TWBIT

1

1 bibloV logwn Twbit tou Twbihl tou Ananihl tou Adouhl tou Gabahl ek tou spermatoV Asihl ek thV fulhV Nefqalim

2 oV hcmalwteuqh en hmeraiV Enemessarou tou basilewV Assuriwn ek QisbhV h estin ek dexiwn KudiwV thV Nefqalim en th Galilaia uperanw Ashr

3 egw Twbit odoiV alhqeiaV eporeuomhn kai dikaiosunhV pasaV taV hmeraV thV zwhV mou kai elehmosunaV pollaV epoihsa toiV adelfoiV mou kai tw eqnei toiV sumporeuqeisin met emou eiV cwran Assuriwn eiV Nineuh

4 kai ote hmhn en th cwra mou en th gh Israhl newterou mou ontoV pasa fulh tou Nefqalim tou patroV mou apesth apo tou oikou Ierosolumwn thV eklegeishV apo paswn twn fulwn Israhl eiV to qusiazein pasaV taV fulaV kai hgiasqh o naoV thV kataskhnwsewV tou uyistou kai wkodomhqh eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV

5 kai pasai ai fulai ai sunapostasai equon th Baal th damalei kai o oikoV Nefqalim tou patroV mou

6 kagw monoV eporeuomhn pleonakiV eiV Ierosoluma en taiV eortaiV kaqwV gegraptai panti tw Israhl en prostagmati aiwniw taV aparcaV kai taV dekataV twn genhmatwn kai taV prwtokouriaV ecwn

7 kai edidoun autaV toiV iereusin toiV uioiV Aarwn proV to qusiasthrion pantwn twn genhmatwn thn dekathn edidoun toiV uioiV Leui toiV qerapeuousin en Ierousalhm kai thn deuteran dekathn apepratizomhn kai eporeuomhn kai edapanwn auta en IerosolumoiV kaq ekaston eniauton

8 kai thn trithn edidoun oiV kaqhkei kaqwV eneteilato Debbwra h mhthr tou patroV mou dioti orfanoV kateleifqhn upo tou patroV mou

9 kai ote egenomhn anhr elabon Annan gunaika ek tou spermatoV thV patriaV hmwn kai egennhsa ex authV Twbian

10 kai ote hcmalwtisqhn eiV Nineuh panteV oi adelfoi mou kai oi ek tou genouV mou hsqion ek twn artwn twn eqnwn

11 egw de sunethrhsa thn yuchn mou mh fagein

12 kaqoti ememnhmhn tou qeou en olh th yuch mou

13 kai edwken o uyistoV carin kai morfhn enwpion Enemessarou kai hmhn autou agorasthV

14 kai eporeuomhn eiV thn Mhdian kai pareqemhn Gabahlw tw adelfw Gabria en RagoiV thV MhdiaV arguriou talanta deka

15 kai ote apeqanen EnemessaroV ebasileusen Sennachrim o uioV autou ant autou kai ai odoi autou hkatastathsan kai ouketi hdunasqhn poreuqhnai eiV thn Mhdian

16 kai en taiV hmeraiV Enemessarou elehmosunaV pollaV epoioun toiV adelfoiV mou

17 touV artouV mou edidoun toiV peinwsin kai ta imatia mou toiV gumnoiV kai ei tina ek tou genouV mou eqewroun teqnhkota kai errimmenon opisw tou teicouV Nineuh eqapton auton

18 kai ei tina apekteinen Sennachrim o basileuV ote hlqen feugwn ek thV IoudaiaV eqaya autouV kleptwn pollouV gar apekteinen en tw qumw autou kai ezhthqh upo tou basilewV ta swmata kai ouc eureqh

19 poreuqeiV de eiV twn en Nineuh upedeixe tw basilei peri emou oti qaptw autouV kai ekrubhn epignouV de oti zhtoumai apoqanein fobhqeiV anecwrhsa

20 kai dihrpagh panta ta uparconta mou kai ou kateleifqh moi ouden plhn AnnaV thV gunaikoV mou kai Twbiou tou uiou mou

21 kai ou dihlqon hmerai penthkonta ewV ou apekteinan auton oi duo uioi autou kai efugon eiV ta orh Ararat kai ebasileusen SacerdonoV o uioV autou ant autou kai etaxen Aciacaron ton Anahl uion tou adelfou mou epi pasan thn eklogistian thV basileiaV autou kai epi pasan thn dioikhsin

22 kai hxiwsen AciacaroV peri emou kai hlqon eiV Nineuh AciacaroV de hn o oinocooV kai epi tou daktuliou kai dioikhthV kai eklogisthV kai katesthsen auton o SacerdonoV ek deuteraV hn de exadelfoV mou

 

2

1 ote de kathlqon eiV ton oikon mou kai apedoqh moi Anna h gunh mou kai TwbiaV o uioV mou en th penthkosth th eorth h estin agia epta ebdomadwn egenhqh ariston kalon moi kai anepesa tou fagein

2 kai eqeasamhn oya polla kai eipa tw uiw mou badison kai agage on ean eurhV twn adelfwn hmwn endeh oV memnhtai tou kuriou kai idou menw se

3 kai elqwn eipen pater eiV ek tou genouV hmwn estraggalwmenoV erriptai en th agora

4 kagw prin h geusasqai me anaphdhsaV aneilomhn auton eiV ti oikhma ewV ou edu o hlioV

5 kai epistreyaV elousamhn kai hsqion ton arton mou en luph

6 kai emnhsqhn thV profhteiaV AmwV kaqwV eipen strafhsontai ai eortai umwn eiV penqoV kai pasai ai eufrosunai umwn eiV qrhnon kai eklausa

