ESQHR

1

1 kai egeneto meta touV logouV toutouV en taiV hmeraiV Artaxerxou outoV o ArtaxerxhV apo thV IndikhV ekaton eikosi epta cwrwn ekrathsen

2 en autaiV taiV hmeraiV ote eqronisqh o basileuV ArtaxerxhV en SousoiV th polei

3 en tw tritw etei basileuontoV autou dochn epoihsen toiV filoiV kai toiV loipoiV eqnesin kai toiV Perswn kai Mhdwn endoxoiV kai toiV arcousin twn satrapwn

4 kai meta tauta meta to deixai autoiV ton plouton thV basileiaV autou kai thn doxan thV eufrosunhV tou ploutou autou epi hmeraV ekaton ogdohkonta

5 ote de aneplhrwqhsan ai hmerai tou gamou epoihsen o basileuV poton toiV eqnesin toiV eureqeisin eiV thn polin epi hmeraV ex en aulh oikou tou basilewV

6 kekosmhmenh bussinoiV kai karpasinoiV tetamenoiV epi scoinioiV bussinoiV kai porfuroiV epi kuboiV crusoiV kai arguroiV epi stuloiV parinoiV kai liqinoiV klinai crusai kai argurai epi liqostrwtou smaragditou liqou kai pinninou kai parinou liqou kai strwmnai diafaneiV poikilwV dihnqismenai kuklw roda pepasmena

7 pothria crusa kai argura kai anqrakinon kulikion prokeimenon apo talantwn trismuriwn oinoV poluV kai hduV on autoV o basileuV epinen

8 o de potoV outoV ou kata prokeimenon nomon egeneto outwV de hqelhsen o basileuV kai epetaxen toiV oikonomoiV poihsai to qelhma autou kai twn anqrwpwn

9 kai Astin h basilissa epoihse poton taiV gunaixin en toiV basileioiV opou o basileuV ArtaxerxhV

10 en de th hmera th ebdomh hdewV genomenoV o basileuV eipen tw Aman kai Bazan kai Qarra kai Bwrazh kai Zaqolqa kai Abataza kai Qaraba toiV epta eunoucoiV toiV diakonoiV tou basilewV Artaxerxou

11 eisagagein thn basilissan proV auton basileuein authn kai periqeinai auth to diadhma kai deixai authn pasin toiV arcousin kai toiV eqnesin to kalloV authV oti kalh hn

12 kai ouk eishkousen autou Astin h basilissa elqein meta twn eunoucwn kai eluphqh o basileuV kai wrgisqh

13 kai eipen toiV filoiV autou kata tauta elalhsen Astin poihsate oun peri toutou nomon kai krisin

14 kai proshlqen autw ArkesaioV kai SarsaqaioV kai Malhsear oi arconteV Perswn kai Mhdwn oi egguV tou basilewV oi prwtoi parakaqhmenoi tw basilei

15 kai aphggeilan autw kata touV nomouV wV dei poihsai Astin th basilissh oti ouk epoihsen ta upo tou basilewV prostacqenta dia twn eunoucwn

16 kai eipen o MoucaioV proV ton basilea kai touV arcontaV ou ton basilea monon hdikhsen Astin h basilissa alla kai pantaV touV arcontaV kai touV hgoumenouV tou basilewV

17 kai gar dihghsato autoiV ta rhmata thV basilisshV kai wV anteipen tw basilei wV oun anteipen tw basilei Artaxerxh

18 outwV shmeron ai turannideV ai loipai twn arcontwn Perswn kai Mhdwn akousasai ta tw basilei lecqenta up authV tolmhsousin omoiwV atimasai touV andraV autwn

19 ei oun dokei tw basilei prostaxatw basilikon kai grafhtw kata touV nomouV Mhdwn kai Perswn kai mh allwV crhsasqw mhde eiselqatw eti h basilissa proV auton kai thn basileian authV dotw o basileuV gunaiki kreittoni authV

