GENESIS

1

1 en arch epoihsen o qeoV ton ouranon kai thn ghn

2 h de gh hn aoratoV kai akataskeuastoV kai skotoV epanw thV abussou kai pneuma qeou epefereto epanw tou udatoV

3 kai eipen o qeoV genhqhtw fwV kai egeneto fwV

4 kai eiden o qeoV to fwV oti kalon kai diecwrisen o qeoV ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV

5 kai ekalesen o qeoV to fwV hmeran kai to skotoV ekalesen nukta kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera mia

6 kai eipen o qeoV genhqhtw sterewma en mesw tou udatoV kai estw diacwrizon ana meson udatoV kai udatoV kai egeneto outwV

7 kai epoihsen o qeoV to sterewma kai diecwrisen o qeoV ana meson tou udatoV o hn upokatw tou sterewmatoV kai ana meson tou udatoV tou epanw tou sterewmatoV

8 kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera

9 kai eipen o qeoV sunacqhtw to udwr to upokatw tou ouranou eiV sunagwghn mian kai ofqhtw h xhra kai egeneto outwV kai sunhcqh to udwr to upokatw tou ouranou eiV taV sunagwgaV autwn kai wfqh h xhra

10 kai ekalesen o qeoV thn xhran ghn kai ta susthmata twn udatwn ekalesen qalassaV kai eiden o qeoV oti kalon

11 kai eipen o qeoV blasthsatw h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai egeneto outwV

12 kai exhnegken h gh botanhn cortou speiron sperma kata genoV kai kaq omoiothta kai xulon karpimon poioun karpon ou to sperma autou en autw kata genoV epi thV ghV kai eiden o qeoV oti kalon

13 kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera trith

14 kai eipen o qeoV genhqhtwsan fwsthreV en tw sterewmati tou ouranou eiV fausin thV ghV tou diacwrizein ana meson thV hmeraV kai ana meson thV nuktoV kai estwsan eiV shmeia kai eiV kairouV kai eiV hmeraV kai eiV eniautouV

15 kai estwsan eiV fausin en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi thV ghV kai egeneto outwV

16 kai epoihsen o qeoV touV duo fwsthraV touV megalouV ton fwsthra ton megan eiV arcaV thV hmeraV kai ton fwsthra ton elassw eiV arcaV thV nuktoV kai touV asteraV

17 kai eqeto autouV o qeoV en tw sterewmati tou ouranou wste fainein epi thV ghV

18 kai arcein thV hmeraV kai thV nuktoV kai diacwrizein ana meson tou fwtoV kai ana meson tou skotouV kai eiden o qeoV oti kalon

19 kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera tetarth

20 kai eipen o qeoV exagagetw ta udata erpeta yucwn zwswn kai peteina petomena epi thV ghV kata to sterewma tou ouranou kai egeneto outwV

21 kai epoihsen o qeoV ta khth ta megala kai pasan yuchn zwwn erpetwn a exhgagen ta udata kata genh autwn kai pan peteinon pterwton kata genoV kai eiden o qeoV oti kala

22 kai huloghsen auta o qeoV legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate ta udata en taiV qalassaiV kai ta peteina plhqunesqwsan epi thV ghV

23 kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera pempth

24 kai eipen o qeoV exagagetw h gh yuchn zwsan kata genoV tetrapoda kai erpeta kai qhria thV ghV kata genoV kai egeneto outwV

25 kai epoihsen o qeoV ta qhria thV ghV kata genoV kai ta kthnh kata genoV kai panta ta erpeta thV ghV kata genoV autwn kai eiden o qeoV oti kala

26 kai eipen o qeoV poihswmen anqrwpon kat eikona hmeteran kai kaq omoiwsin kai arcetwsan twn icquwn thV qalasshV kai twn peteinwn tou ouranou kai twn kthnwn kai pashV thV ghV kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV

27 kai epoihsen o qeoV ton anqrwpon kat eikona qeou epoihsen auton arsen kai qhlu epoihsen autouV

28 kai huloghsen autouV o qeoV legwn auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV kai arcete twn icquwn thV qalasshV kai twn peteinwn tou ouranou kai pantwn twn kthnwn kai pashV thV ghV kai pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV

29 kai eipen o qeoV idou dedwka umin pan corton sporimon speiron sperma o estin epanw pashV thV ghV kai pan xulon o ecei en eautw karpon spermatoV sporimou umin estai eiV brwsin

30 kai pasi toiV qhrioiV thV ghV kai pasi toiV peteinoiV tou ouranou kai panti erpetw tw erponti epi thV ghV o ecei en eautw yuchn zwhV panta corton clwron eiV brwsin kai egeneto outwV

31 kai eiden o qeoV ta panta osa epoihsen kai idou kala lian kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera ekth

 

2

1 kai sunetelesqhsan o ouranoV kai h gh kai paV o kosmoV autwn

2 kai sunetelesen o qeoV en th hmera th ekth ta erga autou a epoihsen kai katepausen th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou wn epoihsen

3 kai huloghsen o qeoV thn hmeran thn ebdomhn kai hgiasen authn oti en auth katepausen apo pantwn twn ergwn autou wn hrxato o qeoV poihsai

4 auth h bibloV genesewV ouranou kai ghV ote egeneto h hmera epoihsen o qeoV ton ouranon kai thn ghn

5 kai pan clwron agrou pro tou genesqai epi thV ghV kai panta corton agrou pro tou anateilai ou gar ebrexen o qeoV epi thn ghn kai anqrwpoV ouk hn ergazesqai thn ghn

6 phgh de anebainen ek thV ghV kai epotizen pan to proswpon thV ghV

7 kai eplasen o qeoV ton anqrwpon coun apo thV ghV kai enefushsen eiV to proswpon autou pnohn zwhV kai egeneto o anqrwpoV eiV yuchn zwsan

8 kai efuteusen kurioV o qeoV paradeison en Edem kata anatolaV kai eqeto ekei ton anqrwpon on eplasen

9 kai exaneteilen o qeoV eti ek thV ghV pan xulon wraion eiV orasin kai kalon eiV brwsin kai to xulon thV zwhV en mesw tw paradeisw kai to xulon tou eidenai gnwston kalou kai ponhrou

10 potamoV de ekporeuetai ex Edem potizein ton paradeison ekeiqen aforizetai eiV tessaraV arcaV

11 onoma tw eni Fiswn outoV o kuklwn pasan thn ghn Euilat ekei ou estin to crusion

12 to de crusion thV ghV ekeinhV kalon kai ekei estin o anqrax kai o liqoV o prasinoV

13 kai onoma tw potamw tw deuterw Ghwn outoV o kuklwn pasan thn ghn AiqiopiaV

14 kai o potamoV o tritoV TigriV outoV o poreuomenoV katenanti Assuriwn o de potamoV o tetartoV outoV EufrathV

15 kai elaben kurioV o qeoV ton anqrwpon on eplasen kai eqeto auton en tw paradeisw ergazesqai auton kai fulassein

16 kai eneteilato kurioV o qeoV tw Adam legwn apo pantoV xulou tou en tw paradeisw brwsei fagh

17 apo de tou xulou tou ginwskein kalon kai ponhron ou fagesqe ap autou h d an hmera faghte ap autou qanatw apoqaneisqe

18 kai eipen kurioV o qeoV ou kalon einai ton anqrwpon monon poihswmen autw bohqon kat auton

19 kai eplasen o qeoV eti ek thV ghV panta ta qhria tou agrou kai panta ta peteina tou ouranou kai hgagen auta proV ton Adam idein ti kalesei auta kai pan o ean ekalesen auto Adam yuchn zwsan touto onoma autou

20 kai ekalesen Adam onomata pasin toiV kthnesin kai pasi toiV peteinoiV tou ouranou kai pasi toiV qhrioiV tou agrou tw de Adam ouc eureqh bohqoV omoioV autw

21 kai epebalen o qeoV ekstasin epi ton Adam kai upnwsen kai elaben mian twn pleurwn autou kai aneplhrwsen sarka ant authV

22 kai wkodomhsen kurioV o qeoV thn pleuran hn elaben apo tou Adam eiV gunaika kai hgagen authn proV ton Adam

23 kai eipen Adam touto nun ostoun ek twn ostewn mou kai sarx ek thV sarkoV mou auth klhqhsetai gunh oti ek tou androV authV elhmfqh auth

24 eneken toutou kataleiyei anqrwpoV ton patera autou kai thn mhtera autou kai proskollhqhsetai proV thn gunaika autou kai esontai oi duo eiV sarka mian

25 kai hsan oi duo gumnoi o te Adam kai h gunh autou kai ouk hscunonto

 

3

1 o de ofiV hn fronimwtatoV pantwn twn qhriwn twn epi thV ghV wn epoihsen kurioV o qeoV kai eipen o ofiV th gunaiki ti oti eipen o qeoV ou mh faghte apo pantoV xulou tou en tw paradeisw

2 kai eipen h gunh tw ofei apo karpou xulou tou paradeisou fagomeqa

3 apo de karpou tou xulou o estin en mesw tou paradeisou eipen o qeoV ou fagesqe ap autou oude mh ayhsqe autou ina mh apoqanhte

4 kai eipen o ofiV th gunaiki ou qanatw apoqaneisqe

5 hdei gar o qeoV oti en h an hmera faghte ap autou dianoicqhsontai umwn oi ofqalmoi kai esesqe wV qeoi ginwskonteV kalon kai ponhron

6 kai eiden h gunh oti kalon to xulon eiV brwsin kai oti areston toiV ofqalmoiV idein kai wraion estin tou katanohsai kai labousa tou karpou autou efagen kai edwken kai tw andri authV met authV kai efagon

7 kai dihnoicqhsan oi ofqalmoi twn duo kai egnwsan oti gumnoi hsan kai errayan fulla sukhV kai epoihsan eautoiV perizwmata

8 kai hkousan thn fwnhn kuriou tou qeou peripatountoV en tw paradeisw to deilinon kai ekrubhsan o te Adam kai h gunh autou apo proswpou kuriou tou qeou en mesw tou xulou tou paradeisou

9 kai ekalesen kurioV o qeoV ton Adam kai eipen autw Adam pou ei

10 kai eipen autw thn fwnhn sou hkousa peripatountoV en tw paradeisw kai efobhqhn oti gumnoV eimi kai ekrubhn

11 kai eipen autw tiV anhggeilen soi oti gumnoV ei mh apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap autou efageV

12 kai eipen o Adam h gunh hn edwkaV met emou auth moi edwken apo tou xulou kai efagon

13 kai eipen kurioV o qeoV th gunaiki ti touto epoihsaV kai eipen h gunh o ofiV hpathsen me kai efagon

14 kai eipen kurioV o qeoV tw ofei oti epoihsaV touto epikataratoV su apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn qhriwn thV ghV epi tw sthqei sou kai th koilia poreush kai ghn fagh pasaV taV hmeraV thV zwhV sou

15 kai ecqran qhsw ana meson sou kai ana meson thV gunaikoV kai ana meson tou spermatoV sou kai ana meson tou spermatoV authV autoV sou thrhsei kefalhn kai su thrhseiV autou pternan

16 kai th gunaiki eipen plhqunwn plhqunw taV lupaV sou kai ton stenagmon sou en lupaiV texh tekna kai proV ton andra sou h apostrofh sou kai autoV sou kurieusei

17 tw de Adam eipen oti hkousaV thV fwnhV thV gunaikoV sou kai efageV apo tou xulou ou eneteilamhn soi toutou monou mh fagein ap autou epikataratoV h gh en toiV ergoiV sou en lupaiV fagh authn pasaV taV hmeraV thV zwhV sou

18 akanqaV kai tribolouV anatelei soi kai fagh ton corton tou agrou

19 en idrwti tou proswpou sou fagh ton arton sou ewV tou apostreyai se eiV thn ghn ex hV elhmfqhV oti gh ei kai eiV ghn apeleush

20 kai ekalesen Adam to onoma thV gunaikoV autou Zwh oti auth mhthr pantwn twn zwntwn

21 kai epoihsen kurioV o qeoV tw Adam kai th gunaiki autou citwnaV dermatinouV kai enedusen autouV

22 kai eipen o qeoV idou Adam gegonen wV eiV ex hmwn tou ginwskein kalon kai ponhron kai nun mhpote ekteinh thn ceira kai labh tou xulou thV zwhV kai fagh kai zhsetai eiV ton aiwna

23 kai exapesteilen auton kurioV o qeoV ek tou paradeisou thV trufhV ergazesqai thn ghn ex hV elhmfqh

24 kai exebalen ton Adam kai katwkisen auton apenanti tou paradeisou thV trufhV kai etaxen ta ceroubim kai thn floginhn romfaian thn strefomenhn fulassein thn odon tou xulou thV zwhV

 

4

1 Adam de egnw Euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton Kain kai eipen ekthsamhn anqrwpon dia tou qeou

2 kai proseqhken tekein ton adelfon autou ton Abel kai egeneto Abel poimhn probatwn Kain de hn ergazomenoV thn ghn

3 kai egeneto meq hmeraV hnegken Kain apo twn karpwn thV ghV qusian tw kuriw

4 kai Abel hnegken kai autoV apo twn prwtotokwn twn probatwn autou kai apo twn steatwn autwn kai epeiden o qeoV epi Abel kai epi toiV dwroiV autou

5 epi de Kain kai epi taiV qusiaiV autou ou prosescen kai eluphsen ton Kain lian kai sunepesen tw proswpw

6 kai eipen kurioV o qeoV tw Kain ina ti perilupoV egenou kai ina ti sunepesen to proswpon sou

7 ouk ean orqwV prosenegkhV orqwV de mh dielhV hmarteV hsucason proV se h apostrofh autou kai su arxeiV autou

8 kai eipen Kain proV Abel ton adelfon autou dielqwmen eiV to pedion kai egeneto en tw einai autouV en tw pediw kai anesth Kain epi Abel ton adelfon autou kai apekteinen auton

9 kai eipen o qeoV proV Kain pou estin Abel o adelfoV sou o de eipen ou ginwskw mh fulax tou adelfou mou eimi egw

10 kai eipen o qeoV ti epoihsaV fwnh aimatoV tou adelfou sou boa proV me ek thV ghV

11 kai nun epikataratoV su apo thV ghV h ecanen to stoma authV dexasqai to aima tou adelfou sou ek thV ceiroV sou

12 oti erga thn ghn kai ou prosqhsei thn iscun authV dounai soi stenwn kai tremwn esh epi thV ghV

13 kai eipen Kain proV ton kurion meizwn h aitia mou tou afeqhnai me

14 ei ekballeiV me shmeron apo proswpou thV ghV kai apo tou proswpou sou krubhsomai kai esomai stenwn kai tremwn epi thV ghV kai estai paV o euriskwn me apoktenei me

15 kai eipen autw kurioV o qeoV ouc outwV paV o apokteinaV Kain epta ekdikoumena paralusei kai eqeto kurioV o qeoV shmeion tw Kain tou mh anelein auton panta ton euriskonta auton

16 exhlqen de Kain apo proswpou tou qeou kai wkhsen en gh Naid katenanti Edem

17 kai egnw Kain thn gunaika autou kai sullabousa eteken ton Enwc kai hn oikodomwn polin kai epwnomasen thn polin epi tw onomati tou uiou autou Enwc

18 egenhqh de tw Enwc Gaidad kai Gaidad egennhsen ton Maihl kai Maihl egennhsen ton Maqousala kai Maqousala egennhsen ton Lamec

19 kai elaben eautw Lamec duo gunaikaV onoma th mia Ada kai onoma th deutera Sella

20 kai eteken Ada ton Iwbel outoV hn o pathr oikountwn en skhnaiV kthnotrofwn

21 kai onoma tw adelfw autou Ioubal outoV hn o katadeixaV yalthrion kai kiqaran

22 Sella de eteken kai auth ton Qobel kai hn sfurokopoV calkeuV calkou kai sidhrou adelfh de Qobel Noema

23 eipen de Lamec taiV eautou gunaixin Ada kai Sella akousate mou thV fwnhV gunaikeV Lamec enwtisasqe mou touV logouV oti andra apekteina eiV trauma emoi kai neaniskon eiV mwlwpa emoi

24 oti eptakiV ekdedikhtai ek Kain ek de Lamec ebdomhkontakiV epta

25 egnw de Adam Euan thn gunaika autou kai sullabousa eteken uion kai epwnomasen to onoma autou Shq legousa exanesthsen gar moi o qeoV sperma eteron anti Abel on apekteinen Kain

26 kai tw Shq egeneto uioV epwnomasen de to onoma autou EnwV outoV hlpisen epikaleisqai to onoma kuriou tou qeou

 

5

1 auth h bibloV genesewV anqrwpwn h hmera epoihsen o qeoV ton Adam kat eikona qeou epoihsen auton

2 arsen kai qhlu epoihsen autouV kai euloghsen autouV kai epwnomasen to onoma autwn Adam h hmera epoihsen autouV

3 ezhsen de Adam diakosia kai triakonta eth kai egennhsen kata thn idean autou kai kata thn eikona autou kai epwnomasen to onoma autou Shq

4 egenonto de ai hmerai Adam meta to gennhsai auton ton Shq eptakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

5 kai egenonto pasai ai hmerai Adam aV ezhsen ennakosia kai triakonta eth kai apeqanen

6 ezhsen de Shq diakosia kai pente eth kai egennhsen ton EnwV

7 kai ezhsen Shq meta to gennhsai auton ton EnwV eptakosia kai epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

8 kai egenonto pasai ai hmerai Shq ennakosia kai dwdeka eth kai apeqanen

9 kai ezhsen EnwV ekaton enenhkonta eth kai egennhsen ton Kainan

10 kai ezhsen EnwV meta to gennhsai auton ton Kainan eptakosia kai deka pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

11 kai egenonto pasai ai hmerai EnwV ennakosia kai pente eth kai apeqanen

12 kai ezhsen Kainan ekaton ebdomhkonta eth kai egennhsen ton Malelehl

13 kai ezhsen Kainan meta to gennhsai auton ton Malelehl eptakosia kai tessarakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

14 kai egenonto pasai ai hmerai Kainan ennakosia kai deka eth kai apeqanen

15 kai ezhsen Malelehl ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton Iared

16 kai ezhsen Malelehl meta to gennhsai auton ton Iared eptakosia kai triakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

17 kai egenonto pasai ai hmerai Malelehl oktakosia kai enenhkonta pente eth kai apeqanen

18 kai ezhsen Iared ekaton kai exhkonta duo eth kai egennhsen ton Enwc

19 kai ezhsen Iared meta to gennhsai auton ton Enwc oktakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

20 kai egenonto pasai ai hmerai Iared ennakosia kai exhkonta duo eth kai apeqanen

21 kai ezhsen Enwc ekaton kai exhkonta pente eth kai egennhsen ton Maqousala

22 euhresthsen de Enwc tw qew meta to gennhsai auton ton Maqousala diakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

23 kai egenonto pasai ai hmerai Enwc triakosia exhkonta pente eth

24 kai euhresthsen Enwc tw qew kai ouc hurisketo oti meteqhken auton o qeoV

25 kai ezhsen Maqousala ekaton kai exhkonta epta eth kai egennhsen ton Lamec

26 kai ezhsen Maqousala meta to gennhsai auton ton Lamec oktakosia duo eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

27 kai egenonto pasai ai hmerai Maqousala aV ezhsen ennakosia kai exhkonta ennea eth kai apeqanen

28 kai ezhsen Lamec ekaton ogdohkonta oktw eth kai egennhsen uion

29 kai epwnomasen to onoma autou Nwe legwn outoV dianapausei hmaV apo twn ergwn hmwn kai apo twn lupwn twn ceirwn hmwn kai apo thV ghV hV kathrasato kurioV o qeoV

30 kai ezhsen Lamec meta to gennhsai auton ton Nwe pentakosia kai exhkonta pente eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV

31 kai egenonto pasai ai hmerai Lamec eptakosia kai penthkonta tria eth kai apeqanen

32 kai hn Nwe etwn pentakosiwn kai egennhsen Nwe treiV uiouV ton Shm ton Cam ton Iafeq

 

6

1 kai egeneto hnika hrxanto oi anqrwpoi polloi ginesqai epi thV ghV kai qugatereV egenhqhsan autoiV

2 idonteV de oi uioi tou qeou taV qugateraV twn anqrwpwn oti kalai eisin elabon eautoiV gunaikaV apo paswn wn exelexanto

3 kai eipen kurioV o qeoV ou mh katameinh to pneuma mou en toiV anqrwpoiV toutoiV eiV ton aiwna dia to einai autouV sarkaV esontai de ai hmerai autwn ekaton eikosi eth

4 oi de giganteV hsan epi thV ghV en taiV hmeraiV ekeinaiV kai met ekeino wV an eiseporeuonto oi uioi tou qeou proV taV qugateraV twn anqrwpwn kai egennwsan eautoiV ekeinoi hsan oi giganteV oi ap aiwnoV oi anqrwpoi oi onomastoi

5 idwn de kurioV o qeoV oti eplhqunqhsan ai kakiai twn anqrwpwn epi thV ghV kai paV tiV dianoeitai en th kardia autou epimelwV epi ta ponhra pasaV taV hmeraV

6 kai enequmhqh o qeoV oti epoihsen ton anqrwpon epi thV ghV kai dienohqh

7 kai eipen o qeoV apaleiyw ton anqrwpon on epoihsa apo proswpou thV ghV apo anqrwpou ewV kthnouV kai apo erpetwn ewV twn peteinwn tou ouranou oti equmwqhn oti epoihsa autouV

8 Nwe de euren carin enantion kuriou tou qeou

9 autai de ai geneseiV Nwe Nwe anqrwpoV dikaioV teleioV wn en th genea autou tw qew euhresthsen Nwe

10 egennhsen de Nwe treiV uiouV ton Shm ton Cam ton Iafeq

11 efqarh de h gh enantion tou qeou kai eplhsqh h gh adikiaV

12 kai eiden kurioV o qeoV thn ghn kai hn katefqarmenh oti katefqeiren pasa sarx thn odon autou epi thV ghV

13 kai eipen o qeoV proV Nwe kairoV pantoV anqrwpou hkei enantion mou oti eplhsqh h gh adikiaV ap autwn kai idou egw katafqeirw autouV kai thn ghn

14 poihson oun seautw kibwton ek xulwn tetragwnwn nossiaV poihseiV thn kibwton kai asfaltwseiV authn eswqen kai exwqen th asfaltw

15 kai outwV poihseiV thn kibwton triakosiwn phcewn to mhkoV thV kibwtou kai penthkonta phcewn to platoV kai triakonta phcewn to uyoV authV

16 episunagwn poihseiV thn kibwton kai eiV phcun sunteleseiV authn anwqen thn de quran thV kibwtou poihseiV ek plagiwn katagaia diwrofa kai triwrofa poihseiV authn

17 egw de idou epagw ton kataklusmon udwr epi thn ghn katafqeirai pasan sarka en h estin pneuma zwhV upokatw tou ouranou kai osa ean h epi thV ghV teleuthsei

18 kai sthsw thn diaqhkhn mou proV se eiseleush de eiV thn kibwton su kai oi uioi sou kai h gunh sou kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou

19 kai apo pantwn twn kthnwn kai apo pantwn twn erpetwn kai apo pantwn twn qhriwn kai apo pashV sarkoV duo duo apo pantwn eisaxeiV eiV thn kibwton ina trefhV meta seautou arsen kai qhlu esontai

20 apo pantwn twn ornewn twn peteinwn kata genoV kai apo pantwn twn kthnwn kata genoV kai apo pantwn twn erpetwn twn erpontwn epi thV ghV kata genoV autwn duo duo apo pantwn eiseleusontai proV se trefesqai meta sou arsen kai qhlu

21 su de lhmyh seautw apo pantwn twn brwmatwn a edesqe kai sunaxeiV proV seauton kai estai soi kai ekeinoiV fagein

22 kai epoihsen Nwe panta osa eneteilato autw kurioV o qeoV outwV epoihsen

 

7

1 kai eipen kurioV o qeoV proV Nwe eiselqe su kai paV o oikoV sou eiV thn kibwton oti se eidon dikaion enantion mou en th genea tauth

2 apo de twn kthnwn twn kaqarwn eisagage proV se epta epta arsen kai qhlu apo de twn kthnwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu

3 kai apo twn peteinwn tou ouranou twn kaqarwn epta epta arsen kai qhlu kai apo twn peteinwn twn mh kaqarwn duo duo arsen kai qhlu diaqreyai sperma epi pasan thn ghn

4 eti gar hmerwn epta egw epagw ueton epi thn ghn tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV kai exaleiyw pasan thn exanastasin hn epoihsa apo proswpou thV ghV

5 kai epoihsen Nwe panta osa eneteilato autw kurioV o qeoV

6 Nwe de hn etwn exakosiwn kai o kataklusmoV egeneto udatoV epi thV ghV

7 eishlqen de Nwe kai oi uioi autou kai h gunh autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met autou eiV thn kibwton dia to udwr tou kataklusmou

8 kai apo twn peteinwn kai apo twn kthnwn twn kaqarwn kai apo twn kthnwn twn mh kaqarwn kai apo pantwn twn erpetwn twn epi thV ghV

9 duo duo eishlqon proV Nwe eiV thn kibwton arsen kai qhlu kaqa eneteilato autw o qeoV

10 kai egeneto meta taV epta hmeraV kai to udwr tou kataklusmou egeneto epi thV ghV

11 en tw exakosiostw etei en th zwh tou Nwe tou deuterou mhnoV ebdomh kai eikadi tou mhnoV th hmera tauth erraghsan pasai ai phgai thV abussou kai oi katarraktai tou ouranou hnewcqhsan

12 kai egeneto o uetoV epi thV ghV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV

13 en th hmera tauth eishlqen Nwe Shm Cam Iafeq uioi Nwe kai h gunh Nwe kai ai treiV gunaikeV twn uiwn autou met autou eiV thn kibwton

14 kai panta ta qhria kata genoV kai panta ta kthnh kata genoV kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kata genoV kai pan peteinon kata genoV

15 eishlqon proV Nwe eiV thn kibwton duo duo apo pashV sarkoV en w estin pneuma zwhV

16 kai ta eisporeuomena arsen kai qhlu apo pashV sarkoV eishlqen kaqa eneteilato o qeoV tw Nwe kai ekleisen kurioV o qeoV exwqen autou thn kibwton

17 kai egeneto o kataklusmoV tessarakonta hmeraV kai tessarakonta nuktaV epi thV ghV kai eplhqunqh to udwr kai ephren thn kibwton kai uywqh apo thV ghV

18 kai epekratei to udwr kai eplhquneto sfodra epi thV ghV kai epefereto h kibwtoV epanw tou udatoV

19 to de udwr epekratei sfodra sfodrwV epi thV ghV kai epekaluyen panta ta orh ta uyhla a hn upokatw tou ouranou

20 deka pente phceiV epanw uywqh to udwr kai epekaluyen panta ta orh ta uyhla

21 kai apeqanen pasa sarx kinoumenh epi thV ghV twn peteinwn kai twn kthnwn kai twn qhriwn kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kai paV anqrwpoV

22 kai panta osa ecei pnohn zwhV kai paV oV hn epi thV xhraV apeqanen

23 kai exhleiyen pan to anasthma o hn epi proswpou pashV thV ghV apo anqrwpou ewV kthnouV kai erpetwn kai twn peteinwn tou ouranou kai exhleifqhsan apo thV ghV kai kateleifqh monoV Nwe kai oi met autou en th kibwtw

24 kai uywqh to udwr epi thV ghV hmeraV ekaton penthkonta

 

8

1 kai emnhsqh o qeoV tou Nwe kai pantwn twn qhriwn kai pantwn twn kthnwn kai pantwn twn peteinwn kai pantwn twn erpetwn osa hn met autou en th kibwtw kai ephgagen o qeoV pneuma epi thn ghn kai ekopasen to udwr

2 kai epekalufqhsan ai phgai thV abussou kai oi katarraktai tou ouranou kai sunesceqh o uetoV apo tou ouranou

3 kai enedidou to udwr poreuomenon apo thV ghV enedidou kai hlattonouto to udwr meta penthkonta kai ekaton hmeraV

4 kai ekaqisen h kibwtoV en mhni tw ebdomw ebdomh kai eikadi tou mhnoV epi ta orh ta Ararat

5 to de udwr poreuomenon hlattonouto ewV tou dekatou mhnoV en de tw endekatw mhni th prwth tou mhnoV wfqhsan ai kefalai twn orewn

6 kai egeneto meta tessarakonta hmeraV hnewxen Nwe thn qurida thV kibwtou hn epoihsen

7 kai apesteilen ton koraka tou idein ei kekopaken to udwr kai exelqwn ouc upestreyen ewV tou xhranqhnai to udwr apo thV ghV

8 kai apesteilen thn peristeran opisw autou idein ei kekopaken to udwr apo proswpou thV ghV

9 kai ouc eurousa h peristera anapausin toiV posin authV upestreyen proV auton eiV thn kibwton oti udwr hn epi panti proswpw pashV thV ghV kai ekteinaV thn ceira autou elaben authn kai eishgagen authn proV eauton eiV thn kibwton

10 kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran ek thV kibwtou

11 kai anestreyen proV auton h peristera to proV esperan kai eicen fullon elaiaV karfoV en tw stomati authV kai egnw Nwe oti kekopaken to udwr apo thV ghV

12 kai episcwn eti hmeraV epta eteraV palin exapesteilen thn peristeran kai ou proseqeto tou epistreyai proV auton eti