7 kai ote edu o hlioV wcomhn kai oruxaV eqaya auton

8 kai oi plhsion epegelwn legonteV ouketi fobeitai foneuqhnai peri tou pragmatoV toutou kai apedra kai idou palin qaptei touV nekrouV

9 kai en auth th nukti anelusa qayaV kai ekoimhqhn memiammenoV para ton toicon thV aulhV kai to proswpon mou akalupton hn

10 kai ouk hdein oti strouqia en tw toicw estin kai twn ofqalmwn mou anewgotwn afwdeusan ta strouqia qermon eiV touV ofqalmouV mou kai egenhqh leukwmata eiV touV ofqalmouV mou kai eporeuqhn proV iatrouV kai ouk wfelhsan me AciacaroV de etrefen me ewV ou eporeuqh eiV thn Elumaida

11 kai h gunh mou Anna hriqeueto en toiV gunaikeioiV

12 kai apestelle toiV kurioiV kai apedwkan auth kai autoi ton misqon prosdonteV kai erifon

13 ote de hlqen proV me hrxato krazein kai eipa auth poqen to erifion mh kleyimaion estin apodoV auto toiV kurioiV ou gar qemiton estin fagein kleyimaion

14 h de eipen dwron dedotai moi epi tw misqw kai ouk episteuon auth kai elegon apodidonai auto toiV kurioiV kai hruqriwn proV authn h de apokriqeisa eipen moi pou eisin ai elehmosunai sou kai ai dikaiosunai sou idou gnwsta panta meta sou

 

3

1 kai luphqeiV eklausa kai proseuxamhn met odunhV legwn

2 dikaioV ei kurie kai panta ta erga sou kai pasai ai odoi sou elehmosunai kai alhqeia kai krisin alhqinhn kai dikaian su krineiV eiV ton aiwna

3 mnhsqhti mou kai epibleyon ep eme mh me ekdikhshV taiV amartiaiV mou kai toiV agnohmasin mou kai twn paterwn mou a hmarton enwpion sou

4 parhkousan gar twn entolwn sou edwkaV hmaV eiV diarpaghn kai aicmalwsian kai qanaton kai parabolhn oneidismou pasin toiV eqnesin en oiV eskorpismeqa

5 kai nun pollai ai kriseiV sou eisin alhqinai ex emou poihsai peri twn amartiwn mou kai twn paterwn mou oti ouk epoihsamen taV entolaV sou ou gar eporeuqhmen en alhqeia enwpion sou

6 kai nun kata to areston enwpion sou poihson met emou epitaxon analabein to pneuma mou opwV apoluqw kai genwmai gh dioti lusitelei moi apoqanein h zhn oti oneidismouV yeudeiV hkousa kai luph estin pollh en emoi epitaxon apoluqhnai me thV anagkhV hdh eiV ton aiwnion topon mh apostreyhV to proswpon sou ap emou

7 en th auth hmera sunebh th qugatri Ragouhl Sarra en EkbatanoiV thV MhdiaV kai tauthn oneidisqhnai upo paidiskwn patroV authV

8 oti hn dedomenh andrasin epta kai AsmodauV to ponhron daimonion apekteinen autouV prin h genesqai autouV met authV wV en gunaixin kai eipan auth ou sunieiV apopnigousa sou touV andraV hdh epta esceV kai enoV autwn ouk wnasqhV

9 ti hmaV mastigoiV ei apeqanan badize met autwn mh idoimen sou uion h qugatera eiV ton aiwna

10 tauta akousasa eluphqh sfodra wste apagxasqai kai eipen mia men eimi tw patri mou ean poihsw touto oneidoV autw estin kai to ghraV autou kataxw met odunhV eiV adou

11 kai edehqh proV th quridi kai eipen euloghtoV ei kurie o qeoV mou kai euloghton to onoma sou to agion kai entimon eiV touV aiwnaV euloghsaisan se panta ta erga sou eiV ton aiwna

12 kai nun kurie touV ofqalmouV mou kai to proswpon mou eiV se dedwka

13 eipon apolusai me apo thV ghV kai mh akousai me mhketi oneidismon

14 su ginwskeiV kurie oti kaqara eimi apo pashV amartiaV androV

15 kai ouk emoluna to onoma mou oude to onoma tou patroV mou en th gh thV aicmalwsiaV mou monogenhV eimi tw patri mou kai ouc uparcei autw paidion o klhronomhsei auton oude adelfoV egguV oude uparcwn autw uioV ina sunthrhsw emauthn autw gunaika hdh apwlonto moi epta ina ti moi zhn kai ei mh dokei soi apokteinai me epitaxon epibleyai ep eme kai elehsai me kai mhketi akousai me oneidismon

16 kai eishkousqh h proseuch amfoterwn enwpion thV doxhV tou megalou Rafahl

17 kai apestalh iasasqai touV duo tou Twbit lepisai ta leukwmata kai Sarran thn tou Ragouhl dounai Twbia tw uiw Twbit gunaika kai dhsai Asmodaun to ponhron daimonion dioti Twbia epiballei klhronomhsai authn en autw tw kairw epistreyaV Twbit eishlqen eiV ton oikon autou kai Sarra h tou Ragouhl katebh ek tou uperwou authV

 

4

1 en th hmera ekeinh emnhsqh Twbit peri tou arguriou ou pareqeto Gabahl en RagoiV thV MhdiaV

2 kai eipen en eautw egw hthsamhn qanaton ti ou kalw Twbian ton uion mou ina autw upodeixw prin apoqanein me

