IWB

1

1 anqrwpoV tiV hn en cwra th Ausitidi w onoma Iwb kai hn o anqrwpoV ekeinoV alhqinoV amemptoV dikaioV qeosebhV apecomenoV apo pantoV ponhrou pragmatoV

2 egenonto de autw uioi epta kai qugatereV treiV

3 kai hn ta kthnh autou probata eptakiscilia kamhloi trisciliai zeugh bown pentakosia onoi qhleiai nomadeV pentakosiai kai uphresia pollh sfodra kai erga megala hn autw epi thV ghV kai hn o anqrwpoV ekeinoV eugenhV twn af hliou anatolwn

4 sumporeuomenoi de oi uioi autou proV allhlouV epoiousan poton kaq ekasthn hmeran sumparalambanonteV ama kai taV treiV adelfaV autwn esqiein kai pinein met autwn

5 kai wV an sunetelesqhsan ai hmerai tou potou apestellen Iwb kai ekaqarizen autouV anistamenoV to prwi kai proseferen peri autwn qusiaV kata ton ariqmon autwn kai moscon ena peri amartiaV peri twn yucwn autwn elegen gar Iwb mhpote oi uioi mou en th dianoia autwn kaka enenohsan proV qeon outwV oun epoiei Iwb pasaV taV hmeraV

6 kai wV egeneto h hmera auth kai idou hlqon oi aggeloi tou qeou parasthnai enwpion tou kuriou kai o diaboloV hlqen met autwn

7 kai eipen o kurioV tw diabolw poqen paragegonaV kai apokriqeiV o diaboloV tw kuriw eipen perielqwn thn ghn kai emperipathsaV thn up ouranon pareimi

8 kai eipen autw o kurioV prosesceV th dianoia sou kata tou paidoV mou Iwb oti ouk estin kat auton twn epi thV ghV anqrwpoV amemptoV alhqinoV qeosebhV apecomenoV apo pantoV ponhrou pragmatoV

9 apekriqh de o diaboloV kai eipen enantion tou kuriou mh dwrean sebetai Iwb ton qeon

10 ou su periefraxaV ta exw autou kai ta esw thV oikiaV autou kai ta exw pantwn twn ontwn autw kuklw ta erga twn ceirwn autou euloghsaV kai ta kthnh autou polla epoihsaV epi thV ghV

11 alla aposteilon thn ceira sou kai ayai pantwn wn ecei ei mhn eiV proswpon se euloghsei

12 tote eipen o kurioV tw diabolw idou panta osa estin autw didwmi en th ceiri sou alla autou mh ayh kai exhlqen o diaboloV para tou kuriou

13 kai hn wV h hmera auth oi uioi Iwb kai ai qugatereV autou epinon oinon en th oikia tou adelfou autwn tou presbuterou

14 kai idou aggeloV hlqen proV Iwb kai eipen autw ta zeugh twn bown hrotria kai ai qhleiai onoi eboskonto ecomenai autwn

15 kai elqonteV oi aicmalwteuonteV hcmalwteusan autaV kai touV paidaV apekteinan en macairaiV swqeiV de egw monoV hlqon tou apaggeilai soi

16 eti toutou lalountoV hlqen eteroV aggeloV kai eipen proV Iwb pur epesen ek tou ouranou kai katekausen ta probata kai touV poimenaV katefagen omoiwV kai swqeiV egw monoV hlqon tou apaggeilai soi

17 eti toutou lalountoV hlqen eteroV aggeloV kai eipen proV Iwb oi ippeiV epoihsan hmin kefalaV treiV kai ekuklwsan taV kamhlouV kai hcmalwteusan autaV kai touV paidaV apekteinan en macairaiV eswqhn de egw monoV kai hlqon tou apaggeilai soi

18 eti toutou lalountoV alloV aggeloV ercetai legwn tw Iwb twn uiwn sou kai twn qugaterwn sou esqiontwn kai pinontwn para tw adelfw autwn tw presbuterw

19 exaifnhV pneuma mega ephlqen ek thV erhmou kai hyato twn tessarwn gwniwn thV oikiaV kai epesen h oikia epi ta paidia sou kai eteleuthsan eswqhn de egw monoV kai hlqon tou apaggeilai soi

20 outwV anastaV Iwb dierrhxen ta imatia autou kai ekeirato thn komhn thV kefalhV autou kai peswn camai prosekunhsen kai eipen

21 autoV gumnoV exhlqon ek koiliaV mhtroV mou gumnoV kai apeleusomai ekei o kurioV edwken o kurioV afeilato wV tw kuriw edoxen outwV kai egeneto eih to onoma kuriou euloghmenon

22 en toutoiV pasin toiV sumbebhkosin autw ouden hmarten Iwb enantion tou kuriou kai ouk edwken afrosunhn tw qew

 

2

1 egeneto de wV h hmera auth kai hlqon oi aggeloi tou qeou parasthnai enanti kuriou kai o diaboloV hlqen en mesw autwn parasthnai enantion tou kuriou

2 kai eipen o kurioV tw diabolw poqen su erch tote eipen o diaboloV enwpion tou kuriou diaporeuqeiV thn up ouranon kai emperipathsaV thn sumpasan pareimi

3 eipen de o kurioV proV ton diabolon prosesceV oun tw qeraponti mou Iwb oti ouk estin kat auton twn epi thV ghV anqrwpoV akakoV alhqinoV amemptoV qeosebhV apecomenoV apo pantoV kakou eti de ecetai akakiaV su de eipaV ta uparconta autou dia kenhV apolesai

4 upolabwn de o diaboloV eipen tw kuriw derma uper dermatoV osa uparcei anqrwpw uper thV yuchV autou ekteisei

5 ou mhn de alla aposteilaV thn ceira sou ayai twn ostwn autou kai twn sarkwn autou ei mhn eiV proswpon se euloghsei

6 eipen de o kurioV tw diabolw idou paradidwmi soi auton monon thn yuchn autou diafulaxon

7 exhlqen de o diaboloV apo tou kuriou kai epaisen ton Iwb elkei ponhrw apo podwn ewV kefalhV

8 kai elaben ostrakon ina ton icwra xuh kai ekaqhto epi thV kopriaV exw thV polewV

9 cronou de pollou probebhkotoV eipen autw h gunh autou mecri tinoV karterhseiV legwn

10 o de embleyaV eipen auth wsper mia twn afronwn gunaikwn elalhsaV ei ta agaqa edexameqa ek ceiroV kuriou ta kaka ouc upoisomen en pasin toutoiV toiV sumbebhkosin autw ouden hmarten Iwb toiV ceilesin enantion tou qeou

11 akousanteV de oi treiV filoi autou ta kaka panta ta epelqonta autw paregenonto ekastoV ek thV idiaV cwraV proV auton ElifaV o Qaimanwn basileuV Baldad o Saucaiwn turannoV Swfar o Minaiwn basileuV kai paregenonto proV auton omoqumadon tou parakalesai kai episkeyasqai auton

12 idonteV de auton porrwqen ouk epegnwsan kai bohsanteV fwnh megalh eklausan rhxanteV ekastoV thn eautou stolhn kai katapasamenoi ghn

13 parekaqisan autw epta hmeraV kai epta nuktaV kai oudeiV autwn elalhsen ewrwn gar thn plhghn deinhn ousan kai megalhn sfodra

 

3

1 meta touto hnoixen Iwb to stoma autou

2 kai kathrasato thn hmeran autou legwn

3 apoloito h hmera en h egennhqhn kai h nux en h eipan idou arsen

4 h hmera ekeinh eih skotoV kai mh anazhthsai authn o kurioV anwqen mhde elqoi eiV authn feggoV

5 eklaboi de authn skotoV kai skia qanatou epelqoi ep authn gnofoV

6 kataraqeih h hmera kai h nux ekeinh apenegkaito authn skotoV mh eih eiV hmeraV eniautou mhde ariqmhqeih eiV hmeraV mhnwn

7 alla h nux ekeinh eih odunh kai mh elqoi ep authn eufrosunh mhde carmonh

8 alla katarasaito authn o katarwmenoV thn hmeran ekeinhn o mellwn to mega khtoV ceirwsasqai

9 skotwqeih ta astra thV nuktoV ekeinhV upomeinai kai eiV fwtismon mh elqoi kai mh idoi ewsforon anatellonta

10 oti ou sunekleisen pulaV gastroV mhtroV mou aphllaxen gar an ponon apo ofqalmwn mou

11 dia ti gar en koilia ouk eteleuthsa ek gastroV de exhlqon kai ouk euquV apwlomhn

12 ina ti de sunhnthsan moi gonata ina ti de mastouV eqhlasa

13 nun an koimhqeiV hsucasa upnwsaV de anepausamhn

14 meta basilewn bouleutwn ghV oi hgauriwnto epi xifesin

15 h meta arcontwn wn poluV o crusoV oi eplhsan touV oikouV autwn arguriou

16 h wsper ektrwma ekporeuomenon ek mhtraV mhtroV h wsper nhpioi oi ouk eidon fwV

17 ekei asebeiV exekausan qumon orghV ekei anepausanto katakopoi tw swmati

18 omoqumadon de oi aiwnioi ouk hkousan fwnhn forologou

19 mikroV kai megaV ekei estin kai qerapwn ou dedoikwV ton kurion autou

20 ina ti gar dedotai toiV en pikria fwV zwh de taiV en odunaiV yucaiV

21 oi omeirontai tou qanatou kai ou tugcanousin anorussonteV wsper qhsaurouV

22 pericareiV de egenonto ean katatucwsin

23 qanatoV andri anapauma sunekleisen gar o qeoV kat autou

24 pro gar twn sitwn mou stenagmoV moi hkei dakruw de egw sunecomenoV fobw

25 foboV gar on efrontisa hlqen moi kai on ededoikein sunhnthsen moi

26 oute eirhneusa oute hsucasa oute anepausamhn hlqen de moi orgh

 

4

1 upolabwn de ElifaV o QaimanithV legei

2 mh pollakiV soi lelalhtai en kopw iscun de rhmatwn sou tiV upoisei

3 ei gar su enouqethsaV pollouV kai ceiraV asqenouV parekalesaV

4 asqenountaV te exanesthsaV rhmasin gonasin te adunatousin qarsoV perieqhkaV

5 nun de hkei epi se ponoV kai hyato sou su de espoudasaV

6 poteron ouc o foboV sou estin en afrosunh kai h elpiV sou kai h akakia thV odou sou

7 mnhsqhti oun tiV kaqaroV wn apwleto h pote alhqinoi olorrizoi apwlonto

8 kaq on tropon eidon touV arotriwntaV ta atopa oi de speironteV auta odunaV qeriousin eautoiV

9 apo prostagmatoV kuriou apolountai apo de pneumatoV orghV autou afanisqhsontai

10 sqenoV leontoV fwnh de leainhV gauriama de drakontwn esbesqh

11 murmhkolewn wleto para to mh ecein boran skumnoi de leontwn elipon allhlouV

12 ei de ti rhma alhqinon egegonei en logoiV sou ouqen an soi toutwn kakon aphnthsen poteron ou dexetai mou to ouV exaisia par autou

13 foboi de kai hcw nukterinh epipiptwn foboV ep anqrwpouV

14 frikh de moi sunhnthsen kai tromoV kai megalwV mou ta osta suneseisen

15 kai pneuma epi proswpon mou ephlqen efrixan de mou triceV kai sarkeV

16 anesthn kai ouk epegnwn eidon kai ouk hn morfh pro ofqalmwn mou all h auran kai fwnhn hkouon

17 ti gar mh kaqaroV estai brotoV enantion kuriou h apo twn ergwn autou amemptoV anhr

18 ei kata paidwn autou ou pisteuei kata de aggelwn autou skolion ti epenohsen

19 touV de katoikountaV oikiaV phlinaV ex wn kai autoi ek tou autou phlou esmen epaisen autouV shtoV tropon

20 kai apo prwiqen ewV esperaV ouketi eisin para to mh dunasqai autouV eautoiV bohqhsai apwlonto

21 enefushsen gar autoiV kai exhranqhsan apwlonto para to mh ecein autouV sofian

 

5

1 epikalesai de ei tiV soi upakousetai h ei tina aggelwn agiwn oyh

2 kai gar afrona anairei orgh peplanhmenon de qanatoi zhloV

3 egw de ewraka afronaV rizan ballontaV all euqewV ebrwqh autwn h diaita

4 porrw genointo oi uioi autwn apo swthriaV kolabrisqeihsan de epi quraiV hssonwn kai ouk estai o exairoumenoV

5 a gar ekeinoi sunhgagon dikaioi edontai autoi de ek kakwn ouk exairetoi esontai eksifwnisqeih autwn h iscuV

6 ou gar mh exelqh ek thV ghV kopoV oude ex orewn anablasthsei ponoV

7 alla anqrwpoV gennatai kopw neossoi de gupoV ta uyhla petontai

8 ou mhn de alla egw dehqhsomai kuriou kurion de ton pantwn despothn epikalesomai

9 ton poiounta megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmoV

10 ton didonta ueton epi thn ghn apostellonta udwr epi thn up ouranon

11 ton poiounta tapeinouV eiV uyoV kai apolwlotaV exegeironta

12 diallassonta boulaV panourgwn kai ou mh poihsousin ai ceireV autwn alhqeV

13 o katalambanwn sofouV en th fronhsei boulhn de poluplokwn exesthsen

14 hmeraV sunanthsetai autoiV skotoV to de meshmbrinon yhlafhsaisan isa nukti

15 apolointo de en polemw adunatoV de exelqoi ek ceiroV dunastou

16 eih de adunatw elpiV adikou de stoma emfracqeih

17 makarioV de anqrwpoV on hlegxen o kurioV nouqethma de pantokratoroV mh apanainou