13 kai egeneto en tw eni kai exakosiostw etei en th zwh tou Nwe tou prwtou mhnoV mia tou mhnoV exelipen to udwr apo thV ghV kai apekaluyen Nwe thn steghn thV kibwtou hn epoihsen kai eiden oti exelipen to udwr apo proswpou thV ghV

14 en de tw mhni tw deuterw ebdomh kai eikadi tou mhnoV exhranqh h gh

15 kai eipen kurioV o qeoV tw Nwe legwn

16 exelqe ek thV kibwtou su kai h gunh sou kai oi uioi sou kai ai gunaikeV twn uiwn sou meta sou

17 kai panta ta qhria osa estin meta sou kai pasa sarx apo peteinwn ewV kthnwn kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV exagage meta seautou kai auxanesqe kai plhqunesqe epi thV ghV

18 kai exhlqen Nwe kai h gunh autou kai oi uioi autou kai ai gunaikeV twn uiwn autou met autou

19 kai panta ta qhria kai panta ta kthnh kai pan peteinon kai pan erpeton kinoumenon epi thV ghV kata genoV autwn exhlqosan ek thV kibwtou

20 kai wkodomhsen Nwe qusiasthrion tw qew kai elaben apo pantwn twn kthnwn twn kaqarwn kai apo pantwn twn peteinwn twn kaqarwn kai anhnegken olokarpwseiV epi to qusiasthrion

21 kai wsfranqh kurioV o qeoV osmhn euwdiaV kai eipen kurioV o qeoV dianohqeiV ou prosqhsw eti tou katarasasqai thn ghn dia ta erga twn anqrwpwn oti egkeitai h dianoia tou anqrwpou epimelwV epi ta ponhra ek neothtoV ou prosqhsw oun eti pataxai pasan sarka zwsan kaqwV epoihsa

22 pasaV taV hmeraV thV ghV sperma kai qerismoV yucoV kai kauma qeroV kai ear hmeran kai nukta ou katapausousin

 

9

1 kai huloghsen o qeoV ton Nwe kai touV uiouV autou kai eipen autoiV auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai katakurieusate authV

2 kai o tromoV umwn kai o foboV estai epi pasin toiV qhrioiV thV ghV kai epi panta ta ornea tou ouranou kai epi panta ta kinoumena epi thV ghV kai epi pantaV touV icquaV thV qalasshV upo ceiraV umin dedwka

3 kai pan erpeton o estin zwn umin estai eiV brwsin wV lacana cortou dedwka umin ta panta

4 plhn kreaV en aimati yuchV ou fagesqe

5 kai gar to umeteron aima twn yucwn umwn ekzhthsw ek ceiroV pantwn twn qhriwn ekzhthsw auto kai ek ceiroV anqrwpou adelfou ekzhthsw thn yuchn tou anqrwpou

6 o ekcewn aima anqrwpou anti tou aimatoV autou ekcuqhsetai oti en eikoni qeou epoihsa ton anqrwpon

7 umeiV de auxanesqe kai plhqunesqe kai plhrwsate thn ghn kai plhqunesqe ep authV

8 kai eipen o qeoV tw Nwe kai toiV uioiV autou met autou legwn

9 egw idou anisthmi thn diaqhkhn mou umin kai tw spermati umwn meq umaV

10 kai pash yuch th zwsh meq umwn apo ornewn kai apo kthnwn kai pasi toiV qhrioiV thV ghV osa meq umwn apo pantwn twn exelqontwn ek thV kibwtou

11 kai sthsw thn diaqhkhn mou proV umaV kai ouk apoqaneitai pasa sarx eti apo tou udatoV tou kataklusmou kai ouk estai eti kataklusmoV udatoV tou katafqeirai pasan thn ghn

12 kai eipen kurioV o qeoV proV Nwe touto to shmeion thV diaqhkhV o egw didwmi ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV h estin meq umwn eiV geneaV aiwniouV

13 to toxon mou tiqhmi en th nefelh kai estai eiV shmeion diaqhkhV ana meson emou kai thV ghV

14 kai estai en tw sunnefein me nefelaV epi thn ghn ofqhsetai to toxon mou en th nefelh

15 kai mnhsqhsomai thV diaqhkhV mou h estin ana meson emou kai umwn kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki kai ouk estai eti to udwr eiV kataklusmon wste exaleiyai pasan sarka

16 kai estai to toxon mou en th nefelh kai oyomai tou mnhsqhnai diaqhkhn aiwnion ana meson emou kai ana meson pashV yuchV zwshV en pash sarki h estin epi thV ghV

17 kai eipen o qeoV tw Nwe touto to shmeion thV diaqhkhV hV dieqemhn ana meson emou kai ana meson pashV sarkoV h estin epi thV ghV

18 hsan de oi uioi Nwe oi exelqonteV ek thV kibwtou Shm Cam Iafeq Cam hn pathr Canaan

19 treiV outoi eisin oi uioi Nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn

20 kai hrxato Nwe anqrwpoV gewrgoV ghV kai efuteusen ampelwna

21 kai epien ek tou oinou kai emequsqh kai egumnwqh en tw oikw autou

22 kai eiden Cam o pathr Canaan thn gumnwsin tou patroV autou kai exelqwn anhggeilen toiV dusin adelfoiV autou exw

23 kai labonteV Shm kai Iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanwV kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patroV autwn kai to proswpon autwn opisqofaneV kai thn gumnwsin tou patroV autwn ouk eidon

24 exenhyen de Nwe apo tou oinou kai egnw osa epoihsen autw o uioV autou o newteroV

25 kai eipen epikataratoV Canaan paiV oikethV estai toiV adelfoiV autou

26 kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou Shm kai estai Canaan paiV autou

27 platunai o qeoV tw Iafeq kai katoikhsatw en toiV oikoiV tou Shm kai genhqhtw Canaan paiV autwn

28 ezhsen de Nwe meta ton kataklusmon triakosia penthkonta eth

29 kai egenonto pasai ai hmerai Nwe ennakosia penthkonta eth kai apeqanen

 

10

1 autai de ai geneseiV twn uiwn Nwe Shm Cam Iafeq kai egenhqhsan autoiV uioi meta ton kataklusmon

2 uioi Iafeq Gamer kai Magwg kai Madai kai Iwuan kai Elisa kai Qobel kai Mosoc kai QiraV

3 kai uioi Gamer Ascanaz kai Rifaq kai Qorgama

4 kai uioi Iwuan Elisa kai QarsiV Kitioi Rodioi

5 ek toutwn afwrisqhsan nhsoi twn eqnwn en th gh autwn ekastoV kata glwssan en taiV fulaiV autwn kai en toiV eqnesin autwn

6 uioi de Cam CouV kai Mesraim Foud kai Canaan

7 uioi de CouV Saba kai Euila kai Sabaqa kai Regma kai Sabakaqa uioi de Regma Saba kai Dadan

8 CouV de egennhsen ton Nebrwd outoV hrxato einai gigaV epi thV ghV

9 outoV hn gigaV kunhgoV enantion kuriou tou qeou dia touto erousin wV Nebrwd gigaV kunhgoV enantion kuriou

10 kai egeneto arch thV basileiaV autou Babulwn kai Orec kai Arcad kai Calannh en th gh Sennaar

11 ek thV ghV ekeinhV exhlqen Assour kai wkodomhsen thn Nineuh kai thn Rowbwq polin kai thn Calac

12 kai thn Dasem ana meson Nineuh kai ana meson Calac auth h poliV h megalh

13 kai Mesraim egennhsen touV Loudiim kai touV Enemetiim kai touV Labiim kai touV Nefqaliim

14 kai touV Patroswniim kai touV Caslwniim oqen exhlqen ekeiqen Fulistiim kai touV Kafqoriim

15 Canaan de egennhsen ton Sidwna prwtotokon kai ton Cettaion

16 kai ton Iebousaion kai ton Amorraion kai ton Gergesaion

17 kai ton Euaion kai ton Aroukaion kai ton Asennaion

18 kai ton Aradion kai ton Samaraion kai ton Amaqi kai meta touto diesparhsan ai fulai twn Cananaiwn

19 kai egenonto ta oria twn Cananaiwn apo SidwnoV ewV elqein eiV Gerara kai Gazan ewV elqein Sodomwn kai GomorraV Adama kai Sebwim ewV Lasa

20 outoi uioi Cam en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn

21 kai tw Shm egenhqh kai autw patri pantwn twn uiwn Eber adelfw Iafeq tou meizonoV

22 uioi Shm Ailam kai Assour kai Arfaxad kai Loud kai Aram kai Kainan

23 kai uioi Aram WV kai Oul kai Gaqer kai Mosoc

24 kai Arfaxad egennhsen ton Kainan kai Kainan egennhsen ton Sala Sala de egennhsen ton Eber

25 kai tw Eber egenhqhsan duo uioi onoma tw eni Falek oti en taiV hmeraiV autou diemerisqh h gh kai onoma tw adelfw autou Iektan

26 Iektan de egennhsen ton Elmwdad kai ton Salef kai Asarmwq kai Iarac

27 kai Odorra kai Aizhl kai Dekla

28 kai Abimehl kai Sabeu

29 kai Oufir kai Euila kai Iwbab panteV outoi uioi Iektan

30 kai egeneto h katoikhsiV autwn apo Massh ewV elqein eiV Swfhra oroV anatolwn

31 outoi uioi Shm en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn

32 autai ai fulai uiwn Nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon

 

11

1 kai hn pasa h gh ceiloV en kai fwnh mia pasin

2 kai egeneto en tw kinhsai autouV apo anatolwn euron pedion en gh Sennaar kai katwkhsan ekei

3 kai eipen anqrwpoV tw plhsion deute plinqeuswmen plinqouV kai opthswmen autaV puri kai egeneto autoiV h plinqoV eiV liqon kai asfaltoV hn autoiV o phloV

4 kai eipan deute oikodomhswmen eautoiV polin kai purgon ou h kefalh estai ewV tou ouranou kai poihswmen eautoiV onoma pro tou diasparhnai epi proswpou pashV thV ghV

5 kai katebh kurioV idein thn polin kai ton purgon on wkodomhsan oi uioi twn anqrwpwn

6 kai eipen kurioV idou genoV en kai ceiloV en pantwn kai touto hrxanto poihsai kai nun ouk ekleiyei ex autwn panta osa an epiqwntai poiein

7 deute kai katabanteV sugcewmen ekei autwn thn glwssan ina mh akouswsin ekastoV thn fwnhn tou plhsion

8 kai diespeiren autouV kurioV ekeiqen epi proswpon pashV thV ghV kai epausanto oikodomounteV thn polin kai ton purgon

9 dia touto eklhqh to onoma authV SugcusiV oti ekei suneceen kurioV ta ceilh pashV thV ghV kai ekeiqen diespeiren autouV kurioV o qeoV epi proswpon pashV thV ghV

10 kai autai ai geneseiV Shm Shm uioV ekaton etwn ote egennhsen ton Arfaxad deuterou etouV meta ton kataklusmon

11 kai ezhsen Shm meta to gennhsai auton ton Arfaxad pentakosia eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

12 kai ezhsen Arfaxad ekaton triakonta pente eth kai egennhsen ton Kainan

13 kai ezhsen Arfaxad meta to gennhsai auton ton Kainan eth tetrakosia triakonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen kai ezhsen Kainan ekaton triakonta eth kai egennhsen ton Sala kai ezhsen Kainan meta to gennhsai auton ton Sala eth triakosia triakonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

14 kai ezhsen Sala ekaton triakonta eth kai egennhsen ton Eber

15 kai ezhsen Sala meta to gennhsai auton ton Eber triakosia triakonta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

16 kai ezhsen Eber ekaton triakonta tessara eth kai egennhsen ton Falek

17 kai ezhsen Eber meta to gennhsai auton ton Falek eth triakosia ebdomhkonta kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

18 kai ezhsen Falek ekaton triakonta eth kai egennhsen ton Ragau

19 kai ezhsen Falek meta to gennhsai auton ton Ragau diakosia ennea eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

20 kai ezhsen Ragau ekaton triakonta duo eth kai egennhsen ton Serouc

21 kai ezhsen Ragau meta to gennhsai auton ton Serouc diakosia epta eth kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

22 kai ezhsen Serouc ekaton triakonta eth kai egennhsen ton Nacwr

23 kai ezhsen Serouc meta to gennhsai auton ton Nacwr eth diakosia kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

24 kai ezhsen Nacwr eth ebdomhkonta ennea kai egennhsen ton Qara

25 kai ezhsen Nacwr meta to gennhsai auton ton Qara eth ekaton eikosi ennea kai egennhsen uiouV kai qugateraV kai apeqanen

26 kai ezhsen Qara ebdomhkonta eth kai egennhsen ton Abram kai ton Nacwr kai ton Arran

27 autai de ai geneseiV Qara Qara egennhsen ton Abram kai ton Nacwr kai ton Arran kai Arran egennhsen ton Lwt

28 kai apeqanen Arran enwpion Qara tou patroV autou en th gh h egenhqh en th cwra twn Caldaiwn

29 kai elabon Abram kai Nacwr eautoiV gunaikaV onoma th gunaiki Abram Sara kai onoma th gunaiki Nacwr Melca qugathr Arran pathr Melca kai pathr Iesca

30 kai hn Sara steira kai ouk eteknopoiei

31 kai elaben Qara ton Abram uion autou kai ton Lwt uion Arran uion tou uiou autou kai thn Saran thn numfhn autou gunaika Abram tou uiou autou kai exhgagen autouV ek thV cwraV twn Caldaiwn poreuqhnai eiV thn ghn Canaan kai hlqen ewV Carran kai katwkhsen ekei

32 kai egenonto ai hmerai Qara en Carran diakosia pente eth kai apeqanen Qara en Carran

 

12

1 kai eipen kurioV tw Abram exelqe ek thV ghV sou kai ek thV suggeneiaV sou kai ek tou oikou tou patroV sou eiV thn ghn hn an soi deixw

2 kai poihsw se eiV eqnoV mega kai euloghsw se kai megalunw to onoma sou kai esh euloghtoV

3 kai euloghsw touV eulogountaV se kai touV katarwmenouV se katarasomai kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV

4 kai eporeuqh Abram kaqaper elalhsen autw kurioV kai wceto met autou Lwt Abram de hn etwn ebdomhkonta pente ote exhlqen ek Carran

5 kai elaben Abram thn Saran gunaika autou kai ton Lwt uion tou adelfou autou kai panta ta uparconta autwn osa ekthsanto kai pasan yuchn hn ekthsanto en Carran kai exhlqosan poreuqhnai eiV ghn Canaan kai hlqon eiV ghn Canaan

6 kai diwdeusen Abram thn ghn eiV to mhkoV authV ewV tou topou Sucem epi thn drun thn uyhlhn oi de Cananaioi tote katwkoun thn ghn

7 kai wfqh kurioV tw Abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei Abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw

8 kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat anatolaV Baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou Baiqhl kata qalassan kai Aggai kat anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou

9 kai aphren Abram kai poreuqeiV estratopedeusen en th erhmw

10 kai egeneto limoV epi thV ghV kai katebh Abram eiV Aigupton paroikhsai ekei oti eniscusen o limoV epi thV ghV

11 egeneto de hnika hggisen Abram eiselqein eiV Aigupton eipen Abram Sara th gunaiki autou ginwskw egw oti gunh euproswpoV ei

12 estai oun wV an idwsin se oi Aiguptioi erousin oti gunh autou auth kai apoktenousin me se de peripoihsontai

13 eipon oun oti adelfh autou eimi opwV an eu moi genhtai dia se kai zhsetai h yuch mou eneken sou

14 egeneto de hnika eishlqen Abram eiV Aigupton idonteV oi Aiguptioi thn gunaika oti kalh hn sfodra

15 kai eidon authn oi arconteV Faraw kai ephnesan authn proV Faraw kai eishgagon authn eiV ton oikon Faraw

16 kai tw Abram eu ecrhsanto di authn kai egenonto autw probata kai moscoi kai onoi paideV kai paidiskai hmionoi kai kamhloi

17 kai htasen o qeoV ton Faraw etasmoiV megaloiV kai ponhroiV kai ton oikon autou peri SaraV thV gunaikoV Abram

18 kalesaV de Faraw ton Abram eipen ti touto epoihsaV moi oti ouk aphggeilaV moi oti gunh sou estin

19 ina ti eipaV oti adelfh mou estin kai elabon authn emautw eiV gunaika kai nun idou h gunh sou enantion sou labwn apotrece

20 kai eneteilato Faraw andrasin peri Abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai Lwt met autou

 

13

1 anebh de Abram ex Aiguptou autoV kai h gunh autou kai panta ta autou kai Lwt met autou eiV thn erhmon

2 Abram de hn plousioV sfodra kthnesin kai arguriw kai crusiw

3 kai eporeuqh oqen hlqen eiV thn erhmon ewV Baiqhl ewV tou topou ou hn h skhnh autou to proteron ana meson Baiqhl kai ana meson Aggai

4 eiV ton topon tou qusiasthriou ou epoihsen ekei thn archn kai epekalesato ekei Abram to onoma kuriou

5 kai Lwt tw sumporeuomenw meta Abram hn probata kai boeV kai skhnai

6 kai ouk ecwrei autouV h gh katoikein ama oti hn ta uparconta autwn polla kai ouk edunanto katoikein ama

7 kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou Abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou Lwt oi de Cananaioi kai oi Ferezaioi tote katwkoun thn ghn

8 eipen de Abram tw Lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen

9 ouk idou pasa h gh enantion sou estin diacwrisqhti ap emou ei su eiV aristera egw eiV dexia ei de su eiV dexia egw eiV aristera

10 kai eparaV Lwt touV ofqalmouV autou eiden pasan thn pericwron tou Iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon Sodoma kai Gomorra wV o paradeisoV tou qeou kai wV h gh Aiguptou ewV elqein eiV Zogora

11 kai exelexato eautw Lwt pasan thn pericwron tou Iordanou kai aphren Lwt apo anatolwn kai diecwrisqhsan ekastoV apo tou adelfou autou

12 Abram de katwkhsen en gh Canaan Lwt de katwkhsen en polei twn pericwrwn kai eskhnwsen en SodomoiV

13 oi de anqrwpoi oi en SodomoiV ponhroi kai amartwloi enantion tou qeou sfodra

14 o de qeoV eipen tw Abram meta to diacwrisqhnai ton Lwt ap autou anableyaV toiV ofqalmoiV sou ide apo tou topou ou nun su ei proV borran kai liba kai anatolaV kai qalassan

15 oti pasan thn ghn hn su oraV soi dwsw authn kai tw spermati sou ewV tou aiwnoV

16 kai poihsw to sperma sou wV thn ammon thV ghV ei dunatai tiV exariqmhsai thn ammon thV ghV kai to sperma sou exariqmhqhsetai

17 anastaV diodeuson thn ghn eiV te to mhkoV authV kai eiV to platoV oti soi dwsw authn

18 kai aposkhnwsaV Abram elqwn katwkhsen para thn drun thn Mambrh h hn en Cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw

 

14

1 egeneto de en th basileia th Amarfal basilewV Sennaar Ariwc basileuV Ellasar kai Codollogomor basileuV Ailam kai Qargal basileuV eqnwn

2 epoihsan polemon meta Balla basilewV Sodomwn kai meta Barsa basilewV GomorraV kai Sennaar basilewV Adama kai Sumobor basilewV Sebwim kai basilewV Balak auth estin Shgwr

3 panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn

4 dwdeka eth edouleuon tw Codollogomor tw de triskaidekatw etei apesthsan

5 en de tw tessareskaidekatw etei hlqen Codollogomor kai oi basileiV oi met autou kai katekoyan touV gigantaV touV en Astarwq Karnain kai eqnh iscura ama autoiV kai touV OmmaiouV touV en Sauh th polei

6 kai touV CorraiouV touV en toiV oresin Shir ewV thV tereminqou thV Faran h estin en th erhmw

7 kai anastreyanteV hlqosan epi thn phghn thV krisewV auth estin KadhV kai katekoyan pantaV touV arcontaV Amalhk kai touV AmorraiouV touV katoikountaV en Asasanqamar

8 exhlqen de basileuV Sodomwn kai basileuV GomorraV kai basileuV Adama kai basileuV Sebwim kai basileuV Balak auth estin Shgwr kai paretaxanto autoiV eiV polemon en th koiladi th alukh

9 proV Codollogomor basilea Ailam kai Qargal basilea eqnwn kai Amarfal basilea Sennaar kai Ariwc basilea Ellasar oi tessareV basileiV proV touV pente

10 h de koilaV h alukh freata freata asfaltou efugen de basileuV Sodomwn kai basileuV GomorraV kai enepesan ekei oi de kataleifqenteV eiV thn oreinhn efugon

11 elabon de thn ippon pasan thn Sodomwn kai GomorraV kai panta ta brwmata autwn kai aphlqon

12 elabon de kai ton Lwt uion tou adelfou Abram kai thn aposkeuhn autou kai apwconto hn gar katoikwn en SodomoiV

13 paragenomenoV de twn anaswqentwn tiV aphggeilen Abram tw perath autoV de katwkei proV th drui th Mambrh o AmoriV tou adelfou Escwl kai adelfou Aunan oi hsan sunwmotai tou Abram

14 akousaV de Abram oti hcmalwteutai Lwt o adelfoV autou hriqmhsen touV idiouV oikogeneiV autou triakosiouV deka kai oktw kai katediwxen opisw autwn ewV Dan

15 kai epepesen ep autouV thn nukta autoV kai oi paideV autou kai epataxen autouV kai ediwxen autouV ewV Cwba h estin en aristera Damaskou

16 kai apestreyen pasan thn ippon Sodomwn kai Lwt ton adelfon autou apestreyen kai ta uparconta autou kai taV gunaikaV kai ton laon

17 exhlqen de basileuV Sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou Codollogomor kai twn basilewn twn met autou eiV thn koilada thn Sauh touto hn to pedion basilewV

18 kai Melcisedek basileuV Salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou

19 kai huloghsen ton Abram kai eipen euloghmenoV Abram tw qew tw uyistw oV ektisen ton ouranon kai thn ghn

20 kai euloghtoV o qeoV o uyistoV oV paredwken touV ecqrouV sou upoceiriouV soi kai edwken autw dekathn apo pantwn

21 eipen de basileuV Sodomwn proV Abram doV moi touV andraV thn de ippon labe seautw

22 eipen de Abram proV basilea Sodomwn ektenw thn ceira mou proV ton qeon ton uyiston oV ektisen ton ouranon kai thn ghn

23 ei apo spartiou ewV sfairwthroV upodhmatoV lhmyomai apo pantwn twn swn ina mh eiphV oti egw eploutisa ton Abram

24 plhn wn efagon oi neaniskoi kai thV meridoV twn andrwn twn sumporeuqentwn met emou Escwl Aunan Mambrh outoi lhmyontai merida

 

15

1 meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV Abram en oramati legwn mh fobou Abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra

2 legei de Abram despota ti moi dwseiV egw de apoluomai ateknoV o de uioV Masek thV oikogenouV mou outoV DamaskoV Eliezer

3 kai eipen Abram epeidh emoi ouk edwkaV sperma o de oikogenhV mou klhronomhsei me

4 kai euquV fwnh kuriou egeneto proV auton legwn ou klhronomhsei se outoV all oV exeleusetai ek sou outoV klhronomhsei se

5 exhgagen de auton exw kai eipen autw anableyon dh eiV ton ouranon kai ariqmhson touV asteraV ei dunhsh exariqmhsai autouV kai eipen outwV estai to sperma sou

6 kai episteusen Abram tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn

7 eipen de proV auton egw o qeoV o exagagwn se ek cwraV Caldaiwn wste dounai soi thn ghn tauthn klhronomhsai

8 eipen de despota kurie kata ti gnwsomai oti klhronomhsw authn

9 eipen de autw labe moi damalin trietizousan kai aiga trietizousan kai krion trietizonta kai trugona kai peristeran

10 elaben de autw panta tauta kai dieilen auta mesa kai eqhken auta antiproswpa allhloiV ta de ornea ou dieilen

11 katebh de ornea epi ta swmata ta dicotomhmata autwn kai sunekaqisen autoiV Abram

12 peri de hliou dusmaV ekstasiV epepesen tw Abram kai idou foboV skoteinoV megaV epipiptei autw

13 kai erreqh proV Abram ginwskwn gnwsh oti paroikon estai to sperma sou en gh ouk idia kai doulwsousin autouV kai kakwsousin autouV kai tapeinwsousin autouV tetrakosia eth

14 to de eqnoV w ean douleuswsin krinw egw meta de tauta exeleusontai wde meta aposkeuhV pollhV

15 su de apeleush proV touV pateraV sou met eirhnhV tafeiV en ghrei kalw

16 tetarth de genea apostrafhsontai wde oupw gar anapeplhrwntai ai amartiai twn Amorraiwn ewV tou nun

17 epei de egineto o hlioV proV dusmaiV flox egeneto kai idou klibanoV kapnizomenoV kai lampadeV puroV ai dihlqon ana meson twn dicotomhmatwn toutwn

18 en th hmera ekeinh dieqeto kurioV tw Abram diaqhkhn legwn tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn apo tou potamou Aiguptou ewV tou potamou tou megalou potamou Eufratou

19 touV KainaiouV kai touV KenezaiouV kai touV KedmwnaiouV

20 kai touV CettaiouV kai touV FerezaiouV kai touV Rafain

21 kai touV AmorraiouV kai touV CananaiouV kai touV EuaiouV kai touV GergesaiouV kai touV IebousaiouV

 

16

1 Sara de h gunh Abram ouk etikten autw hn de auth paidiskh Aiguptia h onoma Agar

2 eipen de Sara proV Abram idou sunekleisen me kurioV tou mh tiktein eiselqe oun proV thn paidiskhn mou ina teknopoihshV ex authV uphkousen de Abram thV fwnhV SaraV

3 kai labousa Sara h gunh Abram Agar thn Aiguptian thn eauthV paidiskhn meta deka eth tou oikhsai Abram en gh Canaan kai edwken authn Abram tw andri authV autw gunaika

4 kai eishlqen proV Agar kai sunelaben kai eiden oti en gastri ecei kai htimasqh h kuria enantion authV

5 eipen de Sara proV Abram adikoumai ek sou egw dedwka thn paidiskhn mou eiV ton kolpon sou idousa de oti en gastri ecei htimasqhn enantion authV krinai o qeoV ana meson emou kai sou

6 eipen de Abram proV Saran idou h paidiskh sou en taiV cersin sou crw auth wV an soi areston h kai ekakwsen authn Sara kai apedra apo proswpou authV

7 euren de authn aggeloV kuriou epi thV phghV tou udatoV en th erhmw epi thV phghV en th odw Sour

8 kai eipen auth o aggeloV kuriou Agar paidiskh SaraV poqen erch kai pou poreuh kai eipen apo proswpou SaraV thV kuriaV mou egw apodidraskw

9 eipen de auth o aggeloV kuriou apostrafhti proV thn kurian sou kai tapeinwqhti upo taV ceiraV authV

10 kai eipen auth o aggeloV kuriou plhqunwn plhqunw to sperma sou kai ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqouV

11 kai eipen auth o aggeloV kuriou idou su en gastri eceiV kai texh uion kai kaleseiV to onoma autou Ismahl oti ephkousen kurioV th tapeinwsei sou

12 outoV estai agroikoV anqrwpoV ai ceireV autou epi pantaV kai ai ceireV pantwn ep auton kai kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katoikhsei

13 kai ekalesen Agar to onoma kuriou tou lalountoV proV authn su o qeoV o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi

14 eneken toutou ekalesen to frear Frear ou enwpion eidon idou ana meson KadhV kai ana meson Barad

15 kai eteken Agar tw Abram uion kai ekalesen Abram to onoma tou uiou autou on eteken autw Agar Ismahl

16 Abram de hn ogdohkonta ex etwn hnika eteken Agar ton Ismahl tw Abram

 

17

1 egeneto de Abram etwn enenhkonta ennea kai wfqh kurioV tw Abram kai eipen autw egw eimi o qeoV sou euarestei enantion emou kai ginou amemptoV

2 kai qhsomai thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai plhqunw se sfodra

3 kai epesen Abram epi proswpon autou kai elalhsen autw o qeoV legwn

4 kai egw idou h diaqhkh mou meta sou kai esh pathr plhqouV eqnwn

5 kai ou klhqhsetai eti to onoma sou Abram all estai to onoma sou Abraam oti patera pollwn eqnwn teqeika se

6 kai auxanw se sfodra sfodra kai qhsw se eiV eqnh kai basileiV ek sou exeleusontai

7 kai sthsw thn diaqhkhn mou ana meson emou kai ana meson sou kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV geneaV autwn eiV diaqhkhn aiwnion einai sou qeoV kai tou spermatoV sou meta se

8 kai dwsw soi kai tw spermati sou meta se thn ghn hn paroikeiV pasan thn ghn Canaan eiV katascesin aiwnion kai esomai autoiV qeoV

9 kai eipen o qeoV proV Abraam su de thn diaqhkhn mou diathrhseiV su kai to sperma sou meta se eiV taV geneaV autwn

10 kai auth h diaqhkh hn diathrhseiV ana meson emou kai umwn kai ana meson tou spermatoV sou meta se eiV taV geneaV autwn peritmhqhsetai umwn pan arsenikon

