IWHL

1

1 logoV kuriou oV egenhqh proV Iwhl ton tou Baqouhl

2 akousate dh tauta oi presbuteroi kai enwtisasqe panteV oi katoikounteV thn ghn ei gegonen toiauta en taiV hmeraiV umwn h en taiV hmeraiV twn paterwn umwn

3 uper autwn toiV teknoiV umwn dihghsasqe kai ta tekna umwn toiV teknoiV autwn kai ta tekna autwn eiV genean eteran

4 ta kataloipa thV kamphV katefagen h akriV kai ta kataloipa thV akridoV katefagen o broucoV kai ta kataloipa tou broucou katefagen h erusibh

5 eknhyate oi mequonteV ex oinou autwn kai klausate qrhnhsate panteV oi pinonteV oinon eiV meqhn oti exhrtai ek stomatoV umwn eufrosunh kai cara

6 oti eqnoV anebh epi thn ghn mou iscuron kai anariqmhton oi odonteV autou odonteV leontoV kai ai mulai autou skumnou

7 eqeto thn ampelon mou eiV afanismon kai taV sukaV mou eiV sugklasmon ereunwn exhreunhsen authn kai erriyen eleukanen klhmata authV

8 qrhnhson proV me uper numfhn periezwsmenhn sakkon epi ton andra authV ton parqenikon

9 exhrtai qusia kai spondh ex oikou kuriou penqeite oi iereiV oi leitourgounteV qusiasthriw

10 oti tetalaipwrhken ta pedia penqeitw h gh oti tetalaipwrhken sitoV exhranqh oinoV wligwqh elaion

11 exhranqhsan oi gewrgoi qrhneite kthmata uper purou kai kriqhV oti apolwlen trughtoV ex agrou

12 h ampeloV exhranqh kai ai sukai wligwqhsan roa kai foinix kai mhlon kai panta ta xula tou agrou exhranqhsan oti hscunan caran oi uioi twn anqrwpwn

13 perizwsasqe kai koptesqe oi iereiV qrhneite oi leitourgounteV qusiasthriw eiselqate upnwsate en sakkoiV leitourgounteV qew oti apeschken ex oikou qeou umwn qusia kai spondh

14 agiasate nhsteian khruxate qerapeian sunagagete presbuterouV pantaV katoikountaV ghn eiV oikon qeou umwn kai kekraxate proV kurion ektenwV

15 oimmoi oimmoi oimmoi eiV hmeran oti egguV hmera kuriou kai wV talaipwria ek talaipwriaV hxei

16 katenanti twn ofqalmwn umwn brwmata exwleqreuqh ex oikou qeou umwn eufrosunh kai cara

17 eskirthsan damaleiV epi taiV fatnaiV autwn hfanisqhsan qhsauroi kateskafhsan lhnoi oti exhranqh sitoV

18 ti apoqhsomen eautoiV eklausan boukolia bown oti ouc uphrcen nomh autoiV kai ta poimnia twn probatwn hfanisqhsan

19 proV se kurie bohsomai oti pur anhlwsen ta wraia thV erhmou kai flox anhyen panta ta xula tou agrou

20 kai ta kthnh tou pediou anebleyan proV se oti exhranqhsan afeseiV udatwn kai pur katefagen ta wraia thV erhmou

 

2

1 salpisate salpiggi en Siwn khruxate en orei agiw mou kai sugcuqhtwsan panteV oi katoikounteV thn ghn dioti parestin hmera kuriou oti egguV

2 hmera skotouV kai gnofou hmera nefelhV kai omiclhV wV orqroV cuqhsetai epi ta orh laoV poluV kai iscuroV omoioV autw ou gegonen apo tou aiwnoV kai met auton ou prosteqhsetai ewV etwn eiV geneaV genewn

3 ta emprosqen autou pur analiskon kai ta opisw autou anaptomenh flox wV paradeisoV trufhV h gh pro proswpou autou kai ta opisqen autou pedion afanismou kai anaswzomenoV ouk estai autw

4 wV orasiV ippwn h oyiV autwn kai wV ippeiV outwV katadiwxontai

5 wV fwnh armatwn epi taV korufaV twn orewn exalountai kai wV fwnh flogoV puroV katesqioushV kalamhn kai wV laoV poluV kai iscuroV paratassomenoV eiV polemon

