NEEMIAS

1

1 logoi Neemia uiou Acalia kai egeneto en mhni Casehlou etouV eikostou kai egw hmhn en Sousan abira

2 kai hlqen Anani eiV apo adelfwn mou autoV kai andreV Iouda kai hrwthsa autouV peri twn swqentwn oi kateleifqhsan apo thV aicmalwsiaV kai peri Ierousalhm

3 kai eiposan proV me oi kataleipomenoi oi kataleifqenteV apo thV aicmalwsiaV ekei en th cwra en ponhria megalh kai en oneidismw kai teich Ierousalhm kaqhrhmena kai ai pulai authV eneprhsqhsan en puri

4 kai egeneto en tw akousai me touV logouV toutouV ekaqisa kai eklausa kai epenqhsa hmeraV kai hmhn nhsteuwn kai proseucomenoV enwpion qeou tou ouranou

5 kai eipa mh dh kurie o qeoV tou ouranou o iscuroV o megaV kai o foberoV fulasswn thn diaqhkhn kai to eleoV toiV agapwsin auton kai toiV fulassousin taV entolaV autou

6 estw dh to ouV sou prosecon kai oi ofqalmoi sou anewgmenoi tou akousai proseuchn doulou sou hn egw proseucomai enwpion sou shmeron hmeran kai nukta peri uiwn Israhl doulwn sou kai exagoreuw epi amartiaiV uiwn Israhl aV hmartomen soi kai egw kai o oikoV patroV mou hmartomen

7 dialusei dielusamen proV se kai ouk efulaxamen taV entolaV kai ta prostagmata kai ta krimata a eneteilw tw Mwush paidi sou

8 mnhsqhti dh ton logon on eneteilw tw Mwush paidi sou legwn umeiV ean asunqethshte egw diaskorpiw umaV en toiV laoiV

9 kai ean epistreyhte proV me kai fulaxhte taV entolaV mou kai poihshte autaV ean h h diaspora umwn ap akrou tou ouranou ekeiqen sunaxw autouV kai eisaxw autouV eiV ton topon on exelexamhn kataskhnwsai to onoma mou ekei

10 kai autoi paideV sou kai laoV sou ouV elutrwsw en dunamei sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia

11 mh dh kurie all estw to ouV sou prosecon eiV thn proseuchn tou doulou sou kai eiV thn proseuchn paidwn sou twn qelontwn fobeisqai to onoma sou kai euodwson dh tw paidi sou shmeron kai doV auton eiV oiktirmouV enwpion tou androV toutou kai egw hmhn oinocooV tw basilei

 

2

1 kai egeneto en mhni Nisan etouV eikostou Arqasasqa basilei kai hn o oinoV enwpion emou kai elabon ton oinon kai edwka tw basilei kai ouk hn eteroV enwpion autou

2 kai eipen moi o basileuV dia ti to proswpon sou ponhron kai ouk ei metriazwn ouk estin touto ei mh ponhria kardiaV kai efobhqhn polu sfodra

3 kai eipa tw basilei o basileuV eiV ton aiwna zhtw dia ti ou mh genhtai ponhron to proswpon mou dioti h poliV oikoV mnhmeiwn paterwn mou hrhmwqh kai ai pulai authV katebrwqhsan en puri

4 kai eipen moi o basileuV peri tinoV touto su zhteiV kai proshuxamhn proV ton qeon tou ouranou

5 kai eipa tw basilei ei epi ton basilea agaqon kai ei agaqunqhsetai o paiV sou enwpion sou wste pemyai auton eiV Iouda eiV polin mnhmeiwn paterwn mou kai anoikodomhsw authn

6 kai eipen moi o basileuV kai h pallakh h kaqhmenh ecomena autou ewV pote estai h poreia sou kai pote epistreyeiV kai hgaqunqh enwpion tou basilewV kai apesteilen me kai edwka autw oron

7 kai eipa tw basilei ei epi ton basilea agaqon dotw moi epistolaV proV touV eparcouV peran tou potamou wste paragagein me ewV elqw epi Ioudan

8 kai epistolhn epi Asaf fulaka tou paradeisou oV estin tw basilei wste dounai moi xula stegasai taV pulaV kai eiV to teicoV thV polewV kai eiV oikon on eiseleusomai eiV auton kai edwken moi o basileuV wV ceir qeou h agaqh

9 kai hlqon proV touV eparcouV peran tou potamou kai edwka autoiV taV epistolaV tou basilewV kai apesteilen met emou o basileuV archgouV dunamewV kai ippeiV

10 kai hkousen Sanaballat o Arwni kai Twbia o douloV o Ammwni kai ponhron autoiV egeneto oti hkei anqrwpoV zhthsai agaqon toiV uioiV Israhl

11 kai hlqon eiV Ierousalhm kai hmhn ekei hmeraV treiV

12 kai anesthn nuktoV egw kai andreV oligoi met emou kai ouk aphggeila anqrwpw ti o qeoV didwsin eiV kardian mou tou poihsai meta tou Israhl kai kthnoV ouk estin met emou ei mh to kthnoV w egw epibainw ep autw

13 kai exhlqon en pulh tou gwlhla kai proV stoma phghV twn sukwn kai eiV pulhn thV kopriaV kai hmhn suntribwn en tw teicei Ierousalhm o autoi kaqairousin kai pulai authV katebrwqhsan puri

14 kai parhlqon epi pulhn tou Ain kai eiV kolumbhqran tou basilewV kai ouk hn topoV tw kthnei parelqein upokatw mou

15 kai hmhn anabainwn en tw teicei ceimarrou nuktoV kai hmhn suntribwn en tw teicei kai hmhn en pulh thV faraggoV kai epestreya

16 kai oi fulassonteV ouk egnwsan ti eporeuqhn kai ti egw poiw kai toiV IoudaioiV kai toiV iereusin kai toiV entimoiV kai toiV strathgoiV kai toiV kataloipoiV toiV poiousin ta erga ewV tote ouk aphggeila

17 kai eipa proV autouV umeiV blepete thn ponhrian en h esmen en auth pwV Ierousalhm erhmoV kai ai pulai authV edoqhsan puri deute kai dioikodomhswmen to teicoV Ierousalhm kai ouk esomeqa eti oneidoV

18 kai aphggeila autoiV thn ceira tou qeou h estin agaqh ep eme kai touV logouV tou basilewV ouV eipen moi kai eipa anastwmen kai oikodomhswmen kai ekrataiwqhsan ai ceireV autwn eiV agaqon

19 kai hkousen Sanaballat o Arwni kai Twbia o douloV o Ammwni kai Ghsam o Arabi kai exegelasan hmaV kai hlqon ef hmaV kai eipan ti to rhma touto o umeiV poieite h epi ton basilea umeiV apostateite

20 kai epestreya autoiV logon kai eipa autoiV o qeoV tou ouranou autoV euodwsei hmin kai hmeiV douloi autou kaqaroi kai oikodomhsomen kai umin ouk estin meriV kai dikaiosunh kai mnhmosunon en Ierousalhm

 

3

1 kai anesth Elisoub o iereuV o megaV kai oi adelfoi autou oi iereiV kai wkodomhsan thn pulhn thn probatikhn autoi hgiasan authn kai esthsan quraV authV kai ewV purgou twn ekaton hgiasan ewV purgou Ananehl

2 kai epi ceiraV uiwn andrwn Iericw kai epi ceiraV uiwn Zakcour uiou Amari

3 kai thn pulhn thn icquhran wkodomhsan uioi Asana autoi estegasan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV

4 kai epi ceira autwn katescen apo Ramwq uioV Ouria uiou AkwV kai epi ceira autwn katescen Mosollam uioV Baraciou uiou Masezebhl kai epi ceira autwn katescen Sadwk uioV Baana

5 kai epi ceira autwn katescosan oi Qekwin kai adwrhem ouk eishnegkan trachlon autwn eiV douleian autwn

6 kai thn pulhn tou Isana ekrathsan Ioida uioV Fasek kai Mesoulam uioV Baswdia autoi estegasan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV

7

8 kai epi ceira autwn ekrathsen AnaniaV uioV tou Rwkeim kai katelipon Ierousalhm ewV tou teicouV tou plateoV

