AGGAIOS

1

1 en tw deuterw etei epi Dareiou tou basilewV en tw mhni tw ektw mia tou mhnoV egeneto logoV kuriou en ceiri Aggaiou tou profhtou legwn eipon dh proV Zorobabel ton tou Salaqihl ek fulhV Iouda kai proV Ihsoun ton tou Iwsedek ton ierea ton megan legwn

2 tade legei kurioV pantokratwr legwn o laoV outoV legousin ouc hkei o kairoV tou oikodomhsai ton oikon kuriou

3 kai egeneto logoV kuriou en ceiri Aggaiou tou profhtou legwn

4 ei kairoV umin men estin tou oikein en oikoiV umwn koilostaqmoiV o de oikoV outoV exhrhmwtai

5 kai nun tade legei kurioV pantokratwr taxate dh taV kardiaV umwn eiV taV odouV umwn

6 espeirate polla kai eishnegkate oliga efagete kai ouk eiV plhsmonhn epiete kai ouk eiV meqhn periebalesqe kai ouk eqermanqhte en autoiV kai o touV misqouV sunagwn sunhgagen eiV desmon tetruphmenon

7 tade legei kurioV pantokratwr qesqe taV kardiaV umwn eiV taV odouV umwn

8 anabhte epi to oroV kai koyate xula kai oikodomhsate ton oikon kai eudokhsw en autw kai endoxasqhsomai eipen kurioV

9 epebleyate eiV polla kai egeneto oliga kai eishnecqh eiV ton oikon kai exefushsa auta dia touto tade legei kurioV pantokratwr anq wn o oikoV mou estin erhmoV umeiV de diwkete ekastoV eiV ton oikon autou

10 dia touto anexei o ouranoV apo drosou kai h gh uposteleitai ta ekforia authV

11 kai epaxw romfaian epi thn ghn kai epi ta orh kai epi ton siton kai epi ton oinon kai epi to elaion kai osa ekferei h gh kai epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh kai epi pantaV touV ponouV twn ceirwn autwn

12 kai hkousen Zorobabel o tou Salaqihl ek fulhV Iouda kai IhsouV o tou Iwsedek o iereuV o megaV kai panteV oi kataloipoi tou laou thV fwnhV kuriou tou qeou autwn kai twn logwn Aggaiou tou profhtou kaqoti exapesteilen auton kurioV o qeoV autwn proV autouV kai efobhqh o laoV apo proswpou kuriou

13 kai eipen AggaioV o aggeloV kuriou tw law egw eimi meq umwn legei kurioV

14 kai exhgeiren kurioV to pneuma Zorobabel tou Salaqihl ek fulhV Iouda kai to pneuma Ihsou tou Iwsedek tou ierewV tou megalou kai to pneuma twn kataloipwn pantoV tou laou kai eishlqon kai epoioun erga en tw oikw kuriou pantokratoroV qeou autwn

15 th tetradi kai eikadi tou mhnoV tou ektou tw deuterw etei epi Dareiou tou basilewV

 

2

1 tw ebdomw mhni mia kai eikadi tou mhnoV elalhsen kurioV en ceiri Aggaiou tou profhtou legwn

2 eipon dh proV Zorobabel ton tou Salaqihl ek fulhV Iouda kai proV Ihsoun ton tou Iwsedek ton ierea ton megan kai proV pantaV touV kataloipouV tou laou legwn

3 tiV ex umwn oV eiden ton oikon touton en th doxh autou th emprosqen kai pwV umeiV blepete auton nun kaqwV ouc uparconta enwpion umwn

4 kai nun katiscue Zorobabel legei kurioV kai katiscue Ihsou o tou Iwsedek o iereuV o megaV kai katiscuetw paV o laoV thV ghV legei kurioV kai poieite dioti meq umwn egw eimi legei kurioV pantokratwr

5 kai to pneuma mou efesthken en mesw umwn qarseite

6 dioti tade legei kurioV pantokratwr eti apax egw seisw ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai thn xhran

7 kai susseisw panta ta eqnh kai hxei ta eklekta pantwn twn eqnwn kai plhsw ton oikon touton doxhV legei kurioV pantokratwr

8 emon to argurion kai emon to crusion legei kurioV pantokratwr

9 dioti megalh estai h doxa tou oikou toutou h escath uper thn prwthn legei kurioV pantokratwr kai en tw topw toutw dwsw eirhnhn legei kurioV pantokratwr kai eirhnhn yuchV eiV peripoihsin panti tw ktizonti tou anasthsai ton naon touton

10 tetradi kai eikadi tou enatou mhnoV etouV deuterou epi Dareiou egeneto logoV kuriou proV Aggaion ton profhthn legwn

11 tade legei kurioV pantokratwr eperwthson touV iereiV nomon legwn

12 ean labh anqrwpoV kreaV agion en tw akrw tou imatiou autou kai ayhtai to akron tou imatiou autou artou h eyematoV h oinou h elaiou h pantoV brwmatoV ei agiasqhsetai kai apekriqhsan oi iereiV kai eipan ou

13 kai eipen AggaioV ean ayhtai memiammenoV epi yuch apo pantoV toutwn ei mianqhsetai kai apekriqhsan oi iereiV kai eipan mianqhsetai

14 kai apekriqh AggaioV kai eipen outwV o laoV outoV kai outwV to eqnoV touto enwpion emou legei kurioV kai outwV panta ta erga twn ceirwn autwn kai oV ean eggish ekei mianqhsetai eneken twn lhmmatwn autwn twn orqrinwn odunhqhsontai apo proswpou ponwn autwn kai emiseite en pulaiV elegcontaV

15 kai nun qesqe dh eiV taV kardiaV umwn apo thV hmeraV tauthV kai uperanw pro tou qeinai liqon epi liqon en tw naw kuriou

16 tineV hte ote eneballete eiV kuyelhn kriqhV eikosi sata kai egeneto kriqhV deka sata kai eiseporeuesqe eiV to upolhnion exantlhsai penthkonta metrhtaV kai egenonto eikosi

17 epataxa umaV en aforia kai en anemofqoria kai en calazh panta ta erga twn ceirwn umwn kai ouk epestreyate proV me legei kurioV

18 upotaxate dh taV kardiaV umwn apo thV hmeraV tauthV kai epekeina apo thV tetradoV kai eikadoV tou enatou mhnoV kai apo thV hmeraV hV eqemeliwqh o naoV kuriou qesqe en taiV kardiaiV umwn

19 ei eti epignwsqhsetai epi thV alw kai ei eti h ampeloV kai h sukh kai h roa kai ta xula thV elaiaV ta ou feronta karpon apo thV hmeraV tauthV euloghsw

20 kai egeneto logoV kuriou ek deuterou proV Aggaion ton profhthn tetradi kai eikadi tou mhnoV legwn

21 eipon proV Zorobabel ton tou Salaqihl ek fulhV Iouda legwn egw seiw ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai thn xhran

22 kai katastreyw qronouV basilewn kai oleqreusw dunamin basilewn twn eqnwn kai katastreyw armata kai anabataV kai katabhsontai ippoi kai anabatai autwn ekastoV en romfaia proV ton adelfon autou

23 en th hmera ekeinh legei kurioV pantokratwr lhmyomai se Zorobabel ton tou Salaqihl ton doulon mou legei kurioV kai qhsomai se wV sfragida dioti se hretisa legei kurioV pantokratwr

 


 

Septuagint_Index            Next: Zacharias