ZACARIAS

1

1 en tw ogdow mhni etouV deuterou epi Dareiou egeneto logoV kuriou proV Zacarian ton tou Baraciou uion Addw ton profhthn legwn

2 wrgisqh kurioV epi touV pateraV umwn orghn megalhn

3 kai ereiV proV autouV tade legei kurioV pantokratwr epistreyate proV me kai epistrafhsomai proV umaV legei kurioV

4 kai mh ginesqe kaqwV oi patereV umwn oiV enekalesan autoiV oi profhtai oi emprosqen legonteV tade legei kurioV pantokratwr apostreyate apo twn odwn umwn twn ponhrwn kai apo twn epithdeumatwn umwn twn ponhrwn kai ou prosescon tou eisakousai mou legei kurioV

5 oi patereV umwn pou eisin kai oi profhtai mh ton aiwna zhsontai

6 plhn touV logouV mou kai ta nomima mou decesqe osa egw entellomai en pneumati mou toiV douloiV mou toiV profhtaiV oi katelabosan touV pateraV umwn kai apekriqhsan kai eipan kaqwV paratetaktai kurioV pantokratwr tou poihsai kata taV odouV umwn kai kata ta epithdeumata umwn outwV epoihsen umin

7 th tetradi kai eikadi tw endekatw mhni outoV estin o mhn Sabat en tw deuterw etei epi Dareiou egeneto logoV kuriou proV Zacarian ton tou Baraciou uion Addw ton profhthn legwn

8 ewraka thn nukta kai idou anhr epibebhkwV epi ippon purron kai outoV eisthkei ana meson twn duo orewn twn kataskiwn kai opisw autou ippoi purroi kai yaroi kai poikiloi kai leukoi

9 kai eipa ti outoi kurie kai eipen proV me o aggeloV o lalwn en emoi egw deixw soi ti estin tauta

10 kai apekriqh o anhr o efesthkwV ana meson twn orewn kai eipen proV me outoi eisin ouV exapestalken kurioV tou periodeusai thn ghn

11 kai apekriqhsan tw aggelw kuriou tw efestwti ana meson twn orewn kai eipon periwdeukamen pasan thn ghn kai idou pasa h gh katoikeitai kai hsucazei

12 kai apekriqh o aggeloV kuriou kai eipen kurie pantokratwr ewV tinoV ou mh elehshV thn Ierousalhm kai taV poleiV Iouda aV upereideV touto ebdomhkoston etoV

13 kai apekriqh kurioV pantokratwr tw aggelw tw lalounti en emoi rhmata kala kai logouV paraklhtikouV

14 kai eipen proV me o aggeloV o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kurioV pantokratwr ezhlwka thn Ierousalhm kai thn Siwn zhlon megan

15 kai orghn megalhn egw orgizomai epi ta eqnh ta sunepitiqemena anq wn egw men wrgisqhn oliga autoi de sunepeqento eiV kaka

16 dia touto tade legei kurioV epistreyw epi Ierousalhm en oiktirmw kai o oikoV mou anoikodomhqhsetai en auth legei kurioV pantokratwr kai metron ektaqhsetai epi Ierousalhm eti

17 kai eipen proV me o aggeloV o lalwn en emoi anakrage legwn tade legei kurioV pantokratwr eti diacuqhsontai poleiV en agaqoiV kai elehsei kurioV eti thn Siwn kai airetiei eti thn Ierousalhm

 

2

1 kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou tessara kerata

2 kai eipa proV ton aggelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie kai eipen proV me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton Ioudan kai ton Israhl

3 kai edeixen moi kurioV tessaraV tektonaV

4 kai eipa ti outoi ercontai poihsai kai eipen proV me tauta ta kerata ta diaskorpisanta ton Ioudan kai ton Israhl kateaxan kai oudeiV autwn hren kefalhn kai eishlqon outoi tou oxunai auta eiV ceiraV autwn ta tessara kerata ta eqnh ta epairomena keraV epi thn ghn kuriou tou diaskorpisai authn

5 kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou anhr kai en th ceiri autou scoinion gewmetrikon

6 kai eipa proV auton pou su poreuh kai eipen proV me diametrhsai thn Ierousalhm tou idein phlikon to platoV authV estin kai phlikon to mhkoV

7 kai idou o aggeloV o lalwn en emoi eisthkei kai aggeloV eteroV exeporeueto eiV sunanthsin autw

8 kai eipen proV auton legwn drame kai lalhson proV ton neanian ekeinon legwn katakarpwV katoikhqhsetai Ierousalhm apo plhqouV anqrwpwn kai kthnwn en mesw authV

9 kai egw esomai auth legei kurioV teicoV puroV kukloqen kai eiV doxan esomai en mesw authV

10 w w feugete apo ghV borra legei kurioV dioti ek twn tessarwn anemwn tou ouranou sunaxw umaV legei kurioV

