion estin touto toiV uioiV Israhl

4 kai su koimhqhsh epi to pleuron sou to aristeron kai qhseiV taV adikiaV tou oikou Israhl ep autou kata ariqmon twn hmerwn penthkonta kai ekaton aV koimhqhsh ep autou kai lhmyh taV adikiaV autwn

5 kai egw dedwka soi taV duo adikiaV autwn eiV ariqmon hmerwn enenhkonta kai ekaton hmeraV kai lhmyh taV adikiaV tou oikou Israhl

6 kai sunteleseiV tauta panta kai koimhqhsh epi to pleuron sou to dexion kai lhmyh taV adikiaV tou oikou Iouda tessarakonta hmeraV hmeran eiV eniauton teqeika soi

7 kai eiV ton sugkleismon Ierousalhm etoimaseiV to proswpon sou kai ton braciona sou sterewseiV kai profhteuseiV ep authn

8 kai egw idou dedwka epi se desmouV kai mh strafhV apo tou pleurou sou epi to pleuron sou ewV ou suntelesqwsin ai hmerai tou sugkleismou sou

9 kai su labe seautw purouV kai kriqaV kai kuamon kai fakon kai kegcron kai oluran kai embaleiV auta eiV aggoV en ostrakinon kai poihseiV auta sautw eiV artouV kai kat ariqmon twn hmerwn aV su kaqeudeiV epi tou pleurou sou enenhkonta kai ekaton hmeraV fagesai auta

10 kai to brwma sou o fagesai en staqmw eikosi siklouV thn hmeran apo kairou ewV kairou fagesai auta

11 kai udwr en metrw piesai to ekton tou in apo kairou ewV kairou piesai

12 kai egkrufian kriqinon fagesai auta en bolbitoiV koprou anqrwpinhV egkruyeiV auta kat ofqalmouV autwn

13 kai ereiV tade legei kurioV o qeoV tou Israhl outwV fagontai oi uioi Israhl akaqarta en toiV eqnesin

14 kai eipa mhdamwV kurie qee tou Israhl idou h yuch mou ou memiantai en akaqarsia kai qnhsimaion kai qhrialwton ou bebrwka apo genesewV mou ewV tou nun oude eiselhluqen eiV to stoma mou pan kreaV ewlon

15 kai eipen proV me idou dedwka soi bolbita bown anti twn bolbitwn twn anqrwpinwn kai poihseiV touV artouV sou ep autwn

16 kai eipen proV me uie anqrwpou idou egw suntribw sthrigma artou en Ierousalhm kai fagontai arton en staqmw kai en endeia kai udwr en metrw kai en afanismw piontai

17 opwV endeeiV genwntai artou kai udatoV kai afanisqhsetai anqrwpoV kai adelfoV autou kai takhsontai en taiV adikiaiV autwn

 

5

1 kai su uie anqrwpou labe seautw romfaian oxeian uper xuron kourewV kthsh authn seautw kai epaxeiV authn epi thn kefalhn sou kai epi ton pwgwna sou kai lhmyh zugon staqmiwn kai diasthseiV autouV

2 to tetarton en puri anakauseiV en mesh th polei kata thn plhrwsin twn hmerwn tou sugkleismou kai lhmyh to tetarton kai katakauseiV auto en mesw authV kai to tetarton katakoyeiV en romfaia kuklw authV kai to tetarton diaskorpiseiV tw pneumati kai macairan ekkenwsw opisw autwn

3 kai lhmyh ekeiqen oligouV en ariqmw kai sumperilhmyh autouV th anabolh sou

4 kai ek toutwn lhmyh eti kai riyeiV autouV eiV meson tou puroV kai katakauseiV autouV en puri ex authV exeleusetai pur kai ereiV panti oikw Israhl

5 tade legei kurioV auth h Ierousalhm en mesw twn eqnwn teqeika authn kai taV kuklw authV cwraV

6 kai ereiV ta dikaiwmata mou th anomw ek twn eqnwn kai ta nomima mou ek twn cwrwn twn kuklw authV dioti ta dikaiwmata mou apwsanto kai en toiV nomimoiV mou ouk eporeuqhsan en autoiV

7 dia touto tade legei kurioV anq wn h aformh umwn ek twn eqnwn twn kuklw umwn kai en toiV nomimoiV mou ouk eporeuqhte kai ta dikaiwmata mou ouk epoihsate all oude kata ta dikaiwmata twn eqnwn twn kuklw umwn ou pepoihkate

8 dia touto tade legei kurioV idou egw epi se kai poihsw en mesw sou krima enwpion twn eqnwn

9 kai poihsw en soi a ou pepoihka kai a ou poihsw omoia autoiV eti kata panta ta bdelugmata sou

10 dia touto patereV fagontai tekna en mesw sou kai tekna fagontai pateraV kai poihsw en soi krimata kai diaskorpiw pantaV touV kataloipouV sou eiV panta anemon

11 dia touto zw egw legei kurioV ei mh anq wn ta agia mou emianaV en pasin toiV bdelugmasin sou kagw apwsomai se ou feisetai mou o ofqalmoV kagw ouk elehsw

12 to tetarton sou en qanatw analwqhsetai kai to tetarton sou en limw suntelesqhsetai en mesw sou kai to tetarton sou eiV panta anemon skorpiw autouV kai to tetarton sou en romfaia pesountai kuklw sou kai macairan ekkenwsw opisw autwn

13 kai suntelesqhsetai o qumoV mou kai h orgh mou ep autouV kai epignwsh dioti egw kurioV lelalhka en zhlw mou en tw suntelesai me thn orghn mou ep autouV

14 kai qhsomai se eiV erhmon kai taV qugateraV sou kuklw sou enwpion pantoV diodeuontoV

15 kai esh stenakth kai dhlaisth en toiV eqnesin toiV kuklw sou en tw poihsai me en soi krimata en ekdikhsei qumou mou egw kurioV lelalhka

16 en tw exaposteilai me taV bolidaV mou tou limou ep autouV kai esontai eiV ekleiyin kai suntriyw sthrigma artou sou

17 kai exapostelw epi se limon kai qhria ponhra kai timwrhsomai se kai qanatoV kai aima dieleusontai epi se kai romfaian epaxw epi se kukloqen egw kurioV lelalhka

 

6

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi ta orh Israhl kai profhteuson ep auta

3 kai ereiV ta orh Israhl akousate logon kuriou tade legei kurioV toiV oresin kai toiV bounoiV kai taiV faragxin kai taiV napaiV idou egw epagw ef umaV romfaian kai exoleqreuqhsetai ta uyhla umwn

4 kai suntribhsontai ta qusiasthria umwn kai ta temenh umwn kai katabalw traumatiaV umwn enwpion twn eidwlwn umwn

5 kai diaskorpiw ta osta umwn kuklw twn qusiasthriwn umwn

6 en pash th katoikia umwn ai poleiV exerhmwqhsontai kai ta uyhla afanisqhsetai opwV exoleqreuqh ta qusiasthria umwn kai suntribhsontai ta eidwla umwn kai exarqhsetai ta temenh umwn

7 kai pesountai traumatiai en mesw umwn kai epignwsesqe oti egw kurioV

8 en tw genesqai ex umwn anaswzomenouV ek romfaiaV en toiV eqnesin kai en tw diaskorpismw umwn en taiV cwraiV

9 kai mnhsqhsontai mou oi anaswzomenoi ex umwn en toiV eqnesin ou hcmalwteuqhsan ekei omwmoka th kardia autwn th ekporneuoush ap emou kai toiV ofqalmoiV autwn toiV porneuousin opisw twn epithdeumatwn autwn kai koyontai proswpa autwn en pasi toiV bdelugmasin autwn

10 kai epignwsontai dioti egw kurioV lelalhka

11 tade legei kurioV krothson th ceiri kai yofhson tw podi kai eipon euge euge epi pasin toiV bdelugmasin oikou Israhl en romfaia kai en qanatw kai en limw pesountai

12 o egguV en romfaia peseitai o de makran en qanatw teleuthsei kai o periecomenoV en limw suntelesqhsetai kai suntelesw thn orghn mou ep autouV

13 kai gnwsesqe dioti egw kurioV en tw einai touV traumatiaV umwn en mesw twn eidwlwn umwn kuklw twn qusiasthriwn umwn epi panta bounon uyhlon kai upokatw dendrou suskiou ou edwkan ekei osmhn euwdiaV pasi toiV eidwloiV autwn

14 kai ektenw thn ceira mou ep autouV kai qhsomai thn ghn eiV afanismon kai eiV oleqron apo thV erhmou Deblaqa ek pashV thV katoikiaV kai epignwsesqe oti egw kurioV

 

7

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 kai su uie anqrwpou eipon tade legei kurioV th gh tou Israhl peraV hkei to peraV hkei epi taV tessaraV pterugaV thV ghV

3 hkei to peraV

4 epi se ton katoikounta thn ghn hkei o kairoV hggiken h hmera ou meta qorubwn oude meta wdinwn

5 nun egguqen ekcew thn orghn mou epi se kai suntelesw ton qumon mou en soi kai krinw se en taiV odoiV sou kai dwsw epi se panta ta bdelugmata sou

6 ou feisetai o ofqalmoV mou oude mh elehsw dioti taV odouV sou epi se dwsw kai ta bdelugmata sou en mesw sou esontai kai epignwsh dioti egw eimi kurioV o tuptwn

7 nun to peraV proV se kai apostelw egw epi se kai ekdikhsw se en taiV odoiV sou kai dwsw epi se panta ta bdelugmata sou

8 ou feisetai o ofqalmoV mou epi se oude mh elehsw dioti thn odon sou epi se dwsw kai ta bdelugmata sou en mesw sou estai kai epignwsh dioti egw kurioV

9 dioti tade legei kurioV

10 idou to peraV hkei idou hmera kuriou ei kai h rabdoV hnqhken h ubriV exanesthken

11 kai suntriyei sthrigma anomou kai ou meta qorubou oude meta spoudhV

12 hkei o kairoV idou h hmera o ktwmenoV mh cairetw kai o pwlwn mh qrhneitw

13 dioti o ktwmenoV proV ton pwlounta ouketi mh epistreyh kai anqrwpoV en ofqalmw zwhV autou ou krathsei

14 salpisate en salpiggi kai krinate ta sumpanta

15 o polemoV en romfaia exwqen kai o limoV kai o qanatoV eswqen o en tw pediw en romfaia teleuthsei touV de en th polei limoV kai qanatoV suntelesei

16 kai anaswqhsontai oi anaswzomenoi ex autwn kai esontai epi twn orewn pantaV apoktenw ekaston en taiV adikiaiV autou

17 pasai ceireV ekluqhsontai kai panteV mhroi molunqhsontai ugrasia

18 kai perizwsontai sakkouV kai kaluyei autouV qamboV kai epi pan proswpon aiscunh ep autouV kai epi pasan kefalhn falakrwma

19 to argurion autwn rifhsetai en taiV plateiaiV kai to crusion autwn uperofqhsetai ai yucai autwn ou mh emplhsqwsin kai ai koiliai autwn ou mh plhrwqwsin dioti basanoV twn adikiwn autwn egeneto

20 eklekta kosmou eiV uperhfanian eqento auta kai eikonaV twn bdelugmatwn autwn epoihsan ex autwn eneken toutou dedwka auta autoiV eiV akaqarsian

21 kai paradwsw auta eiV ceiraV allotriwn tou diarpasai auta kai toiV loimoiV thV ghV eiV skula kai bebhlwsousin auta

22 kai apostreyw to proswpon mou ap autwn kai mianousin thn episkophn mou kai eiseleusontai eiV auta afulaktwV kai bebhlwsousin auta

23 kai poihsousi furmon dioti h gh plhrhV lawn kai h poliV plhrhV anomiaV

24 kai apostreyw to fruagma thV iscuoV autwn kai mianqhsetai ta agia autwn

25 exilasmoV hxei kai zhthsei eirhnhn kai ouk estai

26 ouai epi ouai estai kai aggelia ep aggelian estai kai zhthqhsetai orasiV ek profhtou kai nomoV apoleitai ex ierewV kai boulh ek presbuterwn

27 arcwn endusetai afanismon kai ai ceireV tou laou thV ghV paraluqhsontai kata taV odouV autwn poihsw autoiV kai en toiV krimasin autwn ekdikhsw autouV kai gnwsontai oti egw kurioV

 

8

1 kai egeneto en tw ektw etei en tw pemptw mhni pempth tou mhnoV egw ekaqhmhn en tw oikw kai oi presbuteroi Iouda ekaqhnto enwpion mou kai egeneto ep eme ceir kuriou

2 kai eidon kai idou omoiwma androV apo thV osfuoV autou kai ewV katw pur kai apo thV osfuoV autou uperanw wV orasiV hlektrou

3 kai exeteinen omoiwma ceiroV kai anelaben me thV korufhV mou kai anelaben me pneuma ana meson thV ghV kai ana meson tou ouranou kai hgagen me eiV Ierousalhm en orasei qeou epi ta proqura thV pulhV thV eswteraV thV blepoushV proV borran ou hn h sthlh tou ktwmenou

4 kai idou ekei hn doxa kuriou qeou Israhl kata thn orasin hn eidon en tw pediw

5 kai eipen proV me uie anqrwpou anableyon toiV ofqalmoiV sou proV borran kai anebleya toiV ofqalmoiV mou proV borran kai idou apo borra epi thn pulhn thn proV anatolaV

6 kai eipen proV me uie anqrwpou ewrakaV ti outoi poiousin anomiaV megalaV poiousin wde tou apecesqai apo twn agiwn mou kai eti oyei anomiaV meizonaV

7 kai eishgagen me epi ta proqura thV aulhV

8 kai eipen proV me uie anqrwpou oruxon kai wruxa kai idou qura mia

9 kai eipen proV me eiselqe kai ide taV anomiaV aV outoi poiousin wde

10 kai eishlqon kai eidon kai idou mataia bdelugmata kai panta ta eidwla oikou Israhl diagegrammena ep autou kuklw

11 kai ebdomhkonta andreV ek twn presbuterwn oikou Israhl kai IezoniaV o tou Safan en mesw autwn eisthkei pro proswpou autwn kai ekastoV qumiathrion autou eicen en th ceiri kai h atmiV tou qumiamatoV anebainen

12 kai eipen proV me uie anqrwpou ewrakaV a oi presbuteroi tou oikou Israhl poiousin ekastoV autwn en tw koitwni tw kruptw autwn dioti eipan ouc ora o kurioV egkataleloipen kurioV thn ghn

13 kai eipen proV me eti oyei anomiaV meizonaV aV outoi poiousin

14 kai eishgagen me epi ta proqura thV pulhV oikou kuriou thV blepoushV proV borran kai idou ekei gunaikeV kaqhmenai qrhnousai ton Qammouz

15 kai eipen proV me uie anqrwpou ewrakaV kai eti oyei epithdeumata meizona toutwn

16 kai eishgagen me eiV thn aulhn oikou kuriou thn eswteran kai idou epi twn proqurwn tou naou kuriou ana meson twn ailam kai ana meson tou qusiasthriou wV eikosi andreV ta opisqia autwn proV ton naon tou kuriou kai ta proswpa autwn apenanti kai outoi proskunousin tw hliw

17 kai eipen proV me ewrakaV uie anqrwpou mh mikra tw oikw Iouda tou poiein taV anomiaV aV pepoihkasin wde dioti eplhsan thn ghn anomiaV kai idou autoi wV mukthrizonteV

18 kai egw poihsw autoiV meta qumou ou feisetai o ofqalmoV mou oude mh elehsw

 

9

1 kai anekragen eiV ta wta mou fwnh megalh legwn hggiken h ekdikhsiV thV polewV kai ekastoV eicen ta skeuh thV exoleqreusewV en ceiri autou

2 kai idou ex andreV hrconto apo thV odou thV pulhV thV uyhlhV thV blepoushV proV borran kai ekastou pelux en th ceiri autou kai eiV anhr en mesw autwn endedukwV podhrh kai zwnh sapfeirou epi thV osfuoV autou kai eishlqosan kai esthsan ecomenoi tou qusiasthriou tou calkou

3 kai doxa qeou tou Israhl anebh apo twn ceroubin h ousa ep autwn eiV to aiqrion tou oikou kai ekalesen ton andra ton endedukota ton podhrh oV eicen epi thV osfuoV autou thn zwnhn

4 kai eipen proV auton dielqe meshn thn Ierousalhm kai doV to shmeion epi ta metwpa twn andrwn twn katastenazontwn kai twn katwdunwmenwn epi pasaiV taiV anomiaiV taiV ginomenaiV en mesw authV

5 kai toutoiV eipen akouontoV mou poreuesqe opisw autou eiV thn polin kai koptete kai mh feidesqe toiV ofqalmoiV umwn kai mh elehshte

6 presbuteron kai neaniskon kai parqenon kai nhpia kai gunaikaV apokteinate eiV exaleiyin epi de pantaV ef ouV estin to shmeion mh eggishte kai apo twn agiwn mou arxasqe kai hrxanto apo twn andrwn twn presbuterwn oi hsan esw en tw oikw

7 kai eipen proV autouV mianate ton oikon kai plhsate taV odouV nekrwn ekporeuomenoi kai koptete

8 kai egeneto en tw koptein autouV kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa kai eipa oimmoi kurie exaleifeiV su touV kataloipouV tou Israhl en tw ekceai se ton qumon sou epi Ierousalhm

9 kai eipen proV me adikia tou oikou Israhl kai Iouda memegaluntai sfodra sfodra oti eplhsqh h gh lawn pollwn kai h poliV eplhsqh adikiaV kai akaqarsiaV oti eipan egkataleloipen kurioV thn ghn ouk efora o kurioV

10 kai ou feisetai mou o ofqalmoV oude mh elehsw taV odouV autwn eiV kefalaV autwn dedwka

11 kai idou o anhr o endedukwV ton podhrh kai ezwsmenoV th zwnh thn osfun autou kai apekrinato legwn pepoihka kaqwV eneteilw moi

 

10

1 kai eidon kai idou epanw tou sterewmatoV tou uper kefalhV twn ceroubin wV liqoV sapfeirou omoiwma qronou ep autwn

2 kai eipen proV ton andra ton endedukota thn stolhn eiselqe eiV to meson twn trocwn twn upokatw twn ceroubin kai plhson taV drakaV sou anqrakwn puroV ek mesou twn ceroubin kai diaskorpison epi thn polin kai eishlqen enwpion mou

3 kai ta ceroubin eisthkei ek dexiwn tou oikou en tw eisporeuesqai ton andra kai h nefelh eplhsen thn aulhn thn eswteran

4 kai aphren h doxa kuriou apo twn ceroubin eiV to aiqrion tou oikou kai eplhsen ton oikon h nefelh kai h aulh eplhsqh tou feggouV thV doxhV kuriou

5 kai fwnh twn pterugwn twn ceroubin hkoueto ewV thV aulhV thV exwteraV wV fwnh qeou Saddai lalountoV

6 kai egeneto en tw entellesqai auton tw andri tw endedukoti thn stolhn thn agian legwn labe pur ek mesou twn trocwn ek mesou twn ceroubin kai eishlqen kai esth ecomenoV twn trocwn

7 kai exeteinen thn ceira autou eiV meson tou puroV tou ontoV en mesw twn ceroubin kai elaben kai edwken eiV taV ceiraV tou endedukotoV thn stolhn thn agian kai elaben kai exhlqen

8 kai eidon ta ceroubin omoiwma ceirwn anqrwpwn upokatwqen twn pterugwn autwn

9 kai eidon kai idou trocoi tessareV eisthkeisan ecomenoi twn ceroubin trocoV eiV ecomenoV ceroub enoV kai h oyiV twn trocwn wV oyiV liqou anqrakoV

10 kai h oyiV autwn omoiwma en toiV tessarsin on tropon otan h trocoV en mesw trocou

11 en tw poreuesqai auta eiV ta tessara merh autwn eporeuonto ouk epestrefon en tw poreuesqai auta oti eiV on an topon epebleyen h arch h mia eporeuonto kai ouk epestrefon en tw poreuesqai auta

12 kai oi nwtoi autwn kai ai ceireV autwn kai ai pterugeV autwn kai oi trocoi plhreiV ofqalmwn kukloqen toiV tessarsin trocoiV autwn

13 toiV de trocoiV toutoiV epeklhqh Gelgel akouontoV mou

14

15 kai hran ta ceroubin touto to zwon o eidon epi tou potamou tou Cobar

16 kai en tw poreuesqai ta ceroubin eporeuonto oi trocoi kai outoi ecomenoi autwn kai en tw exairein ta ceroubin taV pterugaV autwn tou metewrizesqai apo thV ghV ouk epestrefon oi trocoi autwn

17 en tw estanai auta eisthkeisan kai en tw metewrizesqai auta emetewrizonto met autwn dioti pneuma zwhV en autoiV hn

18 kai exhlqen doxa kuriou apo tou oikou kai epebh epi ta ceroubin

19 kai anelabon ta ceroubin taV pterugaV autwn kai emetewrisqhsan apo thV ghV enwpion emou en tw exelqein auta kai oi trocoi ecomenoi autwn kai esthsan epi ta proqura thV pulhV oikou kuriou thV apenanti kai doxa qeou Israhl hn ep autwn uperanw

20 touto to zwon estin o eidon upokatw qeou Israhl epi tou potamou tou Cobar kai egnwn oti ceroubin estin

21 tessara proswpa tw eni kai oktw pterugeV tw eni kai omoiwma ceirwn anqrwpou upokatwqen twn pterugwn autwn

22 kai omoiwsiV twn proswpwn autwn tauta ta proswpa estin a eidon upokatw thV doxhV qeou Israhl epi tou potamou tou Cobar kai auta ekaston kata proswpon autwn eporeuonto

 

11

1 kai anelaben me pneuma kai hgagen me epi thn pulhn tou oikou kuriou thn katenanti thn blepousan kata anatolaV kai idou epi twn proqurwn thV pulhV wV eikosi kai pente andreV kai eidon en mesw autwn ton Iezonian ton tou Ezer kai Faltian ton tou Banaiou touV afhgoumenouV tou laou

2 kai eipen kurioV proV me uie anqrwpou outoi oi andreV oi logizomenoi mataia kai bouleuomenoi boulhn ponhran en th polei tauth

3 oi legonteV ouci prosfatwV wkodomhntai ai oikiai auth estin o lebhV hmeiV de ta krea

4 dia touto profhteuson ep autouV profhteuson uie anqrwpou

5 kai epesen ep eme pneuma kuriou kai eipen proV me lege tade legei kurioV outwV eipate oikoV Israhl kai ta diaboulia tou pneumatoV umwn egw epistamai

6 eplhqunate nekrouV umwn en th polei tauth kai eneplhsate taV odouV authV traumatiwn

7 dia touto tade legei kurioV touV nekrouV umwn ouV epataxate en mesw authV outoi eisin ta krea auth de o lebhV estin kai umaV exaxw ek mesou authV

8 romfaian fobeisqe kai romfaian epaxw ef umaV legei kurioV

9 kai exaxw umaV ek mesou authV kai paradwsw umaV eiV ceiraV allotriwn kai poihsw en umin krimata

10 en romfaia peseisqe epi twn oriwn tou Israhl krinw umaV kai epignwsesqe oti egw kurioV

11 auth umin ouk estai eiV lebhta kai umeiV ou mh genhsqe en mesw authV eiV krea epi twn oriwn tou Israhl krinw umaV

12 kai epignwsesqe dioti egw kurioV

13 kai egeneto en tw profhteuein me kai FaltiaV o tou Banaiou apeqanen kai piptw epi proswpon mou kai anebohsa fwnh megalh kai eipa oimmoi oimmoi kurie eiV sunteleian su poieiV touV kataloipouV tou Israhl

14 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

15 uie anqrwpou oi adelfoi sou kai oi andreV thV aicmalwsiaV sou kai paV o oikoV tou Israhl suntetelestai oiV eipan autoiV oi katoikounteV Ierousalhm makran apecete apo tou kuriou hmin dedotai h gh eiV klhronomian

16 dia touto eipon tade legei kurioV oti apwsomai autouV eiV ta eqnh kai diaskorpiw autouV eiV pasan thn ghn kai esomai autoiV eiV agiasma mikron en taiV cwraiV ou an eiselqwsin ekei

17 dia touto eipon tade legei kurioV kai eisdexomai autouV ek twn eqnwn kai sunaxw autouV ek twn cwrwn ou diespeira autouV en autaiV kai dwsw autoiV thn ghn tou Israhl

18 kai eiseleusontai ekei kai exarousin panta ta bdelugmata authV kai pasaV taV anomiaV authV ex authV

19 kai dwsw autoiV kardian eteran kai pneuma kainon dwsw en autoiV kai ekspasw thn kardian thn liqinhn ek thV sarkoV autwn kai dwsw autoiV kardian sarkinhn

20 opwV en toiV prostagmasin mou poreuwntai kai ta dikaiwmata mou fulasswntai kai poiwsin auta kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon

21 kai eiV thn kardian twn bdelugmatwn autwn kai twn anomiwn autwn wV h kardia autwn eporeueto taV odouV autwn eiV kefalaV autwn dedwka legei kurioV

22 kai exhran ta ceroubin taV pterugaV autwn kai oi trocoi ecomenoi autwn kai h doxa qeou Israhl ep auta uperanw autwn

23 kai anebh h doxa kuriou ek meshV thV polewV kai esth epi tou orouV o hn apenanti thV polewV

24 kai anelaben me pneuma kai hgagen me eiV ghn Caldaiwn eiV thn aicmalwsian en orasei en pneumati qeou kai anebhn apo thV orasewV hV eidon

25 kai elalhsa proV thn aicmalwsian pantaV touV logouV tou kuriou ouV edeixen moi

 

12

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou en mesw twn adikiwn autwn su katoikeiV oi ecousin ofqalmouV tou blepein kai ou blepousin kai wta ecousin tou akouein kai ouk akouousin dioti oikoV parapikrainwn estin

3 kai su uie anqrwpou poihson seautw skeuh aicmalwsiaV hmeraV enwpion autwn kai aicmalwteuqhsh ek tou topou sou eiV eteron topon enwpion autwn opwV idwsin dioti oikoV parapikrainwn estin

4 kai exoiseiV ta skeuh sou wV skeuh aicmalwsiaV hmeraV kat ofqalmouV autwn kai su exeleush esperaV wV ekporeuetai aicmalwtoV

5 enwpion autwn dioruxon seautw eiV ton toicon kai diexeleush di autou

6 enwpion autwn ep wmwn analhmfqhsh kai kekrummenoV exeleush to proswpon sou sugkaluyeiV kai ou mh idhV thn ghn dioti teraV dedwka se tw oikw Israhl