11 kai peritmhqhsesqe thn sarka thV akrobustiaV umwn kai estai en shmeiw diaqhkhV ana meson emou kai umwn

12 kai paidion oktw hmerwn peritmhqhsetai umin pan arsenikon eiV taV geneaV umwn o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV apo pantoV uiou allotriou oV ouk estin ek tou spermatoV sou

13 peritomh peritmhqhsetai o oikogenhV thV oikiaV sou kai o argurwnhtoV kai estai h diaqhkh mou epi thV sarkoV umwn eiV diaqhkhn aiwnion

14 kai aperitmhtoV arshn oV ou peritmhqhsetai thn sarka thV akrobustiaV autou th hmera th ogdoh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou genouV authV oti thn diaqhkhn mou dieskedasen

15 eipen de o qeoV tw Abraam Sara h gunh sou ou klhqhsetai to onoma authV Sara alla Sarra estai to onoma authV

16 euloghsw de authn kai dwsw soi ex authV teknon kai euloghsw auton kai estai eiV eqnh kai basileiV eqnwn ex autou esontai

17 kai epesen Abraam epi proswpon kai egelasen kai eipen en th dianoia autou legwn ei tw ekatontaetei genhsetai kai ei Sarra enenhkonta etwn ousa texetai

18 eipen de Abraam proV ton qeon Ismahl outoV zhtw enantion sou

19 eipen de o qeoV tw Abraam nai idou Sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou Isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met auton

20 peri de Ismahl idou ephkousa sou idou euloghsa auton kai auxanw auton kai plhqunw auton sfodra dwdeka eqnh gennhsei kai dwsw auton eiV eqnoV mega

21 thn de diaqhkhn mou sthsw proV Isaak on texetai soi Sarra eiV ton kairon touton en tw eniautw tw eterw

22 sunetelesen de lalwn proV auton kai anebh o qeoV apo Abraam

23 kai elaben Abraam Ismahl ton uion autou kai pantaV touV oikogeneiV autou kai pantaV touV argurwnhtouV kai pan arsen twn andrwn twn en tw oikw Abraam kai perietemen taV akrobustiaV autwn en tw kairw thV hmeraV ekeinhV kaqa elalhsen autw o qeoV

24 Abraam de hn enenhkonta ennea etwn hnika perietemen thn sarka thV akrobustiaV autou

25 Ismahl de o uioV autou etwn deka triwn hn hnika perietmhqh thn sarka thV akrobustiaV autou

26 en tw kairw thV hmeraV ekeinhV perietmhqh Abraam kai Ismahl o uioV autou

27 kai panteV oi andreV tou oikou autou kai oi oikogeneiV kai oi argurwnhtoi ex allogenwn eqnwn perietemen autouV

 

18

1 wfqh de autw o qeoV proV th drui th Mambrh kaqhmenou autou epi thV quraV thV skhnhV autou meshmbriaV

2 anableyaV de toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou treiV andreV eisthkeisan epanw autou kai idwn prosedramen eiV sunanthsin autoiV apo thV quraV thV skhnhV autou kai prosekunhsen epi thn ghn

3 kai eipen kurie ei ara euron carin enantion sou mh parelqhV ton paida sou

4 lhmfqhtw dh udwr kai niyatwsan touV podaV umwn kai katayuxate upo to dendron

5 kai lhmyomai arton kai fagesqe kai meta touto pareleusesqe eiV thn odon umwn ou eineken exeklinate proV ton paida umwn kai eipan outwV poihson kaqwV eirhkaV

6 kai espeusen Abraam epi thn skhnhn proV Sarran kai eipen auth speuson kai furason tria metra semidalewV kai poihson egkrufiaV

7 kai eiV taV boaV edramen Abraam kai elaben moscarion apalon kai kalon kai edwken tw paidi kai etacunen tou poihsai auto

8 elaben de bouturon kai gala kai to moscarion o epoihsen kai pareqhken autoiV kai efagosan autoV de pareisthkei autoiV upo to dendron

9 eipen de proV auton pou Sarra h gunh sou o de apokriqeiV eipen idou en th skhnh

10 eipen de epanastrefwn hxw proV se kata ton kairon touton eiV wraV kai exei uion Sarra h gunh sou Sarra de hkousen proV th qura thV skhnhV ousa opisqen autou

11 Abraam de kai Sarra presbuteroi probebhkoteV hmerwn exelipen de Sarra ginesqai ta gunaikeia

12 egelasen de Sarra en eauth legousa oupw men moi gegonen ewV tou nun o de kurioV mou presbuteroV

13 kai eipen kurioV proV Abraam ti oti egelasen Sarra en eauth legousa ara ge alhqwV texomai egw de geghraka

14 mh adunatei para tw qew rhma eiV ton kairon touton anastreyw proV se eiV wraV kai estai th Sarra uioV

15 hrnhsato de Sarra legousa ouk egelasa efobhqh gar kai eipen ouci alla egelasaV

16 exanastanteV de ekeiqen oi andreV katebleyan epi proswpon Sodomwn kai GomorraV Abraam de suneporeueto met autwn sumpropempwn autouV

17 o de kurioV eipen mh kruyw egw apo Abraam tou paidoV mou a egw poiw

18 Abraam de ginomenoV estai eiV eqnoV mega kai polu kai eneuloghqhsontai en autw panta ta eqnh thV ghV

19 hdein gar oti suntaxei toiV uioiV autou kai tw oikw autou met auton kai fulaxousin taV odouV kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opwV an epagagh kurioV epi Abraam panta osa elalhsen proV auton

20 eipen de kurioV kraugh Sodomwn kai GomorraV peplhquntai kai ai amartiai autwn megalai sfodra

21 katabaV oun oyomai ei kata thn kraughn autwn thn ercomenhn proV me suntelountai ei de mh ina gnw

22 kai apostreyanteV ekeiqen oi andreV hlqon eiV Sodoma Abraam de hn esthkwV enantion kuriou

23 kai eggisaV Abraam eipen mh sunapoleshV dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV

24 ean wsin penthkonta dikaioi en th polei apoleiV autouV ouk anhseiV panta ton topon eneken twn penthkonta dikaiwn ean wsin en auth

25 mhdamwV su poihseiV wV to rhma touto tou apokteinai dikaion meta asebouV kai estai o dikaioV wV o asebhV mhdamwV o krinwn pasan thn ghn ou poihseiV krisin

26 eipen de kurioV ean eurw en SodomoiV penthkonta dikaiouV en th polei afhsw panta ton topon di autouV

27 kai apokriqeiV Abraam eipen nun hrxamhn lalhsai proV ton kurion egw de eimi gh kai spodoV

28 ean de elattonwqwsin oi penthkonta dikaioi pente apoleiV eneken twn pente pasan thn polin kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei tessarakonta pente

29 kai proseqhken eti lalhsai proV auton kai eipen ean de eureqwsin ekei tessarakonta kai eipen ou mh apolesw eneken twn tessarakonta

30 kai eipen mh ti kurie ean lalhsw ean de eureqwsin ekei triakonta kai eipen ou mh apolesw ean eurw ekei triakonta

31 kai eipen epeidh ecw lalhsai proV ton kurion ean de eureqwsin ekei eikosi kai eipen ou mh apolesw eneken twn eikosi

32 kai eipen mh ti kurie ean lalhsw eti apax ean de eureqwsin ekei deka kai eipen ou mh apolesw eneken twn deka

33 aphlqen de kurioV wV epausato lalwn tw Abraam kai Abraam apestreyen eiV ton topon autou

 

19

1 hlqon de oi duo aggeloi eiV Sodoma esperaV Lwt de ekaqhto para thn pulhn Sodomwn idwn de Lwt exanesth eiV sunanthsin autoiV kai prosekunhsen tw proswpw epi thn ghn

2 kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all en th plateia katalusomen

3 kai katebiazeto autouV kai exeklinan proV auton kai eishlqon eiV thn oikian autou kai epoihsen autoiV poton kai azumouV epeyen autoiV kai efagon

4 pro tou koimhqhnai kai oi andreV thV polewV oi Sodomitai periekuklwsan thn oikian apo neaniskou ewV presbuterou apaV o laoV ama

5 kai exekalounto ton Lwt kai elegon proV auton pou eisin oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta exagage autouV proV hmaV ina suggenwmeqa autoiV

6 exhlqen de Lwt proV autouV proV to proquron thn de quran prosewxen opisw autou

7 eipen de proV autouV mhdamwV adelfoi mh ponhreushsqe

8 eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou

9 eipan de aposta ekei eiV hlqeV paroikein mh kai krisin krinein nun oun se kakwsomen mallon h ekeinouV kai parebiazonto ton andra ton Lwt sfodra kai hggisan suntriyai thn quran

10 ekteinanteV de oi andreV taV ceiraV eisespasanto ton Lwt proV eautouV eiV ton oikon kai thn quran tou oikou apekleisan

11 touV de andraV touV ontaV epi thV quraV tou oikou epataxan aorasia apo mikrou ewV megalou kai pareluqhsan zhtounteV thn quran

12 eipan de oi andreV proV Lwt estin tiV soi wde gambroi h uioi h qugatereV h ei tiV soi alloV estin en th polei exagage ek tou topou toutou

13 oti apollumen hmeiV ton topon touton oti uywqh h kraugh autwn enantion kuriou kai apesteilen hmaV kurioV ektriyai authn

14 exhlqen de Lwt kai elalhsen proV touV gambrouV autou touV eilhfotaV taV qugateraV autou kai eipen anasthte kai exelqate ek tou topou toutou oti ektribei kurioV thn polin edoxen de geloiazein enantion twn gambrwn autou

15 hnika de orqroV egineto epespoudazon oi aggeloi ton Lwt legonteV anastaV labe thn gunaika sou kai taV duo qugateraV sou aV eceiV kai exelqe ina mh sunapolh taiV anomiaiV thV polewV

16 kai etaracqhsan kai ekrathsan oi aggeloi thV ceiroV autou kai thV ceiroV thV gunaikoV autou kai twn ceirwn twn duo qugaterwn autou en tw feisasqai kurion autou

17 kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV

18 eipen de Lwt proV autouV deomai kurie

19 epeidh euren o paiV sou eleoV enantion sou kai emegalunaV thn dikaiosunhn sou o poieiV ep eme tou zhn thn yuchn mou egw de ou dunhsomai diaswqhnai eiV to oroV mh katalabh me ta kaka kai apoqanw

20 idou h poliV auth egguV tou katafugein me ekei h estin mikra ekei swqhsomai ou mikra estin kai zhsetai h yuch mou

21 kai eipen autw idou eqaumasa sou to proswpon kai epi tw rhmati toutw tou mh katastreyai thn polin peri hV elalhsaV

22 speuson oun tou swqhnai ekei ou gar dunhsomai poihsai pragma ewV tou se eiselqein ekei dia touto ekalesen to onoma thV polewV ekeinhV Shgwr

23 o hlioV exhlqen epi thn ghn kai Lwt eishlqen eiV Shgwr

24 kai kurioV ebrexen epi Sodoma kai Gomorra qeion kai pur para kuriou ek tou ouranou

25 kai katestreyen taV poleiV tautaV kai pasan thn perioikon kai pantaV touV katoikountaV en taiV polesin kai panta ta anatellonta ek thV ghV

26 kai epebleyen h gunh autou eiV ta opisw kai egeneto sthlh aloV

27 wrqrisen de Abraam to prwi eiV ton topon ou eisthkei enantion kuriou

28 kai epebleyen epi proswpon Sodomwn kai GomorraV kai epi proswpon thV ghV thV pericwrou kai eiden kai idou anebainen flox thV ghV wsei atmiV kaminou

29 kai egeneto en tw ektriyai kurion pasaV taV poleiV thV perioikou emnhsqh o qeoV tou Abraam kai exapesteilen ton Lwt ek mesou thV katastrofhV en tw katastreyai kurion taV poleiV en aiV katwkei en autaiV Lwt

30 anebh de Lwt ek Shgwr kai ekaqhto en tw orei kai ai duo qugatereV autou met autou efobhqh gar katoikhsai en Shgwr kai wkhsen en tw sphlaiw autoV kai ai duo qugatereV autou met autou

31 eipen de h presbutera proV thn newteran o pathr hmwn presbuteroV kai oudeiV estin epi thV ghV oV eiseleusetai proV hmaV wV kaqhkei pash th gh

32 deuro kai potiswmen ton patera hmwn oinon kai koimhqwmen met autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma

33 epotisan de ton patera autwn oinon en th nukti tauth kai eiselqousa h presbutera ekoimhqh meta tou patroV authV thn nukta ekeinhn kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai

34 egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera proV thn newteran idou ekoimhqhn ecqeV meta tou patroV hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma

35 epotisan de kai en th nukti ekeinh ton patera autwn oinon kai eiselqousa h newtera ekoimhqh meta tou patroV authV kai ouk hdei en tw koimhqhnai authn kai anasthnai

36 kai sunelabon ai duo qugatereV Lwt ek tou patroV autwn

37 kai eteken h presbutera uion kai ekalesen to onoma autou Mwab legousa ek tou patroV mou outoV pathr Mwabitwn ewV thV shmeron hmeraV

38 eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou Amman uioV tou genouV mou outoV pathr Ammanitwn ewV thV shmeron hmeraV

 

20

1 kai ekinhsen ekeiqen Abraam eiV ghn proV liba kai wkhsen ana meson KadhV kai ana meson Sour kai parwkhsen en GeraroiV

2 eipen de Abraam peri SarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di authn apesteilen de Abimelec basileuV Gerarwn kai elaben thn Sarran

3 kai eishlqen o qeoV proV Abimelec en upnw thn nukta kai eipen idou su apoqnhskeiV peri thV gunaikoV hV elabeV auth de estin sunwkhkuia andri

4 Abimelec de ouc hyato authV kai eipen kurie eqnoV agnooun kai dikaion apoleiV

5 ouk autoV moi eipen adelfh mou estin kai auth moi eipen adelfoV mou estin en kaqara kardia kai en dikaiosunh ceirwn epoihsa touto

6 eipen de autw o qeoV kaq upnon kagw egnwn oti en kaqara kardia epoihsaV touto kai efeisamhn egw sou tou mh amartein se eiV eme eneken toutou ouk afhka se ayasqai authV

7 nun de apodoV thn gunaika tw anqrwpw oti profhthV estin kai proseuxetai peri sou kai zhsh ei de mh apodidwV gnwqi oti apoqanh su kai panta ta sa

8 kai wrqrisen Abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra

9 kai ekalesen Abimelec ton Abraam kai eipen autw ti touto epoihsaV hmin mh ti hmartomen eiV se oti ephgageV ep eme kai epi thn basileian mou amartian megalhn ergon o oudeiV poihsei pepoihkaV moi

10 eipen de Abimelec tw Abraam ti enidwn epoihsaV touto

11 eipen de Abraam eipa gar ara ouk estin qeosebeia en tw topw toutw eme te apoktenousin eneken thV gunaikoV mou

12 kai gar alhqwV adelfh mou estin ek patroV all ouk ek mhtroV egenhqh de moi eiV gunaika

13 egeneto de hnika exhgagen me o qeoV ek tou oikou tou patroV mou kai eipa auth tauthn thn dikaiosunhn poihseiV ep eme eiV panta topon ou ean eiselqwmen ekei eipon eme oti adelfoV mou estin

14 elaben de Abimelec cilia didracma probata kai moscouV kai paidaV kai paidiskaV kai edwken tw Abraam kai apedwken autw Sarran thn gunaika autou

15 kai eipen Abimelec tw Abraam idou h gh mou enantion sou ou ean soi areskh katoikei

16 th de Sarra eipen idou dedwka cilia didracma tw adelfw sou tauta estai soi eiV timhn tou proswpou sou kai pasaiV taiV meta sou kai panta alhqeuson

17 proshuxato de Abraam proV ton qeon kai iasato o qeoV ton Abimelec kai thn gunaika autou kai taV paidiskaV autou kai etekon

18 oti sugkleiwn sunekleisen kurioV exwqen pasan mhtran en tw oikw tou Abimelec eneken SarraV thV gunaikoV Abraam

 

21

1 kai kurioV epeskeyato thn Sarran kaqa eipen kai epoihsen kurioV th Sarra kaqa elalhsen

2 kai sullabousa eteken Sarra tw Abraam uion eiV to ghraV eiV ton kairon kaqa elalhsen autw kurioV

3 kai ekalesen Abraam to onoma tou uiou autou tou genomenou autw on eteken autw Sarra Isaak

4 perietemen de Abraam ton Isaak th ogdoh hmera kaqa eneteilato autw o qeoV

5 Abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw Isaak o uioV autou

6 eipen de Sarra gelwta moi epoihsen kurioV oV gar an akoush sugcareitai moi

7 kai eipen tiV anaggelei tw Abraam oti qhlazei paidion Sarra oti etekon uion en tw ghrei mou

8 kai huxhqh to paidion kai apegalaktisqh kai epoihsen Abraam dochn megalhn h hmera apegalaktisqh Isaak o uioV autou

9 idousa de Sarra ton uion Agar thV AiguptiaV oV egeneto tw Abraam paizonta meta Isaak tou uiou authV

10 kai eipen tw Abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou Isaak

11 sklhron de efanh to rhma sfodra enantion Abraam peri tou uiou autou

12 eipen de o qeoV tw Abraam mh sklhron estw to rhma enantion sou peri tou paidiou kai peri thV paidiskhV panta osa ean eiph soi Sarra akoue thV fwnhV authV oti en Isaak klhqhsetai soi sperma

13 kai ton uion de thV paidiskhV tauthV eiV eqnoV mega poihsw auton oti sperma son estin

14 anesth de Abraam to prwi kai elaben artouV kai askon udatoV kai edwken Agar kai epeqhken epi ton wmon kai to paidion kai apesteilen authn apelqousa de eplanato thn erhmon kata to frear tou orkou

15 exelipen de to udwr ek tou askou kai erriyen to paidion upokatw miaV elathV

16 apelqousa de ekaqhto apenanti autou makroqen wsei toxou bolhn eipen gar ou mh idw ton qanaton tou paidiou mou kai ekaqisen apenanti autou anabohsan de to paidion eklausen

17 eishkousen de o qeoV thV fwnhV tou paidiou ek tou topou ou hn kai ekalesen aggeloV tou qeou thn Agar ek tou ouranou kai eipen auth ti estin Agar mh fobou epakhkoen gar o qeoV thV fwnhV tou paidiou sou ek tou topou ou estin

18 anasthqi labe to paidion kai krathson th ceiri sou auto eiV gar eqnoV mega poihsw auton

19 kai anewxen o qeoV touV ofqalmouV authV kai eiden frear udatoV zwntoV kai eporeuqh kai eplhsen ton askon udatoV kai epotisen to paidion

20 kai hn o qeoV meta tou paidiou kai huxhqh kai katwkhsen en th erhmw egeneto de toxothV

21 kai katwkhsen en th erhmw th Faran kai elaben autw h mhthr gunaika ek ghV Aiguptou

22 egeneto de en tw kairw ekeinw kai eipen Abimelec kai Ocozaq o numfagwgoV autou kai Fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou proV Abraam legwn o qeoV meta sou en pasin oiV ean poihV

23 nun oun omoson moi ton qeon mh adikhsein me mhde to sperma mou mhde to onoma mou alla kata thn dikaiosunhn hn epoihsa meta sou poihseiV met emou kai th gh h su parwkhsaV en auth

24 kai eipen Abraam egw omoumai

25 kai hlegxen Abraam ton Abimelec peri twn freatwn tou udatoV wn afeilanto oi paideV tou Abimelec

26 kai eipen autw Abimelec ouk egnwn tiV epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilaV oude egw hkousa all h shmeron

27 kai elaben Abraam probata kai moscouV kai edwken tw Abimelec kai dieqento amfoteroi diaqhkhn

28 kai esthsen Abraam epta amnadaV probatwn monaV

29 kai eipen Abimelec tw Abraam ti eisin ai epta amnadeV twn probatwn toutwn aV esthsaV monaV

30 kai eipen Abraam oti taV epta amnadaV tautaV lhmyh par emou ina wsin moi eiV marturion oti egw wruxa to frear touto

31 dia touto epwnomasen to onoma tou topou ekeinou Frear orkismou oti ekei wmosan amfoteroi

32 kai dieqento diaqhkhn en tw freati tou orkou anesth de Abimelec kai Ocozaq o numfagwgoV autou kai Fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou kai epestreyan eiV thn ghn twn Fulistiim

33 kai efuteusen Abraam arouran epi tw freati tou orkou kai epekalesato ekei to onoma kuriou qeoV aiwnioV

34 parwkhsen de Abraam en th gh twn Fulistiim hmeraV pollaV

 

22

1 kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton Abraam kai eipen proV auton Abraam Abraam o de eipen idou egw

2 kai eipen labe ton uion sou ton agaphton on hgaphsaV ton Isaak kai poreuqhti eiV thn ghn thn uyhlhn kai anenegkon auton ekei eiV olokarpwsin ef en twn orewn wn an soi eipw

3 anastaV de Abraam to prwi epesaxen thn onon autou parelaben de meq eautou duo paidaV kai Isaak ton uion autou kai scisaV xula eiV olokarpwsin anastaV eporeuqh kai hlqen epi ton topon on eipen autw o qeoV

4 th hmera th trith kai anableyaV Abraam toiV ofqalmoiV eiden ton topon makroqen

5 kai eipen Abraam toiV paisin autou kaqisate autou meta thV onou egw de kai to paidarion dieleusomeqa ewV wde kai proskunhsanteV anastreywmen proV umaV

6 elaben de Abraam ta xula thV olokarpwsewV kai epeqhken Isaak tw uiw autou elaben de kai to pur meta ceira kai thn macairan kai eporeuqhsan oi duo ama

7 eipen de Isaak proV Abraam ton patera autou eipaV pater o de eipen ti estin teknon legwn idou to pur kai ta xula pou estin to probaton to eiV olokarpwsin

8 eipen de Abraam o qeoV oyetai eautw probaton eiV olokarpwsin teknon poreuqenteV de amfoteroi ama

9 hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei Abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV Isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn

10 kai exeteinen Abraam thn ceira autou labein thn macairan sfaxai ton uion autou

11 kai ekalesen auton aggeloV kuriou ek tou ouranou kai eipen autw Abraam Abraam o de eipen idou egw

12 kai eipen mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshV autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di eme

13 kai anableyaV Abraam toiV ofqalmoiV autou eiden kai idou krioV eiV katecomenoV en futw sabek twn keratwn kai eporeuqh Abraam kai elaben ton krion kai anhnegken auton eiV olokarpwsin anti Isaak tou uiou autou

14 kai ekalesen Abraam to onoma tou topou ekeinou kurioV eiden ina eipwsin shmeron en tw orei kurioV wfqh

15 kai ekalesen aggeloV kuriou ton Abraam deuteron ek tou ouranou

16 legwn kat emautou wmosa legei kurioV ou eineken epoihsaV to rhma touto kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di eme

17 h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai wV thn ammon thn para to ceiloV thV qalasshV kai klhronomhsei to sperma sou taV poleiV twn upenantiwn

18 kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV anq wn uphkousaV thV emhV fwnhV

19 apestrafh de Abraam proV touV paidaV autou kai anastanteV eporeuqhsan ama epi to frear tou orkou kai katwkhsen Abraam epi tw freati tou orkou

20 egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw Abraam legonteV idou tetoken Melca kai auth uiouV Nacwr tw adelfw sou

21 ton Wx prwtotokon kai ton Baux adelfon autou kai ton Kamouhl patera Surwn

22 kai ton Casad kai ton Azau kai ton FaldaV kai ton Iedlaf kai ton Baqouhl

23 kai Baqouhl egennhsen thn Rebekkan oktw outoi uioi ouV eteken Melca tw Nacwr tw adelfw Abraam

24 kai h pallakh autou h onoma Rehma eteken kai auth ton Tabek kai ton Gaam kai ton TocoV kai ton Mwca

 

23

1 egeneto de h zwh SarraV eth ekaton eikosi epta

2 kai apeqanen Sarra en polei Arbok h estin en tw koilwmati auth estin Cebrwn en gh Canaan hlqen de Abraam koyasqai Sarran kai penqhsai

3 kai anesth Abraam apo tou nekrou autou kai eipen toiV uioiV Cet legwn

4 paroikoV kai parepidhmoV egw eimi meq umwn dote oun moi kthsin tafou meq umwn kai qayw ton nekron mou ap emou

5 apekriqhsan de oi uioi Cet proV Abraam legonteV

6 mh kurie akouson de hmwn basileuV para qeou ei su en hmin en toiV eklektoiV mnhmeioiV hmwn qayon ton nekron sou oudeiV gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei

7 anastaV de Abraam prosekunhsen tw law thV ghV toiV uioiV Cet

8 kai elalhsen proV autouV Abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou Efrwn tw tou Saar

9 kai dotw moi to sphlaion to diploun o estin autw to on en merei tou agrou autou arguriou tou axiou dotw moi auto en umin eiV kthsin mnhmeiou

10 Efrwn de ekaqhto en mesw twn uiwn Cet apokriqeiV de Efrwn o CettaioV proV Abraam eipen akouontwn twn uiwn Cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin legwn

11 par emoi genou kurie kai akouson mou ton agron kai to sphlaion to en autw soi didwmi enantion pantwn twn politwn mou dedwka soi qayon ton nekron sou

12 kai prosekunhsen Abraam enantion tou laou thV ghV

13 kai eipen tw Efrwn eiV ta wta tou laou thV ghV epeidh proV emou ei akouson mou to argurion tou agrou labe par emou kai qayw ton nekron mou ekei

14 apekriqh de Efrwn tw Abraam legwn

15 ouci kurie akhkoa gh tetrakosiwn didracmwn arguriou ana meson emou kai sou ti an eih touto su de ton nekron sou qayon

16 kai hkousen Abraam tou Efrwn kai apekatesthsen Abraam tw Efrwn to argurion o elalhsen eiV ta wta twn uiwn Cet tetrakosia didracma arguriou dokimou emporoiV

17 kai esth o agroV Efrwn oV hn en tw diplw sphlaiw oV estin kata proswpon Mambrh o agroV kai to sphlaion o hn en autw kai pan dendron o hn en tw agrw o estin en toiV orioiV autou kuklw

18 tw Abraam eiV kthsin enantion twn uiwn Cet kai pantwn twn eisporeuomenwn eiV thn polin

19 meta tauta eqayen Abraam Sarran thn gunaika autou en tw sphlaiw tou agrou tw diplw o estin apenanti Mambrh auth estin Cebrwn en th gh Canaan

20 kai ekurwqh o agroV kai to sphlaion o hn en autw tw Abraam eiV kthsin tafou para twn uiwn Cet

 

24

1 kai Abraam hn presbuteroV probebhkwV hmerwn kai kurioV euloghsen ton Abraam kata panta

2 kai eipen Abraam tw paidi autou tw presbuterw thV oikiaV autou tw arconti pantwn twn autou qeV thn ceira sou upo ton mhron mou

3 kai exorkiw se kurion ton qeon tou ouranou kai ton qeon thV ghV ina mh labhV gunaika tw uiw mou Isaak apo twn qugaterwn twn Cananaiwn meq wn egw oikw en autoiV

4 alla eiV thn ghn mou ou egenomhn poreush kai eiV thn fulhn mou kai lhmyh gunaika tw uiw mou Isaak ekeiqen

5 eipen de proV auton o paiV mhpote ou bouletai h gunh poreuqhnai met emou opisw eiV thn ghn tauthn apostreyw ton uion sou eiV thn ghn oqen exhlqeV ekeiqen

6 eipen de proV auton Abraam prosece seautw mh apostreyhV ton uion mou ekei

7 kurioV o qeoV tou ouranou kai o qeoV thV ghV oV elaben me ek tou oikou tou patroV mou kai ek thV ghV hV egenhqhn oV elalhsen moi kai wmosen moi legwn soi dwsw thn ghn tauthn kai tw spermati sou autoV apostelei ton aggelon autou emprosqen sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou Isaak ekeiqen

8 ean de mh qelh h gunh poreuqhnai meta sou eiV thn ghn tauthn kaqaroV esh apo tou orkou toutou monon ton uion mou mh apostreyhV ekei

9 kai eqhken o paiV thn ceira autou upo ton mhron Abraam tou kuriou autou kai wmosen autw peri tou rhmatoV toutou

10 kai elaben o paiV deka kamhlouV apo twn kamhlwn tou kuriou autou kai apo pantwn twn agaqwn tou kuriou autou meq eautou kai anastaV eporeuqh eiV thn Mesopotamian eiV thn polin Nacwr

11 kai ekoimisen taV kamhlouV exw thV polewV para to frear tou udatoV to proV oye hnika ekporeuontai ai udreuomenai

12 kai eipen kurie o qeoV tou kuriou mou Abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleoV meta tou kuriou mou Abraam

13 idou egw esthka epi thV phghV tou udatoV ai de qugatereV twn oikountwn thn polin ekporeuontai antlhsai udwr

14 kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou Isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou Abraam

15 kai egeneto pro tou suntelesai auton lalounta en th dianoia kai idou Rebekka exeporeueto h tecqeisa Baqouhl uiw MelcaV thV gunaikoV Nacwr adelfou de Abraam ecousa thn udrian epi twn wmwn authV

16 h de parqenoV hn kalh th oyei sfodra parqenoV hn anhr ouk egnw authn katabasa de epi thn phghn eplhsen thn udrian kai anebh