11 eiV Siwn anaswzesqe oi katoikounteV qugatera BabulwnoV

12 dioti tade legei kurioV pantokratwr opisw doxhV apestalken me epi ta eqnh ta skuleusanta umaV dioti o aptomenoV umwn wV aptomenoV thV korhV tou ofqalmou autou

13 dioti idou egw epiferw thn ceira mou ep autouV kai esontai skula toiV douleuousin autoiV kai gnwsesqe dioti kurioV pantokratwr apestalken me

14 terpou kai eufrainou qugater Siwn dioti idou egw ercomai kai kataskhnwsw en mesw sou legei kurioV

15 kai katafeuxontai eqnh polla epi ton kurion en th hmera ekeinh kai esontai autw eiV laon kai kataskhnwsousin en mesw sou kai epignwsh oti kurioV pantokratwr exapestalken me proV se

16 kai kataklhronomhsei kurioV ton Ioudan thn merida autou epi thn ghn thn agian kai airetiei eti thn Ierousalhm

17 eulabeisqw pasa sarx apo proswpou kuriou dioti exeghgertai ek nefelwn agiwn autou

 

3

1 kai edeixen moi Ihsoun ton ierea ton megan estwta pro proswpou aggelou kuriou kai o diaboloV eisthkei ek dexiwn autou tou antikeisqai autw

2 kai eipen kurioV proV ton diabolon epitimhsai kurioV en soi diabole kai epitimhsai kurioV en soi o eklexamenoV thn Ierousalhm ouk idou touto wV daloV exespasmenoV ek puroV

3 kai IhsouV hn endedumenoV imatia rupara kai eisthkei pro proswpou tou aggelou

4 kai apekriqh kai eipen proV touV esthkotaV pro proswpou autou legwn afelete ta imatia ta rupara ap autou kai eipen proV auton idou afhrhka taV anomiaV sou kai endusate auton podhrh

5 kai epiqete kidarin kaqaran epi thn kefalhn autou kai periebalon auton imatia kai epeqhkan kidarin kaqaran epi thn kefalhn autou kai o aggeloV kuriou eisthkei

6 kai diemarturato o aggeloV kuriou proV Ihsoun legwn

7 tade legei kurioV pantokratwr ean en taiV odoiV mou poreuh kai ean ta prostagmata mou fulaxhV kai su diakrineiV ton oikon mou kai ean diafulaxhV kai ge thn aulhn mou kai dwsw soi anastrefomenouV en mesw twn esthkotwn toutwn

8 akoue dh Ihsou o iereuV o megaV su kai oi plhsion sou oi kaqhmenoi pro proswpou sou dioti andreV teratoskopoi eisi dioti idou egw agw ton doulon mou Anatolhn

9 dioti o liqoV on edwka pro proswpou Ihsou epi ton liqon ton ena epta ofqalmoi eisin idou egw orussw boqron legei kurioV pantokratwr kai yhlafhsw pasan thn adikian thV ghV ekeinhV en hmera mia

10 en th hmera ekeinh legei kurioV pantokratwr sugkalesete ekastoV ton plhsion autou upokatw ampelou kai upokatw sukhV

 

4

1 kai epestreyen o aggeloV o lalwn en emoi kai exhgeiren me on tropon otan exegerqh anqrwpoV ex upnou autou

2 kai eipen proV me ti su blepeiV kai eipa ewraka kai idou lucnia crush olh kai to lampadion epanw authV kai epta lucnoi epanw authV kai epta eparustrideV toiV lucnoiV toiV epanw authV

3 kai duo elaiai epanw authV mia ek dexiwn tou lampadiou kai mia ex euwnumwn

4 kai ephrwthsa kai eipon proV ton aggelon ton lalounta en emoi legwn ti estin tauta kurie

5 kai apekriqh o aggeloV o lalwn en emoi kai eipen proV me ou ginwskeiV ti estin tauta kai eipa ouci kurie

6 kai apekriqh kai eipen proV me legwn outoV o logoV kuriou proV Zorobabel legwn ouk en dunamei megalh oude en iscui all h en pneumati mou legei kurioV pantokratwr

7 tiV ei su to oroV to mega pro proswpou Zorobabel tou katorqwsai kai exoisw ton liqon thV klhronomiaV isothta caritoV carita authV

8 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

9 ai ceireV Zorobabel eqemeliwsan ton oikon touton kai ai ceireV autou epitelesousin auton kai epignwsh dioti kurioV pantokratwr exapestalken me proV se

10 dioti tiV exoudenwsen eiV hmeraV mikraV kai carountai kai oyontai ton liqon ton kassiterinon en ceiri Zorobabel epta outoi ofqalmoi kuriou eisin oi epibleponteV epi pasan thn ghn

11 kai apekriqhn kai eipa proV auton ti ai duo elaiai autai ai ek dexiwn thV lucniaV kai ex euwnumwn

12 kai ephrwthsa ek deuterou kai eipa proV auton ti oi duo kladoi twn elaiwn oi en taiV cersin twn duo muxwthrwn twn cruswn twn epiceontwn kai epanagontwn taV eparustridaV taV crusaV