18 autoV gar algein poiei kai palin apokaqisthsin epaisen kai ai ceireV autou iasanto

19 exakiV ex anagkwn se exeleitai en de tw ebdomw ou mh ayhtai sou kakon

20 en limw rusetai se ek qanatou en polemw de ek ceiroV sidhrou lusei se

21 apo mastigoV glwsshV se kruyei kai ou mh fobhqhV apo kakwn ercomenwn

22 adikwn kai anomwn katagelash apo de qhriwn agriwn ou mh fobhqhV

23 qhreV gar agrioi eirhneusousin soi

24 eita gnwsh oti eirhneusei sou o oikoV h de diaita thV skhnhV sou ou mh amarth

25 gnwsh de oti polu to sperma sou ta de tekna sou estai wsper to pambotanon tou agrou

26 eleush de en tafw wsper sitoV wrimoV kata kairon qerizomenoV h wsper qimwnia alwnoV kaq wran sugkomisqeisa

27 idou tauta outwV exicniasamen tauta estin a akhkoamen su de gnwqi seautw ei ti epraxaV

 

6

1 upolabwn de Iwb legei

2 ei gar tiV istwn sthsai mou thn orghn taV de odunaV mou arai en zugw omoqumadon

3 kai dh ammou paraliaV barutera estai all wV eoiken ta rhmata mou estin faula

4 belh gar kuriou en tw swmati mou estin wn o qumoV autwn ekpinei mou to aima otan arxwmai lalein kentousi me

5 ti gar mh dia kenhV kekraxetai onoV agrioV all h ta sita zhtwn ei de kai rhxei fwnhn bouV epi fatnhV ecwn ta brwmata

6 ei brwqhsetai artoV aneu aloV ei de kai estin geuma en rhmasin kenoiV

7 ou dunatai gar pausasqai mou h yuch bromon gar orw ta sita mou wsper osmhn leontoV

8 ei gar dwh kai elqoi mou h aithsiV kai thn elpida mou dwh o kurioV

9 arxamenoV o kurioV trwsatw me eiV teloV de mh me aneletw

10 eih de mou poliV tafoV ef hV epi teicewn hllomhn ep authV ou mh feiswmai ou gar eyeusamhn rhmata agia qeou mou

11 tiV gar mou h iscuV oti upomenw h tiV mou o cronoV oti anecetai mou h yuch

12 mh iscuV liqwn h iscuV mou h ai sarkeV mou eisin calkeiai

13 h ouk ep autw epepoiqein bohqeia de ap emou apestin

14 apeipato me eleoV episkoph de kuriou upereiden me

15 ou proseidon me oi eggutatoi mou wsper ceimarrouV ekleipwn h wsper kuma parhlqon me

16 oitineV me dieulabounto nun epipeptwkasin moi wsper ciwn h krustalloV pephgwV

17 kaqwV takeisa qermhV genomenhV ouk epegnwsqh oper hn

18 outwV kagw kateleifqhn upo pantwn apwlomhn de kai exoikoV egenomhn

19 idete odouV Qaimanwn atrapouV Sabwn oi diorwnteV

20 kai aiscunhn ofeilhsousin oi epi polesin kai crhmasin pepoiqoteV

21 atar de kai umeiV epebhte moi anelehmonwV wste idonteV to emon trauma fobhqhte

22 ti gar mh ti umaV hthsa h thV par umwn iscuoV epideomai

23 wste swsai me ex ecqrwn h ek ceiroV dunastwn rusasqai me

24 didaxate me egw de kwfeusw ei ti peplanhmai frasate moi

25 all wV eoiken faula alhqinou rhmata ou gar par umwn iscun aitoumai

26 oude o elegcoV umwn rhmasin me pausei oude gar umwn fqegma rhmatoV anexomai

27 plhn oti ep orfanw epipiptete enallesqe de epi filw umwn

28 nuni de eisbleyaV eiV proswpa umwn ou yeusomai

29 kaqisate dh kai mh eih adikon kai palin tw dikaiw sunercesqe

30 ou gar estin en glwssh mou adikon h o larugx mou ouci sunesin meleta

 

7

1 poteron ouci peirathrion estin o bioV anqrwpou epi thV ghV kai wsper misqiou auqhmerinou h zwh autou

2 h wsper qerapwn dedoikwV ton kurion autou kai teteucwV skiaV h wsper misqwtoV anamenwn ton misqon autou

3 outwV kagw upemeina mhnaV kenouV nukteV de odunwn dedomenai moi eisin

4 ean koimhqw legw pote hmera wV d an anastw palin pote espera plhrhV de ginomai odunwn apo esperaV ewV prwi

5 furetai de mou to swma en sapria skwlhkwn thkw de bwlakaV ghV apo icwroV xuwn

6 o de bioV mou estin elafroteroV laliaV apolwlen de en kenh elpidi

7 mnhsqhti oun oti pneuma mou h zwh kai ouketi epaneleusetai o ofqalmoV mou idein agaqon

8 ou peribleyetai me ofqalmoV orwntoV me oi ofqalmoi sou en emoi kai ouketi eimi

9 wsper nefoV apokaqarqen ap ouranou ean gar anqrwpoV katabh eiV adhn ouketi mh anabh

10 oud ou mh epistreyh eti eiV ton idion oikon oude mh epignw auton eti o topoV autou

11 atar oun oude egw feisomai tw stomati mou lalhsw en anagkh wn anoixw pikrian yuchV mou sunecomenoV

12 poteron qalassa eimi h drakwn oti katetaxaV ep eme fulakhn

13 eipa oti parakalesei me h klinh mou anoisw de proV emauton idia logon th koith mou

14 ekfobeiV me enupnioiV kai en oramasin me kataplhsseiV

15 apallaxeiV apo pneumatoV mou thn yuchn mou apo de qanatou ta osta mou

16 ou gar eiV ton aiwna zhsomai ina makroqumhsw aposta ap emou kenoV gar mou o bioV

17 ti gar estin anqrwpoV oti emegalunaV auton h oti proseceiV ton noun eiV auton

18 h episkophn autou poihsh ewV to prwi kai eiV anapausin auton krineiV

19 ewV tinoV ouk eaV me oude proih me ewV an katapiw ton ptuelon mou en odunh

20 ei egw hmarton ti dunamai soi praxai o epistamenoV ton noun twn anqrwpwn dia ti eqou me katenteukthn sou eimi de epi soi fortion

21 kai dia ti ouk epoihsw thV anomiaV mou lhqhn kai kaqarismon thV amartiaV mou nuni de eiV ghn apeleusomai orqrizwn de ouketi eimi

 

8

1 upolabwn de Baldad o SaucithV legei

2 mecri tinoV lalhseiV tauta pneuma polurhmon tou stomatoV sou

3 mh o kurioV adikhsei krinwn h o ta panta poihsaV taraxei to dikaion

4 ei oi uioi sou hmarton enantion autou apesteilen en ceiri anomiaV autwn

5 su de orqrize proV kurion pantokratora deomenoV

6 ei kaqaroV ei kai alhqinoV dehsewV epakousetai sou apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhV

7 estai oun ta men prwta sou oliga ta de escata sou amuqhta

8 eperwthson gar genean prwthn exicniason de kata genoV paterwn

9 cqizoi gar esmen kai ouk oidamen skia gar estin hmwn epi thV ghV o bioV

10 h ouc outoi se didaxousin kai anaggelousin kai ek kardiaV exaxousin rhmata

11 mh qallei papuroV aneu udatoV h uywqhsetai boutomon aneu potou

12 eti on epi rizhV kai ou mh qerisqh pro tou piein pasa botanh ouci xhrainetai

13 outwV toinun estai ta escata pantwn twn epilanqanomenwn tou kuriou elpiV gar asebouV apoleitai

14 aoikhtoV gar autou estai o oikoV aracnh de autou apobhsetai h skhnh

15 ean upereish thn oikian autou ou mh sth epilabomenou de autou ou mh upomeinh

16 ugroV gar estin upo hliou kai ek sapriaV autou o radamnoV autou exeleusetai

17 epi sunagwghn liqwn koimatai en de mesw calikwn zhsetai

18 ean katapih o topoV yeusetai auton ouc eorakaV toiauta

19 oti katastrofh asebouV toiauth ek de ghV allon anablasthsei

20 o gar kurioV ou mh apopoihshtai ton akakon pan de dwron asebouV ou dexetai

21 alhqinwn de stoma emplhsei gelwtoV ta de ceilh autwn exomologhsewV

22 oi de ecqroi autwn endusontai aiscunhn diaita de asebouV ouk estai

 

9

1 upolabwn de Iwb legei

2 ep alhqeiaV oida oti outwV estin pwV gar estai dikaioV brotoV para kuriw

3 ean gar boulhtai kriqhnai autw ou mh upakoush autw ina mh anteiph proV ena logon autou ek ciliwn

4 sofoV gar estin dianoia krataioV te kai megaV tiV sklhroV genomenoV enantion autou upemeinen

5 o palaiwn orh kai ouk oidasin o katastrefwn auta orgh

6 o seiwn thn up ouranon ek qemeliwn oi de stuloi authV saleuontai

7 o legwn tw hliw kai ouk anatellei kata de astrwn katasfragizei

8 o tanusaV ton ouranon monoV kai peripatwn wV ep edafouV epi qalasshV

9 o poiwn Pleiada kai esperon kai arktouron kai tamieia notou

10 o poiwn megala kai anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmoV

11 ean uperbh me ou mh idw kai ean parelqh me oud wV egnwn

12 ean apallaxh tiV apostreyei h tiV erei autw ti epoihsaV

13 autoV gar apestraptai orghn up autou ekamfqhsan khth ta up ouranon

14 ean de mou upakoushtai h diakrinei ta rhmata mou

15 ean te gar w dikaioV ouk eisakousetai mou tou krimatoV autou dehqhsomai

16 ean te kalesw kai upakoush ou pisteuw oti eisakhkoen mou

17 mh gnofw me ektriyh polla de mou ta suntrimmata pepoihken dia kenhV

18 ouk ea gar me anapneusai eneplhsen de me pikriaV

19 oti men gar iscui kratei tiV oun krimati autou antisthsetai

20 ean gar w dikaioV to stoma mou asebhsei ean te w amemptoV skolioV apobhsomai

21 eite gar hsebhsa ouk oida th yuch plhn oti afaireitai mou h zwh

22 dio eipon megan kai dunasthn apolluei orgh

23 oti fauloi en qanatw exaisiw alla dikaioi katagelwntai

24 paradedontai gar eiV ceiraV asebouV proswpa kritwn authV sugkaluptei ei de mh autoV tiV estin

25 o de bioV mou estin elafroteroV dromewV apedrasan kai ouk eidosan

26 h kai estin nausin icnoV odou h aetou petomenou zhtountoV boran

27 ean te gar eipw epilhsomai lalwn sugkuyaV tw proswpw stenaxw

28 seiomai pasin toiV melesin oida gar oti ouk aqwon me easeiV

29 epeidh de eimi asebhV dia ti ouk apeqanon

30 ean gar apolouswmai cioni kai apokaqarwmai cersin kaqaraiV

31 ikanwV en rupw me ebayaV ebdeluxato de me h stolh

32 ou gar ei anqrwpoV kat eme w antikrinoumai ina elqwmen omoqumadon eiV krisin

33 eiqe hn o mesithV hmwn kai elegcwn kai diakouwn ana meson amfoterwn

34 apallaxatw ap emou thn rabdon o de foboV autou mh me strobeitw

35 kai ou mh fobhqw alla lalhsw ou gar outw sunepistamai

 

10

1 kamnwn th yuch mou stenwn epafhsw ep auton ta rhmata mou lalhsw pikria yuchV mou sunecomenoV

2 kai erw proV kurion mh me asebein didaske kai dia ti me outwV ekrinaV

3 h kalon soi ean adikhsw oti apeipw erga ceirwn sou boulh de asebwn prosesceV

4 h wsper brotoV ora kaqoraV h kaqwV ora anqrwpoV bleyh

5 h o bioV sou anqrwpinoV estin h ta eth sou androV

6 oti anezhthsaV thn anomian mou kai taV amartiaV mou exicniasaV

7 oidaV gar oti ouk hsebhsa alla tiV estin o ek twn ceirwn sou exairoumenoV

8 ai ceireV sou eplasan me kai epoihsan me meta tauta metabalwn me epaisaV

9 mnhsqhti oti phlon me eplasaV eiV de ghn me palin apostrefeiV

10 h ouc wsper gala me hmelxaV eturwsaV de me isa turw

11 derma kai kreaV me enedusaV osteoiV de kai neuroiV me eneiraV

12 zwhn de kai eleoV eqou par emoi h de episkoph sou efulaxen mou to pneuma

13 tauta ecwn en seautw oida oti panta dunasai adunatei de soi ouqen

14 ean te gar amartw fulasseiV me apo de anomiaV ouk aqwon me pepoihkaV

15 ean te gar asebhV w oimmoi ean te w dikaioV ou dunamai anakuyai plhrhV gar atimiaV eimi

16 agreuomai gar wsper lewn eiV sfaghn palin de metabalwn deinwV me olekeiV

17 epanakainizwn ep eme thn etasin mou orgh de megalh moi ecrhsw ephgageV de ep eme peirathria

