ESDRAS A

1

1 kai hgagen IwsiaV to pasca en Ierousalhm tw kuriw autou kai equsen to pasca th tessareskaidekath hmera tou mhnoV tou prwtou

2 sthsaV touV iereiV kat efhmeriaV estolismenouV en tw ierw tou kuriou

3 kai eipen toiV LeuitaiV ierodouloiV tou Israhl agiasai eautouV tw kuriw en th qesei thV agiaV kibwtou tou kuriou en tw oikw w wkodomhsen Salwmwn o tou Dauid o basileuV ouk estai umin arai ep wmwn authn

4 kai nun latreuete tw kuriw qew umwn kai qerapeuete to eqnoV autou Israhl kai etoimasate kata taV patriaV kai taV fulaV umwn kata thn grafhn Dauid basilewV Israhl kai kata thn megaleiothta Salwmwn tou uiou autou

5 kai stanteV en tw ierw kata thn meridarcian thn patrikhn umwn twn Leuitwn twn emprosqen twn adelfwn umwn uiwn Israhl en taxei

6 qusate to pasca kai taV qusiaV etoimasate toiV adelfoiV umwn kai poihsate to pasca kata to prostagma tou kuriou to doqen tw Mwush

7 kai edwrhsato IwsiaV tw law tw eureqenti arnwn kai erifwn triakonta ciliadaV moscouV trisciliouV tauta ek twn basilikwn edoqh kat epaggelian tw law kai toiV iereusin kai LeuitaiV

8 kai edwken CelkiaV kai ZacariaV kai HsuhloV oi epistatai tou ierou toiV iereusin eiV pasca probata discilia exakosia moscouV triakosiouV

9 kai IeconiaV kai SamaiaV kai Naqanahl o adelfoV kai AsabiaV kai OcihloV kai Iwram ciliarcoi edwkan toiV LeuitaiV eiV pasca probata pentakiscilia moscouV eptakosiouV

10 kai tauta ta genomena euprepwV esthsan oi iereiV kai oi Leuitai

11 econteV ta azuma kata taV fulaV

12 kai kata taV meridarciaV twn paterwn emprosqen tou laou prosenegkein tw kuriw kata ta gegrammena en bibliw Mwush kai outw to prwinon

13 kai wpthsan to pasca puri wV kaqhkei kai taV qusiaV hyhsan en toiV calkeioiV kai lebhsin met euwdiaV kai aphnegkan pasi toiV ek tou laou

14 meta de tauta htoimasan eautoiV te kai toiV iereusin adelfoiV autwn uioiV Aarwn oi gar iereiV aneferon ta steata ewV awriaV kai oi Leuitai htoimasan eautoiV kai toiV iereusin adelfoiV autwn uioiV Aarwn

15 kai oi ieroyaltai uioi Asaf hsan epi thV taxewV autwn kata ta upo Dauid tetagmena kai Asaf kai ZacariaV kai EddinouV oi para tou basilewV kai oi qurwroi ef ekastou pulwnoV ouk estin parabhnai ekaston thn eautou efhmerian oi gar adelfoi autwn oi Leuitai htoimasan autoiV

16 kai sunetelesqh ta thV qusiaV tou kuriou en ekeinh th hmera acqhnai to pasca kai prosenecqhnai taV qusiaV epi to tou kuriou qusiasthrion kata thn epitaghn tou basilewV Iwsiou

17 kai hgagosan oi uioi Israhl oi eureqenteV en tw kairw toutw to pasca kai thn eorthn twn azumwn hmeraV epta

18 kai ouk hcqh to pasca toiouto en tw Israhl apo twn cronwn Samouhl tou profhtou

19 kai panteV oi basileiV tou Israhl ouk hgagosan pasca toiouton oion hgagen IwsiaV kai oi iereiV kai oi Leuitai kai oi Ioudaioi kai paV Israhl oi eureqenteV en th katoikhsei autwn en Ierousalhm

20 oktwkaidekatw etei basileuontoV Iwsiou hcqh to pasca touto

21 kai wrqwqh ta erga Iwsiou enwpion tou kuriou autou en kardia plhrei eusebeiaV

22 kai ta kat auton de anagegraptai en toiV emprosqen cronoiV peri twn hmarthkotwn kai hsebhkotwn eiV ton kurion para pan eqnoV kai basileian kai a eluphsan auton en aisqhsei kai oi logoi tou kuriou anesthsan epi Israhl

23 kai meta pasan thn praxin tauthn Iwsiou sunebh Faraw basilea Aiguptou elqonta polemon egeirai en CarkamuV epi tou Eufratou kai exhlqen eiV apanthsin autw IwsiaV

24 kai diepemyato basileuV Aiguptou proV auton legwn ti emoi kai soi estin basileu thV IoudaiaV

25 ouci proV se exapestalmai upo kuriou tou qeou epi gar tou Eufratou o polemoV mou estin kai nun kurioV met emou estin kai kurioV met emou epispeudwn estin aposthqi kai mh enantiou tw kuriw

26 kai ouk apestreyen eauton IwsiaV epi to arma autou alla polemein auton epiceirei ou prosecwn rhmasin Ieremiou profhtou ek stomatoV kuriou

27 alla sunesthsato proV auton polemon en tw pediw MageddaouV kai katebhsan oi arconteV proV ton basilea Iwsian

28 kai eipen o basileuV toiV paisin autou aposthsate me apo thV machV hsqenhsa gar lian kai euqewV apesthsan auton oi paideV autou apo thV parataxewV

29 kai anebh epi to arma to deuterion autou kai apokatastaqeiV eiV Ierousalhm methllaxen ton bion autou kai etafh en tw patrikw tafw

30 kai en olh th Ioudaia epenqhsan ton Iwsian kai eqrhnhsen IeremiaV o profhthV uper Iwsiou kai oi prokaqhmenoi sun gunaixin eqrhnousan auton ewV thV hmeraV tauthV kai exedoqh touto ginesqai aiei eiV apan to genoV Israhl

31 tauta de anagegraptai en th bublw twn istoroumenwn peri twn basilewn thV IoudaiaV kai to kaq en pracqen thV praxewV Iwsiou kai thV doxhV autou kai thV sunesewV autou en tw nomw kuriou ta te propracqenta up autou kai ta nun istorhtai en tw bubliw twn basilewn Israhl kai Iouda

32 kai analabonteV oi ek tou eqnouV ton Ieconian uion Iwsiou anedeixan basilea anti Iwsiou tou patroV autou onta etwn eikosi triwn

33 kai ebasileusen en Iouda kai Ierousalhm mhnaV treiV kai apekatesthsen auton basileuV Aiguptou basileuein en Ierousalhm

34 kai ezhmiwsen to eqnoV arguriou talantoiV ekaton kai crusiou talantw eni

35 kai anedeixen o basileuV Aiguptou basilea Iwakim ton adelfon autou basilea thV IoudaiaV kai Ierousalhm

36 kai edhsen Iwakim touV megistanaV Zarion de ton adelfon autou sullabwn anhgagen ex Aiguptou

37 etwn de hn eikosi pente Iwakim ote ebasileusen thV IoudaiaV kai Ierousalhm kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou

38 ep auton de anebh Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai dhsaV auton en calkeiw desmw aphgagen eiV Babulwna

39 kai apo twn ierwn skeuwn tou kuriou labwn Naboucodonosor kai apenegkaV aphreisato en tw naw autou en Babulwni

40 ta de istorhqenta peri autou kai thV autou akaqarsiaV kai dussebeiaV anagegraptai en th biblw twn cronwn twn basilewn

41 kai ebasileusen ant autou Iwakim o uioV autou ote gar anedeicqh hn etwn deka oktw

42 basileuei de mhnaV treiV kai hmeraV deka en Ierousalhm kai epoihsen to ponhron enanti kuriou

43 kai met eniauton aposteilaV Naboucodonosor methgagen auton eiV Babulwna ama toiV ieroiV skeuesin tou kuriou

44 kai anedeixe Sedekian basilea thV IoudaiaV kai Ierousalhm Sedekian onta etwn eikosi enoV basileuei de eth endeka

45 kai epoihsen to ponhron enwpion kuriou kai ouk enetraph apo twn rhqentwn logwn upo Ieremiou tou profhtou ek stomatoV tou kuriou

46 kai orkisqeiV apo tou basilewV Naboucodonosor tw onomati tou kuriou epiorkhsaV apesth kai sklhrunaV autou ton trachlon kai thn kardian autou parebh ta nomima kuriou qeou Israhl

47 kai oi hgoumenoi de tou laou kai twn ierewn polla hsebhsan kai hnomhsan uper pasaV taV akaqarsiaV pantwn twn eqnwn kai emianan to ieron tou kuriou to agiazomenon en IerosolumoiV

48 kai apesteilen o qeoV twn paterwn autwn dia tou aggelou autou metakalesai autouV kaqo efeideto autwn kai tou skhnwmatoV autou

49 autoi de exemukthrisan en toiV aggeloiV autou kai h hmera elalhsen kurioV hsan ekpaizonteV touV profhtaV autou ewV tou qumwqenta auton epi tw eqnei autou dia ta dussebhmata prostaxai anabibasai ep autouV touV basileiV twn Caldaiwn

50 outoi apekteinan touV neaniskouV autwn en romfaia perikuklw tou agiou autwn ierou kai ouk efeisanto neaniskou kai parqenou kai presbutou kai newterou alla pantaV paredwken eiV taV ceiraV autwn

51 kai panta ta iera skeuh tou kuriou ta megala kai ta mikra kai taV kibwtouV tou kuriou kai taV basilikaV apoqhkaV analabonteV aphnegkan eiV Babulwna