13 kai eipen proV me ouk oidaV ti estin tauta kai eipa ouci kurie

14 kai eipen outoi oi duo uioi thV piothtoV paresthkasin tw kuriw pashV thV ghV

 

5

1 kai epestreya kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou drepanon petomenon

2 kai eipen proV me ti su blepeiV kai eipa egw orw drepanon petomenon mhkoV phcewn eikosi kai platoV phcewn deka

3 kai eipen proV me auth h ara h ekporeuomenh epi proswpon pashV thV ghV dioti paV o klepthV ek toutou ewV qanatou ekdikhqhsetai kai paV o epiorkoV ek toutou ewV qanatou ekdikhqhsetai

4 kai exoisw auto legei kurioV pantokratwr kai eiseleusetai eiV ton oikon tou kleptou kai eiV ton oikon tou omnuontoV tw onomati mou epi yeudei kai katalusei en mesw tou oikou autou kai suntelesei auton kai ta xula autou kai touV liqouV autou

5 kai exhlqen o aggeloV o lalwn en emoi kai eipen proV me anableyon toiV ofqalmoiV sou kai ide ti to ekporeuomenon touto

6 kai eipa ti estin kai eipen touto to metron to ekporeuomenon kai eipen auth h adikia autwn en pash th gh

7 kai idou talanton molibou exairomenon kai idou mia gunh ekaqhto en mesw tou metrou

8 kai eipen auth estin h anomia kai erriyen authn en mesw tou metrou kai erriyen ton liqon tou molibou eiV to stoma authV

9 kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou duo gunaikeV ekporeuomenai kai pneuma en taiV pteruxin autwn kai autai eicon pterugaV wV pterugaV epopoV kai anelabon to metron ana meson thV ghV kai ana meson tou ouranou

10 kai eipa proV ton aggelon ton lalounta en emoi pou autai apoferousin to metron

11 kai eipen proV me oikodomhsai autw oikian en gh BabulwnoV kai etoimasai kai qhsousin auto ekei epi thn etoimasian autou

 

6

1 kai epestreya kai hra touV ofqalmouV mou kai eidon kai idou tessara armata ekporeuomena ek mesou duo orewn kai ta orh hn orh calka

2 en tw armati tw prwtw ippoi purroi kai en tw armati tw deuterw ippoi melaneV

3 kai en tw armati tw tritw ippoi leukoi kai en tw armati tw tetartw ippoi poikiloi yaroi

4 kai apekriqhn kai eipa proV ton aggelon ton lalounta en emoi ti estin tauta kurie

5 kai apekriqh o aggeloV o lalwn en emoi kai eipen tauta estin oi tessareV anemoi tou ouranou ekporeuontai parasthnai tw kuriw pashV thV ghV

6 en w hsan oi ippoi oi melaneV exeporeuonto epi ghn borra kai oi leukoi exeporeuonto katopisqen autwn kai oi poikiloi exeporeuonto epi ghn notou

7 kai oi yaroi exeporeuonto kai epeblepon tou poreuesqai tou periodeusai thn ghn kai eipen poreuesqe kai periodeusate thn ghn kai periwdeusan thn ghn

8 kai anebohsen kai elalhsen proV me legwn idou oi ekporeuomenoi epi ghn borra anepausan ton qumon mou en gh borra

9 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

10 labe ta ek thV aicmalwsiaV para twn arcontwn kai para twn crhsimwn authV kai para twn epegnwkotwn authn kai eiseleush su en th hmera ekeinh eiV ton oikon Iwsiou tou Sofoniou tou hkontoV ek BabulwnoV

11 kai lhyh argurion kai crusion kai poihseiV stefanouV kai epiqhseiV epi thn kefalhn Ihsou tou Iwsedek tou ierewV tou megalou

12 kai ereiV proV auton tade legei kurioV pantokratwr idou anhr Anatolh onoma autw kai upokatwqen autou anatelei kai oikodomhsei ton oikon kuriou

13 kai autoV lhmyetai arethn kai kaqietai kai katarxei epi tou qronou autou kai estai o iereuV ek dexiwn autou kai boulh eirhnikh estai ana meson amfoterwn

14 o de stefanoV estai toiV upomenousin kai toiV crhsimoiV authV kai toiV epegnwkosin authn kai eiV carita uiou Sofoniou kai eiV yalmon en oikw kuriou

15 kai oi makran ap autwn hxousin kai oikodomhsousin en tw oikw kuriou kai gnwsesqe dioti kurioV pantokratwr apestalken me proV umaV kai estai ean eisakouonteV eisakoushte thV fwnhV kuriou tou qeou umwn

 

7

1 kai egeneto en tw tetartw etei epi Dareiou tou basilewV egeneto logoV kuriou proV Zacarian tetradi tou mhnoV tou enatou oV estin Caseleu

2 kai exapesteilen eiV Baiqhl Sarasar kai Arbeseer o basileuV kai oi andreV autou tou exilasasqai ton kurion

3 legwn proV touV iereiV touV en tw oikw kuriou pantokratoroV kai proV touV profhtaV legwn eiselhluqen wde en tw mhni tw pemptw to agiasma kaqoti epoihsa hdh ikana eth