20 kai akousqhtw o nomoV o upo tou basilewV on ean poih en th basileia autou kai outwV pasai ai gunaikeV periqhsousin timhn toiV andrasin eautwn apo ptwcou ewV plousiou

21 kai hresen o logoV tw basilei kai toiV arcousi kai epoihsen o basileuV kaqa elalhsen o MoucaioV

22 kai apesteilen eiV pasan thn basileian kata cwran kata thn lexin autwn wste einai fobon autoiV en taiV oikiaiV autwn

 

2

1 kai meta touV logouV toutouV ekopasen o basileuV tou qumou kai ouketi emnhsqh thV Astin mnhmoneuwn oia elalhsen kai wV katekrinen authn

2 kai eipan oi diakonoi tou basilewV zhthqhtw tw basilei korasia afqora kala tw eidei

3 kai katasthsei o basileuV kwmarcaV en pasaiV taiV cwraiV thV basileiaV autou kai epilexatwsan korasia parqenika kala tw eidei eiV Sousan thn polin eiV ton gunaikwna kai paradoqhtwsan tw eunoucw tou basilewV tw fulaki twn gunaikwn kai doqhtw smhgma kai h loiph epimeleia

4 kai h gunh h an aresh tw basilei basileusei anti Astin kai hresen tw basilei to pragma kai epoihsen outwV

5 kai anqrwpoV hn IoudaioV en SousoiV th polei kai onoma autw MardocaioV o tou Iairou tou Semeiou tou Kisaiou ek fulhV Beniamin

6 oV hn aicmalwtoV ex Ierousalhm hn hcmalwteusen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV

7 kai hn toutw paiV qrepth qugathr Aminadab adelfou patroV autou kai onoma auth Esqhr en de tw metallaxai authV touV goneiV epaideusen authn eautw eiV gunaika kai hn to korasion kalon tw eidei

8 kai ote hkousqh to tou basilewV prostagma sunhcqhsan korasia polla eiV Sousan thn polin upo ceira Gai kai hcqh Esqhr proV Gai ton fulaka twn gunaikwn

9 kai hresen autw to korasion kai euren carin enwpion autou kai espeusen auth dounai to smhgma kai thn merida kai ta epta korasia ta apodedeigmena auth ek basilikou kai ecrhsato auth kalwV kai taiV abraiV authV en tw gunaikwni

10 kai ouc upedeixen Esqhr to genoV authV oude thn patrida o gar MardocaioV eneteilato auth mh apaggeilai

11 kaq ekasthn de hmeran o MardocaioV periepatei kata thn aulhn thn gunaikeian episkopwn ti Esqhr sumbhsetai

12 outoV de hn kairoV korasiou eiselqein proV ton basilea otan anaplhrwsh mhnaV deka duo outwV gar anaplhrountai ai hmerai thV qerapeiaV mhnaV ex aleifomenai en smurninw elaiw kai mhnaV ex en toiV arwmasin kai en toiV smhgmasin twn gunaikwn

13 kai tote eisporeuetai proV ton basilea kai o ean eiph paradwsei auth suneisercesqai auth apo tou gunaikwnoV ewV twn basileiwn

14 deilhV eisporeuetai kai proV hmeran apotrecei eiV ton gunaikwna ton deuteron ou Gai o eunoucoV tou basilewV o fulax twn gunaikwn kai ouketi eisporeuetai proV ton basilea ean mh klhqh onomati

15 en de tw anaplhrousqai ton cronon Esqhr thV qugatroV Aminadab adelfou patroV Mardocaiou eiselqein proV ton basilea ouden hqethsen wn auth eneteilato o eunoucoV o fulax twn gunaikwn hn gar Esqhr euriskousa carin para pantwn twn blepontwn authn

16 kai eishlqen Esqhr proV Artaxerxhn ton basilea tw dwdekatw mhni oV estin Adar tw ebdomw etei thV basileiaV autou

