HSAIAS

1

1 orasiV hn eiden HsaiaV uioV AmwV hn eiden kata thV IoudaiaV kai kata Ierousalhm en basileia Oziou kai Iwaqam kai Acaz kai Ezekiou oi ebasileusan thV IoudaiaV

2 akoue ourane kai enwtizou gh oti kurioV elalhsen uiouV egennhsa kai uywsa autoi de me hqethsan

3 egnw bouV ton kthsamenon kai onoV thn fatnhn tou kuriou autou Israhl de me ouk egnw kai o laoV me ou sunhken

4 ouai eqnoV amartwlon laoV plhrhV amartiwn sperma ponhron uioi anomoi egkatelipate ton kurion kai parwrgisate ton agion tou Israhl

5 ti eti plhghte prostiqenteV anomian pasa kefalh eiV ponon kai pasa kardia eiV luphn

6 apo podwn ewV kefalhV oute trauma oute mwlwy oute plhgh flegmainousa ouk estin malagma epiqeinai oute elaion oute katadesmouV

7 h gh umwn erhmoV ai poleiV umwn purikaustoi thn cwran umwn enwpion umwn allotrioi katesqiousin authn kai hrhmwtai katestrammenh upo lawn allotriwn

8 egkataleifqhsetai h qugathr Siwn wV skhnh en ampelwni kai wV opwrofulakion en sikuhratw wV poliV poliorkoumenh

9 kai ei mh kurioV sabawq egkatelipen hmin sperma wV Sodoma an egenhqhmen kai wV Gomorra an wmoiwqhmen

10 akousate logon kuriou arconteV Sodomwn prosecete nomon qeou laoV GomorraV

11 ti moi plhqoV twn qusiwn umwn legei kurioV plhrhV eimi olokautwmatwn kriwn kai stear arnwn kai aima taurwn kai tragwn ou boulomai

12 oud ean erchsqe ofqhnai moi tiV gar exezhthsen tauta ek twn ceirwn umwn patein thn aulhn mou

13 ou prosqhsesqe ean ferhte semidalin mataion qumiama bdelugma moi estin taV noumhniaV umwn kai ta sabbata kai hmeran megalhn ouk anecomai nhsteian kai argian

14 kai taV noumhniaV umwn kai taV eortaV umwn misei h yuch mou egenhqhte moi eiV plhsmonhn ouketi anhsw taV amartiaV umwn

15 otan taV ceiraV ekteinhte proV me apostreyw touV ofqalmouV mou af umwn kai ean plhqunhte thn dehsin ouk eisakousomai umwn ai gar ceireV umwn aimatoV plhreiV

16 lousasqe kaqaroi genesqe afelete taV ponhriaV apo twn yucwn umwn apenanti twn ofqalmwn mou pausasqe apo twn ponhriwn umwn

17 maqete kalon poiein ekzhthsate krisin rusasqe adikoumenon krinate orfanw kai dikaiwsate chran

18 kai deute kai dielegcqwmen legei kurioV kai ean wsin ai amartiai umwn wV foinikoun wV ciona leukanw ean de wsin wV kokkinon wV erion leukanw

19 kai ean qelhte kai eisakoushte mou ta agaqa thV ghV fagesqe

20 ean de mh qelhte mhde eisakoushte mou macaira umaV katedetai to gar stoma kuriou elalhsen tauta

21 pwV egeneto pornh poliV pisth Siwn plhrhV krisewV en h dikaiosunh ekoimhqh en auth nun de foneutai

22 to argurion umwn adokimon oi kaphloi sou misgousi ton oinon udati

23 oi arconteV sou apeiqousin koinwnoi kleptwn agapwnteV dwra diwkonteV antapodoma orfanoiV ou krinonteV kai krisin chrwn ou proseconteV

24 dia touto tade legei o despothV kurioV sabawq ouai oi iscuonteV Israhl ou pausetai gar mou o qumoV en toiV upenantioiV kai krisin ek twn ecqrwn mou poihsw

25 kai epaxw thn ceira mou epi se kai purwsw se eiV kaqaron touV de apeiqountaV apolesw kai afelw pantaV anomouV apo sou kai pantaV uperhfanouV tapeinwsw

26 kai episthsw touV kritaV sou wV to proteron kai touV sumboulouV sou wV to ap archV kai meta tauta klhqhsh poliV dikaiosunhV mhtropoliV pisth Siwn

27 meta gar krimatoV swqhsetai h aicmalwsia authV kai meta elehmosunhV

28 kai suntribhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai oi egkataleiponteV ton kurion suntelesqhsontai

29 dioti aiscunqhsontai epi toiV eidwloiV autwn a autoi hboulonto kai ephscunqhsan epi toiV khpoiV autwn a epequmhsan

30 esontai gar wV terebinqoV apobeblhkuia ta fulla kai wV paradeisoV udwr mh ecwn

31 kai estai h iscuV autwn wV kalamh stippuou kai ai ergasiai autwn wV spinqhreV puroV kai katakauqhsontai oi anomoi kai oi amartwloi ama kai ouk estai o sbeswn

 

2

1 o logoV o genomenoV para kuriou proV Hsaian uion AmwV peri thV IoudaiaV kai peri Ierousalhm

2 oti estai en taiV escataiV hmeraiV emfaneV to oroV kuriou kai o oikoV tou qeou ep akrwn twn orewn kai uywqhsetai uperanw twn bounwn kai hxousin ep auto panta ta eqnh

3 kai poreusontai eqnh polla kai erousin deute kai anabwmen eiV to oroV kuriou kai eiV ton oikon tou qeou Iakwb kai anaggelei hmin thn odon autou kai poreusomeqa en auth ek gar Siwn exeleusetai nomoV kai logoV kuriou ex Ierousalhm

4 kai krinei ana meson twn eqnwn kai elegxei laon polun kai sugkoyousin taV macairaV autwn eiV arotra kai taV zibunaV autwn eiV drepana kai ou lhmyetai eti eqnoV ep eqnoV macairan kai ou mh maqwsin eti polemein

5 kai nun o oikoV tou Iakwb deute poreuqwmen tw fwti kuriou

6 anhken gar ton laon autou ton oikon tou Israhl oti eneplhsqh wV to ap archV h cwra autwn klhdonismwn wV h twn allofulwn kai tekna polla allofula egenhqh autoiV

7 eneplhsqh gar h cwra autwn arguriou kai crusiou kai ouk hn ariqmoV twn qhsaurwn autwn kai eneplhsqh h gh ippwn kai ouk hn ariqmoV twn armatwn autwn

8 kai eneplhsqh h gh bdelugmatwn twn ergwn twn ceirwn autwn kai prosekunhsan oiV epoihsan oi daktuloi autwn

9 kai ekuyen anqrwpoV kai etapeinwqh anhr kai ou mh anhsw autouV

10 kai nun eiselqete eiV taV petraV kai kruptesqe eiV thn ghn apo proswpou tou fobou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou otan anasth qrausai thn ghn

11 oi gar ofqalmoi kuriou uyhloi o de anqrwpoV tapeinoV kai tapeinwqhsetai to uyoV twn anqrwpwn kai uywqhsetai kurioV monoV en th hmera ekeinh

12 hmera gar kuriou sabawq epi panta ubristhn kai uperhfanon kai epi panta uyhlon kai metewron kai tapeinwqhsontai

13 kai epi pasan kedron tou Libanou twn uyhlwn kai metewrwn kai epi pan dendron balanou Basan

14 kai epi pan oroV kai epi panta bounon uyhlon

15 kai epi panta purgon uyhlon kai epi pan teicoV uyhlon

16 kai epi pan ploion qalasshV kai epi pasan qean ploiwn kallouV

17 kai tapeinwqhsetai paV anqrwpoV kai peseitai uyoV anqrwpwn kai uywqhsetai kurioV monoV en th hmera ekeinh

18 kai ta ceiropoihta panta katakruyousin

19 eisenegkanteV eiV ta sphlaia kai eiV taV scismaV twn petrwn kai eiV taV trwglaV thV ghV apo proswpou tou fobou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou otan anasth qrausai thn ghn

20 th gar hmera ekeinh ekbalei anqrwpoV ta bdelugmata autou ta argura kai ta crusa a epoihsan proskunein toiV mataioiV kai taiV nukterisin

21 tou eiselqein eiV taV trwglaV thV stereaV petraV kai eiV taV scismaV twn petrwn apo proswpou tou fobou kuriou kai apo thV doxhV thV iscuoV autou otan anasth qrausai thn ghn

 

3

1 idou dh o despothV kurioV sabawq afelei apo thV IoudaiaV kai apo Ierousalhm iscuonta kai iscuousan iscun artou kai iscun udatoV

2 giganta kai iscuonta kai anqrwpon polemisthn kai dikasthn kai profhthn kai stocasthn kai presbuteron

3 kai penthkontarcon kai qaumaston sumboulon kai sofon arcitektona kai suneton akroathn

4 kai episthsw neaniskouV arcontaV autwn kai empaiktai kurieusousin autwn

5 kai sumpeseitai o laoV anqrwpoV proV anqrwpon kai anqrwpoV proV ton plhsion autou proskoyei to paidion proV ton presbuthn o atimoV proV ton entimon

6 oti epilhmyetai anqrwpoV tou adelfou autou h tou oikeiou tou patroV autou legwn imation eceiV archgoV hmwn genou kai to brwma to emon upo se estw

7 kai apokriqeiV erei en th hmera ekeinh ouk esomai sou archgoV ou gar estin en tw oikw mou artoV oude imation ouk esomai archgoV tou laou toutou

8 oti aneitai Ierousalhm kai h Ioudaia sumpeptwken kai ai glwssai autwn meta anomiaV ta proV kurion apeiqounteV dioti nun etapeinwqh h doxa autwn

9 kai h aiscunh tou proswpou autwn antesth autoiV thn de amartian autwn wV Sodomwn anhggeilan kai enefanisan ouai th yuch autwn dioti bebouleuntai boulhn ponhran kaq eautwn

10 eiponteV dhswmen ton dikaion oti duscrhstoV hmin estin toinun ta genhmata twn ergwn autwn fagontai

11 ouai tw anomw ponhra kata ta erga twn ceirwn autou sumbhsetai autw

12 laoV mou oi praktoreV umwn kalamwntai umaV kai oi apaitounteV kurieuousin umwn laoV mou oi makarizonteV umaV planwsin umaV kai ton tribon twn podwn umwn tarassousin

13 alla nun katasthsetai eiV krisin kurioV kai sthsei eiV krisin ton laon autou

14 autoV kurioV eiV krisin hxei meta twn presbuterwn tou laou kai meta twn arcontwn autou umeiV de ti enepurisate ton ampelwna mou kai h arpagh tou ptwcou en toiV oikoiV umwn

15 ti umeiV adikeite ton laon mou kai to proswpon twn ptwcwn kataiscunete

16 tade legei kurioV anq wn uywqhsan ai qugatereV Siwn kai eporeuqhsan uyhlw trachlw kai en neumasin ofqalmwn kai th poreia twn podwn ama surousai touV citwnaV kai toiV posin ama paizousai

17 kai tapeinwsei o qeoV arcousaV qugateraV Siwn kai kurioV apokaluyei to schma autwn

18 en th hmera ekeinh kai afelei kurioV thn doxan tou imatismou autwn kai touV kosmouV autwn kai ta emplokia kai touV kosumbouV kai touV mhniskouV

19 kai to kaqema kai ton kosmon tou proswpou autwn

20 kai thn sunqesin tou kosmou thV doxhV kai touV clidwnaV kai ta yelia kai to emplokion kai ta peridexia kai touV daktuliouV kai ta enwtia

21 kai ta periporfura kai ta mesoporfura

22 kai ta epiblhmata ta kata thn oikian kai ta diafanh lakwnika

23 kai ta bussina kai ta uakinqina kai ta kokkina kai thn busson sun crusiw kai uakinqw sugkaqufasmena kai qeristra kataklita

24 kai estai anti osmhV hdeiaV koniortoV kai anti zwnhV scoiniw zwsh kai anti tou kosmou thV kefalhV tou crusiou falakrwma exeiV dia ta erga sou kai anti tou citwnoV tou mesoporfurou perizwsh sakkon

25 kai o uioV sou o kallistoV on agapaV macaira peseitai kai oi iscuonteV umwn macaira pesountai

26 kai tapeinwqhsontai kai penqhsousin ai qhkai tou kosmou umwn kai kataleifqhsh monh kai eiV thn ghn edafisqhsh

 

4

1 kai epilhmyontai epta gunaikeV anqrwpou enoV legousai ton arton hmwn fagomeqa kai ta imatia hmwn peribaloumeqa plhn to onoma to son keklhsqw ef hmaV afele ton oneidismon hmwn

2 th de hmera ekeinh epilamyei o qeoV en boulh meta doxhV epi thV ghV tou uywsai kai doxasai to kataleifqen tou Israhl

3 kai estai to upoleifqen en Siwn kai to kataleifqen en Ierousalhm agioi klhqhsontai panteV oi grafenteV eiV zwhn en Ierousalhm

4 oti ekplunei kurioV ton rupon twn uiwn kai twn qugaterwn Siwn kai to aima ekkaqariei ek mesou autwn en pneumati krisewV kai pneumati kausewV

5 kai hxei kai estai paV topoV tou orouV Siwn kai panta ta perikuklw authV skiasei nefelh hmeraV kai wV kapnou kai wV fwtoV puroV kaiomenou nuktoV pash th doxh skepasqhsetai

6 kai estai eiV skian apo kaumatoV kai en skeph kai en apokrufw apo sklhrothtoV kai uetou

 

5

1 asw dh tw hgaphmenw asma tou agaphtou tw ampelwni mou ampelwn egenhqh tw hgaphmenw en kerati en topw pioni

2 kai fragmon perieqhka kai ecarakwsa kai efuteusa ampelon swrhc kai wkodomhsa purgon en mesw autou kai prolhnion wruxa en autw kai emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanqaV

3 kai nun anqrwpoV tou Iouda kai oi enoikounteV en Ierousalhm krinate en emoi kai ana meson tou ampelwnoV mou

4 ti poihsw eti tw ampelwni mou kai ouk epoihsa autw dioti emeina tou poihsai stafulhn epoihsen de akanqaV

5 nun de anaggelw umin ti poihsw tw ampelwni mou afelw ton fragmon autou kai estai eiV diarpaghn kai kaqelw ton toicon autou kai estai eiV katapathma

6 kai anhsw ton ampelwna mou kai ou mh tmhqh oude mh skafh kai anabhsetai eiV auton wV eiV cerson akanqa kai taiV nefelaiV enteloumai tou mh brexai eiV auton ueton

7 o gar ampelwn kuriou sabawq oikoV tou Israhl estin kai anqrwpoV tou Iouda neofuton hgaphmenon emeina tou poihsai krisin epoihsen de anomian kai ou dikaiosunhn alla kraughn

8 ouai oi sunaptonteV oikian proV oikian kai agron proV agron eggizonteV ina tou plhsion afelwntai ti mh oikhsete monoi epi thV ghV

9 hkousqh gar eiV ta wta kuriou sabawq tauta ean gar genwntai oikiai pollai eiV erhmon esontai megalai kai kalai kai ouk esontai oi enoikounteV en autaiV

10 ou gar ergwntai deka zeugh bown poihsei keramion en kai o speirwn artabaV ex poihsei metra tria

11 ouai oi egeiromenoi to prwi kai to sikera diwkonteV oi menonteV to oye o gar oinoV autouV sugkausei

12 meta gar kiqaraV kai yalthriou kai tumpanwn kai aulwn ton oinon pinousin ta de erga kuriou ouk emblepousin kai ta erga twn ceirwn autou ou katanoousin

13 toinun aicmalwtoV o laoV mou egenhqh dia to mh eidenai autouV ton kurion kai plhqoV egenhqh nekrwn dia limon kai diyan udatoV

14 kai eplatunen o adhV thn yuchn autou kai dihnoixen to stoma autou tou mh dialipein kai katabhsontai oi endoxoi kai oi megaloi kai oi plousioi kai oi loimoi authV

15 kai tapeinwqhsetai anqrwpoV kai atimasqhsetai anhr kai oi ofqalmoi oi metewroi tapeinwqhsontai

16 kai uywqhsetai kurioV sabawq en krimati kai o qeoV o agioV doxasqhsetai en dikaiosunh

17 kai boskhqhsontai oi dihrpasmenoi wV tauroi kai taV erhmouV twn apeilhmmenwn arneV fagontai

18 ouai oi epispwmenoi taV amartiaV wV scoiniw makrw kai wV zugou imanti damalewV taV anomiaV

19 oi legonteV to tacoV eggisatw a poihsei ina idwmen kai elqatw h boulh tou agiou Israhl ina gnwmen

20 ouai oi legonteV to ponhron kalon kai to kalon ponhron oi tiqenteV to skotoV fwV kai to fwV skotoV oi tiqenteV to pikron gluku kai to gluku pikron

21 ouai oi sunetoi en eautoiV kai enwpion eautwn episthmoneV

22 ouai oi iscuonteV umwn oi ton oinon pinonteV kai oi dunastai oi kerannunteV to sikera

23 oi dikaiounteV ton asebh eneken dwrwn kai to dikaion tou dikaiou aironteV

24 dia touto on tropon kauqhsetai kalamh upo anqrakoV puroV kai sugkauqhsetai upo flogoV aneimenhV h riza autwn wV cnouV estai kai to anqoV autwn wV koniortoV anabhsetai ou gar hqelhsan ton nomon kuriou sabawq alla to logion tou agiou Israhl parwxunan

25 kai equmwqh orgh kurioV sabawq epi ton laon autou kai epebalen thn ceira autou ep autouV kai epataxen autouV kai parwxunqh ta orh kai egenhqh ta qnhsimaia autwn wV kopria en mesw odou kai en pasi toutoiV ouk apestrafh o qumoV all eti h ceir uyhlh

26 toigaroun arei susshmon en toiV eqnesin toiV makran kai suriei autoiV ap akrou thV ghV kai idou tacu koufwV ercontai

27 ou peinasousin oude kopiasousin oude nustaxousin oude koimhqhsontai oude lusousin taV zwnaV autwn apo thV osfuoV autwn oude mh ragwsin oi imanteV twn upodhmatwn autwn

28 wn ta belh oxeia estin kai ta toxa autwn entetamena oi podeV twn ippwn autwn wV sterea petra elogisqhsan oi trocoi twn armatwn autwn wV kataigiV

29 ormwsin wV leonteV kai paresthkan wV skumnoV leontoV kai epilhmyetai kai bohsei wV qhriou kai ekbalei kai ouk estai o ruomenoV autouV

30 kai bohsei di autouV en th hmera ekeinh wV fwnh qalasshV kumainoushV kai embleyontai eiV thn ghn kai idou skotoV sklhron en th aporia autwn

 

6

1 kai egeneto tou eniautou ou apeqanen OziaV o basileuV eidon ton kurion kaqhmenon epi qronou uyhlou kai ephrmenou kai plhrhV o oikoV thV doxhV autou

2 kai serafin eisthkeisan kuklw autou ex pterugeV tw eni kai ex pterugeV tw eni kai taiV men dusin katekalupton to proswpon kai taiV dusin katekalupton touV podaV kai taiV dusin epetanto

3 kai ekekragon eteroV proV ton eteron kai elegon agioV agioV agioV kurioV sabawq plhrhV pasa h gh thV doxhV autou

4 kai ephrqh to uperquron apo thV fwnhV hV ekekragon kai o oikoV eplhsqh kapnou

5 kai eipa w talaV egw oti katanenugmai oti anqrwpoV wn kai akaqarta ceilh ecwn en mesw laou akaqarta ceilh econtoV egw oikw kai ton basilea kurion sabawq eidon toiV ofqalmoiV mou

6 kai apestalh proV me en twn serafin kai en th ceiri eicen anqraka on th labidi elaben apo tou qusiasthriou

7 kai hyato tou stomatoV mou kai eipen idou hyato touto twn ceilewn sou kai afelei taV anomiaV sou kai taV amartiaV sou perikaqariei

8 kai hkousa thV fwnhV kuriou legontoV tina aposteilw kai tiV poreusetai proV ton laon touton kai eipa idou eimi egw aposteilon me

9 kai eipen poreuqhti kai eipon tw law toutw akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte

10 epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin autwn barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iasomai autouV

11 kai eipa ewV pote kurie kai eipen ewV an erhmwqwsin poleiV para to mh katoikeisqai kai oikoi para to mh einai anqrwpouV kai h gh kataleifqhsetai erhmoV

12 kai meta tauta makrunei o qeoV touV anqrwpouV kai oi kataleifqenteV plhqunqhsontai epi thV ghV

13 kai eti ep authV estin to epidekaton kai palin estai eiV pronomhn wV terebinqoV kai wV balanoV otan ekpesh apo thV qhkhV authV

 

7

1 kai egeneto en taiV hmeraiV Acaz tou Iwaqam tou uiou Oziou basilewV Iouda anebh Raasswn basileuV Aram kai Fakee uioV Romeliou basileuV Israhl epi Ierousalhm polemhsai authn kai ouk hdunhqhsan poliorkhsai authn

2 kai anhggelh eiV ton oikon Dauid legonteV sunefwnhsen Aram proV ton Efraim kai exesth h yuch autou kai h yuch tou laou autou on tropon otan en drumw xulon upo pneumatoV saleuqh

3 kai eipen kurioV proV Hsaian exelqe eiV sunanthsin Acaz su kai o kataleifqeiV Iasoub o uioV sou proV thn kolumbhqran thV anw odou tou agrou tou gnafewV

4 kai ereiV autw fulaxai tou hsucasai kai mh fobou mhde h yuch sou asqeneitw apo twn duo xulwn twn dalwn twn kapnizomenwn toutwn otan gar orgh tou qumou mou genhtai palin iasomai

5 kai o uioV tou Aram kai o uioV tou Romeliou oti ebouleusanto boulhn ponhran peri sou legonteV

6 anabhsomeqa eiV thn Ioudaian kai sullalhsanteV autoiV apostreyomen autouV proV hmaV kai basileusomen authV ton uion Tabehl

7 tade legei kurioV sabawq ou mh emmeinh h boulh auth oude estai

8 all h kefalh Aram DamaskoV all eti exhkonta kai pente etwn ekleiyei h basileia Efraim apo laou

9 kai h kefalh Efraim Somorwn kai h kefalh Somorwn uioV tou Romeliou kai ean mh pisteushte oude mh sunhte

10 kai proseqeto kurioV lalhsai tw Acaz legwn

11 aithsai seautw shmeion para kuriou qeou sou eiV baqoV h eiV uyoV

12 kai eipen Acaz ou mh aithsw oud ou mh peirasw kurion

13 kai eipen akousate dh oikoV Dauid mh mikron umin agwna parecein anqrwpoiV kai pwV kuriw parecete agwna

14 dia touto dwsei kurioV autoV umin shmeion idou h parqenoV en gastri exei kai texetai uion kai kaleseiV to onoma autou Emmanouhl

15 bouturon kai meli fagetai prin h gnwnai auton h proelesqai ponhra eklexetai to agaqon

16 dioti prin h gnwnai to paidion agaqon h kakon apeiqei ponhria tou eklexasqai to agaqon kai kataleifqhsetai h gh hn su fobh apo proswpou twn duo basilewn

17 alla epaxei o qeoV epi se kai epi ton laon sou kai epi ton oikon tou patroV sou hmeraV ai oupw hkasin af hV hmeraV afeilen Efraim apo Iouda ton basilea twn Assuriwn

18 kai estai en th hmera ekeinh suriei kurioV muiaiV o kurieuei merouV potamou Aiguptou kai th melissh h estin en cwra Assuriwn

19 kai eleusontai panteV kai anapausontai en taiV faragxi thV cwraV kai en taiV trwglaiV twn petrwn kai eiV ta sphlaia kai eiV pasan ragada kai en panti xulw

20 en th hmera ekeinh xurhsei kurioV tw xurw tw megalw kai memequsmenw o estin peran tou potamou basilewV Assuriwn thn kefalhn kai taV tricaV twn podwn kai ton pwgwna afelei

21 kai estai en th hmera ekeinh qreyei anqrwpoV damalin bown kai duo probata

22 kai estai apo tou pleiston poiein gala bouturon kai meli fagetai paV o kataleifqeiV epi thV ghV

23 kai estai en th hmera ekeinh paV topoV ou ean wsin ciliai ampeloi ciliwn siklwn eiV cerson esontai kai eiV akanqan

24 meta belouV kai toxeumatoV eiseleusontai ekei oti cersoV kai akanqa estai pasa h gh

25 kai pan oroV arotriwmenon arotriaqhsetai kai ou mh epelqh ekei foboV estai gar apo thV cersou kai akanqhV eiV boskhma probatou kai eiV katapathma booV

 

8

1 kai eipen kurioV proV me labe seautw tomon kainou megalou kai grayon eiV auton grafidi anqrwpou tou oxewV pronomhn poihsai skulwn parestin gar

2 kai marturaV moi poihson pistouV anqrwpouV ton Ourian kai ton Zacarian uion Baraciou

3 kai proshlqon proV thn profhtin kai en gastri elaben kai eteken uion kai eipen kurioV moi kaleson to onoma autou tacewV skuleuson oxewV pronomeuson

4 dioti prin h gnwnai to paidion kalein patera h mhtera lhmyetai dunamin Damaskou kai ta skula SamareiaV enanti basilewV Assuriwn

5 kai proseqeto kurioV lalhsai moi eti

6 dia to mh boulesqai ton laon touton to udwr tou Silwam to poreuomenon hsuch alla boulesqai ecein ton Raasswn kai ton uion Romeliou basilea ef umwn

7 dia touto idou anagei kurioV ef umaV to udwr tou potamou to iscuron kai to polu ton basilea twn Assuriwn kai thn doxan autou kai anabhsetai epi pasan faragga umwn kai peripathsei epi pan teicoV umwn

8 kai afelei apo thV IoudaiaV anqrwpon oV dunhsetai kefalhn arai h dunaton suntelesasqai ti kai estai h parembolh autou wste plhrwsai to platoV thV cwraV sou meq hmwn o qeoV

9 gnwte eqnh kai httasqe epakousate ewV escatou thV ghV iscukoteV httasqe ean gar palin iscushte palin htthqhsesqe

10 kai hn an bouleushsqe boulhn diaskedasei kurioV kai logon on ean lalhshte ou mh emmeinh umin oti meq hmwn kurioV o qeoV

11 outwV legei kurioV th iscura ceiri apeiqousin th poreia thV odou tou laou toutou legonteV

12 mhpote eiphte sklhron pan gar o ean eiph o laoV outoV sklhron estin ton de fobon autou ou mh fobhqhte oude mh taracqhte

13 kurion auton agiasate kai autoV estai sou foboV

14 kai ean ep autw pepoiqwV hV estai soi eiV agiasma kai ouc wV liqou proskommati sunanthsesqe autw oude wV petraV ptwmati o de oikoV Iakwb en pagidi kai en koilasmati egkaqhmenoi en Ierousalhm

