LEUITIKON

1

1 kai anekalesen Mwushn kai elalhsen kurioV autw ek thV skhnhV tou marturiou legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV anqrwpoV ex umwn ean prosagagh dwra tw kuriw apo twn kthnwn apo twn bown kai apo twn probatwn prosoisete ta dwra umwn

3 ean olokautwma to dwron autou ek twn bown arsen amwmon prosaxei proV thn quran thV skhnhV tou marturiou prosoisei auto dekton enantion kuriou

4 kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou karpwmatoV dekton autw exilasasqai peri autou

5 kai sfaxousi ton moscon enanti kuriou kai prosoisousin oi uioi Aarwn oi iereiV to aima kai prosceousin to aima epi to qusiasthrion kuklw to epi twn qurwn thV skhnhV tou marturiou

6 kai ekdeiranteV to olokautwma meliousin auto kata melh

7 kai epiqhsousin oi uioi Aarwn oi iereiV pur epi to qusiasthrion kai epistoibasousin xula epi to pur

8 kai epistoibasousin oi uioi Aarwn oi iereiV ta dicotomhmata kai thn kefalhn kai to stear epi ta xula ta epi tou puroV ta onta epi tou qusiasthriou

9 ta de egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai epiqhsousin oi iereiV ta panta epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw

10 ean de apo twn probatwn to dwron autou tw kuriw apo te twn arnwn kai twn erifwn eiV olokautwma arsen amwmon prosaxei auto kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn autou

11 kai sfaxousin auto ek plagiwn tou qusiasthriou proV borran enanti kuriou kai prosceousin oi uioi Aarwn oi iereiV to aima autou epi to qusiasthrion kuklw

12 kai dielousin auto kata melh kai thn kefalhn kai to stear kai epistoibasousin auta oi iereiV epi ta xula ta epi tou puroV ta epi tou qusiasthriou

13 kai ta egkoilia kai touV podaV plunousin udati kai prosoisei o iereuV ta panta kai epiqhsei epi to qusiasthrion karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw

14 ean de apo twn peteinwn karpwma prosferhV dwron tw kuriw kai prosoisei apo twn trugonwn h apo twn peristerwn to dwron autou

15 kai prosoisei auto o iereuV proV to qusiasthrion kai apoknisei thn kefalhn kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion kai straggiei to aima proV thn basin tou qusiasthriou

16 kai afelei ton prolobon sun toiV pteroiV kai ekbalei auto para to qusiasthrion kata anatolaV eiV ton topon thV spodou

17 kai ekklasei auto ek twn pterugwn kai ou dielei kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi ta xula ta epi tou puroV karpwma estin qusia osmh euwdiaV tw kuriw

 

2

1 ean de yuch prosferh dwron qusian tw kuriw semidaliV estai to dwron autou kai epiceei ep auto elaion kai epiqhsei ep auto libanon qusia estin

2 kai oisei proV touV uiouV Aarwn touV iereiV kai draxamenoV ap authV plhrh thn draka apo thV semidalewV sun tw elaiw kai panta ton libanon authV kai epiqhsei o iereuV to mnhmosunon authV epi to qusiasthrion qusia osmh euwdiaV tw kuriw

3 kai to loipon apo thV qusiaV Aarwn kai toiV uioiV autou agion twn agiwn apo twn qusiwn kuriou

4 ean de prosferh dwron qusian pepemmenhn en klibanw dwron kuriw ek semidalewV artouV azumouV pefuramenouV en elaiw kai lagana azuma diakecrismena en elaiw

5 ean de qusia apo thganou to dwron sou semidaliV pefuramenh en elaiw azuma estai

6 kai diaqruyeiV auta klasmata kai epiceeiV ep auta elaion qusia estin kuriw

7 ean de qusia apo escaraV to dwron sou semidaliV en elaiw poihqhsetai

8 kai prosoisei thn qusian hn an poih ek toutwn tw kuriw kai prosoisei proV ton ierea kai proseggisaV proV to qusiasthrion

9 afelei o iereuV apo thV qusiaV to mnhmosunon authV kai epiqhsei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV kuriw

10 to de kataleifqen apo thV qusiaV Aarwn kai toiV uioiV autou agia twn agiwn apo twn karpwmatwn kuriou

11 pasan qusian hn an prosferhte kuriw ou poihsete zumwton pasan gar zumhn kai pan meli ou prosoisete ap autou karpwsai kuriw

12 dwron aparchV prosoisete auta kuriw epi de to qusiasthrion ouk anabibasqhsetai eiV osmhn euwdiaV kuriw

13 kai pan dwron qusiaV umwn ali alisqhsetai ou diapausete ala diaqhkhV kuriou apo qusiasmatwn umwn epi pantoV dwrou umwn prosoisete kuriw tw qew umwn alaV

14 ean de prosferhV qusian prwtogenhmatwn tw kuriw nea pefrugmena cidra erikta tw kuriw kai prosoiseiV thn qusian twn prwtogenhmatwn

15 kai epiceeiV ep authn elaion kai epiqhseiV ep authn libanon qusia estin

16 kai anoisei o iereuV to mnhmosunon authV apo twn cidrwn sun tw elaiw kai panta ton libanon authV karpwma estin kuriw

 

3

1 ean de qusia swthriou to dwron autou tw kuriw ean men ek twn bown autou prosagagh ean te arsen ean te qhlu amwmon prosaxei auto enantion kuriou

2 kai epiqhsei taV ceiraV epi thn kefalhn tou dwrou kai sfaxei auto para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai prosceousin oi uioi Aarwn oi iereiV to aima epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kuklw

3 kai prosaxousin apo thV qusiaV tou swthriou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi thV koiliaV

4 kai touV duo nefrouV kai to stear to ep autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei

5 kai anoisousin auta oi uioi Aarwn oi iereiV epi to qusiasthrion epi ta olokautwmata epi ta xula ta epi tou puroV epi tou qusiasthriou karpwma osmh euwdiaV kuriw

6 ean de apo twn probatwn to dwron autou qusian swthriou tw kuriw arsen h qhlu amwmon prosoisei auto

7 ean arna prosagagh to dwron autou prosaxei auto enanti kuriou

8 kai epiqhsei taV ceiraV epi thn kefalhn tou dwrou autou kai sfaxei auto para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai prosceousin oi uioi Aarwn oi iereiV to aima epi to qusiasthrion kuklw

9 kai prosoisei apo thV qusiaV tou swthriou karpwma tw qew to stear kai thn osfun amwmon sun taiV yoaiV perielei auto kai to stear thV koiliaV

10 kai amfoterouV touV nefrouV kai to stear to ep autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielwn

11 anoisei o iereuV epi to qusiasthrion osmh euwdiaV karpwma kuriw

12 ean de apo twn aigwn to dwron autou kai prosaxei enanti kuriou

13 kai epiqhsei taV ceiraV epi thn kefalhn autou kai sfaxousin auto enanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai prosceousin oi uioi Aarwn oi iereiV to aima epi to qusiasthrion kuklw

14 kai anoisei ep autou karpwma kuriw to stear to katakalupton thn koilian kai pan to stear to epi thV koiliaV

15 kai amfoterouV touV nefrouV kai pan to stear to ep autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei

16 kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV tw kuriw pan to stear tw kuriw

17 nomimon eiV ton aiwna eiV taV geneaV umwn en pash katoikia umwn pan stear kai pan aima ouk edesqe

 

4

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson proV touV uiouV Israhl legwn yuch ean amarth enanti kuriou akousiwV apo twn prostagmatwn kuriou wn ou dei poiein kai poihsh en ti ap autwn

3 ean men o arciereuV o kecrismenoV amarth tou ton laon amartein kai prosaxei peri thV amartiaV autou hV hmarten moscon ek bown amwmon tw kuriw peri thV amartiaV autou

4 kai prosaxei ton moscon para thn quran thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou kai epiqhsei thn ceira autou epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou kai sfaxei ton moscon enwpion kuriou

5 kai labwn o iereuV o cristoV o teteleiwmenoV taV ceiraV apo tou aimatoV tou moscou kai eisoisei auto epi thn skhnhn tou marturiou

6 kai bayei o iereuV ton daktulon eiV to aima kai prosranei apo tou aimatoV eptakiV enanti kuriou kata to katapetasma to agion

7 kai epiqhsei o iereuV apo tou aimatoV tou moscou epi ta kerata tou qusiasthriou tou qumiamatoV thV sunqesewV tou enantion kuriou o estin en th skhnh tou marturiou kai pan to aima tou moscou ekceei para thn basin tou qusiasthriou twn olokautwmatwn o estin para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

8 kai pan to stear tou moscou tou thV amartiaV perielei ap autou to stear to katakalupton ta endosqia kai pan to stear to epi twn endosqiwn

9 kai touV duo nefrouV kai to stear to ep autwn o estin epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei auto

10 on tropon afaireitai apo tou moscou tou thV qusiaV tou swthriou kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion thV karpwsewV

11 kai to derma tou moscou kai pasan autou thn sarka sun th kefalh kai toiV akrwthrioiV kai th koilia kai th koprw

12 kai exoisousin olon ton moscon exw thV parembolhV eiV topon kaqaron ou ekceousin thn spodian kai katakausousin auton epi xulwn en puri epi thV ekcusewV thV spodiaV kauqhsetai

13 ean de pasa sunagwgh Israhl agnohsh akousiwV kai laqh rhma ex ofqalmwn thV sunagwghV kai poihswsin mian apo paswn twn entolwn kuriou h ou poihqhsetai kai plhmmelhswsin

14 kai gnwsqh autoiV h amartia hn hmarton en auth kai prosaxei h sunagwgh moscon ek bown amwmon peri thV amartiaV kai prosaxei auton para taV quraV thV skhnhV tou marturiou

15 kai epiqhsousin oi presbuteroi thV sunagwghV taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou moscou enanti kuriou kai sfaxousin ton moscon enanti kuriou

16 kai eisoisei o iereuV o cristoV apo tou aimatoV tou moscou eiV thn skhnhn tou marturiou

17 kai bayei o iereuV ton daktulon apo tou aimatoV tou moscou kai ranei eptakiV enanti kuriou katenwpion tou katapetasmatoV tou agiou

18 kai apo tou aimatoV epiqhsei o iereuV epi ta kerata tou qusiasthriou twn qumiamatwn thV sunqesewV o estin enwpion kuriou o estin en th skhnh tou marturiou kai to pan aima ekceei proV thn basin tou qusiasthriou twn karpwsewn twn proV th qura thV skhnhV tou marturiou

19 kai to pan stear perielei ap autou kai anoisei epi to qusiasthrion

20 kai poihsei ton moscon on tropon epoihsen ton moscon ton thV amartiaV outwV poihqhsetai kai exilasetai peri autwn o iereuV kai afeqhsetai autoiV h amartia

21 kai exoisousin ton moscon olon exw thV parembolhV kai katakausousin ton moscon on tropon katekausan ton moscon ton proteron amartia sunagwghV estin

22 ean de o arcwn amarth kai poihsh mian apo paswn twn entolwn kuriou tou qeou autwn h ou poihqhsetai akousiwV kai amarth kai plhmmelhsh

23 kai gnwsqh autw h amartia hn hmarten en auth kai prosoisei to dwron autou cimaron ex aigwn arsen amwmon

24 kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou cimarou kai sfaxousin auton en topw ou sfazousin ta olokautwmata enwpion kuriou amartia estin

25 kai epiqhsei o iereuV apo tou aimatoV tou thV amartiaV tw daktulw epi ta kerata tou qusiasthriou twn olokautwmatwn kai to pan aima autou ekceei para thn basin tou qusiasthriou twn olokautwmatwn

26 kai to pan stear autou anoisei epi to qusiasthrion wsper to stear qusiaV swthriou kai exilasetai peri autou o iereuV apo thV amartiaV autou kai afeqhsetai autw

27 ean de yuch mia amarth akousiwV ek tou laou thV ghV en tw poihsai mian apo paswn twn entolwn kuriou h ou poihqhsetai kai plhmmelhsh

28 kai gnwsqh autw h amartia hn hmarten en auth kai oisei cimairan ex aigwn qhleian amwmon oisei peri thV amartiaV hV hmarten

29 kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou amarthmatoV autou kai sfaxousin thn cimairan thn thV amartiaV en topw ou sfazousin ta olokautwmata

30 kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV authV tw daktulw kai epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou twn olokautwmatwn kai pan to aima authV ekceei para thn basin tou qusiasthriou

31 kai pan to stear perielei on tropon periaireitai stear apo qusiaV swthriou kai anoisei o iereuV epi to qusiasthrion eiV osmhn euwdiaV kuriw kai exilasetai peri autou o iereuV kai afeqhsetai autw

32 ean de probaton prosenegkh to dwron autou eiV amartian qhlu amwmon prosoisei auto

33 kai epiqhsei thn ceira epi thn kefalhn tou thV amartiaV kai sfaxousin auto en topw ou sfazousin ta olokautwmata

34 kai labwn o iereuV apo tou aimatoV tou thV amartiaV tw daktulw epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou thV olokautwsewV kai pan autou to aima ekceei para thn basin tou qusiasthriou thV olokautwsewV

35 kai pan autou to stear perielei on tropon periaireitai stear probatou ek thV qusiaV tou swthriou kai epiqhsei auto o iereuV epi to qusiasthrion epi to olokautwma kuriou kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV hV hmarten kai afeqhsetai autw

 

5

1 ean de yuch amarth kai akoush fwnhn orkismou kai outoV martuV h ewraken h sunoiden ean mh apaggeilh lhmyetai thn amartian

2 h yuch htiV ean ayhtai pantoV pragmatoV akaqartou h qnhsimaiou h qhrialwtou akaqartou h twn qnhsimaiwn h twn bdelugmatwn twn akaqartwn h twn qnhsimaiwn kthnwn twn akaqartwn

3 h ayhtai apo akaqarsiaV anqrwpou apo pashV akaqarsiaV autou hV an ayamenoV mianqh kai elaqen auton meta touto de gnw kai plhmmelhsh

4 h yuch h an omosh diastellousa toiV ceilesin kakopoihsai h kalwV poihsai kata panta osa ean diasteilh o anqrwpoV meq orkou kai laqh auton pro ofqalmwn kai outoV gnw kai amarth en ti toutwn

5 kai exagoreusei thn amartian peri wn hmarthken kat authV

6 kai oisei peri wn eplhmmelhsen kuriw peri thV amartiaV hV hmarten qhlu apo twn probatwn amnada h cimairan ex aigwn peri amartiaV kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten kai afeqhsetai autw h amartia

7 ean de mh iscush h ceir autou to ikanon eiV to probaton oisei peri thV amartiaV autou hV hmarten duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kuriw ena peri amartiaV kai ena eiV olokautwma

8 kai oisei auta proV ton ierea kai prosaxei o iereuV to peri thV amartiaV proteron kai apoknisei o iereuV thn kefalhn autou apo tou sfondulou kai ou dielei

9 kai ranei apo tou aimatoV tou peri thV amartiaV epi ton toicon tou qusiasthriou to de kataloipon tou aimatoV katastraggiei epi thn basin tou qusiasthriou amartiaV gar estin

10 kai to deuteron poihsei olokautwma wV kaqhkei kai exilasetai o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten kai afeqhsetai autw

11 ean de mh euriskh autou h ceir zeugoV trugonwn h duo neossouV peristerwn kai oisei to dwron autou peri ou hmarten to dekaton tou oifi semidalin peri amartiaV ouk epiceei ep auto elaion oude epiqhsei ep auto libanon oti peri amartiaV estin

12 kai oisei auto proV ton ierea kai draxamenoV o iereuV ap authV plhrh thn draka to mnhmosunon authV epiqhsei epi to qusiasthrion twn olokautwmatwn kuriw amartia estin

13 kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV amartiaV autou hV hmarten ef enoV toutwn kai afeqhsetai autw to de kataleifqen estai tw ierei wV h qusia thV semidalewV

14 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

15 yuch ean laqh auton lhqh kai amarth akousiwV apo twn agiwn kuriou kai oisei thV plhmmeleiaV autou tw kuriw krion amwmon ek twn probatwn timhV arguriou siklwn tw siklw twn agiwn peri ou eplhmmelhsen

16 kai o hmarten apo twn agiwn apoteisai auto kai to epipempton prosqhsei ep auto kai dwsei auto tw ierei kai o iereuV exilasetai peri autou en tw kriw thV plhmmeleiaV kai afeqhsetai autw

17 kai h yuch h an amarth kai poihsh mian apo paswn twn entolwn kuriou wn ou dei poiein kai ouk egnw kai plhmmelhsh kai labh thn amartian

18 kai oisei krion amwmon ek twn probatwn timhV arguriou eiV plhmmeleian proV ton ierea kai exilasetai peri autou o iereuV peri thV agnoiaV autou hV hgnohsen kai autoV ouk hdei kai afeqhsetai autw

19 eplhmmelhsen gar plhmmelhsin enanti kuriou

20 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

21 yuch ean amarth kai paridwn paridh taV entolaV kuriou kai yeushtai ta proV ton plhsion en paraqhkh h peri koinwniaV h peri arpaghV h hdikhsen ti ton plhsion