4 kai egeneto logoV kuriou twn dunamewn proV me legwn

5 eipon proV apanta ton laon thV ghV kai proV touV iereiV legwn ean nhsteushte h koyhsqe en taiV pemptaiV h en taiV ebdomaiV kai idou ebdomhkonta eth mh nhsteian nenhsteukate moi

6 kai ean faghte h pihte ouc umeiV esqete kai umeiV pinete

7 ouc outoi oi logoi eisin ouV elalhsen kurioV en cersin twn profhtwn twn emprosqen ote hn Ierousalhm katoikoumenh kai euqhnousa kai ai poleiV authV kukloqen kai h oreinh kai h pedinh katwkeito

8 kai egeneto logoV kuriou proV Zacarian legwn

9 tade legei kurioV pantokratwr krima dikaion krinate kai eleoV kai oiktirmon poieite ekastoV proV ton adelfon autou

10 kai chran kai orfanon kai proshluton kai penhta mh katadunasteuete kai kakian ekastoV tou adelfou autou mh mnhsikakeitw en taiV kardiaiV umwn

11 kai hpeiqhsan tou prosecein kai edwkan nwton parafronounta kai ta wta autwn ebarunan tou mh eisakouein

12 kai thn kardian autwn etaxan apeiqh tou mh eisakouein tou nomou mou kai touV logouV ouV exapesteilen kurioV pantokratwr en pneumati autou en cersin twn profhtwn twn emprosqen kai egeneto orgh megalh para kuriou pantokratoroV

13 kai estai on tropon eipen kai ouk eishkousan autou outwV kekraxontai kai ou mh eisakousw legei kurioV pantokratwr

14 kai ekbalw autouV eiV panta ta eqnh a ouk egnwsan kai h gh afanisqhsetai katopisqen autwn ek diodeuontoV kai ex anastrefontoV kai etaxan ghn eklekthn eiV afanismon

 

8

1 kai egeneto logoV kuriou pantokratoroV legwn

2 tade legei kurioV pantokratwr ezhlwsa thn Ierousalhm kai thn Siwn zhlon megan kai qumw megalw ezhlwsa authn

3 tade legei kurioV kai epistreyw epi Siwn kai kataskhnwsw en mesw Ierousalhm kai klhqhsetai h Ierousalhm poliV h alhqinh kai to oroV kuriou pantokratoroV oroV agion

4 tade legei kurioV pantokratwr eti kaqhsontai presbuteroi kai presbuterai en taiV plateiaiV Ierousalhm ekastoV thn rabdon autou ecwn en th ceiri autou apo plhqouV hmerwn

5 kai ai plateiai thV polewV plhsqhsontai paidariwn kai korasiwn paizontwn en taiV plateiaiV authV

6 tade legei kurioV pantokratwr dioti ei adunathsei enwpion twn kataloipwn tou laou toutou en taiV hmeraiV ekeinaiV mh kai enwpion emou adunathsei legei kurioV pantokratwr

7 tade legei kurioV pantokratwr idou egw anaswzw ton laon mou apo ghV anatolwn kai apo ghV dusmwn

8 kai eisaxw autouV kai kataskhnwsw en mesw Ierousalhm kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon en alhqeia kai en dikaiosunh

9 tade legei kurioV pantokratwr katiscuetwsan ai ceireV umwn twn akouontwn en taiV hmeraiV tautaiV touV logouV toutouV ek stomatoV twn profhtwn af hV hmeraV teqemeliwtai o oikoV kuriou pantokratoroV kai o naoV af ou wkodomhtai

10 dioti pro twn hmerwn ekeinwn o misqoV twn anqrwpwn ouk estai eiV onhsin kai o misqoV twn kthnwn ouc uparxei kai tw ekporeuomenw kai tw eisporeuomenw ouk estai eirhnh apo thV qliyewV kai exapostelw pantaV touV anqrwpouV ekaston epi ton plhsion autou

11 kai nun ou kata taV hmeraV taV emprosqen egw poiw toiV kataloipoiV tou laou toutou legei kurioV pantokratwr

12 all h deixw eirhnhn h ampeloV dwsei ton karpon authV kai h gh dwsei ta genhmata authV kai o ouranoV dwsei thn droson autou kai kataklhronomhsw toiV kataloipoiV tou laou mou panta tauta

13 kai estai on tropon hte en katara en toiV eqnesin oikoV Iouda kai oikoV Israhl outwV diaswsw umaV kai esesqe en eulogia qarseite kai katiscuete en taiV cersin umwn

14 dioti tade legei kurioV pantokratwr on tropon dienohqhn tou kakwsai umaV en tw parorgisai me touV pateraV umwn legei kurioV pantokratwr kai ou metenohsa

15 outwV paratetagmai kai dianenohmai en taiV hmeraiV tautaiV tou kalwV poihsai thn Ierousalhm kai ton oikon Iouda qarseite

