EXODOS

1

1 tauta ta onomata twn uiwn Israhl twn eispeporeumenwn eiV Aigupton ama Iakwb tw patri autwn ekastoV panoikia autwn eishlqosan

2 Roubhn Sumewn Leui IoudaV

3 Issacar Zaboulwn kai Beniamin

4 Dan kai Nefqali Gad kai Ashr

5 Iwshf de hn en Aiguptw hsan de pasai yucai ex Iakwb pente kai ebdomhkonta

6 eteleuthsen de Iwshf kai panteV oi adelfoi autou kai pasa h genea ekeinh

7 oi de uioi Israhl huxhqhsan kai eplhqunqhsan kai cudaioi egenonto kai katiscuon sfodra sfodra eplhqunen de h gh autouV

8 anesth de basileuV eteroV ep Aigupton oV ouk hdei ton Iwshf

9 eipen de tw eqnei autou idou to genoV twn uiwn Israhl mega plhqoV kai iscuei uper hmaV

10 deute oun katasofiswmeqa autouV mhpote plhqunqh kai hnika an sumbh hmin polemoV prosteqhsontai kai outoi proV touV upenantiouV kai ekpolemhsanteV hmaV exeleusontai ek thV ghV

11 kai epesthsen autoiV epistataV twn ergwn ina kakwswsin autouV en toiV ergoiV kai wkodomhsan poleiV ocuraV tw Faraw thn te Piqwm kai Ramessh kai Wn h estin Hliou poliV

12 kaqoti de autouV etapeinoun tosoutw pleiouV eginonto kai iscuon sfodra sfodra kai ebdelussonto oi Aiguptioi apo twn uiwn Israhl

13 kai katedunasteuon oi Aiguptioi touV uiouV Israhl bia

14 kai katwdunwn autwn thn zwhn en toiV ergoiV toiV sklhroiV tw phlw kai th plinqeia kai pasi toiV ergoiV toiV en toiV pedioiV kata panta ta erga wn katedoulounto autouV meta biaV

15 kai eipen o basileuV twn Aiguptiwn taiV maiaiV twn Ebraiwn th mia autwn h onoma Sepfwra kai to onoma thV deuteraV Foua

16 kai eipen otan maiousqe taV EbraiaV kai wsin proV tw tiktein ean men arsen h apokteinate auto ean de qhlu peripoieisqe auto

17 efobhqhsan de ai maiai ton qeon kai ouk epoihsan kaqoti sunetaxen autaiV o basileuV Aiguptou kai ezwogonoun ta arsena

18 ekalesen de o basileuV Aiguptou taV maiaV kai eipen autaiV ti oti epoihsate to pragma touto kai ezwogoneite ta arsena

19 eipan de ai maiai tw Faraw ouc wV gunaikeV Aiguptou ai Ebraiai tiktousin gar prin h eiselqein proV autaV taV maiaV kai etikton

20 eu de epoiei o qeoV taiV maiaiV kai eplhqunen o laoV kai iscuen sfodra

21 epeidh efobounto ai maiai ton qeon epoihsan eautaiV oikiaV

22 sunetaxen de Faraw panti tw law autou legwn pan arsen o ean tecqh toiV EbraioiV eiV ton potamon riyate kai pan qhlu zwogoneite auto

 

2

1 hn de tiV ek thV fulhV Leui oV elaben twn qugaterwn Leui kai escen authn

2 kai en gastri elaben kai eteken arsen idonteV de auto asteion eskepasan auto mhnaV treiV

3 epei de ouk hdunanto auto eti kruptein elaben autw h mhthr autou qibin kai katecrisen authn asfaltopissh kai enebalen to paidion eiV authn kai eqhken authn eiV to eloV para ton potamon

4 kai kateskopeuen h adelfh autou makroqen maqein ti to apobhsomenon autw

5 katebh de h qugathr Faraw lousasqai epi ton potamon kai ai abrai authV pareporeuonto para ton potamon kai idousa thn qibin en tw elei aposteilasa thn abran aneilato authn

6 anoixasa de ora paidion klaion en th qibei kai efeisato autou h qugathr Faraw kai efh apo twn paidiwn twn Ebraiwn touto

7 kai eipen h adelfh autou th qugatri Faraw qeleiV kalesw soi gunaika trofeuousan ek twn Ebraiwn kai qhlasei soi to paidion

8 h de eipen auth h qugathr Faraw poreuou elqousa de h neaniV ekalesen thn htera tou paidiou

9 eipen de proV authn h qugathr Faraw diathrhson moi to paidion touto kai qhlason moi auto egw de dwsw soi ton misqon elaben de h gunh to paidion kai eqhlazen auto

10 adrunqentoV de tou paidiou eishgagen auto proV thn qugatera Faraw kai egenhqh auth eiV uion epwnomasen de to onoma autou Mwushn legousa ek tou udatoV auton aneilomhn

11 egeneto de en taiV hmeraiV taiV pollaiV ekeinaiV megaV genomenoV MwushV exhlqen proV touV adelfouV autou touV uiouV Israhl katanohsaV de ton ponon autwn ora anqrwpon Aiguption tuptonta tina Ebraion twn eautou adelfwn twn uiwn Israhl

12 peribleyamenoV de wde kai wde ouc ora oudena kai pataxaV ton Aiguption ekruyen auton en th ammw

13 exelqwn de th hmera th deutera ora duo andraV EbraiouV diaplhktizomenouV kai legei tw adikounti dia ti su tupteiV ton plhsion

14 o de eipen tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef hmwn mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV ecqeV ton Aiguption efobhqh de MwushV kai eipen ei outwV emfaneV gegonen to rhma touto

15 hkousen de Faraw to rhma touto kai ezhtei anelein Mwushn anecwrhsen de MwushV apo proswpou Faraw kai wkhsen en gh Madiam elqwn de eiV ghn Madiam ekaqisen epi tou freatoV

16 tw de ierei Madiam hsan epta qugatereV poimainousai ta probata tou patroV autwn Ioqor paragenomenai de hntloun ewV eplhsan taV dexamenaV potisai ta probata tou patroV autwn Ioqor

17 paragenomenoi de oi poimeneV exebalon autaV anastaV de MwushV errusato autaV kai hntlhsen autaiV kai epotisen ta probata autwn

18 paregenonto de proV Ragouhl ton patera autwn o de eipen autaiV ti oti etacunate tou paragenesqai shmeron

19 ai de eipan anqrwpoV AiguptioV errusato hmaV apo twn poimenwn kai hntlhsen hmin kai epotisen ta probata hmwn

20 o de eipen taiV qugatrasin autou kai pou esti kai ina ti outwV kataleloipate ton anqrwpon kalesate oun auton opwV fagh arton

21 katwkisqh de MwushV para tw anqrwpw kai exedoto Sepfwran thn qugatera autou Mwush gunaika

22 en gastri de labousa h gunh eteken uion kai epwnomasen MwushV to onoma autou Ghrsam legwn oti paroikoV eimi en gh allotria

23 meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV Aiguptou kai katestenaxan oi uioi Israhl apo twn ergwn kai anebohsan kai anebh h boh autwn proV ton qeon apo twn ergwn

24 kai eishkousen o qeoV ton stenagmon autwn kai emnhsqh o qeoV thV diaqhkhV autou thV proV Abraam kai Isaak kai Iakwb

25 kai epeiden o qeoV touV uiouV Israhl kai egnwsqh autoiV

 

3

1 kai MwushV hn poimainwn ta probata Ioqor tou gambrou autou tou ierewV Madiam kai hgagen ta probata upo thn erhmon kai hlqen eiV to oroV Cwrhb

2 wfqh de autw aggeloV kuriou en flogi puroV ek tou batou kai ora oti o batoV kaietai puri o de batoV ou katekaieto

3 eipen de MwushV parelqwn oyomai to orama to mega touto ti oti ou katakaietai o batoV

4 wV de eiden kurioV oti prosagei idein ekalesen auton kurioV ek tou batou legwn Mwush Mwush o de eipen ti estin

5 kai eipen mh eggishV wde lusai to upodhma ek twn podwn sou o gar topoV en w su esthkaV gh agia estin

6 kai eipen autw egw eimi o qeoV tou patroV sou qeoV Abraam kai qeoV Isaak kai qeoV Iakwb apestreyen de MwushV to proswpon autou eulabeito gar katembleyai enwpion tou qeou

7 eipen de kurioV proV Mwushn idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en Aiguptw kai thV kraughV autwn akhkoa apo twn ergodiwktwn oida gar thn odunhn autwn

8 kai katebhn exelesqai autouV ek ceiroV Aiguptiwn kai exagagein autouV ek thV ghV ekeinhV kai eisagagein autouV eiV ghn agaqhn kai pollhn eiV ghn reousan gala kai meli eiV ton topon twn Cananaiwn kai Cettaiwn kai Amorraiwn kai Ferezaiwn kai Gergesaiwn kai Euaiwn kai Iebousaiwn

9 kai nun idou kraugh twn uiwn Israhl hkei proV me kagw ewraka ton qlimmon on oi Aiguptioi qlibousin autouV

10 kai nun deuro aposteilw se proV Faraw basilea Aiguptou kai exaxeiV ton laon mou touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou

11 kai eipen MwushV proV ton qeon tiV eimi oti poreusomai proV Faraw basilea Aiguptou kai oti exaxw touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou

12 eipen de o qeoV Mwusei legwn oti esomai meta sou kai touto soi to shmeion oti egw se exapostellw en tw exagagein se ton laon mou ex Aiguptou kai latreusete tw qew en tw orei toutw

13 kai eipen MwushV proV ton qeon idou egw eleusomai proV touV uiouV Israhl kai erw proV autouV o qeoV twn paterwn umwn apestalken me proV umaV erwthsousin me ti onoma autw ti erw proV autouV

14 kai eipen o qeoV proV Mwushn egw eimi o wn kai eipen outwV ereiV toiV uioiV Israhl o wn apestalken me proV umaV

15 kai eipen o qeoV palin proV Mwushn outwV ereiV toiV uioiV Israhl kurioV o qeoV twn paterwn umwn qeoV Abraam kai qeoV Isaak kai qeoV Iakwb apestalken me proV umaV touto mou estin onoma aiwnion kai mnhmosunon genewn geneaiV

16 elqwn oun sunagage thn gerousian twn uiwn Israhl kai ereiV proV autouV kurioV o qeoV twn paterwn umwn wptai moi qeoV Abraam kai qeoV Isaak kai qeoV Iakwb legwn episkoph epeskemmai umaV kai osa sumbebhken umin en Aiguptw

17 kai eipon anabibasw umaV ek thV kakwsewV twn Aiguptiwn eiV thn ghn twn Cananaiwn kai Cettaiwn kai Amorraiwn kai Ferezaiwn kai Gergesaiwn kai Euaiwn kai Iebousaiwn eiV ghn reousan gala kai meli

18 kai eisakousontai sou thV fwnhV kai eiseleush su kai h gerousia Israhl proV Faraw basilea Aiguptou kai ereiV proV auton o qeoV twn Ebraiwn proskeklhtai hmaV poreuswmeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon ina quswmen tw qew hmwn

19 egw de oida oti ou prohsetai umaV Faraw basileuV Aiguptou poreuqhnai ean mh meta ceiroV krataiaV

20 kai ekteinaV thn ceira pataxw touV AiguptiouV en pasi toiV qaumasioiV mou oiV poihsw en autoiV kai meta tauta exapostelei umaV

21 kai dwsw carin tw law toutw enantion twn Aiguptiwn otan de apotrechte ouk apeleusesqe kenoi

22 aithsei gunh para geitonoV kai suskhnou authV skeuh argura kai crusa kai imatismon kai epiqhsete epi touV uiouV umwn kai epi taV qugateraV umwn kai skuleusete touV AiguptiouV

 

4

1 apekriqh de MwushV kai eipen ean oun mh pisteuswsin moi mhde eisakouswsin thV fwnhV mou erousin gar oti ouk wptai soi o qeoV ti erw proV autouV

2 eipen de autw kurioV ti touto estin to en th ceiri sou o de eipen rabdoV

3 kai eipen riyon authn epi thn ghn kai erriyen authn epi thn ghn kai egeneto ofiV kai efugen MwushV ap autou

4 kai eipen kurioV proV Mwushn ekteinon thn ceira kai epilabou thV kerkou ekteinaV oun thn ceira epelabeto thV kerkou kai egeneto rabdoV en th ceiri autou

5 ina pisteuswsin soi oti wptai soi kurioV o qeoV twn paterwn autwn qeoV Abraam kai qeoV Isaak kai qeoV Iakwb

6 eipen de autw kurioV palin eisenegke thn ceira sou eiV ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira autou eiV ton kolpon autou kai exhnegken thn ceira autou ek tou kolpou autou kai egenhqh h ceir autou wsei ciwn

7 kai eipen palin eisenegke thn ceira sou eiV ton kolpon sou kai eishnegken thn ceira eiV ton kolpon autou kai exhnegken authn ek tou kolpou autou kai palin apekatesth eiV thn croan thV sarkoV autou

8 ean de mh pisteuswsin soi mhde eisakouswsin thV fwnhV tou shmeiou tou prwtou pisteusousin soi thV fwnhV tou shmeiou tou escatou

9 kai estai ean mh pisteuswsin soi toiV dusi shmeioiV toutoiV mhde eisakouswsin thV fwnhV sou lhmyh apo tou udatoV tou potamou kai ekceeiV epi to xhron kai estai to udwr o ean labhV apo tou potamou aima epi tou xhrou

10 eipen de MwushV proV kurion deomai kurie ouc ikanoV eimi pro thV ecqeV oude pro thV trithV hmeraV oude af ou hrxw lalein tw qeraponti sou iscnofwnoV kai braduglwssoV egw eimi

11 eipen de kurioV proV Mwushn tiV edwken stoma anqrwpw kai tiV epoihsen duskwfon kai kwfon bleponta kai tuflon ouk egw o qeoV

12 kai nun poreuou kai egw anoixw to stoma sou kai sumbibasw se o melleiV lalhsai

13 kai eipen MwushV deomai kurie proceirisai dunamenon allon on aposteleiV

14 kai qumwqeiV orgh kurioV epi Mwushn eipen ouk idou Aarwn o adelfoV sou o LeuithV epistamai oti lalwn lalhsei autoV soi kai idou autoV exeleusetai eiV sunanthsin soi kai idwn se carhsetai en eautw

15 kai ereiV proV auton kai dwseiV ta rhmata mou eiV to stoma autou kai egw anoixw to stoma sou kai to stoma autou kai sumbibasw umaV a poihsete

16 kai autoV soi proslalhsei proV ton laon kai autoV estai sou stoma su de autw esh ta proV ton qeon

17 kai thn rabdon tauthn thn strafeisan eiV ofin lhmyh en th ceiri sou en h poihseiV en auth ta shmeia

18 eporeuqh de MwushV kai apestreyen proV Ioqor ton gambron autou kai legei poreusomai kai apostreyw proV touV adelfouV mou touV en Aiguptw kai oyomai ei eti zwsin kai eipen Ioqor Mwush badize ugiainwn

19 meta de taV hmeraV taV pollaV ekeinaV eteleuthsen o basileuV Aiguptou eipen de kurioV proV Mwushn en Madiam badize apelqe eiV Aigupton teqnhkasin gar panteV oi zhtounteV sou thn yuchn

20 analabwn de MwushV thn gunaika kai ta paidia anebibasen auta epi ta upozugia kai epestreyen eiV Aigupton elaben de MwushV thn rabdon thn para tou qeou en th ceiri autou

21 eipen de kurioV proV Mwushn poreuomenou sou kai apostrefontoV eiV Aigupton ora panta ta terata a edwka en taiV cersin sou poihseiV auta enantion Faraw egw de sklhrunw thn kardian autou kai ou mh exaposteilh ton laon

22 su de ereiV tw Faraw tade legei kurioV uioV prwtotokoV mou Israhl

23 eipa de soi exaposteilon ton laon mou ina moi latreush ei men oun mh boulei exaposteilai autouV ora oun egw apoktenw ton uion sou ton prwtotokon

24 egeneto de en th odw en tw katalumati sunhnthsen autw aggeloV kuriou kai ezhtei auton apokteinai

25 kai labousa Sepfwra yhfon perietemen thn akrobustian tou uiou authV kai prosepesen proV touV podaV kai eipen esth to aima thV peritomhV tou paidiou mou

26 kai aphlqen ap autou dioti eipen esth to aima thV peritomhV tou paidiou mou

27 eipen de kurioV proV Aarwn poreuqhti eiV sunanthsin Mwusei eiV thn erhmon kai eporeuqh kai sunhnthsen autw en tw orei tou qeou kai katefilhsan allhlouV

28 kai anhggeilen MwushV tw Aarwn pantaV touV logouV kuriou ouV apesteilen kai panta ta shmeia a eneteilato autw

29 eporeuqh de MwushV kai Aarwn kai sunhgagon thn gerousian twn uiwn Israhl

30 kai elalhsen Aarwn panta ta rhmata tauta a elalhsen o qeoV proV Mwushn kai epoihsen ta shmeia enantion tou laou

31 kai episteusen o laoV kai ecarh oti epeskeyato o qeoV touV uiouV Israhl kai oti eiden autwn thn qliyin kuyaV de o laoV prosekunhsen

 

5

1 kai meta tauta eishlqen MwushV kai Aarwn proV Faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV Israhl exaposteilon ton laon mou ina moi eortaswsin en th erhmw

2 kai eipen Faraw tiV estin ou eisakousomai thV fwnhV autou wste exaposteilai touV uiouV Israhl ouk oida ton kurion kai ton Israhl ouk exapostellw

3 kai legousin autw o qeoV twn Ebraiwn proskeklhtai hmaV poreusomeqa oun odon triwn hmerwn eiV thn erhmon opwV quswmen tw qew hmwn mhpote sunanthsh hmin qanatoV h fonoV

4 kai eipen autoiV o basileuV Aiguptou ina ti Mwush kai Aarwn diastrefete ton laon mou apo twn ergwn apelqate ekastoV umwn proV ta erga autou

5 kai eipen Faraw idou nun poluplhqei o laoV mh oun katapauswmen autouV apo twn ergwn

6 sunetaxen de Faraw toiV ergodiwktaiV tou laou kai toiV grammateusin legwn

7 ouketi prosteqhsetai didonai acuron tw law eiV thn plinqourgian kaqaper ecqeV kai trithn hmeran autoi poreuesqwsan kai sunagagetwsan eautoiV acura

8 kai thn suntaxin thV plinqeiaV hV autoi poiousin kaq ekasthn hmeran epibaleiV autoiV ouk afeleiV ouden scolazousin gar dia touto kekragasin legonteV poreuqwmen kai quswmen tw qew hmwn

9 barunesqw ta erga twn anqrwpwn toutwn kai merimnatwsan tauta kai mh merimnatwsan en logoiV kenoiV

10 katespeudon de autouV oi ergodiwktai kai oi grammateiV kai elegon proV ton laon legonteV tade legei Faraw ouketi didwmi umin acura

11 autoi umeiV poreuomenoi sullegete eautoiV acura oqen ean eurhte ou gar afaireitai apo thV suntaxewV umwn ouqen

12 kai diesparh o laoV en olh Aiguptw sunagagein kalamhn eiV acura

13 oi de ergodiwktai katespeudon autouV legonteV sunteleite ta erga ta kaqhkonta kaq hmeran kaqaper kai ote to acuron edidoto umin

14 kai emastigwqhsan oi grammateiV tou genouV twn uiwn Israhl oi katastaqenteV ep autouV upo twn epistatwn tou Faraw legonteV dia ti ou sunetelesate taV suntaxeiV umwn thV plinqeiaV kaqaper ecqeV kai trithn hmeran kai to thV shmeron

15 eiselqonteV de oi grammateiV twn uiwn Israhl katebohsan proV Faraw legonteV ina ti outwV poieiV toiV soiV oiketaiV

16 acuron ou didotai toiV oiketaiV sou kai thn plinqon hmin legousin poiein kai idou oi paideV sou memastigwntai adikhseiV oun ton laon sou

17 kai eipen autoiV scolazete scolastai este dia touto legete poreuqwmen quswmen tw qew hmwn

18 nun oun poreuqenteV ergazesqe to gar acuron ou doqhsetai umin kai thn suntaxin thV plinqeiaV apodwsete

19 ewrwn de oi grammateiV twn uiwn Israhl eautouV en kakoiV legonteV ouk apoleiyete thV plinqeiaV to kaqhkon th hmera

20 sunhnthsan de Mwush kai Aarwn ercomenoiV eiV sunanthsin autoiV ekporeuomenwn autwn apo Faraw

21 kai eipan autoiV idoi o qeoV umaV kai krinai oti ebdeluxate thn osmhn hmwn enantion Faraw kai enantion twn qerapontwn autou dounai romfaian eiV taV ceiraV autou apokteinai hmaV

22 epestreyen de MwushV proV kurion kai eipen kurie dia ti ekakwsaV ton laon touton kai ina ti apestalkaV me

23 kai af ou peporeumai proV Faraw lalhsai epi tw sw onomati ekakwsen ton laon touton kai ouk errusw ton laon sou

 

6

1 kai eipen kurioV proV Mwushn hdh oyei a poihsw tw Faraw en gar ceiri krataia exapostelei autouV kai en bracioni uyhlw ekbalei autouV ek thV ghV autou

2 elalhsen de o qeoV proV Mwushn kai eipen proV auton egw kurioV

3 kai wfqhn proV Abraam kai Isaak kai Iakwb qeoV wn autwn kai to onoma mou kurioV ouk edhlwsa autoiV

4 kai esthsa thn diaqhkhn mou proV autouV wste dounai autoiV thn ghn twn Cananaiwn thn ghn hn parwkhkasin en h kai parwkhsan ep authV

5 kai egw eishkousa ton stenagmon twn uiwn Israhl on oi Aiguptioi katadoulountai autouV kai emnhsqhn thV diaqhkhV umwn

6 badize eipon toiV uioiV Israhl legwn egw kurioV kai exaxw umaV apo thV dunasteiaV twn Aiguptiwn kai rusomai umaV ek thV douleiaV kai lutrwsomai umaV en bracioni uyhlw kai krisei megalh

7 kai lhmyomai emautw umaV laon emoi kai esomai umwn qeoV kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek thV katadunasteiaV twn Aiguptiwn

8 kai eisaxw umaV eiV thn ghn eiV hn exeteina thn ceira mou dounai authn tw Abraam kai Isaak kai Iakwb kai dwsw umin authn en klhrw egw kurioV

9 elalhsen de MwushV outwV toiV uioiV Israhl kai ouk eishkousan Mwush apo thV oligoyuciaV kai apo twn ergwn twn sklhrwn

10 eipen de kurioV proV Mwushn legwn

11 eiselqe lalhson Faraw basilei Aiguptou ina exaposteilh touV uiouV Israhl ek thV ghV autou

12 elalhsen de MwushV enanti kuriou legwn idou oi uioi Israhl ouk eishkousan mou kai pwV eisakousetai mou Faraw egw de alogoV eimi

13 eipen de kurioV proV Mwushn kai Aarwn kai sunetaxen autoiV proV Faraw basilea Aiguptou wste exaposteilai touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou

14 kai outoi archgoi oikwn patriwn autwn uioi Roubhn prwtotokou Israhl Enwc kai FallouV Asrwn kai Carmi auth h suggeneia Roubhn