22 h euren apwleian kai yeushtai peri authV kai omosh adikwV peri enoV apo pantwn wn ean poihsh o anqrwpoV wste amartein en toutoiV

23 kai estai hnika ean amarth kai plhmmelhsh kai apodw to arpagma o hrpasen h to adikhma o hdikhsen h thn paraqhkhn htiV pareteqh autw h thn apwleian hn euren

24 apo pantoV pragmatoV ou wmosen peri autou adikwV kai apoteisei auto to kefalaion kai to pempton prosqhsei ep auto tinoV estin autw apodwsei h hmera elegcqh

25 kai thV plhmmeleiaV autou oisei tw kuriw krion apo twn probatwn amwmon timhV eiV o eplhmmelhsen autw

26 kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou kai afeqhsetai autw peri enoV apo pantwn wn epoihsen kai eplhmmelhsen autw

 

6

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 enteilai Aarwn kai toiV uioiV autou legwn outoV o nomoV thV olokautwsewV auth h olokautwsiV epi thV kausewV authV epi tou qusiasthriou olhn thn nukta ewV to prwi kai to pur tou qusiasthriou kauqhsetai ep autou ou sbesqhsetai

3 kai endusetai o iereuV citwna linoun kai periskeleV linoun endusetai peri to swma autou kai afelei thn katakarpwsin hn an katanalwsh to pur thn olokautwsin apo tou qusiasthriou kai paraqhsei auto ecomenon tou qusiasthriou

4 kai ekdusetai thn stolhn autou kai endusetai stolhn allhn kai exoisei thn katakarpwsin exw thV parembolhV eiV topon kaqaron

5 kai pur epi to qusiasthrion kauqhsetai ap autou kai ou sbesqhsetai kai kausei o iereuV ep auto xula to prwi kai stoibasei ep autou thn olokautwsin kai epiqhsei ep auto to stear tou swthriou

6 kai pur dia pantoV kauqhsetai epi to qusiasthrion ou sbesqhsetai

7 outoV o nomoV thV qusiaV hn prosaxousin authn oi uioi Aarwn enanti kuriou apenanti tou qusiasthriou

8 kai afelei ap autou th draki apo thV semidalewV thV qusiaV sun tw elaiw authV kai sun tw libanw authV ta onta epi thV qusiaV kai anoisei epi to qusiasthrion karpwma osmh euwdiaV to mnhmosunon authV tw kuriw

9 to de kataleifqen ap authV edetai Aarwn kai oi uioi autou azuma brwqhsetai en topw agiw en aulh thV skhnhV tou marturiou edontai authn

10 ou pefqhsetai ezumwmenh merida authn edwka autoiV apo twn karpwmatwn kuriou agia agiwn wsper to thV amartiaV kai wsper to thV plhmmeleiaV

11 pan arsenikon twn ierewn edontai authn nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn apo twn karpwmatwn kuriou paV oV ean ayhtai autwn agiasqhsetai

12 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

13 touto to dwron Aarwn kai twn uiwn autou o prosoisousin kuriw en th hmera h an crishV auton to dekaton tou oifi semidalewV eiV qusian dia pantoV to hmisu authV to prwi kai to hmisu authV to deilinon

14 epi thganou en elaiw poihqhsetai pefuramenhn oisei authn elikta qusian ek klasmatwn qusian osmhn euwdiaV kuriw

15 o iereuV o cristoV ant autou ek twn uiwn autou poihsei authn nomoV aiwnioV apan epitelesqhsetai

16 kai pasa qusia ierewV olokautoV estai kai ou brwqhsetai

17 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

18 lalhson Aarwn kai toiV uioiV autou legwn outoV o nomoV thV amartiaV en topw ou sfazousin to olokautwma sfaxousin ta peri thV amartiaV enanti kuriou agia agiwn estin

19 o iereuV o anaferwn authn edetai authn en topw agiw brwqhsetai en aulh thV skhnhV tou marturiou

20 paV o aptomenoV twn krewn authV agiasqhsetai kai w ean epirrantisqh apo tou aimatoV authV epi to imation o ean rantisqh ep auto pluqhsetai en topw agiw

21 kai skeuoV ostrakinon ou ean eyhqh en autw suntribhsetai ean de en skeuei calkw eyhqh ektriyei auto kai ekklusei udati

22 paV arshn en toiV iereusin fagetai auta agia agiwn estin kuriou

23 kai panta ta peri thV amartiaV wn ean eisenecqh apo tou aimatoV autwn eiV thn skhnhn tou marturiou exilasasqai en tw agiw ou brwqhsetai en puri katakauqhsetai

 

7

1 kai outoV o nomoV tou kriou tou peri thV plhmmeleiaV agia agiwn estin

2 en topw ou sfazousin to olokautwma sfaxousin ton krion thV plhmmeleiaV enanti kuriou kai to aima prosceei epi thn basin tou qusiasthriou kuklw

3 kai pan to stear autou prosoisei ap autou kai thn osfun kai pan to stear to katakalupton ta endosqia kai pan to stear to epi twn endosqiwn

4 kai touV duo nefrouV kai to stear to ep autwn to epi twn mhriwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV sun toiV nefroiV perielei auta

5 kai anoisei auta o iereuV epi to qusiasthrion karpwma tw kuriw peri plhmmeleiaV estin

6 paV arshn ek twn ierewn edetai auta en topw agiw edontai auta agia agiwn estin

7 wsper to peri thV amartiaV outw kai to thV plhmmeleiaV nomoV eiV autwn o iereuV ostiV exilasetai en autw autw estai

8 kai o iereuV o prosagwn olokautwma anqrwpou to derma thV olokautwsewV hV autoV prosferei autw estai

9 kai pasa qusia htiV poihqhsetai en tw klibanw kai pasa htiV poihqhsetai ep escaraV h epi thganou tou ierewV tou prosferontoV authn autw estai

10 kai pasa qusia anapepoihmenh en elaiw kai mh anapepoihmenh pasi toiV uioiV Aarwn estai ekastw to ison

11 outoV o nomoV qusiaV swthriou hn prosoisousin kuriw

12 ean men peri ainesewV prosferh authn kai prosoisei epi thV qusiaV thV ainesewV artouV ek semidalewV anapepoihmenouV en elaiw lagana azuma diakecrismena en elaiw kai semidalin pefuramenhn en elaiw

13 ep artoiV zumitaiV prosoisei ta dwra autou epi qusia ainesewV swthriou

14 kai prosaxei en apo pantwn twn dwrwn autou afairema kuriw tw ierei tw prosceonti to aima tou swthriou autw estai

15 kai ta krea qusiaV ainesewV swthriou autw estai kai en h hmera dwreitai brwqhsetai ou kataleiyousin ap autou eiV to prwi

16 kan euch h ekousion qusiazh to dwron autou h an hmera prosagagh thn qusian autou brwqhsetai kai th aurion

17 kai to kataleifqen apo twn krewn thV qusiaV ewV hmeraV trithV en puri katakauqhsetai

18 ean de fagwn fagh apo twn krewn th hmera th trith ou decqhsetai autw tw prosferonti auto ou logisqhsetai autw miasma estin h de yuch htiV ean fagh ap autou thn amartian lhmyetai

19 kai krea osa an ayhtai pantoV akaqartou ou brwqhsetai en puri katakauqhsetai paV kaqaroV fagetai krea

20 h de yuch htiV ean fagh apo twn krewn thV qusiaV tou swthriou o estin kuriou kai h akaqarsia autou ep autou apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou authV

21 kai yuch h an ayhtai pantoV pragmatoV akaqartou h apo akaqarsiaV anqrwpou h twn tetrapodwn twn akaqartwn h pantoV bdelugmatoV akaqartou kai fagh apo twn krewn thV qusiaV tou swthriou o estin kuriou apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou authV

22 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

23 lalhson toiV uioiV Israhl legwn pan stear bown kai probatwn kai aigwn ouk edesqe

24 kai stear qnhsimaiwn kai qhrialwton poihqhsetai eiV pan ergon kai eiV brwsin ou brwqhsetai

25 paV o esqwn stear apo twn kthnwn wn prosaxei autwn karpwma kuriw apoleitai h yuch ekeinh apo tou laou authV

26 pan aima ouk edesqe en pash th katoikia umwn apo te twn peteinwn kai apo twn kthnwn

27 pasa yuch h an fagh aima apoleitai h yuch ekeinh apo tou laou authV

28 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

29 kai toiV uioiV Israhl lalhseiV legwn o prosferwn qusian swthriou kuriw oisei to dwron autou kuriw apo thV qusiaV tou swthriou

30 ai ceireV autou prosoisousin ta karpwmata kuriw to stear to epi tou sthquniou kai ton lobon tou hpatoV prosoisei auta wste epiqeinai doma enanti kuriou

31 kai anoisei o iereuV to stear epi tou qusiasthriou kai estai to sthqunion Aarwn kai toiV uioiV autou

32 kai ton braciona ton dexion dwsete afairema tw ierei apo twn qusiwn tou swthriou umwn

33 o prosferwn to aima tou swthriou kai to stear apo twn uiwn Aarwn autw estai o braciwn o dexioV en meridi

34 to gar sthqunion tou epiqematoV kai ton braciona tou afairematoV eilhfa para twn uiwn Israhl apo twn qusiwn tou swthriou umwn kai edwka auta Aarwn tw ierei kai toiV uioiV autou nomimon aiwnion para twn uiwn Israhl

35 auth h crisiV Aarwn kai h crisiV twn uiwn autou apo twn karpwmatwn kuriou en h hmera proshgageto autouV tou ierateuein tw kuriw

36 kaqa eneteilato kurioV dounai autoiV h hmera ecrisen autouV para twn uiwn Israhl nomimon aiwnion eiV taV geneaV autwn

37 outoV o nomoV twn olokautwmatwn kai qusiaV kai peri amartiaV kai thV plhmmeleiaV kai thV teleiwsewV kai thV qusiaV tou swthriou

38 on tropon eneteilato kurioV tw Mwush en tw orei Sina h hmera eneteilato toiV uioiV Israhl prosferein ta dwra autwn enanti kuriou en th erhmw Sina

 

8

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 labe Aarwn kai touV uiouV autou kai taV stolaV autou kai to elaion thV crisewV kai ton moscon ton peri thV amartiaV kai touV duo kriouV kai to kanoun twn azumwn

3 kai pasan thn sunagwghn ekklhsiason epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

4 kai epoihsen MwushV on tropon sunetaxen autw kurioV kai exekklhsiasen thn sunagwghn epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

5 kai eipen MwushV th sunagwgh touto estin to rhma o eneteilato kurioV poihsai

6 kai proshnegken MwushV ton Aarwn kai touV uiouV autou kai elousen autouV udati

7 kai enedusen auton ton citwna kai ezwsen auton thn zwnhn kai enedusen auton ton upoduthn kai epeqhken ep auton thn epwmida kai sunezwsen auton kata thn poihsin thV epwmidoV kai sunesfigxen auton en auth

8 kai epeqhken ep authn to logeion kai epeqhken epi to logeion thn dhlwsin kai thn alhqeian

9 kai epeqhken thn mitran epi thn kefalhn autou kai epeqhken epi thn mitran kata proswpon autou to petalon to crusoun to kaqhgiasmenon agion on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

10 kai elaben MwushV apo tou elaiou thV crisewV

11 kai erranen ap autou epi to qusiasthrion eptakiV kai ecrisen to qusiasthrion kai hgiasen auto kai panta ta skeuh autou kai ton louthra kai thn basin autou kai hgiasen auta kai ecrisen thn skhnhn kai panta ta en auth kai hgiasen authn

12 kai epeceen MwushV apo tou elaiou thV crisewV epi thn kefalhn Aarwn kai ecrisen auton kai hgiasen auton

13 kai proshgagen MwushV touV uiouV Aarwn kai enedusen autouV citwnaV kai ezwsen autouV zwnaV kai perieqhken autoiV kidareiV kaqaper sunetaxen kurioV tw Mwush

14 kai proshgagen MwushV ton moscon ton peri thV amartiaV kai epeqhken Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV epi thn kefalhn tou moscou tou thV amartiaV

15 kai esfaxen auton kai elaben MwushV apo tou aimatoV kai epeqhken epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw tw daktulw kai ekaqarisen to qusiasthrion kai to aima execeen epi thn basin tou qusiasthriou kai hgiasen auto tou exilasasqai ep autou

16 kai elaben MwushV pan to stear to epi twn endosqiwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV kai amfoterouV touV nefrouV kai to stear to ep autwn kai anhnegken MwushV epi to qusiasthrion

17 kai ton moscon kai thn bursan autou kai ta krea autou kai thn kopron autou kai katekausen auta puri exw thV parembolhV on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

18 kai proshgagen MwushV ton krion ton eiV olokautwma kai epeqhken Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

19 kai esfaxen MwushV ton krion kai proseceen MwushV to aima epi to qusiasthrion kuklw

20 kai ton krion ekreanomhsen kata melh kai anhnegken MwushV thn kefalhn kai ta melh kai to stear

21 kai thn koilian kai touV podaV eplunen udati kai anhnegken MwushV olon ton krion epi to qusiasthrion olokautwma o estin eiV osmhn euwdiaV karpwma estin tw kuriw kaqaper eneteilato kurioV tw Mwush

22 kai proshgagen MwushV ton krion ton deuteron krion teleiwsewV kai epeqhken Aarwn kai oi uioi autou taV ceiraV autwn epi thn kefalhn tou kriou

23 kai esfaxen auton kai elaben MwushV apo tou aimatoV autou kai epeqhken epi ton lobon tou wtoV Aarwn tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou

24 kai proshgagen MwushV touV uiouV Aarwn kai epeqhken MwushV apo tou aimatoV epi touV lobouV twn wtwn twn dexiwn kai epi ta akra twn ceirwn autwn twn dexiwn kai epi ta akra twn podwn autwn twn dexiwn kai proseceen MwushV to aima epi to qusiasthrion kuklw

25 kai elaben to stear kai thn osfun kai to stear to epi thV koiliaV kai ton lobon tou hpatoV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep autwn kai ton braciona ton dexion

26 kai apo tou kanou thV teleiwsewV tou ontoV enanti kuriou elaben arton ena azumon kai arton ex elaiou ena kai laganon en kai epeqhken epi to stear kai ton braciona ton dexion

27 kai epeqhken apanta epi taV ceiraV Aarwn kai epi taV ceiraV twn uiwn autou kai anhnegken auta afairema enanti kuriou

28 kai elaben MwushV apo twn ceirwn autwn kai anhnegken auta MwushV epi to qusiasthrion epi to olokautwma thV teleiwsewV o estin osmh euwdiaV karpwma estin tw kuriw

29 kai labwn MwushV to sthqunion afeilen auto epiqema enanti kuriou apo tou kriou thV teleiwsewV kai egeneto Mwush en meridi kaqa eneteilato kurioV tw Mwush

30 kai elaben MwushV apo tou elaiou thV crisewV kai apo tou aimatoV tou epi tou qusiasthriou kai proserranen epi Aarwn kai taV stolaV autou kai touV uiouV autou kai taV stolaV twn uiwn autou met autou kai hgiasen Aarwn kai taV stolaV autou kai touV uiouV autou kai taV stolaV twn uiwn autou met autou

31 kai eipen MwushV proV Aarwn kai touV uiouV autou eyhsate ta krea en th aulh thV skhnhV tou marturiou en topw agiw kai ekei fagesqe auta kai touV artouV touV en tw kanw thV teleiwsewV on tropon suntetaktai moi legwn Aarwn kai oi uioi autou fagontai auta

32 kai to kataleifqen twn krewn kai twn artwn en puri katakauqhsetai

33 kai apo thV quraV thV skhnhV tou marturiou ouk exeleusesqe epta hmeraV ewV hmera plhrwqh hmera teleiwsewV umwn epta gar hmeraV teleiwsei taV ceiraV umwn

34 kaqaper epoihsen en th hmera tauth eneteilato kurioV tou poihsai wste exilasasqai peri umwn

35 kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou kaqhsesqe epta hmeraV hmeran kai nukta fulaxesqe ta fulagmata kuriou ina mh apoqanhte outwV gar eneteilato moi kurioV o qeoV

36 kai epoihsen Aarwn kai oi uioi autou pantaV touV logouV ouV sunetaxen kurioV tw Mwush

 

9

1 kai egenhqh th hmera th ogdoh ekalesen MwushV Aarwn kai touV uiouV autou kai thn gerousian Israhl

2 kai eipen MwushV proV Aarwn labe seautw moscarion ek bown peri amartiaV kai krion eiV olokautwma amwma kai prosenegke auta enanti kuriou

3 kai th gerousia Israhl lalhson legwn labete cimaron ex aigwn ena peri amartiaV kai moscarion kai amnon eniausion eiV olokarpwsin amwma

4 kai moscon kai krion eiV qusian swthriou enanti kuriou kai semidalin pefuramenhn en elaiw oti shmeron kurioV ofqhsetai en umin

5 kai elabon kaqo eneteilato MwushV apenanti thV skhnhV tou marturiou kai proshlqen pasa sunagwgh kai esthsan enanti kuriou

6 kai eipen MwushV touto to rhma o eipen kurioV poihsate kai ofqhsetai en umin doxa kuriou