17 epedramen de o paiV eiV sunanthsin authV kai eipen potison me mikron udwr ek thV udriaV sou

18 h de eipen pie kurie kai espeusen kai kaqeilen thn udrian epi ton braciona authV kai epotisen auton

19 ewV epausato pinwn kai eipen kai taiV kamhloiV sou udreusomai ewV an pasai piwsin

20 kai espeusen kai exekenwsen thn udrian eiV to potisthrion kai edramen eti epi to frear antlhsai kai udreusato pasaiV taiV kamhloiV

21 o de anqrwpoV katemanqanen authn kai paresiwpa tou gnwnai ei euodwken kurioV thn odon autou h ou

22 egeneto de hnika epausanto pasai ai kamhloi pinousai elaben o anqrwpoV enwtia crusa ana dracmhn olkhV kai duo yelia epi taV ceiraV authV deka cruswn olkh autwn

23 kai ephrwthsen authn kai eipen qugathr tinoV ei anaggeilon moi ei estin para tw patri sou topoV hmin katalusai

24 kai eipen autw qugathr Baqouhl eimi egw tou MelcaV on eteken tw Nacwr

25 kai eipen autw kai acura kai cortasmata polla par hmin kai topoV tou katalusai

26 kai eudokhsaV o anqrwpoV prosekunhsen kuriw

27 kai eipen euloghtoV kurioV o qeoV tou kuriou mou Abraam oV ouk egkatelipen thn dikaiosunhn autou kai thn alhqeian apo tou kuriou mou eme euodwken kurioV eiV oikon tou adelfou tou kuriou mou

28 kai dramousa h paiV aphggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV kata ta rhmata tauta

29 th de Rebekka adelfoV hn w onoma Laban kai edramen Laban proV ton anqrwpon exw epi thn phghn

30 kai egeneto hnika eiden ta enwtia kai ta yelia epi taV ceiraV thV adelfhV autou kai ote hkousen ta rhmata RebekkaV thV adelfhV autou legoushV outwV lelalhken moi o anqrwpoV kai hlqen proV ton anqrwpon esthkotoV autou epi twn kamhlwn epi thV phghV

31 kai eipen autw deuro eiselqe euloghtoV kurioV ina ti esthkaV exw egw de htoimaka thn oikian kai topon taiV kamhloiV

32 eishlqen de o anqrwpoV eiV thn oikian kai apesaxen taV kamhlouV kai edwken acura kai cortasmata taiV kamhloiV kai udwr niyasqai toiV posin autou kai toiV posin twn andrwn twn met autou

33 kai pareqhken autoiV artouV fagein kai eipen ou mh fagw ewV tou lalhsai me ta rhmata mou kai eipan lalhson

34 kai eipen paiV Abraam egw eimi

35 kurioV de euloghsen ton kurion mou sfodra kai uywqh kai edwken autw probata kai moscouV argurion kai crusion paidaV kai paidiskaV kamhlouV kai onouV

36 kai eteken Sarra h gunh tou kuriou mou uion ena tw kuriw mou meta to ghrasai auton kai edwken autw osa hn autw

37 kai wrkisen me o kurioV mou legwn ou lhmyh gunaika tw uiw mou apo twn qugaterwn twn Cananaiwn en oiV egw paroikw en th gh autwn

38 all h eiV ton oikon tou patroV mou poreush kai eiV thn fulhn mou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ekeiqen

39 eipa de tw kuriw mou mhpote ou poreusetai h gunh met emou

40 kai eipen moi kurioV w euhresthsa enantion autou autoV apostelei ton aggelon autou meta sou kai euodwsei thn odon sou kai lhmyh gunaika tw uiw mou ek thV fulhV mou kai ek tou oikou tou patroV mou

41 tote aqwoV esh apo thV araV mou hnika gar ean elqhV eiV thn emhn fulhn kai mh soi dwsin kai esh aqwoV apo tou orkismou mou

42 kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeoV tou kuriou mou Abraam ei su euodoiV thn odon mou hn nun egw poreuomai ep authn

43 idou egw efesthka epi thV phghV tou udatoV kai ai qugatereV twn anqrwpwn thV polewV exeleusontai udreusasqai udwr kai estai h parqenoV h an egw eipw potison me mikron udwr ek thV udriaV sou

44 kai eiph moi kai su pie kai taiV kamhloiV sou udreusomai auth h gunh hn htoimasen kurioV tw eautou qeraponti Isaak kai en toutw gnwsomai oti pepoihkaV eleoV tw kuriw mou Abraam

45 kai egeneto pro tou suntelesai me lalounta en th dianoia euquV Rebekka exeporeueto ecousa thn udrian epi twn wmwn kai katebh epi thn phghn kai udreusato eipa de auth potison me

46 kai speusasa kaqeilen thn udrian authV af eauthV kai eipen pie su kai taV kamhlouV sou potiw kai epion kai taV kamhlouV mou epotisen

47 kai hrwthsa authn kai eipa tinoV ei qugathr h de efh qugathr Baqouhl eimi tou uiou Nacwr on eteken autw Melca kai perieqhka auth ta enwtia kai ta yelia peri taV ceiraV authV

48 kai eudokhsaV prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou Abraam oV euodwsen moi en odw alhqeiaV labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou

49 ei oun poieite umeiV eleoV kai dikaiosunhn proV ton kurion mou apaggeilate moi ei de mh apaggeilate moi ina epistreyw eiV dexian h eiV aristeran

50 apokriqeiV de Laban kai Baqouhl eipan para kuriou exhlqen to prostagma touto ou dunhsomeqa oun soi anteipein kakon kalw

51 idou Rebekka enwpion sou labwn apotrece kai estw gunh tw uiw tou kuriou sou kaqa elalhsen kurioV

52 egeneto de en tw akousai ton paida ton Abraam twn rhmatwn toutwn prosekunhsen epi thn ghn kuriw

53 kai exenegkaV o paiV skeuh argura kai crusa kai imatismon edwken Rebekka kai dwra edwken tw adelfw authV kai th mhtri authV

54 kai efagon kai epion autoV kai oi andreV oi met autou onteV kai ekoimhqhsan kai anastaV prwi eipen ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou

55 eipan de oi adelfoi authV kai h mhthr meinatw h parqenoV meq hmwn hmeraV wsei deka kai meta tauta apeleusetai

56 o de eipen proV autouV mh katecete me kai kurioV euodwsen thn odon mou ekpemyate me ina apelqw proV ton kurion mou

57 oi de eipan kaleswmen thn paida kai erwthswmen to stoma authV

58 kai ekalesan Rebekkan kai eipan auth poreush meta tou anqrwpou toutou h de eipen poreusomai

59 kai exepemyan Rebekkan thn adelfhn autwn kai ta uparconta authV kai ton paida ton Abraam kai touV met autou

60 kai euloghsan Rebekkan thn adelfhn autwn kai eipan auth adelfh hmwn ei ginou eiV ciliadaV muriadwn kai klhronomhsatw to sperma sou taV poleiV twn upenantiwn

61 anastasa de Rebekka kai ai abrai authV epebhsan epi taV kamhlouV kai eporeuqhsan meta tou anqrwpou kai analabwn o paiV thn Rebekkan aphlqen

62 Isaak de eporeueto dia thV erhmou kata to frear thV orasewV autoV de katwkei en th gh th proV liba

63 kai exhlqen Isaak adoleschsai eiV to pedion to proV deilhV kai anableyaV toiV ofqalmoiV eiden kamhlouV ercomenaV

64 kai anableyasa Rebekka toiV ofqalmoiV eiden ton Isaak kai katephdhsen apo thV kamhlou

65 kai eipen tw paidi tiV estin o anqrwpoV ekeinoV o poreuomenoV en tw pediw eiV sunanthsin hmin eipen de o paiV outoV estin o kurioV mou h de labousa to qeristron periebaleto

66 kai dihghsato o paiV tw Isaak panta ta rhmata a epoihsen

67 eishlqen de Isaak eiV ton oikon thV mhtroV autou kai elaben thn Rebekkan kai egeneto autou gunh kai hgaphsen authn kai pareklhqh Isaak peri SarraV thV mhtroV autou

 

25

1 prosqemenoV de Abraam elaben gunaika h onoma Cettoura

2 eteken de autw ton Zemran kai ton Iexan kai ton Madan kai ton Madiam kai ton Iesbok kai ton Swue

3 Iexan de egennhsen ton Saba kai ton Qaiman kai ton Daidan uioi de Daidan egenonto Ragouhl kai Nabdehl kai Assouriim kai Latousiim kai Lowmim

4 uioi de Madiam Gaifa kai Afer kai Enwc kai Abira kai Elraga panteV outoi hsan uioi CettouraV

5 edwken de Abraam panta ta uparconta autou Isaak tw uiw autou

6 kai toiV uioiV twn pallakwn autou edwken Abraam domata kai exapesteilen autouV apo Isaak tou uiou autou eti zwntoV autou proV anatolaV eiV ghn anatolwn

7 tauta de ta eth hmerwn zwhV Abraam osa ezhsen ekaton ebdomhkonta pente eth

8 kai eklipwn apeqanen Abraam en ghrei kalw presbuthV kai plhrhV hmerwn kai proseteqh proV ton laon autou

9 kai eqayan auton Isaak kai Ismahl oi uioi autou eiV to sphlaion to diploun eiV ton agron Efrwn tou Saar tou Cettaiou o estin apenanti Mambrh

10 ton agron kai to sphlaion o ekthsato Abraam para twn uiwn Cet ekei eqayan Abraam kai Sarran thn gunaika autou

11 egeneto de meta to apoqanein Abraam euloghsen o qeoV Isaak ton uion autou kai katwkhsen Isaak para to frear thV orasewV

12 autai de ai geneseiV Ismahl tou uiou Abraam on eteken Agar h paidiskh SarraV tw Abraam

13 kai tauta ta onomata twn uiwn Ismahl kat onoma twn genewn autou prwtotokoV Ismahl Nabaiwq kai Khdar kai Nabdehl kai Massam

14 kai Masma kai Idouma kai Massh

15 kai Coddad kai Qaiman kai Ietour kai NafeV kai Kedma

16 outoi eisin oi uioi Ismahl kai tauta ta onomata autwn en taiV skhnaiV autwn kai en taiV epaulesin autwn dwdeka arconteV kata eqnh autwn

17 kai tauta ta eth thV zwhV Ismahl ekaton triakonta epta eth kai eklipwn apeqanen kai proseteqh proV to genoV autou

18 katwkhsen de apo Euilat ewV Sour h estin kata proswpon Aiguptou ewV elqein proV AssuriouV kata proswpon pantwn twn adelfwn autou katwkhsen

19 kai autai ai geneseiV Isaak tou uiou Abraam Abraam egennhsen ton Isaak

20 hn de Isaak etwn tessarakonta ote elaben thn Rebekkan qugatera Baqouhl tou Surou ek thV MesopotamiaV adelfhn Laban tou Surou eautw gunaika

21 edeito de Isaak kuriou peri RebekkaV thV gunaikoV autou oti steira hn ephkousen de autou o qeoV kai elaben en gastri Rebekka h gunh autou

22 eskirtwn de ta paidia en auth eipen de ei outwV moi mellei ginesqai ina ti moi touto eporeuqh de puqesqai para kuriou

23 kai eipen kurioV auth duo eqnh en th gastri sou eisin kai duo laoi ek thV koiliaV sou diastalhsontai kai laoV laou uperexei kai o meizwn douleusei tw elassoni

24 kai eplhrwqhsan ai hmerai tou tekein authn kai thde hn diduma en th koilia authV

25 exhlqen de o uioV o prwtotokoV purrakhV oloV wsei dora dasuV epwnomasen de to onoma autou Hsau

26 kai meta touto exhlqen o adelfoV autou kai h ceir autou epeilhmmenh thV pternhV Hsau kai ekalesen to onoma autou Iakwb Isaak de hn etwn exhkonta ote eteken autouV Rebekka

27 huxhqhsan de oi neaniskoi kai hn Hsau anqrwpoV eidwV kunhgein agroikoV Iakwb de hn anqrwpoV aplastoV oikwn oikian

28 hgaphsen de Isaak ton Hsau oti h qhra autou brwsiV autw Rebekka de hgapa ton Iakwb

29 hyhsen de Iakwb eyema hlqen de Hsau ek tou pediou ekleipwn

30 kai eipen Hsau tw Iakwb geuson me apo tou eyematoV tou purrou toutou oti ekleipw dia touto eklhqh to onoma autou Edwm

31 eipen de Iakwb tw Hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi

32 eipen de Hsau idou egw poreuomai teleutan kai ina ti moi tauta ta prwtotokia

33 kai eipen autw Iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de Hsau ta prwtotokia tw Iakwb

34 Iakwb de edwken tw Hsau arton kai eyema fakou kai efagen kai epien kai anastaV wceto kai efaulisen Hsau ta prwtotokia

 

26

1 egeneto de limoV epi thV ghV cwriV tou limou tou proteron oV egeneto en tw cronw tw Abraam eporeuqh de Isaak proV Abimelec basilea Fulistiim eiV Gerara

2 wfqh de autw kurioV kai eipen mh katabhV eiV Aigupton katoikhson de en th gh h an soi eipw

3 kai paroikei en th gh tauth kai esomai meta sou kai euloghsw se soi gar kai tw spermati sou dwsw pasan thn ghn tauthn kai sthsw ton orkon mou on wmosa Abraam tw patri sou

4 kai plhqunw to sperma sou wV touV asteraV tou ouranou kai dwsw tw spermati sou pasan thn ghn tauthn kai eneuloghqhsontai en tw spermati sou panta ta eqnh thV ghV

5 anq wn uphkousen Abraam o pathr sou thV emhV fwnhV kai efulaxen ta prostagmata mou kai taV entolaV mou kai ta dikaiwmata mou kai ta nomima mou

6 kai katwkhsen Isaak en GeraroiV

7 ephrwthsan de oi andreV tou topou peri RebekkaV thV gunaikoV autou kai eipen adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV tou topou peri RebekkaV oti wraia th oyei hn

8 egeneto de polucronioV ekei parakuyaV de Abimelec o basileuV Gerarwn dia thV quridoV eiden ton Isaak paizonta meta RebekkaV thV gunaikoV autou

9 ekalesen de Abimelec ton Isaak kai eipen autw ara ge gunh sou estin ti oti eipaV adelfh mou estin eipen de autw Isaak eipa gar mhpote apoqanw di authn

10 eipen de autw Abimelec ti touto epoihsaV hmin mikrou ekoimhqh tiV tou genouV mou meta thV gunaikoV sou kai ephgageV ef hmaV agnoian

11 sunetaxen de Abimelec panti tw law autou legwn paV o aptomenoV tou anqrwpou toutou h thV gunaikoV autou qanatou enocoV estai

12 espeiren de Isaak en th gh ekeinh kai euren en tw eniautw ekeinw ekatosteuousan kriqhn euloghsen de auton kurioV

13 kai uywqh o anqrwpoV kai probainwn meizwn egineto ewV ou megaV egeneto sfodra

14 egeneto de autw kthnh probatwn kai kthnh bown kai gewrgia polla ezhlwsan de auton oi Fulistiim

15 kai panta ta freata a wruxan oi paideV tou patroV autou en tw cronw tou patroV autou enefraxan auta oi Fulistiim kai eplhsan auta ghV

16 eipen de Abimelec proV Isaak apelqe af hmwn oti dunatwteroV hmwn egenou sfodra

17 kai aphlqen ekeiqen Isaak kai katelusen en th faraggi Gerarwn kai katwkhsen ekei

18 kai palin Isaak wruxen ta freata tou udatoV a wruxan oi paideV Abraam tou patroV autou kai enefraxan auta oi Fulistiim meta to apoqanein Abraam ton patera autou kai epwnomasen autoiV onomata kata ta onomata a epwnomasen Abraam o pathr autou

19 kai wruxan oi paideV Isaak en th faraggi Gerarwn kai euron ekei frear udatoV zwntoV

20 kai emacesanto oi poimeneV Gerarwn meta twn poimenwn Isaak faskonteV autwn einai to udwr kai ekalesen to onoma tou freatoV Adikia hdikhsan gar auton

21 aparaV de Isaak ekeiqen wruxen frear eteron ekrinonto de kai peri ekeinou kai epwnomasen to onoma autou Ecqria

22 aparaV de ekeiqen wruxen frear eteron kai ouk emacesanto peri autou kai epwnomasen to onoma autou Eurucwria legwn dioti nun eplatunen kurioV hmin kai huxhsen hmaV epi thV ghV

23 anebh de ekeiqen epi to frear tou orkou

24 kai wfqh autw kurioV en th nukti ekeinh kai eipen egw eimi o qeoV Abraam tou patroV sou mh fobou meta sou gar eimi kai huloghka se kai plhqunw to sperma sou dia Abraam ton patera sou

25 kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai epekalesato to onoma kuriou kai ephxen ekei thn skhnhn autou wruxan de ekei oi paideV Isaak frear

26 kai Abimelec eporeuqh proV auton apo Gerarwn kai Ocozaq o numfagwgoV autou kai Fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou

27 kai eipen autoiV Isaak ina ti hlqate proV me umeiV de emishsate me kai apesteilate me af umwn

28 kai eipan idonteV ewrakamen oti hn kurioV meta sou kai eipamen genesqw ara ana meson hmwn kai ana meson sou kai diaqhsomeqa meta sou diaqhkhn

29 mh poihsein meq hmwn kakon kaqoti hmeiV se ouk ebdeluxameqa kai on tropon ecrhsameqa soi kalwV kai exapesteilamen se met eirhnhV kai nun su euloghtoV upo kuriou

30 kai epoihsen autoiV dochn kai efagon kai epion

31 kai anastanteV to prwi wmosan anqrwpoV tw plhsion autou kai exapesteilen autouV Isaak kai apwconto ap autou meta swthriaV

32 egeneto de en th hmera ekeinh kai paragenomenoi oi paideV Isaak aphggeilan autw peri tou freatoV ou wruxan kai eipan ouc euromen udwr

33 kai ekalesen auto {OrkoV dia touto onoma th polei Frear orkou ewV thV shmeron hmeraV

34 hn de Hsau etwn tessarakonta kai elaben gunaika Ioudin thn qugatera Behr tou Cettaiou kai thn Basemmaq qugatera Ailwn tou Euaiou

35 kai hsan erizousai tw Isaak kai th Rebekka

 

27

1 egeneto de meta to ghrasai Isaak kai hmblunqhsan oi ofqalmoi autou tou oran kai ekalesen Hsau ton uion autou ton presbuteron kai eipen autw uie mou kai eipen idou egw

2 kai eipen idou geghraka kai ou ginwskw thn hmeran thV teleuthV mou

3 nun oun labe to skeuoV sou thn te faretran kai to toxon kai exelqe eiV to pedion kai qhreuson moi qhran

4 kai poihson moi edesmata wV filw egw kai enegke moi ina fagw opwV euloghsh se h yuch mou prin apoqanein me

5 Rebekka de hkousen lalountoV Isaak proV Hsau ton uion autou eporeuqh de Hsau eiV to pedion qhreusai qhran tw patri autou

6 Rebekka de eipen proV Iakwb ton uion authV ton elassw ide egw hkousa tou patroV sou lalountoV proV Hsau ton adelfon sou legontoV

7 enegkon moi qhran kai poihson moi edesmata kai fagwn euloghsw se enantion kuriou pro tou apoqanein me

8 nun oun uie akouson mou kaqa egw soi entellomai

9 kai poreuqeiV eiV ta probata labe moi ekeiqen duo erifouV apalouV kai kalouV kai poihsw autouV edesmata tw patri sou wV filei

10 kai eisoiseiV tw patri sou kai fagetai opwV euloghsh se o pathr sou pro tou apoqanein auton

11 eipen de Iakwb proV Rebekkan thn mhtera autou estin Hsau o adelfoV mou anhr dasuV egw de anhr leioV

12 mhpote yhlafhsh me o pathr mou kai esomai enantion autou wV katafronwn kai epaxw ep emauton kataran kai ouk eulogian

13 eipen de autw h mhthr ep eme h katara sou teknon monon upakouson thV fwnhV mou kai poreuqeiV enegke moi

14 poreuqeiV de elaben kai hnegken th mhtri kai epoihsen h mhthr autou edesmata kaqa efilei o pathr autou

15 kai labousa Rebekka thn stolhn Hsau tou uiou authV tou presbuterou thn kalhn h hn par auth en tw oikw enedusen Iakwb ton uion authV ton newteron

16 kai ta dermata twn erifwn perieqhken epi touV bracionaV autou kai epi ta gumna tou trachlou autou

17 kai edwken ta edesmata kai touV artouV ouV epoihsen eiV taV ceiraV Iakwb tou uiou authV

18 kai eishnegken tw patri autou eipen de pater o de eipen idou egw tiV ei su teknon

19 kai eipen Iakwb tw patri autou egw Hsau o prwtotokoV sou epoihsa kaqa elalhsaV moi anastaV kaqison kai fage thV qhraV mou opwV euloghsh me h yuch sou

20 eipen de Isaak tw uiw autou ti touto o tacu eureV w teknon o de eipen o paredwken kurioV o qeoV sou enantion mou

21 eipen de Isaak tw Iakwb eggison moi kai yhlafhsw se teknon ei su ei o uioV mou Hsau h ou

22 hggisen de Iakwb proV Isaak ton patera autou kai eyhlafhsen auton kai eipen h men fwnh fwnh Iakwb ai de ceireV ceireV Hsau

23 kai ouk epegnw auton hsan gar ai ceireV autou wV ai ceireV Hsau tou adelfou autou daseiai kai huloghsen auton

24 kai eipen su ei o uioV mou Hsau o de eipen egw

25 kai eipen prosagage moi kai fagomai apo thV qhraV sou teknon ina euloghsh se h yuch mou kai proshgagen autw kai efagen kai eishnegken autw oinon kai epien

26 kai eipen autw Isaak o pathr autou eggison moi kai filhson me teknon

27 kai eggisaV efilhsen auton kai wsfranqh thn osmhn twn imatiwn autou kai huloghsen auton kai eipen idou osmh tou uiou mou wV osmh agrou plhrouV on huloghsen kurioV

28 kai dwh soi o qeoV apo thV drosou tou ouranou kai apo thV piothtoV thV ghV kai plhqoV sitou kai oinou

29 kai douleusatwsan soi eqnh kai proskunhsousin soi arconteV kai ginou kurioV tou adelfou sou kai proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou o katarwmenoV se epikataratoV o de eulogwn se euloghmenoV

30 kai egeneto meta to pausasqai Isaak eulogounta Iakwb ton uion autou kai egeneto wV exhlqen Iakwb apo proswpou Isaak tou patroV autou kai Hsau o adelfoV autou hlqen apo thV qhraV

31 kai epoihsen kai autoV edesmata kai proshnegken tw patri autou kai eipen tw patri anasthtw o pathr mou kai fagetw thV qhraV tou uiou autou opwV euloghsh me h yuch sou

32 kai eipen autw Isaak o pathr autou tiV ei su o de eipen egw eimi o uioV sou o prwtotokoV Hsau

33 exesth de Isaak ekstasin megalhn sfodra kai eipen tiV oun o qhreusaV moi qhran kai eisenegkaV moi kai efagon apo pantwn pro tou se elqein kai huloghsa auton kai euloghmenoV estw

34 egeneto de hnika hkousen Hsau ta rhmata Isaak tou patroV autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater

35 eipen de autw elqwn o adelfoV sou meta dolou elaben thn eulogian sou

36 kai eipen dikaiwV eklhqh to onoma autou Iakwb epterniken gar me hdh deuteron touto ta te prwtotokia mou eilhfen kai nun eilhfen thn eulogian mou kai eipen Hsau tw patri autou ouc upelipw moi eulogian pater

37 apokriqeiV de Isaak eipen tw Hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon

38 eipen de Hsau proV ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentoV de Isaak anebohsen fwnhn Hsau kai eklausen

39 apokriqeiV de Isaak o pathr autou eipen autw idou apo thV piothtoV thV ghV estai h katoikhsiV sou kai apo thV drosou tou ouranou anwqen

40 kai epi th macairh sou zhsh kai tw adelfw sou douleuseiV estai de hnika ean kaqelhV kai ekluseiV ton zugon autou apo tou trachlou sou

41 kai enekotei Hsau tw Iakwb peri thV eulogiaV hV euloghsen auton o pathr autou eipen de Hsau en th dianoia eggisatwsan ai hmerai tou penqouV tou patroV mou ina apokteinw Iakwb ton adelfon mou

42 aphggelh de Rebekka ta rhmata Hsau tou uiou authV tou presbuterou kai pemyasa ekalesen Iakwb ton uion authV ton newteron kai eipen autw idou Hsau o adelfoV sou apeilei soi tou apokteinai se

43 nun oun teknon akouson mou thV fwnhV kai anastaV apodraqi eiV thn Mesopotamian proV Laban ton adelfon mou eiV Carran

44 kai oikhson met autou hmeraV tinaV ewV tou apostreyai ton qumon

45 kai thn orghn tou adelfou sou apo sou kai epilaqhtai a pepoihkaV autw kai aposteilasa metapemyomai se ekeiqen mhpote ateknwqw apo twn duo umwn en hmera mia

46 eipen de Rebekka proV Isaak proswcqika th zwh mou dia taV qugateraV twn uiwn Cet ei lhmyetai Iakwb gunaika apo twn qugaterwn thV ghV tauthV ina ti moi zhn

 

28

1 proskalesamenoV de Isaak ton Iakwb euloghsen auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika ek twn qugaterwn Canaan

2 anastaV apodraqi eiV thn Mesopotamian eiV ton oikon Baqouhl tou patroV thV mhtroV sou kai labe seautw ekeiqen gunaika ek twn qugaterwn Laban tou adelfou thV mhtroV sou

3 o de qeoV mou euloghsai se kai auxhsai se kai plhqunai se kai esh eiV sunagwgaV eqnwn

4 kai dwh soi thn eulogian Abraam tou patroV mou soi kai tw spermati sou meta se klhronomhsai thn ghn thV paroikhsewV sou hn edwken o qeoV tw Abraam

5 kai apesteilen Isaak ton Iakwb kai eporeuqh eiV thn Mesopotamian proV Laban ton uion Baqouhl tou Surou adelfon de RebekkaV thV mhtroV Iakwb kai Hsau

6 eiden de Hsau oti euloghsen Isaak ton Iakwb kai apwceto eiV thn Mesopotamian SuriaV labein eautw ekeiqen gunaika en tw eulogein auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika apo twn qugaterwn Canaan

7 kai hkousen Iakwb tou patroV kai thV mhtroV autou kai eporeuqh eiV thn Mesopotamian SuriaV

8 kai eiden Hsau oti ponhrai eisin ai qugatereV Canaan enantion Isaak tou patroV autou

9 kai eporeuqh Hsau proV Ismahl kai elaben thn Maeleq qugatera Ismahl tou uiou Abraam adelfhn Nabaiwq proV taiV gunaixin autou gunaika

10 kai exhlqen Iakwb apo tou freatoV tou orkou kai eporeuqh eiV Carran

11 kai aphnthsen topw kai ekoimhqh ekei edu gar o hlioV kai elaben apo twn liqwn tou topou kai eqhken proV kefalhV autou kai ekoimhqh en tw topw ekeinw

12 kai enupniasqh kai idou klimax esthrigmenh en th gh hV h kefalh afikneito eiV ton ouranon kai oi aggeloi tou qeou anebainon kai katebainon ep authV

13 o de kurioV epesthrikto ep authV kai eipen egw kurioV o qeoV Abraam tou patroV sou kai o qeoV Isaak mh fobou h gh ef hV su kaqeudeiV ep authV soi dwsw authn kai tw spermati sou

14 kai estai to sperma sou wV h ammoV thV ghV kai platunqhsetai epi qalassan kai epi liba kai epi borran kai ep anatolaV kai eneuloghqhsontai en soi pasai ai fulai thV ghV kai en tw spermati sou

15 kai idou egw meta sou diafulasswn se en th odw pash ou ean poreuqhV kai apostreyw se eiV thn ghn tauthn oti ou mh se egkatalipw ewV tou poihsai me panta osa elalhsa soi

16 kai exhgerqh Iakwb apo tou upnou autou kai eipen oti estin kurioV en tw topw toutw egw de ouk hdein

17 kai efobhqh kai eipen wV foberoV o topoV outoV ouk estin touto all h oikoV qeou kai auth h pulh tou ouranou

18 kai anesth Iakwb to prwi kai elaben ton liqon on upeqhken ekei proV kefalhV autou kai esthsen auton sthlhn kai epeceen elaion epi to akron authV

19 kai ekalesen Iakwb to onoma tou topou ekeinou OikoV qeou kai OulamlouV hn onoma th polei to proteron

20 kai huxato Iakwb euchn legwn ean h kurioV o qeoV met emou kai diafulaxh me en th odw tauth h egw poreuomai kai dw moi arton fagein kai imation peribalesqai

21 kai apostreyh me meta swthriaV eiV ton oikon tou patroV mou kai estai moi kurioV eiV qeon

22 kai o liqoV outoV on esthsa sthlhn estai moi oikoV qeou kai pantwn wn ean moi dwV dekathn apodekatwsw auta soi

 

29

1 kai exaraV Iakwb touV podaV eporeuqh eiV ghn anatolwn proV Laban ton uion Baqouhl tou Surou adelfon de RebekkaV mhtroV Iakwb kai Hsau

