IEREMIAS

1

1 to rhma tou qeou o egeneto epi Ieremian ton tou Celkiou ek twn ierewn oV katwkei en Anaqwq en gh Beniamin

2 oV egenhqh logoV tou qeou proV auton en taiV hmeraiV Iwsia uiou AmwV basilewV Iouda etouV triskaidekatou en th basileia autou

3 kai egeneto en taiV hmeraiV Iwakim uiou Iwsia basilewV Iouda ewV endekatou etouV Sedekia uiou Iwsia basilewV Iouda ewV thV aicmalwsiaV Ierousalhm en tw pemptw mhni

4 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

5 pro tou me plasai se en koilia epistamai se kai pro tou se exelqein ek mhtraV hgiaka se profhthn eiV eqnh teqeika se

6 kai eipa w despota kurie idou ouk epistamai lalein oti newteroV egw eimi

7 kai eipen kurioV proV me mh lege oti newteroV egw eimi oti proV pantaV ouV ean exaposteilw se poreush kai kata panta osa ean enteilwmai soi lalhseiV

8 mh fobhqhV apo proswpou autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisqai se legei kurioV

9 kai exeteinen kurioV thn ceira autou proV me kai hyato tou stomatoV mou kai eipen kurioV proV me idou dedwka touV logouV mou eiV to stoma sou

10 idou katestaka se shmeron epi eqnh kai basileiaV ekrizoun kai kataskaptein kai apolluein kai anoikodomein kai katafuteuein

11 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn ti su oraV Ieremia kai eipa bakthrian karuinhn

12 kai eipen kurioV proV me kalwV ewrakaV dioti egrhgora egw epi touV logouV mou tou poihsai autouV

13 kai egeneto logoV kuriou proV me ek deuterou legwn ti su oraV kai eipa lebhta upokaiomenon kai to proswpon autou apo proswpou borra

14 kai eipen kurioV proV me apo proswpou borra ekkauqhsetai ta kaka epi pantaV touV katoikountaV thn ghn

15 dioti idou egw sugkalw pasaV taV basileiaV apo borra thV ghV legei kurioV kai hxousin kai qhsousin ekastoV ton qronon autou epi ta proqura twn pulwn Ierousalhm kai epi panta ta teich ta kuklw authV kai epi pasaV taV poleiV Iouda

16 kai lalhsw proV autouV meta krisewV peri pashV thV kakiaV autwn wV egkatelipon me kai equsan qeoiV allotrioiV kai prosekunhsan toiV ergoiV twn ceirwn autwn

17 kai su perizwsai thn osfun sou kai anasthqi kai eipon proV autouV panta osa an enteilwmai soi mh fobhqhV apo proswpou autwn mhde ptohqhV enantion autwn oti meta sou egw eimi tou exaireisqai se legei kurioV

18 idou teqeika se en th shmeron hmera wV polin ocuran kai wV teicoV calkoun ocuron apasin toiV basileusin Iouda kai toiV arcousin autou kai tw law thV ghV

19 kai polemhsousin se kai ou mh dunwntai proV se dioti meta sou egw eimi tou exaireisqai se eipen kurioV

 

2

1 kai eipen tade legei kurioV emnhsqhn eleouV neothtoV sou kai agaphV teleiwsewV sou tou exakolouqhsai se tw agiw Israhl legei kurioV

2 agioV Israhl tw kuriw arch genhmatwn autou panteV oi esqonteV auton plhmmelhsousin kaka hxei ep autouV fhsin kurioV

3 akousate logon kuriou oikoV Iakwb kai pasa patria oikou Israhl

4 tade legei kurioV ti eurosan oi patereV umwn en emoi plhmmelhma oti apesthsan makran ap emou kai eporeuqhsan opisw twn mataiwn kai emataiwqhsan

5 kai ouk eipan pou estin kurioV o anagagwn hmaV ek ghV Aiguptou o kaqodhghsaV hmaV en th erhmw en gh apeirw kai abatw en gh anudrw kai akarpw en gh en h ou diwdeusen en auth ouqen kai ou katwkhsen ekei uioV anqrwpou

6 kai eishgagon umaV eiV ton Karmhlon tou fagein umaV touV karpouV autou kai ta agaqa autou kai eishlqate kai emianate thn ghn mou kai thn klhronomian mou eqesqe eiV bdelugma

7 oi iereiV ouk eipan pou estin kurioV kai oi antecomenoi tou nomou ouk hpistanto me kai oi poimeneV hseboun eiV eme kai oi profhtai eprofhteuon th Baal kai opisw anwfelouV eporeuqhsan

8 dia touto eti kriqhsomai proV umaV legei kurioV kai proV touV uiouV twn uiwn umwn kriqhsomai

9 dioti dielqete eiV nhsouV Cettiim kai idete kai eiV Khdar aposteilate kai nohsate sfodra kai idete ei gegonen toiauta

10 ei allaxontai eqnh qeouV autwn kai outoi ouk eisin qeoi o de laoV mou hllaxato thn doxan autou ex hV ouk wfelhqhsontai

11 exesth o ouranoV epi toutw kai efrixen epi pleion sfodra legei kurioV

12 oti duo ponhra epoihsen o laoV mou eme egkatelipon phghn udatoV zwhV kai wruxan eautoiV lakkouV suntetrimmenouV oi ou dunhsontai udwr sunecein

13 mh douloV estin Israhl h oikogenhV estin dia ti eiV pronomhn egeneto

14 ep auton wruonto leonteV kai edwkan thn fwnhn autwn oi etaxan thn ghn autou eiV erhmon kai ai poleiV autou kateskafhsan para to mh katoikeisqai

15 kai uioi MemfewV kai TafnaV egnwsan se kai katepaizon sou

16 ouci tauta epoihsen soi to katalipein se eme legei kurioV o qeoV sou

17 kai nun ti soi kai th odw Aiguptou tou piein udwr Ghwn kai ti soi kai th odw Assuriwn tou piein udwr potamwn

18 paideusei se h apostasia sou kai h kakia sou elegxei se kai gnwqi kai ide oti pikron soi to katalipein se eme legei kurioV o qeoV sou kai ouk eudokhsa epi soi legei kurioV o qeoV sou

19 oti ap aiwnoV sunetriyaV ton zugon sou diespasaV touV desmouV sou kai eipaV ou douleusw alla poreusomai epi pan bounon uyhlon kai upokatw pantoV xulou kataskiou ekei diacuqhsomai en th porneia mou

20 egw de efuteusa se ampelon karpoforon pasan alhqinhn pwV estrafhV eiV pikrian h ampeloV h allotria

21 ean apoplunh en nitrw kai plhqunhV seauth poan kekhlidwsai en taiV adikiaiV sou enantion emou legei kurioV

22 pwV ereiV ouk emianqhn kai opisw thV Baal ouk eporeuqhn ide taV odouV sou en tw poluandriw kai gnwqi ti epoihsaV oye fwnh authV wloluxen taV odouV authV

23 eplatunen ef udata erhmou en epiqumiaiV yuchV authV epneumatoforeito paredoqh tiV epistreyei authn panteV oi zhtounteV authn ou kopiasousin en th tapeinwsei authV eurhsousin authn

24 apostreyon ton poda sou apo odou traceiaV kai ton farugga sou apo diyouV h de eipen andrioumai oti hgaphkei allotriouV kai opisw autwn eporeueto

25 wV aiscunh kleptou otan alw outwV aiscunqhsontai oi uioi Israhl autoi kai oi basileiV autwn kai oi arconteV autwn kai oi iereiV autwn kai oi profhtai autwn

26 tw xulw eipan oti pathr mou ei su kai tw liqw su egennhsaV me kai estreyan ep eme nwta kai ou proswpa autwn kai en tw kairw twn kakwn autwn erousin anasta kai swson hmaV

27 kai pou eisin oi qeoi sou ouV epoihsaV seautw ei anasthsontai kai swsousin se en kairw thV kakwsewV sou oti kat ariqmon twn polewn sou hsan qeoi sou Iouda kai kat ariqmon diodwn thV Ierousalhm equon th Baal

28 ina ti laleite proV me panteV umeiV hsebhsate kai panteV umeiV hnomhsate eiV eme legei kurioV

29 mathn epataxa ta tekna umwn paideian ouk edexasqe macaira katefagen touV profhtaV umwn wV lewn oleqreuwn kai ouk efobhqhte

30 akousate logon kuriou tade legei kurioV mh erhmoV egenomhn tw Israhl h gh kecerswmenh dia ti eipen o laoV mou ou kurieuqhsomeqa kai ouc hxomen proV se eti

31 mh epilhsetai numfh ton kosmon authV kai parqenoV thn sthqodesmida authV o de laoV mou epelaqeto mou hmeraV wn ouk estin ariqmoV

32 ti eti kalon epithdeuseiV en taiV odoiV sou tou zhthsai agaphsin ouc outwV alla kai su eponhreusw tou mianai taV odouV sou

33 kai en taiV cersin sou eureqhsan aimata yucwn aqwwn ouk en diorugmasin euron autouV all epi pash drui

34 kai eipaV aqwoV eimi alla apostrafhtw o qumoV autou ap emou idou egw krinomai proV se en tw legein se ouc hmarton

35 ti katefronhsaV sfodra tou deuterwsai taV odouV sou kai apo Aiguptou kataiscunqhsh kaqwV kathscunqhV apo Assour

36 oti kai enteuqen exeleush kai ai ceireV sou epi thV kefalhV sou oti apwsato kurioV thn elpida sou kai ouk euodwqhsh en auth

 

3

1 ean exaposteilh anhr thn gunaika autou kai apelqh ap autou kai genhtai andri eterw mh anakamptousa anakamyei proV auton eti ou miainomenh mianqhsetai h gunh ekeinh kai su exeporneusaV en poimesin polloiV kai anekampteV proV me legei kurioV

2 aron eiV euqeian touV ofqalmouV sou kai ide pou ouci exefurqhV epi taiV odoiV ekaqisaV autoiV wsei korwnh erhmoumenh kai emianaV thn ghn en taiV porneiaiV sou kai en taiV kakiaiV sou

3 kai esceV poimenaV pollouV eiV proskomma seauth oyiV pornhV egeneto soi aphnaiscunthsaV proV pantaV

4 ouc wV oikon me ekalesaV kai patera kai archgon thV parqeniaV sou

5 mh diamenei eiV ton aiwna h diafulacqhsetai eiV neikoV idou elalhsaV kai epoihsaV ta ponhra tauta kai hdunasqhV

6 kai eipen kurioV proV me en taiV hmeraiV Iwsia tou basilewV eideV a epoihsen moi h katoikia tou Israhl eporeuqhsan epi pan oroV uyhlon kai upokatw pantoV xulou alswdouV kai eporneusan ekei

7 kai eipa meta to porneusai authn tauta panta proV me anastreyon kai ouk anestreyen kai eiden thn asunqesian authV h asunqetoV Iouda

8 kai eidon dioti peri pantwn wn katelhmfqh en oiV emoicato h katoikia tou Israhl kai exapesteila authn kai edwka auth biblion apostasiou eiV taV ceiraV authV kai ouk efobhqh h asunqetoV Iouda kai eporeuqh kai eporneusen kai auth

9 kai egeneto eiV ouqen h porneia authV kai emoiceusen to xulon kai ton liqon

10 kai en pasin toutoiV ouk epestrafh proV me h asunqetoV Iouda ex olhV thV kardiaV authV all epi yeudei

11 kai eipen kurioV proV me edikaiwsen thn yuchn autou Israhl apo thV asunqetou Iouda

12 poreuou kai anagnwqi touV logouV toutouV proV borran kai ereiV epistrafhti proV me h katoikia tou Israhl legei kurioV kai ou sthriw to proswpon mou ef umaV oti elehmwn egw eimi legei kurioV kai ou mhniw umin eiV ton aiwna

13 plhn gnwqi thn adikian sou oti eiV kurion ton qeon sou hsebhsaV kai dieceaV taV odouV sou eiV allotriouV upokatw pantoV xulou alswdouV thV de fwnhV mou ouc uphkousaV legei kurioV

14 epistrafhte uioi afesthkoteV legei kurioV dioti egw katakurieusw umwn kai lhmyomai umaV ena ek polewV kai duo ek patriaV kai eisaxw umaV eiV Siwn

15 kai dwsw umin poimenaV kata thn kardian mou kai poimanousin umaV poimainonteV met episthmhV

16 kai estai ean plhqunqhte kai auxhqhte epi thV ghV en taiV hmeraiV ekeinaiV legei kurioV ouk erousin eti kibwtoV diaqhkhV agiou Israhl ouk anabhsetai epi kardian ouk onomasqhsetai oude episkefqhsetai kai ou poihqhsetai eti

17 en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw kalesousin thn Ierousalhm qronoV kuriou kai sunacqhsontai eiV authn panta ta eqnh kai ou poreusontai eti opisw twn enqumhmatwn thV kardiaV autwn thV ponhraV

18 en taiV hmeraiV ekeinaiV suneleusontai oikoV Iouda epi ton oikon tou Israhl kai hxousin epi to auto apo ghV borra kai apo paswn twn cwrwn epi thn ghn hn kateklhronomhsa touV pateraV autwn

19 kai egw eipa genoito kurie oti taxw se eiV tekna kai dwsw soi ghn eklekthn klhronomian qeou pantokratoroV eqnwn kai eipa patera kalesete me kai ap emou ouk apostrafhsesqe

20 plhn wV aqetei gunh eiV ton sunonta auth outwV hqethsen eiV eme oikoV Israhl legei kurioV

21 fwnh ek ceilewn hkousqh klauqmou kai dehsewV uiwn Israhl oti hdikhsan en taiV odoiV autwn epelaqonto qeou agiou autwn

22 epistrafhte uioi epistrefonteV kai iasomai ta suntrimmata umwn idou douloi hmeiV esomeqa soi oti su kurioV o qeoV hmwn ei

23 ontwV eiV yeudoV hsan oi bounoi kai h dunamiV twn orewn plhn dia kuriou qeou hmwn h swthria tou Israhl

24 h de aiscunh katanalwsen touV mocqouV twn paterwn hmwn apo neothtoV hmwn ta probata autwn kai touV moscouV autwn kai touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn

25 ekoimhqhmen en th aiscunh hmwn kai epekaluyen hmaV h atimia hmwn dioti enanti tou qeou hmwn hmartomen hmeiV kai oi patereV hmwn apo neothtoV hmwn ewV thV hmeraV tauthV kai ouc uphkousamen thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn

 

4

1 ean epistrafh Israhl legei kurioV proV me epistrafhsetai ean perielh ta bdelugmata autou ek stomatoV autou kai apo tou proswpou mou eulabhqh

2 kai omosh zh kurioV meta alhqeiaV kai en krisei kai en dikaiosunh kai euloghsousin en auth eqnh kai en autw ainesousin tw qew en Ierousalhm

3 oti tade legei kurioV toiV andrasin Iouda kai toiV katoikousin Ierousalhm newsate eautoiV newmata kai mh speirhte ep akanqaiV

4 peritmhqhte tw qew umwn kai peritemesqe thn sklhrokardian umwn andreV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm mh exelqh wV pur o qumoV mou kai ekkauqhsetai kai ouk estai o sbeswn apo proswpou ponhriaV epithdeumatwn umwn

5 anaggeilate en tw Iouda kai akousqhtw en Ierousalhm eipate shmanate epi thV ghV salpiggi kai kekraxate mega eipate sunacqhte kai eiselqwmen eiV taV poleiV taV teichreiV

6 analabonteV feugete eiV Siwn speusate mh sthte oti kaka egw epagw apo borra kai suntribhn megalhn

7 anebh lewn ek thV mandraV autou exoleqreuwn eqnh exhren kai exhlqen ek tou topou autou tou qeinai thn ghn eiV erhmwsin kai poleiV kaqaireqhsontai para to mh katoikeisqai autaV

8 epi toutoiV perizwsasqe sakkouV kai koptesqe kai alalaxate dioti ouk apestrafh o qumoV kuriou af umwn

9 kai estai en ekeinh th hmera legei kurioV apoleitai h kardia tou basilewV kai h kardia twn arcontwn kai oi iereiV eksthsontai kai oi profhtai qaumasontai

10 kai eipa w despota kurie ara ge apatwn hpathsaV ton laon touton kai thn Ierousalhm legwn eirhnh estai umin kai idou hyato h macaira ewV thV yuchV autwn

11 en tw kairw ekeinw erousin tw law toutw kai th Ierousalhm pneuma planhsewV en th erhmw odoV thV qugatroV tou laou mou ouk eiV kaqaron oud eiV agion

12 pneuma plhrwsewV hxei moi nun de egw lalw krimata proV autouV

13 idou wV nefelh anabhsetai kai wV kataigiV ta armata autou koufoteroi aetwn oi ippoi autou ouai hmin oti talaipwroumen

14 apoplune apo kakiaV thn kardian sou Ierousalhm ina swqhV ewV pote uparxousin en soi dialogismoi ponwn sou

15 dioti fwnh anaggellontoV ek Dan hxei kai akousqhsetai ponoV ex orouV Efraim

16 anamnhsate eqnh idou hkasin anaggeilate en Ierousalhm sustrofai ercontai ek ghV makroqen kai edwkan epi taV poleiV Iouda fwnhn autwn

17 wV fulassonteV agron egenonto ep authn kuklw oti emou hmelhsaV legei kurioV

18 ai odoi sou kai ta epithdeumata sou epoihsan tauta soi auth h kakia sou oti pikra oti hyato ewV thV kardiaV sou

19 thn koilian mou thn koilian mou algw kai ta aisqhthria thV kardiaV mou maimassei h yuch mou sparassetai h kardia mou ou siwphsomai oti fwnhn salpiggoV hkousen h yuch mou kraughn polemou

20 kai talaipwrian suntrimmon epikaleitai oti tetalaipwrhken pasa h gh afnw tetalaipwrhken h skhnh diespasqhsan ai derreiV mou

21 ewV pote oyomai feugontaV akouwn fwnhn salpiggwn

22 dioti oi hgoumenoi tou laou mou eme ouk hdeisan uioi afroneV eisin kai ou sunetoi sofoi eisin tou kakopoihsai to de kalwV poihsai ouk epegnwsan

23 epebleya epi thn ghn kai idou ouqen kai eiV ton ouranon kai ouk hn ta fwta autou

24 eidon ta orh kai hn tremonta kai pantaV touV bounouV tarassomenouV

25 epebleya kai idou ouk hn anqrwpoV kai panta ta peteina tou ouranou eptoeito

26 eidon kai idou o KarmhloV erhmoV kai pasai ai poleiV empepurismenai puri apo proswpou kuriou kai apo proswpou orghV qumou autou hfanisqhsan

27 tade legei kurioV erhmoV estai pasa h gh sunteleian de ou mh poihsw

28 epi toutoiV penqeitw h gh kai suskotasatw o ouranoV anwqen dioti elalhsa kai ou metanohsw wrmhsa kai ouk apostreyw ap authV

29 apo fwnhV ippewV kai entetamenou toxou anecwrhsen pasa cwra eisedusan eiV ta sphlaia kai eiV ta alsh ekrubhsan kai epi taV petraV anebhsan pasa poliV egkateleifqh ou katoikei en autaiV anqrwpoV

30 kai su ti poihseiV ean peribalh kokkinon kai kosmhsh kosmw crusw kai ean egcrish stibi touV ofqalmouV sou eiV mathn o wraismoV sou apwsanto se oi erastai sou thn yuchn sou zhtousin

31 oti fwnhn wV wdinoushV hkousa tou stenagmou sou wV prwtotokoushV fwnh qugatroV Siwn ekluqhsetai kai parhsei taV ceiraV authV oimmoi egw oti ekleipei h yuch mou epi toiV anhrhmenoiV

 

5

1 peridramete en taiV odoiV Ierousalhm kai idete kai gnwte kai zhthsate en taiV plateiaiV authV ean eurhte andra ei estin poiwn krima kai zhtwn pistin kai ilewV esomai autoiV legei kurioV

2 zh kurioV legousin dia touto ouk epi yeudesin omnuousin

3 kurie oi ofqalmoi sou eiV pistin emastigwsaV autouV kai ouk eponesan sunetelesaV autouV kai ouk hqelhsan dexasqai paideian esterewsan ta proswpa autwn uper petran kai ouk hqelhsan epistrafhnai

4 kai egw eipa iswV ptwcoi eisin dioti ouk edunasqhsan oti ouk egnwsan odon kuriou kai krisin qeou

5 poreusomai proV touV adrouV kai lalhsw autoiV oti autoi epegnwsan odon kuriou kai krisin qeou kai idou omoqumadon sunetriyan zugon dierrhxan desmouV

6 dia touto epaisen autouV lewn ek tou drumou kai lukoV ewV twn oikiwn wleqreusen autouV kai pardaliV egrhgorhsen epi taV poleiV autwn panteV oi ekporeuomenoi ap autwn qhreuqhsontai oti eplhqunan asebeiaV autwn iscusan en taiV apostrofaiV autwn

7 poia toutwn ilewV genwmai soi oi uioi sou egkatelipon me kai wmnuon en toiV ouk ousin qeoiV kai ecortasa autouV kai emoicwnto kai en oikoiV pornwn kateluon

8 ippoi qhlumaneiV egenhqhsan ekastoV epi thn gunaika tou plhsion autou ecremetizon

9 mh epi toutoiV ouk episkeyomai legei kurioV h en eqnei toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou

10 anabhte epi touV promacwnaV authV kai kataskayate sunteleian de mh poihshte upolipesqe ta uposthrigmata authV oti tou kuriou eisin

11 oti aqetwn hqethsen eiV eme legei kurioV oikoV Israhl kai oikoV Iouda

12 eyeusanto tw kuriw eautwn kai eipan ouk estin tauta ouc hxei ef hmaV kaka kai macairan kai limon ouk oyomeqa

13 oi profhtai hmwn hsan eiV anemon kai logoV kuriou ouc uphrcen en autoiV outwV estai autoiV

14 dia touto tade legei kurioV pantokratwr anq wn elalhsate to rhma touto idou egw dedwka touV logouV mou eiV to stoma sou pur kai ton laon touton xula kai katafagetai autouV

15 idou egw epagw ef umaV eqnoV porrwqen oikoV Israhl legei kurioV eqnoV ou ouk akoush thV fwnhV thV glwsshV autou

16 panteV iscuroi

17 kai katedontai ton qerismon umwn kai touV artouV umwn kai katedontai touV uiouV umwn kai taV qugateraV umwn kai katedontai ta probata umwn kai touV moscouV umwn kai katedontai touV ampelwnaV umwn kai touV sukwnaV umwn kai touV elaiwnaV umwn kai alohsousin taV poleiV taV ocuraV umwn ef aiV umeiV pepoiqate ep autaiV en romfaia

18 kai estai en taiV hmeraiV ekeinaiV legei kurioV o qeoV sou ou mh poihsw umaV eiV sunteleian

19 kai estai otan eiphte tinoV eneken epoihsen kurioV o qeoV hmwn hmin apanta tauta kai ereiV autoiV anq wn edouleusate qeoiV allotrioiV en th gh umwn outwV douleusete allotrioiV en gh ouc umwn

20 anaggeilate tauta eiV ton oikon Iakwb kai akousqhtw en tw Iouda

21 akousate dh tauta laoV mwroV kai akardioV ofqalmoi autoiV kai ou blepousin wta autoiV kai ouk akouousin

22 mh eme ou fobhqhsesqe legei kurioV h apo proswpou mou ouk eulabhqhsesqe ton taxanta ammon orion th qalassh prostagma aiwnion kai ouc uperbhsetai auto kai taracqhsetai kai ou dunhsetai kai hchsousin ta kumata authV kai ouc uperbhsetai auto

23 tw de law toutw egenhqh kardia anhkooV kai apeiqhV kai exeklinan kai aphlqosan

24 kai ouk eipon en th kardia autwn fobhqwmen dh kurion ton qeon hmwn ton didonta hmin ueton proimon kai oyimon kata kairon plhrwsewV prostagmatoV qerismou kai efulaxen hmin

25 ai anomiai umwn exeklinan tauta kai ai amartiai umwn apesthsan ta agaqa af umwn

26 oti eureqhsan en tw law mou asebeiV kai pagidaV esthsan diafqeirai andraV kai sunelambanosan

27 wV pagiV efestamenh plhrhV peteinwn outwV oi oikoi autwn plhreiV dolou dia touto emegalunqhsan kai eplouthsan

28 kai parebhsan krisin ouk ekrinan krisin orfanou kai krisin chraV ouk ekrinosan

29 mh epi toutoiV ouk episkeyomai legei kurioV h en eqnei tw toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou

30 ekstasiV kai frikta egenhqh epi thV ghV

31 oi profhtai profhteuousin adika kai oi iereiV epekrothsan taiV cersin autwn kai o laoV mou hgaphsen outwV kai ti poihsete eiV ta meta tauta

 

6

1 eniscusate uioi Beniamin ek mesou thV Ierousalhm kai en Qekoue shmanate salpiggi kai uper Baiqacarma arate shmeion oti kaka ekkekufen apo borra kai suntribh megalh ginetai

2 kai afaireqhsetai to uyoV sou qugater Siwn

3 eiV authn hxousin poimeneV kai ta poimnia autwn kai phxousin ep authn skhnaV kuklw kai poimanousin ekastoV th ceiri autou

4 paraskeuasasqe ep authn eiV polemon anasthte kai anabwmen ep authn meshmbriaV ouai hmin oti kekliken h hmera oti ekleipousin ai skiai thV esperaV

5 anasthte kai anabwmen en th nukti kai diafqeirwmen ta qemelia authV

6 oti tade legei kurioV ekkoyon ta xula authV ekceon epi Ierousalhm dunamin w poliV yeudhV olh katadunasteia en auth

7 wV yucei lakkoV udwr outwV yucei kakia authV asebeia kai talaipwria akousqhsetai en auth epi proswpon authV dia pantoV ponw kai mastigi

8 paideuqhsh Ierousalhm mh aposth h yuch mou apo sou mh poihsw se abaton ghn htiV ou katoikhqhsetai

9 oti tade legei kurioV kalamasqe kalamasqe wV ampelon ta kataloipa tou Israhl epistreyate wV o trugwn epi ton kartallon autou

10 proV tina lalhsw kai diamarturwmai kai akousetai idou aperitmhta ta wta autwn kai ou dunantai akouein idou to rhma kuriou egeneto autoiV eiV oneidismon ou mh boulhqwsin auto akousai

11 kai ton qumon mou eplhsa kai epescon kai ou sunetelesa autouV ekcew epi nhpia exwqen kai epi sunagwghn neaniskwn ama oti anhr kai gunh sullhmfqhsontai presbuteroV meta plhrouV hmerwn

12 kai metastrafhsontai ai oikiai autwn eiV eterouV agroi kai ai gunaikeV autwn epi to auto oti ektenw thn ceira mou epi touV katoikountaV thn ghn tauthn legei kurioV

13 oti apo mikrou autwn kai ewV megalou panteV sunetelesanto anoma apo ierewV kai ewV yeudoprofhtou panteV epoihsan yeudh

14 kai iwnto to suntrimma tou laou mou exouqenounteV kai legonteV eirhnh eirhnh kai pou estin eirhnh

15 kathscunqhsan oti exeliposan kai oud wV kataiscunomenoi kathscunqhsan kai thn atimian autwn ouk egnwsan dia touto pesountai en th ptwsei autwn kai en kairw episkophV autwn apolountai eipen kurioV

16 tade legei kurioV sthte epi taiV odoiV kai idete kai erwthsate tribouV kuriou aiwniouV kai idete poia estin h odoV h agaqh kai badizete en auth kai eurhsete agnismon taiV yucaiV umwn kai eipan ou poreusomeqa

17 katestaka ef umaV skopouV akousate thV fwnhV thV salpiggoV kai eipan ouk akousomeqa

18 dia touto hkousan ta eqnh kai oi poimainonteV ta poimnia autwn

19 akoue gh idou egw epagw epi ton laon touton kaka ton karpon apostrofhV autwn oti twn logwn mou ou prosescon kai ton nomon mou apwsanto

20 ina ti moi libanon ek Saba ferete kai kinnamwmon ek ghV makroqen ta olokautwmata umwn ouk eisin dekta kai ai qusiai umwn ouc hdunan moi

21 dia touto tade legei kurioV idou egw didwmi epi ton laon touton asqeneian kai asqenhsousin en auth patereV kai uioi ama geitwn kai o plhsion autou apolountai

22 tade legei kurioV idou laoV ercetai apo borra kai eqnh exegerqhsetai ap escatou thV ghV

23 toxon kai zibunhn krathsousin itamoV estin kai ouk elehsei fwnh autou wV qalassa kumainousa ef ippoiV kai armasin parataxetai wV pur eiV polemon proV se qugater Siwn