9 kai epi ceira autwn ekrathsen Rafaia arcwn hmisouV pericwrou Ierousalhm

10 kai epi ceira autwn ekrathsen Iedaia uioV Erwmaf kai katenanti oikiaV autou kai epi ceira autou ekrathsen AtouV uioV Asbania

11 kai deuteroV ekrathsen MelciaV uioV Hram kai Asoub uioV Faaqmwab kai ewV purgou twn qannourim

12 kai epi ceira autou ekrathsen Saloum uioV AllwhV arcwn hmisouV pericwrou Ierousalhm autoV kai ai qugatereV autou

13 thn pulhn thV faraggoV ekrathsan Anoun kai oi katoikounteV Zanw autoi wkodomhsan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV kai ciliouV phceiV en tw teicei ewV pulhV thV kopriaV

14 kai thn pulhn thV kopriaV ekrathsen Melcia uioV Rhcab arcwn pericwrou Bhqacarm autoV kai oi uioi autou kai eskepasan authn kai esthsan quraV authV kai kleiqra authV kai moclouV authV

15 kai to teicoV kolumbhqraV twn kwdiwn th koura tou basilewV kai ewV twn klimakwn twn katabainouswn apo polewV Dauid

16 opisw autou ekrathsen NeemiaV uioV Azabouc arcwn hmisouV pericwrou Bhqsour ewV khpou tafou Dauid kai ewV thV kolumbhqraV thV gegonuiaV kai ewV Bhqaggabarim

17 opisw autou ekrathsan oi Leuitai Raoum uioV Bani epi ceira autou ekrathsen Asabia arcwn hmisouV pericwrou Keila tw pericwrw autou

18 met auton ekrathsan adelfoi autwn Beni uioV Hnadad arcwn hmisouV pericwrou Keila

19 kai ekrathsen epi ceira autou Azour uioV Ihsou arcwn tou Masfe metron deuteron purgou anabasewV thV sunaptoushV thV gwniaV

20 met auton ekrathsen Barouc uioV Zabou metron deuteron apo thV gwniaV ewV quraV Bhqelisoub tou ierewV tou megalou

21 met auton ekrathsen Meramwq uioV Ouria uiou AkwV metron deuteron apo quraV Bhqelisoub ewV ekleiyewV Bhqelisoub

22 kai met auton ekrathsan oi iereiV andreV Acecar

23 kai met auton ekrathsen Beniamin kai Asoub katenanti oikou autwn met auton ekrathsen Azaria uioV Maasha uiou Anania ecomena oikou autou

24 met auton ekrathsen Bani uioV Hnadad metron deuteron apo Bhqazaria ewV thV gwniaV kai ewV thV kamphV

25 Falal uiou Euzai ex enantiaV thV gwniaV kai o purgoV o execwn ek tou oikou tou basilewV o anwteroV o thV aulhV thV fulakhV kai met auton Fadaia uioV ForoV

26 kai oi naqinim hsan oikounteV en tw Wfal ewV khpou pulhV tou udatoV eiV anatolaV kai o purgoV o execwn

27 met auton ekrathsan oi Qekwin metron deuteron ex enantiaV tou purgou tou megalou tou execontoV kai ewV tou teicouV tou Ofla

28 anwteron pulhV twn ippwn ekrathsan oi iereiV anhr ex enantiaV oikou autou

29 met auton ekrathsen Saddouk uioV Emmhr ex enantiaV oikou autou kai met auton ekrathsen Samaia uioV Secenia fulax thV pulhV thV anatolhV

30 met auton ekrathsen Anania uioV Selemia kai Anoum uioV Selef o ektoV metron deuteron met auton ekrathsen Mesoulam uioV Barcia ex enantiaV gazofulakiou autou

31 met auton ekrathsen Melcia uioV tou Sarafi ewV Bhqanaqinim kai oi ropopwlai apenanti pulhV tou Mafekad kai ewV anabasewV thV kamphV

32 kai ana meson anabasewV thV pulhV thV probatikhV ekrathsan oi calkeiV kai oi ropopwlai

33 kai egeneto hnika hkousen Sanaballat oti hmeiV oikodomoumen to teicoV kai ponhron hn autw kai wrgisqh epi polu kai exegela epi toiV IoudaioiV

34 kai eipen enwpion twn adelfwn autou auth h dunamiV Somorwn oti oi Ioudaioi outoi oikodomousin thn eautwn polin

35 kai TwbiaV o ammanithV ecomena autou hlqen kai eipan proV eautouV mh qusiasousin h fagontai epi tou topou autwn ouci anabhsetai alwphx kai kaqelei to teicoV liqwn autwn

36 akouson o qeoV hmwn oti egenhqhmen eiV mukthrismon kai epistreyon oneidismon autwn eiV kefalhn autwn kai doV autouV eiV mukthrismon en gh aicmalwsiaV

37 kai mh kaluyhV epi anomian

 

4

1 kai egeneto wV hkousen Sanaballat kai Twbia kai oi ArabeV kai oi Ammanitai oti anebh fuh toiV teicesin Ierousalhm oti hrxanto ai diasfagai anafrassesqai kai ponhron autoiV efanh sfodra

2 kai sunhcqhsan panteV epi to auto elqein parataxasqai en Ierousalhm

3 kai proshuxameqa proV ton qeon hmwn kai esthsamen profulakaV ep autouV hmeraV kai nuktoV apo proswpou autwn

4 kai eipen IoudaV sunetribh h iscuV twn ecqrwn kai o couV poluV kai hmeiV ou dunhsomeqa oikodomein en tw teicei

5 kai eipan oi qlibonteV hmaV ou gnwsontai kai ouk oyontai ewV otou elqwmen eiV meson autwn kai foneuswmen autouV kai katapauswmen to ergon

6 kai egeneto wV hlqosan oi Ioudaioi oi oikounteV ecomena autwn kai eiposan hmin anabainousin ek pantwn twn topwn ef hmaV

7 kai esthsa eiV ta katwtata tou topou katopisqen tou teicouV en toiV skepeinoiV kai esthsa ton laon kata dhmouV meta romfaiwn autwn logcaV autwn kai toxa autwn

8 kai eidon kai anesthn kai eipa proV touV entimouV kai proV touV strathgouV kai proV touV kataloipouV tou laou mh fobhqhte apo proswpou autwn mnhsqhte tou qeou hmwn tou megalou kai foberou kai parataxasqe peri twn adelfwn umwn uiwn umwn kai qugaterwn umwn gunaikwn umwn kai oikwn umwn

9 kai egeneto hnika hkousan oi ecqroi hmwn oti egnwsqh hmin kai dieskedasen o qeoV thn boulhn autwn kai epestreyamen panteV hmeiV eiV to teicoV anhr eiV to ergon autou

10 kai egeneto apo thV hmeraV ekeinhV hmisu twn ektetinagmenwn epoioun to ergon kai hmisu autwn anteiconto kai logcai kai qureoi kai ta toxa kai oi qwrakeV kai oi arconteV opisw pantoV oikou Iouda

11 twn oikodomountwn en tw teicei kai oi aironteV en toiV arthrsin en oploiV en mia ceiri epoiei auto to ergon kai mia ekratei thn bolida

12 kai oi oikodomoi anhr romfaian autou ezwsmenoV epi thn osfun autou kai wkodomousan kai o salpizwn en th keratinh ecomena autou

13 kai eipa proV touV entimouV kai proV touV arcontaV kai proV touV kataloipouV tou laou to ergon platu kai polu kai hmeiV skorpizomeqa epi tou teicouV makran anhr apo tou adelfou autou

14 en topw ou ean akoushte thn fwnhn thV keratinhV ekei sunacqhsesqe proV hmaV kai o qeoV hmwn polemhsei peri hmwn

15 kai hmeiV poiounteV to ergon kai hmisu autwn kratounteV taV logcaV apo anabasewV tou orqrou ewV exodou twn astrwn

16 kai en tw kairw ekeinw eipa tw law aulisqhte en mesw Ierousalhm kai estw umin h nux profulakh kai h hmera ergon