18 ina ti oun ek koiliaV me exhgageV kai ouk apeqanon ofqalmoV de me ouk eiden

19 kai wsper ouk wn egenomhn dia ti gar ek gastroV eiV mnhma ouk aphllaghn

20 h ouk oligoV estin o cronoV tou biou mou eason me anapausasqai mikron

21 pro tou me poreuqhnai oqen ouk anastreyw eiV ghn skoteinhn kai gnoferan

22 eiV ghn skotouV aiwniou ou ouk estin feggoV oude oran zwhn brotwn

 

11

1 upolabwn de Swfar o MinaioV legei

2 o ta polla legwn kai antakousetai h kai o eulaloV oietai einai dikaioV euloghmenoV gennhtoV gunaikoV oligobioV

3 mh poluV en rhmasin ginou ou gar estin o antikrinomenoV soi

4 mh gar lege oti kaqaroV eimi toiV ergoiV kai amemptoV enantion autou

5 alla pwV an o kurioV lalhsai proV se kai anoixei ceilh autou meta sou

6 eita anaggelei soi dunamin sofiaV oti diplouV estai twn kata se kai tote gnwsh oti axia soi apebh apo kuriou wn hmarthkaV

7 h icnoV kuriou eurhseiV h eiV ta escata afikou a epoihsen o pantokratwr

8 uyhloV o ouranoV kai ti poihseiV baqutera de twn en adou ti oidaV

9 h makrotera metrou ghV h eurouV qalasshV

10 ean de katastreyh ta panta tiV erei autw ti epoihsaV

11 autoV gar oiden erga anomwn idwn de atopa ou paroyetai

12 anqrwpoV de allwV nhcetai logoiV brotoV de gennhtoV gunaikoV isa onw erhmith

13 ei gar su kaqaran eqou thn kardian sou uptiazeiV de ceiraV proV auton

14 ei anomon ti estin en cersin sou porrw poihson auto apo sou adikia de en diaith sou mh aulisqhtw

15 outwV gar analamyei sou to proswpon wsper udwr kaqaron ekdush de rupon kai ou mh fobhqhV

16 kai ton kopon epilhsh wsper kuma parelqon kai ou ptohqhsh

17 h de euch sou wsper ewsforoV ek de meshmbriaV anatelei soi zwh

18 pepoiqwV te esh oti estin soi elpiV ek de merimnhV kai frontidoV anafaneitai soi eirhnh

19 hsucaseiV gar kai ouk estai o polemwn se metabalomenoi de polloi sou dehqhsontai

20 swthria de autouV apoleiyei h gar elpiV autwn apwleia ofqalmoi de asebwn takhsontai

 

12

1 upolabwn de Iwb legei

2 eita umeiV este anqrwpoi h meq umwn teleuthsei sofia

3 kamoi men kardia kaq umaV estin

4 dikaioV gar anhr kai amemptoV egenhqh eiV cleuasma

5 eiV cronon gar takton htoimasto pesein upo allouV oikouV te autou ekporqeisqai upo anomwn

6 ou mhn de alla mhdeiV pepoiqetw ponhroV wn aqwoV esesqai osoi parorgizousin ton kurion wV ouci kai etasiV autwn estai

7 alla dh eperwthson tetrapoda ean soi eipwsin peteina de ouranou ean soi apaggeilwsin

8 ekdihghsai de gh ean soi frash kai exhghsontai soi oi icqueV thV qalasshV

9 tiV ouk egnw en pasi toutoiV oti ceir kuriou epoihsen tauta

10 ei mh en ceiri autou yuch pantwn twn zwntwn kai pneuma pantoV anqrwpou

11 ouV men gar rhmata diakrinei larugx de sita geuetai

12 en pollw cronw sofia en de pollw biw episthmh

13 par autw sofia kai dunamiV autw boulh kai sunesiV

14 ean katabalh tiV oikodomhsei ean kleish kata anqrwpwn tiV anoixei

15 ean kwlush to wdwr xhranei thn ghn ean de epafh apwlesen authn katastreyaV

16 par autw kratoV kai iscuV autw episthmh kai sunesiV

17 diagwn bouleutaV aicmalwtouV kritaV de ghV exesthsen

18 kaqizanwn basileiV epi qronouV kai periedhsen zwnh osfuaV autwn

19 exapostellwn iereiV aicmalwtouV dunastaV de ghV katestreyen

20 diallasswn ceilh pistwn sunesin de presbuterwn egnw

21 ekcewn atimian ep arcontaV tapeinouV de iasato

22 anakaluptwn baqea ek skotouV exhgagen de eiV fwV skian qanatou

23 planwn eqnh kai apolluwn auta katastrwnnuwn eqnh kai kaqodhgwn auta

24 diallasswn kardiaV arcontwn ghV eplanhsen de autouV odw h ouk hdeisan

25 yhlafhsaisan skotoV kai mh fwV planhqeihsan de wsper o mequwn

 

13

1 idou tauta ewraken mou o ofqalmoV kai akhkoen mou to ouV

2 kai oida osa kai umeiV epistasqe kai ouk asunetwteroV eimi umwn

3 ou mhn de all egw proV kurion lalhsw elegxw de enantion autou ean boulhtai

4 umeiV de este iatroi adikoi kai iatai kakwn panteV

5 eih de umin kwfeusai kai apobhsetai umin eiV sofian

6 akousate elegcon stomatoV mou krisin de ceilewn mou prosecete

7 poteron ouk enanti kuriou laleite enanti de autou fqeggesqe dolon

8 h uposteleisqe umeiV de autoi kritai genesqe

9 kalon ge ean exicniash umaV ei gar ta panta poiounteV prosteqhsesqe autw

10 ouqen htton elegxei umaV ei de kai krufh proswpa qaumasete

11 poteron ouci deina autou strobhsei umaV foboV de par autou epipeseitai umin

12 apobhsetai de umwn to agauriama isa spodw to de swma phlinon

13 kwfeusate ina lalhsw kai anapauswmai qumou

14 analabwn taV sarkaV mou toiV odousin yuchn de mou qhsw en ceiri

15 ean me ceirwshtai o dunasthV epei kai hrktai h mhn lalhsw kai elegxw enantion autou

16 kai touto moi apobhsetai eiV swthrian ou gar enantion autou doloV eiseleusetai

17 akousate akousate ta rhmata mou anaggelw gar umwn akouontwn

18 idou egw egguV eimi tou krimatoV mou oida egw oti dikaioV anafanoumai

19 tiV gar estin o kriqhsomenoV moi oti nun kwfeusw kai ekleiyw

20 duein de moi crhsh tote apo tou proswpou sou ou krubhsomai

21 thn ceira ap emou apecou kai o foboV sou mh me kataplhssetw

22 eita kaleseiV egw de soi upakousomai h lalhseiV egw de soi dwsw antapokrisin

23 posai eisin ai amartiai mou kai ai anomiai mou didaxon me tineV eisin

24 dia ti ap emou krupth hghsai de me upenantion soi

25 h wV fullon kinoumenon upo anemou eulabhqhsh h wV cortw feromenw upo pneumatoV antikeisai moi

26 oti kategrayaV kat emou kaka perieqhkaV de moi neothtoV amartiaV

27 eqou de mou ton poda en kwlumati efulaxaV de mou panta ta erga eiV de rizaV twn podwn mou afikou

28 o palaioutai isa askw h wsper imation shtobrwton

 

14

1 brotoV gar gennhtoV gunaikoV oligobioV kai plhrhV orghV

2 h wsper anqoV anqhsan exepesen apedra de wsper skia kai ou mh sth

3 ouci kai toutou logon epoihsw kai touton epoihsaV eiselqein en krimati enwpion sou

4 tiV gar kaqaroV estai apo rupou all ouqeiV

5 ean kai mia hmera o bioV autou epi thV ghV ariqmhtoi de mhneV autou para soi eiV cronon eqou kai ou mh uperbh

6 aposta ap autou ina hsucash kai eudokhsh ton bion wsper o misqwtoV

7 estin gar dendrw elpiV ean gar ekkoph eti epanqhsei kai o radamnoV autou ou mh ekliph

8 ean gar ghrash en gh h riza autou en de petra teleuthsh to stelecoV autou

9 apo osmhV udatoV anqhsei poihsei de qerismon wsper neofuton

10 anhr de teleuthsaV wceto peswn de brotoV ouketi estin

11 cronw gar spanizetai qalassa potamoV de erhmwqeiV exhranqh

12 anqrwpoV de koimhqeiV ou mh anasth ewV an o ouranoV ou mh surrafh kai ouk exupnisqhsontai ex upnou autwn

13 ei gar ofelon en adh me efulaxaV ekruyaV de me ewV an paushtai sou h orgh kai taxh moi cronon en w mneian mou poihsh

14 ean gar apoqanh anqrwpoV zhsetai suntelesaV hmeraV tou biou autou upomenw ewV an palin genwmai

15 eita kaleseiV egw de soi upakousomai ta de erga twn ceirwn sou mh apopoiou

16 hriqmhsaV de mou ta epithdeumata kai ou mh parelqh se ouden twn amartiwn mou

17 esfragisaV de mou taV anomiaV en ballantiw epeshmhnw de ei ti akwn parebhn

18 kai plhn oroV pipton diapeseitai kai petra palaiwqhsetai ek tou topou authV

19 liqouV eleanan udata kai kateklusen udata uptia tou cwmatoV thV ghV kai upomonhn anqrwpou apwlesaV

20 wsaV auton eiV teloV kai wceto epesthsaV autw to proswpon kai exapesteilaV

21 pollwn de genomenwn twn uiwn autou ouk oiden ean de oligoi genwntai ouk epistatai

22 all h ai sarkeV autou hlghsan h de yuch autou epenqhsen

 

15

1 upolabwn de ElifaV o QaimanithV legei

2 poteron sofoV apokrisin dwsei sunesewV pneumatoV kai eneplhsen ponon gastroV

3 elegcwn en rhmasin oiV ou dei en logoiV oiV ouden ofeloV

4 ou kai su apepoihsw fobon sunetelesw de rhmata toiauta enanti tou kuriou

5 enocoV ei rhmasin stomatoV sou oude diekrinaV rhmata dunastwn

6 elegxai se to son stoma kai mh egw ta de ceilh sou katamarturhsousin sou

7 ti gar mh prwtoV anqrwpwn egenhqhV h pro qinwn epaghV

8 h suntagma kuriou akhkoaV eiV de se afiketo sofia

9 ti gar oidaV o ouk oidamen h ti sunieiV o ouci kai hmeiV

10 kai ge presbuthV kai ge palaioV en hmin baruteroV tou patroV sou hmeraiV

11 oliga wn hmarthkaV memastigwsai megalwV uperballontwV lelalhkaV

12 ti etolmhsen h kardia sou h ti ephnegkan oi ofqalmoi sou

13 oti qumon errhxaV enanti kuriou exhgageV de ek stomatoV rhmata toiauta

14 tiV gar wn brotoV oti estai amemptoV h wV esomenoV dikaioV gennhtoV gunaikoV

15 ei kata agiwn ou pisteuei ouranoV de ou kaqaroV enantion autou

16 ea de ebdelugmenoV kai akaqartoV anhr pinwn adikiaV isa potw

17 anaggelw de soi akoue mou a dh ewraka anaggelw soi

18 a sofoi erousin kai ouk ekruyan pateraV autwn

19 autoiV monoiV edoqh h gh kai ouk ephlqen allogenhV ep autouV

20 paV o bioV asebouV en frontidi eth de ariqmhta dedomena dunasth

21 o de foboV autou en wsin autou otan dokh hdh eirhneuein hxei autou h katastrofh

22 mh pisteuetw apostrafhnai apo skotouV entetaltai gar hdh eiV ceiraV sidhrou

23 katatetaktai de eiV sita guyin oiden de en eautw oti menei eiV ptwma hmera de auton skoteinh strobhsei

24 anagkh de kai qliyiV auton kaqexei wsper strathgoV prwtostathV piptwn

25 oti hrken ceiraV enantion tou kuriou enanti de kuriou pantokratoroV etrachliasen

26 edramen de enantion autou ubrei en pacei nwtou aspidoV autou

27 oti ekaluyen to proswpon autou en steati autou kai epoihsen peristomion epi twn mhriwn

28 aulisqeih de poleiV erhmouV eiselqoi de eiV oikouV aoikhtouV a de ekeinoi htoimasan alloi apoisontai

29 oute mh ploutisqh oute mh meinh autou ta uparconta ou mh balh epi thn ghn skian

30 oude mh ekfugh to skotoV ton blaston autou maranai anemoV ekpesoi de autou to anqoV

31 mh pisteuetw oti upomenei kena gar apobhsetai autw

32 h tomh autou pro wraV fqarhsetai kai o radamnoV autou ou mh pukash

33 trughqeih de wsper omfax pro wraV ekpesoi de wV anqoV elaiaV

34 marturion gar asebouV qanatoV pur de kausei oikouV dwrodektwn

35 en gastri de lhmyetai odunaV apobhsetai de autw kena h de koilia autou upoisei dolon

 

16

1 upolabwn de Iwb legei

2 akhkoa toiauta polla paraklhtoreV kakwn panteV

3 ti gar mh taxiV estin rhmasin pneumatoV h ti parenoclhsei soi oti apokrinh

4 kagw kaq umaV lalhsw ei upekeito ge h yuch umwn anti thV emhV eit enaloumai umin rhmasin kinhsw de kaq umwn kefalhn

5 eih de iscuV en tw stomati mou kinhsin de ceilewn ou feisomai

6 ean gar lalhsw ouk alghsw to trauma ean de kai siwphsw ti elatton trwqhsomai

7 nun de katakopon me pepoihken mwron seshpota

8 kai epelabou mou eiV marturion egenhqh kai anesth en emoi to yeudoV mou kata proswpon mou antapekriqh

9 orgh crhsamenoV katebalen me ebruxen ep eme touV odontaV belh peiratwn autou ep emoi epesen