24 hkousamen thn akohn autwn pareluqhsan ai ceireV hmwn qliyiV katescen hmaV wdineV wV tiktoushV

25 mh ekporeuesqe eiV agron kai en taiV odoiV mh badizete oti romfaia twn ecqrwn paroikei kukloqen

26 qugater laou mou perizwsai sakkon katapasai en spodw penqoV agaphtou poihsai seauth kopeton oiktron oti exaifnhV hxei talaipwria ef umaV

27 dokimasthn dedwka se en laoiV dedokimasmenoiV kai gnwsh me en tw dokimasai me thn odon autwn

28 panteV anhkooi poreuomenoi skoliwV calkoV kai sidhroV panteV diefqarmenoi eisin

29 exelipen fushthr apo puroV exelipen moliboV eiV kenon argurokopoV argurokopei ponhria autwn ouk etakh

30 argurion apodedokimasmenon kalesate autouV oti apedokimasen autouV kurioV

 

7

1 akousate logon kuriou pasa h Ioudaia

2 tade legei kurioV o qeoV Israhl diorqwsate taV odouV umwn kai ta epithdeumata umwn kai katoikiw umaV en tw topw toutw

3 mh pepoiqate ef eautoiV epi logoiV yeudesin oti to parapan ouk wfelhsousin umaV legonteV naoV kuriou naoV kuriou estin

4 oti ean diorqounteV diorqwshte taV odouV umwn kai ta epithdeumata umwn kai poiounteV poihshte krisin ana meson androV kai ana meson tou plhsion autou

5 kai proshluton kai orfanon kai chran mh katadunasteushte kai aima aqwon mh ekcehte en tw topw toutw kai opisw qewn allotriwn mh poreuhsqe eiV kakon umin

6 kai katoikiw umaV en tw topw toutw en gh h edwka toiV patrasin umwn ex aiwnoV kai ewV aiwnoV

7 ei de umeiV pepoiqate epi logoiV yeudesin oqen ouk wfelhqhsesqe

8 kai foneuete kai moicasqe kai kleptete kai omnuete ep adikw kai equmiate th Baal kai eporeuesqe opisw qewn allotriwn wn ouk oidate tou kakwV einai umin

9 kai hlqete kai esthte enwpion emou en tw oikw ou epikeklhtai to onoma mou ep autw kai eipate apeschmeqa tou mh poiein panta ta bdelugmata tauta

10 mh sphlaion lhstwn o oikoV mou ou epikeklhtai to onoma mou ep autw ekei enwpion umwn kai egw idou ewraka legei kurioV

11 oti poreuqhte eiV ton topon mou ton en Shlwm ou kateskhnwsa to onoma mou ekei emprosqen kai idete a epoihsa autw apo proswpou kakiaV laou mou Israhl

12 kai nun anq wn epoihsate panta ta erga tauta kai elalhsa proV umaV kai ouk hkousate mou kai ekalesa umaV kai ouk apekriqhte

13 kai poihsw tw oikw toutw w epikeklhtai to onoma mou ep autw ef w umeiV pepoiqate ep autw kai tw topw w edwka umin kai toiV patrasin umwn kaqwV epoihsa th Shlwm

14 kai aporriyw umaV apo proswpou mou kaqwV aperriya touV adelfouV umwn pan to sperma Efraim

15 kai su mh proseucou peri tou laou toutou kai mh axiou tou elehqhnai autouV kai mh eucou kai mh proselqhV moi peri autwn oti ouk eisakousomai

16 h ouc oraV ti autoi poiousin en taiV polesin Iouda kai en taiV odoiV Ierousalhm

17 oi uioi autwn sullegousin xula kai oi patereV autwn kaiousi pur kai ai gunaikeV autwn tribousin staiV tou poihsai cauwnaV th stratia tou ouranou kai espeisan spondaV qeoiV allotrioiV ina parorgiswsin me

18 mh eme autoi parorgizousin legei kurioV ouci eautouV opwV kataiscunqh ta proswpa autwn

19 dia touto tade legei kurioV idou orgh kai qumoV mou ceitai epi ton topon touton kai epi touV anqrwpouV kai epi ta kthnh kai epi pan xulon tou agrou autwn kai epi panta ta genhmata thV ghV kai kauqhsetai kai ou sbesqhsetai

20 tade legei kurioV ta olokautwmata umwn sunagagete meta twn qusiwn umwn kai fagete krea

21 oti ouk elalhsa proV touV pateraV umwn kai ouk eneteilamhn autoiV en hmera h anhgagon autouV ek ghV Aiguptou peri olokautwmatwn kai qusiaV

22 all h to rhma touto eneteilamhn autoiV legwn akousate thV fwnhV mou kai esomai umin eiV qeon kai umeiV esesqe moi eiV laon kai poreuesqe en pasaiV taiV odoiV mou aiV an enteilwmai umin opwV an eu h umin

23 kai ouk hkousan mou kai ou prosescen to ouV autwn all eporeuqhsan en toiV enqumhmasin thV kardiaV autwn thV kakhV kai egenhqhsan eiV ta opisqen kai ouk eiV ta emprosqen

24 af hV hmeraV exhlqosan oi patereV autwn ek ghV Aiguptou kai ewV thV hmeraV tauthV kai exapesteila proV umaV pantaV touV doulouV mou touV profhtaV hmeraV kai orqrou kai apesteila

25 kai ouk hkousan mou kai ou prosescen to ouV autwn kai esklhrunan ton trachlon autwn uper touV pateraV autwn

26 kai ereiV autoiV ton logon touton touto to eqnoV o ouk hkousen thV fwnhV kuriou oude edexato paideian exelipen h pistiV ek stomatoV autwn

27

28 keirai thn kefalhn sou kai aporripte kai analabe epi ceilewn qrhnon oti apedokimasen kurioV kai apwsato thn genean thn poiousan tauta

29 oti epoihsan oi uioi Iouda to ponhron enantion emou legei kurioV etaxan ta bdelugmata autwn en tw oikw ou epikeklhtai to onoma mou ep auton tou mianai auton

30 kai wkodomhsan ton bwmon tou Tafeq oV estin en faraggi uiou Ennom tou katakaiein touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn en puri o ouk eneteilamhn autoiV kai ou dienohqhn en th kardia mou

31 dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ouk erousin eti bwmoV tou Tafeq kai faragx uiou Ennom all h faragx twn anhrhmenwn kai qayousin en tw Tafeq dia to mh uparcein topon

32 kai esontai oi nekroi tou laou toutou eiV brwsin toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV kai ouk estai o aposobwn

33 kai katalusw ek polewn Iouda kai ek diodwn Ierousalhm fwnhn eufrainomenwn kai fwnhn cairontwn fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV oti eiV erhmwsin estai pasa h gh

 

8

1 en tw kairw ekeinw legei kurioV exoisousin ta osta twn basilewn Iouda kai ta osta twn arcontwn autou kai ta osta twn ierewn kai ta osta twn profhtwn kai ta osta twn katoikountwn Ierousalhm ek twn tafwn autwn

2 kai yuxousin auta proV ton hlion kai thn selhnhn kai proV pantaV touV asteraV kai proV pasan thn stratian tou ouranou a hgaphsan kai oiV edouleusan kai wn eporeuqhsan opisw autwn kai wn anteiconto kai oiV prosekunhsan autoiV ou kophsontai kai ou tafhsontai kai esontai eiV paradeigma epi proswpou thV ghV

3 oti eilonto ton qanaton h thn zwhn kai pasin toiV kataloipoiV toiV kataleifqeisin apo thV geneaV ekeinhV en panti topw ou ean exwsw autouV ekei

4 oti tade legei kurioV mh o piptwn ouk anistatai h o apostrefwn ouk epistrefei

5 dia ti apestreyen o laoV mou outoV apostrofhn anaidh kai katekrathqhsan en th proairesei autwn kai ouk hqelhsan tou epistreyai

6 enwtisasqe dh kai akousate ouc outwV lalhsousin ouk estin anqrwpoV metanown apo thV kakiaV autou legwn ti epoihsa dielipen o trecwn apo tou dromou autou wV ippoV kaqidroV en cremetismw autou

7 kai h asida en tw ouranw egnw ton kairon authV trugwn kai celidwn agrou strouqia efulaxan kairouV eisodwn autwn o de laoV mou ouk egnw ta krimata kuriou

8 pwV ereite oti sofoi esmen hmeiV kai nomoV kuriou estin meq hmwn eiV mathn egenhqh scoinoV yeudhV grammateusin

9 hscunqhsan sofoi kai eptohqhsan kai ealwsan oti ton logon kuriou apedokimasan sofia tiV estin en autoiV

10 dia touto dwsw taV gunaikaV autwn eteroiV kai touV agrouV autwn toiV klhronomoiV

11

12

13 kai sunaxousin ta genhmata autwn legei kurioV ouk estin stafulh en taiV ampeloiV kai ouk estin suka en taiV sukaiV kai ta fulla katerruhken

14 epi ti hmeiV kaqhmeqa sunacqhte kai eiselqwmen eiV taV poleiV taV ocuraV kai aporrifwmen oti o qeoV aperriyen hmaV kai epotisen hmaV udwr colhV oti hmartomen enantion autou

15 sunhcqhmen eiV eirhnhn kai ouk hn agaqa eiV kairon iasewV kai idou spoudh

16 ek Dan akousomeqa fwnhn oxuthtoV ippwn autou apo fwnhV cremetismou ippasiaV ippwn autou eseisqh pasa h gh kai hxei kai katafagetai thn ghn kai to plhrwma authV polin kai touV katoikountaV en auth

17 dioti idou egw exapostellw eiV umaV ofeiV qanatountaV oiV ouk estin epasai kai dhxontai umaV

18 aniata met odunhV kardiaV umwn aporoumenhV

19 idou fwnh kraughV qugatroV laou mou apo ghV makroqen mh kurioV ouk estin en Siwn h basileuV ouk estin ekei dia ti parwrgisan me en toiV gluptoiV autwn kai en mataioiV allotrioiV

20 dihlqen qeroV parhlqen amhtoV kai hmeiV ou dieswqhmen

21 epi suntrimmati qugatroV laou mou eskotwqhn aporia katiscusan me wdineV wV tiktoushV

22 mh rhtinh ouk estin en Galaad h iatroV ouk estin ekei dia ti ouk anebh iasiV qugatroV laou mou

23 tiV dwsei kefalh mou udwr kai ofqalmoiV mou phghn dakruwn kai klausomai ton laon mou touton hmeraV kai nuktoV touV tetraumatismenouV qugatroV laou mou

 

9

1 tiV dwh moi en th erhmw staqmon escaton kai kataleiyw ton laon mou kai apeleusomai ap autwn oti panteV moicwntai sunodoV aqetountwn

2 kai eneteinan thn glwssan autwn wV toxon yeudoV kai ou pistiV eniscusen epi thV ghV oti ek kakwn eiV kaka exhlqosan kai eme ouk egnwsan

3 ekastoV apo tou plhsion autou fulaxasqe kai ep adelfoiV autwn mh pepoiqate oti paV adelfoV pternh pterniei kai paV filoV doliwV poreusetai

4 ekastoV kata tou filou autou katapaixetai alhqeian ou mh lalhswsin memaqhken h glwssa autwn lalein yeudh hdikhsan kai ou dielipon tou epistreyai

5 tokoV epi tokw doloV epi dolw ouk hqelon eidenai me

6 dia touto tade legei kurioV idou egw purwsw autouV kai dokimw autouV oti poihsw apo proswpou ponhriaV qugatroV laou mou

7 boliV titrwskousa h glwssa autwn dolia ta rhmata tou stomatoV autwn tw plhsion autou lalei eirhnika kai en eautw ecei thn ecqran

8 mh epi toutoiV ouk episkeyomai legei kurioV h en law tw toioutw ouk ekdikhsei h yuch mou

9 epi ta orh labete kopeton kai epi taV tribouV thV erhmou qrhnon oti exelipon para to mh einai anqrwpouV ouk hkousan fwnhn uparxewV apo peteinwn tou ouranou kai ewV kthnwn exesthsan wconto

10 kai dwsw thn Ierousalhm eiV metoikian kai eiV katoikhthrion drakontwn kai taV poleiV Iouda eiV afanismon qhsomai para to mh katoikeisqai

11 tiV o anqrwpoV o sunetoV kai sunetw touto kai w logoV stomatoV kuriou proV auton anaggeilatw umin eneken tinoV apwleto h gh anhfqh wV erhmoV para to mh diodeuesqai authn

12 kai eipen kurioV proV me dia to egkatalipein autouV ton nomon mou on edwka pro proswpou autwn kai ouk hkousan thV fwnhV mou

13 all eporeuqhsan opisw twn arestwn thV kardiaV autwn thV kakhV kai opisw twn eidwlwn a edidaxan autouV oi patereV autwn

14 dia touto tade legei kurioV o qeoV Israhl idou egw ywmiw autouV anagkaV kai potiw autouV udwr colhV

15 kai diaskorpiw autouV en toiV eqnesin eiV ouV ouk eginwskon autoi kai oi patereV autwn kai epapostelw ep autouV thn macairan ewV tou exanalwsai autouV en auth

16 tade legei kurioV kalesate taV qrhnousaV kai elqetwsan kai proV taV sofaV aposteilate kai fqegxasqwsan

17 kai labetwsan ef umaV qrhnon kai katagagetwsan oi ofqalmoi umwn dakrua kai ta blefara umwn reitw udwr

18 oti fwnh oiktou hkousqh en Siwn pwV etalaipwrhsamen kathscunqhmen sfodra oti egkatelipomen thn ghn kai aperriyamen ta skhnwmata hmwn

19 akousate dh gunaikeV logon qeou kai dexasqw ta wta umwn logouV stomatoV autou kai didaxate taV qugateraV umwn oikton kai gunh thn plhsion authV qrhnon

20 oti anebh qanatoV dia twn quridwn umwn eishlqen eiV thn ghn umwn tou ektriyai nhpia exwqen kai neaniskouV apo twn plateiwn

21 kai esontai oi nekroi twn anqrwpwn eiV paradeigma epi proswpou tou pediou thV ghV umwn kai wV cortoV opisw qerizontoV kai ouk estai o sunagwn

22 tade legei kurioV mh kaucasqw o sofoV en th sofia autou kai mh kaucasqw o iscuroV en th iscui autou kai mh kaucasqw o plousioV en tw ploutw autou

23 all h en toutw kaucasqw o kaucwmenoV suniein kai ginwskein oti egw eimi kurioV poiwn eleoV kai krima kai dikaiosunhn epi thV ghV oti en toutoiV to qelhma mou legei kurioV

24 idou hmerai ercontai legei kurioV kai episkeyomai epi pantaV peritetmhmenouV akrobustiaV autwn

25 ep Aigupton kai epi thn Ioudaian kai epi Edwm kai epi uiouV Ammwn kai epi uiouV Mwab kai epi panta perikeiromenon ta kata proswpon autou touV katoikountaV en th erhmw oti panta ta eqnh aperitmhta sarki kai paV oikoV Israhl aperitmhtoi kardiaV autwn

 

10

1 akousate ton logon kuriou on elalhsen ef umaV oikoV Israhl

2 tade legei kurioV kata taV odouV twn eqnwn mh manqanete kai apo twn shmeiwn tou ouranou mh fobeisqe oti fobountai auta toiV proswpoiV autwn

3 oti ta nomima twn eqnwn mataia xulon estin ek tou drumou ekkekommenon ergon tektonoV kai cwneuma

4 arguriw kai crusiw kekallwpismena estin en sfuraiV kai hloiV esterewsan auta kai ou kinhqhsontai

5

6

7

8

9 argurion toreuton estin ou poreusontai argurion prosblhton apo QarsiV hxei crusion Mwfaz kai ceir crusocown erga tecnitwn panta uakinqon kai porfuran endusousin auta

10 airomena arqhsontai oti ouk epibhsontai mh fobhqhte auta oti ou mh kakopoihswsin kai agaqon ouk estin en autoiV

11

12

13

14

15

16 outwV ereite autoiV qeoi oi ton ouranon kai thn ghn ouk epoihsan apolesqwsan apo thV ghV kai upokatwqen tou ouranou toutou

17 kurioV o poihsaV thn ghn en th iscui autou o anorqwsaV thn oikoumenhn en th sofia autou kai th fronhsei autou exeteinen ton ouranon

18 kai plhqoV udatoV en ouranw kai anhgagen nefelaV ex escatou thV ghV astrapaV eiV ueton epoihsen kai exhgagen fwV ek qhsaurwn autou

19 emwranqh paV anqrwpoV apo gnwsewV kathscunqh paV crusocooV epi toiV gluptoiV autou oti yeudh ecwneusan ouk estin pneuma en autoiV

20 mataia estin erga empepaigmena en kairw episkophV autwn apolountai

21 ouk estin toiauth meriV tw Iakwb oti o plasaV ta panta autoV klhronomia autou kurioV onoma autw

22 sunhgagen exwqen thn upostasin sou katoikousa en eklektoiV

23 oti tade legei kurioV idou egw skelizw touV katoikountaV thn ghn tauthn en qliyei opwV eureqh h plhgh sou

24 ouai epi suntrimmati sou alghra h plhgh sou kagw eipa ontwV touto to trauma mou kai katelaben me

25 h skhnh mou etalaipwrhsen wleto kai pasai ai derreiV mou diespasqhsan oi uioi mou kai ta probata mou ouk eisin ouk estin eti topoV thV skhnhV mou topoV twn derrewn mou

26 oti oi poimeneV hfroneusanto kai ton kurion ouk exezhthsan dia touto ouk enohsen pasa h nomh kai dieskorpisqhsan

27 fwnh akohV idou ercetai kai seismoV megaV ek ghV borra tou taxai taV poleiV Iouda eiV afanismon kai koithn strouqwn

28 oida kurie oti ouci tou anqrwpou h odoV autou oude anhr poreusetai kai katorqwsei poreian autou

29 paideuson hmaV kurie plhn en krisei kai mh en qumw ina mh oligouV hmaV poihshV

30 ekceon ton qumon sou epi eqnh ta mh eidota se kai epi geneaV ai to onoma sou ouk epekalesanto oti katefagon ton Iakwb kai exanhlwsan auton kai thn nomhn autou hrhmwsan

 

11

1 o logoV o genomenoV para kuriou proV Ieremian legwn

2 akousate touV logouV thV diaqhkhV tauthV kai lalhseiV proV andraV Iouda kai proV touV katoikountaV Ierousalhm

3 kai ereiV proV autouV tade legei kurioV o qeoV Israhl epikataratoV o anqrwpoV oV ouk akousetai twn logwn thV diaqhkhV tauthV

4 hV eneteilamhn toiV patrasin umwn en hmera h anhgagon autouV ek ghV Aiguptou ek kaminou thV sidhraV legwn akousate thV fwnhV mou kai poihsate panta osa ean enteilwmai umin kai esesqe moi eiV laon kai egw esomai umin eiV qeon

5 opwV sthsw ton orkon mou on wmosa toiV patrasin umwn tou dounai autoiV ghn reousan gala kai meli kaqwV h hmera auth kai apekriqhn kai eipa genoito kurie

6 kai eipen kurioV proV me anagnwqi touV logouV toutouV en polesin Iouda kai exwqen Ierousalhm legwn akousate touV logouV thV diaqhkhV tauthV kai poihsate autouV

7

8 kai ouk epoihsan

9 kai eipen kurioV proV me eureqh sundesmoV en andrasin Iouda kai en toiV katoikousin Ierousalhm

10 epestrafhsan epi taV adikiaV twn paterwn autwn twn proteron oi ouk hqelon eisakousai twn logwn mou kai idou autoi badizousin opisw qewn allotriwn tou douleuein autoiV kai dieskedasan oikoV Israhl kai oikoV Iouda thn diaqhkhn mou hn dieqemhn proV touV pateraV autwn

11 dia touto tade legei kurioV idou egw epagw epi ton laon touton kaka ex wn ou dunhsontai exelqein ex autwn kai kekraxontai proV me kai ouk eisakousomai autwn

12 kai poreusontai poleiV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm kai kekraxontai proV touV qeouV oiV autoi qumiwsin autoiV mh swsousin autouV en kairw twn kakwn autwn

13 oti kat ariqmon twn polewn sou hsan qeoi sou Iouda kai kat ariqmon exodwn thV Ierousalhm etaxate bwmouV qumian th Baal

14 kai su mh proseucou peri tou laou toutou kai mh axiou peri autwn en dehsei kai proseuch oti ouk eisakousomai en tw kairw en w epikalountai me en kairw kakwsewV autwn

15 ti h hgaphmenh en tw oikw mou epoihsen bdelugma mh eucai kai krea agia afelousin apo sou taV kakiaV sou h toutoiV diafeuxh

16 elaian wraian euskion tw eidei ekalesen kurioV to onoma sou eiV fwnhn peritomhV authV anhfqh pur ep authn megalh h qliyiV epi se hcrewqhsan oi kladoi authV

17 kai kurioV o katafuteusaV se elalhsen epi se kaka anti thV kakiaV oikou Israhl kai oikou Iouda oti epoihsan eautoiV tou parorgisai me en tw qumian autouV th Baal

18 kurie gnwrison moi kai gnwsomai tote eidon ta epithdeumata autwn

19 egw de wV arnion akakon agomenon tou quesqai ouk egnwn ep eme elogisanto logismon ponhron legonteV deute kai embalwmen xulon eiV ton arton autou kai ektriywmen auton apo ghV zwntwn kai to onoma autou ou mh mnhsqh eti

20 kurie krinwn dikaia dokimazwn nefrouV kai kardiaV idoimi thn para sou ekdikhsin ex autwn oti proV se apekaluya to dikaiwma mou

21 dia touto tade legei kurioV epi touV andraV Anaqwq touV zhtountaV thn yuchn mou touV legontaV ou mh profhteushV epi tw onomati kuriou ei de mh apoqanh en taiV cersin hmwn

22 idou egw episkeyomai ep autouV oi neaniskoi autwn en macaira apoqanountai kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn teleuthsousin en limw

23 kai egkataleimma ouk estai autwn oti epaxw kaka epi touV katoikountaV en Anaqwq en eniautw episkeyewV autwn

 

12

1 dikaioV ei kurie oti apologhsomai proV se plhn krimata lalhsw proV se ti oti odoV asebwn euodoutai euqhnhsan panteV oi aqetounteV aqethmata

2 efuteusaV autouV kai errizwqhsan eteknopoihsan kai epoihsan karpon egguV ei su tou stomatoV autwn kai porrw apo twn nefrwn autwn

3 kai su kurie ginwskeiV me dedokimakaV thn kardian mou enantion sou agnison autouV eiV hmeran sfaghV autwn

4 ewV pote penqhsei h gh kai paV o cortoV tou agrou xhranqhsetai apo kakiaV twn katoikountwn en auth hfanisqhsan kthnh kai peteina oti eipan ouk oyetai o qeoV odouV hmwn

5 sou oi podeV trecousin kai ekluousin se pwV paraskeuash ef ippoiV kai en gh eirhnhV su pepoiqaV pwV poihseiV en fruagmati tou Iordanou

6 oti kai oi adelfoi sou kai o oikoV tou patroV sou kai outoi hqethsan se kai autoi ebohsan ek twn opisw sou episunhcqhsan mh pisteushV en autoiV oti lalhsousin proV se kala

7 egkataleloipa ton oikon mou afhka thn klhronomian mou edwka thn hgaphmenhn yuchn mou eiV ceiraV ecqrwn authV

8 egenhqh h klhronomia mou emoi wV lewn en drumw edwken ep eme thn fwnhn authV dia touto emishsa authn

9 mh sphlaion uainhV h klhronomia mou emoi h sphlaion kuklw authV badisate sunagagete panta ta qhria tou agrou kai elqetwsan tou fagein authn

10 poimeneV polloi diefqeiran ton ampelwna mou emolunan thn merida mou edwkan merida epiqumhthn mou eiV erhmon abaton

11 eteqh eiV afanismon apwleiaV di eme afanismw hfanisqh pasa h gh oti ouk estin anhr tiqemenoV en kardia

12 epi pasan diekbolhn en th erhmw hlqon talaipwrounteV oti macaira tou kuriou katafagetai ap akrou thV ghV ewV akrou thV ghV ouk estin eirhnh pash sarki

13 speirate purouV kai akanqaV qerisate oi klhroi autwn ouk wfelhsousin autouV aiscunqhte apo kauchsewV umwn apo oneidismou enanti kuriou

14 oti tade legei kurioV peri pantwn twn geitonwn twn ponhrwn twn aptomenwn thV klhronomiaV mou hV emerisa tw law mou Israhl idou egw apospw autouV apo thV ghV autwn kai ton Ioudan ekbalw ek mesou autwn

15 kai estai meta to ekbalein me autouV epistreyw kai elehsw autouV kai katoikiw autouV ekaston eiV thn klhronomian autou kai ekaston eiV thn ghn autou

16 kai estai ean maqonteV maqwsin thn odon tou laou mou tou omnuein tw onomati mou zh kurioV kaqwV edidaxan ton laon mou omnuein th Baal kai oikodomhqhsontai en mesw tou laou mou

17 ean de mh epistreywsin kai exarw to eqnoV ekeino exarsei kai apwleia

 

13

1 tade legei kurioV badison kai kthsai seautw perizwma linoun kai periqou peri thn osfun sou kai en udati ou dieleusetai

2 kai ekthsamhn to perizwma kata ton logon kuriou kai perieqhka peri thn osfun mou

3 kai egenhqh logoV kuriou proV me legwn

4 labe to perizwma to peri thn osfun sou kai anasthqi kai badison epi ton Eufrathn kai katakruyon auto ekei en th trumalia thV petraV

5 kai eporeuqhn kai ekruya auto en tw Eufrath kaqwV eneteilato moi kurioV

6 kai egeneto meq hmeraV pollaV kai eipen kurioV proV me anasthqi badison epi ton Eufrathn kai labe ekeiqen to perizwma o eneteilamhn soi tou katakruyai ekei

7 kai eporeuqhn epi ton Eufrathn potamon kai wruxa kai elabon to perizwma ek tou topou ou katwruxa auto ekei kai idou diefqarmenon hn o ou mh crhsqh eiV ouqen

8 kai egenhqh logoV kuriou proV me legwn

9 tade legei kurioV outw fqerw thn ubrin Iouda kai thn ubrin Ierousalhm

10 thn pollhn tauthn ubrin touV mh boulomenouV upakouein twn logwn mou kai poreuqentaV opisw qewn allotriwn tou douleuein autoiV kai tou proskunein autoiV kai esontai wsper to perizwma touto o ou crhsqhsetai eiV ouqen

11 oti kaqaper kollatai to perizwma peri thn osfun tou anqrwpou outwV ekollhsa proV emauton ton oikon tou Israhl kai pan oikon Iouda tou genesqai moi eiV laon onomaston kai eiV kauchma kai eiV doxan kai ouk eishkousan mou

12 kai ereiV proV ton laon touton paV askoV plhrwqhsetai oinou kai estai ean eipwsin proV se mh gnonteV ou gnwsomeqa oti paV askoV plhrwqhsetai oinou

13 kai ereiV proV autouV tade legei kurioV idou egw plhrw touV katoikountaV thn ghn tauthn kai touV basileiV autwn touV kaqhmenouV uiouV Dauid epi qronou autou kai touV iereiV kai touV profhtaV kai ton Ioudan kai pantaV touV katoikountaV Ierousalhm mequsmati

14 kai diaskorpiw autouV andra kai ton adelfon autou kai touV pateraV autwn kai touV uiouV autwn en tw autw ouk epipoqhsw legei kurioV kai ou feisomai kai ouk oiktirhsw apo diafqoraV autwn

15 akousate kai enwtisasqe kai mh epairesqe oti kurioV elalhsen

16 dote tw kuriw qew umwn doxan pro tou suskotasai kai proV tou proskoyai podaV umwn ep orh skoteina kai anameneite eiV fwV kai ekei skia qanatou kai teqhsontai eiV skotoV

17 ean de mh akoushte kekrummenwV klausetai h yuch umwn apo proswpou ubrewV kai kataxousin oi ofqalmoi umwn dakrua oti sunetribh to poimnion kuriou

18 eipate tw basilei kai toiV dunasteuousin tapeinwqhte kai kaqisate oti kaqhreqh apo kefalhV umwn stefanoV doxhV umwn

19 poleiV ai proV noton sunekleisqhsan kai ouk hn o anoigwn apwkisqh IoudaV sunetelesen apoikian teleian

20 analabe ofqalmouV sou Ierousalhm kai ide touV ercomenouV apo borra pou estin to poimnion o edoqh soi probata doxhV sou

21 ti ereiV otan episkeptwntai se kai su edidaxaV autouV epi se maqhmata eiV archn ouk wdineV kaqexousin se kaqwV gunaika tiktousan