16 outoi oi logoi ouV poihsete laleite alhqeian ekastoV proV ton plhsion autou kai krima eirhnikon krinate en taiV pulaiV umwn

17 kai ekastoV thn kakian tou plhsion autou mh logizesqe en taiV kardiaiV umwn kai orkon yeudh mh agapate dioti tauta panta emishsa legei kurioV pantokratwr

18 kai egeneto logoV kuriou pantokratoroV proV me legwn

19 tade legei kurioV pantokratwr nhsteia h tetraV kai nhsteia h pempth kai nhsteia h ebdomh kai nhsteia h dekath esontai tw oikw Iouda eiV caran kai eiV eufrosunhn kai eiV eortaV agaqaV kai eufranqhsesqe kai thn alhqeian kai thn eirhnhn agaphsate

20 tade legei kurioV pantokratwr eti hxousin laoi polloi kai katoikounteV poleiV pollaV

21 kai suneleusontai katoikounteV pente poleiV eiV mian polin legonteV poreuqwmen dehqhnai tou proswpou kuriou kai ekzhthsai to proswpon kuriou pantokratoroV poreusomai kagw

22 kai hxousin laoi polloi kai eqnh polla ekzhthsai to proswpon kuriou pantokratoroV en Ierousalhm kai tou exilaskesqai to proswpon kuriou

23 tade legei kurioV pantokratwr en taiV hmeraiV ekeinaiV ean epilabwntai deka andreV ek paswn twn glwsswn twn eqnwn kai epilabwntai tou kraspedou androV Ioudaiou legonteV poreusomeqa meta sou dioti akhkoamen oti o qeoV meq umwn estin

 

9

1 lhmma logou kuriou en gh Sedrac kai Damaskou qusia autou dioti kurioV efora anqrwpouV kai pasaV fulaV tou Israhl

2 kai Emaq en toiV orioiV authV TuroV kai Sidwn dioti efronhsan sfodra

3 kai wkodomhsen TuroV ocurwmata eauth kai eqhsaurisen argurion wV coun kai sunhgagen crusion wV phlon odwn

4 dia touto kurioV klhronomhsei authn kai pataxei eiV qalassan dunamin authV kai auth en puri katanalwqhsetai

5 oyetai Askalwn kai fobhqhsetai kai Gaza kai odunhqhsetai sfodra kai Akkarwn oti hscunqh epi tw paraptwmati authV kai apoleitai basileuV ek GazhV kai Askalwn ou mh katoikhqh

6 kai katoikhsousin allogeneiV en Azwtw kai kaqelw ubrin allofulwn

7 kai exarw to aima autwn ek stomatoV autwn kai ta bdelugmata autwn ek mesou odontwn autwn kai upoleifqhsetai kai outoV tw qew hmwn kai esontai wV ciliarcoV en Iouda kai Akkarwn wV o IebousaioV

8 kai uposthsomai tw oikw mou anasthma tou mh diaporeuesqai mhde anakamptein kai ou mh epelqh ep autouV ouketi exelaunwn dioti nun ewraka en toiV ofqalmoiV mou

9 caire sfodra qugater Siwn khrusse qugater Ierousalhm idou o basileuV sou ercetai soi dikaioV kai swzwn autoV prauV kai epibebhkwV epi upozugion kai pwlon neon

10 kai exoleqreusei armata ex Efraim kai ippon ex Ierousalhm kai exoleqreuqhsetai toxon polemikon kai plhqoV kai eirhnh ex eqnwn kai katarxei udatwn ewV qalasshV kai potamwn diekbolaV ghV

11 kai su en aimati diaqhkhV exapesteilaV desmiouV sou ek lakkou ouk econtoV udwr

12 kaqhsesqe en ocurwmati desmioi thV sunagwghV kai anti miaV hmeraV paroikesiaV sou dipla antapodwsw soi

13 dioti eneteina se Iouda emautw toxon eplhsa ton Efraim kai epegerw ta tekna sou Siwn epi ta tekna twn Ellhnwn kai yhlafhsw se wV romfaian machtou

14 kai kurioV estai ep autouV kai exeleusetai wV astraph boliV kai kurioV pantokratwr en salpiggi salpiei kai poreusetai en salw apeilhV autou

15 kurioV pantokratwr uperaspiei autwn kai katanalwsousin autouV kai katacwsousin autouV en liqoiV sfendonhV kai ekpiontai autouV wV oinon kai plhsousin wV fialaV qusiasthrion

16 kai swsei autouV kurioV en th hmera ekeinh wV probata laon autou dioti liqoi agioi kuliontai epi thV ghV autou

17 oti ei ti agaqon autou kai ei ti kalon par autou sitoV neaniskoiV kai oinoV euwdiazwn eiV parqenouV

 

10

1 aiteisqe ueton para kuriou kaq wran proimon kai oyimon kurioV epoihsen fantasiaV kai ueton ceimerinon dwsei autoiV ekastw botanhn en agrw