52 kai enepurisan ton oikon tou kuriou kai elusan ta teica Ierosolumwn kai touV purgouV autwn enepurisan en puri

53 kai sunetelesan panta ta endoxa authV acrewsai kai touV epiloipouV aphgagen meta romfaiaV eiV Babulwna

54 kai hsan paideV autw kai toiV uioiV autou mecri tou basileusai PersaV eiV anaplhrwsin tou rhmatoV tou kuriou en stomati Ieremiou

55 ewV tou eudokhsai thn ghn ta sabbata authV panta ton cronon thV erhmwsewV authV sabbatiei eiV sumplhrwsin etwn ebdomhkonta

 

2

1 basileuontoV Kurou Perswn etouV prwtou eiV sunteleian rhmatoV kuriou en stomati Ieremiou hgeiren kurioV to pneuma Kurou basilewV Perswn kai ekhruxen en olh th basileia autou kai ama dia graptwn legwn

2 tade legei o basileuV Perswn KuroV eme anedeixen basilea thV oikoumenhV o kurioV tou Israhl kurioV o uyistoV kai eshmhnen moi oikodomhsai autw oikon en Ierousalhm th en th Ioudaia

3 ei tiV estin oun umwn ek tou eqnouV autou estw o kurioV autou met autou kai anabaV eiV thn Ierousalhm thn en th Ioudaia oikodomeitw ton oikon tou kuriou tou Israhl outoV o kurioV o kataskhnwsaV en Ierousalhm

4 osoi oun kata topouV oikousin bohqeitwsan autw oi en tw topw autou en crusiw kai en arguriw en dosesin meq ippwn kai kthnwn sun toiV alloiV toiV kat eucaV prosteqeimenoiV eiV to ieron tou kuriou to en Ierousalhm

5 kai katastanteV oi arcifuloi twn patriwn thV Iouda kai Beniamin fulhV kai oi iereiV kai oi Leuitai kai pantwn wn hgeiren kurioV to pneuma anabhnai oikodomhsai oikon tw kuriw ton en Ierousalhm

6 kai oi perikuklw autwn ebohqhsan en pasin arguriw kai crusiw ippoiV kai kthnesin kai eucaiV wV pleistaiV pollwn wn o nouV hgerqh

7 kai o basileuV KuroV exhnegken ta iera skeuh tou kuriou a methgagen Naboucodonosor ex Ierousalhm kai aphreisato auta en tw eautou eidwliw

8 exenegkaV de auta KuroV o basileuV Perswn paredwken auta Miqridath tw eautou gazofulaki dia de toutou paredoqhsan Sanabassarw prostath thV IoudaiaV

9 o de toutwn ariqmoV hn spondeia crusa cilia spondeia argura cilia quiskai argurai eikosi ennea

10 fialai crusai triakonta argurai disciliai tetrakosiai deka kai alla skeuh cilia

11 ta de panta skeuh diekomisqh crusa kai argura pentakiscilia tetrakosia exhkonta ennea anhnecqh de upo Sanabassarou ama toiV ek thV aicmalwsiaV ek BabulwnoV eiV Ierosoluma

12 en de toiV epi Artaxerxou tou Perswn basilewV cronoiV kategrayen autw kata twn katoikountwn en th Ioudaia kai Ierousalhm BeslemoV kai MiqradathV kai TabellioV kai RaoumoV kai BeelteemoV kai SamsaioV o grammateuV kai oi loipoi oi toutoiV suntassomenoi oikounteV de en Samareia kai toiV alloiV topoiV thn upogegrammenhn epistolhn

13 basilei Artaxerxh kuriw oi paideV sou RaoumoV o ta prospiptonta kai SamsaioV o grammateuV kai oi epiloipoi thV boulhV autwn kritai oi en Koilh Suria kai Foinikh

14 kai nun gnwston estw tw kuriw basilei dioti oi Ioudaioi anabanteV par umwn proV hmaV elqonteV eiV Ierousalhm thn polin thn apostatin kai ponhran oikodomousin taV te agoraV authV kai ta teich qerapeuousin kai naon upoballontai

15 ean oun h poliV auth oikodomhqh kai ta teich suntelesqh forologian ou mh upomeinwsin dounai alla kai basileusin antisthsontai

16 kai epei energeitai ta kata ton naon kalwV ecein upolambanomen mh uperidein to toiouto alla prosfwnhsai tw kuriw basilei opwV an fainhtai soi episkefqh en toiV apo twn paterwn sou biblioiV

17 kai eurhseiV en toiV upomnhmatismoiV ta gegrammena peri toutwn kai gnwsh oti h poliV hn ekeinh apostatiV kai basileiV kai poleiV enoclousa kai oi Ioudaioi apostatai kai poliorkiaV sunistamenoi en auth eti ex aiwnoV di hn aitian kai h poliV auth hrhmwqh

18 nun oun upodeiknumen soi kurie basileu dioti ean h poliV auth oikodomhqh kai ta tauthV teich anastaqh kaqodoV soi ouketi estai eiV Koilhn Surian kai Foinikhn

19 tote antegrayen o basileuV Raoumw tw grafonti ta prospiptonta kai Beelteemw kai Samsaiw grammatei kai toiV loipoiV toiV suntassomenoiV kai okousin en th Samareia kai Suria kai Foinikh ta upogegrammena

20 anegnwn thn epistolhn hn pepomfate proV me

21 epetaxa oun episkeyasqai kai eureqh oti estin h poliV ekeinh ex aiwnoV basileusin antiparatassousa kai oi anqrwpoi apostaseiV kai polemouV en auth suntelounteV

22 kai basileiV iscuroi kai sklhroi hsan en Ierousalhm kurieuonteV kai forologounteV Koilhn Surian kai Foinikhn

23 nun oun epetaxa apokwlusai touV anqrwpouV ekeinouV tou oikodomhsai thn polin

24 kai pronohqhnai opwV mhqen para tauta genhtai kai mh probh epi pleion ta thV kakiaV eiV to basileiV enoclhsai

25 tote anagnwsqentwn twn para tou basilewV Artaxerxou grafentwn o RaoumoV kai SamsaioV o grammateuV kai oi toutoiV suntassomenoi anazeuxanteV kata spoudhn eiV Ierousalhm meq ippou kai oclou parataxewV hrxanto kwluein touV oikodomountaV

26 kai hrgei h oikodomh tou ierou tou en Ierousalhm mecri tou deuterou etouV thV basileiaV Dareiou tou Perswn basilewV

 

3

1 kai basileuV DareioV epoihsen dochn megalhn pasin toiV up auton kai pasin toiV oikogenesin autou kai pasin toiV megistasin thV MhdiaV kai thV PersidoV

2 kai pasin toiV satrapaiV kai strathgoiV kai toparcaiV toiV up auton apo thV IndikhV mecri thV AiqiopiaV en taiV ekaton eikosi epta satrapeiaiV

3 kai efagosan kai epiosan kai emplhsqenteV anelusan o de DareioV o basileuV anelusen eiV ton koitwna kai ekoimhqh kai exupnoV egeneto

4 tote oi treiV neaniskoi oi swmatofulakeV oi fulassonteV to swma tou basilewV eipan eteroV proV ton eteron

5 eipwmen ekastoV hmwn ena logon oV uperiscusei kai ou an fanh to rhma autou sofwteron tou eterou dwsei autw DareioV o basileuV dwreaV megalaV kai epinikia megala

6 kai porfuran peribalesqai kai en cruswmasin pinein kai epi crusw kaqeudein kai arma crusocalinon kai kidarin bussinhn kai maniakhn peri ton trachlon

7 kai deuteroV kaqieitai Dareiou dia thn sofian autou kai suggenhV Dareiou klhqhsetai

8 kai tote grayanteV ekastoV ton eautou logon esfragisanto kai eqhkan upo to proskefalaion Dareiou tou basilewV kai eipan

9 otan egerqh o basileuV dwsousin autw to gramma kai on an krinh o basileuV kai oi treiV megistaneV thV PersidoV oti o logoV autou sofwteroV autw doqhsetai to nikoV kaqwV gegraptai

10 o eiV egrayen uperiscuei o oinoV

11 o eteroV egrayen uperiscuei o basileuV

12 o tritoV egrayen uperiscuousin ai gunaikeV uper de panta nika h alhqeia

13 kai ote exhgerqh o basileuV labonteV to gramma edwkan autw kai anegnw

14 kai exaposteilaV ekalesen pantaV touV megistanaV thV PersidoV kai thV MhdiaV kai satrapaV kai strathgouV kai toparcaV kai upatouV kai ekaqisen en tw crhmatisthriw kai anegnwsqh to gramma enwpion autwn

15 kai eipen kalesate touV neaniskouV kai autoi dhlwsousin touV logouV autwn kai eklhqhsan kai eishlqosan

16 kai eipan autoiV apaggeilate hmin peri twn gegrammenwn

17 kai hrxato o prwtoV o eipaV peri thV iscuoV tou oinou kai efh outwV

18 andreV pwV uperiscuei o oinoV pantaV touV anqrwpouV touV pinontaV auton plana thn dianoian

19 tou te basilewV kai tou orfanou poiei thn dianoian mian thn te tou oiketou kai thn tou eleuqerou thn te tou penhtoV kai thn tou plousiou

20 kai pasan dianoian metastrefei eiV euwcian kai eufrosunhn kai ou memnhtai pasan luphn kai pan ofeilhma

21 kai pasaV kardiaV poiei plousiaV kai ou memnhtai basilea oude satraphn kai panta dia talantwn poiei lalein

22 kai ou memnhtai otan pinwsin filiazein filoiV kai adelfoiV kai met ou polu spwntai macairaV