17 kai hmhn egw kai oi andreV thV profulakhV opisw mou kai ouk hn ex hmwn ekdiduskomenoV anhr ta imatia autou

 

5

1 kai hn kraugh tou laou kai gunaikwn autwn megalh proV touV adelfouV autwn touV IoudaiouV

2 kai hsan tineV legonteV en uioiV hmwn kai en qugatrasin hmwn hmeiV polloi kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa kai zhsomeqa

3 kai eisin tineV legonteV agroi hmwn kai ampelwneV hmwn kai oikiai hmwn hmeiV diegguwmen kai lhmyomeqa siton kai fagomeqa

4 kai eisin tineV legonteV edaneisameqa argurion eiV forouV tou basilewV agroi hmwn kai ampelwneV hmwn kai oikiai hmwn

5 kai nun wV sarx adelfwn hmwn sarx hmwn wV uioi autwn uioi hmwn kai idou hmeiV katadunasteuomen touV uiouV hmwn kai taV qugateraV hmwn eiV doulouV kai eisin apo qugaterwn hmwn katadunasteuomenai kai ouk estin dunamiV ceirwn hmwn kai agroi hmwn kai ampelwneV hmwn toiV entimoiV

6 kai eluphqhn sfodra kaqwV hkousa thn kraughn autwn kai touV logouV toutouV

7 kai ebouleusato kardia mou ep eme kai emacesamhn proV touV entimouV kai touV arcontaV kai eipa autoiV apaithsei anhr ton adelfon autou umeiV apaiteite kai edwka ep autouV ekklhsian megalhn

8 kai eipa autoiV hmeiV kekthmeqa touV adelfouV hmwn touV IoudaiouV touV pwloumenouV toiV eqnesin en ekousiw hmwn kai umeiV pwleite touV adelfouV umwn kai hsucasan kai ouc eurosan logon

9 kai eipa ouk agaqoV o logoV on umeiV poieite ouc outwV en fobw qeou hmwn apeleusesqe apo oneidismou twn eqnwn twn ecqrwn hmwn

10 kai oi adelfoi mou kai oi gnwstoi mou kai egw eqhkamen en autoiV argurion kai siton egkatalipwmen dh thn apaithsin tauthn

11 epistreyate dh autoiV wV shmeron agrouV autwn ampelwnaV autwn elaiaV autwn kai oikiaV autwn kai apo tou arguriou ton siton kai ton oinon kai to elaion exenegkate autoiV

12 kai eipan apodwsomen kai par autwn ou zhthsomen outwV poihsomen kaqwV su legeiV kai ekalesa touV iereiV kai wrkisa autouV poihsai wV to rhma touto

13 kai thn anabolhn mou exetinaxa kai eipa outwV ektinaxai o qeoV panta andra oV ou sthsei ton logon touton ek tou oikou autou kai ek kopou autou kai estai outwV ektetinagmenoV kai kenoV kai eipen pasa h ekklhsia amhn kai hnesan ton kurion kai epoihsen o laoV to rhma touto

14 apo thV hmeraV hV eneteilato moi einai eiV arconta autwn en gh Iouda apo etouV eikostou kai ewV etouV triakostou kai deuterou tw Arqasasqa eth dwdeka egw kai oi adelfoi mou bian autwn ouk efagon

15 kai taV biaV taV prwtaV aV pro emou ebarunan ep autouV kai elabosan par autwn en artoiV kai en oinw escaton argurion didracma tessarakonta kai oi ektetinagmenoi autwn exousiazontai epi ton laon kai egw ouk epoihsa outwV apo proswpou fobou qeou

16 kai en ergw tou teicouV toutwn ouk ekrathsa agron ouk ekthsamhn kai panteV oi sunhgmenoi ekei epi to ergon

17 kai oi Ioudaioi ekaton kai penthkonta andreV kai oi ercomenoi proV hmaV apo twn eqnwn twn kuklw hmwn epi trapezan mou

18 kai hn ginomenon eiV hmeran mian moscoV eiV kai probata ex eklekta kai cimaroV eginonto moi kai ana meson deka hmerwn en pasin oinoV tw plhqei kai sun toutoiV artouV thV biaV ouk ezhthsa oti bareia h douleia epi ton laon touton

19 mnhsqhti mou o qeoV eiV agaqon panta osa epoihsa tw law toutw

 

6

1 kai egeneto kaqwV hkousqh tw Sanaballat kai Twbia kai tw Ghsam tw Arabi kai toiV kataloipoiV twn ecqrwn hmwn oti wkodomhsa to teicoV kai ou kateleifqh en autoiV pnoh ewV tou kairou ekeinou quraV ouk epesthsa en taiV pulaiV

2 kai apesteilen Sanaballat kai Ghsam proV me legwn deuro kai sunacqwmen epi to auto en taiV kwmaiV en pediw Wnw kai autoi logizomenoi poihsai moi ponhrian

3 kai apesteila ep autouV aggelouV legwn ergon mega egw poiw kai ou dunhsomai katabhnai mhpote katapaush to ergon wV an teleiwsw auto katabhsomai proV umaV

4 kai apesteilan proV me wV to rhma touto kai apesteila autoiV kata tauta

5 kai apesteilen proV me Sanaballat ton paida autou kai epistolhn anewgmenhn en ceiri autou

6 kai hn gegrammenon en auth en eqnesin hkousqh oti su kai oi Ioudaioi logizesqe apostathsai dia touto su oikodomeiV to teicoV kai su ginh autoiV eiV basilea

7 kai proV toutoiV profhtaV esthsaV seautw ina kaqishV en Ierousalhm eiV basilea en Iouda kai nun apaggelhsontai tw basilei oi logoi outoi kai nun deuro bouleuswmeqa epi to auto

8 kai apesteila proV auton legwn ouk egenhqh wV oi logoi outoi ouV su legeiV oti apo kardiaV sou su yeudh autouV

9 oti panteV foberizousin hmaV legonteV ekluqhsontai ai ceireV autwn apo tou ergou toutou kai ou poihqhsetai kai nun ekrataiwsa taV ceiraV mou

10 kai egw eishlqon eiV oikon Semei uiou Dalaia uiou Mehtabhl kai autoV sunecomenoV kai eipen sunacqwmen eiV oikon tou qeou en mesw autou kai kleiswmen taV quraV autou oti ercontai nuktoV foneusai se

11 kai eipa tiV estin o anhr oV eiseleusetai eiV ton oikon kai zhsetai

12 kai epegnwn kai idou o qeoV ouk apesteilen auton oti h profhteia logoV kat emou kai TwbiaV kai Sanaballat emisqwsanto

13 ep eme oclon opwV fobhqw kai poihsw outwV kai amartw kai genwmai autoiV eiV onoma ponhron opwV oneidiswsin me

14 mnhsqhti o qeoV tw Twbia kai tw Sanaballat wV ta poihmata autou tauta kai tw Nwadia tw profhth kai toiV kataloipoiV twn profhtwn oi hsan foberizonteV me

15 kai etelesqh to teicoV pempth kai eikadi tou Eloul eiV penthkonta kai duo hmeraV

16 kai egeneto hnika hkousan panteV oi ecqroi hmwn kai efobhqhsan panta ta eqnh ta kuklw hmwn kai epepesen foboV sfodra en ofqalmoiV autwn kai egnwsan oti para tou qeou hmwn egenhqh teleiwqhnai to ergon touto

17 kai en taiV hmeraiV ekeinaiV apo pollwn entimwn Iouda epistolai eporeuonto proV Twbian kai ai Twbia hrconto proV autouV

18 oti polloi en Iouda enorkoi hsan autw oti gambroV hn tou Secenia uiou Hrae kai Iwanan uioV autou elaben thn qugatera Mesoulam uiou Baracia eiV gunaika

19 kai touV logouV autou hsan legonteV proV me kai logouV mou hsan ekferonteV autw kai epistolaV apesteilen TwbiaV foberisai me

 

7

1 kai egeneto hnika wkodomhqh to teicoV kai esthsa taV quraV kai epeskephsan oi pulwroi kai oi adonteV kai oi Leuitai