2 dioti oi apofqeggomenoi elalhsan kopouV kai oi manteiV oraseiV yeudeiV kai ta enupnia yeudh elaloun mataia parekaloun dia touto exhrqhsan wV probata kai ekakwqhsan dioti ouk hn iasiV

3 epi touV poimenaV parwxunqh o qumoV mou kai epi touV amnouV episkeyomai kai episkeyetai kurioV o qeoV o pantokratwr to poimnion autou ton oikon Iouda kai taxei autouV wV ippon eupreph autou en polemw

4 kai ex autou epebleyen kai ex autou etaxen kai ex autou toxon en qumw ex autou exeleusetai paV o exelaunwn en tw autw

5 kai esontai wV machtai patounteV phlon en taiV odoiV en polemw kai parataxontai dioti kurioV met autwn kai kataiscunqhsontai anabatai ippwn

6 kai katiscusw ton oikon Iouda kai ton oikon Iwshf swsw kai katoikiw autouV oti hgaphsa autouV kai esontai on tropon ouk apestreyamhn autouV dioti egw kurioV o qeoV autwn kai epakousomai autoiV

7 kai esontai wV machtai tou Efraim kai carhsetai h kardia autwn wV en oinw kai ta tekna autwn oyontai kai eufranqhsontai kai careitai h kardia autwn epi tw kuriw

8 shmanw autoiV kai eisdexomai autouV dioti lutrwsomai autouV kai plhqunqhsontai kaqoti hsan polloi

9 kai sperw autouV en laoiV kai oi makran mnhsqhsontai mou ekqreyousin ta tekna autwn kai epistreyousin

10 kai epistreyw autouV ek ghV Aiguptou kai ex Assuriwn eisdexomai autouV kai eiV thn Galaaditin kai eiV ton Libanon eisaxw autouV kai ou mh upoleifqh ex autwn oude eiV

11 kai dieleusontai en qalassh stenh kai pataxousin en qalassh kumata kai xhranqhsetai panta ta baqh potamwn kai afaireqhsetai pasa ubriV Assuriwn kai skhptron Aiguptou periaireqhsetai

12 kai katiscusw autouV en kuriw qew autwn kai en tw onomati autou katakauchsontai legei kurioV

 

11

1 dianoixon o LibanoV taV quraV sou kai katafagetw pur taV kedrouV sou

2 ololuxatw pituV dioti peptwken kedroV oti megalwV megistaneV etalaipwrhsan ololuxate drueV thV BasanitidoV oti katespasqh o drumoV o sumfutoV

3 fwnh qrhnountwn poimenwn oti tetalaipwrhken h megalwsunh autwn fwnh wruomenwn leontwn oti tetalaipwrhken to fruagma tou Iordanou

4 tade legei kurioV pantokratwr poimainete ta probata thV sfaghV

5 a oi kthsamenoi katesfazon kai ou metemelonto kai oi pwlounteV auta elegon euloghtoV kurioV kai peplouthkamen kai oi poimeneV autwn ouk epascon ouden ep autoiV

6 dia touto ou feisomai ouketi epi touV katoikountaV thn ghn legei kurioV kai idou egw paradidwmi touV anqrwpouV ekaston eiV ceiraV tou plhsion autou kai eiV ceiraV basilewV autou kai katakoyousin thn ghn kai ou mh exelwmai ek ceiroV autwn

7 kai poimanw ta probata thV sfaghV eiV thn Canaanitin kai lhmyomai emautw duo rabdouV thn mian ekalesa KalloV kai thn eteran ekalesa Scoinisma kai poimanw ta probata

8 kai exarw touV treiV poimenaV en mhni eni kai barunqhsetai h yuch mou ep autouV kai gar ai yucai autwn epwruonto ep eme

9 kai eipa ou poimanw umaV to apoqnhskon apoqnhsketw kai to ekleipon ekleipetw kai ta kataloipa katesqietwsan ekastoV taV sarkaV tou plhsion autou

10 kai lhmyomai thn rabdon mou thn kalhn kai aporriyw authn tou diaskedasai thn diaqhkhn mou hn dieqemhn proV pantaV touV laouV

11 kai diaskedasqhsetai en th hmera ekeinh kai gnwsontai oi Cananaioi ta probata ta fulassomena dioti logoV kuriou estin

12 kai erw proV autouV ei kalon enwpion umwn estin dote sthsanteV ton misqon mou h apeipasqe kai esthsan ton misqon mou triakonta argurouV

13 kai eipen kurioV proV me kaqeV autouV eiV to cwneuthrion kai skeyai ei dokimon estin on tropon edokimasqhn uper autwn kai elabon touV triakonta argurouV kai enebalon autouV eiV ton oikon kuriou eiV to cwneuthrion

14 kai aperriya thn rabdon thn deuteran to Scoinisma tou diaskedasai thn katascesin ana meson Iouda kai ana meson tou Israhl

15 kai eipen kurioV proV me eti labe seautw skeuh poimenika poimenoV apeirou

16 dioti idou egw exegeirw poimena epi thn ghn to eklimpanon ou mh episkeyhtai kai to dieskorpismenon ou mh zhthsh kai to suntetrimmenon ou mh iashtai kai to oloklhron ou mh kateuqunh kai ta krea twn eklektwn katafagetai kai touV astragalouV autwn ekstreyei