22 kai ean eiphV en th kardia sou dia ti aphnthsen moi tauta dia to plhqoV thV adikiaV sou anekalufqh ta opisqia sou paradeigmatisqhnai taV pternaV sou

23 ei allaxetai Aiqioy to derma autou kai pardaliV ta poikilmata authV kai umeiV dunhsesqe eu poihsai memaqhkoteV ta kaka

24 kai diespeira autouV wV frugana feromena upo anemou eiV erhmon

25 outoV o klhroV sou kai meriV tou apeiqein umaV emoi legei kurioV wV epelaqou mou kai hlpisaV epi yeudesin

26 kagw apokaluyw ta opisw sou epi to proswpon sou kai ofqhsetai h atimia sou

27 kai h moiceia sou kai o cremetismoV sou kai h apallotriwsiV thV porneiaV sou epi twn bounwn kai en toiV agroiV ewraka ta bdelugmata sou ouai soi Ierousalhm oti ouk ekaqarisqhV opisw mou ewV tinoV eti

 

14

1 kai egeneto logoV kuriou proV Ieremian peri thV abrociaV

2 epenqhsen h Ioudaia kai ai pulai authV ekenwqhsan kai eskotwqhsan epi thV ghV kai h kraugh thV Ierousalhm anebh

3 kai oi megistaneV authV apesteilan touV newterouV autwn ef udwr hlqosan epi ta freata kai ouc eurosan udwr kai apestreyan ta aggeia autwn kena

4 kai ta erga thV ghV exelipen oti ouk hn uetoV hscunqhsan gewrgoi epekaluyan thn kefalhn autwn

5 kai elafoi en agrw etekon kai egkatelipon oti ouk hn botanh

6 onoi agrioi esthsan epi napaV eilkusan anemon exelipon oi ofqalmoi autwn oti ouk hn cortoV apo laou adikiaV

7 ei ai amartiai hmwn antesthsan hmin kurie poihson hmin eneken sou oti pollai ai amartiai hmwn enantion sou oti soi hmartomen

8 upomonh Israhl kurie kai swzeiV en kairw kakwn ina ti egenhqhV wsei paroikoV epi thV ghV kai wV autocqwn ekklinwn eiV kataluma

9 mh esh wsper anqrwpoV upnwn h wV anhr ou dunamenoV swzein kai su en hmin ei kurie kai to onoma sou epikeklhtai ef hmaV mh epilaqh hmwn

10 outwV legei kurioV tw law toutw hgaphsan kinein podaV autwn kai ouk efeisanto kai o qeoV ouk eudokhsen en autoiV nun mnhsqhsetai twn adikiwn autwn

11 kai eipen kurioV proV me mh proseucou peri tou laou toutou eiV agaqa

12 oti ean nhsteuswsin ouk eisakousomai thV dehsewV autwn kai ean prosenegkwsin olokautwmata kai qusiaV ouk eudokhsw en autoiV oti en macaira kai en limw kai en qanatw egw suntelesw autouV

13 kai eipa w kurie idou oi profhtai autwn profhteuousin kai legousin ouk oyesqe macairan oude limoV estai en umin oti alhqeian kai eirhnhn dwsw epi thV ghV kai en tw topw toutw

14 kai eipen kurioV proV me yeudh oi profhtai profhteuousin epi tw onomati mou ouk apesteila autouV kai ouk eneteilamhn autoiV kai ouk elalhsa proV autouV oti oraseiV yeudeiV kai manteiaV kai oiwnismata kai proaireseiV kardiaV autwn autoi profhteuousin umin

15 dia touto tade legei kurioV peri twn profhtwn twn profhteuontwn epi tw onomati mou yeudh kai egw ouk apesteila autouV oi legousin macaira kai limoV ouk estai epi thV ghV tauthV en qanatw noserw apoqanountai kai en limw suntelesqhsontai oi profhtai

16 kai o laoV oiV autoi profhteuousin autoiV kai esontai errimmenoi en taiV diodoiV Ierousalhm apo proswpou macairaV kai tou limou kai ouk estai o qaptwn autouV kai ai gunaikeV autwn kai oi uioi autwn kai ai qugatereV autwn kai ekcew ep autouV ta kaka autwn

17 kai ereiV proV autouV ton logon touton katagagete ep ofqalmouV umwn dakrua hmeraV kai nuktoV kai mh dialipetwsan oti suntrimmati sunetribh qugathr laou mou kai plhgh odunhra sfodra

18 ean exelqw eiV to pedion kai idou traumatiai macairaV kai ean eiselqw eiV thn polin kai idou ponoV limou oti iereuV kai profhthV eporeuqhsan eiV ghn hn ouk hdeisan

19 mh apodokimazwn apedokimasaV ton Ioudan kai apo Siwn apesth h yuch sou ina ti epaisaV hmaV kai ouk estin hmin iasiV upemeinamen eiV eirhnhn kai ouk hn agaqa eiV kairon iasewV kai idou tarach

20 egnwmen kurie amarthmata hmwn adikiaV paterwn hmwn oti hmartomen enantion sou

21 kopason dia to onoma sou mh apoleshV qronon doxhV sou mnhsqhti mh diaskedashV thn diaqhkhn sou thn meq hmwn

22 mh estin en eidwloiV twn eqnwn uetizwn kai ei o ouranoV dwsei plhsmonhn autou ouci su ei autoV kai upomenoumen se oti su epoihsaV panta tauta

 

15

1 kai eipen kurioV proV me ean sth MwushV kai Samouhl pro proswpou mou ouk estin h yuch mou proV autouV exaposteilon ton laon touton kai exelqetwsan

2 kai estai ean eipwsin proV se pou exeleusomeqa kai ereiV proV autouV tade legei kurioV osoi eiV qanaton eiV qanaton kai osoi eiV macairan eiV macairan kai osoi eiV limon eiV limon kai osoi eiV aicmalwsian eiV aicmalwsian

3 kai ekdikhsw ep autouV tessara eidh legei kurioV thn macairan eiV sfaghn kai touV kunaV eiV diaspasmon kai ta qhria thV ghV kai ta peteina tou ouranou eiV brwsin kai eiV diafqoran

4 kai paradwsw autouV eiV anagkaV pasaiV taiV basileiaiV thV ghV dia Manassh uion Ezekiou basilea Iouda peri pantwn wn epoihsen en Ierousalhm

5 tiV feisetai epi soi Ierousalhm kai tiV deiliasei epi soi h tiV anakamyei eiV eirhnhn soi

6 su apestrafhV me legei kurioV opisw poreush kai ektenw thn ceira mou kai diafqerw se kai ouketi anhsw autouV

7 kai diasperw autouV en diaspora en pulaiV laou mou hteknwqhsan apwlesan ton laon mou dia taV kakiaV autwn

8 eplhqunqhsan chrai autwn uper thn ammon thV qalasshV ephgagon epi mhtera neaniskou talaipwrian en meshmbria eperriya ep authn exaifnhV tromon kai spoudhn

9 ekenwqh h tiktousa epta apekakhsen h yuch authV epedu o hlioV auth eti mesoushV thV hmeraV kathscunqh kai wneidisqh touV kataloipouV autwn eiV macairan dwsw enantion twn ecqrwn autwn

10 oimmoi egw mhter wV tina me etekeV andra dikazomenon kai diakrinomenon pash th gh oute wfelhsa oute wfelhsen me oudeiV h iscuV mou exelipen en toiV katarwmenoiV me

11 genoito despota kateuqunontwn autwn ei mh paresthn soi en kairw twn kakwn autwn kai en kairw qliyewV autwn eiV agaqa proV ton ecqron

12 ei gnwsqhsetai sidhroV kai peribolaion calkoun

13 h iscuV sou kai touV qhsaurouV sou eiV pronomhn dwsw antallagma dia pasaV taV amartiaV sou kai en pasi toiV orioiV sou

14 kai katadoulwsw se kuklw toiV ecqroiV sou en th gh h ouk hdeiV oti pur ekkekautai ek tou qumou mou ef umaV kauqhsetai

15 kurie mnhsqhti mou kai episkeyai me kai aqwwson me apo twn katadiwkontwn me mh eiV makroqumian gnwqi wV elabon peri sou oneidismon

16 upo twn aqetountwn touV logouV sou sunteleson autouV kai estai o logoV sou emoi eiV eufrosunhn kai caran kardiaV mou oti epikeklhtai to onoma sou ep emoi kurie pantokratwr

17 ouk ekaqisa en sunedriw autwn paizontwn alla eulaboumhn apo proswpou ceiroV sou kata monaV ekaqhmhn oti pikriaV eneplhsqhn

18 ina ti oi lupounteV me katiscuousin mou h plhgh mou sterea poqen iaqhsomai ginomenh egenhqh moi wV udwr yeudeV ouk econ pistin

19 dia touto tade legei kurioV ean epistreyhV kai apokatasthsw se kai pro proswpou mou sthsh kai ean exagaghV timion apo anaxiou wV stoma mou esh kai anastreyousin autoi proV se kai su ouk anastreyeiV proV autouV

20 kai dwsw se tw law toutw wV teicoV ocuron calkoun kai polemhsousin proV se kai ou mh dunwntai proV se dioti meta sou eimi tou swzein se

21 kai exaireisqai se ek ceiroV ponhrwn kai lutrwsomai se ek ceiroV loimwn

 

16

1 kai su mh labhV gunaika legei kurioV o qeoV Israhl

2 kai ou gennhqhsetai soi uioV oude qugathr en tw topw toutw

3 oti tade legei kurioV peri twn uiwn kai peri twn qugaterwn twn gennwmenwn en tw topw toutw kai peri twn mhterwn autwn twn tetokuiwn autouV kai peri twn paterwn autwn twn gegennhkotwn autouV en th gh tauth

4 en qanatw noserw apoqanountai ou kophsontai kai ou tafhsontai eiV paradeigma epi proswpou thV ghV esontai kai toiV qhrioiV thV ghV kai toiV peteinoiV tou ouranou en macaira pesountai kai en limw suntelesqhsontai

5 tade legei kurioV mh eiselqhV eiV qiason autwn kai mh poreuqhV tou koyasqai kai mh penqhshV autouV oti afestaka thn eirhnhn mou apo tou laou toutou

6 ou mh koywntai autouV oude entomidaV ou mh poihswsin kai ou xurhsontai

7 kai ou mh klasqh artoV en penqei autwn eiV paraklhsin epi teqnhkoti ou potiousin auton pothrion eiV paraklhsin epi patri kai mhtri autou

8 eiV oikian potou ouk eiseleush sugkaqisai met autwn tou fagein kai piein

9 dioti tade legei kurioV o qeoV Israhl idou egw kataluw ek tou topou toutou enwpion twn ofqalmwn umwn kai en taiV hmeraiV umwn fwnhn caraV kai fwnhn eufrosunhV fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV

10 kai estai otan anaggeilhV tw law toutw apanta ta rhmata tauta kai eipwsin proV se dia ti elalhsen kurioV ef hmaV panta ta kaka tauta tiV h adikia hmwn kai tiV h amartia hmwn hn hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn

11 kai ereiV autoiV anq wn egkatelipon me oi patereV umwn legei kurioV kai wconto opisw qewn allotriwn kai edouleusan autoiV kai prosekunhsan autoiV kai eme egkatelipon kai ton nomon mou ouk efulaxanto

12 kai umeiV eponhreusasqe uper touV pateraV umwn kai idou umeiV poreuesqe ekastoV opisw twn arestwn thV kardiaV umwn thV ponhraV tou mh upakouein mou

13 kai aporriyw umaV apo thV ghV tauthV eiV thn ghn hn ouk hdeite umeiV kai oi patereV umwn kai douleusete ekei qeoiV eteroiV oi ou dwsousin umin eleoV

14 dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ouk erousin eti zh kurioV o anagagwn touV uiouV Israhl ek ghV Aiguptou

15 alla zh kurioV oV anhgagen ton oikon Israhl apo ghV borra kai apo paswn twn cwrwn ou exwsqhsan ekei kai apokatasthsw autouV eiV thn ghn autwn hn edwka toiV patrasin autwn

16 idou egw apostellw touV aleeiV touV pollouV legei kurioV kai alieusousin autouV kai meta tauta apostelw touV pollouV qhreutaV kai qhreusousin autouV epanw pantoV orouV kai epanw pantoV bounou kai ek twn trumaliwn twn petrwn

17 oti oi ofqalmoi mou epi pasaV taV odouV autwn kai ouk ekrubh ta adikhmata autwn apenanti twn ofqalmwn mou

18 kai antapodwsw diplaV taV adikiaV autwn kai taV amartiaV autwn ef aiV ebebhlwsan thn ghn mou en toiV qnhsimaioiV twn bdelugmatwn autwn kai en taiV anomiaiV autwn en aiV eplhmmelhsan thn klhronomian mou

19 kurie iscuV mou kai bohqeia mou kai katafugh mou en hmera kakwn proV se eqnh hxousin ap escatou thV ghV kai erousin wV yeudh ekthsanto oi patereV hmwn eidwla kai ouk estin en autoiV wfelhma

20 ei poihsei eautw anqrwpoV qeouV kai outoi ouk eisin qeoi

21 dia touto idou egw dhlwsw autoiV en tw kairw toutw thn ceira mou kai gnwriw autoiV thn dunamin mou kai gnwsontai oti onoma moi kurioV

 

17

1 epikataratoV o anqrwpoV oV thn elpida ecei ep anqrwpon kai sthrisei sarka bracionoV autou ep auton kai apo kuriou aposth h kardia autou

2 kai estai wV h agriomurikh h en th erhmw ouk oyetai otan elqh ta agaqa kai kataskhnwsei en alimoiV kai en erhmw en gh almura htiV ou katoikeitai

3 kai euloghmenoV o anqrwpoV oV pepoiqen epi tw kuriw kai estai kurioV elpiV autou

4 kai estai wV xulon euqhnoun par udata kai epi ikmada balei rizaV autou kai ou fobhqhsetai otan elqh kauma kai estai ep autw stelech alswdh en eniautw abrociaV ou fobhqhsetai kai ou dialeiyei poiwn karpon

5 baqeia h kardia para panta kai anqrwpoV estin kai tiV gnwsetai auton

6 egw kurioV etazwn kardiaV kai dokimazwn nefrouV tou dounai ekastw kata taV odouV autou kai kata touV karpouV twn epithdeumatwn autou

7 efwnhsen perdix sunhgagen a ouk eteken poiwn plouton autou ou meta krisewV en hmisei hmerwn autou egkataleiyousin auton kai ep escatwn autou estai afrwn

8 qronoV doxhV uywmenoV agiasma hmwn

9 upomonh Israhl kurie panteV oi kataliponteV se kataiscunqhtwsan afesthkoteV epi thV ghV grafhtwsan oti egkatelipon phghn zwhV ton kurion

10 iasai me kurie kai iaqhsomai swson me kai swqhsomai oti kauchma mou su ei

11 idou autoi legousi proV me pou estin o logoV kuriou elqatw

12 egw de ouk ekopiasa katakolouqwn opisw sou kai hmeran anqrwpou ouk epequmhsa su episth ta ekporeuomena dia twn ceilewn mou pro proswpou sou estin

13 mh genhqhV moi eiV allotriwsin feidomenoV mou en hmera ponhra

14 kataiscunqhtwsan oi diwkonteV me kai mh kataiscunqeihn egw ptohqeihsan autoi kai mh ptohqeihn egw epagage ep autouV hmeran ponhran disson suntrimma suntriyon autouV

15 tade legei kurioV badison kai sthqi en pulaiV uiwn laou sou en aiV eisporeuontai en autaiV basileiV Iouda kai en aiV ekporeuontai en autaiV kai en pasaiV taiV pulaiV Ierousalhm

16 kai ereiV proV autouV akousate logon kuriou basileiV Iouda kai pasa Ioudaia kai pasa Ierousalhm oi eisporeuomenoi en taiV pulaiV tautaiV

17 tade legei kurioV fulassesqe taV yucaV umwn kai mh airete bastagmata en th hmera twn sabbatwn kai mh ekporeuesqe taiV pulaiV Ierousalhm

18 kai mh ekferete bastagmata ex oikiwn umwn en th hmera twn sabbatwn kai pan ergon ou poihsete agiasate thn hmeran twn sabbatwn kaqwV eneteilamhn toiV patrasin umwn kai ouk hkousan kai ouk eklinan to ouV autwn

19 kai esklhrunan ton trachlon autwn uper touV pateraV autwn tou mh akousai mou kai tou mh dexasqai paideian

20 kai estai ean akoh akoushte mou legei kurioV tou mh eisferein bastagmata dia twn pulwn thV polewV tauthV en th hmera twn sabbatwn kai agiazein thn hmeran twn sabbatwn tou mh poiein pan ergon

21 kai eiseleusontai dia twn pulwn thV polewV tauthV basileiV kai arconteV kaqhmenoi epi qronou Dauid kai epibebhkoteV ef armasin kai ippoiV autwn autoi kai oi arconteV autwn andreV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm kai katoikisqhsetai h poliV auth eiV ton aiwna

22 kai hxousin ek twn polewn Iouda kai kukloqen Ierousalhm kai ek ghV Beniamin kai ek thV pedinhV kai ek tou orouV kai ek thV proV noton feronteV olokautwmata kai qusian kai qumiamata kai manaa kai libanon feronteV ainesin eiV oikon kuriou

23 kai estai ean mh eisakoushte mou tou agiazein thn hmeran twn sabbatwn tou mh airein bastagmata kai mh eisporeuesqai taiV pulaiV Ierousalhm en th hmera twn sabbatwn kai anayw pur en taiV pulaiV authV kai katafagetai amfoda Ierousalhm kai ou sbesqhsetai

 

18

1 o logoV o genomenoV para kuriou proV Ieremian legwn

2 anasthqi kai katabhqi eiV oikon tou keramewV kai ekei akoush touV logouV mou

3 kai katebhn eiV ton oikon tou keramewV kai idou autoV epoiei ergon epi twn liqwn

4 kai diepesen to aggeion o autoV epoiei en taiV cersin autou kai palin autoV epoihsen auto aggeion eteron kaqwV hresen enwpion autou tou poihsai

5 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

6 ei kaqwV o kerameuV outoV ou dunhsomai tou poihsai umaV oikoV Israhl idou wV o phloV tou keramewV umeiV este en taiV cersin mou

7 peraV lalhsw epi eqnoV h epi basileian tou exarai autouV kai tou apolluein

8 kai epistrafh to eqnoV ekeino apo pantwn twn kakwn autwn kai metanohsw peri twn kakwn wn elogisamhn tou poihsai autoiV

9 kai peraV lalhsw epi eqnoV kai epi basileian tou anoikodomeisqai kai tou katafuteuesqai

10 kai poihswsin ta ponhra enantion mou tou mh akouein thV fwnhV mou kai metanohsw peri twn agaqwn wn elalhsa tou poihsai autoiV

11 kai nun eipon proV andraV Iouda kai proV touV katoikountaV Ierousalhm idou egw plassw ef umaV kaka kai logizomai ef umaV logismon apostrafhtw dh ekastoV apo odou autou thV ponhraV kai kalliona poihsete ta epithdeumata umwn

12 kai eipan andrioumeqa oti opisw twn apostrofwn hmwn poreusomeqa kai ekastoV ta aresta thV kardiaV autou thV ponhraV poihsomen

13 dia touto tade legei kurioV erwthsate dh en eqnesin tiV hkousen toiauta frikta a epoihsen sfodra parqenoV Israhl

14 mh ekleiyousin apo petraV mastoi h ciwn apo tou Libanou mh ekklinei udwr biaiwV anemw feromenon

15 oti epelaqonto mou o laoV mou eiV kenon equmiasan kai asqenhsousin en taiV odoiV autwn scoinouV aiwniouV tou epibhnai tribouV ouk econtaV odon eiV poreian

16 tou taxai thn ghn autwn eiV afanismon kai surigma aiwnion panteV oi diaporeuomenoi di authV eksthsontai kai kinhsousin thn kefalhn autwn

17 wV anemon kauswna diasperw autouV kata proswpon ecqrwn autwn deixw autoiV hmeran apwleiaV autwn

18 kai eipan deute logiswmeqa epi Ieremian logismon oti ouk apoleitai nomoV apo ierewV kai boulh apo sunetou kai logoV apo profhtou deute kai pataxwmen auton en glwssh kai akousomeqa pantaV touV logouV autou

19 eisakouson mou kurie kai eisakouson thV fwnhV tou dikaiwmatoV mou

20 ei antapodidotai anti agaqwn kaka oti sunelalhsan rhmata kata thV yuchV mou kai thn kolasin autwn ekruyan moi mnhsqhti esthkotoV mou kata proswpon sou tou lalhsai uper autwn agaqa tou apostreyai ton qumon sou ap autwn

21 dia touto doV touV uiouV autwn eiV limon kai aqroison autouV eiV ceiraV macairaV genesqwsan ai gunaikeV autwn ateknoi kai chrai kai oi andreV autwn genesqwsan anhrhmenoi qanatw kai oi neaniskoi autwn peptwkoteV macaira en polemw

22 genhqhtw kraugh en taiV oikiaiV autwn epaxeiV ep autouV lhstaV afnw oti eneceirhsan logon eiV sullhmyin mou kai pagidaV ekruyan ep eme

23 kai su kurie egnwV apasan thn boulhn autwn ep eme eiV qanaton mh aqwwshV taV adikiaV autwn kai taV amartiaV autwn apo proswpou sou mh exaleiyhV genesqw h asqeneia autwn enantion sou en kairw qumou sou poihson en autoiV

 

19

1 tote eipen kurioV proV me badison kai kthsai bikon peplasmenon ostrakinon kai axeiV apo twn presbuterwn tou laou kai apo twn presbuterwn twn ierewn

2 kai exeleush eiV to poluandrion uiwn twn teknwn autwn o estin epi twn proqurwn pulhV thV carsiq kai anagnwqi ekei pantaV touV logouV ouV an lalhsw proV se

3 kai ereiV autoiV akousate ton logon kuriou basileiV Iouda kai andreV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm kai oi eisporeuomenoi en taiV pulaiV tautaiV tade legei kurioV o qeoV Israhl idou egw epagw epi ton topon touton kaka wste pantoV akouontoV auta hchsei amfotera ta wta autou

4 anq wn egkatelipon me kai aphllotriwsan ton topon touton kai equmiasan en autw qeoiV allotrioiV oiV ouk hdeisan autoi kai oi patereV autwn kai oi basileiV Iouda eplhsan ton topon touton aimatwn aqwwn

5 kai wkodomhsan uyhla th Baal tou katakaiein touV uiouV autwn en puri a ouk eneteilamhn oude elalhsa oude dienohqhn en th kardia mou

6 dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ou klhqhsetai tw topw toutw eti diaptwsiV kai poluandrion uiou Ennom all h poluandrion thV sfaghV

7 kai sfaxw thn boulhn Iouda kai thn boulhn Ierousalhm en tw topw toutw kai katabalw autouV en macaira enantion twn ecqrwn autwn kai en cersin twn zhtountwn taV yucaV autwn kai dwsw touV nekrouV autwn eiV brwsin toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV

8 kai taxw thn polin tauthn eiV afanismon kai eiV surigmon paV o paraporeuomenoV ep authV skuqrwpasei kai suriei uper pashV thV plhghV authV

9 kai edontai taV sarkaV twn uiwn autwn kai taV sarkaV twn qugaterwn autwn kai ekastoV taV sarkaV tou plhsion autou edontai en th perioch kai en th poliorkia h poliorkhsousin autouV oi ecqroi autwn

10 kai suntriyeiV ton bikon kat ofqalmouV twn andrwn twn ekporeuomenwn meta sou

11 kai ereiV tade legei kurioV outwV suntriyw ton laon touton kai thn polin tauthn kaqwV suntribetai aggoV ostrakinon o ou dunhsetai iaqhnai eti

12 outwV poihsw legei kurioV tw topw toutw kai toiV katoikousin en autw tou doqhnai thn polin tauthn wV thn diapiptousan

13 kai oi oikoi Ierousalhm kai oi oikoi basilewn Iouda esontai kaqwV o topoV o diapiptwn twn akaqarsiwn en pasaiV taiV oikiaiV en aiV equmiasan epi twn dwmatwn autwn pash th stratia tou ouranou kai espeisan spondaV qeoiV allotrioiV

14 kai hlqen IeremiaV apo thV diaptwsewV ou apesteilen auton kurioV ekei tou profhteusai kai esth en th aulh oikou kuriou kai eipe proV panta ton laon

15 tade legei kurioV idou egw epagw epi thn polin tauthn kai epi pasaV taV poleiV authV kai epi taV kwmaV authV apanta ta kaka a elalhsa ep authn oti esklhrunan ton trachlon autwn tou mh eisakouein twn logwn mou

 

20

1 kai hkousen Pascwr uioV Emmhr o iereuV kai outoV hn kaqestamenoV hgoumenoV oikou kuriou tou Ieremiou profhteuontoV touV logouV toutouV

2 kai epataxen auton kai enebalen auton eiV ton katarrakthn oV hn en pulh oikou apotetagmenou tou uperwou oV hn en oikw kuriou

3 kai exhgagen Pascwr ton Ieremian ek tou katarraktou kai eipen autw IeremiaV ouci Pascwr ekalesen kurioV to onoma sou all h metoikon

4 dioti tade legei kurioV idou egw didwmi se eiV metoikian sun pasi toiV filoiV sou kai pesountai en macaira ecqrwn autwn kai oi ofqalmoi sou oyontai kai se kai panta Ioudan dwsw eiV ceiraV basilewV BabulwnoV kai metoikiousin autouV kai katakoyousin autouV en macairaiV

5 kai dwsw thn pasan iscun thV polewV tauthV kai pantaV touV ponouV authV kai pantaV touV qhsaurouV tou basilewV Iouda eiV ceiraV ecqrwn autou kai axousin autouV eiV Babulwna

6 kai su kai panteV oi katoikounteV en tw oikw sou poreusesqe en aicmalwsia kai en Babulwni apoqanh kai ekei tafhsh su kai panteV oi filoi sou oiV eprofhteusaV autoiV yeudh

7 hpathsaV me kurie kai hpathqhn ekrathsaV kai hdunasqhV egenomhn eiV gelwta pasan hmeran dietelesa mukthrizomenoV

8 oti pikrw logw mou gelasomai aqesian kai talaipwrian epikalesomai oti egenhqh logoV kuriou eiV oneidismon emoi kai eiV cleuasmon pasan hmeran mou

9 kai eipa ou mh onomasw to onoma kuriou kai ou mh lalhsw eti epi tw onomati autou kai egeneto wV pur kaiomenon flegon en toiV osteoiV mou kai pareimai pantoqen kai ou dunamai ferein

10 oti hkousa yogon pollwn sunaqroizomenwn kukloqen episusthte kai episustwmen autw panteV andreV filoi autou thrhsate thn epinoian autou ei apathqhsetai kai dunhsomeqa autw kai lhmyomeqa thn ekdikhsin hmwn ex autou

11 kai kurioV met emou kaqwV machthV iscuwn dia touto ediwxan kai nohsai ouk hdunanto hscunqhsan sfodra oti ouk enohsan atimiaV autwn ai di aiwnoV ouk epilhsqhsontai

12 kurie dokimazwn dikaia suniwn nefrouV kai kardiaV idoimi thn para sou ekdikhsin en autoiV oti proV se apekaluya ta apologhmata mou

13 asate tw kuriw ainesate autw oti exeilato yuchn penhtoV ek ceiroV ponhreuomenwn

14 epikataratoV h hmera en h etecqhn en auth h hmera en h eteken me h mhthr mou mh estw epeukth

15 epikataratoV o anqrwpoV o euaggelisamenoV tw patri mou legwn etecqh soi arsen eufrainomenoV

16 estw o anqrwpoV ekeinoV wV ai poleiV aV katestreyen kurioV en qumw kai ou metemelhqh akousatw kraughV to prwi kai alalagmou meshmbriaV

17 oti ouk apekteinen me en mhtra mhtroV kai egeneto moi h mhthr mou tafoV mou kai h mhtra sullhmyewV aiwniaV

18 ina ti touto exhlqon ek mhtraV tou blepein kopouV kai ponouV kai dietelesan en aiscunh ai hmerai mou

 

21

1 o logoV o genomenoV para kuriou proV Ieremian ote apesteilen proV auton o basileuV SedekiaV ton Pascwr uion Melciou kai Sofonian uion Maasaiou ton ierea legwn

2 eperwthson peri hmwn ton kurion oti basileuV BabulwnoV efesthken ef hmaV ei poihsei kurioV kata panta ta qaumasia autou kai apeleusetai af hmwn

3 kai eipen proV autouV IeremiaV outwV ereite proV Sedekian basilea Iouda

4 tade legei kurioV idou egw metastrefw ta opla ta polemika en oiV umeiV polemeite en autoiV proV touV CaldaiouV touV sugkekleikotaV umaV exwqen tou teicouV eiV to meson thV polewV tauthV