7 kai epoihsa outwV kata panta osa eneteilato moi kai skeuh exhnegka wV skeuh aicmalwsiaV hmeraV kai esperaV diwruxa emautw ton toicon kai kekrummenoV exhlqon ep wmwn anelhmfqhn enwpion autwn

8 kai egeneto logoV kuriou proV me to prwi legwn

9 uie anqrwpou ouk eipan proV se o oikoV tou Israhl oikoV o parapikrainwn ti su poieiV

10 eipon proV autouV tade legei kurioV kurioV o arcwn kai o afhgoumenoV en Ierousalhm kai panti oikw Israhl oi eisin en mesw autwn

11 eipon oti egw terata poiw en mesw authV on tropon pepoihka outwV estai autoiV en metoikesia kai en aicmalwsia poreusontai

12 kai o arcwn en mesw autwn ep wmwn arqhsetai kai kekrummenoV exeleusetai dia tou toicou kai dioruxei tou exelqein auton di autou to proswpon autou sugkaluyei opwV mh oraqh ofqalmw kai autoV thn ghn ouk oyetai

13 kai ekpetasw to diktuon mou ep auton kai sullhmfqhsetai en th perioch mou kai axw auton eiV Babulwna eiV ghn Caldaiwn kai authn ouk oyetai kai ekei teleuthsei

14 kai pantaV touV kuklw autou touV bohqouV autou kai pantaV touV antilambanomenouV autou diasperw eiV panta anemon kai romfaian ekkenwsw opisw autwn

15 kai gnwsontai dioti egw kurioV en tw diaskorpisai me autouV en toiV eqnesin kai diasperw autouV en taiV cwraiV

16 kai upoleiyomai ex autwn andraV ariqmw ek romfaiaV kai ek limou kai ek qanatou opwV ekdihgwntai pasaV taV anomiaV autwn en toiV eqnesin ou eishlqosan ekei kai gnwsontai oti egw kurioV

17 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

18 uie anqrwpou ton arton sou met odunhV fagesai kai to udwr sou meta basanou kai qliyewV piesai

19 kai ereiV proV ton laon thV ghV tade legei kurioV toiV katoikousin Ierousalhm epi thV ghV tou Israhl touV artouV autwn met endeiaV fagontai kai to udwr autwn meta afanismou piontai opwV afanisqh h gh sun plhrwmati authV en asebeia gar panteV oi katoikounteV en auth

20 kai ai poleiV autwn ai katoikoumenai exerhmwqhsontai kai h gh eiV afanismon estai kai epignwsesqe dioti egw kurioV

21 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

22 uie anqrwpou tiV umin h parabolh auth epi thV ghV tou Israhl legonteV makran ai hmerai apolwlen orasiV

23 dia touto eipon proV autouV tade legei kurioV apostreyw thn parabolhn tauthn kai ouketi mh eipwsin thn parabolhn tauthn oikoV tou Israhl oti lalhseiV proV autouV hggikasin ai hmerai kai logoV pashV orasewV

24 oti ouk estai eti pasa orasiV yeudhV kai manteuomenoV ta proV carin en mesw twn uiwn Israhl

25 dioti egw kurioV lalhsw touV logouV mou lalhsw kai poihsw kai ou mh mhkunw eti oti en taiV hmeraiV umwn oikoV o parapikrainwn lalhsw logon kai poihsw legei kurioV

26 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

27 uie anqrwpou idou oikoV Israhl o parapikrainwn legonteV legousin h orasiV hn outoV ora eiV hmeraV pollaV kai eiV kairouV makrouV outoV profhteuei

28 dia touto eipon proV autouV tade legei kurioV ou mh mhkunwsin ouketi panteV oi logoi mou ouV an lalhsw lalhsw kai poihsw legei kurioV

 

13

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou profhteuson epi touV profhtaV tou Israhl kai profhteuseiV kai ereiV proV autouV akousate logon kuriou

3 tade legei kurioV ouai toiV profhteuousin apo kardiaV autwn kai to kaqolou mh blepousin

4 oi profhtai sou Israhl wV alwpekeV en taiV erhmoiV

5 ouk esthsan en sterewmati kai sunhgagon poimnia epi ton oikon tou Israhl ouk anesthsan oi legonteV en hmera kuriou

6 bleponteV yeudh manteuomenoi mataia oi legonteV legei kurioV kai kurioV ouk apestalken autouV kai hrxanto tou anasthsai logon

7 ouc orasin yeudh ewrakate kai manteiaV mataiaV eirhkate

8 dia touto eipon tade legei kurioV anq wn oi logoi umwn yeudeiV kai ai manteiai umwn mataiai dia touto idou egw ef umaV legei kurioV

9 kai ektenw thn ceira mou epi touV profhtaV touV orwntaV yeudh kai touV apofqeggomenouV mataia en paideia tou laou mou ouk esontai oude en grafh oikou Israhl ou grafhsontai kai eiV thn ghn tou Israhl ouk eiseleusontai kai gnwsontai dioti egw kurioV

10 anq wn ton laon mou eplanhsan legonteV eirhnh eirhnh kai ouk hn eirhnh kai outoV oikodomei toicon kai autoi aleifousin auton ei peseitai

11 eipon proV touV aleifontaV peseitai kai estai uetoV katakluzwn kai dwsw liqouV petrobolouV eiV touV endesmouV autwn kai pesountai kai pneuma exairon kai raghsetai

12 kai idou peptwken o toicoV kai ouk erousin proV umaV pou estin h aloifh umwn hn hleiyate

13 dia touto tade legei kurioV kai rhxw pnohn exairousan meta qumou kai uetoV katakluzwn en orgh mou estai kai touV liqouV touV petrobolouV en qumw epaxw eiV sunteleian

14 kai kataskayw ton toicon on hleiyate kai peseitai kai qhsw auton epi thn ghn kai apokalufqhsetai ta qemelia autou kai peseitai kai suntelesqhsesqe met elegcwn kai epignwsesqe dioti egw kurioV

15 kai suntelesw ton qumon mou epi ton toicon kai epi touV aleifontaV auton kai peseitai kai eipa proV umaV ouk estin o toicoV oude oi aleifonteV auton

16 profhtai tou Israhl oi profhteuonteV epi Ierousalhm kai oi orwnteV auth eirhnhn kai eirhnh ouk estin legei kurioV

17 kai su uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi taV qugateraV tou laou sou taV profhteuousaV apo kardiaV autwn kai profhteuson ep autaV

18 kai ereiV tade legei kurioV ouai taiV surraptousaiV proskefalaia epi panta agkwna ceiroV kai poiousaiV epibolaia epi pasan kefalhn pashV hlikiaV tou diastrefein yucaV ai yucai diestrafhsan tou laou mou kai yucaV periepoiounto

19 kai ebebhloun me proV ton laon mou eneken drakoV kriqwn kai eneken klasmatwn artou tou apokteinai yucaV aV ouk edei apoqanein kai tou peripoihsasqai yucaV aV ouk edei zhsai en tw apofqeggesqai umaV law eisakouonti mataia apofqegmata

20 dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw epi ta proskefalaia umwn ef a umeiV sustrefete ekei yucaV kai diarrhxw auta apo twn bracionwn umwn kai exapostelw taV yucaV aV umeiV ekstrefete taV yucaV autwn eiV diaskorpismon

21 kai diarrhxw ta epibolaia umwn kai rusomai ton laon mou ek ceiroV umwn kai ouketi esontai en cersin umwn eiV sustrofhn kai epignwsesqe dioti egw kurioV

22 anq wn diestrefete kardian dikaiou adikwV kai egw ou diestrefon auton kai tou katiscusai ceiraV anomou to kaqolou mh apostreyai apo thV odou autou thV ponhraV kai zhsai auton

23 dia touto yeudh ou mh idhte kai manteiaV ou mh manteushsqe eti kai rusomai ton laon mou ek ceiroV umwn kai gnwsesqe oti egw kurioV

 

14

1 kai hlqon proV me andreV ek twn presbuterwn tou Israhl kai ekaqisan pro proswpou mou

2 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

3 uie anqrwpou oi andreV outoi eqento ta dianohmata autwn epi taV kardiaV autwn kai thn kolasin twn adikiwn autwn eqhkan pro proswpou autwn ei apokrinomenoV apokriqw autoiV

4 dia touto lalhson autoiV kai ereiV proV autouV tade legei kurioV anqrwpoV anqrwpoV ek tou oikou Israhl oV an qh ta dianohmata autou epi thn kardian autou kai thn kolasin thV adikiaV autou taxh pro proswpou autou kai elqh proV ton profhthn egw kurioV apokriqhsomai autw en oiV enecetai h dianoia autou

5 opwV plagiash ton oikon tou Israhl kata taV kardiaV autwn taV aphllotriwmenaV ap emou en toiV enqumhmasin autwn

6 dia touto eipon proV ton oikon tou Israhl tade legei kurioV kurioV epistrafhte kai apostreyate apo twn epithdeumatwn umwn kai apo paswn twn asebeiwn umwn kai epistreyate ta proswpa umwn

7 dioti anqrwpoV anqrwpoV ek tou oikou Israhl kai ek twn proshlutwn twn proshluteuontwn en tw Israhl oV an apallotriwqh ap emou kai qhtai ta enqumhmata autou epi thn kardian autou kai thn kolasin thV adikiaV autou taxh pro proswpou autou kai elqh proV ton profhthn tou eperwthsai auton en emoi egw kurioV apokriqhsomai autw en w enecetai en autw

8 kai sthriw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai qhsomai auton eiV erhmon kai eiV afanismon kai exarw auton ek mesou tou laou mou kai epignwsesqe oti egw kurioV

9 kai o profhthV ean planhqh kai lalhsh egw kurioV peplanhka ton profhthn ekeinon kai ektenw thn ceira mou ep auton kai afaniw auton ek mesou tou laou mou Israhl

10 kai lhmyontai thn adikian autwn kata to adikhma tou eperwtwntoV kai kata to adikhma omoiwV tw profhth estai

11 opwV mh planatai eti o oikoV tou Israhl ap emou kai ina mh miainwntai eti en pasin toiV paraptwmasin autwn kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon legei kurioV

12 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

13 uie anqrwpou gh ean amarth moi tou parapesein paraptwma kai ektenw thn ceira mou ep authn kai suntriyw authV sthrigma artou kai exapostelw ep authn limon kai exarw ex authV anqrwpon kai kthnh

14 kai ean wsin oi treiV andreV outoi en mesw authV Nwe kai Danihl kai Iwb autoi en th dikaiosunh autwn swqhsontai legei kurioV

15 ean kai qhria ponhra epagw epi thn ghn kai timwrhsomai authn kai estai eiV afanismon kai ouk estai o diodeuwn apo proswpou twn qhriwn

16 kai oi treiV andreV outoi en mesw authV wsi zw egw legei kurioV ei uioi h qugatereV swqhsontai all h autoi monoi swqhsontai h de gh estai eiV oleqron

17 h kai romfaian ean epagw epi thn ghn ekeinhn kai eipw romfaia dielqatw dia thV ghV kai exarw ex authV anqrwpon kai kthnoV

18 kai oi treiV andreV outoi en mesw authV zw egw legei kurioV ou mh ruswntai uiouV oude qugateraV autoi monoi swqhsontai

19 h kai qanaton epaposteilw epi thn ghn ekeinhn kai ekcew ton qumon mou ep authn en aimati tou exoleqreusai ex authV anqrwpon kai kthnoV

20 kai Nwe kai Danihl kai Iwb en mesw authV zw egw legei kurioV ean uioi h qugatereV upoleifqwsin autoi en th dikaiosunh autwn rusontai taV yucaV autwn

21 tade legei kurioV ean de kai taV tessaraV ekdikhseiV mou taV ponhraV romfaian kai limon kai qhria ponhra kai qanaton exaposteilw epi Ierousalhm tou exoleqreusai ex authV anqrwpon kai kthnoV

22 kai idou upoleleimmenoi en auth oi anaseswsmenoi authV oi exagousin ex authV uiouV kai qugateraV idou autoi ekporeuontai proV umaV kai oyesqe taV odouV autwn kai ta enqumhmata autwn kai metamelhqhsesqe epi ta kaka a ephgagon epi Ierousalhm panta ta kaka a ephgagon ep authn

23 kai parakalesousin umaV dioti oyesqe taV odouV autwn kai ta enqumhmata autwn kai epignwsesqe dioti ou mathn pepoihka panta osa epoihsa en auth legei kurioV

 

15

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 kai su uie anqrwpou ti an genoito to xulon thV ampelou ek pantwn twn xulwn twn klhmatwn twn ontwn en toiV xuloiV tou drumou

3 ei lhmyontai ex authV xulon tou poihsai eiV ergasian ei lhmyontai ex authV passalon tou kremasai ep auton pan skeuoV

4 parex puri dedotai eiV analwsin thn kat eniauton kaqarsin ap authV analiskei to pur kai ekleipei eiV teloV mh crhsimon estai eiV ergasian

5 oude eti autou ontoV oloklhrou ouk estai eiV ergasian mh oti ean kai pur auto analwsh eiV teloV ei estai eti eiV ergasian

6 dia touto eipon tade legei kurioV on tropon to xulon thV ampelou en toiV xuloiV tou drumou o dedwka auto tw puri eiV analwsin outwV dedwka touV katoikountaV Ierousalhm

7 kai dwsw to proswpon mou ep autouV ek tou puroV exeleusontai kai pur autouV katafagetai kai epignwsontai oti egw kurioV en tw sthrisai me to proswpon mou ep autouV

8 kai dwsw thn ghn eiV afanismon anq wn parepeson paraptwmati legei kurioV

 

16

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou diamarturai th Ierousalhm taV anomiaV authV

3 kai ereiV tade legei kurioV th Ierousalhm h riza sou kai h genesiV sou ek ghV Canaan o pathr sou AmorraioV kai h mhthr sou Cettaia

4 kai h genesiV sou en h hmera etecqhV ouk edhsan touV mastouV sou kai en udati ouk elousqhV oude ali hlisqhV kai sparganoiV ouk esparganwqhV

5 oude efeisato o ofqalmoV mou epi soi tou poihsai soi en ek pantwn toutwn tou paqein ti epi soi kai aperrifhV epi proswpon tou pediou th skoliothti thV yuchV sou en h hmera etecqhV

6 kai dihlqon epi se kai eidon se pefurmenhn en tw aimati sou kai eipa soi ek tou aimatoV sou zwh

7 plhqunou kaqwV h anatolh tou agrou dedwka se kai eplhqunqhV kai emegalunqhV kai eishlqeV eiV poleiV polewn oi mastoi sou anwrqwqhsan kai h qrix sou aneteilen su de hsqa gumnh kai aschmonousa

8 kai dihlqon dia sou kai eidon se kai idou kairoV sou kairoV kataluontwn kai diepetasa taV pterugaV mou epi se kai ekaluya thn aschmosunhn sou kai wmosa soi kai eishlqon en diaqhkh meta sou legei kurioV kai egenou moi

9 kai elousa se en udati kai apepluna to aima sou apo sou kai ecrisa se en elaiw

10 kai enedusa se poikila kai upedhsa se uakinqon kai ezwsa se bussw kai periebalon se tricaptw

11 kai ekosmhsa se kosmw kai perieqhka yelia peri taV ceiraV sou kai kaqema peri ton trachlon sou

12 kai edwka enwtion peri ton mukthra sou kai trociskouV epi ta wta sou kai stefanon kauchsewV epi thn kefalhn sou

13 kai ekosmhqhV crusiw kai arguriw kai ta peribolaia sou bussina kai tricapta kai poikila semidalin kai elaion kai meli efageV kai egenou kalh sfodra

14 kai exhlqen sou onoma en toiV eqnesin en tw kallei sou dioti suntetelesmenon hn en euprepeia en th wraiothti h etaxa epi se legei kurioV

15 kai epepoiqeiV en tw kallei sou kai eporneusaV epi tw onomati sou kai execeaV thn porneian sou epi panta parodon o ouk estai

16 kai elabeV ek twn imatiwn sou kai epoihsaV seauth eidwla rapta kai exeporneusaV ep auta kai ou mh eiselqhV oude mh genhtai

17 kai elabeV ta skeuh thV kauchsewV sou ek tou crusiou mou kai ek tou arguriou mou ex wn edwka soi kai epoihsaV seauth eikonaV arsenikaV kai exeporneusaV en autaiV

18 kai elabeV ton imatismon ton poikilon sou kai periebaleV auta kai to elaion mou kai to qumiama mou eqhkaV pro proswpou autwn

19 kai touV artouV mou ouV edwka soi semidalin kai elaion kai meli eywmisa se kai eqhkaV auta pro proswpou autwn eiV osmhn euwdiaV kai egeneto legei kurioV

20 kai elabeV touV uiouV sou kai taV qugateraV sou aV egennhsaV kai equsaV auta autoiV eiV analwsin wV mikra exeporneusaV

21 kai esfaxaV ta tekna sou kai edwkaV auta en tw apotropiazesqai se en autoiV

22 touto para pasan thn porneian sou kai ouk emnhsqhV taV hmeraV thV nhpiothtoV sou ote hsqa gumnh kai aschmonousa kai pefurmenh en tw aimati sou ezhsaV

23 kai egeneto meta pasaV taV kakiaV sou legei kurioV

24 kai wkodomhsaV seauth oikhma pornikon kai epoihsaV seauth ekqema en pash plateia

25 kai ep archV pashV odou wkodomhsaV ta porneia sou kai elumhnw to kalloV sou kai dihgageV ta skelh sou panti parodw kai eplhqunaV thn porneian sou

26 kai exeporneusaV epi touV uiouV Aiguptou touV omorountaV soi touV megalosarkouV kai pollacwV exeporneusaV tou parorgisai me

27 ean de ekteinw thn ceira mou epi se kai exarw ta nomima sou kai paradwsw se eiV yucaV misountwn se qugateraV allofulwn taV ekklinousaV se ek thV odou sou hV hsebhsaV

28 kai exeporneusaV epi taV qugateraV Assour kai oud outwV eneplhsqhV kai exeporneusaV kai ouk enepiplw

29 kai eplhqunaV taV diaqhkaV sou proV ghn Caldaiwn kai oude en toutoiV eneplhsqhV

30 ti diaqw thn qugatera sou legei kurioV en tw poihsai se tauta panta erga gunaikoV pornhV kai exeporneusaV trisswV

31 en taiV qugatrasin sou to porneion sou wkodomhsaV epi pashV archV odou kai thn basin sou epoihsaV en pash plateia kai egenou wV pornh sunagousa misqwmata

32 h gunh h moicwmenh omoia soi para tou androV authV lambanousa misqwmata

33 pasi toiV ekporneusasin authn prosedidou misqwmata kai su dedwkaV misqwmata pasi toiV erastaiV sou kai efortizeV autouV tou ercesqai proV se kukloqen en th porneia sou

34 kai egeneto en soi diestrammenon para taV gunaikaV en th porneia sou kai meta sou peporneukasin en tw prosdidonai se misqwmata kai soi misqwmata ouk edoqh kai egeneto en soi diestrammena

35 dia touto pornh akoue logon kuriou

36 tade legei kurioV anq wn execeaV ton calkon sou kai apokalufqhsetai h aiscunh sou en th porneia sou proV touV erastaV sou kai eiV panta ta enqumhmata twn anomiwn sou kai en toiV aimasin twn teknwn sou wn edwkaV autoiV

37 dia touto idou egw epi se sunagw pantaV touV erastaV sou en oiV epemighV en autoiV kai pantaV ouV hgaphsaV sun pasin oiV emiseiV kai sunaxw autouV epi se kukloqen kai apokaluyw taV kakiaV sou proV autouV kai oyontai pasan thn aiscunhn sou

38 kai ekdikhsw se ekdikhsei moicalidoV kai ekceoushV aima kai qhsw se en aimati qumou kai zhlou

39 kai paradwsw se eiV ceiraV autwn kai kataskayousin to porneion sou kai kaqelousin thn basin sou kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lhmyontai ta skeuh thV kauchsewV sou kai afhsousin se gumnhn kai aschmonousan

40 kai axousin epi se oclouV kai liqobolhsousin se en liqoiV kai katasfaxousin se en toiV xifesin autwn

41 kai emprhsousin touV oikouV sou puri kai poihsousin en soi ekdikhseiV enwpion gunaikwn pollwn kai apostreyw se ek thV porneiaV sou kai misqwmata ou mh dwV ouketi

42 kai epafhsw ton qumon mou epi se kai exarqhsetai o zhloV mou ek sou kai anapausomai kai ou mh merimnhsw ouketi

43 anq wn ouk emnhsqhV thn hmeran thV nhpiothtoV sou kai elupeiV me en pasi toutoiV kai egw idou taV odouV sou eiV kefalhn sou dedwka legei kurioV kai outwV epoihsaV thn asebeian epi pasaiV taiV anomiaiV sou

44 tauta estin panta osa eipan kata sou en parabolh legonteV kaqwV h mhthr kai h qugathr

45 qugathr thV mhtroV sou su ei h apwsamenh ton andra authV kai ta tekna authV kai adelfh twn adelfwn sou twn apwsamenwn touV andraV autwn kai ta tekna autwn h mhthr umwn Cettaia kai o pathr umwn AmorraioV

46 h adelfh umwn h presbutera Samareia auth kai ai qugatereV authV h katoikousa ex euwnumwn sou kai h adelfh sou h newtera sou h katoikousa ek dexiwn sou Sodoma kai ai qugatereV authV

47 kai oud wV en taiV odoiV autwn eporeuqhV oude kata taV anomiaV autwn epoihsaV para mikron kai uperkeisai autaV en pasaiV taiV odoiV sou

48 zw egw legei kurioV ei pepoihken Sodoma h adelfh sou auth kai ai qugatereV authV on tropon epoihsaV su kai ai qugatereV sou

49 plhn touto to anomhma Sodomwn thV adelfhV sou uperhfania en plhsmonh artwn kai en euqhnia oinou espatalwn auth kai ai qugatereV authV touto uphrcen auth kai taiV qugatrasin authV kai ceira ptwcou kai penhtoV ouk antelambanonto

50 kai emegalaucoun kai epoihsan anomhmata enwpion mou kai exhra autaV kaqwV eidon

51 kai Samareia kata taV hmiseiV twn amartiwn sou ouc hmarten kai eplhqunaV taV anomiaV sou uper autaV kai edikaiwsaV taV adelfaV sou en pasaiV taiV anomiaiV sou aiV epoihsaV

52 kai su komisai basanon sou en h efqeiraV taV adelfaV sou en taiV amartiaiV sou aiV hnomhsaV uper autaV kai edikaiwsaV autaV uper seauthn kai su aiscunqhti kai labe thn atimian sou en tw dikaiwsai se taV adelfaV sou

53 kai apostreyw taV apostrofaV autwn thn apostrofhn Sodomwn kai twn qugaterwn authV kai apostreyw thn apostrofhn SamareiaV kai twn qugaterwn authV kai apostreyw thn apostrofhn sou en mesw autwn

54 opwV komish thn basanon sou kai atimwqhsh ek pantwn wn epoihsaV en tw se parorgisai me

55 kai h adelfh sou Sodoma kai ai qugatereV authV apokatastaqhsontai kaqwV hsan ap archV kai Samareia kai ai qugatereV authV apokatastaqhsontai kaqwV hsan ap archV kai su kai ai qugatereV sou apokatastaqhsesqe kaqwV ap archV hte

56 kai ei mh hn Sodoma h adelfh sou eiV akohn en tw stomati sou en taiV hmeraiV uperhfaniaV sou

57 pro tou apokalufqhnai taV kakiaV sou on tropon nun oneidoV ei qugaterwn SuriaV kai pantwn twn kuklw authV qugaterwn allofulwn twn periecouswn se kuklw

58 taV asebeiaV sou kai taV anomiaV sou su kekomisai autaV legei kurioV

59 tade legei kurioV kai poihsw en soi kaqwV epoihsaV wV htimwsaV tauta tou parabhnai thn diaqhkhn mou

60 kai mnhsqhsomai egw thV diaqhkhV mou thV meta sou en hmeraiV nhpiothtoV sou kai anasthsw soi diaqhkhn aiwnion

61 kai mnhsqhsh thn odon sou kai exatimwqhsh en tw analabein se taV adelfaV sou taV presbuteraV sou sun taiV newteraiV sou kai dwsw autaV soi eiV oikodomhn kai ouk ek diaqhkhV sou

62 kai anasthsw egw thn diaqhkhn mou meta sou kai epignwsh oti egw kurioV

63 opwV mnhsqhV kai aiscunqhV kai mh h soi eti anoixai to stoma sou apo proswpou thV atimiaV sou en tw exilaskesqai me soi kata panta osa epoihsaV legei kurioV

 

17

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou dihghsai dihghma kai eipon parabolhn proV ton oikon tou Israhl

3 kai ereiV tade legei kurioV o aetoV o megaV o megalopterugoV o makroV th ektasei plhrhV onucwn oV ecei to hghma eiselqein eiV ton Libanon kai elabe ta epilekta thV kedrou

4 ta akra thV apalothtoV apeknisen kai hnegken auta eiV ghn Canaan eiV polin teteicismenhn eqeto auta

5 kai elaben apo tou spermatoV thV ghV kai edwken auto eiV to pedion futon ef udati pollw epiblepomenon etaxen auto

6 kai aneteilen kai egeneto eiV ampelon asqenousan kai mikran tw megeqei tou epifainesqai authn ta klhmata authV ep authn kai ai rizai authV upokatw authV hsan kai egeneto eiV ampelon kai epoihsen apwrugaV kai exeteinen thn anadendrada authV

7 kai egeneto aetoV eteroV megaV megalopterugoV poluV onuxin kai idou h ampeloV auth peripeplegmenh proV auton kai ai rizai authV proV auton kai ta klhmata authV exapesteilen autw tou potisai authn sun tw bwlw thV futeiaV authV

8 eiV pedion kalon ef udati pollw auth piainetai tou poiein blastouV kai ferein karpon tou einai eiV ampelon megalhn

9 dia touto eipon tade legei kurioV ei kateuqunei ouci ai rizai thV apalothtoV authV kai o karpoV saphsetai kai xhranqhsetai panta ta proanatellonta authV kai ouk en bracioni megalw oud en law pollw tou ekspasai authn ek rizwn authV

10 kai idou piainetai mh kateuqunei ouc ama tw ayasqai authV anemon ton kauswna xhranqhsetai xhrasia sun tw bwlw anatolhV authV xhranqhsetai