2 kai eneteilamhn tw Anania adelfw mou kai tw Anania arconti thV bira en Ierousalhm oti autoV wV anhr alhqhV kai foboumenoV ton qeon para pollouV

3 kai eipa autoiV ouk anoighsontai pulai Ierousalhm ewV ama tw hliw kai eti autwn grhgorountwn kleiesqwsan ai qurai kai sfhnousqwsan kai sthson profulakaV oikountwn en Ierousalhm anhr en profulakh autou kai anhr apenanti oikiaV autou

4 kai h poliV plateia kai megalh kai o laoV oligoV en auth kai ouk hsan oikiai wkodomhmenai

5 kai edwken o qeoV eiV thn kardian mou kai sunhxa touV entimouV kai touV arcontaV kai ton laon eiV sunodiaV kai euron biblion thV sunodiaV oi anebhsan en prwtoiV kai euron gegrammenon en autw

6 kai outoi uioi thV cwraV oi anabanteV apo aicmalwsiaV thV apoikiaV hV apwkisen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai epestreyan eiV Ierousalhm kai eiV Iouda anhr eiV thn polin autou

7 meta Zorobabel kai Ihsou kai Neemia Azaria Daemia Naemani MardocaioV Balsan Masfaraq Esdra Bagoi Naoum Baana Masfar andreV laou Israhl

8 uioi ForoV discilioi ekaton ebdomhkonta duo

9 uioi Safatia triakosioi ebdomhkonta duo

10 uioi Hra exakosioi penthkonta duo

11 uioi Faaqmwab toiV uioiV Ihsou kai Iwab discilioi oktakosioi deka oktw

12 uioi Ailam cilioi diakosioi penthkonta tessareV

13 uioi Zaqoua oktakosioi tessarakonta pente

14 uioi Zakcou eptakosioi exhkonta

15 uioi Banoui exakosioi tessarakonta oktw

16 uioi Bhbi exakosioi eikosi oktw

17 uioi Asgad discilioi triakosioi eikosi duo

18 uioi Adenikam exakosioi exhkonta epta

19 uioi Bagoi discilioi exhkonta epta

20 uioi Hdin exakosioi penthkonta pente

21 uioi Athr tw Ezekia enenhkonta oktw

22 uioi Hsam triakosioi eikosi oktw

23 uioi Besi triakosioi eikosi tessareV

24 uioi Arif ekaton dwdeka

25 uioi Gabawn enenhkonta pente

26 uioi Baiqleem ekaton eikosi treiV uioi Netwfa penthkonta ex

27 uioi Anaqwq ekaton eikosi oktw

28 andreV Bhqasmwq tessarakonta duo

29 andreV Kariaqiarim Kafira kai Bhrwq eptakosioi tessarakonta treiV

30 andreV Arama kai Gabaa exakosioi eikosi eiV

31 andreV MacemaV ekaton eikosi duo

32 andreV Bhqhl kai Aia ekaton eikosi treiV

33 andreV Nabi&aar penthkonta duo

34 andreV Hlam&aar cilioi diakosioi penthkonta tessareV

35 uioi Hram triakosioi eikosi

36 uioi Iericw triakosioi tessarakonta pente

37 uioi Lod Adid kai Wnw eptakosioi eikosi eiV

38 uioi Sanaa triscilioi ennakosioi triakonta

39 oi iereiV uioi Iwdae eiV oikon Ihsou ennakosioi ebdomhkonta treiV

40 uioi Emmhr cilioi penthkonta duo

41 uioi Fassour cilioi diakosioi tessarakonta epta

42 uioi Hram cilioi deka epta

43 oi Leuitai uioi Ihsou tw Kadmihl toiV uioiV tou Oudouia ebdomhkonta tessareV

44 oi adonteV uioi Asaf ekaton tessarakonta oktw

45 oi pulwroi uioi Saloum uioi Athr uioi Telmwn uioi Akoub uioi Atita uioi Sabi ekaton triakonta oktw

46 oi naqinim uioi Sha uioi Asifa uioi Tabawq

47 uioi KiraV uioi Souia uioi Fadwn

48 uioi Labana uioi Agaba uioi Salami

49 uioi Anan uioi Gadhl uioi Gaar

50 uioi Raaia uioi Raswn uioi Nekwda

51 uioi Ghzam uioi Ozi uioi Fesh

52 uioi Bhsi uioi Meinwm uioi Nefwsasim

53 uioi Bakbouk uioi Acifa uioi Arour

54 uioi Basalwq uioi Meida uioi Adasan

55 uioi BarkouV uioi Sisara uioi Qhma

56 uioi Nisia uioi Atifa

57 uioi doulwn Salwmwn uioi Souti uioi Safaraq uioi Ferida

58 uioi Iealh uioi Dorkwn uioi Gadhl

59 uioi Safatia uioi Ethl uioi Facaraq uioi Sabaim uioi Hmim

60 panteV oi naqinim kai uioi doulwn Salwmwn triakosioi enenhkonta duo

61 kai outoi anebhsan apo Qelmeleq Arhsa Caroub Hrwn Iemhr kai ouk hdunasqhsan apaggeilai oikouV patriwn autwn kai sperma autwn ei apo Israhl eisin

62 uioi Dalaia uioi Twbia uioi Nekwda exakosioi tessarakonta duo

63 kai apo twn ierewn uioi Ebia uioi AkwV uioi Berzelli oti elaben apo qugaterwn Berzelli tou Galaaditou gunaikaV kai eklhqh ep onomati autwn

64 outoi ezhthsan grafhn autwn thV sunodiaV kai ouc eureqh kai hgcisteuqhsan apo thV ierateiaV

65 kai eipen Aqersaqa ina mh fagwsin apo tou agiou twn agiwn ewV anasth o iereuV fwtiswn

66 kai egeneto pasa h ekklhsia wV eiV tessareV muriadeV discilioi triakosioi exhkonta

67 parex doulwn autwn kai paidiskwn autwn outoi eptakiscilioi triakosioi triakonta epta kai adonteV kai adousai diakosioi tessarakonta pente

68 ippoi eptakosioi triakonta ex hmionoi diakosioi tessarakonta pente

69 kamhloi tetrakosioi triakonta pente onoi exakiscilioi eptakosioi eikosi

70 kai apo merouV archgwn twn patriwn edwkan eiV to ergon tw Neemia eiV qhsauron crusouV ciliouV fialaV penthkonta kai coqwnwq twn ierewn triakonta

71 kai apo archgwn twn patriwn edwkan eiV qhsauron tou ergou crusiou duo muriadaV kai arguriou mnaV disciliaV diakosiaV

72 kai edwkan oi kataloipoi tou laou crusiou duo muriadaV kai arguriou mnaV disciliaV diakosiaV kai coqwnwq twn ierewn exhkonta epta

73 kai ekaqisan oi iereiV kai oi Leuitai kai oi pulwroi kai oi adonteV kai oi apo tou laou kai oi naqinim kai paV Israhl en polesin autwn kai efqasen o mhn o ebdomoV kai oi uioi Israhl en polesin autwn

 

8

1 kai sunhcqhsan paV o laoV wV anhr eiV eiV to platoV to emprosqen pulhV tou udatoV kai eipan tw Esdra tw grammatei enegkai to biblion nomou Mwush on eneteilato kurioV tw Israhl

2 kai hnegken EsdraV o iereuV ton nomon enwpion thV ekklhsiaV apo androV kai ewV gunaikoV kai paV o suniwn akouein en hmera mia tou mhnoV tou ebdomou

3 kai anegnw en autw apo thV wraV tou diafwtisai ton hlion ewV hmisouV thV hmeraV apenanti twn andrwn kai twn gunaikwn kai autoi sunienteV kai wta pantoV tou laou eiV to biblion tou nomou

4 kai esth EsdraV o grammateuV epi bhmatoV xulinou kai esthsan ecomena autou MattaqiaV kai SamaiaV kai AnaniaV kai Ouria kai Elkia kai Maasaia ek dexiwn autou kai ex aristerwn FadaiaV kai Misahl kai MelciaV kai Wsam kai Asabdana kai ZacariaV kai Mosollam5 kai hnoixen EsdraV to biblion enwpion pantoV tou laou oti autoV hn epanw tou laou kai egeneto hnika hnoixen auto esth paV o laoV