15 kai uioi Sumewn Iemouhl kai Iamin kai Awd kai Iacin kai Saar kai Saoul o ek thV FoinisshV autai ai patriai twn uiwn Sumewn

16 kai tauta ta onomata twn uiwn Leui kata suggeneiaV autwn Gedswn Kaaq kai Merari kai ta eth thV zwhV Leui ekaton triakonta epta

17 kai outoi uioi Gedswn Lobeni kai Semei oikoi patriaV autwn

18 kai uioi Kaaq Ambram kai Issaar Cebrwn kai Ozihl kai ta eth thV zwhV Kaaq ekaton triakonta eth

19 kai uioi Merari Mooli kai Omousi outoi oikoi patriwn Leui kata suggeneiaV autwn

20 kai elaben Ambram thn Iwcabed qugatera tou adelfou tou patroV autou eautw eiV gunaika kai egennhsen autw ton te Aarwn kai Mwushn kai Mariam thn adelfhn autwn ta de eth thV zwhV Ambram ekaton triakonta duo eth

21 kai uioi Issaar Kore kai Nafek kai Zecri

22 kai uioi Ozihl Elisafan kai Setri

23 elaben de Aarwn thn Elisabeq qugatera Aminadab adelfhn Naasswn autw gunaika kai eteken autw ton te Nadab kai Abioud kai Eleazar kai Iqamar

24 uioi de Kore Asir kai Elkana kai Abiasaf autai ai geneseiV Kore

25 kai Eleazar o tou Aarwn elaben twn qugaterwn Foutihl autw gunaika kai eteken autw ton FineeV autai ai arcai patriaV Leuitwn kata geneseiV autwn

26 outoV Aarwn kai MwushV oiV eipen autoiV o qeoV exagagein touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou sun dunamei autwn

27 outoi eisin oi dialegomenoi proV Faraw basilea Aiguptou kai exhgagon touV uiouV Israhl ex Aiguptou autoV Aarwn kai MwushV

28 h hmera elalhsen kurioV Mwush en gh Aiguptw

29 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn egw kurioV lalhson proV Faraw basilea Aiguptou osa egw legw proV se

30 kai eipen MwushV enantion kuriou idou egw iscnofwnoV eimi kai pwV eisakousetai mou Faraw

 

7

1 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn idou dedwka se qeon Faraw kai Aarwn o adelfoV sou estai sou profhthV

2 su de lalhseiV autw panta osa soi entellomai o de Aarwn o adelfoV sou lalhsei proV Faraw wste exaposteilai touV uiouV Israhl ek thV ghV autou

3 egw de sklhrunw thn kardian Faraw kai plhqunw ta shmeia mou kai ta terata en gh Aiguptw

4 kai ouk eisakousetai umwn Faraw kai epibalw thn ceira mou ep Aigupton kai exaxw sun dunamei mou ton laon mou touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou sun ekdikhsei megalh

5 kai gnwsontai panteV oi Aiguptioi oti egw eimi kurioV ekteinwn thn ceira ep Aigupton kai exaxw touV uiouV Israhl ek mesou autwn

6 epoihsen de MwushV kai Aarwn kaqaper eneteilato autoiV kurioV outwV epoihsan

7 MwushV de hn etwn ogdohkonta Aarwn de o adelfoV autou etwn ogdohkonta triwn hnika elalhsen proV Faraw

8 kai eipen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

9 kai ean lalhsh proV umaV Faraw legwn dote hmin shmeion h teraV kai ereiV Aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon kai riyon authn epi thn ghn enantion Faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai estai drakwn

10 eishlqen de MwushV kai Aarwn enantion Faraw kai twn qerapontwn autou kai epoihsan outwV kaqaper eneteilato autoiV kurioV kai erriyen Aarwn thn rabdon enantion Faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai egeneto drakwn

11 sunekalesen de Faraw touV sofistaV Aiguptou kai touV farmakouV kai epoihsan kai oi epaoidoi twn Aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn wsautwV

12 kai erriyan ekastoV thn rabdon autou kai egenonto drakonteV kai katepien h rabdoV h Aarwn taV ekeinwn rabdouV

13 kai katiscusen h kardia Faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen autoiV kurioV

14 eipen de kurioV proV Mwushn bebarhtai h kardia Faraw tou mh exaposteilai ton laon

15 badison proV Faraw to prwi idou autoV ekporeuetai epi to udwr kai sthsh sunantwn autw epi to ceiloV tou potamou kai thn rabdon thn strafeisan eiV ofin lhmyh en th ceiri sou

16 kai ereiV proV auton kurioV o qeoV twn Ebraiwn apestalken me proV se legwn exaposteilon ton laon mou ina moi latreush en th erhmw kai idou ouk eishkousaV ewV toutou

17 tade legei kurioV en toutw gnwsh oti egw kurioV idou egw tuptw th rabdw th en th ceiri mou epi to udwr to en tw potamw kai metabalei eiV aima

18 kai oi icqueV oi en tw potamw teleuthsousin kai epozesei o potamoV kai ou dunhsontai oi Aiguptioi piein udwr apo tou potamou

19 eipen de kurioV proV Mwushn eipon Aarwn tw adelfw sou labe thn rabdon sou kai ekteinon thn ceira sou epi ta udata Aiguptou kai epi touV potamouV autwn kai epi taV diwrugaV autwn kai epi ta elh autwn kai epi pan sunesthkoV udwr autwn kai estai aima kai egeneto aima en pash gh Aiguptou en te toiV xuloiV kai en toiV liqoiV

20 kai epoihsan outwV MwushV kai Aarwn kaqaper eneteilato autoiV kurioV kai eparaV th rabdw autou epataxen to udwr to en tw potamw enantion Faraw kai enantion twn qerapontwn autou kai metebalen pan to udwr to en tw potamw eiV aima

21 kai oi icqueV oi en tw potamw eteleuthsan kai epwzesen o potamoV kai ouk hdunanto oi Aiguptioi piein udwr ek tou potamou kai hn to aima en pash gh Aiguptou

22 epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn Aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai esklhrunqh h kardia Faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper eipen kurioV

23 epistrafeiV de Faraw eishlqen eiV ton oikon autou kai ouk epesthsen ton noun autou oude epi toutw

24 wruxan de panteV oi Aiguptioi kuklw tou potamou wste piein udwr kai ouk hdunanto piein udwr apo tou potamou

25 kai aneplhrwqhsan epta hmerai meta to pataxai kurion ton potamon

26 eipen de kurioV proV Mwushn eiselqe proV Faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin

27 ei de mh boulei su exaposteilai idou egw tuptw panta ta oria sou toiV batracoiV

28 kai exereuxetai o potamoV batracouV kai anabanteV eiseleusontai eiV touV oikouV sou kai eiV ta tamieia twn koitwnwn sou kai epi twn klinwn sou kai eiV touV oikouV twn qerapontwn sou kai tou laou sou kai en toiV furamasin sou kai en toiV klibanoiV sou

29 kai epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou anabhsontai oi batracoi

 

8

1 eipen de kurioV proV Mwushn eipon Aarwn tw adelfw sou ekteinon th ceiri thn rabdon sou epi touV potamouV kai epi taV diwrugaV kai epi ta elh kai anagage touV batracouV

2 kai exeteinen Aarwn thn ceira epi ta udata Aiguptou kai anhgagen touV batracouV kai anebibasqh o batracoV kai ekaluyen thn ghn Aiguptou

3 epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi twn Aiguptiwn taiV farmakeiaiV autwn kai anhgagon touV batracouV epi ghn Aiguptou

4 kai ekalesen Faraw Mwushn kai Aarwn kai eipen euxasqe peri emou proV kurion kai perieletw touV batracouV ap emou kai apo tou emou laou kai exapostelw ton laon kai quswsin kuriw

5 eipen de MwushV proV Faraw taxai proV me pote euxwmai peri sou kai peri twn qerapontwn sou kai peri tou laou sou afanisai touV batracouV apo sou kai apo tou laou sou kai ek twn oikiwn umwn plhn en tw potamw upoleifqhsontai

6 o de eipen eiV aurion eipen oun wV eirhkaV ina eidhV oti ouk estin alloV plhn kuriou

7 kai periaireqhsontai oi batracoi apo sou kai ek twn oikiwn umwn kai ek twn epaulewn kai apo twn qerapontwn sou kai apo tou laou sou plhn en tw potamw upoleifqhsontai

8 exhlqen de MwushV kai Aarwn apo Faraw kai ebohsen MwushV proV kurion peri tou orismou twn batracwn wV etaxato Faraw

9 epoihsen de kurioV kaqaper eipen MwushV kai eteleuthsan oi batracoi ek twn oikiwn kai ek twn epaulewn kai ek twn agrwn

10 kai sunhgagon autouV qimwniaV qimwniaV kai wzesen h gh

11 idwn de Faraw oti gegonen anayuxiV ebarunqh h kardia autou kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV

12 eipen de kurioV proV Mwushn eipon Aarwn ekteinon th ceiri thn rabdon sou kai pataxon to cwma thV ghV kai esontai sknifeV en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en pash gh Aiguptou

13 exeteinen oun Aarwn th ceiri thn rabdon kai epataxen to cwma thV ghV kai egenonto oi sknifeV en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en panti cwmati thV ghV egenonto oi sknifeV en pash gh Aiguptou

14 epoihsan de wsautwV kai oi epaoidoi taiV farmakeiaiV autwn exagagein ton sknifa kai ouk hdunanto kai egenonto oi sknifeV en toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin

15 eipan oun oi epaoidoi tw Faraw daktuloV qeou estin touto kai esklhrunqh h kardia Faraw kai ouk eishkousen autwn kaqaper elalhsen kurioV

16 eipen de kurioV proV Mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion Faraw kai idou autoV exeleusetai epi to udwr kai ereiV proV auton tade legei kurioV exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin en th erhmw

17 ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi touV oikouV umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn Aiguptiwn thV kunomuihV kai eiV thn ghn ef hV eisin ep authV

18 kai paradoxasw en th hmera ekeinh thn ghn Gesem ef hV o laoV mou epestin ep authV ef hV ouk estai ekei h kunomuia ina eidhV oti egw eimi kurioV o kurioV pashV thV ghV

19 kai dwsw diastolhn ana meson tou emou laou kai ana meson tou sou laou en de th aurion estai to shmeion touto epi thV ghV

20 epoihsen de kurioV outwV kai paregeneto h kunomuia plhqoV eiV touV oikouV Faraw kai eiV touV oikouV twn qerapontwn autou kai eiV pasan thn ghn Aiguptou kai exwleqreuqh h gh apo thV kunomuihV

21 ekalesen de Faraw Mwushn kai Aarwn legwn elqonteV qusate tw qew umwn en th gh

22 kai eipen MwushV ou dunaton genesqai outwV ta gar bdelugmata twn Aiguptiwn qusomen kuriw tw qew hmwn ean gar quswmen ta bdelugmata twn Aiguptiwn enantion autwn liqobolhqhsomeqa

23 odon triwn hmerwn poreusomeqa eiV thn erhmon kai qusomen kuriw tw qew hmwn kaqaper eipen hmin

24 kai eipen Faraw egw apostellw umaV kai qusate kuriw tw qew umwn en th erhmw all ou makran apoteneite poreuqhnai euxasqe oun peri emou proV kurion

25 eipen de MwushV ode egw exeleusomai apo sou kai euxomai proV ton qeon kai apeleusetai h kunomuia apo sou kai apo twn qerapontwn sou kai tou laou sou aurion mh prosqhV eti Faraw exapathsai tou mh exaposteilai ton laon qusai kuriw

26 exhlqen de MwushV apo Faraw kai huxato proV ton qeon

27 epoihsen de kurioV kaqaper eipen MwushV kai perieilen thn kunomuian apo Faraw kai twn qerapontwn autou kai tou laou autou kai ou kateleifqh oudemia

28 kai ebarunen Faraw thn kardian autou kai epi tou kairou toutou kai ouk hqelhsen exaposteilai ton laon

 

9

1 eipen de kurioV proV Mwushn eiselqe proV Faraw kai ereiV autw tade legei kurioV o qeoV twn Ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin

2 ei men oun mh boulei exaposteilai ton laon mou all eti egkrateiV autou

3 idou ceir kuriou epestai en toiV kthnesin sou toiV en toiV pedioiV en te toiV ippoiV kai en toiV upozugioiV kai taiV kamhloiV kai bousin kai probatoiV qanatoV megaV sfodra

4 kai paradoxasw egw en tw kairw ekeinw ana meson twn kthnwn twn Aiguptiwn kai ana meson twn kthnwn twn uiwn Israhl ou teleuthsei apo pantwn twn tou Israhl uiwn rhton

5 kai edwken o qeoV oron legwn en th aurion poihsei kurioV to rhma touto epi thV ghV

6 kai epoihsen kurioV to rhma touto th epaurion kai eteleuthsen panta ta kthnh twn Aiguptiwn apo de twn kthnwn twn uiwn Israhl ouk eteleuthsen ouden

7 idwn de Faraw oti ouk eteleuthsen apo pantwn twn kthnwn twn uiwn Israhl ouden ebarunqh h kardia Faraw kai ouk exapesteilen ton laon

8 eipen de kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn labete umeiV plhreiV taV ceiraV aiqalhV kaminaiaV kai pasatw MwushV eiV ton ouranon enantion Faraw kai enantion twn qerapontwn autou

9 kai genhqhtw koniortoV epi pasan thn ghn Aiguptou kai estai epi touV anqrwpouV kai epi ta tetrapoda elkh fluktideV anazeousai en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en pash gh Aiguptou

10 kai elaben thn aiqalhn thV kaminaiaV enantion Faraw kai epasen authn MwushV eiV ton ouranon kai egeneto elkh fluktideV anazeousai en toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin

11 kai ouk hdunanto oi farmakoi sthnai enantion Mwush dia ta elkh egeneto gar ta elkh en toiV farmakoiV kai en pash gh Aiguptou

12 esklhrunen de kurioV thn kardian Faraw kai ouk eishkousen autwn kaqa sunetaxen kurioV

13 eipen de kurioV proV Mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion Faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV o qeoV twn Ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi

14 en tw gar nun kairw egw exapostellw panta ta sunanthmata mou eiV thn kardian sou kai twn qerapontwn sou kai tou laou sou in eidhV oti ouk estin wV egw alloV en pash th gh

15 nun gar aposteilaV thn ceira pataxw se kai ton laon sou qanatw kai ektribhsh apo thV ghV

16 kai eneken toutou diethrhqhV ina endeixwmai en soi thn iscun mou kai opwV diaggelh to onoma mou en pash th gh

17 eti oun su empoih tou laou mou tou mh exaposteilai autouV

18 idou egw uw tauthn thn wran aurion calazan pollhn sfodra htiV toiauth ou gegonen en Aiguptw af hV hmeraV ektistai ewV thV hmeraV tauthV

19 nun oun kataspeuson sunagagein ta kthnh sou kai osa soi estin en tw pediw panteV gar oi anqrwpoi kai ta kthnh osa an eureqh en tw pediw kai mh eiselqh eiV oikian pesh de ep auta h calaza teleuthsei

20 o foboumenoV to rhma kuriou twn qerapontwn Faraw sunhgagen ta kthnh autou eiV touV oikouV

21 oV de mh prosescen th dianoia eiV to rhma kuriou afhken ta kthnh en toiV pedioiV

22 eipen de kurioV proV Mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai estai calaza epi pasan ghn Aiguptou epi te touV anqrwpouV kai ta kthnh kai epi pasan botanhn thn epi thV ghV

23 exeteinen de MwushV thn ceira eiV ton ouranon kai kurioV edwken fwnaV kai calazan kai dietrecen to pur epi thV ghV kai ebrexen kurioV calazan epi pasan ghn Aiguptou

24 hn de h calaza kai to pur flogizon en th calazh h de calaza pollh sfodra sfodra htiV toiauth ou gegonen en Aiguptw af ou gegenhtai ep authV eqnoV

25 epataxen de h calaza en pash gh Aiguptou apo anqrwpou ewV kthnouV kai pasan botanhn thn en tw pediw epataxen h calaza kai panta ta xula ta en toiV pedioiV sunetriyen h calaza

26 plhn en gh Gesem ou hsan oi uioi Israhl ouk egeneto h calaza

27 aposteilaV de Faraw ekalesen Mwushn kai Aarwn kai eipen autoiV hmarthka to nun o kurioV dikaioV egw de kai o laoV mou asebeiV

28 euxasqe oun peri emou proV kurion kai pausasqw tou genhqhnai fwnaV qeou kai calazan kai pur kai exapostelw umaV kai ouketi prosqhsesqe menein

29 eipen de autw MwushV wV an exelqw thn polin ekpetasw taV ceiraV mou proV kurion kai ai fwnai pausontai kai h calaza kai o uetoV ouk estai eti ina gnwV oti tou kuriou h gh

30 kai su kai oi qeraponteV sou epistamai oti oudepw pefobhsqe ton kurion

31 to de linon kai h kriqh eplhgh h gar kriqh paresthkuia to de linon spermatizon

32 o de puroV kai h olura ouk eplhgh oyima gar hn

33 exhlqen de MwushV apo Faraw ektoV thV polewV kai exepetasen taV ceiraV proV kurion kai ai fwnai epausanto kai h calaza kai o uetoV ouk estaxen eti epi thn ghn

34 idwn de Faraw oti pepautai o uetoV kai h calaza kai ai fwnai proseqeto tou amartanein kai ebarunen autou thn kardian kai twn qerapontwn autou

35 kai esklhrunqh h kardia Faraw kai ouk exapesteilen touV uiouV Israhl kaqaper elalhsen kurioV tw Mwush

 

10

1 eipen de kurioV proV Mwushn legwn eiselqe proV Faraw egw gar esklhruna autou thn kardian kai twn qerapontwn autou ina exhV epelqh ta shmeia tauta ep autouV

2 opwV dihghshsqe eiV ta wta twn teknwn umwn kai toiV teknoiV twn teknwn umwn osa empepaica toiV AiguptioiV kai ta shmeia mou a epoihsa en autoiV kai gnwsesqe oti egw kurioV

3 eishlqen de MwushV kai Aarwn enantion Faraw kai eipan autw tade legei kurioV o qeoV twn Ebraiwn ewV tinoV ou boulei entraphnai me exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi

4 ean de mh qelhV su exaposteilai ton laon mou idou egw epagw tauthn thn wran aurion akrida pollhn epi panta ta oria sou

5 kai kaluyei thn oyin thV ghV kai ou dunhsh katidein thn ghn kai katedetai pan to perisson thV ghV to kataleifqen o katelipen umin h calaza kai katedetai pan xulon to fuomenon umin epi thV ghV

6 kai plhsqhsontai sou ai oikiai kai ai oikiai twn qerapontwn sou kai pasai ai oikiai en pash gh twn Aiguptiwn a oudepote ewrakasin oi patereV sou oude oi propappoi autwn af hV hmeraV gegonasin epi thV ghV ewV thV hmeraV tauthV kai ekklinaV MwushV exhlqen apo Faraw

7 kai legousin oi qeraponteV Faraw proV auton ewV tinoV estai touto hmin skwlon exaposteilon touV anqrwpouV opwV latreuswsin tw qew autwn h eidenai boulei oti apolwlen AiguptoV

8 kai apestreyan ton te Mwushn kai Aarwn proV Faraw kai eipen autoiV poreuesqe kai latreusate tw qew umwn tineV de kai tineV eisin oi poreuomenoi

9 kai legei MwushV sun toiV neaniskoiV kai presbuteroiV poreusomeqa sun toiV uioiV kai qugatrasin kai probatoiV kai bousin hmwn estin gar eorth kuriou tou qeou hmwn

10 kai eipen proV autouV estw outwV kurioV meq umwn kaqoti apostellw umaV mh kai thn aposkeuhn umwn idete oti ponhria prokeitai umin

11 mh outwV poreuesqwsan de oi andreV kai latreusate tw qew touto gar autoi zhteite exebalon de autouV apo proswpou Faraw

12 eipen de kurioV proV Mwushn ekteinon thn ceira epi ghn Aiguptou kai anabhtw akriV epi thn ghn kai katedetai pasan botanhn thV ghV kai panta ton karpon twn xulwn on upelipeto h calaza

13 kai ephren MwushV thn rabdon eiV ton ouranon kai kurioV ephgagen anemon noton epi thn ghn olhn thn hmeran ekeinhn kai olhn thn nukta to prwi egenhqh kai o anemoV o notoV anelaben thn akrida

14 kai anhgagen authn epi pasan ghn Aiguptou kai katepausen epi panta ta oria Aiguptou pollh sfodra protera authV ou gegonen toiauth akriV kai meta tauta ouk estai outwV

15 kai ekaluyen thn oyin thV ghV kai efqarh h gh kai katefagen pasan botanhn thV ghV kai panta ton karpon twn xulwn oV upeleifqh apo thV calazhV ouc upeleifqh clwron ouden en toiV xuloiV kai en pash botanh tou pediou en pash gh Aiguptou

16 katespeuden de Faraw kalesai Mwushn kai Aarwn legwn hmarthka enantion kuriou tou qeou umwn kai eiV umaV

17 prosdexasqe oun mou thn amartian eti nun kai proseuxasqe proV kurion ton qeon umwn kai perieletw ap emou ton qanaton touton

18 exhlqen de MwushV apo Faraw kai huxato proV ton qeon

19 kai metebalen kurioV anemon apo qalasshV sfodron kai anelaben thn akrida kai enebalen authn eiV thn eruqran qalassan kai ouc upeleifqh akriV mia en pash gh Aiguptou

20 kai esklhrunen kurioV thn kardian Faraw kai ouk exapesteilen touV uiouV Israhl

21 eipen de kurioV proV Mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai genhqhtw skotoV epi ghn Aiguptou yhlafhton skotoV

22 exeteinen de MwushV thn ceira eiV ton ouranon kai egeneto skotoV gnofoV quella epi pasan ghn Aiguptou treiV hmeraV

23 kai ouk eiden oudeiV ton adelfon autou treiV hmeraV kai ouk exanesth oudeiV ek thV koithV autou treiV hmeraV pasi de toiV uioiV Israhl hn fwV en pasin oiV kateginonto

24 kai ekalesen Faraw Mwushn kai Aarwn legwn badizete latreusate kuriw tw qew umwn plhn twn probatwn kai twn bown upolipesqe kai h aposkeuh umwn apotrecetw meq umwn

25 kai eipen MwushV alla kai su dwseiV hmin olokautwmata kai qusiaV a poihsomen kuriw tw qew hmwn

26 kai ta kthnh hmwn poreusetai meq hmwn kai ouc upoleiyomeqa oplhn ap autwn gar lhmyomeqa latreusai kuriw tw qew hmwn hmeiV de ouk oidamen ti latreuswmen kuriw tw qew hmwn ewV tou elqein hmaV ekei

27 esklhrunen de kurioV thn kardian Faraw kai ouk eboulhqh exaposteilai autouV

28 kai legei Faraw apelqe ap emou prosece seautw eti prosqeinai idein mou to proswpon h d an hmera ofqhV moi apoqanh

29 legei de MwushV eirhkaV ouketi ofqhsomai soi eiV proswpon

 