7 kai eipen MwushV tw Aarwn proselqe proV to qusiasthrion kai poihson to peri thV amartiaV sou kai to olokautwma sou kai exilasai peri seautou kai tou oikou sou kai poihson ta dwra tou laou kai exilasai peri autwn kaqaper eneteilato kurioV tw Mwush

8 kai proshlqen Aarwn proV to qusiasthrion kai esfaxen to moscarion to peri thV amartiaV

9 kai proshnegkan oi uioi Aarwn to aima proV auton kai ebayen ton daktulon eiV to aima kai epeqhken epi ta kerata tou qusiasthriou kai to aima execeen epi thn basin tou qusiasthriou

10 kai to stear kai touV nefrouV kai ton lobon tou hpatoV tou peri thV amartiaV anhnegken epi to qusiasthrion on tropon eneteilato kurioV tw Mwush

11 kai ta krea kai thn bursan katekausen auta puri exw thV parembolhV

12 kai esfaxen to olokautwma kai proshnegkan oi uioi Aarwn to aima proV auton kai proseceen epi to qusiasthrion kuklw

13 kai to olokautwma proshnegkan autw kata melh auta kai thn kefalhn kai epeqhken epi to qusiasthrion

14 kai eplunen thn koilian kai touV podaV udati kai epeqhken epi to olokautwma epi to qusiasthrion

15 kai proshnegkan to dwron tou laou kai elaben ton cimaron ton peri thV amartiaV tou laou kai esfaxen auto kaqa kai to prwton

16 kai proshnegken to olokautwma kai epoihsen auto wV kaqhkei

17 kai proshnegken thn qusian kai eplhsen taV ceiraV ap authV kai epeqhken epi to qusiasthrion cwriV tou olokautwmatoV tou prwinou

18 kai esfaxen ton moscon kai ton krion thV qusiaV tou swthriou thV tou laou kai proshnegkan oi uioi Aarwn to aima proV auton kai proseceen proV to qusiasthrion kuklw

19 kai to stear to apo tou moscou kai tou kriou thn osfhn kai to stear to katakalupton epi thV koiliaV kai touV duo nefrouV kai to stear to ep autwn kai ton lobon ton epi tou hpatoV

20 kai epeqhken ta steata epi ta sthqunia kai anhnegkan ta steata epi to qusiasthrion

21 kai to sthqunion kai ton braciona ton dexion afeilen Aarwn afairema enanti kuriou on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

22 kai exaraV Aarwn taV ceiraV epi ton laon euloghsen autouV kai katebh poihsaV to peri thV amartiaV kai ta olokautwmata kai ta tou swthriou

23 kai eishlqen MwushV kai Aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai exelqonteV euloghsan panta ton laon kai wfqh h doxa kuriou panti tw law

24 kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen ta epi tou qusiasthriou ta te olokautwmata kai ta steata kai eiden paV o laoV kai exesth kai epesan epi proswpon

 

10

1 kai labonteV oi duo uioi Aarwn Nadab kai Abioud ekastoV to pureion autou epeqhkan ep auto pur kai epebalon ep auto qumiama kai proshnegkan enanti kuriou pur allotrion o ou prosetaxen kurioV autoiV

2 kai exhlqen pur para kuriou kai katefagen autouV kai apeqanon enanti kuriou

3 kai eipen MwushV proV Aarwn touto estin o eipen kurioV legwn en toiV eggizousin moi agiasqhsomai kai en pash th sunagwgh doxasqhsomai kai katenucqh Aarwn

4 kai ekalesen MwushV ton Misadai kai ton Elisafan uiouV Ozihl uiouV tou adelfou tou patroV Aarwn kai eipen autoiV proselqate kai arate touV adelfouV umwn ek proswpou twn agiwn exw thV parembolhV

5 kai proshlqon kai hran en toiV citwsin autwn exw thV parembolhV on tropon eipen MwushV

6 kai eipen MwushV proV Aarwn kai Eleazar kai Iqamar touV uiouV autou touV kataleleimmenouV thn kefalhn umwn ouk apokidarwsete kai ta imatia umwn ou diarrhxete ina mh apoqanhte kai epi pasan thn sunagwghn estai qumoV oi adelfoi umwn paV o oikoV Israhl klausontai ton empurismon on enepurisqhsan upo kuriou

7 kai apo thV quraV thV skhnhV tou marturiou ouk exeleusesqe ina mh apoqanhte to gar elaion thV crisewV to para kuriou ef umin kai epoihsan kata to rhma Mwush

8 kai elalhsen kurioV tw Aarwn legwn

9 oinon kai sikera ou piesqe su kai oi uioi sou meta sou hnika an eisporeuhsqe eiV thn skhnhn tou marturiou h prosporeuomenwn umwn proV to qusiasthrion kai ou mh apoqanhte nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn

10 diasteilai ana meson twn agiwn kai twn bebhlwn kai ana meson twn akaqartwn kai twn kaqarwn

11 kai sumbibaseiV touV uiouV Israhl panta ta nomima a elalhsen kurioV proV autouV dia ceiroV Mwush

12 kai eipen MwushV proV Aarwn kai proV Eleazar kai Iqamar touV uiouV Aarwn touV kataleifqentaV labete thn qusian thn kataleifqeisan apo twn karpwmatwn kuriou kai fagesqe azuma para to qusiasthrion agia agiwn estin

13 kai fagesqe authn en topw agiw nomimon gar soi estin kai nomimon toiV uioiV sou touto apo twn karpwmatwn kuriou outw gar entetaltai moi

14 kai to sthqunion tou aforismatoV kai ton braciona tou afairematoV fagesqe en topw agiw su kai oi uioi sou kai o oikoV sou meta sou nomimon gar soi kai nomimon toiV uioiV sou edoqh apo twn qusiwn tou swthriou twn uiwn Israhl

15 ton braciona tou afairematoV kai to sthqunion tou aforismatoV epi twn karpwmatwn twn steatwn prosoisousin aforisma aforisai enanti kuriou kai estai soi kai toiV uioiV sou kai taiV qugatrasin sou meta sou nomimon aiwnion on tropon sunetaxen kurioV tw Mwush

16 kai ton cimaron ton peri thV amartiaV zhtwn exezhthsen MwushV kai ode enepepuristo kai equmwqh MwushV epi Eleazar kai Iqamar touV uiouV Aarwn touV kataleleimmenouV legwn

17 dia ti ouk efagete to peri thV amartiaV en topw agiw oti gar agia agiwn estin touto edwken umin fagein ina afelhte thn amartian thV sunagwghV kai exilashsqe peri autwn enanti kuriou

18 ou gar eishcqh tou aimatoV autou eiV to agion kata proswpon esw fagesqe auto en topw agiw on tropon moi sunetaxen kurioV

19 kai elalhsen Aarwn proV Mwushn legwn ei shmeron prosageiocasin ta peri thV amartiaV autwn kai ta olokautwmata autwn enanti kuriou kai sumbebhken moi tauta kai fagomai ta peri thV amartiaV shmeron mh areston estai kuriw

20 kai hkousen MwushV kai hresen autw

 

11

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

2 lalhsate toiV uioiV Israhl legonteV tauta ta kthnh a fagesqe apo pantwn twn kthnwn twn epi thV ghV

3 pan kthnoV dichloun oplhn kai onucisthraV onucizon duo chlwn kai anagon mhrukismon en toiV kthnesin tauta fagesqe

4 plhn apo toutwn ou fagesqe apo twn anagontwn mhrukismon kai apo twn dichlountwn taV oplaV kai onucizontwn onucisthraV ton kamhlon oti anagei mhrukismon touto oplhn de ou dichlei akaqarton touto umin

5 kai ton dasupoda oti anagei mhrukismon touto kai oplhn ou dichlei akaqarton touto umin

6 kai ton coirogrullion oti anagei mhrukismon touto kai oplhn ou dichlei akaqarton touto umin

7 kai ton un oti dichlei oplhn touto kai onucizei onucaV oplhV kai touto ouk anagei mhrukismon akaqarton touto umin

8 apo twn krewn autwn ou fagesqe kai twn qnhsimaiwn autwn ouc ayesqe akaqarta tauta umin

9 kai tauta a fagesqe apo pantwn twn en toiV udasin panta osa estin autoiV pterugia kai lepideV en toiV udasin kai en taiV qalassaiV kai en toiV ceimarroiV tauta fagesqe

10 kai panta osa ouk estin autoiV pterugia oude lepideV en tw udati h en taiV qalassaiV kai en toiV ceimarroiV apo pantwn wn ereugetai ta udata kai apo pashV yuchV zwshV thV en tw udati bdelugma estin

11 kai bdelugmata esontai umin apo twn krewn autwn ouk edesqe kai ta qnhsimaia autwn bdeluxesqe

12 kai panta osa ouk estin autoiV pterugia kai lepideV twn en tw udati bdelugma touto estin umin

13 kai tauta bdeluxesqe apo twn peteinwn kai ou brwqhsetai bdelugma estin ton aeton kai ton grupa kai ton aliaieton

14 kai ton gupa kai iktina kai ta omoia autw

15 kai koraka kai ta omoia autw

16 kai strouqon kai glauka kai laron kai ta omoia autw kai ieraka kai ta omoia autw

17 kai nuktikoraka kai katarrakthn kai ibin

18 kai porfuriwna kai pelekana kai kuknon

19 kai glauka kai erwdion kai caradrion kai ta omoia autw kai epopa kai nukterida

20 kai panta ta erpeta twn peteinwn a poreuetai epi tessara bdelugmata estin umin

21 alla tauta fagesqe apo twn erpetwn twn peteinwn a poreuetai epi tessara a ecei skelh anwteron twn podwn autou phdan en autoiV epi thV ghV

22 kai tauta fagesqe ap autwn ton broucon kai ta omoia autw kai ton attakhn kai ta omoia autw kai thn akrida kai ta omoia auth kai ton ofiomachn kai ta omoia autw

23 pan erpeton apo twn peteinwn oiV estin tessareV podeV bdelugma estin umin

24 kai en toutoiV mianqhsesqe paV o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

25 kai paV o airwn twn qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai akaqartoV estai ewV esperaV

26 en pasin toiV kthnesin o estin dichloun oplhn kai onucisthraV onucizei kai mhrukismon ou marukatai akaqarta esontai umin paV o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

27 kai paV oV poreuetai epi ceirwn en pasi toiV qhrioiV a poreuetai epi tessara akaqarta estai umin paV o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

28 kai o airwn twn qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai akaqartoV estai ewV esperaV akaqarta tauta umin estin

29 kai tauta umin akaqarta apo twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV h galh kai o muV kai o krokodeiloV o cersaioV

30 mugalh kai camailewn kai kalabwthV kai saura kai aspalax

31 tauta akaqarta umin apo pantwn twn erpetwn twn epi thV ghV paV o aptomenoV autwn teqnhkotwn akaqartoV estai ewV esperaV

32 kai pan ef o an epipesh ap autwn teqnhkotwn autwn akaqarton estai apo pantoV skeuouV xulinou h imatiou h dermatoV h sakkou pan skeuoV o ean poihqh ergon en autw eiV udwr bafhsetai kai akaqarton estai ewV esperaV kai kaqaron estai

33 kai pan skeuoV ostrakinon eiV o ean pesh apo toutwn endon osa ean endon h akaqarta estai kai auto suntribhsetai

34 kai pan brwma o esqetai eiV o ean epelqh ep auto udwr akaqarton estai kai pan poton o pinetai en panti aggeiw akaqarton estai

35 kai pan o ean pesh apo twn qnhsimaiwn autwn ep auto akaqarton estai klibanoi kai kuqropodeV kaqaireqhsontai akaqarta tauta estin kai akaqarta tauta umin esontai

36 plhn phgwn udatwn kai lakkou kai sunagwghV udatoV estai kaqaron o de aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai

37 ean de epipesh twn qnhsimaiwn autwn epi pan sperma sporimon o sparhsetai kaqaron estai

38 ean de epicuqh udwr epi pan sperma kai epipesh twn qnhsimaiwn autwn ep auto akaqarton estin umin

39 ean de apoqanh twn kthnwn o estin umin touto fagein o aptomenoV twn qnhsimaiwn autwn akaqartoV estai ewV esperaV

40 kai o esqiwn apo twn qnhsimaiwn toutwn plunei ta imatia kai akaqartoV estai ewV esperaV kai o airwn apo qnhsimaiwn autwn plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

41 kai pan erpeton o erpei epi thV ghV bdelugma touto estai umin ou brwqhsetai

42 kai paV o poreuomenoV epi koiliaV kai paV o poreuomenoV epi tessara dia pantoV o poluplhqei posin en pasin toiV erpetoiV toiV erpousin epi thV ghV ou fagesqe auto oti bdelugma umin estin

43 kai ou mh bdeluxhte taV yucaV umwn en pasi toiV erpetoiV toiV erpousin epi thV ghV kai ou mianqhsesqe en toutoiV kai ouk akaqartoi esesqe en autoiV

44 oti egw eimi kurioV o qeoV umwn kai agiasqhsesqe kai agioi esesqe oti agioV eimi egw kurioV o qeoV umwn kai ou mianeite taV yucaV umwn en pasin toiV erpetoiV toiV kinoumenoiV epi thV ghV

45 oti egw eimi kurioV o anagagwn umaV ek ghV Aiguptou einai umwn qeoV kai esesqe agioi oti agioV eimi egw kurioV

46 outoV o nomoV peri twn kthnwn kai twn peteinwn kai pashV yuchV thV kinoumenhV en tw udati kai pashV yuchV erpoushV epi thV ghV

47 diasteilai ana meson twn akaqartwn kai ana meson twn kaqarwn kai ana meson twn zwogonountwn ta esqiomena kai ana meson twn zwogonountwn ta mh esqiomena

 

12

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV gunh htiV ean spermatisqh kai tekh arsen kai akaqartoV estai epta hmeraV kata taV hmeraV tou cwrismou thV afedrou authV akaqartoV estai

3 kai th hmera th ogdoh peritemei thn sarka thV akrobustiaV autou

4 kai triakonta hmeraV kai treiV kaqhsetai en aimati akaqartw authV pantoV agiou ouc ayetai kai eiV to agiasthrion ouk eiseleusetai ewV an plhrwqwsin ai hmerai kaqarsewV authV

5 ean de qhlu tekh kai akaqartoV estai diV epta hmeraV kata thn afedron kai exhkonta hmeraV kai ex kaqesqhsetai en aimati akaqartw authV

6 kai otan anaplhrwqwsin ai hmerai kaqarsewV authV ef uiw h epi qugatri prosoisei amnon eniausion amwmon eiV olokautwma kai neosson peristeraV h trugona peri amartiaV epi thn quran thV skhnhV tou marturiou proV ton ierea

7 kai prosoisei enanti kuriou kai exilasetai peri authV o iereuV kai kaqariei authn apo thV phghV tou aimatoV authV outoV o nomoV thV tiktoushV arsen h qhlu

8 ean de mh euriskh h ceir authV to ikanon eiV amnon kai lhmyetai duo trugonaV h duo neossouV peristerwn mian eiV olokautwma kai mian peri amartiaV kai exilasetai peri authV o iereuV kai kaqarisqhsetai

 

13

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

2 anqrwpw ean tini genhtai en dermati crwtoV autou oulh shmasiaV thlaughV kai genhtai en dermati crwtoV autou afh lepraV kai acqhsetai proV Aarwn ton ierea h ena twn uiwn autou twn ierewn

3 kai oyetai o iereuV thn afhn en dermati tou crwtoV autou kai h qrix en th afh metabalh leukh kai h oyiV thV afhV tapeinh apo tou dermatoV tou crwtoV afh lepraV estin kai oyetai o iereuV kai mianei auton

4 ean de thlaughV leukh h en tw dermati tou crwtoV kai tapeinh mh h h oyiV authV apo tou dermatoV kai h qrix autou ou metebalen trica leukhn auth de estin amaura kai aforiei o iereuV thn afhn epta hmeraV

5 kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh kai idou h afh menei enantion autou ou metepesen h afh en tw dermati kai aforiei auton o iereuV epta hmeraV to deuteron

6 kai oyetai auton o iereuV th hmera th ebdomh to deuteron kai idou amaura h afh ou metepesen h afh en tw dermati kaqariei auton o iereuV shmasia gar estin kai plunamenoV ta imatia kaqaroV estai

7 ean de metabalousa metapesh h shmasia en tw dermati meta to idein auton ton ierea tou kaqarisai auton kai ofqhsetai to deuteron tw ierei

8 kai oyetai auton o iereuV kai idou metepesen h shmasia en tw dermati kai mianei auton o iereuV lepra estin

9 kai afh lepraV ean genhtai en anqrwpw kai hxei proV ton ierea

10 kai oyetai o iereuV kai idou oulh leukh en tw dermati kai auth metebalen trica leukhn kai apo tou ugiouV thV sarkoV thV zwshV en th oulh

11 lepra palaioumenh estin en tw dermati tou crwtoV estin kai mianei auton o iereuV kai aforiei auton oti akaqartoV estin

12 ean de exanqousa exanqhsh h lepra en tw dermati kai kaluyh h lepra pan to derma thV afhV apo kefalhV ewV podwn kaq olhn thn orasin tou ierewV

13 kai oyetai o iereuV kai idou ekaluyen h lepra pan to derma tou crwtoV kai kaqariei auton o iereuV thn afhn oti pan metebalen leukon kaqaron estin