2 kai ora kai idou frear en tw pediw hsan de ekei tria poimnia probatwn anapauomena ep autou ek gar tou freatoV ekeinou epotizon ta poimnia liqoV de hn megaV epi tw stomati tou freatoV

3 kai sunhgonto ekei panta ta poimnia kai apekulion ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai epotizon ta probata kai apekaqistwn ton liqon epi to stoma tou freatoV eiV ton topon autou

4 eipen de autoiV Iakwb adelfoi poqen este umeiV oi de eipan ek Carran esmen

5 eipen de autoiV ginwskete Laban ton uion Nacwr oi de eipan ginwskomen

6 eipen de autoiV ugiainei oi de eipan ugiainei kai idou Rachl h qugathr autou hrceto meta twn probatwn

7 kai eipen Iakwb eti estin hmera pollh oupw wra sunacqhnai ta kthnh potisanteV ta probata apelqonteV boskete

8 oi de eipan ou dunhsomeqa ewV tou sunacqhnai pantaV touV poimenaV kai apokuliswsin ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai potioumen ta probata

9 eti autou lalountoV autoiV kai Rachl h qugathr Laban hrceto meta twn probatwn tou patroV authV auth gar ebosken ta probata tou patroV authV

10 egeneto de wV eiden Iakwb thn Rachl qugatera Laban adelfou thV mhtroV autou kai ta probata Laban adelfou thV mhtroV autou kai proselqwn Iakwb apekulisen ton liqon apo tou stomatoV tou freatoV kai epotisen ta probata Laban tou adelfou thV mhtroV autou

11 kai efilhsen Iakwb thn Rachl kai bohsaV th fwnh autou eklausen

12 kai anhggeilen th Rachl oti adelfoV tou patroV authV estin kai oti uioV RebekkaV estin kai dramousa aphggeilen tw patri authV kata ta rhmata tauta

13 egeneto de wV hkousen Laban to onoma Iakwb tou uiou thV adelfhV autou edramen eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai eishgagen auton eiV ton oikon autou kai dihghsato tw Laban pantaV touV logouV toutouV

14 kai eipen autw Laban ek twn ostwn mou kai ek thV sarkoV mou ei su kai hn met autou mhna hmerwn

15 eipen de Laban tw Iakwb oti gar adelfoV mou ei ou douleuseiV moi dwrean apaggeilon moi tiV o misqoV sou estin

16 tw de Laban duo qugatereV onoma th meizoni Leia kai onoma th newtera Rachl

17 oi de ofqalmoi LeiaV asqeneiV Rachl de kalh tw eidei kai wraia th oyei

18 hgaphsen de Iakwb thn Rachl kai eipen douleusw soi epta eth peri Rachl thV qugatroV sou thV newteraV

19 eipen de autw Laban beltion dounai me authn soi h dounai me authn andri eterw oikhson met emou

20 kai edouleusen Iakwb peri Rachl eth epta kai hsan enantion autou wV hmerai oligai para to agapan auton authn

21 eipen de Iakwb proV Laban apodoV thn gunaika mou peplhrwntai gar ai hmerai mou opwV eiselqw proV authn

22 sunhgagen de Laban pantaV touV andraV tou topou kai epoihsen gamon

23 kai egeneto espera kai labwn Laban Leian thn qugatera autou eishgagen authn proV Iakwb kai eishlqen proV authn Iakwb

24 edwken de Laban Leia th qugatri autou Zelfan thn paidiskhn autou auth paidiskhn

25 egeneto de prwi kai idou hn Leia eipen de Iakwb tw Laban ti touto epoihsaV moi ou peri Rachl edouleusa para soi kai ina ti parelogisw me

26 eipen de Laban ouk estin outwV en tw topw hmwn dounai thn newteran prin h thn presbuteran

27 sunteleson oun ta ebdoma tauthV kai dwsw soi kai tauthn anti thV ergasiaV hV erga par emoi eti epta eth etera

28 epoihsen de Iakwb outwV kai aneplhrwsen ta ebdoma tauthV kai edwken autw Laban Rachl thn qugatera autou autw gunaika

29 edwken de Laban Rachl th qugatri autou Ballan thn paidiskhn autou auth paidiskhn

30 kai eishlqen proV Rachl hgaphsen de Rachl mallon h Leian kai edouleusen autw epta eth etera

31 idwn de kurioV oti miseitai Leia hnoixen thn mhtran authV Rachl de hn steira

32 kai sunelaben Leia kai eteken uion tw Iakwb ekalesen de to onoma autou Roubhn legousa dioti eiden mou kurioV thn tapeinwsin nun me agaphsei o anhr mou

33 kai sunelaben palin Leia kai eteken uion deuteron tw Iakwb kai eipen oti hkousen kurioV oti misoumai kai prosedwken moi kai touton ekalesen de to onoma autou Sumewn

34 kai sunelaben eti kai eteken uion kai eipen en tw nun kairw proV emou estai o anhr mou etekon gar autw treiV uiouV dia touto ekalesen to onoma autou Leui

35 kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologhsomai kuriw dia touto ekalesen to onoma autou Iouda kai esth tou tiktein

 

30

1 idousa de Rachl oti ou tetoken tw Iakwb kai ezhlwsen Rachl thn adelfhn authV kai eipen tw Iakwb doV moi tekna ei de mh teleuthsw egw

2 equmwqh de Iakwb th Rachl kai eipen auth mh anti qeou egw eimi oV esterhsen se karpon koiliaV

3 eipen de Rachl tw Iakwb idou h paidiskh mou Balla eiselqe proV authn kai texetai epi twn gonatwn mou kai teknopoihsomai kagw ex authV

4 kai edwken autw Ballan thn paidiskhn authV autw gunaika eishlqen de proV authn Iakwb

5 kai sunelaben Balla h paidiskh Rachl kai eteken tw Iakwb uion

6 kai eipen Rachl ekrinen moi o qeoV kai ephkousen thV fwnhV mou kai edwken moi uion dia touto ekalesen to onoma autou Dan

7 kai sunelaben eti Balla h paidiskh Rachl kai eteken uion deuteron tw Iakwb

8 kai eipen Rachl sunelabeto moi o qeoV kai sunanestrafhn th adelfh mou kai hdunasqhn kai ekalesen to onoma autou Nefqali

9 eiden de Leia oti esth tou tiktein kai elaben Zelfan thn paidiskhn authV kai edwken authn tw Iakwb gunaika

10 eishlqen de proV authn Iakwb kai sunelaben Zelfa h paidiskh LeiaV kai eteken tw Iakwb uion

11 kai eipen Leia en tuch kai epwnomasen to onoma autou Gad

12 kai sunelaben Zelfa h paidiskh LeiaV kai eteken eti tw Iakwb uion deuteron

13 kai eipen Leia makaria egw oti makarizousin me ai gunaikeV kai ekalesen to onoma autou Ashr

14 eporeuqh de Roubhn en hmeraiV qerismou purwn kai euren mhla mandragorou en tw agrw kai hnegken auta proV Leian thn mhtera autou eipen de Rachl th Leia doV moi twn mandragorwn tou uiou sou

15 eipen de Leia ouc ikanon soi oti elabeV ton andra mou mh kai touV mandragoraV tou uiou mou lhmyh eipen de Rachl ouc outwV koimhqhtw meta sou thn nukta tauthn anti twn mandragorwn tou uiou sou

16 eishlqen de Iakwb ex agrou esperaV kai exhlqen Leia eiV sunanthsin autw kai eipen proV me eiseleush shmeron memisqwmai gar se anti twn mandragorwn tou uiou mou kai ekoimhqh met authV thn nukta ekeinhn

17 kai ephkousen o qeoV LeiaV kai sullabousa eteken tw Iakwb uion pempton

18 kai eipen Leia edwken o qeoV ton misqon mou anq ou edwka thn paidiskhn mou tw andri mou kai ekalesen to onoma autou Issacar o estin MisqoV

19 kai sunelaben eti Leia kai eteken uion ekton tw Iakwb

20 kai eipen Leia dedwrhtai moi o qeoV dwron kalon en tw nun kairw airetiei me o anhr mou etekon gar autw uiouV ex kai ekalesen to onoma autou Zaboulwn

21 kai meta touto eteken qugatera kai ekalesen to onoma authV Dina

22 emnhsqh de o qeoV thV Rachl kai ephkousen authV o qeoV kai anewxen authV thn mhtran

23 kai sullabousa eteken tw Iakwb uion eipen de Rachl afeilen o qeoV mou to oneidoV

24 kai ekalesen to onoma autou Iwshf legousa prosqetw o qeoV moi uion eteron

25 egeneto de wV eteken Rachl ton Iwshf eipen Iakwb tw Laban aposteilon me ina apelqw eiV ton topon mou kai eiV thn ghn mou

26 apodoV taV gunaikaV mou kai ta paidia peri wn dedouleuka soi ina apelqw su gar ginwskeiV thn douleian hn dedouleuka soi

27 eipen de autw Laban ei euron carin enantion sou oiwnisamhn an euloghsen gar me o qeoV th sh eisodw

28 diasteilon ton misqon sou proV me kai dwsw

29 eipen de autw Iakwb su ginwskeiV a dedouleuka soi kai osa hn kthnh sou met emou

30 mikra gar hn osa soi hn enantion emou kai huxhqh eiV plhqoV kai huloghsen se kurioV epi tw podi mou nun oun pote poihsw kagw emautw oikon

31 kai eipen autw Laban ti soi dwsw eipen de autw Iakwb ou dwseiV moi ouqen ean poihshV moi to rhma touto palin poimanw ta probata sou kai fulaxw

32 parelqatw panta ta probata sou shmeron kai diacwrison ekeiqen pan probaton faion en toiV arnasin kai pan dialeukon kai ranton en taiV aixin estai moi misqoV

33 kai epakousetai moi h dikaiosunh mou en th hmera th aurion oti estin o misqoV mou enwpion sou pan o ean mh h ranton kai dialeukon en taiV aixin kai faion en toiV arnasin keklemmenon estai par emoi

34 eipen de autw Laban estw kata to rhma sou

35 kai diesteilen en th hmera ekeinh touV tragouV touV rantouV kai touV dialeukouV kai pasaV taV aigaV taV rantaV kai taV dialeukouV kai pan o hn leukon en autoiV kai pan o hn faion en toiV arnasin kai edwken dia ceiroV twn uiwn autou

36 kai apesthsen odon triwn hmerwn ana meson autwn kai ana meson Iakwb Iakwb de epoimainen ta probata Laban ta upoleifqenta

37 elaben de eautw Iakwb rabdon sturakinhn clwran kai karuinhn kai platanou kai elepisen autaV Iakwb lepismata leuka perisurwn to clwron efaineto de epi taiV rabdoiV to leukon o elepisen poikilon

38 kai pareqhken taV rabdouV aV elepisen en taiV lhnoiV twn potisthriwn tou udatoV ina wV an elqwsin ta probata piein enwpion twn rabdwn elqontwn autwn eiV to piein

39 egkisshswsin ta probata eiV taV rabdouV kai etikton ta probata dialeuka kai poikila kai spodoeidh ranta

40 touV de amnouV diesteilen Iakwb kai esthsen enantion twn probatwn krion dialeukon kai pan poikilon en toiV amnoiV kai diecwrisen eautw poimnia kaq eauton kai ouk emixen auta eiV ta probata Laban

41 egeneto de en tw kairw w enekisshsen ta probata en gastri lambanonta eqhken Iakwb taV rabdouV enantion twn probatwn en taiV lhnoiV tou egkisshsai auta kata taV rabdouV

42 hnika d an etekon ta probata ouk etiqei egeneto de ta ashma tou Laban ta de epishma tou Iakwb

43 kai eplouthsen o anqrwpoV sfodra sfodra kai egeneto autw kthnh polla kai boeV kai paideV kai paidiskai kai kamhloi kai onoi

 

31

1 hkousen de Iakwb ta rhmata twn uiwn Laban legontwn eilhfen Iakwb panta ta tou patroV hmwn kai ek twn tou patroV hmwn pepoihken pasan thn doxan tauthn

2 kai eiden Iakwb to proswpon tou Laban kai idou ouk hn proV auton wV ecqeV kai trithn hmeran

3 eipen de kurioV proV Iakwb apostrefou eiV thn ghn tou patroV sou kai eiV thn genean sou kai esomai meta sou

4 aposteilaV de Iakwb ekalesen Rachl kai Leian eiV to pedion ou ta poimnia

5 kai eipen autaiV orw egw to proswpon tou patroV umwn oti ouk estin proV emou wV ecqeV kai trithn hmeran o de qeoV tou patroV mou hn met emou

6 kai autai de oidate oti en pash th iscui mou dedouleuka tw patri umwn

7 o de pathr umwn parekrousato me kai hllaxen ton misqon mou twn deka amnwn kai ouk edwken autw o qeoV kakopoihsai me

8 ean outwV eiph ta poikila estai sou misqoV kai texetai panta ta probata poikila ean de eiph ta leuka estai sou misqoV kai texetai panta ta probata leuka

9 kai afeilato o qeoV panta ta kthnh tou patroV umwn kai edwken moi auta

10 kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon toiV ofqalmoiV auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainonteV hsan epi ta probata kai taV aigaV dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideiV rantoi

11 kai eipen moi o aggeloV tou qeou kaq upnon Iakwb egw de eipa ti estin

12 kai eipen anableyon toiV ofqalmoiV sou kai ide touV tragouV kai touV kriouV anabainontaV epi ta probata kai taV aigaV dialeukouV kai poikilouV kai spodoeideiV rantouV ewraka gar osa soi Laban poiei

13 egw eimi o qeoV o ofqeiV soi en topw qeou ou hleiyaV moi ekei sthlhn kai huxw moi ekei euchn nun oun anasthqi kai exelqe ek thV ghV tauthV kai apelqe eiV thn ghn thV genesewV sou kai esomai meta sou

14 kai apokriqeisa Rachl kai Leia eipan autw mh estin hmin eti meriV h klhronomia en tw oikw tou patroV hmwn

15 ouc wV ai allotriai lelogismeqa autw pepraken gar hmaV kai katefagen katabrwsei to argurion hmwn

16 panta ton plouton kai thn doxan hn afeilato o qeoV tou patroV hmwn hmin estai kai toiV teknoiV hmwn nun oun osa eirhken soi o qeoV poiei

17 anastaV de Iakwb elaben taV gunaikaV autou kai ta paidia autou epi taV kamhlouV

18 kai aphgagen panta ta uparconta autou kai pasan thn aposkeuhn autou hn periepoihsato en th Mesopotamia kai panta ta autou apelqein proV Isaak ton patera autou eiV ghn Canaan

19 Laban de wceto keirai ta probata autou ekleyen de Rachl ta eidwla tou patroV authV

20 ekruyen de Iakwb Laban ton Suron tou mh anaggeilai autw oti apodidraskei

21 kai apedra autoV kai panta ta autou kai diebh ton potamon kai wrmhsen eiV to oroV Galaad

22 anhggelh de Laban tw Surw th trith hmera oti apedra Iakwb

23 kai paralabwn pantaV touV adelfouV autou meq eautou ediwxen opisw autou odon hmerwn epta kai katelaben auton en tw orei tw Galaad

24 hlqen de o qeoV proV Laban ton Suron kaq upnon thn nukta kai eipen autw fulaxai seauton mhpote lalhshV meta Iakwb ponhra

25 kai katelaben Laban ton Iakwb Iakwb de ephxen thn skhnhn autou en tw orei Laban de esthsen touV adelfouV autou en tw orei Galaad

26 eipen de Laban tw Iakwb ti epoihsaV ina ti krufh apedraV kai eklopoforhsaV me kai aphgageV taV qugateraV mou wV aicmalwtidaV macaira

27 kai ei anhggeilaV moi exapesteila an se met eufrosunhV kai meta mousikwn tumpanwn kai kiqaraV

28 ouk hxiwqhn katafilhsai ta paidia mou kai taV qugateraV mou nun de afronwV epraxaV

29 kai nun iscuei h ceir mou kakopoihsai se o de qeoV tou patroV sou ecqeV eipen proV me legwn fulaxai seauton mhpote lalhshV meta Iakwb ponhra

30 nun oun peporeusai epiqumia gar epequmhsaV apelqein eiV ton oikon tou patroV sou ina ti ekleyaV touV qeouV mou

31 apokriqeiV de Iakwb eipen tw Laban eipa gar mhpote afelhV taV qugateraV sou ap emou kai panta ta ema

32 epignwqi ti estin twn swn par emoi kai labe kai ouk epegnw par autw ouqen kai eipen autw Iakwb par w ean eurhV touV qeouV sou ou zhsetai enantion twn adelfwn hmwn ouk hdei de Iakwb oti Rachl h gunh autou ekleyen autouV

33 eiselqwn de Laban hreunhsen eiV ton oikon LeiaV kai ouc euren kai exelqwn ek tou oikou LeiaV hreunhsen ton oikon Iakwb kai en tw oikw twn duo paidiskwn kai ouc euren eishlqen de kai eiV ton oikon Rachl

34 Rachl de elaben ta eidwla kai enebalen auta eiV ta sagmata thV kamhlou kai epekaqisen autoiV

35 kai eipen tw patri authV mh barewV fere kurie ou dunamai anasthnai enwpion sou oti to kat eqismon twn gunaikwn moi estin hreunhsen de Laban en olw tw oikw kai ouc euren ta eidwla

36 wrgisqh de Iakwb kai emacesato tw Laban apokriqeiV de Iakwb eipen tw Laban ti to adikhma mou kai ti to amarthma mou oti katediwxaV opisw mou

37 kai oti hreunhsaV panta ta skeuh mou ti eureV apo pantwn twn skeuwn tou oikou sou qeV wde enantion twn adelfwn mou kai twn adelfwn sou kai elegxatwsan ana meson twn duo hmwn

38 tauta moi eikosi eth egw eimi meta sou ta probata sou kai ai aigeV sou ouk hteknwqhsan kriouV twn probatwn sou ou katefagon

39 qhrialwton ouk anenhnoca soi egw apetinnuon par emautou klemmata hmeraV kai klemmata nuktoV

40 eginomhn thV hmeraV sugkaiomenoV tw kaumati kai pagetw thV nuktoV kai afistato o upnoV apo twn ofqalmwn mou

41 tauta moi eikosi eth egw eimi en th oikia sou edouleusa soi deka tessara eth anti twn duo qugaterwn sou kai ex eth en toiV probatoiV sou kai parelogisw ton misqon mou deka amnasin

42 ei mh o qeoV tou patroV mou Abraam kai o foboV Isaak hn moi nun an kenon me exapesteilaV thn tapeinwsin mou kai ton kopon twn ceirwn mou eiden o qeoV kai hlegxen se ecqeV

43 apokriqeiV de Laban eipen tw Iakwb ai qugatereV qugatereV mou kai oi uioi uioi mou kai ta kthnh kthnh mou kai panta osa su oraV ema estin kai twn qugaterwn mou ti poihsw tautaiV shmeron h toiV teknoiV autwn oiV etekon

44 nun oun deuro diaqwmeqa diaqhkhn egw kai su kai estai eiV marturion ana meson emou kai sou eipen de autw idou ouqeiV meq hmwn estin ide o qeoV martuV ana meson emou kai sou

45 labwn de Iakwb liqon esthsen auton sthlhn

46 eipen de Iakwb toiV adelfoiV autou sullegete liqouV kai sunelexan liqouV kai epoihsan bounon kai efagon kai epion ekei epi tou bounou kai eipen autw Laban o bounoV outoV marturei ana meson emou kai sou shmeron

47 kai ekalesen auton Laban BounoV thV marturiaV Iakwb de ekalesen auton BounoV martuV

48 eipen de Laban tw Iakwb idou o bounoV outoV kai h sthlh auth hn esthsa ana meson emou kai sou marturei o bounoV outoV kai marturei h sthlh auth dia touto eklhqh to onoma autou BounoV marturei

49 kai h orasiV hn eipen epidoi o qeoV ana meson emou kai sou oti aposthsomeqa eteroV apo tou eterou

50 ei tapeinwseiV taV qugateraV mou ei lhmyh gunaikaV epi taiV qugatrasin mou ora ouqeiV meq hmwn estin

52 ean te gar egw mh diabw proV se mhde su diabhV proV me ton bounon touton kai thn sthlhn tauthn epi kakia

53 o qeoV Abraam kai o qeoV Nacwr krinei ana meson hmwn kai wmosen Iakwb kata tou fobou tou patroV autou Isaak

54 kai equsen Iakwb qusian en tw orei kai ekalesen touV adelfouV autou kai efagon kai epion kai ekoimhqhsan en tw orei

 

32

1 anastaV de Laban to prwi katefilhsen touV uiouV autou kai taV qugateraV autou kai euloghsen autouV kai apostrafeiV Laban aphlqen eiV ton topon autou

2 kai Iakwb aphlqen eiV thn eautou odon kai anableyaV eiden parembolhn qeou parembeblhkuian kai sunhnthsan autw oi aggeloi tou qeou

3 eipen de Iakwb hnika eiden autouV Parembolh qeou auth kai ekalesen to onoma tou topou ekeinou Parembolai

4 apesteilen de Iakwb aggelouV emprosqen autou proV Hsau ton adelfon autou eiV ghn Shir eiV cwran Edwm

5 kai eneteilato autoiV legwn outwV ereite tw kuriw mou Hsau outwV legei o paiV sou Iakwb meta Laban parwkhsa kai ecronisa ewV tou nun

6 kai egenonto moi boeV kai onoi kai probata kai paideV kai paidiskai kai apesteila anaggeilai tw kuriw mou Hsau ina eurh o paiV sou carin enantion sou

7 kai anestreyan oi aggeloi proV Iakwb legonteV hlqomen proV ton adelfon sou Hsau kai idou autoV ercetai eiV sunanthsin soi kai tetrakosioi andreV met autou

8 efobhqh de Iakwb sfodra kai hporeito kai dieilen ton laon ton met autou kai touV boaV kai ta probata eiV duo parembolaV

9 kai eipen Iakwb ean elqh Hsau eiV parembolhn mian kai ekkoyh authn estai h parembolh h deutera eiV to swzesqai

10 eipen de Iakwb o qeoV tou patroV mou Abraam kai o qeoV tou patroV mou Isaak kurie o eipaV moi apotrece eiV thn ghn thV genesewV sou kai eu se poihsw

11 ikanoutai moi apo pashV dikaiosunhV kai apo pashV alhqeiaV hV epoihsaV tw paidi sou en gar th rabdw mou diebhn ton Iordanhn touton nun de gegona eiV duo parembolaV

12 exelou me ek ceiroV tou adelfou mou Hsau oti foboumai egw auton mhpote elqwn pataxh me kai mhtera epi teknoiV

13 su de eipaV kalwV eu se poihsw kai qhsw to sperma sou wV thn ammon thV qalasshV h ouk ariqmhqhsetai apo tou plhqouV

14 kai ekoimhqh ekei thn nukta ekeinhn kai elaben wn eferen dwra kai exapesteilen Hsau tw adelfw autou

15 aigaV diakosiaV tragouV eikosi probata diakosia kriouV eikosi

16 kamhlouV qhlazousaV kai ta paidia autwn triakonta boaV tessarakonta taurouV deka onouV eikosi kai pwlouV deka

17 kai edwken dia ceiroV toiV paisin autou poimnion kata monaV eipen de toiV paisin autou proporeuesqe emprosqen mou kai diasthma poieite ana meson poimnhV kai poimnhV

18 kai eneteilato tw prwtw legwn ean soi sunanthsh Hsau o adelfoV mou kai erwta se legwn tinoV ei kai pou poreuh kai tinoV tauta ta proporeuomena sou

19 ereiV tou paidoV sou Iakwb dwra apestalken tw kuriw mou Hsau kai idou autoV opisw hmwn

20 kai eneteilato tw prwtw kai tw deuterw kai tw tritw kai pasi toiV proporeuomenoiV opisw twn poimniwn toutwn legwn kata to rhma touto lalhsate Hsau en tw eurein umaV auton

21 kai ereite idou o paiV sou Iakwb paraginetai opisw hmwn eipen gar exilasomai to proswpon autou en toiV dwroiV toiV proporeuomenoiV autou kai meta touto oyomai to proswpon autou iswV gar prosdexetai to proswpon mou

22 kai pareporeuonto ta dwra kata proswpon autou autoV de ekoimhqh thn nukta ekeinhn en th parembolh

23 anastaV de thn nukta ekeinhn elaben taV duo gunaikaV kai taV duo paidiskaV kai ta endeka paidia autou kai diebh thn diabasin tou Iabok

24 kai elaben autouV kai diebh ton ceimarroun kai diebibasen panta ta autou

25 upeleifqh de Iakwb monoV kai epalaien anqrwpoV met autou ewV prwi

26 eiden de oti ou dunatai proV auton kai hyato tou platouV tou mhrou autou kai enarkhsen to platoV tou mhrou Iakwb en tw palaiein auton met autou

27 kai eipen autw aposteilon me anebh gar o orqroV o de eipen ou mh se aposteilw ean mh me euloghshV

28 eipen de autw ti to onoma sou estin o de eipen Iakwb

29 eipen de autw ou klhqhsetai eti to onoma sou Iakwb alla Israhl estai to onoma sou oti eniscusaV meta qeou kai meta anqrwpwn dunatoV

30 hrwthsen de Iakwb kai eipen anaggeilon moi to onoma sou kai eipen ina ti touto erwtaV to onoma mou kai huloghsen auton ekei

31 kai ekalesen Iakwb to onoma tou topou ekeinou EidoV qeou eidon gar qeon proswpon proV proswpon kai eswqh mou h yuch

32 aneteilen de autw o hlioV hnika parhlqen to EidoV tou qeou autoV de epeskazen tw mhrw autou

33 eneken toutou ou mh fagwsin oi uioi Israhl to neuron o enarkhsen o estin epi tou platouV tou mhrou ewV thV hmeraV tauthV oti hyato tou platouV tou mhrou Iakwb tou neurou kai enarkhsen

 

33

1 anableyaV de Iakwb eiden kai idou Hsau o adelfoV autou ercomenoV kai tetrakosioi andreV met autou kai epidieilen Iakwb ta paidia epi Leian kai Rachl kai taV duo paidiskaV

2 kai epoihsen taV duo paidiskaV kai touV uiouV autwn en prwtoiV kai Leian kai ta paidia authV opisw kai Rachl kai Iwshf escatouV

3 autoV de prohlqen emprosqen autwn kai prosekunhsen epi thn ghn eptakiV ewV tou eggisai tou adelfou autou

4 kai prosedramen Hsau eiV sunanthsin autw kai perilabwn auton efilhsen kai prosepesen epi ton trachlon autou kai eklausan amfoteroi

5 kai anableyaV eiden taV gunaikaV kai ta paidia kai eipen ti tauta soi estin o de eipen ta paidia oiV hlehsen o qeoV ton paida sou

6 kai proshggisan ai paidiskai kai ta tekna autwn kai prosekunhsan

7 kai proshggisen Leia kai ta tekna authV kai prosekunhsan kai meta tauta proshggisen Rachl kai Iwshf kai prosekunhsan

8 kai eipen ti tauta soi estin pasai ai parembolai autai aiV aphnthka o de eipen ina eurh o paiV sou carin enantion sou kurie

9 eipen de Hsau estin moi polla adelfe estw soi ta sa

10 eipen de Iakwb ei eurhka carin enantion sou dexai ta dwra dia twn emwn ceirwn eneken toutou eidon to proswpon sou wV an tiV idoi proswpon qeou kai eudokhseiV me

11 labe taV eulogiaV mou aV hnegka soi oti hlehsen me o qeoV kai estin moi panta kai ebiasato auton kai elaben

12 kai eipen aparanteV poreusomeqa ep euqeian

13 eipen de autw o kurioV mou ginwskei oti ta paidia apalwtera kai ta probata kai ai boeV loceuontai ep eme ean oun katadiwxw autouV hmeran mian apoqanountai panta ta kthnh

14 proelqetw o kurioV mou emprosqen tou paidoV egw de eniscusw en th odw kata scolhn thV poreusewV thV enantion mou kai kata poda twn paidariwn ewV tou me elqein proV ton kurion mou eiV Shir

15 eipen de Hsau kataleiyw meta sou apo tou laou tou met emou o de eipen ina ti touto ikanon oti euron carin enantion sou kurie

16 apestreyen de Hsau en th hmera ekeinh eiV thn odon autou eiV Shir

17 kai Iakwb apairei eiV SkhnaV kai epoihsen eautw ekei oikiaV kai toiV kthnesin autou epoihsen skhnaV dia touto ekalesen to onoma tou topou ekeinou Skhnai

18 kai hlqen Iakwb eiV Salhm polin Sikimwn h estin en gh Canaan ote hlqen ek thV MesopotamiaV SuriaV kai parenebalen kata proswpon thV polewV

19 kai ekthsato thn merida tou agrou ou esthsen ekei thn skhnhn autou para Emmwr patroV Sucem ekaton amnwn

20 kai esthsen ekei qusiasthrion kai epekalesato ton qeon Israhl

 

34

1 exhlqen de Dina h qugathr LeiaV hn eteken tw Iakwb katamaqein taV qugateraV twn egcwriwn

2 kai eiden authn Sucem o uioV Emmwr o CorraioV o arcwn thV ghV kai labwn authn ekoimhqh met authV kai etapeinwsen authn

3 kai prosescen th yuch DinaV thV qugatroV Iakwb kai hgaphsen thn parqenon kai elalhsen kata thn dianoian thV parqenou auth

