AMBAKOUM

1

1 to lhmma o eiden Ambakoum o profhthV

2 ewV tinoV kurie kekraxomai kai ou mh eisakoushV bohsomai proV se adikoumenoV kai ou swseiV

3 ina ti moi edeixaV kopouV kai ponouV epiblepein talaipwrian kai asebeian ex enantiaV mou gegonen krisiV kai o krithV lambanei

4 dia touto dieskedastai nomoV kai ou diexagetai eiV teloV krima oti o asebhV katadunasteuei ton dikaion eneken toutou exeleusetai to krima diestrammenon

5 idete oi katafronhtai kai epibleyate kai qaumasate qaumasia kai afanisqhte dioti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn o ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai

6 dioti idou egw exegeirw ef umaV touV CaldaiouV touV machtaV to eqnoV to pikron kai to tacinon to poreuomenon epi ta plath thV ghV tou kataklhronomhsai skhnwmata ouk autou

7 foberoV kai epifanhV estin ex autou to krima autou estai kai to lhmma autou ex autou exeleusetai

8 kai exalountai uper pardaleiV oi ippoi autou kai oxuteroi uper touV lukouV thV ArabiaV kai exippasontai oi ippeiV autou kai ormhsousin makroqen kai petasqhsontai wV aetoV proqumoV eiV to fagein

9 sunteleia eiV asebeiV hxei anqesthkotaV proswpoiV autwn ex enantiaV kai sunaxei wV ammon aicmalwsian

10 kai autoV en basileusin entrufhsei kai turannoi paignia autou kai autoV eiV pan ocurwma empaixetai kai balei cwma kai krathsei autou

11 tote metabalei to pneuma kai dieleusetai kai exilasetai auth h iscuV tw qew mou

12 ouci su ap archV kurie o qeoV o agioV mou kai ou mh apoqanwmen kurie eiV krima tetacaV auton kai eplasen me tou elegcein paideian autou

13 kaqaroV ofqalmoV tou mh oran ponhra kai epiblepein epi ponouV ou dunhsh ina ti epiblepeiV epi katafronountaV parasiwphsh en tw katapinein asebh ton dikaion

14 kai poihseiV touV anqrwpouV wV touV icquaV thV qalasshV kai wV ta erpeta ta ouk econta hgoumenon

15 sunteleian en agkistrw anespasen kai eilkusen auton en amfiblhstrw kai sunhgagen auton en taiV saghnaiV autou eneken toutou eufranqhsetai kai carhsetai h kardia autou

16 eneken toutou qusei th saghnh autou kai qumiasei tw amfiblhstrw autou oti en autoiV elipanen merida autou kai ta brwmata autou eklekta

17 dia touto amfibalei to amfiblhstron autou kai dia pantoV apoktennein eqnh ou feisetai

 

2

1 epi thV fulakhV mou sthsomai kai epibhsomai epi petran kai aposkopeusw tou idein ti lalhsei en emoi kai ti apokriqw epi ton elegcon mou

2 kai apekriqh proV me kurioV kai eipen grayon orasin kai safwV epi puxion opwV diwkh o anaginwskwn auta

3 dioti eti orasiV eiV kairon kai anatelei eiV peraV kai ouk eiV kenon ean usterhsh upomeinon auton oti ercomenoV hxei kai ou mh cronish

4 ean uposteilhtai ouk eudokei h yuch mou en autw o de dikaioV ek pistewV mou zhsetai

5 o de katoinwmenoV kai katafronhthV anhr alazwn ouden mh peranh oV eplatunen kaqwV o adhV thn yuchn autou kai outoV wV qanatoV ouk empiplamenoV kai episunaxei ep auton panta ta eqnh kai eisdexetai proV auton pantaV touV laouV

6 ouci tauta panta parabolhn kat autou lhmyontai kai problhma eiV dihghsin autou kai erousin ouai o plhqunwn eautw ta ouk onta autou ewV tinoV kai barunwn ton kloion autou stibarwV

7 oti exaifnhV anasthsontai daknonteV auton kai eknhyousin oi epibouloi sou kai esh eiV diarpaghn autoiV

8 dioti su eskuleusaV eqnh polla skuleusousin se panteV oi upoleleimmenoi laoi di aimata anqrwpwn kai asebeiaV ghV kai polewV kai pantwn twn katoikountwn authn

9 w o pleonektwn pleonexian kakhn tw oikw autou tou taxai eiV uyoV nossian autou tou ekspasqhnai ek ceiroV kakwn

10 ebouleusw aiscunhn tw oikw sou suneperanaV laouV pollouV kai exhmarten h yuch sou