5 kai polemhsw egw umaV en ceiri ektetamenh kai en bracioni krataiw meta qumou kai orghV kai parorgismou megalou

6 kai pataxw pantaV touV katoikountaV en th polei tauth touV anqrwpouV kai ta kthnh en qanatw megalw kai apoqanountai

7 kai meta tauta outwV legei kurioV dwsw ton Sedekian basilea Iouda kai touV paidaV autou kai ton laon ton kataleifqenta en th polei tauth apo tou qanatou kai apo tou limou kai apo thV macairaV eiV ceiraV ecqrwn autwn twn zhtountwn taV yucaV autwn kai katakoyousin autouV en stomati macairaV ou feisomai ep autoiV kai ou mh oiktirhsw autouV

8 kai proV ton laon touton ereiV tade legei kurioV idou egw dedwka pro proswpou umwn thn odon thV zwhV kai thn odon tou qanatou

9 o kaqhmenoV en th polei tauth apoqaneitai en macaira kai en limw kai o ekporeuomenoV proscwrhsai proV touV CaldaiouV touV sugkekleikotaV umaV zhsetai kai estai h yuch autou eiV skula kai zhsetai

10 dioti esthrika to proswpon mou epi thn polin tauthn eiV kaka kai ouk eiV agaqa eiV ceiraV basilewV BabulwnoV paradoqhsetai kai katakausei authn en puri

11 o oikoV basilewV Iouda akousate logon kuriou

12 oikoV Dauid tade legei kurioV krinate to prwi krima kai kateuqunate kai exelesqe dihrpasmenon ek ceiroV adikountoV auton opwV mh anafqh wV pur h orgh mou kai kauqhsetai kai ouk estai o sbeswn

13 idou egw proV se ton katoikounta thn koilada Sor thn pedinhn touV legontaV tiV ptohsei hmaV h tiV eiseleusetai proV to katoikhthrion hmwn

14 kai anayw pur en tw drumw authV kai edetai panta ta kuklw authV

 

22

1 tade legei kurioV poreuou kai katabhqi eiV ton oikon tou basilewV Iouda kai lalhseiV ekei ton logon touton

2 kai ereiV akoue logon kuriou basileu Iouda o kaqhmenoV epi qronou Dauid su kai o oikoV sou kai o laoV sou kai oi eisporeuomenoi taiV pulaiV tautaiV

3 tade legei kurioV poieite krisin kai dikaiosunhn kai exaireisqe dihrpasmenon ek ceiroV adikountoV auton kai proshluton kai orfanon kai chran mh katadunasteuete kai mh asebeite kai aima aqwon mh ekcehte en tw topw toutw

4 dioti ean poiounteV poihshte ton logon touton kai eiseleusontai en taiV pulaiV tou oikou toutou basileiV kaqhmenoi epi qronou Dauid kai epibebhkoteV ef armatwn kai ippwn autoi kai oi paideV autwn kai o laoV autwn

5 ean de mh poihshte touV logouV toutouV kat emautou wmosa legei kurioV oti eiV erhmwsin estai o oikoV outoV

6 oti tade legei kurioV kata tou oikou basilewV Iouda Galaad su moi arch tou Libanou ean mh qw se eiV erhmon poleiV mh katoikhqhsomenaV

7 kai epaxw epi se andra oleqreuonta kai ton pelekun autou kai ekkoyousin taV eklektaV kedrouV sou kai embalousin eiV to pur

8 kai dieleusontai eqnh dia thV polewV tauthV kai erousin ekastoV proV ton plhsion autou dia ti epoihsen kurioV outwV th polei th megalh tauth

9 kai erousin anq wn egkatelipon thn diaqhkhn kuriou qeou autwn kai prosekunhsan qeoiV allotrioiV kai edouleusan autoiV

10 mh klaiete ton teqnhkota mhde qrhneite auton klausate klauqmw ton ekporeuomenon oti ouk epistreyei eti kai ou mh idh thn ghn patridoV autou

11 dioti tade legei kurioV epi Sellhm uion Iwsia ton basileuonta anti Iwsia tou patroV autou oV exhlqen ek tou topou toutou ouk anastreyei ekei ouketi

12 all h en tw topw ou metwkisa auton ekei apoqaneitai kai thn ghn tauthn ouk oyetai eti

13 w o oikodomwn oikian autou ou meta dikaiosunhV kai ta uperwa autou ouk en krimati para tw plhsion autou ergatai dwrean kai ton misqon autou ou mh apodwsei autw

14 wkodomhsaV seautw oikon summetron uperwa ripista diestalmena qurisin kai exulwmena en kedrw kai kecrismena en miltw

15 mh basileuseiV oti su paroxunh en Acaz tw patri sou ou fagontai kai ou piontai beltion hn se poiein krima kai dikaiosunhn kalhn

16 ouk egnwsan ouk ekrinan krisin tapeinw oude krisin penhtoV ou touto estin to mh gnwnai se eme legei kurioV

17 idou ouk eisin oi ofqalmoi sou oude h kardia sou kalh all eiV thn pleonexian sou kai eiV to aima to aqwon tou ekceein auto kai eiV adikhma kai eiV fonon tou poiein

18 dia touto tade legei kurioV epi Iwakim uion Iwsia basilea Iouda ouai epi ton andra touton ou mh koywntai auton w adelfe oude mh klausontai auton oimmoi kurie

19 tafhn onou tafhsetai sumyhsqeiV rifhsetai epekeina thV pulhV Ierousalhm

20 anabhqi eiV ton Libanon kai kekraxon kai eiV thn Basan doV thn fwnhn sou kai bohson eiV to peran thV qalasshV oti sunetribhsan panteV oi erastai sou

21 elalhsa proV se en th paraptwsei sou kai eipaV ouk akousomai auth h odoV sou ek neothtoV sou ouk hkousaV thV fwnhV mou

22 pantaV touV poimenaV sou poimanei anemoV kai oi erastai sou en aicmalwsia exeleusontai oti tote aiscunqhsh kai atimwqhsh apo pantwn twn filountwn se

23 katoikousa en tw Libanw ennosseuousa en taiV kedroiV katastenaxeiV en tw elqein soi wdinaV wV tiktoushV

24 zw egw legei kurioV ean genomenoV genhtai IeconiaV uioV Iwakim basileuV Iouda aposfragisma epi thV ceiroV thV dexiaV mou ekeiqen ekspasw se

25 kai paradwsw se eiV ceiraV twn zhtountwn thn yuchn sou wn su eulabh apo proswpou autwn eiV ceiraV twn Caldaiwn

26 kai aporriyw se kai thn mhtera sou thn tekousan se eiV ghn ou ouk etecqhV ekei kai ekei apoqaneisqe

27 eiV de thn ghn hn autoi eucontai taiV yucaiV autwn ou mh apostreywsin

28 htimwqh IeconiaV wV skeuoV ou ouk estin creia autou oti exerrifh kai exeblhqh eiV ghn hn ouk hdei

29 gh gh akoue logon kuriou

30 grayon ton andra touton ekkhrukton anqrwpon oti ou mh auxhqh ek tou spermatoV autou anhr kaqhmenoV epi qronou Dauid arcwn eti en tw Iouda

 

23

1 w oi poimeneV oi diaskorpizonteV kai apolluonteV ta probata thV nomhV mou

2 dia touto tade legei kurioV epi touV poimainontaV ton laon mou umeiV dieskorpisate ta probata mou kai exwsate auta kai ouk epeskeyasqe auta idou egw ekdikw ef umaV kata ta ponhra epithdeumata umwn

3 kai egw eisdexomai touV kataloipouV tou laou mou apo pashV thV ghV ou exwsa autouV ekei kai katasthsw autouV eiV thn nomhn autwn kai auxhqhsontai kai plhqunqhsontai

4 kai anasthsw autoiV poimenaV oi poimanousin autouV kai ou fobhqhsontai eti oude ptohqhsontai legei kurioV

5 idou hmerai ercontai legei kurioV kai anasthsw tw Dauid anatolhn dikaian kai basileusei basileuV kai sunhsei kai poihsei krima kai dikaiosunhn epi thV ghV

6 en taiV hmeraiV autou swqhsetai IoudaV kai Israhl kataskhnwsei pepoiqwV kai touto to onoma autou o kalesei auton kurioV Iwsedek

7

8

9 en toiV profhtaiV sunetribh h kardia mou en emoi esaleuqh panta ta osta mou egenhqhn wV anhr suntetrimmenoV kai wV anqrwpoV sunecomenoV apo oinou apo proswpou kuriou kai apo proswpou euprepeiaV doxhV autou

10 oti apo proswpou toutwn epenqhsen h gh exhranqhsan ai nomai thV erhmou kai egeneto o dromoV autwn ponhroV kai h iscuV autwn ouc outwV

11 oti iereuV kai profhthV emolunqhsan kai en tw oikw mou eidon ponhriaV autwn

12 dia touto genesqw h odoV autwn autoiV eiV olisqhma en gnofw kai uposkelisqhsontai kai pesountai en auth dioti epaxw ep autouV kaka en eniautw episkeyewV autwn fhsin kurioV

13 kai en toiV profhtaiV SamareiaV eidon anomhmata eprofhteusan dia thV Baal kai eplanhsan ton laon mou Israhl

14 kai en toiV profhtaiV Ierousalhm ewraka frikta moicwmenouV kai poreuomenouV en yeudesi kai antilambanomenouV ceirwn ponhrwn tou mh apostrafhnai ekaston apo thV odou autou thV ponhraV egenhqhsan moi panteV wV Sodoma kai oi katoikounteV authn wsper Gomorra

15 dia touto tade legei kurioV idou egw ywmiw autouV odunhn kai potiw autouV udwr pikron oti apo twn profhtwn Ierousalhm exhlqen molusmoV pash th gh

16 outwV legei kurioV pantokratwr mh akouete touV logouV twn profhtwn oti mataiousin eautoiV orasin apo kardiaV autwn lalousin kai ouk apo stomatoV kuriou

17 legousin toiV apwqoumenoiV ton logon kuriou eirhnh estai umin kai pasin toiV poreuomenoiV toiV qelhmasin autwn panti tw poreuomenw planh kardiaV autou eipan ouc hxei epi se kaka

18 oti tiV esth en uposthmati kuriou kai eiden ton logon autou tiV enwtisato kai hkousen

19 idou seismoV para kuriou kai orgh ekporeuetai eiV susseismon sustrefomenh epi touV asebeiV hxei

20 kai ouketi apostreyei o qumoV kuriou ewV an poihsh auto kai ewV an anasthsh auto apo egceirhmatoV kardiaV autou ep escatou twn hmerwn nohsousin auta

21 ouk apestellon touV profhtaV kai autoi etrecon ouk elalhsa proV autouV kai autoi eprofhteuon

22 kai ei esthsan en th upostasei mou kai eishkousan twn logwn mou kai ton laon mou an apestrefon autouV apo twn ponhrwn epithdeumatwn autwn

23 qeoV eggizwn egw eimi legei kurioV kai ouci qeoV porrwqen

24 ei krubhsetai anqrwpoV en krufaioiV kai egw ouk oyomai auton mh ouci ton ouranon kai thn ghn egw plhrw legei kurioV

25 hkousa a lalousin oi profhtai a profhteuousin epi tw onomati mou yeudh legonteV hnupniasamhn enupnion

26 ewV pote estai en kardia twn profhtwn twn profhteuontwn yeudh kai en tw profhteuein autouV ta qelhmata kardiaV autwn

27 twn logizomenwn tou epilaqesqai tou nomou mou en toiV enupnioiV autwn a dihgounto ekastoV tw plhsion autou kaqaper epelaqonto oi patereV autwn tou onomatoV mou en th Baal

28 o profhthV en w to enupnion estin dihghsasqw to enupnion autou kai en w o logoV mou proV auton dihghsasqw ton logon mou ep alhqeiaV ti to acuron proV ton siton outwV oi logoi mou legei kurioV

29 ouci oi logoi mou wsper pur flegon legei kurioV kai wV pelux koptwn petran

30 dia touto idou egw proV touV profhtaV legei kurioV o qeoV touV kleptontaV touV logouV mou ekastoV para tou plhsion autou

31 idou egw proV touV profhtaV touV ekballontaV profhteiaV glwsshV kai nustazontaV nustagmon eautwn

32 idou egw proV touV profhtaV touV profhteuontaV enupnia yeudh kai dihgounto auta kai eplanhsan ton laon mou en toiV yeudesin autwn kai en toiV planoiV autwn kai egw ouk apesteila autouV kai ouk eneteilamhn autoiV kai wfeleian ouk wfelhsousin ton laon touton

33 kai ean erwthswsi se o laoV outoV h iereuV h profhthV legwn ti to lhmma kuriou kai ereiV autoiV umeiV este to lhmma kai raxw umaV legei kurioV

34 kai o profhthV kai o iereuV kai o laoV oi an eipwsin lhmma kuriou kai ekdikhsw ton anqrwpon ekeinon kai ton oikon autou

35 oti outwV ereite ekastoV proV ton plhsion autou kai ekastoV proV ton adelfon autou ti apekriqh kurioV kai ti elalhsen kurioV

36 kai lhmma kuriou mh onomazete eti oti to lhmma tw anqrwpw estai o logoV autou

37 kai dia ti elalhsen kurioV o qeoV hmwn

38 dia touto tade legei kurioV o qeoV anq wn eipate ton logon touton lhmma kuriou kai apesteila proV umaV legwn ouk ereite lhmma kuriou

39 dia touto idou egw lambanw kai rassw umaV kai thn polin hn edwka umin kai toiV patrasin umwn

40 kai dwsw ef umaV oneidismon aiwnion kai atimian aiwnion htiV ouk epilhsqhsetai

41 dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ouk erousin eti zh kurioV oV anhgagen ton oikon Israhl ek ghV Aiguptou

42 alla zh kurioV oV sunhgagen apan to sperma Israhl apo ghV borra kai apo paswn twn cwrwn ou exwsen autouV ekei kai apekatesthsen autouV eiV thn ghn autwn

 

24

1 edeixen moi kurioV duo kalaqouV sukwn keimenouV kata proswpon naou kuriou meta to apoikisai Naboucodonosor basilea BabulwnoV ton Ieconian uion Iwakim basilea Iouda kai touV arcontaV kai touV tecnitaV kai touV desmwtaV kai touV plousiouV ex Ierousalhm kai hgagen autouV eiV Babulwna

2 o kalaqoV o eiV sukwn crhstwn sfodra wV ta suka ta proima kai o kalaqoV o eteroV sukwn ponhrwn sfodra a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn

3 kai eipen kurioV proV me ti su oraV Ieremia kai eipa suka ta crhsta crhsta lian kai ta ponhra ponhra lian a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn

4 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

5 tade legei kurioV o qeoV Israhl wV ta suka ta crhsta tauta outwV epignwsomai touV apoikisqentaV Iouda ouV exapestalka ek tou topou toutou eiV ghn Caldaiwn eiV agaqa

6 kai sthriw touV ofqalmouV mou ep autouV eiV agaqa kai apokatasthsw autouV eiV thn ghn tauthn eiV agaqa kai anoikodomhsw autouV kai ou mh kaqelw kai katafuteusw autouV kai ou mh ektilw

7 kai dwsw autoiV kardian tou eidenai autouV eme oti egw eimi kurioV kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon oti epistrafhsontai ep eme ex olhV thV kardiaV autwn

8 kai wV ta suka ta ponhra a ou brwqhsetai apo ponhriaV autwn tade legei kurioV outwV paradwsw ton Sedekian basilea Iouda kai touV megistanaV autou kai to kataloipon Ierousalhm touV upoleleimmenouV en th gh tauth kai touV katoikountaV en Aiguptw

9 kai dwsw autouV eiV diaskorpismon eiV pasaV taV basileiaV thV ghV kai esontai eiV oneidismon kai eiV parabolhn kai eiV misoV kai eiV kataran en panti topw ou exwsa autouV ekei

10 kai apostelw eiV autouV ton limon kai ton qanaton kai thn macairan ewV an eklipwsin apo thV ghV hV edwka autoiV

 

25

1 o logoV o genomenoV proV Ieremian epi panta ton laon Iouda en tw etei tw tetartw tou Iwakim uiou Iwsia basilewV Iouda

2 on elalhsen proV panta ton laon Iouda kai proV touV katoikountaV Ierousalhm legwn

3 en triskaidekatw etei Iwsia uiou AmwV basilewV Iouda kai ewV thV hmeraV tauthV eikosi kai tria eth kai elalhsa proV umaV orqrizwn kai legwn

4 kai apestellon proV umaV touV doulouV mou touV profhtaV orqrou apostellwn kai ouk eishkousate kai ou prosescete toiV wsin umwn

5 legwn apostrafhte ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai apo twn ponhrwn epithdeumatwn umwn kai katoikhsete epi thV ghV hV edwka umin kai toiV patrasin umwn ap aiwnoV kai ewV aiwnoV

6 mh poreuesqe opisw qewn allotriwn tou douleuein autoiV kai tou proskunein autoiV opwV mh parorgizhte me en toiV ergoiV twn ceirwn umwn tou kakwsai umaV

7 kai ouk hkousate mou

8 dia touto tade legei kurioV epeidh ouk episteusate toiV logoiV mou

9 idou egw apostellw kai lhmyomai thn patrian apo borra kai axw autouV epi thn ghn tauthn kai epi touV katoikountaV authn kai epi panta ta eqnh ta kuklw authV kai exerhmwsw autouV kai dwsw autouV eiV afanismon kai eiV surigmon kai eiV oneidismon aiwnion

10 kai apolw ap autwn fwnhn caraV kai fwnhn eufrosunhV fwnhn numfiou kai fwnhn numfhV osmhn murou kai fwV lucnou

11 kai estai pasa h gh eiV afanismon kai douleusousin en toiV eqnesin ebdomhkonta eth

12 kai en tw plhrwqhnai ta ebdomhkonta eth ekdikhsw to eqnoV ekeino fhsin kurioV kai qhsomai autouV eiV afanismon aiwnion

13 kai epaxw epi thn ghn ekeinhn pantaV touV logouV mou ouV elalhsa kat authV panta ta gegrammena en tw bibliw toutw

14 a eprofhteusen IeremiaV epi ta eqnh ta Ailam

15 tade legei kurioV suntribhtw to toxon Ailam arch dunasteiaV autwn

16 kai epaxw epi Ailam tessaraV anemouV ek twn tessarwn akrwn tou ouranou kai diasperw autouV en pasin toiV anemoiV toutoiV kai ouk estai eqnoV o ouc hxei ekei oi exwsmenoi Ailam

17 kai ptohsw autouV enantion twn ecqrwn autwn twn zhtountwn thn yuchn autwn kai epaxw ep autouV kaka kata thn orghn tou qumou mou kai epapostelw opisw autwn thn macairan mou ewV tou exanalwsai autouV

18 kai qhsw ton qronon mou en Ailam kai exapostelw ekeiqen basilea kai megistanaV

19 kai estai ep escatou twn hmerwn apostreyw thn aicmalwsian Ailam legei kurioV

20 en arch basileuontoV Sedekiou tou basilewV egeneto o logoV outoV peri Ailam

 

26

1 th Aiguptw epi dunamin Faraw Necaw basilewV Aiguptou oV hn epi tw potamw Eufrath en CarcamiV on epataxe Naboucodonosor basileuV BabulwnoV en tw etei tw tetartw Iwakim basilewV Iouda

2 analabete opla kai aspidaV kai prosagagete eiV polemon

3 episaxate touV ippouV epibhte oi ippeiV kai katasthte en taiV perikefalaiaiV umwn probalete ta dorata kai endusasqe touV qwrakaV umwn

4 ti oti autoi ptoountai kai apocwrousin opisw dioti oi iscuroi autwn kophsontai fugh efugon kai ouk anestreyan periecomenoi kukloqen legei kurioV

5 mh feugetw o koufoV kai mh anaswzesqw o iscuroV epi borran ta para ton Eufrathn hsqenhsan peptwkasin

6 tiV outoV wV potamoV anabhsetai kai wV potamoi kumainousin udwr

7 udata Aiguptou wsei potamoV anabhsetai kai eipen anabhsomai kai katakaluyw ghn kai apolw katoikountaV en auth

8 epibhte epi touV ippouV paraskeuasate ta armata exelqate oi machtai Aiqiopwn kai LibueV kaqwplismenoi oploiV kai Ludoi anabhte enteinate toxon

9 kai h hmera ekeinh kuriw tw qew hmwn hmera ekdikhsewV tou ekdikhsai touV ecqrouV autou kai katafagetai h macaira kuriou kai emplhsqhsetai kai mequsqhsetai apo tou aimatoV autwn oti qusia tw kuriw sabawq apo ghV borra epi potamw Eufrath

10 anabhqi Galaad kai labe rhtinhn th parqenw qugatri Aiguptou eiV kenon eplhqunaV iamata sou wfeleia ouk estin soi

11 hkousan eqnh fwnhn sou kai thV kraughV sou eplhsqh h gh oti machthV proV machthn hsqenhsen epi to auto epesan amfoteroi

12 a elalhsen kurioV en ceiri Ieremiou tou elqein Naboucodonosor ton basilea BabulwnoV tou koyai thn ghn Aiguptou

13 anaggeilate eiV Magdwlon kai paraggeilate eiV Memfin eipate episthqi kai etoimason oti katefagen macaira thn smilaka sou

14 dia ti efugen o ApiV o moscoV o eklektoV sou ouk emeinen oti kurioV parelusen auton

15 kai to plhqoV sou hsqenhsen kai epesen kai ekastoV proV ton plhsion autou elalei anastwmen kai anastreywmen proV ton laon hmwn eiV thn patrida hmwn apo proswpou macairaV EllhnikhV

16 kalesate to onoma Faraw Necaw basilewV Aiguptou Sawn&esbi&emwhd

17 zw egw legei kurioV o qeoV oti wV to Itaburion en toiV oresin kai wV o KarmhloV en th qalassh hxei

18 skeuh apoikismou poihson seauth katoikousa qugater Aiguptou oti MemfiV eiV afanismon estai kai klhqhsetai ouai dia to mh uparcein katoikountaV en auth

19 damaliV kekallwpismenh AiguptoV apospasma apo borra hlqen ep authn

20 kai oi misqwtoi authV en auth wsper moscoi siteutoi trefomenoi en auth dioti kai autoi apestrafhsan kai efugon omoqumadon ouk esthsan oti hmera apwleiaV hlqen ep autouV kai kairoV ekdikhsewV autwn

21 fwnh wV ofewV surizontoV oti en ammw poreusontai en axinaiV hxousin ep authn wV koptonteV xula

22 ekkoyousin ton drumon authV legei kurioV o qeoV oti ou mh eikasqh oti plhqunei uper akrida kai ouk estin autoiV ariqmoV

23 kathscunqh qugathr Aiguptou paredoqh eiV ceiraV laou apo borra

24 idou egw ekdikw ton Amwn ton uion authV epi Faraw kai epi touV pepoiqotaV ep autw

25

26 su de mh fobhqhV douloV mou Iakwb mhde ptohqhV Israhl dioti idou egw swzwn se makroqen kai to sperma sou ek thV aicmalwsiaV autwn kai anastreyei Iakwb kai hsucasei kai upnwsei kai ouk estai o parenoclwn auton

27 mh fobou paiV mou Iakwb legei kurioV oti meta sou egw eimi oti poihsw sunteleian en panti eqnei eiV ouV exwsa se ekei se de ou mh poihsw eklipein kai paideusw se eiV krima kai aqwon ouk aqwwsw se

 

27

1 logoV kuriou on elalhsen epi Babulwna

2 anaggeilate en toiV eqnesin kai akousta poihsate kai mh kruyhte eipate ealwken Babulwn kathscunqh BhloV h aptohtoV h trufera paredoqh Marwdac

3 oti anebh ep authn eqnoV apo borra outoV qhsei thn ghn authV eiV afanismon kai ouk estai o katoikwn en auth apo anqrwpou kai ewV kthnouV

4 en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw hxousin oi uioi Israhl autoi kai oi uioi Iouda epi to auto badizonteV kai klaionteV poreusontai ton kurion qeon autwn zhtounteV

5 ewV Siwn erwthsousin thn odon wde gar to proswpon autwn dwsousin kai hxousin kai katafeuxontai proV kurion ton qeon diaqhkh gar aiwnioV ouk epilhsqhsetai

6 probata apolwlota egenhqh o laoV mou oi poimeneV autwn exwsan autouV epi ta orh apeplanhsan autouV ex orouV epi bounon wconto epelaqonto koithV autwn

7 panteV oi euriskonteV autouV katanaliskon autouV oi ecqroi autwn eipan mh anwmen autouV anq wn hmarton tw kuriw nomh dikaiosunhV tw sunagagonti touV pateraV autwn

8 apallotriwqhte ek mesou BabulwnoV kai apo ghV Caldaiwn kai exelqate kai genesqe wsper drakonteV kata proswpon probatwn

9 oti idou egw egeirw epi Babulwna sunagwgaV eqnwn ek ghV borra kai parataxontai auth ekeiqen alwsetai wV boliV machtou sunetou ouk epistreyei kenh

10 kai estai h Caldaia eiV pronomhn panteV oi pronomeuonteV authn emplhsqhsontai

11 oti hufrainesqe kai katekaucasqe diarpazonteV thn klhronomian mou dioti eskirtate wV boidia en botanh kai ekeratizete wV tauroi

12 hscunqh h mhthr umwn sfodra mhthr ep agaqa escath eqnwn erhmoV

13 apo orghV kuriou ou katoikhqhsetai kai estai eiV afanismon pasa kai paV o diodeuwn dia BabulwnoV skuqrwpasei kai suriousin epi pasan thn plhghn authV

14 parataxasqe epi Babulwna kuklw panteV teinonteV toxon toxeusate ep authn mh feishsqe epi toiV toxeumasin umwn

15 katakrothsate ep authn pareluqhsan ai ceireV authV epesan ai epalxeiV authV kai kateskafh to teicoV authV oti ekdikhsiV para qeou estin ekdikeite ep authn kaqwV epoihsen poihsate auth

16 exoleqreusate sperma ek BabulwnoV kateconta drepanon en kairw qerismou apo proswpou macairaV EllhnikhV ekastoV eiV ton laon autou apostreyousin kai ekastoV eiV thn ghn autou feuxetai

17 probaton planwmenon Israhl leonteV exwsan auton o prwtoV efagen auton basileuV Assour kai outoV usteron ta osta autou basileuV BabulwnoV

18 dia touto tade legei kurioV idou egw ekdikw epi ton basilea BabulwnoV kai epi thn ghn autou kaqwV exedikhsa epi ton basilea Assour

19 kai apokatasthsw ton Israhl eiV thn nomhn autou kai nemhsetai en tw Karmhlw kai en orei Efraim kai en tw Galaad kai plhsqhsetai h yuch autou

20 en taiV hmeraiV ekeinaiV kai en tw kairw ekeinw zhthsousin thn adikian Israhl kai ouc uparxei kai taV amartiaV Iouda kai ou mh eureqwsin oti ilewV esomai toiV upoleleimmenoiV epi thV ghV legei kurioV

21 pikrwV epibhqi ep authn kai epi touV katoikountaV ep authn ekdikhson macaira kai afanison legei kurioV kai poiei kata panta osa entellomai soi

22 fwnh polemou kai suntribh megalh en gh Caldaiwn

23 pwV suneklasqh kai sunetribh h sfura pashV thV ghV pwV egenhqh eiV afanismon Babulwn en eqnesin

24 epiqhsontai soi kai alwsh w Babulwn kai ou gnwsh eureqhV kai elhmfqhV oti tw kuriw antesthV

25 hnoixen kurioV ton qhsauron autou kai exhnegken ta skeuh orghV autou oti ergon tw kuriw qew en gh Caldaiwn

26 oti elhluqasin oi kairoi authV anoixate taV apoqhkaV authV ereunhsate authn wV sphlaion kai exoleqreusate authn mh genesqw authV kataleimma

27 anaxhranate authV pantaV touV karpouV kai katabhtwsan eiV sfaghn ouai autoiV oti hkei h hmera autwn kai kairoV ekdikhsewV autwn

28 fwnh feugontwn kai anaswzomenwn ek ghV BabulwnoV tou anaggeilai eiV Siwn thn ekdikhsin para kuriou qeou hmwn

29 paraggeilate epi Babulwna polloiV panti enteinonti toxon parembalete ep authn kukloqen mh estw authV anaswzomenoV antapodote auth kata ta erga authV kata panta osa epoihsen poihsate auth oti proV ton kurion antesth qeon agion tou Israhl

30 dia touto pesountai oi neaniskoi authV en taiV plateiaiV authV kai panteV oi andreV oi polemistai authV rifhsontai eipen kurioV

31 idou egw epi se thn ubristrian legei kurioV oti hkei h hmera sou kai o kairoV ekdikhsewV sou