10 akisin ofqalmwn enhlato oxei epaisen me eiV siagona omoqumadon de katedramon ep emoi

11 paredwken gar me o kurioV eiV ceiraV adikou epi de asebesin erriyen me

12 eirhneuonta dieskedasen me labwn me thV komhV dietilen katesthsen me wsper skopon

13 ekuklwsan me logcaiV ballonteV eiV nefrouV mou ou feidomenoi execean eiV thn ghn thn colhn mou

14 katebalon me ptwma epi ptwmati edramon proV me dunamenoi

15 sakkon erraya epi burshV mou to de sqenoV mou en gh esbesqh

16 h gasthr mou sugkekautai apo klauqmou epi de blefaroiV mou skia

17 adikon de ouden hn en cersin mou euch de mou kaqara

18 gh mh epikaluyhV ef aimati thV sarkoV mou mhde eih topoV th kraugh mou

19 kai nun idou en ouranoiV o martuV mou o de sunistwr mou en uyistoiV

20 afikoito mou h dehsiV proV kurion enanti de autou stazoi mou o ofqalmoV

21 eih de elegcoV andri enanti kuriou kai uioV anqrwpou tw plhsion autou

22 eth de ariqmhta hkasin odw de h ouk epanastrafhsomai poreusomai

 

17

1 olekomai pneumati feromenoV deomai de tafhV kai ou tugcanw

2 lissomai kamnwn kai ti poihsaV

3 ekleyan de mou ta uparconta allotrioi tiV estin outoV th ceiri mou sundeqhtw

4 oti kardian autwn ekruyaV apo fronhsewV dia touto ou mh uywshV autouV

5 th meridi anaggelei kakiaV ofqalmoi de mou ef uioiV etakhsan

6 eqou de me qrulhma en eqnesin gelwV de autoiV apebhn

7 pepwrwntai gar apo orghV oi ofqalmoi mou pepoliorkhmai megalwV upo pantwn

8 qauma escen alhqinouV epi toutw dikaioV de epi paranomw epanastaih

9 scoih de pistoV thn eautou odon kaqaroV de ceiraV analaboi qarsoV

10 ou mhn de alla panteV ereidete kai deute dh ou gar euriskw en umin alhqeV

11 ai hmerai mou parhlqon en bromw erragh de ta arqra thV kardiaV mou

12 nukta eiV hmeran eqhkan fwV egguV apo proswpou skotouV

13 ean gar upomeinw adhV mou o oikoV en de gnofw estrwtai mou h strwmnh

14 qanaton epekalesamhn patera mou einai mhtera de mou kai adelfhn saprian

15 pou oun mou eti estin h elpiV h ta agaqa mou oyomai

16 h met emou eiV adhn katabhsontai h omoqumadon epi cwmatoV katabhsomeqa

 

18

1 upolabwn de Baldad o SaucithV legei

2 mecri tinoV ou paush episceV ina kai autoi lalhswmen

3 dia ti wsper tetrapoda sesiwphkamen enantion sou

4 kecrhtai soi orgh ti gar ean su apoqanhV aoikhtoV h up ouranon h katastrafhsetai orh ek qemeliwn

5 kai fwV asebwn sbesqhsetai kai ouk apobhsetai autwn h flox

6 to fwV autou skotoV en diaith o de lucnoV ep autw sbesqhsetai

7 qhreusaisan elacistoi ta uparconta autou sfalai de autou h boulh

8 embeblhtai de o pouV autou en pagidi en diktuw elicqeih

9 elqoisan de ep auton pagideV katiscusei ep auton diywntaV

10 kekruptai en th gh scoinion autou kai h sullhmyiV autou epi tribwn

11 kuklw olesaisan auton odunai polloi de peri podaV autou elqoisan en limw stenw

12 ptwma de autw htoimastai exaision

13 brwqeihsan autou klwneV podwn katedetai de ta wraia autou qanatoV

14 ekrageih de ek diaithV autou iasiV scoih de auton anagkh aitia basilikh

15 kataskhnwsei en th skhnh autou en nukti autou katasparhsontai ta eupreph autou qeiw

16 upokatwqen ai rizai autou xhranqhsontai kai epanwqen epipeseitai qerismoV autou

17 to mnhmosunon autou apoloito ek ghV kai uparcei onoma autw epi proswpon exwterw

18 apwseien auton ek fwtoV eiV skotoV

19 ouk estai epignwstoV en law autou oude seswsmenoV en th up ouranon o oikoV autou all en toiV autou zhsontai eteroi

20 ep autw estenaxan escatoi prwtouV de escen qauma

21 outoi eisin oikoi adikwn outoV de o topoV twn mh eidotwn ton kurion

 

19

1 upolabwn de Iwb legei

2 ewV tinoV egkopon poihsete yuchn mou kai kaqaireite me logoiV

3 gnwte monon oti o kurioV epoihse me outwV katalaleite mou ouk aiscunomenoi me epikeisqe moi

4 nai dh ep alhqeiaV egw eplanhqhn par emoi de aulizetai planoV

5 ea de oti ep emoi megalunesqe enallesqe de moi oneidei

6 gnwte oun oti o kurioV estin o taraxaV ocurwma de autou ep eme uywsen

7 idou gelw oneidei kai ou lalhsw kekraxomai kai oudamou krima

8 kuklw periwkodomhmai kai ou mh diabw epi proswpon mou skotoV eqeto

9 thn de doxan ap emou exedusen afeilen de stefanon apo kefalhV mou

10 diespasen me kuklw kai wcomhn exekoyen de wsper dendron thn elpida mou

11 deinwV de moi orgh ecrhsato hghsato de me wsper ecqron

12 omoqumadon de hlqon ta peirathria autou ep emoi taiV odoiV mou ekuklwsan me egkaqetoi

13 ap emou de adelfoi mou apesthsan egnwsan allotriouV h eme filoi de mou anelehmoneV gegonasin

14 ou prosepoihsanto me oi eggutatoi mou kai oi eidoteV mou to onoma epelaqonto mou

15 geitoneV oikiaV qerapainai te mou allogenhV hmhn enantion autwn

16 qeraponta mou ekalesa kai ouc uphkousen stoma de mou edeeto

17 kai iketeuon thn gunaika mou prosekaloumhn de kolakeuwn uiouV pallakidwn mou

18 oi de eiV ton aiwna me apepoihsanto otan anastw kat emou lalousin

19 ebdeluxanto de me oi eidoteV me ouV dh hgaphkein epanesthsan moi

20 en dermati mou esaphsan ai sarkeV mou ta de osta mou en odousin ecetai

21 elehsate me elehsate me w filoi ceir gar kuriou h ayamenh mou estin

22 dia ti de me diwkete wsper kai o kurioV apo de sarkwn mou ouk empiplasqe

23 tiV gar an dwh grafhnai ta rhmata mou teqhnai de auta en bibliw eiV ton aiwna

24 en grafeiw sidhrw kai molibw h en petraiV egglufhnai

25 oida gar oti aenaoV estin o ekluein me mellwn epi ghV

26 anasthsai to derma mou to anatlwn tauta para gar kuriou tauta moi sunetelesqh

27 a egw emautw sunepistamai a o ofqalmoV mou eoraken kai ouk alloV panta de moi suntetelestai en kolpw

28 ei de kai ereite ti eroumen enanti autou kai rizan logou eurhsomen en autw

29 eulabhqhte dh kai umeiV apo epikalummatoV qumoV gar ep anomouV epeleusetai kai tote gnwsontai pou estin autwn h ulh

 

20

1 upolabwn de Swfar o MinaioV legei

2 ouc outwV upelambanon anterein se tauta kai ouci suniete mallon h kai egw

3 paideian entrophV mou akousomai kai pneuma ek thV sunesewV apokrinetai moi

4 mh tauta egnwV apo tou eti af ou eteqh anqrwpoV epi thV ghV

5 eufrosunh gar asebwn ptwma exaision carmonh de paranomwn apwleia

6 ean anabh eiV ouranon autou ta dwra h de qusia autou nefwn ayhtai

7 otan gar dokh hdh katesthricqai tote eiV teloV apoleitai oi de idonteV auton erousin pou estin

8 wsper enupnion ekpetasqen ou mh eureqh epth de wsper fasma nukterinon

9 ofqalmoV parebleyen kai ou prosqhsei kai ouketi prosnohsei auton o topoV autou

10 touV uiouV autou olesaisan httoneV ai de ceireV autou purseusaisan odunaV

11 osta autou eneplhsqhsan neothtoV autou kai met autou epi cwmatoV koimhqhsetai

12 ean glukanqh en stomati autou kakia kruyei authn upo thn glwssan autou

13 ou feisetai authV kai ouk egkataleiyei authn kai sunexei authn en mesw tou laruggoV autou

14 kai ou mh dunhqh bohqhsai eautw colh aspidoV en gastri autou

15 ploutoV adikwV sunagomenoV exemesqhsetai ex oikiaV autou exelkusei auton aggeloV

16 qumon de drakontwn qhlaseien aneloi de auton glwssa ofewV

17 mh idoi amelxin nomadwn mhde nomaV melitoV kai bouturou

18 eiV kena kai mataia ekopiasen plouton ex ou ou geusetai wsper strifnoV amashtoV akatapotoV

19 pollwn gar adunatwn oikouV eqlasen diaitan de hrpasen kai ouk esthsen

20 ouk estin autou swthria toiV uparcousin en epiqumia autou ou swqhsetai

21 ouk estin upoleimma toiV brwmasin autou dia touto ouk anqhsei autou ta agaqa

22 otan de dokh hdh peplhrwsqai qlibhsetai pasa de anagkh ep auton epeleusetai

23 ei pwV plhrwsai gastera autou epaposteilai ep auton qumon orghV niyai ep auton odunaV

24 kai ou mh swqh ek ceiroV sidhrou trwsai auton toxon calkeion

25 diexelqoi de dia swmatoV autou beloV astrapai de en diaitaiV autou peripathsaisan ep autw foboi

26 pan de skotoV autw upomeinai katedetai auton pur akauston kakwsai de autou ephlutoV ton oikon

27 anakaluyai de autou o ouranoV taV anomiaV gh de epanastaih autw

28 elkusai ton oikon autou apwleia eiV teloV hmera orghV epelqoi autw

29 auth h meriV anqrwpou asebouV para kuriou kai kthma uparcontwn autw para tou episkopou

 

21

1 upolabwn de Iwb legei

2 akousate akousate mou twn logwn ina mh h moi par umwn auth h paraklhsiV

3 arate me egw de lalhsw eit ou katagelasete mou

4 ti gar mh anqrwpou mou h elegxiV h dia ti ou qumwqhsomai

5 eisbleyanteV eiV eme qaumasate ceira qenteV epi siagoni

6 ean te gar mnhsqw espoudaka ecousin de mou taV sarkaV odunai

7 dia ti asebeiV zwsin pepalaiwntai de kai en ploutw

8 o sporoV autwn kata yuchn ta de tekna autwn en ofqalmoiV

9 oi oikoi autwn euqhnousin foboV de oudamou mastix de para kuriou ouk estin ep autoiV

10 h bouV autwn ouk wmotokhsen dieswqh de autwn en gastri ecousa kai ouk esfalen

11 menousin de wV probata aiwnia ta de paidia autwn prospaizousin

12 analabonteV yalthrion kai kiqaran kai eufrainontai fwnh yalmou

13 sunetelesan de en agaqoiV ton bion autwn en de anapausei adou ekoimhqhsan

14 legei de kuriw aposta ap emou odouV sou eidenai ou boulomai

15 ti ikanoV oti douleusomen autw kai tiV wfeleia oti apanthsomen autw

16 en cersin gar hn autwn ta agaqa erga de asebwn ouk efora

17 ou mhn de alla kai asebwn lucnoV sbesqhsetai epeleusetai de autoiV h katastrofh wdineV de autouV exousin apo orghV

18 esontai de wsper acura pro anemou h wsper koniortoV on ufeilato lailay

19 eklipoi uiouV ta uparconta autou antapodwsei proV auton kai gnwsetai

20 idoisan oi ofqalmoi autou thn eautou sfaghn apo de kuriou mh diaswqeih

21 oti ti qelhma autou en oikw autou met auton kai ariqmoi mhnwn autou dihreqhsan

22 poteron ouci o kurioV estin o didaskwn sunesin kai episthmhn autoV de fonouV diakrinei

23 outoV apoqaneitai en kratei aplosunhV autou oloV de eupaqwn kai euqhnwn

24 ta de egkata autou plhrh steatoV mueloV de autou diaceitai

25 o de teleuta upo pikriaV yuchV ou fagwn ouden agaqon

26 omoqumadon de epi ghV koimwntai sapria de autouV ekaluyen

27 wste oida umaV oti tolmh epikeisqe moi

28 oti ereite pou estin oikoV arcontoV kai pou estin h skeph twn skhnwmatwn twn asebwn

29 erwthsate paraporeuomenouV odon kai ta shmeia autwn ouk apallotriwsete

30 oti eiV hmeran apwleiaV koufizetai o ponhroV eiV hmeran orghV autou apacqhsontai

31 tiV apaggelei epi proswpou autou thn odon autou kai autoV epoihsen tiV antapodwsei autw

32 kai autoV eiV tafouV aphnecqh kai epi sorw hgrupnhsen

33 eglukanqhsan autw calikeV ceimarrou kai opisw autou paV anqrwpoV apeleusetai kai emprosqen autou anariqmhtoi

34 pwV de parakaleite me kena to de eme katapausasqai af umwn ouden

 

