SOFONIAS

1

1 logoV kuriou oV egenhqh proV Sofonian ton tou Cousi uion Godoliou tou Amariou tou Ezekiou en hmeraiV Iwsiou uiou Amwn basilewV Iouda

2 ekleiyei eklipetw panta apo proswpou thV ghV legei kurioV

3 eklipetw anqrwpoV kai kthnh eklipetw ta peteina tou ouranou kai oi icqueV thV qalasshV kai exarw touV anqrwpouV apo proswpou thV ghV legei kurioV

4 kai ektenw thn ceira mou epi Ioudan kai epi pantaV touV katoikountaV Ierousalhm kai exarw ek tou topou toutou ta onomata thV Baal kai ta onomata twn ierewn

5 kai touV proskunountaV epi ta dwmata th stratia tou ouranou kai touV omnuontaV kata tou kuriou kai touV omnuontaV kata tou basilewV autwn

6 kai touV ekklinontaV apo tou kuriou kai touV mh zhthsantaV ton kurion kai touV mh antecomenouV tou kuriou

7 eulabeisqe apo proswpou kuriou tou qeou dioti egguV h hmera tou kuriou oti htoimaken kurioV thn qusian autou hgiaken touV klhtouV autou

8 kai estai en hmera qusiaV kuriou kai ekdikhsw epi touV arcontaV kai epi ton oikon tou basilewV kai epi pantaV touV endedumenouV endumata allotria

9 kai ekdikhsw epi pantaV emfanwV epi ta propula en ekeinh th hmera touV plhrountaV ton oikon kuriou tou qeou autwn asebeiaV kai dolou

10 kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV fwnh kraughV apo pulhV apokentountwn kai ololugmoV apo thV deuteraV kai suntrimmoV megaV apo twn bounwn

11 qrhnhsate oi katoikounteV thn katakekommenhn oti wmoiwqh paV o laoV Canaan exwleqreuqhsan panteV oi ephrmenoi arguriw

12 kai estai en ekeinh th hmera exereunhsw thn Ierousalhm meta lucnou kai ekdikhsw epi touV andraV touV katafronountaV epi ta fulagmata autwn oi legonteV en taiV kardiaiV autwn ou mh agaqopoihsh kurioV oud ou mh kakwsh

13 kai estai h dunamiV autwn eiV diarpaghn kai oi oikoi autwn eiV afanismon kai oikodomhsousin oikiaV kai ou mh katoikhsousin en autaiV kai katafuteusousin ampelwnaV kai ou mh piwsin ton oinon autwn

14 oti egguV h hmera kuriou h megalh egguV kai taceia sfodra fwnh hmeraV kuriou pikra kai sklhra tetaktai dunath

15 hmera orghV h hmera ekeinh hmera qliyewV kai anagkhV hmera awriaV kai afanismou hmera skotouV kai gnofou hmera nefelhV kai omiclhV

16 hmera salpiggoV kai kraughV epi taV poleiV taV ocuraV kai epi taV gwniaV taV uyhlaV

17 kai ekqliyw touV anqrwpouV kai poreusontai wV tufloi oti tw kuriw exhmarton kai ekceei to aima autwn wV coun kai taV sarkaV autwn wV bolbita

18 kai to argurion autwn kai to crusion autwn ou mh dunhtai exelesqai autouV en hmera orghV kuriou kai en puri zhlouV autou katanalwqhsetai pasa h gh dioti sunteleian kai spoudhn poihsei epi pantaV touV katoikountaV thn ghn

 

2

1 sunacqhte kai sundeqhte to eqnoV to apaideuton

2 pro tou genesqai umaV wV anqoV paraporeuomenon pro tou epelqein ef umaV orghn kuriou pro tou epelqein ef umaV hmeran qumou kuriou

3 zhthsate ton kurion panteV tapeinoi ghV krima ergazesqe kai dikaiosunhn zhthsate kai apokrinesqe auta opwV skepasqhte en hmera orghV kuriou

4 dioti Gaza dihrpasmenh estai kai Askalwn estai eiV afanismon kai AzwtoV meshmbriaV ekrifhsetai kai Akkarwn ekrizwqhsetai

5 ouai oi katoikounteV to scoinisma thV qalasshV paroikoi Krhtwn logoV kuriou ef umaV Canaan gh allofulwn kai apolw umaV ek katoikiaV

6 kai estai Krhth nomh poimniwn kai mandra probatwn

7 kai estai to scoinisma thV qalasshV toiV kataloipoiV oikou Iouda ep autouV nemhsontai en toiV oikoiV AskalwnoV deilhV katalusousin apo proswpou uiwn Iouda oti epeskeptai autouV kurioV o qeoV autwn kai apestreye thn aicmalwsian autwn

8 hkousa oneidismouV Mwab kai kondulismouV uiwn Ammwn en oiV wneidizon ton laon mou kai emegalunonto epi ta oria mou

9 dia touto zw egw legei kurioV twn dunamewn o qeoV Israhl dioti Mwab wV Sodoma estai kai oi uioi Ammwn wV Gomorra kai DamaskoV ekleleimmenh wV qimwnia alwnoV kai hfanismenh eiV ton aiwna kai oi kataloipoi laou mou diarpwntai autouV kai oi kataloipoi eqnouV mou klhronomhsousin autouV