6 kai huloghsen EsdraV kurion ton qeon ton megan kai apekriqh paV o laoV kai eipan amhn eparanteV ceiraV autwn kai ekuyan kai prosekunhsan tw kuriw epi proswpon epi thn ghn

7 kai IhsouV kai BanaiaV kai Sarabia hsan sunetizonteV ton laon eiV ton nomon kai o laoV en th stasei autou

8 kai anegnwsan en bibliw nomou tou qeou kai edidasken EsdraV kai diestellen en episthmh kuriou kai sunhken o laoV en th anagnwsei

9 kai eipen NeemiaV kai EsdraV o iereuV kai grammateuV kai oi Leuitai oi sunetizonteV ton laon kai eipan panti tw law h hmera agia estin tw kuriw qew hmwn mh penqeite mhde klaiete oti eklaien paV o laoV wV hkousan touV logouV tou nomou

10 kai eipen autoiV poreuesqe fagete lipasmata kai piete glukasmata kai aposteilate meridaV toiV mh ecousin oti agia estin h hmera tw kuriw hmwn kai mh diapeshte oti estin iscuV umwn

11 kai oi Leuitai katesiwpwn panta ton laon legonteV siwpate oti h hmera agia kai mh katapiptete

12 kai aphlqen paV o laoV fagein kai piein kai apostellein meridaV kai poihsai eufrosunhn megalhn oti sunhkan en toiV logoiV oiV egnwrisen autoiV

13 kai en th hmera th deutera sunhcqhsan oi arconteV twn patriwn tw panti law oi iereiV kai oi Leuitai proV Esdran ton grammatea episthsai proV pantaV touV logouV tou nomou

14 kai eurosan gegrammenon en tw nomw w eneteilato kurioV tw Mwush opwV katoikhswsin oi uioi Israhl en skhnaiV en eorth en mhni tw ebdomw

15 kai opwV shmanwsin salpigxin en pasaiV taiV polesin autwn kai en Ierousalhm kai eipen EsdraV exelqete eiV to oroV kai enegkete fulla elaiaV kai fulla xulwn kuparissinwn kai fulla mursinhV kai fulla foinikwn kai fulla xulou daseoV poihsai skhnaV kata to gegrammenon

16 kai exhlqen o laoV kai hnegkan kai epoihsan eautoiV skhnaV anhr epi tou dwmatoV autou kai en taiV aulaiV autwn kai en taiV aulaiV oikou tou qeou kai en plateiaiV thV polewV kai ewV pulhV Efraim

17 kai epoihsan pasa h ekklhsia oi epistreyanteV apo thV aicmalwsiaV skhnaV kai ekaqisan en skhnaiV oti ouk epoihsan apo hmerwn Ihsou uiou Nauh outwV oi uioi Israhl ewV thV hmeraV ekeinhV kai egeneto eufrosunh megalh

18 kai anegnw en bibliw nomou tou qeou hmeran en hmera apo thV hmeraV thV prwthV ewV thV hmeraV thV escathV kai epoihsan eorthn epta hmeraV kai th hmera th ogdoh exodion kata to krima

 

9

1 kai en hmera eikosth kai tetarth tou mhnoV toutou sunhcqhsan oi uioi Israhl en nhsteia kai en sakkoiV

2 kai ecwrisqhsan oi uioi Israhl apo pantoV uiou allotriou kai esthsan kai exhgoreusan taV amartiaV autwn kai taV anomiaV twn paterwn autwn

3 kai esthsan epi stasei autwn kai anegnwsan en bibliw nomou kuriou qeou autwn kai hsan exagoreuonteV tw kuriw kai proskunounteV tw kuriw qew autwn

4 kai esth epi anabasei twn Leuitwn IhsouV kai uioi Kadmihl Sacania uioV Sarabia uioi Canani kai ebohsan fwnh megalh proV kurion ton qeon autwn

5 kai eiposan oi Leuitai IhsouV kai Kadmihl anasthte eulogeite ton kurion qeon umwn apo tou aiwnoV kai ewV tou aiwnoV kai euloghsousin onoma doxhV sou kai uywsousin epi pash eulogia kai ainesei

6 kai eipen EsdraV su ei autoV kurioV monoV su epoihsaV ton ouranon kai ton ouranon tou ouranou kai pasan thn stasin autwn thn ghn kai panta osa estin en auth taV qalassaV kai panta ta en autaiV kai su zwopoieiV ta panta kai soi proskunousin ai stratiai twn ouranwn

7 su ei kurioV o qeoV su exelexw en Abram kai exhgageV auton ek thV cwraV twn Caldaiwn kai epeqhkaV autw onoma Abraam

8 kai eureV thn kardian autou pisthn enwpion sou kai dieqou proV auton diaqhkhn dounai autw thn ghn twn Cananaiwn kai Cettaiwn kai Amorraiwn kai Ferezaiwn kai Iebousaiwn kai Gergesaiwn kai tw spermati autou kai esthsaV touV logouV sou oti dikaioV su

9 kai eideV thn tapeinwsin twn paterwn hmwn en Aiguptw kai thn kraughn autwn hkousaV epi qalassan eruqran

10 kai edwkaV shmeia en Aiguptw en Faraw kai en pasin toiV paisin autou kai en panti tw law thV ghV autou oti egnwV oti uperhfanhsan ep autouV kai epoihsaV seautw onoma wV h hmera auth

11 kai thn qalassan errhxaV enwpion autwn kai parhlqosan en mesw thV qalasshV en xhrasia kai touV katadiwxantaV autouV erriyaV eiV buqon wsei liqon en udati sfodrw

12 kai en stulw nefelhV wdhghsaV autouV hmeraV kai en stulw puroV thn nukta tou fwtisai autoiV thn odon en h poreusontai en auth

13 kai epi oroV Sina katebhV kai elalhsaV proV autouV ex ouranou kai edwkaV autoiV krimata euqea kai nomouV alhqeiaV prostagmata kai entolaV agaqaV

14 kai to sabbaton sou to agion egnwrisaV autoiV entolaV kai prostagmata kai nomon eneteilw autoiV en ceiri Mwush doulou sou

15 kai arton ex ouranou edwkaV autoiV eiV sitodeian autwn kai udwr ek petraV exhnegkaV autoiV eiV diyan autwn kai eipaV autoiV eiselqein klhronomhsai thn ghn ef hn exeteinaV thn ceira sou dounai autoiV

16 kai autoi kai oi patereV hmwn uperhfaneusanto kai esklhrunan ton trachlon autwn kai ouk hkousan twn entolwn sou

17 kai aneneusan tou eisakousai kai ouk emnhsqhsan twn qaumasiwn sou wn epoihsaV met autwn kai esklhrunan ton trachlon autwn kai edwkan archn epistreyai eiV douleian autwn en Aiguptw kai su qeoV elehmwn kai oiktirmwn makroqumoV kai polueleoV kai ouk egkatelipeV autouV

18 eti de kai epoihsan eautoiV moscon cwneuton kai eipan outoi oi qeoi oi exagagonteV hmaV ex Aiguptou kai epoihsan parorgismouV megalouV

19 kai su en oiktirmoiV sou toiV polloiV ouk egkatelipeV autouV en th erhmw ton stulon thV nefelhV ouk exeklinaV ap autwn hmeraV odhghsai autouV en th odw kai ton stulon tou puroV thn nukta fwtizein autoiV thn odon en h poreusontai en auth

20 kai to pneuma sou to agaqon edwkaV sunetisai autouV kai to manna sou ouk afusterhsaV apo stomatoV autwn kai udwr edwkaV autoiV tw diyei autwn

21 kai tessarakonta eth dieqreyaV autouV en th erhmw ouc usterhsan imatia autwn ouk epalaiwqhsan kai podeV autwn ou dierraghsan

22 kai edwkaV autoiV basileiaV kai laouV kai diemerisaV autoiV kai eklhronomhsan thn ghn Shwn basilewV Esebwn kai thn ghn Wg basilewV tou Basan