22

1 upolabwn de ElifaV o QaimanithV legei

2 poteron ouci o kurioV estin o didaskwn sunesin kai episthmhn

3 ti gar melei tw kuriw ean su hsqa toiV ergoiV amemptoV h wfeleia oti aplwshV thn odon sou

4 h logon sou poioumenoV elegxei se kai suneiseleusetai soi eiV krisin

5 poteron ouc h kakia sou estin pollh anariqmhtoi de sou eisin ai amartiai

6 hnecurazeV de touV adelfouV sou dia kenhV amfiasin de gumnwn afeilou

7 oude udwr diywntaV epotisaV alla peinwntwn esterhsaV ywmon

8 eqaumasaV de tinwn proswpon wkisaV de touV epi thV ghV

9 chraV de exapesteilaV kenaV orfanouV de ekakwsaV

10 toigaroun ekuklwsan se pagideV kai espoudasen se polemoV exaisioV

11 to fwV soi skotoV apebh koimhqenta de udwr se ekaluyen

12 mh ouci o ta uyhla naiwn efora touV de ubrei feromenouV etapeinwsen

13 kai eipaV ti egnw o iscuroV h kata tou gnofou krinei

14 nefh apokrufh autou kai ouc oraqhsetai kai guron ouranou diaporeusetai

15 mh tribon aiwnion fulaxeiV hn epathsan andreV adikoi

16 oi sunelhmfqhsan awroi potamoV epirrewn oi qemelioi autwn

17 oi legonteV kurioV ti poihsei hmin h ti epaxetai hmin o pantokratwr

18 oV de eneplhsen touV oikouV autwn agaqwn boulh de asebwn porrw ap autou

19 idonteV dikaioi egelasan amemptoV de emukthrisen

20 ei mh hfanisqh h upostasiV autwn kai to kataleimma autwn katafagetai pur

21 genou dh sklhroV ean upomeinhV eit o karpoV sou estai en agaqoiV

22 eklabe de ek stomatoV autou exhgorian kai analabe ta rhmata autou en kardia sou

23 ean de epistrafhV kai tapeinwshV seauton enanti kuriou porrw epoihsaV apo diaithV sou to adikon

24 qhsh epi cwmati en petra kai wV petra ceimarrouV Wfir

25 estai oun sou o pantokratwr bohqoV apo ecqrwn kaqaron de apodwsei se wsper argurion pepurwmenon

26 eita parrhsiasqhsh enanti kuriou anableyaV eiV ton ouranon ilarwV

27 euxamenou de sou proV auton eisakousetai sou dwsei de soi apodounai taV eucaV

28 apokatasthsei de soi diaitan dikaiosunhV epi de odoiV sou estai feggoV

29 oti etapeinwsen auton kai ereiV uperhfaneusato kai kufonta ofqalmoiV swsei

30 rusetai aqwon kai diaswqhti en kaqaraiV cersin sou

 

23

1 upolabwn de Iwb legei

2 kai dh oida oti ek ceiroV mou h elegxiV estin kai h ceir autou bareia gegonen ep emw stenagmw

3 tiV d ara gnoih oti euroimi auton kai elqoimi eiV teloV

4 eipoimi de emautou krima to de stoma mou emplhsaimi elegcwn

5 gnwhn de rhmata a moi erei aisqoimhn de tina moi apaggelei

6 kai ei en pollh iscui epeleusetai moi eita en apeilh moi ou crhsetai

7 alhqeia gar kai elegcoV par autou exagagoi de eiV teloV to krima mou

8 eiV gar prwta poreusomai kai ouketi eimi ta de ep escatoiV ti oida

9 aristera poihsantoV autou kai ou katescon peribalei dexia kai ouk oyomai

10 oiden gar hdh odon mou diekrinen de me wsper to crusion

11 exeleusomai de en entalmasin autou odouV gar autou efulaxa kai ou mh ekklinw

12 apo entalmatwn autou kai ou mh parelqw en de kolpw mou ekruya rhmata autou

13 ei de kai autoV ekrinen outwV tiV estin o anteipwn autw o gar autoV hqelhsen kai epoihsen

14

15 dia touto ep autw espoudaka nouqetoumenoV de efrontisa autou

16 kurioV de emalakunen thn kardian mou o de pantokratwr espoudasen me

17 ou gar hdein oti epeleusetai moi skotoV pro proswpou de mou ekaluyen gnofoV

 

24

1 dia ti de kurion elaqon wrai

2 asebeiV de orion uperebhsan poimnion sun poimeni arpasanteV

3 upozugion orfanwn aphgagon kai boun chraV hnecurasan

4 exeklinan adunatouV ex odou dikaiaV omoqumadon ekrubhsan praeiV ghV

5 apebhsan de wsper onoi en agrw uper emou exelqonteV thn eautwn praxin hdunqh autw artoV eiV newterouV

6 agron pro wraV ouk autwn onta eqerisan adunatoi de ampelwnaV asebwn amisqi kai asiti hrgasanto

7 gumnouV pollouV ekoimisan aneu imatiwn amfiasin de yuchV autwn afeilanto

8 apo yekadwn orewn ugrainontai para to mh ecein autouV skephn petran periebalonto

9 hrpasan orfanon apo mastou ekpeptwkota de etapeinwsan

10 gumnouV de ekoimisan adikwV peinwntwn de ton ywmon afeilanto

11 en stenoiV adikwV enhdreusan odon de dikaian ouk hdeisan

12 oi ek polewV kai oikwn idiwn exeballonto yuch de nhpiwn estenaxen mega autoV de dia ti toutwn episkophn ou pepoihtai

13 epi ghV ontwn autwn kai ouk epegnwsan odon de dikaiosunhV ouk hdeisan oude atrapouV authV eporeuqhsan

14 gnouV de autwn ta erga paredwken autouV eiV skotoV kai nuktoV estai wV klepthV

15 kai ofqalmoV moicou efulaxen skotoV legwn ou prosnohsei me ofqalmoV kai apokrubhn proswpou eqeto

16 diwruxen en skotei oikiaV hmeraV esfragisan eautouV ouk epegnwsan fwV

17 oti omoqumadon to prwi autoiV skia qanatou oti epignwsetai taracaV skiaV qanatou

18 elafroV estin epi proswpon udatoV kataraqeih h meriV autwn epi ghV

19 anafaneih de ta futa autwn epi ghV xhra agkalida gar orfanwn hrpasan

20 eit anemnhsqh autou h amartia wsper de omiclh drosou afanhV egeneto apodoqeih de autw a epraxen suntribeih de paV adikoV isa xulw aniatw

21 steiran gar ouk eu epoihsen kai gunaion ouk hlehsen

22 qumw de katestreyen adunatouV anastaV toigaroun ou mh pisteush kata thV eautou zwhV

23 malakisqeiV mh elpizetw ugiasqhnai alla peseitai nosw

24 pollouV gar ekakwsen to uywma autou emaranqh de wsper moloch en kaumati h wsper stacuV apo kalamhV automatoV apopeswn

25 ei de mh tiV estin o famenoV yeudh me legein kai qhsei eiV ouden ta rhmata mou

 

25

1 upolabwn de Baldad o SaucithV legei

2 ti gar prooimion h foboV par autou o poiwn thn sumpasan en uyistw

3 mh gar tiV upolaboi oti estin parelkusiV peirataiV epi tinaV de ouk epeleusetai enedra par autou

4 pwV gar estai dikaioV brotoV enanti kuriou h tiV an apokaqarisai eauton gennhtoV gunaikoV

5 ei selhnh suntassei kai ouk epifauskei astra de ou kaqara enantion autou

6 ea de anqrwpoV sapria kai uioV anqrwpou skwlhx

 

26

1 upolabwn de Iwb legei

2 tini proskeisai h tini melleiV bohqein poteron ouc w pollh iscuV kai w braciwn krataioV estin

3 tini sumbebouleusai ouc w pasa sofia h tini epakolouqhseiV ouc w megisth dunamiV

4 tini anhggeilaV rhmata pnoh de tinoV estin h exelqousa ek sou

5 mh giganteV maiwqhsontai upokatwqen udatoV kai twn geitonwn autou

6 gumnoV o adhV epwpion autou kai ouk estin peribolaion th apwleia

7 ekteinwn borean ep ouden kremazwn ghn epi oudenoV

8 desmeuwn udwr en nefelaiV autou kai ouk erragh nefoV upokatw autou

9 o kratwn proswpon qronou ekpetazwn ep auton nefoV autou

10 prostagma egurwsen epi proswpon udatoV mecri sunteleiaV fwtoV meta skotouV

11 stuloi ouranou epetasqhsan kai exesthsan apo thV epitimhsewV autou

12 iscui katepausen thn qalassan episthmh de etrwse to khtoV

13 kleiqra de ouranou dedoikasin auton prostagmati de eqanatwsen drakonta apostathn

14 idou tauta merh odou autou kai epi ikmada logou akousomeqa en autw sqenoV de bronthV autou tiV oiden opote poihsei

 

27

1 eti de prosqeiV Iwb eipen tw prooimiw

2 zh kurioV oV outw me kekriken kai o pantokratwr o pikranaV mou thn yuchn

3 h mhn eti thV pnohV mou enoushV pneuma de qeion to perion moi en risin

4 mh lalhsein ta ceilh mou anoma oude h yuch mou melethsei adika

5 mh moi eih dikaiouV umaV apofhnai ewV an apoqanw ou gar apallaxw mou thn akakian

6 dikaiosunh de prosecwn ou mh prowmai ou gar sunoida emautw atopa praxaV

7 ou mhn de alla eihsan oi ecqroi mou wsper h katastrofh twn asebwn kai oi ep eme epanistanomenoi wsper h apwleia twn paranomwn

8 kai tiV gar estin elpiV asebei oti epecei pepoiqwV epi kurion ara swqhsetai

9 h thn dehsin autou eisakousetai kurioV h epelqoushV autw anagkhV

10 mh ecei tina parrhsian enanti autou h wV epikalesamenou autou eisakousetai autou

11 alla dh anaggelw umin ti estin en ceiri kuriou a estin para pantokratori ou yeusomai

12 idou dh panteV oidate oti kena kenoiV epiballete

13 auth h meriV anqrwpou asebouV para kuriou kthma de dunastwn eleusetai para pantokratoroV ep autouV

14 ean de polloi genwntai oi uioi autou eiV sfaghn esontai ean de kai andrwqwsin prosaithsousin

15 oi de perionteV autou en qanatw teleuthsousin chraV de autwn ouqeiV elehsei

16 ean sunagagh wsper ghn argurion isa de phlw etoimash crusion

17 tauta panta dikaioi peripoihsontai ta de crhmata autou alhqinoi kaqexousin

18 apebh de o oikoV autou wsper shteV kai wsper aracnh

19 plousioV koimhqeiV kai ou prosqhsei ofqalmouV autou dihnoixen kai ouk estin

20 sunhnthsan autw wsper udwr ai odunai nukti de ufeilato auton gnofoV

21 analhmyetai auton kauswn kai apeleusetai kai likmhsei auton ek tou topou autou

22 kai epirriyei ep auton kai ou feisetai ek ceiroV autou fugh feuxetai

23 krothsei ep autou ceiraV autou kai suriei auton ek tou topou autou

 

28

1 estin gar arguriw topoV oqen ginetai topoV de crusiw oqen dihqeitai

2 sidhroV men gar ek ghV ginetai calkoV de isa liqw latomeitai

3 taxin eqeto skotei kai pan peraV autoV exakribazetai liqoV skotia kai skia qanatou

4 diakoph ceimarrou apo koniaV oi de epilanqanomenoi odon dikaian hsqenhsan ek brotwn

5 gh ex authV exeleusetai artoV upokatw authV estrafh wsei pur

6 topoV sapfeirou oi liqoi authV kai cwma crusion autw

7 triboV ouk egnw authn peteinon kai ou parebleyen authn ofqalmoV gupoV

8 ouk epathsan authn uioi alazonwn ou parhlqen ep authV lewn

9 en akrotomw exeteinen ceira autou katestreyen de ek rizwn orh

10 dinaV de potamwn errhxen pan de entimon eiden mou o ofqalmoV

11 baqh de potamwn anekaluyen edeixen de eautou dunamin eiV fwV

12 h de sofia poqen eureqh poioV de topoV estin thV episthmhV

13 ouk oiden brotoV odon authV oude mh eureqh en anqrwpoiV

14 abussoV eipen ouk estin en emoi kai qalassa eipen ouk estin met emou

15 ou dwsei sugkleismon ant authV kai ou staqhsetai argurion antallagma authV

16 kai ou sumbastacqhsetai crusiw Wfir en onuci timiw kai sapfeirw

17 ouk iswqhsetai auth crusion kai ualoV kai to allagma authV skeuh crusa

18 metewra kai gabiV ou mnhsqhsetai kai elkuson sofian uper ta eswtata

19 ouk iswqhsetai auth topazion AiqiopiaV crusiw kaqarw ou sumbastacqhsetai

20 h de sofia poqen eureqh poioV de topoV estin thV sunesewV

21 lelhqen panta anqrwpon kai apo peteinwn tou ouranou ekrubh

22 h apwleia kai o qanatoV eipan akhkoamen de authV to kleoV

23 o qeoV eu sunesthsen authV thn odon autoV de oiden ton topon authV

24 autoV gar thn up ouranon pasan efora eidwV ta en th gh panta a epoihsen

25 anemwn staqmon udatoV te metra

26 ote epoihsen outwV ueton hriqmhsen kai odon en tinagmati fwnaV

27 tote eiden authn kai exhghsato authn etoimasaV exicniasen

28 eipen de anqrwpw idou h qeosebeia estin sofia to de apecesqai apo kakwn estin episthmh