17 kai hrasqh o basileuV Esqhr kai euren carin para pasaV taV parqenouV kai epeqhken auth to diadhma to gunaikeion

18 kai epoihsen o basileuV poton pasi toiV filoiV autou kai taiV dunamesin epi hmeraV epta kai uywsen touV gamouV Esqhr kai afesin epoihsen toiV upo thn basileian autou

19 o de MardocaioV eqerapeuen en th aulh

20 h de Esqhr ouc upedeixen thn patrida authV outwV gar eneteilato auth MardocaioV fobeisqai ton qeon kai poiein ta prostagmata autou kaqwV hn met autou kai Esqhr ou methllaxen thn agwghn authV

21 kai eluphqhsan oi duo eunoucoi tou basilewV oi arciswmatofulakeV oti prohcqh MardocaioV kai ezhtoun apokteinai Artaxerxhn ton basilea

22 kai edhlwqh Mardocaiw o logoV kai eshmanen Esqhr kai auth enefanisen tw basilei ta thV epiboulhV

23 o de basileuV htasen touV duo eunoucouV kai ekremasen autouV kai prosetaxen o basileuV katacwrisai eiV mnhmosunon en th basilikh biblioqhkh uper thV eunoiaV Mardocaiou en egkwmiw

 

3

1 meta de tauta edoxasen o basileuV ArtaxerxhV Aman Amadaqou Bougaion kai uywsen auton kai eprwtobaqrei pantwn twn filwn autou

2 kai panteV oi en th aulh prosekunoun autw outwV gar prosetaxen o basileuV poihsai o de MardocaioV ou prosekunei autw

3 kai elalhsan oi en th aulh tou basilewV tw Mardocaiw Mardocaie ti parakoueiV ta upo tou basilewV legomena

4 kaq ekasthn hmeran elaloun autw kai ouc uphkouen autwn kai upedeixan tw Aman Mardocaion toiV tou basilewV logoiV antitassomenon kai upedeixen autoiV o MardocaioV oti IoudaioV estin

5 kai epignouV Aman oti ou proskunei autw MardocaioV equmwqh sfodra

6 kai ebouleusato afanisai pantaV touV upo thn Artaxerxou basileian IoudaiouV

7 kai epoihsen yhfisma en etei dwdekatw thV basileiaV Artaxerxou kai ebalen klhrouV hmeran ex hmeraV kai mhna ek mhnoV wste apolesai en mia hmera to genoV Mardocaiou kai epesen o klhroV eiV thn tessareskaidekathn tou mhnoV oV estin Adar

8 kai elalhsen proV ton basilea Artaxerxhn legwn uparcei eqnoV diesparmenon en toiV eqnesin en pash th basileia sou oi de nomoi autwn exalloi para panta ta eqnh twn de nomwn tou basilewV parakouousin kai ou sumferei tw basilei easai autouV

9 ei dokei tw basilei dogmatisatw apolesai autouV kagw diagrayw eiV to gazofulakion tou basilewV arguriou talanta muria

10 kai perielomenoV o basileuV ton daktulion edwken eiV ceira tw Aman sfragisai kata twn gegrammenwn kata twn Ioudaiwn

11 kai eipen o basileuV tw Aman to men argurion ece tw de eqnei crw wV boulei

12 kai eklhqhsan oi grammateiV tou basilewV mhni prwtw th triskaidekath kai egrayan wV epetaxen Aman toiV strathgoiV kai toiV arcousin kata pasan cwran apo IndikhV ewV thV AiqiopiaV taiV ekaton eikosi epta cwraiV toiV te arcousi twn eqnwn kata thn autwn lexin di Artaxerxou tou basilewV

13 kai apestalh dia bibliaforwn eiV thn Artaxerxou basileian afanisai to genoV twn Ioudaiwn en hmera mia mhnoV dwdekatou oV estin Adar kai diarpasai ta uparconta autwn

14 ta de antigrafa twn epistolwn exetiqeto kata cwran kai prosetagh pasi toiV eqnesin etoimouV einai eiV thn hmeran tauthn