3 kai kalesaV auton eipen paidion ean apoqanw qayon me kai mh uperidhV thn mhtera sou tima authn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai poiei to areston auth kai mh luphshV authn

4 mnhsqhti paidion oti pollouV kindunouV eoraken epi soi en th koilia otan apoqanh qayon authn par emoi en eni tafw

5 pasaV taV hmeraV paidion kuriou tou qeou hmwn mnhmoneue kai mh qelhshV amartanein kai parabhnai taV entolaV autou dikaiosunhn poiei pasaV taV hmeraV thV zwhV sou kai mh poreuqhV taiV odoiV thV adikiaV

6 dioti poiountoV sou thn alhqeian euodiai esontai en toiV ergoiV sou

7 kai pasi toiV poiousi thn dikaiosunhn ek twn uparcontwn soi poiei elehmosunhn kai mh fqonesatw sou o ofqalmoV en tw poiein se elehmosunhn mh apostreyhV to proswpon sou apo pantoV ptwcou kai apo sou ou mh apostrafh to proswpon tou qeou

8 wV soi uparcei kata to plhqoV poihson ex autwn elehmosunhn ean oligon soi uparch kata to oligon mh fobou poiein elehmosunhn

9 qema gar agaqon qhsaurizeiV seautw eiV hmeran anagkhV

10 dioti elehmosunh ek qanatou ruetai kai ouk ea eiselqein eiV to skotoV

11 dwron gar agaqon estin elehmosunh pasi toiV poiousin authn enwpion tou uyistou

12 prosece seautw paidion apo pashV porneiaV kai gunaika prwton labe apo tou spermatoV twn paterwn sou mh labhV gunaika allotrian h ouk estin ek thV fulhV tou patroV sou dioti uioi profhtwn esmen Nwe Abraam Isaak Iakwb oi patereV hmwn apo tou aiwnoV mnhsqhti paidion oti outoi panteV elabon gunaikaV ek twn adelfwn autwn kai euloghqhsan en toiV teknoiV autwn kai to sperma autwn klhronomhsei ghn

13 kai nun paidion agapa touV adelfouV sou kai mh uperhfaneuou th kardia sou apo twn adelfwn sou kai twn uiwn kai qugaterwn tou laou sou labein seautw ex autwn gunaika dioti en th uperhfania apwleia kai akatastasia pollh kai en th acreiothti elattwsiV kai endeia megalh h gar acreiothV mhthr estin tou limou

14 misqoV pantoV anqrwpou oV ean ergashtai para soi mh aulisqhtw alla apodoV autw parautika kai ean douleushV tw qew apodoqhsetai soi prosece seautw paidion en pasi toiV ergoiV sou kai isqi pepaideumenoV en pash anastrofh sou

15 kai o miseiV mhdeni poihshV oinon eiV meqhn mh pihV kai mh poreuqhtw meta sou meqh en th odw sou

16 ek tou artou sou didou peinwnti kai ek twn imatiwn sou toiV gumnoiV pan o ean perisseush soi poiei elehmosunhn kai mh fqonesatw sou o ofqalmoV en tw poiein se elehmosunhn

17 ekceon touV artouV sou epi ton tafon twn dikaiwn kai mh dwV toiV amartwloiV

18 sumboulian para pantoV fronimou zhthson kai mh katafronhshV epi pashV sumbouliaV crhsimhV

19 kai en panti kairw eulogei kurion ton qeon kai par autou aithson opwV ai odoi sou euqeiai genwntai kai pasai ai triboi kai boulai euodwqwsin dioti pan eqnoV ouk ecei boulhn alla autoV o kurioV didwsin panta ta agaqa kai on ean qelh tapeinoi kaqwV bouletai kai nun paidion mnhmoneue twn entolwn mou kai mh exaleifqhtwsan ek thV kardiaV sou

20 kai nun upodeiknuw soi ta deka talanta tou arguriou a pareqemhn Gabahlw tw tou Gabria en RagoiV thV MhdiaV

21 kai mh fobou paidion oti eptwceusamen uparcei soi polla ean fobhqhV ton qeon kai aposthV apo pashV amartiaV kai poihshV to areston enwpion autou

 

5

1 kai apokriqeiV TwbiaV eipen autw pater poihsw panta osa entetalsai moi

2 alla pwV dunhsomai labein to argurion kai ou ginwskw auton

3 kai edwken autw to ceirografon kai eipen autw zhthson seautw anqrwpon oV sumporeusetai soi kai dwsw autw misqon ewV zw kai labe poreuqeiV to argurion

4 kai eporeuqh zhthsai anqrwpon kai euren ton Rafahl oV hn aggeloV kai ouk hdei

5 kai eipen autw ei dunamai poreuqhnai meta sou en RagoiV thV MhdiaV kai ei empeiroV ei twn topwn

6 kai eipen autw o aggeloV poreusomai meta sou kai thV odou empeirw kai para Gabahl ton adelfon hmwn hulisqhn

7 kai eipen autw TwbiaV upomeinon me kai erw tw patri mou

8 kai eipen autw poreuou kai mh cronishV

9 kai eiselqwn eipen tw patri idou eurhka oV sumporeusetai moi o de eipen fwnhson auton proV me ina epignw poiaV fulhV estin kai ei pistoV tou poreuqhnai meta sou

10 kai ekalesen auton kai eishlqen kai hspasanto allhlouV

11 kai eipen autw Twbit adelfe ek poiaV fulhV kai ek poiaV patridoV su ei upodeixon moi

12 kai eipen autw fulhn kai patrian su zhteiV h misqion oV sumporeusetai meta tou uiou sou kai eipen autw Twbit boulomai adelfe epignwnai to genoV sou kai to onoma