23 kai touV uiouV autwn eplhqunaV wV touV asteraV tou ouranou kai eishgageV autouV eiV thn ghn hn eipaV toiV patrasin autwn kai eklhronomhsan authn

24 kai exetriyaV enwpion autwn touV katoikountaV thn ghn twn Cananaiwn kai edwkaV autouV eiV taV ceiraV autwn kai touV basileiV autwn kai touV laouV thV ghV poihsai autoiV wV areston enwpion autwn

25 kai katelabosan poleiV uyhlaV kai eklhronomhsan oikiaV plhreiV pantwn agaqwn lakkouV lelatomhmenouV ampelwnaV kai elaiwnaV kai pan xulon brwsimon eiV plhqoV kai efagosan kai eneplhsqhsan kai elipanqhsan kai etrufhsan en agaqwsunh sou th megalh

26 kai hllaxan kai apesthsan apo sou kai erriyan ton nomon sou opisw swmatoV autwn kai touV profhtaV sou apekteinan oi diemarturanto en autoiV epistreyai autouV proV se kai epoihsan parorgismouV megalouV

27 kai edwkaV autouV en ceiri qlibontwn autouV kai eqliyan autouV kai anebohsan proV se en kairw qliyewV autwn kai su ex ouranou sou hkousaV kai en oiktirmoiV sou toiV megaloiV edwkaV autoiV swthraV kai eswsaV autouV ek ceiroV qlibontwn autouV

28 kai wV anepausanto epestreyan poihsai to ponhron enwpion sou kai egkatelipeV autouV eiV ceiraV ecqrwn autwn kai kathrxan en autoiV kai palin anebohsan proV se kai su ex ouranou eishkousaV kai errusw autouV en oiktirmoiV sou polloiV

29 kai epemarturw autoiV epistreyai autouV eiV ton nomon sou kai ouk hkousan alla en taiV entolaiV sou kai en toiV krimasi sou hmartosan a poihsaV auta anqrwpoV zhsetai en autoiV kai edwkan nwton apeiqounta kai trachlon autwn esklhrunan kai ouk hkousan

30 kai eilkusaV ep autouV eth polla kai epemarturw autoiV en pneumati sou en ceiri profhtwn sou kai ouk hnwtisanto kai edwkaV autouV en ceiri lawn thV ghV

31 kai su en oiktirmoiV sou toiV polloiV ouk epoihsaV autouV sunteleian kai ouk egkatelipeV autouV oti iscuroV ei kai elehmwn kai oiktirmwn

32 kai nun o qeoV hmwn o iscuroV o megaV o krataioV kai o foberoV fulasswn thn diaqhkhn sou kai to eleoV sou mh oligwqhtw enwpion sou paV o mocqoV oV euren hmaV kai touV basileiV hmwn kai touV arcontaV hmwn kai touV iereiV hmwn kai touV profhtaV hmwn kai touV pateraV hmwn kai en panti tw law sou apo hmerwn basilewn Assour kai ewV thV hmeraV tauthV

33 kai su dikaioV epi pasi toiV ercomenoiV ef hmaV oti alhqeian epoihsaV kai hmeiV exhmartomen

34 kai oi basileiV hmwn kai oi arconteV hmwn kai oi iereiV hmwn kai oi patereV hmwn ouk epoihsan ton nomon sou kai ou prosescon twn entolwn sou kai ta marturia sou a diemarturw autoiV

35 kai autoi en basileia sou kai en agaqwsunh sou th pollh h edwkaV autoiV kai en th gh th plateia kai lipara h edwkaV enwpion autwn ouk edouleusan soi kai ouk apestreyan apo epithdeumatwn autwn twn ponhrwn

36 idou esmen shmeron douloi kai h gh hn edwkaV toiV patrasin hmwn fagein ton karpon authV

37 toiV basileusin oiV edwkaV ef hmaV en amartiaiV hmwn kai epi ta swmata hmwn exousiazousin kai en kthnesin hmwn wV areston autoiV kai en qliyei megalh esmen

 

10

1 kai en pasi toutoiV hmeiV diatiqemeqa pistin kai grafomen kai episfragizousin panteV arconteV hmwn Leuitai hmwn iereiV hmwn

2 kai epi twn sfragizontwn NeemiaV uioV Acalia kai SedekiaV

3 uioV Saraia kai Azaria kai Iermia

4 Fasour Amaria Melcia

5 AtouV Sebani Malouc

6 Iram Meramwq Abdia

7 Danihl Ganaqwn Barouc

8 Mesoulam Abia Miamin

9 Maazia Belgai Samaia outoi iereiV

10 kai oi Leuitai IhsouV uioV Azania Banaiou apo uiwn Hnadad Kadmihl

11 kai oi adelfoi autou Sabania Wdouia Kalita Feleia Anan

12 Mica Rowb EsebiaV

13 Zacwr Sarabia Sebania

14 Wdouia uioi Banounai

15 arconteV tou laou ForoV Faaqmwab Hlam Zaqouia uioi

16 Bani Asgad Bhbai

17 Edania Bagoi Hdin

18 Athr Ezekia Azour

19 Odouia Hsam Bhsi

20 Arif Anaqwq Nwbai

21 MagafhV Mesoulam Hzir

22 Meswzebhl Saddouk Ieddoua

23 Faltia Anan Anaia

24 Wshe Anania Asoub

25 AlwhV Falai Swbhk

26 Raoum Esabana Maasaia

27 kai Aia Ainan Hnan

28 Malouc Hram Baana

29 kai oi kataloipoi tou laou oi iereiV oi Leuitai oi pulwroi oi adonteV oi naqinim kai paV o prosporeuomenoV apo lawn thV ghV proV nomon tou qeou gunaikeV autwn uioi autwn qugatereV autwn paV o eidwV kai suniwn

30 eniscuon epi touV adelfouV autwn kathrasanto autouV kai eishlqosan en ara kai en orkw tou poreuesqai en nomw tou qeou oV edoqh en ceiri Mwush doulou tou qeou kai fulassesqai kai poiein pasaV taV entolaV kuriou hmwn kai krimata autou

31 kai tou mh dounai qugateraV hmwn toiV laoiV thV ghV kai taV qugateraV autwn ou lhmyomeqa toiV uioiV hmwn

32 kai laoi thV ghV oi feronteV touV agorasmouV kai pasan prasin en hmera tou sabbatou apodosqai ouk agorwmen par autwn en sabbatw kai en hmera agia kai anhsomen to etoV to ebdomon kai apaithsin pashV ceiroV

33 kai sthsomen ef hmaV entolaV dounai ef hmaV triton tou didracmou kat eniauton eiV douleian oikou qeou hmwn

34 eiV artouV tou proswpou kai qusian tou endelecismou kai eiV olokautwma tou endelecismou twn sabbatwn twn noumhniwn eiV taV eortaV kai eiV ta agia kai ta peri amartiaV exilasasqai peri Israhl kai eiV erga oikou qeou hmwn

35 kai klhrouV ebalomen peri klhrou xuloforiaV oi iereiV kai oi Leuitai kai o laoV enegkai eiV oikon qeou hmwn eiV oikon patriwn hmwn eiV kairouV apo cronwn eniauton kat eniauton ekkausai epi to qusiasthrion kuriou qeou hmwn wV gegraptai en tw nomw

36 kai enegkai ta prwtogenhmata thV ghV hmwn kai prwtogenhmata karpou pantoV xulou eniauton kat eniauton eiV oikon kuriou

37 kai ta prwtotoka uiwn hmwn kai kthnwn hmwn wV gegraptai en tw nomw kai ta prwtotoka bown hmwn kai poimniwn hmwn enegkai eiV oikon qeou hmwn toiV iereusin toiV leitourgousin en oikw qeou hmwn

38 kai thn aparchn sitwn hmwn kai ton karpon pantoV xulou oinou kai elaiou oisomen toiV iereusin eiV gazofulakion oikou tou qeou kai dekathn ghV hmwn toiV LeuitaiV kai autoi oi Leuitai dekatounteV en pasaiV polesin douleiaV hmwn