15 espeudeto de to pragma kai eiV Sousan o de basileuV kai Aman ekwqwnizonto etarasseto de h poliV

 

4

1 o de MardocaioV epignouV to sunteloumenon dierrhxen ta imatia autou kai enedusato sakkon kai katepasato spodon kai ekphdhsaV dia thV plateiaV thV polewV eboa fwnh megalh airetai eqnoV mhden hdikhkoV

2 kai hlqen ewV thV pulhV tou basilewV kai esth ou gar hn exon autw eiselqein eiV thn aulhn sakkon econti kai spodon

3 kai en pash cwra ou exetiqeto ta grammata kraugh kai kopetoV kai penqoV mega toiV IoudaioiV sakkon kai spodon estrwsan eautoiV

4 kai eishlqon ai abrai kai oi eunoucoi thV basilisshV kai anhggeilan auth kai etaracqh akousasa to gegonoV kai apesteilen stolisai ton Mardocaion kai afelesqai autou ton sakkon o de ouk epeisqh

5 h de Esqhr prosekalesato Acraqaion ton eunoucon authV oV pareisthkei auth kai apesteilen maqein auth para tou Mardocaiou to akribeV

6

7 o de MardocaioV upedeixen autw to gegonoV kai thn epaggelian hn ephggeilato Aman tw basilei eiV thn gazan talantwn muriwn ina apolesh touV IoudaiouV

8 kai to antigrafon to en SousoiV ekteqen uper tou apolesqai autouV edwken autw deixai th Esqhr kai eipen autw enteilasqai auth eiselqoush paraithsasqai ton basilea kai axiwsai auton peri tou laou mnhsqeisa hmerwn tapeinwsewV sou wV etrafhV en ceiri mou dioti Aman o deutereuwn tw basilei elalhsen kaq hmwn eiV qanaton epikalesai ton kurion kai lalhson tw basilei peri hmwn kai rusai hmaV ek qanatou

9 eiselqwn de o AcraqaioV elalhsen auth pantaV touV logouV toutouV

10 eipen de Esqhr proV Acraqaion poreuqhti proV Mardocaion kai eipon oti

11 ta eqnh panta thV basileiaV ginwskei oti paV anqrwpoV h gunh oV eiseleusetai proV ton basilea eiV thn aulhn thn eswteran aklhtoV ouk estin autw swthria plhn w ekteinei o basileuV thn crushn rabdon outoV swqhsetai kagw ou keklhmai eiselqein proV ton basilea eisin autai hmerai triakonta

12 kai aphggeilen AcraqaioV Mardocaiw pantaV touV logouV Esqhr

13 kai eipen MardocaioV proV Acraqaion poreuqhti kai eipon auth Esqhr mh eiphV seauth oti swqhsh monh en th basileia para pantaV touV IoudaiouV

14 wV oti ean parakoushV en toutw tw kairw alloqen bohqeia kai skeph estai toiV IoudaioiV su de kai o oikoV tou patroV sou apoleisqe kai tiV oiden ei eiV ton kairon touton ebasileusaV

15 kai exapesteilen Esqhr ton hkonta proV authn proV Mardocaion legousa

16 badisaV ekklhsiason touV IoudaiouV touV en SousoiV kai nhsteusate ep emoi kai mh faghte mhde pihte epi hmeraV treiV nukta kai hmeran kagw de kai ai abrai mou asithsomen kai tote eiseleusomai proV ton basilea para ton nomon ean kai apolesqai me h

17 kai badisaV MardocaioV epoihsen osa eneteilato autw Esqhr

 

5

1 kai egenhqh en th hmera th trith wV epausato proseucomenh exedusato ta imatia thV qerapeiaV kai periebaleto thn doxan authV

2 kai araV thn crushn rabdon epeqhken epi ton trachlon authV kai hspasato authn kai eipen lalhson moi