 

29

1 eti de prosqeiV Iwb eipen tw prooimiw

2 tiV an me qeih kata mhna emprosqen hmerwn wn me o qeoV efulaxen

3 wV ote hugei o lucnoV autou uper kefalhV mou ote tw fwti autou eporeuomhn en skotei

4 ote hmhn epibriqwn odoiV ote o qeoV episkophn epoieito tou oikou mou

5 ote hmhn ulwdhV lian kuklw de mou oi paideV

6 ote eceonto mou ai odoi bouturw ta de orh mou eceonto galakti

7 ote exeporeuomhn orqrioV en polei en de plateiaiV etiqeto mou o difroV

8 idonteV me neaniskoi ekrubhsan presbutai de panteV esthsan

9 adroi de epausanto lalounteV daktulon epiqenteV epi stomati

10 oi de akousanteV emakarisan me kai glwssa autwn tw laruggi autwn ekollhqh

11 oti ouV hkousen kai emakarisen me ofqalmoV de idwn me exeklinen

12 dieswsa gar ptwcon ek ceiroV dunastou kai orfanw w ouk hn bohqoV ebohqhsa

13 eulogia apollumenou ep eme elqoi stoma de chraV me euloghsen

14 dikaiosunhn de enededukein hmfiasamhn de krima isa diploidi

15 ofqalmoV hmhn tuflwn pouV de cwlwn

16 egw hmhn pathr adunatwn dikhn de hn ouk hdein exicniasa

17 sunetriya de mulaV adikwn ek de mesou twn odontwn autwn arpagma exespasa

18 eipa de h hlikia mou ghrasei wsper stelecoV foinikoV polun cronon biwsw

19 h riza mou dihnoiktai epi udatoV kai drosoV aulisqhsetai en tw qerismw mou

20 h doxa mou kainh met emou kai to toxon mou en ceiri autou poreusetai

21 emou akousanteV prosescon esiwphsan de epi th emh boulh

22 epi de tw emw rhmati ou proseqento pericareiV de eginonto opotan autoiV elaloun

23 wsper gh diywsa prosdecomenh ton ueton outwV outoi thn emhn lalian

24 ean gelasw proV autouV ou mh pisteuswsin kai fwV tou proswpou mou ouk apepipten

25 exelexamhn odon autwn kai ekaqisa arcwn kai kateskhnoun wsei basileuV en monozwnoiV on tropon paqeinouV parakalwn

 

30

1 nuni de kategelasan mou elacistoi nun nouqetousin me en merei wn exoudenoun pateraV autwn ouV ouc hghsamhn einai axiouV kunwn twn emwn nomadwn

2 kai ge iscuV ceirwn autwn ina ti moi ep autouV apwleto sunteleia

3 en endeia kai limw agonoV oi feugonteV anudron ecqeV sunochn kai talaipwrian

4 oi periklwnteV alima epi hcounti oitineV alima hn autwn ta sita atimoi de kai pefaulismenoi endeeiV pantoV agaqou oi kai rizaV xulwn emaswnto upo limou megalou

5 epanesthsan moi kleptai

6 wn oi oikoi autwn hsan trwglai petrwn

7 ana meson euhcwn bohsontai oi upo frugana agria dihtwnto

8 afronwn uioi kai atimwn onoma kai kleoV esbesmenon apo ghV

9 nuni de kiqara egw eimi autwn kai eme qrulhma ecousin

10 ebdeluxanto de me apostanteV makran apo de proswpou mou ouk efeisanto ptuelon

11 anoixaV gar faretran autou ekakwsen me kai calinon tou proswpou mou exapesteilan

12 epi dexiwn blastou epanesthsan poda autwn exeteinan kai wdopoihsan ep eme tribouV apwleiaV autwn

13 exetribhsan triboi mou exedusen gar mou thn stolhn

14 belesin autou kathkontisen me kecrhtai moi wV bouletai en odunaiV pefurmai

15 epistrefontai de mou ai odunai wceto mou h elpiV wsper pneuma kai wsper nefoV h swthria mou

16 kai nun ep eme ekcuqhsetai h yuch mou ecousin de me hmerai odunwn

17 nukti de mou ta osta sugkekautai ta de neura mou dialelutai

18 en pollh iscui epelabeto mou thV stolhV wsper to peristomion tou citwnoV mou periescen me

19 hghsai de me isa phlw en gh kai spodw mou h meriV

20 kekraga de proV se kai ouk eisakoueiV mou esthsan kai katenohsan me

21 epebhV de moi anelehmonwV ceiri krataia me emastigwsaV

22 etaxaV de me en odunaiV kai aperriyaV me apo swthriaV

23 oida gar oti qanatoV me ektriyei oikia gar panti qnhtw gh

24 ei gar ofelon dunaimhn emauton ceirwsasqai h dehqeiV ge eterou kai poihsei moi touto

25 egw de epi panti adunatw eklausa estenaxa de idwn andra en anagkaiV

26 egw de epecwn agaqoiV idou sunhnthsan moi mallon hmerai kakwn

27 h koilia mou exezesen kai ou siwphsetai proefqasan me hmerai ptwceiaV

28 stenwn peporeumai aneu fimou esthka de en ekklhsia kekragwV

29 adelfoV gegona seirhnwn etairoV de strouqwn

30 to de derma mou eskotwtai megalwV ta de osta mou apo kaumatoV

31 apebh de eiV paqoV mou h kiqara o de yalmoV mou eiV klauqmon emoi

 

31

1 diaqhkhn eqemhn toiV ofqalmoiV mou kai ou sunhsw epi parqenon

2 kai ti emerisen o qeoV apanwqen kai klhronomia ikanou ex uyistwn

3 ouci apwleia tw adikw kai apallotriwsiV toiV poiousin anomian

4 ouci autoV oyetai odon mou kai panta ta diabhmata mou exariqmhsetai

5 ei de hmhn peporeumenoV meta geloiastwn ei de kai espoudasen o pouV mou eiV dolon

6 istaih me ara en zugw dikaiw oiden de o kurioV thn akakian mou

7 ei exeklinen o pouV mou ek thV odou ei de kai tw ofqalmw ephkolouqhsen h kardia mou ei de kai taiV cersin mou hyamhn dwrwn

8 speiraimi ara kai alloi fagoisan arrizoV de genoimhn epi ghV

9 ei exhkolouqhsen h kardia mou gunaiki androV eterou ei kai egkaqetoV egenomhn epi quraiV authV

10 aresai ara kai h gunh mou eterw ta de nhpia mou tapeinwqeih

11 qumoV gar orghV akatascetoV to mianai androV gunaika

12 pur gar estin kaiomenon epi pantwn twn merwn ou d an epelqh ek rizwn apwlesen

13 ei de kai efaulisa krima qerapontoV mou h qerapainhV krinomenwn autwn proV me

14 ti gar poihsw ean etasin mou poihshtai o kurioV ean de kai episkophn tina apokrisin poihsomai

15 poteron ouc wV kai egw egenomhn en gastri kai ekeinoi gegonasin gegonamen de en th auth koilia

16 adunatoi de creian hn pot eicon ouk apetucon chraV de ton ofqalmon ouk exethxa

17 ei de kai ton ywmon mou efagon monoV kai ouci orfanw metedwka

18 oti ek neothtoV mou exetrefon wV pathr kai ek gastroV mhtroV mou wdhghsa

19 ei de kai upereidon gumnon apollumenon kai ouk hmfiasa

20 adunatoi de ei mh euloghsan me apo de kouraV amnwn mou eqermanqhsan oi wmoi autwn

21 ei ephra orfanw ceira pepoiqwV oti pollh moi bohqeia periestin

22 apostaih ara o wmoV mou apo thV kleidoV o de braciwn mou apo tou agkwnoV mou suntribeih

23 foboV gar kuriou sunescen me kai apo tou lhmmatoV autou ouc upoisw

24 ei etaxa crusion iscun mou ei de kai liqw polutelei epepoiqhsa

25 ei de kai eufranqhn pollou ploutou moi genomenou ei de kai ep anariqmhtoiV eqemhn ceira mou

26 h ouc orw men hlion ton epifauskonta ekleiponta selhnhn de fqinousan ou gar ep autoiV estin

27 kai ei hpathqh laqra h kardia mou ei de kai ceira mou epiqeiV epi stomati mou efilhsa

28 kai touto moi ara anomia h megisth logisqeih oti eyeusamhn enantion kuriou tou uyistou

29 ei de kai epicarhV egenomhn ptwmati ecqrwn mou kai eipen h kardia mou euge

30 akousai ara to ouV mou thn kataran mou qrulhqeihn de ara upo laou mou kakoumenoV

31 ei de kai pollakiV eipon ai qerapainai mou tiV an dwh hmin twn sarkwn autou plhsqhnai lian mou crhstou ontoV

32 exw de ouk hulizeto xenoV h de qura mou panti elqonti anewkto

33 ei de kai amartwn akousiwV ekruya thn amartian mou

34 ou gar dietraphn poluoclian plhqouV tou mh exagoreusai enwpion autwn ei de kai eiasa adunaton exelqein quran mou kolpw kenw

35 tiV dwh akouonta mou ceira de kuriou ei mh ededoikein suggrafhn de hn eicon kata tinoV

36 ep wmoiV an periqemenoV stefanon aneginwskon

37 kai ei mh rhxaV authn apedwka ouqen labwn para creofeiletou

38 ei ep emoi pote h gh estenaxen ei de kai oi aulakeV authV eklausan omoqumadon

39 ei de kai thn iscun authV efagon monoV aneu timhV ei de kai yuchn kuriou thV ghV ekbalwn eluphsa

40 anti purou ara exelqoi moi knidh anti de kriqhV batoV kai epausato Iwb rhmasin

 

32

1 hsucasan de kai oi treiV filoi autou eti anteipein Iwb hn gar Iwb dikaioV enantion autwn

2 wrgisqh de EliouV o tou Baracihl o BouzithV ek thV suggeneiaV Ram thV AusitidoV cwraV wrgisqh de tw Iwb sfodra dioti apefhnen eauton dikaion enantion kuriou

3 kai kata twn triwn de filwn wrgisqh sfodra dioti ouk hdunhqhsan apokriqhnai antiqeta Iwb kai eqento auton einai asebh

4 EliouV de upemeinen dounai apokrisin Iwb oti presbuteroi autou eisin hmeraiV

5 kai eiden EliouV oti ouk estin apokrisiV en stomati twn triwn andrwn kai equmwqh orgh autou

6 upolabwn de EliouV o tou Baracihl o BouzithV eipen newteroV men eimi tw cronw umeiV de este presbuteroi dio hsucasa fobhqeiV tou umin anaggeilai thn emautou episthmhn

7 eipa de oti o cronoV estin o lalwn en polloiV de etesin oidasin sofian

8 alla pneuma estin en brotoiV pnoh de pantokratoroV estin h didaskousa

9 ouc oi polucronioi eisin sofoi oud oi geronteV oidasin krima

10 dio eipa akousate mou kai anaggelw umin a oida

11 enwtizesqe mou ta rhmata erw gar umwn akouontwn acri ou etashte logouV

12 kai mecri umwn sunhsw kai idou ouk hn tw Iwb elegcwn antapokrinomenoV rhmata autou ex umwn

13 ina mh eiphte euromen sofian kuriw prosqemenoi

14 anqrwpw de epetreyate lalhsai toiauta rhmata

15 eptohqhsan ouk apekriqhsan eti epalaiwsan ex autwn logouV

16 upemeina ou gar elalhsan oti esthsan ouk apekriqhsan

17 upolabwn de EliouV legei

18 palin lalhsw plhrhV gar eimi rhmatwn olekei gar me to pneuma thV gastroV

19 h de gasthr mou wsper askoV gleukouV zewn dedemenoV h wsper fushthr calkewV errhgwV

20 lalhsw ina anapauswmai anoixaV ta ceilh

21 anqrwpon gar ou mh aiscunqw alla mhn oude broton ou mh entrapw

22 ou gar epistamai qaumasai proswpon ei de mh kai eme shteV edontai

 

33

1 ou mhn de alla akouson Iwb ta rhmata mou kai lalian enwtizou mou

2 idou gar hnoixa to stoma mou kai elalhsen h glwssa mou

3 kaqara mou h kardia rhmasin sunesiV de ceilewn mou kaqara nohsei

4 pneuma qeion to poihsan me pnoh de pantokratoroV h didaskousa me

5 ean dunh doV moi apokrisin proV tauta upomeinon sthqi kat eme kai egw kata se

6 ek phlou dihrtisai su wV kai egw ek tou autou dihrtismeqa

7 ouc o foboV mou se strobhsei oude h ceir mou bareia estai epi soi

8 plhn eipaV en wsin mou fwnhn rhmatwn sou akhkoa

9 dioti legeiV kaqaroV eimi ouc amartwn amemptoV de eimi ou gar hnomhsa

10 memyin de kat emou euren hghtai de me wsper upenantion

11 eqeto de en xulw ton poda mou efulaxen de mou pasaV taV odouV

12 pwV gar legeiV dikaioV eimi kai ouk epakhkoen mou aiwnioV gar estin o epanw brotwn

13 legeiV de dia ti thV dikhV mou ouk epakhkoen pan rhma

14 en gar tw apax lalhsai o kurioV en de tw deuterw enupnion

15 h en meleth nukterinh wV otan epipipth deinoV foboV ep anqrwpouV epi nustagmatwn epi koithV