15 dia touto adunathsousin en autoiV polloi kai pesountai kai suntribhsontai kai eggiousin kai alwsontai anqrwpoi en asfaleia onteV

16 tote faneroi esontai oi sfragizomenoi ton nomon tou mh maqein

17 kai erei menw ton qeon ton apostreyanta to proswpon autou apo tou oikou Iakwb kai pepoiqwV esomai ep autw

18 idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeoV kai estai eiV shmeia kai terata en tw oikw Israhl para kuriou sabawq oV katoikei en tw orei Siwn

19 kai ean eipwsin proV umaV zhthsate touV apo thV ghV fwnountaV kai touV eggastrimuqouV touV kenologountaV oi ek thV koiliaV fwnousin ouk eqnoV proV qeon autou ti ekzhtousin peri twn zwntwn touV nekrouV

20 nomon gar eiV bohqeian edwken ina eipwsin ouc wV to rhma touto peri ou ouk estin dwra dounai peri autou

21 kai hxei ef umaV sklhra limoV kai estai wV an peinashte luphqhsesqe kai kakwV ereite ton arconta kai ta patacra kai anableyontai eiV ton ouranon anw

22 kai eiV thn ghn katw embleyontai kai idou qliyiV kai stenocwria kai skotoV aporia stenh kai skotoV wste mh blepein

23 kai ouk aporhqhsetai o en stenocwria wn ewV kairou touto prwton poiei tacu poiei cwra Zaboulwn h gh Nefqalim odon qalasshV kai oi loipoi oi thn paralian katoikounteV kai peran tou Iordanou Galilaia twn eqnwn ta merh thV IoudaiaV

 

9

1 o laoV o poreuomenoV en skotei idete fwV mega oi katoikounteV en cwra kai skia qanatou fwV lamyei ef umaV

2 to pleiston tou laou o kathgageV en eufrosunh sou kai eufranqhsontai enwpion sou wV oi eufrainomenoi en amhtw kai on tropon oi diairoumenoi skula

3 dioti afhrhtai o zugoV o ep autwn keimenoV kai h rabdoV h epi tou trachlou autwn thn gar rabdon twn apaitountwn dieskedasen kurioV wV th hmera th epi Madiam

4 oti pasan stolhn episunhgmenhn dolw kai imation meta katallaghV apoteisousin kai qelhsousin ei egenhqhsan purikaustoi

5 oti paidion egennhqh hmin uioV kai edoqh hmin ou h arch egenhqh epi tou wmou autou kai kaleitai to onoma autou megalhV boulhV aggeloV egw gar axw eirhnhn epi touV arcontaV eirhnhn kai ugieian autw

6 megalh h arch autou kai thV eirhnhV autou ouk estin orion epi ton qronon Dauid kai thn basileian autou katorqwsai authn kai antilabesqai authV en dikaiosunh kai en krimati apo tou nun kai eiV ton aiwna cronon o zhloV kuriou sabawq poihsei tauta

7 qanaton apesteilen kurioV epi Iakwb kai hlqen epi Israhl

8 kai gnwsontai paV o laoV tou Efraim kai oi egkaqhmenoi en Samareia ef ubrei kai uyhlh kardia legonteV

9 plinqoi peptwkasin alla deute laxeuswmen liqouV kai ekkoywmen sukaminouV kai kedrouV kai oikodomhswmen eautoiV purgon

10 kai raxei o qeoV touV epanistanomenouV ep oroV Siwn ep autouV kai touV ecqrouV autwn diaskedasei

11 Surian af hliou anatolwn kai touV {EllhnaV af hliou dusmwn touV katesqiontaV ton Israhl olw tw stomati epi toutoiV pasin ouk apestrafh o qumoV all eti h ceir uyhlh

12 kai o laoV ouk apestrafh ewV eplhgh kai ton kurion ouk exezhthsan

13 kai afeilen kurioV apo Israhl kefalhn kai ouran megan kai mikron en mia hmera

14 presbuthn kai touV ta proswpa qaumazontaV auth h arch kai profhthn didaskonta anoma outoV h oura

15 kai esontai oi makarizonteV ton laon touton planwnteV kai planwsin opwV katapiwsin autouV

16 dia touto epi touV neaniskouV autwn ouk eufranqhsetai o qeoV kai touV orfanouV autwn kai taV chraV autwn ouk elehsei oti panteV anomoi kai ponhroi kai pan stoma lalei adika epi pasin toutoiV ouk apestrafh o qumoV all eti h ceir uyhlh

17 kai kauqhsetai wV pur h anomia kai wV agrwstiV xhra brwqhsetai upo puroV kai kauqhsetai en toiV dasesi tou drumou kai sugkatafagetai ta kuklw twn bounwn panta

18 dia qumon orghV kuriou sugkekautai h gh olh kai estai o laoV wV upo puroV katakekaumenoV anqrwpoV ton adelfon autou ouk elehsei

19 alla ekklinei eiV ta dexia oti peinasei kai fagetai ek twn aristerwn kai ou mh emplhsqh anqrwpoV esqwn taV sarkaV tou bracionoV autou

20 fagetai gar Manassh tou Efraim kai Efraim tou Manassh oti ama poliorkhsousin ton Ioudan epi toutoiV pasin ouk apestrafh o qumoV all eti h ceir uyhlh

 

10

1 ouai toiV grafousin ponhrian grafonteV gar ponhrian grafousin

2 ekklinonteV krisin ptwcwn arpazonteV krima penhtwn tou laou mou wste einai autoiV chran eiV arpaghn kai orfanon eiV pronomhn

3 kai ti poihsousin en th hmera thV episkophV h gar qliyiV umin porrwqen hxei kai proV tina katafeuxesqe tou bohqhqhnai kai pou kataleiyete thn doxan umwn

4 tou mh empesein eiV epagwghn epi pasi toutoiV ouk apestrafh o qumoV all eti h ceir uyhlh

5 ouai AssurioiV h rabdoV tou qumou mou kai orghV estin en taiV cersin autwn

6 thn orghn mou eiV eqnoV anomon apostelw kai tw emw law suntaxw poihsai skula kai pronomhn kai katapatein taV poleiV kai qeinai autaV eiV koniorton

7 autoV de ouc outwV enequmhqh kai th yuch ouc outwV lelogistai alla apallaxei o nouV autou kai tou eqnh exoleqreusai ouk oliga

8 kai ean eipwsin autw su monoV ei arcwn

9 kai erei ouk elabon thn cwran thn epanw BabulwnoV kai Calannh ou o purgoV wkodomhqh kai elabon Arabian kai Damaskon kai Samareian

10 on tropon tautaV elabon en th ceiri mou kai pasaV taV arcaV lhmyomai ololuxate ta glupta en Ierousalhm kai en Samareia

11 on tropon gar epoihsa Samareia kai toiV ceiropoihtoiV authV outwV poihsw kai Ierousalhm kai toiV eidwloiV authV

12 kai estai otan suntelesh kurioV panta poiwn en tw orei Siwn kai en Ierousalhm epaxei epi ton noun ton megan ton arconta twn Assuriwn kai epi to uyoV thV doxhV twn ofqalmwn autou

13 eipen gar th iscui poihsw kai th sofia thV sunesewV afelw oria eqnwn kai thn iscun autwn pronomeusw kai seisw poleiV katoikoumenaV

14 kai thn oikoumenhn olhn katalhmyomai th ceiri wV nossian kai wV kataleleimmena wa arw kai ouk estin oV diafeuxetai me h anteiph moi

15 mh doxasqhsetai axinh aneu tou koptontoV en auth h uywqhsetai priwn aneu tou elkontoV auton wsautwV ean tiV arh rabdon h xulon

16 kai ouc outwV alla apostelei kurioV sabawq eiV thn shn timhn atimian kai eiV thn shn doxan pur kaiomenon kauqhsetai

17 kai estai to fwV tou Israhl eiV pur kai agiasei auton en puri kaiomenw kai fagetai wsei corton thn ulhn th hmera ekeinh

18 aposbesqhsetai ta orh kai oi bounoi kai oi drumoi kai katafagetai apo yuchV ewV sarkwn kai estai o feugwn wV o feugwn apo flogoV kaiomenhV

19 kai oi kataleifqenteV ap autwn esontai ariqmoV kai paidion grayei autouV

20 kai estai en th hmera ekeinh ouketi prosteqhsetai to kataleifqen Israhl kai oi swqenteV tou Iakwb ouketi mh pepoiqoteV wsin epi touV adikhsantaV autouV alla esontai pepoiqoteV epi ton qeon ton agion tou Israhl th alhqeia

21 kai estai to kataleifqen tou Iakwb epi qeon iscuonta

22 kai ean genhtai o laoV Israhl wV h ammoV thV qalasshV to kataleimma autwn swqhsetai logon gar suntelwn kai suntemnwn en dikaiosunh

23 oti logon suntetmhmenon poihsei o qeoV en th oikoumenh olh

24 dia touto tade legei kurioV sabawq mh fobou o laoV mou oi katoikounteV en Siwn apo Assuriwn oti en rabdw pataxei se plhghn gar egw epagw epi se tou idein odon Aiguptou

25 eti gar mikron kai pausetai h orgh o de qumoV mou epi thn boulhn autwn

26 kai epegerei o qeoV ep autouV kata thn plhghn thn Madiam en topw qliyewV kai o qumoV autou th odw th kata qalassan eiV thn odon thn kat Aigupton

27 kai estai en th hmera ekeinh afaireqhsetai o foboV autou apo sou kai o zugoV autou apo tou wmou sou kai katafqarhsetai o zugoV apo twn wmwn umwn

28 hxei gar eiV thn polin Aggai kai pareleusetai eiV Magedw kai en MacmaV qhsei ta skeuh autou

29 kai pareleusetai faragga kai hxei eiV Aggai foboV lhmyetai Rama polin Saoul feuxetai

30 h qugathr Gallim epakousetai Laisa epakousetai Anaqwq

31 exesth Madebhna kai oi katoikounteV Gibbir parakaleite

32 shmeron en odw tou meinai th ceiri parakaleite to oroV thn qugatera Siwn kai oi bounoi oi en Ierousalhm

33 idou gar o despothV kurioV sabawq suntarassei touV endoxouV meta iscuoV kai oi uyhloi th ubrei suntribhsontai kai oi uyhloi tapeinwqhsontai

34 kai pesountai oi uyhloi macaira o de LibanoV sun toiV uyhloiV peseitai

 

11

1 kai exeleusetai rabdoV ek thV rizhV Iessai kai anqoV ek thV rizhV anabhsetai

2 kai anapausetai ep auton pneuma tou qeou pneuma sofiaV kai sunesewV pneuma boulhV kai iscuoV pneuma gnwsewV kai eusebeiaV

3 emplhsei auton pneuma fobou qeou ou kata thn doxan krinei oude kata thn lalian elegxei

4 alla krinei tapeinw krisin kai elegxei touV tapeinouV thV ghV kai pataxei ghn tw logw tou stomatoV autou kai en pneumati dia ceilewn anelei asebh

5 kai estai dikaiosunh ezwsmenoV thn osfun autou kai alhqeia eilhmenoV taV pleuraV

6 kai sumboskhqhsetai lukoV meta arnoV kai pardaliV sunanapausetai erifw kai moscarion kai tauroV kai lewn ama boskhqhsontai kai paidion mikron axei autouV

7 kai bouV kai arkoV ama boskhqhsontai kai ama ta paidia autwn esontai kai lewn kai bouV ama fagontai acura

8 kai paidion nhpion epi trwglhn aspidwn kai epi koithn ekgonwn aspidwn thn ceira epibalei

9 kai ou mh kakopoihswsin oude mh dunwntai apolesai oudena epi to oroV to agion mou oti eneplhsqh h sumpasa tou gnwnai ton kurion wV udwr polu katakaluyai qalassaV

10 kai estai en th hmera ekeinh h riza tou Iessai kai o anistamenoV arcein eqnwn ep autw eqnh elpiousin kai estai h anapausiV autou timh

11 kai estai th hmera ekeinh prosqhsei kurioV tou deixai thn ceira autou tou zhlwsai to kataleifqen upoloipon tou laou o an kataleifqh apo twn Assuriwn kai apo Aiguptou kai BabulwniaV kai AiqiopiaV kai apo Ailamitwn kai apo hliou anatolwn kai ex ArabiaV

12 kai arei shmeion eiV ta eqnh kai sunaxei touV apolomenouV Israhl kai touV diesparmenouV tou Iouda sunaxei ek twn tessarwn pterugwn thV ghV

13 kai afaireqhsetai o zhloV Efraim kai oi ecqroi Iouda apolountai Efraim ou zhlwsei Ioudan kai IoudaV ou qliyei Efraim

14 kai petasqhsontai en ploioiV allofulwn qalassan ama pronomeusousin kai touV af hliou anatolwn kai Idoumaian kai epi Mwab prwton taV ceiraV epibalousin oi de uioi Ammwn prwtoi upakousontai

15 kai erhmwsei kurioV thn qalassan Aiguptou kai epibalei thn ceira autou epi ton potamon pneumati biaiw kai pataxei epta faraggaV wste diaporeuesqai auton en upodhmasin

16 kai estai diodoV tw kataleifqenti mou law en Aiguptw kai estai tw Israhl wV h hmera ote exhlqen ek ghV Aiguptou

 

12

1 kai ereiV en th hmera ekeinh euloghsw se kurie dioti wrgisqhV moi kai apestreyaV ton qumon sou kai hlehsaV me

2 idou o qeoV mou swthr mou kurioV pepoiqwV esomai ep autw kai swqhsomai en autw kai ou fobhqhsomai dioti h doxa mou kai h ainesiV mou kurioV kai egeneto moi eiV swthrian

3 kai antlhsete udwr met eufrosunhV ek twn phgwn tou swthriou

4 kai ereiV en th hmera ekeinh umneite kurion boate to onoma autou anaggeilate en toiV eqnesin ta endoxa autou mimnhskesqe oti uywqh to onoma autou

5 umnhsate to onoma kuriou oti uyhla epoihsen anaggeilate tauta en pash th gh

6 agalliasqe kai eufrainesqe oi katoikounteV Siwn oti uywqh o agioV tou Israhl en mesw authV

 

13

1 orasiV hn eiden HsaiaV uioV AmwV kata BabulwnoV

2 ep orouV pedinou arate shmeion uywsate thn fwnhn autoiV mh fobeisqe parakaleite th ceiri anoixate oi arconteV

3 egw suntassw kai egw agw autouV hgiasmenoi eisin kai egw agw autouV giganteV ercontai plhrwsai ton qumon mou caironteV ama kai ubrizonteV

4 fwnh eqnwn pollwn epi twn orewn omoia eqnwn pollwn fwnh basilewn kai eqnwn sunhgmenwn kurioV sabawq entetaltai eqnei oplomacw

5 ercesqai ek ghV porrwqen ap akrou qemeliou tou ouranou kurioV kai oi oplomacoi autou tou katafqeirai thn oikoumenhn olhn

6 ololuzete egguV gar h hmera kuriou kai suntribh para tou qeou hxei

7 dia touto pasa ceir ekluqhsetai kai pasa yuch anqrwpou deiliasei

8 kai taracqhsontai oi presbeiV kai wdineV autouV exousin wV gunaikoV tiktoushV kai sumforasousin eteroV proV ton eteron kai eksthsontai kai to proswpon autwn wV flox metabalousin

9 idou gar hmera kuriou aniatoV ercetai qumou kai orghV qeinai thn oikoumenhn olhn erhmon kai touV amartwlouV apolesai ex authV

10 oi gar astereV tou ouranou kai o Wriwn kai paV o kosmoV tou ouranou to fwV ou dwsousin kai skotisqhsetai tou hliou anatellontoV kai h selhnh ou dwsei to fwV authV

11 kai enteloumai th oikoumenh olh kaka kai toiV asebesin taV amartiaV autwn kai apolw ubrin anomwn kai ubrin uperhfanwn tapeinwsw

12 kai esontai oi kataleleimmenoi entimoi mallon h to crusion to apuron kai o anqrwpoV mallon entimoV estai h o liqoV o ek Soufir

13 o gar ouranoV qumwqhsetai kai h gh seisqhsetai ek twn qemeliwn authV dia qumon orghV kuriou sabawq th hmera h an epelqh o qumoV autou

14 kai esontai oi kataleleimmenoi wV dorkadion feugon kai wV probaton planwmenon kai ouk estai o sunagwn wste anqrwpon eiV ton laon autou apostrafhnai kai anqrwpon eiV thn cwran autou diwxai

15 oV gar an alw htthqhsetai kai oitineV sunhgmenoi eisin macaira pesountai

16 kai ta tekna autwn enwpion autwn raxousin kai taV oikiaV autwn pronomeusousin kai taV gunaikaV autwn exousin

17 idou epegeirw umin touV MhdouV oi ou logizontai argurion oude crusiou creian ecousin

18 toxeumata neaniskwn suntriyousin kai ta tekna umwn ou mh elehswsin oude epi toiV teknoiV ou feisontai oi ofqalmoi autwn

19 kai estai Babulwn h kaleitai endoxoV upo basilewV Caldaiwn on tropon katestreyen o qeoV Sodoma kai Gomorra

20 ou katoikhqhsetai eiV ton aiwna cronon oude mh eiselqwsin eiV authn dia pollwn genewn oude mh dielqwsin authn ArabeV oude poimeneV ou mh anapauswntai en auth

21 kai anapausontai ekei qhria kai emplhsqhsontai ai oikiai hcou kai anapausontai ekei seirhneV kai daimonia ekei orchsontai

22 kai onokentauroi ekei katoikhsousin kai nossopoihsousin ecinoi en toiV oikoiV autwn tacu ercetai kai ou croniei

 

14

1 kai elehsei kurioV ton Iakwb kai eklexetai eti ton Israhl kai anapausontai epi thV ghV autwn kai o giwraV prosteqhsetai proV autouV kai prosteqhsetai proV ton oikon Iakwb

2 kai lhmyontai autouV eqnh kai eisaxousin eiV ton topon autwn kai kataklhronomhsousin kai plhqunqhsontai epi thV ghV tou qeou eiV doulouV kai doulaV kai esontai aicmalwtoi oi aicmalwteusanteV autouV kai kurieuqhsontai oi kurieusanteV autwn

3 kai estai en th hmera ekeinh anapausei se o qeoV ek thV odunhV kai tou qumou sou kai thV douleiaV sou thV sklhraV hV edouleusaV autoiV

4 kai lhmyh ton qrhnon touton epi ton basilea BabulwnoV kai ereiV en th hmera ekeinh pwV anapepautai o apaitwn kai anapepautai o epispoudasthV

5 sunetriyen o qeoV ton zugon twn amartwlwn ton zugon twn arcontwn

6 pataxaV eqnoV qumw plhgh aniatw paiwn eqnoV plhghn qumou h ouk efeisato

7 anepausato pepoiqwV pasa h gh boa met eufrosunhV

8 kai ta xula tou Libanou eufranqhsan epi soi kai h kedroV tou Libanou af ou su kekoimhsai ouk anebh o koptwn hmaV

9 o adhV katwqen epikranqh sunanthsaV soi sunhgerqhsan soi panteV oi giganteV oi arxanteV thV ghV oi egeiranteV ek twn qronwn autwn pantaV basileiV eqnwn

10 panteV apokriqhsontai kai erousin soi kai su ealwV wsper kai hmeiV en hmin de katelogisqhV

11 katebh de eiV adou h doxa sou h pollh sou eufrosunh upokatw sou strwsousin shyin kai to katakalumma sou skwlhx

12 pwV exepesen ek tou ouranou o ewsforoV o prwi anatellwn sunetribh eiV thn ghn o apostellwn proV panta ta eqnh

13 su de eipaV en th dianoia sou eiV ton ouranon anabhsomai epanw twn astrwn tou ouranou qhsw ton qronon mou kaqiw en orei uyhlw epi ta orh ta uyhla ta proV borran

14 anabhsomai epanw twn nefelwn esomai omoioV tw uyistw

15 nun de eiV adou katabhsh kai eiV ta qemelia thV ghV

16 oi idonteV se qaumasousin epi soi kai erousin outoV o anqrwpoV o paroxunwn thn ghn seiwn basileiV

17 o qeiV thn oikoumenhn olhn erhmon kai taV poleiV kaqeilen touV en epagwgh ouk elusen

18 panteV oi basileiV twn eqnwn ekoimhqhsan en timh anqrwpoV en tw oikw autou

19 su de rifhsh en toiV oresin wV nekroV ebdelugmenoV meta pollwn teqnhkotwn ekkekenthmenwn macairaiV katabainontwn eiV adou on tropon imation en aimati pefurmenon ouk estai kaqaron

20 outwV oude su esh kaqaroV dioti thn ghn mou apwlesaV kai ton laon mou apekteinaV ou mh meinhV eiV ton aiwna cronon sperma ponhron

21 etoimason ta tekna sou sfaghnai taiV amartiaiV tou patroV sou ina mh anastwsin kai thn ghn klhronomhswsin kai emplhswsi thn ghn polewn

22 kai epanasthsomai autoiV legei kurioV sabawq kai apolw autwn onoma kai kataleimma kai sperma tade legei kurioV

23 kai qhsw thn Babulwnian erhmon wste katoikein ecinouV kai estai eiV ouden kai qhsw authn phlou baraqron eiV apwleian

24 tade legei kurioV sabawq on tropon eirhka outwV estai kai on tropon bebouleumai outwV menei

25 tou apolesai touV AssuriouV apo thV ghV thV emhV kai apo twn orewn mou kai esontai eiV katapathma kai afaireqhsetai ap autwn o zugoV autwn kai to kudoV autwn apo twn wmwn afaireqhsetai

26 auth h boulh hn bebouleutai kurioV epi thn oikoumenhn olhn kai auth h ceir h uyhlh epi panta ta eqnh thV oikoumenhV

27 a gar o qeoV o agioV bebouleutai tiV diaskedasei kai thn ceira thn uyhlhn tiV apostreyei

28 tou etouV ou apeqanen Acaz o basileuV egenhqh to rhma touto

29 mh eufranqeihte panteV oi allofuloi sunetribh gar o zugoV tou paiontoV umaV ek gar spermatoV ofewn exeleusetai ekgona aspidwn kai ta ekgona autwn exeleusontai ofeiV petomenoi

30 kai boskhqhsontai ptwcoi di autou ptwcoi de andreV ep eirhnhV anapausontai anelei de limw to sperma sou kai to kataleimma sou anelei

31 ololuzete pulai polewn kekragetwsan poleiV tetaragmenai oi allofuloi panteV oti kapnoV apo borra ercetai kai ouk estin tou einai

32 kai ti apokriqhsontai basileiV eqnwn oti kurioV eqemeliwsen Siwn kai di autou swqhsontai oi tapeinoi tou laou

 

15

1 to rhma to kata thV MwabitidoV nuktoV apoleitai h MwabitiV nuktoV gar apoleitai to teicoV thV MwabitidoV

2 lupeisqe ef eautoiV apoleitai gar kai Dhbwn ou o bwmoV umwn ekei anabhsesqe klaiein epi Nabau thV MwabitidoV ololuzete epi pashV kefalhV falakrwma panteV bracioneV katatetmhmenoi

3 en taiV plateiaiV authV perizwsasqe sakkouV kai koptesqe epi twn dwmatwn authV kai en taiV rumaiV authV panteV ololuzete meta klauqmou

4 oti kekragen Esebwn kai Elealh ewV Iassa hkousqh h fwnh autwn dia touto h osfuV thV MwabitidoV boa h yuch authV gnwsetai

5 h kardia thV MwabitidoV boa en auth ewV Shgwr damaliV gar estin triethV epi de thV anabasewV thV Louiq proV se klaionteV anabhsontai th odw Arwniim boa suntrimma kai seismoV

6 to udwr thV Nemrim erhmon estai kai o cortoV authV ekleiyei cortoV gar clwroV ouk estai

7 mh kai outwV mellei swqhnai epaxw gar epi thn faragga ArabaV kai lhmyontai authn

8 sunhyen gar h boh to orion thV MwabitidoV thV Agallim kai ololugmoV authV ewV tou freatoV tou Ailim

9 to de udwr to Remmwn plhsqhsetai aimatoV epaxw gar epi Remmwn ArabaV kai arw to sperma Mwab kai Arihl kai to kataloipon Adama

 

16

1 apostelw wV erpeta epi thn ghn mh petra erhmoV estin to oroV Siwn

2 esh gar wV peteinou aniptamenou neossoV afhrhmenoV qugater Mwab epeita de Arnwn

3 pleiona bouleuou poieite skephn penqouV auth dia pantoV en meshmbrinh skotia feugousin exesthsan mh apacqhV

4 paroikhsousin soi oi fugadeV Mwab esontai skeph umin apo proswpou diwkontoV oti hrqh h summacia sou kai o arcwn apwleto o katapatwn epi thV ghV

5 kai diorqwqhsetai met eleouV qronoV kai kaqietai ep autou meta alhqeiaV en skhnh Dauid krinwn kai ekzhtwn krima kai speudwn dikaiosunhn

6 hkousamen thn ubrin Mwab ubristhV sfodra thn uperhfanian exhraV ouc outwV h manteia sou

7 ouc outwV ololuxei Mwab en gar th Mwabitidi panteV ololuxousin toiV katoikousin Deseq melethseiV kai ouk entraphsh

8 ta pedia Esebwn penqhsei ampeloV Sebama katapinonteV ta eqnh katapathsate taV ampelouV authV ewV Iazhr ou mh sunayhte planhqhte thn erhmon oi apestalmenoi egkateleifqhsan diebhsan gar thn erhmon

9 dia touto klausomai wV ton klauqmon Iazhr ampelon Sebama ta dendra sou katebalen Esebwn kai Elealh oti epi tw qerismw kai epi tw trughtw sou katapathsw kai panta pesountai

10 kai arqhsetai eufrosunh kai agalliama ek twn ampelwnwn sou kai en toiV ampelwsin sou ou mh eufranqhsontai kai ou mh pathsousin oinon eiV ta upolhnia pepautai gar

11 dia touto h koilia mou epi Mwab wV kiqara hchsei kai ta entoV mou wsei teicoV o enekainisaV

12 kai estai eiV to entraphnai se oti ekopiasen Mwab epi toiV bwmoiV kai eiseleusetai eiV ta ceiropoihta authV wste proseuxasqai kai ou mh dunhtai exelesqai auton

13 touto to rhma o elalhsen kurioV epi Mwab opote kai elalhsen

14 kai nun legw en trisin etesin etwn misqwtou atimasqhsetai h doxa Mwab en panti tw ploutw tw pollw kai kataleifqhsetai oligostoV kai ouk entimoV

 

17

1 to rhma to kata Damaskou idou DamaskoV arqhsetai apo polewn kai estai eiV ptwsin

2 kataleleimmenh eiV ton aiwna eiV koithn poimniwn kai anapausin kai ouk estai o diwkwn

3 kai ouketi estai ocura tou katafugein Efraim kai ouketi estai basileia en Damaskw kai to loipon twn Surwn apoleitai ou gar su beltiwn ei twn uiwn Israhl kai thV doxhV autwn tade legei kurioV sabawq