32 kai asqenhsei h ubriV sou kai peseitai kai ouk estai o anistwn authn kai anayw pur en tw drumw authV kai katafagetai panta ta kuklw authV

33 tade legei kurioV katadedunasteuntai oi uioi Israhl kai oi uioi Iouda ama panteV oi aicmalwteusanteV autouV katedunasteusan autouV oti ouk hqelhsan exaposteilai autouV

34 kai o lutroumenoV autouV iscuroV kurioV pantokratwr onoma autw krisin krinei proV touV antidikouV autou opwV exarh thn ghn kai paroxunei toiV katoikousi Babulwna

35 macairan epi touV CaldaiouV kai epi touV katoikountaV Babulwna kai epi touV megistanaV authV kai epi touV sunetouV authV

36 macairan epi touV machtaV authV kai paraluqhsontai

37 macairan epi touV ippouV autwn kai epi ta armata autwn macairan epi touV machtaV autwn kai epi ton summikton ton en mesw authV kai esontai wsei gunaikeV macairan epi touV qhsaurouV authV kai diaskorpisqhsontai

38 epi tw udati authV epepoiqei kai kataiscunqhsontai oti gh twn gluptwn estin kai en taiV nhsoiV ou katekaucwnto

39 dia touto katoikhsousin indalmata en taiV nhsoiV kai katoikhsousin en auth qugatereV seirhnwn ou mh katoikhqh ouketi eiV ton aiwna

40 kaqwV katestreyen o qeoV Sodoma kai Gomorra kai taV omorousaV autaiV eipen kurioV ou mh katoikhsh ekei anqrwpoV kai ou mh paroikhsh ekei uioV anqrwpou

41 idou laoV ercetai apo borra kai eqnoV mega kai basileiV polloi exegerqhsontai ap escatou thV ghV

42 toxon kai egceiridion econteV itamoV estin kai ou mh elehsh fwnh autwn wV qalassa hchsei ef ippoiV ippasontai pareskeuasmenoi wsper pur eiV polemon proV se qugater BabulwnoV

43 hkousen basileuV BabulwnoV thn akohn autwn kai pareluqhsan ai ceireV autou qliyiV katekrathsen autou wdineV wV tiktoushV

44 idou wsper lewn anabhsetai apo tou Iordanou eiV topon Aiqam oti tacewV ekdiwxw autouV ap authV kai panta neaniskon ep authn episthsw oti tiV wsper egw kai tiV antisthsetai moi kai tiV outoV poimhn oV sthsetai kata proswpon mou

45 dia touto akousate thn boulhn kuriou hn bebouleutai epi Babulwna kai logismouV autou ouV elogisato epi touV katoikountaV CaldaiouV ean mh diafqarh ta arnia twn probatwn autwn ean mh afanisqh nomh ap autwn

46 oti apo fwnhV alwsewV BabulwnoV seisqhsetai h gh kai kraugh en eqnesin akousqhsetai

 

28

1 tade legei kurioV idou egw exegeirw epi Babulwna kai epi touV katoikountaV CaldaiouV anemon kauswna diafqeironta

2 kai exapostelw eiV Babulwna ubristaV kai kaqubrisousin authn kai lumanountai thn ghn authV ouai epi Babulwna kukloqen en hmera kakwsewV authV

3 ep authn teinetw o teinwn to toxon autou kai periqesqw w estin opla autw kai mh feishsqe epi neaniskouV authV kai afanisate pasan thn dunamin authV

4 kai pesountai traumatiai en gh Caldaiwn kai katakekenthmenoi exwqen authV

5 dioti ouk echreusen Israhl kai IoudaV apo qeou autwn apo kuriou pantokratoroV oti h gh autwn eplhsqh adikiaV apo twn agiwn Israhl

6 feugete ek mesou BabulwnoV kai anaswzete ekastoV thn yuchn autou kai mh aporrifhte en th adikia authV oti kairoV ekdikhsewV authV estin para kuriou antapodoma autoV antapodidwsin auth

7 pothrion crusoun Babulwn en ceiri kuriou mequskon pasan thn ghn apo tou oinou authV epiosan eqnh dia touto esaleuqhsan

8 kai afnw epesen Babulwn kai sunetribh qrhneite authn labete rhtinhn th diafqora authV ei pwV iaqhsetai

9 iatreusamen thn Babulwna kai ouk iaqh egkatalipwmen authn kai apelqwmen ekastoV eiV thn ghn autou oti hggisen eiV ouranon to krima authV exhren ewV twn astrwn

10 exhnegken kurioV to krima autou deute kai anaggeilwmen eiV Siwn ta erga kuriou qeou hmwn

11 paraskeuazete ta toxeumata plhroute taV faretraV hgeiren kurioV to pneuma basilewV Mhdwn oti eiV Babulwna h orgh autou tou exoleqreusai authn oti ekdikhsiV kuriou estin ekdikhsiV laou autou estin

12 epi teicewn BabulwnoV arate shmeion episthsate faretraV egeirate fulakaV etoimasate opla oti eneceirhsen kai poihsei kurioV a elalhsen epi touV katoikountaV Babulwna

13 kataskhnountaV ef udasi polloiV kai epi plhqei qhsaurwn authV hkei to peraV sou alhqwV eiV ta splagca sou

14 oti wmosen kurioV kata tou bracionoV autou dioti plhrwsw se anqrwpwn wsei akridwn kai fqegxontai epi se oi katabainonteV

15 poiwn ghn en th iscui autou etoimazwn oikoumenhn en th sofia autou en th sunesei autou exeteinen ton ouranon

16 eiV fwnhn eqeto hcoV udatoV en tw ouranw kai anhgagen nefelaV ap escatou thV ghV astrapaV eiV ueton epoihsen kai exhgagen fwV ek qhsaurwn autou

17 emwranqh paV anqrwpoV apo gnwsewV kathscunqh paV crusocooV apo twn gluptwn autou oti yeudh ecwneusan ouk estin pneuma en autoiV

18 mataia estin erga memwkhmena en kairw episkeyewV autwn apolountai

19 ou toiauth meriV tw Iakwb oti o plasaV ta panta autoV estin klhronomia autou kurioV onoma autw

20 diaskorpizeiV su moi skeuh polemou kai diaskorpiw en soi eqnh kai exarw ek sou basileiV

21 kai diaskorpiw en soi ippon kai anabathn autou kai diaskorpiw en soi armata kai anabataV autwn

22 kai diaskorpiw en soi neaniskon kai parqenon kai diaskorpiw en soi andra kai gunaika

23 kai diaskorpiw en soi poimena kai to poimnion autou kai diaskorpiw en soi gewrgon kai to gewrgion autou kai diaskorpiw en soi hgemonaV kai strathgouV sou

24 kai antapodwsw th Babulwni kai pasi toiV katoikousi CaldaioiV pasaV taV kakiaV autwn aV epoihsan epi Siwn kat ofqalmouV umwn legei kurioV

25 idou egw proV se to oroV to diefqarmenon to diafqeiron pasan thn ghn kai ektenw thn ceira mou epi se kai katakuliw se apo twn petrwn kai dwsw se wV oroV empepurismenon

26 kai ou mh labwsin apo sou liqon eiV gwnian kai liqon eiV qemelion oti eiV afanismon eiV ton aiwna esh legei kurioV

27 arate shmeion epi thV ghV salpisate en eqnesin salpiggi agiasate ep authn eqnh paraggeilate ep authn basileiaiV Ararat par emou kai toiV AscanazaioiV episthsate ep authn belostaseiV anabibasate ep authn ippon wV akridwn plhqoV

28 agiasate ep authn eqnh ton basilea twn Mhdwn kai pashV thV ghV touV hgoumenouV autou kai pantaV touV strathgouV autou

29 eseisqh h gh kai eponesen dioti exanesth epi Babulwna logismoV kuriou tou qeinai thn ghn BabulwnoV eiV afanismon kai mh katoikeisqai authn

30 exelipen machthV BabulwnoV tou polemein kaqhsontai ekei en perioch eqrausqh h dunasteia autwn egenhqhsan wsei gunaikeV enepurisqh ta skhnwmata authV sunetribhsan oi mocloi authV

31 diwkwn eiV apanthsin diwkontoV diwxetai kai anaggellwn eiV apanthsin anaggellontoV tou anaggeilai tw basilei BabulwnoV oti ealwken h poliV autou

32 ap escatou twn diabasewn autou elhmfqhsan kai ta sustemata autwn eneprhsan en puri kai andreV autou oi polemistai exercontai

33 dioti tade legei kurioV oikoi basilewV BabulwnoV wV alwn wrimoV alohqhsontai eti mikron kai hxei o amhtoV authV

34 katefagen me emerisato me katelaben me skeuoV lepton Naboucodonosor basileuV BabulwnoV katepien me wV drakwn eplhsen thn koilian autou apo thV trufhV mou exwsen me

35 oi mocqoi mou kai ai talaipwriai mou eiV Babulwna erei katoikousa Siwn kai to aima mou epi touV katoikountaV CaldaiouV erei Ierousalhm

36 dia touto tade legei kurioV idou egw krinw thn antidikon sou kai ekdikhsw thn ekdikhsin sou kai erhmwsw thn qalassan authV kai xhranw thn phghn authV

37 kai estai Babulwn eiV afanismon kai ou katoikhqhsetai

38 ama wV leonteV exhgerqhsan kai wV skumnoi leontwn

39 en th qermasia autwn dwsw pothma autoiV kai mequsw autouV opwV karwqwsin kai upnwswsin upnon aiwnion kai ou mh egerqwsi legei kurioV

40 katabibasw autouV wV arnaV eiV sfaghn kai wV kriouV met erifwn

41 pwV ealw kai eqhreuqh to kauchma pashV thV ghV pwV egeneto Babulwn eiV afanismon en toiV eqnesin

42 anebh epi Babulwna h qalassa en hcw kumatwn authV kai katekalufqh

43 egenhqhsan ai poleiV authV gh anudroV kai abatoV ou katoikhsei en auth oude eiV oude mh katalush en auth uioV anqrwpou

44 kai ekdikhsw epi Babulwna kai exoisw a katepien ek tou stomatoV authV kai ou mh sunacqwsin proV authn eti ta eqnh

45

46

47

48

49 kai en Babulwni pesountai traumatiai pashV thV ghV

50 anaswzomenoi ek ghV poreuesqe kai mh istasqe oi makroqen mnhsqhte tou kuriou kai Ierousalhm anabhtw epi thn kardian umwn

51 hscunqhmen oti hkousamen oneidismon hmwn katekaluyen atimia to proswpon hmwn eishlqon allogeneiV eiV ta agia hmwn eiV oikon kuriou

52 dia touto idou hmerai ercontai legei kurioV kai ekdikhsw epi ta glupta authV kai en pash th gh authV pesountai traumatiai

53 oti ean anabh Babulwn wV o ouranoV kai oti ean ocurwsh uyoV iscuoV authV par emou hxousin exoleqreuonteV authn legei kurioV

54 fwnh kraughV en Babulwni kai suntribh megalh en gh Caldaiwn

55 oti exwleqreusen kurioV thn Babulwna kai apwlesen ap authV fwnhn megalhn hcousan wV udata polla edwken eiV oleqron fwnhn authV

56 oti hlqen epi Babulwna talaipwria ealwsan oi machtai authV eptohtai to toxon autwn oti qeoV antapodidwsin autoiV kurioV antapodidwsin auth thn antapodosin

57 kai mequsei meqh touV hgemonaV authV kai touV sofouV authV kai touV strathgouV authV legei o basileuV kurioV pantokratwr onoma autw

58 tade legei kurioV teicoV BabulwnoV eplatunqh kataskaptomenon kataskafhsetai kai ai pulai authV ai uyhlai empurisqhsontai kai ou kopiasousin laoi eiV kenon kai eqnh en arch ekleiyousin

59 o logoV on eneteilato kurioV Ieremia tw profhth eipein tw Saraia uiw Nhriou uiou Maasaiou ote eporeueto para Sedekiou basilewV Iouda eiV Babulwna en tw etei tw tetartw thV basileiaV autou kai SaraiaV arcwn dwrwn

60 kai egrayen IeremiaV panta ta kaka a hxei epi Babulwna en bibliw eni pantaV touV logouV toutouV touV gegrammenouV epi Babulwna

61 kai eipen IeremiaV proV Saraian otan elqhV eiV Babulwna kai oyh kai anagnwsh pantaV touV logouV toutouV

62 kai ereiV kurie kurie su elalhsaV epi ton topon touton tou exoleqreusai auton kai tou mh einai en autw katoikountaV apo anqrwpou ewV kthnouV oti afanismoV eiV ton aiwna estai

63 kai estai otan paush tou anaginwskein to biblion touto kai epidhseiV ep auto liqon kai riyeiV auto eiV meson tou Eufratou

64 kai ereiV outwV katadusetai Babulwn kai ou mh anasth apo proswpou twn kakwn wn egw epagw ep authn

 

29

1 epi touV allofulouV

2 tade legei kurioV idou udata anabainei apo borra kai estai eiV ceimarroun katakluzonta kai kataklusei ghn kai to plhrwma authV polin kai touV katoikountaV en auth kai kekraxontai oi anqrwpoi kai alalaxousin apanteV oi katoikounteV thn ghn

3 apo fwnhV ormhV autou apo twn oplwn twn podwn autou kai apo seismou twn armatwn autou hcou trocwn autou ouk epestreyan patereV ef uiouV autwn apo eklusewV ceirwn autwn

4 en th hmera th ercomenh tou apolesai pantaV touV allofulouV kai afaniw thn Turon kai thn Sidwna kai pantaV touV kataloipouV thV bohqeiaV autwn oti exoleqreusei kurioV touV kataloipouV twn nhswn

5 hkei falakrwma epi Gazan aperrifh Askalwn kai oi kataloipoi Enakim ewV tinoV koyeiV

6 h macaira tou kuriou ewV tinoV ouc hsucaseiV apokatasthqi eiV ton koleon sou anapausai kai eparqhti

7 pwV hsucasei kai kurioV eneteilato auth epi thn Askalwna kai epi taV paraqalassiouV epi taV kataloipouV epegerqhnai

 

30

1 th Idoumaia tade legei kurioV ouk estin eti sofia en Qaiman apwleto boulh ek sunetwn wceto sofia autwn

2 hpathqh o topoV autwn baqunate eiV kaqisin oi katoikounteV en Daidan oti duskola epoihsen hgagon ep auton en cronw w epeskeyamhn ep auton

3 oti trughtai hlqon soi ou kataleiyousin soi kataleimmata wV kleptai en nukti epiqhsousin ceira autwn

4 oti egw katesura ton Hsau anekaluya ta krupta autwn krubhnai ou mh dunwntai wlonto dia ceira adelfou autou kai geitonoV autou kai ouk estin

5 upoleipesqai orfanon sou ina zhshtai kai egw zhsomai kai chrai ep eme pepoiqasin

6 oti tade eipen kurioV oiV ouk hn nomoV piein to pothrion epion kai su aqwwmenh ou mh aqwwqhV oti pinwn piesai

7 oti kat emautou wmosa legei kurioV oti eiV abaton kai eiV oneidismon kai eiV katarasin esh en mesw authV kai pasai ai poleiV authV esontai erhmoi eiV aiwna

8 akohn hkousa para kuriou kai aggelouV eiV eqnh apesteilen sunacqhte kai paragenesqe eiV authn anasthte eiV polemon

9 mikron edwka se en eqnesin eukatafronhton en anqrwpoiV

10 h paignia sou eneceirhsen soi itamia kardiaV sou katelusen trumaliaV petrwn sunelaben iscun bounou uyhlou oti uywsen wsper aetoV nossian autou ekeiqen kaqelw se

11 kai estai h Idoumaia eiV abaton paV o paraporeuomenoV ep authn suriei

12 wsper katestrafh Sodoma kai Gomorra kai ai paroikoi authV eipen kurioV pantokratwr ou mh kaqish ekei anqrwpoV kai ou mh enoikhsh ekei uioV anqrwpou

13 idou wsper lewn anabhsetai ek mesou tou Iordanou eiV topon Aiqam oti tacu ekdiwxw autouV ap authV kai touV neaniskouV ep authn episthsate oti tiV wsper egw kai tiV antisthsetai moi kai tiV outoV poimhn oV sthsetai kata proswpon mou

14 dia touto akousate boulhn kuriou hn ebouleusato epi thn Idoumaian kai logismon autou on elogisato epi touV katoikountaV Qaiman ean mh sumyhsqwsin ta elacista twn probatwn ean mh abatwqh ep authn katalusiV autwn

15 oti apo fwnhV ptwsewV autwn eseisqh h gh kai kraugh sou en qalassh hkousqh

16 idou wsper aetoV oyetai kai ektenei taV pterugaV ep ocurwmata authV kai estai h kardia twn iscurwn thV IdoumaiaV en th hmera ekeinh wV kardia gunaikoV wdinoushV

17 toiV uioiV Ammwn outwV eipen kurioV mh uioi ouk eisin en Israhl h paralhmyomenoV ouk estin autoiV dia ti parelaben Melcom ton Gad kai o laoV autwn en polesin autwn enoikhsei

18 dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai akoutiw epi Rabbaq qorubon polemwn kai esontai eiV abaton kai eiV apwleian kai bwmoi authV en puri katakauqhsontai kai paralhmyetai Israhl thn archn autou

19 alalaxon Esebwn oti wleto Gai kekraxate qugatereV Rabbaq perizwsasqe sakkouV kai epilhmpteusasqe kai koyasqe epi Melcom oti en apoikia badieitai oi iereiV autou kai oi arconteV autou ama

20 ti agalliash en toiV pedioiV Enakim qugater itamiaV h pepoiquia epi qhsauroiV authV h legousa tiV eiseleusetai ep eme

21 idou egw ferw fobon epi se eipen kurioV apo pashV thV perioikou sou kai diasparhsesqe ekastoV eiV proswpon autou kai ouk estai o sunagwn

22

23 th Khdar basilissh thV aulhV hn epataxen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV outwV eipen kurioV anasthte kai anabhte epi Khdar kai plhsate touV uiouV Kedem

24 skhnaV autwn kai probata autwn lhmyontai imatia autwn kai panta ta skeuh autwn kai kamhlouV autwn lhmyontai eautoiV kai kalesate ep autouV apwleian kukloqen

25 feugete lian baqunate eiV kaqisin kaqhmenoi en th aulh oti ebouleusato ef umaV basileuV BabulwnoV boulhn kai elogisato ef umaV logismon

26 anasthqi kai anabhqi ep eqnoV eustaqoun kaqhmenon eiV anayuchn oiV ouk eisin qurai ou balanoi ou mocloi monoi kataluousin

27 kai esontai kamhloi autwn eiV pronomhn kai plhqoV kthnwn autwn eiV apwleian kai likmhsw autouV panti pneumati kekarmenouV pro proswpou autwn ek pantoV peran autwn oisw thn trophn autwn eipen kurioV

28 kai estai h aulh diatribh strouqwn kai abatoV ewV aiwnoV ou mh kaqish ekei anqrwpoV kai ou mh katoikhsh ekei uioV anqrwpou

29 th Damaskw kathscunqh Hmaq kai Arfad oti hkousan akohn ponhran exesthsan equmwqhsan anapausasqai ou mh dunwntai

30 exeluqh DamaskoV apestrafh eiV fughn tromoV epelabeto authV

31 pwV ouci egkatelipen polin emhn kwmhn hgaphsan

32 dia touto pesountai neaniskoi en plateiaiV sou kai panteV oi andreV oi polemistai sou pesountai fhsin kurioV

33 kai kausw pur en teicei Damaskou kai katafagetai amfoda uiou Ader

 

31

1 th Mwab outwV eipen kurioV ouai epi Nabau oti wleto elhmfqh Kariaqaim hscunqh Amaq kai htthqh

2 ouk estin eti iatreia Mwab agauriama en Esebwn elogisanto ep authn kaka ekoyamen authn apo eqnouV kai pausin pausetai opisqen sou badieitai macaira

3 oti fwnh kekragotwn ex Wrwnaim oleqroV kai suntrimma mega

4 sunetribh Mwab anaggeilate eiV Zogora

5 oti eplhsqh Alawq en klauqmw anabhsetai klaiwn en odw Wrwnaim kraughn suntrimmatoV hkousate

6 feugete kai swsate taV yucaV umwn kai esesqe wsper onoV agrioV en erhmw

7 epeidh epepoiqeiV en ocurwmasin sou kai su sullhmfqhsh kai exeleusetai CamwV en apoikia oi iereiV autou kai oi arconteV autou ama

8 kai hxei oleqroV epi pasan polin kai poliV ou mh swqh kai apoleitai o aulwn kai exoleqreuqhsetai h pedinh kaqwV eipen kurioV

9 dote shmeia th Mwab oti afh anafqhsetai kai pasai ai poleiV authV eiV abaton esontai poqen enoikoV auth

10 epikataratoV o poiwn ta erga kuriou amelwV exairwn macairan autou af aimatoV

11 anepausato Mwab ek paidariou kai pepoiqwV hn epi th doxh autou ouk eneceen ex aggeiou eiV aggeion kai eiV apoikismon ouk wceto dia touto esth geuma autou en autw kai osmh autou ouk exelipen

12 dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai apostelw autw klinontaV kai klinousin auton kai ta skeuh autou leptunousin kai ta kerata autou sugkoyousin

13 kai kataiscunqhsetai Mwab apo CamwV wsper kathscunqh oikoV Israhl apo Baiqhl elpidoV autwn pepoiqoteV ep autoiV

14 pwV ereite iscuroi esmen kai anqrwpoV iscuwn eiV ta polemika

15 wleto Mwab poliV autou kai eklektoi neaniskoi autou katebhsan eiV sfaghn

16 egguV hmera Mwab elqein kai ponhria autou taceia sfodra

17 kinhsate autw panteV kukloqen autou panteV eidoteV onoma autou eipate pwV sunetribh bakthria euklehV rabdoV megalwmatoV

18 katabhqi apo doxhV kai kaqison en ugrasia kaqhmenh Daibwn ektribhte oti wleto Mwab anebh eiV se lumainomenoV ocurwma sou

19 ef odou sthqi kai epide kaqhmenh en Arohr kai erwthson feugonta kai swzomenon kai eipon ti egeneto

20 kathscunqh Mwab oti sunetribh ololuxon kai kekraxon anaggeilon en Arnwn oti wleto Mwab

21 kai krisiV ercetai eiV ghn tou Miswr epi Cailwn kai epi Iassa kai epi Mwfaq

22 kai epi Daibwn kai epi Nabau kai ep oikon Deblaqaim

23 kai epi Kariaqaim kai ep oikon Gamwl kai ep oikon Mawn

24 kai epi Kariwq kai epi Bosor kai epi pasaV taV poleiV Mwab taV porrw kai taV egguV

25 kateacqh keraV Mwab kai to epiceiron autou sunetribh

26 mequsate auton oti epi kurion emegalunqh kai epikrousei Mwab en ceiri autou kai estai eiV gelwta kai autoV

27 kai ei mh eiV geloiasmon hn soi Israhl ei en klopaiV sou eureqh oti epolemeiV auton

28 katelipon taV poleiV kai wkhsan en petraiV oi katoikounteV Mwab egenhqhsan wV peristerai nosseuousai en petraiV stomati boqunou

29 hkousa ubrin Mwab ubrisen lian ubrin autou kai uperhfanian autou kai uywqh h kardia autou

30 egw de egnwn erga autou ouci to ikanon autou ouc outwV epoihsen

31 dia touto epi Mwab ololuzete pantoqen bohsate ep andraV KiradaV aucmou

32 wV klauqmon Iazhr apoklausomai soi ampeloV Sebhma klhmata sou dihlqen qalassan Iazhr hyanto epi opwran sou epi trughtaiV sou oleqroV epepesen

33 suneyhsqh carmosunh kai eufrosunh ek thV MwabitidoV kai oinoV hn epi lhnoiV sou prwi ouk epathsan oude deilhV ouk epoihsan aidad

34 apo kraughV Esebwn ewV Elealh ai poleiV autwn edwkan fwnhn autwn apo Zogor ewV Wrwnaim kai Aglaq&salisia oti kai to udwr Nebrim eiV katakauma estai

35 kai apolw ton Mwab fhsin kurioV anabainonta epi bwmon kai qumiwnta qeoiV autou

36 dia touto kardia mou Mwab wsper auloi bombhsousin kardia mou ep anqrwpouV KiradaV wsper auloV bombhsei dia touto a periepoihsato apwleto apo anqrwpou

37 pasan kefalhn en panti topw xurhsontai kai paV pwgwn xurhqhsetai kai pasai ceireV koyontai kai epi pashV osfuoV sakkoV

38 kai epi pantwn twn dwmatwn Mwab kai epi plateiaiV authV oti sunetriya ton Mwab fhsin kurioV wV aggeion ou ouk estin creia autou

39 pwV kathllaxen pwV estreyen nwton Mwab hscunqh kai egeneto Mwab eiV gelwta kai egkothma pasin toiV kuklw authV

40 oti outwV eipen kurioV

41 elhmfqh Akkariwq kai ta ocurwmata sunelhmfqh

42 kai apoleitai Mwab apo oclou oti epi ton kurion emegalunqh

43 pagiV kai foboV kai boqunoV epi soi kaqhmenoV Mwab

44 o feugwn apo proswpou tou fobou empeseitai eiV ton boqunon kai o anabainwn ek tou boqunou sullhmfqhsetai en th pagidi oti epaxw tauta epi Mwab en eniautw episkeyewV authV

 

32

1 osa eprofhteusen IeremiaV epi panta ta eqnh

2

3 outwV eipen kurioV o qeoV Israhl labe to pothrion tou oinou tou akratou toutou ek ceiroV mou kai potieiV panta ta eqnh proV a egw apostellw se proV autouV

4 kai piontai kai exemountai kai manhsontai apo proswpou thV macairaV hV egw apostellw ana meson autwn

5 kai elabon to pothrion ek ceiroV kuriou kai epotisa ta eqnh proV a apesteilen me kurioV ep auta

6 thn Ierousalhm kai taV poleiV Iouda kai basileiV Iouda kai arcontaV autou tou qeinai autaV eiV erhmwsin kai eiV abaton kai eiV surigmon

7 kai ton Faraw basilea Aiguptou kai touV paidaV autou kai touV megistanaV autou kai panta ton laon autou

8 kai pantaV touV summiktouV autou kai pantaV touV basileiV allofulwn thn Askalwna kai thn Gazan kai thn Akkarwn kai to epiloipon Azwtou

9 kai thn Idoumaian kai thn Mwabitin kai touV uiouV Ammwn

10 kai pantaV basileiV Turou kai basileiV SidwnoV kai basileiV touV en tw peran thV qalasshV

11 kai thn Daidan kai thn Qaiman kai thn RwV kai pan perikekarmenon kata proswpon autou

12 kai pantaV touV summiktouV touV kataluontaV en th erhmw

13 kai pantaV basileiV Ailam kai pantaV basileiV Perswn

14 kai pantaV basileiV apo aphliwtou touV porrw kai touV egguV ekaston proV ton adelfon autou kai pasaV taV basileiaV taV epi proswpou thV ghV

15 kai ereiV autoiV outwV eipen kurioV pantokratwr piete kai mequsqhte kai exemesate kai peseisqe kai ou mh anasthte apo proswpou thV macairaV hV egw apostellw ana meson umwn

16 kai estai otan mh boulwntai dexasqai to pothrion ek thV ceiroV sou wste piein kai ereiV outwV eipen kurioV pionteV piesqe

17 oti en polei en h wnomasqh to onoma mou ep authn egw arcomai kakwsai kai umeiV kaqarsei ou mh kaqarisqhte oti macairan egw kalw epi touV kaqhmenouV epi thV ghV

18 kai su profhteuseiV ep autouV touV logouV toutouV kai ereiV kurioV af uyhlou crhmatiei apo tou agiou autou dwsei fwnhn autou logon crhmatiei epi tou topou autou kai aidad wsper trugwnteV apokriqhsontai kai epi touV kaqhmenouV epi thn ghn

19 hkei oleqroV epi meroV thV ghV oti krisiV tw kuriw en toiV eqnesin krinetai autoV proV pasan sarka oi de asebeiV edoqhsan eiV macairan legei kurioV

20 outwV eipen kurioV idou kaka ercetai apo eqnouV epi eqnoV kai lailay megalh ekporeuetai ap escatou thV ghV

21 kai esontai traumatiai upo kuriou en hmera kuriou ek merouV thV ghV kai ewV eiV meroV thV ghV ou mh katorugwsin eiV kopria epi proswpou thV ghV esontai

22 alalaxate poimeneV kai kekraxate kai koptesqe oi krioi twn probatwn oti eplhrwqhsan ai hmerai umwn eiV sfaghn kai peseisqe wsper oi krioi oi eklektoi