11 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

12 uie anqrwpou eipon dh proV ton oikon ton parapikrainonta ouk epistasqe ti hn tauta eipon otan elqh basileuV BabulwnoV epi Ierousalhm kai lhmyetai ton basilea authV kai touV arcontaV authV kai axei autouV proV eauton eiV Babulwna

13 kai lhmyetai ek tou spermatoV thV basileiaV kai diaqhsetai proV auton diaqhkhn kai eisaxei auton en ara kai touV hgoumenouV thV ghV lhmyetai

14 tou genesqai eiV basileian asqenh to kaqolou mh epairesqai tou fulassein thn diaqhkhn autou kai istanein authn

15 kai aposthsetai ap autou tou exapostellein aggelouV eautou eiV Aigupton tou dounai autw ippouV kai laon polun ei kateuqunei ei diaswqhsetai o poiwn enantia kai parabainwn diaqhkhn ei swqhsetai

16 zw egw legei kurioV ean mh en w topw o basileuV o basileusaV auton oV htimwsen thn aran mou kai oV parebh thn diaqhkhn mou met autou en mesw BabulwnoV teleuthsei

17 kai ouk en dunamei megalh oud en oclw pollw poihsei proV auton Faraw polemon en carakobolia kai en oikodomh belostasewn tou exarai yucaV

18 kai htimwsen orkwmosian tou parabhnai diaqhkhn kai idou dedwken thn ceira autou kai panta tauta epoihsen autw mh swqhsetai

19 dia touto eipon tade legei kurioV zw egw ean mh thn diaqhkhn mou hn parebh kai thn orkwmosian mou hn htimwsen kai dwsw auta eiV kefalhn autou

20 kai ekpetasw ep auton to diktuon mou kai alwsetai en th perioch autou

21 en pash parataxei autou en romfaia pesountai kai touV kataloipouV eiV panta anemon diasperw kai epignwsesqe dioti egw kurioV lelalhka

22 dioti tade legei kurioV kai lhmyomai egw ek twn epilektwn thV kedrou ek korufhV kardiaV autwn apokniw kai katafuteusw egw ep oroV uyhlon kai kremasw auton

23 en orei metewrw tou Israhl kai katafuteusw kai exoisei blaston kai poihsei karpon kai estai eiV kedron megalhn kai anapausetai upokatw autou pan qhrion kai pan peteinon upo thn skian autou anapausetai ta klhmata autou apokatastaqhsetai

24 kai gnwsontai panta ta xula tou pediou dioti egw kurioV o tapeinwn xulon uyhlon kai uywn xulon tapeinon kai xhrainwn xulon clwron kai anaqallwn xulon xhron egw kurioV lelalhka kai poihsw

 

18

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou ti umin h parabolh auth en toiV uioiV Israhl legonteV oi patereV efagon omfaka kai oi odonteV twn teknwn egomfiasan

3 zw egw legei kurioV ean genhtai eti legomenh h parabolh auth en tw Israhl

4 oti pasai ai yucai emai eisin on tropon h yuch tou patroV outwV kai h yuch tou uiou emai eisin h yuch h amartanousa auth apoqaneitai

5 o de anqrwpoV oV estai dikaioV o poiwn krima kai dikaiosunhn

6 epi twn orewn ou fagetai kai touV ofqalmouV autou ou mh eparh proV ta enqumhmata oikou Israhl kai thn gunaika tou plhsion autou ou mh mianh kai proV gunaika en afedrw ousan ou proseggiei

7 kai anqrwpon ou mh katadunasteush enecurasmon ofeilontoV apodwsei kai arpagma ouc arpatai ton arton autou tw peinwnti dwsei kai gumnon peribalei

8 kai to argurion autou epi tokw ou dwsei kai pleonasmon ou lhmyetai kai ex adikiaV apostreyei thn ceira autou krima dikaion poihsei ana meson androV kai ana meson tou plhsion autou

9 kai toiV prostagmasin mou peporeutai kai ta dikaiwmata mou pefulaktai tou poihsai auta dikaioV outoV estin zwh zhsetai legei kurioV

10 kai ean gennhsh uion loimon ekceonta aima kai poiounta amarthmata

11 en th odw tou patroV autou tou dikaiou ouk eporeuqh alla kai epi twn orewn efagen kai thn gunaika tou plhsion autou emianen

12 kai ptwcon kai penhta katedunasteusen kai arpagma hrpasen kai enecurasmon ouk apedwken kai eiV ta eidwla eqeto touV ofqalmouV autou anomian pepoihken

13 meta tokou edwke kai pleonasmon elaben outoV zwh ou zhsetai pasaV taV anomiaV tautaV epoihsen qanatw qanatwqhsetai to aima autou ep auton estai

14 ean de gennhsh uion kai idh pasaV taV amartiaV tou patroV autou aV epoihsen kai fobhqh kai mh poihsh kata tautaV

15 epi twn orewn ou bebrwken kai touV ofqalmouV autou ouk eqeto eiV ta enqumhmata oikou Israhl kai thn gunaika tou plhsion autou ouk emianen

16 kai anqrwpon ou katedunasteusen kai enecurasmon ouk enecurasen kai arpagma ouc hrpasen ton arton autou tw peinwnti edwken kai gumnon periebalen

17 kai ap adikiaV apestreye thn ceira autou tokon oude pleonasmon ouk elaben dikaiosunhn epoihsen kai en toiV prostagmasin mou eporeuqh ou teleuthsei en adikiaiV patroV autou zwh zhsetai

18 o de pathr autou ean qliyei qliyh kai arpash arpagma enantia epoihsen en mesw tou laou mou kai apoqaneitai en th adikia autou

19 kai ereite ti oti ouk elaben thn adikian o uioV tou patroV autou oti o uioV dikaiosunhn kai eleoV epoihsen panta ta nomima mou sunethrhsen kai epoihsen auta zwh zhsetai

20 h de yuch h amartanousa apoqaneitai o de uioV ou lhmyetai thn adikian tou patroV autou oude o pathr lhmyetai thn adikian tou uiou autou dikaiosunh dikaiou ep auton estai kai anomia anomou ep auton estai

21 kai o anomoV ean apostreyh ek paswn twn anomiwn autou wn epoihsen kai fulaxhtai pasaV taV entolaV mou kai poihsh dikaiosunhn kai eleoV zwh zhsetai ou mh apoqanh

22 panta ta paraptwmata autou osa epoihsen ou mnhsqhsetai en th dikaiosunh autou h epoihsen zhsetai

23 mh qelhsei qelhsw ton qanaton tou anomou legei kurioV wV to apostreyai auton ek thV odou thV ponhraV kai zhn auton

24 en de tw apostreyai dikaion ek thV dikaiosunhV autou kai poihsh adikian kata pasaV taV anomiaV aV epoihsen o anomoV pasai ai dikaiosunai autou aV epoihsen ou mh mnhsqwsin en tw paraptwmati autou w parepesen kai en taiV amartiaiV autou aiV hmarten en autaiV apoqaneitai

25 kai eipate ou kateuqunei h odoV kuriou akousate dh paV oikoV Israhl mh h odoV mou ou kateuqunei ouci h odoV umwn ou kateuqunei

26 en tw apostreyai ton dikaion ek thV dikaiosunhV autou kai poihsh paraptwma kai apoqanh en tw paraptwmati w epoihsen en autw apoqaneitai

27 kai en tw apostreyai anomon apo thV anomiaV autou hV epoihsen kai poihsh krima kai dikaiosunhn outoV thn yuchn autou efulaxen

28 kai apestreyen ek paswn twn asebeiwn autou wn epoihsen zwh zhsetai ou mh apoqanh

29 kai legousin o oikoV tou Israhl ou katorqoi h odoV kuriou mh h odoV mou ou katorqoi oikoV Israhl ouci h odoV umwn ou katorqoi

30 ekaston kata thn odon autou krinw umaV oikoV Israhl legei kurioV epistrafhte kai apostreyate ek paswn twn asebeiwn umwn kai ouk esontai umin eiV kolasin adikiaV

31 aporriyate apo eautwn pasaV taV asebeiaV umwn aV hsebhsate eiV eme kai poihsate eautoiV kardian kainhn kai pneuma kainon kai ina ti apoqnhskete oikoV Israhl

32 dioti ou qelw ton qanaton tou apoqnhskontoV legei kurioV

 

19

1 kai su labe qrhnon epi ton arconta tou Israhl

2 kai ereiV ti h mhthr sou skumnoV en mesw leontwn egenhqh en mesw leontwn eplhqunen skumnouV authV

3 kai apephdhsen eiV twn skumnwn authV lewn egeneto kai emaqen tou arpazein arpagmata anqrwpouV efagen

4 kai hkousan kat autou eqnh en th diafqora autwn sunelhmfqh kai hgagon auton en khmw eiV ghn Aiguptou

5 kai eiden oti apwstai ap authV kai apwleto h upostasiV authV kai elaben allon ek twn skumnwn authV leonta etaxen auton

6 kai anestrefeto en mesw leontwn lewn egeneto kai emaqen arpazein arpagmata anqrwpouV efagen

7 kai enemeto tw qrasei autou kai taV poleiV autwn exhrhmwsen kai hfanisen ghn kai to plhrwma authV apo fwnhV wrumatoV autou

8 kai edwkan ep auton eqnh ek cwrwn kukloqen kai exepetasan ep auton diktua autwn en diafqora autwn sunelhmfqh

9 kai eqento auton en khmw kai en galeagra hlqen proV basilea BabulwnoV kai eishgagen auton eiV fulakhn opwV mh akousqh h fwnh autou epi ta orh tou Israhl

10 h mhthr sou wV ampeloV wV anqoV en roa en udati pefuteumenh o karpoV authV kai o blastoV authV egeneto ex udatoV pollou

11 kai egeneto auth rabdoV iscuoV epi fulhn hgoumenwn kai uywqh tw megeqei authV en mesw stelecwn kai eiden to megeqoV authV en plhqei klhmatwn authV

12 kai kateklasqh en qumw epi ghn errifh kai anemoV o kauswn exhranen ta eklekta authV exedikhqh kai exhranqh h rabdoV iscuoV authV pur anhlwsen authn

13 kai nun pefuteukan authn en th erhmw en gh anudrw

14 kai exhlqen pur ek rabdou eklektwn authV kai katefagen authn kai ouk hn en auth rabdoV iscuoV fulh eiV parabolhn qrhnou estin kai estai eiV qrhnon

 

20

1 kai egeneto en tw etei tw ebdomw en tw pemptw mhni dekath tou mhnoV hlqon andreV ek twn presbuterwn oikou Israhl eperwthsai ton kurion kai ekaqisan pro proswpou mou

2 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

3 uie anqrwpou lalhson proV touV presbuterouV tou Israhl kai ereiV proV autouV tade legei kurioV ei eperwthsai me umeiV ercesqe zw egw ei apokriqhsomai umin legei kurioV

4 ei ekdikhsw autouV ekdikhsei uie anqrwpou taV anomiaV twn paterwn autwn diamarturai autoiV

5 kai ereiV proV autouV tade legei kurioV af hV hmeraV hretisa ton oikon Israhl kai egnwrisqhn tw spermati oikou Iakwb kai egnwsqhn autoiV en gh Aiguptou kai antelabomhn th ceiri mou autwn legwn egw kurioV o qeoV umwn

6 en ekeinh th hmera antelabomhn th ceiri mou autwn tou exagagein autouV ek ghV Aiguptou eiV thn ghn hn htoimasa autoiV ghn reousan gala kai meli khrion estin para pasan thn ghn

7 kai eipa proV autouV ekastoV ta bdelugmata twn ofqalmwn autou aporriyatw kai en toiV epithdeumasin Aiguptou mh miainesqe egw kurioV o qeoV umwn

8 kai apesthsan ap emou kai ouk hqelhsan eisakousai mou ta bdelugmata twn ofqalmwn autwn ouk aperriyan kai ta epithdeumata Aiguptou ouk egkatelipon kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep autouV tou suntelesai thn orghn mou en autoiV en mesw ghV Aiguptou

9 kai epoihsa opwV to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn autoi eisin en mesw autwn en oiV egnwsqhn proV autouV enwpion autwn tou exagagein autouV ek ghV Aiguptou

10 kai exhgagon autouV ek ghV Aiguptou kai hgagon autouV eiV thn erhmon

11 kai edwka autoiV ta prostagmata mou kai ta dikaiwmata mou egnwrisa autoiV osa poihsei auta anqrwpoV kai zhsetai en autoiV

12 kai ta sabbata mou edwka autoiV tou einai eiV shmeion ana meson emou kai ana meson autwn tou gnwnai autouV dioti egw kurioV o agiazwn autouV

13 kai eipa proV ton oikon tou Israhl en th erhmw en toiV prostagmasin mou poreuesqe kai ouk eporeuqhsan kai ta dikaiwmata mou apwsanto a poihsei auta anqrwpoV kai zhsetai en autoiV kai ta sabbata mou ebebhlwsan sfodra kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep autouV en th erhmw tou exanalwsai autouV

14 kai epoihsa opwV to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn exhgagon autouV kat ofqalmouV autwn

15 kai egw exhra thn ceira mou ep autouV en th erhmw to parapan tou mh eisagagein autouV eiV thn ghn hn edwka autoiV ghn reousan gala kai meli khrion estin para pasan thn ghn

16 anq wn ta dikaiwmata mou apwsanto kai en toiV prostagmasin mou ouk eporeuqhsan en autoiV kai ta sabbata mou ebebhloun kai opisw twn enqumhmatwn twn kardiwn autwn eporeuonto

17 kai efeisato o ofqalmoV mou ep autouV tou exaleiyai autouV kai ouk epoihsa autouV eiV sunteleian en th erhmw

18 kai eipa proV ta tekna autwn en th erhmw en toiV nomimoiV twn paterwn umwn mh poreuesqe kai ta dikaiwmata autwn mh fulassesqe kai en toiV epithdeumasin autwn mh sunanamisgesqe kai mh miainesqe

19 egw kurioV o qeoV umwn en toiV prostagmasin mou poreuesqe kai ta dikaiwmata mou fulassesqe kai poieite auta

20 kai ta sabbata mou agiazete kai estw eiV shmeion ana meson emou kai umwn tou ginwskein dioti egw kurioV o qeoV umwn

21 kai parepikranan me kai ta tekna autwn en toiV prostagmasin mou ouk eporeuqhsan kai ta dikaiwmata mou ouk efulaxanto tou poiein auta a poihsei anqrwpoV kai zhsetai en autoiV kai ta sabbata mou ebebhloun kai eipa tou ekceai ton qumon mou ep autouV en th erhmw tou suntelesai thn orghn mou ep autouV

22 kai epoihsa opwV to onoma mou to parapan mh bebhlwqh enwpion twn eqnwn wn exhgagon autouV kat ofqalmouV autwn

23 kai exhra thn ceira mou ep autouV en th erhmw tou diaskorpisai autouV en toiV eqnesin kai diaspeirai autouV en taiV cwraiV

24 anq wn ta dikaiwmata mou ouk epoihsan kai ta prostagmata mou apwsanto kai ta sabbata mou ebebhloun kai opisw twn enqumhmatwn twn paterwn autwn hsan oi ofqalmoi autwn

25 kai egw edwka autoiV prostagmata ou kala kai dikaiwmata en oiV ou zhsontai en autoiV

26 kai mianw autouV en toiV domasin autwn en tw diaporeuesqai me pan dianoigon mhtran opwV afanisw autouV

27 dia touto lalhson proV ton oikon tou Israhl uie anqrwpou kai ereiV proV autouV tade legei kurioV ewV toutou parwrgisan me oi patereV umwn en toiV paraptwmasin autwn en oiV parepeson eiV eme

28 kai eishgagon autouV eiV thn ghn hn hra thn ceira mou tou dounai autoiV kai eidon pan bounon uyhlon kai pan xulon kataskion kai equsan ekei toiV qeoiV autwn kai etaxan ekei osmhn euwdiaV kai espeisan ekei spondaV autwn

29 kai eipon proV autouV ti estin Abama oti umeiV eisporeuesqe ekei kai epekalesan to onoma autou Abama ewV thV shmeron hmeraV

30 dia touto eipon proV ton oikon tou Israhl tade legei kurioV ei en taiV anomiaiV twn paterwn umwn umeiV miainesqe kai opisw twn bdelugmatwn autwn umeiV ekporneuete

31 kai en taiV aparcaiV twn domatwn umwn en toiV aforismoiV umeiV miainesqe en pasin toiV enqumhmasin umwn ewV thV shmeron hmeraV kai egw apokriqw umin oikoV tou Israhl zw egw legei kurioV ei apokriqhsomai umin kai ei anabhsetai epi to pneuma umwn touto

32 kai ouk estai on tropon umeiV legete esomeqa wV ta eqnh kai wV ai fulai thV ghV tou latreuein xuloiV kai liqoiV

33 dia touto zw egw legei kurioV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en qumw kecumenw basileusw ef umaV

34 kai exaxw umaV ek twn lawn kai eisdexomai umaV ek twn cwrwn ou dieskorpisqhte en autaiV en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en qumw kecumenw

35 kai axw umaV eiV thn erhmon twn lawn kai diakriqhsomai proV umaV ekei proswpon kata proswpon

36 on tropon diekriqhn proV touV pateraV umwn en th erhmw ghV Aiguptou outwV krinw umaV legei kurioV

37 kai diaxw umaV upo thn rabdon mou kai eisaxw umaV en ariqmw

38 kai eklexw ex umwn touV asebeiV kai touV afesthkotaV dioti ek thV paroikesiaV autwn exaxw autouV kai eiV thn ghn tou Israhl ouk eiseleusontai kai epignwsesqe dioti egw kurioV

39 kai umeiV oikoV Israhl tade legei kurioV kurioV ekastoV ta epithdeumata autou exarate kai meta tauta ei mh umeiV eisakouete mou kai to onoma mou to agion ou bebhlwsete ouketi en toiV dwroiV umwn kai en toiV epithdeumasin umwn

40 dioti epi tou orouV tou agiou mou ep orouV uyhlou legei kurioV kurioV ekei douleusousin moi paV oikoV Israhl eiV teloV kai ekei prosdexomai kai ekei episkeyomai taV aparcaV umwn kai taV aparcaV twn aforismwn umwn en pasin toiV agiasmasin umwn

41 en osmh euwdiaV prosdexomai umaV en tw exagagein me umaV ek twn lawn kai eisdecesqai umaV ek twn cwrwn en aiV dieskorpisqhte en autaiV kai agiasqhsomai en umin kat ofqalmouV twn lawn

42 kai epignwsesqe dioti egw kurioV en tw eisagagein me umaV eiV thn ghn tou Israhl eiV thn ghn eiV hn hra thn ceira mou tou dounai authn toiV patrasin umwn

43 kai mnhsqhsesqe ekei taV odouV umwn kai ta epithdeumata umwn en oiV emiainesqe en autoiV kai koyesqe ta proswpa umwn en pasaiV taiV kakiaiV umwn

44 kai epignwsesqe dioti egw kurioV en tw poihsai me outwV umin opwV to onoma mou mh bebhlwqh kata taV odouV umwn taV kakaV kai kata ta epithdeumata umwn ta diefqarmena legei kurioV

 

21

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi Qaiman kai epibleyon epi Darwm kai profhteuson epi drumon hgoumenon Nageb

3 kai ereiV tw drumw Nageb akoue logon kuriou tade legei kurioV kurioV idou egw anaptw en soi pur kai katafagetai en soi pan xulon clwron kai pan xulon xhron ou sbesqhsetai h flox h exafqeisa kai katakauqhsetai en auth pan proswpon apo aphliwtou ewV borra

4 kai epignwsontai pasa sarx oti egw kurioV exekausa auto kai ou sbesqhsetai

5 kai eipa mhdamwV kurie kurie autoi legousin proV me ouci parabolh estin legomenh auth

6 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

7 dia touto profhteuson uie anqrwpou kai sthrison to proswpon sou epi Ierousalhm kai epibleyon epi ta agia autwn kai profhteuseiV epi thn ghn tou Israhl

8 kai ereiV proV thn ghn tou Israhl idou egw proV se kai ekspasw to egceiridion mou ek tou koleou autou kai exoleqreusw ek sou adikon kai anomon

9 anq wn exoleqreusw ek sou adikon kai anomon outwV exeleusetai to egceiridion mou ek tou koleou autou epi pasan sarka apo aphliwtou ewV borra

10 kai epignwsetai pasa sarx dioti egw kurioV exespasa to egceiridion mou ek tou koleou autou kai ouk apostreyei ouketi

11 kai su uie anqrwpou katastenaxon en suntribh osfuoV sou kai en odunaiV stenaxeiV kat ofqalmouV autwn

12 kai estai ean eipwsin proV se eneka tinoV su stenazeiV kai ereiV epi th aggelia dioti ercetai kai qrausqhsetai pasa kardia kai pasai ceireV paraluqhsontai kai ekyuxei pasa sarx kai pan pneuma kai panteV mhroi molunqhsontai ugrasia idou ercetai kai estai legei kurioV kurioV

13 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

14 uie anqrwpou profhteuson kai ereiV tade legei kurioV eipon romfaia romfaia oxunou kai qumwqhti

15 opwV sfaxhV sfagia oxunou opwV genh eiV stilbwsin etoimh eiV paralusin sfaze exoudenei apwqou pan xulon

16 kai edwken authn etoimhn tou kratein ceira autou exhkonhqh romfaia estin etoimh tou dounai authn eiV ceira apokentountoV

17 anakrage kai ololuxon uie anqrwpou oti auth egeneto en tw law mou auth en pasin toiV afhgoumenoiV tou Israhl paroikhsousin epi romfaia egeneto en tw law mou dia touto krothson epi thn ceira sou

18 oti dedikaiwtai kai ti ei kai fulh apwsqh ouk estai legei kurioV kurioV

19 kai su uie anqrwpou profhteuson kai krothson ceira epi ceira kai diplasiason romfaian h trith romfaia traumatiwn estin romfaia traumatiwn h megalh kai eksthsei autouV

20 opwV qrausqh h kardia kai plhqunqwsin oi asqenounteV epi pasan pulhn autwn paradedontai eiV sfagia romfaiaV eu gegonen eiV sfaghn eu gegonen eiV stilbwsin

21 diaporeuou oxunou ek dexiwn kai ex euwnumwn ou an to proswpon sou exegeirhtai

22 kai egw de krothsw ceira mou proV ceira mou kai enafhsw ton qumon mou egw kurioV lelalhka

23 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

24 kai su uie anqrwpou diataxon seautw duo odouV tou eiselqein romfaian basilewV BabulwnoV ek cwraV miaV exeleusontai ai duo kai ceir en arch odou polewV ep archV

25 odou diataxeiV tou eiselqein romfaian epi Rabbaq uiwn Ammwn kai epi thn Ioudaian kai epi Ierousalhm en mesw authV

26 dioti sthsetai basileuV BabulwnoV epi thn arcaian odon ep archV twn duo odwn tou manteusasqai manteian tou anabrasai rabdon kai eperwthsai en toiV gluptoiV kai hpatoskophsasqai ek dexiwn autou

27 egeneto to manteion epi Ierousalhm tou balein caraka tou dianoixai stoma en boh uywsai fwnhn meta kraughV tou balein caraka epi taV pulaV authV kai balein cwma kai oikodomhsai belostaseiV

28 kai autoV autoiV wV manteuomenoV manteian enwpion autwn kai autoV anamimnhskwn adikiaV autou mnhsqhnai

29 dia touto tade legei kurioV anq wn anemnhsate taV adikiaV umwn en tw apokalufqhnai taV asebeiaV umwn tou oraqhnai amartiaV umwn en pasaiV taiV asebeiaiV umwn kai en toiV epithdeumasin umwn anq wn anemnhsate en toutoiV alwsesqe

30 kai su bebhle anome afhgoumene tou Israhl ou hkei h hmera en kairw adikiaV peraV

31 tade legei kurioV afeilou thn kidarin kai epeqou ton stefanon auth ou toiauth estai etapeinwsaV to uyhlon kai to tapeinon uywsaV

32 adikian adikian qhsomai authn oud auth toiauth estai ewV ou elqh w kaqhkei kai paradwsw autw

33 kai su uie anqrwpou profhteuson kai ereiV tade legei kurioV proV touV uiouV Ammwn kai proV ton oneidismon autwn kai ereiV romfaia romfaia espasmenh eiV sfagia kai espasmenh eiV sunteleian egeirou opwV stilbhV

34 en th orasei sou th mataia kai en tw manteuesqai se yeudh tou paradounai se epi trachlouV traumatiwn anomwn wn hkei h hmera en kairw adikiaV peraV

35 apostrefe mh katalushV en tw topw toutw w gegennhsai en th gh th idia sou krinw se

36 kai ekcew epi se orghn mou en puri orghV mou emfushsw epi se kai paradwsw se eiV ceiraV andrwn barbarwn tektainontwn diafqoran

37 en puri esh katabrwma to aima sou estai en mesw thV ghV sou ou mh genhtai sou mneia dioti egw kurioV lelalhka

 

22

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 kai su uie anqrwpou ei krineiV thn polin twn aimatwn kai paradeixon auth pasaV taV anomiaV authV

3 kai ereiV tade legei kurioV kurioV w poliV ekceousa aimata en mesw authV tou elqein kairon authV kai poiousa enqumhmata kaq authV tou miainein authn

4 en toiV aimasin autwn oiV execeaV parapeptwkaV kai en toiV enqumhmasin sou oiV epoieiV emiainou kai hggisaV taV hmeraV sou kai hgageV kairon etwn sou dia touto dedwka se eiV oneidoV toiV eqnesin kai eiV empaigmon pasaiV taiV cwraiV

5 taiV eggizousaiV proV se kai taiV makran apecousaiV apo sou kai empaixontai en soi akaqartoV h onomasth kai pollh en taiV anomiaiV

6 idou oi afhgoumenoi oikou Israhl ekastoV proV touV suggeneiV autou sunanefuronto en soi opwV ekcewsin aima

7 patera kai mhtera ekakologoun en soi kai proV ton proshluton anestrefonto en adikiaiV en soi orfanon kai chran katedunasteuon en soi

8 kai ta agia mou exoudenoun kai ta sabbata mou ebebhloun en soi

9 andreV lhstai en soi opwV ekcewsin en soi aima kai epi twn orewn hsqosan en soi anosia epoioun en mesw sou

10 aiscunhn patroV apekaluyan en soi kai en akaqarsiaiV apokaqhmenhn etapeinoun en soi

11 ekastoV thn gunaika tou plhsion autou hnomousan kai ekastoV thn numfhn autou emiainen en asebeia kai ekastoV thn adelfhn autou qugatera tou patroV autou etapeinoun en soi