39 kai estai o iereuV uioV Aarwn meta tou Leuitou en th dekath tou Leuitou kai oi Leuitai anoisousin thn dekathn thV dekathV eiV oikon qeou hmwn eiV ta gazofulakia eiV oikon tou qeou

40 oti eiV touV qhsaurouV eisoisousin oi uioi Israhl kai oi uioi tou Leui taV aparcaV tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou kai ekei skeuh ta agia kai oi iereiV oi leitourgoi kai oi pulwroi kai oi adonteV kai ouk egkataleiyomen ton oikon tou qeou hmwn

 

11

1 kai ekaqisan oi arconteV tou laou en Ierousalhm kai oi kataloipoi tou laou ebalosan klhrouV enegkai ena apo twn deka kaqisai en Ierousalhm polei th agia kai ennea merh en taiV polesin

2 kai euloghsen o laoV touV pantaV andraV touV ekousiazomenouV kaqisai en Ierousalhm

3 kai outoi oi arconteV thV cwraV oi ekaqisan en Ierousalhm kai en polesin Iouda ekaqisan anhr en katascesei autou en polesin autwn Israhl oi iereiV kai oi Leuitai kai oi naqinaioi kai oi uioi doulwn Salwmwn

4 kai en Ierousalhm ekaqisan apo uiwn Iouda kai apo uiwn Beniamin apo uiwn Iouda Aqaia uioV Azaia uioV Zacaria uioV Amaria uioV Safatia uioV Malelhl kai apo uiwn FareV

5 kai Maasia uioV Barouc uioV Calaza uioV Ozia uioV Adaia uioV Iwrib uioV Qhzia uioV tou Shlwni

6 panteV uioi FareV oi kaqhmenoi en Ierousalhm tetrakosioi exhkonta oktw andreV dunamewV

7 kai outoi uioi Beniamin Shlw uioV Mesoulam uioV Iwad uioV Fadaia uioV Kwlia uioV Masaia uioV Aiqihl uioV Iesia

8 kai opisw autou Ghbi Shli ennakosioi eikosi oktw

9 kai Iwhl uioV Zecri episkopoV ep autouV kai IoudaV uioV Asana epi thV polewV deuteroV

10 apo twn ierewn kai Iadia uioV Iwrib Iacin

11 Saraia uioV Elkia uioV Mesoulam uioV Saddouk uioV Mariwq uioV Aitwb apenanti oikou tou qeou

12 kai adelfoi autwn poiounteV to ergon tou oikou Amasi uioV Zacaria uioV Fassour uioV Melcia

13 arconteV patriwn diakosioi tessarakonta duo kai Amessai uioV Esdrihl

14 kai adelfoi autou dunatoi parataxewV ekaton eikosi oktw kai episkopoV ep autwn Badihl

15 kai apo twn Leuitwn Samaia uioV Asoub uioV Ezri

16

17 kai Maqania uioV Mica kai Wbhd uioV Samoui

18 diakosioi ogdohkonta tessareV

19 kai oi pulwroi Akoub Telamin kai oi adelfoi autwn ekaton ebdomhkonta duo

20

21

22 kai episkopoV Leuitwn uioV Bani Ozi uioV Asabia uioV Mica apo uiwn Asaf twn adontwn apenanti ergou oikou tou qeou

23 oti entolh tou basilewV ep autouV

24 kai Paqaia uioV Bashza proV ceira tou basilewV eiV pan rhma tw law

25 kai proV taV epauleiV en agrw autwn kai apo uiwn Iouda ekaqisan en Kariaqarbok

26 kai en Ihsou

27 kai en Behrsabee

28

29

30 kai epauleiV autwn LaciV kai agroi authV kai parenebalosan en Behrsabee

31 kai oi uioi Beniamin apo Gaba MacamaV

32

33

34

35

36 kai apo twn Leuitwn merideV Iouda tw Beniamin

 

12

1 kai outoi oi iereiV kai oi Leuitai oi anabainonteV meta Zorobabel uiou Salaqihl kai Ihsou Saraia Iermia Esdra

2 Amaria Malouc

3 Secenia

4

5

6

7 outoi arconteV twn ierewn kai adelfoi autwn en hmeraiV Ihsou

8 kai oi Leuitai Ihsou Banoui Kadmihl Sarabia Iouda Macania epi twn ceirwn autoV kai oi adelfoi autou

9 eiV taV efhmeriaV

10 kai IhsouV egennhsen ton Iwakim kai Iwakim egennhsen ton Eliasib kai Eliasib ton Iwdae

11 kai Iwdae egennhsen ton Iwnaqan kai Iwnaqan egennhsen ton Iadou

12 kai en hmeraiV Iwakim adelfoi autou oi iereiV kai oi arconteV twn patriwn tw Saraia Maraia tw Iermia Anania

13 tw Esdra Mesoulam tw Amaria Iwanan

14 tw Malouc Iwnaqan tw Secenia Iwshf

15 tw Arem AdnaV tw Mariwq Elkai

16 tw Addai ZacariaV tw Ganaqwn Mosollam

17 tw Abia Zecri tw Beniamin en kairoiV tw Felhti

18 tw Balga Samoue tw Semeia Iwnaqan

19 tw Iwiarib Maqqanai tw Idia Ozi

20 tw Sallai Kallai tw Amouk Abed

21 tw Elkia AsabiaV tw Iedeiou Naqanahl

22 oi Leuitai en hmeraiV Eliasib Iwada kai Iwanan kai Idoua gegrammenoi arconteV patriwn kai oi iereiV en basileia Dareiou tou Persou

23 uioi Leui arconteV twn patriwn gegrammenoi epi bibliw logwn twn hmerwn kai ewV hmerwn Iwanan uiou Elisoub

24 kai arconteV twn Leuitwn Asabia kai Sarabia kai Ihsou kai uioi Kadmihl kai oi adelfoi autwn katenantion autwn eiV umnein kai ainein en entolh Dauid anqrwpou tou qeou efhmeria proV efhmerian

25 en tw sunagagein me touV pulwrouV

26 en hmeraiV Iwakim uiou Ihsou uiou Iwsedek kai en hmeraiV Neemia kai EsdraV o iereuV o grammateuV

27 kai en egkainioiV teicouV Ierousalhm ezhthsan touV LeuitaV en toiV topoiV autwn tou enegkai autouV eiV Ierousalhm poihsai egkainia kai eufrosunhn en qwdaqa kai en wdaiV kumbalizonteV kai yalthria kai kinurai

28 kai sunhcqhsan oi uioi twn adontwn kai apo thV pericwrou kukloqen eiV Ierousalhm kai apo epaulewn

29 kai apo agrwn oti epauleiV wkodomhsan eautoiV oi adonteV en Ierousalhm

30 kai ekaqarisqhsan oi iereiV kai oi Leuitai kai ekaqarisan ton laon kai touV pulwrouV kai to teicoV

31 kai anhnegka touV arcontaV Iouda epanw tou teicouV kai esthsa duo peri ainesewV megalouV kai dihlqon ek dexiwn epanw tou teicouV thV kopriaV

32 kai eporeuqh opisw autwn Wsaia kai hmisu arcontwn Iouda

33 kai AzariaV EsdraV kai Mesoulam

34 Iouda kai Beniamin kai Samaia kai Iermia

35 kai apo uiwn twn ierewn en salpigxin ZacariaV uioV Iwnaqan uioV Samaia uioV Maqania uioV Micaia uioV Zakcour uioV Asaf

36 kai adelfoi autou Samaia kai Ozihl ainein en wdaiV Dauid anqrwpou tou qeou kai EsdraV o grammateuV emprosqen autwn

37 epi pulhV tou ain katenanti autwn anebhsan epi klimakaV polewV Dauid en anabasei tou teicouV epanwqen tou oikou Dauid kai ewV pulhV tou udatoV kata anatolaV

38 kai peri ainesewV h deutera eporeueto sunantwsa autoiV kai egw opisw authV kai to hmisu tou laou epanw tou teicouV uperanw tou purgou twn qennourim kai ewV tou teicouV tou plateoV

39 kai uperanw thV pulhV Efraim kai epi pulhn thV isana kai epi pulhn thn icquhran kai purgw Ananehl kai ewV pulhV thV probatikhV kai esthsan en pulh thV fulakhV