6 apo proswpou autou suntribhsontai laoi pan proswpon wV proskauma cutraV

7 wV machtai dramountai kai wV andreV polemistai anabhsontai epi ta teich kai ekastoV en th odw autou poreusetai kai ou mh ekklinwsin taV tribouV autwn

8 kai ekastoV apo tou adelfou autou ouk afexetai katabarunomenoi en toiV oploiV autwn poreusontai kai en toiV belesin autwn pesountai kai ou mh suntelesqwsin

9 thV polewV epilhmyontai kai epi twn teicewn dramountai kai epi taV oikiaV anabhsontai kai dia quridwn eiseleusontai wV kleptai

10 pro proswpou autwn sugcuqhsetai h gh kai seisqhsetai o ouranoV o hlioV kai h selhnh suskotasousin kai ta astra dusousin to feggoV autwn

11 kai kurioV dwsei fwnhn autou pro proswpou dunamewV autou oti pollh estin sfodra h parembolh autou oti iscura erga logwn autou dioti megalh h hmera tou kuriou megalh kai epifanhV sfodra kai tiV estai ikanoV auth

12 kai nun legei kurioV o qeoV umwn epistrafhte proV me ex olhV thV kardiaV umwn kai en nhsteia kai en klauqmw kai en kopetw

13 kai diarrhxate taV kardiaV umwn kai mh ta imatia umwn kai epistrafhte proV kurion ton qeon umwn oti elehmwn kai oiktirmwn estin makroqumoV kai polueleoV kai metanown epi taiV kakiaiV

14 tiV oiden ei epistreyei kai metanohsei kai upoleiyetai opisw autou eulogian qusian kai spondhn kuriw tw qew hmwn

15 salpisate salpiggi en Siwn agiasate nhsteian khruxate qerapeian

16 sunagagete laon agiasate ekklhsian eklexasqe presbuterouV sunagagete nhpia qhlazonta mastouV exelqatw numfioV ek tou koitwnoV autou kai numfh ek tou pastou authV

17 ana meson thV krhpidoV tou qusiasthriou klausontai oi iereiV oi leitourgounteV kuriw kai erousin feisai kurie tou laou sou kai mh dwV thn klhronomian sou eiV oneidoV tou katarxai autwn eqnh opwV mh eipwsin en toiV eqnesin pou estin o qeoV autwn

18 kai ezhlwsen kurioV thn ghn autou kai efeisato tou laou autou

19 kai apekriqh kurioV kai eipen tw law autou idou egw exapostellw umin ton siton kai ton oinon kai to elaion kai emplhsqhsesqe autwn kai ou dwsw umaV ouketi eiV oneidismon en toiV eqnesi

20 kai ton apo borra ekdiwxw af umwn kai exwsw auton eiV ghn anudron kai afaniw to proswpon autou eiV thn qalassan thn prwthn kai ta opisw autou eiV thn qalassan thn escathn kai anabhsetai h sapria autou kai anabhsetai o bromoV autou oti emegalunen ta erga autou

21 qarsei gh caire kai eufrainou oti emegalunen kurioV tou poihsai

22 qarseite kthnh tou pediou oti beblasthken pedia thV erhmou oti xulon hnegken ton karpon autou ampeloV kai sukh edwkan thn iscun autwn

23 kai ta tekna Siwn cairete kai eufrainesqe epi tw kuriw qew umwn dioti edwken umin ta brwmata eiV dikaiosunhn kai brexei umin ueton proimon kai oyimon kaqwV emprosqen

24 kai plhsqhsontai ai alwneV sitou kai uperekcuqhsontai ai lhnoi oinou kai elaiou

25 kai antapodwsw umin anti twn etwn wn katefagen h akriV kai o broucoV kai h erusibh kai h kamph h dunamiV mou h megalh hn exapesteila eiV umaV

26 kai fagesqe esqionteV kai emplhsqhsesqe kai ainesete to onoma kuriou tou qeou umwn a epoihsen meq umwn eiV qaumasia kai ou mh kataiscunqh o laoV mou eiV ton aiwna

27 kai epignwsesqe oti en mesw tou Israhl egw eimi kai egw kurioV o qeoV umwn kai ouk estin eti plhn emou kai ou mh kataiscunqwsin ouketi paV o laoV mou eiV ton aiwna

 

3

1 kai estai meta tauta kai ekcew apo tou pneumatoV mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai kai oi neaniskoi umwn oraseiV oyontai