13 o de eipen egw AzariaV Ananiou tou megalou twn adelfwn sou

14 kai eipen autw ugiainwn elqoiV adelfe kai mh moi orgisqhV oti ezhthsa thn fulhn sou kai thn patrian sou epignwnai kai su tugcaneiV adelfoV mou ek thV kalhV kai agaqhV geneaV epeginwskon gar egw Ananian kai Iaqan touV uiouV Semeiou tou megalou wV eporeuomeqa koinwV eiV Ierosoluma proskunein anaferonteV ta prwtotoka kai taV dekataV twn genhmatwn kai ouk eplanhqhsan en th planh twn adelfwn hmwn ek rizhV kalhV ei adelfe

15 all eipon moi tina soi esomai misqon didonai dracmhn thV hmeraV kai ta deonta soi wV kai tw uiw mou

16 kai eti prosqhsw soi epi ton misqon ean ugiainonteV epistreyhte

17 kai eudokhsan outwV kai eipen proV Twbian etoimoV ginou proV thn odon kai euodwqeihte kai htoimasen o uioV autou ta proV thn odon kai eipen autw o pathr autou poreuou meta tou anqrwpou o de en tw ouranw oikwn qeoV euodwsei thn odon umwn kai o aggeloV autou sumporeuqhtw umin kai exhlqan amfoteroi apelqein kai o kuwn tou paidariou met autwn

18 eklausen de Anna h mhthr autou kai eipen proV Twbit ti exapesteilaV to paidion hmwn h ouci h rabdoV thV ceiroV hmwn estin en tw eisporeuesqai auton kai ekporeuesqai enwpion hmwn

19 argurion tw arguriw mh fqasai alla periyhma tou paidiou hmwn genoito

20 wV gar dedotai hmin zhn para tou kuriou touto ikanon hmin uparcei

21 kai eipen auth Twbit mh logon ece adelfh ugiainwn eleusetai kai oi ofqalmoi sou oyontai auton

22 aggeloV gar agaqoV sumporeusetai autw kai euodwqhsetai h odoV autou kai upostreyei ugiainwn

23 kai epausato klaiousa

 

6

1 oi de poreuomenoi thn odon hlqon esperaV epi ton Tigrin potamon kai hulizonto ekei

2 to de paidarion katebh periklusasqai kai anephdhsen icquV apo tou potamou kai eboulhqh katapiein to paidarion

3 o de aggeloV eipen autw epilabou tou icquoV kai ekrathsen ton icqun to paidarion kai anebalen auton epi thn ghn

4 kai eipen autw o aggeloV anateme ton icqun kai labwn thn kardian kai to hpar kai thn colhn qeV asfalwV

5 kai epoihsen to paidarion wV eipen autw o aggeloV ton de icqun opthsanteV efagon

6 kai wdeuon amfoteroi ewV hggisan en EkbatanoiV

7 kai eipen to paidarion tw aggelw Azaria adelfe ti estin to hpar kai h kardia kai h colh tou icquoV

8 kai eipen autw h kardia kai to hpar ean tina oclh daimonion h pneuma ponhron tauta dei kapnisai enwpion anqrwpou h gunaikoV kai ouketi ou mh oclhqh

9 h de colh egcrisai anqrwpon oV ecei leukwmata en toiV ofqalmoiV kai iaqhsetai

10 wV de proshggisan th Ragh

11 eipen o aggeloV tw paidariw adelfe shmeron aulisqhsomeqa para Ragouhl kai autoV suggenhV sou estin kai estin autw qugathr monogenhV onomati Sarra

12 lalhsw peri authV tou doqhnai soi authn eiV gunaika oti soi epiballei h klhronomia authV kai su monoV ei ek tou genouV authV kai to korasion kalon kai fronimon estin

13 kai nun akouson mou kai lalhsw tw patri authV kai otan upostreywmen ek Ragwn poihsomen ton gamon dioti epistamai Ragouhl oti ou mh dw authn andri eterw kata ton nomon Mwush h ofeilesei qanaton oti thn klhronomian soi kaqhkei labein h panta anqrwpon

14 tote eipen to paidarion tw aggelw Azaria adelfe akhkoa egw to korasion dedosqai epta andrasin kai pantaV en tw numfwni apolwlotaV

15 kai nun egw monoV eimi tw patri kai foboumai mh eiselqwn apoqanw kaqwV kai oi proteroi oti daimonion filei authn o ouk adikei oudena plhn twn prosagontwn auth kai nun egw foboumai mh apoqanw kai kataxw thn zwhn tou patroV mou kai thV mhtroV mou met odunhV ep emoi eiV ton tafon autwn kai uioV eteroV ouc uparcei autoiV oV qayei autouV

16 eipen de autw o aggeloV ou memnhsai twn logwn wn eneteilato soi o pathr sou uper tou labein se gunaika ek tou genouV sou kai nun akouson mou adelfe dioti soi estai eiV gunaika kai tou daimoniou mhdena logon ece oti thn nukta tauthn doqhsetai soi auth eiV gunaika

17 kai ean eiselqhV eiV ton numfwna lhmyh tefran qumiamatwn kai epiqhseiV apo thV kardiaV kai tou hpatoV tou icquoV kai kapniseiV kai osfranqhsetai to daimonion kai feuxetai kai ouk epaneleusetai ton aiwna tou aiwnoV

18 otan de prosporeuh auth egerqhte amfoteroi kai bohsate proV ton elehmona qeon kai swsei umaV kai elehsei mh fobou oti soi auth htoimasmenh hn apo tou aiwnoV kai su authn swseiV kai poreusetai meta sou kai upolambanw oti soi estai ex authV paidia