16 tote anakaluptei noun anqrwpwn en eidesin fobou toioutoiV autouV exefobhsen

17 apostreyai anqrwpon ex adikiaV to de swma autou apo ptwmatoV errusato

18 efeisato de thV yuchV autou apo qanatou kai mh pesein auton en polemw

19 palin de hlegxen auton en malakia epi koithV kai plhqoV ostwn autou enarkhsen

20 pan de brwton sitou ou mh dunhtai prosdexasqai kai h yuch autou brwsin epiqumhsei

21 ewV an sapwsin autou ai sarkeV kai apodeixh ta osta autou kena

22 hggisen de eiV qanaton h yuch autou h de zwh autou en adh

23 ean wsin cilioi aggeloi qanathforoi eiV autwn ou mh trwsh auton ean nohsh th kardia epistrafhnai epi kurion anaggeilh de anqrwpw thn eautou memyin thn de anoian autou deixh

24 anqexetai tou mh pesein auton eiV qanaton ananewsei de autou to swma wsper aloifhn epi toicou ta de osta autou emplhsei muelou

25 apalunei de autou taV sarkaV wsper nhpiou apokatasthsei de auton andrwqenta en anqrwpoiV

26 euxamenoV de proV kurion kai dekta autw estai eiseleusetai de proswpw kaqarw sun exhgoria apodwsei de anqrwpoiV dikaiosunhn

27 eita tote apomemyetai anqrwpoV autoV eautw legwn oia suneteloun kai ouk axia htasen me wn hmarton

28 swson yuchn mou tou mh elqein eiV diafqoran kai h zwh mou fwV oyetai

29 idou panta tauta ergatai o iscuroV odouV treiV meta androV

30 all errusato thn yuchn mou ek qanatou ina h zwh mou en fwti ainh auton

31 enwtizou Iwb kai akoue mou kwfeuson kai egw eimi lalhsw

32 ei eisin logoi apokriqhti moi lalhson qelw gar dikaiwqhnai se

33 ei mh su akouson mou kwfeuson kai didaxw se sofian

 

34

1 upolabwn de EliouV legei

2 akousate mou sofoi epistamenoi enwtizesqe to kalon

3 oti ouV logouV dokimazei kai larugx geuetai brwsin

4 krisin elwmeqa eautoiV gnwmen ana meson eautwn o ti kalon

5 oti eirhken Iwb dikaioV eimi o kurioV aphllaxen mou to krima

6 eyeusato de tw krimati mou biaion to beloV mou aneu adikiaV

7 tiV anhr wsper Iwb pinwn mukthrismon wsper udwr

8 ouc amartwn oude asebhsaV h odou koinwnhsaV meta poiountwn ta anoma tou poreuqhnai meta asebwn

9 mh gar eiphV oti ouk estai episkoph androV kai episkoph autw para kuriou

10 dio sunetoi kardiaV akousate mou mh moi eih enanti kuriou asebhsai kai enanti pantokratoroV taraxai to dikaion

11 alla apodidoi anqrwpw kaqa poiei ekastoV autwn kai en tribw androV eurhsei auton

12 oih de ton kurion atopa poihsein h o pantokratwr taraxei krisin

13 oV epoihsen thn ghn tiV de estin o poiwn thn up ouranon kai ta enonta panta

14 ei gar bouloito sunecein kai to pneuma par autw katascein

15 teleuthsei pasa sarx omoqumadon paV de brotoV eiV ghn apeleusetai oqen kai eplasqh

16 ei de mh nouqeth akoue tauta enwtizou fwnhn rhmatwn

17 ide su ton misounta anoma kai ton ollunta touV ponhrouV onta aiwnion dikaion

18 asebhV o legwn basilei paranomeiV asebestate toiV arcousin

19 oV ouk ephscunqh proswpon entimou oude oiden timhn qesqai adroiV qaumasqhnai proswpa autwn

20 kena de autoiV apobhsetai to kekragenai kai deisqai androV ecrhsanto gar paranomwV ekklinomenwn adunatwn

21 autoV gar orathV estin ergwn anqrwpwn lelhqen de auton ouden wn prassousin

22 oude estai topoV tou krubhnai touV poiountaV ta anoma

23 oti ouk ep andra qhsei eti o gar kurioV pantaV efora

24 o katalambanwn anexicniasta endoxa te kai exaisia wn ouk estin ariqmoV

25 o gnwrizwn autwn ta erga kai streyei nukta kai tapeinwqhsontai

26 esbesen de asebeiV oratoi de enantion autou

27 oti exeklinan ek nomou qeou dikaiwmata de autou ouk epegnwsan

28 tou epagagein ep auton kraughn penhtoV kai kraughn ptwcwn eisakousetai

29 kai autoV hsucian parexei kai tiV katadikasetai kai kruyei proswpon kai tiV oyetai auton kai kata eqnouV kai kata anqrwpou omou

30 basileuwn anqrwpon upokrithn apo duskoliaV laou

31 oti proV ton iscuron o legwn eilhfa ouk enecurasw

32 aneu emautou oyomai su deixon moi ei adikian hrgasamhn ou mh prosqhsw

33 mh para sou apoteisei authn oti apwsh oti su eklexh kai ouk egw kai ti egnwV lalhson

34 dio sunetoi kardiaV erousin tauta anhr de sofoV akhkoen mou to rhma

35 Iwb de ouk en sunesei elalhsen ta de rhmata autou ouk en episthmh

36 ou mhn de alla maqe Iwb mh dwV eti antapokrisin wsper oi afroneV

37 ina mh prosqwmen ef amartiaiV hmwn anomia de ef hmin logisqhsetai polla lalountwn rhmata enantion tou kuriou

 

35

1 upolabwn de EliouV legei

2 ti touto hghsw en krisei su tiV ei oti eipaV dikaioV eimi enanti kuriou

3 h ereiV ti poihsw amartwn

4 egw soi dwsw apokrisin kai toiV trisin filoiV sou

5 anableyon eiV ton ouranon kai ide katamaqe de nefh wV uyhla apo sou

6 ei hmarteV ti praxeiV ei de kai polla hnomhsaV ti dunasai poihsai

7 epei de oun dikaioV ei ti dwseiV autw h ti ek ceiroV sou lhmyetai

8 andri tw omoiw sou h asebeia sou kai uiw anqrwpou h dikaiosunh sou

9 apo plhqouV sukofantoumenoi kekraxontai bohsontai apo bracionoV pollwn

10 kai ouk eipen pou estin o qeoV o poihsaV me o katatasswn fulakaV nukterinaV

11 o diorizwn me apo tetrapodwn ghV apo de peteinwn ouranou

12 ekei kekraxontai kai ou mh eisakoush kai apo ubrewV ponhrwn

13 atopa gar ou bouletai o kurioV idein autoV gar o pantokratwr orathV estin

14 twn suntelountwn ta anoma kai swsei me kriqhti de enantion autou ei dunasai ainesai auton wV estin

15 kai nun oti ouk estin episkeptomenoV orghn autou kai ouk egnw paraptwmati sfodra

16 kai Iwb mataiwV anoigei to stoma autou en agnwsia rhmata barunei

 

36

1 prosqeiV de EliouV eti legei

2 meinon me mikron eti ina didaxw se eti gar en emoi estin lexiV

3 analabwn thn episthmhn mou makran ergoiV de mou dikaia erw

4 ep alhqeiaV kai ouk adika rhmata adikwV sunieiV

5 gignwske de oti o kurioV ou mh apopoihshtai ton akakon dunatoV iscui kardiaV

6 asebh ou mh zwopoihsei kai krima ptwcwn dwsei

7 ouk afelei apo dikaiou ofqalmouV autou kai meta basilewn eiV qronon kai kaqiei autouV eiV neikoV kai uywqhsontai

8 kai ei pepedhmenoi en ceiropedaiV susceqhsontai en scoinioiV peniaV

9 kai anaggelei autoiV ta erga autwn kai ta paraptwmata autwn oti iscusousin

10 alla tou dikaiou eisakousetai kai eipen oti epistrafhsontai ex adikiaV

11 ean akouswsin kai douleuswsin suntelesousin taV hmeraV autwn en agaqoiV kai ta eth autwn en euprepeiaiV

12 asebeiV de ou diaswzei para to mh boulesqai eidenai autouV ton kurion kai dioti nouqetoumenoi anhkooi hsan

13 kai upokritai kardia taxousin qumon ou bohsontai oti edhsen autouV

14 apoqanoi toinun en neothti h yuch autwn h de zwh autwn titrwskomenh upo aggelwn

15 anq wn eqliyan asqenh kai adunaton krima de praewn ekqhsei

16 kai proseti hpathsen se ek stomatoV ecqrou abussoV katacusiV upokatw authV kai katebh trapeza sou plhrhV piothtoV

17 ouc usterhsei de apo dikaiwn krima

18 qumoV de ep asebeiV estai di asebeian dwrwn wn edeconto ep adikiaiV

19 mh se ekklinatw ekwn o nouV dehsewV en anagkh ontwn adunatwn kai pantaV touV krataiountaV iscun

20 mh exelkushV thn nukta tou anabhnai laouV ant autwn

21 alla fulaxai mh praxhV atopa epi touton gar exeilw apo ptwceiaV

22 idou o iscuroV krataiwsei en iscui autou tiV gar estin kat auton dunasthV

23 tiV de estin o etazwn autou ta erga h tiV o eipaV epraxen adika

24 mnhsqhti oti megala estin autou ta erga wn hrxan andreV

25 paV anqrwpoV eiden en eautw osoi titrwskomenoi eisin brotoi

26 idou o iscuroV poluV kai ou gnwsomeqa ariqmoV etwn autou kai aperantoV

27 ariqmhtai de autw stagoneV uetou kai epicuqhsontai uetw eiV nefelhn

28 ruhsontai palaiwmata eskiasen de nefh epi amuqhtwn brotwn

29 kai ean sunh apektaseiV nefelhV isothta skhnhV autou

30 idou ekteinei ep auton hdw kai rizwmata thV qalasshV ekaluyen

31 en gar autoiV krinei laouV dwsei trofhn tw iscuonti

32 epi ceirwn ekaluyen fwV kai eneteilato peri authV en apantwnti

33 anaggelei peri autou filon autou kthsiV kai peri adikiaV

 

37

1 kai tauthV etaracqh h kardia mou kai aperruh ek tou topou authV

2 akoue akohn en orgh qumou kuriou kai meleth ek stomatoV autou exeleusetai

3 upokatw pantoV tou ouranou arch autou kai to fwV autou epi pterugwn thV ghV

4 opisw autou bohsetai fwnh bronthsei en fwnh ubrewV autou kai ouk antallaxei autouV oti akousei fwnhn autou

5 bronthsei o iscuroV en fwnh autou qaumasia epoihsen gar megala a ouk hdeimen

6 suntasswn cioni ginou epi thV ghV kai ceimwn uetoV kai ceimwn uetwn dunasteiaV autou

7 en ceiri pantoV anqrwpou katasfragizei ina gnw paV anqrwpoV thn eautou asqeneian

8 eishlqen de qhria upo skephn hsucasan de epi koithV

9 ek tamieiwn epercontai dinai apo de akrwthriwn yucoV

10 kai apo pnohV iscurou dwsei pagoV oiakizei de to udwr wV ean boulhtai

11 kai eklekton kataplassei nefelh diaskorpiei nefoV fwV autou

12 kai autoV kuklwmata diastreyei en qeeboulaqw eiV erga autwn panta osa an enteilhtai autoiV tauta suntetaktai par autou epi thV ghV

13 ean eiV paideian ean eiV thn ghn autou ean eiV eleoV eurhsei auton

14 enwtizou tauta Iwb sthqi nouqetou dunamin kuriou

15 oidamen oti o qeoV eqeto erga autou fwV poihsaV ek skotouV

16 epistatai de diakrisin nefwn exaisia de ptwmata ponhrwn

17 sou de h stolh qermh hsucazetai de epi thV ghV

18 sterewseiV met autou eiV palaiwmata iscurai wV orasiV epicusewV

19 dia ti didaxon me ti eroumen autw kai pauswmeqa polla legonteV

20 mh bibloV h grammateuV moi paresthken ina anqrwpon esthkwV katasiwphsw

21 pasin d ouc oraton to fwV thlaugeV estin en toiV palaiwmasin wsper to par autou epi nefwn

22 apo borra nefh crusaugounta epi toutoiV megalh h doxa kai timh pantokratoroV

23 kai ouc euriskomen allon omoion th iscui autou o ta dikaia krinwn ouk oiei epakouein auton

24 dio fobhqhsontai auton oi anqrwpoi fobhqhsontai de auton kai oi sofoi kardia

 

38

1 meta de to pausasqai Elioun thV lexewV eipen o kurioV tw Iwb dia lailapoV kai nefwn

2 tiV outoV o kruptwn me boulhn sunecwn de rhmata en kardia eme de oietai kruptein

3 zwsai wsper anhr thn osfun sou erwthsw de se su de moi apokriqhti

4 pou hV en tw qemelioun me thn ghn apaggeilon de moi ei episth sunesin

5 tiV eqeto ta metra authV ei oidaV h tiV o epagagwn spartion ep authV

6 epi tinoV oi krikoi authV pephgasin tiV de estin o balwn liqon gwniaion ep authV

7 ote egenhqhsan astra hnesan me fwnh megalh panteV aggeloi mou

8 efraxa de qalassan pulaiV ote emaimassen ek koiliaV mhtroV authV ekporeuomenh

9 eqemhn de auth nefoV amfiasin omiclh de authn esparganwsa

10 eqemhn de auth oria periqeiV kleiqra kai pulaV

11 eipa de auth mecri toutou eleush kai ouc uperbhsh all en seauth suntribhsetai sou ta kumata