14 kai h an hmera ofqh en autw crwV zwn mianqhsetai

15 kai oyetai o iereuV ton crwta ton ugih kai mianei auton o crwV o ugihV oti akaqartoV estin lepra estin

16 ean de apokatasth o crwV o ugihV kai metabalh leukh kai eleusetai proV ton ierea

17 kai oyetai o iereuV kai idou metebalen h afh eiV to leukon kai kaqariei o iereuV thn afhn kaqaroV estin

18 kai sarx ean genhtai en tw dermati autou elkoV kai ugiasqh

19 kai genhtai en tw topw tou elkouV oulh leukh h thlaughV leukainousa h purrizousa kai ofqhsetai tw ierei

20 kai oyetai o iereuV kai idou h oyiV tapeinotera tou dermatoV kai h qrix authV metebalen eiV leukhn kai mianei auton o iereuV lepra estin en tw elkei exhnqhsen

21 ean de idh o iereuV kai idou ouk estin en autw qrix leukh kai tapeinon mh h apo tou dermatoV tou crwtoV kai auth h amaura aforiei auton o iereuV epta hmeraV

22 ean de diacehtai en tw dermati kai mianei auton o iereuV afh lepraV estin en tw elkei exhnqhsen

23 ean de kata cwran meinh to thlaughma kai mh diacehtai oulh tou elkouV estin kai kaqariei auton o iereuV

24 kai sarx ean genhtai en tw dermati autou katakauma puroV kai genhtai en tw dermati autou to ugiasqen tou katakaumatoV augazon thlaugeV leukon upopurrizon h ekleukon

25 kai oyetai auton o iereuV kai idou metebalen qrix leukh eiV to augazon kai h oyiV autou tapeinh apo tou dermatoV lepra estin en tw katakaumati exhnqhsen kai mianei auton o iereuV afh lepraV estin

26 ean de idh o iereuV kai idou ouk estin en tw augazonti qrix leukh kai tapeinon mh h apo tou dermatoV auto de amauron kai aforiei auton o iereuV epta hmeraV

27 kai oyetai auton o iereuV th hmera th ebdomh ean de diacusei diacehtai en tw dermati kai mianei auton o iereuV afh lepraV estin en tw elkei exhnqhsen

28 ean de kata cwran meinh to augazon kai mh diacuqh en tw dermati auth de h amaura h oulh tou katakaumatoV estin kai kaqariei auton o iereuV o gar carakthr tou katakaumatoV estin

29 kai andri kai gunaiki ean genhtai en autoiV afh lepraV en th kefalh h en tw pwgwni

30 kai oyetai o iereuV thn afhn kai idou h oyiV authV egkoilotera tou dermatoV en auth de qrix xanqizousa lepth kai mianei auton o iereuV qrausma estin lepra thV kefalhV h lepra tou pwgwnoV estin

31 kai ean idh o iereuV thn afhn tou qrausmatoV kai idou ouc h oyiV egkoilotera tou dermatoV kai qrix xanqizousa ouk estin en auth kai aforiei o iereuV thn afhn tou qrausmatoV epta hmeraV

32 kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh kai idou ou diecuqh to qrausma kai qrix xanqizousa ouk estin en auth kai h oyiV tou qrausmatoV ouk estin koilh apo tou dermatoV

33 kai xurhqhsetai to derma to de qrausma ou xurhqhsetai kai aforiei o iereuV to qrausma epta hmeraV to deuteron

34 kai oyetai o iereuV to qrausma th hmera th ebdomh kai idou ou diecuqh to qrausma en tw dermati meta to xurhqhnai auton kai h oyiV tou qrausmatoV ouk estin koilh apo tou dermatoV kai kaqariei auton o iereuV kai plunamenoV ta imatia kaqaroV estai

35 ean de diacusei diacehtai to qrausma en tw dermati meta to kaqarisqhnai auton

36 kai oyetai o iereuV kai idou diakecutai to qrausma en tw dermati ouk episkeyetai o iereuV peri thV tricoV thV xanqhV oti akaqartoV estin

37 ean de enwpion meinh to qrausma epi cwraV kai qrix melaina anateilh en autw ugiaken to qrausma kaqaroV estin kai kaqariei auton o iereuV

38 kai andri h gunaiki ean genhtai en dermati thV sarkoV autou augasmata augazonta leukaqizonta

39 kai oyetai o iereuV kai idou en dermati thV sarkoV autou augasmata augazonta leukaqizonta alfoV estin kaqaroV estin exanqei en tw dermati thV sarkoV autou kaqaroV estin

40 ean de tini madhsh h kefalh autou falakroV estin kaqaroV estin

41 ean de kata proswpon madhsh h kefalh autou anafalantoV estin kaqaroV estin

42 ean de genhtai en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou afh leukh h purrizousa lepra estin en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou

43 kai oyetai auton o iereuV kai idou h oyiV thV afhV leukh purrizousa en tw falakrwmati autou h en tw anafalantwmati autou wV eidoV lepraV en dermati thV sarkoV autou

44 anqrwpoV leproV estin miansei mianei auton o iereuV en th kefalh autou h afh autou

45 kai o leproV en w estin h afh ta imatia autou estw paralelumena kai h kefalh autou akatakaluptoV kai peri to stoma autou peribalesqw kai akaqartoV keklhsetai

46 pasaV taV hmeraV osaV an h ep autou h afh akaqartoV wn akaqartoV estai kecwrismenoV kaqhsetai exw thV parembolhV estai autou h diatribh

47 kai imatiw ean genhtai en autw afh lepraV en imatiw erew h en imatiw stippuinw

48 h en sthmoni h en krokh h en toiV linoiV h en toiV ereoiV h en dermati h en panti ergasimw dermati

49 kai genhtai h afh clwrizousa h purrizousa en tw dermati h en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei ergasimw dermatoV afh lepraV estin kai deixei tw ierei

50 kai oyetai o iereuV thn afhn kai aforiei o iereuV thn afhn epta hmeraV

51 kai oyetai o iereuV thn afhn th hmera th ebdomh ean de diacehtai h afh en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en tw dermati kata panta osa an poihqh dermata en th ergasia lepra emmonoV estin h afh akaqartoV estin

52 katakausei to imation h ton sthmona h thn krokhn en toiV ereoiV h en toiV linoiV h en panti skeuei dermatinw en w ean h en autw h afh oti lepra emmonoV estin en puri katakauqhsetai

53 ean de idh o iereuV kai mh diacehtai h afh en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei dermatinw

54 kai suntaxei o iereuV kai plunei ef ou ean h ep autou h afh kai aforiei o iereuV thn afhn epta hmeraV to deuteron

55 kai oyetai o iereuV meta to pluqhnai auto thn afhn kai hde mh metebalen thn oyin h afh kai h afh ou diaceitai akaqarton estin en puri katakauqhsetai esthristai en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh

56 kai ean idh o iereuV kai h amaura h afh meta to pluqhnai auto aporrhxei auto apo tou imatiou h apo tou dermatoV h apo tou sthmonoV h apo thV krokhV

57 ean de ofqh eti en tw imatiw h en tw sthmoni h en th krokh h en panti skeuei dermatinw lepra exanqousa estin en puri katakauqhsetai en w estin h afh

58 kai to imation h o sthmwn h h krokh h pan skeuoV dermatinon o pluqhsetai kai aposthsetai ap autou h afh kai pluqhsetai to deuteron kai kaqaron estai

59 outoV o nomoV afhV lepraV imatiou ereou h stippuinou h sthmonoV h krokhV h pantoV skeuouV dermatinou eiV to kaqarisai auto h mianai auto

 

14

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 outoV o nomoV tou leprou h an hmera kaqarisqh kai prosacqhsetai proV ton ierea

3 kai exeleusetai o iereuV exw thV parembolhV kai oyetai o iereuV kai idou iatai h afh thV lepraV apo tou leprou

4 kai prostaxei o iereuV kai lhmyontai tw kekaqarismenw duo orniqia zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai keklwsmenon kokkinon kai usswpon

5 kai prostaxei o iereuV kai sfaxousin to orniqion to en eiV aggeion ostrakinon ef udati zwnti

6 kai to orniqion to zwn lhmyetai auto kai to xulon to kedrinon kai to klwston kokkinon kai ton usswpon kai bayei auta kai to orniqion to zwn eiV to aima tou orniqiou tou sfagentoV ef udati zwnti

7 kai perirranei epi ton kaqarisqenta apo thV lepraV eptakiV kai kaqaroV estai kai exapostelei to orniqion to zwn eiV to pedion

8 kai plunei o kaqarisqeiV ta imatia autou kai xurhqhsetai autou pasan thn trica kai lousetai en udati kai kaqaroV estai kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn kai diatriyei exw tou oikou autou epta hmeraV

9 kai estai th hmera th ebdomh xurhqhsetai pasan thn trica autou thn kefalhn autou kai ton pwgwna kai taV ofruaV kai pasan thn trica autou xurhqhsetai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai kaqaroV estai

10 kai th hmera th ogdoh lhmyetai duo amnouV eniausiouV amwmouV kai probaton eniausion amwmon kai tria dekata semidalewV eiV qusian pefuramenhV en elaiw kai kotulhn elaiou mian

11 kai sthsei o iereuV o kaqarizwn ton anqrwpon ton kaqarizomenon kai tauta enanti kuriou epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

12 kai lhmyetai o iereuV ton amnon ton ena kai prosaxei auton thV plhmmeleiaV kai thn kotulhn tou elaiou kai aforiei auto aforisma enanti kuriou

13 kai sfaxousin ton amnon en topw ou sfazousin ta olokautwmata kai ta peri amartiaV en topw agiw estin gar to peri amartiaV wsper to thV plhmmeleiaV estin tw ierei agia agiwn estin

14 kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV kai epiqhsei o iereuV epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou

15 kai labwn o iereuV apo thV kotulhV tou elaiou epiceei epi thn ceira tou ierewV thn aristeran

16 kai bayei ton daktulon ton dexion apo tou elaiou tou ontoV epi thV ceiroV thV aristeraV kai ranei eptakiV tw daktulw enanti kuriou

17 to de kataleifqen elaion to on en th ceiri epiqhsei o iereuV epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou epi ton topon tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV

18 to de kataleifqen elaion to epi thV ceiroV tou ierewV epiqhsei o iereuV epi thn kefalhn tou kaqarisqentoV kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou

19 kai poihsei o iereuV to peri thV amartiaV kai exilasetai o iereuV peri tou akaqartou tou kaqarizomenou apo thV amartiaV autou kai meta touto sfaxei o iereuV to olokautwma

20 kai anoisei o iereuV to olokautwma kai thn qusian epi to qusiasthrion enanti kuriou kai exilasetai peri autou o iereuV kai kaqarisqhsetai

21 ean de penhtai kai h ceir autou mh euriskh lhmyetai amnon ena eiV o eplhmmelhsen eiV afairema wste exilasasqai peri autou kai dekaton semidalewV pefuramenhV en elaiw eiV qusian kai kotulhn elaiou mian

22 kai duo trugonaV h duo neossouV peristerwn osa euren h ceir autou kai estai h mia peri amartiaV kai h mia eiV olokautwma

23 kai prosoisei auta th hmera th ogdoh eiV to kaqarisai auton proV ton ierea epi thn quran thV skhnhV tou marturiou enanti kuriou

24 kai labwn o iereuV ton amnon thV plhmmeleiaV kai thn kotulhn tou elaiou epiqhsei auta epiqema enanti kuriou

25 kai sfaxei ton amnon thV plhmmeleiaV kai lhmyetai o iereuV apo tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV kai epiqhsei epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV thV dexiaV kai epi to akron tou podoV tou dexiou

26 kai apo tou elaiou epiceei o iereuV epi thn ceira tou ierewV thn aristeran

27 kai ranei o iereuV tw daktulw tw dexiw apo tou elaiou tou en th ceiri autou th aristera eptakiV enanti kuriou

28 kai epiqhsei o iereuV apo tou elaiou tou epi thV ceiroV autou epi ton lobon tou wtoV tou kaqarizomenou tou dexiou kai epi to akron thV ceiroV autou thV dexiaV kai epi to akron tou podoV autou tou dexiou epi ton topon tou aimatoV tou thV plhmmeleiaV

29 to de kataleifqen apo tou elaiou to on epi thV ceiroV tou ierewV epiqhsei epi thn kefalhn tou kaqarisqentoV kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou

30 kai poihsei mian twn trugonwn h apo twn neosswn twn peristerwn kaqoti euren autou h ceir

31 thn mian peri amartiaV kai thn mian eiV olokautwma sun th qusia kai exilasetai o iereuV peri tou kaqarizomenou enanti kuriou

32 outoV o nomoV en w estin h afh thV lepraV kai tou mh euriskontoV th ceiri eiV ton kaqarismon autou

33 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

34 wV an eiselqhte eiV thn ghn twn Cananaiwn hn egw didwmi umin en kthsei kai dwsw afhn lepraV en taiV oikiaiV thV ghV thV egkthtou umin

35 kai hxei tinoV autou h oikia kai anaggelei tw ierei legwn wsper afh ewratai mou en th oikia

36 kai prostaxei o iereuV aposkeuasai thn oikian pro tou eiselqonta idein ton ierea thn afhn kai ou mh akaqarta genhtai osa ean h en th oikia kai meta tauta eiseleusetai o iereuV katamaqein thn oikian

37 kai oyetai thn afhn en toiV toicoiV thV oikiaV koiladaV clwrizousaV h purrizousaV kai h oyiV autwn tapeinotera twn toicwn

38 kai exelqwn o iereuV ek thV oikiaV epi thn quran thV oikiaV kai aforiei o iereuV thn oikian epta hmeraV

39 kai epanhxei o iereuV th hmera th ebdomh kai oyetai thn oikian kai idou ou diecuqh h afh en toiV toicoiV thV oikiaV

40 kai prostaxei o iereuV kai exelousin touV liqouV en oiV estin h afh kai ekbalousin autouV exw thV polewV eiV topon akaqarton

41 kai apoxusousin thn oikian eswqen kuklw kai ekceousin ton coun exw thV polewV eiV topon akaqarton

42 kai lhmyontai liqouV apexusmenouV eterouV kai antiqhsousin anti twn liqwn kai coun eteron lhmyontai kai exaleiyousin thn oikian

43 ean de epelqh palin afh kai anateilh en th oikia meta to exelein touV liqouV kai meta to apoxusqhnai thn oikian kai meta to exaleifqhnai

44 kai eiseleusetai o iereuV kai oyetai ei diakecutai h afh en th oikia lepra emmonoV estin en th oikia akaqartoV estin

45 kai kaqelousin thn oikian kai ta xula authV kai touV liqouV authV kai panta ton coun exoisousin exw thV polewV eiV topon akaqarton

46 kai o eisporeuomenoV eiV thn oikian pasaV taV hmeraV aV afwrismenh estin akaqartoV estai ewV esperaV

47 kai o koimwmenoV en th oikia plunei ta imatia autou kai akaqartoV estai ewV esperaV kai o esqwn en th oikia plunei ta imatia autou kai akaqartoV estai ewV esperaV

48 ean de paragenomenoV eiselqh o iereuV kai idh kai idou diacusei ou diaceitai h afh en th oikia meta to exaleifqhnai thn oikian kai kaqariei o iereuV thn oikian oti iaqh h afh

49 kai lhmyetai afagnisai thn oikian duo orniqia zwnta kaqara kai xulon kedrinon kai keklwsmenon kokkinon kai usswpon

50 kai sfaxei to orniqion to en eiV skeuoV ostrakinon ef udati zwnti

51 kai lhmyetai to xulon to kedrinon kai to keklwsmenon kokkinon kai ton usswpon kai to orniqion to zwn kai bayei auto eiV to aima tou orniqiou tou esfagmenou ef udati zwnti kai perirranei en autoiV epi thn oikian eptakiV

52 kai afagniei thn oikian en tw aimati tou orniqiou kai en tw udati tw zwnti kai en tw orniqiw tw zwnti kai en tw xulw tw kedrinw kai en tw usswpw kai en tw keklwsmenw kokkinw

53 kai exapostelei to orniqion to zwn exw thV polewV eiV to pedion kai exilasetai peri thV oikiaV kai kaqara estai

54 outoV o nomoV kata pasan afhn lepraV kai qrausmatoV

55 kai thV lepraV imatiou kai oikiaV

56 kai oulhV kai shmasiaV kai tou augazontoV

57 kai tou exhghsasqai h hmera akaqarton kai h hmera kaqarisqhsetai outoV o nomoV thV lepraV

 

15

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn kai Aarwn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV autoiV andri andri w ean genhtai rusiV ek tou swmatoV autou h rusiV autou akaqartoV estin

3 kai outoV o nomoV thV akaqarsiaV autou rewn gonon ek swmatoV autou ek thV rusewV hV sunesthken to swma autou dia thV rusewV auth h akaqarsia autou en autw pasai ai hmerai rusewV swmatoV autou h sunesthken to swma autou dia thV rusewV akaqarsia autou estin

4 pasa koith ef h ean koimhqh ep authV o gonorruhV akaqartoV estin kai pan skeuoV ef o ean kaqish ep auto o gonorruhV akaqarton estai

5 kai anqrwpoV oV an ayhtai thV koithV autou plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