4 eipen de Sucem proV Emmwr ton patera autou legwn labe moi thn paidiskhn tauthn eiV gunaika

5 Iakwb de hkousen oti emianen o uioV Emmwr Dinan thn qugatera autou oi de uioi autou hsan meta twn kthnwn autou en tw pediw paresiwphsen de Iakwb ewV tou elqein autouV

6 exhlqen de Emmwr o pathr Sucem proV Iakwb lalhsai autw

7 oi de uioi Iakwb hlqon ek tou pediou wV de hkousan katenucqhsan oi andreV kai luphron hn autoiV sfodra oti aschmon epoihsen en Israhl koimhqeiV meta thV qugatroV Iakwb kai ouc outwV estai

8 kai elalhsen Emmwr autoiV legwn Sucem o uioV mou proeilato th yuch thn qugatera umwn dote oun authn autw gunaika

9 epigambreusasqe hmin taV qugateraV umwn dote hmin kai taV qugateraV hmwn labete toiV uioiV umwn

10 kai en hmin katoikeite kai h gh idou plateia enantion umwn katoikeite kai emporeuesqe ep authV kai egkthsasqe en auth

11 eipen de Sucem proV ton patera authV kai proV touV adelfouV authV euroimi carin enantion umwn kai o ean eiphte dwsomen

12 plhqunate thn fernhn sfodra kai dwsw kaqoti an eiphte moi kai dwsete moi thn paida tauthn eiV gunaika

13 apekriqhsan de oi uioi Iakwb tw Sucem kai Emmwr tw patri autou meta dolou kai elalhsan autoiV oti emianan Dinan thn adelfhn autwn

14 kai eipan autoiV Sumewn kai Leui oi adelfoi DinaV uioi de LeiaV ou dunhsomeqa poihsai to rhma touto dounai thn adelfhn hmwn anqrwpw oV ecei akrobustian estin gar oneidoV hmin

15 en toutw omoiwqhsomeqa umin kai katoikhsomen en umin ean genhsqe wV hmeiV kai umeiV en tw peritmhqhnai umwn pan arsenikon

16 kai dwsomen taV qugateraV hmwn umin kai apo twn qugaterwn umwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai oikhsomen par umin kai esomeqa wV genoV en

17 ean de mh eisakoushte hmwn tou peritemnesqai labonteV taV qugateraV hmwn apeleusomeqa

18 kai hresan oi logoi enantion Emmwr kai enantion Sucem tou uiou Emmwr

19 kai ouk ecronisen o neaniskoV tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri Iakwb autoV de hn endoxotatoV pantwn twn en tw oikw tou patroV autou

20 hlqen de Emmwr kai Sucem o uioV autou proV thn pulhn thV polewV autwn kai elalhsan proV touV andraV thV polewV autwn legonteV

21 oi anqrwpoi outoi eirhnikoi eisin meq hmwn oikeitwsan epi thV ghV kai emporeuesqwsan authn h de gh idou plateia enantion autwn taV qugateraV autwn lhmyomeqa hmin gunaikaV kai taV qugateraV hmwn dwsomen autoiV

22 monon en toutw omoiwqhsontai hmin oi anqrwpoi tou katoikein meq hmwn wste einai laon ena en tw peritemnesqai hmwn pan arsenikon kaqa kai autoi peritetmhntai

23 kai ta kthnh autwn kai ta uparconta autwn kai ta tetrapoda ouc hmwn estai monon en toutw omoiwqwmen autoiV kai oikhsousin meq hmwn

24 kai eishkousan Emmwr kai Sucem tou uiou autou panteV oi ekporeuomenoi thn pulhn thV polewV autwn kai perietemonto thn sarka thV akrobustiaV autwn paV arshn

25 egeneto de en th hmera th trith ote hsan en tw ponw elabon oi duo uioi Iakwb Sumewn kai Leui oi adelfoi DinaV ekastoV thn macairan autou kai eishlqon eiV thn polin asfalwV kai apekteinan pan arsenikon

26 ton te Emmwr kai Sucem ton uion autou apekteinan en stomati macairaV kai elabon thn Dinan ek tou oikou tou Sucem kai exhlqon

27 oi de uioi Iakwb eishlqon epi touV traumatiaV kai dihrpasan thn polin en h emianan Dinan thn adelfhn autwn

28 kai ta probata autwn kai touV boaV autwn kai touV onouV autwn osa te hn en th polei kai osa hn en tw pediw elabon

29 kai panta ta swmata autwn kai pasan thn aposkeuhn autwn kai taV gunaikaV autwn hcmalwteusan kai dihrpasan osa te hn en th polei kai osa hn en taiV oikiaiV

30 eipen de Iakwb Sumewn kai Leui mishton me pepoihkate wste ponhron me einai pasin toiV katoikousin thn ghn en te toiV CananaioiV kai toiV FerezaioiV egw de oligostoV eimi en ariqmw kai sunacqenteV ep eme sugkoyousin me kai ektribhsomai egw kai o oikoV mou

31 oi de eipan all wsei pornh crhswntai th adelfh hmwn

 

35

1 eipen de o qeoV proV Iakwb anastaV anabhqi eiV ton topon Baiqhl kai oikei ekei kai poihson ekei qusiasthrion tw qew tw ofqenti soi en tw apodidraskein se apo proswpou Hsau tou adelfou sou

2 eipen de Iakwb tw oikw autou kai pasin toiV met autou arate touV qeouV touV allotriouV touV meq umwn ek mesou umwn kai kaqarisasqe kai allaxate taV stolaV umwn

3 kai anastanteV anabwmen eiV Baiqhl kai poihswmen ekei qusiasthrion tw qew tw epakousanti moi en hmera qliyewV oV hn met emou kai dieswsen me en th odw h eporeuqhn

4 kai edwkan tw Iakwb touV qeouV touV allotriouV oi hsan en taiV cersin autwn kai ta enwtia ta en toiV wsin autwn kai katekruyen auta Iakwb upo thn tereminqon thn en SikimoiV kai apwlesen auta ewV thV shmeron hmeraV

5 kai exhren Israhl ek Sikimwn kai egeneto foboV qeou epi taV poleiV taV kuklw autwn kai ou katediwxan opisw twn uiwn Israhl

6 hlqen de Iakwb eiV Louza h estin en gh Canaan h estin Baiqhl autoV kai paV o laoV oV hn met autou

7 kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kai ekalesen to onoma tou topou Baiqhl ekei gar epefanh autw o qeoV en tw apodidraskein auton apo proswpou Hsau tou adelfou autou

8 apeqanen de Debbwra h trofoV RebekkaV katwteron Baiqhl upo thn balanon kai ekalesen Iakwb to onoma authV BalanoV penqouV

9 wfqh de o qeoV Iakwb eti en Louza ote paregeneto ek MesopotamiaV thV SuriaV kai huloghsen auton o qeoV

10 kai eipen autw o qeoV to onoma sou Iakwb ou klhqhsetai eti Iakwb all Israhl estai to onoma sou

11 eipen de autw o qeoV egw o qeoV sou auxanou kai plhqunou eqnh kai sunagwgai eqnwn esontai ek sou kai basileiV ek thV osfuoV sou exeleusontai

12 kai thn ghn hn dedwka Abraam kai Isaak soi dedwka authn soi estai kai tw spermati sou meta se dwsw thn ghn tauthn

13 anebh de o qeoV ap autou ek tou topou ou elalhsen met autou

14 kai esthsen Iakwb sthlhn en tw topw w elalhsen met autou sthlhn liqinhn kai espeisen ep authn spondhn kai epeceen ep authn elaion

15 kai ekalesen Iakwb to onoma tou topou en w elalhsen met autou ekei o qeoV Baiqhl

16 aparaV de Iakwb ek Baiqhl ephxen thn skhnhn autou epekeina tou purgou Gader egeneto de hnika hggisen Cabraqa eiV ghn elqein Efraqa eteken Rachl kai edustokhsen en tw toketw

17 egeneto de en tw sklhrwV authn tiktein eipen auth h maia qarsei kai gar outoV soi estin uioV

18 egeneto de en tw afienai authn thn yuchn apeqnhsken gar ekalesen to onoma autou UioV odunhV mou o de pathr ekalesen auton Beniamin

19 apeqanen de Rachl kai etafh en th odw Efraqa auth estin Bhqleem

20 kai esthsen Iakwb sthlhn epi tou mnhmeiou authV auth estin sthlh mnhmeiou Rachl ewV thV shmeron hmeraV

22 egeneto de hnika katwkhsen Israhl en th gh ekeinh eporeuqh Roubhn kai ekoimhqh meta BallaV thV pallakhV tou patroV autou kai hkousen Israhl kai ponhron efanh enantion autou hsan de oi uioi Iakwb dwdeka

23 uioi LeiaV prwtotokoV Iakwb Roubhn Sumewn Leui IoudaV Issacar Zaboulwn

24 uioi de Rachl Iwshf kai Beniamin

25 uioi de BallaV paidiskhV Rachl Dan kai Nefqali

26 uioi de ZelfaV paidiskhV LeiaV Gad kai Ashr outoi uioi Iakwb oi egenonto autw en Mesopotamia thV SuriaV

27 hlqen de Iakwb proV Isaak ton patera autou eiV Mambrh eiV polin tou pediou auth estin Cebrwn en gh Canaan ou parwkhsen Abraam kai Isaak

28 egenonto de ai hmerai Isaak aV ezhsen eth ekaton ogdohkonta

29 kai eklipwn apeqanen kai proseteqh proV to genoV autou presbuteroV kai plhrhV hmerwn kai eqayan auton Hsau kai Iakwb oi uioi autou

 

36

1 autai de ai geneseiV Hsau autoV estin Edwm

2 Hsau de elaben gunaikaV eautw apo twn qugaterwn twn Cananaiwn thn Ada qugatera Ailwn tou Cettaiou kai thn Elibema qugatera Ana tou uiou Sebegwn tou Euaiou

3 kai thn Basemmaq qugatera Ismahl adelfhn Nabaiwq

4 eteken de Ada tw Hsau ton ElifaV kai Basemmaq eteken ton Ragouhl

5 kai Elibema eteken ton IeouV kai ton Ieglom kai ton Kore outoi uioi Hsau oi egenonto autw en gh Canaan

6 elaben de Hsau taV gunaikaV autou kai touV uiouV kai taV qugateraV kai panta ta swmata tou oikou autou kai panta ta uparconta kai panta ta kthnh kai panta osa ekthsato kai osa periepoihsato en gh Canaan kai eporeuqh ek ghV Canaan apo proswpou Iakwb tou adelfou autou

7 hn gar autwn ta uparconta polla tou oikein ama kai ouk edunato h gh thV paroikhsewV autwn ferein autouV apo tou plhqouV twn uparcontwn autwn

8 wkhsen de Hsau en tw orei Shir Hsau autoV estin Edwm

9 autai de ai geneseiV Hsau patroV Edwm en tw orei Shir

10 kai tauta ta onomata twn uiwn Hsau ElifaV uioV AdaV gunaikoV Hsau kai Ragouhl uioV Basemmaq gunaikoV Hsau

11 egenonto de uioi ElifaV Qaiman Wmar Swfar Goqom kai Kenez

12 Qamna de hn pallakh ElifaV tou uiou Hsau kai eteken tw ElifaV ton Amalhk outoi uioi AdaV gunaikoV Hsau

13 outoi de uioi Ragouhl Nacoq Zare Some kai Moze outoi hsan uioi Basemmaq gunaikoV Hsau

14 outoi de hsan uioi ElibemaV qugatroV Ana tou uiou Sebegwn gunaikoV Hsau eteken de tw Hsau ton IeouV kai ton Ieglom kai ton Kore

15 outoi hgemoneV uioi Hsau uioi ElifaV prwtotokou Hsau hgemwn Qaiman hgemwn Wmar hgemwn Swfar hgemwn Kenez

16 hgemwn Kore hgemwn Goqom hgemwn Amalhk outoi hgemoneV ElifaV en gh Idoumaia outoi uioi AdaV

17 kai outoi uioi Ragouhl uiou Hsau hgemwn Nacoq hgemwn Zare hgemwn Some hgemwn Moze outoi hgemoneV Ragouhl en gh Edwm outoi uioi Basemmaq gunaikoV Hsau

18 outoi de uioi ElibemaV gunaikoV Hsau hgemwn IeouV hgemwn Ieglom hgemwn Kore outoi hgemoneV ElibemaV

19 outoi uioi Hsau kai outoi hgemoneV autwn outoi eisin uioi Edwm

20 outoi de uioi Shir tou Corraiou tou katoikountoV thn ghn Lwtan Swbal Sebegwn Ana

21 kai Dhswn kai Asar kai Riswn outoi hgemoneV tou Corraiou tou uiou Shir en th gh Edwm

22 egenonto de uioi Lwtan Corri kai Aiman adelfh de Lwtan Qamna

23 outoi de uioi Swbal Gwlwn kai Manacaq kai Gaibhl Swf kai Wman

24 kai outoi uioi Sebegwn Aie kai Wnan outoV estin o WnaV oV euren ton Iamin en th erhmw ote enemen ta upozugia Sebegwn tou patroV autou

25 outoi de uioi Ana Dhswn kai Elibema qugathr Ana

26 outoi de uioi Dhswn Amada kai Asban kai Ieqran kai Carran

27 outoi de uioi Asar Balaan kai Zoukam kai Iwukam kai Oukan

28 outoi de uioi Riswn WV kai Aram

29 outoi hgemoneV Corri hgemwn Lwtan hgemwn Swbal hgemwn Sebegwn hgemwn Ana

30 hgemwn Dhswn hgemwn Asar hgemwn Riswn outoi hgemoneV Corri en taiV hgemoniaiV autwn en gh Edwm

31 kai outoi oi basileiV oi basileusanteV en Edwm pro tou basileusai basilea en Israhl

32 kai ebasileusen en Edwm Balak uioV tou Bewr kai onoma th polei autou Dennaba

33 apeqanen de Balak kai ebasileusen ant autou Iwbab uioV Zara ek BosorraV

34 apeqanen de Iwbab kai ebasileusen ant autou Asom ek thV ghV Qaimanwn

35 apeqanen de Asom kai ebasileusen ant autou Adad uioV Barad o ekkoyaV Madiam en tw pediw Mwab kai onoma th polei autou Geqqaim

36 apeqanen de Adad kai ebasileusen ant autou Samala ek MasekkaV

37 apeqanen de Samala kai ebasileusen ant autou Saoul ek Rowbwq thV para potamon

38 apeqanen de Saoul kai ebasileusen ant autou Balaennwn uioV Acobwr

39 apeqanen de Balaennwn uioV Acobwr kai ebasileusen ant autou Arad uioV Barad kai onoma th polei autou Fogwr onoma de th gunaiki autou Maitebehl qugathr Matraiq uiou Maizoob

40 tauta ta onomata twn hgemonwn Hsau en taiV fulaiV autwn kata topon autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn hgemwn Qamna hgemwn Gwla hgemwn Ieqer

41 hgemwn ElibemaV hgemwn HlaV hgemwn Finwn

42 hgemwn Kenez hgemwn Qaiman hgemwn Mazar

43 hgemwn Megedihl hgemwn Zafwim outoi hgemoneV Edwm en taiV katwkodomhmenaiV en th gh thV kthsewV autwn outoV Hsau pathr Edwm

 

37

1 katwkei de Iakwb en th gh ou parwkhsen o pathr autou en gh Canaan

2 autai de ai geneseiV Iakwb Iwshf deka epta etwn hn poimainwn meta twn adelfwn autou ta probata wn neoV meta twn uiwn BallaV kai meta twn uiwn ZelfaV twn gunaikwn tou patroV autou kathnegken de Iwshf yogon ponhron proV Israhl ton patera autwn

3 Iakwb de hgapa ton Iwshf para pantaV touV uiouV autou oti uioV ghrouV hn autw epoihsen de autw citwna poikilon

4 idonteV de oi adelfoi autou oti auton o pathr filei ek pantwn twn uiwn autou emishsan auton kai ouk edunanto lalein autw ouden eirhnikon

5 enupniasqeiV de Iwshf enupnion aphggeilen auto toiV adelfoiV autou

6 kai eipen autoiV akousate tou enupniou toutou ou enupniasqhn

7 wmhn hmaV desmeuein dragmata en mesw tw pediw kai anesth to emon dragma kai wrqwqh peristrafenta de ta dragmata umwn prosekunhsan to emon dragma

8 eipan de autw oi adelfoi mh basileuwn basileuseiV ef hmaV h kurieuwn kurieuseiV hmwn kai proseqento eti misein auton eneken twn enupniwn autou kai eneken twn rhmatwn autou

9 eiden de enupnion eteron kai dihghsato auto tw patri autou kai toiV adelfoiV autou kai eipen idou enupniasamhn enupnion eteron wsper o hlioV kai h selhnh kai endeka astereV prosekunoun me

10 kai epetimhsen autw o pathr autou kai eipen autw ti to enupnion touto o enupniasqhV ara ge elqonteV eleusomeqa egw te kai h mhthr sou kai oi adelfoi sou proskunhsai soi epi thn ghn

11 ezhlwsan de auton oi adelfoi autou o de pathr autou diethrhsen to rhma

12 eporeuqhsan de oi adelfoi autou boskein ta probata tou patroV autwn eiV Sucem

13 kai eipen Israhl proV Iwshf ouc oi adelfoi sou poimainousin en Sucem deuro aposteilw se proV autouV eipen de autw idou egw

14 eipen de autw Israhl poreuqeiV ide ei ugiainousin oi adelfoi sou kai ta probata kai anaggeilon moi kai apesteilen auton ek thV koiladoV thV Cebrwn kai hlqen eiV Sucem

15 kai euren auton anqrwpoV planwmenon en tw pediw hrwthsen de auton o anqrwpoV legwn ti zhteiV

16 o de eipen touV adelfouV mou zhtw anaggeilon moi pou boskousin

17 eipen de autw o anqrwpoV aphrkasin enteuqen hkousa gar autwn legontwn poreuqwmen eiV Dwqaim kai eporeuqh Iwshf katopisqen twn adelfwn autou kai euren autouV en Dwqaim

18 proeidon de auton makroqen pro tou eggisai auton proV autouV kai eponhreuonto tou apokteinai auton

19 eipan de ekastoV proV ton adelfon autou idou o enupniasthV ekeinoV ercetai

20 nun oun deute apokteinwmen auton kai riywmen auton eiV ena twn lakkwn kai eroumen qhrion ponhron katefagen auton kai oyomeqa ti estai ta enupnia autou

21 akousaV de Roubhn exeilato auton ek twn ceirwn autwn kai eipen ou pataxomen auton eiV yuchn

22 eipen de autoiV Roubhn mh ekcehte aima embalete auton eiV ton lakkon touton ton en th erhmw ceira de mh epenegkhte autw opwV exelhtai auton ek twn ceirwn autwn kai apodw auton tw patri autou

23 egeneto de hnika hlqen Iwshf proV touV adelfouV autou exedusan ton Iwshf ton citwna ton poikilon ton peri auton

24 kai labonteV auton erriyan eiV ton lakkon o de lakkoV kenoV udwr ouk eicen

25 ekaqisan de fagein arton kai anableyanteV toiV ofqalmoiV eidon kai idou odoiporoi Ismahlitai hrconto ek Galaad kai ai kamhloi autwn egemon qumiamatwn kai rhtinhV kai stakthV eporeuonto de katagagein eiV Aigupton

26 eipen de IoudaV proV touV adelfouV autou ti crhsimon ean apokteinwmen ton adelfon hmwn kai kruywmen to aima autou

27 deute apodwmeqa auton toiV IsmahlitaiV toutoiV ai de ceireV hmwn mh estwsan ep auton oti adelfoV hmwn kai sarx hmwn estin hkousan de oi adelfoi autou

28 kai pareporeuonto oi anqrwpoi oi Madihnaioi oi emporoi kai exeilkusan kai anebibasan ton Iwshf ek tou lakkou kai apedonto ton Iwshf toiV IsmahlitaiV eikosi cruswn kai kathgagon ton Iwshf eiV Aigupton

29 anestreyen de Roubhn epi ton lakkon kai ouc ora ton Iwshf en tw lakkw kai dierrhxen ta imatia autou

30 kai anestreyen proV touV adelfouV autou kai eipen to paidarion ouk estin egw de pou poreuomai eti

31 labonteV de ton citwna tou Iwshf esfaxan erifon aigwn kai emolunan ton citwna tw aimati

32 kai apesteilan ton citwna ton poikilon kai eishnegkan tw patri autwn kai eipan touton euromen epignwqi ei citwn tou uiou sou estin h ou

33 kai epegnw auton kai eipen citwn tou uiou mou estin qhrion ponhron katefagen auton qhrion hrpasen ton Iwshf

34 dierrhxen de Iakwb ta imatia autou kai epeqeto sakkon epi thn osfun autou kai epenqei ton uion autou hmeraV pollaV

35 sunhcqhsan de panteV oi uioi autou kai ai qugatereV kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai proV ton uion mou penqwn eiV adou kai eklausen auton o pathr autou

36 oi de Madihnaioi apedonto ton Iwshf eiV Aigupton tw Petefrh tw spadonti Faraw arcimageirw

 

38

1 egeneto de en tw kairw ekeinw katebh IoudaV apo twn adelfwn autou kai afiketo ewV proV anqrwpon tina Odollamithn w onoma IraV

2 kai eiden ekei IoudaV qugatera anqrwpou Cananaiou h onoma Saua kai elaben authn kai eishlqen proV authn

3 kai sullabousa eteken uion kai ekalesen to onoma autou Hr

4 kai sullabousa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou Aunan

5 kai prosqeisa eti eteken uion kai ekalesen to onoma autou Shlwm auth de hn en Casbi hnika eteken autouV

6 kai elaben IoudaV gunaika Hr tw prwtotokw autou h onoma Qamar

7 egeneto de Hr prwtotokoV Iouda ponhroV enantion kuriou kai apekteinen auton o qeoV

8 eipen de IoudaV tw Aunan eiselqe proV thn gunaika tou adelfou sou kai gambreusai authn kai anasthson sperma tw adelfw sou

9 gnouV de Aunan oti ouk autw estai to sperma egineto otan eishrceto proV thn gunaika tou adelfou autou execeen epi thn ghn tou mh dounai sperma tw adelfw autou

10 ponhron de efanh enantion tou qeou oti epoihsen touto kai eqanatwsen kai touton

11 eipen de IoudaV Qamar th numfh autou kaqou chra en tw oikw tou patroV sou ewV megaV genhtai Shlwm o uioV mou eipen gar mhpote apoqanh kai outoV wsper oi adelfoi autou apelqousa de Qamar ekaqhto en tw oikw tou patroV authV

12 eplhqunqhsan de ai hmerai kai apeqanen Saua h gunh Iouda kai paraklhqeiV IoudaV anebh epi touV keirontaV ta probata autou autoV kai IraV o poimhn autou o OdollamithV eiV Qamna

13 kai aphggelh Qamar th numfh autou legonteV idou o penqeroV sou anabainei eiV Qamna keirai ta probata autou

14 kai perielomenh ta imatia thV chreusewV af eauthV periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen proV taiV pulaiV Ainan h estin en parodw Qamna eiden gar oti megaV gegonen Shlwm autoV de ouk edwken authn autw gunaika

15 kai idwn authn IoudaV edoxen authn pornhn einai katekaluyato gar to proswpon authV kai ouk epegnw authn

16 exeklinen de proV authn thn odon kai eipen auth eason me eiselqein proV se ou gar egnw oti h numfh autou estin h de eipen ti moi dwseiV ean eiselqhV proV me

17 o de eipen egw soi apostelw erifon aigwn ek twn probatwn h de eipen ean dwV arrabwna ewV tou aposteilai se

18 o de eipen tina ton arrabwna soi dwsw h de eipen ton daktulion sou kai ton ormiskon kai thn rabdon thn en th ceiri sou kai edwken auth kai eishlqen proV authn kai en gastri elaben ex autou

19 kai anastasa aphlqen kai perieilato to qeristron af eauthV kai enedusato ta imatia thV chreusewV authV

20 apesteilen de IoudaV ton erifon ex aigwn en ceiri tou poimenoV autou tou Odollamitou komisasqai ton arrabwna para thV gunaikoV kai ouc euren authn

21 ephrwthsen de touV andraV touV ek tou topou pou estin h pornh h genomenh en Ainan epi thV odou kai eipan ouk hn entauqa pornh

22 kai apestrafh proV Ioudan kai eipen ouc euron kai oi anqrwpoi oi ek tou topou legousin mh einai wde pornhn

23 eipen de IoudaV ecetw auta alla mhpote katagelasqwmen egw men apestalka ton erifon touton su de ouc eurhkaV

24 egeneto de meta trimhnon aphggelh tw Iouda legonteV ekpeporneuken Qamar h numfh sou kai idou en gastri ecei ek porneiaV eipen de IoudaV exagagete authn kai katakauqhtw

25 auth de agomenh apesteilen proV ton penqeron authV legousa ek tou anqrwpou tinoV tauta estin egw en gastri ecw kai eipen epignwqi tinoV o daktulioV kai o ormiskoV kai h rabdoV auth

26 epegnw de IoudaV kai eipen dedikaiwtai Qamar h egw ou eineken ouk edwka authn Shlwm tw uiw mou kai ou proseqeto eti tou gnwnai authn

27 egeneto de hnika etikten kai thde hn diduma en th gastri authV

28 egeneto de en tw tiktein authn o eiV proexhnegken thn ceira labousa de h maia edhsen epi thn ceira autou kokkinon legousa outoV exeleusetai proteroV

29 wV de episunhgagen thn ceira kai euquV exhlqen o adelfoV autou h de eipen ti diekoph dia se fragmoV kai ekalesen to onoma autou FareV

30 kai meta touto exhlqen o adelfoV autou ef w hn epi th ceiri autou to kokkinon kai ekalesen to onoma autou Zara

 

39

1 Iwshf de kathcqh eiV Aigupton kai ekthsato auton PetefrhV o eunoucoV Faraw arcimageiroV anhr AiguptioV ek ceiroV Ismahlitwn oi kathgagon auton ekei

2 kai hn kurioV meta Iwshf kai hn anhr epitugcanwn kai egeneto en tw oikw para tw kuriw tw Aiguptiw

3 hdei de o kurioV autou oti kurioV met autou kai osa an poih kurioV euodoi en taiV cersin autou

4 kai euren Iwshf carin enantion tou kuriou autou euhrestei de autw kai katesthsen auton epi tou oikou autou kai panta osa hn autw edwken dia ceiroV Iwshf

5 egeneto de meta to katastaqhnai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa hn autw kai huloghsen kurioV ton oikon tou Aiguptiou dia Iwshf kai egenhqh eulogia kuriou en pasin toiV uparcousin autw en tw oikw kai en tw agrw

6 kai epetreyen panta osa hn autw eiV ceiraV Iwshf kai ouk hdei twn kaq eauton ouden plhn tou artou ou hsqien autoV kai hn Iwshf kaloV tw eidei kai wraioV th oyei sfodra

7 kai egeneto meta ta rhmata tauta kai epebalen h gunh tou kuriou autou touV ofqalmouV authV epi Iwshf kai eipen koimhqhti met emou

8 o de ouk hqelen eipen de th gunaiki tou kuriou autou ei o kurioV mou ou ginwskei di eme ouden en tw oikw autou kai panta osa estin autw edwken eiV taV ceiraV mou

9 kai ouc uperecei en th oikia tauth ouqen emou oude upexhrhtai ap emou ouden plhn sou dia to se gunaika autou einai kai pwV poihsw to rhma to ponhron touto kai amarthsomai enantion tou qeou

10 hnika de elalei tw Iwshf hmeran ex hmeraV kai ouc uphkousen auth kaqeudein met authV tou suggenesqai auth

11 egeneto de toiauth tiV hmera eishlqen Iwshf eiV thn oikian poiein ta erga autou kai ouqeiV hn twn en th oikia esw

12 kai epespasato auton twn imatiwn legousa koimhqhti met emou kai katalipwn ta imatia autou en taiV cersin authV efugen kai exhlqen exw

13 kai egeneto wV eiden oti katelipen ta imatia autou en taiV cersin authV kai efugen kai exhlqen exw

14 kai ekalesen touV ontaV en th oikia kai eipen autoiV legousa idete eishgagen hmin paida Ebraion empaizein hmin eishlqen proV me legwn koimhqhti met emou kai ebohsa fwnh megalh

15 en de tw akousai auton oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katalipwn ta imatia autou par emoi efugen kai exhlqen exw

16 kai katalimpanei ta imatia par eauth ewV hlqen o kurioV eiV ton oikon autou

17 kai elalhsen autw kata ta rhmata tauta legousa eishlqen proV me o paiV o EbraioV on eishgageV proV hmaV empaixai moi kai eipen moi koimhqhsomai meta sou

18 wV de hkousen oti uywsa thn fwnhn mou kai ebohsa katelipen ta imatia autou par emoi kai efugen kai exhlqen exw

19 egeneto de wV hkousen o kurioV autou ta rhmata thV gunaikoV autou osa elalhsen proV auton legousa outwV epoihsen moi o paiV sou kai equmwqh orgh

20 kai labwn o kurioV Iwshf enebalen auton eiV to ocurwma eiV ton topon en w oi desmwtai tou basilewV katecontai ekei en tw ocurwmati

21 kai hn kurioV meta Iwshf kai kateceen autou eleoV kai edwken autw carin enantion tou arcidesmofulakoV