4 estai en th hmera ekeinh ekleiyiV thV doxhV Iakwb kai ta piona thV doxhV autou seisqhsetai

5 kai estai on tropon ean tiV sunagagh amhton esthkota kai sperma stacuwn en tw bracioni autou amhsh kai estai on tropon ean tiV sunagagh stacun en faraggi sterea

6 kai kataleifqh en auth kalamh h wV rwgeV elaiaV duo h treiV ep akrou metewrou h tessareV h pente epi twn kladwn autwn kataleifqh tade legei kurioV o qeoV Israhl

7 th hmera ekeinh pepoiqwV estai anqrwpoV epi tw poihsanti auton oi de ofqalmoi autou eiV ton agion tou Israhl embleyontai

8 kai ou mh pepoiqoteV wsin epi toiV bwmoiV oude epi toiV ergoiV twn ceirwn autwn a epoihsan oi daktuloi autwn kai ouk oyontai ta dendra autwn oude ta bdelugmata autwn

9 th hmera ekeinh esontai ai poleiV sou egkataleleimmenai on tropon egkatelipon oi Amorraioi kai oi Euaioi apo proswpou twn uiwn Israhl kai esontai erhmoi

10 dioti katelipeV ton qeon ton swthra sou kai kuriou tou bohqou sou ouk emnhsqhV dia touto futeuseiV futeuma apiston kai sperma apiston

11 th de hmera h an futeushV planhqhsh to de prwi ean speirhV anqhsei eiV amhton h an hmera klhrwsh kai wV pathr anqrwpou klhrwsh toiV uioiV sou

12 ouai plhqoV eqnwn pollwn wV qalassa kumainousa outwV taracqhsesqe kai nwtoV eqnwn pollwn wV udwr hchsei

13 wV udwr polu eqnh polla wV udatoV pollou bia kataferomenou kai aposkorakiei auton kai porrw auton diwxetai wV cnoun acurou likmwntwn apenanti anemou kai wV koniorton trocou kataigiV ferousa

14 proV esperan estai penqoV prin h prwi kai ouk estai auth h meriV twn umaV pronomeusantwn kai klhronomia toiV umaV klhronomhsasin

 

18

1 ouai ghV ploiwn pterugeV epekeina potamwn AiqiopiaV

2 o apostellwn en qalassh omhra kai epistolaV bublinaV epanw tou udatoV poreusontai gar aggeloi koufoi proV eqnoV metewron kai xenon laon kai calepon tiV autou epekeina eqnoV anelpiston kai katapepathmenon nun oi potamoi thV ghV

3 panteV wV cwra katoikoumenh katoikhqhsetai h cwra autwn wsei shmeion apo orouV arqh wV salpiggoV fwnh akouston estai

4 oti outwV eipen moi kurioV asfaleia estai en th emh polei wV fwV kaumatoV meshmbriaV kai wV nefelh drosou hmeraV amhtou estai

5 pro tou qerismou otan suntelesqh anqoV kai omfax anqhsh anqoV omfakizousa kai afelei ta botrudia ta mikra toiV drepanoiV kai taV klhmatidaV afelei kai katakoyei

6 kai kataleiyei ama toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai sunacqhsetai ep autouV ta peteina tou ouranou kai panta ta qhria thV ghV ep auton hxei

7 en tw kairw ekeinw anenecqhsetai dwra kuriw sabawq ek laou teqlimmenou kai tetilmenou kai apo laou megalou apo tou nun kai eiV ton aiwna cronon eqnoV elpizon kai katapepathmenon o estin en merei potamou thV cwraV autou eiV ton topon ou to onoma kuriou sabawq epeklhqh oroV Siwn

 

19

1 orasiV Aiguptou idou kurioV kaqhtai epi nefelhV koufhV kai hxei eiV Aigupton kai seisqhsetai ta ceiropoihta Aiguptou apo proswpou autou kai h kardia autwn htthqhsetai en autoiV

2 kai epegerqhsontai Aiguptioi ep AiguptiouV kai polemhsei anqrwpoV ton adelfon autou kai anqrwpoV ton plhsion autou poliV epi polin kai nomoV epi nomon

3 kai taracqhsetai to pneuma twn Aiguptiwn en autoiV kai thn boulhn autwn diaskedasw kai eperwthsousin touV qeouV autwn kai ta agalmata autwn kai touV ek thV ghV fwnountaV kai touV eggastrimuqouV

4 kai paradwsw Aigupton eiV ceiraV anqrwpwn kuriwn sklhrwn kai basileiV sklhroi kurieusousin autwn tade legei kurioV sabawq

5 kai piontai oi Aiguptioi udwr to para qalassan o de potamoV ekleiyei kai xhranqhsetai

6 kai ekleiyousin oi potamoi kai ai diwrugeV tou potamou kai xhranqhsetai pasa sunagwgh udatoV kai en panti elei kalamou kai papurou

7 kai to aci to clwron pan to kuklw tou potamou kai pan to speiromenon dia tou potamou xhranqhsetai anemofqoron

8 kai stenaxousin oi aleeiV kai stenaxousin panteV oi ballonteV agkistron eiV ton potamon kai oi ballonteV saghnaV kai oi amfiboleiV penqhsousin

9 kai aiscunh lhmyetai touV ergazomenouV to linon to sciston kai touV ergazomenouV thn busson

10 kai esontai oi diazomenoi auta en odunh kai panteV oi ton zuqon poiounteV luphqhsontai kai taV yucaV ponesousin

11 kai mwroi esontai oi arconteV TanewV oi sofoi sumbouloi tou basilewV h boulh autwn mwranqhsetai pwV ereite tw basilei uioi sunetwn hmeiV uioi basilewn twn ex archV

12 pou eisin nun oi sofoi sou kai anaggeilatwsan soi kai eipatwsan ti bebouleutai kurioV sabawq ep Aigupton

13 exelipon oi arconteV TanewV kai uywqhsan oi arconteV MemfewV kai planhsousin Aigupton kata fulaV

14 kurioV gar ekerasen autoiV pneuma planhsewV kai eplanhsan Aigupton en pasi toiV ergoiV autwn wV planatai o mequwn kai o emwn ama

15 kai ouk estai toiV AiguptioiV ergon o poihsei kefalhn kai ouran archn kai teloV

16 th de hmera ekeinh esontai oi Aiguptioi wV gunaikeV en fobw kai en tromw apo proswpou thV ceiroV kuriou sabawq hn autoV epibalei autoiV

17 kai estai h cwra twn Ioudaiwn toiV AiguptioiV eiV fobhtron paV oV ean onomash authn autoiV fobhqhsontai dia thn boulhn hn bebouleutai kurioV ep authn

18 th hmera ekeinh esontai pente poleiV en Aiguptw lalousai th glwssh th Cananitidi kai omnuousai tw onomati kuriou polis&asedek klhqhsetai h mia poliV

19 th hmera ekeinh estai qusiasthrion tw kuriw en cwra Aiguptiwn kai sthlh proV to orion authV tw kuriw

20 kai estai eiV shmeion eiV ton aiwna kuriw en cwra Aiguptou oti kekraxontai proV kurion dia touV qlibontaV autouV kai apostelei autoiV kurioV anqrwpon oV swsei autouV krinwn swsei autouV

21 kai gnwstoV estai kurioV toiV AiguptioiV kai gnwsontai oi Aiguptioi ton kurion en th hmera ekeinh kai poihsousin qusiaV kai euxontai eucaV tw kuriw kai apodwsousin

22 kai pataxei kurioV touV AiguptiouV plhgh megalh kai iasetai autouV iasei kai epistrafhsontai proV kurion kai eisakousetai autwn kai iasetai autouV

23 th hmera ekeinh estai odoV Aiguptou proV AssuriouV kai eiseleusontai Assurioi eiV Aigupton kai Aiguptioi poreusontai proV AssuriouV kai douleusousin oi Aiguptioi toiV AssurioiV

24 th hmera ekeinh estai Israhl tritoV en toiV AssurioiV kai en toiV AiguptioiV euloghmenoV en th gh

25 hn euloghsen kurioV sabawq legwn euloghmenoV o laoV mou o en Aiguptw kai o en AssurioiV kai h klhronomia mou Israhl

 

20

1 tou etouV ou eishlqen Tanaqan eiV Azwton hnika apestalh upo Arna basilewV Assuriwn kai epolemhsen thn Azwton kai katelabeto authn

2 tote elalhsen kurioV proV Hsaian legwn poreuou kai afele ton sakkon apo thV osfuoV sou kai ta sandalia sou upolusai apo twn podwn sou kai epoihsen outwV poreuomenoV gumnoV kai anupodetoV

3 kai eipen kurioV on tropon peporeutai HsaiaV o paiV mou gumnoV kai anupodetoV tria eth estai shmeia kai terata toiV AiguptioiV kai Aiqioyin

4 oti outwV axei basileuV Assuriwn thn aicmalwsian Aiguptou kai Aiqiopwn neaniskouV kai presbutaV gumnouV kai anupodetouV anakekalummenouV thn aiscunhn Aiguptou

5 kai aiscunqhsontai htthqenteV oi Aiguptioi epi toiV Aiqioyin ef oiV hsan pepoiqoteV oi Aiguptioi hsan gar autoiV doxa

6 kai erousin oi katoikounteV en th nhsw tauth idou hmeiV hmen pepoiqoteV tou fugein eiV autouV eiV bohqeian oi ouk edunanto swqhnai apo basilewV Assuriwn kai pwV hmeiV swqhsomeqa

 

21

1 to orama thV erhmou wV kataigiV di erhmou dielqoi ex erhmou ercomenh ek ghV foberon

2 to orama kai sklhron anhggelh moi o aqetwn aqetei o anomwn anomei ep emoi oi Ailamitai kai oi presbeiV twn Perswn ep eme ercontai nun stenaxw kai parakalesw emauton

3 dia touto eneplhsqh h osfuV mou eklusewV kai wdineV elabon me wV thn tiktousan hdikhsa to mh akousai espoudasa to mh blepein

4 h kardia mou planatai kai h anomia me baptizei h yuch mou efesthken eiV fobon

5 etoimason thn trapezan piete fagete anastanteV oi arconteV etoimasate qureouV

6 oti outwV eipen kurioV proV me badisaV seautw sthson skopon kai o an idhV anaggeilon

7 kai eidon anabataV ippeiV duo anabathn onou kai anabathn kamhlou akroasai akroasin pollhn

8 kai kaleson Ourian eiV thn skopian kuriou kai eipen esthn dia pantoV hmeraV kai epi thV parembolhV esthn olhn thn nukta

9 kai idou autoV ercetai anabathV sunwridoV kai apokriqeiV eipen peptwken Babulwn kai panta ta agalmata authV kai ta ceiropoihta authV sunetribhsan eiV thn ghn

10 akousate oi kataleleimmenoi kai oi odunwmenoi akousate a hkousa para kuriou sabawq o qeoV tou Israhl anhggeilen hmin

11 to orama thV IdoumaiaV proV eme kalei para tou Shir fulassete epalxeiV

12 fulassw to prwi kai thn nukta ean zhthV zhtei kai par emoi oikei

13 en tw drumw esperaV koimhqhsh en th odw Daidan

14 eiV sunanthsin diywnti udwr ferete oi enoikounteV en cwra Qaiman artoiV sunantate toiV feugousin

15 dia to plhqoV twn feugontwn kai dia to plhqoV twn planwmenwn kai dia to plhqoV thV macairaV kai dia to plhqoV twn toxeumatwn twn diatetamenwn kai dia to plhqoV twn peptwkotwn en tw polemw

16 oti outwV eipen moi kurioV eti eniautoV wV eniautoV misqwtou ekleiyei h doxa twn uiwn Khdar

17 kai to kataloipon twn toxeumatwn twn iscurwn uiwn Khdar estai oligon dioti kurioV elalhsen o qeoV Israhl

 

22

1 to rhma thV faraggoV Siwn ti egeneto soi nun oti anebhte panteV eiV dwmata

2 mataia eneplhsqh h poliV bowntwn oi traumatiai sou ou traumatiai macairaV oude oi nekroi sou nekroi polemou

3 panteV oi arconteV sou pefeugasin kai oi alonteV sklhrwV dedemenoi eisin kai oi iscuonteV en soi porrw pefeugasin

4 dia touto eipa afete me pikrwV klausomai mh katiscushte parakalein me epi to suntrimma thV qugatroV tou genouV mou

5 oti hmera tarachV kai apwleiaV kai katapathmatoV kai planhsiV para kuriou sabawq en faraggi Siwn planwntai apo mikrou ewV megalou planwntai epi ta orh

6 oi de Ailamitai elabon faretraV anabatai anqrwpoi ef ippoiV kai sunagwgh parataxewV

7 kai esontai ai eklektai faraggeV sou plhsqhsontai armatwn oi de ippeiV emfraxousi taV pulaV sou

8 kai anakaluyousin taV pulaV Iouda kai embleyontai th hmera ekeinh eiV touV eklektouV oikouV thV polewV

9 kai anakaluyousin ta krupta twn oikwn thV akraV Dauid kai eidosan oti pleiouV eisin kai oti apestreyan to udwr thV arcaiaV kolumbhqraV eiV thn polin

10 kai oti kaqeilosan touV oikouV Ierousalhm eiV ocurwma tou teicouV th polei

11 kai epoihsate eautoiV udwr ana meson twn duo teicewn eswteron thV kolumbhqraV thV arcaiaV kai ouk enebleyate eiV ton ap archV poihsanta authn kai ton ktisanta authn ouk eidete

12 kai ekalesen kurioV sabawq en th hmera ekeinh klauqmon kai kopeton kai xurhsin kai zwsin sakkwn

13 autoi de epoihsanto eufrosunhn kai agalliama sfazonteV moscouV kai quonteV probata wste fagein krea kai piein oinon legonteV fagwmen kai piwmen aurion gar apoqnhskomen

14 kai anakekalummena tauta estin en toiV wsin kuriou sabawq oti ouk afeqhsetai umin auth h amartia ewV an apoqanhte

15 tade legei kurioV sabawq poreuou eiV to pastoforion proV Somnan ton tamian kai eipon autw

16 ti su wde kai ti soi estin wde oti elatomhsaV seautw wde mnhmeion kai epoihsaV seautw en uyhlw mnhmeion kai egrayaV seautw en petra skhnhn

17 idou dh kurioV sabawq ekbalei kai ektriyei andra kai afelei thn stolhn sou

18 kai ton stefanon sou ton endoxon kai riyei se eiV cwran megalhn kai ametrhton kai ekei apoqanh kai qhsei to arma sou to kalon eiV atimian kai ton oikon tou arcontoV sou eiV katapathma

19 kai afaireqhsh ek thV oikonomiaV sou kai ek thV stasewV sou

20 kai estai en th hmera ekeinh kalesw ton paida mou Eliakim ton tou Celkiou

21 kai endusw auton thn stolhn sou kai ton stefanon sou dwsw autw kai to kratoV kai thn oikonomian sou dwsw eiV taV ceiraV autou kai estai wV pathr toiV enoikousin en Ierousalhm kai toiV enoikousin en Iouda

22 kai dwsw thn doxan Dauid autw kai arxei kai ouk estai o antilegwn

23 kai sthsw auton arconta en topw pistw kai estai eiV qronon doxhV tou oikou tou patroV autou

24 kai estai pepoiqwV ep auton paV endoxoV en tw oikw tou patroV autou apo mikrou ewV megalou kai esontai epikremamenoi autw

25 en th hmera ekeinh tade legei kurioV sabawq kinhqhsetai o anqrwpoV o esthrigmenoV en topw pistw kai peseitai kai afaireqhsetai h doxa h ep auton oti kurioV elalhsen

 

23

1 to orama Turou ololuzete ploia KarchdonoV oti apwleto kai ouketi ercontai ek ghV Kitiaiwn hktai aicmalwtoV

2 tini omoioi gegonasin oi enoikounteV en th nhsw metaboloi FoinikhV diaperwnteV thn qalassan

3 en udati pollw sperma metabolwn wV amhtou eisferomenou oi metaboloi twn eqnwn

4 aiscunqhti Sidwn eipen h qalassa h de iscuV thV qalasshV eipen ouk wdinon oude etekon oude exeqreya neaniskouV oude uywsa parqenouV

5 otan de akouston genhtai Aiguptw lhmyetai autouV odunh peri Turou

6 apelqate eiV Karchdona ololuxate oi enoikounteV en th nhsw tauth

7 ouc auth hn umwn h ubriV h ap archV prin h paradoqhnai authn

8 tiV tauta ebouleusen epi Turon mh hsswn estin h ouk iscuei oi emporoi authV endoxoi arconteV thV ghV

9 kurioV sabawq ebouleusato paralusai pasan thn ubrin twn endoxwn kai atimasai pan endoxon epi thV ghV

10 ergazou thn ghn sou kai gar ploia ouketi ercetai ek KarchdonoV

11 h de ceir sou ouketi iscuei kata qalassan h paroxunousa basileiV kurioV sabawq eneteilato peri Canaan apolesai authV thn iscun

12 kai erousin ouketi mh prosqhte tou ubrizein kai adikein thn qugatera SidwnoV kai ean apelqhV eiV KitieiV oude ekei soi anapausiV estai

13 kai eiV ghn Caldaiwn kai auth hrhmwtai apo twn Assuriwn oude ekei soi anapausiV estai oti o toicoV authV peptwken

14 ololuzete ploia KarchdonoV oti apwleto to ocurwma umwn

15 kai estai en th hmera ekeinh kataleifqhsetai TuroV eth ebdomhkonta wV cronoV basilewV wV cronoV anqrwpou kai estai meta ebdomhkonta eth estai TuroV wV asma pornhV

16 labe kiqaran rembeuson poleiV pornh epilelhsmenh kalwV kiqarison polla ason ina sou mneia genhtai

17 kai estai meta ebdomhkonta eth episkophn poihsei o qeoV Turou kai palin apokatastaqhsetai eiV to arcaion kai estai emporion pasaiV taiV basileiaiV thV oikoumenhV

18 kai estai authV h emporia kai o misqoV agion tw kuriw ouk autoiV sunacqhsetai alla toiV katoikousin enanti kuriou pasa h emporia authV fagein kai piein kai emplhsqhnai eiV sumbolhn mnhmosunon enanti kuriou

 

24

1 idou kurioV katafqeirei thn oikoumenhn kai erhmwsei authn kai anakaluyei to proswpon authV kai diasperei touV enoikountaV en auth

2 kai estai o laoV wV o iereuV kai o paiV wV o kurioV kai h qerapaina wV h kuria estai o agorazwn wV o pwlwn kai o daneizwn wV o daneizomenoV kai o ofeilwn wV w ofeilei

3 fqora fqarhsetai h gh kai pronomh pronomeuqhsetai h gh to gar stoma kuriou elalhsen tauta

4 epenqhsen h gh kai efqarh h oikoumenh epenqhsan oi uyhloi thV ghV

5 h de gh hnomhsen dia touV katoikountaV authn dioti parebhsan ton nomon kai hllaxan ta prostagmata diaqhkhn aiwnion

6 dia touto ara edetai thn ghn oti hmartosan oi katoikounteV authn dia touto ptwcoi esontai oi enoikounteV en th gh kai kataleifqhsontai anqrwpoi oligoi

7 penqhsei oinoV penqhsei ampeloV stenaxousin panteV oi eufrainomenoi thn yuchn

8 pepautai eufrosunh tumpanwn pepautai auqadeia kai ploutoV asebwn pepautai fwnh kiqaraV

9 hscunqhsan ouk epion oinon pikron egeneto to sikera toiV pinousin

10 hrhmwqh pasa poliV kleisei oikian tou mh eiselqein

11 ololuzete peri tou oinou pantach pepautai pasa eufrosunh thV ghV

12 kai kataleifqhsontai poleiV erhmoi kai oikoi egkataleleimmenoi apolountai

13 tauta panta estai en th gh en mesw twn eqnwn on tropon ean tiV kalamhshtai elaian outwV kalamhsontai autouV kai ean paushtai o trughtoV

14 outoi fwnh bohsontai oi de kataleifqenteV epi thV ghV eufranqhsontai ama th doxh kuriou taracqhsetai to udwr thV qalasshV

15 dia touto h doxa kuriou en taiV nhsoiV estai thV qalasshV to onoma kuriou endoxon estai kurie o qeoV Israhl

16 apo twn pterugwn thV ghV terata hkousamen elpiV tw eusebei kai erousin ouai toiV aqetousin oi aqetounteV ton nomon

17 foboV kai boqunoV kai pagiV ef umaV touV enoikountaV epi thV ghV

18 kai estai o feugwn ton fobon empeseitai eiV ton boqunon o de ekbainwn ek tou boqunou alwsetai upo thV pagidoV oti qurideV ek tou ouranou hnewcqhsan kai seisqhsetai ta qemelia thV ghV

19 tarach taracqhsetai h gh kai aporia aporhqhsetai h gh

20 eklinen kai seisqhsetai wV opwrofulakion h gh wV o mequwn kai kraipalwn kai peseitai kai ou mh dunhtai anasthnai katiscusen gar ep authV h anomia

21 kai epaxei o qeoV epi ton kosmon tou ouranou thn ceira kai epi touV basileiV thV ghV

22 kai sunaxousin kai apokleisousin eiV ocurwma kai eiV desmwthrion dia pollwn genewn episkoph estai autwn

23 kai takhsetai h plinqoV kai peseitai to teicoV oti basileusei kurioV en Siwn kai en Ierousalhm kai enwpion twn presbuterwn doxasqhsetai

 

25

1 kurie o qeoV mou doxasw se umnhsw to onoma sou oti epoihsaV qaumasta pragmata boulhn arcaian alhqinhn genoito kurie

2 oti eqhkaV poleiV eiV cwma poleiV ocuraV tou pesein autwn ta qemelia twn asebwn poliV eiV ton aiwna ou mh oikodomhqh

3 dia touto euloghsei se o laoV o ptwcoV kai poleiV anqrwpwn adikoumenwn euloghsousin se

4 egenou gar pash polei tapeinh bohqoV kai toiV aqumhsasin dia endeian skeph apo anqrwpwn ponhrwn rush autouV skeph diywntwn kai pneuma anqrwpwn adikoumenwn

5 euloghsousin se wV anqrwpoi oligoyucoi diywnteV en Siwn apo anqrwpwn asebwn oiV hmaV paredwkaV

6 kai poihsei kurioV sabawq pasi toiV eqnesin epi to oroV touto piontai eufrosunhn piontai oinon crisontai muron

7 en tw orei toutw paradoV tauta panta toiV eqnesin h gar boulh auth epi panta ta eqnh

8 katepien o qanatoV iscusaV kai palin afeilen o qeoV pan dakruon apo pantoV proswpou to oneidoV tou laou afeilen apo pashV thV ghV to gar stoma kuriou elalhsen

9 kai erousin th hmera ekeinh idou o qeoV hmwn ef w hlpizomen kai hgalliwmeqa kai eufranqhsomeqa epi th swthria hmwn

10 oti anapausin dwsei o qeoV epi to oroV touto kai katapathqhsetai h MwabitiV on tropon patousin alwna en amaxaiV

11 kai anhsei taV ceiraV autou on tropon kai autoV etapeinwsen tou apolesai kai tapeinwsei thn ubrin autou ef a taV ceiraV epebalen

12 kai to uyoV thV katafughV tou toicou sou tapeinwsei kai katabhsetai ewV tou edafouV

 

26

1 th hmera ekeinh asontai to asma touto epi ghV Iouda legonteV idou poliV ocura kai swthrion hmwn qhsei teicoV kai periteicoV

2 anoixate pulaV eiselqatw laoV fulasswn dikaiosunhn kai fulasswn alhqeian

3 antilambanomenoV alhqeiaV kai fulasswn eirhnhn oti epi soi

4 hlpisan kurie ewV tou aiwnoV o qeoV o megaV o aiwnioV

5 oV tapeinwsaV kathgageV touV enoikountaV en uyhloiV poleiV ocuraV katabaleiV kai kataxeiV ewV edafouV

6 kai pathsousin autouV podeV praewn kai tapeinwn

7 odoV eusebwn euqeia egeneto kai pareskeuasmenh h odoV twn eusebwn

8 h gar odoV kuriou krisiV hlpisamen epi tw onomati sou kai epi th mneia

9 h epiqumei h yuch hmwn ek nuktoV orqrizei to pneuma mou proV se o qeoV dioti fwV ta prostagmata sou epi thV ghV dikaiosunhn maqete oi enoikounteV epi thV ghV

10 pepautai gar o asebhV ou mh maqh dikaiosunhn epi thV ghV alhqeian ou mh poihsh arqhtw o asebhV ina mh idh thn doxan kuriou

11 kurie uyhloV sou o braciwn kai ouk hdeisan gnonteV de aiscunqhsontai zhloV lhmyetai laon apaideuton kai nun pur touV upenantiouV edetai

12 kurie o qeoV hmwn eirhnhn doV hmin panta gar apedwkaV hmin

13 kurie o qeoV hmwn kthsai hmaV kurie ektoV sou allon ouk oidamen to onoma sou onomazomen

14 oi de nekroi zwhn ou mh idwsin oude iatroi ou mh anasthswsin dia touto ephgageV kai apwlesaV kai hraV pan arsen autwn

15 prosqeV autoiV kaka kurie prosqeV kaka pasin toiV endoxoiV thV ghV

16 kurie en qliyei emnhsqhn sou en qliyei mikra h paideia sou hmin

17 kai wV h wdinousa eggizei tou tekein kai epi th wdini authV ekekraxen outwV egenhqhmen tw agaphtw sou dia ton fobon sou kurie

18 en gastri elabomen kai wdinhsamen kai etekomen pneuma swthriaV sou epoihsamen epi thV ghV alla pesountai oi enoikounteV epi thV ghV

19 anasthsontai oi nekroi kai egerqhsontai oi en toiV mnhmeioiV kai eufranqhsontai oi en th gh h gar drosoV h para sou iama autoiV estin h de gh twn asebwn peseitai

20 badize laoV mou eiselqe eiV ta tamieia sou apokleison thn quran sou apokrubhqi mikron oson oson ewV an parelqh h orgh kuriou

21 idou gar kurioV apo tou agiou epagei thn orghn epi touV enoikountaV epi thV ghV kai anakaluyei h gh to aima authV kai ou katakaluyei touV anhrhmenouV

 

27

1 th hmera ekeinh epaxei o qeoV thn macairan thn agian kai thn megalhn kai thn iscuran epi ton drakonta ofin feugonta epi ton drakonta ofin skolion kai anelei ton drakonta

2 th hmera ekeinh ampelwn kaloV epiqumhma exarcein kat authV

3 egw poliV iscura poliV poliorkoumenh mathn potiw authn alwsetai gar nuktoV hmeraV de peseitai to teicoV

4 ouk estin h ouk epelabeto authV tiV me qhsei fulassein kalamhn en agrw dia thn polemian tauthn hqethka authn toinun dia touto epoihsen kurioV o qeoV panta osa sunetaxen katakekaumai