3 kai eipen o basileuV ti qeleiV Esqhr kai ti sou estin to axiwma ewV tou hmisouV thV basileiaV mou kai estai soi

4 eipen de Esqhr hmera mou epishmoV shmeron estin ei oun dokei tw basilei elqatw kai autoV kai Aman eiV thn dochn hn poihsw shmeron

5 kai eipen o basileuV kataspeusate Aman opwV poihswmen ton logon Esqhr kai paraginontai amfoteroi eiV thn dochn hn eipen Esqhr

6 en de tw potw eipen o basileuV proV Esqhr ti estin basilissa Esqhr kai estai soi osa axioiV

7 kai eipen to aithma mou kai to axiwma mou

8 ei euron carin enwpion tou basilewV elqatw o basileuV kai Aman epi thn aurion eiV thn dochn hn poihsw autoiV kai aurion poihsw ta auta

9 kai exhlqen o Aman apo tou basilewV upercarhV eufrainomenoV en de tw idein Aman Mardocaion ton Ioudaion en th aulh equmwqh sfodra

10 kai eiselqwn eiV ta idia ekalesen touV filouV kai Zwsaran thn gunaika autou

11 kai upedeixen autoiV ton plouton autou kai thn doxan hn o basileuV autw perieqhken kai wV epoihsen auton prwteuein kai hgeisqai thV basileiaV

12 kai eipen Aman ou keklhken h basilissa meta tou basilewV oudena eiV thn dochn all h eme kai eiV thn aurion keklhmai

13 kai tauta moi ouk areskei otan idw Mardocaion ton Ioudaion en th aulh

14 kai eipen proV auton Zwsara h gunh autou kai oi filoi kophtw soi xulon phcwn penthkonta orqrou de eipon tw basilei kai kremasqhtw MardocaioV epi tou xulou su de eiselqe eiV thn dochn sun tw basilei kai eufrainou kai hresen to rhma tw Aman kai htoimasqh to xulon

 

6

1 o de kurioV apesthsen ton upnon apo tou basilewV thn nukta ekeinhn kai eipen tw didaskalw autou eisferein grammata mnhmosuna twn hmerwn anaginwskein autw

2 euren de ta grammata ta grafenta peri Mardocaiou wV aphggeilen tw basilei peri twn duo eunoucwn tou basilewV en tw fulassein autouV kai zhthsai epibalein taV ceiraV Artaxerxh

3 eipen de o basileuV tina doxan h carin epoihsamen tw Mardocaiw kai eipan oi diakonoi tou basilewV ouk epoihsaV autw ouden

4 en de tw punqanesqai ton basilea peri thV eunoiaV Mardocaiou idou Aman en th aulh eipen de o basileuV tiV en th aulh o de Aman eishlqen eipein tw basilei kremasai ton Mardocaion epi tw xulw w htoimasen

5 kai eipan oi diakonoi tou basilewV idou Aman esthken en th aulh kai eipen o basileuV kalesate auton

6 eipen de o basileuV tw Aman ti poihsw tw anqrwpw on egw qelw doxasai eipen de en eautw Aman tina qelei o basileuV doxasai ei mh eme

7 eipen de proV ton basilea anqrwpon on o basileuV qelei doxasai

8 enegkatwsan oi paideV tou basilewV stolhn bussinhn hn o basileuV periballetai kai ippon ef on o basileuV epibainei

9 kai dotw eni twn filwn tou basilewV twn endoxwn kai stolisatw ton anqrwpon on o basileuV agapa kai anabibasatw auton epi ton ippon kai khrussetw dia thV plateiaV thV polewV legwn outwV estai panti anqrwpw on o basileuV doxazei

10 eipen de o basileuV tw Aman kaqwV elalhsaV outwV poihson tw Mardocaiw tw Ioudaiw tw qerapeuonti en th aulh kai mh parapesatw sou logoV wn elalhsaV