23 kai otan apo tou oinou genhqwsin ou memnhtai a epraxan

24 w andreV ouc uperiscuei o oinoV oti outwV anagkazei poiein kai esighsen outwV eipaV

 

4

1 kai hrxato o deuteroV lalein o eipaV peri thV iscuoV tou basilewV

2 w andreV ouc uperiscuousin oi anqrwpoi thn ghn kai thn qalassan katakratounteV kai panta ta en autoiV

3 o de basileuV uperiscuei kai kurieuei autwn kai despozei autwn kai pan o ean eiph autoiV enakouousin

4 ean eiph autoiV poihsai polemon eteroV proV ton eteron poiousin ean de exaposteilh autouV proV touV polemiouV badizousin kai katergazontai ta orh kai ta teich kai touV purgouV

5 foneuousin kai foneuontai kai ton logon tou basilewV ou parabainousin ean de nikhswsin tw basilei komizousin panta kai osa ean pronomeuswsin kai ta alla panta

6 kai osoi ou strateuontai oude polemousin alla gewrgousin thn ghn palin otan speirwsi qerisanteV anaferousin tw basilei kai eteroV ton eteron anagkazonteV anaferousi touV forouV tw basilei

7 kai autoV eiV monoV estin ean eiph apokteinai apoktennousin eipen afeinai afiousin

8 eipe pataxai tuptousin eipen erhmwsai erhmousin eipen oikodomhsai oikodomousin

9 eipen ekkoyai ekkoptousin eipen futeusai futeuousin

10 kai paV o laoV autou kai ai dunameiV autou enakouousin

11 proV de toutoiV autoV anakeitai esqiei kai pinei kai kaqeudei autoi de throusin kuklw peri auton kai ou dunantai ekastoV apelqein kai poiein ta erga autou oude parakouousin autou

12 w andreV pwV ouc uperiscuei o basileuV oti outwV epakoustoV estin kai esighsen

13 o de tritoV o eipaV peri twn gunaikwn kai thV alhqeiaV outoV estin Zorobabel hrxato lalein

14 andreV ou megaV o basileuV kai polloi oi anqrwpoi kai o oinoV iscuei tiV oun o despozwn autwn h tiV o kurieuwn autwn ouc ai gunaikeV

15 ai gunaikeV egennhsan ton basilea kai panta ton laon oV kurieuei thV qalasshV kai thV ghV

16 kai ex autwn egenonto kai autai exeqreyan autouV touV futeuontaV touV ampelwnaV ex wn o oinoV ginetai

17 kai autai poiousin taV stolaV twn anqrwpwn kai autai poiousin doxan toiV anqrwpoiV kai ou dunantai oi anqrwpoi einai cwriV twn gunaikwn

18 ean de sunagagwsin crusion kai argurion kai pan pragma wraion kai idwsin gunaika mian kalhn tw eidei kai tw kallei

19 kai tauta panta afenteV eiV authn egkechnan kai caskonteV to stoma qewrousin authn kai panteV authn airetizousin mallon h to crusion kai to argurion kai pan pragma wraion

20 anqrwpoV ton eautou patera egkataleipei oV exeqreyen auton kai thn idian cwran kai proV thn idian gunaika kollatai

21 kai meta thV gunaikoV afihsi thn yuchn kai oute ton patera memnhtai oute thn mhtera oute thn cwran

22 kai enteuqen dei umaV gnwnai oti ai gunaikeV kurieuousin umwn ouci poneite kai mocqeite kai panta taiV gunaixin didote kai ferete

23 kai lambanei anqrwpoV thn romfaian autou kai ekporeuetai exodeuein kai lhsteuein kai kleptein kai eiV thn qalassan plein kai potamouV

24 kai ton leonta qewrei kai en skotei badizei kai otan kleyh kai arpash kai lwpoduthsh th erwmenh apoferei

25 kai pleion agapa anqrwpoV thn idian gunaika mallon h ton patera kai thn mhtera

26 kai polloi apenohqhsan taiV idiaiV dianoiaiV dia taV gunaikaV kai douloi egenonto di autaV

27 kai polloi apwlonto kai esfalhsan kai hmartosan dia taV gunaikaV

28 kai nun ou pisteuete moi ouci megaV o basileuV th exousia autou ouci pasai ai cwrai eulabountai ayasqai autou

29 eqewroun auton kai Apamhn thn qugatera Bartakou tou qaumastou thn pallakhn tou basilewV kaqhmenhn en dexia tou basilewV

30 kai afairousan to diadhma apo thV kefalhV tou basilewV kai epitiqousan eauth kai errapizen ton basilea th aristera

31 kai proV toutoiV o basileuV caskwn to stoma eqewrei authn kai ean prosgelash autw gela ean de pikranqh ep auton kolakeuei authn opwV diallagh autw

32 w andreV pwV ouci iscurai ai gunaikeV oti outwV prassousin

33 kai tote o basileuV kai oi megistaneV eneblepon eteroV proV ton eteron

34 kai hrxato lalein peri thV alhqeiaV andreV ouci iscurai ai gunaikeV megalh h gh kai uyhloV o ouranoV kai tacuV tw dromw o hlioV oti strefetai en tw kuklw tou ouranou kai palin apotrecei eiV ton eautou topon en mia hmera

35 ouci megaV oV tauta poiei kai h alhqeia megalh kai iscurotera para panta

36 pasa h gh thn alhqeian kalei kai o ouranoV authn eulogei kai panta ta erga seietai kai tremei kai ouk estin met autou adikon ouqen

37 adikoV o oinoV adikoV o basileuV adikoi ai gunaikeV adikoi panteV oi uioi twn anqrwpwn kai adika panta ta erga autwn panta ta toiauta kai ouk estin en autoiV alhqeia kai en th adikia autwn apolountai

38 h de alhqeia menei kai iscuei eiV ton aiwna kai zh kai kratei eiV ton aiwna tou aiwnoV

39 kai ouk estin par auth lambanein proswpa oude diafora alla ta dikaia poiei apo pantwn twn adikwn kai ponhrwn kai panteV eudokousi toiV ergoiV authV kai ouk estin en th krisei authV ouqen adikon

40 kai auth h iscuV kai to basileion kai h exousia kai h megaleiothV twn pantwn aiwnwn euloghtoV o qeoV thV alhqeiaV

41 kai esiwphsen tou lalein kai paV o laoV tote efwnhsen kai tote eipon megalh h alhqeia kai uperiscuei

42 tote o basileuV eipen autw aithsai o qeleiV pleiw twn gegrammenwn kai dwsomen soi on tropon eureqhV sofwteroV kai ecomenoV mou kaqhsh kai suggenhV mou klhqhsh

43 tote eipen tw basilei mnhsqhti thn euchn hn huxw oikodomhsai thn Ierousalhm en th hmera h to basileion sou parelabeV

44 kai panta ta skeuh ta lhmfqenta ex Ierousalhm ekpemyai a execwrisen KuroV ote huxato ekkoyai Babulwna kai huxato exaposteilai ekei

45 kai su euxw oikodomhsai ton naon on enepurisan oi Idoumaioi ote hrhmwqh h Ioudaia upo twn Caldaiwn

46 kai nun touto estin o se axiw kurie basileu kai o aitoumai se kai auth estin h megalwsunh h para sou deomai oun ina poihshV thn euchn hn huxw tw basilei tou ouranou poihsai ek stomatoV sou

47 tote anastaV DareioV o basileuV katefilhsen auton kai egrayen autw taV epistolaV proV pantaV touV oikonomouV kai toparcaV kai strathgouV kai satrapaV ina propemywsin auton kai touV met autou pantaV anabainontaV oikodomhsai thn Ierousalhm

48 kai pasi toiV toparcaiV en Koilh Suria kai Foinikh kai toiV en tw Libanw egrayen epistolaV metaferein xula kedrina apo tou Libanou eiV Ierousalhm kai opwV oikodomhswsin met autou thn polin

49 kai egrayen pasi toiV IoudaioiV toiV anabainousin apo thV basileiaV eiV thn Ioudaian uper thV eleuqeriaV panta dunaton kai satraphn kai toparchn kai oikonomon mh epeleusesqai epi taV quraV autwn

50 kai pasan thn cwran hn krathsousin aforologhton autoiV uparcein kai ina oi Idoumaioi afiwsi taV kwmaV aV diakratousin twn Ioudaiwn

51 kai eiV thn oikodomhn tou ierou doqhnai kat eniauton talanta eikosi mecri tou oikodomhqhnai

52 kai epi to qusiasthrion olokautwmata karpousqai kaq hmeran kaqa ecousin entolhn eptakaideka prosferein alla talanta deka kat eniauton

53 kai pasin toiV prosbainousin apo thV BabulwniaV ktisai thn polin uparcein thn eleuqerian autoiV te kai toiV teknoiV autwn kai pasi toiV iereusi toiV prosbainousin

54 egrayen de kai thn corhgian kai thn ieratikhn stolhn en tini latreuousin en auth

55 kai toiV LeuitaiV egrayen dounai thn corhgian ewV hV hmeraV epitelesqh o oikoV kai Ierousalhm oikodomhqhnai

56 kai pasi toiV frourousi thn polin egraye dounai autoiV klhrouV kai oywnia

57 kai exapesteilen panta ta skeuh a execwrisen KuroV apo BabulwnoV kai panta osa eipen KuroV poihsai kai autoV epetaxen poihsai kai exaposteilai eiV Ierousalhm

58 kai ote exhlqen o neaniskoV araV to proswpon eiV ton ouranon enantion Ierousalhm euloghsen tw basilei tou ouranou legwn