5 bohsontai oi enoikounteV en auth poihswmen eirhnhn autw poihswmen eirhnhn

6 oi ercomenoi tekna Iakwb blasthsei kai exanqhsei Israhl kai emplhsqhsetai h oikoumenh tou karpou autou

7 mh wV autoV epataxen kai autoV outwV plhghsetai kai wV autoV aneilen outwV anaireqhsetai

8 macomenoV kai oneidizwn exapostelei autouV ou su hsqa o meletwn tw pneumati tw sklhrw anelein autouV pneumati qumou

9 dia touto afaireqhsetai h anomia Iakwb kai touto estin h eulogia autou otan afelwmai autou thn amartian otan qwsin pantaV touV liqouV twn bwmwn katakekommenouV wV konian lepthn kai ou mh meinh ta dendra autwn kai ta eidwla autwn ekkekommena wsper drumoV makran

10 to katoikoumenon poimnion aneimenon estai wV poimnion kataleleimmenon kai estai polun cronon eiV boskhma kai ekei anapausontai

11 kai meta cronon ouk estai en auth pan clwron dia to xhranqhnai gunaikeV ercomenai apo qeaV deute ou gar laoV estin ecwn sunesin dia touto ou mh oiktirhsh o poihsaV autouV oude o plasaV autouV ou mh elehsh

12 kai estai en th hmera ekeinh sumfraxei kurioV apo thV diwrugoV tou potamou ewV Rinokorourwn umeiV de sunagagete touV uiouV Israhl kata ena ena

13 kai estai en th hmera ekeinh salpiousin th salpiggi th megalh kai hxousin oi apolomenoi en th cwra twn Assuriwn kai oi apolomenoi en Aiguptw kai proskunhsousin tw kuriw epi to oroV to agion en Ierousalhm

 

28

1 ouai tw stefanw thV ubrewV oi misqwtoi Efraim to anqoV to ekpeson ek thV doxhV epi thV korufhV tou orouV tou paceoV oi mequonteV aneu oinou

2 idou iscuron kai sklhron o qumoV kuriou wV calaza kataferomenh ouk ecousa skephn bia kataferomenh wV udatoV polu plhqoV suron cwran th gh poihsei anapausin taiV cersin

3 kai toiV posin katapathqhsetai o stefanoV thV ubrewV oi misqwtoi tou Efraim

4 kai estai to anqoV to ekpeson thV elpidoV thV doxhV ep akrou tou orouV tou uyhlou wV prodromoV sukou o idwn auto prin h eiV thn ceira autou labein qelhsei auto katapiein

5 th hmera ekeinh estai kurioV sabawq o stefanoV thV elpidoV o plakeiV thV doxhV tw kataleifqenti mou law

6 kataleifqhsontai epi pneumati krisewV epi krisin kai iscun kwluwn anelein

7 outoi gar oinw peplanhmenoi eisin eplanhqhsan dia to sikera iereuV kai profhthV exesthsan dia ton oinon eseisqhsan apo thV meqhV tou sikera eplanhqhsan tout esti fasma

8 ara edetai tauthn thn boulhn auth gar h boulh eneken pleonexiaV

9 tini anhggeilamen kaka kai tini anhggeilamen aggelian oi apogegalaktismenoi apo galaktoV oi apespasmenoi apo mastou

10 qliyin epi qliyin prosdecou elpida ep elpidi eti mikron eti mikron

11 dia faulismon ceilewn dia glwsshV eteraV oti lalhsousin tw law toutw

12 legonteV autw touto to anapauma tw peinwnti kai touto to suntrimma kai ouk hqelhsan akouein

13 kai estai autoiV to logion kuriou tou qeou qliyiV epi qliyin elpiV ep elpidi eti mikron eti mikron ina poreuqwsin kai peswsin eiV ta opisw kai kinduneusousin kai suntribhsontai kai alwsontai

14 dia touto akousate logon kuriou andreV teqlimmenoi kai arconteV tou laou toutou tou en Ierousalhm

15 oti eipate epoihsamen diaqhkhn meta tou adou kai meta tou qanatou sunqhkaV kataigiV feromenh ean parelqh ou mh elqh ef hmaV eqhkamen yeudoV thn elpida hmwn kai tw yeudei skepasqhsomeqa

16 dia touto outwV legei kurioV idou egw embalw eiV ta qemelia Siwn liqon polutelh eklekton akrogwniaion entimon eiV ta qemelia authV kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh

17 kai qhsw krisin eiV elpida h de elehmosunh mou eiV staqmouV kai oi pepoiqoteV mathn yeudei oti ou mh parelqh umaV kataigiV

18 mh kai afelh umwn thn diaqhkhn tou qanatou kai h elpiV umwn h proV ton adhn ou mh emmeinh kataigiV feromenh ean epelqh esesqe auth eiV katapathma

19 otan parelqh lhmyetai umaV prwi prwi pareleusetai hmeraV kai en nukti estai elpiV ponhra maqete akouein

20 stenocwroumenoi ou dunameqa macesqai autoi de asqenoumen tou hmaV sunacqhnai

21 wsper oroV asebwn anasthsetai kai estai en th faraggi Gabawn meta qumou poihsei ta erga autou pikriaV ergon o de qumoV autou allotriwV crhsetai kai h pikria autou allotria

22 kai umeiV mh eufranqeihte mhde iscusatwsan umwn oi desmoi dioti suntetelesmena kai suntetmhmena pragmata hkousa para kuriou sabawq a poihsei epi pasan thn ghn

23 enwtizesqe kai akouete thV fwnhV mou prosecete kai akouete touV logouV mou

24 mh olhn thn hmeran mellei o arotriwn arotrian h sporon proetoimasei prin ergasasqai thn ghn

25 ouc otan omalish authV to proswpon tote speirei mikron melanqion kai kuminon kai palin speirei puron kai kriqhn kai zean en toiV orioiV sou

26 kai paideuqhsh krimati qeou sou kai eufranqhsh

27 ou gar meta sklhrothtoV kaqairetai to melanqion oude trocoV amaxhV periaxei epi to kuminon alla rabdw ektinassetai to melanqion to de kuminon

28 meta artou brwqhsetai ou gar eiV ton aiwna egw umin orgisqhsomai oude fwnh thV pikriaV mou katapathsei umaV

29 kai tauta para kuriou sabawq exhlqen ta terata bouleusasqe uywsate mataian paraklhsin

 

29

1 ouai poliV Arihl hn Dauid epolemhsen sunagagete genhmata eniauton ep eniauton fagesqe gar sun Mwab

2 ekqliyw gar Arihl kai estai authV h iscuV kai to ploutoV emoi

3 kai kuklwsw wV Dauid epi se kai balw peri se caraka kai qhsw peri se purgouV

4 kai tapeinwqhsontai oi logoi sou eiV thn ghn kai eiV thn ghn oi logoi sou dusontai kai estai wV oi fwnounteV ek thV ghV h fwnh sou kai proV to edafoV h fwnh sou asqenhsei

5 kai estai wV koniortoV apo trocou o ploutoV twn asebwn kai wV cnouV feromenoV kai estai wV stigmh paracrhma

6 para kuriou sabawq episkoph gar estai meta bronthV kai seismou kai fwnhV megalhV kataigiV feromenh kai flox puroV katesqiousa

7 kai estai wV o enupniazomenoV en upnw o ploutoV twn eqnwn pantwn osoi epestrateusan epi Arihl kai panteV oi strateusamenoi epi Ierousalhm kai panteV oi sunhgmenoi ep authn kai qlibonteV authn

8 kai esontai wV oi en upnw pinonteV kai esqonteV kai exanastantwn mataion autwn to enupnion kai on tropon enupniazetai o diywn wV pinwn kai exanastaV eti diya h de yuch autou eiV kenon hlpisen outwV estai o ploutoV pantwn twn eqnwn osoi epestrateusan epi to oroV Siwn

9 ekluqhte kai eksthte kai kraipalhsate ouk apo sikera oude apo oinou

10 oti pepotiken umaV kurioV pneumati katanuxewV kai kammusei touV ofqalmouV autwn kai twn profhtwn autwn kai twn arcontwn autwn oi orwnteV ta krupta

11 kai esontai umin panta ta rhmata tauta wV oi logoi tou bibliou tou esfragismenou toutou o ean dwsin auto anqrwpw epistamenw grammata legonteV anagnwqi tauta kai erei ou dunamai anagnwnai esfragistai gar

12 kai doqhsetai to biblion touto eiV ceiraV anqrwpou mh epistamenou grammata kai erei autw anagnwqi touto kai erei ouk epistamai grammata

13 kai eipen kurioV eggizei moi o laoV outoV toiV ceilesin autwn timwsin me h de kardia autwn porrw apecei ap emou mathn de sebontai me didaskonteV entalmata anqrwpwn kai didaskaliaV

14 dia touto idou egw prosqhsw tou metaqeinai ton laon touton kai metaqhsw autouV kai apolw thn sofian twn sofwn kai thn sunesin twn sunetwn kruyw

15 ouai oi baqewV boulhn poiounteV kai ou dia kuriou ouai oi en krufh boulhn poiounteV kai estai en skotei ta erga autwn kai erousin tiV hmaV ewraken kai tiV hmaV gnwsetai h a hmeiV poioumen

16 ouc wV o phloV tou keramewV logisqhsesqe mh erei to plasma tw plasanti ou su me eplasaV h to poihma tw poihsanti ou sunetwV me epoihsaV

17 ouketi mikron kai metateqhsetai o LibanoV wV to oroV to Cermel kai to oroV to Cermel eiV drumon logisqhsetai

18 kai akousontai en th hmera ekeinh kwfoi logouV bibliou kai oi en tw skotei kai oi en th omiclh ofqalmoi tuflwn bleyontai

19 kai agalliasontai ptwcoi dia kurion en eufrosunh kai oi aphlpismenoi twn anqrwpwn emplhsqhsontai eufrosunhV

20 exelipen anomoV kai apwleto uperhfanoV kai exwleqreuqhsan oi anomounteV epi kakia

21 kai oi poiounteV amartein anqrwpouV en logw pantaV de touV elegcontaV en pulaiV proskomma qhsousin kai eplagiasan en adikoiV dikaion

22 dia touto tade legei kurioV epi ton oikon Iakwb on afwrisen ex Abraam ou nun aiscunqhsetai Iakwb oude nun to proswpon metabalei Israhl

23 all otan idwsin ta tekna autwn ta erga mou di eme agiasousin to onoma mou kai agiasousin ton agion Iakwb kai ton qeon tou Israhl fobhqhsontai

24 kai gnwsontai oi tw pneumati planwmenoi sunesin oi de gogguzonteV maqhsontai upakouein kai ai glwssai ai yellizousai maqhsontai lalein eirhnhn

 

30

1 ouai tekna apostatai tade legei kurioV epoihsate boulhn ou di emou kai sunqhkaV ou dia tou pneumatoV mou prosqeinai amartiaV ef amartiaiV

2 oi poreuomenoi katabhnai eiV Aigupton eme de ouk ephrwthsan tou bohqhqhnai upo Faraw kai skepasqhnai upo Aiguptiwn

3 estai gar umin h skeph Faraw eiV aiscunhn kai toiV pepoiqosin ep Aigupton oneidoV

4 oti eisin en Tanei archgoi aggeloi ponhroi mathn kopiasousin

5 proV laon oV ouk wfelhsei autouV oute eiV bohqeian oute eiV wfeleian alla eiV aiscunhn kai oneidoV

6 h orasiV twn tetrapodwn twn en th erhmw en th qliyei kai th stenocwria lewn kai skumnoV leontoV ekeiqen kai aspideV kai ekgona aspidwn petomenwn oi eferon ep onwn kai kamhlwn ton plouton autwn proV eqnoV o ouk wfelhsei autouV eiV bohqeian alla eiV aiscunhn kai oneidoV

7 Aiguptioi mataia kai kena wfelhsousin umaV apaggeilon autoiV oti mataia h paraklhsiV umwn auth

8 nun oun kaqisaV grayon epi puxiou tauta kai eiV biblion oti estai eiV hmeraV kairwn tauta kai ewV eiV ton aiwna

9 oti laoV apeiqhV estin uioi yeudeiV oi ouk hboulonto akouein ton nomon tou qeou

10 oi legonteV toiV profhtaiV mh anaggellete hmin kai toiV ta oramata orwsin mh laleite hmin alla hmin laleite kai anaggellete hmin eteran planhsin

11 kai apostreyate hmaV apo thV odou tauthV afelete af hmwn ton tribon touton kai afelete af hmwn ton agion tou Israhl

12 dia touto outwV legei kurioV o agioV tou Israhl oti hpeiqhsate toiV logoiV toutoiV kai hlpisate epi yeudei kai oti egoggusaV kai pepoiqwV egenou epi tw logw toutw

13 dia touto estai umin h amartia auth wV teicoV pipton paracrhma polewV ocuraV ealwkuiaV hV paracrhma parestin to ptwma

14 kai to ptwma authV estai wV suntrimma aggeiou ostrakinou ek keramiou lepta wste mh eurein en autoiV ostrakon en w pur areiV kai en w aposurieiV udwr mikron

15 outw legei kurioV o agioV tou Israhl otan apostrafeiV stenaxhV tote swqhsh kai gnwsh pou hsqa ote epepoiqeiV epi toiV mataioiV mataia h iscuV umwn egenhqh kai ouk hboulesqe akouein

16 all eipate ef ippwn feuxomeqa dia touto feuxesqe kai eipate epi koufoiV anabatai esomeqa dia touto koufoi esontai oi diwkonteV umaV

17 dia fwnhn enoV feuxontai cilioi kai dia fwnhn pente feuxontai polloi ewV an kataleifqhte wV istoV ep orouV kai wV shmaian ferwn epi bounou

18 kai palin menei o qeoV tou oiktirhsai umaV kai dia touto uywqhsetai tou elehsai umaV dioti krithV kurioV o qeoV hmwn estin kai pou kataleiyete thn doxan umwn makarioi oi emmenonteV en autw

19 dioti laoV agioV en Siwn oikhsei kai Ierousalhm klauqmw eklausen elehson me elehsei se thn fwnhn thV kraughV sou hnika eiden ephkousen sou

20 kai dwsei kurioV umin arton qliyewV kai udwr stenon kai ouketi mh eggiswsin soi oi planwnteV se oti oi ofqalmoi sou oyontai touV planwntaV se

21 kai ta wta sou akousontai touV logouV twn opisw se planhsantwn oi legonteV auth h odoV poreuqwmen en auth eite dexia eite aristera

22 kai exareiV ta eidwla ta perihrgurwmena kai ta perikecruswmena lepta poihseiV kai likmhseiV wV udwr apokaqhmenhV kai wV kopron wseiV auta

23 tote estai o uetoV tw spermati thV ghV sou kai o artoV tou genhmatoV thV ghV sou estai plhsmonh kai liparoV kai boskhqhsetai sou ta kthnh th hmera ekeinh topon piona kai eurucwron

24 oi tauroi umwn kai oi boeV oi ergazomenoi thn ghn fagontai acura anapepoihmena en kriqh lelikmhmena

25 kai estai epi pantoV orouV uyhlou kai epi pantoV bounou metewrou udwr diaporeuomenon en th hmera ekeinh otan apolwntai polloi kai otan peswsin purgoi

26 kai estai to fwV thV selhnhV wV to fwV tou hliou kai to fwV tou hliou estai eptaplasion en th hmera otan iashtai kurioV to suntrimma tou laou autou kai thn odunhn thV plhghV sou iasetai

27 idou to onoma kuriou dia cronou ercetai pollou kaiomenoV o qumoV meta doxhV to logion twn ceilewn autou to logion orghV plhreV kai h orgh tou qumou wV pur edetai

28 kai to pneuma autou wV udwr en faraggi suron hxei ewV tou trachlou kai diaireqhsetai tou eqnh taraxai epi planhsei mataia kai diwxetai autouV planhsiV kai lhmyetai autouV kata proswpon autwn

29 mh dia pantoV dei umaV eufrainesqai kai eisporeuesqai eiV ta agia mou dia pantoV wsei eortazontaV kai wsei eufrainomenouV eiselqein meta aulou eiV to oroV tou kuriou proV ton qeon tou Israhl

30 kai akousthn poihsei o qeoV thn doxan thV fwnhV autou kai ton qumon tou bracionoV autou deixei meta qumou kai orghV kai flogoV katesqioushV keraunwsei biaiwV kai wV udwr kai calaza sugkataferomenh bia

31 dia gar fwnhn kuriou htthqhsontai Assurioi th plhgh h an pataxh autouV

32 kai estai autw kukloqen oqen hn autw h elpiV thV bohqeiaV ef h autoV epepoiqei autoi meta aulwn kai kiqaraV polemhsousin auton ek metabolhV

33 su gar pro hmerwn apaithqhsh mh kai soi htoimasqh basileuein faragga baqeian xula keimena pur kai xula polla o qumoV kuriou wV faragx upo qeiou kaiomenh

 

31

1 ouai oi katabainonteV eiV Aigupton epi bohqeian oi ef ippoiV pepoiqoteV kai ef armasin estin gar polla kai ef ippoiV plhqoV sfodra kai ouk hsan pepoiqoteV epi ton agion tou Israhl kai ton qeon ouk exezhthsan

2 kai autoV sofoV hgen ep autouV kaka kai o logoV autou ou mh aqethqh kai epanasthsetai ep oikouV anqrwpwn ponhrwn kai epi thn elpida autwn thn mataian

3 Aiguption anqrwpon kai ou qeon ippwn sarkaV kai ouk estin bohqeia o de kurioV epaxei thn ceira autou ep autouV kai kopiasousin oi bohqounteV kai ama panteV apolountai

4 oti outwV eipen moi kurioV on tropon ean bohsh o lewn h o skumnoV epi th qhra h elaben kai kekraxh ep auth ewV an emplhsqh ta orh thV fwnhV autou kai htthqhsan kai to plhqoV tou qumou eptohqhsan outwV katabhsetai kurioV sabawq epistrateusai epi to oroV to Siwn epi ta orh authV

5 wV ornea petomena outwV uperaspiei kurioV uper Ierousalhm kai exeleitai kai peripoihsetai kai swsei

6 epistrafhte oi thn baqeian boulhn bouleuomenoi kai anomon

7 oti th hmera ekeinh aparnhsontai oi anqrwpoi ta ceiropoihta autwn ta argura kai ta crusa a epoihsan ai ceireV autwn

8 kai peseitai Assour ou macaira androV oude macaira anqrwpou katafagetai auton kai feuxetai ouk apo proswpou macairaV oi de neaniskoi esontai eiV htthma

9 petra gar perilhmfqhsontai wV caraki kai htthqhsontai o de feugwn alwsetai tade legei kurioV makarioV oV ecei en Siwn sperma kai oikeiouV en Ierousalhm

 

32

1 idou gar basileuV dikaioV basileusei kai arconteV meta krisewV arxousin

2 kai estai o anqrwpoV kruptwn touV logouV autou kai krubhsetai wV af udatoV feromenou kai fanhsetai en Siwn wV potamoV feromenoV endoxoV en gh diywsh

3 kai ouketi esontai pepoiqoteV ep anqrwpoiV alla ta wta dwsousin akouein

4 kai h kardia twn asqenountwn prosexei tou akouein kai ai glwssai ai yellizousai tacu maqhsontai lalein eirhnhn

5 kai ouketi mh eipwsin tw mwrw arcein kai ouketi mh eipwsin oi uphretai sou siga

6 o gar mwroV mwra lalhsei kai h kardia autou mataia nohsei tou suntelein anoma kai lalein proV kurion planhsin tou diaspeirai yucaV peinwsaV kai taV yucaV taV diywsaV kenaV poihsai

7 h gar boulh twn ponhrwn anoma bouleusetai katafqeirai tapeinouV en logoiV adikoiV kai diaskedasai logouV tapeinwn en krisei

8 oi de eusebeiV suneta ebouleusanto kai auth h boulh menei

9 gunaikeV plousiai anasthte kai akousate thV fwnhV mou qugatereV en elpidi akousate touV logouV mou

10 hmeraV eniautou mneian poihsasqe en odunh met elpidoV anhlwtai o trughtoV pepautai o sporoV kai ouketi mh elqh

11 eksthte luphqhte ai pepoiquiai ekdusasqe gumnai genesqe perizwsasqe sakkouV taV osfuaV

12 kai epi twn mastwn koptesqe apo agrou epiqumhmatoV kai ampelou genhmatoV

13 h gh tou laou mou akanqa kai cortoV anabhsetai kai ek pashV oikiaV eufrosunh arqhsetai poliV plousia

14 oikoi egkataleleimmenoi plouton polewV kai oikouV epiqumhtouV afhsousin kai esontai ai kwmai sphlaia ewV tou aiwnoV eufrosunh onwn agriwn boskhmata poimenwn

15 ewV an epelqh ef umaV pneuma af uyhlou kai estai erhmoV o Cermel kai o Cermel eiV drumon logisqhsetai

16 kai anapausetai en th erhmw krima kai dikaiosunh en tw Karmhlw katoikhsei

17 kai estai ta erga thV dikaiosunhV eirhnh kai krathsei h dikaiosunh anapausin kai pepoiqoteV ewV tou aiwnoV

18 kai katoikhsei o laoV autou en polei eirhnhV kai enoikhsei pepoiqwV kai anapausontai meta ploutou

19 h de calaza ean katabh ouk ef umaV hxei kai esontai oi enoikounteV en toiV drumoiV pepoiqoteV wV oi en th pedinh

20 makarioi oi speironteV epi pan udwr ou bouV kai onoV patei

 

33

1 ouai toiV talaipwrousin umaV umaV de oudeiV poiei talaipwrouV kai o aqetwn umaV ouk aqetei alwsontai oi aqetounteV kai paradoqhsontai kai wV shV epi imatiou outwV htthqhsontai

2 kurie elehson hmaV epi soi gar pepoiqamen egenhqh to sperma twn apeiqountwn eiV apwleian h de swthria hmwn en kairw qliyewV

3 dia fwnhn tou fobou sou exesthsan laoi apo tou fobou sou kai diesparhsan ta eqnh

4 nun de sunacqhsetai ta skula umwn mikrou kai megalou on tropon ean tiV sunagagh akridaV outwV empaixousin umin

5 agioV o qeoV o katoikwn en uyhloiV eneplhsqh Siwn krisewV kai dikaiosunhV

6 en nomw paradoqhsontai en qhsauroiV h swthria hmwn ekei sofia kai episthmh kai eusebeia proV ton kurion outoi eisin qhsauroi dikaiosunhV

7 idou dh en tw fobw umwn autoi fobhqhsontai ouV efobeisqe fobhqhsontai af umwn aggeloi gar apostalhsontai axiounteV eirhnhn pikrwV klaionteV parakalounteV eirhnhn

8 erhmwqhsontai gar ai toutwn odoi pepautai o foboV twn eqnwn kai h proV toutouV diaqhkh airetai kai ou mh logishsqe autouV anqrwpouV

9 epenqhsen h gh hscunqh o LibanoV elh egeneto o Sarwn fanera estai h Galilaia kai o KarmhloV

10 nun anasthsomai legei kurioV nun doxasqhsomai nun uywqhsomai

11 nun oyesqe nun aisqhqhsesqe mataia estai h iscuV tou pneumatoV umwn pur umaV katedetai

12 kai esontai eqnh katakekaumena wV akanqa en agrw errimmenh kai katakekaumenh

13 akousontai oi porrwqen a epoihsa gnwsontai oi eggizonteV thn iscun mou

14 apesthsan oi en Siwn anomoi lhmyetai tromoV touV asebeiV tiV anaggelei umin oti pur kaietai tiV anaggelei umin ton topon ton aiwnion

15 poreuomenoV en dikaiosunh lalwn euqeian odon miswn anomian kai adikian kai taV ceiraV aposeiomenoV apo dwrwn barunwn ta wta ina mh akoush krisin aimatoV kammuwn touV ofqalmouV ina mh idh adikian

16 outoV oikhsei en uyhlw sphlaiw petraV iscuraV artoV autw doqhsetai kai to udwr autou piston

17 basilea meta doxhV oyesqe kai oi ofqalmoi umwn oyontai ghn porrwqen

18 h yuch umwn melethsei fobon pou eisin oi grammatikoi pou eisin oi sumbouleuonteV pou estin o ariqmwn touV trefomenouV

19 mikron kai megan laon w ou sunebouleusanto oude hdei baqufwnon wste mh akousai laoV pefaulismenoV kai ouk estin tw akouonti sunesiV

20 idou Siwn h poliV to swthrion hmwn oi ofqalmoi sou oyontai Ierousalhm poliV plousia skhnai ai ou mh seisqwsin oude mh kinhqwsin oi passaloi thV skhnhV authV eiV ton aiwna cronon oude ta scoinia authV ou mh diarragwsin

21 oti to onoma kuriou mega umin topoV umin estai potamoi kai diwrugeV plateiV kai eurucwroi ou poreush tauthn thn odon oude poreusetai ploion elaunon

22 o gar qeoV mou megaV estin ou pareleusetai me kurioV krithV hmwn kurioV arcwn hmwn kurioV basileuV hmwn kurioV outoV hmaV swsei

23 erraghsan ta scoinia sou oti ouk eniscusen o istoV sou eklinen ou calasei ta istia ouk arei shmeion ewV ou paradoqh eiV pronomhn toinun polloi cwloi pronomhn poihsousin

24 kai ou mh eiph kopiw o laoV o enoikwn en autoiV afeqh gar autoiV h amartia

 

34

1 prosagagete eqnh kai akousate arconteV akousatw h gh kai oi en auth h oikoumenh kai o laoV o en auth

2 dioti qumoV kuriou epi panta ta eqnh kai orgh epi ton ariqmon autwn tou apolesai autouV kai paradounai autouV eiV sfaghn

3 oi de traumatiai autwn rifhsontai kai oi nekroi kai anabhsetai autwn h osmh kai brachsetai ta orh apo tou aimatoV autwn

4 kai elighsetai o ouranoV wV biblion kai panta ta astra peseitai wV fulla ex ampelou kai wV piptei fulla apo sukhV

5 emequsqh h macaira mou en tw ouranw idou epi thn Idoumaian katabhsetai kai epi ton laon thV apwleiaV meta krisewV

6 h macaira kuriou eneplhsqh aimatoV epacunqh apo steatoV arnwn kai apo steatoV tragwn kai kriwn oti qusia kuriw en Bosor kai sfagh megalh en th Idoumaia

7 kai sumpesountai oi adroi met autwn kai oi krioi kai oi tauroi kai mequsqhsetai h gh apo tou aimatoV kai apo tou steatoV autwn emplhsqhsetai

8 hmera gar krisewV kuriou kai eniautoV antapodosewV krisewV Siwn

9 kai strafhsontai authV ai faraggeV eiV pissan kai h gh authV eiV qeion kai estai authV h gh kaiomenh wV pissa

10 nuktoV kai hmeraV kai ou sbesqhsetai eiV ton aiwna cronon kai anabhsetai o kapnoV authV anw eiV geneaV erhmwqhsetai kai eiV cronon polun