19 kai wV hkousen TwbiaV tauta efilhsen authn kai h yuch autou ekollhqh auth sfodra

 

7

1 kai hlqon eiV Ekbatana kai paregenonto eiV thn oikian Ragouhl Sarra de uphnthsen autoiV kai ecairetisen autouV kai autoi authn kai eishgagen autouV eiV thn oikian

2 kai eipen Ragouhl Edna th gunaiki autou wV omoioV o neaniskoV Twbit tw aneyiw mou

3 kai hrwthsen autouV Ragouhl poqen este adelfoi kai eipan autw ek twn uiwn Nefqali twn aicmalwtwn en Nineuh

4 kai eipen autoiV ginwskete Twbit ton adelfon hmwn oi de eipan ginwskomen

5 kai eipen autoiV ugiainei oi de eipan kai zh kai ugiainei kai eipen TwbiaV pathr mou estin

6 kai anephdhsen Ragouhl kai katefilhsen auton kai eklause kai euloghsen auton kai eipen autw o tou kalou kai agaqou anqrwpou kai akousaV oti Twbit apwlesen touV ofqalmouV autou eluphqh kai eklausen

7 kai Edna h gunh autou kai Sarra h qugathr autou eklausan kai upedexanto autouV proqumwV

8 kai equsan krion probatwn kai pareqhkan oya pleiona

9 eipen de TwbiaV tw Rafahl Azaria adelfe lalhson uper wn elegeV en th poreia kai telesqhtw to pragma

10 kai metedwken ton logon tw Ragouhl kai eipen Ragouhl proV Twbian fage kai pie kai hdewV ginou soi gar kaqhkei to paidion mou labein plhn upodeixw soi thn alhqeian

11 edwka to paidion mou epta andrasin kai opote ean eiseporeuonto proV authn apeqnhskosan upo thn nukta alla to nun ecwn hdewV ginou

12 kai eipen TwbiaV ou geusomai ouden wde ewV an sthshte kai staqhte proV me kai eipen Ragouhl komizou authn apo tou nun kata thn krisin su de adelfoV ei authV kai auth sou estin o de elehmwn qeoV euodwsei umin ta kallista

13 kai ekalesen Sarran thn qugatera autou kai labwn thV ceiroV authV paredwken authn tw Twbia gunaika kai eipen idou kata ton nomon MwusewV komizou authn kai apage proV ton patera sou kai euloghsen autouV

14 kai ekalesen Ednan thn gunaika autou kai labwn biblion egrayen suggrafhn kai esfragisanto kai hrxanto esqiein

15 kai ekalesen Ragouhl Ednan thn gunaika autou kai eipen auth adelfh etoimason to eteron tamieion kai eisagage authn

16 kai epoihsen wV eipen kai eishgagen authn ekei kai eklausen kai apedexato ta dakrua thV qugatroV authV kai eipen auth

17 qarsei teknon o kurioV tou ouranou kai thV ghV dwh soi carin anti thV luphV sou tauthV qarsei qugater

 

8

1 ote de sunetelesan deipnounteV eishgagon Twbian proV authn

2 o de poreuomenoV emnhsqh twn logwn Rafahl kai elaben thn tefran twn qumiamatwn kai epeqhken thn kardian tou icquoV kai to hpar kai ekapnisen

3 ote de wsfranqh to daimonion thV osmhV efugen eiV ta anwtata Aiguptou kai edhsen auto o aggeloV

4 wV de sunekleisqhsan amfoteroi anesth TwbiaV apo thV klinhV kai eipen anasthqi adelfh kai proseuxwmeqa ina hmaV elehsh o kurioV

5 kai hrxato TwbiaV legein euloghtoV ei o qeoV twn paterwn hmwn kai euloghton to onoma sou to agion kai endoxon eiV touV aiwnaV euloghsatwsan se oi ouranoi kai pasai ai ktiseiV sou

6 su epoihsaV Adam kai edwkaV autw bohqon Euan sthrigma thn gunaika autou ek toutwn egenhqh to anqrwpwn sperma su eipaV ou kalon einai ton anqrwpon monon poihswmen autw bohqon omoion autw

7 kai nun kurie ou dia porneian egw lambanw thn adelfhn mou tauthn all ep alhqeiaV epitaxon elehsai me kai tauth sugkataghrasai

8 kai eipen met autou amhn

9 kai ekoimhqhsan amfoteroi thn nukta

10 kai anastaV Ragouhl eporeuqh kai wruxen tafon legwn mh kai outoV apoqanh

11 kai hlqen Ragouhl eiV thn oikian eautou

12 kai eipen Edna th gunaiki autou aposteilon mian twn paidiskwn kai idetwsan ei zh ei de mh ina qaywmen auton kai mhdeiV gnw

13 kai eishlqen h paidiskh anoixasa thn quran kai euren touV duo kaqeudontaV

14 kai exelqousa aphggeilen autoiV oti zh

15 kai euloghsen Ragouhl ton qeon legwn euloghtoV ei su o qeoV en pash eulogia kaqara kai agia kai eulogeitwsan se oi agioi sou kai pasai ai ktiseiV sou kai panteV oi aggeloi sou kai oi eklektoi sou eulogeitwsan se eiV pantaV touV aiwnaV

16 euloghtoV ei oti hufranaV me kai ouk egeneto moi kaqwV upenooun alla kata to polu eleoV sou epoihsaV meq hmwn

17 euloghtoV ei oti hlehsaV duo monogeneiV poihson autoiV despota eleoV sunteleson thn zwhn autwn en ugieia meta eufrosunhV kai eleouV