59 para sou h nikh kai para sou h sofia kai sh h doxa kai egw soV oikethV

60 euloghtoV ei oV edwkaV moi sofian kai soi omologw despota twn paterwn

61 kai elaben taV epistolaV kai exhlqen eiV Babulwna kai aphggeilen toiV adelfoiV autou pasin

62 kai euloghsan ton qeon twn paterwn autwn oti edwken autoiV anesin kai afesin

63 anabhnai kai oikodomhsai Ierousalhm kai to ieron ou wnomasqh to onoma autou ep autw kai ekwqwnizonto meta mousikwn kai caraV hmeraV epta

 

5

1 meta de tauta exeleghsan anabhnai archgoi oikou patriwn kata fulaV autwn kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi kai ai qugatereV kai oi paideV autwn kai ai paidiskai kai ta kthnh autwn

2 kai DareioV sunapesteilen met autwn ippeiV ciliouV ewV tou apokatasthsai autouV eiV Ierousalhm met eirhnhV kai meta mousikwn tumpanwn kai aulwn

3 kai panteV oi adelfoi autwn paizonteV kai epoihsen autouV sunanabhnai met ekeinwn

4 kai tauta ta onomata twn andrwn twn anabainontwn kata patriaV autwn eiV taV fulaV epi thn meridarcian autwn

5 oi iereiV uioi FineeV uiou Aarwn IhsouV o tou Iwsedek tou Saraiou kai Iwakim o tou Zorobabel tou Salaqihl ek tou oikou tou Dauid ek thV geneaV FareV fulhV de Iouda

6 oV elalhsen epi Dareiou tou basilewV Perswn logouV sofouV en tw deuterw etei thV basileiaV autou mhni Nisan tou prwtou mhnoV

7 eisin de outoi ek thV IoudaiaV oi anabanteV ek thV aicmalwsiaV thV paroikiaV ouV metwkisen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV eiV Babulwna

8 kai epestreyan eiV Ierousalhm kai thn loiphn Ioudaian ekastoV eiV thn idian polin oi elqonteV meta Zorobabel kai Ihsou Neemiou Zaraiou Rhsaiou EnhnioV Mardocaiou Beelsarou Asfarasou Boroliou Roimou Baana twn prohgoumenwn autwn

9 ariqmoV twn apo tou eqnouV kai oi prohgoumenoi autwn uioi ForoV duo ciliadeV kai ekaton ebdomhkonta duo

10 uioi Safat tetrakosioi ebdomhkonta duo uioi Aree eptakosioi penthkonta ex

11 uioi Faaqmwab eiV touV uiouV Ihsou kai Iwab discilioi oktakosioi deka duo

12 uioi Wlamou cilioi diakosioi penthkonta tessareV uioi Zatou ennakosioi tessarakonta pente uioi Corbe eptakosioi pente uioi Bani exakosioi tessarakonta oktw

13 uioi Bhbai exakosioi eikosi treiV uioi Asgad cilioi triakosioi eikosi duo

14 uioi Adwnikam exakosioi exhkonta epta uioi Bagoi discilioi exhkonta ex uioi Adinou tetrakosioi penthkonta tessareV

15 uioi Athr Ezekiou enenhkonta duo uioi Kilan kai AzhtaV exhkonta epta uioi Azourou tetrakosioi triakonta duo

16 uioi AnniaV ekaton eiV uioi Arom uioi Bassai triakosioi eikosi treiV uioi Arifou ekaton deka duo

17 uioi BaithrouV triscilioi pente uioi ek Baiqlwmwn ekaton eikosi treiV

18 oi ek NetebaV penthkonta pente oi ex Enatou ekaton penthkonta oktw oi ek Baitasmwn tessarakonta duo

19 oi ek KariaqiarioV eikosi pente oi ek KapiraV kai Bhrot eptakosioi tessarakonta treiV

20 oi Cadiasai kai Ammidioi tetrakosioi eikosi duo oi ek KiramaV kai GabbhV exakosioi eikosi eiV

21 oi ek Makalwn ekaton eikosi duo oi ek Baitoliw penthkonta duo uioi NifiV ekaton penthkonta ex

22 uioi Kalamw allou kai WnouV eptakosioi eikosi pente uioi Ierecou triakosioi tessarakonta pente

23 uioi SanaaV triscilioi triakosioi triakonta

24 oi iereiV uioi Ieddou tou uiou Ihsou eiV touV uiouV Anasib ennakosioi ebdomhkonta duo uioi Emmhrou cilioi penthkonta duo

25 uioi Fassourou cilioi diakosioi tessarakonta epta uioi Carmh cilioi deka epta

26 oi de Leuitai uioi Ihsou kai Kadmihlou kai Bannou kai Soudiou ebdomhkonta tessareV

27 oi ieroyaltai uioi Asaf ekaton eikosi oktw

28 oi qurwroi uioi Saloum uioi Atar uioi Tolman uioi Akoub uioi Athta uioi Swbai oi panteV ekaton triakonta ennea

29 oi ierodouloi uioi Hsau uioi Asifa uioi Tabawq uioi KhraV uioi Soua uioi Fadaiou uioi Labana uioi Aggaba

30 uioi Akoud uioi Outa uioi Khtab uioi Agaba uioi Subai uioi Anan uioi Kaqoua uioi Geddour

31 uioi Iairou uioi Daisan uioi Noeba uioi Caseba uioi Gazhra uioi Oziou uioi Finoe uioi Asara uioi Basqai uioi Asana uioi Maani uioi Nafisi uioi Akouf uioi Aciba uioi Asour uioi Farakim uioi Basalwq

32 uioi Meedda uioi Kouqa uioi Carea uioi BarcouV uioi Serar uioi Qomoi uioi Nasi uioi Atifa

33 uioi paidwn Salwmwn uioi Assafiwq uioi Farida uioi Iehli uioi Lozwn uioi Isdahl uioi Safuqi

34 uioi Agia uioi Fakareqsabih uioi Sarwqie uioi MasiaV uioi GaV uioi AddouV uioi SoubaV uioi Aferra uioi BarwdiV uioi Safat uioi Amwn

35 panteV oi ierodouloi kai oi uioi twn paidwn Salwmwn triakosioi ebdomhkonta duo

36 outoi anabanteV apo Qermeleq kai QelersaV hgoumenoV autwn Caraaq Adan kai Amar

37 kai ouk hdunanto apaggeilai taV patriaV autwn kai geneaV wV ek tou Israhl eisin uioi Dalan tou uiou Touban uioi Nekwdan exakosioi penthkonta duo

38 kai ek twn ierewn oi empoioumenoi ierwsunhV kai ouc eureqhsan uioi Obbia uioi AkkwV uioi IoddouV tou labontoV Augian gunaika twn qugaterwn Farzellaiou kai eklhqh epi tw onomati autou

39 kai toutwn zhthqeishV thV genikhV grafhV en tw katalocismw kai mh eureqeishV ecwrisqhsan tou ierateuein

40 kai eipen autoiV NeemiaV kai AtqariaV mh metecein twn agiwn autouV ewV anasth arciereuV endedumenoV thn dhlwsin kai thn alhqeian

41 oi de panteV hsan Israhl apo dwdekaetouV cwriV paidwn kai paidiskwn muriadeV tessareV discilioi triakosioi exhkonta paideV toutwn kai paidiskai eptakiscilioi triakosioi triakonta epta yaltai kai yaltwdoi diakosioi tessarakonta pente

42 kamhloi tetrakosioi triakonta pente kai ippoi eptakiscilioi triakonta ex hmionoi diakosioi tessarakonta pente upozugia pentakiscilia pentakosia eikosi pente

43 kai ek twn hgoumenwn kata taV patriaV en tw paraginesqai autouV eiV to ieron tou qeou to en Ierousalhm euxanto egeirai ton oikon epi tou topou autou kata thn autwn dunamin

44 kai dounai eiV to ieron gazofulakion twn ergwn crusiou mnaV ciliaV kai arguriou mnaV pentakisciliaV kai stolaV ieratikaV ekaton

45 kai katwkisqhsan oi iereiV kai oi Leuitai kai oi ek tou laou en Ierousalhm kai th cwra oi te ieroyaltai kai oi qurwroi kai paV Israhl en taiV kwmaiV autwn

46 enstantoV de tou ebdomou mhnoV kai ontwn twn uiwn Israhl ekastou en toiV idioiV sunhcqhsan omoqumadon eiV to eurucwron tou prwtou pulwnoV tou proV th anatolh

47 kai katastaV IhsouV o tou Iwsedek kai oi adelfoi autou oi iereiV kai Zorobabel o tou Salaqihl kai oi toutou adelfoi htoimasan to qusiasthrion tou qeou tou Israhl

48 prosenegkai ep autou olokautwseiV akolouqwV toiV en th MwusewV biblw tou anqrwpou tou qeou dihgoreumenoiV

49 kai episunhcqhsan autoiV ek twn allwn eqnwn thV ghV kai katwrqwsan to qusiasthrion epi tou topou autou oti en ecqra hsan autoiV kai katiscusan autouV panta ta eqnh ta epi thV ghV kai aneferon qusiaV kata ton kairon kai olokautwmata tw kuriw to prwinon kai to deilinon

50 kai hgagosan thn thV skhnophgiaV eorthn wV epitetaktai en tw nomw kai qusiaV kaq hmeran wV proshkon hn

51 kai meta tauta prosforaV endelecismou kai qusiaV sabbatwn kai noumhniwn kai eortwn paswn hgiasmenwn

52 kai osoi euxanto euchn tw qew apo thV noumhniaV tou ebdomou mhnoV hrxanto prosferein qusiaV tw qew kai o naoV tou qeou oupw wkodomhto