23 kai apoleitai fugh apo twn poimenwn kai swthria apo twn kriwn twn probatwn

24 fwnh kraughV twn poimenwn kai alalagmoV twn probatwn kai twn kriwn oti wleqreusen kurioV ta boskhmata autwn

25 kai pausetai ta kataloipa thV eirhnhV apo proswpou orghV qumou mou

26 egkatelipen wsper lewn kataluma autou oti egenhqh h gh autwn eiV abaton apo proswpou thV macairaV thV megalhV

 

33

1 en arch basilewV Iwakim uiou Iwsia egenhqh o logoV outoV para kuriou

2 outwV eipen kurioV sthqi en aulh oikou kuriou kai crhmatieiV apasi toiV IoudaioiV kai pasi toiV ercomenoiV proskunein en oikw kuriou apantaV touV logouV ouV sunetaxa soi autoiV crhmatisai mh afelhV rhma

3 iswV akousontai kai apostrafhsontai ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai pausomai apo twn kakwn wn egw logizomai tou poihsai autoiV eneken twn ponhrwn epithdeumatwn autwn

4 kai ereiV outwV eipen kurioV ean mh akoushte mou tou poreuesqai en toiV nomimoiV mou oiV edwka kata proswpon umwn

5 eisakouein twn logwn twn paidwn mou twn profhtwn ouV egw apostellw proV umaV orqrou kai apesteila kai ouk eishkousate mou

6 kai dwsw ton oikon touton wsper Shlwm kai thn polin dwsw eiV kataran pasin toiV eqnesin pashV thV ghV

7 kai hkousan oi iereiV kai oi yeudoprofhtai kai paV o laoV tou Ieremiou lalountoV touV logouV toutouV en oikw kuriou

8 kai egeneto Ieremiou pausamenou lalountoV panta a sunetaxen autw kurioV lalhsai panti tw law kai sunelabosan auton oi iereiV kai oi yeudoprofhtai kai paV o laoV legwn qanatw apoqanh

9 oti eprofhteusaV tw onomati kuriou legwn wsper Shlwm estai o oikoV outoV kai h poliV auth erhmwqhsetai apo katoikountwn kai exekklhsiasqh paV o laoV epi Ieremian en oikw kuriou

10 kai hkousan oi arconteV Iouda ton logon touton kai anebhsan ex oikou tou basilewV eiV oikon kuriou kai ekaqisan en proquroiV pulhV kuriou thV kainhV

11 kai eipan oi iereiV kai oi yeudoprofhtai proV touV arcontaV kai panti tw law krisiV qanatou tw anqrwpw toutw oti eprofhteusen kata thV polewV tauthV kaqwV hkousate en toiV wsin umwn

12 kai eipen IeremiaV proV touV arcontaV kai panti tw law legwn kurioV apesteilen me profhteusai epi ton oikon touton kai epi thn polin tauthn pantaV touV logouV toutouV ouV hkousate

13 kai nun beltiouV poihsate taV odouV umwn kai ta erga umwn kai akousate thV fwnhV kuriou kai pausetai kurioV apo twn kakwn wn elalhsen ef umaV

14 kai idou egw en cersin umwn poihsate moi wV sumferei kai wV beltion umin

15 all h gnonteV gnwsesqe oti ei anaireite me aima aqwon didote ef umaV kai epi thn polin tauthn kai epi touV katoikountaV en auth oti en alhqeia apestalken me kurioV proV umaV lalhsai eiV ta wta umwn pantaV touV logouV toutouV

16 kai eipan oi arconteV kai paV o laoV proV touV iereiV kai proV touV yeudoprofhtaV ouk estin tw anqrwpw toutw krisiV qanatou oti epi tw onomati kuriou tou qeou hmwn elalhsen proV hmaV

17 kai anesthsan andreV twn presbuterwn thV ghV kai eipan pash th sunagwgh tou laou

18 MicaiaV o MwraqithV hn en taiV hmeraiV Ezekiou basilewV Iouda kai eipen panti tw law Iouda outwV eipen kurioV Siwn wV agroV arotriaqhsetai kai Ierousalhm eiV abaton estai kai to oroV tou oikou eiV alsoV drumou

19 mh anelwn aneilen auton EzekiaV kai paV Iouda ouci oti efobhqhsan ton kurion kai oti edehqhsan tou proswpou kuriou kai epausato kurioV apo twn kakwn wn elalhsen ep autouV kai hmeiV epoihsamen kaka megala epi yucaV hmwn

20 kai anqrwpoV hn profhteuwn tw onomati kuriou OuriaV uioV Samaiou ek Kariaqiarim kai eprofhteusen peri thV ghV tauthV kata pantaV touV logouV Ieremiou

21 kai hkousen o basileuV Iwakim kai panteV oi arconteV pantaV touV logouV autou kai ezhtoun apokteinai auton kai hkousen OuriaV kai eishlqen eiV Aigupton

22 kai exapesteilen o basileuV andraV eiV Aigupton

23 kai exhgagosan auton ekeiqen kai eishgagosan auton proV ton basilea kai epataxen auton en macaira kai erriyen auton eiV to mnhma uiwn laou autou

24 plhn ceir Acikam uiou Safan hn meta Ieremiou tou mh paradounai auton eiV ceiraV tou laou tou mh anelein auton

 

34

1 outwV eipen kurioV poihson desmouV kai kloiouV kai periqou peri ton trachlon sou

2 kai aposteleiV autouV proV basilea IdoumaiaV kai proV basilea Mwab kai proV basilea uiwn Ammwn kai proV basilea Turou kai proV basilea SidwnoV en cersin aggelwn autwn twn ercomenwn eiV apanthsin autwn eiV Ierousalhm proV Sedekian basilea Iouda

3 kai suntaxeiV autoiV proV touV kuriouV autwn eipein outwV eipen kurioV o qeoV Israhl outwV ereite proV touV kuriouV umwn

4 oti egw epoihsa thn ghn en th iscui mou th megalh kai en tw epiceirw mou tw uyhlw kai dwsw authn w ean doxh en ofqalmoiV mou

5 edwka thn ghn tw Naboucodonosor basilei BabulwnoV douleuein autw kai ta qhria tou agrou ergazesqai autw

6

7 kai to eqnoV kai h basileia osoi ean mh embalwsin ton trachlon autwn upo ton zugon basilewV BabulwnoV en macaira kai en limw episkeyomai autouV eipen kurioV ewV eklipwsin en ceiri autou

8 kai umeiV mh akouete twn yeudoprofhtwn umwn kai twn manteuomenwn umin kai twn enupniazomenwn umin kai twn oiwnismatwn umwn kai twn farmakwn umwn twn legontwn ou mh ergashsqe tw basilei BabulwnoV

9 oti yeudh autoi profhteuousin umin proV to makrunai umaV apo thV ghV umwn

10 kai to eqnoV o ean eisagagh ton trachlon autou upo ton zugon basilewV BabulwnoV kai ergashtai autw kai kataleiyw auton epi thV ghV autou kai ergatai autw kai enoikhsei en auth

11 kai proV Sedekian basilea Iouda elalhsa kata pantaV touV logouV toutouV legwn eisagagete ton trachlon umwn

12

13 kai ergasasqe tw basilei BabulwnoV oti adika autoi profhteuousin umin

14 oti ouk apesteila autouV fhsin kurioV kai profhteuousin tw onomati mou ep adikw proV to apolesai umaV kai apoleisqe umeiV kai oi profhtai umwn oi profhteuonteV umin ep adikw yeudh

15 umin kai panti tw law toutw kai toiV iereusin elalhsa legwn outwV eipen kurioV mh akouete twn logwn twn profhtwn twn profhteuontwn umin legontwn idou skeuh oikou kuriou epistreyei ek BabulwnoV oti adika autoi profhteuousin umin ouk apesteila autouV

16

17 ei profhtai eisin kai ei estin logoV kuriou en autoiV apanthsatwsan moi

18 oti outwV eipen kurioV kai twn epiloipwn skeuwn

19 wn ouk elaben basileuV BabulwnoV ote apwkisen ton Ieconian ex Ierousalhm

20

21 eiV Babulwna eiseleusetai legei kurioV

 

35

1 kai egeneto en tw tetartw etei Sedekia basilewV Iouda en mhni tw pemptw eipen moi AnaniaV uioV Azwr o yeudoprofhthV o apo Gabawn en oikw kuriou kat ofqalmouV twn ierewn kai pantoV tou laou legwn

2 outwV eipen kurioV sunetriya ton zugon tou basilewV BabulwnoV

3 eti duo eth hmerwn egw apostreyw eiV ton topon touton ta skeuh oikou kuriou

4 kai Ieconian kai thn apoikian Iouda oti suntriyw ton zugon basilewV BabulwnoV

5 kai eipen IeremiaV proV Ananian kat ofqalmouV pantoV tou laou kai kat ofqalmouV twn ierewn twn esthkotwn en oikw kuriou

6 kai eipen IeremiaV alhqwV outw poihsai kurioV sthsai ton logon sou on su profhteueiV tou epistreyai ta skeuh oikou kuriou kai pasan thn apoikian ek BabulwnoV eiV ton topon touton

7 plhn akousate ton logon kuriou on egw legw eiV ta wta umwn kai eiV ta wta pantoV tou laou

8 oi profhtai oi gegonoteV proteroi mou kai proteroi umwn apo tou aiwnoV kai eprofhteusan epi ghV pollhV kai epi basileiaV megalaV eiV polemon

9 o profhthV o profhteusaV eiV eirhnhn elqontoV tou logou gnwsontai ton profhthn on apesteilen autoiV kurioV en pistei

10 kai elaben AnaniaV en ofqalmoiV pantoV tou laou touV kloiouV apo tou trachlou Ieremiou kai sunetriyen autouV

11 kai eipen AnaniaV kat ofqalmouV pantoV tou laou legwn outwV eipen kurioV outwV suntriyw ton zugon basilewV BabulwnoV apo trachlwn pantwn twn eqnwn kai wceto IeremiaV eiV thn odon autou

12 kai egeneto logoV kuriou proV Ieremian meta to suntriyai Ananian touV kloiouV apo tou trachlou autou legwn

13 badize kai eipon proV Ananian legwn outwV eipen kurioV kloiouV xulinouV sunetriyaV kai poihsw ant autwn kloiouV sidhrouV

14 oti outwV eipen kurioV zugon sidhroun eqhka epi ton trachlon pantwn twn eqnwn ergazesqai tw basilei BabulwnoV

15 kai eipen IeremiaV tw Anania ouk apestalken se kurioV kai pepoiqenai epoihsaV ton laon touton ep adikw

16 dia touto outwV eipen kurioV idou egw exapostellw se apo proswpou thV ghV toutw tw eniautw apoqanh

17 kai apeqanen en tw mhni tw ebdomw

 

36

1 kai outoi oi logoi thV biblou ouV apesteilen IeremiaV ex Ierousalhm proV touV presbuterouV thV apoikiaV kai proV touV iereiV kai proV touV yeudoprofhtaV epistolhn eiV Babulwna th apoikia kai proV apanta ton laon

2 usteron exelqontoV Ieconiou tou basilewV kai thV basilisshV kai twn eunoucwn kai pantoV eleuqerou kai desmwtou kai tecnitou ex Ierousalhm

3 en ceiri Eleasa uiou Safan kai Gamariou uiou Celkiou on apesteilen SedekiaV basileuV Iouda proV basilea BabulwnoV eiV Babulwna legwn

4 outwV eipen kurioV o qeoV Israhl epi thn apoikian hn apwkisa apo Ierousalhm

5 oikodomhsate oikouV kai katoikhsate kai futeusate paradeisouV kai fagete touV karpouV autwn

6 kai labete gunaikaV kai teknopoihsate uiouV kai qugateraV kai labete toiV uioiV umwn gunaikaV kai taV qugateraV umwn andrasin dote kai plhqunesqe kai mh smikrunqhte

7 kai zhthsate eiV eirhnhn thV ghV eiV hn apwkisa umaV ekei kai proseuxasqe peri autwn proV kurion oti en eirhnh authV estai eirhnh umin

8 oti outwV eipen kurioV mh anapeiqetwsan umaV oi yeudoprofhtai oi en umin kai mh anapeiqetwsan umaV oi manteiV umwn kai mh akouete eiV ta enupnia umwn a umeiV enupniazesqe

9 oti adika autoi profhteuousin umin epi tw onomati mou kai ouk apesteila autouV

10 oti outwV eipen kurioV otan mellh plhrousqai Babulwni ebdomhkonta eth episkeyomai umaV kai episthsw touV logouV mou ef umaV tou ton laon umwn apostreyai eiV ton topon touton

11 kai logioumai ef umaV logismon eirhnhV kai ou kaka tou dounai umin tauta

12 kai proseuxasqe proV me kai eisakousomai umwn

13 kai ekzhthsate me kai eurhsete me oti zhthsete me en olh kardia umwn

14 kai epifanoumai umin

15 oti eipate katesthsen hmin kurioV profhtaV en Babulwni

16

17

18

19

20

21 outwV eipen kurioV epi Aciab kai epi Sedekian idou egw didwmi autouV eiV ceiraV basilewV BabulwnoV kai pataxei autouV kat ofqalmouV umwn

22 kai lhmyontai ap autwn kataran en pash th apoikia Iouda en Babulwni legonteV poihsai se kurioV wV Sedekian epoihsen kai wV Aciab ouV apethganisen basileuV BabulwnoV en puri

23 di hn epoihsan anomian en Israhl kai emoicwnto taV gunaikaV twn politwn autwn kai logon ecrhmatisan en tw onomati mou on ou sunetaxa autoiV kai egw martuV fhsin kurioV

24 kai proV Samaian ton Nelamithn ereiV

25 ouk apesteila se tw onomati mou kai proV Sofonian uion Maasaiou ton ierea eipe

26 kurioV edwken se eiV ierea anti Iwdae tou ierewV genesqai epistathn en tw oikw kuriou panti anqrwpw profhteuonti kai panti anqrwpw mainomenw kai dwseiV auton eiV to apokleisma kai eiV ton katarrakthn

27 kai nun dia ti suneloidorhsate Ieremian ton ex Anaqwq ton profhteusanta umin

28 ou dia touto apesteilen proV umaV eiV Babulwna legwn makran estin oikodomhsate oikiaV kai katoikhsate kai futeusate khpouV kai fagesqe ton karpon autwn

29 kai anegnw SofoniaV to biblion eiV ta wta Ieremiou

30 kai egeneto logoV kuriou proV Ieremian legwn

31 aposteilon proV thn apoikian legwn outwV eipen kurioV epi Samaian ton Nelamithn epeidh eprofhteusen umin SamaiaV kai egw ouk apesteila auton kai pepoiqenai epoihsen umaV ep adikoiV

32 dia touto outwV eipen kurioV idou egw episkeyomai epi Samaian kai epi to genoV autou kai ouk estai autwn anqrwpoV en mesw umwn tou idein ta agaqa a egw poihsw umin ouk oyontai

 

37

1 o logoV o genomenoV proV Ieremian para kuriou eipein

2 outwV eipen kurioV o qeoV Israhl legwn grayon pantaV touV logouV ouV ecrhmatisa proV se epi bibliou

3 oti idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai apostreyw thn apoikian laou mou Israhl kai Iouda eipen kurioV kai apostreyw autouV eiV thn ghn hn edwka toiV patrasin autwn kai kurieusousin authV

4 kai outoi oi logoi ouV elalhsen kurioV epi Israhl kai Iouda

5 outwV eipen kurioV fwnhn fobou akousesqe foboV kai ouk estin eirhnh

6 erwthsate kai idete ei eteken arsen kai peri fobou en w kaqexousin osfun kai swthrian dioti ewraka panta anqrwpon kai ai ceireV autou epi thV osfuoV autou estrafhsan proswpa eiV ikteron

7 egenhqh oti megalh h hmera ekeinh kai ouk estin toiauth kai cronoV stenoV estin tw Iakwb kai apo toutou swqhsetai

8 en th hmera ekeinh eipen kurioV suntriyw ton zugon apo tou trachlou autwn kai touV desmouV autwn diarrhxw kai ouk ergwntai autoi eti allotrioiV

9 kai ergwntai tw kuriw qew autwn kai ton Dauid basilea autwn anasthsw autoiV

10

11

12 outwV eipen kurioV anesthsa suntrimma alghra h plhgh sou

13 ouk estin krinwn krisin sou eiV alghron iatreuqhV wfeleia ouk estin soi

14 panteV oi filoi sou epelaqonto sou ou mh eperwthsousin oti plhghn ecqrou epaisa se paideian sterean epi pasan adikian sou eplhqunan ai amartiai sou

15

16 dia touto panteV oi esqonteV se brwqhsontai kai panteV oi ecqroi sou kreaV autwn pan edontai epi plhqoV adikiwn sou eplhqunqhsan ai amartiai sou epoihsan tauta soi kai esontai oi diaforounteV se eiV diaforhma kai pantaV touV pronomeuontaV se dwsw eiV pronomhn

17 oti anaxw to iama sou apo plhghV odunhraV iatreusw se fhsin kurioV oti esparmenh eklhqhV qhreuma umwn estin oti zhtwn ouk estin authn

18 outwV eipen kurioV idou egw apostreyw thn apoikian Iakwb kai aicmalwsian autou elehsw kai oikodomhqhsetai poliV epi to uyoV authV kai o naoV kata to krima autou kaqedeitai

19 kai exeleusontai ap autwn adonteV kai fwnh paizontwn kai pleonasw autouV kai ou mh elattwqwsin

20 kai eiseleusontai oi uioi autwn wV to proteron kai ta marturia autwn kata proswpon mou orqwqhsetai kai episkeyomai touV qlibontaV autouV

21 kai esontai iscuroteroi autou ep autouV kai o arcwn autou ex autou exeleusetai kai sunaxw autouV kai apostreyousin proV me oti tiV estin outoV oV edwken thn kardian autou apostreyai proV me fhsin kurioV

22

23 oti orgh kuriou exhlqen qumwdhV exhlqen orgh strefomenh ep asebeiV hxei

24 ou mh apostrafh orgh qumou kuriou ewV poihsh kai ewV katasthsh egceirhma kardiaV autou ep escatwn twn hmerwn gnwsesqe auta

 

38

1 en tw cronw ekeinw eipen kurioV esomai eiV qeon tw genei Israhl kai autoi esontai moi eiV laon

2 outwV eipen kurioV euron qermon en erhmw meta olwlotwn en macaira badisate kai mh oleshte ton Israhl

3 kurioV porrwqen wfqh autw agaphsin aiwnian hgaphsa se dia touto eilkusa se eiV oiktirhma

4 eti oikodomhsw se kai oikodomhqhsh parqenoV Israhl eti lhmyh tumpanon sou kai exeleush meta sunagwghV paizontwn

5 eti futeusate ampelwnaV en oresin SamareiaV futeusate kai ainesate

6 oti estin hmera klhsewV apologoumenwn en oresin Efraim anasthte kai anabhte eiV Siwn proV kurion ton qeon hmwn

7 oti outwV eipen kurioV tw Iakwb eufranqhte kai cremetisate epi kefalhn eqnwn akousta poihsate kai ainesate eipate eswsen kurioV ton laon autou to kataloipon tou Israhl

8 idou egw agw autouV apo borra kai sunaxw autouV ap escatou thV ghV en eorth fasek kai teknopoihsh oclon polun kai apostreyousin wde

9 en klauqmw exhlqon kai en paraklhsei anaxw autouV aulizwn epi diwrugaV udatwn en odw orqh kai ou mh planhqwsin en auth oti egenomhn tw Israhl eiV patera kai Efraim prwtotokoV mou estin

10 akousate logon kuriou eqnh kai anaggeilate eiV nhsouV taV makroteron eipate o likmhsaV ton Israhl sunaxei auton kai fulaxei auton wV o boskwn to poimnion autou

11 oti elutrwsato kurioV ton Iakwb exeilato auton ek ceiroV sterewterwn autou

12 kai hxousin kai eufranqhsontai en tw orei Siwn kai hxousin ep agaqa kuriou epi ghn sitou kai oinou kai karpwn kai kthnwn kai probatwn kai estai h yuch autwn wsper xulon egkarpon kai ou peinasousin eti

13 tote carhsontai parqenoi en sunagwgh neaniskwn kai presbutai carhsontai kai streyw to penqoV autwn eiV carmonhn kai poihsw autouV eufrainomenouV

14 megalunw kai mequsw thn yuchn twn ierewn uiwn Leui kai o laoV mou twn agaqwn mou emplhsqhsetai

15 outwV eipen kurioV fwnh en Rama hkousqh qrhnou kai klauqmou kai odurmou Rachl apoklaiomenh ouk hqelen pausasqai epi toiV uioiV authV oti ouk eisin

16 outwV eipen kurioV dialipetw h fwnh sou apo klauqmou kai oi ofqalmoi sou apo dakruwn sou oti estin misqoV toiV soiV ergoiV kai epistreyousin ek ghV ecqrwn

17 monimon toiV soiV teknoiV

18 akohn hkousa Efraim oduromenou epaideusaV me kai epaideuqhn egw wsper moscoV ouk edidacqhn epistreyon me kai epistreyw oti su kurioV o qeoV mou

19 oti usteron aicmalwsiaV mou metenohsa kai usteron tou gnwnai me estenaxa ef hmeraV aiscunhV kai upedeixa soi oti elabon oneidismon ek neothtoV mou

20 uioV agaphtoV Efraim emoi paidion entrufwn oti anq wn oi logoi mou en autw mneia mnhsqhsomai autou dia touto espeusa ep autw elewn elehsw auton fhsin kurioV

21 sthson seauthn Siwn poihson timwrian doV kardian sou eiV touV wmouV odon hn eporeuqhV apostrafhti parqenoV Israhl apostrafhti eiV taV poleiV sou penqousa

22 ewV pote apostreyeiV qugathr htimwmenh oti ektisen kurioV swthrian eiV katafuteusin kainhn en swthria perieleusontai anqrwpoi

23 outwV eipen kurioV eti erousin ton logon touton en gh Iouda kai en polesin autou otan apostreyw thn aicmalwsian autou euloghmenoV kurioV epi dikaion oroV to agion autou

24 kai enoikounteV en taiV polesin Iouda kai en pash th gh autou ama gewrgw kai arqhsetai en poimniw

25 oti emequsa pasan yuchn diywsan kai pasan yuchn peinwsan eneplhsa

26 dia touto exhgerqhn kai eidon kai o upnoV mou hduV moi egenhqh

27 dia touto idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai sperw ton Israhl kai ton Ioudan sperma anqrwpou kai sperma kthnouV

28 kai estai wsper egrhgoroun ep autouV kaqairein kai kakoun outwV grhgorhsw ep autouV tou oikodomein kai katafuteuein fhsin kurioV

29 en taiV hmeraiV ekeinaiV ou mh eipwsin oi patereV efagon omfaka kai oi odonteV twn teknwn hmwdiasan

30 all h ekastoV en th eautou amartia apoqaneitai kai tou fagontoV ton omfaka aimwdiasousin oi odonteV autou

31 idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai diaqhsomai tw oikw Israhl kai tw oikw Iouda diaqhkhn kainhn

32 ou kata thn diaqhkhn hn dieqemhn toiV patrasin autwn en hmera epilabomenou mou thV ceiroV autwn exagagein autouV ek ghV Aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kai egw hmelhsa autwn fhsin kurioV

33 oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw Israhl meta taV hmeraV ekeinaV fhsin kurioV didouV dwsw nomouV mou eiV thn dianoian autwn kai epi kardiaV autwn grayw autouV kai esomai autoiV eiV qeon kai autoi esontai moi eiV laon

34 kai ou mh didaxwsin ekastoV ton polithn autou kai ekastoV ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti panteV eidhsousin me apo mikrou autwn kai ewV megalou autwn oti ilewV esomai taiV adikiaiV autwn kai twn amartiwn autwn ou mh mnhsqw eti

35 ean uywqh o ouranoV eiV to metewron fhsin kurioV kai ean tapeinwqh to edafoV thV ghV katw kai egw ouk apodokimw to genoV Israhl fhsin kurioV peri pantwn wn epoihsan

36 outwV eipen kurioV o douV ton hlion eiV fwV thV hmeraV selhnhn kai asteraV eiV fwV thV nuktoV kai kraughn en qalassh kai ebombhsen ta kumata authV kurioV pantokratwr onoma autw

37 ean pauswntai oi nomoi outoi apo proswpou mou fhsin kurioV kai to genoV Israhl pausetai genesqai eqnoV kata proswpon mou pasaV taV hmeraV

38 idou hmerai ercontai fhsin kurioV kai oikodomhqhsetai poliV tw kuriw apo purgou Anamehl ewV pulhV thV gwniaV

39 kai exeleusetai h diametrhsiV authV apenanti autwn ewV bounwn Garhb kai perikuklwqhsetai kuklw ex eklektwn liqwn

40 kai panteV asarhmwq ewV nacal Kedrwn ewV gwniaV pulhV ippwn anatolhV agiasma tw kuriw kai ouketi ou mh ekliph kai ou mh kaqaireqh ewV tou aiwnoV

 

39

1 o logoV o genomenoV para kuriou proV Ieremian en tw eniautw tw dekatw tw basilei Sedekia outoV eniautoV oktwkaidekatoV tw basilei Naboucodonosor basilei BabulwnoV

2 kai dunamiV basilewV BabulwnoV ecarakwsen epi Ierousalhm kai IeremiaV efulasseto en aulh thV fulakhV h estin en oikw tou basilewV

3 en h katekleisen auton o basileuV SedekiaV legwn dia ti su profhteueiV legwn outwV eipen kurioV idou egw didwmi thn polin tauthn en cersin basilewV BabulwnoV kai lhmyetai authn

4 kai SedekiaV ou mh swqh ek ceiroV twn Caldaiwn oti paradosei paradoqhsetai eiV ceiraV basilewV BabulwnoV kai lalhsei stoma autou proV stoma autou kai oi ofqalmoi autou touV ofqalmouV autou oyontai

5 kai eiseleusetai SedekiaV eiV Babulwna kai ekei kaqieitai

6 kai logoV kuriou egenhqh proV Ieremian legwn

7 idou Anamehl uioV Salwm adelfou patroV sou ercetai proV se legwn kthsai seautw ton agron mou ton en Anaqwq oti soi krima paralabein eiV kthsin

8 kai hlqen proV me Anamehl uioV Salwm adelfou patroV mou eiV thn aulhn thV fulakhV kai eipen moi kthsai ton agron mou ton en gh Beniamin ton en Anaqwq oti soi krima kthsasqai kai su presbuteroV kai egnwn oti logoV kuriou estin

9 kai ekthsamhn ton agron Anamehl uiou adelfou patroV mou kai esthsa autw epta siklouV kai deka arguriou

10 kai egraya eiV biblion kai esfragisamhn kai diemarturamhn marturaV kai esthsa to argurion en zugw

11 kai elabon to biblion thV kthsewV to esfragismenon kai to anegnwsmenon

12 kai edwka auto tw Barouc uiw Nhriou uiou Maasaiou kat ofqalmouV Anamehl uiou adelfou patroV mou kai kat ofqalmouV twn esthkotwn kai grafontwn en tw bibliw thV kthsewV kai kat ofqalmouV twn Ioudaiwn twn en th aulh thV fulakhV

13 kai sunetaxa tw Barouc kat ofqalmouV autwn legwn

14 outwV eipen kurioV pantokratwr labe to biblion thV kthsewV touto kai to biblion to anegnwsmenon kai qhseiV auto eiV aggeion ostrakinon ina diameinh hmeraV pleiouV

15 oti outwV eipen kurioV eti kthqhsontai agroi kai oikiai kai ampelwneV en th gh tauth

16 kai proseuxamhn proV kurion meta to dounai me to biblion thV kthsewV proV Barouc uion Nhriou legwn

17 w kurie su epoihsaV ton ouranon kai thn ghn th iscui sou th megalh kai tw bracioni sou tw uyhlw kai tw metewrw ou mh apokrubh apo sou ouqen

18 poiwn eleoV eiV ciliadaV kai apodidouV amartiaV paterwn eiV kolpouV teknwn autwn met autouV o qeoV o megaV kai iscuroV

19 kurioV megalhV boulhV kai dunatoV toiV ergoiV o qeoV o megaV o pantokratwr kai megalwnumoV kurioV oi ofqalmoi sou eiV taV odouV twn uiwn twn anqrwpwn dounai ekastw kata thn odon autou

20 oV epoihsaV shmeia kai terata en gh Aiguptw ewV thV hmeraV tauthV kai en Israhl kai en toiV ghgenesin kai epoihsaV seautw onoma wV h hmera auth

21 kai exhgageV ton laon sou Israhl ek ghV Aiguptou en shmeioiV kai en terasin kai en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw kai en oramasin megaloiV