18 ekeleusen de toiV oiketaiV cwsai ton tafon

19 kai epoihsen autoiV gamon hmerwn deka tessarwn

20 kai eipen autw Ragouhl prin h suntelesqhnai taV hmeraV tou gamou enorkwV mh exelqein auton ean mh plhrwqwsin ai deka tessareV hmerai tou gamou

21 kai tote labonta to hmisu twn uparcontwn autou poreuesqai meta ugieiaV proV ton patera kai ta loipa otan apoqanw kai h gunh mou

 

9

1 kai ekalesen TwbiaV ton Rafahl kai eipen autw

2 Azaria adelfe labe meta seautou paida kai duo kamhlouV kai poreuqhti en RagoiV thV MhdiaV para Gabahl kai komisai moi to argurion kai auton age eiV ton gamon

3 dioti omwmoken Ragouhl mh exelqein me

4 kai o pathr mou ariqmei taV hmeraV kai ean cronisw mega odunhqhsetai lian

5 kai eporeuqh Rafahl kai hulisqh para Gabahlw kai edwken autw to ceirografon oV de prohnegken ta qulakia en taiV sfragisin kai edwken autw

6 kai wrqreusan koinwV kai hlqosan eiV ton gamon kai euloghsen TwbiaV thn gunaika autou

 

10

1 kai Twbit o pathr autou elogizeto ekasthV hmeraV kai wV eplhrwqhsan ai hmerai thV poreiaV kai ouk hrconto

2 eipen mhpote kathscuntai h mhpote apeqanen Gabahl kai oudeiV didwsin autw to argurion

3 kai elupeito lian

4 eipen de autw h gunh apwleto to paidion dioti kecroniken kai hrxato qrhnein auton kai eipen

5 ou melei moi teknon oti afhka se to fwV twn ofqalmwn mou

6 kai Twbit legei auth siga mh logon ece ugiainei

7 kai eipen autw siga mh plana me apwleto to paidion mou kai eporeueto kaq hmeran eiV thn odon exw oiaV aphlqen hmeraV te arton ouk hsqien taV de nuktaV ou dielimpanen qrhnousa Twbian ton uion authV ewV ou sunetelesqhsan ai deka tessareV hmerai tou gamou aV wmosen Ragouhl poihsai auton ekei

8 eipen de TwbiaV tw Ragouhl exaposteilon me oti o pathr mou kai h mhthr mou ouketi elpizousin oyesqai me

9 eipen de autw o penqeroV autou meinon par emoi kagw exapostelw proV ton patera sou kai dhlwsousin autw ta kata se kai TwbiaV legei ouci alla exaposteilon me proV ton patera mou

10 anastaV de Ragouhl edwken autw Sarran thn gunaika autou kai ta hmisu twn uparcontwn swmata kai kthnh kai argurion

11 kai euloghsaV autouV exapesteilen legwn euodwsei umaV tekna o qeoV tou ouranou pro tou me apoqanein

12 kai eipen th qugatri autou tima touV penqerouV sou autoi nun goneiV sou eisin akousaimi sou akohn kalhn kai efilhsen authn

13 kai Edna eipen proV Twbian adelfe agaphte apokatasthsai se o kurioV tou ouranou kai dwh moi idein sou paidia ek SarraV thV qugatroV mou ina eufranqw enwpion tou kuriou kai idou paratiqemai soi thn qugatera mou en parakataqhkh mh luphshV authn

14 meta tauta eporeueto TwbiaV eulogwn ton qeon oti euodwsen thn odon autou kai kateulogei Ragouhl kai Ednan thn gunaika autou

 

11

1 kai eporeueto mecriV ou eggisai autouV eiV Nineuh kai eipen Rafahl proV Twbian

2 ou ginwskeiV adelfe pwV afhkaV ton patera sou

3 prodramwmen emprosqen thV gunaikoV sou kai etoimaswmen thn oikian

4 labe de para ceira thn colhn tou icquoV kai eporeuqhsan kai sunhlqen o kuwn opisqen autwn

5 kai Anna ekaqhto periblepomenh eiV thn odon ton paida authV

6 kai prosenohsen auton ercomenon kai eipen tw patri autou idou o uioV sou ercetai kai o anqrwpoV o poreuqeiV met autou

7 kai Rafahl eipen epistamai egw oti anoixei touV ofqalmouV o pathr sou

8 su oun egcrison thn colhn eiV touV ofqalmouV autou kai dhcqeiV diatriyei kai apobalei ta leukwmata kai oyetai se

9 kai prosdramousa Anna epepesen epi ton trachlon tou uiou authV kai eipen autw eidon se paidion apo tou nun apoqanoumai kai eklausan amfoteroi

10 kai Twbit exhrceto proV thn quran kai prosekopten o de uioV prosedramen autw

11 kai epelabeto tou patroV autou kai prosepasen thn colhn epi touV ofqalmouV tou patroV autou legwn qarsei pater

12 wV de sunedhcqhsan dietriye touV ofqalmouV autou kai elepisqh apo twn kanqwn twn ofqalmwn autou ta leukwmata

13 kai idwn ton uion autou epepesen epi ton trachlon autou kai eklausen kai eipen

14 euloghtoV ei o qeoV kai euloghton to onoma sou eiV touV aiwnaV kai euloghmenoi panteV oi agioi sou aggeloi oti emastigwsaV kai hlehsaV me idou blepw Twbian ton uion mou

15 kai eishlqen o uioV autou cairwn kai aphggeilen tw patri autou ta megaleia ta genomena autw en th Mhdia