11 dioti liqoV ek toicou bohsetai kai kanqaroV ek xulou fqegxetai auta

12 ouai o oikodomwn polin en aimasin kai etoimazwn polin en adikiaiV

13 ou tauta estin para kuriou pantokratoroV kai exelipon laoi ikanoi en puri kai eqnh polla wligoyuchsan

14 oti plhsqhsetai h gh tou gnwnai thn doxan kuriou wV udwr katakaluyei autouV

15 w o potizwn ton plhsion autou anatroph qolera kai mequskwn opwV epibleph epi ta sphlaia autwn

16 plhsmonhn atimiaV ek doxhV pie kai su kai diasaleuqhti kai seisqhti ekuklwsen epi se pothrion dexiaV kuriou kai sunhcqh atimia epi thn doxan sou

17 dioti asebeia tou Libanou kaluyei se kai talaipwria qhriwn ptohsei se dia aimata anqrwpwn kai asebeiaV ghV kai polewV kai pantwn twn katoikountwn authn

18 ti wfelei glupton oti egluyan auto eplasan auto cwneuma fantasian yeudh oti pepoiqen o plasaV epi to plasma autou tou poihsai eidwla kwfa

19 ouai o legwn tw xulw eknhyon exegerqhti kai tw liqw uywqhti kai auto estin fantasia touto de estin elasma crusiou kai arguriou kai pan pneuma ouk estin en autw

20 o de kurioV en naw agiw autou eulabeisqw apo proswpou autou pasa h gh

 

3

1 proseuch Ambakoum tou profhtou meta wdhV

2 kurie eisakhkoa thn akohn sou kai efobhqhn katenohsa ta erga sou kai exesthn en mesw duo zwwn gnwsqhsh en tw eggizein ta eth epignwsqhsh en tw pareinai ton kairon anadeicqhsh en tw taracqhnai thn yuchn mou en orgh eleouV mnhsqhsh

3 o qeoV ek Qaiman hxei kai o agioV ex orouV kataskiou daseoV diayalma ekaluyen ouranouV h areth autou kai ainesewV autou plhrhV h gh

4 kai feggoV autou wV fwV estai kerata en cersin autou kai eqeto agaphsin krataian iscuoV autou

5 pro proswpou autou poreusetai logoV kai exeleusetai en pediloiV oi podeV autou

6 esth kai esaleuqh h gh epebleyen kai dietakh eqnh dieqrubh ta orh bia etakhsan bounoi aiwnioi

7 poreiaV aiwniaV autou anti kopwn eidon skhnwmata Aiqiopwn ptohqhsontai kai ai skhnai ghV Madiam

8 mh en potamoiV wrgisqhV kurie h en potamoiV o qumoV sou h en qalassh to ormhma sou oti epibhsh epi touV ippouV sou kai h ippasia sou swthria

9 enteinwn enteneiV to toxon sou epi ta skhptra legei kurioV diayalma potamwn raghsetai gh

10 oyontai se kai wdinhsousin laoi skorpizwn udata poreiaV autou edwken h abussoV fwnhn authV uyoV fantasiaV authV

11 ephrqh o hlioV kai h selhnh esth en th taxei authV eiV fwV bolideV sou poreusontai eiV feggoV astraphV oplwn sou

12 en apeilh oligwseiV ghn kai en qumw kataxeiV eqnh

13 exhlqeV eiV swthrian laou sou tou swsai touV cristouV sou ebaleV eiV kefalaV anomwn qanaton exhgeiraV desmouV ewV trachlou diayalma

14 diekoyaV en ekstasei kefalaV dunastwn seisqhsontai en auth dianoixousin calinouV autwn wV esqwn ptwcoV laqra

15 kai epebibasaV eiV qalassan touV ippouV sou tarassontaV udwr polu

16 efulaxamhn kai eptohqh h koilia mou apo fwnhV proseuchV ceilewn mou kai eishlqen tromoV eiV ta osta mou kai upokatwqen mou etaracqh h exiV mou anapausomai en hmera qliyewV tou anabhnai eiV laon paroikiaV mou

17 dioti sukh ou karpoforhsei kai ouk estai genhmata en taiV ampeloiV yeusetai ergon elaiaV kai ta pedia ou poihsei brwsin exelipon apo brwsewV probata kai ouc uparcousin boeV epi fatnaiV

18 egw de en tw kuriw agalliasomai carhsomai epi tw qew tw swthri mou

19 kurioV o qeoV dunamiV mou kai taxei touV podaV mou eiV sunteleian epi ta uyhla epibiba me tou nikhsai en th wdh autou

 


 

Septuagint_Index            Next: Zephaniah