6 kai o kaqhmenoV epi tou skeuouV ef o ean kaqish o gonorruhV plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

7 kai o aptomenoV tou crwtoV tou gonorruouV plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

8 ean de prossielish o gonorruhV epi ton kaqaron plunei ta imatia kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

9 kai pan episagma onou ef o an epibh ep auto o gonorruhV akaqarton estai ewV esperaV

10 kai paV o aptomenoV osa ean h upokatw autou akaqartoV estai ewV esperaV kai o airwn auta plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

11 kai oswn ean ayhtai o gonorruhV kai taV ceiraV ou neniptai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

12 kai skeuoV ostrakinon ou an ayhtai o gonorruhV suntribhsetai kai skeuoV xulinon nifhsetai udati kai kaqaron estai

13 ean de kaqarisqh o gonorruhV ek thV rusewV autou kai exariqmhsetai autw epta hmeraV eiV ton kaqarismon kai plunei ta imatia autou kai lousetai to swma udati kai kaqaroV estai

14 kai th hmera th ogdoh lhmyetai eautw duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kai oisei auta enanti kuriou epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai dwsei auta tw ierei

15 kai poihsei auta o iereuV mian peri amartiaV kai mian eiV olokautwma kai exilasetai peri autou o iereuV enanti kuriou apo thV rusewV autou

16 kai anqrwpoV w ean exelqh ex autou koith spermatoV kai lousetai udati pan to swma autou kai akaqartoV estai ewV esperaV

17 kai pan imation kai pan derma ef o ean h ep auto koith spermatoV kai pluqhsetai udati kai akaqarton estai ewV esperaV

18 kai gunh ean koimhqh anhr met authV koithn spermatoV kai lousontai udati kai akaqartoi esontai ewV esperaV

19 kai gunh htiV ean h reousa aimati estai h rusiV authV en tw swmati authV epta hmeraV estai en th afedrw authV paV o aptomenoV authV akaqartoV estai ewV esperaV

20 kai pan ef o an koitazhtai ep auto en th afedrw authV akaqarton estai kai pan ef o an epikaqish ep auto akaqarton estai

21 kai paV oV ean ayhtai thV koithV authV plunei ta imatia autou kai lousetai to swma autou udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

22 kai paV o aptomenoV pantoV skeuouV ou ean kaqish ep auto plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

23 ean de en th koith authV oushV h epi tou skeuouV ou ean kaqish ep autw en tw aptesqai auton authV akaqartoV estai ewV esperaV

24 ean de koith tiV koimhqh met authV kai genhtai h akaqarsia authV ep autw kai akaqartoV estai epta hmeraV kai pasa koith ef h an koimhqh ep authV akaqartoV estai

25 kai gunh ean reh rusei aimatoV hmeraV pleiouV ouk en kairw thV afedrou authV ean kai reh meta thn afedron authV pasai ai hmerai rusewV akaqarsiaV authV kaqaper ai hmerai thV afedrou akaqartoV estai

26 kai pasan koithn ef hn an koimhqh ep authV pasaV taV hmeraV thV rusewV kata thn koithn thV afedrou estai auth kai pan skeuoV ef o ean kaqish ep auto akaqarton estai kata thn akaqarsian thV afedrou

27 paV o aptomenoV authV akaqartoV estai kai plunei ta imatia kai lousetai to swma udati kai akaqartoV estai ewV esperaV

28 ean de kaqarisqh apo thV rusewV kai exariqmhsetai auth epta hmeraV kai meta tauta kaqarisqhsetai

29 kai th hmera th ogdoh lhmyetai auth duo trugonaV h duo neossouV peristerwn kai oisei auta proV ton ierea epi thn quran thV skhnhV tou marturiou

30 kai poihsei o iereuV thn mian peri amartiaV kai thn mian eiV olokautwma kai exilasetai peri authV o iereuV enanti kuriou apo rusewV akaqarsiaV authV

31 kai eulabeiV poihsete touV uiouV Israhl apo twn akaqarsiwn autwn kai ouk apoqanountai dia thn akaqarsian autwn en tw miainein autouV thn skhnhn mou thn en autoiV

32 outoV o nomoV tou gonorruouV kai ean tini exelqh ex autou koith spermatoV wste mianqhnai en auth

33 kai th aimorrooush en th afedrw authV kai o gonorruhV en th rusei autou tw arseni h th qhleia kai tw andri oV an koimhqh meta apokaqhmenhV

 

16

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn meta to teleuthsai touV duo uiouV Aarwn en tw prosagein autouV pur allotrion enanti kuriou kai eteleuthsan

2 kai eipen kurioV proV Mwushn lalhson proV Aarwn ton adelfon sou kai mh eisporeuesqw pasan wran eiV to agion eswteron tou katapetasmatoV eiV proswpon tou ilasthriou o estin epi thV kibwtou tou marturiou kai ouk apoqaneitai en gar nefelh ofqhsomai epi tou ilasthriou

3 outwV eiseleusetai Aarwn eiV to agion en moscw ek bown peri amartiaV kai krion eiV olokautwma

4 kai citwna linoun hgiasmenon endusetai kai periskeleV linoun estai epi tou crwtoV autou kai zwnh linh zwsetai kai kidarin linhn periqhsetai imatia agia estin kai lousetai udati pan to swma autou kai endusetai auta

5 kai para thV sunagwghV twn uiwn Israhl lhmyetai duo cimarouV ex aigwn peri amartiaV kai krion ena eiV olokautwma

6 kai prosaxei Aarwn ton moscon ton peri thV amartiaV autou kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou

7 kai lhmyetai touV duo cimarouV kai sthsei autouV enanti kuriou para thn quran thV skhnhV tou marturiou

8 kai epiqhsei Aarwn epi touV duo cimarouV klhron ena tw kuriw kai klhron ena tw apopompaiw

9 kai prosaxei Aarwn ton cimaron ef on ephlqen ep auton o klhroV tw kuriw kai prosoisei peri amartiaV

10 kai ton cimaron ef on ephlqen ep auton o klhroV tou apopompaiou sthsei auton zwnta enanti kuriou tou exilasasqai ep autou wste aposteilai auton eiV thn apopomphn afhsei auton eiV thn erhmon

11 kai prosaxei Aarwn ton moscon ton peri thV amartiaV ton autou kai tou oikou autou monon kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou kai sfaxei ton moscon ton peri thV amartiaV ton autou

12 kai lhmyetai to pureion plhreV anqrakwn puroV apo tou qusiasthriou tou apenanti kuriou kai plhsei taV ceiraV qumiamatoV sunqesewV lepthV kai eisoisei eswteron tou katapetasmatoV

13 kai epiqhsei to qumiama epi to pur enanti kuriou kai kaluyei h atmiV tou qumiamatoV to ilasthrion to epi twn marturiwn kai ouk apoqaneitai

14 kai lhmyetai apo tou aimatoV tou moscou kai ranei tw daktulw epi to ilasthrion kata anatolaV kata proswpon tou ilasthriou ranei eptakiV apo tou aimatoV tw daktulw

15 kai sfaxei ton cimaron ton peri thV amartiaV ton peri tou laou enanti kuriou kai eisoisei apo tou aimatoV autou eswteron tou katapetasmatoV kai poihsei to aima autou on tropon epoihsen to aima tou moscou kai ranei to aima autou epi to ilasthrion kata proswpon tou ilasthriou

16 kai exilasetai to agion apo twn akaqarsiwn twn uiwn Israhl kai apo twn adikhmatwn autwn peri paswn twn amartiwn autwn kai outw poihsei th skhnh tou marturiou th ektismenh en autoiV en mesw thV akaqarsiaV autwn

17 kai paV anqrwpoV ouk estai en th skhnh tou marturiou eisporeuomenou autou exilasasqai en tw agiw ewV an exelqh kai exilasetai peri autou kai tou oikou autou kai peri pashV sunagwghV uiwn Israhl

18 kai exeleusetai epi to qusiasthrion to on apenanti kuriou kai exilasetai ep autou kai lhmyetai apo tou aimatoV tou moscou kai apo tou aimatoV tou cimarou kai epiqhsei epi ta kerata tou qusiasthriou kuklw

19 kai ranei ep autou apo tou aimatoV tw daktulw eptakiV kai kaqariei auto kai agiasei auto apo twn akaqarsiwn twn uiwn Israhl

20 kai suntelesei exilaskomenoV to agion kai thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion kai peri twn ierewn kaqariei kai prosaxei ton cimaron ton zwnta

21 kai epiqhsei Aarwn taV ceiraV autou epi thn kefalhn tou cimarou tou zwntoV kai exagoreusei ep autou pasaV taV anomiaV twn uiwn Israhl kai pasaV taV adikiaV autwn kai pasaV taV amartiaV autwn kai epiqhsei autaV epi thn kefalhn tou cimarou tou zwntoV kai exapostelei en ceiri anqrwpou etoimou eiV thn erhmon

22 kai lhmyetai o cimaroV ef eautw taV adikiaV autwn eiV ghn abaton kai exapostelei ton cimaron eiV thn erhmon

23 kai eiseleusetai Aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai ekdusetai thn stolhn thn linhn hn enededukei eisporeuomenou autou eiV to agion kai apoqhsei authn ekei

24 kai lousetai to swma autou udati en topw agiw kai endusetai thn stolhn autou kai exelqwn poihsei to olokarpwma autou kai to olokarpwma tou laou kai exilasetai peri autou kai peri tou oikou autou kai peri tou laou wV peri twn ierewn

25 kai to stear to peri twn amartiwn anoisei epi to qusiasthrion

26 kai o exapostellwn ton cimaron ton diestalmenon eiV afesin plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn

27 kai ton moscon ton peri thV amartiaV kai ton cimaron ton peri thV amartiaV wn to aima eishnecqh exilasasqai en tw agiw exoisousin auta exw thV parembolhV kai katakausousin auta en puri kai ta dermata autwn kai ta krea autwn kai thn kopron autwn

28 o de katakaiwn auta plunei ta imatia kai lousetai to swma autou udati kai meta tauta eiseleusetai eiV thn parembolhn

29 kai estai touto umin nomimon aiwnion en tw mhni tw ebdomw dekath tou mhnoV tapeinwsate taV yucaV umwn kai pan ergon ou poihsete o autocqwn kai o proshlutoV o proskeimenoV en umin

30 en gar th hmera tauth exilasetai peri umwn kaqarisai umaV apo paswn twn amartiwn umwn enanti kuriou kai kaqarisqhsesqe

31 sabbata sabbatwn anapausiV auth estai umin kai tapeinwsete taV yucaV umwn nomimon aiwnion

32 exilasetai o iereuV on an criswsin auton kai on an teleiwsousin taV ceiraV autou ierateuein meta ton patera autou kai endusetai thn stolhn thn linhn stolhn agian

33 kai exilasetai to agion tou agiou kai thn skhnhn tou marturiou kai to qusiasthrion exilasetai kai peri twn ierewn kai peri pashV sunagwghV exilasetai

34 kai estai touto umin nomimon aiwnion exilaskesqai peri twn uiwn Israhl apo paswn twn amartiwn autwn apax tou eniautou poihqhsetai kaqaper sunetaxen kurioV tw Mwush

 

17

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson proV Aarwn kai proV touV uiouV autou kai proV pantaV uiouV Israhl kai ereiV proV autouV touto to rhma o eneteilato kurioV legwn

3 anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn Israhl h twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an sfaxh moscon h probaton h aiga en th parembolh kai oV an sfaxh exw thV parembolhV

4 kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou mh enegkh wste poihsai auto eiV olokautwma h swthrion kuriw dekton eiV osmhn euwdiaV kai oV an sfaxh exw kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou mh enegkh auto wste mh prosenegkai dwron kuriw apenanti thV skhnhV kuriou kai logisqhsetai tw anqrwpw ekeinw aima aima execeen exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou laou authV

5 opwV anaferwsin oi uioi Israhl taV qusiaV autwn osaV an autoi sfaxousin en toiV pedioiV kai oisousin tw kuriw epi taV quraV thV skhnhV tou marturiou proV ton ierea kai qusousin qusian swthriou tw kuriw auta

6 kai prosceei o iereuV to aima epi to qusiasthrion kuklw apenanti kuriou para taV quraV thV skhnhV tou marturiou kai anoisei to stear eiV osmhn euwdiaV kuriw

7 kai ou qusousin eti taV qusiaV autwn toiV mataioiV oiV autoi ekporneuousin opisw autwn nomimon aiwnion estai umin eiV taV geneaV umwn

8 kai ereiV proV autouV anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn Israhl kai apo twn uiwn twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an poihsh olokautwma h qusian

9 kai epi thn quran thV skhnhV tou marturiou mh enegkh poihsai auto tw kuriw exoleqreuqhsetai o anqrwpoV ekeinoV ek tou laou autou

10 kai anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn Israhl h twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an fagh pan aima kai episthsw to proswpon mou epi thn yuchn thn esqousan to aima kai apolw authn ek tou laou authV

11 h gar yuch pashV sarkoV aima autou estin kai egw dedwka auto umin epi tou qusiasthriou exilaskesqai peri twn yucwn umwn to gar aima autou anti thV yuchV exilasetai

12 dia touto eirhka toiV uioiV Israhl pasa yuch ex umwn ou fagetai aima kai o proshlutoV o proskeimenoV en umin ou fagetai aima

13 kai anqrwpoV anqrwpoV twn uiwn Israhl kai twn proshlutwn twn proskeimenwn en umin oV an qhreush qhreuma qhrion h peteinon o esqetai kai ekceei to aima kai kaluyei auto th gh

14 h gar yuch pashV sarkoV aima autou estin kai eipa toiV uioiV Israhl aima pashV sarkoV ou fagesqe oti h yuch pashV sarkoV aima autou estin paV o esqwn auto exoleqreuqhsetai

15 kai pasa yuch htiV fagetai qnhsimaion h qhrialwton en toiV autocqosin h en toiV proshlutoiV plunei ta imatia autou kai lousetai udati kai akaqartoV estai ewV esperaV kai kaqaroV estai

16 ean de mh plunh ta imatia kai to swma mh loushtai udati kai lhmyetai anomhma autou

 

18

1 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV egw kurioV o qeoV umwn

3 kata ta epithdeumata ghV Aiguptou en h katwkhsate ep auth ou poihsete kai kata ta epithdeumata ghV Canaan eiV hn egw eisagw umaV ekei ou poihsete kai toiV nomimoiV autwn ou poreusesqe

4 ta krimata mou poihsete kai ta prostagmata mou fulaxesqe poreuesqai en autoiV egw kurioV o qeoV umwn

5 kai fulaxesqe panta ta prostagmata mou kai panta ta krimata mou kai poihsete auta a poihsaV anqrwpoV zhsetai en autoiV egw kurioV o qeoV umwn

6 anqrwpoV anqrwpoV proV panta oikeia sarkoV autou ou proseleusetai apokaluyai aschmosunhn egw kurioV

7 aschmosunhn patroV sou kai aschmosunhn mhtroV sou ouk apokaluyeiV mhthr gar sou estin kai ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV

8 aschmosunhn gunaikoV patroV sou ouk apokaluyeiV aschmosunh patroV sou estin

9 aschmosunhn thV adelfhV sou ek patroV sou h ek mhtroV sou endogenouV h gegennhmenhV exw ouk apokaluyeiV aschmosunhn authV

10 aschmosunhn qugatroV uiou sou h qugatroV qugatroV sou ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn autwn oti sh aschmosunh estin

11 aschmosunhn qugatroV gunaikoV patroV sou ouk apokaluyeiV omopatria adelfh sou estin ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV

12 aschmosunhn adelfhV patroV sou ouk apokaluyeiV oikeia gar patroV sou estin

13 aschmosunhn adelfhV mhtroV sou ouk apokaluyeiV oikeia gar mhtroV sou estin

14 aschmosunhn adelfou tou patroV sou ouk apokaluyeiV kai proV thn gunaika autou ouk eiseleush suggenhV gar sou estin

15 aschmosunhn numfhV sou ouk apokaluyeiV gunh gar uiou sou estin ouk apokaluyeiV thn aschmosunhn authV

16 aschmosunhn gunaikoV adelfou sou ouk apokaluyeiV aschmosunh adelfou sou estin

17 aschmosunhn gunaikoV kai qugatroV authV ouk apokaluyeiV thn qugatera tou uiou authV kai thn qugatera thV qugatroV authV ou lhmyh apokaluyai thn aschmosunhn autwn oikeiai gar sou eisin asebhma estin

18 gunaika epi adelfh authV ou lhmyh antizhlon apokaluyai thn aschmosunhn authV ep auth eti zwshV authV

19 kai proV gunaika en cwrismw akaqarsiaV authV ou proseleush apokaluyai thn aschmosunhn authV

20 kai proV thn gunaika tou plhsion sou ou dwseiV koithn spermatoV sou ekmianqhnai proV authn

21 kai apo tou spermatoV sou ou dwseiV latreuein arconti kai ou bebhlwseiV to onoma to agion egw kurioV

22 kai meta arsenoV ou koimhqhsh koithn gunaikoV bdelugma gar estin

23 kai proV pan tetrapoun ou dwseiV thn koithn sou eiV spermatismon ekmianqhnai proV auto kai gunh ou sthsetai proV pan tetrapoun bibasqhnai museron gar estin