16 kai exhlqen Twbit eiV sunanthsin th numfh autou cairwn kai eulogwn ton qeon proV th pulh Nineuh kai eqaumazon oi qewrounteV auton poreuomenon oti ebleyen kai Twbit exwmologeito enwpion autwn oti hlehsen auton o qeoV

17 kai wV hggisen Twbit Sarra th numfh autou kateuloghsen authn legwn elqoiV ugiainousa qugater euloghtoV o qeoV oV hgagen se proV hmaV kai o pathr sou kai h mhthr sou

18 kai egeneto cara pasi toiV en Nineuh adelfoiV autou

19 kai paregeneto AciacaroV kai NasbaV o exadelfoV autou kai hcqh o gamoV Twbia met eufrosunhV epta hmeraV

 

12

1 kai ekalesen Twbit Twbian ton uion autou kai eipen autw ora teknon misqon tw anqrwpw tw sunelqonti soi kai prosqeinai autw dei

2 kai eipen autw pater ou blaptomai douV autw to hmisu wn enhnoca

3 oti me ageiocen soi ugih kai thn gunaika mou eqerapeusen kai to argurion mou hnegken kai se omoiwV eqerapeusen

4 kai eipen o presbuthV dikaioutai autw

5 kai ekalesen ton aggelon kai eipen autw labe to hmisu pantwn wn enhnocate

6 tote kalesaV touV duo kruptwV eipen autoiV eulogeite ton qeon kai autw exomologeisqe megalwsunhn didote autw kai exomologeisqe enwpion pantwn twn zwntwn peri wn epoihsen meq umwn agaqon to eulogein ton qeon kai uyoun to onoma autou touV logouV twn ergwn tou qeou entimwV upodeiknuonteV kai mh okneite exomologeisqai autw

7 musthrion basilewV kalon kruyai ta de erga tou qeou anakaluptein endoxwV agaqon poihsate kai kakon ouc eurhsei umaV

8 agaqon proseuch meta nhsteiaV kai elehmosunhV kai dikaiosunhV agaqon to oligon meta dikaiosunhV h polu meta adikiaV kalon poihsai elehmosunhn h qhsaurisai crusion

9 elehmosunh gar ek qanatou ruetai kai auth apokaqariei pasan amartian oi poiounteV elehmosunaV kai dikaiosunaV plhsqhsontai zwhV

10 oi de amartanonteV polemioi eisin thV eautwn zwhV

11 ou mh kruyw af umwn pan rhma eirhka dh musthrion basilewV kruyai kalon ta de erga tou qeou anakaluptein endoxwV

12 kai nun ote proshuxw su kai h numfh sou Sarra egw proshgagon to mnhmosunon thV proseuchV umwn enwpion tou agiou kai ote eqapteV touV nekrouV wsautwV sumparhmhn soi

13 kai ote ouk wknhsaV anasthnai kai katalipein to ariston sou opwV apelqwn peristeilhV ton nekron ouk elaqeV me agaqopoiwn alla sun soi hmhn

14 kai nun apesteilen me o qeoV iasasqai se kai thn numfhn sou Sarran

15 egw eimi Rafahl eiV ek twn epta agiwn aggelwn oi prosanaferousin taV proseucaV twn agiwn kai eisporeuontai enwpion thV doxhV tou agiou

16 kai etaracqhsan oi duo kai epeson epi proswpon oti efobhqhsan

17 kai eipen autoiV mh fobeisqe eirhnh umin estai ton de qeon eulogeite eiV ton aiwna

18 oti ou th emautou cariti alla th qelhsei tou qeou hmwn hlqon oqen eulogeite auton eiV ton aiwna

19 pasaV taV hmeraV wptanomhn umin kai ouk efagon oude epion alla orasin umeiV eqewreite

20 kai nun exomologeisqe tw qew dioti anabainw proV ton aposteilanta me kai grayate panta ta suntelesqenta eiV biblion

21 kai anesthsan kai ouketi eidon auton

22 kai exwmologounto ta erga ta megala kai qaumasta tou qeou kai wV wfqh autoiV o aggeloV kuriou

 

13

1 kai Twbit egrayen proseuchn eiV agalliasin kai eipen

2 euloghtoV o qeoV o zwn eiV touV aiwnaV kai h basileia autou oti autoV mastigoi kai elea katagei eiV adhn kai anagei kai ouk estin oV ekfeuxetai thn ceira autou

3 exomologeisqe autw oi uioi Israhl enwpion twn eqnwn oti autoV diespeiren hmaV en autoiV

4 ekei upodeixate thn megalwsunhn autou uyoute auton enwpion pantoV zwntoV kaqoti autoV kurioV hmwn kai qeoV autoV pathr hmwn eiV pantaV touV aiwnaV

5 kai mastigwsei hmaV en taiV adikiaiV hmwn kai palin elehsei kai sunaxei hmaV ek pantwn twn eqnwn ou ean skorpisqhte en autoiV

6 ean epistreyhte proV auton en olh kardia umwn kai en olh th yuch poihsai enwpion autou alhqeian tote epistreyei proV umaV kai ou mh kruyh to proswpon autou af umwn

7 kai qeasasqe a poihsei meq umwn kai exomologhsasqe autw en olw tw stomati umwn kai euloghsate ton kurion thV dikaiosunhV kai uywsate ton basilea twn aiwnwn

8 egw en th gh thV aicmalwsiaV mou exomologoumai autw kai deiknuw thn iscun kai thn megalwsunhn autou eqnei amartwlwn epistreyate amartwloi kai poihsate dikaiosunhn enwpion autou tiV ginwskei ei qelhsei umaV kai poihsei elehmosunhn umin