2 kai epi touV doulouV kai epi taV doulaV en taiV hmeraiV ekeinaiV ekcew apo tou pneumatoV mou

3 kai dwsw terata en tw ouranw kai epi thV ghV aima kai pur kai atmida kapnou

4 o hlioV metastrafhsetai eiV skotoV kai h selhnh eiV aima prin elqein hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh

5 kai estai paV oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai oti en tw orei Siwn kai en Ierousalhm estai anaswzomenoV kaqoti eipen kurioV kai euaggelizomenoi ouV kurioV proskeklhtai

 

4

1 dioti idou egw en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw otan epistreyw thn aicmalwsian Iouda kai Ierousalhm

2 kai sunaxw panta ta eqnh kai kataxw auta eiV thn koilada Iwsafat kai diakriqhsomai proV autouV ekei uper tou laou mou kai thV klhronomiaV mou Israhl oi diesparhsan en toiV eqnesin kai thn ghn mou katadieilanto

3 kai epi ton laon mou ebalon klhrouV kai edwkan ta paidaria pornaiV kai ta korasia epwloun anti oinou kai epinon

4 kai ti kai umeiV emoi TuroV kai Sidwn kai pasa Galilaia allofulwn mh antapodoma umeiV antapodidote moi h mnhsikakeite umeiV ep emoi oxewV kai tacewV antapodwsw to antapodoma umwn eiV kefalaV umwn

5 anq wn to argurion mou kai to crusion mou elabete kai ta epilekta mou kai ta kala eishnegkate eiV touV naouV umwn

6 kai touV uiouV Iouda kai touV uiouV Ierousalhm apedosqe toiV uioiV twn Ellhnwn opwV exwshte autouV ek twn oriwn autwn

7 idou egw exegeirw autouV ek tou topou ou apedosqe autouV ekei kai antapodwsw to antapodoma umwn eiV kefalaV umwn

8 kai apodwsomai touV uiouV umwn kai taV qugateraV umwn eiV ceiraV uiwn Iouda kai apodwsontai autouV eiV aicmalwsian eiV eqnoV makran apecon oti kurioV elalhsen

9 khruxate tauta en toiV eqnesin agiasate polemon exegeirate touV machtaV prosagagete kai anabainete panteV andreV polemistai

10 sugkoyate ta arotra umwn eiV romfaiaV kai ta drepana umwn eiV seiromastaV o adunatoV legetw oti iscuw egw

11 sunaqroizesqe kai eisporeuesqe panta ta eqnh kukloqen kai sunacqhte ekei o prauV estw machthV

12 exegeiresqwsan kai anabainetwsan panta ta eqnh eiV thn koilada Iwsafat dioti ekei kaqiw tou diakrinai panta ta eqnh kukloqen

13 exaposteilate drepana oti paresthken trughtoV eisporeuesqe pateite dioti plhrhV h lhnoV uperekceitai ta upolhnia oti peplhquntai ta kaka autwn

14 hcoi exhchsan en th koiladi thV dikhV oti egguV hmera kuriou en th koiladi thV dikhV

15 o hlioV kai h selhnh suskotasousin kai oi astereV dusousin feggoV autwn

16 o de kurioV ek Siwn anakekraxetai kai ex Ierousalhm dwsei fwnhn autou kai seisqhsetai o ouranoV kai h gh o de kurioV feisetai tou laou autou kai eniscusei kurioV touV uiouV Israhl

17 kai epignwsesqe dioti egw kurioV o qeoV umwn o kataskhnwn en Siwn en orei agiw mou kai estai Ierousalhm poliV agia kai allogeneiV ou dieleusontai di authV ouketi

18 kai estai en th hmera ekeinh apostalaxei ta orh glukasmon kai oi bounoi ruhsontai gala kai pasai ai afeseiV Iouda ruhsontai udata kai phgh ex oikou kuriou exeleusetai kai potiei ton ceimarroun twn scoinwn

19 AiguptoV eiV afanismon estai kai h Idoumaia eiV pedion afanismou estai ex adikiwn uiwn Iouda anq wn execean aima dikaion en th gh autwn

20 h de Ioudaia eiV ton aiwna katoikhqhsetai kai Ierousalhm eiV geneaV genewn

21 kai ekdikhsw to aima autwn kai ou mh aqwwsw kai kurioV kataskhnwsei en Siwn

 


 

Septuagint_Index            Next: Amos