53 kai edwkan argurion toiV latomoiV kai tektosi kai brwta kai pota kai cara toiV SidwnioiV kai TurioiV eiV to paragein autouV ek tou Libanou xula kedrina diaferein scediaV eiV ton IopphV limena kata to prostagma to grafen autoiV para Kurou tou Perswn basilewV

54 kai tw deuterw etei paragenomenoV eiV to ieron tou qeou eiV Ierousalhm mhnoV deuterou hrxato Zorobabel o tou Salaqihl kai IhsouV o tou Iwsedek kai oi adelfoi autwn kai oi iereiV oi Leuitai kai panteV oi paragenomenoi ek thV aicmalwsiaV eiV Ierousalhm

55 kai eqemeliwsan ton naon tou qeou th noumhnia tou deuterou mhnoV tou deuterou etouV en tw elqein eiV thn Ioudaian kai Ierousalhm

56 kai esthsan touV LeuitaV apo eikosaetouV epi twn ergwn tou kuriou kai esth IhsouV kai oi uioi kai oi adelfoi kai Kadmihl o adelfoV kai oi uioi Ihsou Hmadaboun kai oi uioi Iwda tou Iliadoun sun toiV uioiV kai adelfoiV panteV oi Leuitai omoqumadon ergodiwktai poiounteV eiV ta erga en tw oikw tou qeou

57 kai wkodomhsan oi oikodomoi ton naon tou kuriou kai esthsan oi iereiV estolismenoi meta mousikwn kai salpiggwn kai oi Leuitai uioi Asaf econteV ta kumbala umnounteV tw kuriw kai eulogounteV kata Dauid basilea tou Israhl

58 kai efwnhsan di umnwn omologounteV tw kuriw oti h crhstothV autou kai h doxa eiV touV aiwnaV panti Israhl

59 kai paV o laoV esalpisan kai ebohsan fwnh megalh umnounteV tw kuriw epi th egersei tou oikou tou kuriou

60 kai hlqosan ek twn ierewn twn Leuitwn kai twn prokaqhmenwn kata taV patriaV autwn oi presbuteroi oi ewrakoteV ton pro toutou oikon proV thn toutou oikodomhn meta kraughV kai klauqmou megalou

61 kai polloi dia salpiggwn kai caraV megalh th fwnh

62 wste ton laon mh akouein twn salpiggwn dia ton klauqmon tou laou o gar ocloV hn o salpizwn megalwsti wste makroqen akouesqai

63 kai akousanteV oi ecqroi thV fulhV Iouda kai Beniamin hlqosan epignwnai tiV h fwnh twn salpiggwn

64 kai epegnwsan oti oi ek thV aicmalwsiaV oikodomousin ton naon tw kuriw qew Israhl

65 kai proselqonteV tw Zorobabel kai Ihsou kai toiV hgoumenoiV twn patriwn legousin autoiV sunoikodomhsomen umin

66 omoiwV gar umin akouomen tou kuriou umwn kai autw epiquomen apo hmerwn Asbasareq basilewV Assuriwn oV methgagen hmaV entauqa

67 kai eipen autoiV Zorobabel kai IhsouV kai oi hgoumenoi twn patriwn tou Israhl ouc umin kai hmin tou oikodomhsai ton oikon kuriw tw qew hmwn

68 hmeiV gar monoi oikodomhsomen tw kuriw tou Israhl akolouqwV oiV prosetaxen hmin KuroV o basileuV Perswn

69 ta de eqnh thV ghV epikeimena toiV en th Ioudaia kai poliorkounteV eirgon tou oikodomein

70 kai epiboulaV kai dhmagwgiaV kai episustaseiV poioumenoi apekwlusan tou epitelesqhnai thn oikodomhn panta ton cronon thV zwhV tou basilewV Kurou

71 kai eircqhsan thV oikodomhV eth duo ewV thV Dareiou basileiaV

 

6

1 en de tw deuterw etei thV tou Dareiou basileiaV eprofhteusen AggaioV kai ZacariaV o tou Eddi oi profhtai epi touV IoudaiouV touV en th Ioudaia kai Ierousalhm epi tw onomati kuriou qeou Israhl ep autouV

2 tote staV Zorobabel o tou Salaqihl kai IhsouV o tou Iwsedek hrxanto oikodomein ton oikon tou kuriou ton en Ierousalhm sunontwn twn profhtwn tou kuriou bohqountwn autoiV

3 en autw tw cronw parhn proV autouV SisinnhV o eparcoV SuriaV kai FoinikhV kai SaqrabouzanhV kai oi sunetairoi kai eipan autoiV

4 tinoV umin suntaxantoV ton oikon touton oikodomeite kai thn steghn tauthn kai talla panta epiteleite kai tineV eisin oi oikodomoi oi tauta epitelounteV

5 kai escosan carin episkophV genomenhV epi thn aicmalwsian para tou kuriou oi presbuteroi twn Ioudaiwn

6 kai ouk ekwluqhsan thV oikodomhV mecri tou uposhmanqhnai Dareiw peri autwn kai prosfwnhqhnai

7 antigrafon epistolhV hV egrayen Dareiw kai apesteilen SisinnhV o eparcoV SuriaV kai FoinikhV kai SaqrabouzanhV kai oi sunetairoi oi en Suria kai Foinikh hgemoneV

8 basilei Dareiw cairein panta gnwsta estw tw kuriw hmwn tw basilei oti paragenomenoi eiV thn cwran thV IoudaiaV kai elqonteV eiV Ierousalhm thn polin katelabomen thV aicmalwsiaV touV presbuterouV twn Ioudaiwn en Ierousalhm th polei oikodomountaV oikon tw kuriw megan kainon dia liqwn xustwn polutelwn xulwn tiqemenwn en toiV toicoiV

9 kai ta erga ekeina epi spoudhV gignomena kai euodoumenon to ergon en taiV cersin autwn kai en pash doxh kai epimeleia sunteloumena

10 tote epunqanomeqa twn presbuterwn toutwn legonteV tinoV umin prostaxantoV oikodomeite ton oikon touton kai ta erga tauta qemelioute

11 ephrwthsamen oun autouV eineken tou gnwrisai soi kai grayai soi touV anqrwpouV touV afhgoumenouV kai thn onomatografian htoumen autouV twn prokaqhgoumenwn

12 oi de apekriqhsan hmin legonteV hmeiV esmen paideV tou kuriou tou ktisantoV ton ouranon kai thn ghn

13 kai wkodomhto o oikoV emprosqen etwn pleionwn dia basilewV tou Israhl megalou kai iscurou kai epetelesqh

14 kai epei oi patereV hmwn parapikrananteV hmarton eiV ton kurion tou Israhl ton ouranion paredwken autouV eiV ceiraV Naboucodonosor basilewV BabulwnoV basilewV twn Caldaiwn

15 ton te oikon kaqelonteV enepurisan kai ton laon hcmalwteusan eiV Babulwna

16 en de tw prwtw etei basileuontoV Kurou cwraV BabulwniaV egrayen o basileuV KuroV oikodomhsai ton oikon touton

17 kai ta iera skeuh ta crusa kai ta argura a exhnegken Naboucodonosor ek tou oikou tou en Ierousalhm kai aphreisato auta en tw eautou naw palin exhnegken auta KuroV o basileuV ek tou naou tou en Babulwni kai paredoqh Zorobabel kai Sanabassarw tw eparcw

18 kai epetagh autw apenegkanti panta ta skeuh tauta apoqeinai en tw naw tw en Ierousalhm kai ton naon tou kuriou touton oikodomhqhnai epi tou topou

19 tote o SanabassaroV ekeinoV paragenomenoV enebaleto touV qemeliouV tou oikou kuriou tou en Ierousalhm kai ap ekeinou mecri tou nun oikodomoumenoV ouk elaben sunteleian

20 nun oun ei krinetai basileu episkephtw en toiV basilikoiV bibliofulakioiV tou kuriou basilewV toiV en Babulwni

21 kai ean euriskhtai meta thV gnwmhV Kurou tou basilewV genomenhn thn oikodomhn tou oikou kuriou tou en Ierousalhm kai krinhtai tw kuriw basilei hmwn prosfwnhsatw hmin peri toutwn

22 tote o basileuV DareioV prosetaxen episkeyasqai en toiV basilikoiV bibliofulakioiV toiV keimenoiV en Babulwni kai eureqh en EkbatanoiV th barei th en Mhdia cwra tomoV eiV en w upemnhmatisto tade

23 etouV prwtou basileuontoV Kurou basileuV KuroV prosetaxen ton oikon tou kuriou ton en Ierousalhm oikodomhsai opou epiquousin dia puroV endelecouV

24 ou to uyoV phcewn exhkonta platoV phcewn exhkonta dia domwn liqinwn xustwn triwn kai domou xulinou egcwriou kainou enoV kai to dapanhma doqhnai ek tou oikou Kurou tou basilewV

25 kai ta iera skeuh tou oikou kuriou ta te crusa kai ta argura a exhnegken Naboucodonosor ek tou oikou tou en Ierousalhm kai aphnegken eiV Babulwna apokatastaqhnai eiV ton oikon ton en Ierousalhm ou hn keimena opwV teqh ekei

26 prosetaxen de epimelhqhnai Sisinnh eparcw SuriaV kai FoinikhV kai Saqrabouzanh kai toiV sunetairoiV kai toiV apotetagmenoiV en Suria kai Foinikh hgemosin apecesqai tou topou easai de ton paida tou kuriou Zorobabel eparcon de thV IoudaiaV kai touV presbuterouV twn Ioudaiwn ton oikon tou kuriou ekeinon oikodomein epi tou topou

27 kagw de epetaxa oloscerwV oikodomhsai kai atenisai ina sumpoiwsin toiV ek thV aicmalwsiaV thV IoudaiaV mecri tou epitelesqhnai ton oikon tou kuriou