12 dwra elambanosan en soi opwV ekcewsin aima tokon kai pleonasmon elambanosan en soi kai sunetelesw sunteleian kakiaV sou thn en katadunasteia emou de epelaqou legei kurioV

13 ean de pataxw ceira mou proV ceira mou ef oiV suntetelesai oiV epoihsaV kai epi toiV aimasin sou toiV gegenhmenoiV en mesw sou

14 ei uposthsetai h kardia sou ei krathsousin ai ceireV sou en taiV hmeraiV aiV egw poiw en soi egw kurioV lelalhka kai poihsw

15 kai diaskorpiw se en toiV eqnesin kai diasperw se en taiV cwraiV kai ekleiyei h akaqarsia sou ek sou

16 kai kataklhronomhsw en soi kat ofqalmouV twn eqnwn kai gnwsesqe dioti egw kurioV

17 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

18 uie anqrwpou idou gegonasi moi o oikoV Israhl anamemeigmenoi panteV calkw kai sidhrw kai kassiterw kai molibw en mesw arguriou anamemeigmenoV estin

19 dia touto eipon tade legei kurioV anq wn egenesqe panteV eiV sugkrasin mian dia touto egw eisdecomai umaV eiV meson Ierousalhm

20 kaqwV eisdecetai arguroV kai calkoV kai sidhroV kai kassiteroV kai moliboV eiV meson kaminou tou ekfushsai eiV auto pur tou cwneuqhnai outwV eisdexomai umaV en orgh mou kai sunaxw kai cwneusw umaV

21 kai ekfushsw ef umaV en puri orghV mou kai cwneuqhsesqe en mesw authV

22 on tropon cwneuetai argurion en mesw kaminou outwV cwneuqhsesqe en mesw authV kai epignwsesqe dioti egw kurioV execea ton qumon mou ef umaV

23 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

24 uie anqrwpou eipon auth su ei gh h ou brecomenh oude uetoV egeneto epi se en hmera orghV

25 hV oi afhgoumenoi en mesw authV wV leonteV wruomenoi arpazonteV arpagmata yucaV katesqionteV en dunasteia timaV lambanonteV en adikia kai ai chrai sou eplhqunqhsan en mesw sou

26 kai oi iereiV authV hqethsan nomon mou kai ebebhloun ta agia mou ana meson agiou kai bebhlou ou diestellon kai ana meson akaqartou kai tou kaqarou ou diestellon kai apo twn sabbatwn mou parekalupton touV ofqalmouV autwn kai ebebhloumhn en mesw autwn

27 oi arconteV authV en mesw authV wV lukoi arpazonteV arpagmata tou ekceai aima opwV pleonexia pleonektwsin

28 kai oi profhtai authV aleifonteV autouV pesountai orwnteV mataia manteuomenoi yeudh legonteV tade legei kurioV kai kurioV ou lelalhken

29 laon thV ghV ekpiezounteV adikia kai diarpazonteV arpagmata ptwcon kai penhta katadunasteuonteV kai proV ton proshluton ouk anastrefomenoi meta krimatoV

30 kai ezhtoun ex autwn andra anastrefomenon orqwV kai estwta pro proswpou mou oloscerwV en kairw thV ghV tou mh eiV teloV exaleiyai authn kai ouc euron

31 kai execea ep authn qumon mou en puri orghV mou tou suntelesai taV odouV autwn eiV kefalaV autwn dedwka legei kurioV kurioV

 

23

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou duo gunaikeV hsan qugatereV mhtroV miaV

3 kai exeporneusan en Aiguptw en th neothti autwn ekei epeson oi mastoi autwn ekei dieparqeneuqhsan

4 kai ta onomata autwn hn Oola h presbutera kai Ooliba h adelfh authV kai egenonto moi kai etekon uiouV kai qugateraV kai ta onomata autwn Samareia h Oola kai Ierousalhm h Ooliba

5 kai exeporneusen h Oola ap emou kai epeqeto epi touV erastaV authV epi touV AssuriouV touV eggizontaV auth

6 endedukotaV uakinqina hgoumenouV kai strathgouV neaniskoi epilektoi panteV ippeiV ippazomenoi ef ippwn

7 kai edwken thn porneian authV ep autouV epilektoi uioi Assuriwn panteV kai epi pantaV ouV epeqeto en pasi toiV enqumhmasin authV emiaineto

8 kai thn porneian authV ex Aiguptou ouk egkatelipen oti met authV ekoimwnto en neothti authV kai autoi dieparqeneusan authn kai execean thn porneian autwn ep authn

9 dia touto paredwka authn eiV ceiraV twn erastwn authV eiV ceiraV uiwn Assuriwn ef ouV epetiqeto

10 autoi apekaluyan thn aiscunhn authV uiouV kai qugateraV authV elabon kai authn en romfaia apekteinan kai egeneto lalhma eiV gunaikaV kai epoihsan ekdikhseiV en auth eiV taV qugateraV

11 kai eiden h adelfh authV Ooliba kai diefqeire thn epiqesin authV uper authn kai thn porneian authV uper thn porneian thV adelfhV authV

12 epi touV uiouV twn Assuriwn epeqeto hgoumenouV kai strathgouV touV egguV authV endedukotaV euparufa ippeiV ippazomenouV ef ippwn neaniskoi epilektoi panteV

13 kai eidon oti memiantai odoV mia twn duo

14 kai proseqeto proV thn porneian authV kai eiden andraV ezwgrafhmenouV epi tou toicou eikonaV Caldaiwn ezwgrafhmenouV en grafidi

15 ezwsmenouV poikilmata epi taV osfuaV autwn kai tiarai baptai epi twn kefalwn autwn oyiV trissh pantwn omoiwma uiwn Caldaiwn ghV patridoV autwn

16 kai epeqeto ep autouV th orasei ofqalmwn authV kai exapesteilen aggelouV proV autouV eiV ghn Caldaiwn

17 kai hlqosan proV authn uioi BabulwnoV eiV koithn kataluontwn kai emiainon authn en th porneia authV kai emianqh en autoiV kai apesth h yuch authV ap autwn

18 kai apekaluyen thn porneian authV kai apekaluyen thn aiscunhn authV kai apesth h yuch mou ap authV on tropon apesth h yuch mou apo thV adelfhV authV

19 kai eplhqunaV thn porneian sou tou anamnhsai hmeraV neothtoV sou en aiV eporneusaV en Aiguptw

20 kai epeqou epi touV CaldaiouV wn hsan wV onwn ai sarkeV autwn kai aidoia ippwn ta aidoia autwn

21 kai epeskeyw thn anomian neothtoV sou a epoieiV en Aiguptw en tw katalumati sou ou oi mastoi neothtoV sou

22 dia touto Ooliba tade legei kurioV idou egw exegeirw touV erastaV sou epi se af wn apesth h yuch sou ap autwn kai epaxw autouV epi se kukloqen

23 uiouV BabulwnoV kai pantaV touV CaldaiouV Fakoud kai Soue kai Koue kai pantaV uiouV Assuriwn met autwn neaniskouV epilektouV hgemonaV kai strathgouV pantaV trissouV kai onomastouV ippeuontaV ef ippwn

24 kai panteV hxousin epi se apo borra armata kai trocoi met oclou lawn qureoi kai peltai kai balousin fulakhn epi se kuklw kai dwsw pro proswpou autwn krima kai ekdikhsousin se en toiV krimasin autwn

25 kai dwsw ton zhlon mou en soi kai poihsousin meta sou en orgh qumou mukthra sou kai wta sou afelousin kai touV kataloipouV sou en romfaia katabalousin autoi uiouV sou kai qugateraV sou lhmyontai kai touV kataloipouV sou pur katafagetai

26 kai ekdusousin se ton imatismon sou kai lhmyontai ta skeuh thV kauchsewV sou

27 kai apostreyw taV asebeiaV sou ek sou kai thn porneian sou ek ghV Aiguptou kai ou mh arhV touV ofqalmouV sou ep autouV kai Aiguptou ou mh mnhsqhV ouketi

28 dioti tade legei kurioV kurioV idou egw paradidwmi se eiV ceiraV wn miseiV af wn apesth h yuch sou ap autwn

29 kai poihsousin en soi en misei kai lhmyontai pantaV touV ponouV sou kai touV mocqouV sou kai esh gumnh kai aschmonousa kai apokalufqhsetai aiscunh porneiaV sou kai asebeia sou kai h porneia sou

30 epoihsen tauta soi en tw ekporneusai se opisw eqnwn kai emiainou en toiV enqumhmasin autwn

31 en th odw thV adelfhV sou eporeuqhV kai dwsw to pothrion authV eiV ceiraV sou

32 tade legei kurioV to pothrion thV adelfhV sou piesai to baqu kai to platu to pleonazon tou suntelesai

33 meqhn kai eklusewV plhsqhsh kai to pothrion afanismou pothrion adelfhV sou SamareiaV

34 kai piesai auto kai taV eortaV kai taV neomhniaV authV apostreyw dioti egw lelalhka legei kurioV

35 dia touto tade legei kurioV anq wn epelaqou mou kai aperriyaV me opisw tou swmatoV sou kai su labe thn asebeian sou kai thn porneian sou

36 kai eipen kurioV proV me uie anqrwpou ou krineiV thn Oolan kai thn Ooliban kai apaggeleiV autaiV taV anomiaV autwn

37 oti emoicwnto kai aima en cersin autwn ta enqumhmata autwn emoicwnto kai ta tekna autwn a egennhsan moi dihgagon autoiV di empurwn

38 ewV kai tauta epoihsan moi ta agia mou emiainon kai ta sabbata mou ebebhloun

39 kai en tw sfazein autouV ta tekna autwn toiV eidwloiV autwn kai eiseporeuonto eiV ta agia mou tou bebhloun auta kai oti outwV epoioun en mesw tou oikou mou

40 kai oti toiV andrasin toiV ercomenoiV makroqen oiV aggelouV exapestellosan proV autouV kai ama tw ercesqai autouV euquV elouou kai estibizou touV ofqalmouV sou kai ekosmou kosmw

41 kai ekaqou epi klinhV estrwmenhV kai trapeza kekosmhmenh pro proswpou authV kai to qumiama mou kai to elaion mou eufrainonto en autoiV

42 kai fwnhn armoniaV anekrouonto kai proV andraV ek plhqouV anqrwpwn hkontaV ek thV erhmou kai edidosan yelia epi taV ceiraV autwn kai stefanon kauchsewV epi taV kefalaV autwn

43 kai eipa ouk en toutoiV moiceuousin kai erga pornhV kai auth exeporneusen

44 kai eiseporeuonto proV authn on tropon eisporeuontai proV gunaika pornhn outwV eiseporeuonto proV Oolan kai proV Ooliban tou poihsai anomian

45 kai andreV dikaioi autoi ekdikhsousin autaV ekdikhsei moicalidoV kai ekdikhsei aimatoV oti moicalideV eisin kai aima en cersin autwn

46 tade legei kurioV kurioV anagage ep autaV oclon kai doV en autaiV tarachn kai diarpaghn

47 kai liqobolhson ep autaV liqoiV oclwn kai katakentei autaV en toiV xifesin autwn uiouV autwn kai qugateraV autwn apoktenousi kai touV oikouV autwn emprhsousin

48 kai apostreyw asebeian ek thV ghV kai paideuqhsontai pasai ai gunaikeV kai ou mh poihsousin kata taV asebeiaV autwn

49 kai doqhsetai h asebeia umwn ef umaV kai taV amartiaV twn enqumhmatwn umwn lhmyesqe kai gnwsesqe dioti egw kurioV

 

24

1 kai egeneto logoV kuriou proV me en tw etei tw enatw en tw mhni tw dekatw dekath tou mhnoV legwn

2 uie anqrwpou grayon seautw eiV hmeran apo thV hmeraV tauthV af hV aphreisato basileuV BabulwnoV epi Ierousalhm apo thV hmeraV thV shmeron

3 kai eipon epi ton oikon ton parapikrainonta parabolhn kai ereiV proV autouV tade legei kurioV episthson ton lebhta kai ekceon eiV auton udwr

4 kai embale eiV auton ta dicotomhmata pan dicotomhma kalon skeloV kai wmon eksesarkismena apo twn ostwn

5 ex epilektwn kthnwn eilhmmenwn kai upokaie ta osta upokatw autwn ezesen ezesen kai hyhtai ta osta authV en mesw authV

6 dia touto tade legei kurioV w poliV aimatwn lebhV en w estin ioV en autw kai o ioV ouk exhlqen ex authV kata meloV authV exhnegken ouk epesen ep authn klhroV

7 oti aima authV en mesw authV estin epi lewpetrian tetaca auto ouk ekkecuka auto epi thn ghn tou kaluyai ep auto ghn

8 tou anabhnai qumon eiV ekdikhsin ekdikhqhnai dedwka to aima authV epi lewpetrian tou mh kaluyai auto

9 dia touto tade legei kurioV kagw megalunw ton dalon

10 kai plhqunw ta xula kai anakausw to pur opwV takh ta krea kai elattwqh o zwmoV

11 kai sth epi touV anqrakaV opwV proskauqh kai qermanqh o calkoV authV kai takh en mesw akaqarsiaV authV kai ekliph o ioV authV

12 kai ou mh exelqh ex authV poluV o ioV authV kataiscunqhsetai o ioV authV

13 anq wn emiainou su kai ti ean mh kaqarisqhV eti ewV ou emplhsw ton qumon mou

14 egw kurioV lelalhka kai hxei kai poihsw ou diastelw oude mh elehsw kata taV odouV sou kai kata ta enqumhmata sou krinw se legei kurioV dia touto egw krinw se kata ta aimata sou kai kata ta enqumhmata sou krinw se h akaqartoV h onomasth kai pollh tou parapikrainein

15 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

16 uie anqrwpou idou egw lambanw ek sou ta epiqumhmata twn ofqalmwn sou en parataxei ou mh kophV oude mh klausqhV

17 stenagmoV aimatoV osfuoV penqouV estin ouk estai to tricwma sou sumpeplegmenon epi se kai ta upodhmata sou en toiV posin sou ou mh paraklhqhV en ceilesin autwn kai arton andrwn ou mh faghV

18 kai elalhsa proV ton laon to prwi on tropon eneteilato moi kai apeqanen h gunh mou esperaV kai epoihsa to prwi on tropon epetagh moi

19 kai eipen proV me o laoV ouk anaggeleiV hmin ti estin tauta a su poieiV

20 kai eipa proV autouV logoV kuriou proV me egeneto legwn

21 eipon proV ton oikon tou Israhl tade legei kurioV idou egw bebhlw ta agia mou fruagma iscuoV umwn epiqumhmata ofqalmwn umwn kai uper wn feidontai ai yucai umwn kai oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn ouV egkatelipete en romfaia pesountai

22 kai poihsete on tropon pepoihka apo stomatoV autwn ou paraklhqhsesqe kai arton andrwn ou fagesqe

23 kai ai komai umwn epi thV kefalhV umwn kai ta upodhmata umwn en toiV posin umwn oute mh koyhsqe oute mh klaushte kai entakhsesqe en taiV adikiaiV umwn kai parakalesete ekastoV ton adelfon autou

24 kai estai Iezekihl umin eiV teraV kata panta osa epoihsen poihsete otan elqh tauta kai epignwsesqe dioti egw kurioV

25 kai su uie anqrwpou ouci en th hmera otan lambanw thn iscun par autwn thn eparsin thV kauchsewV autwn ta epiqumhmata ofqalmwn autwn kai thn eparsin yuchV autwn uiouV autwn kai qugateraV autwn

26 en ekeinh th hmera hxei o anaswzomenoV proV se tou anaggeilai soi eiV ta wta

27 en ekeinh th hmera dianoicqhsetai to stoma sou proV ton anaswzomenon kai lalhseiV kai ou mh apokwfwqhV ouketi kai esh autoiV eiV teraV kai epignwsontai dioti egw kurioV

 

25

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi touV uiouV Ammwn kai profhteuson ep autouV

3 kai ereiV toiV uioiV Ammwn akousate logon kuriou tade legei kurioV anq wn epecarhte epi ta agia mou oti ebebhlwqh kai epi thn ghn tou Israhl oti hfanisqh kai epi ton oikon tou Iouda oti eporeuqhsan en aicmalwsia

4 dia touto idou egw paradidwmi umaV toiV uioiV Kedem eiV klhronomian kai kataskhnwsousin en th apartia autwn en soi kai dwsousin en soi ta skhnwmata autwn autoi fagontai touV karpouV sou kai autoi piontai thn piothta sou

5 kai dwsw thn polin tou Ammwn eiV nomaV kamhlwn kai touV uiouV Ammwn eiV nomhn probatwn kai epignwsesqe dioti egw kurioV

6 dioti tade legei kurioV anq wn ekrothsaV thn ceira sou kai epeyofhsaV tw podi sou kai epecaraV ek yuchV sou epi thn ghn tou Israhl

7 dia touto ektenw thn ceira mou epi se kai dwsw se eiV diarpaghn en toiV eqnesin kai exoleqreusw se ek twn lawn kai apolw se ek twn cwrwn apwleia kai epignwsh dioti egw kurioV

8 tade legei kurioV anq wn eipen Mwab idou on tropon panta ta eqnh oikoV Israhl kai Iouda

9 dia touto idou egw paraluw ton wmon Mwab apo polewn akrwthriwn autou eklekthn ghn oikon Asimouq epanw phghV polewV paraqalassiaV

10 toiV uioiV Kedem epi touV uiouV Ammwn dedwka autouV eiV klhronomian opwV mh mneia genhtai twn uiwn Ammwn

11 kai eiV Mwab poihsw ekdikhsin kai epignwsontai dioti egw kurioV

12 tade legei kurioV anq wn epoihsen h Idoumaia en tw ekdikhsai autouV ekdikhsin eiV ton oikon Iouda kai emnhsikakhsan kai exedikhsan dikhn

13 dia touto tade legei kurioV kai ektenw thn ceira mou epi thn Idoumaian kai exoleqreusw ex authV anqrwpon kai kthnoV kai qhsomai authn erhmon kai ek Qaiman diwkomenoi en romfaia pesountai

14 kai dwsw ekdikhsin mou epi thn Idoumaian en ceiri laou mou Israhl kai poihsousin en th Idoumaia kata thn orghn mou kai kata ton qumon mou kai epignwsontai thn ekdikhsin mou legei kurioV

15 dia touto tade legei kurioV anq wn epoihsan oi allofuloi en ekdikhsei kai exanesthsan ekdikhsin epicaironteV ek yuchV tou exaleiyai ewV aiwnoV

16 dia touto tade legei kurioV idou egw ektenw thn ceira mou epi touV allofulouV kai exoleqreusw KrhtaV kai apolw touV kataloipouV touV katoikountaV thn paralian

17 kai poihsw en autoiV ekdikhseiV megalaV kai epignwsontai dioti egw kurioV en tw dounai thn ekdikhsin mou ep autouV

 

26

1 kai egenhqh en tw endekatw etei mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou anq wn eipen Sor epi Ierousalhm euge sunetribh apolwlen ta eqnh epestrafh proV me h plhrhV hrhmwtai

3 dia touto tade legei kurioV idou egw epi se Sor kai anaxw epi se eqnh polla wV anabainei h qalassa toiV kumasin authV

4 kai katabalousin ta teich Sor kai katabalousi touV purgouV sou kai likmhsw ton coun authV ap authV kai dwsw authn eiV lewpetrian

5 yugmoV saghnwn estai en mesw qalasshV oti egw lelalhka legei kurioV kai estai eiV pronomhn toiV eqnesin

6 kai ai qugatereV authV ai en tw pediw macaira anaireqhsontai kai gnwsontai oti egw kurioV

7 oti tade legei kurioV idou egw epagw epi se Sor ton Naboucodonosor basilea BabulwnoV apo tou borra basileuV basilewn estin meq ippwn kai armatwn kai ippewn kai sunagwghV eqnwn pollwn sfodra

8 outoV taV qugateraV sou taV en tw pediw macaira anelei kai dwsei epi se profulakhn kai perioikodomhsei kai poihsei epi se kuklw caraka kai peristasin oplwn kai taV logcaV autou apenanti sou dwsei

9 ta teich sou kai touV purgouV sou katabalei en taiV macairaiV autou

10 apo tou plhqouV twn ippwn autou katakaluyei se o koniortoV autwn kai apo thV fwnhV twn ippewn autou kai twn trocwn twn armatwn autou seisqhsetai ta teich sou eisporeuomenou autou taV pulaV sou wV eisporeuomenoV eiV polin ek pediou

11 en taiV oplaiV twn ippwn autou katapathsousin sou pasaV taV plateiaV ton laon sou macaira anelei kai thn upostasin sou thV iscuoV epi thn ghn kataxei

12 kai pronomeusei thn dunamin sou kai skuleusei ta uparconta sou kai katabalei sou ta teich kai touV oikouV sou touV epiqumhtouV kaqelei kai touV liqouV sou kai ta xula sou kai ton coun sou eiV meson thV qalasshV embalei

13 kai katalusei to plhqoV twn mousikwn sou kai h fwnh twn yalthriwn sou ou mh akousqh eti

14 kai dwsw se eiV lewpetrian yugmoV saghnwn esh ou mh oikodomhqhV eti oti egw elalhsa legei kurioV

15 dioti tade legei kurioV kurioV th Sor ouk apo fwnhV thV ptwsewV sou en tw stenaxai traumatiaV en tw spasai macairan en mesw sou seisqhsontai ai nhsoi

16 kai katabhsontai apo twn qronwn autwn panteV oi arconteV ek twn eqnwn thV qalasshV kai afelountai taV mitraV apo twn kefalwn autwn kai ton imatismon ton poikilon autwn ekdusontai ekstasei eksthsontai epi ghn kaqedountai kai fobhqhsontai thn apwleian autwn kai stenaxousin epi se

17 kai lhmyontai epi se qrhnon kai erousin soi pwV kateluqhV ek qalasshV h poliV h epainesth h dousa ton fobon authV pasi toiV katoikousin authn

18 kai fobhqhsontai ai nhsoi af hmeraV ptwsewV sou

19 oti tade legei kurioV kurioV otan dw se polin hrhmwmenhn wV taV poleiV taV mh katoikhqhsomenaV en tw anagagein me epi se thn abusson kai katakaluyh se udwr polu

20 kai katabibasw se proV touV katabainontaV eiV boqron proV laon aiwnoV kai katoikiw se eiV baqh thV ghV wV erhmon aiwnion meta katabainontwn eiV boqron opwV mh katoikhqhV mhde anastaqhV epi ghV zwhV

21 apwleian se dwsw kai ouc uparxeiV eti eiV ton aiwna legei kurioV kurioV

 

27

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou labe epi Sor qrhnon

3 kai ereiV th Sor th katoikoush epi thV eisodou thV qalasshV tw emporiw twn lawn apo nhswn pollwn tade legei kurioV th Sor su eipaV egw perieqhka emauth kalloV mou

4 en kardia qalasshV tw Beelim uioi sou perieqhkan soi kalloV

5 kedroV ek Sanir wkodomhqh soi tainiai sanidwn kuparissou ek tou Libanou elhmfqhsan tou poihsai soi istouV elatinouV

6 ek thV BasanitidoV epoihsan taV kwpaV sou ta iera sou epoihsan ex elefantoV oikouV alswdeiV apo nhswn twn Cettiin

7 bussoV meta poikiliaV ex Aiguptou egeneto soi strwmnh tou periqeinai soi doxan kai peribalein se uakinqon kai porfuran ek twn nhswn Elisai kai egeneto peribolaia sou

8 kai oi arconteV sou oi katoikounteV Sidwna kai Aradioi egenonto kwphlatai sou oi sofoi sou Sor oi hsan en soi outoi kubernhtai sou

9 oi presbuteroi Bubliwn kai oi sofoi autwn hsan en soi outoi eniscuon thn boulhn sou kai panta ta ploia thV qalasshV kai oi kwphlatai autwn egenonto soi epi dusmaV dusmwn

10 Persai kai Ludoi kai LibueV hsan en th dunamei sou andreV polemistai sou peltaV kai perikefalaiaV ekremasan en soi outoi edwkan thn doxan sou

11 uioi Aradiwn kai h dunamiV sou epi twn teicewn sou fulakeV en toiV purgoiV sou hsan taV faretraV autwn ekremasan epi twn ormwn sou kuklw outoi eteleiwsan sou to kalloV

12 Karchdonioi emporoi sou apo plhqouV pashV iscuoV sou argurion kai crusion kai sidhron kai kassiteron kai molubon edwkan thn agoran sou

13 h EllaV kai h sumpasa kai ta parateinonta outoi eneporeuonto soi en yucaiV anqrwpwn kai skeuh calka edwkan thn emporian sou

14 ex oikou Qergama ippouV kai ippeiV edwkan agoran sou

15 uioi Rodiwn emporoi sou apo nhswn eplhqunan thn emporian sou odontaV elefantinouV kai toiV eisagomenoiV antedidouV touV misqouV sou

16 anqrwpouV emporian sou apo plhqouV tou summiktou sou stakthn kai poikilmata ek QarsiV kai Ramwq kai Corcor edwkan thn agoran sou

17 IoudaV kai oi uioi tou Israhl outoi emporoi sou en sitou prasei kai murwn kai kasiaV kai prwton meli kai elaion kai rhtinhn edwkan eiV ton summikton sou

18 DamaskoV emporoV sou ek plhqouV pashV dunamewV sou oinoV ek Celbwn kai eria ek Milhtou

19 kai oinon eiV thn agoran sou edwkan ex Ashl sidhroV eirgasmenoV kai trocoV en tw summiktw sou estin

20 Daidan emporoi sou meta kthnwn eklektwn eiV armata

21 h Arabia kai panteV oi arconteV Khdar outoi emporoi sou dia ceiroV sou kamhlouV kai kriouV kai amnouV en oiV emporeuontai se

22 emporoi Saba kai Ragma outoi emporoi sou meta prwtwn hdusmatwn kai liqwn crhstwn kai crusion edwkan thn agoran sou

23 Carran kai Canna outoi emporoi sou Assour kai Carman emporoi sou

24 feronteV emporian uakinqon kai qhsaurouV eklektouV dedemenouV scoinioiV kai kuparissina

25 ploia en autoiV Karchdonioi emporoi sou en tw plhqei en tw summiktw sou kai eneplhsqhV kai ebarunqhV sfodra en kardia qalasshV

26 en udati pollw hgon se oi kwphlatai sou to pneuma tou notou sunetriyen se en kardia qalasshV