22 kai edwken o arcidesmofulax to desmwthrion dia ceiroV Iwshf kai pantaV touV aphgmenouV osoi en tw desmwthriw kai panta osa poiousin ekei

23 ouk hn o arcidesmofulax tou desmwthriou ginwskwn di auton ouqen panta gar hn dia ceiroV Iwshf dia to ton kurion met autou einai kai osa autoV epoiei kurioV euwdou en taiV cersin autou

 

40

1 egeneto de meta ta rhmata tauta hmarten o arcioinocooV tou basilewV Aiguptou kai o arcisitopoioV tw kuriw autwn basilei Aiguptou

2 kai wrgisqh Faraw epi toiV dusin eunoucoiV autou epi tw arcioinocow kai epi tw arcisitopoiw

3 kai eqeto autouV en fulakh para tw desmofulaki eiV to desmwthrion eiV ton topon ou Iwshf aphkto ekei

4 kai sunesthsen o arcidesmwthV tw Iwshf autouV kai paresth autoiV hsan de hmeraV en th fulakh

5 kai eidon amfoteroi enupnion ekateroV enupnion en mia nukti orasiV tou enupniou autou o arcioinocooV kai o arcisitopoioV oi hsan tw basilei Aiguptou oi onteV en tw desmwthriw

6 eishlqen de proV autouV Iwshf to prwi kai eiden autouV kai hsan tetaragmenoi

7 kai hrwta touV eunoucouV Faraw oi hsan met autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuqrwpa shmeron

8 oi de eipan autw enupnion eidomen kai o sugkrinwn ouk estin auto eipen de autoiV Iwshf ouci dia tou qeou h diasafhsiV autwn estin dihghsasqe oun moi

9 kai dihghsato o arcioinocooV to enupnion autou tw Iwshf kai eipen en tw upnw mou hn ampeloV enantion mou

10 en de th ampelw treiV puqmeneV kai auth qallousa anenhnocuia blastouV pepeiroi oi botrueV stafulhV

11 kai to pothrion Faraw en th ceiri mou kai elabon thn stafulhn kai exeqliya authn eiV to pothrion kai edwka to pothrion eiV taV ceiraV Faraw

12 kai eipen autw Iwshf touto h sugkrisiV autou oi treiV puqmeneV treiV hmerai eisin

13 eti treiV hmerai kai mnhsqhsetai Faraw thV archV sou kai apokatasthsei se epi thn arcioinocoian sou kai dwseiV to pothrion Faraw eiV thn ceira autou kata thn archn sou thn proteran wV hsqa oinocown

14 alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou Faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou

15 oti kloph eklaphn ek ghV Ebraiwn kai wde ouk epoihsa ouden all enebalon me eiV ton lakkon touton

16 kai eiden o arcisitopoioV oti orqwV sunekrinen kai eipen tw Iwshf kagw eidon enupnion kai wmhn tria kana condritwn airein epi thV kefalhV mou

17 en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileuV Faraw esqiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsqien auta apo tou kanou tou epanw thV kefalhV mou

18 apokriqeiV de Iwshf eipen autw auth h sugkrisiV autou ta tria kana treiV hmerai eisin

19 eti triwn hmerwn afelei Faraw thn kefalhn sou apo sou kai kremasei se epi xulou kai fagetai ta ornea tou ouranou taV sarkaV sou apo sou

20 egeneto de en th hmera th trith hmera genesewV hn Faraw kai epoiei poton pasi toiV paisin autou kai emnhsqh thV archV tou arcioinocoou kai thV archV tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou

21 kai apekatesthsen ton arcioinocoon epi thn archn autou kai edwken to pothrion eiV thn ceira Faraw

22 ton de arcisitopoion ekremasen kaqa sunekrinen autoiV Iwshf

23 ouk emnhsqh de o arcioinocooV tou Iwshf alla epelaqeto autou

 

41

1 egeneto de meta duo eth hmerwn Faraw eiden enupnion weto estanai epi tou potamou

2 kai idou wsper ek tou potamou anebainon epta boeV kalai tw eidei kai eklektai taiV sarxin kai eboskonto en tw acei

3 allai de epta boeV anebainon meta tautaV ek tou potamou aiscrai tw eidei kai leptai taiV sarxin kai enemonto para taV boaV para to ceiloV tou potamou

4 kai katefagon ai epta boeV ai aiscrai kai leptai taiV sarxin taV epta boaV taV kalaV tw eidei kai taV eklektaV hgerqh de Faraw

5 kai enupniasqh to deuteron kai idou epta stacueV anebainon en puqmeni eni eklektoi kai kaloi

6 alloi de epta stacueV leptoi kai anemofqoroi anefuonto met autouV

7 kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV eklektouV kai touV plhreiV hgerqh de Faraw kai hn enupnion

8 egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV Aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV Faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw Faraw

9 kai elalhsen o arcioinocooV proV Faraw legwn thn amartian mou anamimnhskw shmeron

10 Faraw wrgisqh toiV paisin autou kai eqeto hmaV en fulakh en tw oikw tou arcimageirou eme te kai ton arcisitopoion

11 kai eidomen enupnion en nukti mia egw te kai autoV ekastoV kata to autou enupnion eidomen

12 hn de ekei meq hmwn neaniskoV paiV EbraioV tou arcimageirou kai dihghsameqa autw kai sunekrinen hmin

13 egenhqh de kaqwV sunekrinen hmin outwV kai sunebh eme te apokatastaqhnai epi thn archn mou ekeinon de kremasqhnai

14 aposteilaV de Faraw ekalesen ton Iwshf kai exhgagon auton ek tou ocurwmatoV kai exurhsan auton kai hllaxan thn stolhn autou kai hlqen proV Faraw

15 eipen de Faraw tw Iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta

16 apokriqeiV de Iwshf tw Faraw eipen aneu tou qeou ouk apokriqhsetai to swthrion Faraw

17 elalhsen de Faraw tw Iwshf legwn en tw upnw mou wmhn estanai para to ceiloV tou potamou

18 kai wsper ek tou potamou anebainon epta boeV kalai tw eidei kai eklektai taiV sarxin kai enemonto en tw acei

19 kai idou epta boeV eterai anebainon opisw autwn ek tou potamou ponhrai kai aiscrai tw eidei kai leptai taiV sarxin oiaV ouk eidon toiautaV en olh gh Aiguptw aiscroteraV

20 kai katefagon ai epta boeV ai aiscrai kai leptai taV epta boaV taV prwtaV taV kalaV kai eklektaV

21 kai eishlqon eiV taV koiliaV autwn kai ou diadhloi egenonto oti eishlqon eiV taV koiliaV autwn kai ai oyeiV autwn aiscrai kaqa kai thn archn exegerqeiV de ekoimhqhn

22 kai eidon palin en tw upnw mou kai wsper epta stacueV anebainon en puqmeni eni plhreiV kai kaloi

23 alloi de epta stacueV leptoi kai anemofqoroi anefuonto ecomenoi autwn

24 kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV kalouV kai touV plhreiV eipa oun toiV exhghtaiV kai ouk hn o apaggellwn moi

25 kai eipen Iwshf tw Faraw to enupnion Faraw en estin osa o qeoV poiei edeixen tw Faraw

26 ai epta boeV ai kalai epta eth estin kai oi epta stacueV oi kaloi epta eth estin to enupnion Faraw en estin

27 kai ai epta boeV ai leptai ai anabainousai opisw autwn epta eth estin kai oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi esontai epta eth limou

28 to de rhma o eirhka Faraw osa o qeoV poiei edeixen tw Faraw

29 idou epta eth ercetai euqhnia pollh en pash gh Aiguptw

30 hxei de epta eth limou meta tauta kai epilhsontai thV plhsmonhV en olh gh Aiguptw kai analwsei o limoV thn ghn

31 kai ouk epignwsqhsetai h euqhnia epi thV ghV apo tou limou tou esomenou meta tauta iscuroV gar estai sfodra

32 peri de tou deuterwsai to enupnion Faraw diV oti alhqeV estai to rhma to para tou qeou kai tacunei o qeoV tou poihsai auto

33 nun oun skeyai anqrwpon fronimon kai suneton kai katasthson auton epi ghV Aiguptou

34 kai poihsatw Faraw kai katasthsatw toparcaV epi thV ghV kai apopemptwsatwsan panta ta genhmata thV ghV Aiguptou twn epta etwn thV euqhniaV

35 kai sunagagetwsan panta ta brwmata twn epta etwn twn ercomenwn twn kalwn toutwn kai sunacqhtw o sitoV upo ceira Faraw brwmata en taiV polesin fulacqhtw

36 kai estai ta brwmata pefulagmena th gh eiV ta epta eth tou limou a esontai en gh Aiguptw kai ouk ektribhsetai h gh en tw limw

37 hresen de ta rhmata enantion Faraw kai enantion pantwn twn paidwn autou

38 kai eipen Faraw pasin toiV paisin autou mh eurhsomen anqrwpon toiouton oV ecei pneuma qeou en autw

39 eipen de Faraw tw Iwshf epeidh edeixen o qeoV soi panta tauta ouk estin anqrwpoV fronimwteroV kai sunetwteroV sou

40 su esh epi tw oikw mou kai epi tw stomati sou upakousetai paV o laoV mou plhn ton qronon uperexw sou egw

41 eipen de Faraw tw Iwshf idou kaqisthmi se shmeron epi pashV ghV Aiguptou

42 kai perielomenoV Faraw ton daktulion apo thV ceiroV autou perieqhken auton epi thn ceira Iwshf kai enedusen auton stolhn bussinhn kai perieqhken kloion crusoun peri ton trachlon autou

43 kai anebibasen auton epi to arma to deuteron twn autou kai ekhruxen emprosqen autou khrux kai katesthsen auton ef olhV ghV Aiguptou

44 eipen de Faraw tw Iwshf egw Faraw aneu sou ouk exarei ouqeiV thn ceira autou epi pash gh Aiguptou

45 kai ekalesen Faraw to onoma Iwshf Yonqomfanhc kai edwken autw thn Asenneq qugatera Petefrh ierewV Hliou polewV autw gunaika

46 Iwshf de hn etwn triakonta ote esth enantion Faraw basilewV Aiguptou exhlqen de Iwshf ek proswpou Faraw kai dihlqen pasan ghn Aiguptou

47 kai epoihsen h gh en toiV epta etesin thV euqhniaV dragmata

48 kai sunhgagen panta ta brwmata twn epta etwn en oiV hn h euqhnia en gh Aiguptou kai eqhken ta brwmata en taiV polesin brwmata twn pediwn thV polewV twn kuklw authV eqhken en auth

49 kai sunhgagen Iwshf siton wsei thn ammon thV qalasshV polun sfodra ewV ouk hdunanto ariqmhsai ou gar hn ariqmoV

50 tw de Iwshf egenonto uioi duo pro tou elqein ta epta eth tou limou ouV eteken autw Asenneq qugathr Petefrh ierewV Hliou polewV

51 ekalesen de Iwshf to onoma tou prwtotokou Manassh oti epilaqesqai me epoihsen o qeoV pantwn twn ponwn mou kai pantwn twn tou patroV mou

52 to de onoma tou deuterou ekalesen Efraim oti huxhsen me o qeoV en gh tapeinwsewV mou

53 parhlqon de ta epta eth thV euqhniaV a egenonto en gh Aiguptw

54 kai hrxanto ta epta eth tou limou ercesqai kaqa eipen Iwshf kai egeneto limoV en pash th gh en de pash gh Aiguptou hsan artoi

55 kai epeinasen pasa h gh Aiguptou ekekraxen de o laoV proV Faraw peri artwn eipen de Faraw pasi toiV AiguptioiV poreuesqe proV Iwshf kai o ean eiph umin poihsate

56 kai o limoV hn epi proswpou pashV thV ghV anewxen de Iwshf pantaV touV sitobolwnaV kai epwlei pasi toiV AiguptioiV

57 kai pasai ai cwrai hlqon eiV Aigupton agorazein proV Iwshf epekrathsen gar o limoV en pash th gh

 

42

1 idwn de Iakwb oti estin prasiV en Aiguptw eipen toiV uioiV autou ina ti raqumeite

2 idou akhkoa oti estin sitoV en Aiguptw katabhte ekei kai priasqe hmin mikra brwmata ina zwmen kai mh apoqanwmen

3 katebhsan de oi adelfoi Iwshf oi deka priasqai siton ex Aiguptou

4 ton de Beniamin ton adelfon Iwshf ouk apesteilen meta twn adelfwn autou eipen gar mhpote sumbh autw malakia

5 hlqon de oi uioi Israhl agorazein meta twn ercomenwn hn gar o limoV en gh Canaan

6 Iwshf de hn arcwn thV ghV outoV epwlei panti tw law thV ghV elqonteV de oi adelfoi Iwshf prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn

7 idwn de Iwshf touV adelfouV autou epegnw kai hllotriouto ap autwn kai elalhsen autoiV sklhra kai eipen autoiV poqen hkate oi de eipan ek ghV Canaan agorasai brwmata

8 epegnw de Iwshf touV adelfouV autou autoi de ouk epegnwsan auton

9 kai emnhsqh Iwshf twn enupniwn wn eiden autoV kai eipen autoiV kataskopoi este katanohsai ta icnh thV cwraV hkate

10 oi de eipan ouci kurie oi paideV sou hlqomen priasqai brwmata

11 panteV esmen uioi enoV anqrwpou eirhnikoi esmen ouk eisin oi paideV sou kataskopoi

12 eipen de autoiV ouci alla ta icnh thV ghV hlqate idein

13 oi de eipan dwdeka esmen oi paideV sou adelfoi en gh Canaan kai idou o newteroV meta tou patroV hmwn shmeron o de eteroV ouc uparcei

14 eipen de autoiV Iwshf touto estin o eirhka umin legwn oti kataskopoi este

15 en toutw faneisqe nh thn ugieian Faraw ou mh exelqhte enteuqen ean mh o adelfoV umwn o newteroV elqh wde

16 aposteilate ex umwn ena kai labete ton adelfon umwn umeiV de apacqhte ewV tou fanera genesqai ta rhmata umwn ei alhqeuete h ou ei de mh nh thn ugieian Faraw h mhn kataskopoi este

17 kai eqeto autouV en fulakh hmeraV treiV

18 eipen de autoiV th hmera th trith touto poihsate kai zhsesqe ton qeon gar egw foboumai

19 ei eirhnikoi este adelfoV umwn eiV katasceqhtw en th fulakh autoi de badisate kai apagagete ton agorasmon thV sitodosiaV umwn

20 kai ton adelfon umwn ton newteron agagete proV me kai pisteuqhsontai ta rhmata umwn ei de mh apoqaneisqe epoihsan de outwV

21 kai eipen ekastoV proV ton adelfon autou nai en amartia gar esmen peri tou adelfou hmwn oti upereidomen thn qliyin thV yuchV autou ote katedeeto hmwn kai ouk eishkousamen autou eneken toutou ephlqen ef hmaV h qliyiV auth

22 apokriqeiV de Roubhn eipen autoiV ouk elalhsa umin legwn mh adikhshte to paidarion kai ouk eishkousate mou kai idou to aima autou ekzhteitai

23 autoi de ouk hdeisan oti akouei Iwshf o gar ermhneuthV ana meson autwn hn

24 apostrafeiV de ap autwn eklausen Iwshf kai palin proshlqen proV autouV kai eipen autoiV kai elaben ton Sumewn ap autwn kai edhsen auton enantion autwn

25 eneteilato de Iwshf emplhsai ta aggeia autwn sitou kai apodounai to argurion ekastou eiV ton sakkon autou kai dounai autoiV episitismon eiV thn odon kai egenhqh autoiV outwV

26 kai epiqenteV ton siton epi touV onouV autwn aphlqon ekeiqen

27 lusaV de eiV ton marsippon autou dounai cortasmata toiV onoiV autou ou katelusan eiden ton desmon tou arguriou autou kai hn epanw tou stomatoV tou marsippou

28 kai eipen toiV adelfoiV autou apedoqh moi to argurion kai idou touto en tw marsippw mou kai exesth h kardia autwn kai etaracqhsan proV allhlouV legonteV ti touto epoihsen o qeoV hmin

29 hlqon de proV Iakwb ton patera autwn eiV ghn Canaan kai aphggeilan autw panta ta sumbanta autoiV legonteV

30 lelalhken o anqrwpoV o kurioV thV ghV proV hmaV sklhra kai eqeto hmaV en fulakh wV kataskopeuontaV thn ghn

31 eipamen de autw eirhnikoi esmen ouk esmen kataskopoi

32 dwdeka adelfoi esmen uioi tou patroV hmwn o eiV ouc uparcei o de mikroteroV meta tou patroV hmwn shmeron en gh Canaan

33 eipen de hmin o anqrwpoV o kurioV thV ghV en toutw gnwsomai oti eirhnikoi este adelfon ena afete wde met emou ton de agorasmon thV sitodosiaV tou oikou umwn labonteV apelqate

34 kai agagete proV me ton adelfon umwn ton newteron kai gnwsomai oti ou kataskopoi este all oti eirhnikoi este kai ton adelfon umwn apodwsw umin kai th gh emporeuesqe

35 egeneto de en tw katakenoun autouV touV sakkouV autwn kai hn ekastou o desmoV tou arguriou en tw sakkw autwn kai eidon touV desmouV tou arguriou autwn autoi kai o pathr autwn kai efobhqhsan

36 eipen de autoiV Iakwb o pathr autwn eme hteknwsate Iwshf ouk estin Sumewn ouk estin kai ton Beniamin lhmyesqe ep eme egeneto panta tauta

37 eipen de Roubhn tw patri autou legwn touV duo uiouV mou apokteinon ean mh agagw auton proV se doV auton eiV thn ceira mou kagw anaxw auton proV se

38 o de eipen ou katabhsetai o uioV mou meq umwn oti o adelfoV autou apeqanen kai autoV monoV kataleleiptai kai sumbhsetai auton malakisqhnai en th odw h an poreuhsqe kai kataxete mou to ghraV meta luphV eiV adou

 

43

1 o de limoV eniscusen epi thV ghV

2 egeneto de hnika sunetelesan katafagein ton siton on hnegkan ex Aiguptou kai eipen autoiV o pathr autwn palin poreuqenteV priasqe hmin mikra brwmata

3 eipen de autw IoudaV legwn diamarturia diamemarturhtai hmin o anqrwpoV legwn ouk oyesqe to proswpon mou ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq umwn h

4 ei men oun apostelleiV ton adelfon hmwn meq hmwn katabhsomeqa kai agoraswmen soi brwmata

5 ei de mh apostelleiV ton adelfon hmwn meq hmwn ou poreusomeqa o gar anqrwpoV eipen hmin legwn ouk oyesqe mou to proswpon ean mh o adelfoV umwn o newteroV meq umwn h

6 eipen de Israhl ti ekakopoihsate me anaggeilanteV tw anqrwpw ei estin umin adelfoV

7 oi de eipan erwtwn ephrwthsen hmaV o anqrwpoV kai thn genean hmwn legwn ei eti o pathr umwn zh ei estin umin adelfoV kai aphggeilamen autw kata thn eperwthsin tauthn mh hdeimen ei erei hmin agagete ton adelfon umwn

8 eipen de IoudaV proV Israhl ton patera autou aposteilon to paidarion met emou kai anastanteV poreusomeqa ina zwmen kai mh apoqanwmen kai hmeiV kai su kai h aposkeuh hmwn

9 egw de ekdecomai auton ek ceiroV mou zhthson auton ean mh agagw auton proV se kai sthsw auton enantion sou hmarthkwV esomai proV se pasaV taV hmeraV

10 ei mh gar ebradunamen hdh an upestreyamen diV

11 eipen de autoiV Israhl o pathr autwn ei outwV estin touto poihsate labete apo twn karpwn thV ghV en toiV aggeioiV umwn kai katagagete tw anqrwpw dwra thV rhtinhV kai tou melitoV qumiama kai stakthn kai tereminqon kai karua

12 kai to argurion disson labete en taiV cersin umwn to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV umwn apostreyate meq umwn mhpote agnohma estin

13 kai ton adelfon umwn labete kai anastanteV katabhte proV ton anqrwpon

14 o de qeoV mou dwh umin carin enantion tou anqrwpou kai aposteilai ton adelfon umwn ton ena kai ton Beniamin egw men gar kaqa hteknwmai hteknwmai

15 labonteV de oi andreV ta dwra tauta kai to argurion diploun elabon en taiV cersin autwn kai ton Beniamin kai anastanteV katebhsan eiV Aigupton kai esthsan enantion Iwshf

16 eiden de Iwshf autouV kai ton Beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen tw epi thV oikiaV autou eisagage touV anqrwpouV eiV thn oikian kai sfaxon qumata kai etoimason met emou gar fagontai oi anqrwpoi artouV thn meshmbrian

17 epoihsen de o anqrwpoV kaqa eipen Iwshf kai eishgagen touV anqrwpouV eiV ton oikon Iwshf

18 idonteV de oi anqrwpoi oti eishcqhsan eiV ton oikon Iwshf eipan dia to argurion to apostrafen en toiV marsippoiV hmwn thn archn hmeiV eisagomeqa tou sukofanthsai hmaV kai epiqesqai hmin tou labein hmaV eiV paidaV kai touV onouV hmwn

19 proselqonteV de proV ton anqrwpon ton epi tou oikou Iwshf elalhsan autw en tw pulwni tou oikou

20 legonteV deomeqa kurie katebhmen thn archn priasqai brwmata

21 egeneto de hnika hlqomen eiV to katalusai kai hnoixamen touV marsippouV hmwn kai tode to argurion ekastou en tw marsippw autou to argurion hmwn en staqmw apestreyamen nun en taiV cersin hmwn

22 kai argurion eteron hnegkamen meq eautwn agorasai brwmata ouk oidamen tiV enebalen to argurion eiV touV marsippouV hmwn

23 eipen de autoiV ilewV umin mh fobeisqe o qeoV umwn kai o qeoV twn paterwn umwn edwken umin qhsaurouV en toiV marsippoiV umwn to de argurion umwn eudokimoun apecw kai exhgagen proV autouV ton Sumewn

24 kai hnegken udwr niyai touV podaV autwn kai edwken cortasmata toiV onoiV autwn

25 htoimasan de ta dwra ewV tou elqein Iwshf meshmbriaV hkousan gar oti ekei mellei aristan

26 eishlqen de Iwshf eiV thn oikian kai proshnegkan autw ta dwra a eicon en taiV cersin autwn eiV ton oikon kai prosekunhsan autw epi proswpon epi thn ghn

27 hrwthsen de autouV pwV ecete kai eipen autoiV ei ugiainei o pathr umwn o presbuteroV on eipate eti zh

28 oi de eipan ugiainei o paiV sou o pathr hmwn eti zh kai eipen euloghtoV o anqrwpoV ekeinoV tw qew kai kuyanteV prosekunhsan autw

29 anableyaV de toiV ofqalmoiV Iwshf eiden Beniamin ton adelfon autou ton omomhtrion kai eipen outoV o adelfoV umwn o newteroV on eipate proV me agagein kai eipen o qeoV elehsai se teknon

30 etaracqh de Iwshf sunestrefeto gar ta entera autou epi tw adelfw autou kai ezhtei klausai eiselqwn de eiV to tamieion eklausen ekei

31 kai niyamenoV to proswpon exelqwn enekrateusato kai eipen paraqete artouV

32 kai pareqhkan autw monw kai autoiV kaq eautouV kai toiV AiguptioiV toiV sundeipnousin met autou kaq eautouV ou gar edunanto oi Aiguptioi sunesqiein meta twn Ebraiwn artouV bdelugma gar estin toiV AiguptioiV

33 ekaqisan de enantion autou o prwtotokoV kata ta presbeia autou kai o newteroV kata thn neothta autou existanto de oi anqrwpoi ekastoV proV ton adelfon autou

34 hran de meridaV par autou proV autouV emegalunqh de h meriV Beniamin para taV meridaV pantwn pentaplasiwV proV taV ekeinwn epion de kai emequsqhsan met autou

 

44

1 kai eneteilato Iwshf tw onti epi thV oikiaV autou legwn plhsate touV marsippouV twn anqrwpwn brwmatwn osa ean dunwntai arai kai embalate ekastou to argurion epi tou stomatoV tou marsippou

2 kai to kondu mou to arguroun embalate eiV ton marsippon tou newterou kai thn timhn tou sitou autou egenhqh de kata to rhma Iwshf kaqwV eipen

3 to prwi diefausen kai oi anqrwpoi apestalhsan autoi kai oi onoi autwn

4 exelqontwn de autwn thn polin ouk apescon makran kai Iwshf eipen tw epi thV oikiaV autou anastaV epidiwxon opisw twn anqrwpwn kai katalhmyh autouV kai ereiV autoiV ti oti antapedwkate ponhra anti kalwn

5 ina ti ekleyate mou to kondu to arguroun ou touto estin en w pinei o kurioV mou autoV de oiwnismw oiwnizetai en autw ponhra suntetelesqe a pepoihkate

6 eurwn de autouV eipen autoiV kata ta rhmata tauta

7 oi de eipon autw ina ti lalei o kurioV kata ta rhmata tauta mh genoito toiV paisin sou poihsai kata to rhma touto

8 ei to men argurion o euromen en toiV marsippoiV hmwn apestreyamen proV se ek ghV Canaan pwV an kleyaimen ek tou oikou tou kuriou sou argurion h crusion

9 par w an eureqh to kondu twn paidwn sou apoqnhsketw kai hmeiV de esomeqa paideV tw kuriw hmwn

10 o de eipen kai nun wV legete outwV estai o anqrwpoV par w an eureqh to kondu autoV estai mou paiV umeiV de esesqe kaqaroi

11 kai espeusan kai kaqeilan ekastoV ton marsippon autou epi thn ghn kai hnoixan ekastoV ton marsippon autou

12 hreuna de apo tou presbuterou arxamenoV ewV hlqen epi ton newteron kai euren to kondu en tw marsippw tw Beniamin

13 kai dierrhxan ta imatia autwn kai epeqhkan ekastoV ton marsippon autou epi ton onon autou kai epestreyan eiV thn polin

14 eishlqen de IoudaV kai oi adelfoi autou proV Iwshf eti autou ontoV ekei kai epeson enantion autou epi thn ghn

15 eipen de autoiV Iwshf ti to pragma touto o epoihsate ouk oidate oti oiwnismw oiwnieitai anqrwpoV oioV egw

16 eipen de IoudaV ti anteroumen tw kuriw h ti lalhswmen h ti dikaiwqwmen o de qeoV euren thn adikian twn paidwn sou idou esmen oiketai tw kuriw hmwn kai hmeiV kai par w eureqh to kondu

17 eipen de Iwshf mh moi genoito poihsai to rhma touto o anqrwpoV par w eureqh to kondu autoV estai mou paiV umeiV de anabhte meta swthriaV proV ton patera umwn

18 eggisaV de autw IoudaV eipen deomai kurie lalhsatw o paiV sou rhma enantion sou kai mh qumwqhV tw paidi sou oti su ei meta Faraw

19 kurie su hrwthsaV touV paidaV sou legwn ei ecete patera h adelfon

20 kai eipamen tw kuriw estin hmin pathr presbuteroV kai paidion ghrwV newteron autw kai o adelfoV autou apeqanen autoV de monoV upeleifqh th mhtri autou o de pathr auton hgaphsen

21 eipaV de toiV paisin sou katagagete auton proV me kai epimeloumai autou

22 kai eipamen tw kuriw ou dunhsetai to paidion katalipein ton patera ean de kataliph ton patera apoqaneitai

23 su de eipaV toiV paisin sou ean mh katabh o adelfoV umwn o newteroV meq umwn ou prosqhsesqe eti idein to proswpon mou

24 egeneto de hnika anebhmen proV ton paida sou patera de hmwn aphggeilamen autw ta rhmata tou kuriou

25 eipen de hmin o pathr hmwn badisate palin agorasate hmin mikra brwmata

26 hmeiV de eipamen ou dunhsomeqa katabhnai all ei men o adelfoV hmwn o newteroV katabainei meq hmwn katabhsomeqa ou gar dunhsomeqa idein to proswpon tou anqrwpou tou adelfou tou newterou mh ontoV meq hmwn

27 eipen de o paiV sou o pathr hmwn proV hmaV umeiV ginwskete oti duo eteken moi h gunh

28 kai exhlqen o eiV ap emou kai eipate oti qhriobrwtoV gegonen kai ouk eidon auton eti kai nun

29 ean oun labhte kai touton ek proswpou mou kai sumbh autw malakia en th odw kai kataxete mou to ghraV meta luphV eiV adou

30 nun oun ean eisporeuwmai proV ton paida sou patera de hmwn kai to paidarion mh h meq hmwn h de yuch autou ekkrematai ek thV toutou yuchV

31 kai estai en tw idein auton mh on to paidarion meq hmwn teleuthsei kai kataxousin oi paideV sou to ghraV tou paidoV sou patroV de hmwn met odunhV eiV adou

32 o gar paiV sou ekdedektai to paidion para tou patroV legwn ean mh agagw auton proV se kai sthsw auton enantion sou hmarthkwV esomai proV ton patera pasaV taV hmeraV

33 nun oun paramenw soi paiV anti tou paidiou oikethV tou kuriou to de paidion anabhtw meta twn adelfwn

34 pwV gar anabhsomai proV ton patera tou paidiou mh ontoV meq hmwn ina mh idw ta kaka a eurhsei ton patera mou