28 kai apo thV forologiaV KoilhV SuriaV kai FoinikhV epimelwV suntaxin didosqai toutoiV toiV anqrwpoiV eiV qusiaV tw kuriw Zorobabel eparcw eiV taurouV kai kriouV kai arnaV

29 omoiwV de kai puron kai ala kai oinon kai elaion endelecwV kat eniauton kaqwV an oi iereiV oi en Ierousalhm upagoreuswsin analiskesqai kaq hmeran anamfisbhthtwV

30 opwV prosferwntai spondai tw qew tw uyistw uper tou basilewV kai twn paidwn kai proseucwntai peri thV autwn zwhV

31 kai prosetaxen ina osoi ean parabwsin ti twn proeirhmenwn kai twn prosgegrammenwn h kai akurwswsin lhmfqhnai xulon ek twn idiwn autou kai epi toutou kremasqhnai kai ta uparconta autou einai basilika

32 dia tauta kai o kurioV ou to onoma autou epikeklhtai ekei afanisai panta basilea kai eqnoV oV ektenei thn ceira autou kwlusai h kakopoihsai ton oikon tou kuriou ekeinon ton en Ierousalhm

33 egw basileuV DareioV dedogmatika epimelwV kata tauta gignesqai

 

7

1 tote SisinnhV o eparcoV KoilhV SuriaV kai FoinikhV kai SaqrabouzanhV kai oi sunetairoi katakolouqhsanteV toiV upo tou basilewV Dareiou prostageisin

2 epestatoun twn ierwn ergwn epimelesteron sunergounteV toiV presbuteroiV twn Ioudaiwn kai ierostataiV

3 kai euoda egineto ta iera erga profhteuontwn Aggaiou kai Zacariou twn profhtwn

4 kai sunetelesan tauta dia prostagmatoV tou kuriou qeou Israhl

5 kai meta thV gnwmhV Kurou kai Dareiou kai Artaxerxou basilewV Perswn sunetelesqh o oikoV o agioV ewV trithV kai eikadoV mhnoV Adar tou ektou etouV basilewV Dareiou

6 kai epoihsan oi uioi Israhl kai oi iereiV kai oi Leuitai kai oi loipoi oi ek thV aicmalwsiaV oi prosteqenteV akolouqwV toiV en th MwusewV biblw

7 kai proshnegkan eiV ton egkainismon tou ierou tou kuriou taurouV ekaton kriouV diakosiouV arnaV tetrakosiouV

8 cimarouV uper amartiaV pantoV tou Israhl dwdeka proV ariqmon ek twn fularcwn tou Israhl dwdeka

9 kai esthsan oi iereiV kai oi Leuitai estolismenoi kata fulaV epi twn ergwn tou kuriou qeou Israhl akolouqwV th MwusewV biblw kai oi qurwroi ef ekastou pulwnoV

10 kai hgagosan oi uioi Israhl twn ek thV aicmalwsiaV to pasca en th tessareskaidekath tou prwtou mhnoV oti hgnisqhsan oi iereiV kai oi Leuitai ama

11 kai panteV oi uioi thV aicmalwsiaV ouc hgnisqhsan oti oi Leuitai ama panteV hgnisqhsan

12 kai equsan to pasca pasin toiV uioiV thV aicmalwsiaV kai toiV adelfoiV autwn toiV iereusin kai eautoiV

13 kai efagosan oi uioi Israhl oi ek thV aicmalwsiaV panteV oi cwrisqenteV apo twn bdelugmatwn twn eqnwn thV ghV zhtounteV ton kurion

14 kai hgagosan thn eorthn twn azumwn epta hmeraV eufrainomenoi enanti tou kuriou

15 oti metestreyen thn boulhn tou basilewV Assuriwn ep autouV katiscusai taV ceiraV autwn epi ta erga kuriou qeou Israhl

 

8

1 kai metagenesteroV toutwn basileuontoV Artaxerxou tou Perswn basilewV prosebh EsdraV Saraiou tou Ezeriou tou Celkiou tou Salhmou

2 tou Saddoukou tou Acitwb tou Amariou tou Oziou tou Bokka tou Abisoue tou FineeV tou Eleazar tou Aarwn tou prwtou ierewV

3 outoV EsdraV anebh ek BabulwnoV wV grammateuV eufuhV wn en tw MwusewV nomw tw ekdedomenw upo tou qeou tou Israhl

4 kai edwken autw o basileuV doxan eurontoV carin enantion autou epi panta ta axiwmata autou

5 kai sunanebhsan ek twn uiwn Israhl kai twn ierewn kai Leuitwn kai ieroyaltwn kai qurwrwn kai ierodoulwn eiV Ierosoluma etouV ebdomou basileuontoV Artaxerxou en tw pemptw mhni outoV eniautoV ebdomoV tw basilei

6 exelqonteV gar ek BabulwnoV th noumhnia tou prwtou mhnoV en th noumhnia tou pemptou mhnoV paregenonto eiV Ierosoluma kata thn doqeisan autoiV euodian para tou kuriou ep autw

7 o gar EsdraV pollhn episthmhn perieicen eiV to mhden paralipein twn ek tou nomou kuriou kai ek twn entolwn didaxai ton panta Israhl panta ta dikaiwmata kai ta krimata

8 prospesontoV de tou grafentoV prostagmatoV para Artaxerxou tou basilewV proV Esdran ton ierea kai anagnwsthn tou nomou kuriou ou estin antigrafon to upokeimenon

9 basileuV ArtaxerxhV Esdra tw ierei kai anagnwsth tou nomou kuriou cairein

10 kai ta filanqrwpa egw krinaV prosetaxa touV boulomenouV ek tou eqnouV twn Ioudaiwn airetizontaV kai twn ierewn kai twn Leuitwn kai twn de en th hmetera basileia sumporeuesqai soi eiV Ierousalhm

11 osoi oun enqumountai sunexormatwsan kaqaper dedoktai emoi te kai toiV epta filoiV sumbouleutaiV

12 opwV episkeywntai ta kata thn Ioudaian kai Ierousalhm akolouqwV w ecei en tw nomw tou kuriou

13 kai apenegkein dwra tw kuriw tou Israhl a huxamhn egw te kai oi filoi eiV Ierousalhm kai pan crusion kai argurion o ean eureqh en th cwra thV BabulwniaV tw kuriw eiV Ierousalhm sun tw dedwrhmenw upo tou eqnouV eiV to ieron tou kuriou autwn to en Ierousalhm

14 sunacqhnai to te crusion kai argurion eiV taurouV kai kriouV kai arnaV kai ta toutoiV akolouqa

15 wste prosenegkein qusiaV epi to qusiasthrion tou kuriou autwn to en Ierousalhm

16 kai panta osa an boulh meta twn adelfwn sou poihsai crusiw kai arguriw epitelei kata to qelhma tou qeou sou

17 kai ta iera skeuh tou kuriou ta didomena soi eiV thn creian tou ierou tou qeou sou tou en Ierousalhm

18 kai ta loipa osa an upopipth soi eiV thn creian tou ierou tou qeou sou dwseiV ek tou basilikou gazofulakiou

19 kagw de ArtaxerxhV o basileuV prosetaxa toiV gazofulaxi SuriaV kai FoinikhV ina osa an aposteilh EsdraV o iereuV kai anagnwsthV tou nomou tou qeou tou uyistou epimelwV didwsin autw ewV arguriou talantwn ekaton

20 omoiwV de kai ewV purou korwn ekaton kai oinou metrhtwn ekaton kai ala ek plhqouV

21 panta ta kata ton tou qeou nomon epitelesqhtw epimelwV tw qew tw uyistw eneka tou mh genesqai orghn eiV thn basileian tou basilewV kai twn uiwn

22 kai umin de legetai opwV pasi toiV iereusin kai toiV LeuitaiV kai ieroyaltaiV kai qurwroiV kai ierodouloiV kai pragmatikoiV tou ierou toutou mhdemia forologia mhde allh epibolh gignhtai kai exousian mhdena ecein epibalein ti toutoiV

23 kai su Esdra kata thn sofian tou qeou anadeixon kritaV kai dikastaV opwV dikazwsin en olh Suria kai Foinikh pantaV touV epistamenouV ton nomon tou qeou sou kai touV mh epistamenouV de didaxeiV

24 kai panteV osoi ean parabainwsi ton nomon tou qeou sou kai ton basilikon epimelwV kolasqhsontai ean te kai qanatw ean te kai timwria h argurikh zhmia h apagwgh

25 euloghtoV monoV o kurioV o douV tauta eiV thn kardian tou basilewV doxasai ton oikon autou ton en Ierousalhm

26 kai eme etimhsen enanti tou basilewV kai twn sumbouleuontwn kai pantwn twn filwn kai megistanwn autou

27 kai egw euqarshV egenomhn kata thn antilhmyin kuriou tou qeou mou kai sunhgagon ek tou Israhl andraV wste sunanabhnai moi

28 kai outoi oi prohgoumenoi kata taV patriaV autwn kai taV meridarciaV oi anabanteV met emou ek BabulwnoV en th basileia Artaxerxou tou basilewV

29 ek twn uiwn FineeV GarsomoV ek twn uiwn Ietamarou GamhloV ek twn uiwn Dauid AttouV o Seceniou

30 ek twn uiwn ForoV ZacariaV kai met autou apo grafhV andreV ekaton penthkonta

31 ek twn uiwn Faaqmwab EliawniaV Zaraiou kai met autou andreV diakosioi

32 ek twn uiwn ZaqohV SeceniaV Iezhlou kai met autou andreV triakosioi ek twn uiwn Adinou BhnIwnaqou kai met autou andreV diakosioi penthkonta