10 auth autoiV anti thV ubrewV autwn dioti wneidisan kai emegalunqhsan epi ton kurion ton pantokratora

11 epifanhsetai kurioV ep autouV kai exoleqreusei pantaV touV qeouV twn eqnwn thV ghV kai proskunhsousin autw ekastoV ek tou topou autou pasai ai nhsoi twn eqnwn

12 kai umeiV AiqiopeV traumatiai romfaiaV mou este

13 kai ektenei thn ceira autou epi borran kai apolei ton Assurion kai qhsei thn Nineuh eiV afanismon anudron wV erhmon

14 kai nemhsontai en mesw authV poimnia kai panta ta qhria thV ghV kai camaileonteV kai ecinoi en toiV fatnwmasin authV koitasqhsontai kai qhria fwnhsei en toiV diorugmasin authV korakeV en toiV pulwsin authV dioti kedroV to anasthma authV

15 auth h poliV h faulistria h katoikousa ep elpidi h legousa en kardia authV egw eimi kai ouk estin met eme eti pwV egenhqh eiV afanismon nomh qhriwn paV o diaporeuomenoV di authV suriei kai kinhsei taV ceiraV autou

 

3

1 w h epifanhV kai apolelutrwmenh h poliV h peristera

2 ouk eishkousen fwnhV ouk edexato paideian epi tw kuriw ouk epepoiqei kai proV ton qeon authV ouk hggisen

3 oi arconteV authV en auth wV leonteV wruomenoi oi kritai authV wV lukoi thV ArabiaV ouc upeliponto eiV to prwi

4 oi profhtai authV pneumatoforoi andreV katafronhtai oi iereiV authV bebhlousin ta agia kai asebousin nomon

5 o de kurioV dikaioV en mesw authV kai ou mh poihsh adikon prwi prwi dwsei krima autou eiV fwV kai ouk apekrubh kai ouk egnw adikian en apaithsei kai ouk eiV neikoV adikian

6 en diafqora katespasa uperhfanouV hfanisqhsan gwniai autwn exerhmwsw taV odouV autwn to parapan tou mh diodeuein exelipon ai poleiV autwn para to mhdena uparcein mhde katoikein

7 eipa plhn fobeisqe me kai dexasqe paideian kai ou mh exoleqreuqhte ex ofqalmwn authV panta osa exedikhsa ep authn etoimazou orqrison diefqartai pasa h epifulliV autwn

8 dia touto upomeinon me legei kurioV eiV hmeran anastasewV mou eiV marturion dioti to krima mou eiV sunagwgaV eqnwn tou eisdexasqai basileiV tou ekceai ep autouV pasan orghn qumou mou dioti en puri zhlouV mou katanalwqhsetai pasa h gh

9 oti tote metastreyw epi laouV glwssan eiV genean authV tou epikaleisqai pantaV to onoma kuriou tou douleuein autw upo zugon ena

10 ek peratwn potamwn AiqiopiaV oisousin qusiaV moi

11 en th hmera ekeinh ou mh kataiscunqhV ek pantwn twn epithdeumatwn sou wn hsebhsaV eiV eme oti tote perielw apo sou ta faulismata thV ubrewV sou kai ouketi mh prosqhV tou megalauchsai epi to oroV to agion mou

12 kai upoleiyomai en soi laon praun kai tapeinon kai eulabhqhsontai apo tou onomatoV kuriou

13 oi kataloipoi tou Israhl kai ou poihsousin adikian kai ou lalhsousin mataia kai ou mh eureqh en tw stomati autwn glwssa dolia dioti autoi nemhsontai kai koitasqhsontai kai ouk estai o ekfobwn autouV

14 caire sfodra qugater Siwn khrusse qugater Ierousalhm eufrainou kai kataterpou ex olhV thV kardiaV sou qugater Ierousalhm

15 perieilen kurioV ta adikhmata sou lelutrwtai se ek ceiroV ecqrwn sou basileuV Israhl kurioV en mesw sou ouk oyh kaka ouketi

16 en tw kairw ekeinw erei kurioV th Ierousalhm qarsei Siwn mh pareisqwsan ai ceireV sou

17 kurioV o qeoV sou en soi dunatoV swsei se epaxei epi se eufrosunhn kai kainiei se en th agaphsei autou kai eufranqhsetai epi se en teryei wV en hmera eorthV

18 kai sunaxw touV suntetrimmenouV ouai tiV elaben ep authn oneidismon

19 idou egw poiw en soi eneken sou en tw kairw ekeinw legei kurioV kai swsw thn ekpepiesmenhn kai thn apwsmenhn eisdexomai kai qhsomai autouV eiV kauchma kai onomastouV en pash th gh

20 kai kataiscunqhsontai en tw kairw ekeinw otan kalwV umin poihsw kai en tw kairw otan eisdexwmai umaV dioti dwsw umaV onomastouV kai eiV kauchma en pasin toiV laoiV thV ghV en tw epistrefein me thn aicmalwsian umwn enwpion umwn legei kurioV

 


 

Septuagint_Index            Next: Haggai