24 mh miainesqe en pasin toutoiV en pasi gar toutoiV emianqhsan ta eqnh a egw exapostellw pro proswpou umwn

25 kai emianqh h gh kai antapedwka adikian autoiV di authn kai proswcqisen h gh toiV egkaqhmenoiV ep authV

26 kai fulaxesqe panta ta nomima mou kai panta ta prostagmata mou kai ou poihsete apo pantwn twn bdelugmatwn toutwn o egcwrioV kai o prosgenomenoV proshlutoV en umin

27 panta gar ta bdelugmata tauta epoihsan oi anqrwpoi thV ghV oi onteV proteroi umwn kai emianqh h gh

28 kai ina mh prosocqish umin h gh en tw miainein umaV authn on tropon proswcqisen toiV eqnesin toiV pro umwn

29 oti paV oV an poihsh apo pantwn twn bdelugmatwn toutwn exoleqreuqhsontai ai yucai ai poiousai ek tou laou autwn

30 kai fulaxete ta prostagmata mou opwV mh poihshte apo pantwn twn nomimwn twn ebdelugmenwn a gegonen pro tou umaV kai ou mianqhsesqe en autoiV oti egw kurioV o qeoV umwn

 

19

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson th sunagwgh twn uiwn Israhl kai ereiV proV autouV agioi esesqe oti egw agioV kurioV o qeoV umwn

3 ekastoV patera autou kai mhtera autou fobeisqw kai ta sabbata mou fulaxesqe egw kurioV o qeoV umwn

4 ouk epakolouqhsete eidwloiV kai qeouV cwneutouV ou poihsete umin egw kurioV o qeoV umwn

5 kai ean qushte qusian swthriou tw kuriw dekthn umwn qusete

6 h an hmera qushte brwqhsetai kai th aurion kai ean kataleifqh ewV hmeraV trithV en puri katakauqhsetai

7 ean de brwsei brwqh th hmera th trith aquton estin ou decqhsetai

8 o de esqwn auto amartian lhmyetai oti ta agia kuriou ebebhlwsen kai exoleqreuqhsontai ai yucai ai esqousai ek tou laou autwn

9 kai ekqerizontwn umwn ton qerismon thV ghV umwn ou suntelesete ton qerismon umwn tou agrou ekqerisai kai ta apopiptonta tou qerismou sou ou sullexeiV

10 kai ton ampelwna sou ouk epanatrughseiV oude touV rwgaV tou ampelwnoV sou sullexeiV tw ptwcw kai tw proshlutw kataleiyeiV auta egw eimi kurioV o qeoV umwn

11 ou kleyete ou yeusesqe ou sukofanthsei ekastoV ton plhsion

12 kai ouk omeisqe tw onomati mou ep adikw kai ou bebhlwsete to onoma tou qeou umwn egw eimi kurioV o qeoV umwn

13 ouk adikhseiV ton plhsion kai ouc arpaseiV kai ou mh koimhqhsetai o misqoV tou misqwtou para soi ewV prwi

14 ou kakwV ereiV kwfon kai apenanti tuflou ou prosqhseiV skandalon kai fobhqhsh kurion ton qeon sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

15 ou poihsete adikon en krisei ou lhmyh proswpon ptwcou oude qaumaseiV proswpon dunastou en dikaiosunh krineiV ton plhsion sou

16 ou poreush dolw en tw eqnei sou ouk episusthsh ef aima tou plhsion sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

17 ou mishseiV ton adelfon sou th dianoia sou elegmw elegxeiV ton plhsion sou kai ou lhmyh di auton amartian

18 kai ouk ekdikatai sou h ceir kai ou mhnieiV toiV uioiV tou laou sou kai agaphseiV ton plhsion sou wV seauton egw eimi kurioV

19 ton nomon mou fulaxesqe ta kthnh sou ou katoceuseiV eterozugw kai ton ampelwna sou ou kataspereiV diaforon kai imation ek duo ufasmenon kibdhlon ouk epibaleiV seautw

20 kai ean tiV koimhqh meta gunaikoV koithn spermatoV kai auth oiketiV diapefulagmenh anqrwpw kai auth lutroiV ou lelutrwtai h eleuqeria ouk edoqh auth episkoph estai autoiV ouk apoqanountai oti ouk aphleuqerwqh

21 kai prosaxei thV plhmmeleiaV autou tw kuriw para thn quran thV skhnhV tou marturiou krion plhmmeleiaV

22 kai exilasetai peri autou o iereuV en tw kriw thV plhmmeleiaV enanti kuriou peri thV amartiaV hV hmarten kai afeqhsetai autw h amartia hn hmarten

23 otan de eiselqhte eiV thn ghn hn kurioV o qeoV umwn didwsin umin kai katafuteusete pan xulon brwsimon kai perikaqarieite thn akaqarsian autou o karpoV autou tria eth estai umin aperikaqartoV ou brwqhsetai

24 kai tw etei tw tetartw estai paV o karpoV autou agioV ainetoV tw kuriw

25 en de tw etei tw pemptw fagesqe ton karpon prosqema umin ta genhmata autou egw eimi kurioV o qeoV umwn

26 mh esqete epi twn orewn kai ouk oiwnieisqe oude orniqoskophsesqe

27 ou poihsete sisohn ek thV komhV thV kefalhV umwn oude fqereite thn oyin tou pwgwnoV umwn

28 kai entomidaV epi yuch ou poihsete en tw swmati umwn kai grammata stikta ou poihsete en umin egw eimi kurioV o qeoV umwn

29 ou bebhlwseiV thn qugatera sou ekporneusai authn kai ouk ekporneusei h gh kai h gh plhsqhsetai anomiaV

30 ta sabbata mou fulaxesqe kai apo twn agiwn mou fobhqhsesqe egw eimi kurioV

31 ouk epakolouqhsete eggastrimuqoiV kai toiV epaoidoiV ou proskollhqhsesqe ekmianqhnai en autoiV egw eimi kurioV o qeoV umwn

32 apo proswpou poliou exanasthsh kai timhseiV proswpon presbuterou kai fobhqhsh ton qeon sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

33 ean de tiV proselqh proshlutoV umin en th gh umwn ou qliyete auton

34 wV o autocqwn en umin estai o proshlutoV o prosporeuomenoV proV umaV kai agaphseiV auton wV seauton oti proshlutoi egenhqhte en gh Aiguptw egw eimi kurioV o qeoV umwn

35 ou poihsete adikon en krisei en metroiV kai en staqmioiV kai en zugoiV

36 zuga dikaia kai staqmia dikaia kai couV dikaioV estai umin egw eimi kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV Aiguptou

37 kai fulaxesqe panta ton nomon mou kai panta ta prostagmata mou kai poihsete auta egw eimi kurioV o qeoV umwn

 

20

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 kai toiV uioiV Israhl lalhseiV ean tiV apo twn uiwn Israhl h apo twn prosgegenhmenwn proshlutwn en Israhl oV an dw tou spermatoV autou arconti qanatw qanatousqw to eqnoV to epi thV ghV liqobolhsousin auton en liqoiV

3 kai egw episthsw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai apolw auton ek tou laou autou oti tou spermatoV autou edwken arconti ina mianh ta agia mou kai bebhlwsh to onoma twn hgiasmenwn moi

4 ean de uperoyei uperidwsin oi autocqoneV thV ghV toiV ofqalmoiV autwn apo tou anqrwpou ekeinou en tw dounai auton tou spermatoV autou arconti tou mh apokteinai auton

5 kai episthsw to proswpon mou epi ton anqrwpon ekeinon kai thn suggeneian autou kai apolw auton kai pantaV touV omonoountaV autw wste ekporneuein auton eiV touV arcontaV ek tou laou autwn

6 kai yuch h ean epakolouqhsh eggastrimuqoiV h epaoidoiV wste ekporneusai opisw autwn episthsw to proswpon mou epi thn yuchn ekeinhn kai apolw authn ek tou laou authV

7 kai esesqe agioi oti agioV egw kurioV o qeoV umwn

8 kai fulaxesqe ta prostagmata mou kai poihsete auta egw kurioV o agiazwn umaV

9 anqrwpoV anqrwpoV oV an kakwV eiph ton patera autou h thn mhtera autou qanatw qanatousqw patera autou h mhtera autou kakwV eipen enocoV estai

10 anqrwpoV oV an moiceushtai gunaika androV h oV an moiceushtai gunaika tou plhsion qanatw qanatousqwsan o moiceuwn kai h moiceuomenh

11 ean tiV koimhqh meta gunaikoV tou patroV autou aschmosunhn tou patroV autou apekaluyen qanatw qanatousqwsan amfoteroi enocoi eisin

12 kai ean tiV koimhqh meta numfhV autou qanatw qanatousqwsan amfoteroi hsebhkasin gar enocoi eisin

13 kai oV an koimhqh meta arsenoV koithn gunaikoV bdelugma epoihsan amfoteroi qanatousqwsan enocoi eisin

14 oV ean labh gunaika kai thn mhtera authV anomhma estin en puri katakausousin auton kai autaV kai ouk estai anomia en umin

15 kai oV an dw koitasian autou en tetrapodi qanatw qanatousqw kai to tetrapoun apokteneite

16 kai gunh htiV proseleusetai proV pan kthnoV bibasqhnai authn up autou apokteneite thn gunaika kai to kthnoV qanatw qanatousqwsan enocoi eisin

17 oV ean labh thn adelfhn autou ek patroV autou h ek mhtroV autou kai idh thn aschmosunhn authV kai auth idh thn aschmosunhn autou oneidoV estin exoleqreuqhsontai enwpion uiwn genouV autwn aschmosunhn adelfhV autou apekaluyen amartian komiountai

18 kai anhr oV an koimhqh meta gunaikoV apokaqhmenhV kai apokaluyh thn aschmosunhn authV thn phghn authV apekaluyen kai auth apekaluyen thn rusin tou aimatoV authV exoleqreuqhsontai amfoteroi ek tou genouV autwn

19 kai aschmosunhn adelfhV patroV sou kai adelfhV mhtroV sou ouk apokaluyeiV thn gar oikeiothta apekaluyen amartian apoisontai

20 oV an koimhqh meta thV suggenouV autou aschmosunhn thV suggeneiaV autou apekaluyen ateknoi apoqanountai

21 oV an labh thn gunaika tou adelfou autou akaqarsia estin aschmosunhn tou adelfou autou apekaluyen ateknoi apoqanountai

22 kai fulaxasqe panta ta prostagmata mou kai ta krimata mou kai poihsete auta kai ou mh prosocqish umin h gh eiV hn egw eisagw umaV ekei katoikein ep authV

23 kai ouci poreuesqe toiV nomimoiV twn eqnwn ouV exapostellw af umwn oti tauta panta epoihsan kai ebdeluxamhn autouV

24 kai eipa umin umeiV klhronomhsate thn ghn autwn kai egw dwsw umin authn en kthsei ghn reousan gala kai meli egw kurioV o qeoV umwn oV diwrisa umaV apo pantwn twn eqnwn

25 kai aforieite autouV ana meson twn kthnwn twn kaqarwn kai ana meson twn kthnwn twn akaqartwn kai ana meson twn peteinwn twn kaqarwn kai twn akaqartwn kai ou bdeluxete taV yucaV umwn en toiV kthnesin kai en toiV peteinoiV kai en pasin toiV erpetoiV thV ghV a egw afwrisa umin en akaqarsia

26 kai esesqe moi agioi oti egw agioV kurioV o qeoV umwn o aforisaV umaV apo pantwn twn eqnwn einai emoi

27 kai anhr h gunh oV an genhtai autwn eggastrimuqoV h epaoidoV qanatw qanatousqwsan amfoteroi liqoiV liqobolhsate autouV enocoi eisin

 

21

1 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn eipon toiV iereusin toiV uioiV Aarwn kai ereiV proV autouV en taiV yucaiV ou mianqhsontai en tw eqnei autwn

2 all h en tw oikeiw tw eggista autwn epi patri kai mhtri kai uioiV kai qugatrasin ep adelfw

3 kai ep adelfh parqenw th eggizoush autw th mh ekdedomenh andri epi toutoiV mianqhsetai

4 ou mianqhsetai exapina en tw law autou eiV bebhlwsin autou

5 kai falakrwma ou xurhqhsesqe thn kefalhn epi nekrw kai thn oyin tou pwgwnoV ou xurhsontai kai epi taV sarkaV autwn ou katatemousin entomidaV

6 agioi esontai tw qew autwn kai ou bebhlwsousin to onoma tou qeou autwn taV gar qusiaV kuriou dwra tou qeou autwn autoi prosferousin kai esontai agioi

7 gunaika pornhn kai bebhlwmenhn ou lhmyontai kai gunaika ekbeblhmenhn apo androV authV agioV estin tw kuriw qew autou

8 kai agiasei auton ta dwra kuriou tou qeou umwn outoV prosferei agioV estai oti agioV egw kurioV o agiazwn autouV

9 kai qugathr anqrwpou ierewV ean bebhlwqh tou ekporneusai to onoma tou patroV authV auth bebhloi epi puroV katakauqhsetai

10 kai o iereuV o megaV apo twn adelfwn autou tou epikecumenou epi thn kefalhn tou elaiou tou cristou kai teteleiwmenou endusasqai ta imatia thn kefalhn ouk apokidarwsei kai ta imatia ou diarrhxei

11 kai epi pash yuch teteleuthkuia ouk eiseleusetai epi patri autou oude epi mhtri autou ou mianqhsetai

12 kai ek twn agiwn ouk exeleusetai kai ou bebhlwsei to hgiasmenon tou qeou autou oti to agion elaion to criston tou qeou ep autw egw kurioV

13 outoV gunaika parqenon ek tou genouV autou lhmyetai

14 chran de kai ekbeblhmenhn kai bebhlwmenhn kai pornhn tautaV ou lhmyetai all h parqenon ek tou genouV autou lhmyetai gunaika

15 kai ou bebhlwsei to sperma autou en tw law autou egw kurioV o agiazwn auton

16 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

17 eipon Aarwn anqrwpoV ek tou genouV sou eiV taV geneaV umwn tini ean h en autw mwmoV ou proseleusetai prosferein ta dwra tou qeou autou

18 paV anqrwpoV w an h en autw mwmoV ou proseleusetai anqrwpoV cwloV h tufloV h koloborrin h wtotmhtoV

19 h anqrwpoV w estin en autw suntrimma ceiroV h suntrimma podoV

20 h kurtoV h efhloV h ptiloV touV ofqalmouV h anqrwpoV w an h en autw ywra agria h lichn h monorciV

21 paV w estin en autw mwmoV ek tou spermatoV Aarwn tou ierewV ouk eggiei tou prosenegkein taV qusiaV tw qew sou oti mwmoV en autw ta dwra tou qeou ou proseleusetai prosenegkein

22 ta dwra tou qeou ta agia twn agiwn kai apo twn agiwn fagetai

23 plhn proV to katapetasma ou proseleusetai kai proV to qusiasthrion ouk eggiei oti mwmon ecei kai ou bebhlwsei to agion tou qeou autou oti egw eimi kurioV o agiazwn autouV

24 kai elalhsen MwushV proV Aarwn kai touV uiouV autou kai proV pantaV uiouV Israhl

 

22

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 eipon Aarwn kai toiV uioiV autou kai prosecetwsan apo twn agiwn twn uiwn Israhl kai ou bebhlwsousin to onoma to agion mou osa autoi agiazousin moi egw kurioV

3 eipon autoiV eiV taV geneaV umwn paV anqrwpoV oV an proselqh apo pantoV tou spermatoV umwn proV ta agia osa an agiazwsin oi uioi Israhl tw kuriw kai h akaqarsia autou ep autw exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ap emou egw kurioV o qeoV umwn

4 kai anqrwpoV ek tou spermatoV Aarwn tou ierewV kai outoV lepra h gonorruhV twn agiwn ouk edetai ewV an kaqarisqh kai o aptomenoV pashV akaqarsiaV yuchV h anqrwpoV w an exelqh ex autou koith spermatoV

5 h ostiV an ayhtai pantoV erpetou akaqartou o mianei auton h ep anqrwpw en w mianei auton kata pasan akaqarsian autou

6 yuch htiV an ayhtai autwn akaqartoV estai ewV esperaV ouk edetai apo twn agiwn ean mh loushtai to swma autou udati

7 kai duh o hlioV kai kaqaroV estai kai tote fagetai twn agiwn oti artoV estin autou

8 qnhsimaion kai qhrialwton ou fagetai mianqhnai auton en autoiV egw kurioV

9 kai fulaxontai ta fulagmata mou ina mh labwsin di auta amartian kai apoqanwsin di auta ean bebhlwswsin auta egw kurioV o qeoV o agiazwn autouV

10 kai paV allogenhV ou fagetai agia paroikoV ierewV h misqwtoV ou fagetai agia

11 ean de iereuV kthshtai yuchn egkthton arguriou outoV fagetai ek twn artwn autou kai oi oikogeneiV autou kai outoi fagontai twn artwn autou

12 kai qugathr anqrwpou ierewV ean genhtai andri allogenei auth twn aparcwn twn agiwn ou fagetai

13 kai qugathr ierewV ean genhtai chra h ekbeblhmenh sperma de mh hn auth epanastreyei epi ton oikon ton patrikon kata thn neothta authV apo twn artwn tou patroV authV fagetai kai paV allogenhV ou fagetai ap autwn