33 ek twn uiwn Hlam IesiaV Goqoliou kai met autou andreV ebdomhkonta

34 ek twn uiwn Safatiou ZaraiaV Micahlou kai met autou andreV ebdomhkonta

35 ek twn uiwn Iwab AbadiaV Iezhlou kai met autou andreV diakosioi deka duo

36 ek twn uiwn Bani Assalimwq Iwsafiou kai met autou andreV ekaton exhkonta

37 ek twn uiwn Babi ZacariaV Bhbai kai met autou andreV eikosi oktw

38 ek twn uiwn Asgaq IwanhV Akatan kai met autou andreV ekaton deka

39 ek twn uiwn Adwnikam oi escatoi kai tauta ta onomata autwn ElifalatoV Ieouhl kai SamaiaV kai met autwn andreV ebdomhkonta

40 ek twn uiwn Bago Ouqi o tou Istalkourou kai met autou andreV ebdomhkonta

41 kai sunhgagon autouV epi ton legomenon Qeran potamon kai parenebalomen autoqi hmeraV treiV kai katemaqon autouV

42 kai ek twn uiwn twn ierewn kai ek twn Leuitwn ouc eurwn ekei

43 apesteila proV Eleazaron kai Idouhlon kai Maasman kai Elnatan kai Samaian kai Iwribon Naqan Ennatan Zacarian kai Mesolamon touV hgoumenouV kai episthmonaV

44 kai eipa autoiV elqein proV Addaion ton hgoumenon ton en tw topw tou gazofulakiou

45 enteilamenoV autoiV dialeghnai Addaiw kai toiV adelfoiV autou kai toiV en tw topw gazofulaxin aposteilai hmin touV ierateusontaV en tw oikw tou kuriou hmwn

46 kai hgagon hmin kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn andraV episthmonaV twn uiwn Mooli tou Leui tou Israhl Asebhbian kai touV uiouV kai touV adelfouV deka oktw

47 kai Asebian kai Announon kai Wsaian adelfon ek twn uiwn Canounaiou kai oi uioi autwn andreV eikosi

48 kai ek twn ierodoulwn wn edwken Dauid kai oi hgoumenoi eiV thn ergasian twn Leuitwn ierodouloi diakosioi eikosi pantwn eshmanqh h onomatografia

49 kai euxamhn ekei nhsteian toiV neaniskoiV enanti tou kuriou hmwn

50 zhthsai par autou euodian hmin te kai toiV sunousin hmin teknoiV hmwn kai kthnesin

51 enetraphn gar aithsai ton basilea pezouV te kai ippeiV kai propomphn eneken asfaleiaV thV proV touV enantioumenouV hmin

52 eipamen gar tw basilei oti iscuV tou kuriou hmwn estai meta twn epizhtountwn auton eiV pasan epanorqwsin

53 kai palin edehqhmen tou kuriou hmwn kata tauta kai euilatou etucomen

54 kai ecwrisa twn fularcwn twn ierewn andraV deka duo kai Serebian kai Asabian kai met autwn ek twn adelfwn autwn andraV deka

55 kai esthsa autoiV to argurion kai to crusion kai ta iera skeuh tou oikou tou kuriou hmwn a autoV edwrhsato o basileuV kai oi sumbouloi autou kai oi megistaneV kai paV Israhl

56 kai sthsaV paredwka autoiV arguriou talanta exakosia penthkonta kai skeuh argura talantwn ekaton kai crusiou talanta ekaton kai cruswmata eikosi kai skeuh calka apo crhstou calkou stilbonta crusoeidh skeuh dwdeka

57 kai eipa autoiV kai umeiV agioi este tw kuriw kai ta skeuh agia kai to argurion kai to crusion euch tw kuriw kuriw twn paterwn hmwn

58 agrupneite kai fulassete ewV tou paradounai auta umaV toiV fularcoiV twn ierewn kai twn Leuitwn kai toiV hgoumenoiV twn patriwn tou Israhl en Ierousalhm en toiV pastoforioiV tou oikou tou kuriou hmwn

59 kai oi paralabonteV oi iereiV kai oi Leuitai to argurion kai to crusion kai ta skeuh ta en Ierousalhm eishnegkan eiV to ieron tou kuriou

60 kai anazeuxanteV apo tou potamou Qera th dwdekath tou prwtou mhnoV eishlqomen eiV Ierousalhm kata thn krataian ceira tou kuriou hmwn thn ef hmin kai errusato hmaV epi thV eisodou apo pantoV ecqrou kai hlqomen eiV Ierousalhm

61 kai genomenhV autoqi hmeraV trithV staqen to argurion kai to crusion paredoqh en tw oikw tou kuriou hmwn Marmwqi Ouria ierei

62 kai met autou Eleazar o tou FineeV kai hsan met autwn IwsabdoV Ihsou kai Mweq Sabannou oi Leuitai proV ariqmon kai olkhn apanta kai egrafh pasa h olkh autwn auth th wra

63 oi de paragenomenoi ek thV aicmalwsiaV proshnegkan qusiaV tw qew tou Israhl kuriw taurouV dwdeka uper pantoV Israhl kriouV enenhkonta ex arnaV ebdomhkonta duo tragouV uper swthriou deka duo apanta qusian tw kuriw

64 kai apedwkan ta prostagmata tou basilewV toiV basilikoiV oikonomoiV kai toiV eparcoiV KoilhV SuriaV kai FoinikhV kai edoxasan to eqnoV kai to ieron tou kuriou

65 kai toutwn telesqentwn proshlqosan moi oi hgoumenoi legonteV

66 ouk ecwrisan to eqnoV tou Israhl kai oi arconteV kai oi iereiV kai oi Leuitai ta allogenh eqnh thV ghV kai taV akaqarsiaV autwn Cananaiwn kai Cettaiwn kai Ferezaiwn kai Iebousaiwn kai Mwabitwn kai Aiguptiwn kai Idoumaiwn

67 sunwkhsan gar meta twn qugaterwn autwn kai autoi kai oi uioi autwn kai epemigh to sperma to agion eiV ta allogenh eqnh thV ghV kai meteicon oi prohgoumenoi kai oi megistaneV thV anomiaV tauthV apo thV archV tou pragmatoV

68 kai ama tw akousai me tauta dierrhxa ta imatia kai thn ieran esqhta kai katetila tou tricwmatoV thV kefalhV kai tou pwgwnoV kai ekaqisa sunnouV kai perilupoV

69 kai episunhcqhsan proV me osoi pote epekinounto tw rhmati kuriou tou Israhl emou penqountoV epi th anomia kai ekaqhmhn perilupoV ewV thV deilinhV qusiaV

70 kai exegerqeiV ek thV nhsteiaV dierrhgmena ecwn ta imatia kai thn ieran esqhta kamyaV ta gonata kai ekteinaV taV ceiraV proV ton kurion elegon

71 kurie hscummai entetrammai kata proswpon sou

72 ai gar amartiai hmwn epleonasan uper taV kefalaV hmwn ai de agnoiai hmwn uperhnegkan ewV tou ouranou

73 apo twn cronwn twn paterwn hmwn kai esmen en megalh amartia ewV thV hmeraV tauthV

74 kai dia taV amartiaV hmwn kai twn paterwn hmwn paredoqhmen sun toiV adelfoiV hmwn kai sun toiV basileusin hmwn kai sun toiV iereusin hmwn toiV basileusin thV ghV eiV romfaian kai aicmalwsian kai pronomhn meta aiscunhV mecri thV shmeron hmeraV

75 kai nun kata poson ti egenhqh hmin eleoV para sou kurie kataleifqhnai hmin rizan kai onoma en tw topw tou agiasmatoV sou

76 kai tou anakaluyai fwsthra hmwn en tw oikw tou kuriou hmwn dounai hmin trofhn en tw kairw thV douleiaV hmwn

77 kai en tw douleuein hmaV ouk egkateleifqhmen upo tou kuriou hmwn alla epoihsen hmaV en cariti enwpion twn basilewn Perswn

78 dounai hmin trofhn kai doxasai to ieron tou kuriou hmwn kai egeirai thn erhmon Siwn dounai hmin sterewma en th Ioudaia kai Ierousalhm

79 kai nun ti eroumen kurie econteV tauta parebhmen gar ta prostagmata sou a edwkaV en ceiri twn paidwn sou twn profhtwn legwn oti

80 h gh eiV hn eisercesqe klhronomhsai estin gh memolusmenh molusmw twn allogenwn thV ghV kai thV akaqarsiaV autwn eneplhsan authn

81 kai nun taV qugateraV umwn mh sunoikishte toiV uioiV autwn kai taV qugateraV autwn mh labhte toiV uioiV umwn

82 kai ou zhthsete eirhneusai ta proV autouV ton apanta cronon ina iscusanteV faghte ta agaqa thV ghV kai kataklhronomhshte toiV uioiV umwn ewV aiwnoV

83 kai ta sumbainonta panta hmin gignetai dia ta erga hmwn ta ponhra kai taV megalaV amartiaV hmwn

84 su gar kurie ekoufisaV taV amartiaV hmwn kai edwkaV hmin toiauthn rizan palin anekamyamen parabhnai ton nomon sou eiV to epimighnai th akaqarsia twn eqnwn thV ghV

85 ouci wrgisqhV hmin apolesai hmaV ewV tou mh katalipein rizan kai sperma kai onoma hmwn

86 kurie tou Israhl alhqinoV ei kateleifqhmen gar riza en th shmeron

87 idou nun esmen enwpion sou en taiV anomiaiV hmwn ou gar estin sthnai eti emprosqen sou epi toutoiV