17 w oi poimainonteV ta mataia kai oi kataleloipoteV ta probata macaira epi touV bracionaV autou kai epi ton ofqalmon ton dexion autou o braciwn autou xhrainomenoV xhranqhsetai kai o ofqalmoV o dexioV autou ektufloumenoV ektuflwqhsetai

 

12

1 lhmma logou kuriou epi ton Israhl legei kurioV ekteinwn ouranon kai qemeliwn ghn kai plasswn pneuma anqrwpou en autw

2 idou egw tiqhmi thn Ierousalhm wV proqura saleuomena pasi toiV laoiV kuklw kai en th Ioudaia estai perioch epi Ierousalhm

3 kai estai en th hmera ekeinh qhsomai thn Ierousalhm liqon katapatoumenon pasin toiV eqnesin paV o katapatwn authn empaizwn empaixetai kai episunacqhsontai ep authn panta ta eqnh thV ghV

4 en th hmera ekeinh legei kurioV pantokratwr pataxw panta ippon en ekstasei kai ton anabathn autou en parafronhsei epi de ton oikon Iouda dianoixw touV ofqalmouV mou kai pantaV touV ippouV twn lawn pataxw en apotuflwsei

5 kai erousin oi ciliarcoi Iouda en taiV kardiaiV autwn eurhsomen eautoiV touV katoikountaV Ierousalhm en kuriw pantokratori qew autwn

6 en th hmera ekeinh qhsomai touV ciliarcouV Iouda wV dalon puroV en xuloiV kai wV lampada puroV en kalamh kai katafagontai ek dexiwn kai ex euwnumwn pantaV touV laouV kukloqen kai katoikhsei Ierousalhm eti kaq eauthn

7 kai swsei kurioV ta skhnwmata Iouda kaqwV ap archV opwV mh megalunhtai kauchma oikou Dauid kai eparsiV twn katoikountwn Ierousalhm epi ton Ioudan

8 kai estai en th hmera ekeinh uperaspiei kurioV uper twn katoikountwn Ierousalhm kai estai o asqenwn en autoiV en ekeinh th hmera wV oikoV Dauid o de oikoV Dauid wV oikoV qeou wV aggeloV kuriou enwpion autwn

9 kai estai en th hmera ekeinh zhthsw tou exarai panta ta eqnh ta epercomena epi Ierousalhm

10 kai ekcew epi ton oikon Dauid kai epi touV katoikountaV Ierousalhm pneuma caritoV kai oiktirmou kai epibleyontai proV me anq wn katwrchsanto kai koyontai ep auton kopeton wV ep agaphton kai odunhqhsontai odunhn wV epi prwtotokw

11 en th hmera ekeinh megalunqhsetai o kopetoV en Ierousalhm wV kopetoV rownoV en pediw ekkoptomenou

12 kai koyetai h gh kata fulaV fulaV fulh kaq eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq eautaV fulh oikou Dauid kaq eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq eautaV fulh oikou Naqan kaq eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq eautaV

13 fulh oikou Leui kaq eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq eautaV fulh tou Sumewn kaq eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq eautaV

14 pasai ai fulai ai upoleleimmenai fulh kaq eauthn kai ai gunaikeV autwn kaq eautaV

 

13

1 en th hmera ekeinh estai paV topoV dianoigomenoV en tw oikw Dauid

2 kai estai en th hmera ekeinh legei kurioV exoleqreusw ta onomata twn eidwlwn apo thV ghV kai ouketi estai autwn mneia kai touV yeudoprofhtaV kai to pneuma to akaqarton exarw apo thV ghV

3 kai estai ean profhteush anqrwpoV eti kai erei proV auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsanteV auton ou zhsh oti yeudh elalhsaV ep onomati kuriou kai sumpodiousin auton o pathr autou kai h mhthr autou oi gennhsanteV auton en tw profhteuein auton

4 kai estai en th hmera ekeinh kataiscunqhsontai oi profhtai ekastoV ek thV orasewV autou en tw profhteuein auton kai endusontai derrin tricinhn anq wn eyeusanto

5 kai erei ouk eimi profhthV egw dioti anqrwpoV ergazomenoV thn ghn egw eimi oti anqrwpoV egennhsen me ek neothtoV mou

6 kai erw proV auton ti ai plhgai autai ana meson twn ceirwn sou kai erei aV eplhghn en tw oikw tw agaphtw mou

7 romfaia exegerqhti epi touV poimenaV mou kai ep andra polithn mou legei kurioV pantokratwr pataxate touV poimenaV kai ekspasate ta probata kai epaxw thn ceira mou epi touV poimenaV

8 kai estai en pash th gh legei kurioV ta duo merh exoleqreuqhsetai kai ekleiyei to de triton upoleifqhsetai en auth