27 hsan dunameiV sou kai o misqoV sou kai twn summiktwn sou kai oi kwphlatai sou kai oi kubernhtai sou kai oi sumbouloi sou kai oi summiktoi sou ek twn summiktwn sou kai panteV oi andreV oi polemistai sou oi en soi kai pasa h sunagwgh sou en mesw sou pesountai en kardia qalasshV en th hmera thV ptwsewV sou

28 proV thn fwnhn thV kraughV sou oi kubernhtai sou fobw fobhqhsontai

29 kai katabhsontai apo twn ploiwn panteV oi kwphlatai sou kai oi epibatai kai oi prwreiV thV qalasshV epi thn ghn sthsontai

30 kai alalaxousin epi se th fwnh autwn kai kekraxontai pikron kai epiqhsousin epi thn kefalhn autwn ghn kai spodon upostrwsontai

31

32 kai lhmyontai oi uioi autwn epi se qrhnon kai qrhnhma soi

33 poson tina eureV misqon apo thV qalasshV eneplhsaV eqnh apo tou plhqouV sou kai apo tou summiktou sou eploutisaV pantaV basileiV thV ghV

34 nun sunetribhV en qalassh en baqei udatoV o summiktoV sou kai pasa h sunagwgh sou en mesw sou epeson panteV oi kwphlatai sou

35 panteV oi katoikounteV taV nhsouV estugnasan epi se kai oi basileiV autwn ekstasei exesthsan kai edakrusen to proswpon autwn

36 emporoi apo eqnwn esurisan se apwleia egenou kai ouketi esh eiV ton aiwna

 

28

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 kai su uie anqrwpou eipon tw arconti Turou tade legei kurioV anq wn uywqh sou h kardia kai eipaV qeoV eimi egw katoikian qeou katwkhka en kardia qalasshV su de ei anqrwpoV kai ou qeoV kai edwkaV thn kardian sou wV kardian qeou

3 mh sofwteroV ei su tou Danihl sofoi ouk epaideusan se th episthmh autwn

4 mh en th episthmh sou h en th fronhsei sou epoihsaV seautw dunamin kai crusion kai argurion en toiV qhsauroiV sou

5 en th pollh episthmh sou kai emporia sou eplhqunaV dunamin sou uywqh h kardia sou en th dunamei sou

6 dia touto tade legei kurioV epeidh dedwkaV thn kardian sou wV kardian qeou

7 anti toutou idou egw epagw epi se allotriouV loimouV apo eqnwn kai ekkenwsousin taV macairaV autwn epi se kai epi to kalloV thV episthmhV sou kai strwsousin to kalloV sou eiV apwleian

8 kai katabibasousin se kai apoqanh qanatw traumatiwn en kardia qalasshV

9 mh legwn ereiV qeoV eimi egw enwpion twn anairountwn se su de ei anqrwpoV kai ou qeoV en plhqei

10 aperitmhtwn apolh en cersin allotriwn oti egw elalhsa legei kurioV

11 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

12 uie anqrwpou labe qrhnon epi ton arconta Turou kai eipon autw tade legei kurioV kurioV su aposfragisma omoiwsewV kai stefanoV kallouV

13 en th trufh tou paradeisou tou qeou egenhqhV pan liqon crhston endedesai sardion kai topazion kai smaragdon kai anqraka kai sapfeiron kai iaspin kai argurion kai crusion kai ligurion kai acathn kai amequston kai crusoliqon kai bhrullion kai onucion kai crusiou eneplhsaV touV qhsaurouV sou kai taV apoqhkaV sou en soi af hV hmeraV ektisqhV su

14 meta tou ceroub eqhka se en orei agiw qeou egenhqhV en mesw liqwn purinwn

15 egenhqhV amwmoV su en taiV hmeraiV sou af hV hmeraV su ektisqhV ewV eureqh ta adikhmata en soi

16 apo plhqouV thV emporiaV sou eplhsaV ta tamieia sou anomiaV kai hmarteV kai etraumatisqhV apo orouV tou qeou kai hgagen se to ceroub ek mesou liqwn purinwn

17 uywqh h kardia sou epi tw kallei sou diefqarh h episthmh sou meta tou kallouV sou dia plhqoV amartiwn sou epi thn ghn erriya se enantion basilewn edwka se paradeigmatisqhnai

18 dia to plhqoV twn amartiwn sou kai twn adikiwn thV emporiaV sou ebebhlwsaV ta iera sou kai exaxw pur ek mesou sou touto katafagetai se kai dwsw se eiV spodon epi thV ghV sou enantion pantwn twn orwntwn se

19 kai panteV oi epistamenoi se en toiV eqnesin stugnasousin epi se apwleia egenou kai ouc uparxeiV eti eiV ton aiwna

20 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

21 uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi Sidwna kai profhteuson ep authn

22 kai eipon tade legei kurioV idou egw epi se Sidwn kai endoxasqhsomai en soi kai gnwsh oti egw eimi kurioV en tw poihsai me en soi krimata kai agiasqhsomai en soi

23 aima kai qanatoV en taiV plateiaiV sou kai pesountai tetraumatismenoi en macairaiV en soi perikuklw sou kai gnwsontai dioti egw eimi kurioV

24 kai ouk esontai ouketi tw oikw tou Israhl skoloy pikriaV kai akanqa odunhV apo pantwn twn perikuklw autwn twn atimasantwn autouV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

25 tade legei kurioV kurioV kai sunaxw ton Israhl ek twn eqnwn ou dieskorpisqhsan ekei kai agiasqhsomai en autoiV enwpion twn lawn kai twn eqnwn kai katoikhsousin epi thV ghV autwn hn dedwka tw doulw mou Iakwb

26 kai katoikhsousin ep authV en elpidi kai oikodomhsousin oikiaV kai futeusousin ampelwnaV kai katoikhsousin en elpidi otan poihsw krima en pasin toiV atimasasin autouV en toiV kuklw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn kai o qeoV twn paterwn autwn

 

29

1 en tw etei tw dekatw en tw dekatw mhni mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi Faraw basilea Aiguptou kai profhteuson ep auton kai ep Aigupton olhn

3 kai eipon tade legei kurioV idou egw epi Faraw ton drakonta ton megan ton egkaqhmenon en mesw potamwn autou ton legonta emoi eisin oi potamoi kai egw epoihsa autouV

4 kai egw dwsw pagidaV eiV taV siagonaV sou kai proskollhsw touV icquV tou potamou sou proV taV pterugaV sou kai anaxw se ek mesou tou potamou sou kai pantaV touV icquaV tou potamou sou

5 kai katabalw se en tacei kai pantaV touV icquaV tou potamou sou epi proswpon tou pediou pesh kai ou mh sunacqhV kai ou mh peristalhV toiV qhrioiV thV ghV kai toiV peteinoiV tou ouranou dedwka se eiV katabrwma

6 kai gnwsontai panteV oi katoikounteV Aigupton oti egw eimi kurioV anq wn egenhqhV rabdoV kalaminh tw oikw Israhl

7 ote epelabonto sou th ceiri autwn eqlasqhV kai ote epekrathsen ep autouV pasa ceir kai ote epanepausanto epi se sunetribhV kai suneklasaV autwn pasan osfun

8 dia touto tade legei kurioV idou egw epagw epi se romfaian kai apolw anqrwpouV apo sou kai kthnh

9 kai estai h gh Aiguptou apwleia kai erhmoV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV anti tou legein se oi potamoi emoi eisin kai egw epoihsa autouV

10 dia touto idou egw epi se kai epi pantaV touV potamouV sou kai dwsw ghn Aiguptou eiV erhmon kai romfaian kai apwleian apo Magdwlou kai SuhnhV kai ewV oriwn Aiqiopwn

11 ou mh dielqh en auth pouV anqrwpou kai pouV kthnouV ou mh dielqh authn kai ou katoikhqhsetai tessarakonta eth

12 kai dwsw thn ghn authV apwleian en mesw ghV hrhmwmenhV kai ai poleiV authV en mesw polewn hrhmwmenwn esontai tessarakonta eth kai diasperw Aigupton en toiV eqnesin kai likmhsw autouV eiV taV cwraV

13 tade legei kurioV meta tessarakonta eth sunaxw touV AiguptiouV apo twn eqnwn ou dieskorpisqhsan ekei

14 kai apostreyw thn aicmalwsian twn Aiguptiwn kai katoikisw autouV en gh PaqourhV en th gh oqen elhmfqhsan kai estai arch tapeinh

15 para pasaV taV arcaV ou mh uywqh eti epi ta eqnh kai oligostouV autouV poihsw tou mh einai autouV pleionaV en toiV eqnesin

16 kai ouketi esontai tw oikw Israhl eiV elpida anamimnhskousan anomian en tw autouV akolouqhsai opisw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

17 kai egeneto en tw ebdomw kai eikostw etei mia tou mhnoV tou prwtou egeneto logoV kuriou proV me legwn

18 uie anqrwpou Naboucodonosor basileuV BabulwnoV katedoulwsato autou thn dunamin douleia megalh epi Turou pasa kefalh falakra kai paV wmoV madwn kai misqoV ouk egenhqh autw kai th dunamei autou epi Turou kai thV douleiaV hV edouleusan ep authn

19 tade legei kurioV kurioV idou didwmi tw Naboucodonosor basilei BabulwnoV ghn Aiguptou kai pronomeusei thn pronomhn authV kai skuleusei ta skula authV kai estai misqoV th dunamei autou

20 anti thV leitourgiaV autou hV edouleusen epi Turon dedwka autw ghn Aiguptou tade legei kurioV kurioV

21 en th hmera ekeinh anatelei keraV panti tw oikw Israhl kai soi dwsw stoma anewgmenon en mesw autwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

 

30

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou profhteuson kai eipon tade legei kurioV w w h hmera

3 oti egguV h hmera tou kuriou hmera peraV eqnwn estai

4 kai hxei macaira ep AiguptiouV kai estai tarach en th Aiqiopia kai pesountai tetraumatismenoi en Aiguptw kai sumpeseitai authV ta qemelia

5 Persai kai KrhteV kai Ludoi kai LibueV kai panteV oi epimiktoi kai twn uiwn thV diaqhkhV mou macaira pesountai en auth

6 kai pesountai ta antisthrigmata Aiguptou kai katabhsetai h ubriV thV iscuoV authV apo Magdwlou ewV SuhnhV macaira pesountai en auth legei kurioV

7 kai erhmwqhsetai en mesw cwrwn hrhmwmenwn kai ai poleiV autwn en mesw polewn hrhmwmenwn esontai

8 kai gnwsontai oti egw eimi kurioV otan dw pur ep Aigupton kai suntribwsi panteV oi bohqounteV auth

9 en th hmera ekeinh exeleusontai aggeloi speudonteV afanisai thn Aiqiopian kai estai tarach en autoiV en th hmera Aiguptou oti idou hkei

10 tade legei kurioV kurioV kai apolw plhqoV Aiguptiwn dia ceiroV Naboucodonosor basilewV BabulwnoV

11 autou kai tou laou autou loimoi apo eqnwn apestalmenoi apolesai thn ghn kai ekkenwsousin panteV taV macairaV autwn ep Aigupton kai plhsqhsetai h gh traumatiwn

12 kai dwsw touV potamouV autwn erhmouV kai apolw thn ghn kai to plhrwma authV en cersin allotriwn egw kurioV lelalhka

13 oti tade legei kurioV kurioV kai apolw megistanaV apo MemfewV kai arcontaV ek ghV Aiguptou kai ouk esontai eti

14 kai apolw ghn PaqourhV kai dwsw pur epi Tanin kai poihsw ekdikhsin en Diospolei

15 kai ekcew ton qumon mou epi Sain thn iscun Aiguptou kai apolw to plhqoV MemfewV

16 kai dwsw pur ep Aigupton kai tarachn taracqhsetai Suhnh kai en Diospolei estai ekrhgma kai diacuqhsetai udata

17 neaniskoi hliou polewV kai Boubastou en macaira pesountai kai ai gunaikeV en aicmalwsia poreusontai

18 kai en TafnaV suskotasei h hmera en tw suntriyai me ekei ta skhptra Aiguptou kai apoleitai ekei h ubriV thV iscuoV authV kai authn nefelh kaluyei kai ai qugatereV authV aicmalwtoi acqhsontai

19 kai poihsw krima en Aiguptw kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

20 kai egeneto en tw endekatw etei en tw prwtw mhni ebdomh tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

21 uie anqrwpou touV bracionaV Faraw basilewV Aiguptou sunetriya kai idou ou katedeqh tou doqhnai iasin tou doqhnai ep auton malagma tou doqhnai iscun epilabesqai macairaV

22 dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw epi Faraw basilea Aiguptou kai suntriyw touV bracionaV autou touV iscurouV kai touV tetamenouV kai katabalw thn macairan autou ek thV ceiroV autou

23 kai diasperw Aigupton eiV ta eqnh kai likmhsw autouV eiV taV cwraV

24 kai katiscusw touV bracionaV basilewV BabulwnoV kai dwsw thn romfaian mou eiV thn ceira autou kai epaxei authn ep Aigupton kai pronomeusei thn pronomhn authV kai skuleusei ta skula authV

25 kai eniscusw touV bracionaV basilewV BabulwnoV oi de bracioneV Faraw pesountai kai gnwsontai oti egw eimi kurioV en tw dounai thn romfaian mou eiV ceiraV basilewV BabulwnoV kai ektenei authn epi ghn Aiguptou

26 kai diasperw Aigupton eiV ta eqnh kai likmhsw autouV eiV taV cwraV kai gnwsontai panteV oti egw eimi kurioV

 

31

1 kai egeneto en tw endekatw etei en tw tritw mhni mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou eipon proV Faraw basilea Aiguptou kai tw plhqei autou tini wmoiwsaV seauton en tw uyei sou

3 idou Assour kuparissoV en tw Libanw kai kaloV taiV parafuasin kai uyhloV tw megeqei eiV meson nefelwn egeneto h arch autou

4 udwr exeqreyen auton h abussoV uywsen auton touV potamouV authV hgagen kuklw twn futwn autou kai ta sustemata authV exapesteilen eiV panta ta xula tou pediou

5 eneken toutou uywqh to megeqoV autou para panta ta xula tou pediou kai eplatunqhsan oi kladoi autou af udatoV pollou

6 en taiV parafuasin autou enosseusan panta ta peteina tou ouranou kai upokatw twn kladwn autou egennwsan panta ta qhria tou pediou en th skia autou katwkhsen pan plhqoV eqnwn

7 kai egeneto kaloV en tw uyei autou dia to plhqoV twn kladwn autou oti egenhqhsan ai rizai autou eiV udwr polu

8 kuparissoi toiautai ouk egenhqhsan en tw paradeisw tou qeou kai pitueV ouc omoiai taiV parafuasin autou kai elatai ouk egenonto omoiai toiV kladoiV autou pan xulon en tw paradeisw tou qeou ouc wmoiwqh autw en tw kallei autou

9 dia to plhqoV twn kladwn autou kai ezhlwsen auton ta xula tou paradeisou thV trufhV tou qeou

10 dia touto tade legei kurioV anq wn egenou megaV tw megeqei kai edwkaV thn archn sou eiV meson nefelwn kai eidon en tw uywqhnai auton

11 kai paredwka auton eiV ceiraV arcontoV eqnwn kai epoihsen thn apwleian autou

12 kai exwleqreusan auton allotrioi loimoi apo eqnwn kai katebalon auton epi twn orewn en pasaiV taiV faragxin epesan oi kladoi autou kai sunetribh ta stelech autou en panti pediw thV ghV kai katebhsan apo thV skephV autwn panteV oi laoi twn eqnwn kai hdafisan auton

13 epi thn ptwsin autou anepausanto panta ta peteina tou ouranou kai epi ta stelech autou egenonto panta ta qhria tou agrou

14 opwV mh uywqwsin en tw megeqei autwn panta ta xula ta en tw udati kai ouk edwkan thn archn autwn eiV meson nefelwn kai ouk esthsan en tw uyei autwn proV auta panteV oi pinonteV udwr panteV edoqhsan eiV qanaton eiV ghV baqoV en mesw uiwn anqrwpwn proV katabainontaV eiV boqron

15 tade legei kurioV kurioV en h hmera katebh eiV adou epenqhsen auton h abussoV kai epesthsa touV potamouV authV kai ekwlusa plhqoV udatoV kai eskotasen ep auton o LibanoV panta ta xula tou pediou ep autw exeluqhsan

16 apo thV fwnhV thV ptwsewV autou eseisqhsan ta eqnh ote katebibazon auton eiV adou meta twn katabainontwn eiV lakkon kai parekaloun auton en gh panta ta xula thV trufhV kai ta eklekta tou Libanou panta ta pinonta udwr

17 kai gar autoi katebhsan met autou eiV adou en toiV traumatiaiV apo macairaV kai to sperma autou oi katoikounteV upo thn skephn autou en mesw thV zwhV autwn apwlonto

18 tini wmoiwqhV katabhqi kai katabibasqhti meta twn xulwn thV trufhV eiV ghV baqoV en mesw aperitmhtwn koimhqhsh meta traumatiwn macairaV outwV Faraw kai to plhqoV thV iscuoV autou legei kurioV kurioV

 

32

1 kai egeneto en tw endekatw etei en tw dwdekatw mhni mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou labe qrhnon epi Faraw basilea Aiguptou kai ereiV autw leonti eqnwn wmoiwqhV kai su wV drakwn o en th qalassh kai ekeratizeV toiV potamoiV sou kai etarasseV udwr toiV posin sou kai katepateiV touV potamouV sou

3 tade legei kurioV kai peribalw epi se diktua lawn pollwn kai anaxw se en tw agkistrw mou

4 kai ektenw se epi thn ghn pedia plhsqhsetai sou kai epikaqiw epi se panta ta peteina tou ouranou kai emplhsw ek sou panta ta qhria pashV thV ghV

5 kai dwsw taV sarkaV sou epi ta orh kai emplhsw apo tou aimatoV sou

6 kai potisqhsetai h gh apo twn procwrhmatwn sou apo tou plhqouV sou epi twn orewn faraggaV emplhsw apo sou

7 kai katakaluyw en tw sbesqhnai se ouranon kai suskotasw ta astra autou hlion en nefelh kaluyw kai selhnh ou mh fanh to fwV authV

8 panta ta fainonta fwV en tw ouranw suskotasousin epi se kai dwsw skotoV epi thn ghn sou legei kurioV kurioV

9 kai parorgiw kardian lawn pollwn hnika an agw aicmalwsian sou eiV ta eqnh eiV ghn hn ouk egnwV

10 kai stugnasousin epi se eqnh polla kai oi basileiV autwn ekstasei eksthsontai en tw petasqai thn romfaian mou epi proswpa autwn prosdecomenoi thn ptwsin autwn af hmeraV ptwsewV sou

11 oti tade legei kurioV romfaia basilewV BabulwnoV hxei soi

12 en macairaiV gigantwn kai katabalw thn iscun sou loimoi apo eqnwn panteV kai apolousi thn ubrin Aiguptou kai suntribhsetai pasa h iscuV authV

13 kai apolw panta ta kthnh authV af udatoV pollou kai ou mh taraxh auto eti pouV anqrwpou kai icnoV kthnwn ou mh katapathsh auto

14 outwV tote hsucasei ta udata autwn kai oi potamoi autwn wV elaion poreusontai legei kurioV

15 otan dw Aigupton eiV apwleian kai erhmwqh h gh sun th plhrwsei authV otan diaspeirw pantaV touV katoikountaV en auth kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

16 qrhnoV estin kai qrhnhseiV auton kai ai qugatereV twn eqnwn qrhnhsousin auton ep Aigupton kai epi pasan thn iscun authV qrhnhsousin authn legei kurioV kurioV

17 kai egenhqh en tw dwdekatw etei tou prwtou mhnoV pentekaidekath tou mhnoV egeneto logoV kuriou proV me legwn

18 uie anqrwpou qrhnhson epi thn iscun Aiguptou kai katabibasousin authV taV qugateraV ta eqnh nekraV eiV to baqoV thV ghV proV touV katabainontaV eiV boqron

19

20 en mesw traumatiwn macairaV pesountai met autou kai koimhqhsetai pasa h iscuV autou

21 kai erousin soi oi giganteV en baqei boqrou ginou tinoV kreittwn ei katabhqi kai koimhqhti meta aperitmhtwn en mesw traumatiwn macairaV

22 ekei Assour kai pasa h sunagwgh autou panteV traumatiai ekei edoqhsan kai h tafh autwn en baqei boqrou kai egenhqh h sunagwgh autou perikuklw tou mnhmatoV autou panteV oi traumatiai oi peptwkoteV macaira

23 oi donteV ton fobon autwn epi ghV zwhV

24 ekei ailam kai pasa h dunamiV autou perikuklw tou mnhmatoV autou panteV oi traumatiai oi peptwkoteV macaira kai oi katabainonteV aperitmhtoi eiV ghV baqoV oi dedwkoteV autwn fobon epi ghV zwhV kai elabosan thn basanon autwn meta twn katabainontwn eiV boqron

25 en mesw traumatiwn

26 ekei edoqhsan Mosoc kai Qobel kai pasa h iscuV autwn perikuklw tou mnhmatoV autou panteV traumatiai autou panteV aperitmhtoi traumatiai apo macairaV oi dedwkoteV ton fobon autwn epi ghV zwhV

27 kai ekoimhqhsan meta twn gigantwn twn peptwkotwn apo aiwnoV oi katebhsan eiV adou en oploiV polemikoiV kai eqhkan taV macairaV autwn upo taV kefalaV autwn kai egenhqhsan ai anomiai autwn epi twn ostwn autwn oti exefobhsan gigantaV en gh zwhV

28 kai su en mesw aperitmhtwn koimhqhsh meta tetraumatismenwn macaira

29 ekei edoqhsan oi arconteV Assour oi donteV thn iscun autou eiV trauma macairaV outoi meta traumatiwn ekoimhqhsan meta katabainontwn eiV boqron

30 ekei oi arconteV tou borra panteV strathgoi Assour oi katabainonteV traumatiai sun tw fobw autwn kai th iscui autwn ekoimhqhsan aperitmhtoi meta traumatiwn macairaV kai aphnegkan thn basanon autwn meta twn katabainontwn eiV boqron

31 ekeinouV oyetai basileuV Faraw kai paraklhqhsetai epi pasan thn iscun autwn legei kurioV kurioV

32 oti dedwka ton fobon autou epi ghV zwhV kai koimhqhsetai en mesw aperitmhtwn meta traumatiwn macairaV Faraw kai pan to plhqoV autou legei kurioV kurioV

 

33

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou lalhson toiV uioiV tou laou sou kai ereiV proV autouV gh ef hn an epagw romfaian kai labh o laoV thV ghV anqrwpon ena ex autwn kai dwsin auton eautoiV eiV skopon

3 kai idh thn romfaian ercomenhn epi thn ghn kai salpish th salpiggi kai shmanh tw law

4 kai akoush o akousaV thn fwnhn thV salpiggoV kai mh fulaxhtai kai epelqh h romfaia kai katalabh auton to aima autou epi thV kefalhV autou estai

5 oti thn fwnhn thV salpiggoV akousaV ouk efulaxato to aima autou ep autou estai kai outoV oti efulaxato thn yuchn autou exeilato

6 kai o skopoV ean idh thn romfaian ercomenhn kai mh shmanh th salpiggi kai o laoV mh fulaxhtai kai elqousa h romfaia labh ex autwn yuchn auth dia thn authV anomian elhmfqh kai to aima ek thV ceiroV tou skopou ekzhthsw

7 kai su uie anqrwpou skopon dedwka se tw oikw Israhl kai akoush ek stomatoV mou logon

8 en tw eipai me tw amartwlw qanatw qanatwqhsh kai mh lalhshV tou fulaxasqai ton asebh apo thV odou autou autoV o anomoV th anomia autou apoqaneitai to de aima autou ek thV ceiroV sou ekzhthsw

9 su de ean proapaggeilhV tw asebei thn odon autou tou apostreyai ap authV kai mh apostreyh apo thV odou autou outoV th asebeia autou apoqaneitai kai su thn yuchn sautou exhrhsai

10 kai su uie anqrwpou eipon tw oikw Israhl outwV elalhsate legonteV ai planai hmwn kai ai anomiai hmwn ef hmin eisin kai en autaiV hmeiV thkomeqa kai pwV zhsomeqa

11 eipon autoiV zw egw tade legei kurioV ou boulomai ton qanaton tou asebouV wV to apostreyai ton asebh apo thV odou autou kai zhn auton apostrofh apostreyate apo thV odou umwn kai ina ti apoqnhskete oikoV Israhl

12 eipon proV touV uiouV tou laou sou dikaiosunh dikaiou ou mh exelhtai auton en h an hmera planhqh kai anomia asebouV ou mh kakwsh auton en h an hmera apostreyh apo thV anomiaV autou kai dikaioV ou mh dunhtai swqhnai

13 en tw eipai me tw dikaiw outoV pepoiqen epi th dikaiosunh autou kai poihsh anomian pasai ai dikaiosunai autou ou mh anamnhsqwsin en th adikia autou h epoihsen en auth apoqaneitai

14 kai en tw eipai me tw asebei qanatw qanatwqhsh kai apostreyh apo thV amartiaV autou kai poihsh krima kai dikaiosunhn

15 kai enecurasma apodw kai arpagma apoteish en prostagmasin zwhV diaporeuhtai tou mh poihsai adikon zwh zhsetai kai ou mh apoqanh

16 pasai ai amartiai autou aV hmarten ou mh anamnhsqwsin oti krima kai dikaiosunhn epoihsen en autoiV zhsetai

17 kai erousin oi uioi tou laou sou ouk euqeia h odoV tou kuriou kai auth h odoV autwn ouk euqeia

18 en tw apostreyai dikaion apo thV dikaiosunhV autou kai poihsh anomiaV kai apoqaneitai en autaiV

19 kai en tw apostreyai ton amartwlon apo thV anomiaV autou kai poihsh krima kai dikaiosunhn en autoiV autoV zhsetai

20 kai touto estin o eipate ouk euqeia h odoV kuriou ekaston en taiV odoiV autou krinw umaV oikoV Israhl

21 kai egenhqh en tw dwdekatw etei en tw dwdekatw mhni pempth tou mhnoV thV aicmalwsiaV hmwn hlqen o anaswqeiV proV me apo Ierousalhm legwn ealw h poliV

22 kai egenhqh ep eme ceir kuriou esperaV prin elqein auton kai hnoixen mou to stoma ewV hlqen proV me to prwi kai anoicqen mou to stoma ou sunesceqh eti