22 kai edwkaV autoiV thn ghn tauthn hn wmosaV toiV patrasin autwn ghn reousan gala kai meli

23 kai eishlqosan kai elabosan authn kai ouk hkousan thV fwnhV sou kai en toiV prostagmasin sou ouk eporeuqhsan apanta a eneteilw autoiV ouk epoihsan kai epoihsaV sumbhnai autoiV panta ta kaka tauta

24 idou ocloV hkei eiV thn polin tauthn sullabein authn kai h poliV edoqh eiV ceiraV Caldaiwn twn polemountwn authn apo proswpou macairaV kai tou limou wV elalhsaV outwV egeneto

25 kai su legeiV proV me kthsai seautw agron arguriou kai egraya biblion kai esfragisamhn kai epemarturamhn marturaV kai h poliV edoqh eiV ceiraV Caldaiwn

26 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

27 egw kurioV o qeoV pashV sarkoV mh ap emou krubhsetai ti

28 dia touto outwV eipen kurioV o qeoV Israhl doqeisa paradoqhsetai h poliV auth eiV ceiraV basilewV BabulwnoV kai lhmyetai authn

29 kai hxousin oi Caldaioi polemounteV epi thn polin tauthn kai kausousin thn polin tauthn en puri kai katakausousin taV oikiaV en aiV equmiwsan epi twn dwmatwn autwn th Baal kai espendon spondaV qeoiV eteroiV proV to parapikranai me

30 oti hsan oi uioi Israhl kai oi uioi Iouda monoi poiounteV to ponhron kat ofqalmouV mou ek neothtoV autwn

31 oti epi thn orghn mou kai epi ton qumon mou hn h poliV auth af hV hmeraV wkodomhsan authn kai ewV thV hmeraV tauthV apallaxai authn apo proswpou mou

32 dia pasaV taV ponhriaV twn uiwn Israhl kai Iouda wn epoihsan pikranai me autoi kai oi basileiV autwn kai oi arconteV autwn kai oi iereiV autwn kai oi profhtai autwn andreV Iouda kai oi katoikounteV Ierousalhm

33 kai epestreyan proV me nwton kai ou proswpon kai edidaxa autouV orqrou kai edidaxa kai ouk hkousan epilabein paideian

34 kai eqhkan ta miasmata autwn en tw oikw ou epeklhqh to onoma mou ep autw en akaqarsiaiV autwn

35 kai wkodomhsan touV bwmouV th Baal touV en faraggi uiou Ennom tou anaferein touV uiouV autwn kai taV qugateraV autwn tw Moloc basilei a ou sunetaxa autoiV kai ouk anebh epi kardian mou tou poihsai to bdelugma touto proV to efamartein ton Ioudan

36 kai nun outwV eipen kurioV o qeoV Israhl epi thn polin hn su legeiV paradoqhsetai eiV ceiraV basilewV BabulwnoV en macaira kai en limw kai en apostolh

37 idou egw sunagw autouV ek pashV thV ghV ou diespeira autouV ekei en orgh mou kai tw qumw mou kai paroxusmw megalw kai epistreyw autouV eiV ton topon touton kai kaqiw autouV pepoiqotaV

38 kai esontai moi eiV laon kai egw esomai autoiV eiV qeon

39 kai dwsw autoiV odon eteran kai kardian eteran fobhqhnai me pasaV taV hmeraV eiV agaqon autoiV kai toiV teknoiV autwn met autouV

40 kai diaqhsomai autoiV diaqhkhn aiwnian hn ou mh apostreyw opisqen autwn kai ton fobon mou dwsw eiV thn kardian autwn proV to mh aposthnai autouV ap emou

41 kai episkeyomai tou agaqwsai autouV kai futeusw autouV en th gh tauth en pistei kai en pash kardia kai en pash yuch

42 oti outwV eipen kurioV kaqa ephgagon epi ton laon touton panta ta kaka ta megala tauta outwV egw epaxw ep autouV panta ta agaqa a elalhsa ep autouV

43 kai kthqhsontai eti agroi en th gh h su legeiV abatoV estin apo anqrwpwn kai kthnouV kai paredoqhsan eiV ceiraV Caldaiwn

44 kai kthsontai agrouV en arguriw kai grayeiV biblion kai sfragih kai diamarturh marturaV en gh Beniamin kai kuklw Ierousalhm kai en polesin Iouda kai en polesin tou orouV kai en polesin thV Sefhla kai en polesin thV Nageb oti apostreyw taV apoikiaV autwn

 

40

1 kai egeneto logoV kuriou proV Ieremian deuteron kai autoV hn eti dedemenoV en th aulh thV fulakhV legwn

2 outwV eipen kurioV poiwn ghn kai plasswn authn tou anorqwsai authn kurioV onoma autw

3 kekraxon proV me kai apokriqhsomai soi kai apaggelw soi megala kai iscura a ouk egnwV auta

4 oti outwV eipen kurioV o qeoV Israhl peri oikwn thV polewV tauthV kai peri oikwn basilewV Iouda twn kaqhrhmenwn eiV carakaV kai promacwnaV

5 tou macesqai proV touV CaldaiouV kai plhrwsai authn twn nekrwn twn anqrwpwn ouV epataxa en orgh mou kai en qumw mou kai apestreya to proswpon mou ap autwn peri paswn twn ponhriwn autwn

6 idou egw anagw auth sunoulwsin kai iama kai fanerwsw autoiV eisakouein kai iatreusw authn kai poihsw autoiV eirhnhn kai pistin

7 kai epistreyw thn apoikian Iouda kai thn apoikian Israhl kai oikodomhsw autouV kaqwV to proteron

8 kai kaqariw autouV apo paswn twn adikiwn autwn wn hmartosan moi kai ou mh mnhsqhsomai amartiwn autwn wn hmarton moi kai apesthsan ap emou

9 kai estai eiV eufrosunhn kai eiV ainesin kai eiV megaleiothta panti tw law thV ghV oitineV akousontai panta ta agaqa a egw poihsw kai fobhqhsontai kai pikranqhsontai peri pantwn twn agaqwn kai peri pashV thV eirhnhV hV egw poihsw autoiV

10 outwV eipen kurioV eti akousqhsetai en tw topw toutw w umeiV legete erhmoV estin apo anqrwpwn kai kthnwn en polesin Iouda kai exwqen Ierousalhm taiV hrhmwmenaiV para to mh einai anqrwpon kai kthnh

11 fwnh eufrosunhV kai fwnh carmosunhV fwnh numfiou kai fwnh numfhV fwnh legontwn exomologeisqe kuriw pantokratori oti crhstoV kurioV oti eiV ton aiwna to eleoV autou kai eisoisousin dwra eiV oikon kuriou oti apostreyw pasan thn apoikian thV ghV ekeinhV kata to proteron eipen kurioV

12 outwV eipen kurioV twn dunamewn eti estai en tw topw toutw tw erhmw para to mh einai anqrwpon kai kthnoV kai en pasaiV taiV polesin autou katalumata poimenwn koitazontwn probata

13 en polesin thV oreinhV kai en polesin thV Sefhla kai en polesin thV Nageb kai en gh Beniamin kai en taiV kuklw Ierousalhm kai en polesin Iouda eti pareleusetai probata epi ceira ariqmountoV eipen kurioV

 

41

1 o logoV o genomenoV proV Ieremian para kuriou kai Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai pan to stratopedon autou kai pasa h gh archV autou epolemoun epi Ierousalhm kai epi pasaV taV poleiV Iouda legwn

2 outwV eipen kurioV badison proV Sedekian basilea Iouda kai ereiV autw outwV eipen kurioV paradosei paradoqhsetai h poliV auth eiV ceiraV basilewV BabulwnoV kai sullhmyetai authn kai kausei authn en puri

3 kai su ou mh swqhV ek ceiroV autou kai sullhmyei sullhmfqhsh kai eiV ceiraV autou doqhsh kai oi ofqalmoi sou touV ofqalmouV autou oyontai kai to stoma autou meta tou stomatoV sou lalhsei kai eiV Babulwna eiseleush

4 alla akouson ton logon kuriou Sedekia basileu Iouda outwV legei kurioV

5 en eirhnh apoqanh kai wV eklausan touV pateraV sou touV basileusantaV proteron sou klausontai kai se kai w adwn koyontai se oti logon egw elalhsa eipen kurioV

6 kai elalhsen IeremiaV proV ton basilea Sedekian pantaV touV logouV toutouV en Ierousalhm

7 kai h dunamiV basilewV BabulwnoV epolemei epi Ierousalhm kai epi taV poleiV Iouda epi LaciV kai epi Azhka oti autai kateleifqhsan en polesin Iouda poleiV ocurai

8 o logoV o genomenoV proV Ieremian para kuriou meta to suntelesai ton basilea Sedekian diaqhkhn proV ton laon tou kalesai afesin

9 tou exaposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou ton Ebraion kai thn Ebraian eleuqerouV proV to mh douleuein andra ex Iouda

10 kai epestrafhsan panteV oi megistaneV kai paV o laoV oi eiselqonteV en th diaqhkh tou aposteilai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou

11 kai ewsan autouV eiV paidaV kai paidiskaV

12 kai egenhqh logoV kuriou proV Ieremian legwn

13 outwV eipen kurioV o qeoV Israhl egw eqemhn diaqhkhn proV touV pateraV umwn en th hmera h exeilamhn autouV ek ghV Aiguptou ex oikou douleiaV legwn

14 otan plhrwqh ex eth aposteleiV ton adelfon sou ton Ebraion oV praqhsetai soi kai ergatai soi ex eth kai exaposteleiV auton eleuqeron kai ouk hkousan mou kai ouk eklinan to ouV autwn

15 kai epestreyan shmeron poihsai to euqeV pro ofqalmwn mou tou kalesai afesin ekaston tou plhsion autou kai sunetelesan diaqhkhn kata proswpon mou en tw oikw ou epeklhqh to onoma mou ep autw

16 kai epestreyate kai ebebhlwsate to onoma mou tou epistreyai ekaston ton paida autou kai ekaston thn paidiskhn autou ouV exapesteilate eleuqerouV th yuch autwn umin eiV paidaV kai paidiskaV

17 dia touto outwV eipen kurioV umeiV ouk hkousate mou tou kalesai afesin ekastoV proV ton plhsion autou idou egw kalw afesin umin eiV macairan kai eiV ton qanaton kai eiV ton limon kai dwsw umaV eiV diasporan pasaiV taiV basileiaiV thV ghV

18 kai dwsw touV andraV touV parelhluqotaV thn diaqhkhn mou touV mh sthsantaV thn diaqhkhn mou hn epoihsan kata proswpon mou ton moscon on epoihsan ergazesqai autw

19 touV arcontaV Iouda kai touV dunastaV kai touV iereiV kai ton laon

20 kai dwsw autouV toiV ecqroiV autwn kai estai ta qnhsimaia autwn brwsiV toiV peteinoiV tou ouranou kai toiV qhrioiV thV ghV

21 kai ton Sedekian basilea thV IoudaiaV kai touV arcontaV autwn dwsw eiV ceiraV ecqrwn autwn kai dunamiV basilewV BabulwnoV toiV apotrecousin ap autwn

22 idou egw suntassw fhsin kurioV kai epistreyw autouV eiV thn ghn tauthn kai polemhsousin ep authn kai lhmyontai authn kai katakausousin authn en puri kai taV poleiV Iouda kai dwsw autaV erhmouV apo katoikountwn

 

42

1 o logoV o genomenoV proV Ieremian para kuriou en hmeraiV Iwakim basilewV Iouda legwn

2 badison eiV oikon Arcabin kai axeiV autouV eiV oikon kuriou eiV mian twn aulwn kai potieiV autouV oinon

3 kai exhgagon ton Iezonian uion Ieremin uiou Cabasin kai touV adelfouV autou kai touV uiouV autou kai pasan thn oikian Arcabin

4 kai eishgagon autouV eiV oikon kuriou eiV to pastoforion uiwn Ananiou uiou Godoliou anqrwpou tou qeou o estin egguV tou oikou twn arcontwn twn epanw tou oikou Maasaiou uiou Selwm tou fulassontoV thn aulhn

5 kai edwka kata proswpon autwn keramion oinou kai pothria kai eipa piete oinon

6 kai eipan ou mh piwmen oinon oti Iwnadab uioV Rhcab o pathr hmwn eneteilato hmin legwn ou mh pihte oinon umeiV kai oi uioi umwn ewV aiwnoV

7 kai oikian ou mh oikodomhshte kai sperma ou mh speirhte kai ampelwn ouk estai umin oti en skhnaiV oikhsete pasaV taV hmeraV umwn opwV an zhshte hmeraV pollaV epi thV ghV ef hV diatribete umeiV ep authV

8 kai hkousamen thV fwnhV Iwnadab tou patroV hmwn proV to mh piein oinon pasaV taV hmeraV hmwn hmeiV kai ai gunaikeV hmwn kai oi uioi hmwn kai ai qugatereV hmwn

9 kai proV to mh oikodomein oikiaV tou katoikein ekei kai ampelwn kai agroV kai sperma ouk egeneto hmin

10 kai wkhsamen en skhnaiV kai hkousamen kai epoihsamen kata panta a eneteilato hmin Iwnadab o pathr hmwn

11 kai egenhqh ote anebh Naboucodonosor epi thn ghn kai eipamen eiselqate kai eiselqwmen eiV Ierousalhm apo proswpou thV dunamewV twn Caldaiwn kai apo proswpou thV dunamewV twn Assuriwn kai wkoumen ekei

12 kai egeneto logoV kuriou proV me legwn

13 outwV legei kurioV poreuou kai eipon anqrwpw Iouda kai toiV katoikousin Ierousalhm ou mh labhte paideian tou akouein touV logouV mou

14 esthsan rhma uioi Iwnadab uiou Rhcab o eneteilato toiV teknoiV autou proV to mh piein oinon kai ouk epiosan kai egw elalhsa proV umaV orqrou kai elalhsa kai ouk hkousate

15 kai apesteila proV umaV touV paidaV mou touV profhtaV legwn apostrafhte ekastoV apo thV odou autou thV ponhraV kai beltiw poihsate ta epithdeumata umwn kai ou poreusesqe opisw qewn eterwn tou douleuein autoiV kai oikhsete epi thV ghV hV edwka umin kai toiV patrasin umwn kai ouk eklinate ta wta umwn kai ouk hkousate

16 kai esthsan uioi Iwnadab uiou Rhcab thn entolhn tou patroV autwn o de laoV outoV ouk hkousan mou

17 dia touto outwV eipen kurioV idou egw ferw epi Ioudan kai epi touV katoikountaV Ierousalhm panta ta kaka a elalhsa ep autouV

18 dia touto outwV eipen kurioV epeidh hkousan uioi Iwnadab uiou Rhcab thn entolhn tou patroV autwn poiein kaqoti eneteilato autoiV o pathr autwn

19 ou mh ekliph anhr twn uiwn Iwnadab uiou Rhcab paresthkwV kata proswpon mou pasaV taV hmeraV thV ghV

 

43

1 kai en tw eniautw tw tetartw Iwakim uiou Iwsia basilewV Iouda egenhqh logoV kuriou proV me legwn

2 labe seautw cartion bibliou kai grayon ep autou pantaV touV logouV ouV ecrhmatisa proV se epi Ierousalhm kai epi Ioudan kai epi panta ta eqnh af hV hmeraV lalhsantoV mou proV se af hmerwn Iwsia basilewV Iouda kai ewV thV hmeraV tauthV

3 iswV akousetai o oikoV Iouda panta ta kaka a egw logizomai poihsai autoiV ina apostreywsin apo odou autwn thV ponhraV kai ilewV esomai taiV adikiaiV autwn kai taiV amartiaiV autwn

4 kai ekalesen IeremiaV ton Barouc uion Nhriou kai egrayen apo stomatoV Ieremiou pantaV touV logouV kuriou ouV ecrhmatisen proV auton eiV cartion bibliou

5 kai eneteilato IeremiaV tw Barouc legwn egw fulassomai ou mh dunwmai eiselqein eiV oikon kuriou

6 kai anagnwsh en tw cartiw toutw eiV ta wta tou laou en oikw kuriou en hmera nhsteiaV kai en wsi pantoV Iouda twn ercomenwn ek polewV autwn anagnwsh autoiV

7 iswV peseitai eleoV autwn kata proswpon kuriou kai apostreyousin ek thV odou autwn thV ponhraV oti megaV o qumoV kai h orgh kuriou hn elalhsen epi ton laon touton

8 kai epoihsen Barouc kata panta a eneteilato autw IeremiaV tou anagnwnai en tw bibliw logouV kuriou en oikw kuriou

9 kai egenhqh en tw etei tw ogdow basilei Iwakim tw mhni tw enatw exekklhsiasan nhsteian kata proswpon kuriou paV o laoV en Ierousalhm kai oikoV Iouda

10 kai aneginwske Barouc en tw bibliw touV logouV Ieremiou en oikw kuriou en oikw Gamariou uiou Safan tou grammatewV en th aulh th epanw en proquroiV pulhV tou oikou kuriou thV kainhV en wsi pantoV tou laou

11 kai hkousen MicaiaV uioV Gamariou uiou Safan apantaV touV logouV kuriou ek tou bibliou

12 kai katebh eiV oikon tou basilewV eiV ton oikon tou grammatewV kai idou ekei panteV oi arconteV ekaqhnto Elisama o grammateuV kai DalaiaV uioV Selemiou kai Elnaqan uioV Akcobwr kai GamariaV uioV Safan kai SedekiaV uioV Ananiou kai panteV oi arconteV

13 kai anhggeilen autoiV MicaiaV pantaV touV logouV ouV hkousen anaginwskontoV tou Barouc eiV ta wta tou laou

14 kai apesteilan panteV oi arconteV proV Barouc uion Nhriou ton Ioudin uion Naqaniou uiou Selemiou uiou Cousi legonteV to cartion en w su anaginwskeiV en autw en wsi tou laou labe auto eiV thn ceira sou kai hke kai elaben Barouc to cartion kai katebh proV autouV

15 kai eipan autw palin anagnwqi eiV ta wta hmwn kai anegnw Barouc

16 kai egenhqh wV hkousan pantaV touV logouV sunebouleusanto ekastoV proV ton plhsion autou kai eipan anaggellonteV anaggeilwmen tw basilei apantaV touV logouV toutouV

17 kai ton Barouc hrwthsan legonteV poqen egrayaV pantaV touV logouV toutouV

18 kai eipen Barouc apo stomatoV autou anhggeilen moi IeremiaV pantaV touV logouV toutouV kai egrafon en bibliw

19 kai eipan tw Barouc badison katakrubhqi su kai IeremiaV anqrwpoV mh gnwtw pou umeiV

20 kai eishlqon proV ton basilea eiV thn aulhn kai to cartion edwkan fulassein en oikw Elisama kai anhggeilan tw basilei pantaV touV logouV

21 kai apesteilen o basileuV ton Ioudin labein to cartion kai elaben auto ex oikou Elisama kai anegnw Ioudin eiV ta wta tou basilewV kai eiV ta wta pantwn twn arcontwn twn esthkotwn peri ton basilea

22 kai o basileuV ekaqhto en oikw ceimerinw kai escara puroV kata proswpon autou

23 kai egenhqh anaginwskontoV Ioudin treiV selidaV kai tessaraV apetemnen autaV tw xurw tou grammatewV kai erripten eiV to pur to epi thV escaraV ewV exelipen paV o carthV eiV to pur to epi thV escaraV

24 kai ouk ezhthsan kai ou dierrhxan ta imatia autwn o basileuV kai oi paideV autou oi akouonteV pantaV touV logouV toutouV

25 kai Elnaqan kai GodoliaV kai GamariaV upeqento tw basilei proV to mh katakausai to cartion

26 kai eneteilato o basileuV tw Ieremehl uiw tou basilewV kai tw Saraia uiw Esrihl sullabein ton Barouc kai ton Ieremian kai katekrubhsan

27 kai egeneto logoV kuriou proV Ieremian meta to katakausai ton basilea to cartion pantaV touV logouV ouV egrayen Barouc apo stomatoV Ieremiou legwn

28 palin labe su cartion eteron kai grayon pantaV touV logouV touV ontaV epi tou cartiou ouV katekausen o basileuV Iwakim

29 kai ereiV outwV eipen kurioV su katekausaV to cartion touto legwn dia ti egrayaV ep autw legwn eisporeuomenoV eisporeusetai o basileuV BabulwnoV kai exoleqreusei thn ghn tauthn kai ekleiyei ap authV anqrwpoV kai kthnh

30 dia touto outwV eipen kurioV epi Iwakim basilea Iouda ouk estai autw kaqhmenoV epi qronou Dauid kai to qnhsimaion autou estai errimmenon en tw kaumati thV hmeraV kai en tw pagetw thV nuktoV

31 kai episkeyomai ep auton kai epi to genoV autou kai epi touV paidaV autou kai epaxw ep autouV kai epi touV katoikountaV Ierousalhm kai epi ghn Iouda panta ta kaka a elalhsa proV autouV kai ouk hkousan

32 kai elaben Barouc cartion eteron kai egrayen ep autw apo stomatoV Ieremiou apantaV touV logouV tou bibliou ou katekausen Iwakim kai eti proseteqhsan autw logoi pleioneV wV outoi

 

44

1 kai ebasileusen SedekiaV uioV Iwsia anti Iwakim on ebasileusen Naboucodonosor basileuein tou Iouda

2 kai ouk hkousen autoV kai oi paideV autou kai o laoV thV ghV touV logouV kuriou ouV elalhsen en ceiri Ieremiou

3 kai apesteilen o basileuV SedekiaV ton Iwacal uion Selemiou kai ton Sofonian uion Maasaiou ton ierea proV Ieremian legwn proseuxai dh peri hmwn proV kurion

4 kai IeremiaV hlqen kai dihlqen dia mesou thV polewV kai ouk edwkan auton eiV oikon thV fulakhV

5 kai dunamiV Faraw exhlqen ex Aiguptou kai hkousan oi Caldaioi thn akohn autwn kai anebhsan apo Ierousalhm

6 kai egeneto logoV kuriou proV Ieremian legwn

7 outwV eipen kurioV outwV ereiV proV basilea Iouda ton aposteilanta proV se tou ekzhthsai me idou dunamiV Faraw h exelqousa umin eiV bohqeian apostreyousin eiV ghn Aiguptou

8 kai anastreyousin autoi oi Caldaioi kai polemhsousin epi thn polin tauthn kai sullhmyontai authn kai kausousin authn en puri

9 oti outwV eipen kurioV mh upolabhte taiV yucaiV umwn legonteV apotreconteV apeleusontai af hmwn oi Caldaioi oti ou mh apelqwsin

10 kai ean pataxhte pasan dunamin twn Caldaiwn touV polemountaV umaV kai kataleifqwsin tineV ekkekenthmenoi ekastoV en tw topw autou outoi anasthsontai kai kausousin thn polin tauthn en puri

11 kai egeneto ote anebh h dunamiV twn Caldaiwn apo Ierousalhm apo proswpou thV dunamewV Faraw

12 exhlqen IeremiaV apo Ierousalhm tou poreuqhnai eiV ghn Beniamin tou agorasai ekeiqen en mesw tou laou

13 kai egeneto autoV en pulh Beniamin kai ekei anqrwpoV par w kateluen SarouiaV uioV Selemiou uiou Ananiou kai sunelaben ton Ieremian legwn proV touV CaldaiouV su feugeiV

14 kai eipen yeudoV ouk eiV touV CaldaiouV egw feugw kai ouk hkousen autou kai sunelaben SarouiaV ton Ieremian kai eishgagen auton proV touV arcontaV

15 kai epikranqhsan oi arconteV epi Ieremian kai epataxan auton kai apesteilan auton eiV thn oikian Iwnaqan tou grammatewV oti tauthn epoihsan eiV oikian fulakhV

16 kai hlqen IeremiaV eiV oikian tou lakkou kai eiV thn cereq kai ekaqisen ekei hmeraV pollaV

17 kai apesteilen SedekiaV kai ekalesen auton kai hrwta auton o basileuV krufaiwV eipein ei estin logoV para kuriou kai eipen estin eiV ceiraV basilewV BabulwnoV paradoqhsh

18 kai eipen IeremiaV tw basilei ti hdikhsa se kai touV paidaV sou kai ton laon touton oti su didwV me eiV oikian fulakhV

19 kai pou eisin oi profhtai umwn oi profhteusanteV umin legonteV oti ou mh elqh basileuV BabulwnoV epi thn ghn tauthn

20 kai nun kurie basileu pesetw to eleoV mou kata proswpon sou kai ti apostrefeiV me eiV oikian Iwnaqan tou grammatewV kai ou mh apoqanw ekei

21 kai sunetaxen o basileuV kai enebalosan auton eiV oikian thV fulakhV kai edidosan autw arton ena thV hmeraV exwqen ou pessousin ewV exelipon oi artoi ek thV polewV kai ekaqisen IeremiaV en th aulh thV fulakhV

 

45

1 kai hkousen SafatiaV uioV Maqan kai GodoliaV uioV Pascwr kai Iwacal uioV Selemiou touV logouV ouV elalei IeremiaV epi ton laon legwn

2 outwV eipen kurioV o katoikwn en th polei tauth apoqaneitai en romfaia kai en limw kai o ekporeuomenoV proV touV CaldaiouV zhsetai kai estai h yuch autou eiV eurema kai zhsetai

3 oti outwV eipen kurioV paradidomenh paradoqhsetai h poliV auth eiV ceiraV dunamewV basilewV BabulwnoV kai sullhmyetai authn

4 kai eipan tw basilei anaireqhtw dh o anqrwpoV ekeinoV oti autoV ekluei taV ceiraV twn anqrwpwn twn polemountwn twn kataleipomenwn en th polei kai taV ceiraV pantoV tou laou lalwn proV autouV kata touV logouV toutouV oti o anqrwpoV outoV ou crhsmologei eirhnhn tw law toutw all h ponhra

5 kai eipen o basileuV idou autoV en cersin umwn oti ouk hdunato o basileuV proV autouV

6 kai erriyan auton eiV ton lakkon Melciou uiou tou basilewV oV hn en th aulh thV fulakhV kai ecalasan auton eiV ton lakkon kai en tw lakkw ouk hn udwr all h borboroV kai hn en tw borborw

7 kai hkousen Abdemelec o Aiqioy kai autoV en oikia tou basilewV oti edwkan Ieremian eiV ton lakkon kai o basileuV hn en th pulh Beniamin

8 kai exhlqen proV auton kai elalhsen proV ton basilea kai eipen

9 eponhreusw a epoihsaV tou apokteinai ton anqrwpon touton apo proswpou tou limou oti ouk eisin eti artoi en th polei

10 kai eneteilato o basileuV tw Abdemelec legwn labe eiV taV ceiraV sou enteuqen triakonta anqrwpouV kai anagage auton ek tou lakkou ina mh apoqanh

11 kai elaben Abdemelec touV anqrwpouV kai eishlqen eiV thn oikian tou basilewV thn upogeion kai elaben ekeiqen palaia rakh kai palaia scoinia kai erriyen auta proV Ieremian eiV ton lakkon

12 kai eipen tauta qeV upokatw twn scoiniwn kai epoihsen IeremiaV outwV

13 kai eilkusan auton toiV scoinioiV kai anhgagon auton ek tou lakkou kai ekaqisen IeremiaV en th aulh thV fulakhV

14 kai apesteilen o basileuV kai ekalesen auton proV eauton eiV oikian aselisi thn en oikw kuriou kai eipen autw o basileuV erwthsw se logon kai mh dh kruyhV ap emou rhma

15 kai eipen IeremiaV tw basilei ean anaggeilw soi ouci qanatw me qanatwseiV kai ean sumbouleusw soi ou mh akoushV mou

16 kai wmosen autw o basileuV legwn zh kurioV oV epoihsen hmin thn yuchn tauthn ei apoktenw se kai ei dwsw se eiV ceiraV twn anqrwpwn toutwn

17 kai eipen autw IeremiaV outwV eipen kurioV ean exelqwn exelqhV proV hgemonaV basilewV BabulwnoV kai zhsetai h yuch sou kai h poliV auth ou mh katakauqh en puri kai zhsh su kai h oikia sou

18 kai ean mh exelqhV doqhsetai h poliV auth eiV ceiraV twn Caldaiwn kai kausousin authn en puri kai su ou mh swqhV

19 kai eipen o basileuV tw Ieremia egw logon ecw twn Ioudaiwn twn pefeugotwn proV touV CaldaiouV mh dwsein me eiV ceiraV autwn kai katamwkhsontai mou

20 kai eipen IeremiaV ou mh paradwsin se akouson ton logon kuriou on egw legw proV se kai beltion estai soi kai zhsetai h yuch sou