9 kai diaxw to triton dia puroV kai purwsw autouV wV puroutai to argurion kai dokimw autouV wV dokimazetai to crusion autoV epikalesetai to onoma mou kagw epakousomai autw kai erw laoV mou outoV estin kai autoV erei kurioV o qeoV mou

 

14

1 idou hmerai ercontai tou kuriou kai diamerisqhsetai ta skula sou en soi

2 kai episunaxw panta ta eqnh epi Ierousalhm eiV polemon kai alwsetai h poliV kai diarpaghsontai ai oikiai kai ai gunaikeV molunqhsontai kai exeleusetai to hmisu thV polewV en aicmalwsia oi de kataloipoi tou laou mou ou mh exoleqreuqwsin ek thV polewV

3 kai exeleusetai kurioV kai parataxetai en toiV eqnesin ekeinoiV kaqwV hmera parataxewV autou en hmera polemou

4 kai sthsontai oi podeV autou en th hmera ekeinh epi to oroV twn elaiwn to katenanti Ierousalhm ex anatolwn kai scisqhsetai to oroV twn elaiwn to hmisu autou proV anatolaV kai to hmisu autou proV qalassan caoV mega sfodra kai klinei to hmisu tou orouV proV borran kai to hmisu autou proV noton

5 kai emfracqhsetai faragx orewn mou kai egkollhqhsetai faragx orewn ewV Iasol kai emfracqhsetai kaqwV enefragh en taiV hmeraiV tou seismou en hmeraiV Oziou basilewV Iouda kai hxei kurioV o qeoV mou kai panteV oi agioi met autou

6 en ekeinh th hmera ouk estai fwV kai yucoV kai pagoV

7 estai mian hmeran kai h hmera ekeinh gnwsth tw kuriw kai ouc hmera kai ou nux kai proV esperan estai fwV

8 kai en th hmera ekeinh exeleusetai udwr zwn ex Ierousalhm to hmisu autou eiV thn qalassan thn prwthn kai to hmisu autou eiV thn qalassan thn escathn kai en qerei kai en eari estai outwV

9 kai estai kurioV eiV basilea epi pasan thn ghn en th hmera ekeinh estai kurioV eiV kai to onoma autou en

10 kuklwn pasan thn ghn kai thn erhmon apo Gabe ewV Remmwn kata noton Ierousalhm Rama de epi topou menei apo thV pulhV Beniamin ewV tou topou thV pulhV thV prwthV ewV thV pulhV twn gwniwn kai ewV tou purgou Ananehl ewV twn upolhniwn tou basilewV

11 katoikhsousin en auth kai ouk estai anaqema eti kai katoikhsei Ierousalhm pepoiqotwV

12 kai auth estai h ptwsiV hn koyei kurioV pantaV touV laouV osoi epestrateusan epi Ierousalhm takhsontai ai sarkeV autwn esthkotwn autwn epi touV podaV autwn kai oi ofqalmoi autwn ruhsontai ek twn opwn autwn kai h glwssa autwn takhsetai en tw stomati autwn

13 kai estai en th hmera ekeinh ekstasiV kuriou ep autouV megalh kai epilhmyontai ekastoV thV ceiroV tou plhsion autou kai sumplakhsetai h ceir autou proV ceira tou plhsion autou

14 kai o IoudaV parataxetai en Ierousalhm kai sunaxei thn iscun pantwn twn lawn kukloqen crusion kai argurion kai imatismon eiV plhqoV sfodra

15 kai auth estai h ptwsiV twn ippwn kai twn hmionwn kai twn kamhlwn kai twn onwn kai pantwn twn kthnwn twn ontwn en taiV parembolaiV ekeinaiV kata thn ptwsin tauthn

16 kai estai osoi ean kataleifqwsin ek pantwn twn eqnwn twn elqontwn epi Ierousalhm kai anabhsontai kat eniauton tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai tou eortazein thn eorthn thV skhnophgiaV

17 kai estai osoi ean mh anabwsin ek paswn twn fulwn thV ghV eiV Ierousalhm tou proskunhsai tw basilei kuriw pantokratori kai outoi ekeinoiV prosteqhsontai

18 ean de fulh Aiguptou mh anabh mhde elqh ekei kai epi toutoiV estai h ptwsiV hn pataxei kurioV panta ta eqnh osa ean mh anabh tou eortasai thn eorthn thV skhnophgiaV

19 auth estai h amartia Aiguptou kai h amartia pantwn twn eqnwn osa an mh anabh tou eortasai thn eorthn thV skhnophgiaV

20 en th hmera ekeinh estai to epi ton calinon tou ippou agion tw kuriw pantokratori kai esontai oi lebhteV oi en tw oikw kuriou wV fialai pro proswpou tou qusiasthriou

21 kai estai paV lebhV en Ierousalhm kai en tw Iouda agion tw kuriw pantokratori kai hxousin panteV oi qusiazonteV kai lhmyontai ex autwn kai eyhsousin en autoiV kai ouk estai CananaioV ouketi en tw oikw kuriou pantokratoroV en th hmera ekeinh

 


 

Septuagint_Index            Next: Malachi