11 kai katoikhsousin en auth ornea kai ecinoi kai ibeiV kai korakeV kai epiblhqhsetai ep authn spartion gewmetriaV erhmou kai onokentauroi oikhsousin en auth

12 oi arconteV authV ouk esontai oi gar basileiV authV kai oi arconteV authV kai oi megistaneV authV esontai eiV apwleian

13 kai anafusei eiV taV poleiV autwn akanqina xula kai eiV ta ocurwmata authV kai estai epauliV seirhnwn kai aulh strouqwn

14 kai sunanthsousin daimonia onokentauroiV kai bohsousin eteroV proV ton eteron ekei anapausontai onokentauroi euron gar autoiV anapausin

15 ekei enosseusen ecinoV kai eswsen h gh ta paidia authV meta asfaleiaV ekei elafoi sunhnthsan kai eidon ta proswpa allhlwn

16 ariqmw parhlqon kai mia autwn ouk apwleto etera thn eteran ouk ezhthsan oti kurioV eneteilato autoiV kai to pneuma autou sunhgagen autaV

17 kai autoV epibalei autoiV klhrouV kai h ceir autou diemerisen boskesqai eiV ton aiwna cronon klhronomhsete eiV geneaV genewn anapausontai ep authV

 

35

1 eufranqhti erhmoV diywsa agalliasqw erhmoV kai anqeitw wV krinon

2 kai exanqhsei kai agalliasetai ta erhma tou Iordanou kai h doxa tou Libanou edoqh auth kai h timh tou Karmhlou kai o laoV mou oyetai thn doxan kuriou kai to uyoV tou qeou

3 iscusate ceireV aneimenai kai gonata paralelumena

4 parakalesate oi oligoyucoi th dianoia iscusate mh fobeisqe idou o qeoV hmwn krisin antapodidwsin kai antapodwsei autoV hxei kai swsei hmaV

5 tote anoicqhsontai ofqalmoi tuflwn kai wta kwfwn akousontai

6 tote aleitai wV elafoV o cwloV kai tranh estai glwssa mogilalwn oti erragh en th erhmw udwr kai faragx en gh diywsh

7 kai h anudroV estai eiV elh kai eiV thn diywsan ghn phgh udatoV estai ekei eufrosunh ornewn epauliV kalamou kai elh

8 ekei estai odoV kaqara kai odoV agia klhqhsetai kai ou mh parelqh ekei akaqartoV oude estai ekei odoV akaqartoV oi de diesparmenoi poreusontai ep authV kai ou mh planhqwsin

9 kai ouk estai ekei lewn oude twn qhriwn twn ponhrwn ou mh anabh ep authn oude mh eureqh ekei alla poreusontai en auth lelutrwmenoi

10 kai sunhgmenoi dia kurion apostrafhsontai kai hxousin eiV Siwn met eufrosunhV kai eufrosunh aiwnioV uper kefalhV autwn epi gar kefalhV autwn ainesiV kai agalliama kai eufrosunh katalhmyetai autouV apedra odunh kai luph kai stenagmoV

 

36

1 kai egeneto tou tessareskaidekatou etouV basileuontoV Ezekiou anebh Sennachrim basileuV Assuriwn epi taV poleiV thV IoudaiaV taV ocuraV kai elaben autaV

2 kai apesteilen basileuV Assuriwn Rayakhn ek LaciV eiV Ierousalhm proV ton basilea Ezekian meta dunamewV pollhV kai esth en tw udragwgw thV kolumbhqraV thV anw en th odw tou agrou tou gnafewV

3 kai exhlqen proV auton Eliakim o tou Celkiou o oikonomoV kai SomnaV o grammateuV kai Iwac o tou Asaf o upomnhmatografoV

4 kai eipen autoiV RayakhV eipate Ezekia tade legei o basileuV o megaV basileuV Assuriwn ti pepoiqwV ei

5 mh en boulh h logoiV ceilewn parataxiV ginetai kai nun epi tini pepoiqaV oti apeiqeiV moi

6 idou pepoiqwV ei epi thn rabdon thn kalaminhn thn teqlasmenhn tauthn ep Aigupton oV an ep authn episthrisqh eiseleusetai eiV thn ceira autou outwV estin Faraw basileuV Aiguptou kai panteV oi pepoiqoteV ep autw

7 ei de legete epi kurion ton qeon hmwn pepoiqamen

8 nun meicqhte tw kuriw mou tw basilei Assuriwn kai dwsw umin discilian ippon ei dunhsesqe dounai anabataV ep autouV

9 kai pwV dunasqe apostreyai eiV proswpon toparcou enoV oiketai eisin oi pepoiqoteV ep AiguptioiV eiV ippon kai anabathn

10 kai nun mh aneu kuriou anebhmen epi thn cwran tauthn polemhsai authn

11 kai eipen proV auton Eliakim kai SomnaV kai Iwac lalhson proV touV paidaV sou Suristi akouomen gar hmeiV kai mh lalei proV hmaV Ioudaisti kai ina ti laleiV eiV ta wta twn anqrwpwn twn epi tw teicei

12 kai eipen RayakhV proV autouV mh proV ton kurion umwn h proV umaV apestalken me o kurioV mou lalhsai touV logouV toutouV ouci proV touV anqrwpouV touV kaqhmenouV epi tw teicei ina fagwsin kopron kai piwsin ouron meq umwn ama

13 kai esth RayakhV kai ebohsen fwnh megalh Ioudaisti kai eipen akousate touV logouV tou basilewV tou megalou basilewV Assuriwn

14 tade legei o basileuV mh apatatw umaV EzekiaV logoiV oi ou dunhsontai rusasqai umaV

15 kai mh legetw umin EzekiaV oti rusetai umaV o qeoV kai ou mh paradoqh h poliV auth en ceiri basilewV Assuriwn

16 mh akouete Ezekiou tade legei o basileuV Assuriwn ei boulesqe euloghqhnai ekporeuesqe proV me kai fagesqe ekastoV thn ampelon autou kai taV sukaV kai piesqe udwr tou lakkou umwn

17 ewV an elqw kai labw umaV eiV ghn wV h gh umwn gh sitou kai oinou kai artwn kai ampelwnwn

18 mh umaV apatatw EzekiaV legwn o qeoV umwn rusetai umaV mh errusanto oi qeoi twn eqnwn ekastoV thn eautou cwran ek ceiroV basilewV Assuriwn

19 pou estin o qeoV Aimaq kai Arfaq kai pou o qeoV thV polewV Sepfarim mh edunanto rusasqai Samareian ek ceiroV mou

20 tiV twn qewn pantwn twn eqnwn toutwn errusato thn ghn autou ek thV ceiroV mou oti rusetai o qeoV Ierousalhm ek ceiroV mou

21 kai esiwphsan kai oudeiV apekriqh autw logon dia to prostaxai ton basilea mhdena apokriqhnai

22 kai eishlqen Eliakim o tou Celkiou o oikonomoV kai SomnaV o grammateuV thV dunamewV kai Iwac o tou Asaf o upomnhmatografoV proV Ezekian escismenoi touV citwnaV kai aphggeilan autw touV logouV Rayakou

 

37

1 kai egeneto en tw akousai ton basilea Ezekian escisen ta imatia kai sakkon periebaleto kai anebh eiV ton oikon kuriou

2 kai apesteilen Eliakim ton oikonomon kai Somnan ton grammatea kai touV presbuterouV twn ierewn peribeblhmenouV sakkouV proV Hsaian uion AmwV ton profhthn

3 kai eipan autw tade legei EzekiaV hmera qliyewV kai oneidismou kai elegmou kai orghV h shmeron hmera oti hkei h wdin th tiktoush iscun de ouk ecei tou tekein

4 eisakousai kurioV o qeoV sou touV logouV Rayakou ouV apesteilen basileuV Assuriwn oneidizein qeon zwnta kai oneidizein logouV ouV hkousen kurioV o qeoV sou kai dehqhsh proV kurion ton qeon sou peri twn kataleleimmenwn toutwn

5 kai hlqon oi paideV tou basilewV proV Hsaian

6 kai eipen autoiV HsaiaV outwV ereite proV ton kurion umwn tade legei kurioV mh fobhqhV apo twn logwn wn hkousaV ouV wneidisan me oi presbeiV basilewV Assuriwn

7 idou egw embalw eiV auton pneuma kai akousaV aggelian apostrafhsetai eiV thn cwran autou kai peseitai macaira en th gh autou

8 kai apestreyen RayakhV kai katelaben poliorkounta ton basilea Lomnan kai hkousen basileuV Assuriwn oti

9 exhlqen Qaraka basileuV Aiqiopwn poliorkhsai auton kai akousaV apestreyen kai apesteilen aggelouV proV Ezekian legwn

10 outwV ereite Ezekia basilei thV IoudaiaV mh se apatatw o qeoV sou ef w pepoiqwV ei ep autw legwn ou mh paradoqh Ierousalhm eiV ceiraV basilewV Assuriwn

11 h ouk hkousaV a epoihsan basileiV Assuriwn pasan thn ghn wV apwlesan

12 mh errusanto autouV oi qeoi twn eqnwn ouV oi patereV mou apwlesan thn te Gwzan kai Carran kai RafeV ai eisin en cwra Qemad

13 pou eisin oi basileiV Aimaq kai Arfaq kai polewV Sepfarim Anag Ougaua

14 kai elaben EzekiaV to biblion para twn aggelwn kai hnoixen auto enantion kuriou

15 kai proseuxato EzekiaV proV kurion legwn

16 kurie sabawq o qeoV Israhl o kaqhmenoV epi twn ceroubin su qeoV monoV ei pashV basileiaV thV oikoumenhV su epoihsaV ton ouranon kai thn ghn

17 eisakouson kurie eisbleyon kurie kai ide touV logouV ouV apesteilen Sennachrim oneidizein qeon zwnta

18 ep alhqeiaV gar hrhmwsan basileiV Assuriwn thn oikoumenhn olhn kai thn cwran autwn

19 kai enebalon ta eidwla autwn eiV to pur ou gar qeoi hsan alla erga ceirwn anqrwpwn xula kai liqoi kai apwlesan autouV

20 su de kurie o qeoV hmwn swson hmaV ek ceiroV autwn ina gnw pasa basileia thV ghV oti su ei o qeoV monoV

21 kai apestalh HsaiaV uioV AmwV proV Ezekian kai eipen autw tade legei kurioV o qeoV Israhl hkousa a proshuxw proV me peri Sennachrim basilewV Assuriwn

22 outoV o logoV on elalhsen peri autou o qeoV efaulisen se kai emukthrisen se parqenoV qugathr Siwn epi soi kefalhn ekinhsen qugathr Ierousalhm

23 tina wneidisaV kai parwxunaV h proV tina uywsaV thn fwnhn sou kai ouk hraV eiV uyoV touV ofqalmouV sou eiV ton agion tou Israhl

24 oti di aggelwn wneidisaV kurion su gar eipaV tw plhqei twn armatwn egw anebhn eiV uyoV orewn kai eiV ta escata tou Libanou kai ekoya to uyoV thV kedrou autou kai to kalloV thV kuparissou kai eishlqon eiV uyoV merouV tou drumou

25 kai eqhka gefuran kai hrhmwsa udata kai pasan sunagwghn udatoV

26 ou tauta hkousaV palai a egw epoihsa ex arcaiwn hmerwn sunetaxa nun de epedeixa exerhmwsai eqnh en ocuroiV kai enoikountaV en polesin ocuraiV

27 anhka taV ceiraV kai exhranqhsan kai egenonto wV cortoV xhroV epi dwmatwn kai wV agrwstiV

28 nun de thn anapausin sou kai thn exodon sou kai thn eisodon sou egw epistamai

29 o de qumoV sou on equmwqhV kai h pikria sou anebh proV me kai embalw fimon eiV thn rina sou kai calinon eiV ta ceilh sou kai apostreyw se th odw h hlqeV en auth

30 touto de soi to shmeion fage touton ton eniauton a esparkaV tw de eniautw tw deuterw to kataleimma tw de tritw speiranteV amhsate kai futeusate ampelwnaV kai fagesqe ton karpon autwn

31 kai esontai oi kataleleimmenoi en th Ioudaia fuhsousin rizan katw kai poihsousin sperma anw

32 oti ex Ierousalhm exeleusontai oi kataleleimmenoi kai oi swzomenoi ex orouV Siwn o zhloV kuriou sabawq poihsei tauta

33 dia touto outwV legei kurioV epi basilea Assuriwn ou mh eiselqh eiV thn polin tauthn oude mh balh ep authn beloV oude mh epibalh ep authn qureon oude mh kuklwsh ep authn caraka

34 alla th odw h hlqen en auth apostrafhsetai tade legei kurioV

35 uperaspiw uper thV polewV tauthV tou swsai authn di eme kai dia Dauid ton paida mou

36 kai exhlqen aggeloV kuriou kai aneilen ek thV parembolhV twn Assuriwn ekaton ogdohkonta pente ciliadaV kai exanastanteV to prwi euron panta ta swmata nekra

37 kai apostrafeiV aphlqen basileuV Assuriwn kai wkhsen en Nineuh

38 kai en tw auton proskunein en tw oikw Nasarac ton patacron autou Adramelec kai Sarasar oi uioi autou epataxan auton macairaiV autoi de dieswqhsan eiV Armenian kai ebasileusen Asordan o uioV autou ant autou

 

38

1 egeneto de en tw kairw ekeinw emalakisqh EzekiaV ewV qanatou kai hlqen proV auton HsaiaV uioV AmwV o profhthV kai eipen proV auton tade legei kurioV taxai peri tou oikou sou apoqnhskeiV gar su kai ou zhsh

2 kai apestreyen EzekiaV to proswpon autou proV ton toicon kai proshuxato proV kurion

3 legwn mnhsqhti kurie wV eporeuqhn enwpion sou meta alhqeiaV en kardia alhqinh kai ta aresta enwpion sou epoihsa kai eklausen EzekiaV klauqmw megalw

4 kai egeneto logoV kuriou proV Hsaian legwn

5 poreuqhti kai eipon Ezekia tade legei kurioV o qeoV Dauid tou patroV sou hkousa thV fwnhV thV proseuchV sou kai eidon ta dakrua sou idou prostiqhmi proV ton cronon sou eth deka pente

6 kai ek ceiroV basilewV Assuriwn swsw se kai uper thV polewV tauthV uperaspiw

7 touto de soi to shmeion para kuriou oti o qeoV poihsei to rhma touto

8 thn skian twn anabaqmwn ouV katebh o hlioV touV deka anabaqmouV tou oikou tou patroV sou apostreyw ton hlion touV deka anabaqmouV kai anebh o hlioV touV deka anabaqmouV ouV katebh h skia

9 proseuch Ezekiou basilewV thV IoudaiaV hnika emalakisqh kai anesth ek thV malakiaV autou

10 egw eipa en tw uyei twn hmerwn mou en pulaiV adou kataleiyw ta eth ta epiloipa

11 eipa ouketi mh idw to swthrion tou qeou epi thV ghV ouketi mh idw anqrwpon

12 ek thV suggeneiaV mou katelipon to loipon thV zwhV mou exhlqen kai aphlqen ap emou wsper o kataluwn skhnhn phxaV to pneuma mou par emoi egeneto wV istoV eriqou eggizoushV ektemein en th hmera ekeinh paredoqhn

13 ewV prwi wV leonti outwV ta osta mou sunetriyen apo gar thV hmeraV ewV thV nuktoV paredoqhn

14 wV celidwn outwV fwnhsw kai wV peristera outwV melethsw exelipon gar mou oi ofqalmoi tou blepein eiV to uyoV tou ouranou proV ton kurion oV exeilato me

15 kai afeilato mou thn odunhn thV yuchV

16 kurie peri authV gar anhggelh soi kai exhgeiraV mou thn pnohn kai paraklhqeiV ezhsa

17 eilou gar mou thn yuchn ina mh apolhtai kai aperriyaV opisw mou pasaV taV amartiaV mou

18 ou gar oi en adou ainesousin se oude oi apoqanonteV euloghsousin se oude elpiousin oi en adou thn elehmosunhn sou

19 oi zwntwV euloghsousin se on tropon kagw apo gar thV shmeron paidia poihsw a anaggelousin thn dikaiosunhn sou

20 kurie thV swthriaV mou kai ou pausomai eulogwn se meta yalthriou pasaV taV hmeraV thV zwhV mou katenanti tou oikou tou qeou

21 kai eipen HsaiaV proV Ezekian labe palaqhn ek sukwn kai triyon kai kataplasai kai ugihV esh

22 kai eipen EzekiaV touto to shmeion oti anabhsomai eiV ton oikon kuriou tou qeou

 

39

1 en tw kairw ekeinw apesteilen Marwdac uioV tou Laadan o basileuV thV BabulwniaV epistolaV kai presbeiV kai dwra Ezekia hkousen gar oti emalakisqh ewV qanatou kai anesth

2 kai ecarh ep autoiV EzekiaV caran megalhn kai edeixen autoiV ton oikon tou necwqa kai thV stakthV kai twn qumiamatwn kai tou murou kai tou arguriou kai tou crusiou kai pantaV touV oikouV twn skeuwn thV gazhV kai panta osa hn en toiV qhsauroiV autou kai ouk hn ouqen o ouk edeixen EzekiaV en tw oikw autou

3 kai hlqen HsaiaV o profhthV proV ton basilea Ezekian kai eipen proV auton ti legousin oi anqrwpoi outoi kai poqen hkasin proV se kai eipen EzekiaV ek ghV porrwqen hkasin proV me ek BabulwnoV

4 kai eipen HsaiaV ti eidosan en tw oikw sou kai eipen EzekiaV panta ta en tw oikw mou eidosan kai ouk estin en tw oikw mou o ouk eidosan alla kai ta en toiV qhsauroiV mou

5 kai eipen autw HsaiaV akouson ton logon kuriou sabawq

6 idou hmerai ercontai legei kurioV kai lhmyontai panta ta en tw oikw sou kai osa sunhgagon oi patereV sou ewV thV hmeraV tauthV eiV Babulwna hxei kai ouden ou mh katalipwsin eipen de o qeoV

7 oti kai apo twn teknwn sou wn egennhsaV lhmyontai kai poihsousin spadontaV en tw oikw tou basilewV twn Babulwniwn

8 kai eipen EzekiaV proV Hsaian agaqoV o logoV kuriou on elalhsen genesqw dh eirhnh kai dikaiosunh en taiV hmeraiV mou

 

40

1 parakaleite parakaleite ton laon mou legei o qeoV

2 iereiV lalhsate eiV thn kardian Ierousalhm parakalesate authn oti eplhsqh h tapeinwsiV authV lelutai authV h amartia oti edexato ek ceiroV kuriou dipla ta amarthmata authV

3 fwnh bowntoV en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaV poieite taV tribouV tou qeou hmwn

4 pasa faragx plhrwqhsetai kai pan oroV kai bounoV tapeinwqhsetai kai estai panta ta skolia eiV euqeian kai h traceia eiV pedia

5 kai ofqhsetai h doxa kuriou kai oyetai pasa sarx to swthrion tou qeou oti kurioV elalhsen

6 fwnh legontoV bohson kai eipa ti bohsw pasa sarx cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou

7 exhranqh o cortoV kai to anqoV exepesen

8 to de rhma tou qeou hmwn menei eiV ton aiwna

9 ep oroV uyhlon anabhqi o euaggelizomenoV Siwn uywson th iscui thn fwnhn sou o euaggelizomenoV Ierousalhm uywsate mh fobeisqe eipon taiV polesin Iouda idou o qeoV umwn

10 idou kurioV meta iscuoV ercetai kai o braciwn meta kurieiaV idou o misqoV autou met autou kai to ergon enantion autou

11 wV poimhn poimanei to poimnion autou kai tw bracioni autou sunaxei arnaV kai en gastri ecousaV parakalesei

12 tiV emetrhsen th ceiri to udwr kai ton ouranon spiqamh kai pasan thn ghn draki tiV esthsen ta orh staqmw kai taV napaV zugw

13 tiV egnw noun kuriou kai tiV autou sumbouloV egeneto oV sumbiba auton

14 h proV tina sunebouleusato kai sunebibasen auton h tiV edeixen autw krisin h odon sunesewV tiV edeixen autw

15 ei panta ta eqnh wV stagwn apo kadou kai wV roph zugou elogisqhsan kai wV sieloV logisqhsontai

16 o de LibanoV ouc ikanoV eiV kausin kai panta ta tetrapoda ouc ikana eiV olokarpwsin

17 kai panta ta eqnh wV ouden eisi kai eiV ouqen elogisqhsan

18 tini wmoiwsate kurion kai tini omoiwmati wmoiwsate auton

19 mh eikona epoihsen tektwn h crusocooV cwneusaV crusion periecruswsen auton omoiwma kateskeuasen auton

20 xulon gar ashpton eklegetai tektwn kai sofwV zhtei pwV sthsei autou eikona kai ina mh saleuhtai

21 ou gnwsesqe ouk akousesqe ouk anhggelh ex archV umin ouk egnwte ta qemelia thV ghV

22 o katecwn ton guron thV ghV kai oi enoikounteV en auth wV akrideV o sthsaV wV kamaran ton ouranon kai diateinaV wV skhnhn katoikein

23 o didouV arcontaV eiV ouden arcein thn de ghn wV ouden epoihsen

24 ou gar mh speirwsin oude mh futeuswsin oude mh rizwqh eiV thn ghn h riza autwn epneusen ep autouV kai exhranqhsan kai kataigiV wV frugana analhmyetai autouV

25 nun oun tini me wmoiwsate kai uywqhsomai eipen o agioV

26 anableyate eiV uyoV touV ofqalmouV umwn kai idete tiV katedeixen panta tauta o ekferwn kata ariqmon ton kosmon autou pantaV ep onomati kalesei apo pollhV doxhV kai en kratei iscuoV ouden se elaqen

27 mh gar eiphV Iakwb kai ti elalhsaV Israhl apekrubh h odoV mou apo tou qeou kai o qeoV mou thn krisin afeilen kai apesth

28 kai nun ouk egnwV ei mh hkousaV qeoV aiwnioV o qeoV o kataskeuasaV ta akra thV ghV ou peinasei oude kopiasei oude estin exeuresiV thV fronhsewV autou

29 didouV toiV peinwsin iscun kai toiV mh odunwmenoiV luphn

30 peinasousin gar newteroi kai kopiasousin neaniskoi kai eklektoi aniscueV esontai

31 oi de upomenonteV ton qeon allaxousin iscun pterofuhsousin wV aetoi dramountai kai ou kopiasousin badiountai kai ou peinasousin

 

41

1 egkainizesqe proV me nhsoi oi gar arconteV allaxousin iscun eggisatwsan kai lalhsatwsan ama tote krisin anaggeilatwsan

2 tiV exhgeiren apo anatolwn dikaiosunhn ekalesen authn kata podaV autou kai poreusetai dwsei enantion eqnwn kai basileiV eksthsei kai dwsei eiV ghn taV macairaV autwn kai wV frugana exwsmena ta toxa autwn

3 kai diwxetai autouV kai dieleusetai en eirhnh h odoV twn podwn autou

4 tiV enhrghsen kai epoihsen tauta ekalesen authn o kalwn authn apo genewn archV egw qeoV prwtoV kai eiV ta epercomena egw eimi

5 eidosan eqnh kai efobhqhsan ta akra thV ghV hggisan kai hlqosan ama

6 krinwn ekastoV tw plhsion kai tw adelfw bohqhsai kai erei

7 iscusen anhr tektwn kai calkeuV tuptwn sfurh ama elaunwn pote men erei sumblhma kalon estin iscurwsan auta en hloiV qhsousin auta kai ou kinhqhsontai

8 su de Israhl paiV mou Iakwb on exelexamhn sperma Abraam on hgaphsa

9 ou antelabomhn ap akrwn thV ghV kai ek twn skopiwn authV ekalesa se kai eipa soi paiV mou ei exelexamhn se kai ouk egkatelipon se

10 mh fobou meta sou gar eimi mh planw egw gar eimi o qeoV sou o eniscusaV se kai ebohqhsa soi kai hsfalisamhn se th dexia th dikaia mou

11 idou aiscunqhsontai kai entraphsontai panteV oi antikeimenoi soi esontai gar wV ouk onteV kai apolountai panteV oi antidikoi sou

12 zhthseiV autouV kai ou mh eurhV touV anqrwpouV oi paroinhsousin eiV se esontai gar wV ouk onteV kai ouk esontai oi antipolemounteV se

13 oti egw o qeoV sou o kratwn thV dexiaV sou o legwn soi mh fobou

14 Iakwb oligostoV Israhl egw ebohqhsa soi legei o qeoV o lutroumenoV se Israhl

15 idou epoihsa se wV trocouV amaxhV alowntaV kainouV pristhroeideiV kai alohseiV orh kai leptuneiV bounouV kai wV cnoun qhseiV

16 kai likmhseiV kai anemoV lhmyetai autouV kai kataigiV diasperei autouV su de eufranqhsh en toiV agioiV Israhl kai agalliasontai

17 oi ptwcoi kai oi endeeiV zhthsousin gar udwr kai ouk estai h glwssa autwn apo thV diyhV exhranqh egw kurioV o qeoV egw epakousomai o qeoV Israhl kai ouk egkataleiyw autouV

18 alla anoixw epi twn orewn potamouV kai en mesw pediwn phgaV poihsw thn erhmon eiV elh kai thn diywsan ghn en udragwgoiV

19 qhsw eiV thn anudron ghn kedron kai puxon kai mursinhn kai kuparisson kai leukhn

20 ina idwsin kai gnwsin kai ennohqwsin kai epistwntai ama oti ceir kuriou epoihsen tauta panta kai o agioV tou Israhl katedeixen

21 eggizei h krisiV umwn legei kurioV o qeoV hggisan ai boulai umwn legei o basileuV Iakwb

22 eggisatwsan kai anaggeilatwsan umin a sumbhsetai h ta protera tina hn eipate kai episthsomen ton noun kai gnwsomeqa ti ta escata kai ta epercomena eipate hmin

23 anaggeilate hmin ta epercomena ep escatou kai gnwsomeqa oti qeoi este eu poihsate kai kakwsate kai qaumasomeqa kai oyomeqa ama

24 oti poqen este umeiV kai poqen h ergasia umwn ek ghV bdelugma exelexanto umaV

25 egw de hgeira ton apo borra kai ton af hliou anatolwn klhqhsontai tw onomati mou ercesqwsan arconteV kai wV phloV keramewV kai wV kerameuV katapatwn ton phlon outwV katapathqhsesqe

26 tiV gar anaggelei ta ex archV ina gnwmen kai ta emprosqen kai eroumen oti alhqh estin ouk estin o prolegwn oude o akouwn umwn touV logouV

27 archn Siwn dwsw kai Ierousalhm parakalesw eiV odon

28 apo gar twn eqnwn idou oudeiV kai apo twn eidwlwn autwn ouk hn o anaggellwn kai ean erwthsw autouV poqen este ou mh apokriqwsin moi

29 eisin gar oi poiounteV umaV kai mathn oi planwnteV umaV

 