11 elaben de Aman thn stolhn kai ton ippon kai estolisen ton Mardocaion kai anebibasen auton epi ton ippon kai dihlqen dia thV plateiaV thV polewV kai ekhrussen legwn outwV estai panti anqrwpw on o basileuV qelei doxasai

12 epestreyen de o MardocaioV eiV thn aulhn Aman de upestreyen eiV ta idia lupoumenoV kata kefalhV

13 kai dihghsato Aman ta sumbebhkota autw Zwsara th gunaiki autou kai toiV filoiV kai eipan proV auton oi filoi kai h gunh ei ek genouV Ioudaiwn MardocaioV hrxai tapeinousqai enwpion autou peswn pesh ou mh dunh auton amunasqai oti qeoV zwn met autou

14 eti autwn lalountwn paraginontai oi eunoucoi epispeudonteV ton Aman epi ton poton on htoimasen Esqhr

 

7

1 eishlqen de o basileuV kai Aman sumpiein th basilissh

2 eipen de o basileuV Esqhr th deutera hmera en tw potw ti estin Esqhr basilissa kai ti to aithma sou kai ti to axiwma sou kai estw soi ewV tou hmisouV thV basileiaV mou

3 kai apokriqeisa eipen ei euron carin enwpion tou basilewV doqhtw h yuch mou tw aithmati mou kai o laoV mou tw axiwmati mou

4 epraqhmen gar egw te kai o laoV mou eiV apwleian kai diarpaghn kai douleian hmeiV kai ta tekna hmwn eiV paidaV kai paidiskaV kai parhkousa ou gar axioV o diaboloV thV aulhV tou basilewV

5 eipen de o basileuV tiV outoV ostiV etolmhsen poihsai to pragma touto

6 eipen de Esqhr anqrwpoV ecqroV Aman o ponhroV outoV Aman de etaracqh apo tou basilewV kai thV basilisshV

7 o de basileuV exanesth ek tou sumposiou eiV ton khpon o de Aman parhteito thn basilissan ewra gar eauton en kakoiV onta

8 epestreyen de o basileuV ek tou khpou Aman de epipeptwkei epi thn klinhn axiwn thn basilissan eipen de o basileuV wste kai thn gunaika biazh en th oikia mou Aman de akousaV dietraph tw proswpw

9 eipen de Bougaqan eiV twn eunoucwn proV ton basilea idou kai xulon htoimasen Aman Mardocaiw tw lalhsanti peri tou basilewV kai wrqwtai en toiV Aman xulon phcwn penthkonta eipen de o basileuV staurwqhtw ep autou

10 kai ekremasqh Aman epi tou xulou o htoimasen Mardocaiw kai tote o basileuV ekopasen tou qumou

 

8

1 kai en auth th hmera o basileuV ArtaxerxhV edwrhsato Esqhr osa uphrcen Aman tw diabolw kai MardocaioV proseklhqh upo tou basilewV upedeixen gar Esqhr oti enoikeiwtai auth

2 elaben de o basileuV ton daktulion on afeilato Aman kai edwken auton Mardocaiw kai katesthsen Esqhr Mardocaion epi pantwn twn Aman

3 kai prosqeisa elalhsen proV ton basilea kai prosepesen proV touV podaV autou kai hxiou afelein thn Aman kakian kai osa epoihsen toiV IoudaioiV

4 exeteinen de o basileuV Esqhr thn rabdon thn crushn exhgerqh de Esqhr paresthkenai tw basilei

5 kai eipen Esqhr ei dokei soi kai euron carin pemfqhtw apostrafhnai ta grammata ta apestalmena upo Aman ta grafenta apolesqai touV IoudaiouV oi eisin en th basileia sou

6 pwV gar dunhsomai idein thn kakwsin tou laou mou kai pwV dunhsomai swqhnai en th apwleia thV patridoV mou

7 kai eipen o basileuV proV Esqhr ei panta ta uparconta Aman edwka kai ecarisamhn soi kai auton ekremasa epi xulou oti taV ceiraV ephnegke toiV IoudaioiV ti eti epizhteiV