11

1 eipen de kurioV proV Mwushn eti mian plhghn epaxw epi Faraw kai ep Aigupton kai meta tauta exapostelei umaV enteuqen otan de exapostellh umaV sun panti ekbalei umaV ekbolh

2 lalhson oun krufh eiV ta wta tou laou kai aithsatw ekastoV para tou plhsion kai gunh para thV plhsion skeuh argura kai crusa kai imatismon

3 kurioV de edwken thn carin tw law autou enantion twn Aiguptiwn kai ecrhsan autoiV kai o anqrwpoV MwushV megaV egenhqh sfodra enantion twn Aiguptiwn kai enantion Faraw kai enantion pantwn twn qerapontwn autou

4 kai eipen MwushV tade legei kurioV peri mesaV nuktaV egw eisporeuomai eiV meson Aiguptou

5 kai teleuthsei pan prwtotokon en gh Aiguptw apo prwtotokou Faraw oV kaqhtai epi tou qronou kai ewV prwtotokou thV qerapainhV thV para ton mulon kai ewV prwtotokou pantoV kthnouV

6 kai estai kraugh megalh kata pasan ghn Aiguptou htiV toiauth ou gegonen kai toiauth ouketi prosteqhsetai

7 kai en pasi toiV uioiV Israhl ou gruxei kuwn th glwssh autou apo anqrwpou ewV kthnouV opwV eidhV osa paradoxasei kurioV ana meson twn Aiguptiwn kai tou Israhl

8 kai katabhsontai panteV oi paideV sou outoi proV me kai prokunhsousin me legonteV exelqe su kai paV o laoV sou ou su afhgh kai meta tauta exeleusomai exhlqen de MwushV apo Faraw meta qumou

9 eipen de kurioV proV Mwushn ouk eisakousetai umwn Faraw ina plhqunwn plhqunw mou ta shmeia kai ta terata en gh Aiguptw

10 MwushV de kai Aarwn epoihsan panta ta shmeia kai ta terata tauta en gh Aiguptw enantion Faraw esklhrunen de kurioV thn kardian Faraw kai ouk hqelhsen exaposteilai touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou

 

12

1 eipen de kurioV proV Mwushn kai Aarwn en gh Aiguptou legwn

2 o mhn outoV umin arch mhnwn prwtoV estin umin en toiV mhsin tou eniautou

3 lalhson proV pasan sunagwghn uiwn Israhl legwn th dekath tou mhnoV toutou labetwsan ekastoV probaton kat oikouV patriwn ekastoV probaton kat oikian

4 ean de oligostoi wsin oi en th oikia wste mh ikanouV einai eiV probaton sullhmyetai meq eautou ton geitona ton plhsion autou kata ariqmon yucwn ekastoV to arkoun autw sunariqmhsetai eiV probaton

5 probaton teleion arsen eniausion estai umin apo twn arnwn kai twn erifwn lhmyesqe

6 kai estai umin diatethrhmenon ewV thV tessareskaidekathV tou mhnoV toutou kai sfaxousin auto pan to plhqoV sunagwghV uiwn Israhl proV esperan

7 kai lhmyontai apo tou aimatoV kai qhsousin epi twn duo staqmwn kai epi thn flian en toiV oikoiV en oiV ean fagwsin auta en autoiV

8 kai fagontai ta krea th nukti tauth opta puri kai azuma epi pikridwn edontai

9 ouk edesqe ap autwn wmon oude hyhmenon en udati all h opta puri kefalhn sun toiV posin kai toiV endosqioiV

10 ouk apoleiyete ap autou ewV prwi kai ostoun ou suntriyete ap autou ta de kataleipomena ap autou ewV prwi en puri katakausete

11 outwV de fagesqe auto ai osfueV umwn periezwsmenai kai ta upodhmata en toiV posin umwn kai ai bakthriai en taiV cersin umwn kai edesqe auto meta spoudhV pasca estin kuriw

12 kai dieleusomai en gh Aiguptw en th nukti tauth kai pataxw pan prwtotokon en gh Aiguptw apo anqrwpou ewV kthnouV kai en pasi toiV qeoiV twn Aiguptiwn poihsw thn ekdikhsin egw kurioV

13 kai estai to aima umin en shmeiw epi twn oikiwn en aiV umeiV este ekei kai oyomai to aima kai skepasw umaV kai ouk estai en umin plhgh tou ektribhnai otan paiw en gh Aiguptw

14 kai estai h hmera umin auth mnhmosunon kai eortasete authn eorthn kuriw eiV pasaV taV geneaV umwn nomimon aiwnion eortasete authn

15 epta hmeraV azuma edesqe apo de thV hmeraV thV prwthV afanieite zumhn ek twn oikiwn umwn paV oV an fagh zumhn exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ex Israhl apo thV hmeraV thV prwthV ewV thV hmeraV thV ebdomhV

16 kai h hmera h prwth klhqhsetai agia kai h hmera h ebdomh klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en autaiV plhn osa poihqhsetai pash yuch touto monon poihqhsetai umin

17 kai fulaxesqe thn entolhn tauthn en gar th hmera tauth exaxw thn dunamin umwn ek ghV Aiguptou kai poihsete thn hmeran tauthn eiV geneaV umwn nomimon aiwnion

18 enarcomenou th tessareskaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou af esperaV edesqe azuma ewV hmeraV miaV kai eikadoV tou mhnoV ewV esperaV

19 epta hmeraV zumh ouc eureqhsetai en taiV oikiaiV umwn paV oV an fagh zumwton exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek sunagwghV Israhl en te toiV geiwraiV kai autocqosin thV ghV

20 pan zumwton ouk edesqe en panti de katoikhthriw umwn edesqe azuma

21 ekalesen de MwushV pasan gerousian uiwn Israhl kai eipen proV autouV apelqonteV labete umin eautoiV probaton kata suggeneiaV umwn kai qusate to pasca

22 lhmyesqe de desmhn usswpou kai bayanteV apo tou aimatoV tou para thn quran kaqixete thV fliaV kai ep amfoterwn twn staqmwn apo tou aimatoV o estin para thn quran umeiV de ouk exeleusesqe ekastoV thn quran tou oikou autou ewV prwi

23 kai pareleusetai kurioV pataxai touV AiguptiouV kai oyetai to aima epi thV fliaV kai ep amfoterwn twn staqmwn kai pareleusetai kurioV thn quran kai ouk afhsei ton oleqreuonta eiselqein eiV taV oikiaV umwn pataxai

24 kai fulaxesqe to rhma touto nomimon seautw kai toiV uioiV sou ewV aiwnoV

25 ean de eiselqhte eiV thn ghn hn an dw kurioV umin kaqoti elalhsen fulaxesqe thn latreian tauthn

26 kai estai ean legwsin proV umaV oi uioi umwn tiV h latreia auth

27 kai ereite autoiV qusia to pasca touto kuriw wV eskepasen touV oikouV twn uiwn Israhl en Aiguptw hnika epataxen touV AiguptiouV touV de oikouV hmwn errusato kai kuyaV o laoV prosekunhsen

28 kai apelqonteV epoihsan oi uioi Israhl kaqa eneteilato kurioV tw Mwush kai Aarwn outwV epoihsan

29 egenhqh de mesoushV thV nuktoV kai kurioV epataxen pan prwtotokon en gh Aiguptw apo prwtotokou Faraw tou kaqhmenou epi tou qronou ewV prwtotokou thV aicmalwtidoV thV en tw lakkw kai ewV prwtotokou pantoV kthnouV

30 kai anastaV Faraw nuktoV kai panteV oi qeraponteV autou kai panteV oi Aiguptioi kai egenhqh kraugh megalh en pash gh Aiguptw ou gar hn oikia en h ouk hn en auth teqnhkwV

31 kai ekalesen Faraw Mwushn kai Aarwn nuktoV kai eipen autoiV anasthte kai exelqate ek tou laou mou kai umeiV kai oi uioi Israhl badizete kai latreusate kuriw tw qew umwn kaqa legete

32 kai ta probata kai touV boaV umwn analabonteV poreuesqe euloghsate de kame

33 kai katebiazonto oi Aiguptioi ton laon spoudh ekbalein autouV ek thV ghV eipan gar oti panteV hmeiV apoqnhskomen

34 anelaben de o laoV to staiV pro tou zumwqhnai ta furamata autwn endedemena en toiV imatioiV autwn epi twn wmwn

35 oi de uioi Israhl epoihsan kaqa sunetaxen autoiV MwushV kai hthsan para twn Aiguptiwn skeuh argura kai crusa kai imatismon

36 kai kurioV edwken thn carin tw law autou enantion twn Aiguptiwn kai ecrhsan autoiV kai eskuleusan touV AiguptiouV

37 aparanteV de oi uioi Israhl ek Ramessh eiV Sokcwqa eiV exakosiaV ciliadaV pezwn oi andreV plhn thV aposkeuhV

38 kai epimiktoV poluV sunanebh autoiV kai probata kai boeV kai kthnh polla sfodra

39 kai epeyan to staiV o exhnegkan ex Aiguptou egkrufiaV azumouV ou gar ezumwqh exebalon gar autouV oi Aiguptioi kai ouk hdunhqhsan epimeinai oude episitismon epoihsan eautoiV eiV thn odon

40 h de katoikhsiV twn uiwn Israhl hn katwkhsan en gh Aiguptw kai en gh Canaan eth tetrakosia triakonta

41 kai egeneto meta ta tetrakosia triakonta eth exhlqen pasa h dunamiV kuriou ek ghV Aiguptou

42 nuktoV profulakh estin tw kuriw wste exagagein autouV ek ghV Aiguptou ekeinh h nux auth profulakh kuriw wste pasi toiV uioiV Israhl einai eiV geneaV autwn

43 eipen de kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn outoV o nomoV tou pasca paV allogenhV ouk edetai ap autou

44 kai pan oikethn tinoV h argurwnhton peritemeiV auton kai tote fagetai ap autou

45 paroikoV h misqwtoV ouk edetai ap autou

46 en oikia mia brwqhsetai kai ouk exoisete ek thV oikiaV twn krewn exw kai ostoun ou suntriyete ap autou

47 pasa sunagwgh uiwn Israhl poihsei auto

48 ean de tiV proselqh proV umaV proshlutoV poihsai to pasca kuriw peritemeiV autou pan arsenikon kai tote proseleusetai poihsai auto kai estai wsper kai o autocqwn thV ghV paV aperitmhtoV ouk edetai ap autou

49 nomoV eiV estai tw egcwriw kai tw proselqonti proshlutw en umin

50 kai epoihsan oi uioi Israhl kaqa eneteilato kurioV tw Mwush kai Aarwn proV autouV outwV epoihsan

51 kai egeneto en th hmera ekeinh exhgagen kurioV touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou sun dunamei autwn

 

13

1 eipen de kurioV proV Mwushn legwn

2 agiason moi pan prwtotokon prwtogeneV dianoigon pasan mhtran en toiV uioiV Israhl apo anqrwpou ewV kthnouV emoi estin

3 eipen de MwushV proV ton laon mnhmoneuete thn hmeran tauthn en h exhlqate ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV en gar ceiri krataia exhgagen umaV kurioV enteuqen kai ou brwqhsetai zumh

4 en gar th shmeron umeiV ekporeuesqe en mhni twn newn

5 kai estai hnika ean eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn twn Cananaiwn kai Cettaiwn kai Euaiwn kai Gergesaiwn kai Amorraiwn kai Ferezaiwn kai Iebousaiwn hn wmosen toiV patrasin sou dounai soi ghn reousan gala kai meli kai poihseiV thn latreian tauthn en tw mhni toutw

6 ex hmeraV edesqe azuma th de hmera th ebdomh eorth kuriou

7 azuma edesqe taV epta hmeraV ouk ofqhsetai soi zumwton oude estai soi zumh en pasin toiV orioiV sou

8 kai anaggeleiV tw uiw sou en th hmera ekeinh legwn dia touto epoihsen kurioV o qeoV moi wV exeporeuomhn ex Aiguptou

9 kai estai soi shmeion epi thV ceiroV sou kai mnhmosunon pro ofqalmwn sou opwV an genhtai o nomoV kuriou en tw stomati sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurioV o qeoV ex Aiguptou

10 kai fulaxesqe ton nomon touton kata kairouV wrwn af hmerwn eiV hmeraV

11 kai estai wV an eisagagh se kurioV o qeoV sou eiV thn ghn twn Cananaiwn on tropon wmosen toiV patrasin sou kai dwsei soi authn

12 kai afeleiV pan dianoigon mhtran ta arsenika tw kuriw pan dianoigon mhtran ek twn boukoliwn h en toiV kthnesin sou osa ean genhtai soi ta arsenika agiaseiV tw kuriw

13 pan dianoigon mhtran onou allaxeiV probatw ean de mh allaxhV lutrwsh auto pan prwtotokon anqrwpou twn uiwn sou lutrwsh

14 ean de erwthsh se o uioV sou meta tauta legwn ti touto kai ereiV autw oti en ceiri krataia exhgagen hmaV kurioV ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV

15 hnika de esklhrunen Faraw exaposteilai hmaV apekteinen pan prwtotokon en gh Aiguptw apo prwtotokwn anqrwpwn ewV prwtotokwn kthnwn dia touto egw quw tw kuriw pan dianoigon mhtran ta arsenika kai pan prwtotokon twn uiwn mou lutrwsomai

16 kai estai eiV shmeion epi thV ceiroV sou kai asaleuton pro ofqalmwn sou en gar ceiri krataia exhgagen se kurioV ex Aiguptou

17 wV de exapesteilen Faraw ton laon ouc wdhghsen autouV o qeoV odon ghV Fulistiim oti egguV hn eipen gar o qeoV mhpote metamelhsh tw law idonti polemon kai apostreyh eiV Aigupton

18 kai ekuklwsen o qeoV ton laon odon thn eiV thn erhmon eiV thn eruqran qalassan pempth de genea anebhsan oi uioi Israhl ek ghV Aiguptou

19 kai elaben MwushV ta osta Iwshf meq eautou orkw gar wrkisen Iwshf touV uiouV Israhl legwn episkoph episkeyetai umaV kurioV kai sunanoisete mou ta osta enteuqen meq umwn

20 exaranteV de oi uioi Israhl ek Sokcwq estratopedeusan en Oqom para thn erhmon

21 o de qeoV hgeito autwn hmeraV men en stulw nefelhV deixai autoiV thn odon thn de nukta en stulw puroV

22 ouk exelipen o stuloV thV nefelhV hmeraV kai o stuloV tou puroV nuktoV enantion pantoV tou laou

 

14

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai apostreyanteV stratopedeusatwsan apenanti thV epaulewV ana meson Magdwlou kai ana meson thV qalasshV ex enantiaV Beelsepfwn enwpion autwn stratopedeuseiV epi thV qalasshV

3 kai erei Faraw tw law autou oi uioi Israhl planwntai outoi en th gh sugkekleiken gar autouV h erhmoV

4 egw de sklhrunw thn kardian Faraw kai katadiwxetai opisw autwn kai endoxasqhsomai en Faraw kai en pash th stratia autou kai gnwsontai panteV oi Aiguptioi oti egw eimi kurioV kai epoihsan outwV

5 kai anhggelh tw basilei twn Aiguptiwn oti pefeugen o laoV kai metestrafh h kardia Faraw kai twn qerapontwn autou epi ton laon kai eipan ti touto epoihsamen tou exaposteilai touV uiouV Israhl tou mh douleuein hmin

6 ezeuxen oun Faraw ta armata autou kai panta ton laon autou sunaphgagen meq eautou

7 kai labwn exakosia armata eklekta kai pasan thn ippon twn Aiguptiwn kai tristataV epi pantwn

8 kai esklhrunen kurioV thn kardian Faraw basilewV Aiguptou kai twn qerapontwn autou kai katediwxen opisw twn uiwn Israhl oi de uioi Israhl exeporeuonto en ceiri uyhlh

9 kai katediwxan oi Aiguptioi opisw autwn kai eurosan autouV parembeblhkotaV para thn qalassan kai pasa h ippoV kai ta armata Faraw kai oi ippeiV kai h stratia autou apenanti thV epaulewV ex enantiaV Beelsepfwn

10 kai Faraw proshgen kai anableyanteV oi uioi Israhl toiV ofqalmoiV orwsin kai oi Aiguptioi estratopedeusan opisw autwn kai efobhqhsan sfodra anebohsan de oi uioi Israhl proV kurion

11 kai eipen proV Mwushn para to mh uparcein mnhmata en gh Aiguptw exhgageV hmaV qanatwsai en th erhmw ti touto epoihsaV hmin exagagwn ex Aiguptou

12 ou touto hn to rhma o elalhsamen proV se en Aiguptw legonteV pareV hmaV opwV douleuswmen toiV AiguptioiV kreisson gar hmaV douleuein toiV AiguptioiV h apoqanein en th erhmw tauth

13 eipen de MwushV proV ton laon qarseite sthte kai orate thn swthrian thn para tou qeou hn poihsei hmin shmeron on tropon gar ewrakate touV AiguptiouV shmeron ou prosqhsesqe eti idein autouV eiV ton aiwna cronon

14 kurioV polemhsei peri umwn kai umeiV sighsete

15 eipen de kurioV proV Mwushn ti boaV proV me lalhson toiV uioiV Israhl kai anazeuxatwsan

16 kai su eparon th rabdw sou kai ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai rhxon authn kai eiselqatwsan oi uioi Israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron

17 kai idou egw sklhrunw thn kardian Faraw kai twn Aiguptiwn pantwn kai eiseleusontai opisw autwn kai endoxasqhsomai en Faraw kai en pash th stratia autou kai en toiV armasin kai en toiV ippoiV autou

18 kai gnwsontai panteV oi Aiguptioi oti egw eimi kurioV endoxazomenou mou en Faraw kai en toiV armasin kai ippoiV autou

19 exhren de o aggeloV tou qeou o proporeuomenoV thV parembolhV twn uiwn Israhl kai eporeuqh ek twn opisqen exhren de kai o stuloV thV nefelhV apo proswpou autwn kai esth ek twn opisw autwn

20 kai eishlqen ana meson thV parembolhV twn Aiguptiwn kai ana meson thV parembolhV Israhl kai esth kai egeneto skotoV kai gnofoV kai dihlqen h nux kai ou sunemixan allhloiV olhn thn nukta

21 exeteinen de MwushV thn ceira epi thn qalassan kai uphgagen kurioV thn qalassan en anemw notw biaiw olhn thn nukta kai epoihsen thn qalassan xhran kai escisqh to udwr

22 kai eishlqon oi uioi Israhl eiV meson thV qalasshV kata to xhron kai to udwr autoiV teicoV ek dexiwn kai teicoV ex euwnumwn

23 katediwxan de oi Aiguptioi kai eishlqon opisw autwn pasa h ippoV Faraw kai ta armata kai oi anabatai eiV meson thV qalasshV

24 egenhqh de en th fulakh th ewqinh kai epebleyen kurioV epi thn parembolhn twn Aiguptiwn en stulw puroV kai nefelhV kai sunetaraxen thn parembolhn twn Aiguptiwn

25 kai sunedhsen touV axonaV twn armatwn autwn kai hgagen autouV meta biaV kai eipan oi Aiguptioi fugwmen apo proswpou Israhl o gar kurioV polemei peri autwn touV AiguptiouV

26 eipen de kurioV proV Mwushn ekteinon thn ceira sou epi thn qalassan kai apokatasthtw to udwr kai epikaluyatw touV AiguptiouV epi te ta armata kai touV anabataV

27 exeteinen de MwushV thn ceira epi thn qalassan kai apekatesth to udwr proV hmeran epi cwraV oi de Aiguptioi efugon upo to udwr kai exetinaxen kurioV touV AiguptiouV meson thV qalasshV

28 kai epanastrafen to udwr ekaluyen ta armata kai touV anabataV kai pasan thn dunamin Faraw touV eispeporeumenouV opisw autwn eiV thn qalassan kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV

29 oi de uioi Israhl eporeuqhsan dia xhraV en mesw thV qalasshV to de udwr autoiV teicoV ek dexiwn kai teicoV ex euwnumwn

30 kai errusato kurioV ton Israhl en th hmera ekeinh ek ceiroV twn Aiguptiwn kai eiden Israhl touV AiguptiouV teqnhkotaV para to ceiloV thV qalasshV

31 eiden de Israhl thn ceira thn megalhn a epoihsen kurioV toiV AiguptioiV efobhqh de o laoV ton kurion kai episteusan tw qew kai Mwush tw qeraponti autou

 

15

1 tote hsen MwushV kai oi uioi Israhl thn wdhn tauthn tw qew kai eipan legonteV aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan

2 bohqoV kai skepasthV egeneto moi eiV swthrian outoV mou qeoV kai doxasw auton qeoV tou patroV mou kai uywsw auton

3 kurioV suntribwn polemouV kurioV onoma autw

4 armata Faraw kai thn dunamin autou erriyen eiV qalassan epilektouV anabataV tristataV katepontisen en eruqra qalassh

5 pontw ekaluyen autouV katedusan eiV buqon wsei liqoV

6 h dexia sou kurie dedoxastai en iscui h dexia sou ceir kurie eqrausen ecqrouV

7 kai tw plhqei thV doxhV sou sunetriyaV touV upenantiouV apesteilaV thn orghn sou kai katefagen autouV wV kalamhn

8 kai dia pneumatoV tou qumou sou diesth to udwr epagh wsei teicoV ta udata epagh ta kumata en mesw thV qalasshV

9 eipen o ecqroV diwxaV katalhmyomai meriw skula emplhsw yuchn mou anelw th macairh mou kurieusei h ceir mou

10 apesteilaV to pneuma sou ekaluyen autouV qalassa edusan wsei moliboV en udati sfodrw

11 tiV omoioV soi en qeoiV kurie tiV omoioV soi dedoxasmenoV en agioiV qaumastoV en doxaiV poiwn terata

12 exeteinaV thn dexian sou katepien autouV gh

13 wdhghsaV th dikaiosunh sou ton laon sou touton on elutrwsw parekalesaV th iscui sou eiV kataluma agion sou

14 hkousan eqnh kai wrgisqhsan wdineV elabon katoikountaV Fulistiim

15 tote espeusan hgemoneV Edwm kai arconteV Mwabitwn elaben autouV tromoV etakhsan panteV oi katoikounteV Canaan

16 epipesoi ep autouV foboV kai tromoV megeqei bracionoV sou apoliqwqhtwsan ewV an parelqh o laoV sou kurie ewV an parelqh o laoV sou outoV on ekthsw

17 eisagagwn katafuteuson autouV eiV oroV klhronomiaV sou eiV etoimon katoikhthrion sou o kateirgasw kurie agiasma kurie o htoimasan ai ceireV sou

18 kurioV basileuwn ton aiwna kai ep aiwna kai eti

19 oti eishlqen ippoV Faraw sun armasin kai anabataiV eiV qalassan kai ephgagen ep autouV kurioV to udwr thV qalasshV oi de uioi Israhl eporeuqhsan dia xhraV en mesw thV qalasshV

20 labousa de Mariam h profhtiV h adelfh Aarwn to tumpanon en th ceiri authV kai exhlqosan pasai ai gunaikeV opisw authV meta tumpanwn kai corwn

21 exhrcen de autwn Mariam legousa aswmen tw kuriw endoxwV gar dedoxastai ippon kai anabathn erriyen eiV qalassan