42

1 Iakwb o paiV mou antilhmyomai autou Israhl o eklektoV mou prosedexato auton h yuch mou edwka to pneuma mou ep auton krisin toiV eqnesin exoisei

2 ou kekraxetai oude anhsei oude akousqhsetai exw h fwnh autou

3 kalamon teqlasmenon ou suntriyei kai linon kapnizomenon ou sbesei alla eiV alhqeian exoisei krisin

4 analamyei kai ou qrausqhsetai ewV an qh epi thV ghV krisin kai epi tw onomati autou eqnh elpiousin

5 outwV legei kurioV o qeoV o poihsaV ton ouranon kai phxaV auton o sterewsaV thn ghn kai ta en auth kai didouV pnohn tw law tw ep authV kai pneuma toiV patousin authn

6 egw kurioV o qeoV ekalesa se en dikaiosunh kai krathsw thV ceiroV sou kai eniscusw se kai edwka se eiV diaqhkhn genouV eiV fwV eqnwn

7 anoixai ofqalmouV tuflwn exagagein ek desmwn dedemenouV kai ex oikou fulakhV kaqhmenouV en skotei

8 egw kurioV o qeoV touto mou estin to onoma thn doxan mou eterw ou dwsw oude taV aretaV mou toiV gluptoiV

9 ta ap archV idou hkasin kai kaina a egw anaggelw kai pro tou anateilai edhlwqh umin

10 umnhsate tw kuriw umnon kainon h arch autou doxazete to onoma autou ap akrou thV ghV oi katabainonteV eiV thn qalassan kai pleonteV authn ai nhsoi kai oi katoikounteV autaV

11 eufranqhti erhmoV kai ai kwmai authV epauleiV kai oi katoikounteV Khdar eufranqhsontai oi katoikounteV Petran ap akrwn twn orewn bohsousin

12 dwsousin tw qew doxan taV aretaV autou en taiV nhsoiV anaggelousin

13 kurioV o qeoV twn dunamewn exeleusetai kai suntriyei polemon epegerei zhlon kai bohsetai epi touV ecqrouV autou meta iscuoV

14 esiwphsa mh kai aei siwphsomai kai anexomai ekarterhsa wV h tiktousa eksthsw kai xhranw ama

15 kai qhsw potamouV eiV nhsouV kai elh xhranw

16 kai axw tuflouV en odw h ouk egnwsan kai tribouV ouV ouk hdeisan pathsai poihsw autouV poihsw autoiV to skotoV eiV fwV kai ta skolia eiV euqeian tauta ta rhmata poihsw kai ouk egkataleiyw autouV

17 autoi de apestrafhsan eiV ta opisw aiscunqhte aiscunhn oi pepoiqoteV epi toiV gluptoiV oi legonteV toiV cwneutoiV umeiV este qeoi hmwn

18 oi kwfoi akousate kai oi tufloi anableyate idein

19 kai tiV tufloV all h oi paideV mou kai kwfoi all h oi kurieuonteV autwn kai etuflwqhsan oi douloi tou qeou

20 eidete pleonakiV kai ouk efulaxasqe hnoigmena ta wta kai ouk hkousate

21 kurioV o qeoV ebouleto ina dikaiwqh kai megalunh ainesin kai eidon

22 kai egeneto o laoV pepronomeumenoV kai dihrpasmenoV h gar pagiV en toiV tamieioiV pantacou kai en oikoiV ama opou ekruyan autouV egenonto eiV pronomhn kai ouk hn o exairoumenoV arpagma kai ouk hn o legwn apodoV

23 tiV en umin oV enwtieitai tauta eisakousetai eiV ta epercomena

24 tiV edwken eiV diarpaghn Iakwb kai Israhl toiV pronomeuousin auton ouci o qeoV w hmartosan autw kai ouk eboulonto en taiV odoiV autou poreuesqai oude akouein tou nomou autou

25 kai ephgagen ep autouV orghn qumou autou kai katiscusen autouV polemoV kai oi sumflegonteV autouV kuklw kai ouk egnwsan ekastoV autwn oude eqento epi yuchn

 

43

1 kai nun outwV legei kurioV o qeoV o poihsaV se Iakwb o plasaV se Israhl mh fobou oti elutrwsamhn se ekalesa se to onoma sou emoV ei su

2 kai ean diabainhV di udatoV meta sou eimi kai potamoi ou sugklusousin se kai ean dielqhV dia puroV ou mh katakauqhV flox ou katakausei se

3 oti egw kurioV o qeoV sou o agioV Israhl o swzwn se epoihsa sou allagma Aigupton kai Aiqiopian kai Sohnhn uper sou

4 af ou entimoV egenou enantion mou edoxasqhV kagw se hgaphsa kai dwsw anqrwpouV pollouV uper sou kai arcontaV uper thV kefalhV sou

5 mh fobou oti meta sou eimi apo anatolwn axw to sperma sou kai apo dusmwn sunaxw se

6 erw tw borra age kai tw libi mh kwlue age touV uiouV mou apo ghV porrwqen kai taV qugateraV mou ap akrwn thV ghV

7 pantaV osoi epikeklhntai tw onomati mou en gar th doxh mou kateskeuasa auton kai eplasa kai epoihsa auton

8 kai exhgagon laon tuflon kai ofqalmoi eisin wsautwV tufloi kai kwfoi ta wta econteV

9 panta ta eqnh sunhcqhsan ama kai sunacqhsontai arconteV ex autwn tiV anaggelei tauta h ta ex archV tiV anaggelei umin agagetwsan touV marturaV autwn kai dikaiwqhtwsan kai eipatwsan alhqh

10 genesqe moi martureV kagw martuV legei kurioV o qeoV kai o paiV on exelexamhn ina gnwte kai pisteushte kai sunhte oti egw eimi emprosqen mou ouk egeneto alloV qeoV kai met eme ouk estai

11 egw o qeoV kai ouk estin parex emou swzwn

12 anhggeila kai eswsa wneidisa kai ouk hn en umin allotrioV umeiV emoi martureV kagw martuV legei kurioV o qeoV

13 eti ap archV kai ouk estin o ek twn ceirwn mou exairoumenoV poihsw kai tiV apostreyei auto

14 outwV legei kurioV o qeoV o lutroumenoV umaV o agioV Israhl eneken umwn apostelw eiV Babulwna kai epegerw pantaV feugontaV kai Caldaioi en ploioiV deqhsontai

15 egw kurioV o qeoV o agioV umwn o katadeixaV Israhl basilea umwn

16 outwV legei kurioV o didouV odon en qalassh kai en udati iscurw tribon

17 o exagagwn armata kai ippon kai oclon iscuron alla ekoimhqhsan kai ouk anasthsontai esbesqhsan wV linon esbesmenon

18 mh mnhmoneuete ta prwta kai ta arcaia mh sullogizesqe

19 idou poiw kaina a nun anatelei kai gnwsesqe auta kai poihsw en th erhmw odon kai en th anudrw potamouV

20 euloghsei me ta qhria tou agrou seirhneV kai qugatereV strouqwn oti edwka en th erhmw udwr kai potamouV en th anudrw potisai to genoV mou to eklekton

21 laon mou on periepoihsamhn taV aretaV mou dihgeisqai

22 ou nun ekalesa se Iakwb oude kopiasai se epoihsa Israhl

23 ouk emoi probata thV olokarpwsewV sou oude en taiV qusiaiV sou edoxasaV me oude egkopon epoihsa se en libanw

24 oude ekthsw moi arguriou qumiama oude to stear twn qusiwn sou epequmhsa alla en taiV amartiaiV sou kai en taiV adikiaiV sou proesthn sou

25 egw eimi egw eimi o exaleifwn taV anomiaV sou kai ou mh mnhsqhsomai

26 su de mnhsqhti kai kriqwmen lege su taV anomiaV sou prwtoV ina dikaiwqhV

27 oi patereV umwn prwtoi kai oi arconteV autwn hnomhsan eiV eme

28 kai emianan oi arconteV ta agia mou kai edwka apolesai Iakwb kai Israhl eiV oneidismon

 

44

1 nun de akouson paiV mou Iakwb kai Israhl on exelexamhn

2 outwV legei kurioV o qeoV o poihsaV se kai o plasaV se ek koiliaV eti bohqhqhsh mh fobou paiV mou Iakwb kai o hgaphmenoV Israhl on exelexamhn

3 oti egw dwsw udwr en diyei toiV poreuomenoiV en anudrw epiqhsw to pneuma mou epi to sperma sou kai taV eulogiaV mou epi ta tekna sou

4 kai anatelousin wsei cortoV ana meson udatoV kai wV itea epi pararreon udwr

5 outoV erei tou qeou eimi kai outoV bohsetai epi tw onomati Iakwb kai eteroV epigrayei tou qeou eimi epi tw onomati Israhl

6 outwV legei o qeoV o basileuV tou Israhl o rusamenoV auton qeoV sabawq egw prwtoV kai egw meta tauta plhn emou ouk estin qeoV

7 tiV wsper egw sthtw kalesatw kai etoimasatw moi af ou epoihsa anqrwpon eiV ton aiwna kai ta epercomena pro tou elqein anaggeilatwsan umin

8 mh parakaluptesqe ouk ap archV hnwtisasqe kai aphggeila umin martureV umeiV este ei estin qeoV plhn emou kai ouk hsan tote

9 oi plassonteV kai glufonteV panteV mataioi oi poiounteV ta kataqumia autwn a ouk wfelhsei autouV alla aiscunqhsontai

10 panteV oi plassonteV qeon kai glufonteV anwfelh

11 kai panteV oqen egenonto exhranqhsan kai kwfoi apo anqrwpwn sunacqhtwsan panteV kai sthtwsan ama entraphtwsan kai aiscunqhtwsan ama

12 oti wxunen tektwn sidhron skeparnw eirgasato auto kai en teretrw etrhsen auto eirgasato auto en tw bracioni thV iscuoV autou kai peinasei kai asqenhsei kai ou mh pih udwr eklexamenoV

13 tektwn xulon esthsen auto en metrw kai en kollh erruqmisen auto epoihsen auto wV morfhn androV kai wV wraiothta anqrwpou sthsai auto en oikw

14 o ekoyen xulon ek tou drumou o efuteusen kurioV kai uetoV emhkunen

15 ina h anqrwpoiV eiV kausin kai labwn ap autou eqermanqh kai kausanteV epeyan artouV ep autwn to de loipon eirgasanto eiV qeouV kai proskunousin autouV

16 ou to hmisu autou katekausan en puri kai kausanteV epeyan artouV ep autwn kai ep autou kreaV opthsaV efagen kai eneplhsqh kai qermanqeiV eipen hdu moi oti eqermanqhn kai eidon pur

17 to de loipon epoihsen eiV qeon glupton kai proskunei autw kai proseucetai legwn exelou me oti qeoV mou ei su

18 ouk egnwsan fronhsai oti aphmaurwqhsan tou blepein toiV ofqalmoiV autwn kai tou nohsai th kardia autwn

19 kai ouk elogisato th kardia autou oude anelogisato en th yuch autou oude egnw th fronhsei oti to hmisu autou katekausen en puri kai epeyen epi twn anqrakwn autou artouV kai opthsaV kreaV efagen kai to loipon autou eiV bdelugma epoihsen kai proskunousin autw

20 gnwte oti spodoV h kardia autwn kai planwntai kai oudeiV dunatai exelesqai thn yuchn autou idete ouk ereite oti yeudoV en th dexia mou

21 mnhsqhti tauta Iakwb kai Israhl oti paiV mou ei su eplasa se paida mou kai su Israhl mh epilanqanou mou

22 idou gar aphleiya wV nefelhn taV anomiaV sou kai wV gnofon taV amartiaV sou epistrafhti proV me kai lutrwsomai se

23 eufranqhte ouranoi oti hlehsen o qeoV ton Israhl salpisate qemelia thV ghV bohsate orh eufrosunhn oi bounoi kai panta ta xula ta en autoiV oti elutrwsato o qeoV ton Iakwb kai Israhl doxasqhsetai

24 outwV legei kurioV o lutroumenoV se kai o plasswn se ek koiliaV egw kurioV o suntelwn panta exeteina ton ouranon monoV kai esterewsa thn ghn tiV eteroV

25 diaskedasei shmeia eggastrimuqwn kai manteiaV apo kardiaV apostrefwn fronimouV eiV ta opisw kai thn boulhn autwn mwreuwn

26 kai istwn rhmata paidoV autou kai thn boulhn twn aggelwn autou alhqeuwn o legwn Ierousalhm katoikhqhsh kai taiV polesin thV IoudaiaV oikodomhqhsesqe kai ta erhma authV anatelei

27 o legwn th abussw erhmwqhsh kai touV potamouV sou xhranw

28 o legwn Kurw fronein kai panta ta qelhmata mou poihsei o legwn Ierousalhm oikodomhqhsh kai ton oikon ton agion mou qemeliwsw

 

45

1 outwV legei kurioV o qeoV tw cristw mou Kurw ou ekrathsa thV dexiaV epakousai emprosqen autou eqnh kai iscun basilewn diarrhxw anoixw emprosqen autou quraV kai poleiV ou sugkleisqhsontai

2 egw emprosqen sou poreusomai kai orh omaliw quraV calkaV suntriyw kai moclouV sidhrouV sugklasw

3 kai dwsw soi qhsaurouV skoteinouV apokrufouV aoratouV anoixw soi ina gnwV oti egw kurioV o qeoV o kalwn to onoma sou qeoV Israhl

4 eneken Iakwb tou paidoV mou kai Israhl tou eklektou mou egw kalesw se tw onomati sou kai prosdexomai se su de ouk egnwV me

5 oti egw kurioV o qeoV kai ouk estin eti plhn emou qeoV kai ouk hdeiV me

6 ina gnwsin oi apo anatolwn hliou kai oi apo dusmwn oti ouk estin plhn emou egw kurioV o qeoV kai ouk estin eti

7 egw o kataskeuasaV fwV kai poihsaV skotoV o poiwn eirhnhn kai ktizwn kaka egw kurioV o qeoV o poiwn tauta panta

8 eufranqhtw o ouranoV anwqen kai ai nefelai ranatwsan dikaiosunhn anateilatw h gh eleoV kai dikaiosunhn anateilatw ama egw eimi kurioV o ktisaV se

9 poion beltion kateskeuasa wV phlon keramewV mh o arotriwn arotriasei thn ghn olhn thn hmeran mh erei o phloV tw keramei ti poieiV oti ouk ergazh oude eceiV ceiraV

10 o legwn tw patri ti gennhseiV kai th mhtri ti wdinhseiV

11 oti outwV legei kurioV o qeoV o agioV Israhl o poihsaV ta epercomena erwthsate me peri twn uiwn mou kai peri twn qugaterwn mou kai peri twn ergwn twn ceirwn mou enteilasqe moi

12 egw epoihsa ghn kai anqrwpon ep authV egw th ceiri mou esterewsa ton ouranon egw pasi toiV astroiV eneteilamhn

13 egw hgeira auton meta dikaiosunhV basilea kai pasai ai odoi autou euqeiai outoV oikodomhsei thn polin mou kai thn aicmalwsian tou laou mou epistreyei ou meta lutrwn oude meta dwrwn eipen kurioV sabawq

14 outwV legei kurioV sabawq ekopiasen AiguptoV kai emporia Aiqiopwn kai oi Sebwin andreV uyhloi epi se diabhsontai kai soi esontai douloi kai opisw sou akolouqhsousin dedemenoi ceiropedaiV kai proskunhsousin soi kai en soi proseuxontai oti en soi o qeoV estin kai erousin ouk estin qeoV plhn sou

15 su gar ei qeoV kai ouk hdeimen o qeoV tou Israhl swthr

16 aiscunqhsontai kai entraphsontai panteV oi antikeimenoi autw kai poreusontai en aiscunh egkainizesqe proV me nhsoi

17 Israhl swzetai upo kuriou swthrian aiwnion ouk aiscunqhsontai oude mh entrapwsin ewV tou aiwnoV

18 outwV legei kurioV o poihsaV ton ouranon outoV o qeoV o katadeixaV thn ghn kai poihsaV authn autoV diwrisen authn ouk eiV kenon epoihsen authn alla katoikeisqai egw eimi kai ouk estin eti

19 ouk en krufh lelalhka oude en topw ghV skoteinw ouk eipa tw spermati Iakwb mataion zhthsate egw eimi egw eimi kurioV lalwn dikaiosunhn kai anaggellwn alhqeian

20 sunacqhte kai hkete bouleusasqe ama oi swzomenoi apo twn eqnwn ouk egnwsan oi aironteV to xulon glumma autwn kai proseucomenoi wV proV qeouV oi ou swzousin

21 ei anaggelousin eggisatwsan ina gnwsin ama tiV akousta epoihsen tauta ap archV tote anhggelh umin egw o qeoV kai ouk estin alloV plhn emou dikaioV kai swthr ouk estin parex emou

22 epistrafhte proV me kai swqhsesqe oi ap escatou thV ghV egw eimi o qeoV kai ouk estin alloV

23 kat emautou omnuw h mhn exeleusetai ek tou stomatoV mou dikaiosunh oi logoi mou ouk apostrafhsontai oti emoi kamyei pan gonu kai exomologhsetai pasa glwssa tw qew

24 legwn dikaiosunh kai doxa proV auton hxousin kai aiscunqhsontai panteV oi aforizonteV eautouV

25 apo kuriou dikaiwqhsontai kai en tw qew endoxasqhsontai pan to sperma twn uiwn Israhl

 

46

1 epese Bhl sunetribh Dagwn egeneto ta glupta autwn eiV qhria kai kthnh airete auta katadedemena wV fortion kopiwnti

2 kai peinwnti kai eklelumenw ouk iscuonti ama oi ou dunhsontai swqhnai apo polemou autoi de aicmalwtoi hcqhsan

3 akousate mou oikoV tou Iakwb kai pan to kataloipon tou Israhl oi airomenoi ek koiliaV kai paideuomenoi ek paidiou

4 ewV ghrouV egw eimi kai ewV an kataghrashte egw eimi egw anecomai umwn egw epoihsa kai egw anhsw egw analhmyomai kai swsw umaV

5 tini me wmoiwsate idete tecnasasqe oi planwmenoi

6 oi sumballomenoi crusion ek marsippiou kai argurion en zugw sthsousin en staqmw kai misqwsamenoi crusocoon epoihsan ceiropoihta kai kuyanteV proskunousin autoiV

7 airousin auto epi twn wmwn kai poreuontai ean de qwsin auto epi tou topou autou menei ou mh kinhqh kai oV an bohsh proV auton ou mh eisakoush apo kakwn ou mh swsh auton

8 mnhsqhte tauta kai stenaxate metanohsate oi peplanhmenoi epistreyate th kardia

9 kai mnhsqhte ta protera apo tou aiwnoV oti egw eimi o qeoV kai ouk estin eti plhn emou

10 anaggellwn proteron ta escata prin auta genesqai kai ama sunetelesqh kai eipa pasa mou h boulh sthsetai kai panta osa bebouleumai poihsw

11 kalwn ap anatolwn peteinon kai apo ghV porrwqen peri wn bebouleumai elalhsa kai hgagon ektisa kai epoihsa hgagon auton kai euodwsa thn odon autou

12 akousate mou oi apolwlekoteV thn kardian oi makran apo thV dikaiosunhV

13 hggisa thn dikaiosunhn mou kai thn swthrian thn par emou ou bradunw dedwka en Siwn swthrian tw Israhl eiV doxasma

 

47

1 katabhqi kaqison epi thn ghn parqenoV qugathr BabulwnoV eiselqe eiV to skotoV qugathr Caldaiwn oti ouketi prosteqhsh klhqhnai apalh kai trufera

2 labe mulon aleson aleuron apokaluyai to katakalumma sou anakaluyai taV poliaV anasurai taV knhmaV diabhqi potamouV

3 anakalufqhsetai h aiscunh sou fanhsontai oi oneidismoi sou to dikaion ek sou lhmyomai ouketi mh paradw anqrwpoiV

4 eipen o rusamenoV se kurioV sabawq onoma autw agioV Israhl

5 kaqison katanenugmenh eiselqe eiV to skotoV qugathr Caldaiwn ouketi mh klhqhV iscuV basileiaV

6 parwxunqhn epi tw law mou emianaV thn klhronomian mou egw edwka eiV thn ceira sou su de ouk edwkaV autoiV eleoV tou presbuterou ebarunaV ton zugon sfodra

7 kai eipaV eiV ton aiwna esomai arcousa ouk enohsaV tauta en th kardia sou oude emnhsqhV ta escata

8 nun de akouson tauta h trufera h kaqhmenh pepoiquia h legousa en th kardia authV egw eimi kai ouk estin etera ou kaqiw chra oude gnwsomai orfaneian

9 nun de hxei exaifnhV epi se ta duo tauta en mia hmera chreia kai ateknia hxei exaifnhV epi se en th farmakeia sou en th iscui twn epaoidwn sou sfodra

10 th elpidi thV ponhriaV sou su gar eipaV egw eimi kai ouk estin etera gnwqi oti h sunesiV toutwn kai h porneia sou estai soi aiscunh kai eipaV th kardia sou egw eimi kai ouk estin etera

11 kai hxei epi se apwleia kai ou mh gnwV boqunoV kai empesh eiV auton kai hxei epi se talaipwria kai ou mh dunhsh kaqara genesqai kai hxei epi se exapinhV apwleia kai ou mh gnwV

12 sthqi nun en taiV epaoidaiV sou kai th pollh farmakeia sou a emanqaneV ek neothtoV sou ei dunhsh wfelhqhnai

13 kekopiakaV en taiV boulaiV sou sthtwsan kai swsatwsan se oi astrologoi tou ouranou oi orwnteV touV asteraV anaggeilatwsan soi ti mellei epi se ercesqai

14 idou panteV wV frugana epi puri katakahsontai kai ou mh exelwntai thn yuchn autwn ek flogoV oti eceiV anqrakaV puroV kaqisai ep autouV

15 outoi esontai soi bohqeia ekopiasaV en th metabolh sou ek neothtoV anqrwpoV kaq eauton eplanhqh soi de ouk estai swthria

 

48

1 akousate tauta oikoV Iakwb oi keklhmenoi tw onomati Israhl kai oi ex Iouda exelqonteV oi omnuonteV tw onomati kuriou qeou Israhl mimnhskomenoi ou meta alhqeiaV oude meta dikaiosunhV

2 kai antecomenoi tw onomati thV polewV thV agiaV kai epi tw qew tou Israhl antisthrizomenoi kurioV sabawq onoma autw

3 ta protera eti anhggeila kai ek tou stomatoV mou exhlqen kai akouston egeneto exapina epoihsa kai ephlqen

4 ginwskw egw oti sklhroV ei kai neuron sidhroun o trachloV sou kai to metwpon sou calkoun

5 kai anhggeila soi palai prin elqein epi se akouston soi epoihsa mh eiphV oti ta eidwla mou epoihsan kai mh eiphV oti ta glupta kai ta cwneuta eneteilato moi

6 hkousate panta kai umeiV ouk egnwte alla kai akousta soi epoihsa ta kaina apo tou nun a mellei ginesqai kai ouk eipaV

7 nun ginetai kai ou palai kai ou proteraiV hmeraiV hkousaV auta mh eiphV oti nai ginwskw auta

8 oute egnwV oute hpistw oute ap archV hnoixa sou ta wta egnwn gar oti aqetwn aqethseiV kai anomoV eti ek koiliaV klhqhsh

9 eneken tou emou onomatoV deixw soi ton qumon mou kai ta endoxa mou epaxw epi soi ina mh exoleqreusw se

10 idou pepraka se ouc eneken arguriou exeilamhn de se ek kaminou ptwceiaV

11 eneken emou poihsw soi oti to emon onoma bebhloutai kai thn doxan mou eterw ou dwsw

12 akoue mou Iakwb kai Israhl on egw kalw egw eimi prwtoV kai egw eimi eiV ton aiwna

13 kai h ceir mou eqemeliwsen thn ghn kai h dexia mou esterewsen ton ouranon kalesw autouV kai sthsontai ama

14 kai sunacqhsontai panteV kai akousontai tiV autoiV anhggeilen tauta agapwn se epoihsa to qelhma sou epi Babulwna tou arai sperma Caldaiwn

15 egw elalhsa egw ekalesa hgagon auton kai euodwsa thn odon autou

16 prosagagete proV me kai akousate tauta ouk ap archV en krufh elalhsa oude en topw ghV skoteinw hnika egeneto ekei hmhn kai nun kurioV apestalken me kai to pneuma autou

17 outwV legei kurioV o rusamenoV se o agioV Israhl egw eimi o qeoV sou dedeica soi tou eurein se thn odon en h poreush en auth

18 kai ei hkousaV twn entolwn mou egeneto an wsei potamoV h eirhnh sou kai h dikaiosunh sou wV kuma qalasshV

19 kai egeneto an wV h ammoV to sperma sou kai ta ekgona thV koiliaV sou wV o couV thV ghV oude nun ou mh exoleqreuqhV oude apoleitai to onoma sou enwpion mou

20 exelqe ek BabulwnoV feugwn apo twn Caldaiwn fwnhn eufrosunhV anaggeilate kai akouston genesqw touto apaggeilate ewV escatou thV ghV legete errusato kurioV ton doulon autou Iakwb

21 kai ean diyhswsin di erhmou axei autouV udwr ek petraV exaxei autoiV scisqhsetai petra kai ruhsetai udwr kai pietai o laoV mou

22 ouk estin cairein toiV asebesin legei kurioV

 

49

1 akousate mou nhsoi kai prosecete eqnh dia cronou pollou sthsetai legei kurioV ek koiliaV mhtroV mou ekalesen to onoma mou

2 kai eqhken to stoma mou wsei macairan oxeian kai upo thn skephn thV ceiroV autou ekruyen me eqhken me wV beloV eklekton kai en th faretra autou eskepasen me

3 kai eipen moi douloV mou ei su Israhl kai en soi doxasqhsomai

4 kai egw eipa kenwV ekopiasa kai eiV mataion kai eiV ouden edwka thn iscun mou dia touto h krisiV mou para kuriw kai o ponoV mou enantion tou qeou mou

5 kai nun outwV legei kurioV o plasaV me ek koiliaV doulon eautw tou sunagagein ton Iakwb kai Israhl proV auton sunacqhsomai kai doxasqhsomai enantion kuriou kai o qeoV mou estai mou iscuV

6 kai eipen moi mega soi estin tou klhqhnai se paida mou tou sthsai taV fulaV Iakwb kai thn diasporan tou Israhl epistreyai idou teqeika se eiV diaqhkhn genouV eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV

7 outwV legei kurioV o rusamenoV se o qeoV Israhl agiasate ton faulizonta thn yuchn autou ton bdelussomenon upo twn eqnwn twn doulwn twn arcontwn basileiV oyontai auton kai anasthsontai arconteV kai proskunhsousin autw eneken kuriou oti pistoV estin o agioV Israhl kai exelexamhn se