23 kai egenhqh logoV kuriou proV me legwn

24 uie anqrwpou oi katoikounteV taV hrhmwmenaV epi thV ghV tou Israhl legousin eiV hn Abraam kai katescen thn ghn kai hmeiV pleiouV esmen hmin dedotai h gh eiV katascesin

25 dia touto eipon autoiV tade legei kurioV kurioV

26

27 zw egw ei mhn oi en taiV hrhmwmenaiV macaira pesountai kai oi epi proswpou tou pediou toiV qhrioiV tou agrou doqhsontai eiV katabrwma kai touV en taiV teteicismenaiV kai touV en toiV sphlaioiV qanatw apoktenw

28 kai dwsw thn ghn erhmon kai apoleitai h ubriV thV iscuoV authV kai erhmwqhsetai ta orh tou Israhl dia to mh einai diaporeuomenon

29 kai gnwsontai oti egw eimi kurioV kai poihsw thn ghn autwn erhmon kai erhmwqhsetai dia panta ta bdelugmata autwn a epoihsan

30 kai su uie anqrwpou oi uioi tou laou sou oi lalounteV peri sou para ta teich kai en toiV pulwsi twn oikiwn kai lalousin anqrwpoV tw adelfw autou legonteV sunelqwmen kai akouswmen ta ekporeuomena para kuriou

31 ercontai proV se wV sumporeuetai laoV kai kaqhntai enantion sou kai akouousin ta rhmata sou kai auta ou mh poihsousin oti yeudoV en tw stomati autwn kai opisw twn miasmatwn h kardia autwn

32 kai ginh autoiV wV fwnh yalthriou hdufwnou euarmostou kai akousontai sou ta rhmata kai ou mh poihsousin auta

33 kai hnika an elqh erousin idou hkei kai gnwsontai oti profhthV hn en mesw autwn

 

34

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou profhteuson epi touV poimenaV tou Israhl profhteuson kai eipon toiV poimesi tade legei kurioV kurioV w poimeneV Israhl mh boskousin poimeneV eautouV ou ta probata boskousin oi poimeneV

3 idou to gala katesqete kai ta eria periballesqe kai to pacu sfazete kai ta probata mou ou boskete

4 to hsqenhkoV ouk eniscusate kai to kakwV econ ouk eswmatopoihsate kai to suntetrimmenon ou katedhsate kai to planwmenon ouk epestreyate kai to apolwloV ouk ezhthsate kai to iscuron kateirgasasqe mocqw

5 kai diesparh ta probata mou dia to mh einai poimenaV kai egenhqh eiV katabrwma pasi toiV qhrioiV tou agrou

6 kai diesparh mou ta probata en panti orei kai epi pan bounon uyhlon kai epi proswpou pashV thV ghV diesparh kai ouk hn o ekzhtwn oude o apostrefwn

7 dia touto poimeneV akousate logon kuriou

8 zw egw legei kurioV kurioV ei mhn anti tou genesqai ta probata mou eiV pronomhn kai genesqai ta probata mou eiV katabrwma pasi toiV qhrioiV tou pediou para to mh einai poimenaV kai ouk exezhthsan oi poimeneV ta probata mou kai eboskhsan oi poimeneV eautouV ta de probata mou ouk eboskhsan

9 anti toutou poimeneV

10 tade legei kurioV kurioV idou egw epi touV poimenaV kai ekzhthsw ta probata mou ek twn ceirwn autwn kai apostreyw autouV tou mh poimainein ta probata mou kai ou boskhsousin eti oi poimeneV auta kai exeloumai ta probata mou ek tou stomatoV autwn kai ouk esontai autoiV eti eiV katabrwma

11 dioti tade legei kurioV idou egw ekzhthsw ta probata mou kai episkeyomai auta

12 wsper zhtei o poimhn to poimnion autou en hmera otan h gnofoV kai nefelh en mesw probatwn diakecwrismenwn outwV ekzhthsw ta probata mou kai apelasw auta apo pantoV topou ou diesparhsan ekei en hmera nefelhV kai gnofou

13 kai exaxw autouV ek twn eqnwn kai sunaxw autouV apo twn cwrwn kai eisaxw autouV eiV thn ghn autwn kai boskhsw autouV epi ta orh Israhl kai en taiV faragxin kai en pash katoikia thV ghV

14 en nomh agaqh boskhsw autouV kai en tw orei tw uyhlw Israhl esontai ai mandrai autwn ekei koimhqhsontai kai ekei anapausontai en trufh agaqh kai en nomh pioni boskhqhsontai epi twn orewn Israhl

15 egw boskhsw ta probata mou kai egw anapausw auta kai gnwsontai oti egw eimi kurioV tade legei kurioV kurioV

16 to apolwloV zhthsw kai to planwmenon epistreyw kai to suntetrimmenon katadhsw kai to ekleipon eniscusw kai to iscuron fulaxw kai boskhsw auta meta krimatoV

17 kai umeiV probata tade legei kurioV kurioV idou egw diakrinw ana meson probatou kai probatou kriwn kai tragwn

18 kai ouc ikanon umin oti thn kalhn nomhn enemesqe kai ta kataloipa thV nomhV umwn katepateite toiV posin umwn kai to kaqesthkoV udwr epinete kai to loipon toiV posin umwn etarassete

19 kai ta probata mou ta pathmata twn podwn umwn enemonto kai to tetaragmenon udwr upo twn podwn umwn epinon

20 dia touto tade legei kurioV kurioV idou egw diakrinw ana meson probatou iscurou kai ana meson probatou asqenouV

21 epi taiV pleuraiV kai toiV wmoiV umwn diwqeisqe kai toiV kerasin umwn ekeratizete kai pan to ekleipon exeqlibete

22 kai swsw ta probata mou kai ou mh wsin eti eiV pronomhn kai krinw ana meson kriou proV krion

23 kai anasthsw ep autouV poimena ena kai poimanei autouV ton doulon mou Dauid kai estai autwn poimhn

24 kai egw kurioV esomai autoiV eiV qeon kai Dauid en mesw autwn arcwn egw kurioV elalhsa

25 kai diaqhsomai tw Dauid diaqhkhn eirhnhV kai afaniw qhria ponhra apo thV ghV kai katoikhsousin en th erhmw kai upnwsousin en toiV drumoiV

26 kai dwsw autouV perikuklw tou orouV mou kai dwsw ton ueton umin ueton eulogiaV

27 kai ta xula ta en tw pediw dwsei ton karpon autwn kai h gh dwsei thn iscun authV kai katoikhsousin epi thV ghV autwn en elpidi eirhnhV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV en tw suntriyai me ton zugon autwn kai exeloumai autouV ek ceiroV twn katadoulwsamenwn autouV

28 kai ouk esontai eti en pronomh toiV eqnesin kai ta qhria thV ghV ouketi mh fagwsin autouV kai katoikhsousin en elpidi kai ouk estai o ekfobwn autouV

29 kai anasthsw autoiV futon eirhnhV kai ouketi esontai apollumenoi limw epi thV ghV kai ou mh enegkwsin eti oneidismon eqnwn

30 kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn kai autoi laoV mou oikoV Israhl legei kurioV

31 probata mou kai probata poimniou mou este kai egw kurioV o qeoV umwn legei kurioV kurioV

 

35

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou epistreyon to proswpon sou ep oroV Shir kai profhteuson ep auto

3 kai eipon tade legei kurioV kurioV idou egw epi se oroV Shir kai ektenw thn ceira mou epi se kai dwsw se erhmon kai erhmwqhsh

4 kai taiV polesin sou erhmian poihsw kai su erhmoV esh kai gnwsh oti egw eimi kurioV

5 anti tou genesqai se ecqran aiwnian kai enekaqisaV tw oikw Israhl dolw en ceiri ecqrwn macaira en kairw adikiaV ep escatw

6 dia touto zw egw legei kurioV kurioV ei mhn eiV aima hmarteV kai aima se diwxetai

7 kai dwsw to oroV Shir eiV erhmon kai hrhmwmenon kai apolw ap autou anqrwpouV kai kthnh

8 kai emplhsw twn traumatiwn sou touV bounouV kai taV faraggaV sou kai en pasi toiV pedioiV sou tetraumatismenoi macaira pesountai en soi

9 erhmian aiwnion qhsomai se kai ai poleiV sou ou mh katoikhqwsin eti kai gnwsh oti egw eimi kurioV

10 dia to eipein se ta duo eqnh kai ai duo cwrai emai esontai kai klhronomhsw autaV kai kurioV ekei estin

11 dia touto zw egw legei kurioV kai poihsw soi kata thn ecqran sou kai gnwsqhsomai soi hnika an krinw se

12 kai gnwsh oti egw eimi kurioV hkousa thV fwnhV twn blasfhmiwn sou oti eipaV ta orh Israhl erhma hmin dedotai eiV katabrwma

13 kai emegalorhmonhsaV ep eme tw stomati sou egw hkousa

14 tade legei kurioV en th eufrosunh pashV thV ghV erhmon poihsw se

15 erhmon esh oroV Shir kai pasa h Idoumaia exanalwqhsetai kai gnwsh oti egw eimi kurioV o qeoV autwn

 

36

1 kai su uie anqrwpou profhteuson epi ta orh Israhl kai eipon toiV oresin tou Israhl akousate logon kuriou

2 tade legei kurioV kurioV anq wn eipen o ecqroV ef umaV euge erhma aiwnia eiV katascesin hmin egenhqh

3 dia touto profhteuson kai eipon tade legei kurioV kurioV anti tou atimasqhnai umaV kai mishqhnai umaV upo twn kuklw umwn tou einai umaV eiV katascesin toiV kataloipoiV eqnesin kai anebhte lalhma glwssh kai eiV oneidisma eqnesin

4 dia touto orh Israhl akousate logon kuriou tade legei kurioV toiV oresin kai toiV bounoiV kai taiV faragxin kai toiV ceimarroiV kai toiV exhrhmwmenoiV kai hfanismenoiV kai taiV polesin taiV egkataleleimmenaiV ai egenonto eiV pronomhn kai eiV katapathma toiV kataleifqeisin eqnesin perikuklw

5 dia touto tade legei kurioV kurioV ei mhn en puri qumou mou elalhsa epi ta loipa eqnh kai epi thn Idoumaian pasan oti edwkan thn ghn mou eautoiV eiV katascesin met eufrosunhV atimasanteV yucaV tou afanisai en pronomh

6 dia touto profhteuson epi thn ghn tou Israhl kai eipon toiV oresin kai toiV bounoiV kai taiV faragxin kai taiV napaiV tade legei kurioV idou egw en tw zhlw mou kai en tw qumw mou elalhsa anti tou oneidismouV eqnwn enegkai umaV

7 dia touto egw arw thn ceira mou epi ta eqnh ta perikuklw umwn outoi thn atimian autwn lhmyontai

8 umwn de orh Israhl thn stafulhn kai ton karpon umwn katafagetai o laoV mou oti eggizousin tou elqein

9 oti idou egw ef umaV kai epibleyw ef umaV kai katergasqhsesqe kai sparhsesqe

10 kai plhqunw ef umaV anqrwpouV pan oikon Israhl eiV teloV kai katoikhqhsontai ai poleiV kai h hrhmwmenh oikodomhqhsetai

11 kai plhqunw ef umaV anqrwpouV kai kthnh kai katoikiw umaV wV to en arch umwn kai eu poihsw umaV wsper ta emprosqen umwn kai gnwsesqe oti egw eimi kurioV

12 kai gennhsw ef umaV anqrwpouV ton laon mou Israhl kai klhronomhsousin umaV kai esesqe autoiV eiV katascesin kai ou mh prosteqhte eti ateknwqhnai ap autwn

13 tade legei kurioV kurioV anq wn eipan soi katesqousa anqrwpouV ei kai hteknwmenh upo tou eqnouV sou egenou

14 dia touto anqrwpouV ouketi fagesai kai to eqnoV sou ouk ateknwseiV eti legei kurioV kurioV

15 kai ouk akousqhsetai ouketi ef umaV atimia eqnwn kai oneidismouV lawn ou mh anenegkhte legei kurioV kurioV

16 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

17 uie anqrwpou oikoV Israhl katwkhsen epi thV ghV autwn kai emianan authn en th odw autwn kai en toiV eidwloiV autwn kai en taiV akaqarsiaiV autwn kata thn akaqarsian thV apokaqhmenhV egenhqh h odoV autwn pro proswpou mou

18 kai execea ton qumon mou ep autouV

19 kai diespeira autouV eiV ta eqnh kai elikmhsa autouV eiV taV cwraV kata thn odon autwn kai kata thn amartian autwn ekrina autouV

20 kai eishlqosan eiV ta eqnh ou eishlqosan ekei kai ebebhlwsan to onoma mou to agion en tw legesqai autouV laoV kuriou outoi kai ek thV ghV autou exelhluqasin

21 kai efeisamhn autwn dia to onoma mou to agion o ebebhlwsan oikoV Israhl en toiV eqnesin ou eishlqosan ekei

22 dia touto eipon tw oikw Israhl tade legei kurioV ouc umin egw poiw oikoV Israhl all h dia to onoma mou to agion o ebebhlwsate en toiV eqnesin ou eishlqete ekei

23 kai agiasw to onoma mou to mega to bebhlwqen en toiV eqnesin o ebebhlwsate en mesw autwn kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurioV en tw agiasqhnai me en umin kat ofqalmouV autwn

24 kai lhmyomai umaV ek twn eqnwn kai aqroisw umaV ek paswn twn gaiwn kai eisaxw umaV eiV thn ghn umwn

25 kai ranw ef umaV udwr kaqaron kai kaqarisqhsesqe apo paswn twn akaqarsiwn umwn kai apo pantwn twn eidwlwn umwn kai kaqariw umaV

26 kai dwsw umin kardian kainhn kai pneuma kainon dwsw en umin kai afelw thn kardian thn liqinhn ek thV sarkoV umwn kai dwsw umin kardian sarkinhn

27 kai to pneuma mou dwsw en umin kai poihsw ina en toiV dikaiwmasin mou poreuhsqe kai ta krimata mou fulaxhsqe kai poihshte

28 kai katoikhsete epi thV ghV hV edwka toiV patrasin umwn kai esesqe moi eiV laon kagw esomai umin eiV qeon

29 kai swsw umaV ek paswn twn akaqarsiwn umwn kai kalesw ton siton kai plhqunw auton kai ou dwsw ef umaV limon

30 kai plhqunw ton karpon tou xulou kai ta genhmata tou agrou opwV mh labhte oneidismon limou en toiV eqnesin

31 kai mnhsqhsesqe taV odouV umwn taV ponhraV kai ta epithdeumata umwn ta mh agaqa kai prosocqieite kata proswpon autwn en taiV anomiaiV umwn kai epi toiV bdelugmasin umwn

32 ou di umaV egw poiw legei kurioV kurioV gnwston estai umin aiscunqhte kai entraphte ek twn odwn umwn oikoV Israhl

33 tade legei kurioV en hmera h kaqariw umaV ek paswn twn anomiwn umwn kai katoikiw taV poleiV kai oikodomhqhsontai ai erhmoi

34 kai h gh h hfanismenh ergasqhsetai anq wn oti hfanismenh egenhqh kat ofqalmouV pantoV parodeuontoV

35 kai erousin h gh ekeinh h hfanismenh egenhqh wV khpoV trufhV kai ai poleiV ai erhmoi kai hfanismenai kai kateskammenai ocurai ekaqisan

36 kai gnwsontai ta eqnh osa an kataleifqwsin kuklw umwn oti egw kurioV wkodomhsa taV kaqhrhmenaV kai katefuteusa taV hfanismenaV egw kurioV elalhsa kai poihsw

37 tade legei kurioV eti touto zhthqhsomai tw oikw Israhl tou poihsai autoiV plhqunw autouV wV probata anqrwpouV

38 wV probata agia wV probata Ierousalhm en taiV eortaiV authV outwV esontai ai poleiV ai erhmoi plhreiV probatwn anqrwpwn kai gnwsontai oti egw kurioV

 

37

1 kai egeneto ep eme ceir kuriou kai exhgagen me en pneumati kurioV kai eqhken me en mesw tou pediou kai touto hn meston ostewn anqrwpinwn

2 kai perihgagen me ep auta kukloqen kuklw kai idou polla sfodra epi proswpou tou pediou xhra sfodra

3 kai eipen proV me uie anqrwpou ei zhsetai ta osta tauta kai eipa kurie su episth tauta

4 kai eipen proV me profhteuson epi ta osta tauta kai ereiV autoiV ta osta ta xhra akousate logon kuriou

5 tade legei kurioV toiV osteoiV toutoiV idou egw ferw eiV umaV pneuma zwhV

6 kai dwsw ef umaV neura kai anaxw ef umaV sarkaV kai ektenw ef umaV derma kai dwsw pneuma mou eiV umaV kai zhsesqe kai gnwsesqe oti egw eimi kurioV

7 kai eprofhteusa kaqwV eneteilato moi kai egeneto en tw eme profhteusai kai idou seismoV kai proshgage ta osta ekateron proV thn armonian autou

8 kai eidon kai idou ep auta neura kai sarkeV efuonto kai anebainen ep auta derma epanw kai pneuma ouk hn en autoiV

9 kai eipen proV me profhteuson uie anqrwpou profhteuson epi to pneuma kai eipon tw pneumati tade legei kurioV ek twn tessarwn pneumatwn elqe kai emfushson eiV touV nekrouV toutouV kai zhsatwsan

10 kai eprofhteusa kaqoti eneteilato moi kai eishlqen eiV autouV to pneuma kai ezhsan kai esthsan epi twn podwn autwn sunagwgh pollh sfodra

11 kai elalhsen kurioV proV me legwn uie anqrwpou ta osta tauta paV oikoV Israhl estin kai autoi legousin xhra gegonen ta osta hmwn apolwlen h elpiV hmwn diapefwnhkamen

12 dia touto profhteuson kai eipon tade legei kurioV idou egw anoigw umwn ta mnhmata kai anaxw umaV ek twn mnhmatwn umwn kai eisaxw umaV eiV thn ghn tou Israhl

13 kai gnwsesqe oti egw eimi kurioV en tw anoixai me touV tafouV umwn tou anagagein me ek twn tafwn ton laon mou

14 kai dwsw to pneuma mou eiV umaV kai zhsesqe kai qhsomai umaV epi thn ghn umwn kai gnwsesqe oti egw kurioV lelalhka kai poihsw legei kurioV

15 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

16 uie anqrwpou labe seautw rabdon kai grayon ep authn ton Ioudan kai touV uiouV Israhl touV proskeimenouV ep auton kai rabdon deuteran lhmyh seautw kai grayeiV authn tw Iwshf rabdon Efraim kai pantaV touV uiouV Israhl touV prosteqentaV proV auton

17 kai sunayeiV autaV proV allhlaV sautw eiV rabdon mian tou dhsai autaV kai esontai en th ceiri sou

18 kai estai otan legwsin proV se oi uioi tou laou sou ouk anaggeleiV hmin ti estin tauta soi

19 kai ereiV proV autouV tade legei kurioV idou egw lhmyomai thn fulhn Iwshf thn dia ceiroV Efraim kai taV fulaV Israhl taV proskeimenaV proV auton kai dwsw autouV epi thn fulhn Iouda kai esontai eiV rabdon mian en th ceiri Iouda

20 kai esontai ai rabdoi ef aiV su egrayaV ep autaiV en th ceiri sou enwpion autwn

21 kai ereiV autoiV tade legei kurioV kurioV idou egw lambanw panta oikon Israhl ek mesou twn eqnwn ou eishlqosan ekei kai sunaxw autouV apo pantwn twn perikuklw autwn kai eisaxw autouV eiV thn ghn tou Israhl

22 kai dwsw autouV eiV eqnoV en en th gh mou kai en toiV oresin Israhl kai arcwn eiV estai autwn kai ouk esontai eti eiV duo eqnh oude mh diaireqwsin ouketi eiV duo basileiaV

23 ina mh miainwntai eti en toiV eidwloiV autwn kai rusomai autouV apo paswn twn anomiwn autwn wn hmartosan en autaiV kai kaqariw autouV kai esontai moi eiV laon kai egw kurioV esomai autoiV eiV qeon

24 kai o douloV mou Dauid arcwn en mesw autwn kai poimhn eiV estai pantwn oti en toiV prostagmasin mou poreusontai kai ta krimata mou fulaxontai kai poihsousin auta

25 kai katoikhsousin epi thV ghV autwn hn egw dedwka tw doulw mou Iakwb ou katwkhsan ekei oi patereV autwn kai katoikhsousin ep authV autoi kai Dauid o douloV mou arcwn autwn estai eiV ton aiwna

26 kai diaqhsomai autoiV diaqhkhn eirhnhV diaqhkh aiwnia estai met autwn kai qhsw ta agia mou en mesw autwn eiV ton aiwna

27 kai estai h kataskhnwsiV mou en autoiV kai esomai autoiV qeoV kai autoi mou esontai laoV

28 kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurioV o agiazwn autouV en tw einai ta agia mou en mesw autwn eiV ton aiwna

 

38

1 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

2 uie anqrwpou sthrison to proswpon sou epi Gwg kai thn ghn tou Magwg arconta RwV Mosoc kai Qobel kai profhteuson ep auton

3 kai eipon autw tade legei kurioV kurioV idou egw epi se Gwg arconta RwV Mosoc kai Qobel

4 kai sunaxw se kai pasan thn dunamin sou ippouV kai ippeiV endedumenouV qwrakaV pantaV sunagwgh pollh peltai kai perikefalaiai kai macairai

5 Persai kai AiqiopeV kai LibueV panteV perikefalaiaiV kai peltaiV

6 Gomer kai panteV oi peri auton oikoV tou Qergama ap escatou borra kai panteV oi peri auton kai eqnh polla meta sou

7 etoimasqhti etoimason seauton su kai pasa h sunagwgh sou oi sunhgmenoi meta sou kai esh moi eiV profulakhn

8 af hmerwn pleionwn etoimasqhsetai kai ep escatou etwn eleusetai kai hxei eiV thn ghn thn apestrammenhn apo macairaV sunhgmenwn apo eqnwn pollwn epi ghn Israhl h egenhqh erhmoV di olou kai outoV ex eqnwn exelhluqen kai katoikhsousin ep eirhnhV apanteV

9 kai anabhsh wV uetoV kai hxeiV wV nefelh katakaluyai ghn kai esh su kai panteV oi peri se kai eqnh polla meta sou

10 tade legei kurioV kurioV kai estai en th hmera ekeinh anabhsetai rhmata epi thn kardian sou kai logih logismouV ponhrouV

11 kai ereiV anabhsomai epi ghn aperrimmenhn hxw epi hsucazontaV en hsucia kai oikountaV ep eirhnhV pantaV katoikountaV ghn en h ouc uparcei teicoV oude mocloi kai qurai ouk eisin autoiV

12 pronomeusai pronomhn kai skuleusai skula autwn tou epistreyai ceira sou eiV thn hrhmwmenhn h katwkisqh kai ep eqnoV sunhgmenon apo eqnwn pollwn pepoihkotaV kthseiV katoikountaV epi ton omfalon thV ghV

13 Saba kai Daidan kai emporoi Karchdonioi kai pasai ai kwmai autwn erousin soi eiV pronomhn tou pronomeusai su erch kai skuleusai skula sunhgageV sunagwghn sou labein argurion kai crusion apenegkasqai kthsin tou skuleusai skula

14 dia touto profhteuson uie anqrwpou kai eipon tw Gwg tade legei kurioV ouk en th hmera ekeinh en tw katoikisqhnai ton laon mou Israhl ep eirhnhV egerqhsh

15 kai hxeiV ek tou topou sou ap escatou borra kai eqnh polla meta sou anabatai ippwn panteV sunagwgh megalh kai dunamiV pollh

16 kai anabhsh epi ton laon mou Israhl wV nefelh kaluyai ghn ep escatwn twn hmerwn estai kai anaxw se epi thn ghn mou ina gnwsin panta ta eqnh eme en tw agiasqhnai me en soi enwpion autwn

17 tade legei kurioV kurioV tw Gwg su ei peri ou elalhsa pro hmerwn twn emprosqen dia ceiroV twn doulwn mou profhtwn tou Israhl en taiV hmeraiV ekeinaiV kai etesin tou agagein se ep autouV

18 kai estai en th hmera ekeinh en hmera h an elqh Gwg epi thn ghn tou Israhl legei kurioV kurioV anabhsetai o qumoV mou

19 kai o zhloV mou en puri thV orghV mou elalhsa ei mhn en th hmera ekeinh estai seismoV megaV epi ghV Israhl

20 kai seisqhsontai apo proswpou kuriou oi icqueV thV qalasshV kai ta peteina tou ouranou kai ta qhria tou pediou kai panta ta erpeta ta erponta epi thV ghV kai panteV oi anqrwpoi oi epi proswpou thV ghV kai raghsetai ta orh kai pesountai ai faraggeV kai pan teicoV epi thn ghn peseitai

21 kai kalesw ep auton pan fobon legei kurioV macaira anqrwpou epi ton adelfon autou estai

22 kai krinw auton qanatw kai aimati kai uetw katakluzonti kai liqoiV calazhV kai pur kai qeion brexw ep auton kai epi pantaV touV met autou kai ep eqnh polla met autou

23 kai megalunqhsomai kai agiasqhsomai kai endoxasqhsomai kai gnwsqhsomai enantion eqnwn pollwn kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

 

39

1 kai su uie anqrwpou profhteuson epi Gwg kai eipon tade legei kurioV idou egw epi se Gwg arconta RwV Mosoc kai Qobel

2 kai sunaxw se kai kaqodhghsw se kai anabibw se ap escatou tou borra kai anaxw se epi ta orh tou Israhl

3 kai apolw to toxon sou apo thV ceiroV sou thV aristeraV kai ta toxeumata sou apo thV ceiroV sou thV dexiaV kai katabalw se

4 epi ta orh Israhl kai pesh su kai panteV oi peri se kai ta eqnh ta meta sou doqhsontai eiV plhqh ornewn panti peteinw kai pasi toiV qhrioiV tou pediou dedwka se katabrwqhnai

5 epi proswpou tou pediou pesh oti egw elalhsa legei kurioV

6 kai apostelw pur epi Gwg kai katoikhqhsontai ai nhsoi ep eirhnhV kai gnwsontai oti egw eimi kurioV

7 kai to onoma mou to agion gnwsqhsetai en mesw laou mou Israhl kai ou bebhlwqhsetai to onoma mou to agion ouketi kai gnwsontai ta eqnh oti egw eimi kurioV agioV en Israhl