21 kai ei mh qeleiV su exelqein outoV o logoV on edeixen moi kurioV

22 kai idou pasai ai gunaikeV ai kataleifqeisai en oikia basilewV Iouda exhgonto proV arcontaV basilewV BabulwnoV kai autai elegon hpathsan se kai dunhsontai soi andreV eirhnikoi sou kai katalusousin en olisqhmasin podaV sou apestreyan apo sou

23 kai taV gunaikaV sou kai ta tekna sou exaxousin proV touV CaldaiouV kai su ou mh swqhV oti en ceiri basilewV BabulwnoV sullhmfqhsh kai h poliV auth katakauqhsetai

24 kai eipen autw o basileuV anqrwpoV mh gnwtw ek twn logwn toutwn kai su ou mh apoqanhV

25 kai ean akouswsin oi arconteV oti elalhsa soi kai elqwsin proV se kai eipwsin soi anaggeilon hmin ti elalhsen soi o basileuV mh kruyhV af hmwn kai ou mh anelwmen se kai ti elalhsen proV se o basileuV

26 kai ereiV autoiV riptw egw to eleoV mou kat ofqalmouV tou basilewV proV to mh apostreyai me eiV oikian Iwnaqan apoqanein ekei

27 kai hlqosan panteV oi arconteV proV Ieremian kai hrwthsan auton kai anhggeilen autoiV kata pantaV touV logouV toutouV ouV eneteilato autw o basileuV kai apesiwphsan oti ouk hkousqh logoV kuriou

28 kai ekaqisen IeremiaV en th aulh thV fulakhV ewV cronou ou sunelhmfqh Ierousalhm

 

46

1 kai egeneto en tw etei tw enatw tou Sedekia basilewV Iouda en tw mhni tw dekatw paregeneto Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai pasa h dunamiV autou epi Ierousalhm kai epoliorkoun authn

2 kai en tw endekatw etei tou Sedekia en tw mhni tw tetartw enath tou mhnoV erragh h poliV

3 kai eishlqon panteV oi hgemoneV basilewV BabulwnoV kai ekaqisan en pulh th mesh Nargalasar kai Samagwq kai Nabousacar kai NabousariV kai Nagargasnaser Rabamag kai oi kataloipoi hgemoneV basilewV BabulwnoV

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 kai apesteilan kai elabon ton Ieremian ex aulhV thV fulakhV kai edwkan auton proV ton Godolian uion Acikam uiou Safan kai exhgagon auton kai ekaqisen en mesw tou laou

15 kai proV Ieremian egeneto logoV kuriou en th aulh thV fulakhV legwn

16 poreuou kai eipon proV Abdemelec ton Aiqiopa outwV eipen kurioV o qeoV Israhl idou egw ferw touV logouV mou epi thn polin tauthn eiV kaka kai ouk eiV agaqa

17 kai swsw se en th hmera ekeinh kai ou mh dwsw se eiV ceiraV twn anqrwpwn wn su fobh apo proswpou autwn

18 oti swzwn swsw se kai en romfaia ou mh peshV kai estai h yuch sou eiV eurema oti epepoiqeiV ep emoi fhsin kurioV

 

47

1 o logoV o genomenoV para kuriou proV Ieremian usteron meta to aposteilai auton Nabouzardan ton arcimageiron ton ek Daman en tw labein auton en ceiropedaiV en mesw apoikiaV Iouda twn hgmenwn eiV Babulwna

2 kai elaben auton o arcimageiroV kai eipen autw kurioV o qeoV sou elalhsen ta kaka tauta epi ton topon touton

3 kai epoihsen kurioV oti hmartete autw kai ouk hkousate autou thV fwnhV

4 idou elusa se apo twn ceiropedwn twn epi taV ceiraV sou ei kalon enantion sou elqein met emou eiV Babulwna hke kai qhsw touV ofqalmouV mou epi se

5 ei de mh apotrece kai anastreyon proV Godolian uion Acikam uiou Safan on katesthsen basileuV BabulwnoV en gh Iouda kai oikhson met autou en mesw tou laou en gh Iouda eiV apanta ta agaqa en ofqalmoiV sou tou poreuqhnai poreuou kai edwken autw o arcimageiroV dwra kai apesteilen auton

6 kai hlqen proV Godolian eiV Masshfa kai ekaqisen en mesw tou laou tou kataleifqentoV en th gh

7 kai hkousan panteV oi hgemoneV thV dunamewV thV en agrw autoi kai oi andreV autwn oti katesthsen basileuV BabulwnoV ton Godolian en th gh kai parekateqeto autw andraV kai gunaikaV autwn ouV ouk apwkisen eiV Babulwna

8 kai hlqen proV Godolian eiV Masshfa Ismahl uioV Naqaniou kai Iwanan uioV Karhe kai SaraiaV uioV Qanaemeq kai uioi Wfe tou Netwfati kai IezoniaV uioV tou Mocati autoi kai oi andreV autwn

9 kai wmosen autoiV GodoliaV kai toiV andrasin autwn legwn mh fobhqhte apo proswpou twn paidwn twn Caldaiwn katoikhsate en th gh kai ergasasqe tw basilei BabulwnoV kai beltion estai umin

10 kai idou egw kaqhmai enantion umwn eiV Masshfa sthnai kata proswpon twn Caldaiwn oi an elqwsin ef umaV kai umeiV sunagagete oinon kai opwran kai sunagagete elaion kai balete eiV ta aggeia umwn kai oikhsate en taiV polesin aiV katekrathsate

11 kai panteV oi Ioudaioi oi en gh Mwab kai en uioiV Ammwn kai oi en th Idoumaia kai oi en pash th gh hkousan oti edwken basileuV BabulwnoV kataleimma tw Iouda kai oti katesthsen ep autouV ton Godolian uion Acikam

12 kai hlqon proV Godolian eiV ghn Iouda eiV Masshfa kai sunhgagon oinon kai opwran pollhn sfodra kai elaion

13 kai Iwanan uioV Karhe kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV oi en toiV agroiV hlqon proV Godolian eiV Masshfa

14 kai eipan autw ei gnwsei ginwskeiV oti Belisa basileuV uiwn Ammwn apesteilen proV se ton Ismahl pataxai sou yuchn kai ouk episteusen autoiV GodoliaV

15 kai Iwanan eipen tw Godolia krufaiwV en Masshfa poreusomai dh kai pataxw ton Ismahl kai mhqeiV gnwtw mh pataxh sou yuchn kai diasparh paV Iouda oi sunhgmenoi proV se kai apolountai oi kataloipoi Iouda

16 kai eipen GodoliaV proV Iwanan mh poihshV to pragma touto oti yeudh su legeiV peri Ismahl

 

48

1 kai egeneto tw mhni tw ebdomw hlqen Ismahl uioV Naqaniou uiou Elasa apo genouV tou basilewV kai deka andreV met autou proV Godolian eiV Masshfa kai efagon ekei arton ama

2 kai anesth Ismahl kai oi deka andreV oi hsan met autou kai epataxan ton Godolian on katesthsen basileuV BabulwnoV epi thV ghV

3 kai pantaV touV IoudaiouV touV ontaV met autou en Masshfa kai pantaV touV CaldaiouV touV eureqentaV ekei

4 kai egeneto th hmera th deutera pataxantoV autou ton Godolian kai anqrwpoV ouk egnw

5 kai hlqosan andreV apo Sucem kai apo Salhm kai apo SamareiaV ogdohkonta andreV exurhmenoi pwgwnaV kai dierrhgmenoi ta imatia kai koptomenoi kai manaa kai libanoV en cersin autwn tou eisenegkein eiV oikon kuriou

6 kai exhlqen eiV apanthsin autoiV Ismahl autoi eporeuonto kai eklaion kai eipen autoiV eiselqete proV Godolian

7 kai egeneto eiselqontwn autwn eiV to meson thV polewV esfaxen autouV eiV to frear

8 kai deka andreV eureqhsan ekei kai eipan tw Ismahl mh anelhV hmaV oti eisin hmin qhsauroi en agrw puroi kai kriqai meli kai elaion kai parhlqen kai ouk aneilen autouV en mesw twn adelfwn autwn

9 kai to frear eiV o erriyen ekei Ismahl pantaV ouV epataxen frear mega touto estin o epoihsen o basileuV Asa apo proswpou Baasa basilewV Israhl touto eneplhsen Ismahl traumatiwn

10 kai apestreyen Ismahl panta ton laon ton kataleifqenta eiV Masshfa kai taV qugateraV tou basilewV aV parekateqeto o arcimageiroV tw Godolia uiw Acikam kai wceto eiV to peran uiwn Ammwn

11 kai hkousen Iwanan uioV Karhe kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV oi met autou panta ta kaka a epoihsen Ismahl

12 kai hgagon apan to stratopedon autwn kai wconto polemein auton kai euron auton epi udatoV pollou en Gabawn

13 kai egeneto ote eidon paV o laoV o meta Ismahl ton Iwanan kai touV hgemonaV thV dunamewV thV met autou

14 kai anestreyan proV Iwanan

15 kai Ismahl eswqh sun oktw anqrwpoiV kai wceto proV touV uiouV Ammwn

16 kai elaben Iwanan kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV oi met autou pantaV touV kataloipouV tou laou ouV apestreyen apo Ismahl dunatouV andraV en polemw kai taV gunaikaV kai ta loipa kai touV eunoucouV ouV apestreyen apo Gabawn

17 kai wconto kai ekaqisan en Gabhrwq&camaam thn proV Bhqleem tou poreuqhnai eiselqein eiV Aigupton

18 apo proswpou twn Caldaiwn oti efobhqhsan apo proswpou autwn oti epataxen Ismahl ton Godolian on katesthsen basileuV BabulwnoV en th gh

 

49

1 kai proshlqon panteV oi hgemoneV thV dunamewV kai Iwanan kai AzariaV uioV Maasaiou kai paV o laoV apo mikrou ewV megalou

2 proV Ieremian ton profhthn kai eipan autw pesetw dh to eleoV hmwn kata proswpon sou kai proseuxai proV kurion ton qeon sou peri twn kataloipwn toutwn oti kateleifqhmen oligoi apo pollwn kaqwV oi ofqalmoi sou blepousin

3 kai anaggeilatw hmin kurioV o qeoV sou thn odon h poreusomeqa en auth kai logon on poihsomen

4 kai eipen autoiV IeremiaV hkousa idou egw proseuxomai proV kurion ton qeon hmwn kata touV logouV umwn kai estai o logoV on an apokriqhsetai kurioV anaggelw umin ou mh kruyw af umwn rhma

5 kai autoi eipan tw Ieremia estw kurioV en hmin eiV martura dikaion kai piston ei mh kata panta ton logon on an aposteilh se kurioV proV hmaV outwV poihsomen

6 kai ean agaqon kai ean kakon thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn ou hmeiV apostellomen se proV auton akousomeqa ina beltion hmin genhtai oti akousomeqa thV fwnhV kuriou tou qeou hmwn

7 kai egenhqh meta deka hmeraV egenhqh logoV kuriou proV Ieremian

8 kai ekalesen ton Iwanan kai touV hgemonaV thV dunamewV kai panta ton laon apo mikrou ewV megalou

9 kai eipen autoiV outwV eipen kurioV

10 ean kaqisanteV kaqishte en th gh tauth oikodomhsw umaV kai ou mh kaqelw kai futeusw umaV kai ou mh ektilw oti anapepaumai epi toiV kakoiV oiV epoihsa umin

11 mh fobhqhte apo proswpou basilewV BabulwnoV ou umeiV fobeisqe apo proswpou autou mh fobhqhte fhsin kurioV oti meq umwn egw eimi tou exaireisqai umaV kai swzein umaV ek ceiroV autou

12 kai dwsw umin eleoV kai elehsw umaV kai epistreyw umaV eiV thn ghn umwn

13 kai ei legete umeiV ou mh kaqiswmen en th gh tauth proV to mh akousai fwnhV kuriou

14 oti eiV ghn Aiguptou eiseleusomeqa kai ou mh idwmen polemon kai fwnhn salpiggoV ou mh akouswmen kai en artoiV ou mh peinaswmen kai ekei oikhsomen

15 dia touto akousate logon kuriou outwV eipen kurioV ean umeiV dwte to proswpon umwn eiV Aigupton kai eiselqhte ekei katoikein

16 kai estai h romfaia hn umeiV fobeisqe apo proswpou authV eurhsei umaV en gh Aiguptou kai o limoV ou umeiV logon ecete apo proswpou autou katalhmyetai umaV opisw umwn en Aiguptw kai ekei apoqaneisqe

17 kai esontai panteV oi anqrwpoi kai panteV oi allogeneiV oi qenteV to proswpon autwn eiV ghn Aiguptou enoikein ekei ekleiyousin en th romfaia kai en tw limw kai ouk estai autwn ouqeiV swzomenoV apo twn kakwn wn egw epagw ep autouV

18 oti outwV eipen kurioV kaqwV estaxen o qumoV mou epi touV katoikountaV Ierousalhm outwV staxei o qumoV mou ef umaV eiselqontwn umwn eiV Aigupton kai esesqe eiV abaton kai upoceirioi kai eiV aran kai eiV oneidismon kai ou mh idhte ouketi ton topon touton

19 a elalhsen kurioV ef umaV touV kataloipouV Iouda mh eiselqhte eiV Aigupton kai nun gnonteV gnwsesqe

20 oti eponhreusasqe en yucaiV umwn aposteilanteV me legonteV proseuxai peri hmwn proV kurion kai kata panta a ean lalhsh soi kurioV poihsomen

21 kai ouk hkousate thV fwnhV kuriou hV apesteilen me proV umaV

22 kai nun en romfaia kai en limw ekleiyete en tw topw ou umeiV boulesqe eiselqein katoikein ekei

 

50

1 kai egenhqh wV epausato IeremiaV legwn proV ton laon pantaV touV logouV kuriou ouV apesteilen auton kurioV proV autouV pantaV touV logouV toutouV

2 kai eipen AzariaV uioV Maasaiou kai Iwanan uioV Karhe kai panteV oi andreV oi eipanteV tw Ieremia legonteV yeudh ouk apesteilen se kurioV proV hmaV legwn mh eiselqhte eiV Aigupton oikein ekei

3 all h Barouc uioV Nhriou sumballei se proV hmaV ina dwV hmaV eiV ceiraV twn Caldaiwn tou qanatwsai hmaV kai apoikisqhnai hmaV eiV Babulwna

4 kai ouk hkousen Iwanan kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV kai paV o laoV thV fwnhV kuriou katoikhsai en gh Iouda

5 kai elaben Iwanan kai panteV oi hgemoneV thV dunamewV pantaV touV kataloipouV Iouda touV apostreyantaV katoikein en th gh

6 touV dunatouV andraV kai taV gunaikaV kai ta nhpia kai taV qugateraV tou basilewV kai taV yucaV aV katelipen Nabouzardan meta Godoliou uiou Acikam kai Ieremian ton profhthn kai Barouc uion Nhriou

7 kai eishlqon eiV Aigupton oti ouk hkousan thV fwnhV kuriou kai eishlqon eiV TafnaV

8 kai egeneto logoV kuriou proV Ieremian en TafnaV legwn

9 labe seautw liqouV megalouV kai katakruyon autouV en proquroiV en pulh thV oikiaV Faraw en TafnaV kat ofqalmouV andrwn Iouda

10 kai ereiV outwV eipen kurioV idou egw apostellw kai axw Naboucodonosor basilea BabulwnoV kai qhsei autou ton qronon epanw twn liqwn toutwn wn katekruyaV kai arei ta opla autou ep autouV

11 kai eiseleusetai kai pataxei ghn Aiguptou ouV eiV qanaton eiV qanaton kai ouV eiV apoikismon eiV apoikismon kai ouV eiV romfaian eiV romfaian

12 kai kausei pur en oikiaiV qewn autwn kai empuriei autaV kai apoikiei autouV kai fqeiriei ghn Aiguptou wsper fqeirizei poimhn to imation autou kai exeleusetai en eirhnh

13 kai suntriyei touV stulouV hliou polewV touV en Wn kai taV oikiaV autwn katakausei en puri

 

51

1 o logoV o genomenoV proV Ieremian apasin toiV IoudaioiV toiV katoikousin en gh Aiguptw kai toiV kaqhmenoiV en Magdwlw kai en TafnaV kai en gh PaqourhV legwn

2 outwV eipen kurioV o qeoV Israhl umeiV ewrakate panta ta kaka a ephgagon epi Ierousalhm kai epi taV poleiV Iouda kai idou eisin erhmoi apo enoikwn

3 apo proswpou ponhriaV autwn hV epoihsan parapikranai me poreuqenteV qumian qeoiV eteroiV oiV ouk egnwte

4 kai apesteila proV umaV touV paidaV mou touV profhtaV orqrou kai apesteila legwn mh poihshte to pragma thV molunsewV tauthV hV emishsa

5 kai ouk hkousan mou kai ouk eklinan to ouV autwn apostreyai apo twn kakwn autwn proV to mh qumian qeoiV eteroiV

6 kai estaxen h orgh mou kai o qumoV mou kai exekauqh en polesin Iouda kai exwqen Ierousalhm kai egenhqhsan eiV erhmwsin kai eiV abaton wV h hmera auth

7 kai nun outwV eipen kurioV pantokratwr ina ti umeiV poieite kaka megala epi yucaiV umwn ekkoyai umwn anqrwpon kai gunaika nhpion kai qhlazonta ek mesou Iouda proV to mh kataleifqhnai umwn mhdena

8 parapikranai me en toiV ergoiV twn ceirwn umwn qumian qeoiV eteroiV en gh Aiguptw eiV hn eishlqate enoikein ekei ina ekkophte kai ina genhsqe eiV kataran kai eiV oneidismon en pasin toiV eqnesin thV ghV

9 mh epilelhsqe umeiV twn kakwn twn paterwn umwn kai twn kakwn twn basilewn Iouda kai twn kakwn twn arcontwn umwn kai twn kakwn twn gunaikwn umwn wn epoihsan en gh Iouda kai exwqen Ierousalhm

10 kai ouk epausanto ewV thV hmeraV tauthV kai ouk anteiconto twn prostagmatwn mou wn edwka kata proswpon twn paterwn autwn

11 dia touto outwV eipen kurioV idou egw efisthmi to proswpon mou

12 tou apolesai pantaV touV kataloipouV touV en Aiguptw kai pesountai en romfaia kai en limw ekleiyousin apo mikrou ewV megalou kai esontai eiV oneidismon kai eiV apwleian kai eiV kataran

13 kai episkeyomai epi touV kaqhmenouV en gh Aiguptw wV epeskeyamhn epi Ierousalhm en romfaia kai en limw kai en qanatw

14 kai ouk estai seswsmenoV ouqeiV twn epiloipwn Iouda twn paroikountwn en gh Aiguptw tou epistreyai eiV ghn Iouda ef hn autoi elpizousin taiV yucaiV autwn tou epistreyai ekei ou mh epistreywsin all h anaseswsmenoi

15 kai apekriqhsan tw Ieremia panteV oi andreV oi gnonteV oti qumiwsin ai gunaikeV autwn qeoiV eteroiV kai pasai ai gunaikeV sunagwgh megalh kai paV o laoV oi kaqhmenoi en gh Aiguptw en Paqourh legonteV

16 o logoV on elalhsaV proV hmaV tw onomati kuriou ouk akousomen sou

17 oti poiounteV poihsomen panta ton logon oV exeleusetai ek tou stomatoV hmwn qumian th basilissh tou ouranou kai spendein auth spondaV kaqa epoihsamen hmeiV kai oi patereV hmwn kai oi basileiV hmwn kai oi arconteV hmwn en polesin Iouda kai exwqen Ierousalhm kai eplhsqhmen artwn kai egenomeqa crhstoi kai kaka ouk eidomen

18 kai wV dielipomen qumiwnteV th basilissh tou ouranou hlattwqhmen panteV kai en romfaia kai en limw exelipomen

19 kai oti hmeiV qumiwmen th basilissh tou ouranou kai espeisamen auth spondaV mh aneu twn andrwn hmwn epoihsamen auth cauwnaV kai espeisamen spondaV auth

20 kai eipen IeremiaV panti tw law toiV dunatoiV kai taiV gunaixin kai panti tw law toiV apokriqeisin autw logouV legwn

21 ouci tou qumiamatoV ou equmiasate en taiV polesin Iouda kai exwqen Ierousalhm umeiV kai oi patereV umwn kai oi basileiV umwn kai oi arconteV umwn kai o laoV thV ghV emnhsqh kurioV kai anebh epi thn kardian autou

22 kai ouk hdunato kurioV eti ferein apo proswpou ponhriaV pragmatwn umwn apo twn bdelugmatwn wn epoihsate kai egenhqh h gh umwn eiV erhmwsin kai eiV abaton kai eiV aran wV en th hmera tauth

23 apo proswpou wn equmiate kai wn hmartete tw kuriw kai ouk hkousate thV fwnhV kuriou kai en toiV prostagmasin autou kai en tw nomw autou kai en toiV marturioiV autou ouk eporeuqhte kai epelabeto umwn ta kaka tauta

24 kai eipen IeremiaV tw law kai taiV gunaixin akousate ton logon kuriou

25 outwV eipen kurioV o qeoV Israhl umeiV gunaikeV tw stomati umwn elalhsate kai taiV cersin umwn eplhrwsate legousai poiousai poihsomen taV omologiaV hmwn aV wmologhsamen qumian th basilissh tou ouranou kai spendein auth spondaV emmeinasai enemeinate taiV omologiaiV umwn kai poiousai epoihsate

26 dia touto akousate logon kuriou paV Iouda oi kaqhmenoi en gh Aiguptw idou wmosa tw onomati mou tw megalw eipen kurioV ean genhtai eti onoma mou en tw stomati pantoV Iouda eipein zh kurioV kurioV epi pash gh Aiguptw

27 oti idou egw egrhgora ep autouV tou kakwsai autouV kai ouk agaqwsai kai ekleiyousin paV Iouda oi katoikounteV en gh Aiguptw en romfaia kai en limw ewV an eklipwsin

28 kai oi seswsmenoi apo romfaiaV epistreyousin eiV ghn Iouda oligoi ariqmw kai gnwsontai oi kataloipoi Iouda oi katastanteV en gh Aiguptw katoikhsai ekei logoV tinoV emmenei

29 kai touto umin to shmeion oti episkeyomai egw ef umaV eiV ponhra

30 outwV eipen kurioV idou egw didwmi ton Ouafrh basilea Aiguptou eiV ceiraV ecqrou autou kai eiV ceiraV zhtountwn thn yuchn autou kaqa edwka ton Sedekian basilea Iouda eiV ceiraV Naboucodonosor basilewV BabulwnoV ecqrou autou kai zhtountoV thn yuchn autou

31 o logoV on elalhsen IeremiaV o profhthV proV Barouc uion Nhriou ote egrafen touV logouV toutouV en tw bibliw apo stomatoV Ieremiou en tw eniautw tw tetartw tw Iwakim uiw Iwsia basilewV Iouda

32 outwV eipen kurioV epi soi Barouc

33 oti eipaV oimmoi oimmoi oti proseqhken kurioV kopon epi ponon moi ekoimhqhn en stenagmoiV anapausin ouc euron

34 eipon autw outwV eipen kurioV idou ouV egw wkodomhsa egw kaqairw kai ouV egw efuteusa egw ektillw

35 kai su zhteiV seautw megala mh zhthshV oti idou egw epagw kaka epi pasan sarka legei kurioV kai dwsw thn yuchn sou eiV eurema en panti topw ou ean badishV ekei

 

52

1 ontoV eikostou kai enoV etouV Sedekiou en tw basileuein auton kai endeka eth ebasileusen en Ierousalhm kai onoma th mhtri autou Amitaal qugathr Ieremiou ek Lobena

2

3

4 kai egeneto en tw etei tw enatw thV basileiaV autou en mhni tw dekatw dekath tou mhnoV hlqen Naboucodonosor basileuV BabulwnoV kai pasa h dunamiV autou epi Ierousalhm kai periecarakwsan authn kai periwkodomhsan authn tetrapedoiV liqoiV kuklw

5 kai hlqen h poliV eiV sunochn ewV endekatou etouV tw basilei Sedekia

6 en th enath tou mhnoV kai esterewqh o limoV en th polei kai ouk hsan artoi tw law thV ghV

7 kai diekoph h poliV kai panteV oi andreV oi polemistai exhlqon nuktoV kata thn odon thV pulhV ana meson tou teicouV kai tou proteicismatoV o hn kata ton khpon tou basilewV kai oi Caldaioi epi thV polewV kuklw kai eporeuqhsan odon thn eiV Araba

8 kai katediwxen h dunamiV twn Caldaiwn opisw tou basilewV kai katelabon auton en tw peran Iericw kai panteV oi paideV autou diesparhsan ap autou

9 kai sunelabon ton basilea kai hgagon auton proV ton basilea BabulwnoV eiV Deblaqa kai elalhsen autw meta krisewV

10 kai esfaxen basileuV BabulwnoV touV uiouV Sedekiou kat ofqalmouV autou kai pantaV touV arcontaV Iouda esfaxen en Deblaqa

11 kai touV ofqalmouV Sedekiou exetuflwsen kai edhsen auton en pedaiV kai hgagen auton basileuV BabulwnoV eiV Babulwna kai edwken auton eiV oikian mulwnoV ewV hmeraV hV apeqanen

12 kai en mhni pemptw dekath tou mhnoV hlqen Nabouzardan o arcimageiroV o esthkwV kata proswpon tou basilewV BabulwnoV eiV Ierousalhm

13 kai eneprhsen ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai pasaV taV oikiaV thV polewV kai pasan oikian megalhn eneprhsen en puri

14 kai pan teicoV Ierousalhm kuklw kaqeilen h dunamiV twn Caldaiwn h meta tou arcimageirou

15

16 kai touV kataloipouV tou laou katelipen o arcimageiroV eiV ampelourgouV kai eiV gewrgouV

17 kai touV stulouV touV calkouV touV en oikw kuriou kai taV baseiV kai thn qalassan thn calkhn thn en oikw kuriou sunetriyan oi Caldaioi kai elabon ton calkon autwn kai aphnegkan eiV Babulwna

18 kai thn stefanhn kai taV fialaV kai taV kreagraV kai panta ta skeuh ta calka en oiV eleitourgoun en autoiV

19 kai ta saffwq kai ta masmarwq kai touV upocuthraV kai taV lucniaV kai taV quiskaV kai touV kuaqouV a hn crusa crusa kai a hn argura argura elaben o arcimageiroV

20 kai oi stuloi duo kai h qalassa mia kai oi moscoi dwdeka calkoi upokatw thV qalasshV a epoihsen o basileuV Salwmwn eiV oikon kuriou ouk hn staqmoV tou calkou autwn

21 kai oi stuloi triakonta pente phcwn uyoV tou stulou tou enoV kai spartion dwdeka phcewn periekuklou auton kai to pacoV autou daktulwn tessarwn kuklw

22 kai geisoV ep autoiV calkoun kai pente phcewn to mhkoV uperoch tou geisouV tou enoV kai diktuon kai roai epi tou geisouV kuklw ta panta calka kai kata tauta tw stulw tw deuterw oktw roai tw phcei toiV dwdeka phcesin

23 kai hsan ai roai enenhkonta ex to en meroV kai hsan ai pasai roai epi tou diktuou kuklw ekaton

24 kai elaben o arcimageiroV ton ierea ton prwton kai ton ierea ton deutereuonta kai touV treiV touV fulattontaV thn odon

25 kai eunoucon ena oV hn epistathV twn andrwn twn polemistwn kai epta andraV onomastouV touV en proswpw tou basilewV touV eureqentaV en th polei kai ton grammatea twn dunamewn ton grammateuonta tw law thV ghV kai exhkonta anqrwpouV ek tou laou thV ghV touV eureqentaV en mesw thV polewV

26 kai elaben autouV Nabouzardan o arcimageiroV kai hgagen autouV proV basilea BabulwnoV eiV Deblaqa

27 kai epataxen autouV basileuV BabulwnoV en Deblaqa en gh Aimaq

28

29

30

31 kai egeneto en tw triakostw kai ebdomw etei apoikisqentoV tou Iwakim basilewV Iouda en tw dwdekatw mhni en th tetradi kai eikadi tou mhnoV elaben Oulaimaradac basileuV BabulwnoV en tw eniautw w ebasileusen thn kefalhn Iwakim basilewV Iouda kai exhgagen auton ex oikiaV hV efulatteto

32 kai elalhsen autw crhsta kai edwken ton qronon autou epanw twn qronwn twn basilewn twn met autou en Babulwni

33 kai hllaxen thn stolhn thV fulakhV autou kai hsqien arton dia pantoV kata proswpon autou pasaV taV hmeraV aV ezhsen

34 kai h suntaxiV autw edidoto dia pantoV para tou basilewV BabulwnoV ex hmeraV eiV hmeran ewV hmeraV hV apeqanen

 


 

Septuagint_Index            Next: Lamentations