12 h epi sou suntetaca feggoV prwinon ewsforoV de eiden thn eautou taxin

13 epilabesqai pterugwn ghV ektinaxai asebeiV ex authV

14 h su labwn ghn phlon eplasaV zwon kai lalhton auton eqou epi ghV

15 afeilaV de apo asebwn to fwV braciona de uperhfanwn sunetriyaV

16 hlqeV de epi phghn qalasshV en de icnesin abussou periepathsaV

17 anoigontai de soi fobw pulai qanatou pulwroi de adou idonteV se epthxan

18 nenouqethsai de to euroV thV up ouranon anaggeilon dh moi posh tiV estin

19 poia de gh aulizetai to fwV skotouV de poioV o topoV

20 ei agagoiV me eiV oria autwn ei de kai epistasai tribouV autwn

21 oida ara oti tote gegennhsai ariqmoV de etwn sou poluV

22 hlqeV de epi qhsaurouV cionoV qhsaurouV de calazhV eorakaV

23 apokeitai de soi eiV wran ecqrwn eiV hmeran polemou kai machV

24 poqen de ekporeuetai pacnh h diaskedannutai notoV eiV thn up ouranon

25 tiV de htoimasen uetw labrw rusin odon de kudoimwn

26 tou uetisai epi ghn ou ouk anhr erhmon ou ouc uparcei anqrwpoV en auth

27 tou cortasai abaton kai aoikhton kai tou ekblasthsai exodon clohV

28 tiV estin uetou pathr tiV de estin o tetokwV bwlouV drosou

29 ek gastroV de tinoV ekporeuetai o krustalloV pacnhn de en ouranw tiV tetoken

30 h katabainei wsper udwr reon proswpon de abussou tiV ephxen

31 sunhkaV de desmon PleiadoV kai fragmon WriwnoV hnoixaV

32 h dianoixeiV mazourwq en kairw autou kai {Esperon epi komhV autou axeiV auta

33 epistasai de tropaV ouranou h ta up ouranon omoqumadon ginomena

34 kaleseiV de nefoV fwnh kai tromw udatoV labrw upakousetai sou

35 aposteleiV de keraunouV kai poreusontai erousin de soi ti estin

36 tiV de edwken gunaixin ufasmatoV sofian h poikiltikhn episthmhn

37 tiV de o ariqmwn nefh sofia ouranon de eiV ghn eklinen

38 kecutai de wsper gh konia kekollhka de auton wsper liqw kubon

39 qhreuseiV de leousin boran yucaV de drakontwn emplhseiV

40 dedoikasin gar en koitaiV autwn kaqhntai de en ulaiV enedreuonteV

41 tiV de htoimasen koraki boran neossoi gar autou proV kurion kekragasin planwmenoi ta sita zhtounteV

 

39

1 ei egnwV kairon toketou tragelafwn petraV efulaxaV de wdinaV elafwn

2 hriqmhsaV de autwn mhnaV plhreiV toketou wdinaV de autwn elusaV

3 exeqreyaV de autwn ta paidia exw fobou wdinaV autwn exaposteleiV

4 aporrhxousin ta tekna autwn plhqunqhsontai en genhmati exeleusontai kai ou mh anakamyousin autoiV

5 tiV de estin o afeiV onon agrion eleuqeron desmouV de autou tiV elusen

6 eqemhn de thn diaitan autou erhmon kai ta skhnwmata autou almurida

7 katagelwn poluocliaV polewV memyin de forologou ouk akouwn

8 kataskeyetai orh nomhn autou kai opisw pantoV clwrou zhtei

9 boulhsetai de soi monokerwV douleusai h koimhqhnai epi fatnhV sou

10 dhseiV de en imasi zugon autou h elkusei sou aulakaV en pediw

11 pepoiqaV de ep autw oti pollh h iscuV autou epafhseiV de autw ta erga sou

12 pisteuseiV de oti apodwsei soi ton sporon eisoisei de sou ton alwna

13 pterux terpomenwn neelasa ean sullabh asida kai nessa

14 oti afhsei eiV ghn ta wa authV kai epi coun qalyei

15 kai epelaqeto oti pouV skorpiei kai qhria agrou katapathsei

16 apesklhrunen ta tekna authV wste mh eauth eiV kenon ekopiasen aneu fobou

17 oti katesiwphsen auth o qeoV sofian kai ouk emerisen auth en th sunesei

18 kata kairon en uyei uywsei katagelasetai ippou kai tou epibatou autou

19 h su perieqhkaV ippw dunamin enedusaV de trachlw autou fobon

20 perieqhkaV de autw panoplian doxan de sthqewn autou tolmh

21 anorusswn en pediw gauria ekporeuetai de eiV pedion en iscui

22 sunantwn belei katagela kai ou mh apostrafh apo sidhrou

23 ep autw gauria toxon kai macaira

24 kai orgh afaniei thn ghn kai ou mh pisteush ewV an shmanh salpigx

25 salpiggoV de shmainoushV legei euge porrwqen de osfrainetai polemou sun almati kai kraugh

26 ek de thV shV episthmhV esthken ierax anapetasaV taV pterugaV akinhtoV kaqorwn ta proV noton

27 epi de sw prostagmati uyoutai aetoV guy de epi nossiaV autou kaqesqeiV aulizetai

28 ep exoch petraV kai apokrufw

29 ekeise wn zhtei ta sita porrwqen oi ofqalmoi autou skopeuousin

30 neossoi de autou furontai en aimati ou d an wsi teqnewteV paracrhma euriskontai

 

40

1 kai apekriqh kurioV o qeoV tw Iwb kai eipen

2 mh krisin meta ikanou ekklinei elegcwn qeon apokriqhsetai authn

3 upolabwn de Iwb legei tw kuriw

4 ti eti egw krinomai nouqetoumenoV kai elegcwn kurion akouwn toiauta ouqen wn egw de tina apokrisin dw proV tauta ceira qhsw epi stomati mou

5 apax lelalhka epi de tw deuterw ou prosqhsw

6 eti de upolabwn o kurioV eipen tw Iwb ek tou nefouV

7 mh alla zwsai wsper anhr thn osfun sou erwthsw de se su de moi apokriqhti

8 mh apopoiou mou to krima oiei de me allwV soi kecrhmatikenai h ina anafanhV dikaioV

9 h braciwn soi estin kata tou kuriou h fwnh kat auton brontaV

10 analabe dh uyoV kai dunamin doxan de kai timhn amfiesai

11 aposteilon de aggelouV orgh pan de ubristhn tapeinwson

12 uperhfanon de sbeson shyon de asebeiV paracrhma

13 kruyon de eiV ghn exw omoqumadon ta de proswpa autwn atimiaV emplhson

14 omologhsw ara oti dunatai h dexia sou swsai

15 alla dh idou qhria para soi corton isa bousin esqiei

16 idou dh iscuV autou ep osfui h de dunamiV ep omfalou gastroV

17 esthsen ouran wV kuparisson ta de neura autou sumpeplektai

18 ai pleurai autou pleurai calkeiai h de raciV autou sidhroV cutoV

19 tout estin arch plasmatoV kuriou pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn autou

20 epelqwn de ep oroV akrotomon epoihsen carmonhn tetraposin en tw tartarw

21 upo pantodapa dendra koimatai para papuron kai kalamon kai boutomon

22 skiazontai de en autw dendra megala sun radamnoiV kai klwneV agnou

23 ean genhtai plhmmura ou mh aisqhqh pepoiqen oti proskrousei o IordanhV eiV to stoma autou

24 en tw ofqalmw autou dexetai auton enskolieuomenoV trhsei rina

25 axeiV de drakonta en agkistrw periqhseiV de forbean peri rina autou

26 ei dhseiV krikon en tw mukthri autou yeliw de truphseiV to ceiloV autou

27 lalhsei de soi dehsei ikethria malakwV

28 qhsetai de diaqhkhn meta sou lhmyh de auton doulon aiwnion

29 paixh de en autw wsper ornew h dhseiV auton wsper strouqion paidiw

30 ensitountai de en autw eqnh meriteuontai de auton foinikwn genh

31 pan de plwton sunelqon ou mh enegkwsin bursan mian ouraV autou kai en ploioiV aliewn kefalhn autou

32 epiqhseiV de autw ceira mnhsqeiV polemon ton ginomenon en swmati autou kai mhketi ginesqw

 

41

1 ouc eorakaV auton oude epi toiV legomenoiV teqaumakaV

2 ou dedoikaV oti htoimastai moi tiV gar estin o emoi antistaV

3 h tiV antisthsetai moi kai upomenei ei pasa h up ouranon emh estin

4 ou siwphsomai di auton kai logon dunamewV elehsei ton ison autou

5 tiV apokaluyei proswpon endusewV autou eiV de ptuxin qwrakoV autou tiV an eiselqoi

6 pulaV proswpou autou tiV anoixei kuklw odontwn autou foboV

7 ta egkata autou aspideV calkeiai sundesmoV de autou wsper smirithV liqoV

8 eiV tou enoV kollwntai pneuma de ou mh dielqh auton

9 anhr tw adelfw autou proskollhqhsetai sunecontai kai ou mh apospasqwsin

10 en ptarmw autou epifausketai feggoV oi de ofqalmoi autou eidoV ewsforou

11 ek stomatoV autou ekporeuontai lampadeV kaiomenai kai diarriptountai escarai puroV

12 ek mukthrwn autou ekporeuetai kapnoV kaminou kaiomenhV puri anqrakwn

13 h yuch autou anqrakeV flox de ek stomatoV autou ekporeuetai

14 en de trachlw autou aulizetai dunamiV emprosqen autou trecei apwleia

15 sarkeV de swmatoV autou kekollhntai kataceei ep auton ou saleuqhsetai

16 h kardia autou pephgen wV liqoV esthken de wsper akmwn anhlatoV

17 strafentoV de autou foboV qhrioiV tetraposin epi ghV allomenoiV

18 ean sunanthswsin autw logcai ouden mh poihswsin doru ephrmenon kai qwraka

19 hghtai men gar sidhron acura calkon de wsper xulon saqron

20 ou mh trwsh auton toxon calkeion hghtai men petrobolon corton

21 wV kalamh elogisqhsan sfurai katagela de seismou purforou

22 h strwmnh autou obeliskoi oxeiV paV de crusoV qalasshV up auton wsper phloV amuqhtoV

23 anazei thn abusson wsper calkeion hghtai de thn qalassan wsper exaleiptron

24 ton de tartaron thV abussou wsper aicmalwton elogisato abusson eiV peripaton

25 ouk estin ouden epi thV ghV omoion autw pepoihmenon egkatapaizesqai upo twn aggelwn mou

26 pan uyhlon ora autoV de basileuV pantwn twn en toiV udasin

 

42

1 upolabwn de Iwb legei tw kuriw

2 oida oti panta dunasai adunatei de soi ouqen

3 tiV gar estin o kruptwn se boulhn feidomenoV de rhmatwn kai se oietai kruptein tiV de anaggelei moi a ouk hdein megala kai qaumasta a ouk hpistamhn

4 akouson de mou kurie ina kagw lalhsw erwthsw de se su de me didaxon

5 akohn men wtoV hkouon sou to proteron nuni de o ofqalmoV mou eoraken se

6 dio efaulisa emauton kai etakhn hghmai de emauton ghn kai spodon

7 egeneto de meta to lalhsai ton kurion panta ta rhmata tauta tw Iwb eipen o kurioV ElifaV tw Qaimanith hmarteV su kai oi duo filoi sou ou gar elalhsate enwpion mou alhqeV ouden wsper o qerapwn mou Iwb

8 nun de labete epta moscouV kai epta kriouV kai poreuqhte proV ton qeraponta mou Iwb kai poihsei karpwsin peri umwn Iwb de o qerapwn mou euxetai peri umwn oti ei mh proswpon autou lhmyomai ei mh gar di auton apwlesa an umaV ou gar elalhsate alhqeV kata tou qerapontoV mou Iwb

9 eporeuqh de ElifaV o QaimanithV kai Baldad o SaucithV kai Swfar o MinaioV kai epoihsan kaqwV sunetaxen autoiV o kurioV kai elusen thn amartian autoiV dia Iwb

10 o de kurioV huxhsen ton Iwb euxamenou de autou kai peri twn filwn autou afhken autoiV thn amartian edwken de o kurioV dipla osa hn emprosqen Iwb eiV diplasiasmon

11 hkousan de panteV oi adelfoi autou kai ai adelfai autou panta ta sumbebhkota autw kai hlqon proV auton kai panteV osoi hdeisan auton ek prwtou fagonteV de kai pionteV par autw parekalesan auton kai eqaumasan epi pasin oiV ephgagen autw o kurioV edwken de autw ekastoV amnada mian kai tetradracmon crusoun ashmon

12 o de kurioV euloghsen ta escata Iwb h ta emprosqen hn de ta kthnh autou probata muria tetrakiscilia kamhloi exakisciliai zeugh bown cilia onoi qhleiai nomadeV ciliai

13 gennwntai de autw uioi epta kai qugatereV treiV

14 kai ekalesen thn men prwthn Hmeran thn de deuteran Kasian thn de trithn AmalqeiaV keraV

15 kai ouc eureqhsan kata taV qugateraV Iwb beltiouV autwn en th up ouranon edwken de autaiV o pathr klhronomian en toiV adelfoiV

16 ezhsen de Iwb meta thn plhghn eth ekaton ebdomhkonta ta de panta ezhsen eth diakosia tessarakonta oktw kai eiden Iwb touV uiouV autou kai touV uiouV twn uiwn autou tetarthn genean

17 kai eteleuthsen Iwb presbuteroV kai plhrhV hmerwn

 


 

Septuagint_Index            Next: Psalms