14 kai anqrwpoV oV an fagh agia kata agnoian kai prosqhsei to epipempton autou ep auto kai dwsei tw ierei to agion

15 kai ou bebhlwsousin ta agia twn uiwn Israhl a autoi afairousin tw kuriw

16 kai epaxousin ef eautouV anomian plhmmeleiaV en tw esqiein autouV ta agia autwn oti egw kurioV o agiazwn autouV

17 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

18 lalhson Aarwn kai toiV uioiV autou kai pash sunagwgh Israhl kai ereiV proV autouV anqrwpoV anqrwpoV apo twn uiwn Israhl h twn uiwn twn proshlutwn twn proskeimenwn proV autouV en Israhl oV an prosenegkh ta dwra autou kata pasan omologian autwn h kata pasan airesin autwn osa an prosenegkwsin tw qew eiV olokautwma

19 dekta umin amwma arsena ek twn boukoliwn kai ek twn probatwn kai ek twn aigwn

20 panta osa an ech mwmon en autw ou prosaxousin kuriw dioti ou dekton estai umin

21 kai anqrwpoV oV an prosenegkh qusian swthriou tw kuriw diasteilaV euchn kata airesin h en taiV eortaiV umwn ek twn boukoliwn h ek twn probatwn amwmon estai eiV dekton paV mwmoV ouk estai en autw

22 tuflon h suntetrimmenon h glwssotmhton h murmhkiwnta h ywragriwnta h lichnaV econta ou prosaxousin tauta tw kuriw kai eiV karpwsin ou dwsete ap autwn epi to qusiasthrion tw kuriw

23 kai moscon h probaton wtotmhton h kolobokerkon sfagia poihseiV auta seautw eiV de euchn sou ou decqhsetai

24 qladian kai ekteqlimmenon kai ektomian kai apespasmenon ou prosaxeiV auta tw kuriw kai epi thV ghV umwn ou poihsete

25 kai ek ceiroV allogenouV ou prosoisete ta dwra tou qeou umwn apo pantwn toutwn oti fqarmata estin en autoiV mwmoV en autoiV ou decqhsetai tauta umin

26 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

27 moscon h probaton h aiga wV an tecqh kai estai epta hmeraV upo thn mhtera th de hmera th ogdoh kai epekeina decqhsetai eiV dwra karpwma kuriw

28 kai moscon h probaton authn kai ta paidia authV ou sfaxeiV en hmera mia

29 ean de qushV qusian euchn carmosunhV kuriw eiV dekton umin qusete auto

30 auth th hmera ekeinh brwqhsetai ouk apoleiyete apo twn krewn eiV to prwi egw eimi kurioV

31 kai fulaxete taV entolaV mou kai poihsete autaV

32 kai ou bebhlwsete to onoma tou agiou kai agiasqhsomai en mesw twn uiwn Israhl egw kurioV o agiazwn umaV

33 o exagagwn umaV ek ghV Aiguptou wste einai umwn qeoV egw kurioV

 

23

1 kai eipen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV ai eortai kuriou aV kalesete autaV klhtaV agiaV autai eisin eortai mou

3 ex hmeraV poihseiV erga kai th hmera th ebdomh sabbata anapausiV klhth agia tw kuriw pan ergon ou poihseiV sabbata estin tw kuriw en pash katoikia umwn

4 autai ai eortai tw kuriw klhtai agiai aV kalesete autaV en toiV kairoiV autwn

5 en tw prwtw mhni en th tessareskaidekath hmera tou mhnoV ana meson twn esperinwn pasca tw kuriw

6 kai en th pentekaidekath hmera tou mhnoV toutou eorth twn azumwn tw kuriw epta hmeraV azuma edesqe

7 kai h hmera h prwth klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

8 kai prosaxete olokautwmata tw kuriw epta hmeraV kai h ebdomh hmera klhth agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete

9 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

10 eipon toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV otan eiselqhte eiV thn ghn hn egw didwmi umin kai qerizhte ton qerismon authV kai oisete dragma aparchn tou qerismou umwn proV ton ierea

11 kai anoisei to dragma enanti kuriou dekton umin th epaurion thV prwthV anoisei auto o iereuV

12 kai poihsete en th hmera en h an ferhte to dragma probaton amwmon eniausion eiV olokautwma tw kuriw

13 kai thn qusian autou duo dekata semidalewV anapepoihmenhV en elaiw qusia tw kuriw osmh euwdiaV kuriw kai spondhn autou to tetarton tou in oinou

14 kai arton kai pefrugmena cidra nea ou fagesqe ewV eiV authn thn hmeran tauthn ewV an prosenegkhte umeiV ta dwra tw qew umwn nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en pash katoikia umwn

15 kai ariqmhsete umeiV apo thV epaurion twn sabbatwn apo thV hmeraV hV an prosenegkhte to dragma tou epiqematoV epta ebdomadaV oloklhrouV

16 ewV thV epaurion thV escathV ebdomadoV ariqmhsete penthkonta hmeraV kai prosoisete qusian nean tw kuriw

17 apo thV katoikiaV umwn prosoisete artouV epiqema duo artouV ek duo dekatwn semidalewV esontai ezumwmenoi pefqhsontai prwtogenhmatwn tw kuriw

18 kai prosaxete meta twn artwn epta amnouV amwmouV eniausiouV kai moscon ena ek boukoliou kai kriouV duo amwmouV esontai olokautwma tw kuriw kai ai qusiai autwn kai ai spondai autwn qusian osmhn euwdiaV tw kuriw

19 kai poihsousin cimaron ex aigwn ena peri amartiaV kai duo amnouV eniausiouV eiV qusian swthriou meta twn artwn tou prwtogenhmatoV

20 kai epiqhsei auta o iereuV meta twn artwn tou prwtogenhmatoV epiqema enanti kuriou meta twn duo amnwn agia esontai tw kuriw tw ierei tw prosferonti auta autw estai

21 kai kalesete tauthn thn hmeran klhthn agia estai umin pan ergon latreuton ou poihsete en auth nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en pash th katoikia umwn

22 kai otan qerizhte ton qerismon thV ghV umwn ou suntelesete to loipon tou qerismou tou agrou sou en tw qerizein se kai ta apopiptonta tou qerismou sou ou sullexeiV tw ptwcw kai tw proshlutw upoleiyh auta egw kurioV o qeoV umwn

23 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

24 lalhson toiV uioiV Israhl legwn tou mhnoV tou ebdomou mia tou mhnoV estai umin anapausiV mnhmosunon salpiggwn klhth agia estai umin

25 pan ergon latreuton ou poihsete kai prosaxete olokautwma kuriw

26 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

27 kai th dekath tou mhnoV tou ebdomou toutou hmera exilasmou klhth agia estai umin kai tapeinwsete taV yucaV umwn kai prosaxete olokautwma tw kuriw

28 pan ergon ou poihsete en auth th hmera tauth estin gar hmera exilasmou auth umin exilasasqai peri umwn enanti kuriou tou qeou umwn

29 pasa yuch htiV mh tapeinwqhsetai en auth th hmera tauth exoleqreuqhsetai ek tou laou authV

30 kai pasa yuch htiV poihsei ergon en auth th hmera tauth apoleitai h yuch ekeinh ek tou laou authV

31 pan ergon ou poihsete nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en pasaiV katoikiaiV umwn

32 sabbata sabbatwn estai umin kai tapeinwsete taV yucaV umwn apo enathV tou mhnoV apo esperaV ewV esperaV sabbatieite ta sabbata umwn

33 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

34 lalhson toiV uioiV Israhl legwn th pentekaidekath tou mhnoV tou ebdomou toutou eorth skhnwn epta hmeraV tw kuriw

35 kai h hmera h prwth klhth agia pan ergon latreuton ou poihsete

36 epta hmeraV prosaxete olokautwmata tw kuriw kai h hmera h ogdoh klhth agia estai umin kai prosaxete olokautwmata tw kuriw exodion estin pan ergon latreuton ou poihsete

37 autai ai eortai kuriw aV kalesete klhtaV agiaV wste prosenegkai karpwmata tw kuriw olokautwmata kai qusiaV autwn kai spondaV autwn to kaq hmeran eiV hmeran

38 plhn twn sabbatwn kuriou kai plhn twn domatwn umwn kai plhn paswn twn eucwn umwn kai plhn twn ekousiwn umwn a an dwte tw kuriw

39 kai en th pentekaidekath hmera tou mhnoV tou ebdomou toutou otan sunteleshte ta genhmata thV ghV eortasete tw kuriw epta hmeraV th hmera th prwth anapausiV kai th hmera th ogdoh anapausiV

40 kai lhmyesqe th hmera th prwth karpon xulou wraion kai kallunqra foinikwn kai kladouV xulou daseiV kai iteaV kai agnou kladouV ek ceimarrou eufranqhnai enanti kuriou tou qeou umwn epta hmeraV

41 tou eniautou nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn en tw mhni tw ebdomw eortasete authn

42 en skhnaiV katoikhsete epta hmeraV paV o autocqwn en Israhl katoikhsei en skhnaiV

43 opwV idwsin ai geneai umwn oti en skhnaiV katwkisa touV uiouV Israhl en tw exagagein me autouV ek ghV Aiguptou egw kurioV o qeoV umwn

44 kai elalhsen MwushV taV eortaV kuriou toiV uioiV Israhl

 

24

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 enteilai toiV uioiV Israhl kai labetwsan moi elaion elainon kaqaron kekommenon eiV fwV kausai lucnon dia pantoV

3 exwqen tou katapetasmatoV en th skhnh tou marturiou kausousin auton Aarwn kai oi uioi autou apo esperaV ewV prwi enwpion kuriou endelecwV nomimon aiwnion eiV taV geneaV umwn

4 epi thV lucniaV thV kaqaraV kausete touV lucnouV enanti kuriou ewV to prwi

5 kai lhmyesqe semidalin kai poihsete authn dwdeka artouV duo dekatwn estai o artoV o eiV

6 kai epiqhsete autouV duo qemata ex artouV to en qema epi thn trapezan thn kaqaran enanti kuriou

7 kai epiqhsete epi to qema libanon kaqaron kai ala kai esontai eiV artouV eiV anamnhsin prokeimena tw kuriw

8 th hmera twn sabbatwn proqhsetai enanti kuriou dia pantoV enwpion twn uiwn Israhl diaqhkhn aiwnion

9 kai estai Aarwn kai toiV uioiV autou kai fagontai auta en topw agiw estin gar agia twn agiwn touto autw apo twn qusiazomenwn tw kuriw nomimon aiwnion

10 kai exhlqen uioV gunaikoV IsrahlitidoV kai outoV hn uioV Aiguptiou en toiV uioiV Israhl kai emacesanto en th parembolh o ek thV IsrahlitidoV kai o anqrwpoV o IsrahlithV

11 kai eponomasaV o uioV thV gunaikoV thV IsrahlitidoV to onoma kathrasato kai hgagon auton proV Mwushn kai to onoma thV mhtroV autou Salwmiq qugathr Dabri ek thV fulhV Dan

12 kai apeqento auton eiV fulakhn diakrinai auton dia prostagmatoV kuriou

13 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

14 exagage ton katarasamenon exw thV parembolhV kai epiqhsousin panteV oi akousanteV taV ceiraV autwn epi thn kefalhn autou kai liqobolhsousin auton pasa h sunagwgh

15 kai toiV uioiV Israhl lalhson kai ereiV proV autouV anqrwpoV oV ean katarashtai qeon amartian lhmyetai

16 onomazwn de to onoma kuriou qanatw qanatousqw liqoiV liqoboleitw auton pasa sunagwgh Israhl ean te proshlutoV ean te autocqwn en tw onomasai auton to onoma kuriou teleutatw

17 kai anqrwpoV oV an pataxh yuchn anqrwpou kai apoqanh qanatw qanatousqw

18 kai oV an pataxh kthnoV kai apoqanh apoteisatw yuchn anti yuchV

19 kai ean tiV dw mwmon tw plhsion wV epoihsen autw wsautwV antipoihqhsetai autw

20 suntrimma anti suntrimmatoV ofqalmon anti ofqalmou odonta anti odontoV kaqoti an dw mwmon tw anqrwpw outwV doqhsetai autw

21 oV an pataxh anqrwpon kai apoqanh qanatw qanatousqw

22 dikaiwsiV mia estai tw proshlutw kai tw egcwriw oti egw eimi kurioV o qeoV umwn

23 kai elalhsen MwushV toiV uioiV Israhl kai exhgagon ton katarasamenon exw thV parembolhV kai eliqobolhsan auton en liqoiV kai oi uioi Israhl epoihsan kaqa sunetaxen kurioV tw Mwush

 

25

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn en tw orei Sina legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV proV autouV ean eiselqhte eiV thn ghn hn egw didwmi umin kai anapausetai h gh hn egw didwmi umin sabbata tw kuriw

3 ex eth spereiV ton agron sou kai ex eth temeiV thn ampelon sou kai sunaxeiV ton karpon authV

4 tw de etei tw ebdomw sabbata anapausiV estai th gh sabbata tw kuriw ton agron sou ou spereiV kai thn ampelon sou ou temeiV

5 kai ta automata anabainonta tou agrou sou ouk ekqeriseiV kai thn stafulhn tou agiasmatoV sou ouk ektrughseiV eniautoV anapausewV estai th gh

6 kai estai ta sabbata thV ghV brwmata soi kai tw paidi sou kai th paidiskh sou kai tw misqwtw sou kai tw paroikw tw proskeimenw proV se

7 kai toiV kthnesin sou kai toiV qhrioiV toiV en th gh sou estai pan to genhma autou eiV brwsin

8 kai exariqmhseiV seautw epta anapauseiV etwn epta eth eptakiV kai esontai soi epta ebdomadeV etwn ennea kai tessarakonta eth

9 kai diaggeleite salpiggoV fwnh en pash th gh umwn tw mhni tw ebdomw th dekath tou mhnoV th hmera tou ilasmou diaggeleite salpiggi en pash th gh umwn

10 kai agiasete to etoV to penthkoston eniauton kai diabohsete afesin epi thV ghV pasin toiV katoikousin authn eniautoV afesewV shmasia auth estai umin kai apeleusetai eiV ekastoV eiV thn kthsin autou kai ekastoV eiV thn patrida autou apeleusesqe

11 afesewV shmasia auth to etoV to penthkoston eniautoV estai umin ou spereite oude amhsete ta automata anabainonta authV kai ou trughsete ta hgiasmena authV

12 oti afesewV shmasia estin agion estai umin apo twn pediwn fagesqe ta genhmata authV

13 en tw etei thV afesewV shmasia authV epaneleusetai ekastoV eiV thn kthsin autou

14 ean de apodw prasin tw plhsion sou ean kai kthsh para tou plhsion sou mh qlibetw anqrwpoV ton plhsion

15 kata ariqmon etwn meta thn shmasian kthsh para tou plhsion kata ariqmon eniautwn genhmatwn apodwsetai soi

16 kaqoti an pleion twn etwn plhqunh thn egkthsin autou kai kaqoti an elatton twn etwn elattonwsh thn kthsin autou oti ariqmon genhmatwn autou outwV apodwsetai soi

17 mh qlibetw anqrwpoV ton plhsion kai fobhqhsh kurion ton qeon sou egw eimi kurioV o qeoV umwn

18 kai poihsete panta ta dikaiwmata mou kai pasaV taV kriseiV mou kai fulaxasqe kai poihsete auta kai katoikhsete epi thV ghV pepoiqoteV

19 kai dwsei h gh ta ekforia authV kai fagesqe eiV plhsmonhn kai katoikhsete pepoiqoteV ep authV

20 ean de leghte ti fagomeqa en tw etei tw ebdomw toutw ean mh speirwmen mhde sunagagwmen ta genhmata hmwn

21 kai apostelw thn eulogian mou umin en tw etei tw ektw kai poihsei ta genhmata authV eiV ta tria eth

22 kai spereite to etoV to ogdoon kai fagesqe apo twn genhmatwn palaia ewV tou etouV tou enatou ewV an elqh to genhma authV fagesqe palaia palaiwn

23 kai h gh ou praqhsetai eiV bebaiwsin emh gar estin h gh dioti proshlutoi kai paroikoi umeiV este enantion mou

24 kai kata pasan ghn katascesewV umwn lutra dwsete thV ghV

25 ean de penhtai o adelfoV sou o meta sou kai apodwtai apo thV katascesewV autou kai elqh o agcisteuwn eggizwn eggista autou kai lutrwsetai thn prasin tou adelfou autou

26 ean de mh h tini o agcisteuwn kai euporhqh th ceiri kai eureqh autw to ikanon lutra autou

27 kai sullogieitai ta eth thV prasewV autou kai apodwsei o uperecei tw anqrwpw w apedoto eauton autw kai apeleusetai eiV thn katascesin autou

28 ean de mh euporhqh h ceir autou to ikanon wste apodounai autw kai estai h prasiV tw kthsamenw auta ewV tou ektou etouV thV afesewV kai exeleusetai th afesei kai apeleusetai eiV thn katascesin autou

29 ean de tiV apodwtai oikian oikhthn en polei teteicismenh kai estai h lutrwsiV authV ewV plhrwqh eniautoV hmerwn estai h lutrwsiV authV