 

45

1 kai ouk hdunato Iwshf anecesqai pantwn twn paresthkotwn autw all eipen exaposteilate pantaV ap emou kai ou pareisthkei oudeiV eti tw Iwshf hnika anegnwrizeto toiV adelfoiV autou

2 kai afhken fwnhn meta klauqmou hkousan de panteV oi Aiguptioi kai akouston egeneto eiV ton oikon Faraw

3 eipen de Iwshf proV touV adelfouV autou egw eimi Iwshf eti o pathr mou zh kai ouk edunanto oi adelfoi apokriqhnai autw etaracqhsan gar

4 eipen de Iwshf proV touV adelfouV autou eggisate proV me kai hggisan kai eipen egw eimi Iwshf o adelfoV umwn on apedosqe eiV Aigupton

5 nun oun mh lupeisqe mhde sklhron umin fanhtw oti apedosqe me wde eiV gar zwhn apesteilen me o qeoV emprosqen umwn

6 touto gar deuteron etoV limoV epi thV ghV kai eti loipa pente eth en oiV ouk estai arotriasiV oude amhtoV

7 apesteilen gar me o qeoV emprosqen umwn upoleipesqai umwn kataleimma epi thV ghV kai ekqreyai umwn kataleiyin megalhn

8 nun oun ouc umeiV me apestalkate wde all h o qeoV kai epoihsen me wV patera Faraw kai kurion pantoV tou oikou autou kai arconta pashV ghV Aiguptou

9 speusanteV oun anabhte proV ton patera mou kai eipate autw tade legei o uioV sou Iwshf epoihsen me o qeoV kurion pashV ghV Aiguptou katabhqi oun proV me kai mh meinhV

10 kai katoikhseiV en gh Gesem ArabiaV kai esh egguV mou su kai oi uioi sou kai oi uioi twn uiwn sou ta probata sou kai ai boeV sou kai osa soi estin

11 kai ekqreyw se ekei eti gar pente eth limoV ina mh ektribhV su kai oi uioi sou kai panta ta uparconta sou

12 idou oi ofqalmoi umwn blepousin kai oi ofqalmoi Beniamin tou adelfou mou oti to stoma mou to laloun proV umaV

13 apaggeilate oun tw patri mou pasan thn doxan mou thn en Aiguptw kai osa eidete kai tacunanteV katagagete ton patera mou wde

14 kai epipeswn epi ton trachlon Beniamin tou adelfou autou eklausen ep autw kai Beniamin eklausen epi tw trachlw autou

15 kai katafilhsaV pantaV touV adelfouV autou eklausen ep autoiV kai meta tauta elalhsan oi adelfoi autou proV auton

16 kai diebohqh h fwnh eiV ton oikon Faraw legonteV hkasin oi adelfoi Iwshf ecarh de Faraw kai h qerapeia autou

17 eipen de Faraw proV Iwshf eipon toiV adelfoiV sou touto poihsate gemisate ta poreia umwn kai apelqate eiV ghn Canaan

18 kai paralabonteV ton patera umwn kai ta uparconta umwn hkete proV me kai dwsw umin pantwn twn agaqwn Aiguptou kai fagesqe ton muelon thV ghV

19 su de enteilai tauta labein autoiV amaxaV ek ghV Aiguptou toiV paidioiV umwn kai taiV gunaixin kai analabonteV ton patera umwn paraginesqe

20 kai mh feishsqe toiV ofqalmoiV twn skeuwn umwn ta gar panta agaqa Aiguptou umin estai

21 epoihsan de outwV oi uioi Israhl edwken de Iwshf autoiV amaxaV kata ta eirhmena upo Faraw tou basilewV kai edwken autoiV episitismon eiV thn odon

22 kai pasin edwken dissaV stolaV tw de Beniamin edwken triakosiouV crusouV kai pente exallassousaV stolaV

23 kai tw patri autou apesteilen kata ta auta kai deka onouV airontaV apo pantwn twn agaqwn Aiguptou kai deka hmionouV airousaV artouV tw patri autou eiV odon

24 exapesteilen de touV adelfouV autou kai eporeuqhsan kai eipen autoiV mh orgizesqe en th odw

25 kai anebhsan ex Aiguptou kai hlqon eiV ghn Canaan proV Iakwb ton patera autwn

26 kai anhggeilan autw legonteV oti o uioV sou Iwshf zh kai autoV arcei pashV ghV Aiguptou kai exesth h dianoia Iakwb ou gar episteusen autoiV

27 elalhsan de autw panta ta rhqenta upo Iwshf osa eipen autoiV idwn de taV amaxaV aV apesteilen Iwshf wste analabein auton anezwpurhsen to pneuma Iakwb tou patroV autwn

28 eipen de Israhl mega moi estin ei eti Iwshf o uioV mou zh poreuqeiV oyomai auton pro tou apoqanein me

 

46

1 aparaV de Israhl autoV kai panta ta autou hlqen epi to frear tou orkou kai equsen qusian tw qew tou patroV autou Isaak

2 eipen de o qeoV Israhl en oramati thV nuktoV eipaV Iakwb Iakwb o de eipen ti estin

3 legwn egw eimi o qeoV twn paterwn sou mh fobou katabhnai eiV Aigupton eiV gar eqnoV mega poihsw se ekei

4 kai egw katabhsomai meta sou eiV Aigupton kai egw anabibasw se eiV teloV kai Iwshf epibalei taV ceiraV epi touV ofqalmouV sou

5 anesth de Iakwb apo tou freatoV tou orkou kai anelabon oi uioi Israhl ton patera autwn kai thn aposkeuhn kai taV gunaikaV autwn epi taV amaxaV aV apesteilen Iwshf arai auton

6 kai analabonteV ta uparconta autwn kai pasan thn kthsin hn ekthsanto en gh Canaan eishlqon eiV Aigupton Iakwb kai pan to sperma autou met autou

7 uioi kai oi uioi twn uiwn autou met autou qugatereV kai qugatereV twn uiwn autou kai pan to sperma autou hgagen eiV Aigupton

8 tauta de ta onomata twn uiwn Israhl twn eiselqontwn eiV Aigupton Iakwb kai oi uioi autou prwtotokoV Iakwb Roubhn

9 uioi de Roubhn Enwc kai FallouV Asrwn kai Carmi

10 uioi de Sumewn Iemouhl kai Iamin kai Awd kai Iacin kai Saar kai Saoul uioV thV CananitidoV

11 uioi de Leui Ghrswn Kaaq kai Merari

12 uioi de Iouda Hr kai Aunan kai Shlwm kai FareV kai Zara apeqanen de Hr kai Aunan en gh Canaan egenonto de uioi FareV Asrwn kai Iemouhl

13 uioi de Issacar Qwla kai Foua kai Iasoub kai Zambram

14 uioi de Zaboulwn Sered kai Allwn kai Alohl

15 outoi uioi LeiaV ouV eteken tw Iakwb en Mesopotamia thV SuriaV kai Dinan thn qugatera autou pasai ai yucai uioi kai qugatereV triakonta treiV

16 uioi de Gad Safwn kai AggiV kai SauniV kai Qasoban kai AhdiV kai ArohdiV kai ArohliV

17 uioi de Ashr Iemna kai Iesoua kai Ieoul kai Baria kai Sara adelfh autwn uioi de Baria Cobor kai Melcihl

18 outoi uioi ZelfaV hn edwken Laban Leia th qugatri autou h eteken toutouV tw Iakwb deka ex yucaV

19 uioi de Rachl gunaikoV Iakwb Iwshf kai Beniamin

20 egenonto de uioi Iwshf en gh Aiguptw ouV eteken autw Asenneq qugathr Petefrh ierewV Hliou polewV ton Manassh kai ton Efraim egenonto de uioi Manassh ouV eteken autw h pallakh h Sura ton Macir Macir de egennhsen ton Galaad uioi de Efraim adelfou Manassh Soutalaam kai Taam uioi de Soutalaam Edem

21 uioi de Beniamin Bala kai Cobwr kai Asbhl egenonto de uioi Bala Ghra kai Noeman kai AgciV kai RwV kai Mamfin kai Ofimin Ghra de egennhsen ton Arad

22 outoi uioi Rachl ouV eteken tw Iakwb pasai yucai deka oktw

23 uioi de Dan Asom

24 kai uioi Nefqali Asihl kai Gwuni kai Issaar kai Sullhm

25 outoi uioi BallaV hn edwken Laban Rachl th qugatri autou h eteken toutouV tw Iakwb pasai yucai epta

26 pasai de yucai ai eiselqousai meta Iakwb eiV Aigupton oi exelqonteV ek twn mhrwn autou cwriV twn gunaikwn uiwn Iakwb pasai yucai exhkonta ex

27 uioi de Iwshf oi genomenoi autw en gh Aiguptw yucai ennea pasai yucai oikou Iakwb ai eiselqousai eiV Aigupton ebdomhkonta pente

28 ton de Ioudan apesteilen emprosqen autou proV Iwshf sunanthsai autw kaq Hrwwn polin eiV ghn Ramessh

29 zeuxaV de Iwshf ta armata autou anebh eiV sunanthsin Israhl tw patri autou kaq Hrwwn polin kai ofqeiV autw epepesen epi ton trachlon autou kai eklausen klauqmw pleioni

30 kai eipen Israhl proV Iwshf apoqanoumai apo tou nun epei ewraka to proswpon sou eti gar su zhV

31 eipen de Iwshf proV touV adelfouV autou anabaV apaggelw tw Faraw kai erw autw oi adelfoi mou kai o oikoV tou patroV mou oi hsan en gh Canaan hkasin proV me

32 oi de andreV eisin poimeneV andreV gar kthnotrofoi hsan kai ta kthnh kai touV boaV kai panta ta autwn ageiocasin

33 ean oun kalesh umaV Faraw kai eiph umin ti to ergon umwn estin

34 ereite andreV kthnotrofoi esmen oi paideV sou ek paidoV ewV tou nun kai hmeiV kai oi patereV hmwn ina katoikhshte en gh Gesem Arabia bdelugma gar estin AiguptioiV paV poimhn probatwn

 

47

1 elqwn de Iwshf aphggeilen tw Faraw legwn o pathr mou kai oi adelfoi mou kai ta kthnh kai oi boeV autwn kai panta ta autwn hlqon ek ghV Canaan kai idou eisin en gh Gesem

2 apo de twn adelfwn autou parelaben pente andraV kai esthsen autouV enantion Faraw

3 kai eipen Faraw toiV adelfoiV Iwshf ti to ergon umwn oi de eipan tw Faraw poimeneV probatwn oi paideV sou kai hmeiV kai oi patereV hmwn

4 eipan de tw Faraw paroikein en th gh hkamen ou gar estin nomh toiV kthnesin twn paidwn sou eniscusen gar o limoV en gh Canaan nun oun katoikhsomen oi paideV sou en gh Gesem

5 eipen de Faraw tw Iwsfh katoikeitwsan en gh Gesem ei de episth oti eisin en autoiV andreV dunatoi katasthson autouV arcontaV twn emwn kthnwn hlqon de eiV Aigupton proV Iwshf Iakwb kai oi uioi autou kai hkousen Faraw basileuV Aiguptou kai eipen Faraw proV Iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi proV se

6 idou h gh Aiguptou enantion sou estin en th beltisth gh katoikison ton patera sou kai touV adelfouV sou

7 eishgagen de Iwshf Iakwb ton patera autou kai esthsen auton enantion Faraw kai euloghsen Iakwb ton Faraw

8 eipen de Faraw tw Iakwb posa eth hmerwn thV zwhV sou

9 kai eipen Iakwb tw Faraw ai hmerai twn etwn thV zwhV mou aV paroikw ekaton triakonta eth mikrai kai ponhrai gegonasin ai hmerai twn etwn thV zwhV mou ouk afikonto eiV taV hmeraV twn etwn thV zwhV twn paterwn mou aV hmeraV parwkhsan

10 kai euloghsaV Iakwb ton Faraw exhlqen ap autou

11 kai katwkisen Iwshf ton patera kai touV adelfouV autou kai edwken autoiV katascesin en gh Aiguptou en th beltisth gh en gh Ramessh kaqa prosetaxen Faraw

12 kai esitometrei Iwshf tw patri kai toiV adelfoiV autou kai panti tw oikw tou patroV autou siton kata swma

13 sitoV de ouk hn en pash th gh eniscusen gar o limoV sfodra exelipen de h gh Aiguptou kai h gh Canaan apo tou limou

14 sunhgagen de Iwshf pan to argurion to eureqen en gh Aiguptou kai en gh Canaan tou sitou ou hgorazon kai esitometrei autoiV kai eishnegken Iwshf pan to argurion eiV ton oikon Faraw

15 kai exelipen pan to argurion ek ghV Aiguptou kai ek ghV Canaan hlqon de panteV oi Aiguptioi proV Iwshf legonteV doV hmin artouV kai ina ti apoqnhskomen enantion sou ekleloipen gar to argurion hmwn

16 eipen de autoiV Iwshf ferete ta kthnh umwn kai dwsw umin artouV anti twn kthnwn umwn ei ekleloipen to argurion

17 hgagon de ta kthnh proV Iwshf kai edwken autoiV Iwshf artouV anti twn ippwn kai anti twn probatwn kai anti twn bown kai anti twn onwn kai exeqreyen autouV en artoiV anti pantwn twn kthnwn autwn en tw eniautw ekeinw

18 exhlqen de to etoV ekeino kai hlqon proV auton en tw etei tw deuterw kai eipan autw mhpote ektribwmen apo tou kuriou hmwn ei gar ekleloipen to argurion kai ta uparconta kai ta kthnh proV se ton kurion kai ouc upoleipetai hmin enantion tou kuriou hmwn all h to idion swma kai h gh hmwn

19 ina oun mh apoqanwmen enantion sou kai h gh erhmwqh kthsai hmaV kai thn ghn hmwn anti artwn kai esomeqa hmeiV kai h gh hmwn paideV Faraw doV sperma ina speirwmen kai zwmen kai mh apoqanwmen kai h gh ouk erhmwqhsetai

20 kai ekthsato Iwshf pasan thn ghn twn Aiguptiwn tw Faraw apedonto gar oi Aiguptioi thn ghn autwn tw Faraw epekrathsen gar autwn o limoV kai egeneto h gh Faraw

21 kai ton laon katedoulwsato autw eiV paidaV ap akrwn oriwn Aiguptou ewV twn akrwn

22 cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk ekthsato tauthn Iwshf en dosei gar edwken doma toiV iereusin Faraw kai hsqion thn dosin hn edwken autoiV Faraw dia touto ouk apedonto thn ghn autwn

23 eipen de Iwshf pasi toiV AiguptioiV idou kekthmai umaV kai thn ghn umwn shmeron tw Faraw labete eautoiV sperma kai speirate thn ghn

24 kai estai ta genhmata authV dwsete to pempton meroV tw Faraw ta de tessara merh estai umin autoiV eiV sperma th gh kai eiV brwsin umin kai pasin toiV en toiV oikoiV umwn

25 kai eipan seswkaV hmaV euromen carin enantion tou kuriou hmwn kai esomeqa paideV Faraw

26 kai eqeto autoiV Iwshf eiV prostagma ewV thV hmeraV tauthV epi ghn Aiguptou tw Faraw apopemptoun cwriV thV ghV twn ierewn monon ouk hn tw Faraw

27 katwkhsen de Israhl en gh Aiguptw epi thV ghV Gesem kai eklhronomhsan ep authV kai huxhqhsan kai eplhqunqhsan sfodra

28 epezhsen de Iakwb en gh Aiguptw deka epta eth egenonto de ai hmerai Iakwb eniautwn thV zwhV autou ekaton tessarakonta epta eth

29 hggisan de ai hmerai Israhl tou apoqanein kai ekalesen ton uion autou Iwshf kai eipen autw ei eurhka carin enantion sou upoqeV thn ceira sou upo ton mhron mou kai poihseiV ep eme elehmosunhn kai alhqeian tou mh me qayai en Aiguptw

30 alla koimhqhsomai meta twn paterwn mou kai areiV me ex Aiguptou kai qayeiV me en tw tafw autwn o de eipen egw poihsw kata to rhma sou

31 eipen de omoson moi kai wmosen autw kai prosekunhsen Israhl epi to akron thV rabdou autou

 

48

1 egeneto de meta ta rhmata tauta kai aphggelh tw Iwshf oti o pathr sou enocleitai kai analabwn touV duo uiouV autou ton Manassh kai ton Efraim hlqen proV Iakwb

2 aphggelh de tw Iakwb legonteV idou o uioV sou Iwshf ercetai proV se kai eniscusaV Israhl ekaqisen epi thn klinhn

3 kai eipen Iakwb tw Iwshf o qeoV mou wfqh moi en Louza en gh Canaan kai euloghsen me

4 kai eipen moi idou egw auxanw se kai plhqunw se kai poihsw se eiV sunagwgaV eqnwn kai dwsw soi thn ghn tauthn kai tw spermati sou meta se eiV katascesin aiwnion

5 nun oun oi duo uioi sou oi genomenoi soi en Aiguptw pro tou me elqein proV se eiV Aigupton emoi eisin Efraim kai Manassh wV Roubhn kai Sumewn esontai moi

6 ta de ekgona a ean gennhshV meta tauta soi esontai epi tw onomati twn adelfwn autwn klhqhsontai en toiV ekeinwn klhroiV

7 egw de hnika hrcomhn ek MesopotamiaV thV SuriaV apeqanen Rachl h mhthr sou en gh Canaan eggizontoV mou kata ton ippodromon cabraqa thV ghV tou elqein Efraqa kai katwruxa authn en th odw tou ippodromou auth estin Baiqleem

8 idwn de Israhl touV uiouV Iwshf eipen tineV soi outoi

9 eipen de Iwshf tw patri autou uioi mou eisin ouV edwken moi o qeoV entauqa kai eipen Iakwb prosagage moi autouV ina euloghsw autouV

10 oi de ofqalmoi Israhl ebaruwphsan apo tou ghrouV kai ouk hdunato blepein kai hggisen autouV proV auton kai efilhsen autouV kai perielaben autouV

11 kai eipen Israhl proV Iwshf idou tou proswpou sou ouk esterhqhn kai idou edeixen moi o qeoV kai to sperma sou

12 kai exhgagen Iwshf autouV apo twn gonatwn autou kai prosekunhsan autw epi proswpon epi thV ghV

13 labwn de Iwshf touV duo uiouV autou ton te Efraim en th dexia ex aristerwn de Israhl ton de Manassh en th aristera ek dexiwn de Israhl hggisen autouV autw

14 ekteinaV de Israhl thn ceira thn dexian epebalen epi thn kefalhn Efraim outoV de hn o newteroV kai thn aristeran epi thn kefalhn Manassh enallax taV ceiraV

15 kai huloghsen autouV kai eipen o qeoV w euhresthsan oi patereV mou enantion autou Abraam kai Isaak o qeoV o trefwn me ek neothtoV ewV thV hmeraV tauthV

16 o aggeloV o ruomenoV me ek pantwn twn kakwn euloghsai ta paidia tauta kai epiklhqhsetai en autoiV to onoma mou kai to onoma twn paterwn mou Abraam kai Isaak kai plhqunqeihsan eiV plhqoV polu epi thV ghV

17 idwn de Iwshf oti epebalen o pathr thn dexian autou epi thn kefalhn Efraim baru autw katefanh kai antelabeto Iwshf thV ceiroV tou patroV autou afelein authn apo thV kefalhV Efraim epi thn kefalhn Manassh

18 eipen de Iwshf tw patri autou ouc outwV pater outoV gar o prwtotokoV epiqeV thn dexian sou epi thn kefalhn autou

19 kai ouk hqelhsen alla eipen oida teknon oida kai outoV estai eiV laon kai outoV uywqhsetai alla o adelfoV autou o newteroV meizwn autou estai kai to sperma autou estai eiV plhqoV eqnwn

20 kai euloghsen autouV en th hmera ekeinh legwn en umin euloghqhsetai Israhl legonteV poihsai se o qeoV wV Efraim kai wV Manassh kai eqhken ton Efraim emprosqen tou Manassh

21 eipen de Israhl tw Iwshf idou egw apoqnhskw kai estai o qeoV meq umwn kai apostreyei umaV eiV thn ghn twn paterwn umwn

22 egw de didwmi soi Sikima exaireton uper touV adelfouV sou hn elabon ek ceiroV Amorraiwn en macaira mou kai toxw

 

49

1 ekalesen de Iakwb touV uiouV autou kai eipen sunacqhte ina anaggeilw umin ti apanthsei umin ep escatwn twn hmerwn

2 aqroisqhte kai akousate uioi Iakwb akousate Israhl tou patroV umwn

3 Roubhn prwtotokoV mou su iscuV mou kai arch teknwn mou sklhroV feresqai kai sklhroV auqadhV

4 exubrisaV wV udwr mh ekzeshV anebhV gar epi thn koithn tou patroV sou tote emianaV thn strwmnhn ou anebhV

5 Sumewn kai Leui adelfoi sunetelesan adikian ex airesewV autwn

6 eiV boulhn autwn mh elqoi h yuch mou kai epi th sustasei autwn mh ereisai ta hpata mou oti en tw qumw autwn apekteinan anqrwpouV kai en th epiqumia autwn eneurokophsan tauron

7 epikataratoV o qumoV autwn oti auqadhV kai h mhniV autwn oti esklhrunqh diameriw autouV en Iakwb kai diasperw autouV en Israhl

8 Iouda se ainesaisan oi adelfoi sou ai ceireV sou epi nwtou twn ecqrwn sou proskunhsousin soi oi uioi tou patroV sou

9 skumnoV leontoV Iouda ek blastou uie mou anebhV anapeswn ekoimhqhV wV lewn kai wV skumnoV tiV egerei auton

10 ouk ekleiyei arcwn ex Iouda kai hgoumenoV ek twn mhrwn autou ewV an elqh ta apokeimena autw kai autoV prosdokia eqnwn

11 desmeuwn proV ampelon ton pwlon autou kai th eliki ton pwlon thV onou autou plunei en oinw thn stolhn autou kai en aimati stafulhV thn peribolhn autou

12 caropoi oi ofqalmoi autou apo oinou kai leukoi oi odonteV autou h gala

13 Zaboulwn paralioV katoikhsei kai autoV par ormon ploiwn kai paratenei ewV SidwnoV

14 Issacar to kalon epequmhsen anapauomenoV ana meson twn klhrwn

15 kai idwn thn anapausin oti kalh kai thn ghn oti piwn upeqhken ton wmon autou eiV to ponein kai egenhqh anhr gewrgoV

16 Dan krinei ton eautou laon wsei kai mia fulh en Israhl

17 kai genhqhtw Dan ofiV ef odou egkaqhmenoV epi tribou daknwn pternan ippou kai peseitai o ippeuV eiV ta opisw

18 thn swthrian perimenw kuriou

19 Gad peirathrion peirateusei auton autoV de peirateusei autwn kata podaV

20 Ashr piwn autou o artoV kai autoV dwsei trufhn arcousin

21 Nefqali stelecoV aneimenon epididouV en tw genhmati kalloV

22 uioV huxhmenoV Iwshf uioV huxhmenoV zhlwtoV uioV mou newtatoV proV me anastreyon

23 eiV on diabouleuomenoi eloidoroun kai eneicon autw kurioi toxeumatwn

24 kai sunetribh meta kratouV ta toxa autwn kai exeluqh ta neura bracionwn ceirwn autwn dia ceira dunastou Iakwb ekeiqen o katiscusaV Israhl

25 para qeou tou patroV sou kai ebohqhsen soi o qeoV o emoV kai euloghsen se eulogian ouranou anwqen kai eulogian ghV ecoushV panta eneken eulogiaV mastwn kai mhtraV

26 eulogiaV patroV sou kai mhtroV sou uperiscusen ep eulogiaiV orewn monimwn kai ep eulogiaiV qinwn aenawn esontai epi kefalhn Iwshf kai epi korufhV wn hghsato adelfwn

27 Beniamin lukoV arpax to prwinon edetai eti kai eiV to esperaV diadwsei trofhn

28 panteV outoi uioi Iakwb dwdeka kai tauta elalhsen autoiV o pathr autwn kai euloghsen autouV ekaston kata thn eulogian autou euloghsen autouV

29 kai eipen autoiV egw prostiqemai proV ton emon laon qayate me meta twn paterwn mou en tw sphlaiw o estin en tw agrw Efrwn tou Cettaiou

30 en tw sphlaiw tw diplw tw apenanti Mambrh en th gh Canaan o ekthsato Abraam to sphlaion para Efrwn tou Cettaiou en kthsei mnhmeiou

31 ekei eqayan Abraam kai Sarran thn gunaika autou ekei eqayan Isaak kai Rebekkan thn gunaika autou kai ekei eqaya Leian

32 en kthsei tou agrou kai tou sphlaiou tou ontoV en autw para twn uiwn Cet

33 kai katepausen Iakwb epitasswn toiV uioiV autou kai exaraV touV podaV autou epi thn klinhn exelipen kai proseteqh proV ton laon autou

 

50

1 kai epipeswn Iwshf epi to proswpon tou patroV autou eklausen ep auton kai efilhsen auton

2 kai prosetaxen Iwshf toiV paisin autou toiV entafiastaiV entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton Israhl

3 kai eplhrwsan autou tessarakonta hmeraV outwV gar katariqmountai ai hmerai thV tafhV kai epenqhsen auton AiguptoV ebdomhkonta hmeraV

4 epeidh de parhlqon ai hmerai tou penqouV elalhsen Iwshf proV touV dunastaV Faraw legwn ei euron carin enantion umwn lalhsate peri emou eiV ta wta Faraw legonteV

5 o pathr mou wrkisen me legwn en tw mnhmeiw w wruxa emautw en gh Canaan ekei me qayeiV nun oun anabaV qayw ton patera mou kai epaneleusomai

6 kai eipen Faraw anabhqi qayon ton patera sou kaqaper wrkisen se

7 kai anebh Iwshf qayai ton patera autou kai sunanebhsan met autou panteV oi paideV Faraw kai oi presbuteroi tou oikou autou kai panteV oi presbuteroi thV ghV Aiguptou

8 kai pasa h panoikia Iwshf kai oi adelfoi autou kai pasa h oikia h patrikh autou kai thn suggeneian kai ta probata kai touV boaV upeliponto en gh Gesem

9 kai sunanebhsan met autou kai armata kai ippeiV kai egeneto h parembolh megalh sfodra

10 kai paregenonto ef alwna Atad o estin peran tou Iordanou kai ekoyanto auton kopeton megan kai iscuron sfodra kai epoihsen to penqoV tw patri autou epta hmeraV

11 kai eidon oi katoikoi thV ghV Canaan to penqoV en alwni Atad kai eipan penqoV mega touto estin toiV AiguptioiV dia touto ekalesen to onoma autou PenqoV Aiguptou o estin peran tou Iordanou

12 kai epoihsan autw outwV oi uioi autou kai eqayan auton ekei

13 kai anelabon auton oi uioi autou eiV ghn Canaan kai eqayan auton eiV to sphlaion to diploun o ekthsato Abraam to sphlaion en kthsei mnhmeiou para Efrwn tou Cettaiou katenanti Mambrh

14 kai apestreyen Iwshf eiV Aigupton autoV kai oi adelfoi autou kai oi sunanabanteV qayai ton patera autou

15 idonteV de oi adelfoi Iwshf oti teqnhken o pathr autwn eipan mhpote mnhsikakhsh hmin Iwshf kai antapodoma antapodw hmin panta ta kaka a enedeixameqa autw

16 kai paregenonto proV Iwshf legonteV o pathr sou wrkisen pro tou teleuthsai auton legwn

17 outwV eipate Iwshf afeV autoiV thn adikian kai thn amartian autwn oti ponhra soi enedeixanto kai nun dexai thn adikian twn qerapontwn tou qeou tou patroV sou kai eklausen Iwshf lalountwn autwn proV auton

18 kai elqonteV proV auton eipan oide hmeiV soi oiketai

19 kai eipen autoiV Iwshf mh fobeisqe tou gar qeou eimi egw

20 umeiV ebouleusasqe kat emou eiV ponhra o de qeoV ebouleusato peri emou eiV agaqa opwV an genhqh wV shmeron ina diatrafh laoV poluV

21 kai eipen autoiV mh fobeisqe egw diaqreyw umaV kai taV oikiaV umwn kai parekalesen autouV kai elalhsen autwn eiV thn kardian

22 kai katwkhsen Iwshf en Aiguptw autoV kai oi adelfoi autou kai pasa h panoikia tou patroV autou kai ezhsen Iwshf eth ekaton deka

23 kai eiden Iwshf Efraim paidia ewV trithV geneaV kai uioi Macir tou uiou Manassh etecqhsan epi mhrwn Iwshf

24 kai eipen Iwshf toiV adelfoiV autou legwn egw apoqnhskw episkoph de episkeyetai umaV o qeoV kai anaxei umaV ek thV ghV tauthV eiV thn ghn hn wmosen o qeoV toiV patrasin hmwn Abraam kai Isaak kai Iakwb

25 kai wrkisen Iwshf touV uiouV Israhl legwn en th episkoph h episkeyetai umaV o qeoV kai sunanoisete ta osta mou enteuqen meq umwn

26 kai eteleuthsen Iwshf etwn ekaton deka kai eqayan auton kai eqhkan en th sorw en Aiguptw

 


 

Septuagint_Index            Next: Exodus