9 ton qeon mou uyw kai h yuch mou ton basilea tou ouranou kai agalliasetai thn megalwsunhn autou

10 legetwsan panteV kai exomologeisqwsan autw en IerosolumoiV Ierosoluma poliV agia mastigwsei epi ta erga twn uiwn sou kai palin elehsei touV uiouV twn dikaiwn

11 exomologou tw kuriw agaqwV kai eulogei ton basilea twn aiwnwn ina palin h skhnh autou oikodomhqh soi meta caraV

12 kai eufranai en soi touV aicmalwtouV kai agaphsai en soi touV talaipwrouV eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV

13 eqnh polla makroqen hxei proV to onoma kuriou tou qeou dwra en cersin econteV kai dwra tw basilei tou ouranou geneai genewn dwsousin soi agalliama

14 epikataratoi panteV oi misounteV se euloghmenoi esontai panteV oi agapwnteV se eiV ton aiwna

15 carhqi kai agalliasai epi toiV uioiV twn dikaiwn oti sunacqhsontai kai euloghsousin ton kurion twn dikaiwn w makarioi oi agapwnteV se carhsontai epi th eirhnh sou

16 makarioi osoi eluphqhsan epi pasaiV taiV mastixin sou oti epi soi carhsontai qeasamenoi pasan thn doxan sou kai eufranqhsontai eiV ton aiwna h yuch mou eulogeitw ton qeon ton basilea ton megan

17 oti oikodomhqhsetai Ierousalhm sapfeirw kai smaragdw kai liqw entimw ta teich sou kai oi purgoi kai oi promacwneV en crusiw kaqarw kai ai plateiai Ierousalhm bhrullw kai anqraki kai liqw ek Soufir yhfologhqhsontai

18 kai erousin pasai ai rumai authV allhlouia kai ainesousin legonteV euloghtoV o qeoV oV uywsen pantaV touV aiwnaV

 

14

1 kai epausato exomologoumenoV Twbit

2 kai hn etwn penthkonta oktw ote apwlesen taV oyeiV kai meta eth oktw anebleyen kai epoiei elehmosunaV kai proseqeto fobeisqai kurion ton qeon kai exomologeisqai autw

3 megalwV de eghrasen kai ekalesen ton uion autou kai touV uiouV autou kai eipen autw teknon labe touV uiouV sou idou geghraka kai proV to apotrecein ek tou zhn eimi

4 apelqe eiV thn Mhdian teknon oti pepeismai osa elalhsen IwnaV o profhthV peri Nineuh oti katastrafhsetai en de th Mhdia estai eirhnh mallon ewV kairou kai oti oi adelfoi hmwn en th gh skorpisqhsontai apo thV agaqhV ghV kai Ierosoluma estai erhmoV kai o oikoV tou qeou en auth katakahsetai kai erhmoV estai mecri cronou

5 kai palin elehsei autouV o qeoV kai epistreyei autouV eiV thn ghn kai oikodomhsousin ton oikon ouc oioV o proteroV ewV plhrwqwsin kairoi tou aiwnoV kai meta tauta epistreyousin ek twn aicmalwsiwn kai oikodomhsousin Ierousalhm entimwV kai o oikoV tou qeou en auth oikodomhqhsetai eiV pasaV taV geneaV tou aiwnoV oikodomh endoxw kaqwV elalhsan peri authV oi profhtai

6 kai panta ta eqnh epistreyousin alhqinwV fobeisqai kurion ton qeon kai katoruxousin ta eidwla autwn kai euloghsousin panta ta eqnh ton kurion

7 kai o laoV autou exomologhsetai tw qew kai uywsei kurioV ton laon autou kai carhsontai panteV oi agapwnteV kurion ton qeon en alhqeia kai dikaiosunh poiounteV eleoV toiV adelfoiV hmwn

8 kai nun teknon apelqe apo Nineuh oti pantwV estai a elalhsen o profhthV IwnaV

9 su de thrhson ton nomon kai ta prostagmata kai ginou filelehmwn kai dikaioV ina soi kalwV h kai qayon me kalwV kai thn mhtera sou met emou kai mhketi aulisqhte eiV Nineuh

10 teknon ide ti epoihsen Aman Aciacarw tw qreyanti auton wV ek tou fwtoV hgagen auton eiV to skotoV kai osa antapedwken autw kai AciacaroV men eswqh ekeinw de to antapodoma apedoqh kai autoV katebh eiV to skotoV ManasshV epoihsen elehmosunhn kai eswqh ek pagidoV qanatou hV ephxen autw Aman de enepesen eiV thn pagida kai apwleto

11 kai nun paidia idete ti elehmosunh poiei kai ti dikaiosunh ruetai kai tauta autou legontoV exelipen autou h yuch epi thV klinhV hn de etwn ekaton penthkonta oktw kai eqayen auton endoxwV

12 kai ote apeqanen Anna eqayen authn meta tou patroV autou aphlqen de TwbiaV meta thV gunaikoV autou kai twn uiwn autou eiV Ekbatana proV Ragouhl ton penqeron autou

13 kai eghrasen entimwV kai eqayen touV penqerouV autou endoxwV kai eklhronomhsen thn ousian autwn kai Twbit tou patroV autou

14 kai apeqanen etwn ekaton eikosi epta en EkbatanoiV thV MhdiaV

15 kai hkousen prin h apoqanein auton thn apwleian Nineuh hn hcmalwtisen Naboucodonosor kai AsuhroV ecarh pro tou apoqanein epi Nineuh

 


 

Septuagint_Index            Next: Judith