8 grayate kai umeiV ek tou onomatoV mou wV dokei umin kai sfragisate tw daktuliw mou osa gar grafetai tou basilewV epitaxantoV kai sfragisqh tw daktuliw mou ouk estin autoiV anteipein

9 eklhqhsan de oi grammateiV en tw prwtw mhni oV esti Nisa trith kai eikadi tou autou etouV kai egrafh toiV IoudaioiV osa eneteilato toiV oikonomoiV kai toiV arcousin twn satrapwn apo thV IndikhV ewV thV AiqiopiaV ekaton eikosi epta satrapeiaiV kata cwran kai cwran kata thn eautwn lexin

10 egrafh de dia tou basilewV kai esfragisqh tw daktuliw autou kai exapesteilan ta grammata dia bibliaforwn

11 wV epetaxen autoiV crhsqai toiV nomoiV autwn en pash polei bohqhsai te autoiV kai crhsqai toiV antidikoiV autwn kai toiV antikeimenoiV autwn wV boulontai

12 en hmera mia en pash th basileia Artaxerxou th triskaidekath tou dwdekatou mhnoV oV estin Adar

13 ta de antigrafa ektiqesqwsan ofqalmofanwV en pash th basileia etoimouV te einai pantaV touV IoudaiouV eiV tauthn thn hmeran polemhsai autwn touV upenantiouV

14 oi men oun ippeiV exhlqon speudonteV ta upo tou basilewV legomena epitelein exeteqh de to prostagma kai en SousoiV

15 o de MardocaioV exhlqen estolismenoV thn basilikhn stolhn kai stefanon ecwn crusoun kai diadhma bussinon porfuroun idonteV de oi en SousoiV ecarhsan

16 toiV de IoudaioiV egeneto fwV kai eufrosunh

17 kata polin kai cwran ou an exeteqh to prostagma ou an exeteqh to ekqema cara kai eufrosunh toiV IoudaioiV kwqwn kai eufrosunh kai polloi twn eqnwn perietemonto kai ioudaizon dia ton fobon twn Ioudaiwn

 

9

1 en gar tw dwdekatw mhni triskaidekath tou mhnoV oV estin Adar parhn ta grammata ta grafenta upo tou basilewV

2 en auth th hmera apwlonto oi antikeimenoi toiV IoudaioiV oudeiV gar antesth foboumenoV autouV

3 oi gar arconteV twn satrapwn kai oi turannoi kai oi basilikoi grammateiV etimwn touV IoudaiouV o gar foboV Mardocaiou enekeito autoiV

4 prosepesen gar to prostagma tou basilewV onomasqhnai en pash th basileia

5

6 kai en SousoiV th polei apekteinan oi Ioudaioi andraV pentakosiouV

7 ton te Farsannestain kai Delfwn kai Fasga

8 kai Fardaqa kai Barea kai Sarbaca

9 kai Marmasima kai Aroufaion kai Arsaion kai Zabouqaiqan

10 touV deka uiouV Aman Amadaqou Bougaiou tou ecqrou twn Ioudaiwn kai dihrpasan

11 en auth th hmera epedoqh o ariqmoV tw basilei twn apolwlotwn en SousoiV

12 eipen de o basileuV proV Esqhr apwlesan oi Ioudaioi en SousoiV th polei andraV pentakosiouV en de th pericwrw pwV oiei ecrhsanto ti oun axioiV eti kai estai soi

13 kai eipen Esqhr tw basilei doqhtw toiV IoudaioiV crhsqai wsautwV thn aurion wste touV deka uiouV kremasai Aman

14 kai epetreyen outwV genesqai kai exeqhke toiV IoudaioiV thV polewV ta swmata twn uiwn Aman kremasai

15 kai sunhcqhsan oi Ioudaioi en SousoiV th tessareskaidekath tou Adar kai apekteinan andraV triakosiouV kai ouden dihrpasan