22 exhren de MwushV touV uiouV Israhl apo qalasshV eruqraV kai hgagen autouV eiV thn erhmon Sour kai eporeuonto treiV hmeraV en th erhmw kai ouc huriskon udwr wste piein

23 hlqon de eiV Merra kai ouk hdunanto piein ek MerraV pikron gar hn dia touto epwnomasqh to onoma tou topou ekeinou pikria

24 kai diegogguzen o laoV epi Mwushn legonteV ti piomeqa

25 ebohsen de MwushV proV kurion kai edeixen autw kurioV xulon kai enebalen auto eiV to udwr kai eglukanqh to udwr ekei eqeto autw dikaiwmata kai kriseiV kai ekei epeirasen auton

26 kai eipen ean akoh akoushV thV fwnhV kuriou tou qeou sou kai ta aresta enantion autou poihshV kai enwtish taiV entolaiV autou kai fulaxhV panta ta dikaiwmata autou pasan noson hn ephgagon toiV AiguptioiV ouk epaxw epi se egw gar eimi kurioV o iwmenoV se

27 kai hlqosan eiV Ailim kai hsan ekei dwdeka phgai udatwn kai ebdomhkonta stelech foinikwn parenebalon de ekei para ta udata

 

16

1 aphran de ex Ailim kai hlqosan pasa sunagwgh uiwn Israhl eiV thn erhmon Sin o estin ana meson Ailim kai ana meson Sina th de pentekaidekath hmera tw mhni tw deuterw exelhluqotwn autwn ek ghV Aiguptou

2 diegogguzen pasa sunagwgh uiwn Israhl epi Mwushn kai Aarwn

3 kai eipan proV autouV oi uioi Israhl ofelon apeqanomen plhgenteV upo kuriou en gh Aiguptw otan ekaqisamen epi twn lebhtwn twn krewn kai hsqiomen artouV eiV plhsmonhn oti exhgagete hmaV eiV thn erhmon tauthn apokteinai pasan thn sunagwghn tauthn en limw4 eipen de kurioV proV Mwushn idou egw uw umin artouV ek tou ouranou kai exeleusetai o laoV kai sullexousin to thV hmeraV eiV hmeran opwV peirasw autouV ei poreusontai tw nomw mou h ou

5 kai estai th hmera th ekth kai etoimasousin o ean eisenegkwsin kai estai diploun o ean sunagagwsin to kaq hmeran eiV hmeran

6 kai eipen MwushV kai Aarwn proV pasan sunagwghn uiwn Israhl esperaV gnwsesqe oti kurioV exhgagen umaV ek ghV Aiguptou

7 kai prwi oyesqe thn doxan kuriou en tw eisakousai ton goggusmon umwn epi tw qew hmeiV de ti esmen oti diagogguzete kaq hmwn

8 kai eipen MwushV en tw didonai kurion umin esperaV krea fagein kai artouV to prwi eiV plhsmonhn dia to eisakousai kurion ton goggusmon umwn on umeiV diagogguzete kaq hmwn hmeiV de ti esmen ou gar kaq hmwn o goggusmoV umwn estin all h kata tou qeou

9 eipen de MwushV proV Aarwn eipon pash sunagwgh uiwn Israhl proselqate enantion tou qeou eisakhkoen gar umwn ton goggusmon

10 hnika de elalei Aarwn pash sunagwgh uiwn Israhl kai epestrafhsan eiV thn erhmon kai h doxa kuriou wfqh en nefelh

11 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

12 eisakhkoa ton goggusmon twn uiwn Israhl lalhson proV autouV legwn to proV esperan edesqe krea kai to prwi plhsqhsesqe artwn kai gnwsesqe oti egw kurioV o qeoV umwn

13 egeneto de espera kai anebh ortugomhtra kai ekaluyen thn parembolhn to prwi egeneto katapauomenhV thV drosou kuklw thV parembolhV

14 kai idou epi proswpon thV erhmou lepton wsei korion leukon wsei pagoV epi thV ghV

15 idonteV de auto oi uioi Israhl eipan eteroV tw eterw ti estin touto ou gar hdeisan ti hn eipen de MwushV proV autouV outoV o artoV on edwken kurioV umin fagein

16 touto to rhma o sunetaxen kurioV sunagagete ap autou ekastoV eiV touV kaqhkontaV gomor kata kefalhn kata ariqmon yucwn umwn ekastoV sun toiV suskhnioiV umwn sullexate

17 epoihsan de outwV oi uioi Israhl kai sunelexan o to polu kai o to elatton

18 kai metrhsanteV tw gomor ouk epleonasen o to polu kai o to elatton ouk hlattonhsen ekastoV eiV touV kaqhkontaV par eautw sunelexan

19 eipen de MwushV proV autouV mhdeiV katalipetw ap autou eiV to prwi

20 kai ouk eishkousan Mwush alla katelipon tineV ap autou eiV to prwi kai exezesen skwlhkaV kai epwzesen kai epikranqh ep autoiV MwushV

21 kai sunelexan auto prwi prwi ekastoV to kaqhkon autw hnika de dieqermainen o hlioV ethketo

22 egeneto de th hmera th ekth sunelexan ta deonta dipla duo Gomor tw eni eishlqosan de panteV oi arconteV thV sunagwghV kai anhggeilan Mwusei

23 eipen de MwushV proV autouV touto to rhma estin o elalhsen kurioV sabbata anapausiV agia tw kuriw aurion osa ean pesshte pessete kai osa ean eyhte eyete kai pan to pleonazon katalipete auto eiV apoqhkhn eiV to prwi

24 kai kateliposan ap autou eiV to prwi kaqaper sunetaxen autoiV MwushV kai ouk epwzesen oude skwlhx egeneto en autw

25 eipen de MwushV fagete shmeron estin gar sabbata shmeron tw kuriw ouc eureqhsetai en tw pediw

26 ex hmeraV sullexete th de hmera th ebdomh sabbata oti ouk estai en auth

27 egeneto de en th hmera th ebdomh exhlqosan tineV ek tou laou sullexai kai ouc euron

28 eipen de kurioV proV Mwushn ewV tinoV ou boulesqe eisakouein taV entolaV mou kai ton nomon mou

29 idete o gar kurioV edwken umin thn hmeran tauthn ta sabbata dia touto autoV edwken umin th hmera th ekth artouV duo hmerwn kaqhsesqe ekastoV eiV touV oikouV umwn mhdeiV ekporeuesqw ek tou topou autou th hmera th ebdomh

30 kai esabbatisen o laoV th hmera th ebdomh

31 kai epwnomasan oi uioi Israhl to onoma autou Man hn de wV sperma koriou leukon to de geuma autou wV egkriV en meliti

32 eipen de MwushV touto to rhma o sunetaxen kurioV plhsate to gomor tou man eiV apoqhkhn eiV taV geneaV umwn ina idwsin ton arton on efagete umeiV en th erhmw wV exhgagen umaV kurioV ek ghV Aiguptou

33 kai eipen MwushV proV Aarwn labe stamnon crusoun ena kai embale eiV auton plhreV to gomor tou man kai apoqhseiV auto enantion tou qeou eiV diathrhsin eiV taV geneaV umwn

34 on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush kai apeqeto Aarwn enantion tou marturiou eiV diathrhsin

35 oi de uioi Israhl efagon to man eth tessarakonta ewV hlqon eiV ghn oikoumenhn to man efagosan ewV paregenonto eiV meroV thV FoinikhV

36 to de gomor to dekaton twn triwn metrwn hn

 

17

1 kai aphren pasa sunagwgh uiwn Israhl ek thV erhmou Sin kata parembolaV autwn dia rhmatoV kuriou kai parenebalosan en Rafidin ouk hn de udwr tw law piein

2 kai eloidoreito o laoV proV Mwushn legonteV doV hmin udwr ina piwmen kai eipen autoiV MwushV ti loidoreisqe moi kai ti peirazete kurion

3 ediyhsen de ekei o laoV udati kai egogguzen ekei o laoV proV Mwushn legonteV ina ti touto anebibasaV hmaV ex Aiguptou apokteinai hmaV kai ta tekna hmwn kai ta kthnh tw diyei

4 ebohsen de MwushV proV kurion legwn ti poihsw tw law toutw eti mikron kai kataliqobolhsousin me

5 kai eipen kurioV proV Mwushn proporeuou tou laou toutou labe de meta seautou apo twn presbuterwn tou laou kai thn rabdon en h epataxaV ton potamon labe en th ceiri sou kai poreush

6 ode egw esthka pro tou se ekei epi thV petraV en Cwrhb kai pataxeiV thn petran kai exeleusetai ex authV udwr kai pietai o laoV mou epoihsen de MwushV outwV enantion twn uiwn Israhl

7 kai epwnomasen to onoma tou topou ekeinou peirasmoV kai loidorhsiV dia thn loidorian twn uiwn Israhl kai dia to peirazein kurion legontaV ei estin kurioV en hmin h ou

8 hlqen de Amalhk kai epolemei Israhl en Rafidin

9 eipen de MwushV tw Ihsou epilexon seautw andraV dunatouV kai exelqwn parataxai tw Amalhk aurion kai idou egw esthka epi thV korufhV tou bounou kai h rabdoV tou qeou en th ceiri mou

10 kai epoihsen IhsouV kaqaper eipen autw MwushV kai exelqwn paretaxato tw Amalhk kai MwushV kai Aarwn kai Wr anebhsan epi thn korufhn tou bounou

11 kai egineto otan ephren MwushV taV ceiraV katiscuen Israhl otan de kaqhken taV ceiraV katiscuen Amalhk

12 ai de ceireV Mwush bareiai kai labonteV liqon upeqhkan up auton kai ekaqhto ep autou kai Aarwn kai Wr esthrizon taV ceiraV autou enteuqen eiV kai enteuqen eiV kai egenonto ai ceireV Mwush esthrigmenai ewV dusmwn hliou

13 kai etreyato IhsouV ton Amalhk kai panta ton laon autou en fonw macairaV

14 eipen de kurioV proV Mwushn katagrayon touto eiV mnhmosunon en bibliw kai doV eiV ta wta Ihsoi oti aloifh exaleiyw to mnhmosunon Amalhk ek thV upo ton ouranon

15 kai wkodomhsen MwushV qusiasthrion kuriw kai epwnomasen to onoma autou kurioV mou katafugh

16 oti en ceiri krufaia polemei kurioV epi Amalhk apo genewn eiV geneaV

 

18

1 hkousen de Ioqor o iereuV Madiam o gambroV Mwush panta osa epoihsen kurioV Israhl tw eautou law exhgagen gar kurioV ton Israhl ex Aiguptou

2 elaben de Ioqor o gambroV Mwush Sepfwran thn gunaika Mwush meta thn afesin authV

3 kai touV duo uiouV autou onoma tw eni autwn Ghrsam legwn paroikoV hmhn en gh allotria

4 kai to onoma tou deuterou Eliezer legwn o gar qeoV tou patroV mou bohqoV mou kai exeilato me ek ceiroV Faraw

5 kai exhlqen Ioqor o gambroV Mwush kai oi uioi kai h gunh proV Mwushn eiV thn erhmon ou parenebalen ep orouV tou qeou

6 anhggelh de Mwusei legonteV idou o gambroV sou Ioqor paraginetai proV se kai h gunh kai oi duo uioi sou met autou

7 exhlqen de MwushV eiV sunanthsin tw gambrw autou kai prosekunhsen autw kai efilhsen auton kai hspasanto allhlouV kai eishgagen auton eiV thn skhnhn

8 kai dihghsato MwushV tw gambrw panta osa epoihsen kurioV tw Faraw kai toiV AiguptioiV eneken tou Israhl kai panta ton mocqon ton genomenon autoiV en th odw kai oti exeilato autouV kurioV ek ceiroV Faraw kai ek ceiroV twn Aiguptiwn

9 exesth de Ioqor epi pasi toiV agaqoiV oiV epoihsen autoiV kurioV oti exeilato autouV ek ceiroV Aiguptiwn kai ek ceiroV Faraw

10 kai eipen Ioqor euloghtoV kurioV oti exeilato ton laon autou ek ceiroV Aiguptiwn kai ek ceiroV Faraw

11 nun egnwn oti megaV kurioV para pantaV touV qeouV eneken toutou oti epeqento autoiV

12 kai elaben Ioqor o gambroV Mwush olokautwmata kai qusiaV tw qew paregeneto de Aarwn kai panteV oi presbuteroi Israhl sumfagein arton meta tou gambrou Mwush enantion tou qeou

13 kai egeneto meta thn epaurion sunekaqisen MwushV krinein ton laon pareisthkei de paV o laoV Mwusei apo prwiqen ewV esperaV

14 kai idwn Ioqor panta osa epoiei tw law legei ti touto o su poieiV tw law dia ti su kaqhsai monoV paV de o laoV paresthken soi apo prwiqen ewV deilhV

15 kai legei MwushV tw gambrw oti paraginetai proV me o laoV ekzhthsai krisin para tou qeou

16 otan gar genhtai autoiV antilogia kai elqwsi proV me diakrinw ekaston kai sumbibazw autouV ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou

17 eipen de o gambroV Mwush proV auton ouk orqwV su poieiV to rhma touto

18 fqora katafqarhsh anupomonhtw kai su kai paV o laoV outoV oV estin meta sou baru soi to rhma touto ou dunhsh poiein monoV

19 nun oun akouson mou kai sumbouleusw soi kai estai o qeoV meta sou ginou su tw law ta proV ton qeon kai anoiseiV touV logouV autwn proV ton qeon

20 kai diamarturh autoiV ta prostagmata tou qeou kai ton nomon autou kai shmaneiV autoiV taV odouV en aiV poreusontai en autaiV kai ta erga a poihsousin

21 kai su seautw skeyai apo pantoV tou laou andraV dunatouV qeosebeiV andraV dikaiouV misountaV uperhfanian kai katasthseiV autouV ep autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV

22 kai krinousin ton laon pasan wran to de rhma to uperogkon anoisousin epi se ta de bracea twn krimatwn krinousin autoi kai koufiousin apo sou kai sunantilhmyontai soi

23 ean to rhma touto poihshV katiscusei se o qeoV kai dunhsh parasthnai kai paV o laoV outoV eiV ton eautou topon met eirhnhV hxei

24 hkousen de MwushV thV fwnhV tou gambrou kai epoihsen osa autw eipen

25 kai epelexen MwushV andraV dunatouV apo pantoV Israhl kai epoihsen autouV ep autwn ciliarcouV kai ekatontarcouV kai penthkontarcouV kai dekadarcouV

26 kai ekrinosan ton laon pasan wran pan de rhma uperogkon aneferosan epi Mwushn pan de rhma elafron ekrinosan autoi

27 exapesteilen de MwushV ton eautou gambron kai aphlqen eiV thn ghn autou

 

19

1 tou de mhnoV tou tritou thV exodou twn uiwn Israhl ek ghV Aiguptou th hmera tauth hlqosan eiV thn erhmon tou Sina

2 kai exhran ek Rafidin kai hlqosan eiV thn erhmon tou Sina kai parenebalen ekei Israhl katenanti tou orouV

3 kai MwushV anebh eiV to oroV tou qeou kai ekalesen auton o qeoV ek tou orouV legwn tade ereiV tw oikw Iakwb kai anaggeleiV toiV uioiV Israhl

4 autoi ewrakate osa pepoihka toiV AiguptioiV kai anelabon umaV wsei epi pterugwn aetwn kai proshgagomhn umaV proV emauton

5 kai nun ean akoh akoushte thV emhV fwnhV kai fulaxhte thn diaqhkhn mou esesqe moi laoV periousioV apo pantwn twn eqnwn emh gar estin pasa h gh

6 umeiV de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnoV agion tauta ta rhmata ereiV toiV uioiV Israhl

7 hlqen de MwushV kai ekalesen touV presbuterouV tou laou kai pareqhken autoiV pantaV touV logouV toutouV ouV sunetaxen autw o qeoV

8 apekriqh de paV o laoV omoqumadon kai eipan panta osa eipen o qeoV poihsomen kai akousomeqa anhnegken de MwushV touV logouV tou laou proV ton qeon

9 eipen de kurioV proV Mwushn idou egw paraginomai proV se en stulw nefelhV ina akoush o laoV lalountoV mou proV se kai soi pisteuswsin eiV ton aiwna anhggeilen de MwushV ta rhmata tou laou proV kurion

10 eipen de kurioV proV Mwushn katabaV diamarturai tw law kai agnison autouV shmeron kai aurion kai plunatwsan ta imatia

11 kai estwsan etoimoi eiV thn hmeran thn trithn th gar hmera th trith katabhsetai kurioV epi to oroV to Sina enantion pantoV tou laou

12 kai aforieiV ton laon kuklw legwn prosecete eautoiV tou anabhnai eiV to oroV kai qigein ti autou paV o ayamenoV tou orouV qanatw teleuthsei

13 ouc ayetai autou ceir en gar liqoiV liqobolhqhsetai h bolidi katatoxeuqhsetai ean te kthnoV ean te anqrwpoV ou zhsetai otan ai fwnai kai ai salpiggeV kai h nefelh apelqh apo tou orouV ekeinoi anabhsontai epi to oroV

14 katebh de MwushV ek tou orouV proV ton laon kai hgiasen autouV kai eplunan ta imatia

15 kai eipen tw law ginesqe etoimoi treiV hmeraV mh proselqhte gunaiki

16 egeneto de th hmera th trith genhqentoV proV orqron kai eginonto fwnai kai astrapai kai nefelh gnofwdhV ep orouV Sina fwnh thV salpiggoV hcei mega kai eptohqh paV o laoV o en th parembolh

17 kai exhgagen MwushV ton laon eiV sunanthsin tou qeou ek thV parembolhV kai paresthsan upo to oroV

18 to de oroV to Sina ekapnizeto olon dia to katabebhkenai ep auto ton qeon en puri kai anebainen o kapnoV wV kapnoV kaminou kai exesth paV o laoV sfodra

19 eginonto de ai fwnai thV salpiggoV probainousai iscuroterai sfodra MwushV elalei o de qeoV apekrinato autw fwnh

20 katebh de kurioV epi to oroV to Sina epi thn korufhn tou orouV kai ekalesen kurioV Mwushn epi thn korufhn tou orouV kai anebh MwushV

21 kai eipen o qeoV proV Mwushn legwn katabaV diamarturai tw law mhpote eggiswsin proV ton qeon katanohsai kai peswsin ex autwn plhqoV

22 kai oi iereiV oi eggizonteV kuriw tw qew agiasqhtwsan mhpote apallaxh ap autwn kurioV

23 kai eipen MwushV proV ton qeon ou dunhsetai o laoV prosanabhnai proV to oroV to Sina su gar diamemarturhsai hmin legwn aforisai to oroV kai agiasai auto

24 eipen de autw kurioV badize katabhqi kai anabhqi su kai Aarwn meta sou oi de iereiV kai o laoV mh biazesqwsan anabhnai proV ton qeon mhpote apolesh ap autwn kurioV

25 katebh de MwushV proV ton laon kai eipen autoiV

 

20

1 kai elalhsen kurioV pantaV touV logouV toutouV legwn

2 egw eimi kurioV o qeoV sou ostiV exhgagon se ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV

3 ouk esontai soi qeoi eteroi plhn emou

4 ou poihseiV seautw eidwlon oude pantoV omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en toiV udasin upokatw thV ghV

5 ou proskunhseiV autoiV oude mh latreushV autoiV egw gar eimi kurioV o qeoV sou qeoV zhlwthV apodidouV amartiaV paterwn epi tekna ewV trithV kai tetarthV geneaV toiV misousin me

6 kai poiwn eleoV eiV ciliadaV toiV agapwsin me kai toiV fulassousin ta prostagmata mou

7 ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurioV ton lambanonta to onoma autou epi mataiw

8 mnhsqhti thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn

9 ex hmeraV erga kai poihseiV panta ta erga sou

10 th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai o uioV sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi

11 en gar ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV kai katepausen th hmera th ebdomh dia touto euloghsen kurioV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn

12 tima ton patera sou kai thn mhtera ina eu soi genhtai kai ina makrocronioV genh epi thV ghV thV agaqhV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

13 ou moiceuseiV

14 ou kleyeiV

15 ou foneuseiV

16 ou yeudomarturhseiV kata tou plhsion sou marturian yeudh

17 ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin

18 kai paV o laoV ewra thn fwnhn kai taV lampadaV kai thn fwnhn thV salpiggoV kai to oroV to kapnizon fobhqenteV de paV o laoV esthsan makroqen

19 kai eipan proV Mwushn lalhson su hmin kai mh laleitw proV hmaV o qeoV mhpote apoqanwmen

20 kai legei autoiV MwushV qarseite eneken gar tou peirasai umaV paregenhqh o qeoV proV umaV opwV an genhtai o foboV autou en umin ina mh amartanhte

21 eisthkei de o laoV makroqen MwushV de eishlqen eiV ton gnofon ou hn o qeoV

22 eipen de kurioV proV Mwushn tade ereiV tw oikw Iakwb kai anaggeleiV toiV uioiV Israhl umeiV ewrakate oti ek tou ouranou lelalhka proV umaV

23 ou poihsete eautoiV qeouV argurouV kai qeouV crusouV ou poihsete umin autoiV

24 qusiasthrion ek ghV poihsete moi kai qusete ep autou ta olokautwmata kai ta swthria umwn ta probata kai touV moscouV umwn en panti topw ou ean eponomasw to onoma mou ekei kai hxw proV se kai euloghsw se

25 ean de qusiasthrion ek liqwn poihV moi ouk oikodomhseiV autouV tmhtouV to gar egceiridion sou epibeblhkaV ep autouV kai memiantai

26 ouk anabhsh en anabaqmisin epi to qusiasthrion mou opwV an mh apokaluyhV thn aschmosunhn sou ep autou

 

21

1 kai tauta ta dikaiwmata a paraqhseiV enwpion autwn

2 ean kthsh paida Ebraion ex eth douleusei soi tw de ebdomw etei apeleusetai eleuqeroV dwrean

3 ean autoV monoV eiselqh kai monoV exeleusetai ean de gunh suneiselqh met autou exeleusetai kai h gunh met autou

4 ean de o kurioV dw autw gunaika kai tekh autw uiouV h qugateraV h gunh kai ta paidia estai tw kuriw autou autoV de monoV exeleusetai

5 ean de apokriqeiV eiph o paiV hgaphka ton kurion mou kai thn gunaika kai ta paidia ouk apotrecw eleuqeroV

6 prosaxei auton o kurioV autou proV to krithrion tou qeou kai tote prosaxei auton epi thn quran epi ton staqmon kai truphsei autou o kurioV to ouV tw ophtiw kai douleusei autw eiV ton aiwna

7 ean de tiV apodwtai thn eautou qugatera oiketin ouk apeleusetai wsper apotrecousin ai doulai

8 ean mh euaresthsh tw kuriw authV hn autw kaqwmologhsato apolutrwsei authn eqnei de allotriw ou kurioV estin pwlein authn oti hqethsen en auth

9 ean de tw uiw kaqomologhshtai authn kata to dikaiwma twn qugaterwn poihsei auth

10 ean de allhn labh eautw ta deonta kai ton imatismon kai thn omilian authV ouk aposterhsei

11 ean de ta tria tauta mh poihsh auth exeleusetai dwrean aneu arguriou

12 ean de pataxh tiV tina kai apoqanh qanatw qanatousqw

13 o de ouc ekwn alla o qeoV paredwken eiV taV ceiraV autou dwsw soi topon ou feuxetai ekei o foneusaV