8 idou hkei kai gnwsh oti estai legei kurioV kurioV auth estin h hmera en h elalhsa

9 kai exeleusontai oi katoikounteV taV poleiV Israhl kai kausousin en toiV oploiV peltaiV kai kontoiV kai toxoiV kai toxeumasin kai rabdoiV ceirwn kai logcaiV kai kausousin en autoiV pur epta eth

10 kai ou mh labwsin xula ek tou pediou oude mh koywsin ek twn drumwn all h ta opla katakausousin puri kai pronomeusousin touV pronomeusantaV autouV kai skuleusousin touV skuleusantaV autouV legei kurioV

11 kai estai en th hmera ekeinh dwsw tw Gwg topon onomaston mnhmeion en Israhl to poluandrion twn epelqontwn proV th qalassh kai perioikodomhsousin to peristomion thV faraggoV kai katoruxousin ekei ton Gwg kai pan to plhqoV autou kai klhqhsetai to gai to poluandrion tou Gwg

12 kai katoruxousin autouV oikoV Israhl ina kaqarisqh h gh en eptamhnw

13 kai katoruxousin autouV paV o laoV thV ghV kai estai autoiV eiV onomaston h hmera edoxasqhn legei kurioV

14 kai andraV dia pantoV diastelousin epiporeuomenouV thn ghn qayai touV kataleleimmenouV epi proswpou thV ghV kaqarisai authn meta thn eptamhnon kai ekzhthsousin

15 kai paV o diaporeuomenoV thn ghn kai idwn ostoun anqrwpou oikodomhsei par auto shmeion ewV otou qaywsin auto oi qaptonteV eiV to gai to poluandrion tou Gwg

16 kai gar to onoma thV polewV Poluandrion kai kaqarisqhsetai h gh

17 kai su uie anqrwpou eipon tade legei kurioV eipon panti ornew peteinw kai proV panta ta qhria tou pediou sunacqhte kai ercesqe sunacqhte apo pantwn twn perikuklw epi thn qusian mou hn tequka umin qusian megalhn epi ta orh Israhl kai fagesqe krea kai piesqe aima

18 krea gigantwn fagesqe kai aima arcontwn thV ghV piesqe kriouV kai moscouV kai tragouV kai oi moscoi esteatwmenoi panteV

19 kai fagesqe stear eiV plhsmonhn kai piesqe aima eiV meqhn apo thV qusiaV mou hV equsa umin

20 kai emplhsqhsesqe epi thV trapezhV mou ippon kai anabathn giganta kai panta andra polemisthn legei kurioV

21 kai dwsw thn doxan mou en umin kai oyontai panta ta eqnh thn krisin mou hn epoihsa kai thn ceira mou hn ephgagon ep autouV

22 kai gnwsontai oikoV Israhl oti egw eimi kurioV o qeoV autwn apo thV hmeraV tauthV kai epekeina

23 kai gnwsontai panta ta eqnh oti dia taV amartiaV autwn hcmalwteuqhsan oikoV Israhl anq wn hqethsan eiV eme kai apestreya to proswpon mou ap autwn kai paredwka autouV eiV ceiraV twn ecqrwn autwn kai epesan panteV macaira

24 kata taV akaqarsiaV autwn kai kata ta anomhmata autwn epoihsa autoiV kai apestreya to proswpon mou ap autwn

25 dia touto tade legei kurioV kurioV nun apostreyw thn aicmalwsian Iakwb kai elehsw ton oikon Israhl kai zhlwsw dia to onoma to agion mou

26 kai lhmyontai thn atimian eautwn kai thn adikian hn hdikhsan en tw katoikisqhnai autouV epi thn ghn autwn ep eirhnhV kai ouk estai o ekfobwn

27 en tw apostreyai me autouV ek twn eqnwn kai sunagagein me autouV ek twn cwrwn twn eqnwn kai agiasqhsomai en autoiV enwpion twn eqnwn

28 kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn en tw epifanhnai me autoiV en toiV eqnesin

29 kai ouk apostreyw ouketi to proswpon mou ap autwn anq ou execea ton qumon mou epi ton oikon Israhl legei kurioV kurioV

 

40

1 kai egeneto en tw pemptw kai eikostw etei thV aicmalwsiaV hmwn en tw prwtw mhni dekath tou mhnoV en tw tessareskaidekatw etei meta to alwnai thn polin en th hmera ekeinh egeneto ep eme ceir kuriou kai hgagen me

2 en orasei qeou eiV thn ghn tou Israhl kai eqhken me ep orouV uyhlou sfodra kai ep autou wsei oikodomh polewV apenanti

3 kai eishgagen me ekei kai idou anhr kai h orasiV autou hn wsei orasiV calkou stilbontoV kai en th ceiri autou hn spartion oikodomwn kai kalamoV metrou kai autoV eisthkei epi thV pulhV

4 kai eipen proV me o anhr ewrakaV uie anqrwpou en toiV ofqalmoiV sou ide kai en toiV wsin sou akoue kai taxon eiV thn kardian sou panta osa egw deiknuw soi dioti eneka tou deixai soi eiselhluqaV wde kai deixeiV panta osa su oraV tw oikw tou Israhl

5 kai idou periboloV exwqen tou oikou kuklw kai en th ceiri tou androV kalamoV to metron phcwn ex en phcei kai palaisthV kai diemetrhsen to proteicisma platoV ison tw kalamw kai to uyoV autou ison tw kalamw

6 kai eishlqen eiV thn pulhn thn blepousan kata anatolaV en epta anabaqmoiV kai diemetrhsen to ailam thV pulhV ison tw kalamw

7 kai to qee ison tw kalamw to mhkoV kai ison tw kalamw to platoV kai to ailam ana meson tou qaihlaqa phcwn ex kai to qee to deuteron ison tw kalamw to platoV kai ison tw kalamw to mhkoV kai to ailam phcewn pente

8 kai to qee to triton ison tw kalamw to platoV kai ison tw kalamw to mhkoV

9 kai to ailam tou pulwnoV plhsion tou ailam thV pulhV phcwn oktw kai ta aileu phcwn duo kai to ailam thV pulhV eswqen

10 kai ta qee thV pulhV qee katenanti treiV enqen kai treiV enqen kai metron en toiV trisin kai metron en toiV ailam enqen kai enqen

11 kai diemetrhsen to platoV thV quraV tou pulwnoV phcwn deka kai to euroV tou pulwnoV phcwn deka triwn

12 kai phcuV episunagomenoV epi proswpon twn qeim enqen kai enqen kai to qee phcwn ex enqen kai phcwn ex enqen

13 kai diemetrhsen thn pulhn apo tou toicou tou qee epi ton toicon tou qee platoV phceiV eikosi pente auth pulh epi pulhn

14 kai to aiqrion tou ailam thV pulhV exhkonta phceiV eikosi qeim thV pulhV kuklw

15 kai to aiqrion thV pulhV exwqen eiV to aiqrion ailam thV pulhV eswqen phcwn penthkonta

16 kai qurideV kruptai epi ta qeim kai epi ta ailam eswqen thV pulhV thV aulhV kukloqen kai wsautwV toiV ailam qurideV kuklw eswqen kai epi to ailam foinikeV enqen kai enqen

17 kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran kai idou pastoforia kai peristula kuklw thV aulhV triakonta pastoforia en toiV peristuloiV

18 kai ai stoai kata nwtou twn pulwn kata to mhkoV twn pulwn to peristulon to upokatw

19 kai diemetrhsen to platoV thV aulhV apo tou aiqriou thV pulhV thV exwteraV eswqen epi to aiqrion thV pulhV thV blepoushV exw phceiV ekaton thV blepoushV kat anatolaV kai eishgagen me epi borran

20 kai idou pulh blepousa proV borran th aulh th exwtera kai diemetrhsen authn to te mhkoV authV kai to platoV

21 kai ta qee treiV enqen kai treiV enqen kai ta aileu kai ta ailammw kai touV foinikaV authV kai egeneto kata ta metra thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV phcwn penthkonta to mhkoV authV kai phcwn eikosi pente to euroV authV

22 kai ai qurideV authV kai ta ailammw kai oi foinikeV authV kaqwV h pulh h blepousa kata anatolaV kai en epta klimakthrsin anebainon ep authn kai ta ailammw eswqen

23 kai pulh th aulh th eswtera blepousa epi pulhn tou borra on tropon thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV kai diemetrhsen thn aulhn apo pulhV epi pulhn phceiV ekaton

24 kai hgagen me kata noton kai idou pulh blepousa proV noton kai diemetrhsen authn kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta

25 kai ai qurideV authV kai ta ailammw kukloqen kaqwV ai qurideV tou ailam phcwn penthkonta to mhkoV authV kai phcwn eikosi pente to euroV authV

26 kai epta klimakthreV auth kai ailammw eswqen kai foinikeV auth eiV enqen kai eiV enqen epi ta aileu

27 kai pulh katenanti pulhV thV aulhV thV eswteraV proV noton kai diemetrhsen thn aulhn apo pulhV epi pulhn phceiV ekaton to euroV proV noton

28 kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran thV pulhV thV proV noton kai diemetrhsen thn pulhn kata ta metra tauta

29 kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta kai qurideV auth kai tw ailammw kuklw phceiV penthkonta to mhkoV authV kai to euroV phceiV eikosi pente

30

31 kai ailammw eiV thn aulhn thn exwteran kai foinikeV tw aileu kai oktw klimakthreV

32 kai eishgagen me eiV thn pulhn thn blepousan kata anatolaV kai diemetrhsen authn kata ta metra tauta

33 kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kata ta metra tauta kai qurideV auth kai tw ailammw kuklw phceiV penthkonta mhkoV authV kai euroV phceiV eikosi pente

34 kai ailammw eiV thn aulhn thn eswteran kai foinikeV epi tou aileu enqen kai enqen kai oktw klimakthreV auth

35 kai eishgagen me eiV thn pulhn thn proV borran kai diemetrhsen kata ta metra tauta

36 kai ta qee kai ta aileu kai ta ailammw kai qurideV auth kuklw kai tw ailammw authV phceiV penthkonta mhkoV authV kai euroV phceiV eikosi pente

37 kai ta ailammw eiV thn aulhn thn exwteran kai foinikeV tw aileu enqen kai enqen kai oktw klimakthreV auth

38 ta pastoforia authV kai ta qurwmata authV kai ta ailammw authV epi thV pulhV

39 thV deuteraV ekrusiV opwV sfazwsin en auth ta uper amartiaV kai uper agnoiaV

40 kai kata nwtou tou roakoV twn olokautwmatwn thV blepoushV proV borran duo trapezai proV anatolaV kai kata nwtou thV deuteraV kai tou ailam thV pulhV duo trapezai kata anatolaV

41 tessareV enqen kai tessareV enqen kata nwtou thV pulhV ep autaV sfaxousi ta qumata katenanti twn oktw trapezwn twn qumatwn

42 kai tessareV trapezai twn olokautwmatwn liqinai lelaxeumenai phceoV kai hmisouV to platoV kai phcewn duo kai hmisouV to mhkoV kai epi phcun to uyoV ep autaV epiqhsousin ta skeuh en oiV sfazousin ekei ta olokautwmata kai ta qumata

43 kai palaisthn exousin geisoV lelaxeumenon eswqen kuklw kai epi taV trapezaV epanwqen stegaV tou kaluptesqai apo tou uetou kai apo thV xhrasiaV

44 kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran kai idou duo exedrai en th aulh th eswtera mia kata nwtou thV pulhV thV blepoushV proV borran ferousa proV noton kai mia kata nwtou thV pulhV thV proV noton blepoushV de proV borran

45 kai eipen proV me h exedra auth h blepousa proV noton toiV iereusi toiV fulassousi thn fulakhn tou oikou

46 kai h exedra h blepousa proV borran toiV iereusi toiV fulassousi thn fulakhn tou qusiasthriou ekeinoi eisin oi uioi Saddouk oi eggizonteV ek tou Leui proV kurion leitourgein autw

47 kai diemetrhsen thn aulhn mhkoV phcewn ekaton kai euroV phcewn ekaton epi ta tessara merh authV kai to qusiasthrion apenanti tou oikou

48 kai eishgagen me eiV to ailam tou oikou kai diemetrhsen to ail tou ailam phcwn pente to platoV enqen kai phcwn pente enqen kai to euroV tou qurwmatoV phcwn deka tessarwn kai epwmideV thV quraV tou ailam phcwn triwn enqen kai phcwn triwn enqen

49 kai to mhkoV tou ailam phcwn eikosi kai to euroV phcwn dwdeka kai epi deka anabaqmwn anebainon ep auto kai stuloi hsan epi to ailam eiV enqen kai eiV enqen

 

41

1 kai eishgagen me eiV ton naon w diemetrhsen to ailam phcwn ex to platoV enqen kai phcwn ex to euroV tou ailam enqen

2 kai to euroV tou pulwnoV phcwn deka kai epwmideV tou pulwnoV phcwn pente enqen kai phcwn pente enqen kai diemetrhsen to mhkoV autou phcwn tessarakonta kai to euroV phcwn eikosi

3 kai eishlqen eiV thn aulhn thn eswteran kai diemetrhsen to ail tou qurwmatoV phcwn duo kai to qurwma phcwn ex kai taV epwmidaV tou qurwmatoV phcwn epta enqen kai phcwn epta enqen

4 kai diemetrhsen to mhkoV twn qurwn phcwn tessarakonta kai euroV phcwn eikosi kata proswpon tou naou kai eipen touto to agion twn agiwn

5 kai diemetrhsen ton toicon tou oikou phcwn ex kai to euroV thV pleuraV phcwn tessarwn kukloqen

6 kai ta pleura pleuron epi pleuron triakonta kai treiV diV kai diasthma en tw toicw tou oikou en toiV pleuroiV kuklw tou einai toiV epilambanomenoiV oran opwV to parapan mh aptwntai twn toicwn tou oikou

7 kai to euroV thV anwteraV twn pleurwn kata to prosqema ek tou toicou proV thn anwteran kuklw tou oikou opwV diaplatunhtai anwqen kai ek twn katwqen anabainwsin epi ta uperwa kai ek twn meswn epi ta triwrofa

8 kai to qrael tou oikou uyoV kuklw diasthma twn pleurwn ison tw kalamw phcewn ex diasthma

9 kai euroV tou toicou thV pleuraV exwqen phcwn pente kai ta apoloipa ana meson twn pleurwn tou oikou

10 kai ana meson twn exedrwn euroV phcwn eikosi to perifereV tw oikw kuklw

11 kai ai qurai twn exedrwn epi to apoloipon thV quraV thV miaV thV proV borran kai h qura h mia proV noton kai to euroV tou fwtoV tou apoloipou phcwn pente platoV kukloqen

12 kai to diorizon kata proswpon tou apoloipou wV proV qalassan phcwn ebdomhkonta platoV tou toicou tou diorizontoV phcewn pente euroV kukloqen kai mhkoV autou phcewn enenhkonta

13 kai diemetrhsen katenanti tou oikou mhkoV phcwn ekaton kai ta apoloipa kai ta diorizonta kai oi toicoi autwn mhkoV phcwn ekaton

14 kai to euroV kata proswpon tou oikou kai ta apoloipa katenanti phcwn ekaton

15 kai diemetrhsen mhkoV tou diorizontoV kata proswpon tou apoloipou twn katopisqen tou oikou ekeinou kai ta apoloipa enqen kai enqen phcewn ekaton to mhkoV kai o naoV kai ai gwniai kai to ailam to exwteron

16 pefatnwmena kai ai qurideV diktuwtai upofauseiV kuklw toiV trisin wste diakuptein kai o oikoV kai ta plhsion exulwmena kuklw kai to edafoV kai ek tou edafouV ewV twn quridwn kai ai qurideV anaptussomenai trisswV eiV to diakuptein

17 kai ewV plhsion thV eswteraV kai ewV thV exwteraV kai ef olon ton toicon kuklw en tw eswqen kai en tw exwqen

18 geglummena ceroubin kai foinikeV ana meson ceroub kai ceroub duo proswpa tw ceroub

19 proswpon anqrwpou proV ton foinika enqen kai enqen kai proswpon leontoV proV ton foinika enqen kai enqen diageglummenoV oloV o oikoV kukloqen

20 ek tou edafouV ewV tou fatnwmatoV ta ceroubin kai oi foinikeV diageglummenoi

21 kai to agion kai o naoV anaptussomenoV tetragwna kata proswpon twn agiwn orasiV wV oyiV

22 qusiasthriou xulinou phcwn triwn to uyoV autou kai to mhkoV phcwn duo kai to euroV phcwn duo kai kerata eicen kai h basiV autou kai oi toicoi autou xulinoi kai eipen proV me auth h trapeza h pro proswpou kuriou

23 kai duo qurwmata tw naw kai tw agiw

24 duo qurwmata toiV dusi qurwmasi toiV strofwtoiV duo qurwmata tw eni kai duo qurwmata th qura th deutera

25 kai glufh ep autwn kai epi ta qurwmata tou naou ceroubin kai foinikeV kata thn glufhn twn agiwn kai spoudaia xula kata proswpon tou ailam exwqen

26 kai qurideV kruptai kai diemetrhsen enqen kai enqen eiV ta orofwmata tou ailam kai ta pleura tou oikou ezugwmena

 

42

1 kai exhgagen me eiV thn aulhn thn exwteran kata anatolaV katenanti thV pulhV thV proV borran kai eishgagen me kai idou exedrai pente ecomenai tou apoloipou kai ecomenai tou diorizontoV proV borran

2 epi phceiV ekaton mhkoV proV borran kai to platoV penthkonta phcewn

3 diagegrammenai on tropon ai pulai thV aulhV thV eswteraV kai on tropon ta peristula thV aulhV thV exwteraV esticismenai antiproswpoi stoai trissai

4 kai katenanti twn exedrwn peripatoV phcwn deka to platoV epi phceiV ekaton to mhkoV kai ta qurwmata autwn proV borran

5 kai oi peripatoi oi uperwoi wsautwV oti exeiceto to peristulon ex autou ek tou upokatwqen peristulou kai to diasthma outwV peristulon kai diasthma kai outwV stoai

6 dioti triplai hsan kai stulouV ouk eicon kaqwV oi stuloi twn exwterwn dia touto exeiconto twn upokatwqen kai twn meswn apo thV ghV

7 kai fwV exwqen on tropon ai exedrai thV aulhV thV exwteraV ai blepousai apenanti twn exedrwn twn proV borran mhkoV phcewn penthkonta

8 oti to mhkoV twn exedrwn twn blepouswn eiV thn aulhn thn exwteran phcwn penthkonta kai autai eisin antiproswpoi tautaiV to pan phcwn ekaton

9 kai ai qurai twn exedrwn toutwn thV eisodou thV proV anatolaV tou eisporeuesqai di autwn ek thV aulhV thV exwteraV

10 kata to fwV tou en arch peripatou kai ta proV noton kata proswpon tou notou kata proswpon tou apoloipou kai kata proswpon tou diorizontoV exedrai

11 kai o peripatoV kata proswpon autwn kata ta metra twn exedrwn twn proV borran kai kata to mhkoV autwn kai kata to euroV autwn kai kata pasaV taV exodouV autwn kai kata pasaV taV epistrofaV autwn kai kata ta fwta autwn kai kata ta qurwmata autwn

12 twn exedrwn twn proV noton kai kata ta qurwmata ap archV tou peripatou wV epi fwV diasthmatoV kalamou kai kat anatolaV tou eisporeuesqai di autwn

13 kai eipen proV me ai exedrai ai proV borran kai ai exedrai ai proV noton ai ousai kata proswpon twn diasthmatwn autai eisin ai exedrai tou agiou en aiV fagontai ekei oi iereiV uioi Saddouk oi eggizonteV proV kurion ta agia twn agiwn kai ekei qhsousin ta agia twn agiwn kai thn qusian kai ta peri amartiaV kai ta peri agnoiaV dioti o topoV agioV

14 ouk eiseleusontai ekei parex twn ierewn ouk exeleusontai ek tou agiou eiV thn aulhn thn exwteran opwV dia pantoV agioi wsin oi prosagonteV kai mh aptwntai tou stolismou autwn en oiV leitourgousin en autoiV dioti agia estin kai endusontai imatia etera otan aptwntai tou laou

15 kai sunetelesqh h diametrhsiV tou oikou eswqen kai exhgagen me kaq odon thV pulhV thV blepoushV proV anatolaV kai diemetrhsen to upodeigma tou oikou kukloqen en diataxei

16 kai esth kata nwtou thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV kai diemetrhsen pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

17 kai epestreyen proV borran kai diemetrhsen to kata proswpon tou borra phceiV pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

18 kai epestreyen proV qalassan kai diemetrhsen to kata proswpon thV qalasshV pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

19 kai epestreyen proV noton kai diemetrhsen katenanti tou notou pentakosiouV en tw kalamw tou metrou

20 ta tessara merh tou autou kalamou kai dietaxen auton kai peribolon autwn kuklw pentakosiwn proV anatolaV kai pentakosiwn phcwn euroV tou diastellein ana meson twn agiwn kai ana meson tou proteicismatoV tou en diataxei tou oikou

 

43

1 kai hgagen me epi thn pulhn thn blepousan kata anatolaV kai exhgagen me

2 kai idou doxa qeou Israhl hrceto kata thn odon thV pulhV thV blepoushV proV anatolaV kai fwnh thV parembolhV wV fwnh diplasiazontwn pollwn kai h gh exelampen wV feggoV apo thV doxhV kukloqen

3 kai h orasiV hn eidon kata thn orasin hn eidon ote eiseporeuomhn tou crisai thn polin kai h orasiV tou armatoV ou eidon kata thn orasin hn eidon epi tou potamou tou Cobar kai piptw epi proswpon mou

4 kai doxa kuriou eishlqen eiV ton oikon kata thn odon thV pulhV thV blepoushV kata anatolaV

5 kai anelaben me pneuma kai eishgagen me eiV thn aulhn thn eswteran kai idou plhrhV doxhV kuriou o oikoV

6 kai esthn kai idou fwnh ek tou oikou lalountoV proV me kai o anhr eisthkei ecomenoV mou

7 kai eipen proV me ewrakaV uie anqrwpou ton topon tou qronou mou kai ton topon tou icnouV twn podwn mou en oiV kataskhnwsei to onoma mou en mesw oikou Israhl ton aiwna kai ou bebhlwsousin ouketi oikoV Israhl to onoma to agion mou autoi kai oi hgoumenoi autwn en th porneia autwn kai en toiV fonoiV twn hgoumenwn en mesw autwn

8 en tw tiqenai autouV to proquron mou en toiV proquroiV autwn kai taV fliaV mou ecomenaV twn fliwn autwn kai edwkan ton toicon mou wV sunecomenon emou kai autwn kai ebebhlwsan to onoma to agion mou en taiV anomiaiV autwn aiV epoioun kai exetriya autouV en qumw mou kai en fonw

9 kai nun apwsasqwsan thn porneian autwn kai touV fonouV twn hgoumenwn autwn ap emou kai kataskhnwsw en mesw autwn ton aiwna

10 kai su uie anqrwpou deixon tw oikw Israhl ton oikon kai kopasousin apo twn amartiwn autwn kai thn orasin autou kai thn diataxin autou

11 kai autoi lhmyontai thn kolasin autwn peri pantwn wn epoihsan kai diagrayeiV ton oikon kai taV exodouV autou kai thn upostasin autou kai panta ta prostagmata autou kai panta ta nomima autou gnwrieiV autoiV kai diagrayeiV enantion autwn kai fulaxontai panta ta dikaiwmata mou kai panta ta prostagmata mou kai poihsousin auta

12 kai thn diagrafhn tou oikou epi thV korufhV tou orouV panta ta oria autou kukloqen agia agiwn

13 kai tauta ta metra tou qusiasthriou en phcei tou phceoV kai palaisthV kolpwma baqoV epi phcun kai phcuV to euroV kai geisoV epi to ceiloV autou kukloqen spiqamhV kai touto to uyoV tou qusiasthriou

14 ek baqouV thV archV tou koilwmatoV autou proV to ilasthrion to mega to upokatwqen phcwn duo kai to euroV phceoV kai apo tou ilasthriou tou mikrou epi to ilasthrion to mega phceiV tessareV kai euroV phcuV

15 kai to arihl phcwn tessarwn kai apo tou arihl kai uperanw twn keratwn phcuV

16 kai to arihl phcwn dwdeka mhkouV epi phceiV dwdeka platouV tetragwnon epi ta tessara merh autou

17 kai to ilasthrion phcwn deka tessarwn to mhkoV epi phceiV deka tessaraV to euroV epi tessara merh autou kai to geisoV autw kukloqen kukloumenon autw hmisu phceoV kai to kuklwma autou phcuV kukloqen kai oi klimakthreV autou bleponteV kat anatolaV

18 kai eipen proV me uie anqrwpou tade legei kurioV o qeoV Israhl tauta ta prostagmata tou qusiasthriou en hmera poihsewV autou tou anaferein ep autou olokautwmata kai prosceein proV auto aima

19 kai dwseiV toiV iereusi toiV LeuitaiV toiV ek tou spermatoV Saddouk toiV eggizousi proV me legei kurioV o qeoV tou leitourgein moi moscon ek bown peri amartiaV

20 kai lhmyontai ek tou aimatoV autou kai epiqhsousin epi ta tessara kerata tou qusiasthriou kai epi taV tessaraV gwniaV tou ilasthriou kai epi thn basin kuklw kai exilasontai auto

21 kai lhmyontai ton moscon ton peri amartiaV kai katakauqhsetai en tw apokecwrismenw tou oikou exwqen twn agiwn

22 kai th hmera th deutera lhmyontai erifouV duo aigwn amwmouV uper amartiaV kai exilasontai to qusiasthrion kaqoti exilasanto en tw moscw

23 kai meta to suntelesai se ton exilasmon prosoisousi moscon ek bown amwmon kai krion ek probatwn amwmon

24 kai prosoisete enantion kuriou kai epirriyousin oi iereiV ep auta ala kai anoisousin auta olokautwmata tw kuriw

25 epta hmeraV poihseiV erifon uper amartiaV kaq hmeran kai moscon ek bown kai krion ek probatwn amwma poihsousin

26 epta hmeraV kai exilasontai to qusiasthrion kai kaqariousin auto kai plhsousin ceiraV autwn

27 kai estai apo thV hmeraV thV ogdohV kai epekeina poihsousin oi iereiV epi to qusiasthrion ta olokautwmata umwn kai ta tou swthriou umwn kai prosdexomai umaV legei kurioV

 

44

1 kai epestreyen me kata thn odon thV pulhV twn agiwn thV exwteraV thV blepoushV kat anatolaV kai auth hn kekleismenh