16 oi de loipoi twn Ioudaiwn oi en th basileia sunhcqhsan kai eautoiV ebohqoun kai anepausanto apo twn polemiwn apwlesan gar autwn muriouV pentakisciliouV th triskaidekath tou Adar kai ouden dihrpasan

17 kai anepausanto th tessareskaidekath tou autou mhnoV kai hgon authn hmeran anapausewV meta caraV kai eufrosunhV

18 oi de Ioudaioi oi en SousoiV th polei sunhcqhsan kai th tessareskaidekath kai ouk anepausanto hgon de kai thn pentekaidekathn meta caraV kai eufrosunhV

19 dia touto oun oi Ioudaioi oi diesparmenoi en pash cwra th exw agousin thn tessareskaidekathn tou Adar hmeran agaqhn met eufrosunhV apostellonteV meridaV ekastoV tw plhsion oi de katoikounteV en taiV mhtropolesin kai thn pentekaidekathn tou Adar hmeran eufrosunhn agaqhn agousin exapostellonteV meridaV toiV plhsion

20 egrayen de MardocaioV touV logouV toutouV eiV biblion kai exapesteilen toiV IoudaioiV osoi hsan en th Artaxerxou basileia toiV egguV kai toiV makran

21 sthsai taV hmeraV tautaV agaqaV agein te thn tessareskaidekathn kai thn pentekaidekathn tou Adar

22 en gar tautaiV taiV hmeraiV anepausanto oi Ioudaioi apo twn ecqrwn autwn kai ton mhna en w estrafh autoiV oV hn Adar apo penqouV eiV caran kai apo odunhV eiV agaqhn hmeran agein olon agaqaV hmeraV gamwn kai eufrosunhV exapostellontaV meridaV toiV filoiV kai toiV ptwcoiV

23 kai prosedexanto oi Ioudaioi kaqwV egrayen autoiV o MardocaioV

24 pwV Aman Amadaqou o Makedwn epolemei autouV kaqwV eqeto yhfisma kai klhron afanisai autouV

25 kai wV eishlqen proV ton basilea legwn kremasai ton Mardocaion osa de epeceirhsen epaxai epi touV IoudaiouV kaka ep auton egenonto kai ekremasqh autoV kai ta tekna autou

26 dia touto epeklhqhsan ai hmerai autai Frourai dia touV klhrouV oti th dialektw autwn kalountai Frourai dia touV logouV thV epistolhV tauthV kai osa peponqasin dia tauta kai osa autoiV egeneto

27 kai esthsen kai prosedeconto oi Ioudaioi ef eautoiV kai epi tw spermati autwn kai epi toiV prosteqeimenoiV ep autwn oude mhn allwV crhsontai ai de hmerai autai mnhmosunon epiteloumenon kata genean kai genean kai polin kai patrian kai cwran

28 ai de hmerai autai twn Frourai acqhsontai eiV ton apanta cronon kai to mnhmosunon autwn ou mh ekliph ek twn genewn

29 kai egrayen Esqhr h basilissa qugathr Aminadab kai MardocaioV o IoudaioV osa epoihsan to te sterewma thV epistolhV twn Frourai

30

31 kai MardocaioV kai Esqhr h basilissa esthsan eautoiV kaq eautwn kai tote sthsanteV kata thV ugieiaV autwn kai thn boulhn autwn

32 kai Esqhr logw esthsen eiV ton aiwna kai egrafh eiV mnhmosunon

 

10

1 egrayen de o basileuV telh epi thn basileian thV te ghV kai thV qalasshV

2 kai thn iscun autou kai andragaqian plouton te kai doxan thV basileiaV autou idou gegraptai en bibliw basilewn Perswn kai Mhdwn eiV mnhmosunon

3 o de MardocaioV diedeceto ton basilea Artaxerxhn kai megaV hn en th basileia kai dedoxasmenoV upo twn Ioudaiwn kai filoumenoV dihgeito thn agwghn panti tw eqnei autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Job