14 ean de tiV epiqhtai tw plhsion apokteinai auton dolw kai katafugh apo tou qusiasthriou mou lhmyh auton qanatwsai

15 oV tuptei patera autou h mhtera autou qanatw qanatousqw

16 o kakologwn patera autou h mhtera autou teleuthsei qanatw

17 oV ean kleyh tiV tina twn uiwn Israhl kai katadunasteusaV auton apodwtai kai eureqh en autw qanatw teleutatw

18 ean de loidorwntai duo andreV kai pataxh tiV ton plhsion liqw h pugmh kai mh apoqanh katakliqh de epi thn koithn

19 ean exanastaV o anqrwpoV peripathsh exw epi rabdou aqwoV estai o pataxaV plhn thV argiaV autou apoteisei kai ta iatreia

20 ean de tiV pataxh ton paida autou h thn paidiskhn autou en rabdw kai apoqanh upo taV ceiraV autou dikh ekdikhqhtw

21 ean de diabiwsh hmeran mian h duo ouk ekdikhqhsetai to gar argurion autou estin

22 ean de macwntai duo andreV kai pataxwsin gunaika en gastri ecousan kai exelqh to paidion authV mh exeikonismenon epizhmion zhmiwqhsetai kaqoti an epibalh o anhr thV gunaikoV dwsei meta axiwmatoV

23 ean de exeikonismenon hn dwsei yuchn anti yuchV

24 ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontoV ceira anti ceiroV poda anti podoV

25 katakauma anti katakaumatoV trauma anti traumatoV mwlwpa anti mwlwpoV

26 ean de tiV pataxh ton ofqalmon tou oiketou autou h ton ofqalmon thV qerapainhV autou kai ektuflwsh eleuqerouV exapostelei autouV anti tou ofqalmou autwn

27 ean de ton odonta tou oiketou h ton odonta thV qerapainhV autou ekkoyh eleuqerouV exapostelei autouV anti tou odontoV autwn

28 ean de keratish tauroV andra h gunaika kai apoqanh liqoiV liqobolhqhsetai o tauroV kai ou brwqhsetai ta krea autou o de kurioV tou taurou aqwoV estai

29 ean de o tauroV keratisthV h pro thV ecqeV kai pro thV trithV kai diamarturwntai tw kuriw autou kai mh afanish auton anelh de andra h gunaika o tauroV liqobolhqhsetai kai o kurioV autou prosapoqaneitai

30 ean de lutra epiblhqh autw dwsei lutra thV yuchV autou osa ean epibalwsin autw

31 ean de uion h qugatera keratish kata to dikaiwma touto poihsousin autw

32 ean de paida keratish o tauroV h paidiskhn arguriou triakonta didracma dwsei tw kuriw autwn kai o tauroV liqobolhqhsetai

33 ean de tiV anoixh lakkon h latomhsh lakkon kai mh kaluyh auton kai empesh ekei moscoV h onoV

34 o kurioV tou lakkou apoteisei argurion dwsei tw kuriw autwn to de teteleuthkoV autw estai

35 ean de keratish tinoV tauroV ton tauron tou plhsion kai teleuthsh apodwsontai ton tauron ton zwnta kai dielountai to argurion autou kai ton tauron ton teqnhkota dielountai

36 ean de gnwrizhtai o tauroV oti keratisthV estin pro thV ecqeV kai pro thV trithV hmeraV kai diamemarturhmenoi wsin tw kuriw autou kai mh afanish auton apoteisei tauron anti taurou o de teteleuthkwV autw estai

37 ean de tiV kleyh moscon h probaton kai sfaxh auto h apodwtai pente moscouV apoteisei anti tou moscou kai tessara probata anti tou probatou

 

22

1 ean de en tw diorugmati eureqh o klepthV kai plhgeiV apoqanh ouk estin autw fonoV

2 ean de anateilh o hlioV ep autw enocoV estin antapoqaneitai ean de mh uparch autw praqhtw anti tou klemmatoV

3 ean de katalhmfqh kai eureqh en th ceiri autou to klemma apo te onou ewV probatou zwnta dipla auta apoteisei

4 ean de kataboskhsh tiV agron h ampelwna kai afh to kthnoV autou kataboskhsai agron eteron apoteisei ek tou agrou autou kata to genhma autou ean de panta ton agron kataboskhsh ta beltista tou agrou autou kai ta beltista tou ampelwnoV autou apoteisei

5 ean de exelqon pur eurh akanqaV kai prosemprhsh alwna h stacuV h pedion apoteisei o to pur ekkausaV

6 ean de tiV dw tw plhsion argurion h skeuh fulaxai kai klaph ek thV oikiaV tou anqrwpou ean eureqh o kleyaV apoteisei diploun

7 ean de mh eureqh o kleyaV proseleusetai o kurioV thV oikiaV enwpion tou qeou kai omeitai h mhn mh autoV peponhreusqai ef olhV thV parakataqhkhV tou plhsion

8 kata pan rhton adikhma peri te moscou kai upozugiou kai probatou kai imatiou kai pashV apwleiaV thV egkaloumenhV o ti oun an h enwpion tou qeou eleusetai h krisiV amfoterwn kai o alouV dia tou qeou apoteisei diploun tw plhsion

9 ean de tiV dw tw plhsion upozugion h moscon h probaton h pan kthnoV fulaxai kai suntribh h teleuthsh h aicmalwton genhtai kai mhdeiV gnw

10 orkoV estai tou qeou ana meson amfoterwn h mhn mh auton peponhreusqai kaq olhV thV parakataqhkhV tou plhsion kai outwV prosdexetai o kurioV autou kai ouk apoteisei

11 ean de klaph par autou apoteisei tw kuriw

12 ean de qhrialwton genhtai axei auton epi thn qhran kai ouk apoteisei

13 ean de aithsh tiV para tou plhsion kai suntribh h apoqanh h aicmalwton genhtai o de kurioV mh h met autou apoteisei

14 ean de o kurioV h met autou ouk apoteisei ean de misqwtoV h estai autw anti tou misqou autou

15 ean de apathsh tiV parqenon amnhsteuton kai koimhqh met authV fernh ferniei authn autw gunaika

16 ean de ananeuwn ananeush kai mh boulhtai o pathr authV dounai authn autw gunaika argurion apoteisei tw patri kaq oson estin h fernh twn parqenwn

17 farmakouV ou peripoihsete

18 pan koimwmenon meta kthnouV qanatw apokteneite autouV

19 o qusiazwn qeoiV qanatw oleqreuqhsetai plhn kuriw monw

20 kai proshluton ou kakwsete oude mh qliyhte auton hte gar proshlutoi en gh Aiguptw

21 pasan chran kai orfanon ou kakwsete

22 ean de kakia kakwshte autouV kai kekraxanteV katabohswsi proV me akoh eisakousomai thV fwnhV autwn

23 kai orgisqhsomai qumw kai apoktenw umaV macaira kai esontai ai gunaikeV umwn chrai kai ta paidia umwn orfana

24 ean de argurion ekdaneishV tw adelfw tw penicrw para soi ouk esh auton katepeigwn ouk epiqhseiV autw tokon

25 ean de enecurasma enecurashV to imation tou plhsion pro dusmwn hliou apodwseiV autw

26 estin gar touto peribolaion autou monon touto to imation aschmosunhV autou en tini koimhqhsetai ean oun katabohsh proV me eisakousomai autou elehmwn gar eimi

27 qeouV ou kakologhseiV kai arcontaV tou laou sou ou kakwV ereiV

28 aparcaV alwnoV kai lhnou sou ou kaqusterhseiV ta prwtotoka twn uiwn sou dwseiV emoi

29 outwV poihseiV ton moscon sou kai to probaton sou kai to upozugion sou epta hmeraV estai upo thn mhtera th de ogdoh hmera apodwseiV moi auto

30 kai andreV agioi esesqe moi kai kreaV qhrialwton ouk edesqe tw kuni aporriyate auto

 

23

1 ou paradexh akohn mataian ou sugkataqhsh meta tou adikou genesqai martuV adikoV

2 ouk esh meta pleionwn epi kakia ou prosteqhsh meta plhqouV ekklinai meta pleionwn wste ekklinai krisin

3 kai penhta ouk elehseiV en krisei

4 ean de sunanthshV tw boi tou ecqrou sou h tw upozugiw autou planwmenoiV apostreyaV apodwseiV autw

5 ean de idhV to upozugion tou ecqrou sou peptwkoV upo ton gomon autou ou pareleush auto alla sunegereiV auto met autou

6 ou diastreyeiV krima penhtoV en krisei autou

7 apo pantoV rhmatoV adikou aposthsh aqwon kai dikaion ouk apokteneiV kai ou dikaiwseiV ton asebh eneken dwrwn

8 kai dwra ou lhmyh ta gar dwra ektufloi ofqalmouV blepontwn kai lumainetai rhmata dikaia

9 kai proshluton ou qliyete umeiV gar oidate thn yuchn tou proshlutou autoi gar proshlutoi hte en gh Aiguptw

10 ex eth spereiV thn ghn sou kai sunaxeiV ta genhmata authV

11 tw de ebdomw afesin poihseiV kai anhseiV authn kai edontai oi ptwcoi tou eqnouV sou ta de upoleipomena edetai ta agria qhria outwV poihseiV ton ampelwna sou kai ton elaiwna sou

12 ex hmeraV poihseiV ta erga sou th de hmera th ebdomh anapausiV ina anapaushtai o bouV sou kai to upozugion sou kai ina anayuxh o uioV thV paidiskhV sou kai o proshlutoV

13 panta osa eirhka proV umaV fulaxasqe kai onoma qewn eterwn ouk anamnhsqhsesqe oude mh akousqh ek tou stomatoV umwn

14 treiV kairouV tou eniautou eortasate moi

15 thn eorthn twn azumwn fulaxasqe poiein epta hmeraV edesqe azuma kaqaper eneteilamhn soi kata ton kairon tou mhnoV twn newn en gar autw exhlqeV ex Aiguptou ouk ofqhsh enwpion mou kenoV

16 kai eorthn qerismou prwtogenhmatwn poihseiV twn ergwn sou wn ean speirhV en tw agrw sou kai eorthn sunteleiaV ep exodou tou eniautou en th sunagwgh twn ergwn sou twn ek tou agrou sou

17 treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou sou

18 otan gar ekbalw eqnh apo proswpou sou kai emplatunw ta oria sou ou quseiV epi zumh aima qusiasmatoV mou oude mh koimhqh stear thV eorthV mou ewV prwi

19 taV aparcaV twn prwtogenhmatwn thV ghV sou eisoiseiV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou ouc eyhseiV arna en galakti mhtroV autou

20 kai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou ina fulaxh se en th odw opwV eisagagh se eiV thn ghn hn htoimasa soi

21 prosece seautw kai eisakoue autou kai mh apeiqei autw ou gar mh uposteilhtai se to gar onoma mou estin ep autw

22 ean akoh akoushte thV emhV fwnhV kai poihshV panta osa an enteilwmai soi kai fulaxhte thn diaqhkhn mou esesqe moi laoV periousioV apo pantwn twn eqnwn emh gar estin pasa h gh umeiV de esesqe moi basileion ierateuma kai eqnoV agion tauta ta rhmata ereiV toiV uioiV Israhl ean akoh akoushte thV fwnhV mou kai poihshV panta osa an eipw soi ecqreusw toiV ecqroiV sou kai antikeisomai toiV antikeimenoiV soi

23 poreusetai gar o aggeloV mou hgoumenoV sou kai eisaxei se proV ton Amorraion kai Cettaion kai Ferezaion kai Cananaion kai Gergesaion kai Euaion kai Iebousaion kai ektriyw autouV

24 ou proskunhseiV toiV qeoiV autwn oude mh latreushV autoiV ou poihseiV kata ta erga autwn alla kaqairesei kaqeleiV kai suntribwn suntriyeiV taV sthlaV autwn

25 kai latreuseiV kuriw tw qew sou kai euloghsw ton arton sou kai ton oinon sou kai to udwr sou kai apostreyw malakian af umwn

26 ouk estai agonoV oude steira epi thV ghV sou ton ariqmon twn hmerwn sou anaplhrwsw

27 kai ton fobon apostelw hgoumenon sou kai eksthsw panta ta eqnh eiV ouV su eisporeuh eiV autouV kai dwsw pantaV touV upenantiouV sou fugadaV

28 kai apostelw taV sfhkiaV proteraV sou kai ekbalei touV AmorraiouV kai touV EuaiouV kai touV CananaiouV kai touV CettaiouV apo sou

29 ouk ekbalw autouV en eniautw eni ina mh genhtai h gh erhmoV kai polla genhtai epi se ta qhria thV ghV

30 kata mikron mikron ekbalw autouV apo sou ewV an auxhqhV kai klhronomhshV thn ghn

31 kai qhsw ta oria sou apo thV eruqraV qalasshV ewV thV qalasshV thV Fulistiim kai apo thV erhmou ewV tou megalou potamou Eufratou kai paradwsw eiV taV ceiraV umwn touV egkaqhmenouV en th gh kai ekbalw autouV apo sou

32 ou sugkataqhsh autoiV kai toiV qeoiV autwn diaqhkhn

33 kai ouk egkaqhsontai en th gh sou ina mh amartein se poihswsin proV me ean gar douleushV toiV qeoiV autwn outoi esontai soi proskomma

 

24

1 kai Mwush eipen anabhqi proV kurion su kai Aarwn kai Nadab kai Abioud kai ebdomhkonta twn presbuterwn Israhl kai proskunhsousin makroqen tw kuriw

2 kai eggiei MwushV monoV proV ton qeon autoi de ouk eggiousin o de laoV ou sunanabhsetai met autwn

3 eishlqen de MwushV kai dihghsato tw law panta ta rhmata tou qeou kai ta dikaiwmata apekriqh de paV o laoV fwnh mia legonteV pantaV touV logouV ouV elalhsen kurioV poihsomen kai akousomeqa

4 kai egrayen MwushV panta ta rhmata kuriou orqrisaV de MwushV to prwi wkodomhsen qusiasthrion upo to oroV kai dwdeka liqouV eiV taV dwdeka fulaV tou Israhl

5 kai exapesteilen touV neaniskouV twn uiwn Israhl kai anhnegkan olokautwmata kai equsan qusian swthriou tw qew moscaria

6 labwn de MwushV to hmisu tou aimatoV eneceen eiV krathraV to de hmisu tou aimatoV proseceen proV to qusiasthrion

7 kai labwn to biblion thV diaqhkhV anegnw eiV ta wta tou laou kai eipan panta osa elalhsen kurioV poihsomen kai akousomeqa

8 labwn de MwushV to aima kateskedasen tou laou kai eipen idou to aima thV diaqhkhV hV dieqeto kurioV proV umaV peri pantwn twn logwn toutwn

9 kai anebh MwushV kai Aarwn kai Nadab kai Abioud kai ebdomhkonta thV gerousiaV Israhl

10 kai eidon ton topon ou eisthkei ekei o qeoV tou Israhl kai ta upo touV podaV autou wsei ergon plinqou sapfeirou kai wsper eidoV sterewmatoV tou ouranou th kaqariothti

11 kai twn epilektwn tou Israhl ou diefwnhsen oude eiV kai wfqhsan en tw topw tou qeou kai efagon kai epion

12 kai eipen kurioV proV Mwushn anabhqi proV me eiV to oroV kai isqi ekei kai dwsw soi ta puxia ta liqina ton nomon kai taV entolaV aV egraya nomoqethsai autoiV

13 kai anastaV MwushV kai IhsouV o paresthkwV autw anebhsan eiV to oroV tou qeou

14 kai toiV presbuteroiV eipan hsucazete autou ewV anastreywmen proV umaV kai idou Aarwn kai Wr meq umwn ean tini sumbh krisiV prosporeuesqwsan autoiV

15 kai anebh MwushV kai IhsouV eiV to oroV kai ekaluyen h nefelh to oroV

16 kai katebh h doxa tou qeou epi to oroV to Sina kai ekaluyen auto h nefelh ex hmeraV kai ekalesen kurioV ton Mwushn th hmera th ebdomh ek mesou thV nefelhV

17 to de eidoV thV doxhV kuriou wsei pur flegon epi thV korufhV tou orouV enantion twn uiwn Israhl

18 kai eishlqen MwushV eiV to meson thV nefelhV kai anebh eiV to oroV kai hn ekei en tw orei tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV

 

25

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 eipon toiV uioiV Israhl kai labete moi aparcaV para pantwn oiV an doxh th kardia kai lhmyesqe taV aparcaV mou

3 kai auth estin h aparch hn lhmyesqe par autwn crusion kai argurion kai calkon

4 kai uakinqon kai porfuran kai kokkinon diploun kai busson keklwsmenhn kai tricaV aigeiaV

5 kai dermata kriwn hruqrodanwmena kai dermata uakinqina kai xula ashpta

6 kai elaion eiV thn fausin qumiamatoV eiV to elaion thV crisewV kai eiV thn sunqesin tou qumiamatoV

7 kai liqouV sardiou kai liqouV eiV thn glufhn eiV thn epwmida kai ton podhrh

8 kai poihseiV moi agiasma kai ofqhsomai en umin

9 kai poihseiV moi kata panta osa egw soi deiknuw en tw orei to paradeigma thV skhnhV kai to paradeigma pantwn twn skeuwn authV outw poihseiV

10 kai poihseiV kibwton marturiou ek xulwn ashptwn duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV kai phceoV kai hmisouV to uyoV

11 kai katacruswseiV authn crusiw kaqarw exwqen kai eswqen cruswseiV authn kai poihseiV auth kumatia strepta crusa kuklw

12 kai elaseiV auth tessaraV daktuliouV crusouV kai epiqhseiV epi ta tessara klith duo daktuliouV epi to klitoV to en kai duo daktuliouV epi to klitoV to deuteron

13 poihseiV de anaforeiV xula ashpta kai katacruswseiV auta crusiw

14 kai eisaxeiV touV anaforeiV eiV touV daktuliouV touV en toiV klitesi thV kibwtou airein thn kibwton en autoiV

15 en toiV daktulioiV thV kibwtou esontai oi anaforeiV akinhtoi

16 kai embaleiV eiV thn kibwton ta marturia a an dw soi

17 kai poihseiV ilasthrion epiqema crusiou kaqarou duo phcewn kai hmisouV to mhkoV kai phceoV kai hmisouV to platoV

18 kai poihseiV duo ceroubim crusa toreuta kai epiqhseiV auta ex amfoterwn twn klitwn tou ilasthriou

19 poihqhsontai ceroub eiV ek tou klitouV toutou kai ceroub eiV ek tou klitouV tou deuterou tou ilasthriou kai poihseiV touV duo ceroubim epi ta duo klith

20 esontai oi ceroubim ekteinonteV taV pterugaV epanwqen suskiazonteV taiV pteruxin autwn epi tou ilasthriou kai ta proswpa autwn eiV allhla eiV to ilasthrion esontai ta proswpa twn ceroubim

21 kai epiqhseiV to ilasthrion epi thn kibwton anwqen kai eiV thn kibwton embaleiV ta marturia a an dw soi

22 kai gnwsqhsomai soi ekeiqen kai lalhsw soi anwqen tou ilasthriou ana meson twn duo ceroubim twn ontwn epi thV kibwtou tou marturiou kai kata panta osa an enteilwmai soi proV touV uiouV Israhl

23 kai poihseiV trapezan crusiou kaqarou duo phcewn to mhkoV kai phceoV to euroV kai phceoV kai hmisouV to uyoV

24 kai poihseiV auth strepta kumatia crusa kuklw

25 kai poihseiV auth stefanhn palaistou kuklw kai poihseiV strepton kumation th stefanh kuklw

26 kai poihseiV tessaraV daktuliouV crusouV kai epiqhseiV touV daktuliouV epi ta tessara merh twn podwn authV

27 upo thn stefanhn kai esontai oi daktulioi eiV qhkaV toiV anaforeusin wste airein en autoiV thn trapezan

28 kai poihseiV touV anaforeiV ek xulwn ashptwn kai katacruswseiV autouV crusiw kaqarw kai arqhsetai en autoiV h trapeza

29 kai poihseiV ta trublia authV kai taV quiskaV kai ta spondeia kai touV kuaqouV en oiV speiseiV en autoiV crusiou kaqarou poihseiV auta

30 kai epiqhseiV epi thn trapezan artouV enwpiouV enantion mou dia pantoV

31 kai poihseiV lucnian ek crusiou kaqarou toreuthn poihseiV thn lucnian o kauloV authV kai oi kalamiskoi kai oi krathreV kai oi sfairwthreV kai ta krina ex authV estai

32 ex de kalamiskoi ekporeuomenoi ek plagiwn treiV kalamiskoi thV lucniaV ek tou klitouV authV tou enoV kai treiV kalamiskoi thV lucniaV ek tou klitouV tou deuterou

33 kai treiV krathreV ektetupwmenoi karuiskouV en tw eni kalamiskw sfairwthr kai krinon outwV toiV ex kalamiskoiV toiV ekporeuomenoiV ek thV lucniaV

34 kai en th lucnia tessareV krathreV ektetupwmenoi karuiskouV en tw eni kalamiskw oi sfairwthreV kai ta krina authV

35 o sfairwthr upo touV duo kalamiskouV ex authV kai sfairwthr upo touV tessaraV kalamiskouV ex authV outwV toiV ex kalamiskoiV toiV ekporeuomenoiV ek thV lucniaV

36 oi sfairwthreV kai oi kalamiskoi ex authV estwsan olh toreuth ex enoV crusiou kaqarou

37 kai poihseiV touV lucnouV authV epta kai epiqhseiV touV lucnouV kai fanousin ek tou enoV proswpou

38 kai ton eparusthra authV kai ta upoqemata authV ek crusiou kaqarou poihseiV

39 panta ta skeuh tauta talanton crusiou kaqarou

40 ora poihseiV kata ton tupon ton dedeigmenon soi en tw orei

 

26

1 kai thn skhnhn poihseiV deka aulaiaV ek bussou keklwsmenhV kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou ceroubim ergasia ufantou poihseiV autaV

2 mhkoV thV aulaiaV thV miaV oktw kai eikosi phcewn kai euroV tessarwn phcewn h aulaia h mia estai metron to auto estai pasaiV taiV aulaiaiV

3 pente de aulaiai esontai ex allhlwn ecomenai h etera ek thV eteraV kai pente aulaiai esontai sunecomenai etera th etera

4 kai poihseiV autaiV agkulaV uakinqinaV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV miaV ek tou enoV merouV eiV thn sumbolhn kai outwV poihseiV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV exwteraV proV th sumbolh th deutera

5 penthkonta agkulaV poihseiV th aulaia th mia kai penthkonta agkulaV poihseiV ek tou merouV thV aulaiaV kata thn sumbolhn thV deuteraV antiproswpoi antipiptousai allhlaiV eiV ekasthn

6 kai poihseiV krikouV penthkonta crusouV kai sunayeiV taV aulaiaV eteran th etera toiV krikoiV kai estai h skhnh mia

7 kai poihseiV derreiV tricinaV skephn epi thV skhnhV endeka derreiV poihseiV autaV

8 to mhkoV thV derrewV thV miaV estai triakonta phcewn kai tessarwn phcewn to euroV thV derrewV thV miaV metron to auto estai taiV endeka derresi