2 kai eipen kurioV proV me h pulh auth kekleismenh estai ouk anoicqhsetai kai oudeiV mh dielqh di authV oti kurioV o qeoV tou Israhl eiseleusetai di authV kai estai kekleismenh

3 dioti o hgoumenoV outoV kaqhsetai en auth tou fagein arton enantion kuriou kata thn odon ailam thV pulhV eiseleusetai kai kata thn odon autou exeleusetai

4 kai eishgagen me kata thn odon thV pulhV thV proV borran katenanti tou oikou kai eidon kai idou plhrhV doxhV o oikoV kuriou kai piptw epi proswpon mou

5 kai eipen kurioV proV me uie anqrwpou taxon eiV thn kardian sou kai ide toiV ofqalmoiV sou kai toiV wsin sou akoue panta osa egw lalw meta sou kata panta ta prostagmata oikou kuriou kai kata panta ta nomima autou kai taxeiV thn kardian sou eiV thn eisodon tou oikou kata pasaV taV exodouV autou en pasi toiV agioiV

6 kai ereiV proV ton oikon ton parapikrainonta proV ton oikon tou Israhl tade legei kurioV o qeoV ikanousqw umin apo paswn twn anomiwn umwn oikoV Israhl

7 tou eisagagein umaV uiouV allogeneiV aperitmhtouV kardia kai aperitmhtouV sarki tou ginesqai en toiV agioiV mou kai ebebhloun auta en tw prosferein umaV artouV stear kai aima kai parebainete thn diaqhkhn mou en pasaiV taiV anomiaiV umwn

8 kai dietaxate tou fulassein fulakaV en toiV agioiV mou

9 dia touto tade legei kurioV o qeoV paV uioV allogenhV aperitmhtoV kardia kai aperitmhtoV sarki ouk eiseleusetai eiV ta agia mou en pasin uioiV allogenwn twn ontwn en mesw oikou Israhl

10 all h oi Leuitai oitineV afhlanto ap emou en tw planasqai ton Israhl ap emou katopisqen twn enqumhmatwn autwn kai lhmyontai adikian autwn

11 kai esontai en toiV agioiV mou leitourgounteV qurwroi epi twn pulwn tou oikou kai leitourgounteV tw oikw outoi sfaxousin ta olokautwmata kai taV qusiaV tw law kai outoi sthsontai enantion tou laou tou leitourgein autoiV

12 anq wn eleitourgoun autoiV pro proswpou twn eidwlwn autwn kai egeneto tw oikw Israhl eiV kolasin adikiaV eneka toutou hra thn ceira mou ep autouV legei kurioV o qeoV

13 kai ouk eggiousi proV me tou ierateuein moi oude tou prosagein proV ta agia uiwn tou Israhl oude proV ta agia twn agiwn mou kai lhmyontai atimian autwn en th planhsei h eplanhqhsan

14 kai katataxousin autouV fulassein fulakaV tou oikou eiV panta ta erga autou kai eiV panta osa an poihswsin

15 oi iereiV oi Leuitai oi uioi tou Saddouk oitineV efulaxanto taV fulakaV twn agiwn mou en tw planasqai oikon Israhl ap emou outoi prosaxousin proV me tou leitourgein moi kai sthsontai pro proswpou mou tou prosferein moi qusian stear kai aima legei kurioV o qeoV

16 outoi eiseleusontai eiV ta agia mou kai outoi proseleusontai proV thn trapezan mou tou leitourgein moi kai fulaxousin taV fulakaV mou

17 kai estai en tw eisporeuesqai autouV taV pulaV thV aulhV thV eswteraV stolaV linaV endusontai kai ouk endusontai erea en tw leitourgein autouV apo thV pulhV thV eswteraV aulhV

18 kai kidareiV linaV exousin epi taiV kefalaiV autwn kai periskelh lina exousin epi taV osfuaV autwn kai ou perizwsontai bia

19 kai en tw ekporeuesqai autouV eiV thn aulhn thn exwteran proV ton laon ekdusontai taV stolaV autwn en aiV autoi leitourgousin en autaiV kai qhsousin autaV en taiV exedraiV twn agiwn kai endusontai stolaV eteraV kai ou mh agiaswsin ton laon en taiV stolaiV autwn

20 kai taV kefalaV autwn ou xurhsontai kai taV komaV autwn ou yilwsousin kaluptonteV kaluyousin taV kefalaV autwn

21 kai oinon ou mh piwsin paV iereuV en tw eisporeuesqai autouV eiV thn aulhn thn eswteran

22 kai chran kai ekbeblhmenhn ou lhmyontai eautoiV eiV gunaika all h parqenon ek tou spermatoV Israhl kai chra ean genhtai ex ierewV lhmyontai

23 kai ton laon mou didaxousin ana meson agiou kai bebhlou kai ana meson akaqartou kai kaqarou gnwriousin autoiV

24 kai epi krisin aimatoV outoi episthsontai tou diakrinein ta dikaiwmata mou dikaiwsousin kai ta krimata mou krinousin kai ta nomima mou kai ta prostagmata mou en pasaiV taiV eortaiV mou fulaxontai kai ta sabbata mou agiasousin

25 kai epi yuchn anqrwpou ouk eiseleusontai tou mianqhnai all h epi patri kai epi mhtri kai epi uiw kai epi qugatri kai epi adelfw kai epi adelfh autou h ou gegonen andri mianqhsetai

26 kai meta to kaqarisqhnai auton epta hmeraV exariqmhsei autw

27 kai h an hmera eisporeuwntai eiV thn aulhn thn eswteran tou leitourgein en tw agiw prosoisousin ilasmon legei kurioV o qeoV

28 kai estai autoiV eiV klhronomian egw klhronomia autoiV kai katascesiV autoiV ou doqhsetai en toiV uioiV Israhl oti egw katascesiV autwn

29 kai taV qusiaV kai ta uper amartiaV kai ta uper agnoiaV outoi fagontai kai pan aforisma en tw Israhl autoiV estai

30 aparcai pantwn kai ta prwtotoka pantwn kai ta afairemata panta ek pantwn twn aparcwn umwn toiV iereusin estai kai ta prwtogenhmata umwn dwsete tw ierei tou qeinai eulogiaV umwn epi touV oikouV umwn

31 kai pan qnhsimaion kai qhrialwton ek twn peteinwn kai ek twn kthnwn ou fagontai oi iereiV

 

45

1 kai en tw katametreisqai umaV thn ghn en klhronomia aforieite aparchn tw kuriw agion apo thV ghV pente kai eikosi ciliadaV mhkoV kai euroV eikosi ciliadaV agion estai en pasi toiV orioiV autou kukloqen

2 kai estai ek toutou eiV agiasma pentakosioi epi pentakosiouV tetragwnon kukloqen kai phceiV penthkonta diasthma autw kukloqen

3 kai ek tauthV thV diametrhsewV diametrhseiV mhkoV pente kai eikosi ciliadaV kai euroV deka ciliadaV kai en auth estai to agiasma agia twn agiwn

4 apo thV ghV estai toiV iereusin toiV leitourgousin en tw agiw kai estai toiV eggizousi leitourgein tw kuriw kai estai autoiV topoV eiV oikouV afwrismenouV tw agiasmw autwn

5 eikosi kai pente ciliadeV mhkoV kai euroV deka ciliadeV estai toiV LeuitaiV toiV leitourgousin tw oikw autoiV eiV katascesin poleiV tou katoikein

6 kai thn katascesin thV polewV dwseiV pente ciliadaV euroV kai mhkoV pente kai eikosi ciliadaV on tropon h aparch twn agiwn panti oikw Israhl esontai

7 kai tw hgoumenw ek toutou kai apo toutou eiV taV aparcaV twn agiwn eiV katascesin thV polewV kata proswpon twn aparcwn twn agiwn kai kata proswpon thV katascesewV thV polewV ta proV qalassan kai apo twn proV qalassan proV anatolaV kai to mhkoV wV mia twn meridwn apo twn oriwn twn proV qalassan kai to mhkoV epi ta oria ta proV anatolaV thV ghV

8 kai estai autw eiV katascesin en tw Israhl kai ou katadunasteusousin ouketi oi afhgoumenoi tou Israhl ton laon mou kai thn ghn kataklhronomhsousin oikoV Israhl kata fulaV autwn

9 tade legei kurioV qeoV ikanousqw umin oi afhgoumenoi tou Israhl adikian kai talaipwrian afelesqe kai krima kai dikaiosunhn poihsate exarate katadunasteian apo tou laou mou legei kurioV qeoV

10 zugoV dikaioV kai metron dikaion kai coinix dikaia estw umin

11 to metron kai h coinix omoiwV mia estai tou lambanein to dekaton tou gomor h coinix kai to dekaton tou gomor to metron proV to gomor estai ison

12 kai to staqmion eikosi oboloi oi pente sikloi pente kai oi deka sikloi deka kai penthkonta sikloi h mna estai umin

13 kai auth h aparch hn aforieite ekton tou metrou apo tou gomor tou purou kai to ekton tou oifi apo tou korou twn kriqwn

14 kai to prostagma tou elaiou kotulhn elaiou apo deka kotulwn oti ai deka kotulai eisin gomor

15 kai probaton apo twn deka probatwn afairema ek paswn twn patriwn tou Israhl eiV qusiaV kai eiV olokautwmata kai eiV swthriou tou exilaskesqai peri umwn legei kurioV qeoV

16 kai paV o laoV dwsei thn aparchn tauthn tw afhgoumenw tou Israhl

17 kai dia tou afhgoumenou estai ta olokautwmata kai ai qusiai kai ai spondai esontai en taiV eortaiV kai en taiV noumhniaiV kai en toiV sabbatoiV kai en pasaiV taiV eortaiV oikou Israhl autoV poihsei ta uper amartiaV kai thn qusian kai ta olokautwmata kai ta tou swthriou tou exilaskesqai uper tou oikou Israhl

18 tade legei kurioV qeoV en tw prwtw mhni mia tou mhnoV lhmyesqe moscon ek bown amwmon tou exilasasqai to agion

19 kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV tou exilasmou kai dwsei epi taV fliaV tou oikou kai epi taV tessaraV gwniaV tou ierou kai epi to qusiasthrion kai epi taV fliaV thV pulhV thV aulhV thV eswteraV

20 kai outwV poihseiV en tw ebdomw mhni mia tou mhnoV lhmyh par ekastou apomoiran kai exilasesqe ton oikon

21 kai en tw prwtw mhni tessareskaidekath tou mhnoV estai umin to pasca eorth epta hmeraV azuma edesqe

22 kai poihsei o afhgoumenoV en ekeinh th hmera uper autou kai tou oikou kai uper pantoV tou laou thV ghV moscon uper amartiaV

23 kai taV epta hmeraV thV eorthV poihsei olokautwmata tw kuriw epta moscouV kai epta kriouV amwmouV kaq hmeran taV epta hmeraV kai uper amartiaV erifon aigwn kaq hmeran

24 kai qusian pemma tw moscw kai pemma tw kriw poihseiV kai elaiou to in tw pemmati

25 kai en tw ebdomw mhni pentekaidekath tou mhnoV en th eorth poihseiV kata ta auta epta hmeraV kaqwV ta uper thV amartiaV kai kaqwV ta olokautwmata kai kaqwV to manaa kai kaqwV to elaion

 

46

1 tade legei kurioV qeoV pulh h en th aulh th eswtera h blepousa proV anatolaV estai kekleismenh ex hmeraV taV energouV en de th hmera twn sabbatwn anoicqhsetai kai en th hmera thV noumhniaV anoicqhsetai

2 kai eiseleusetai o afhgoumenoV kata thn odon tou ailam thV pulhV thV exwqen kai sthsetai epi ta proqura thV pulhV kai poihsousin oi iereiV ta olokautwmata autou kai ta tou swthriou autou kai proskunhsei epi tou proqurou thV pulhV kai exeleusetai kai h pulh ou mh kleisqh ewV esperaV

3 kai proskunhsei o laoV thV ghV kata ta proqura thV pulhV ekeinhV en toiV sabbatoiV kai en taiV noumhniaiV enantion kuriou

4 kai ta olokautwmata prosoisei o afhgoumenoV tw kuriw en th hmera twn sabbatwn ex amnouV amwmouV kai krion amwmon

5 kai manaa pemma tw kriw kai toiV amnoiV qusian doma ceiroV autou kai elaiou to in tw pemmati

6 kai en th hmera thV noumhniaV moscon amwmon kai ex amnouV kai krioV amwmoV estai

7 kai pemma tw kriw kai pemma tw moscw estai manaa kai toiV amnoiV kaqwV ean ekpoih h ceir autou kai elaiou to in tw pemmati

8 kai en tw eisporeuesqai ton afhgoumenon kata thn odon tou ailam thV pulhV eiseleusetai kai kata thn odon thV pulhV exeleusetai

9 kai otan eisporeuhtai o laoV thV ghV enantion kuriou en taiV eortaiV o eisporeuomenoV kata thn odon thV pulhV thV proV borran proskunein exeleusetai kata thn odon thV pulhV thV proV noton kai o eisporeuomenoV kata thn odon thV pulhV thV proV noton exeleusetai kata thn odon thV pulhV thV proV borran ouk anastreyei kata thn pulhn hn eiselhluqen all h kat euqu authV exeleusetai

10 kai o afhgoumenoV en mesw autwn en tw eisporeuesqai autouV eiseleusetai met autwn kai en tw ekporeuesqai autouV exeleusetai

11 kai en taiV eortaiV kai en taiV panhguresin estai to manaa pemma tw moscw kai pemma tw kriw kai toiV amnoiV kaqwV an ekpoih h ceir autou kai elaiou to in tw pemmati

12 ean de poihsh o afhgoumenoV omologian olokautwma swthriou tw kuriw kai anoixei eautw thn pulhn thn blepousan kat anatolaV kai poihsei to olokautwma autou kai ta tou swthriou autou on tropon poiei en th hmera twn sabbatwn kai exeleusetai kai kleisei taV quraV meta to exelqein auton

13 kai amnon eniausion amwmon poihsei eiV olokautwma kaq hmeran tw kuriw prwi poihsei auton

14 kai manaa poihsei ep autw to prwi ekton tou metrou kai elaiou to triton tou in tou anameixai thn semidalin manaa tw kuriw prostagma dia pantoV

15 poihsete ton amnon kai to manaa kai to elaion poihsete to prwi olokautwma dia pantoV

16 tade legei kurioV qeoV ean dw o afhgoumenoV doma eni ek twn uiwn autou ek thV klhronomiaV autou touto toiV uioiV autou estai katascesiV en klhronomia

17 ean de dw doma eni twn paidwn autou kai estai autw ewV tou etouV thV afesewV kai apodwsei tw afhgoumenw plhn thV klhronomiaV twn uiwn autou autoiV estai

18 kai ou mh labh o afhgoumenoV ek thV klhronomiaV tou laou katadunasteusai autouV ek thV katascesewV autou kataklhronomhsei toiV uioiV autou opwV mh diaskorpizhtai o laoV mou ekastoV ek thV katascesewV autou

19 kai eishgagen me eiV thn eisodon thV kata nwtou thV pulhV eiV thn exedran twn agiwn twn ierewn thn blepousan proV borran kai idou topoV ekei kecwrismenoV

20 kai eipen proV me outoV o topoV estin ou eyhsousin ekei oi iereiV ta uper agnoiaV kai ta uper amartiaV kai ekei peyousi to manaa to parapan tou mh ekferein eiV thn aulhn thn exwteran tou agiazein ton laon

21 kai exhgagen me eiV thn aulhn thn exwteran kai perihgagen me epi ta tessara merh thV aulhV kai idou aulh kata to klitoV thV aulhV aulh kata to klitoV thV aulhV

22 epi ta tessara klith thV aulhV aulh mikra mhkoV phcwn tessarakonta kai euroV phcwn triakonta metron en taiV tessarsin

23 kai exedrai kuklw en autaiV kuklw taiV tessarsin kai mageireia gegonota upokatw twn exedrwn kuklw

24 kai eipen proV me outoi oi oikoi twn mageireiwn ou eyhsousin ekei oi leitourgounteV tw oikw ta qumata tou laou

 

47

1 kai eishgagen me epi ta proqura tou oikou kai idou udwr exeporeueto upokatwqen tou aiqriou kat anatolaV oti to proswpon tou oikou eblepen kat anatolaV kai to udwr katebainen apo tou klitouV tou dexiou apo notou epi to qusiasthrion

2 kai exhgagen me kata thn odon thV pulhV thV proV borran kai perihgagen me thn odon exwqen proV thn pulhn thV aulhV thV blepoushV kat anatolaV kai idou to udwr katefereto apo tou klitouV tou dexiou

3 kaqwV exodoV androV ex enantiaV kai metron en th ceiri autou kai diemetrhsen ciliouV en tw metrw kai dihlqen en tw udati udwr afesewV

4 kai diemetrhsen ciliouV kai dihlqen en tw udati udwr ewV twn mhrwn kai diemetrhsen ciliouV kai dihlqen udwr ewV osfuoV

5 kai diemetrhsen ciliouV kai ouk hdunato dielqein oti exubrizen to udwr wV roizoV ceimarrou on ou diabhsontai

6 kai eipen proV me ei ewrakaV uie anqrwpou kai hgagen me epi to ceiloV tou potamou

7 en th epistrofh mou kai idou epi tou ceilouV tou potamou dendra polla sfodra enqen kai enqen

8 kai eipen proV me to udwr touto to ekporeuomenon eiV thn Galilaian thn proV anatolaV kai katebainen epi thn Arabian kai hrceto ewV epi thn qalassan epi to udwr thV diekbolhV kai ugiasei ta udata

9 kai estai pasa yuch twn zwwn twn ekzeontwn epi panta ef a an epelqh ekei o potamoV zhsetai kai estai ekei icquV poluV sfodra oti hkei ekei to udwr touto kai ugiasei kai zhsetai pan ef o an epelqh o potamoV ekei zhsetai

10 kai sthsontai ekei aleeiV apo Aingadin ewV Ainagalim yugmoV saghnwn estai kaq authn estai kai oi icqueV authV wV oi icqueV thV qalasshV thV megalhV plhqoV polu sfodra

11 kai en th diekbolh autou kai en th epistrofh autou kai en th uperarsei autou ou mh ugiaswsin eiV alaV dedontai

12 kai epi tou potamou anabhsetai epi tou ceilouV autou enqen kai enqen pan xulon brwsimon ou mh palaiwqh ep autou oude mh ekliph o karpoV autou thV kainothtoV autou prwtobolhsei dioti ta udata autwn ek twn agiwn tauta ekporeuetai kai estai o karpoV autwn eiV brwsin kai anabasiV autwn eiV ugieian

13 tade legei kurioV qeoV tauta ta oria kataklhronomhsete thV ghV taiV dwdeka fulaiV twn uiwn Israhl prosqesiV scoinismatoV

14 kai kataklhronomhsete authn ekastoV kaqwV o adelfoV autou eiV hn hra thn ceira mou tou dounai authn toiV patrasin autwn kai peseitai h gh auth umin en klhronomia

15 kai tauta ta oria thV ghV proV borran apo thV qalasshV thV megalhV thV katabainoushV kai periscizoushV thV eisodou Hmaq Seddada

16 Bhrwqa Sebraim Hliam ana meson oriwn Damaskou kai ana meson oriwn Hmaq aulh tou Saunan ai eisin epanw twn oriwn AuranitidoV

17 tauta ta oria apo thV qalasshV apo thV aulhV tou Ainan oria Damaskou kai ta proV borran

18 kai ta proV anatolaV ana meson thV AuranitidoV kai ana meson Damaskou kai ana meson thV GalaaditidoV kai ana meson thV ghV tou Israhl o IordanhV diorizei epi thn qalassan thn proV anatolaV FoinikwnoV tauta ta proV anatolaV

19 kai ta proV noton kai liba apo Qaiman kai FoinikwnoV ewV udatoV Marimwq KadhV parekteinon epi thn qalassan thn megalhn touto to meroV notoV kai liy

20 touto to meroV thV qalasshV thV megalhV orizei ewV katenanti thV eisodou Hmaq ewV eisodou autou tauta estin ta proV qalassan Hmaq

21 kai diamerisete thn ghn tauthn autoiV taiV fulaiV tou Israhl

22 baleite authn en klhrw umin kai toiV proshlutoiV toiV paroikousin en mesw umwn oitineV egennhsan uiouV en mesw umwn kai esontai umin wV autocqoneV en toiV uioiV tou Israhl meq umwn fagontai en klhronomia en mesw twn fulwn tou Israhl

23 kai esontai en fulh proshlutwn en toiV proshlutoiV toiV met autwn ekei dwsete klhronomian autoiV legei kurioV qeoV

 

48

1 kai tauta ta onomata twn fulwn apo thV archV thV proV borran kata to meroV thV katabasewV tou periscizontoV epi thn eisodon thV Hmaq aulhV tou Ainan orion Damaskou proV borran kata meroV Hmaq aulhV kai estai autoiV ta proV anatolaV ewV proV qalassan Dan mia

2 kai apo twn oriwn tou Dan ta proV anatolaV ewV twn proV qalassan Ashr mia

3 kai apo twn oriwn Ashr apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Nefqalim mia

4 kai apo twn oriwn Nefqali apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Manassh mia

5 kai apo twn oriwn Manassh apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Efraim mia

6 kai apo twn oriwn Efraim apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Roubhn mia

7 kai apo twn oriwn Roubhn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Iouda mia

8 kai apo twn oriwn Iouda apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan estai h aparch tou aforismou pente kai eikosi ciliadeV euroV kai mhkoV kaqwV mia twn meridwn apo twn proV anatolaV kai ewV twn proV qalassan kai estai to agion en mesw autwn

9 aparch hn aforiousi tw kuriw mhkoV pente kai eikosi ciliadeV kai euroV eikosi kai pente ciliadeV

10 toutwn estai h aparch twn agiwn toiV iereusin proV borran pente kai eikosi ciliadeV kai proV qalassan platoV deka ciliadeV kai proV anatolaV platoV deka ciliadeV kai proV noton mhkoV eikosi kai pente ciliadeV kai to oroV twn agiwn estai en mesw autou

11 toiV iereusi toiV hgiasmenoiV uioiV Saddouk toiV fulassousi taV fulakaV tou oikou oitineV ouk eplanhqhsan en th planhsei uiwn Israhl on tropon eplanhqhsan oi Leuitai

12 kai estai autoiV h aparch dedomenh ek twn aparcwn thV ghV agion agiwn apo twn oriwn twn Leuitwn

13 toiV de LeuitaiV ta ecomena twn oriwn twn ierewn mhkoV pente kai eikosi ciliadeV kai euroV deka ciliadeV pan to mhkoV pente kai eikosi ciliadeV kai euroV eikosi ciliadeV

14 ou praqhsetai ex autou oude katametrhqhsetai oude afaireqhsetai ta prwtogenhmata thV ghV oti agion estin tw kuriw

15 taV de pente ciliadaV taV perissaV epi tw platei epi taiV pente kai eikosi ciliasin proteicisma estai th polei eiV thn katoikian kai eiV diasthma autou kai estai h poliV en mesw autou

16 kai tauta ta metra authV apo twn proV borran pentakosioi kai tetrakiscilioi kai apo twn proV noton pentakosioi kai tessareV ciliadeV kai apo twn proV anatolaV pentakosioi kai tessareV ciliadeV kai apo twn proV qalassan tetrakisciliouV pentakosiouV

17 kai estai diasthma th polei proV borran diakosioi penthkonta kai proV noton diakosioi kai penthkonta kai proV anatolaV diakosioi penthkonta kai proV qalassan diakosioi penthkonta

18 kai to perisson tou mhkouV to ecomenon twn aparcwn twn agiwn deka ciliadeV proV anatolaV kai deka ciliadeV proV qalassan kai esontai ai aparcai tou agiou kai estai ta genhmata authV eiV artouV toiV ergazomenoiV thn polin

19 oi de ergazomenoi thn polin ergwntai authn ek paswn twn fulwn tou Israhl

20 pasa h aparch pente kai eikosi ciliadeV epi pente kai eikosi ciliadaV tetragwnon aforieite autou thn aparchn tou agiou apo thV katascesewV thV polewV

21 to de perisson tw afhgoumenw ek toutou kai ek toutou apo twn aparcwn tou agiou kai eiV thn katascesin thV polewV epi pente kai eikosi ciliadaV mhkoV ewV twn oriwn twn proV anatolaV kai proV qalassan epi pente kai eikosi ciliadaV ewV twn oriwn twn proV qalassan ecomena twn meridwn tou afhgoumenou kai estai h aparch twn agiwn kai to agiasma tou oikou en mesw authV

22 kai apo thV katascesewV twn Leuitwn kai apo thV katascesewV thV polewV en mesw twn afhgoumenwn estai ana meson twn oriwn Iouda kai ana meson twn oriwn Beniamin twn afhgoumenwn estai

23 kai to perisson twn fulwn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Beniamin mia

24 kai apo twn oriwn twn Beniamin apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Sumewn mia

25 kai apo twn oriwn twn Sumewn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Issacar mia

26 kai apo twn oriwn twn Issacar apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Zaboulwn mia

27 kai apo twn oriwn twn Zaboulwn apo twn proV anatolaV ewV twn proV qalassan Gad mia

28 kai apo twn oriwn twn Gad ewV twn proV liba kai estai ta oria autou apo Qaiman kai udatoV Marimwq KadhV klhronomiaV ewV thV qalasshV thV megalhV

29 auth h gh hn baleite en klhrw taiV fulaiV Israhl kai outoi oi diamerismoi autwn legei kurioV qeoV

30 kai autai ai diekbolai thV polewV ai proV borran tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw

31 kai ai pulai thV polewV ep onomasin fulwn tou Israhl pulai treiV proV borran pulh Roubhn mia kai pulh Iouda mia kai pulh Leui mia

32 kai ta proV anatolaV tetrakiscilioi kai pentakosioi kai pulai treiV pulh Iwshf mia kai pulh Beniamin mia kai pulh Dan mia

33 kai ta proV noton tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw kai pulai treiV pulh Sumewn mia kai pulh Issacar mia kai pulh Zaboulwn mia

34 kai ta proV qalassan tetrakiscilioi kai pentakosioi metrw kai pulai treiV pulh Gad mia kai pulh Ashr mia kai pulh Nefqalim mia

35 kuklwma deka kai oktw ciliadeV kai to onoma thV polewV af hV an hmeraV genhtai estai to onoma authV

 


 

Septuagint_Index            Next: Daniel