8 outwV legei kurioV kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaV ebohqhsa soi kai edwka se eiV diaqhkhn eqnwn tou katasthsai thn ghn kai klhronomhsai klhronomian erhmou

9 legonta toiV en desmoiV exelqate kai toiV en tw skotei anakalufqhnai kai en pasaiV taiV odoiV autwn boskhqhsontai kai en pasaiV taiV triboiV h nomh autwn

10 ou peinasousin oude diyhsousin oude pataxei autouV kauswn oude o hlioV alla o elewn autouV parakalesei kai dia phgwn udatwn axei autouV

11 kai qhsw pan oroV eiV odon kai pasan tribon eiV boskhma autoiV

12 idou outoi porrwqen ercontai outoi apo borra kai outoi apo qalasshV alloi de ek ghV Perswn

13 eufrainesqe ouranoi kai agalliasqw h gh rhxatwsan ta orh eufrosunhn kai oi bounoi dikaiosunhn oti hlehsen o qeoV ton laon autou kai touV tapeinouV tou laou autou parekalesen

14 eipen de Siwn egkatelipen me kurioV kai o kurioV epelaqeto mou

15 mh epilhsetai gunh tou paidiou authV tou mh elehsai ta ekgona thV koiliaV authV ei de kai epilaqoito tauta gunh all egw ouk epilhsomai sou eipen kurioV

16 idou epi twn ceirwn mou ezwgrafhsa sou ta teich kai enwpion mou ei dia pantoV

17 kai tacu oikodomhqhsh uf wn kaqhreqhV kai oi erhmwsanteV se ek sou exeleusontai

18 aron kuklw touV ofqalmouV sou kai ide pantaV idou sunhcqhsan kai hlqosan proV se zw egw legei kurioV oti pantaV autouV endush kai periqhsh autouV wV kosmon numfhV

19 oti ta erhma sou kai ta diefqarmena kai ta peptwkota nun stenocwrhsei apo twn katoikountwn kai makrunqhsontai apo sou oi katapinonteV se

20 erousin gar eiV ta wta sou oi uioi sou ouV apolwlekaV stenoV moi o topoV poihson moi topon ina katoikhsw

21 kai ereiV en th kardia sou tiV egennhsen moi toutouV egw de ateknoV kai chra toutouV de tiV exeqreyen moi egw de kateleifqhn monh outoi de moi pou hsan

22 outwV legei kurioV idou airw eiV ta eqnh thn ceira mou kai eiV taV nhsouV arw susshmon mou kai axousin touV uiouV sou en kolpw taV de qugateraV sou ep wmwn arousin

23 kai esontai basileiV tiqhnoi sou ai de arcousai trofoi sou epi proswpon thV ghV proskunhsousin soi kai ton coun twn podwn sou leixousin kai gnwsh oti egw kurioV kai ouk aiscunqhsh

24 mh lhmyetai tiV para gigantoV skula kai ean aicmalwteush tiV adikwV swqhsetai

25 outwV legei kurioV ean tiV aicmalwteush giganta lhmyetai skula lambanwn de para iscuontoV swqhsetai egw de thn krisin sou krinw kai egw touV uiouV sou rusomai

26 kai fagontai oi qliyanteV se taV sarkaV autwn kai piontai wV oinon neon to aima autwn kai mequsqhsontai kai aisqanqhsetai pasa sarx oti egw kurioV o rusamenoV se kai antilambanomenoV iscuoV Iakwb

 

50

1 outwV legei kurioV poion to biblion tou apostasiou thV mhtroV umwn w exapesteila authn h tini upocrew pepraka umaV idou taiV amartiaiV umwn epraqhte kai taiV anomiaiV umwn exapesteila thn mhtera umwn

2 ti oti hlqon kai ouk hn anqrwpoV ekalesa kai ouk hn o upakouwn mh ouk iscuei h ceir mou tou rusasqai h ouk iscuw tou exelesqai idou th apeilh mou exerhmwsw thn qalassan kai qhsw potamouV erhmouV kai xhranqhsontai oi icqueV autwn apo tou mh einai udwr kai apoqanountai en diyei

3 kai endusw ton ouranon skotoV kai qhsw wV sakkon to peribolaion autou

4 kurioV didwsin moi glwssan paideiaV tou gnwnai en kairw hnika dei eipein logon eqhken moi prwi proseqhken moi wtion akouein

5 kai h paideia kuriou anoigei mou ta wta egw de ouk apeiqw oude antilegw

6 ton nwton mou dedwka eiV mastigaV taV de siagonaV mou eiV rapismata to de proswpon mou ouk apestreya apo aiscunhV emptusmatwn

7 kai kurioV bohqoV mou egenhqh dia touto ouk enetraphn alla eqhka to proswpon mou wV sterean petran kai egnwn oti ou mh aiscunqw

8 oti eggizei o dikaiwsaV me tiV o krinomenoV moi antisthtw moi ama kai tiV o krinomenoV moi eggisatw moi

9 idou kurioV bohqei moi tiV kakwsei me idou panteV umeiV wV imation palaiwqhsesqe kai wV shV katafagetai umaV

10 tiV en umin o foboumenoV ton kurion akousatw thV fwnhV tou paidoV autou oi poreuomenoi en skotei ouk estin autoiV fwV pepoiqate epi tw onomati kuriou kai antisthrisasqe epi tw qew

11 idou panteV umeiV pur kaiete kai katiscuete floga poreuesqe tw fwti tou puroV umwn kai th flogi h exekausate di eme egeneto tauta umin en luph koimhqhsesqe

 

51

1 akousate mou oi diwkonteV to dikaion kai zhtounteV ton kurion embleyate eiV thn sterean petran hn elatomhsate kai eiV ton boqunon tou lakkou on wruxate

2 embleyate eiV Abraam ton patera umwn kai eiV Sarran thn wdinousan umaV oti eiV hn kai ekalesa auton kai euloghsa auton kai hgaphsa auton kai eplhquna auton

3 kai se nun parakalesw Siwn kai parekalesa panta ta erhma authV kai qhsw ta erhma authV wV paradeison kuriou eufrosunhn kai agalliama eurhsousin en auth exomologhsin kai fwnhn ainesewV

4 akousate mou akousate laoV mou kai oi basileiV proV me enwtisasqe oti nomoV par emou exeleusetai kai h krisiV mou eiV fwV eqnwn

5 eggizei tacu h dikaiosunh mou kai exeleusetai wV fwV to swthrion mou kai eiV ton braciona mou eqnh elpiousin eme nhsoi upomenousin kai eiV ton braciona mou elpiousin

6 arate eiV ton ouranon touV ofqalmouV umwn kai embleyate eiV thn ghn katw oti o ouranoV wV kapnoV esterewqh h de gh wV imation palaiwqhsetai oi de katoikounteV thn ghn wsper tauta apoqanountai to de swthrion mou eiV ton aiwna estai h de dikaiosunh mou ou mh ekliph

7 akousate mou oi eidoteV krisin laoV mou ou o nomoV mou en th kardia umwn mh fobeisqe oneidismon anqrwpwn kai tw faulismw autwn mh httasqe

8 wsper gar imation brwqhsetai upo cronou kai wV eria brwqhsetai upo shtoV h de dikaiosunh mou eiV ton aiwna estai to de swthrion mou eiV geneaV genewn

9 exegeirou exegeirou Ierousalhm kai endusai thn iscun tou bracionoV sou exegeirou wV en arch hmeraV wV genea aiwnoV ou su ei

10 h erhmousa qalassan udwr abussou plhqoV h qeisa ta baqh thV qalasshV odon diabasewV ruomenoiV

11 kai lelutrwmenoiV upo gar kuriou apostrafhsontai kai hxousin eiV Siwn met eufrosunhV kai agalliamatoV aiwniou epi gar thV kefalhV autwn agalliasiV kai ainesiV kai eufrosunh katalhmyetai autouV apedra odunh kai luph kai stenagmoV

12 egw eimi egw eimi o parakalwn se gnwqi tina eulabhqeisa efobhqhV apo anqrwpou qnhtou kai apo uiou anqrwpou oi wsei cortoV exhranqhsan

13 kai epelaqou qeon ton poihsanta se ton poihsanta ton ouranon kai qemeliwsanta thn ghn kai efobou aei pasaV taV hmeraV to proswpon tou qumou tou qlibontoV se on tropon gar ebouleusato tou arai se kai nun pou o qumoV tou qlibontoV se

14 en gar tw swzesqai se ou sthsetai oude croniei

15 oti egw o qeoV sou o tarasswn thn qalassan kai hcwn ta kumata authV kurioV sabawq onoma moi

16 qhsw touV logouV mou eiV to stoma sou kai upo thn skian thV ceiroV mou skepasw se en h esthsa ton ouranon kai eqemeliwsa thn ghn kai erei Siwn laoV mou ei su

17 exegeirou exegeirou anasthqi Ierousalhm h piousa to pothrion tou qumou ek ceiroV kuriou to pothrion gar thV ptwsewV to kondu tou qumou exepieV kai exekenwsaV

18 kai ouk hn o parakalwn se apo pantwn twn teknwn sou wn etekeV kai ouk hn o antilambanomenoV thV ceiroV sou oude apo pantwn twn uiwn sou wn uywsaV

19 duo tauta antikeimena soi tiV soi sulluphqhsetai ptwma kai suntrimma limoV kai macaira tiV se parakalesei

20 oi uioi sou oi aporoumenoi oi kaqeudonteV ep akrou pashV exodou wV seutlion hmiefqon oi plhreiV qumou kuriou eklelumenoi dia kuriou tou qeou

21 dia touto akoue tetapeinwmenh kai mequousa ouk apo oinou

22 outwV legei kurioV o qeoV o krinwn ton laon autou idou eilhfa ek thV ceiroV sou to pothrion thV ptwsewV to kondu tou qumou kai ou prosqhsh eti piein auto

23 kai embalw auto eiV taV ceiraV twn adikhsantwn se kai twn tapeinwsantwn se oi eipan th yuch sou kuyon ina parelqwmen kai eqhkaV isa th gh ta metafrena sou exw toiV paraporeuomenoiV

 

52

1 exegeirou exegeirou Siwn endusai thn iscun sou Siwn kai endusai thn doxan sou Ierousalhm poliV h agia ouketi prosteqhsetai dielqein dia sou aperitmhtoV kai akaqartoV

2 ektinaxai ton coun kai anasthqi kaqison Ierousalhm ekdusai ton desmon tou trachlou sou h aicmalwtoV qugathr Siwn

3 oti tade legei kurioV dwrean epraqhte kai ou meta arguriou lutrwqhsesqe

4 outwV legei kurioV eiV Aigupton katebh o laoV mou to proteron paroikhsai ekei kai eiV AssuriouV bia hcqhsan

5 kai nun ti wde este tade legei kurioV oti elhmfqh o laoV mou dwrean qaumazete kai ololuzete tade legei kurioV di umaV dia pantoV to onoma mou blasfhmeitai en toiV eqnesin

6 dia touto gnwsetai o laoV mou to onoma mou en th hmera ekeinh oti egw eimi autoV o lalwn pareimi

7 wV wra epi twn orewn wV podeV euaggelizomenou akohn eirhnhV wV euaggelizomenoV agaqa oti akousthn poihsw thn swthrian sou legwn Siwn basileusei sou o qeoV

8 oti fwnh twn fulassontwn se uywqh kai th fwnh ama eufranqhsontai oti ofqalmoi proV ofqalmouV oyontai hnika an elehsh kurioV thn Siwn

9 rhxatw eufrosunhn ama ta erhma Ierousalhm oti hlehsen kurioV authn kai errusato Ierousalhm

10 kai apokaluyei kurioV ton braciona autou ton agion enwpion pantwn twn eqnwn kai oyontai panta ta akra thV ghV thn swthrian thn para tou qeou

11 aposthte aposthte exelqate ekeiqen kai akaqartou mh aptesqe exelqate ek mesou authV aforisqhte oi feronteV ta skeuh kuriou

12 oti ou meta tarachV exeleusesqe oude fugh poreusesqe poreusetai gar proteroV umwn kurioV kai o episunagwn umaV kurioV o qeoV Israhl

13 idou sunhsei o paiV mou kai uywqhsetai kai doxasqhsetai sfodra

14 on tropon eksthsontai epi se polloi outwV adoxhsei apo anqrwpwn to eidoV sou kai h doxa sou apo twn anqrwpwn

15 outwV qaumasontai eqnh polla ep autw kai sunexousin basileiV to stoma autwn oti oiV ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin

 

53

1 kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

2 anhggeilamen enantion autou wV paidion wV riza en gh diywsh ouk estin eidoV autw oude doxa kai eidomen auton kai ouk eicen eidoV oude kalloV

3 alla to eidoV autou atimon ekleipon para pantaV anqrwpouV anqrwpoV en plhgh wn kai eidwV ferein malakian oti apestraptai to proswpon autou htimasqh kai ouk elogisqh

4 outoV taV amartiaV hmwn ferei kai peri hmwn odunatai kai hmeiV elogisameqa auton einai en ponw kai en plhgh kai en kakwsei

5 autoV de etraumatisqh dia taV anomiaV hmwn kai memalakistai dia taV amartiaV hmwn paideia eirhnhV hmwn ep auton tw mwlwpi autou hmeiV iaqhmen

6 panteV wV probata eplanhqhmen anqrwpoV th odw autou eplanhqh kai kurioV paredwken auton taiV amartiaiV hmwn

7 kai autoV dia to kekakwsqai ouk anoigei to stoma wV probaton epi sfaghn hcqh kai wV amnoV enantion tou keirontoV auton afwnoV outwV ouk anoigei to stoma autou

8 en th tapeinwsei h krisiV autou hrqh thn genean autou tiV dihghsetai oti airetai apo thV ghV h zwh autou apo twn anomiwn tou laou mou hcqh eiV qanaton

9 kai dwsw touV ponhrouV anti thV tafhV autou kai touV plousiouV anti tou qanatou autou oti anomian ouk epoihsen oude eureqh doloV en tw stomati autou

10 kai kurioV bouletai kaqarisai auton thV plhghV ean dwte peri amartiaV h yuch umwn oyetai sperma makrobion kai bouletai kurioV afelein

11 apo tou ponou thV yuchV autou deixai autw fwV kai plasai th sunesei dikaiwsai dikaion eu douleuonta polloiV kai taV amartiaV autwn autoV anoisei

12 dia touto autoV klhronomhsei pollouV kai twn iscurwn meriei skula anq wn paredoqh eiV qanaton h yuch autou kai en toiV anomoiV elogisqh kai autoV amartiaV pollwn anhnegken kai dia taV amartiaV autwn paredoqh

 

54

1 eufranqhti steira h ou tiktousa rhxon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna thV erhmou mallon h thV ecoushV ton andra eipen gar kurioV

2 platunon ton topon thV skhnhV sou kai twn aulaiwn sou phxon mh feish makrunon ta scoinismata sou kai touV passalouV sou katiscuson

3 eti eiV ta dexia kai eiV ta aristera ekpetason kai to sperma sou eqnh klhronomhsei kai poleiV hrhmwmenaV katoikieiV

4 mh fobou oti kathscunqhV mhde entraphV oti wneidisqhV oti aiscunhn aiwnion epilhsh kai oneidoV thV chreiaV sou ou mh mnhsqhsh

5 oti kurioV o poiwn se kurioV sabawq onoma autw kai o rusamenoV se autoV qeoV Israhl pash th gh klhqhsetai

6 ouc wV gunaika kataleleimmenhn kai oligoyucon keklhken se kurioV oud wV gunaika ek neothtoV memishmenhn eipen o qeoV sou

7 cronon mikron katelipon se kai meta eleouV megalou elehsw se

8 en qumw mikrw apestreya to proswpon mou apo sou kai en eleei aiwniw elehsw se eipen o rusamenoV se kurioV

9 apo tou udatoV tou epi Nwe touto moi estin kaqoti wmosa autw en tw cronw ekeinw th gh mh qumwqhsesqai epi soi eti mhde en apeilh sou

10 ta orh metasthsesqai oude oi bounoi sou metakinhqhsontai outwV oude to par emou soi eleoV ekleiyei oude h diaqhkh thV eirhnhV sou ou mh metasth eipen gar kurioV ilewV soi

11 tapeinh kai akatastatoV ou pareklhqhV idou egw etoimazw soi anqraka ton liqon sou kai ta qemelia sou sapfeiron

12 kai qhsw taV epalxeiV sou iaspin kai taV pulaV sou liqouV krustallou kai ton peribolon sou liqouV eklektouV

13 kai pantaV touV uiouV sou didaktouV qeou kai en pollh eirhnh ta tekna sou

14 kai en dikaiosunh oikodomhqhsh apecou apo adikou kai ou fobhqhsh kai tromoV ouk eggiei soi

15 idou proshlutoi proseleusontai soi di emou kai epi se katafeuxontai

16 idou egw ktizw se ouc wV calkeuV fuswn anqrakaV kai ekferwn skeuoV eiV ergon egw de ektisa se ouk eiV apwleian fqeirai

17 pan skeuoV fqarton epi se ouk euodwsw kai pasa fwnh anasthsetai epi se eiV krisin pantaV autouV htthseiV oi de enocoi sou esontai en auth estin klhronomia toiV qerapeuousin kurion kai umeiV esesqe moi dikaioi legei kurioV

 

55

1 oi diywnteV poreuesqe ef udwr kai osoi mh ecete argurion badisanteV agorasate kai piete aneu arguriou kai timhV oinou kai stear

2 ina ti timasqe arguriou kai ton mocqon umwn ouk eiV plhsmonhn akousate mou kai fagesqe agaqa kai entrufhsei en agaqoiV h yuch umwn

3 prosecete toiV wtioiV umwn kai epakolouqhsate taiV odoiV mou epakousate mou kai zhsetai en agaqoiV h yuch umwn kai diaqhsomai umin diaqhkhn aiwnion ta osia Dauid ta pista

4 idou marturion en eqnesin dedwka auton arconta kai prostassonta eqnesin

5 eqnh a ouk hdeisan se epikalesontai se kai laoi oi ouk epistantai se epi se katafeuxontai eneken tou qeou sou tou agiou Israhl oti edoxasen se

6 zhthsate ton qeon kai en tw euriskein auton epikalesasqe hnika d an eggizh umin

7 apolipetw o asebhV taV odouV autou kai anhr anomoV taV boulaV autou kai epistrafhtw epi kurion kai elehqhsetai oti epi polu afhsei taV amartiaV umwn

8 ou gar eisin ai boulai mou wsper ai boulai umwn oude wsper ai odoi umwn ai odoi mou legei kurioV

9 all wV apecei o ouranoV apo thV ghV outwV apecei h odoV mou apo twn odwn umwn kai ta dianohmata umwn apo thV dianoiaV mou

10 wV gar ean katabh uetoV h ciwn ek tou ouranou kai ou mh apostrafh ewV an meqush thn ghn kai ektekh kai ekblasthsh kai dw sperma tw speironti kai arton eiV brwsin

11 outwV estai to rhma mou o ean exelqh ek tou stomatoV mou ou mh apostrafh ewV an suntelesqh osa hqelhsa kai euodwsw taV odouV sou kai ta entalmata mou

12 en gar eufrosunh exeleusesqe kai en cara didacqhsesqe ta gar orh kai oi bounoi exalountai prosdecomenoi umaV en cara kai panta ta xula tou agrou epikrothsei toiV kladoiV

13 kai anti thV stoibhV anabhsetai kuparissoV anti de thV konuzhV anabhsetai mursinh kai estai kurioV eiV onoma kai eiV shmeion aiwnion kai ouk ekleiyei

 

56

1 tade legei kurioV fulassesqe krisin poihsate dikaiosunhn hggisen gar to swthrion mou paraginesqai kai to eleoV mou apokalufqhnai

2 makarioV anhr o poiwn tauta kai anqrwpoV o antecomenoV autwn kai fulasswn ta sabbata mh bebhloun kai diathrwn taV ceiraV autou mh poiein adikhma

3 mh legetw o allogenhV o proskeimenoV proV kurion aforiei me ara kurioV apo tou laou autou kai mh legetw o eunoucoV oti egw eimi xulon xhron

4 tade legei kurioV toiV eunoucoiV osoi an fulaxwntai ta sabbata mou kai eklexwntai a egw qelw kai antecwntai thV diaqhkhV mou

5 dwsw autoiV en tw oikw mou kai en tw teicei mou topon onomaston kreittw uiwn kai qugaterwn onoma aiwnion dwsw autoiV kai ouk ekleiyei

6 kai toiV allogenesi toiV proskeimenoiV kuriw douleuein autw kai agapan to onoma kuriou tou einai autw eiV doulouV kai doulaV kai pantaV touV fulassomenouV ta sabbata mou mh bebhloun kai antecomenouV thV diaqhkhV mou

7 eisaxw autouV eiV to oroV to agion mou kai eufranw autouV en tw oikw thV proseuchV mou ta olokautwmata autwn kai ai qusiai autwn esontai dektai epi tou qusiasthriou mou o gar oikoV mou oikoV proseuchV klhqhsetai pasin toiV eqnesin

8 eipen kurioV o sunagwn touV diesparmenouV Israhl oti sunaxw ep auton sunagwghn

9 panta ta qhria ta agria deute fagete panta ta qhria tou drumou

10 idete oti panteV ektetuflwntai ouk egnwsan fronhsai panteV kuneV eneoi ou dunhsontai ulaktein enupniazomenoi koithn filounteV nustaxai

11 kai oi kuneV anaideiV th yuch ouk eidoteV plhsmonhn kai eisin ponhroi ouk eidoteV sunesin panteV en taiV odoiV autwn exhkolouqhsan ekastoV kata to eautou

 

57

1 idete wV o dikaioV apwleto kai oudeiV ekdecetai th kardia kai andreV dikaioi airontai kai oudeiV katanoei apo gar proswpou adikiaV hrtai o dikaioV

2 estai en eirhnh h tafh autou hrtai ek tou mesou

3 umeiV de prosagagete wde uioi anomoi sperma moicwn kai pornhV

4 en tini enetrufhsate kai epi tina hnoixate to stoma umwn kai epi tina ecalasate thn glwssan umwn ouc umeiV este tekna apwleiaV sperma anomon

5 oi parakalounteV epi ta eidwla upo dendra dasea sfazonteV ta tekna autwn en taiV faragxin ana meson twn petrwn

6 ekeinh sou h meriV outoV sou o klhroV kakeinoiV execeaV spondaV kakeinoiV anhnegkaV qusiaV epi toutoiV oun ouk orgisqhsomai

7 ep oroV uyhlon kai metewron ekei sou h koith kakei anebibasaV qusiaV

8 kai opisw twn staqmwn thV quraV sou eqhkaV mnhmosuna sou wou oti ean ap emou aposthV pleion ti exeiV hgaphsaV touV koimwmenouV meta sou

9 kai eplhqunaV thn porneian sou met autwn kai pollouV epoihsaV touV makran apo sou kai apesteilaV presbeiV uper ta oria sou kai apestreyaV kai etapeinwqhV ewV adou

10 taiV poluodiaiV sou ekopiasaV kai ouk eipaV pausomai eniscuousa oti epraxaV tauta dia touto ou katedehqhV mou

11 su tina eulabhqeisa efobhqhV kai eyeusw me kai ouk emnhsqhV mou oude elabeV me eiV thn dianoian oude eiV thn kardian sou kagw se idwn parorw kai eme ouk efobhqhV

12 kagw apaggelw thn dikaiosunhn mou kai ta kaka sou a ouk wfelhsousin se

13 otan anabohshV exelesqwsan se en th qliyei sou toutouV gar pantaV anemoV lhmyetai kai apoisei kataigiV oi de antecomenoi mou kthsontai ghn kai klhronomhsousin to oroV to agion mou

14 kai erousin kaqarisate apo proswpou autou odouV kai arate skwla apo thV odou tou laou mou

15 tade legei kurioV o uyistoV o en uyhloiV katoikwn ton aiwna agioV en agioiV onoma autw kurioV uyistoV en agioiV anapauomenoV kai oligoyucoiV didouV makroqumian kai didouV zwhn toiV suntetrimmenoiV thn kardian

16 ouk eiV ton aiwna ekdikhsw umaV oude dia pantoV orgisqhsomai umin pneuma gar par emou exeleusetai kai pnohn pasan egw epoihsa

17 di amartian bracu ti eluphsa auton kai epataxa auton kai apestreya to proswpon mou ap autou kai eluphqh kai eporeuqh stugnoV en taiV odoiV autou

18 taV odouV autou ewraka kai iasamhn auton kai parekalesa auton kai edwka autw paraklhsin alhqinhn

19 eirhnhn ep eirhnhn toiV makran kai toiV egguV ousin kai eipen kurioV iasomai autouV

20 oi de adikoi outwV kludwnisqhsontai kai anapausasqai ou dunhsontai

21 ouk estin cairein toiV asebesin eipen kurioV o qeoV

 

58

1 anabohson en iscui kai mh feish wV salpigga uywson thn fwnhn sou kai anaggeilon tw law mou ta amarthmata autwn kai tw oikw Iakwb taV anomiaV autwn

2 eme hmeran ex hmeraV zhtousin kai gnwnai mou taV odouV epiqumousin wV laoV dikaiosunhn pepoihkwV kai krisin qeou autou mh egkataleloipwV aitousin me nun krisin dikaian kai eggizein qew epiqumousin

3 legonteV ti oti enhsteusamen kai ouk eideV etapeinwsamen taV yucaV hmwn kai ouk egnwV en gar taiV hmeraiV twn nhsteiwn umwn euriskete ta qelhmata umwn kai pantaV touV upoceiriouV umwn uponussete

4 ei eiV kriseiV kai macaV nhsteuete kai tuptete pugmaiV tapeinon ina ti moi nhsteuete wV shmeron akousqhnai en kraugh thn fwnhn umwn

5 ou tauthn thn nhsteian exelexamhn kai hmeran tapeinoun anqrwpon thn yuchn autou oud an kamyhV wV krikon ton trachlon sou kai sakkon kai spodon upostrwsh oud outwV kalesete nhsteian dekthn

6 ouci toiauthn nhsteian egw exelexamhn legei kurioV alla lue panta sundesmon adikiaV dialue straggaliaV biaiwn sunallagmatwn apostelle teqrausmenouV en afesei kai pasan suggrafhn adikon diaspa

7 diaqrupte peinwnti ton arton sou kai ptwcouV astegouV eisage eiV ton oikon sou ean idhV gumnon peribale kai apo twn oikeiwn tou spermatoV sou ouc uperoyh

8 tote raghsetai proimon to fwV sou kai ta iamata sou tacu anatelei kai proporeusetai emprosqen sou h dikaiosunh sou kai h doxa tou qeou peristelei se

9 tote bohsh kai o qeoV eisakousetai sou eti lalountoV sou erei idou pareimi ean afelhV apo sou sundesmon kai ceirotonian kai rhma goggusmou

10 kai dwV peinwnti ton arton ek yuchV sou kai yuchn tetapeinwmenhn emplhshV tote anatelei en tw skotei to fwV sou kai to skotoV sou wV meshmbria