9 kai sunayeiV taV pente derreiV epi to auto kai taV ex derreiV epi to auto kai epidiplwseiV thn derrin thn ekthn kata proswpon thV skhnhV

10 kai poihseiV agkulaV penthkonta epi tou ceilouV thV derrewV thV miaV thV ana meson kata sumbolhn kai penthkonta agkulaV poihseiV epi tou ceilouV thV derrewV thV sunaptoushV thV deuteraV

11 kai poihseiV krikouV calkouV penthkonta kai sunayeiV touV krikouV ek twn agkulwn kai sunayeiV taV derreiV kai estai en

12 kai upoqhseiV to pleonazon en taiV derresin thV skhnhV to hmisu thV derrewV to upoleleimmenon upokaluyeiV to pleonazon twn derrewn thV skhnhV upokaluyeiV opisw thV skhnhV

13 phcun ek toutou kai phcun ek toutou ek tou uperecontoV twn derrewn ek tou mhkouV twn derrewn thV skhnhV estai sugkalupton epi ta plagia thV skhnhV enqen kai enqen ina kalupth

14 kai poihseiV katakalumma th skhnh dermata kriwn hruqrodanwmena kai epikalummata dermata uakinqina epanwqen

15 kai poihseiV stulouV th skhnh ek xulwn ashptwn

16 deka phcewn poihseiV ton stulon ton ena kai phceoV enoV kai hmisouV to platoV tou stulou tou enoV

17 duo agkwniskouV tw stulw tw eni antipiptontaV eteron tw eterw outwV poihseiV pasi toiV stuloiV thV skhnhV

18 kai poihseiV stulouV th skhnh eikosi stulouV ek tou klitouV tou proV borran

19 kai tessarakonta baseiV arguraV poihseiV toiV eikosi stuloiV duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou

20 kai to klitoV to deuteron to proV noton eikosi stulouV

21 kai tessarakonta baseiV autwn arguraV duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou

22 kai ek twn opisw thV skhnhV kata to meroV to proV qalassan poihseiV ex stulouV

23 kai duo stulouV poihseiV epi twn gwniwn thV skhnhV ek twn opisqiwn

24 kai estai ex isou katwqen kata to auto esontai isoi ek twn kefalidwn eiV sumblhsin mian outwV poihseiV amfoteraiV taiV dusin gwniaiV estwsan

25 kai esontai oktw stuloi kai ai baseiV autwn argurai deka ex duo baseiV tw stulw tw eni eiV amfotera ta merh autou kai duo baseiV tw stulw tw eni

26 kai poihseiV moclouV ek xulwn ashptwn pente tw eni stulw ek tou enoV merouV thV skhnhV

27 kai pente moclouV tw stulw tw klitei thV skhnhV tw deuterw kai pente moclouV tw stulw tw opisqiw tw klitei thV skhnhV tw proV qalassan

28 kai o mocloV o mesoV ana meson twn stulwn diikneisqw apo tou enoV klitouV eiV to eteron klitoV

29 kai touV stulouV katacruswseiV crusiw kai touV daktuliouV poihseiV crusouV eiV ouV eisaxeiV touV moclouV kai katacruswseiV touV moclouV crusiw

30 kai anasthseiV thn skhnhn kata to eidoV to dedeigmenon soi en tw orei

31 kai poihseiV katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou nenhsmenhV ergon ufanton poihseiV auto ceroubim

32 kai epiqhseiV auto epi tessarwn stulwn ashptwn kecruswmenwn crusiw kai ai kefalideV autwn crusai kai ai baseiV autwn tessareV argurai

33 kai qhseiV to katapetasma epi touV stulouV kai eisoiseiV ekei eswteron tou katapetasmatoV thn kibwton tou marturiou kai dioriei to katapetasma umin ana meson tou agiou kai ana meson tou agiou twn agiwn

34 kai katakaluyeiV tw katapetasmati thn kibwton tou marturiou en tw agiw twn agiwn

35 kai qhseiV thn trapezan exwqen tou katapetasmatoV kai thn lucnian apenanti thV trapezhV epi merouV thV skhnhV to proV noton kai thn trapezan qhseiV epi merouV thV skhnhV to proV borran

36 kai poihseiV epispastron ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon poikiltou

37 kai poihseiV tw katapetasmati pente stulouV kai cruswseiV autouV crusiw kai ai kefalideV autwn crusai kai cwneuseiV autoiV pente baseiV calkaV

 

27

1 kai poihseiV qusiasthrion ek xulwn ashptwn pente phcewn to mhkoV kai pente phcewn to euroV tetragwnon estai to qusiasthrion kai triwn phcewn to uyoV autou

2 kai poihseiV ta kerata epi twn tessarwn gwniwn ex autou estai ta kerata kai kaluyeiV auta calkw

3 kai poihseiV stefanhn tw qusiasthriw kai ton kalupthra autou kai taV fialaV autou kai taV kreagraV autou kai to pureion autou kai panta ta skeuh autou poihseiV calka

4 kai poihseiV autw escaran ergw diktuwtw calkhn kai poihseiV th escara tessaraV daktuliouV calkouV epi ta tessara klith

5 kai upoqhseiV autouV upo thn escaran tou qusiasthriou katwqen estai de h escara ewV tou hmisouV tou qusiasthriou

6 kai poihseiV tw qusiasthriw foreiV ek xulwn ashptwn kai pericalkwseiV autouV calkw

7 kai eisaxeiV touV foreiV eiV touV daktuliouV kai estwsan oi foreiV kata ta pleura tou qusiasthriou en tw airein auto

8 koilon sanidwton poihseiV auto kata to paradeicqen soi en tw orei outwV poihseiV auto

9 kai poihseiV aulhn th skhnh eiV to klitoV to proV liba istia thV aulhV ek bussou keklwsmenhV mhkoV ekaton phcwn tw eni klitei

10 kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi calkai kai oi krikoi autwn kai ai yalideV autwn argurai

11 outwV tw klitei tw proV aphliwthn istia ekaton phcwn mhkoV kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi calkai kai oi krikoi kai ai yalideV twn stulwn kai ai baseiV autwn perihrgurwmenai argurw

12 to de euroV thV aulhV to kata qalassan istia penthkonta phcwn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka

13 kai euroV thV aulhV to proV noton istia penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka

14 kai pentekaideka phcewn to uyoV twn istiwn tw klitei tw eni stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

15 kai to klitoV to deuteron deka pente phcwn twn istiwn to uyoV stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

16 kai th pulh thV aulhV kalumma eikosi phcwn to uyoV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV th poikilia tou rafideutou stuloi autwn tessareV kai ai baseiV autwn tessareV

17 panteV oi stuloi thV aulhV kuklw kathrgurwmenoi arguriw kai ai kefalideV autwn argurai kai ai baseiV autwn calkai

18 to de mhkoV thV aulhV ekaton ef ekaton kai euroV penthkonta epi penthkonta kai uyoV pente phcwn ek bussou keklwsmenhV kai ai baseiV autwn calkai

19 kai pasa h kataskeuh kai panta ta ergaleia kai oi passaloi thV aulhV calkoi

20 kai su suntaxon toiV uioiV Israhl kai labetwsan soi elaion ex elaiwn atrugon kaqaron kekommenon eiV fwV kausai ina kahtai lucnoV dia pantoV

21 en th skhnh tou marturiou exwqen tou katapetasmatoV tou epi thV diaqhkhV kausei auto Aarwn kai oi uioi autou af esperaV ewV prwi enantion kuriou nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn para twn uiwn Israhl

 

28

1 kai su prosagagou proV seauton ton te Aarwn ton adelfon sou kai touV uiouV autou ek twn uiwn Israhl ierateuein moi Aarwn kai Nadab kai Abioud kai Eleazar kai Iqamar uiouV Aarwn

2 kai poihseiV stolhn agian Aarwn tw adelfw sou eiV timhn kai doxan

3 kai su lalhson pasi toiV sofoiV th dianoia ouV eneplhsa pneumatoV aisqhsewV kai poihsousin thn stolhn thn agian Aarwn eiV to agion en h ierateusei moi

4 kai autai ai stolai aV poihsousin to peristhqion kai thn epwmida kai ton podhrh kai citwna kosumbwton kai kidarin kai zwnhn kai poihsousin stolaV agiaV Aarwn kai toiV uioiV autou eiV to ierateuein moi

5 kai autoi lhmyontai to crusion kai thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon kai thn busson

6 kai poihsousin thn epwmida ek bussou keklwsmenhV ergon ufanton poikiltou

7 duo epwmideV sunecousai esontai autw etera thn eteran epi toiV dusi meresin exhrthmenai

8 kai to ufasma twn epwmidwn o estin ep autw kata thn poihsin ex autou estai ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

9 kai lhmyh touV duo liqouV liqouV smaragdou kai gluyeiV en autoiV ta onomata twn uiwn Israhl

10 ex onomata epi ton liqon ton ena kai ta ex onomata ta loipa epi ton liqon ton deuteron kata taV geneseiV autwn

11 ergon liqourgikhV tecnhV glumma sfragidoV diagluyeiV touV duo liqouV epi toiV onomasin twn uiwn Israhl

12 kai qhseiV touV duo liqouV epi twn wmwn thV epwmidoV liqoi mnhmosunou eisin toiV uioiV Israhl kai analhmyetai Aarwn ta onomata twn uiwn Israhl enanti kuriou epi twn duo wmwn autou mnhmosunon peri autwn

13 kai poihseiV aspidiskaV ek crusiou kaqarou

14 kai poihseiV duo krosswta ek crusiou kaqarou katamemigmena en anqesin ergon plokhV kai epiqhseiV ta krosswta ta peplegmena epi taV aspidiskaV kata taV parwmidaV autwn ek twn emprosqiwn

15 kai poihseiV logeion twn krisewn ergon poikiltou kata ton ruqmon thV epwmidoV poihseiV auto ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou keklwsmenou kai bussou keklwsmenhV poihseiV auto

16 tetragwnon estai diploun spiqamhV to mhkoV kai spiqamhV to euroV

17 kai kaqufaneiV en autw ufasma kataliqon tetrasticon sticoV liqwn estai sardion topazion kai smaragdoV o sticoV o eiV

18 kai o sticoV o deuteroV anqrax kai sapfeiroV kai iaspiV

19 kai o sticoV o tritoV ligurion acathV kai amequstoV

20 kai o sticoV o tetartoV crusoliqoV kai bhrullion kai onucion perikekalummena crusiw sundedemena en crusiw estwsan kata sticon autwn

21 kai oi liqoi estwsan ek twn onomatwn twn uiwn Israhl deka duo kata ta onomata autwn glufai sfragidwn ekastoV kata to onoma estwsan eiV deka duo fulaV

22 kai poihseiV epi to logeion krossouV sumpeplegmenouV ergon alusidwton ek crusiou kaqarou

23 kai lhmyetai Aarwn ta onomata twn uiwn Israhl epi tou logeiou thV krisewV epi tou sthqouV eisionti eiV to agion mnhmosunon enanti tou qeou

24 kai qhseiV epi to logeion thV krisewV touV krwssouV ta alusidwta ep amfoterwn twn klitwn tou logeiou epiqhseiV

25 kai taV duo aspidiskaV epiqhseiV ep amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV kata proswpon

26 kai epiqhseiV epi to logeion thV krisewV thn dhlwsin kai thn alhqeian kai estai epi tou sthqouV Aarwn otan eisporeuhtai eiV to agion enantion kuriou kai oisei Aarwn taV kriseiV twn uiwn Israhl epi tou sthqouV enantion kuriou dia pantoV

27 kai poihseiV upoduthn podhrh olon uakinqinon

28 kai estai to peristomion ex autou meson wan econ kuklw tou peristomiou ergon ufantou thn sumbolhn sunufasmenhn ex autou ina mh ragh

29 kai poihseiV epi to lwma tou upodutou katwqen wsei exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw to auto de eidoV roiskouV crusouV kai kwdwnaV ana meson toutwn perikuklw

30 para roiskon crusoun kwdwna kai anqinon epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw

31 kai estai Aarwn en tw leitourgein akousth h fwnh autou eisionti eiV to agion enantion kuriou kai exionti ina mh apoqanh

32 kai poihseiV petalon crusoun kaqaron kai ektupwseiV en autw ektupwma sfragidoV agiasma kuriou

33 kai epiqhseiV auto epi uakinqou keklwsmenhV kai estai epi thV mitraV kata proswpon thV mitraV estai

34 kai estai epi tou metwpou Aarwn kai exarei Aarwn ta amarthmata twn agiwn osa an agiaswsin oi uioi Israhl pantoV domatoV twn agiwn autwn kai estai epi tou metwpou Aarwn dia pantoV dekton autoiV enanti kuriou

35 kai oi kosumboi twn citwnwn ek bussou kai poihseiV kidarin bussinhn kai zwnhn poihseiV ergon poikiltou

36 kai toiV uioiV Aarwn poihseiV citwnaV kai zwnaV kai kidareiV poihseiV autoiV eiV timhn kai doxan

37 kai enduseiV auta Aarwn ton adelfon sou kai touV uiouV autou met autou kai criseiV autouV kai emplhseiV autwn taV ceiraV kai agiaseiV autouV ina ierateuwsin moi

38 kai poihseiV autoiV periskelh lina kaluyai aschmosunhn crwtoV autwn apo osfuoV ewV mhrwn estai

39 kai exei Aarwn auta kai oi uioi autou wV an eisporeuwntai eiV thn skhnhn tou marturiou h otan prosporeuwntai leitourgein proV to qusiasthrion tou agiou kai ouk epaxontai proV eautouV amartian ina mh apoqanwsin nomimon aiwnion autw kai tw spermati autou met auton

 

29

1 kai tauta estin a poihseiV autoiV agiasai autouV wste ierateuein moi autouV lhmyh moscarion ek bown en kai kriouV duo amwmouV

2 kai artouV azumouV pefuramenouV en elaiw kai lagana azuma kecrismena en elaiw semidalin ek purwn poihseiV auta

3 kai epiqhseiV auta epi kanoun en kai prosoiseiV auta epi tw kanw kai to moscarion kai touV duo kriouV

4 kai Aarwn kai touV uiouV autou prosaxeiV epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai louseiV autouV en udati

5 kai labwn taV stolaV enduseiV Aarwn ton adelfon sou kai ton citwna ton podhrh kai thn epwmida kai to logeion kai sunayeiV autw to logeion proV thn epwmida

6 kai epiqhseiV thn mitran epi thn kefalhn autou kai epiqhseiV to petalon to agiasma epi thn mitran

7 kai lhmyh tou elaiou tou crismatoV kai epiceeiV auto epi thn kefalhn autou kai criseiV auton

8 kai touV uiouV autou prosaxeiV kai enduseiV autouV citwnaV

9 kai zwseiV autouV taiV zwnaiV kai periqhseiV autoiV taV kidareiV kai estai autoiV ierateia emoi eiV ton aiwna kai teleiwseiV taV ceiraV Aarwn kai taV ceiraV twn uiwn autou

10 kai prosaxeiV ton moscon epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai epiqhsousin Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

11 kai sfaxeiV ton moscon enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

12 kai lhmyh apo tou aimatoV tou moscou kai qhseiV epi twn keratwn tou qusiasthriou tw daktulw sou to de loipon pan aima ekceeiV para thn basin tou qusiasthriou

13 kai lhmyh pan to stear to epi thV koiliaV kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep autwn kai epiqhseiV epi to qusiasthrion

14 ta de krea tou moscou kai to derma kai thn kopron katakauseiV puri exw thV parembolhV amartiaV gar estin

15 kai ton krion lhmyh ton ena kai epiqhsousin Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

16 kai sfaxeiV auton kai labwn to aima prosceeiV proV to qusiasthrion kuklw

17 kai ton krion dicotomhseiV kata melh kai pluneiV ta endosqia kai touV podaV udati kai epiqhseiV epi ta dicotomhmata sun th kefalh

18 kai anoiseiV olon ton krion epi to qusiasthrion olokautwma kuriw eiV osmhn euwdiaV qusiasma kuriw estin

19 kai lhmyh ton krion ton deuteron kai epiqhsei Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

20 kai sfaxeiV auton kai lhmyh tou aimatoV autou kai epiqhseiV epi ton lobon tou wtoV Aarwn tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou kai epi touV lobouV twn wtwn twn uiwn autou twn dexiwn kai epi ta akra twn ceirwn autwn twn dexiwn kai epi ta akra twn podwn autwn twn dexiwn

21 kai lhmyh apo tou aimatoV tou apo tou qusiasthriou kai apo tou elaiou thV crisewV kai raneiV epi Aarwn kai epi thn stolhn autou kai epi touV uiouV autou kai epi taV stolaV twn uiwn autou met autou kai agiasqhsetai autoV kai h stolh autou kai oi uioi autou kai ai stolai twn uiwn autou met autou to de aima tou kriou prosceeiV proV to qusiasthrion kuklw

22 kai lhmyh apo tou kriou to stear autou kai to stear to katakalupton thn koilian kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep autwn kai ton braciona ton dexion estin gar teleiwsiV auth

23 kai arton ena ex elaiou kai laganon en apo tou kanou twn azumwn twn proteqeimenwn enanti kuriou

24 kai epiqhseiV ta panta epi taV ceiraV Aarwn kai epi taV ceiraV twn uiwn autou kai aforieiV autouV aforisma enanti kuriou

25 kai lhmyh auta ek twn ceirwn autwn kai anoiseiV epi to qusiasthrion thV olokautwsewV eiV osmhn euwdiaV enanti kuriou karpwma estin kuriw

26 kai lhmyh to sthqunion apo tou kriou thV teleiwsewV o estin Aarwn kai aforieiV auto aforisma enanti kuriou kai estai soi en meridi

27 kai agiaseiV to sthqunion aforisma kai ton braciona tou afairematoV oV afwristai kai oV afhrhtai apo tou kriou thV teleiwsewV apo tou Aarwn kai apo twn uiwn autou

28 kai estai Aarwn kai toiV uioiV autou nomimon aiwnion para twn uiwn Israhl estin gar afairema touto kai afairema estai para twn uiwn Israhl apo twn qumatwn twn swthriwn twn uiwn Israhl afairema kuriw

29 kai h stolh tou agiou h estin Aarwn estai toiV uioiV autou met auton crisqhnai autouV en autoiV kai teleiwsai taV ceiraV autwn

30 epta hmeraV endusetai auta o iereuV o ant autou twn uiwn autou oV eiseleusetai eiV thn skhnhn tou marturiou leitourgein en toiV agioiV

31 kai ton krion thV teleiwsewV lhmyh kai eyhseiV ta krea en topw agiw

32 kai edontai Aarwn kai oi uioi autou ta krea tou kriou kai touV artouV touV en tw kanw para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

33 edontai auta en oiV hgiasqhsan en autoiV teleiwsai taV ceiraV autwn agiasai autouV kai allogenhV ouk edetai ap autwn estin gar agia

34 ean de kataleifqh apo twn krewn thV qusiaV thV teleiwsewV kai twn artwn ewV prwi katakauseiV ta loipa puri ou brwqhsetai agiasma gar estin

35 kai poihseiV Aarwn kai toiV uioiV autou outwV kata panta osa eneteilamhn soi epta hmeraV teleiwseiV autwn taV ceiraV

36 kai to moscarion thV amartiaV poihseiV th hmera tou kaqarismou kai kaqarieiV to qusiasthrion en tw agiazein se ep autw kai criseiV auto wste agiasai auto

37 epta hmeraV kaqarieiV to qusiasthrion kai agiaseiV auto kai estai to qusiasthrion agion tou agiou paV o aptomenoV tou qusiasthriou agiasqhsetai

38 kai tauta estin a poihseiV epi tou qusiasthriou amnouV eniausiouV amwmouV duo thn hmeran epi to qusiasthrion endelecwV karpwma endelecismou

39 ton amnon ton ena poihseiV to prwi kai ton amnon ton deuteron poihseiV to deilinon

40 kai dekaton semidalewV pefuramenhV en elaiw kekommenw tw tetartw tou in kai spondhn to tetarton tou in oinou tw amnw tw eni

41 kai ton amnon ton deuteron poihseiV to deilinon kata thn qusian thn prwinhn kai kata thn spondhn autou poihseiV eiV osmhn euwdiaV karpwma kuriw

42 qusian endelecismou eiV geneaV umwn epi quraV thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou en oiV gnwsqhsomai soi ekeiqen wste lalhsai soi

43 kai taxomai ekei toiV uioiV Israhl kai agiasqhsomai en doxh mou

44 kai agiasw thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion kai Aarwn kai touV uiouV autou agiasw ierateuein moi

45 kai epiklhqhsomai en toiV uioiV Israhl kai esomai autwn qeoV

46 kai gnwsontai oti egw eimi kurioV o qeoV autwn o exagagwn autouV ek ghV Aiguptou epiklhqhnai autoiV kai qeoV einai autwn

 

30

1 kai poihseiV qusiasthrion qumiamatoV ek xulwn ashptwn kai poihseiV auto

2 phceoV to mhkoV kai phceoV to euroV tetragwnon estai kai duo phcewn to uyoV ex autou estai ta kerata autou

3 kai katacruswseiV auta crusiw kaqarw thn escaran autou kai touV toicouV autou kuklw kai ta kerata autou kai poihseiV autw strepthn stefanhn crushn kuklw

4 kai duo daktuliouV crusouV kaqarouV poihseiV upo thn strepthn stefanhn autou eiV ta duo klith poihseiV en toiV dusi pleuroiV kai esontai yalideV taiV skutalaiV wste airein auto en autaiV

5 kai poihseiV skutalaV ek xulwn ashptwn kai katacruswseiV autaV crusiw

6 kai qhseiV auto apenanti tou katapetasmatoV tou ontoV epi thV kibwtou twn marturiwn en oiV gnwsqhsomai soi ekeiqen

7 kai qumiasei ep autou Aarwn qumiama sunqeton lepton to prwi prwi otan episkeuazh touV lucnouV qumiasei ep autou

8 kai otan exapth Aarwn touV lucnouV oye qumiasei ep autou qumiama endelecismou dia pantoV enanti kuriou eiV geneaV autwn

9 kai ouk anoiseiV ep autou qumiama eteron karpwma qusian kai spondhn ou speiseiV ep autou

10 kai exilasetai ep auto Aarwn epi twn keratwn autou apax tou eniautou apo tou aimatoV tou kaqarismou twn amartiwn tou exilasmou apax tou eniautou kaqariei auto eiV taV geneaV autwn agion twn agiwn estin kuriw

11 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

12 ean labhV ton sullogismon twn uiwn Israhl en th episkoph autwn kai dwsousin ekastoV lutra thV yuchV autou tw kuriw kai ouk estai en autoiV ptwsiV en th episkoph autwn

13 kai touto estin o dwsousin osoi an paraporeuwntai thn episkeyin to hmisu tou didracmou o estin kata to didracmon to agion eikosi oboloi to didracmon to de hmisu tou didracmou eisfora kuriw

14 paV o paraporeuomenoV eiV thn episkeyin apo eikosaetouV kai epanw dwsousin thn eisforan kuriw

15 o ploutwn ou prosqhsei kai o penomenoV ouk elattonhsei apo tou hmisouV tou didracmou en tw didonai thn eisforan kuriw exilasasqai peri twn yucwn umwn