88 kai ote proseucomenoV EsdraV anqwmologeito klaiwn camaipethV emprosqen tou ierou episunhcqhsan proV auton apo Ierousalhm ocloV poluV sfodra andreV kai gunaikeV kai neaniai klauqmoV gar hn megaV en tw plhqei

89 kai fwnhsaV IeconiaV Iehlou twn uiwn Israhl eipen Esdra hmeiV hmartomen eiV ton kurion kai sunwkisamen gunaikaV allogeneiV ek twn eqnwn thV ghV kai nun estin elpiV tw Israhl

90 en toutw genesqw hmin orkwmosia proV ton kurion ekbalein pasaV taV gunaikaV hmwn taV ek twn allogenwn sun toiV teknoiV autwn wV ekriqh soi kai osoi peiqarcousin tw nomw tou kuriou

91 anastaV epitelei proV se gar to pragma kai hmeiV meta sou iscun poiein

92 kai anastaV EsdraV wrkisen touV fularcouV twn ierewn kai Leuitwn pantoV tou Israhl poihsai kata tauta kai wmosan

 

9

1 kai anastaV EsdraV apo thV aulhV tou ierou eporeuqh eiV to pastoforion Iwanan tou Eliasibou

2 kai aulisqeiV ekei artou ouk egeusato oude udwr epien penqwn uper twn anomiwn twn megalwn tou plhqouV

3 kai egeneto khrugma en olh th Ioudaia kai Ierousalhm pasi toiV ek thV aicmalwsiaV sunacqhnai eiV Ierousalhm

4 kai osoi an mh apanthswsin en dusin h trisin hmeraiV kata to krima twn prokaqhmenwn presbuterwn anierwqhsontai ta kthnh autwn kai autoV allotriwqhsetai apo tou plhqouV thV aicmalwsiaV

5 kai episunhcqhsan oi ek thV fulhV Iouda kai Beniamin en trisin hmeraiV eiV Ierousalhm outoV o mhn enatoV th eikadi tou mhnoV

6 kai sunekaqisan pan to plhqoV en th eurucwrw tou ierou tremonteV dia ton enestwta ceimwna

7 kai anastaV EsdraV eipen autoiV umeiV hnomhsate kai sunwkisate gunaikaV allogeneiV tou prosqeinai amartian tw Israhl

8 kai nun dote omologian doxan tw kuriw qew twn paterwn hmwn

9 kai poihsate to qelhma autou kai cwrisqhte apo twn eqnwn thV ghV kai apo twn gunaikwn twn allogenwn

10 kai efwnhsan apan to plhqoV kai eipon megalh th fwnh outwV wV eirhkaV poihsomen

11 alla to plhqoV polu kai h wra ceimerinh kai ouk iscuomen sthnai aiqrioi kai ouc euromen kai to ergon hmin ouk estin hmeraV miaV oude duo epi pleion gar hmartomen en toutoiV

12 sthtwsan de oi prohgoumenoi tou plhqouV kai panteV oi ek twn katoikiwn hmwn osoi ecousin gunaikaV allogeneiV paragenhqhtwsan labonteV cronon

13 kai ekastou de topou touV presbuterouV kai touV kritaV ewV tou lusai thn orghn tou kuriou af hmwn tou pragmatoV toutou

14 IwnaqaV Azahlou kai IeziaV Qokanou epedexanto kata tauta kai MosollamoV kai LeuiV kai SabbataioV sunebrabeusan autoiV

15 kai epoihsan kata panta tauta oi ek thV aicmalwsiaV

16 kai epelexato eautw EsdraV o iereuV andraV hgoumenouV twn patriwn autwn kat onoma pantaV kai sunekaqisan th noumhnia tou mhnoV tou dekatou etasai to pragma

17 kai hcqh epi peraV ta kata touV andraV touV episunecontaV gunaikaV allogeneiV ewV thV noumhniaV tou prwtou mhnoV

18 kai eureqhsan twn ierewn oi episunacqenteV allogeneiV gunaikaV econteV

19 ek twn uiwn Ihsou tou Iwsedek kai twn adelfwn MashaV kai EleazaroV kai IwriboV kai IwdanoV

20 kai epebalon taV ceiraV ekbalein taV gunaikaV autwn kai eiV exilasmon kriouV uper thV agnoiaV autwn

21 kai ek twn uiwn Emmhr AnaniaV kai ZabdaioV kai ManhV kai SamaioV kai Iihl kai AzariaV

22 kai ek twn uiwn Faisour EliwnaiV MassiaV IsmahloV kai NaqanahloV kai WkidhloV kai SalqaV

23 kai ek twn Leuitwn IwzabdoV kai SemeiV kai KwlioV outoV KalitaV kai PaqaioV kai WoudaV kai IwanaV

24 ek twn ieroyaltwn EliasiboV BakcouroV

25 ek twn qurwrwn SalloumoV kai TolbanhV

26 ek tou Israhl ek twn uiwn ForoV IermaV kai IeziaV kai MelciaV kai MiaminoV kai EleazaroV kai AsibiaV kai BannaiaV

27 ek twn uiwn Hlam MataniaV kai ZacariaV IezrihloV kai WbadioV kai Ieremwq kai HliaV

28 kai ek twn uiwn Zamoq EliadaV EliasimoV OqoniaV Iarimwq kai SabaqoV kai ZerdaiaV

29 kai ek twn uiwn Bhbai IwannhV kai AnaniaV kai ZabdoV kai EmaqiV

30 kai ek twn uiwn Mani WlamoV MamoucoV IedaioV IasouboV kai AsahloV kai Ieremwq

31 kai ek twn uiwn Addi NaaqoV kai MoossiaV LakkounoV kai NaidoV kai BeskaspasmuV kai Sesqhl kai BalnouoV kai ManasshaV

32 kai ek twn uiwn Annan EliwnaV kai AsaiaV kai MelciaV kai SabbaiaV kai Simwn CosamaioV

33 kai ek twn uiwn Asom MaltannaioV kai MattaqiaV kai SabannaiouV kai Elifalat kai ManasshV kai Semei

34 kai ek twn uiwn Baani IeremiaV MomdioV MahroV Iouhl Mamdai kai PediaV kai AnwV Karabasiwn kai EliasiboV kai MamnitanaimoV EliasiV BannouV ElialiV SomeiV SelemiaV NaqaniaV kai ek twn uiwn Ezwra SessiV Ezril AzahloV SamatoV ZambriV IwshpoV

35 kai ek twn uiwn Nooma MazitiaV ZabadaiaV HdaiV Iouhl BanaiaV

36 panteV outoi sunwkisan gunaikaV allogeneiV kai apelusan autaV sun teknoiV

37 kai katwkhsan oi iereiV kai oi Leuitai kai oi ek tou Israhl en Ierousalhm kai en th cwra th noumhnia tou ebdomou mhnoV kai oi uioi Israhl en taiV katoikiaiV autwn

38 kai sunhcqh pan to plhqoV omoqumadon epi to eurucwron tou proV anatolaV tou ierou pulwnoV

39 kai eipon Esdra tw arcierei kai anagnwsth komisai ton nomon MwusewV ton paradoqenta upo tou kuriou qeou Israhl

40 kai ekomisen EsdraV o arciereuV ton nomon panti tw plhqei apo anqrwpou ewV gunaikoV kai pasin toiV iereusin akousai tou nomou noumhnia tou ebdomou mhnoV

41 kai anegignwsken en tw pro tou ierou pulwnoV eurucwrw apo orqrou ewV meshmbrinou enwpion andrwn te kai gunaikwn kai epedwkan pan to plhqoV ton noun eiV ton nomon

42 kai esth EsdraV o iereuV kai anagnwsthV tou nomou epi tou xulinou bhmatoV tou kataskeuasqentoV

43 kai esthsan par autw MattaqiaV SammouV AnaniaV AzariaV OuriaV EzekiaV BaalsamoV ek dexiwn

44 kai ex euwnumwn FadaioV Misahl MelciaV LwqasouboV NabariaV ZacariaV

45 kai analabwn EsdraV to biblion tou nomou enwpion tou plhqouV proekaqhto gar epidoxwV enwpion pantwn

46 kai en tw lusai ton nomon panteV orqoi esthsan kai euloghsen EsdraV tw kuriw qew uyistw qew sabawq pantokratori

47 kai epefwnhsen pan to plhqoV amhn kai aranteV anw taV ceiraV prospesonteV epi thn ghn prosekunhsan tw kuriw

48 IhsouV kai Anniouq kai SarabiaV IadinoV IakouboV SabbataioV AutaiaV MaiannaV kai KalitaV AzariaV kai IwzabdoV AnaniaV FaliaV oi Leuitai edidaskon ton nomon kuriou kai proV to plhqoV aneginwskon ton nomon tou kuriou emfusiounteV ama thn anagnwsin

49 kai eipen AttarathV Esdra tw arcierei kai anagnwsth kai toiV LeuitaiV toiV didaskousi to plhqoV epi pantaV

50 h hmera auth estin agia tw kuriw kai panteV eklaion en tw akousai tou nomou

51 badisanteV oun fagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate apostolaV toiV mh ecousin

52 agia gar h hmera tw kuriw kai mh lupeisqe o gar kurioV doxasei umaV

53 kai oi Leuitai ekeleuon tw dhmw panti legonteV h hmera auth agia mh lupeisqe

54 kai wconto panteV fagein kai piein kai eufrainesqai kai dounai apostolaV toiV mh ecousin kai eufranqhnai megalwV

55 oti kai enefusiwqhsan en toiV rhmasin oiV edidacqhsan kai episunhcqhsan

 


 

Septuagint_Index            Next: Tobit