40 kai esthsan ai duo thV ainesewV en oikw tou qeou kai egw kai to hmisu twn strathgwn met emou

41 kai oi iereiV Eliakim MaasiaV Beniamin MicaiaV Eliwhnai ZacariaV AnaniaV en salpigxin

42 kai MaasiaV kai SemeiaV kai Eleazar kai Ozi kai Iwanan kai MelciaV kai Ailam kai Ezour kai hkousqhsan oi adonteV kai epeskephsan

43 kai equsan en th hmera ekeinh qusiasmata megala kai hufranqhsan oti o qeoV hufranen autouV megalwV kai ai gunaikeV autwn kai ta tekna autwn hufranqhsan kai hkousqh h eufrosunh en Ierousalhm apo makroqen

44 kai katesthsan en th hmera ekeinh andraV epi twn gazofulakiwn toiV qhsauroiV taiV aparcaiV kai taiV dekataiV kai toiV sunhgmenoiV en autoiV arcousin twn polewn meridaV toiV iereusi kai toiV LeuitaiV oti eufrosunh hn en Iouda epi touV iereiV kai epi touV LeuitaV touV estwtaV

45 kai efulaxan fulakaV qeou autwn kai fulakaV tou kaqarismou kai touV adontaV kai touV pulwrouV wV entolai Dauid kai Salwmwn uiou autou

46 oti en hmeraiV Dauid Asaf ap archV prwtoV twn adontwn kai umnon kai ainesin tw qew

47 kai paV Israhl en hmeraiV Zorobabel didonteV meridaV twn adontwn kai twn pulwrwn logon hmeraV en hmera autou kai agiazonteV toiV LeuitaiV kai oi Leuitai agiazonteV toiV uioiV Aarwn

 

13

1 en th hmera ekeinh anegnwsqh en bibliw Mwush en wsin tou laou kai eureqh gegrammenon en autw opwV mh eiselqwsin Ammanitai kai Mwabitai en ekklhsia qeou ewV aiwnoV

2 oti ou sunhnthsan toiV uioiV Israhl en artw kai en udati kai emisqwsanto ep auton ton Balaam katarasasqai kai estreyen o qeoV hmwn thn kataran eiV eulogian

3 kai egeneto wV hkousan ton nomon kai ecwrisqhsan paV epimiktoV en Israhl

4 kai pro toutou Eliasib o iereuV oikwn en gazofulakiw oikou qeou hmwn eggiwn Twbia

5 kai epoihsen autw gazofulakion mega kai ekei hsan proteron didonteV thn manaan kai ton libanon kai ta skeuh kai thn dekathn tou sitou kai tou oinou kai tou elaiou entolhn twn Leuitwn kai twn adontwn kai twn pulwrwn kai aparcaV twn ierewn

6 kai en panti toutw ouk hmhn en Ierousalhm oti en etei triakostw kai deuterw tou Arqasasqa basilewV BabulwnoV hlqon proV ton basilea kai meta teloV hmerwn hthsamhn para tou basilewV

7 kai hlqon eiV Ierousalhm kai sunhka en th ponhria h epoihsen Elisoub tw Twbia poihsai autw gazofulakion en aulh oikou tou qeou

8 kai ponhron moi efanh sfodra kai erriya panta ta skeuh oikou Twbia exw apo tou gazofulakiou

9 kai eipa kai ekaqarisan ta gazofulakia kai epestreya ekei skeuh oikou tou qeou thn manaa kai ton libanon

10 kai egnwn oti merideV twn Leuitwn ouk edoqhsan kai efugosan anhr eiV agron autou oi Leuitai kai oi adonteV poiounteV to ergon

11 kai emacesamhn toiV strathgoiV kai eipa dia ti egkateleifqh o oikoV tou qeou kai sunhgagon autouV kai esthsa autouV epi th stasei autwn

12 kai paV Iouda hnegkan dekathn tou purou kai tou oinou kai tou elaiou eiV touV qhsaurouV

13 epi ceira Selemia tou ierewV kai Saddouk tou grammatewV kai Fadaia apo twn Leuitwn kai epi ceira autwn Anan uioV Zakcour uioV Maqania oti pistoi elogisqhsan ep autouV merizein toiV adelfoiV autwn

14 mnhsqhti mou o qeoV en tauth kai mh exaleifqhtw eleoV mou o epoihsa en oikw kuriou tou qeou

15 en taiV hmeraiV ekeinaiV eidon en Iouda patountaV lhnouV en tw sabbatw kai ferontaV dragmata kai epigemizontaV epi touV onouV kai oinon kai stafulhn kai suka kai pan bastagma kai ferontaV eiV Ierousalhm en hmera tou sabbatou kai epemarturamhn en hmera prasewV autwn

16 kai ekaqisan en auth feronteV icqun kai pasan prasin pwlounteV en tw sabbatw toiV uioiV Iouda kai en Ierousalhm

17 kai emacesamhn toiV uioiV Iouda toiV eleuqeroiV kai eipa autoiV tiV o logoV outoV o ponhroV on umeiV poieite kai bebhloute thn hmeran tou sabbatou

18 ouci outwV epoihsan oi patereV umwn kai hnegken ep autouV o qeoV hmwn kai ef hmaV panta ta kaka tauta kai epi thn polin tauthn kai umeiV prostiqete orghn epi Israhl bebhlwsai to sabbaton

19 kai egeneto hnika katesthsan pulai Ierousalhm pro tou sabbatou kai eipa kai ekleisan taV pulaV kai eipa wste mh anoighnai autaV ewV opisw tou sabbatou kai ek twn paidariwn mou esthsa epi taV pulaV wste mh airein bastagmata en hmera tou sabbatou

20 kai hulisqhsan panteV kai epoihsan prasin exw Ierousalhm apax kai diV

21 kai diemarturamhn en autoiV kai eipa proV autouV dia ti umeiV aulizesqe apenanti tou teicouV ean deuterwshte ektenw thn ceira mou en umin apo tou kairou ekeinou ouk hlqosan en sabbatw

22 kai eipa toiV LeuitaiV oi hsan kaqarizomenoi kai ercomenoi fulassonteV taV pulaV agiazein thn hmeran tou sabbatou proV tauta mnhsqhti mou o qeoV kai feisai mou kata to plhqoV tou eleouV sou

23 kai en taiV hmeraiV ekeinaiV eidon touV IoudaiouV oi ekaqisan gunaikaV AzwtiaV AmmanitidaV MwabitidaV

24 kai oi uioi autwn hmisu lalounteV Azwtisti kai ouk eisin epiginwskonteV lalein Ioudaisti

25 kai emacesamhn met autwn kai kathrasamhn autouV kai epataxa en autoiV andraV kai emadarwsa autouV kai wrkisa autouV en tw qew ean dwte taV qugateraV umwn toiV uioiV autwn kai ean labhte apo twn qugaterwn autwn toiV uioiV umwn

26 ouc outwV hmarten Salwmwn basileuV Israhl kai en eqnesin polloiV ouk hn basileuV omoioV autw kai agapwmenoV tw qew hn kai edwken auton o qeoV eiV basilea epi panta Israhl kai touton exeklinan ai gunaikeV ai allotriai

27 kai umwn mh akousomeqa poihsai thn pasan ponhrian tauthn asunqethsai en tw qew hmwn kaqisai gunaikaV allotriaV

28 kai apo uiwn Iwada tou Elisoub tou ierewV tou megalou numfiou tou Sanaballat tou Wrwnitou kai exebrasa auton ap emou

29 mnhsqhti autoiV o qeoV epi agcisteia thV ierateiaV kai diaqhkhV thV ierateiaV kai touV LeuitaV

30 kai ekaqarisa autouV apo pashV allotriwsewV kai esthsa efhmeriaV toiV iereusin kai toiV LeuitaiV anhr wV to ergon autou

31 kai to dwron twn xuloforwn en kairoiV apo cronwn kai en toiV bakcourioiV mnhsqhti mou o qeoV hmwn eiV agaqwsunhn

 


 

Septuagint_Index            Next: Esdras I