16 kai lhmyh to argurion thV eisforaV para twn uiwn Israhl kai dwseiV auto eiV katergon thV skhnhV tou marturiou kai estai toiV uioiV Israhl mnhmosunon enanti kuriou exilasasqai peri twn yucwn umwn

17 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

18 poihson louthra calkoun kai basin autw calkhn wste niptesqai kai qhseiV auton ana meson thV skhnhV tou marturiou kai ana meson tou qusiasthriou kai ekceeiV eiV auton udwr

19 kai niyetai Aarwn kai oi uioi autou ex autou taV ceiraV kai touV podaV udati

20 otan eisporeuwntai eiV thn skhnhn tou marturiou niyontai udati kai ou mh apoqanwsin h otan prosporeuwntai proV to qusiasthrion leitourgein kai anaferein ta olokautwmata kuriw

21 niyontai taV ceiraV kai touV podaV udati otan eisporeuwntai eiV thn skhnhn tou marturiou niyontai udati ina mh apoqanwsin kai estai autoiV nomimon aiwnion autw kai taiV geneaiV autou met auton

22 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

23 kai su labe hdusmata to anqoV smurnhV eklekthV pentakosiouV siklouV kai kinnamwmou euwdouV to hmisu toutou diakosiouV penthkonta kai kalamou euwdouV diakosiouV penthkonta

24 kai irewV pentakosiouV siklouV tou agiou kai elaion ex elaiwn in

25 kai poihseiV auto elaion crisma agion muron mureyikon tecnh mureyou elaion crisma agion estai

26 kai criseiV ex autou thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton tou marturiou

27 kai thn lucnian kai panta ta skeuh authV kai to qusiasthrion tou qumiamatoV

28 kai to qusiasthrion twn olokautwmatwn kai panta autou ta skeuh kai thn trapezan kai panta ta skeuh authV kai ton louthra kai thn basin autou

29 kai agiaseiV auta kai estai agia twn agiwn paV o aptomenoV autwn agiasqhsetai

30 kai Aarwn kai touV uiouV autou criseiV kai agiaseiV autouV ierateuein moi

31 kai toiV uioiV Israhl lalhseiV legwn elaion aleimma crisewV agion estai touto umin eiV taV geneaV umwn

32 epi sarka anqrwpou ou crisqhsetai kai kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin eautoiV wsautwV agion estin kai agiasma estai umin

33 oV an poihsh wsautwV kai oV an dw ap autou allogenei exoleqreuqhsetai ek tou laou autou

34 kai eipen kurioV proV Mwushn labe seautw hdusmata stakthn onuca calbanhn hdusmou kai libanon diafanh ison isw estai

35 kai poihsousin en autw qumiama mureyikon ergon mureyou memigmenon kaqaron ergon agion

36 kai sugkoyeiV ek toutwn lepton kai qhseiV apenanti twn marturiwn en th skhnh tou marturiou oqen gnwsqhsomai soi ekeiqen agion twn agiwn estai umin

37 qumiama kata thn sunqesin tauthn ou poihsete umin autoiV agiasma estai umin kuriw

38 oV an poihsh wsautwV wste osfrainesqai en autw apoleitai ek tou laou autou

 

31

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 idou anakeklhmai ex onomatoV ton Beselehl ton tou Ouriou ton Wr thV fulhV Iouda

3 kai eneplhsa auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV en panti ergw

4 dianoeisqai kai arcitektonhsai ergazesqai to crusion kai to argurion kai ton calkon kai thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon to nhston kai thn busson thn keklwsmenhn

5 kai ta liqourgika kai eiV ta erga ta tektonika twn xulwn ergazesqai kata panta ta erga

6 kai egw edwka auton kai ton Eliab ton tou Acisamac ek fulhV Dan kai panti sunetw kardia dedwka sunesin kai poihsousin panta osa soi sunetaxa

7 thn skhnhn tou marturiou kai thn kibwton thV diaqhkhV kai to ilasthrion to ep authV kai thn diaskeuhn thV skhnhV

8 kai ta qusiasthria kai thn trapezan kai panta ta skeuh authV kai thn lucnian thn kaqaran kai panta ta skeuh authV

9 kai ton louthra kai thn basin autou

10 kai taV stolaV taV leitourgikaV Aarwn kai taV stolaV twn uiwn autou ierateuein moi

11 kai to elaion thV crisewV kai to qumiama thV sunqesewV tou agiou kata panta osa egw eneteilamhn soi poihsousin

12 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

13 kai su suntaxon toiV uioiV Israhl legwn orate kai ta sabbata mou fulaxesqe shmeion estin par emoi kai en umin eiV taV geneaV umwn ina gnwte oti egw kurioV o agiazwn umaV

14 kai fulaxesqe ta sabbata oti agion touto estin kuriou umin o bebhlwn auto qanatw qanatwqhsetai paV oV poihsei en autw ergon exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek mesou tou laou autou

15 ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh sabbata anapausiV agia tw kuriw paV oV poihsei ergon th hmera th ebdomh qanatw qanatwqhsetai

16 kai fulaxousin oi uioi Israhl ta sabbata poiein auta eiV taV geneaV autwn diaqhkh aiwnioV

17 en emoi kai toiV uioiV Israhl shmeion estin aiwnion oti en ex hmeraiV epoihsen kurioV ton ouranon kai thn ghn kai th hmera th ebdomh epausato kai katepausen

18 kai edwken Mwusei hnika katepausen lalwn autw en tw orei tw Sina taV duo plakaV tou marturiou plakaV liqinaV gegrammenaV tw daktulw tou qeou

 

32

1 kai idwn o laoV oti kecroniken MwushV katabhnai ek tou orouV sunesth o laoV epi Aarwn kai legousin autw anasthqi kai poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar MwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex Aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw

2 kai legei autoiV Aarwn perielesqe ta enwtia ta crusa ta en toiV wsin twn gunaikwn umwn kai qugaterwn kai enegkate proV me

3 kai perieilanto paV o laoV ta enwtia ta crusa ta en toiV wsin autwn kai hnegkan proV Aarwn

4 kai edexato ek twn ceirwn autwn kai eplasen auta en th grafidi kai epoihsen auta moscon cwneuton kai eipen outoi oi qeoi sou Israhl oitineV anebibasan se ek ghV Aiguptou

5 kai idwn Aarwn wkodomhsen qusiasthrion katenanti autou kai ekhruxen Aarwn legwn eorth tou kuriou aurion

6 kai orqrisaV th epaurion anebibasen olokautwmata kai proshnegken qusian swthriou kai ekaqisen o laoV fagein kai piein kai anesthsan paizein

7 kai elalhse kurioV proV Mwushn legwn badize to tacoV enteuqen katabhqi hnomhsen gar o laoV sou ouV exhgageV ek ghV Aiguptou

8 parebhsan tacu ek thV odou hV eneteilw autoiV epoihsan eautoiV moscon kai proskekunhkasin autw kai tequkasin autw

9 kai eipan outoi oi qeoi sou Israhl oitineV anebibasan se ek ghV Aiguptou

10 kai nun eason me kai qumwqeiV orgh eiV autouV ektriyw autouV kai poihsw se eiV eqnoV mega

11 kai edehqh MwushV enanti kuriou tou qeou kai eipen ina ti kurie qumoi orgh eiV ton laon sou ouV exhgageV ek ghV Aiguptou en iscui megalh kai en tw bracioni sou tw uyhlw

12 mhpote eipwsin oi Aiguptioi legonteV meta ponhriaV exhgagen autouV apokteinai en toiV oresin kai exanalwsai autouV apo thV ghV pausai thV orghV tou qumou sou kai ilewV genou epi th kakia tou laou sou

13 mnhsqeiV Abraam kai Isaak kai Iakwb twn swn oiketwn oiV wmosaV kata seautou kai elalhsaV proV autouV legwn poluplhqunw to sperma umwn wsei ta astra tou ouranou tw plhqei kai pasan thn ghn tauthn hn eipaV dounai tw spermati autwn kai kaqexousin authn eiV ton aiwna

14 kai ilasqh kurioV peri thV kakiaV hV eipen poihsai ton laon autou

15 kai apostreyaV MwushV katebh apo tou orouV kai ai duo plakeV tou marturiou en taiV cersin autou plakeV liqinai katagegrammenai ex amfoterwn twn merwn autwn enqen kai enqen hsan gegrammenai

16 kai ai plakeV ergon qeou hsan kai h grafh grafh qeou estin kekolammenh en taiV plaxin

17 kai akousaV IhsouV thn fwnhn tou laou krazontwn legei proV Mwushn fwnh polemou en th parembolh

18 kai legei ouk estin fwnh exarcontwn kat iscun oude fwnh exarcontwn trophV alla fwnhn exarcontwn oinou egw akouw

19 kai hnika hggizen th parembolh ora ton moscon kai touV corouV kai orgisqeiV qumw MwushV erriyen apo twn ceirwn autou taV duo plakaV kai sunetriyen autaV upo to oroV

20 kai labwn ton moscon on epoihsan katekausen auton en puri kai kathlesen auton lepton kai espeiren auton epi to udwr kai epotisen auto touV uiouV Israhl

21 kai eipen MwushV tw Aarwn ti epoihsen soi o laoV outoV oti ephgageV ep autouV amartian megalhn

22 kai eipen Aarwn proV Mwushn mh orgizou kurie su gar oidaV to ormhma tou laou toutou

23 legousin gar moi poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar MwushV outoV o anqrwpoV oV exhgagen hmaV ex Aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw

24 kai eipa autoiV ei tini uparcei crusia perielesqe kai edwkan moi kai erriya eiV to pur kai exhlqen o moscoV outoV

25 kai idwn MwushV ton laon oti dieskedastai dieskedasen gar autouV Aarwn epicarma toiV upenantioiV autwn

26 esth de MwushV epi thV pulhV thV parembolhV kai eipen tiV proV kurion itw proV me sunhlqon oun proV auton panteV oi uioi Leui

27 kai legei autoiV tade legei kurioV o qeoV Israhl qesqe ekastoV thn eautou romfaian epi ton mhron kai dielqate kai anakamyate apo pulhV epi pulhn dia thV parembolhV kai apokteinate ekastoV ton adelfon autou kai ekastoV ton plhsion autou kai ekastoV ton eggista autou

28 kai epoihsan oi uioi Leui kaqa elalhsen autoiV MwushV kai epesan ek tou laou en ekeinh th hmera eiV trisciliouV andraV

29 kai eipen autoiV MwushV eplhrwsate taV ceiraV umwn shmeron kuriw ekastoV en tw uiw h tw adelfw doqhnai ef umaV eulogian

30 kai egeneto meta thn aurion eipen MwushV proV ton laon umeiV hmarthkate amartian megalhn kai nun anabhsomai proV ton qeon ina exilaswmai peri thV amartiaV umwn

31 upestreyen de MwushV proV kurion kai eipen deomai kurie hmarthken o laoV outoV amartian megalhn kai epoihsan eautoiV qeouV crusouV

32 kai nun ei men afeiV autoiV thn amartian afeV ei de mh exaleiyon me ek thV biblou sou hV egrayaV

33 kai eipen kurioV proV Mwushn ei tiV hmarthken enwpion mou exaleiyw auton ek thV biblou mou

34 nuni de badize katabhqi kai odhghson ton laon touton eiV ton topon on eipa soi idou o aggeloV mou proporeuetai pro proswpou sou h d an hmera episkeptwmai epaxw ep autouV thn amartian autwn

35 kai epataxen kurioV ton laon peri thV poihsewV tou moscou ou epoihsen Aarwn

 

33

1 kai eipen kurioV proV Mwushn poreuou anabhqi enteuqen su kai o laoV sou ouV exhgageV ek ghV Aiguptou eiV thn ghn hn wmosa tw Abraam kai Isaak kai Iakwb legwn tw spermati umwn dwsw authn

2 kai sunapostelw ton aggelon mou pro proswpou sou kai ekbalei ton Amorraion kai Cettaion kai Ferezaion kai Gergesaion kai Euaion kai Iebousaion

3 kai eisaxw se eiV ghn reousan gala kai meli ou gar mh sunanabw meta sou dia to laon sklhrotrachlon se einai ina mh exanalwsw se en th odw

4 kai akousaV o laoV to rhma to ponhron touto katepenqhsan en penqikoiV

5 kai eipen kurioV toiV uioiV Israhl umeiV laoV sklhrotrachloV orate mh plhghn allhn epaxw egw ef umaV kai exanalwsw umaV nun oun afelesqe taV stolaV twn doxwn umwn kai ton kosmon kai deixw soi a poihsw soi

6 kai perieilanto oi uioi Israhl ton kosmon autwn kai thn peristolhn apo tou orouV tou Cwrhb

7 kai labwn MwushV thn skhnhn autou ephxen exw thV parembolhV makran apo thV parembolhV kai eklhqh skhnh marturiou kai egeneto paV o zhtwn kurion exeporeueto eiV thn skhnhn exw thV parembolhV

8 hnika d an eiseporeueto MwushV eiV thn skhnhn exw thV parembolhV eisthkei paV o laoV skopeuonteV ekastoV para taV quraV thV skhnhV autou kai katenoousan apiontoV Mwush ewV tou eiselqein auton eiV thn skhnhn

9 wV d an eishlqen MwushV eiV thn skhnhn katebainen o stuloV thV nefelhV kai istato epi thn quran thV skhnhV kai elalei Mwush

10 kai ewra paV o laoV ton stulon thV nefelhV estwta epi thV quraV thV skhnhV kai stanteV paV o laoV prosekunhsan ekastoV apo thV quraV thV skhnhV autou

11 kai elalhsen kurioV proV Mwushn enwpioV enwpiw wV ei tiV lalhsei proV ton eautou filon kai apelueto eiV thn parembolhn o de qerapwn IhsouV uioV Nauh neoV ouk exeporeueto ek thV skhnhV

12 kai eipen MwushV proV kurion idou su moi legeiV anagage ton laon touton su de ouk edhlwsaV moi on sunaposteleiV met emou su de moi eipaV oida se para pantaV kai carin eceiV par emoi

13 ei oun eurhka carin enantion sou emfanison moi seauton gnwstwV idw se opwV an w eurhkwV carin enantion sou kai ina gnw oti laoV sou to eqnoV to mega touto

14 kai legei autoV proporeusomai sou kai katapausw se

15 kai legei proV auton ei mh autoV su poreuh mh me anagaghV enteuqen

16 kai pwV gnwston estai alhqwV oti eurhka carin para soi egw te kai o laoV sou all h sumporeuomenou sou meq hmwn kai endoxasqhsomai egw te kai o laoV sou para panta ta eqnh osa epi thV ghV estin

17 kai eipen kurioV proV Mwushn kai touton soi ton logon on eirhkaV poihsw eurhkaV gar carin enwpion mou kai oida se para pantaV

18 kai legei deixon moi thn seautou doxan

19 kai eipen egw pareleusomai proteroV sou th doxh mou kai kalesw epi tw onomati mou kurioV enantion sou kai elehsw on an elew kai oiktirhsw on an oiktirw

20 kai eipen ou dunhsh idein mou to proswpon ou gar mh idh anqrwpoV to proswpon mou kai zhsetai

21 kai eipen kurioV idou topoV par emoi sthsh epi thV petraV

22 hnika d an parelqh mou h doxa kai qhsw se eiV ophn thV petraV kai skepasw th ceiri mou epi se ewV an parelqw

23 kai afelw thn ceira kai tote oyh ta opisw mou to de proswpon mou ouk ofqhsetai soi

 

34

1 kai eipen kurioV proV Mwushn laxeuson seautw duo plakaV liqinaV kaqwV kai ai prwtai kai anabhqi proV me eiV to oroV kai grayw epi twn plakwn ta rhmata a hn en taiV plaxin taiV prwtaiV aiV sunetriyaV

2 kai ginou etoimoV eiV to prwi kai anabhsh epi to oroV to Sina kai sthsh moi ekei ep akrou tou orouV

3 kai mhdeiV anabhtw meta sou mhde ofqhtw en panti tw orei kai ta probata kai ai boeV mh nemesqwsan plhsion tou orouV ekeinou

4 kai elaxeusen duo plakaV liqinaV kaqaper kai ai prwtai kai orqrisaV MwushV anebh eiV to oroV to Sina kaqoti sunetaxen autw kurioV kai elaben MwushV taV duo plakaV taV liqinaV

5 kai katebh kurioV en nefelh kai paresth autw ekei kai ekalesen tw onomati kuriou

6 kai parhlqen kurioV pro proswpou autou kai ekalesen kurioV o qeoV oiktirmwn kai elehmwn makroqumoV kai polueleoV kai alhqinoV

7 kai dikaiosunhn diathrwn kai poiwn eleoV eiV ciliadaV afairwn anomiaV kai adikiaV kai amartiaV kai ou kaqariei ton enocon epagwn anomiaV paterwn epi tekna kai epi tekna teknwn epi trithn kai tetarthn genean

8 kai speusaV MwushV kuyaV epi thn ghn prosekunhsen

9 kai eipen ei eurhka carin enwpion sou sumporeuqhtw o kurioV mou meq hmwn o laoV gar sklhrotrachloV estin kai afeleiV su taV amartiaV hmwn kai taV anomiaV hmwn kai esomeqa soi

10 kai eipen kurioV proV Mwushn idou egw tiqhmi soi diaqhkhn enwpion pantoV tou laou sou poihsw endoxa a ou gegonen en pash th gh kai en panti eqnei kai oyetai paV o laoV en oiV ei su ta erga kuriou oti qaumasta estin a egw poihsw soi

11 prosece su panta osa egw entellomai soi idou egw ekballw pro proswpou umwn ton Amorraion kai Cananaion kai Cettaion kai Ferezaion kai Euaion kai Gergesaion kai Iebousaion

12 prosece seautw mhpote qhV diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV epi thV ghV eiV hn eisporeuh eiV authn mh soi genhtai proskomma en umin

13 touV bwmouV autwn kaqeleite kai taV sthlaV autwn suntriyete kai ta alsh autwn ekkoyete kai ta glupta twn qewn autwn katakausete en puri

14 ou gar mh proskunhshte qew eterw o gar kurioV o qeoV zhlwton onoma qeoV zhlwthV estin

15 mhpote qhV diaqhkhn toiV egkaqhmenoiV proV allofulouV epi thV ghV kai ekporneuswsin opisw twn qewn autwn kai quswsi toiV qeoiV autwn kai kaleswsin se kai faghV twn qumatwn autwn

16 kai labhV twn qugaterwn autwn toiV uioiV sou kai twn qugaterwn sou dwV toiV uioiV autwn kai ekporneuswsin ai qugatereV sou opisw twn qewn autwn kai ekporneuswsin touV uiouV sou opisw twn qewn autwn

17 kai qeouV cwneutouV ou poihseiV seautw

18 kai thn eorthn twn azumwn fulaxh epta hmeraV fagh azuma kaqaper entetalmai soi eiV ton kairon en mhni twn newn en gar mhni twn newn exhlqeV ex Aiguptou

19 pan dianoigon mhtran emoi ta arsenika prwtotokon moscou kai prwtotokon probatou

20 kai prwtotokon upozugiou lutrwsh probatw ean de mh lutrwsh auto timhn dwseiV pan prwtotokon twn uiwn sou lutrwsh ouk ofqhsh enwpion mou kenoV

21 ex hmeraV erga th de ebdomh katapauseiV tw sporw kai tw amhtw katapauseiV

22 kai eorthn ebdomadwn poihseiV moi archn qerismou purwn kai eorthn sunagwghV mesountoV tou eniautou

23 treiV kairouV tou eniautou ofqhsetai pan arsenikon sou enwpion kuriou tou qeou Israhl

24 otan gar ekbalw ta eqnh pro proswpou sou kai platunw ta oria sou ouk epiqumhsei oudeiV thV ghV sou hnika an anabainhV ofqhnai enantion kuriou tou qeou sou treiV kairouV tou eniautou

25 ou sfaxeiV epi zumh aima qumiamatwn mou kai ou koimhqhsetai eiV to prwi qumata thV eorthV tou pasca

26 ta prwtogenhmata thV ghV sou qhseiV eiV ton oikon kuriou tou qeou sou ou prosoiseiV arna en galakti mhtroV autou

27 kai eipen kurioV proV Mwushn grayon seautw ta rhmata tauta epi gar twn logwn toutwn teqeimai soi diaqhkhn kai tw Israhl

28 kai hn ekei MwushV enantion kuriou tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV arton ouk efagen kai udwr ouk epien kai egrayen ta rhmata tauta epi twn plakwn thV diaqhkhV touV deka logouV

29 wV de katebainen MwushV ek tou orouV kai ai duo plakeV epi twn ceirwn Mwush katabainontoV de autou ek tou orouV MwushV ouk hdei oti dedoxastai h oyiV tou crwmatoV tou proswpou autou en tw lalein auton autw

30 kai eiden Aarwn kai panteV oi presbuteroi Israhl ton Mwushn kai hn dedoxasmenh h oyiV tou crwmatoV tou proswpou autou kai efobhqhsan eggisai autou

31 kai ekalesen autouV MwushV kai epestrafhsan proV auton Aarwn kai panteV oi arconteV thV sunagwghV kai elalhsen autoiV MwushV

32 kai meta tauta proshlqon proV auton panteV oi uioi Israhl kai eneteilato autoiV panta osa elalhsen kurioV proV auton en tw orei Sina

33 kai epeidh katepausen lalwn proV autouV epeqhken epi to proswpon autou kalumma

34 hnika d an eiseporeueto MwushV enanti kuriou lalein autw perihreito to kalumma ewV tou ekporeuesqai kai exelqwn elalei pasin toiV uioiV Israhl osa eneteilato autw kurioV

35 kai eidon oi uioi Israhl to proswpon Mwush oti dedoxastai kai perieqhken MwushV kalumma epi to proswpon eautou ewV an eiselqh sullalein autw

 

35

1 kai sunhqroisen MwushV pasan sunagwghn uiwn Israhl kai eipen proV autouV outoi oi logoi ouV eipen kurioV poihsai autouV

2 ex hmeraV poihseiV erga th de hmera th ebdomh katapausiV agion sabbata anapausiV kuriw paV o poiwn ergon en auth teleutatw

3 ou kausete pur en pash katoikia umwn th hmera twn sabbatwn egw kurioV

4 kai eipen MwushV proV pasan sunagwghn uiwn Israhl legwn touto to rhma o sunetaxen kurioV legwn

5 labete par umwn autwn afairema kuriw paV o katadecomenoV th kardia oisousin taV aparcaV kuriw crusion argurion calkon

6 uakinqon porfuran kokkinon diploun dianenhsmenon kai busson keklwsmenhn kai tricaV aigeiaV

7 kai dermata kriwn hruqrodanwmena kai dermata uakinqina kai xula ashpta

8 kai liqouV sardiou kai liqouV eiV thn glufhn eiV thn epwmida kai ton podhrh

9 kai paV sofoV th kardia en umin elqwn ergazesqw panta osa sunetaxen kurioV

10 thn skhnhn kai ta pararrumata kai ta kalummata kai ta diatonia kai touV moclouV kai touV stulouV

11 kai thn kibwton tou marturiou kai touV anaforeiV authV kai to ilasthrion authV kai to katapetasma