11 kai estai o qeoV sou meta sou dia pantoV kai emplhsqhsh kaqaper epiqumei h yuch sou kai ta osta sou pianqhsetai kai esh wV khpoV mequwn kai wV phgh hn mh exelipen udwr kai ta osta sou wV botanh anatelei kai pianqhsetai kai klhronomhsousi geneaV genewn12 kai oikodomhqhsontai sou ai erhmoi aiwnioi kai estai sou ta qemelia aiwnia genewn geneaiV kai klhqhsh oikodomoV fragmwn kai touV tribouV touV ana meson pauseiV

13 ean apostreyhV ton poda sou apo twn sabbatwn tou mh poiein ta qelhmata sou en th hmera th agia kai kaleseiV ta sabbata trufera agia tw qew sou ouk areiV ton poda sou ep ergw oude lalhseiV logon en orgh ek tou stomatoV sou

14 kai esh pepoiqwV epi kurion kai anabibasei se epi ta agaqa thV ghV kai ywmiei se thn klhronomian Iakwb tou patroV sou to gar stoma kuriou elalhsen tauta

 

59

1 mh ouk iscuei h ceir kuriou tou swsai h ebarunen to ouV autou tou mh eisakousai

2 alla ta amarthmata umwn diistwsin ana meson umwn kai tou qeou kai dia taV amartiaV umwn apestreyen to proswpon autou af umwn tou mh elehsai

3 ai gar ceireV umwn memolummenai aimati kai oi daktuloi umwn en amartiaiV ta de ceilh umwn elalhsen anomian kai h glwssa umwn adikian meleta

4 oudeiV lalei dikaia oude estin krisiV alhqinh pepoiqasin epi mataioiV kai lalousin kena oti kuousin ponon kai tiktousin anomian

5 wa aspidwn errhxan kai iston aracnhV ufainousin kai o mellwn twn wwn autwn fagein suntriyaV ourion euren kai en autw basiliskoV

6 o istoV autwn ouk estai eiV imation oude mh peribalwntai apo twn ergwn autwn ta gar erga autwn erga anomiaV

7 oi de podeV autwn epi ponhrian trecousin tacinoi ekceai aima kai oi dialogismoi autwn dialogismoi afronwn suntrimma kai talaipwria en taiV odoiV autwn

8 kai odon eirhnhV ouk oidasin kai ouk estin krisiV en taiV odoiV autwn ai gar triboi autwn diestrammenai aV diodeuousin kai ouk oidasin eirhnhn

9 dia touto apesth h krisiV ap autwn kai ou mh katalabh autouV dikaiosunh upomeinantwn autwn fwV egeneto autoiV skotoV meinanteV aughn en awria periepathsan

10 yhlafhsousin wV tufloi toicon kai wV ouc uparcontwn ofqalmwn yhlafhsousin kai pesountai en meshmbria wV en mesonuktiw wV apoqnhskonteV stenaxousin

11 wV arkoV kai wV peristera ama poreusontai anemeinamen krisin kai ouk estin swthria makran afesthken af hmwn

12 pollh gar hmwn h anomia enantion sou kai ai amartiai hmwn antesthsan hmin ai gar anomiai hmwn en hmin kai ta adikhmata hmwn egnwmen

13 hsebhsamen kai eyeusameqa kai apesthmen apo opisqen tou qeou hmwn elalhsamen adika kai hpeiqhsamen ekuomen kai emelethsamen apo kardiaV hmwn logouV adikouV

14 kai apesthsamen opisw thn krisin kai h dikaiosunh makran afesthken oti katanalwqh en taiV odoiV autwn h alhqeia kai di euqeiaV ouk hdunanto dielqein

15 kai h alhqeia hrtai kai metesthsan thn dianoian tou sunienai kai eiden kurioV kai ouk hresen autw oti ouk hn krisiV

16 kai eiden kai ouk hn anhr kai katenohsen kai ouk hn o antilhmyomenoV kai hmunato autouV tw bracioni autou kai th elehmosunh esthrisato

17 kai enedusato dikaiosunhn wV qwraka kai perieqeto perikefalaian swthriou epi thV kefalhV kai periebaleto imation ekdikhsewV kai to peribolaion

18 wV antapodwswn antapodosin oneidoV toiV upenantioiV

19 kai fobhqhsontai oi apo dusmwn to onoma kuriou kai oi ap anatolwn hliou to onoma to endoxon hxei gar wV potamoV biaioV h orgh para kuriou hxei meta qumou

20 kai hxei eneken Siwn o ruomenoV kai apostreyei asebeiaV apo Iakwb

21 kai auth autoiV h par emou diaqhkh eipen kurioV to pneuma to emon o estin epi soi kai ta rhmata a edwka eiV to stoma sou ou mh ekliph ek tou stomatoV sou kai ek tou stomatoV tou spermatoV sou eipen gar kurioV apo tou nun kai eiV ton aiwna

 

60

1 fwtizou fwtizou Ierousalhm hkei gar sou to fwV kai h doxa kuriou epi se anatetalken

2 idou skotoV kai gnofoV kaluyei ghn ep eqnh epi de se fanhsetai kurioV kai h doxa autou epi se ofqhsetai

3 kai poreusontai basileiV tw fwti sou kai eqnh th lamprothti sou

4 aron kuklw touV ofqalmouV sou kai ide sunhgmena ta tekna sou idou hkasin panteV oi uioi sou makroqen kai ai qugatereV sou ep wmwn arqhsontai

5 tote oyh kai fobhqhsh kai eksthsh th kardia oti metabalei eiV se ploutoV qalasshV kai eqnwn kai lawn kai hxousin soi

6 agelai kamhlwn kai kaluyousin se kamhloi Madiam kai Gaifa panteV ek Saba hxousin feronteV crusion kai libanon oisousin kai to swthrion kuriou euaggeliountai

7 kai panta ta probata Khdar sunacqhsontai soi kai krioi Nabaiwq hxousin soi kai anenecqhsetai dekta epi to qusiasthrion mou kai o oikoV thV proseuchV mou doxasqhsetai

8 tineV oide wV nefelai petantai kai wV peristerai sun neossoiV

9 eme nhsoi upemeinan kai ploia QarsiV en prwtoiV agagein ta tekna sou makroqen kai ton arguron kai ton cruson met autwn dia to onoma kuriou to agion kai dia to ton agion tou Israhl endoxon einai

10 kai oikodomhsousin allogeneiV ta teich sou kai oi basileiV autwn parasthsontai soi dia gar orghn mou epataxa se kai dia eleon hgaphsa se

11 kai anoicqhsontai ai pulai sou dia pantoV hmeraV kai nuktoV ou kleisqhsontai eisagagein proV se dunamin eqnwn kai basileiV agomenouV

12 ta gar eqnh kai oi basileiV oitineV ou douleusousin soi apolountai kai ta eqnh erhmia erhmwqhsontai

13 kai h doxa tou Libanou proV se hxei en kuparissw kai peukh kai kedrw ama doxasai ton topon ton agion mou

14 kai poreusontai proV se dedoikoteV uioi tapeinwsantwn se kai paroxunantwn se kai klhqhsh poliV kuriou Siwn agiou Israhl

15 dia to gegenhsqai se egkataleleimmenhn kai memishmenhn kai ouk hn o bohqwn kai qhsw se agalliama aiwnion eufrosunhn genewn geneaiV

16 kai qhlaseiV gala eqnwn kai plouton basilewn fagesai kai gnwsh oti egw kurioV o swzwn se kai exairoumenoV se qeoV Israhl

17 kai anti calkou oisw soi crusion anti de sidhrou oisw soi argurion anti de xulwn oisw soi calkon anti de liqwn sidhron kai dwsw touV arcontaV sou en eirhnh kai touV episkopouV sou en dikaiosunh

18 kai ouk akousqhsetai eti adikia en th gh sou oude suntrimma oude talaipwria en toiV orioiV sou alla klhqhsetai swthrion ta teich sou kai ai pulai sou glumma

19 kai ouk estai soi o hlioV eiV fwV hmeraV oude anatolh selhnhV fwtiei soi thn nukta all estai soi kurioV fwV aiwnion kai o qeoV doxa sou

20 ou gar dusetai o hlioV soi kai h selhnh soi ouk ekleiyei estai gar kurioV soi fwV aiwnion kai anaplhrwqhsontai ai hmerai tou penqouV sou

21 kai o laoV sou paV dikaioV kai di aiwnoV klhronomhsousin thn ghn fulasswn to futeuma erga ceirwn autou eiV doxan

22 o oligostoV estai eiV ciliadaV kai o elacistoV eiV eqnoV mega egw kurioV kata kairon sunaxw autouV

 

61

1 pneuma kuriou ep eme ou eineken ecrisen me euaggelisasqai ptwcoiV apestalken me iasasqai touV suntetrimmenouV th kardia khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin

2 kalesai eniauton kuriou dekton kai hmeran antapodosewV parakalesai pantaV touV penqountaV

3 doqhnai toiV penqousin Siwn doxan anti spodou aleimma eufrosunhV toiV penqousin katastolhn doxhV anti pneumatoV akhdiaV kai klhqhsontai geneai dikaiosunhV futeuma kuriou eiV doxan

4 kai oikodomhsousin erhmouV aiwniaV exhrhmwmenaV proteron exanasthsousin kai kainiousin poleiV erhmouV exhrhmwmenaV eiV geneaV

5 kai hxousin allogeneiV poimainonteV ta probata sou kai allofuloi arothreV kai ampelourgoi

6 umeiV de iereiV kuriou klhqhsesqe leitourgoi qeou iscun eqnwn katedesqe kai en tw ploutw autwn qaumasqhsesqe

7 outwV ek deuteraV klhronomhsousin thn ghn kai eufrosunh aiwnioV uper kefalhV autwn

8 egw gar eimi kurioV o agapwn dikaiosunhn kai miswn arpagmata ex adikiaV kai dwsw ton mocqon autwn dikaioiV kai diaqhkhn aiwnion diaqhsomai autoiV

9 kai gnwsqhsetai en toiV eqnesin to sperma autwn kai ta ekgona autwn paV o orwn autouV epignwsetai autouV oti outoi eisin sperma huloghmenon upo qeou

10 kai eufrosunh eufranqhsontai epi kurion agalliasqw h yuch mou epi tw kuriw enedusen gar me imation swthriou kai citwna eufrosunhV wV numfiw perieqhken moi mitran kai wV numfhn katekosmhsen me kosmw

11 kai wV ghn auxousan to anqoV authV kai wV khpoV ta spermata autou outwV anatelei kurioV dikaiosunhn kai agalliama enantion pantwn twn eqnwn

 

62

1 dia Siwn ou siwphsomai kai dia Ierousalhm ouk anhsw ewV an exelqh wV fwV h dikaiosunh mou to de swthrion mou wV lampaV kauqhsetai

2 kai oyontai eqnh thn dikaiosunhn sou kai basileiV thn doxan sou kai kalesei se to onoma sou to kainon o o kurioV onomasei auto

3 kai esh stefanoV kallouV en ceiri kuriou kai diadhma basileiaV en ceiri qeou sou

4 kai ouketi klhqhsh kataleleimmenh kai h gh sou ou klhqhsetai erhmoV soi gar klhqhsetai qelhma emon kai th gh sou oikoumenh

5 kai wV sunoikwn neaniskoV parqenw outwV katoikhsousin oi uioi sou meta sou kai estai on tropon eufranqhsetai numfioV epi numfh outwV eufranqhsetai kurioV epi soi

6 kai epi twn teicewn sou Ierousalhm katesthsa fulakaV olhn thn hmeran kai olhn thn nukta oi dia telouV ou siwphsontai mimnhskomenoi kuriou

7 ouk estin gar umin omoioV ean diorqwsh kai poihsh Ierousalhm agauriama epi thV ghV

8 wmosen kurioV kata thV dexiaV autou kai kata thV iscuoV tou bracionoV autou ei eti dwsw ton siton sou kai ta brwmata sou toiV ecqroiV sou kai ei eti piontai uioi allotrioi ton oinon sou ef w emocqhsaV

9 all h oi sunagonteV fagontai auta kai ainesousin kurion kai oi sunagonteV piontai auta en taiV epaulesin taiV agiaiV mou

10 poreuesqe dia twn pulwn mou kai odopoihsate tw law mou kai touV liqouV touV ek thV odou diarriyate exarate susshmon eiV ta eqnh

11 idou gar kurioV epoihsen akouston ewV escatou thV ghV eipate th qugatri Siwn idou soi o swthr paraginetai ecwn ton eautou misqon kai to ergon pro proswpou autou

12 kai kalesei auton laon agion lelutrwmenon upo kuriou su de klhqhsh epizhtoumenh poliV kai ouk egkataleleimmenh

 

63

1 tiV outoV o paraginomenoV ex Edwm eruqhma imatiwn ek Bosor outwV wraioV en stolh bia meta iscuoV egw dialegomai dikaiosunhn kai krisin swthriou

2 dia ti sou eruqra ta imatia kai ta endumata sou wV apo pathtou lhnou

3 plhrhV katapepathmenhV kai twn eqnwn ouk estin anhr met emou kai katepathsa autouV en qumw kai kateqlasa autouV wV ghn kai kathgagon to aima autwn eiV ghn

4 hmera gar antapodosewV ephlqen autoiV kai eniautoV lutrwsewV parestin

5 kai epebleya kai oudeiV bohqoV kai prosenohsa kai ouqeiV antelambaneto kai errusato autouV o braciwn mou kai o qumoV mou epesth

6 kai katepathsa autouV th orgh mou kai kathgagon to aima autwn eiV ghn

7 ton eleon kuriou emnhsqhn taV aretaV kuriou en pasin oiV o kurioV hmin antapodidwsin kurioV krithV agaqoV tw oikw Israhl epagei hmin kata to eleoV autou kai kata to plhqoV thV dikaiosunhV autou

8 kai eipen ouc o laoV mou tekna ou mh aqethswsin kai egeneto autoiV eiV swthrian

9 ek pashV qliyewV ou presbuV oude aggeloV all autoV kurioV eswsen autouV dia to agapan autouV kai feidesqai autwn autoV elutrwsato autouV kai anelaben autouV kai uywsen autouV pasaV taV hmeraV tou aiwnoV

10 autoi de hpeiqhsan kai parwxunan to pneuma to agion autou kai estrafh autoiV eiV ecqran kai autoV epolemhsen autouV

11 kai emnhsqh hmerwn aiwniwn o anabibasaV ek thV ghV ton poimena twn probatwn pou estin o qeiV en autoiV to pneuma to agion

12 o agagwn th dexia Mwushn o braciwn thV doxhV autou katiscusen udwr apo proswpou autou poihsai autw onoma aiwnion

13 hgagen autouV dia thV abussou wV ippon di erhmou kai ouk ekopiasan

14 kai wV kthnh dia pediou katebh pneuma para kuriou kai wdhghsen autouV outwV hgageV ton laon sou poihsai seautw onoma doxhV

15 epistreyon ek tou ouranou kai ide ek tou oikou tou agiou sou kai doxhV pou estin o zhloV sou kai h iscuV sou pou estin to plhqoV tou eleouV sou kai twn oiktirmwn sou oti anescou hmwn

16 su gar hmwn ei pathr oti Abraam ouk egnw hmaV kai Israhl ouk epegnw hmaV alla su kurie pathr hmwn rusai hmaV ap archV to onoma sou ef hmaV estin

17 ti eplanhsaV hmaV kurie apo thV odou sou esklhrunaV hmwn taV kardiaV tou mh fobeisqai se epistreyon dia touV doulouV sou dia taV fulaV thV klhronomiaV sou

18 ina mikron klhronomhswmen tou orouV tou agiou sou oi upenantioi hmwn katepathsan to agiasma sou

19 egenomeqa wV to ap archV ote ouk hrxaV hmwn oude epeklhqh to onoma sou ef hmaV ean anoixhV ton ouranon tromoV lhmyetai apo sou orh kai takhsontai

 

64

1 wV khroV apo puroV thketai kai katakausei pur touV upenantiouV kai faneron estai to onoma kuriou en toiV upenantioiV apo proswpou sou eqnh taracqhsontai

2 otan poihV ta endoxa tromoV lhmyetai apo sou orh

3 apo tou aiwnoV ouk hkousamen oude oi ofqalmoi hmwn eidon qeon plhn sou kai ta erga sou a poihseiV toiV upomenousin eleon

4 sunanthsetai gar toiV poiousin to dikaion kai twn odwn sou mnhsqhsontai idou su wrgisqhV kai hmeiV hmartomen dia touto eplanhqhmen

5 kai egenhqhmen wV akaqartoi panteV hmeiV wV rakoV apokaqhmenhV pasa h dikaiosunh hmwn kai exerruhmen wV fulla dia taV anomiaV hmwn outwV anemoV oisei hmaV

6 kai ouk estin o epikaloumenoV to onoma sou kai o mnhsqeiV antilabesqai sou oti apestreyaV to proswpon sou af hmwn kai paredwkaV hmaV dia taV amartiaV hmwn

7 kai nun kurie pathr hmwn su hmeiV de phloV ergon twn ceirwn sou panteV

8 mh orgizou hmin sfodra kai mh en kairw mnhsqhV amartiwn hmwn kai nun epibleyon oti laoV sou panteV hmeiV

9 poliV tou agiou sou egenhqh erhmoV Siwn wV erhmoV egenhqh Ierousalhm eiV kataran

10 o oikoV to agion hmwn kai h doxa hn huloghsan oi patereV hmwn egenhqh purikaustoV kai panta ta endoxa sunepesen

11 kai epi pasi toutoiV anescou kurie kai esiwphsaV kai etapeinwsaV hmaV sfodra

 

65

1 emfanhV egenomhn toiV eme mh zhtousin eureqhn toiV eme mh eperwtwsin eipa idou eimi tw eqnei oi ouk ekalesan mou to onoma

2 exepetasa taV ceiraV mou olhn thn hmeran proV laon apeiqounta kai antilegonta oi ouk eporeuqhsan odw alhqinh all opisw twn amartiwn autwn

3 o laoV outoV o paroxunwn me enantion emou dia pantoV autoi qusiazousin en toiV khpoiV kai qumiwsin epi taiV plinqoiV toiV daimonioiV a ouk estin

4 kai en toiV mnhmasin kai en toiV sphlaioiV koimwntai di enupnia oi esqonteV krea ueia kai zwmon qusiwn memolummena panta ta skeuh autwn

5 oi legonteV porrw ap emou mh eggishV mou oti kaqaroV eimi outoV kapnoV tou qumou mou pur kaietai en autw pasaV taV hmeraV

6 idou gegraptai enwpion mou ou siwphsw ewV an apodw eiV ton kolpon autwn

7 taV amartiaV autwn kai twn paterwn autwn legei kurioV oi equmiasan epi twn orewn kai epi twn bounwn wneidisan me apodwsw ta erga autwn eiV ton kolpon autwn

8 outwV legei kurioV on tropon eureqhsetai o rwx en tw botrui kai erousin mh lumhnh auton oti eulogia kuriou estin en autw outwV poihsw eneken tou douleuontoV moi toutou eneken ou mh apolesw pantaV

9 kai exaxw to ex Iakwb sperma kai to ex Iouda kai klhronomhsei to oroV to agion mou kai klhronomhsousin oi eklektoi mou kai oi douloi mou kai katoikhsousin ekei

10 kai esontai en tw drumw epauleiV poimniwn kai faragx Acwr eiV anapausin boukoliwn tw law mou oi ezhthsan me

11 umeiV de oi egkataliponteV me kai epilanqanomenoi to oroV to agion mou kai etoimazonteV tw daimoni trapezan kai plhrounteV th tuch kerasma

12 egw paradwsw umaV eiV macairan panteV en sfagh peseisqe oti ekalesa umaV kai ouc uphkousate elalhsa kai parhkousate kai epoihsate to ponhron enantion emou kai a ouk eboulomhn exelexasqe

13 dia touto tade legei kurioV idou oi douleuonteV moi fagontai umeiV de peinasete idou oi douleuonteV moi piontai umeiV de diyhsete idou oi douleuonteV moi eufranqhsontai umeiV de aiscunqhsesqe

14 idou oi douleuonteV moi agalliasontai en eufrosunh umeiV de kekraxesqe dia ton ponon thV kardiaV umwn kai apo suntribhV pneumatoV ololuxete

15 kataleiyete gar to onoma umwn eiV plhsmonhn toiV eklektoiV mou umaV de anelei kurioV toiV de douleuousin autw klhqhsetai onoma kainon

16 o euloghqhsetai epi thV ghV euloghsousin gar ton qeon ton alhqinon kai oi omnuonteV epi thV ghV omountai ton qeon ton alhqinon epilhsontai gar thn qliyin autwn thn prwthn kai ouk anabhsetai autwn epi thn kardian

17 estai gar o ouranoV kainoV kai h gh kainh kai ou mh mnhsqwsin twn proterwn oud ou mh epelqh autwn epi thn kardian

18 all eufrosunhn kai agalliama eurhsousin en auth oti idou egw poiw Ierousalhm agalliama kai ton laon mou eufrosunhn

19 kai agalliasomai epi Ierousalhm kai eufranqhsomai epi tw law mou kai ouketi mh akousqh en auth fwnh klauqmou oude fwnh kraughV

20 kai ou mh genhtai ekei awroV kai presbuthV oV ouk emplhsei ton cronon autou estai gar o neoV ekaton etwn o de apoqnhskwn amartwloV ekaton etwn kai epikataratoV estai

21 kai oikodomhsousin oikiaV kai autoi enoikhsousin kai katafuteusousin ampelwnaV kai autoi fagontai ta genhmata autwn

22 kai ou mh oikodomhsousin kai alloi enoikhsousin kai ou mh futeusousin kai alloi fagontai kata gar taV hmeraV tou xulou thV zwhV esontai ai hmerai tou laou mou ta erga twn ponwn autwn palaiwsousin

23 oi de eklektoi mou ou kopiasousin eiV kenon oude teknopoihsousin eiV kataran oti sperma huloghmenon upo qeou estin kai ta ekgona autwn met autwn esontai

24 kai estai prin kekraxai autouV egw epakousomai autwn eti lalountwn autwn erw ti estin

25 tote lukoi kai arneV boskhqhsontai ama kai lewn wV bouV fagetai acura ofiV de ghn wV arton ouk adikhsousin oude mh lumanountai epi tw orei tw agiw mou legei kurioV

 

66

1 outwV legei kurioV o ouranoV moi qronoV h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi h poioV topoV thV katapausewV mou

2 panta gar tauta epoihsen h ceir mou kai estin ema panta tauta legei kurioV kai epi tina epibleyw all h epi ton tapeinon kai hsucion kai tremonta touV logouV mou

3 o de anomoV o quwn moi moscon wV o apoktennwn kuna o de anaferwn semidalin wV aima ueion o didouV libanon eiV mnhmosunon wV blasfhmoV kai outoi exelexanto taV odouV autwn kai ta bdelugmata autwn a h yuch autwn hqelhsen

4 kagw eklexomai ta empaigmata autwn kai taV amartiaV antapodwsw autoiV oti ekalesa autouV kai ouc uphkousan mou elalhsa kai ouk hkousan kai epoihsan to ponhron enantion mou kai a ouk eboulomhn exelexanto

5 akousate to rhma kuriou oi tremonteV ton logon autou eipate adelfoi hmwn toiV misousin hmaV kai bdelussomenoiV ina to onoma kuriou doxasqh kai ofqh en th eufrosunh autwn kakeinoi aiscunqhsontai

6 fwnh kraughV ek polewV fwnh ek naou fwnh kuriou antapodidontoV antapodosin toiV antikeimenoiV

7 prin h thn wdinousan tekein prin elqein ton ponon twn wdinwn exefugen kai eteken arsen

8 tiV hkousen toiouto kai tiV ewraken outwV h wdinen gh en mia hmera h kai etecqh eqnoV eiV apax oti wdinen kai eteken Siwn ta paidia authV

9 egw de edwka thn prosdokian tauthn kai ouk emnhsqhV mou eipen kurioV ouk idou egw gennwsan kai steiran epoihsa eipen o qeoV

10 eufranqhti Ierousalhm kai panhgurisate en auth panteV oi agapwnteV authn carhte cara panteV osoi penqeite ep authV

11 ina qhlashte kai emplhsqhte apo mastou paraklhsewV authV ina ekqhlasanteV trufhshte apo eisodou doxhV authV

12 oti tade legei kurioV idou egw ekklinw eiV autouV wV potamoV eirhnhV kai wV ceimarrouV epikluzwn doxan eqnwn ta paidia autwn ep wmwn arqhsontai kai epi gonatwn paraklhqhsontai

13 wV ei tina mhthr parakalesei outwV kai egw parakalesw umaV kai en Ierousalhm paraklhqhsesqe

14 kai oyesqe kai carhsetai umwn h kardia kai ta osta umwn wV botanh anatelei kai gnwsqhsetai h ceir kuriou toiV sebomenoiV auton kai apeilhsei toiV apeiqousin

15 idou gar kurioV wV pur hxei kai wV kataigiV ta armata autou apodounai en qumw ekdikhsin kai aposkorakismon en flogi puroV

16 en gar tw puri kuriou kriqhsetai pasa h gh kai en th romfaia autou pasa sarx polloi traumatiai esontai upo kuriou

17 oi agnizomenoi kai kaqarizomenoi eiV touV khpouV kai en toiV proquroiV esqonteV kreaV ueion kai ta bdelugmata kai ton nun epi to auto analwqhsontai eipen kurioV

18 kagw ta erga autwn kai ton logismon autwn epistamai ercomai sunagagein panta ta eqnh kai taV glwssaV kai hxousin kai oyontai thn doxan mou

19 kai kataleiyw ep autwn shmeia kai exapostelw ex autwn seswsmenouV eiV ta eqnh eiV QarsiV kai Foud kai Loud kai Mosoc kai Qobel kai eiV thn Ellada kai eiV taV nhsouV taV porrw oi ouk akhkoasin mou to onoma oude ewrakasin thn doxan mou kai anaggelousin mou thn doxan en toiV eqnesin

20 kai axousin touV adelfouV umwn ek pantwn twn eqnwn dwron kuriw meq ippwn kai armatwn en lamphnaiV hmionwn meta skiadiwn eiV thn agian polin Ierousalhm eipen kurioV wV an enegkaisan oi uioi Israhl emoi taV qusiaV autwn meta yalmwn eiV ton oikon kuriou

21 kai ap autwn lhmyomai emoi iereiV kai LeuitaV eipen kurioV

22 on tropon gar o ouranoV kainoV kai h gh kainh a egw poiw menei enwpion mou legei kurioV outwV sthsetai to sperma umwn kai to onoma umwn

23 kai estai mhna ek mhnoV kai sabbaton ek sabbatou hxei pasa sarx enwpion mou proskunhsai en Ierousalhm eipen kurioV

24 kai exeleusontai kai oyontai ta kwla twn anqrwpwn twn parabebhkotwn en emoi o gar skwlhx autwn ou teleuthsei kai to pur autwn ou sbesqhsetai kai esontai eiV orasin pash sarki

 


 

Septuagint_Index            Next: Jeremiah