30 ean de mh lutrwqh ewV an plhrwqh authV eniautoV oloV kurwqhsetai h oikia h ousa en polei th ecoush teicoV bebaiwV tw kthsamenw authn eiV taV geneaV autou kai ouk exeleusetai en th afesei

31 ai de oikiai ai en epaulesin aiV ouk estin en autaiV teicoV kuklw proV ton agron thV ghV logisqhtwsan lutrwtai dia pantoV esontai kai en th afesei exeleusontai

32 kai ai poleiV twn Leuitwn oikiai twn polewn autwn katascesewV lutrwtai dia pantoV esontai toiV LeuitaiV

33 kai oV an lutrwsamenoV para twn Leuitwn kai exeleusetai h diaprasiV autwn oikiwn polewV katascesewV autwn en th afesei oti oikiai twn polewn twn Leuitwn katascesiV autwn en mesw uiwn Israhl

34 kai oi agroi oi afwrismenoi taiV polesin autwn ou praqhsontai oti katascesiV aiwnia touto autwn estin

35 ean de penhtai o adelfoV sou kai adunathsh taiV cersin para soi antilhmyh autou wV proshlutou kai paroikou kai zhsetai o adelfoV sou meta sou

36 ou lhmyh par autou tokon oude epi plhqei kai fobhqhsh ton qeon sou egw kurioV kai zhsetai o adelfoV sou meta sou

37 to argurion sou ou dwseiV autw epi tokw kai epi pleonasmon ou dwseiV autw ta brwmata sou

38 egw kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV Aiguptou dounai umin thn ghn Canaan wste einai umwn qeoV

39 ean de tapeinwqh o adelfoV sou para soi kai praqh soi ou douleusei soi douleian oiketou

40 wV misqwtoV h paroikoV estai soi ewV tou etouV thV afesewV ergatai para soi

41 kai exeleusetai th afesei kai ta tekna autou met autou kai apeleusetai eiV thn genean autou eiV thn katascesin thn patrikhn apodrameitai

42 dioti oiketai mou eisin outoi ouV exhgagon ek ghV Aiguptou ou praqhsetai en prasei oiketou

43 ou katateneiV auton en tw mocqw kai fobhqhsh kurion ton qeon sou

44 kai paiV kai paidiskh osoi an genwntai soi apo twn eqnwn osoi kuklw sou eisin ap autwn kthsesqe doulon kai doulhn

45 kai apo twn uiwn twn paroikwn twn ontwn en umin apo toutwn kthsesqe kai apo twn suggenwn autwn osoi an genwntai en th gh umwn estwsan umin eiV katascesin

46 kai katamerieite autouV toiV teknoiV umwn meq umaV kai esontai umin katocimoi eiV ton aiwna twn adelfwn umwn twn uiwn Israhl ekastoV ton adelfon autou ou katatenei auton en toiV mocqoiV

47 ean de eurh h ceir tou proshlutou h tou paroikou tou para soi kai aporhqeiV o adelfoV sou praqh tw proshlutw h tw paroikw tw para soi ek genethV proshlutw

48 meta to praqhnai autw lutrwsiV estai autw eiV twn adelfwn autou lutrwsetai auton

49 adelfoV patroV autou h uioV adelfou patroV lutrwsetai auton h apo twn oikeiwn twn sarkwn autou ek thV fulhV autou lutrwsetai auton ean de euporhqeiV taiV cersin lutrwshtai eauton

50 kai sullogieitai proV ton kekthmenon auton apo tou etouV ou apedoto eauton autw ewV tou eniautou thV afesewV kai estai to argurion thV prasewV autou wV misqiou etoV ex etouV estai met autou

51 ean de tini pleion twn etwn h proV tauta apodwsei ta lutra autou apo tou arguriou thV prasewV autou

52 ean de oligon kataleifqh apo twn etwn eiV ton eniauton thV afesewV kai sullogieitai autw kata ta eth autou kai apodwsei ta lutra autou

53 wV misqwtoV eniauton ex eniautou estai met autou ou katateneiV auton en tw mocqw enwpion sou

54 ean de mh lutrwtai kata tauta exeleusetai en tw etei thV afesewV autoV kai ta paidia autou met autou

55 oti emoi oi uioi Israhl oiketai paideV mou outoi eisin ouV exhgagon ek ghV Aiguptou egw kurioV o qeoV umwn

 

26

1 ou poihsete umin autoiV ceiropoihta oude glupta oude sthlhn anasthsete umin oude liqon skopon qhsete en th gh umwn proskunhsai autw egw eimi kurioV o qeoV umwn

2 ta sabbata mou fulaxesqe kai apo twn agiwn mou fobhqhsesqe egw eimi kurioV

3 ean toiV prostagmasin mou poreuhsqe kai taV entolaV mou fulasshsqe kai poihshte autaV

4 kai dwsw ton ueton umin en kairw autou kai h gh dwsei ta genhmata authV kai ta xula twn pediwn apodwsei ton karpon autwn

5 kai katalhmyetai umin o alohtoV ton trughton kai o trughtoV katalhmyetai ton sporon kai fagesqe ton arton umwn eiV plhsmonhn kai katoikhsete meta asfaleiaV epi thV ghV umwn

6 kai polemoV ou dieleusetai dia thV ghV umwn kai dwsw eirhnhn en th gh umwn kai koimhqhsesqe kai ouk estai umaV o ekfobwn kai apolw qhria ponhra ek thV ghV umwn

7 kai diwxesqe touV ecqrouV umwn kai pesountai enantion umwn fonw

8 kai diwxontai ex umwn pente ekaton kai ekaton umwn diwxontai muriadaV kai pesountai oi ecqroi umwn enantion umwn macaira

9 kai epibleyw ef umaV kai auxanw umaV kai plhqunw umaV kai sthsw thn diaqhkhn mou meq umwn

10 kai fagesqe palaia kai palaia palaiwn kai palaia ek proswpou newn exoisete

11 kai qhsw thn diaqhkhn mou en umin kai ou bdeluxetai h yuch mou umaV

12 kai emperipathsw en umin kai esomai umwn qeoV kai umeiV esesqe mou laoV

13 egw eimi kurioV o qeoV umwn o exagagwn umaV ek ghV Aiguptou ontwn umwn doulwn kai sunetriya ton desmon tou zugou umwn kai hgagon umaV meta parrhsiaV

14 ean de mh upakoushte mou mhde poihshte ta prostagmata mou tauta

15 alla apeiqhshte autoiV kai toiV krimasin mou prosocqish h yuch umwn wste umaV mh poiein pasaV taV entolaV mou wste diaskedasai thn diaqhkhn mou

16 kai egw poihsw outwV umin kai episusthsw ef umaV thn aporian thn te ywran kai ton ikteron kai sfakelizontaV touV ofqalmouV umwn kai thn yuchn umwn ekthkousan kai spereite dia kenhV ta spermata umwn kai edontai oi upenantioi umwn

17 kai episthsw to proswpon mou ef umaV kai peseisqe enantion twn ecqrwn umwn kai diwxontai umaV oi misounteV umaV kai feuxesqe ouqenoV diwkontoV umaV

18 kai ean ewV toutou mh upakoushte mou kai prosqhsw tou paideusai umaV eptakiV epi taiV amartiaiV umwn

19 kai suntriyw thn ubrin thV uperhfaniaV umwn kai qhsw ton ouranon umin sidhroun kai thn ghn umwn wsei calkhn

20 kai estai eiV kenon h iscuV umwn kai ou dwsei h gh umwn ton sporon authV kai to xulon tou agrou umwn ou dwsei ton karpon autou

21 kai ean meta tauta poreuhsqe plagioi kai mh boulhsqe upakouein mou prosqhsw umin plhgaV epta kata taV amartiaV umwn

22 kai apostelw ef umaV ta qhria ta agria thV ghV kai katedetai umaV kai exanalwsei ta kthnh umwn kai oligostouV poihsei umaV kai erhmwqhsontai ai odoi umwn

23 kai epi toutoiV ean mh paideuqhte alla poreuhsqe proV me plagioi

24 poreusomai kagw meq umwn qumw plagiw kai pataxw umaV kagw eptakiV anti twn amartiwn umwn

25 kai epaxw ef umaV macairan ekdikousan dikhn diaqhkhV kai katafeuxesqe eiV taV poleiV umwn kai exapostelw qanaton eiV umaV kai paradoqhsesqe eiV ceiraV ecqrwn

26 en tw qliyai umaV sitodeia artwn kai peyousin deka gunaikeV touV artouV umwn en klibanw eni kai apodwsousin touV artouV umwn en staqmw kai fagesqe kai ou mh emplhsqhte

27 ean de epi toutoiV mh upakoushte mou kai poreuhsqe proV me plagioi

28 kai autoV poreusomai meq umwn en qumw plagiw kai paideusw umaV egw eptakiV kata taV amartiaV umwn

29 kai fagesqe taV sarkaV twn uiwn umwn kai taV sarkaV twn qugaterwn umwn fagesqe

30 kai erhmwsw taV sthlaV umwn kai exoleqreusw ta xulina ceiropoihta umwn kai qhsw ta kwla umwn epi ta kwla twn eidwlwn umwn kai prosocqiei h yuch mou umin

31 kai qhsw taV poleiV umwn erhmouV kai exerhmwsw ta agia umwn kai ou mh osfranqw thV osmhV twn qusiwn umwn

32 kai exerhmwsw egw thn ghn umwn kai qaumasontai ep auth oi ecqroi umwn oi enoikounteV en auth

33 kai diasperw umaV eiV ta eqnh kai exanalwsei umaV epiporeuomenh h macaira kai estai h gh umwn erhmoV kai ai poleiV umwn esontai erhmoi

34 tote eudokhsei h gh ta sabbata authV kai pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV kai umeiV esesqe en th gh twn ecqrwn umwn tote sabbatiei h gh kai eudokhsei ta sabbata authV

35 pasaV taV hmeraV thV erhmwsewV authV sabbatiei a ouk esabbatisen en toiV sabbatoiV umwn hnika katwkeite authn

36 kai toiV kataleifqeisin ex umwn epaxw deilian eiV thn kardian autwn en th gh twn ecqrwn autwn kai diwxetai autouV fwnh fullou feromenou kai feuxontai wV feugonteV apo polemou kai pesountai ouqenoV diwkontoV

37 kai uperoyetai o adelfoV ton adelfon wsei en polemw ouqenoV katatrecontoV kai ou dunhsesqe antisthnai toiV ecqroiV umwn

38 kai apoleisqe en toiV eqnesin kai katedetai umaV h gh twn ecqrwn umwn

39 kai oi kataleifqenteV af umwn katafqarhsontai dia taV amartiaV umwn en th gh twn ecqrwn autwn takhsontai

40 kai exagoreusousin taV amartiaV autwn kai taV amartiaV twn paterwn autwn oti parebhsan kai upereidon me kai oti eporeuqhsan enantion mou plagioi

41 kai egw eporeuqhn met autwn en qumw plagiw kai apolw autouV en th gh twn ecqrwn autwn tote entraphsetai h kardia autwn h aperitmhtoV kai tote eudokhsousin taV amartiaV autwn

42 kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV Iakwb kai thV diaqhkhV Isaak kai thV diaqhkhV Abraam mnhsqhsomai kai thV ghV mnhsqhsomai

43 kai h gh egkataleifqhsetai up autwn tote prosdexetai h gh ta sabbata authV en tw erhmwqhnai authn di autouV kai autoi prosdexontai taV autwn anomiaV anq wn ta krimata mou upereidon kai toiV prostagmasin mou proswcqisan th yuch autwn

44 kai oud wV ontwn autwn en th gh twn ecqrwn autwn ouc upereidon autouV oude proswcqisa autoiV wste exanalwsai autouV tou diaskedasai thn diaqhkhn mou thn proV autouV oti egw eimi kurioV o qeoV autwn

45 kai mnhsqhsomai autwn thV diaqhkhV thV proteraV ote exhgagon autouV ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV enanti twn eqnwn tou einai autwn qeoV egw eimi kurioV

46 tauta ta krimata kai ta prostagmata kai o nomoV on edwken kurioV ana meson autou kai ana meson twn uiwn Israhl en tw orei Sina en ceiri Mwush

 

27

1 kai elalhsen kurioV proV Mwushn legwn

2 lalhson toiV uioiV Israhl kai ereiV autoiV oV an euxhtai euchn wste timhn thV yuchV autou tw kuriw

3 estai h timh tou arsenoV apo eikosaetouV ewV exhkontaetouV estai autou h timh penthkonta didracma arguriou tw staqmw tw agiw

4 thV de qhleiaV estai h suntimhsiV triakonta didracma

5 ean de apo pentaetouV ewV eikosi etwn estai h timh tou arsenoV eikosi didracma thV de qhleiaV deka didracma

6 apo de mhniaiou ewV pentaetouV estai h timh tou arsenoV pente didracma arguriou thV de qhleiaV tria didracma

7 ean de apo exhkontaetwn kai epanw ean men arsen h estai h timh pentekaideka didracma arguriou ean de qhleia deka didracma

8 ean de tapeinoV h th timh sthsetai enantion tou ierewV kai timhsetai auton o iereuV kaqaper iscuei h ceir tou euxamenou timhsetai auton o iereuV

9 ean de apo twn kthnwn twn prosferomenwn ap autwn dwron tw kuriw oV an dw apo toutwn tw kuriw estai agion

10 ouk allaxei auto kalon ponhrw oude ponhron kalw ean de allasswn allaxh auto kthnoV kthnei estai auto kai to allagma agia

11 ean de pan kthnoV akaqarton af wn ou prosferetai ap autwn dwron tw kuriw sthsei to kthnoV enanti tou ierewV

12 kai timhsetai auto o iereuV ana meson kalou kai ana meson ponhrou kai kaqoti an timhsetai o iereuV outwV sthsetai

13 ean de lutroumenoV lutrwshtai auto prosqhsei to epipempton proV thn timhn autou

14 kai anqrwpoV oV an agiash thn oikian autou agian tw kuriw kai timhsetai authn o iereuV ana meson kalhV kai ana meson ponhraV wV an timhsetai authn o iereuV outwV staqhsetai

15 ean de o agiasaV authn lutrwtai thn oikian autou prosqhsei ep auto to epipempton tou arguriou thV timhV kai estai autw

16 ean de apo tou agrou thV katascesewV autou agiash anqrwpoV tw kuriw kai estai h timh kata ton sporon autou korou kriqwn penthkonta didracma arguriou

17 ean de apo tou eniautou thV afesewV agiash ton agron autou kata thn timhn autou sthsetai

18 ean de escaton meta thn afesin agiash ton agron autou proslogieitai autw o iereuV to argurion epi ta eth ta epiloipa ewV eiV ton eniauton thV afesewV kai anqufaireqhsetai apo thV suntimhsewV autou

19 ean de lutrwtai ton agron o agiasaV auton prosqhsei to epipempton tou arguriou proV thn timhn autou kai estai autw

20 ean de mh lutrwtai ton agron kai apodwtai ton agron anqrwpw eterw ouketi mh lutrwshtai auton

21 all estai o agroV exelhluquiaV thV afesewV agioV tw kuriw wsper h gh h afwrismenh tw ierei estai katascesiV

22 ean de apo tou agrou ou kekthtai oV ouk estin apo tou agrou thV katascesewV autou agiash tw kuriw

23 logieitai proV auton o iereuV to teloV thV timhV ek tou eniautou thV afesewV kai apodwsei thn timhn en th hmera ekeinh agion tw kuriw

24 kai en tw eniautw thV afesewV apodoqhsetai o agroV tw anqrwpw par ou kekthtai auton ou hn h katascesiV thV ghV

25 kai pasa timh estai staqmioiV agioiV eikosi oboloi estai to didracmon

26 kai pan prwtotokon o an genhtai en toiV kthnesin sou estai tw kuriw kai ou kaqagiasei ouqeiV auto ean te moscon ean te probaton tw kuriw estin

27 ean de twn tetrapodwn twn akaqartwn allaxei kata thn timhn autou kai prosqhsei to epipempton proV auto kai estai autw ean de mh lutrwtai praqhsetai kata to timhma autou

28 pan de anaqema o ean anaqh anqrwpoV tw kuriw apo pantwn osa autw estin apo anqrwpou ewV kthnouV kai apo agrou katascesewV autou ouk apodwsetai oude lutrwsetai pan anaqema agion agiwn estai tw kuriw

29 kai pan o ean anateqh apo twn anqrwpwn ou lutrwqhsetai alla qanatw qanatwqhsetai

30 pasa dekath thV ghV apo tou spermatoV thV ghV kai tou karpou tou xulinou tw kuriw estin agion tw kuriw

31 ean de lutrwtai lutrw anqrwpoV thn dekathn autou to epipempton prosqhsei proV auto kai estai autw

32 kai pasa dekath bown kai probatwn kai pan o ean elqh en tw ariqmw upo thn rabdon to dekaton estai agion tw kuriw

33 ouk allaxeiV kalon ponhrw ean de allasswn allaxhV auto kai to allagma autou estai agion ou lutrwqhsetai

34 autai eisin ai entolai aV eneteilato kurioV tw Mwush proV touV uiouV Israhl en tw orei Sina

 


 

Septuagint_Index            Next: Numbers