12 kai ta istia thV aulhV kai touV stulouV authV

13 kai touV liqouV touV thV smaragdou

14 kai to qumiama kai to elaion tou crismatoV

15 kai thn trapezan kai panta ta skeuh authV

16 kai thn lucnian tou fwtoV kai panta ta skeuh authV

17 kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou

18 kai taV stolaV taV agiaV Aarwn tou ierewV kai taV stolaV en aiV leitourghsousin en autaiV

19 kai touV citwnaV toiV uioiV Aarwn thV ierateiaV kai to elaion tou crismatoV kai to qumiama thV sunqesewV

20 kai exhlqen pasa sunagwgh uiwn Israhl apo Mwush

21 kai hnegkan ekastoV wn eferen autwn h kardia kai osoiV edoxen th yuch autwn hnegkan afairema kuriw eiV panta ta erga thV skhnhV tou marturiou kai eiV panta ta katerga authV kai eiV pasaV taV stolaV tou agiou

22 kai hnegkan oi andreV para twn gunaikwn paV w edoxen th dianoia hnegkan sfragidaV kai enwtia kai daktuliouV kai emplokia kai peridexia pan skeuoV crusoun kai panteV osoi hnegkan afairemata crusiou kuriw

23 kai par w eureqh bussoV kai dermata uakinqina kai dermata kriwn hruqrodanwmena hnegkan

24 kai paV o afairwn afairema argurion kai calkon hnegkan ta afairemata kuriw kai par oiV eureqh xula ashpta eiV panta ta erga thV kataskeuhV hnegkan

25 kai pasa gunh sofh th dianoia taiV cersin nhqein hnegkan nenhsmena thn uakinqon kai thn porfuran kai to kokkinon kai thn busson

26 kai pasai ai gunaikeV aiV edoxen th dianoia autwn en sofia enhsan taV tricaV taV aigeiaV

27 kai oi arconteV hnegkan touV liqouV thV smaragdou kai touV liqouV thV plhrwsewV eiV thn epwmida kai eiV to logeion

28 kai taV sunqeseiV kai to elaion thV crisewV kai thn sunqesin tou qumiamatoV

29 kai paV anhr kai gunh wn eferen h dianoia autwn eiselqontaV poiein panta ta erga osa sunetaxen kurioV poihsai auta dia Mwush hnegkan oi uioi Israhl afairema kuriw

30 kai eipen MwushV toiV uioiV Israhl idou anakeklhken o qeoV ex onomatoV ton Beselehl ton tou Ouriou ton Wr ek fulhV Iouda

31 kai eneplhsen auton pneuma qeion sofiaV kai sunesewV kai episthmhV pantwn

32 arcitektonein kata panta ta erga thV arcitektoniaV poiein to crusion kai to argurion kai ton calkon

33 kai liqourghsai ton liqon kai katergazesqai ta xula kai poiein en panti ergw sofiaV

34 kai probibasai ge edwken autw en th dianoia autw te kai Eliab tw tou Acisamak ek fulhV Dan

35 eneplhsen autouV sofiaV kai sunesewV dianoiaV panta sunienai poihsai ta erga tou agiou kai ta ufanta kai poikilta ufanai tw kokkinw kai th bussw poiein pan ergon arcitektoniaV poikiliaV

 

36

1 kai epoihsen Beselehl kai Eliab kai paV sofoV th dianoia w edoqh sofia kai episthmh en autoiV sunienai poiein panta ta erga kata ta agia kaqhkonta kata panta osa sunetaxen kurioV

2 kai ekalesen MwushV Beselehl kai Eliab kai pantaV touV econtaV thn sofian w edwken o qeoV episthmhn en th kardia kai pantaV touV ekousiwV boulomenouV prosporeuesqai proV ta erga wste suntelein auta

3 kai elabon para Mwush panta ta afairemata a hnegkan oi uioi Israhl eiV panta ta erga tou agiou poiein auta kai autoi prosedeconto eti ta prosferomena para twn ferontwn to prwi prwi

4 kai pareginonto panteV oi sofoi oi poiounteV ta erga tou agiou ekastoV kata to autou ergon o autoi hrgazonto

5 kai eipan proV Mwushn oti plhqoV ferei o laoV para ta erga osa sunetaxen kurioV poihsai

6 kai prosetaxen MwushV kai ekhruxen en th parembolh legwn anhr kai gunh mhketi ergazesqwsan eiV taV aparcaV tou agiou kai ekwluqh o laoV eti prosferein

7 kai ta erga hn autoiV ikana eiV thn kataskeuhn poihsai kai proskatelipon

8 kai epoihsen paV sofoV en toiV ergazomenoiV taV stolaV twn agiwn ai eisin Aarwn tw ierei kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

9 kai epoihsan thn epwmida ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

10 kai etmhqh ta petala tou crusiou triceV wste sunufanai sun th uakinqw kai th porfura kai sun tw kokkinw tw dianenhsmenw kai sun th bussw th keklwsmenh ergon ufanton

11 epoihsan auto epwmidaV sunecousaV ex amfoterwn twn merwn

12 ergon ufanton eiV allhla sumpeplegmenon kaq eauto ex autou epoihsan kata thn autou poihsin ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

13 kai epoihsan amfoterouV touV liqouV thV smaragdou sumpeporphmenouV kai perisesialwmenouV crusiw geglummenouV kai ekkekolammenouV ekkolamma sfragidoV ek twn onomatwn twn uiwn Israhl

14 kai epeqhken autouV epi touV wmouV thV epwmidoV liqouV mnhmosunou twn uiwn Israhl kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

15 kai epoihsan logeion ergon ufanton poikilia kata to ergon thV epwmidoV ek crusiou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou dianenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

16 tetragwnon diploun epoihsan to logeion spiqamhV to mhkoV kai spiqamhV to euroV diploun

17 kai sunufanqh en autw ufasma kataliqon tetrasticon sticoV liqwn sardion kai topazion kai smaragdoV o sticoV o eiV

18 kai o sticoV o deuteroV anqrax kai sapfeiroV kai iaspiV

19 kai o sticoV o tritoV ligurion kai acathV kai amequstoV

20 kai o sticoV o tetartoV crusoliqoV kai bhrullion kai onucion perikekuklwmena crusiw kai sundedemena crusiw

21 kai oi liqoi hsan ek twn onomatwn twn uiwn Israhl dwdeka ek twn onomatwn autwn eggegrammena eiV sfragidaV ekastoV ek tou eautou onomatoV eiV taV dwdeka fulaV

22 kai epoihsan epi to logeion krossouV sumpeplegmenouV ergon emplokiou ek crusiou kaqarou

23 kai epoihsan duo aspidiskaV crusaV kai duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan touV duo daktuliouV touV crusouV ep amfoteraV taV arcaV tou logeiou

24 kai epeqhkan ta emplokia ek crusiou epi touV daktuliouV ep amfoterwn twn merwn tou logeiou

25 kai eiV taV duo sumbolaV ta duo emplokia kai epeqhkan epi taV duo aspidiskaV kai epeqhkan epi touV wmouV thV epwmidoV ex enantiaV kata proswpon

26 kai epoihsan duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan epi ta duo pterugia ep akrou tou logeiou epi to akron tou opisqiou thV epwmidoV eswqen

27 kai epoihsan duo daktuliouV crusouV kai epeqhkan ep amfoterouV touV wmouV thV epwmidoV katwqen autou kata proswpon kata thn sumbolhn anwqen thV sunufhV thV epwmidoV

28 kai sunesfigxen to logeion apo twn daktuliwn twn ep autou eiV touV daktuliouV thV epwmidoV sunecomenouV ek thV uakinqou sumpeplegmenouV eiV to ufasma thV epwmidoV ina mh calatai to logeion apo thV epwmidoV kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

29 kai epoihsan ton upoduthn upo thn epwmida ergon ufanton olon uakinqinon

30 to de peristomion tou upodutou en tw mesw diufasmenon sumplekton wan econ kuklw to peristomion adialuton

31 kai epoihsan epi tou lwmatoV tou upodutou katwqen wV exanqoushV roaV roiskouV ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV

32 kai epoihsan kwdwnaV crusouV kai epeqhkan touV kwdwnaV epi to lwma tou upodutou kuklw ana meson twn roiskwn

33 kwdwn crusouV kai roiskoV epi tou lwmatoV tou upodutou kuklw eiV to leitourgein kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

34 kai epoihsan citwnaV bussinouV ergon ufanton Aarwn kai toiV uioiV autou

35 kai taV kidareiV ek bussou kai thn mitran ek bussou kai ta periskelh ek bussou keklwsmenhV

36 kai taV zwnaV autwn ek bussou kai uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou ergon poikiltou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

37 kai epoihsan to petalon to crusoun aforisma tou agiou crusiou kaqarou kai egrayen ep autou grammata ektetupwmena sfragidoV agiasma kuriw

38 kai epeqhkan ep auto lwma uakinqinon wste epikeisqai epi thn mitran anwqen on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

 

37

1 kai epoihsan th skhnh deka aulaiaV

2 oktw kai eikosi phcewn mhkoV thV aulaiaV thV miaV to auto hsan pasai kai tessarwn phcwn to euroV thV aulaiaV thV miaV

3 kai epoihsan to katapetasma ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon ufantou ceroubim

4 kai epeqhkan auto epi tessaraV stulouV ashptouV katakecruswmenouV en crusiw kai ai kefalideV autwn crusai kai ai baseiV autwn tessareV argurai

5 kai epoihsan to katapetasma thV quraV thV skhnhV tou marturiou ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV ergon ufantou ceroubim

6 kai touV stulouV autou pente kai touV krikouV kai taV kefalidaV autwn kai taV yalidaV autwn katecruswsan crusiw kai ai baseiV autwn pente calkai

7 kai epoihsan thn aulhn ta proV liba istia thV aulhV ek bussou keklwsmenhV ekaton ef ekaton

8 kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi

9 kai to klitoV to proV borran ekaton ef ekaton kai oi stuloi autwn eikosi kai ai baseiV autwn eikosi

10 kai to klitoV to proV qalassan aulaiai penthkonta phcewn stuloi autwn deka kai ai baseiV autwn deka

11 kai to klitoV to proV anatolaV penthkonta phcewn

12 istia pentekaideka phcewn to kata nwtou kai oi stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

13 kai epi tou nwtou tou deuterou enqen kai enqen kata thn pulhn thV aulhV aulaiai pentekaideka phcewn kai oi stuloi autwn treiV kai ai baseiV autwn treiV

14 pasai ai aulaiai thV aulhV ek bussou keklwsmenhV

15 kai ai baseiV twn stulwn calkai kai ai agkulai autwn argurai kai ai kefalideV autwn perihrgurwmenai arguriw kai oi stuloi perihrgurwmenoi arguriw panteV oi stuloi thV aulhV

16 kai to katapetasma thV pulhV thV aulhV ergon poikiltou ex uakinqou kai porfuraV kai kokkinou nenhsmenou kai bussou keklwsmenhV eikosi phcewn to mhkoV kai to uyoV kai to euroV pente phcewn exisoumenon toiV istioiV thV aulhV

17 kai oi stuloi autwn tessareV kai ai baseiV autwn tessareV calkai kai ai agkulai autwn argurai kai ai kefalideV autwn perihrgurwmenai arguriw

18 kai autoi perihrgurwmenoi arguriw kai panteV oi passaloi thV aulhV kuklw calkoi

19 kai auth h suntaxiV thV skhnhV tou marturiou kaqa sunetagh Mwush thn leitourgian einai twn Leuitwn dia Iqamar tou uiou Aarwn tou ierewV

20 kai Beselehl o tou Ouriou ek fulhV Iouda epoihsen kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

21 kai Eliab o tou Acisamak ek thV fulhV Dan oV hrcitektonhsen ta ufanta kai ta rafideuta kai poikiltika ufanai tw kokkinw kai th bussw

 

38

1 kai epoihsen Beselehl thn kibwton

2 kai katecruswsen authn crusiw kaqarw eswqen kai exwqen

3 kai ecwneusen auth tessaraV daktuliouV crusouV duo epi to klitoV to en kai duo epi to klitoV to deuteron

4 eureiV toiV diwsthrsin wste airein authn en autoiV

5 kai epoihsen to ilasthrion epanwqen thV kibwtou ek crusiou

6 kai touV duo ceroubim crusouV

7 ceroub ena epi to akron tou ilasthriou to en kai ceroub ena epi to akron to deuteron tou ilasthriou

8 skiazonta taiV pteruxin autwn epi to ilasthrion

9 kai epoihsen thn trapezan thn prokeimenhn ek crusiou kaqarou

10 kai ecwneusen auth tessaraV daktuliouV duo epi tou klitouV tou enoV kai duo epi tou klitouV tou deuterou eureiV wste airein toiV diwsthrsin en autoiV

11 kai touV diwsthraV thV kibwtou kai thV trapezhV epoihsen kai katecruswsen autouV crusiw

12 kai epoihsen ta skeuh thV trapezhV ta te trublia kai taV quiskaV kai touV kuaqouV kai ta spondeia en oiV speisei en autoiV crusa

13 kai epoihsen thn lucnian h fwtizei crushn sterean ton kaulon

14 kai touV kalamiskouV ex amfoterwn twn merwn authV

15 ek twn kalamiskwn authV oi blastoi execonteV treiV ek toutou kai treiV ek toutou exisoumenoi allhloiV

16 kai ta lampadia autwn a estin epi twn akrwn karuwta ex autwn kai ta enqemia ex autwn ina wsin ep autwn oi lucnoi kai to enqemion to ebdomon ap akrou tou lampadiou epi thV korufhV anwqen stereon olon crusoun

17 kai epta lucnouV ep authV crusouV kai taV labidaV authV crusaV kai taV eparustridaV autwn crusaV

18 outoV perihrgurwsen touV stulouV kai ecwneusen tw stulw daktuliouV crusouV kai ecruswsen touV moclouV crusiw kai katecruswsen touV stulouV tou katapetasmatoV crusiw kai epoihsen taV agkulaV crusaV

19 outoV epoihsen kai touV krikouV thV skhnhV crusouV kai touV krikouV thV aulhV kai krikouV eiV to ekteinein to katakalumma anwqen calkouV

20 outoV ecwneusen taV kefalidaV taV arguraV thV skhnhV kai taV kefalidaV taV calkaV thV quraV thV skhnhV kai thn pulhn thV aulhV kai agkulaV epoihsen toiV stuloiV arguraV epi twn stulwn outoV perihrgurwsen autaV

21 outoV epoihsen kai touV passalouV thV skhnhV kai touV passalouV thV aulhV calkouV

22 outoV epoihsen to qusiasthrion to calkoun ek twn pureiwn twn calkwn a hsan toiV andrasin toiV katastasiasasi meta thV Kore sunagwghV

23 outoV epoihsen panta ta skeuh tou qusiasthriou kai to pureion autou kai thn basin kai taV fialaV kai taV kreagraV calkaV

24 outoV epoihsen tw qusiasthriw paraqema ergon diktuwton katwqen tou pureiou upo auto ewV tou hmisouV autou kai epeqhken autw tessaraV daktuliouV ek twn tessarwn merwn tou paraqematoV tou qusiasthriou calkouV toiV mocloiV eureiV wste airein to qusiasthrion en autoiV

25 outoV epoihsen to elaion thV crisewV to agion kai thn sunqesin tou qumiamatoV kaqaron ergon mureyou

26 outoV epoihsen ton louthra calkoun kai thn basin autou calkhn ek twn katoptrwn twn nhsteusaswn ai enhsteusan para taV quraV thV skhnhV tou marturiou en h hmera ephxen authn

27 kai epoihsen ton louthra ina niptwntai ex autou MwushV kai Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn kai touV podaV eisporeuomenwn autwn eiV thn skhnhn tou marturiou h otan prosporeuwntai proV to qusiasthrion leitourgein eniptonto ex autou kaqaper sunetaxen kurioV tw Mwush

 

39

1 pan to crusion o kateirgasqh eiV ta erga kata pasan thn ergasian twn agiwn egeneto crusiou tou thV aparchV ennea kai eikosi talanta kai eptakosioi eikosi sikloi kata ton siklon ton agion

2 kai arguriou afairema para twn epeskemmenwn andrwn thV sunagwghV ekaton talanta kai cilioi eptakosioi ebdomhkonta pente sikloi

3 dracmh mia th kefalh to hmisu tou siklou kata ton siklon ton agion paV o paraporeuomenoV thn episkeyin apo eikosaetouV kai epanw eiV taV exhkonta muriadaV kai triscilioi pentakosioi kai penthkonta

4 kai egenhqh ta ekaton talanta tou arguriou eiV thn cwneusin twn ekaton kefalidwn thV skhnhV kai eiV taV kefalidaV tou katapetasmatoV ekaton kefalideV eiV ta ekaton talanta talanton th kefalidi

5 kai touV ciliouV eptakosiouV ebdomhkonta pente siklouV epoihsan eiV taV agkulaV toiV stuloiV kai katecruswsen taV kefalidaV autwn kai katekosmhsen autouV

6 kai o calkoV tou afairematoV ebdomhkonta talanta kai cilioi pentakosioi sikloi

7 kai epoihsen ex autou taV baseiV thV quraV thV skhnhV tou marturiou

8 kai taV baseiV thV aulhV kuklw kai taV baseiV thV pulhV thV aulhV kai touV passalouV thV skhnhV kai touV passalouV thV aulhV kuklw

9 kai to paraqema to calkoun tou qusiasthriou kai panta ta skeuh tou qusiasthriou kai panta ta ergaleia thV skhnhV tou marturiou

10 kai epoihsan oi uioi Israhl kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush outwV epoihsan

11 to de loipon crusion tou afairematoV epoihsan skeuh eiV to leitourgein en autoiV enanti kuriou

12 kai thn kataleifqeisan uakinqon kai porfuran kai to kokkinon epoihsan stolaV leitourgikaV Aarwn wste leitourgein en autaiV en tw agiw

13 kai hnegkan taV stolaV proV Mwushn kai thn skhnhn kai ta skeuh authV kai taV baseiV kai touV moclouV authV kai touV stulouV

14 kai thn kibwton thV diaqhkhV kai touV diwsthraV authV

15 kai to qusiasthrion kai panta ta skeuh autou kai to elaion thV crisewV kai to qumiama thV sunqesewV

16 kai thn lucnian thn kaqaran kai touV lucnouV authV lucnouV thV kausewV kai to elaion tou fwtoV

17 kai thn trapezan thV proqesewV kai panta ta authV skeuh kai touV artouV touV prokeimenouV

18 kai taV stolaV tou agiou ai eisin Aarwn kai taV stolaV twn uiwn autou eiV thn ierateian

19 kai ta istia thV aulhV kai touV stulouV kai to katapetasma thV quraV thV skhnhV kai thV pulhV thV aulhV kai panta ta skeuh thV skhnhV kai panta ta ergaleia authV

20 kai taV difqeraV dermata kriwn hruqrodanwmena kai ta kalummata dermata uakinqina kai twn loipwn ta epikalummata

21 kai touV passalouV kai panta ta ergaleia ta eiV ta erga thV skhnhV tou marturiou

22 osa sunetaxen kurioV tw Mwush outwV epoihsan oi uioi Israhl pasan thn aposkeuhn

23 kai eiden MwushV panta ta erga kai hsan pepoihkoteV auta on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush outwV epoihsan auta kai euloghsen autouV MwushV

 

40

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 en hmera mia tou mhnoV tou prwtou noumhnia sthseiV thn skhnhn tou marturiou

3 kai qhseiV thn kibwton tou marturiou kai skepaseiV thn kibwton tw katapetasmati

4 kai eisoiseiV thn trapezan kai proqhseiV thn proqesin authV kai eisoiseiV thn lucnian kai epiqhseiV touV lucnouV authV

5 kai qhseiV to qusiasthrion to crusoun eiV to qumian enantion thV kibwtou kai epiqhseiV kalumma katapetasmatoV epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

6 kai to qusiasthrion twn karpwmatwn qhseiV para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

7

8 kai periqhseiV thn skhnhn kai panta ta authV agiaseiV kuklw

9 kai lhmyh to elaion tou crismatoV kai criseiV thn skhnhn kai panta ta en auth kai agiaseiV authn kai panta ta skeuh authV kai estai agia

10 kai criseiV to qusiasthrion twn karpwmatwn kai panta autou ta skeuh kai agiaseiV to qusiasthrion kai estai to qusiasthrion agion twn agiwn

11

12 kai prosaxeiV Aarwn kai touV uiouV autou epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai louseiV autouV udati

13 kai enduseiV Aarwn taV stolaV taV agiaV kai criseiV auton kai agiaseiV auton kai ierateusei moi

14 kai touV uiouV autou prosaxeiV kai enduseiV autouV citwnaV

15 kai aleiyeiV autouV on tropon hleiyaV ton patera autwn kai ierateusousin moi kai estai wste einai autoiV crisma ierateiaV eiV ton aiwna eiV taV geneaV autwn

16 kai epoihsen MwushV panta osa eneteilato autw kurioV outwV epoihsen

17 kai egeneto en tw mhni tw prwtw tw deuterw etei ekporeuomenwn autwn ex Aiguptou noumhnia estaqh h skhnh

18 kai esthsen MwushV thn skhnhn kai epeqhken taV kefalidaV kai dienebalen touV moclouV kai esthsen touV stulouV

19 kai exeteinen taV aulaiaV epi thn skhnhn kai epeqhken to katakalumma thV skhnhV ep authV anwqen kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

20 kai labwn ta marturia enebalen eiV thn kibwton kai upeqhken touV diwsthraV upo thn kibwton

21 kai eishnegken thn kibwton eiV thn skhnhn kai epeqhken to katakalumma tou katapetasmatoV kai eskepasen thn kibwton tou marturiou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

22 kai eqhken thn trapezan eiV thn skhnhn tou marturiou epi to klitoV thV skhnhV tou marturiou to proV borran exwqen tou katapetasmatoV thV skhnhV

23 kai proeqhken ep authV artouV thV proqesewV enanti kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

24 kai eqhken thn lucnian eiV thn skhnhn tou marturiou eiV to klitoV thV skhnhV to proV noton

25 kai epeqhken touV lucnouV authV enanti kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

26 kai eqhken to qusiasthrion to crusoun en th skhnh tou marturiou apenanti tou katapetasmatoV

27 kai equmiasen ep autou to qumiama thV sunqesewV kaqaper sunetaxen kurioV tw Mwush

28

29 kai to qusiasthrion twn karpwmatwn eqhken para taV quraV thV skhnhV

30

31

32

33 kai esthsen thn aulhn kuklw thV skhnhV kai tou qusiasthriou kai sunetelesen MwushV panta ta erga

34 kai ekaluyen h nefelh thn skhnhn tou marturiou kai doxhV kuriou eplhsqh h skhnh

35 kai ouk hdunasqh MwushV eiselqein eiV thn skhnhn tou marturiou oti epeskiazen ep authn h nefelh kai doxhV kuriou eplhsqh h skhnh

36 hnika d an anebh h nefelh apo thV skhnhV anezeugnusan oi uioi Israhl sun th apartia autwn

37 ei de mh anebh h nefelh ouk anezeugnusan ewV thV hmeraV hV anebh h nefelh

38 nefelh gar hn epi thV skhnhV hmeraV kai pur hn ep authV nuktoV enantion pantoV Israhl en pasaiV taiV anazugaiV autwn

 


 

Septuagint_Index            Next: Leviticus